Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

ly_thuyet vo co 12

VIEWS: 36 PAGES: 9

gom cac bai tap va cac dang toan hoa hoc

More Info
									          TÓM T T LÝ THUY T HÓA VÔ CƠ 12
                        CHƯƠNG 5: ð I CƯƠNG V KIM LO I

   Bài 18: TÍNH CH T C A KIM LO I – DÃY ðI N HÓA C A KIM LO I
I./ Tính ch t v t lí:
Kim lo i có nh ng tính ch t v t lí chung :Tính d o - Tính d n ñi n - Tính d n nhi t - Ánh kim
    Tính ch t v t lí chung c a kim lo i gây nên b i s có m t c a các electron t do trong m ng tinh
th kim lo i.
II./ Tính ch t hóa h c:
    Tính ch t hóa h c chung c a kim lo i là tính kh (d b oxi hóa)
        M ---> Mn+ + ne (n=1,2 ho c 3e)
1./ Tác d ng v i phi kim:
                   o                o
    Thí d :    2Fe + 3Cl2 t→ 2FeCl3       Cu + Cl2 t → CuCl2
                  o
                                 to
           4Al + 3O2  → 2Al2O3
                 t
                            Fe + S  → FeS
2./ Tác d ng v i dung d ch axit:
    a./ V i dung d ch axit HCl , H2SO4 loãng: (tr Cu , Ag , Hg , Pt, Au) → mu i + H2.
    Thí d : Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
    b./ V i dung d ch HNO3 , H2SO4 ñ c: (tr Pt , Au ) → mu i + s n ph m kh + nư c.
                      o
    Thí d : 3Cu + 8HNO3 (loãng) t   → 3Cu(NO3)2 + 2NO ↑ + 4H2O
                    to
        Fe + 4HNO3 (loãng)   → Fe(NO3)3 + NO ↑ + 2H2O
                   to
        Cu + 2H2SO4 (ñ c)  → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2O
Chú ý: HNO3 , H2SO4 ñ c ngu i không ph n ng v i các kim lo i Al , Fe, Cr …
3./ Tác d ng v i nư c: Li , K , Ba , Ca , Na + nư c nhi t ñ thư ng → bazơ + H2
    Thí d : 2Na + 2H2O  → 2NaOH + H2
4./ Tác d ng v i dung d ch mu i: kim lo i m nh hơn kh ion c a kim lo i y u hơn trong dung d ch
mu i thành kim lo i t do.
    Thí d : Fe + CuSO4  → FeSO4 + Cu
    ði u ki n ñ kim lo i A ñ y kim lo i B ra kh i mu i : A + Bn+
        + Kim lo i A ñ ng trư c kim lo i B trong dãy ho t ñ ng hóa h c
        +Kim lo i A không tan trong nư c
        +Mu i t o thành ph i tan
III./ Dãy ñi n hóa c a kim lo i:
1./ Dãy ñi n hóa c a kim lo i:
 K+ Na+ Ca2+ Mg2+ Al3+ Zn2+ Fe2+ Ni2+ Sn2+ Pb2+ H Cu2+ Fe3+ Hg2+ Ag+ Pt2+ Au3+

         Tính oxi hóa c a ion kim lo i tăng d n
 K Na   Ca   Mg Al Zn     Fe Ni    Sn Pb   H2 Cu Fe2+ Hg Ag Pt Au

        Tính kh c a kim lo i gi m d n
2./ Ý nghĩa c a dãy ñi n hóa:
    D ñoán chi u c a ph n ng gi a 2 c p oxi hóa kh x y ra theo chi u: ch t oxi hóa m nh hơn s
oxi hóa chát kh m nh hơn sinh ra ch t oxi hóa y u hơn và ch t kh y u hơn.( qui t c α )
    Thí d : ph n ng gi a 2 c p Fe2+/Fe và Cu2+/Cu là:
     Cu2+ +   Fe  →     Fe2+ +   Cu
    Oxh m nh kh m nh      oxh y u    kh y u

                        Fe2+      Cu2+

                         Fe       Cu


http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, Tài li u h c t p                     1
                         Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu
                        x+
Toång quaùt: Giaû söû coù 2 caëp oxi hoaù – khöû X /X vaø Yy+/Y (caëp Xx+/X ñöùng tröôùc caëp Yy+/Y).

                          Xx+      Yy+

                          X       Y

Phương trình ph n ng : Yy+ + X → Xx+ + Y

                   Bài 20: S     ĂN MÒN KIM LO I
I./ Khái ni m: S ăn mòn kim lo i là s phá h y KL ho c h p kim do tác d ng c a các ch t trong môi
trư ng xung quanh.
        M ----> Mn+ + ne
II./ Các d ng ăn mòn kim lo i:
1./ Ăn mòn hóa h c: là quá trình oxi hóa - kh , trong ñó các electron c a kim lo i ñư c chuy n tr c ti p
ñ n các ch t trong môi trư ng.
2./ Ăn mòn ñi n hóa h c:
    a./ Khái ni m: ăn mòn ñi n hóa là quá trình oxi hóa – kh , trong ñó kim lo i b ăn mòn do tác
d ng c a dung d ch ch t ñi n li và t o nên dòng electron chuy n d i t c c âm ñ n c c dương.
    b./ Cơ ch :
+ C c âm: kim lo i có tính kh m nh hơn b oxi hóa.
+ C c dương: kim lo i có tính kh y u hơn.
III./ Ch ng ăn mòn kim lo i:
    a./ Phương pháp b o v b m t:
    b./ Phương pháp ñi n hóa: N i kim lo i c n b o v v i m t kim lo i có tính kh m nh hơn.
    Thí d : ñ b o v v tàu bi n làm b ng thép ngư i ta g n vào nh ng m t ngoài c a v tàu (ph n
chìm dư i nư c) nh ng lá k m (Zn).

                   Bài 21: ðI U CH KIM LO I
I./Nguyên t c: Kh ion kim lo i thành nguyên t .
          Mn+ + ne ----> M
II./ Phương pháp:
1./ Phương pháp nhi t luy n: dùng ñi u ch nh ng kim lo i (sau Al) như: Zn , Fe , Sn , Pb , Cu , Hg …
Dùng các ch t kh m nh như: C , CO , H2 ho c Al ñ kh các ion kim lo i trong oxit nhi t ñ cao.
            o                                o
Thí d : PbO + H2 t  → Pb + H2O                    → 2Fe + 3CO2
                              Fe2O3 + 3CO t
2./ phương pháp th y luy n: dùng ñi u ch nh ng kim lo i Cu , Ag , Hg …
Dùng kim lo i có tính kh m nh hơn ñ kh ion kim lo i trong dung d ch mu i
Thí d : Fe + CuSO4 ---> Cu + FeSO4
3./ Phương pháp ñi n phân:
    a./ ñi n phân nóng ch y: ñi u ch nh ng kim lo i K , Na , Ca , Mg , Al.
    ði n phân nóng ch y các h p ch t (mu i, oxit, bazơ) c a chúng.
           
Thí d : 2NaCl ñpnc → 2Na + Cl2       MgCl2 ñpnc → Mg + Cl2
                                       
                                    2Al2O3 ñpnc → 4Al + 3O2
    b./ ði n phân dung d ch: ñi u ch kim lo i ñ ng sau Al.
              
    Thí d : CuCl2 ñpdd → Cu + Cl2
                     
        4AgNO3 + 2H2O ñpdd → 4Ag + O2 + 4HNO3
                   
        CuSO4 + 2H2O  → 2Cu + 2H2SO4 + O2
                   ñpdd

                                 AIt
    c./Tính lư ng ch t thu ñư c các ñi n c c      m=
                                96500n
        m: Kh i lư ng ch t thu ñư c các ñi n c c
        A: Kh i lư ng mol nguyên t (hay M)
        I: Cư ng ñ dòng ñi n (ampe0
        t : Th i gian (giây)
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, Tài li u h c t p                       2
      n : s electron mà nguyên t hay ion cho ho c nh n
Chương 6: KIM LO I KI M , KIM LO I KI M TH , NHÔM

Bài 25: KIM LO I KI M VÀ H P CH T QUAN TR NG C A KIM LO I KI M
A./ Kim lo i ki m:
I./ V trí trong b ng tu n hoàn, c u hình electron:
Kim lo i ki m g m: Liti (Li) , Natri (Na) , Kali (K) , Rubiñi (Rb) , Xesi (Cs) , Franxi (Fr).
Thu c nhóm IA C u hình electron: ns1 ð u có 1e l p ngoài cùng
Li (Z=3) 1s22s1 hay [He]2s1
Na (Z=11) 1s22s22p63s1   hay [Ne]3s1
K (Z=19) 1s22s22p63s23p64s1   hay [Ar]4s1
II./ Tính ch t hóa h c:
Có tính kh m nh: M ---> M+ + e
1./ Tác d ng v i phi kim:
Thí d : 4Na + O2 ---> 2Na2O        2Na + Cl2 ---> 2NaCl
2./ Tác d ng v i axit (HCl , H2SO4 loãng): t o mu i và H2
    Thí d : 2Na + 2HCl ---> 2NaCl + H2↑
3./ Tác d ng v i nư c: t o dung d ch ki m và H2
    Thí d : 2Na + 2H2O ---> 2NaOH + H2↑
III./ ði u ch :
1./ Nguyên t c: kh ion kim lo i ki m thành nguyên t .
2./ Phương pháp: ñi n phân nóng ch y mu i halogen ho c hidroxit c a chúng.
Thí d : ñi u ch Na b ng cách ñi n phân nóng ch y NaCl và NaOH
         
         
PTðP: 2NaCl ñpnc → 2Na + Cl2                   
                             4NaOH ñpnc → 4Na + 2H2O + O2
B./ M t s h p ch t quan tr ng c a kim lo i ki m:
I./ Natri hidroxit – NaOH
+ Tác d ng v i axit: t o và nư c     NaOH + HCl ---> NaCl + H2O
+ Tác d ng v i oxit axit:
    CO2 +2 NaOH ---> Na2CO3 + H2O (1)
    CO2 + NaOH ---> NaHCO3 (2)
            n NaOH
    L pt l : f =
             nCO2
        * f ≤ 1 : NaHCO3 * 1〈 f 〈 2 : NaHCO3 & Na2CO3     * 2 ≤ f : Na2CO3
        * NaOH (dư) + CO2  Na2CO3 + H2O
        * NaOH + CO2 (dư)  NaHCO3
    Thí d : 2NaOH + CO2 ---> Na2CO3 + H2O
+ Tác d ng v i dung d ch mu i:
    Thí d : 2NaOH + CuSO4 ---> Na2SO4 + Cu(OH)2↓
II./ Natri hidrocacbonat – NaHCO3
                    o
1./ ph n ng phân h y: 2NaHCO3 t    → Na2CO3 + CO2 + H2O
2./ Tính lư ng tính:
+ Tác d ng v i axit: NaHCO3 + HCl ---> NaCl + CO2 + H2O
+ Tác d ng v i dung d ch bazơ: NaHCO3 + NaOH ---> Na2CO3 + H2O
III./ Natri cacbonat – Na2CO3
    + Tác d ng v i dung d ch axit m nh: Na2CO3 + 2HCl ---> 2NaCl + CO2 + H2O
Mu i cacbonat c a kim lo i ki m trong nư c cho môi trư ng ki m
IV./ Kali nitrat: KNO3
    Tính ch t: có ph n ng nhi t phân 2KNO3 ---> 2KNO2 + O2

 Bài 26: KLK TH      VÀ H P CH T QUAN TR NG C A KIM LO I KI M TH
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, Tài li u h c t p                   3
A./ Kim lo i ki m th
I./ V trí – c u hình electron:
Thu c nhóm IIA g m các nguyên t sau: beri (Be) , magie (Mg) , canxi (Ca) , stronti (Sr) , bari (Ba).
C u hình electron: ð u có 2e l p ngoài cùng
Be (Z=4) 1s22s2 hay [He]2s2
Mg (Z=12) 1s22s22p63s2 hay [Ne]3s2
Ca (Z= 20) 1s22s22p63s23p64s2 hay [Ar]4s2
II./ Tính ch t hóa h c:
Có tính kh m nh (nhưng y u hơn kim lo i ki m)      M ---> M2+ + 2e
1./ Tác d ng v i phi kim:      Ca + Cl2 ---> CaCl2    2Mg + O2 ---> 2MgO
2./ Tác d ng v i dung d ch axit:
a./ V i axit HCl , H2SO4 loãng→ mu i và gi i phóng H2 Mg + 2HCl ---> MgCl2 + H2
b./ V i axit HNO3 , H2SO4 ñ c→ mu i + s n ph m kh + H2O
Thí d : 4Mg + 10HNO3 ( loãng) ---> 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O
    4Mg + 5H2SO4 (ñ c) ---> 4MgSO4 + H2S + 4H2O
3./ Tác d ng v i nư c: Ca , Sr , Ba + H2O → bazơ và H2.
    Thí d : Ca + 2H2O ---> Ca(OH)2 + H2
B./ M t s h p ch t quan tr ng c a canxi:
I./ Canxi hidroxit – Ca(OH)2:
+ Tác d ng v i axit: Ca(OH)2 + 2HCl ---> CaCl2 + 2H2O
+ Tác d ng v i oxit axit: Ca(OH)2 + CO2 ---> CaCO3↓ + H2O (nh n bi t khí CO2)
+ Tác d ng v i dung d ch mu i:  Ca(OH)2 + Na2CO3 ---> CaCO3 ↓ + 2NaOH
II./ Canxi cacbonat – CaCO3:
                    o
+ Ph n ng phân h y:      CaCO3 t → CaO + CO2
+ Ph n ng v i axit m nh: CaCO3 + 2HCl ---> CaCl2 + CO2 + H2O
+ Ph n ng v i nư c có CO2:      CaCO3 + H2O + CO2 ---> Ca(HCO3)2
III./ Canxi sunfat:
                            o
Th ch cao s ng: CaSO4.2H2O      CaSO4.2H2O t  → CaSO4.H2O
Th ch cao nung: CaSO4.H2O
Th ch cao khan: CaSO4
C./ Nư c c ng:
1./ Khái ni m: nư c có ch a nhi u ion Ca2+ và Mg2+ ñư c g i là nư c c ng.
Phân lo i:
    a./ Tính c ng t m th i: gây nên b i các mu i Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2
    b./ Tính c ng vĩnh c u: gây nên b i các mu i CaSO4 , MgSO4 , CaCl2 , MgCl2
    c./ Tính c ng toàn ph n: g m c tính c ng t m th i và vĩnh c u.
2./ Cách làm m m nư c c ng:
Nguyên t c: là làm gi m n ng ñ các ion Ca2+ , Mg2+ trong nư c c ng.
a./ phương pháp k t t a:
* ð i v i nư c có tính c ng t m th i:
                       o
+ ðun sôi , l c b k t t a.  Ca(HCO3)2 t → CaCO3 ↓ + CO2 ↑ + H2O
+ Dùng Ca(OH)2 , l c b k t t a: Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 ---> 2CaCO3↓ + 2H2O
+ Dùng Na2CO3 ( ho c Na3PO4):    Ca(HCO3)2 + Na2CO3 ---> CaCO3 ↓ + 2NaHCO3
* ð i v i nư c có tính c ng vĩnh c u và toàn ph n: dùng Na2CO3 (ho c Na3PO4)
    Thí d : CaSO4 + Na2CO3 ---> CaCO3↓ + Na2SO4
b./ Phương pháp trao ñ i ion:
3./ Nh n bi t ion Ca2+ , Mg2+ trong dung d ch: Thu c th : dung d ch ch a CO32- (như Na2CO3 …)

            Bài 27: NHÔM VÀ H P CH T C A NHÔM
A./ Nhôm:
I./ V trí – c u hình electron:
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, Tài li u h c t p                      4
Nhóm IIIA , chu kì 3 , ô th 13.
C u hình electron: Al (Z=13): 1s22s22p63s23p1 hay [Ne]3s23p1      Al3+: 1s22s22p6
II./ Tính ch t hóa h c:
Có tính kh m nh (y u hơn kim lo i ki m, ki m th )        Al --> Al3+ + 3e
1./ Tác d ng v i phi kim : 2Al + 3Cl2 ---> 2AlCl3    4Al + 3O2 ---> 2Al2O3
2./ Tác d ng v i axit:
a./ V i axit HCl , H2SO4 loãng:   2Al + 6HCl ---> 2AlCl3 + 3H2
b./ V i axit HNO3 , H2SO4 ñ c, nóng:
Thí d : Al + 4HNO3 (loãng) ---> Al(NO3)3 + NO + 2H2O
               o
    2Al + 6H2SO4 (ñ c) t → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
Chú ý: Al không tác d ng v i HNO3 ñ c ngu i và H2SO4 ñ c ngu i
3./ Tác d ng v i oxit kim lo i ( PƯ nhi t nhôm)
                o
    Thí d : 2Al + Fe2O3 t→ Al2O3 + 2Fe
4./ Tác d ng v i nư c: không tác d ng v i nư c dù nhi t ñ cao vì trên b m t c a Al ph kin m t l p
Al2O3 r t m ng, b n và m n không cho nư c và khí th m qua.
5./ Tác d ng v i dung d ch ki m: 2Al + 2NaOH + 2H2O ---> 2NaAlO2 + 3H2 ↑
IV./ S n xu t nhôm:
    1./ nguyên li u: qu ng boxit (Al2O3.2H2O)
    2./ Phương pháp: ñi n phân nhôm oxit nóng ch y
                 
                 
       Thí d : 2Al2O3 ñpnc → 4Al + 3O2
B./ M t s h p ch t c a nhôm
I./ Nhôm oxit – A2O3: là oxit lư ng tính
Tác d ng v i axit:          Al2O3 + 6HCl ---> 2AlCl3 + 3H2O
Tác d ng v i dung d ch ki m:     Al2O3 + 2NaOH ---> 2NaAlO2 + H2O
II./ Nhôm hidroxit – Al(OH)3: Al(OH)3 là hidroxit lư ng tính.
Tác d ng v i axit:          Al(OH)3 + 3HCl ---> AlCl3 + 3H2O
Tác d ng v i dung d ch ki m:     Al(OH)3 + NaOH ---> NaAlO2 + 2H2O
ði u ch Al(OH)3:
    AlCl3 + 3NH3 + 3H2O ---> Al(OH)3 ↓ + 3NH4Cl
    Hay: AlCl3 + 3NaOH ---> Al(OH)3 + 3NaCl
III./ Nhôm sunfat: phèn chua : K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O hay KAl(SO4)2.12H2O
IV./ Cách nh n bi t ion Al3+ trong dung d ch:
+ Thu c th : dung d ch NaOH dư
+ Hi n tư ng: k t t a keo tr ng xu t hi n sau ñó tan trong NaOH dư.

                     Bài 31: S T (Fe=56)
I./ V trí – c u hình electron:
S t ô th 26, nhóm VIIIB, chu kì 4
C u hình electron:   Fe (Z=26): 1s22s22p63s23p63d64s2 hay [Ar]3d64s2
            Fe2+: [Ar]3d6        Fe3+: [Ar]3d5
II./Tính ch t v t lí :
    S t có tính nhi m t khí b nam châm hút.D n ñi n kém và gi m d n :Ag>Cu>Au>Al>Fe
II./ Tính ch t hóa h c:
Có tính kh trung bình     Fe ---> Fe+2 + 2e  Fe ---> Fe+3 + 3e
 1./ Tác d ng v i phi kim:
            o                o              o
            → FeS
    Thí d : Fe + S t              → Fe3O4
                     3Fe + 2O2 t             → 2FeCl3
                                  2Fe + 3Cl2 t
2./ Tác d ng v i axit:
    a./ V i dung d ch HCl, H2SO4 loãng→ mu i Fe (II) + H2
    Thí d : Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑        Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
    b./ V i dung d ch HNO3 và H2SO4 ñ c nóng: t o mu i Fe (III)
    Thí d : Fe + 4 HNO3 (loãng) → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O
                   o
       2Fe + 6H2SO4 (ñ c) t → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, Tài li u h c t p                  5
Chú ý: Fe không tác d ng v i axit HNO3 ñ c ngu i và H2SO4 ñ c ngu i
3. Tác d ng v i dung d ch mu i: Fe kh ñư c ion c a các kim lo i ñ ng sau nó.
    Thí d : Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓
4./ Tác d ng v i nư c: nhi t ñ thư ng s t không kh nư c
     nhi t ñ cao:
                 o    o
                 <
                  
    Thí d : 3Fe + 4H2O t570 → Fe3O4 + 4H2↑
             t o >570 o
       Fe + H2O  → FeO + H2↑

                     Bài 32: H P CH T C A S T
I./H p ch t s t (II) Tính ch t hóa h c ñ c trưng c a h p ch t s t (II) là tính kh (d b oxi hóa)
1./ S t (II) oxit: FeO
                       o
    Thí d : 3FeO + 10HNO3 (loãng) t  → 3Fe(NO3)3 + NO↑ + 5H2O
                o
        Fe2O3 + CO t → 2FeO + CO2↑
2./ S t (II) hidroxit: Fe(OH)2 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O ---> 4Fe(OH)3↓
3./ Mu i s t (II):        2FeCl2 + Cl2 ---> 2FeCl3
Chú ý: FeO , Fe(OH)2 khi tác d ng v i HCl hay H2SO4 loãng t o mu i s t (II)
    Thí d : FeO + 2HCl ---> FeCl2 + H2          Fe(OH)2 + 2HCl ---> FeCl2 + 2H2O
II./ H p ch t s t (III): H p ch t s t (III) có tính oxi hóa.
1./ S t (III) oxit: Fe2O3
- Là oxit bazơ: tác d ng v i axit t o mu i s t (III) và nư c.
    Thí d : Fe2O3 + 6HCl ---> 2FeCl3 + 3H2O        Fe2O3 + 6HNO3 ---> 2Fe(NO3)3 + 2H2O
- B CO, H2 , Al kh thành Fe nhi t ñ cao:
                   o
              → 2Fe + 3CO2
    Thí d : Fe2O3 + 3CO t
ði u ch : phân h y Fe(OH)3 nhi t ñ cao.
               o
    Thí d : 2Fe(OH)3 t → Fe2O3 + 3H2O
2./ S t (III) hidroxit: Fe(OH)3
Tác d ng v i axit: t o mu i và nư c        Thí d : Fe(OH)3 + 3H2SO4 ---> Fe2(SO4)3 + 6H2O
ði u ch : cho dung d ch ki m tác d ng v i mu i s t (III). FeCl3 + 3NaOH ---> Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl
3./ Mu i s t (III): Có tính oxi hóa (d b kh )
    Thí d : Fe + 2FeCl3 ---> 3FeCl2          Cu + 2FeCl3 ---> 2FeCl2 + CuCl2

            Bài 34: CROM VÀ H P CH T C A CROM
I./ V trí – c u hình electron:
Ô th 24, thu c nhóm VIB, chu kì 4
C u hình electron: Cr (Z=24): 1s22s22p63s23p63d54s1  hay [Ar]3d54s1
II./ Tính ch t hóa h c: tính kh m nh hơn s t, các s oxi hóa thư ng g p c a crom là: +2 , +3 , +6
1./ Tác d ng v i phi kim: t o h p ch t crom (III)
              o               o             o
    Thí d : 4Cr + 3O2 t → 2Cr2O3           → 2CrCl3
                       2Cr + 3Cl2 t        2Cr + 3S t→ Cr2S3
2./ Tác d ng v i nư c:    Crom (Cr) không tác d ng v i nư c b t kì nhi t ñ nào
3./ Tác d ng v i axit:HCl và H2SO4 t o mu i Cr+2
    Thí d : Cr + 2HCl ---> CrCl2 + H2          Cr + H2SO4 ---> CrSO4 + H2
Chú ý: Cr không tác d ng v i HNO3 ñ c ngu i và H2SO4 ñ c ngu i.
III./ H p ch t c a crom:
1./ H p ch t crom (III):
a./ Crom (III) oxit: (Cr2O3) là oxit lư ng tính
    Thí d : Cr2O3 + 2NaOH ---> 2NaCrO2 + H2O          Cr2O3 + 6HCl ---> 2CrCl3 + 3H2O
b./ Crom (III) hidroxit: (Cr(OH)3) là m t hidroxit lư ng tính.
    Thí d : Cr(OH)3 + NaOH ---> NaCrO2 + 2H2O          Cr(OH)3 + 3HCl ---> CrCl3 + 3H2O
Chú ý: mu i crom (III) v a có tính oxi hóa v a có tính kh .
    Tính OXH: 2CrCl3 + Zn ---> 2CrCl2 + ZnCl2
    Tính kh : 2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH ---> 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, Tài li u h c t p                      6
2./ H p ch t crom (VI):
    a./ Crom (VI) oxit: CrO3 Là oxit axit.
Có tính oxi hóa m nh: S , P , C , C2H5OH b c cháy khi ti p xúc v i CrO3
    b./ Mu i crom (VI):Có tính oxi hóa m nh
    Thí d : K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 7H2SO4 ---> 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

            Bài 35: ð NG VÀ H P CH T C A ð NG
I./ V trí – c u hình electron:
Ô th 29, thu c nhóm IB, chu kì 4.
C u hình electron: Cu (Z=29) 1s22s22p63s23p63d104s1    hay [Ar]3d104s1
II./ Tính ch t hóa h c:Là kim lo i kém ho t ñ ng, có tính kh y u.
1./ Tác d ng v i phi kim:
              o                        o
    Thí d : 2Cu + O2 t→ 2CuO                     → CuCl2
                                 Cu + Cl2 t
2./ Tác d ng v i axit:
    a./ V i axit HCl và H2SO4 loãng: Cu không ph n ng
    b./ V i axit HNO3 , H2SO4 ñ c, nóng:
                   o
    Thí d : Cu + 2H2SO4 (ñ c) t  → CuSO4 + SO2 + H2O
                    o
        Cu + 4HNO3 (ñ c) t  → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
                      o
        3Cu + 8HNO3 (loãng) t  → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
III./ H p ch t c a ñ ng:
1./ ð ng (II) oxit:
- Là oxit bazơ: tác dung v i axit và oxit axit.     CuO + H2SO4 ---> CuSO4 + H2O
                                   o
- Có tính oxi hóa: d b H2 , CO , C kh thành Cu kim lo i. : CuO + H2 t→ Cu + H2O
2./ ð ng (II) hidroxit:
- Là m t bazơ: tác d ng v i axit t o mu i và nư c. Cu(OH)2 + 2HCl ---> CuCl2 + 2H2O
                               o
- D b nhi t phân:                 Cu(OH)2 t → CuO + H2O
Chương 8: PHÂN BI T M T S CH T VÔ CƠ
           Bài 40: NH N BI T M T S ION TRONG DUNG D CH
I./ Nh n bi t m t s cation trong dung d ch:
1./ Nh n bi t cation Na+: Phương pháp: th màu ng n l a
2./ Nh n bi t cation NH4+: Dùng dung d ch NaOH ho c KOH : t o khí NH3 có mùi khai.
3./ Nh n bi t cation Ba2+: Dùng dung d ch H2SO4 loãng: t o k t t a BaSO4 tr ng
4./ Nh n bi t cation Al3+: Dùng dung d ch NaOH ho c KOH: t o k t t a keo tr ng tan trong ki m dư
5./ Nh n bi t các cation Fe2+ , Fe3+ , Cu2+:
a./ Nh n bi t cation Fe3+:  Dùng dung d ch NaOH , KOH ho c NH3: t o k t t a Fe(OH)3 màu nâu ñ
b./ Nh n bi t cation Fe2+:Dùng dd NaOH , KOH ho c NH3: t o k t t a Fe(OH)2 có màu tr ng hơi xanh.
c./ Nh n bi t cation Cu2+:Dùng dung d ch NaOH , KOH ho c NH3: t o k t t a xanh tan trong NH3 dư.
II./ Nh n bi t m t s anion trong dung d ch:
1./ Nh n bi t anion NO3-:Dùng kim lo i Cu trong dung d ch H2SO4 loãng: t o dung d ch màu xanh, khí
NO không màu hóa nâu trong không khí.
2./ Nh n biêt anion SO42-: Dùng dung d ch BaCl2: t o k t t a BaSO4 không tan.
3./ Nh n bi t anion Cl-:   Dùng dung d ch AgNO3: tao k t t a AgCl tr ng
4./ Nh n bi t anion CO32-: Dùng dd HCl hay H2SO4 loãng: s i b t khí không màu làm ñ c nư c vôi
trong.
               Bài 41: NH N BI T M T S CH T KHÍ
1./ Nh n bi t khí CO2:    Dùng dung d ch Ca(OH)2 hay Ba(OH)2: t o k t t a tr ng
2./ Nh n bi t khí SO2:    Dùng dung d ch nư c brom: làm nh t màu dung d ch brom
Chú ý: SO2 cũng t o k t t a tr ng v i Ca(OH)2 và Ba(OH)2.
3./ Nh n bi t khí H2S:    Dùng dung d ch Pb(NO3)2 hay Cu(NO3)2: t o k t t a ñen.
4./ Nh n bi t khí NH3:    Dùng gi y quì tím th m ư t: quì tím chuy n thành màu xanh.

A. NH N BI T CH T KHÍ
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, Tài li u h c t p                     7
  Khí      Thu c th        Hi n tư ng                Ph n ng
       - Quì tím m      Hóa h ng
       - dd Br2,                     SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4
 SO2      dd KMnO4
                   M t màu
                                SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4
       - nư c vôi trong    Làm ñ c          SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3↓ + H2O
       -  Quì tím m     Hóa xanh
 NH3
       -  khí HCl      T o khói tr ng       NH3 + HCl → NH4Cl
       -  nư c vôi trong Làm ñ c            CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O
 CO2     -  quì tím m     Hóa h ng
       -  không duy trì s cháy
       -  Quì tím m     Hóa h ng
       -  O2                      2H2S + O2 → 2S↓ + 2H2O
         Cl2                      H2S + Cl2 → S↓ + 2HCl
         SO2        K t t a vàng        2H2S + SO2 → 3S↓ + 2H2O
 H2S       FeCl3                     H2S + 2FeCl3 → 2FeCl2 + S↓ + 2HCl
         KMnO4                     3H2S+2KMnO4→2MnO2+3S↓+2KOH+2H2O
                                5H2S+2KMnO4+3H2SO4→2MnSO4+5S↓+K2SO4+8H2O
       - PbCl2        K t t a ñen        H2S + Pb(NO3)2 → PbS↓+ 2HNO3
                                          ↓

B. NH N BI T ION DƯƠNG (CATION)

  Ion      Thu c th          Hi n tư ng               Ph n ng
       ð t trên ng n l a
  Na+    vô s c
                  Ng n l a màu vàng tươi

  Ba2+    dd SO2 − , dd CO2 −
          4     3   ↓ tr ng                            2
                                  Ba2+ + SO2 − → BaSO4 ;Ba2+ + CO3 − → BaCO3
                                      4

  Cu2+    dd NH3        ↓ xanh, tan trong dd NH3 dư  Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2
     2+
  Mg                ↓ tr ng            Mg2+  +    2OH− → Mn(OH)2 ↓
                  ↓ tr ng hơi xanh ,       Fe2+ +    2OH− → Fe(OH)2 ↓
  Fe2+               hóa nâu ngoài không khí    2Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 2Fe(OH)3 ↓
  Fe3+               ↓ nâu ñ            Fe3+  +    3OH− → Fe(OH)3 ↓
       dd Ki m
    3+             ↓ keo tr ng          Al3+  +    3OH− → Al(OH)3 ↓
  Al                tan trong ki m dư       Al(OH)3 + OH− → AlO2 + 2H2O
                                           −


  Cu2+               ↓ xanh             Cu2+  +    2OH− → Cu(OH)2 ↓
  NH +
   4
                  NH3 ↑
                                        −
                                  NH + + OH− → NH3↑ + H2O
                                    4C. NH N BI T ION ÂM (ANION)

   Ion     Thu c th       Hi n tư ng               Ph n ng

  Cl −       AgNO3     ↓ tr ng          Cl− + Ag+ → AgCl↓ (hóa ñen ngoài ánh sáng)

  CO 2 −
   3
           BaCl2     ↓ tr ng          CO3 − + Ba2+ → BaCO3↓ (tan trong HCl)
                                2
  SO 2 −
   3
                  ↓ tr ng          SO3 − + Ba2+ → BaSO3↓ (tan trong HCl)
                                2
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, Tài li u h c t p                           8
  SO 2 −
   4
                ↓ tr ng        SO2 − + Ba2+ → BaSO4↓ (không tan trong HCl)
                            4  S 2−       Pb(NO3)2  ↓ ñen         S2− + Pb2+    → PbS↓

                            2
  CO 2 −
   3
                S i b t khí      CO3 − + 2H+ → CO2↑ + H2O (không mùi)

                            2
  SO 2 −
   3
            HCl   S i b t khí      SO3 − + 2H+   → SO2↑ + H2O (mùi h c)

  S 2−             S i b t khí      S2 − + 2H+    → H2S↑ (mùi tr ng th i)

                                  0
                               t     2
  HCO 2 −
    3
                S i b t khí      2 HCO3  CO2↑ + CO3 − + H2O
                              −
                                →
           ðun nóng
                                  0
                           2 HSO3  SO2↑ + SO3 − + H2O
                               t     2
       2−                      −
  HSO 3            S i b t khí mùi h c       →

                Dung d ch màu xanh  NO3 + H+
                             −
                                 → HNO3
     −    V n Cu,
  NO   3    H2SO4
                và khí không màu   3Cu + 8HNO3 → 2Cu(NO3)2 + 2NO+4H2O
                hóa nâu trong kk   2NO + O2  → 2NO2 ↑
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, Tài li u h c t p                     9

								
To top