Docstoc

De_thi_Hoa_hoc_khoi_A_2011_ma_de_758

Document Sample
De_thi_Hoa_hoc_khoi_A_2011_ma_de_758 Powered By Docstoc
					 HƯ NG D N GI I CHI TI T  THI TUY N SINH                  I H C NĂM 2011
           MÔN HÓA KH I A Mã                  thi 758                   THÇY Vâ NGäC B×NH
Cho bi t nguyên t kh i c a các nguyên t :
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;
Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108.

I. PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH (40 câu, t câu 1 n câu 40)
Câu 1: un nóng m gam h n h p Cu và Fe có t l kh i lư ng tương ng 7 : 3 v i m t lư ng dung d ch
HNO3 . Khi các ph n ng k t thúc, thu dư c 0,75 m gam ch t r n, dung d ch X và 5,6 lít h n h p khí
( ktc) g m NO và NO2 (không có s n ph m kh khác c a N+5 ). Bi t lư ng HNO3 ã ph n ng là 44,1
gam. Giá tr c a m là
  A. 44,8.       B. 33,6.       C. 40,5.       D. 50,4.
Phân tích, hư ng d n gi i:
Sơ   bài toán:

          Cu: 0,7m (g)                0,75m gam r n
    m gam           + 0,7 mol HNO3
          Fe: 0,3m (g)
                               Dung d ch X + 0,25 mol (NO, NO2)

* Cách 1:
Th t ph n ng: Fe ph n ng trư c, Cu ph n ng sau.
Theo bài ta có, 0,7m gam Cu và 0,3m gam Fe. Ta th y, mr n = 0,75m gam => Cu chưa ph n ng, Fe ph n
 ng m t ph n và còn dư 0,75m – 0,7m = 0,05m (g). => mFe pư = 0,3m – 0,05m = 0,25m (g).
=> Dung d ch X ch ch a Fe(NO3)2.
Theo nh lu t b o toàn nguyên t N: n HNO3 = 2n Fe(NO3 )2 + n (NO, NO2 )
       0, 7 − 0, 25
=> n Fe(NO3 )2 =      = 0, 225 mol
          2
              Fe    → Fe(NO3)2
             0,225 mol ← 0,225 mol
=> 0,25m = 0,225.56 => m = 50,4 gam.
=> áp án D.
* Cách 2: D a và phương trình ion – electron và     nh lu t b o toàn electron.
     −      +
   NO  3  + 4H       →
             + 3e  NO + 2H 2 O
          4x……3x……….. x
     −
   NO  3  + 2H + + 1e  NO 2 + H 2 O
              →
        2y……y……..….. y

=>    n (NO, NO2 ) = x + y = 0,25
                       => x = 0,1 mol, y = 0,15 mol
     n H + = n HNO3 = 4x +2y = 0,7

=> ne nh n = ne như 3.0,1 + 0,15 = 0,45 mol
           ng =
              Fe   → Fe2+ + 2e
             0,225 mol      0,45 mol
=> 0,25m = 0,225.56 => m = 50,4 gam.
=> áp án D.
Câu 2:   t cháy hoàn toàn 3,42 gam h n h p g m axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic,
r i h p th toàn b s n ph m cháy vào dung d ch Ca(OH)2 (dư). Sau ph n ng thu ư c 18 gam k t t a và
dung d ch X. Kh i lư ng X so v i kh i lư ng dung d ch Ca(OH)2 ban u ã thay i như th nào?
  A. Tăng 2,70 gam.   B. Gi m 7,74 gam.  C. Tăng 7,92 gam.   D. Gi m 7,38 gam.
Phân tích, hư ng d n gi i:
* Cách 1: Nh n th y: Axit acrylic (CH2=CH−COOH), Vinyl axetat (CH3COOCH=CH2), Metyl acrylat
(CH2=CH−COOCH3), Axit oleic (C17H33COOH) u có công th c chung: Cn H 2n − 2 O 2
                →
       Cn H 2n − 2 O 2  nCO 2 + (n − 1)H 2O
        0,18
               ←   0,18
         n
                 3, 42               0,18
=>  M  h nh p  = 14n + 30 =     .n => n = 6 => nh  nh p=    = 0, 03 mol
                 0,18                6
=> n H 2O = n CO2 − n hh = 0,18 − 0, 03 = 0,15 mol
=> Kh i lư ng ph n thêm vào: m H 2O + m CO2 = 0,15.18 + 0,18.44 = 10, 62 gam < 18 gam ↓ (ph n tách ra).
=> Kh i lư ng dung d ch gi m: 18 – 10,62 = 7,38 gam.
=> áp án D.
* Cách 2: Ta có nh n h p = n CO2 − n H2O = 0,18 – x v i x = n H2O
Áp d ng b o toàn kh i lư ng: mh n h p = mC + mH + mO = 0,18.12 + 2x + (0,18 – x)2 = 3,42 gam.
=> x = 0,15 mol
=> Kh i lư ng ph n thêm vào: m H 2O + m CO2 = 0,15.18 + 0,18.44 = 10, 62 gam < 18 gam ↓ (ph n tách ra)
=> Kh i lư ng dung d ch gi m: 18 – 10,62 = 7,38 gam.
=> áp án D.

Câu 3: Cho axit salixylic (axit 0-hidroxibenzoic) ph n ng v i anhidrit axetic, thu ư c axit
axetylsalixylic (0-CH3COO-C6H4-COOH) dùng làm thu c c m (aspirin).     ph n ng hoàn toàn v i 43,2
gam axit axetylsalixylic c n v a  V lít dung d ch KOH 1M. Giá tr c a V là
  A. 0.48.        B. 0,72.        C. 0,24.       D. 0,96.
Phân tích, hư ng d n gi i:
          43, 2
n axetylsalixylic =    = 0, 24 mol
          180
CH3COO−C6H4−COOH + 3KOH → CH3COOK + KO−C6H4−COOK + 2H2O
        0,24 mol      0,72 mol
=> VKOH = 0,72 lít => áp án B.

Câu 4: Hòa tan 13,68 gam mu i MSO4 vào nư c ư c dung d ch X. i n phân X (v i i n c c trơ, cư ng
  dòng i n không i) trong th i gian t giây, ư c y gam kim lo i M duy nh t catot và 0,035 mol khí
 anot. Còn n u th i gian i n phân là 2t giây thì t ng s mol khí thu ư c c hai i n c c là 0,1245
mol. Giá tr c a y là
  A. 4,788.       B. 1,680.       C. 4,480.       D. 3,920.
Phân tích, hư ng d n gi i:
Sơ   bài toán:
                 t(s)
                    y gam M (catot) + 0,035 mol khí (anot).
13,68 gam MSO4 + H2O    pdd
                2t(s)
                    ∑ n khí = 0,1245 mol ( anot và catot).
* Cách 1: T i anot ch x y ra quá s oxi hóa H2O: 2H2O − 4e → O2 + 4H+
Trong th i gian t giây có 0,035 mol O2 => 2t giây có 0,035.2 = 0,07 mol O2.
T ng s mol khí thu ư c 2 i n c c là 0,1245 mol => có 0,1245 – 0,07 = 0,0545 mol khí H2 do s kh
nư c catot.
* th i gian 2t giây:
     Catot (-)        MSO4       Anot (+)
    M2+, H2O               H2O, SO 2 −
                           4

   M2+ + 2e → M            2H2O → 4H+ + O2 + 4e
   x  2x                     0,07 0,28
   2H2O + 2e → 2OH- + H2
      0,109 ←   0,0545

B o toàn electron: 2x + 0,109 = 0,28 => x = 0,0855 mol M
=> 0,0855(M + 96) = 13,68 => M = 64 (Cu).
* th i gian t giây:
    Cu2+ + 2e → Cu            2H2O → 4H+ + O2 + 4e
        0,14 → 0,07                0,035 → 0,14
mCu = 0,07.64 = 4,48 gam.
=> áp án C.

* Cách 2: Vi t phương trình ph n ng
Bư c 1: Tìm M
+ Khí thoát ra anot là O2
+ t giây có 0,035 mol O2 => 2t giây có 0,035.2 = 0,07 mol O2.
+ T ng s mol khí thoát ra 2 i n c c trong 2t giây là 0,1245 mol => có 0,1245 – 0,07 = 0,0545 mol khí
H2 do H2O b i n phân.
                         1
             MSO4 + H2O → M    +  O2↑ + H2SO4 (1)
                         2
             0,0855    ←   0,07 – 0,02725 = 0,04275
                       1
             H2O → H2 +      O2           (2)
                       2
                  0,0545 0,02725
=> m MSO4  = 0,0855(M + 96) = 13,68 => M = 64(Cu)
Bư c 2: Tính m
                            1
 t giây:         MSO4 + H2O → M      +   O2↑ + H2SO4
                            2
                      0,07 mol  0,035 mol
=> m = 0,07.64 = 4,48 gam.
=> áp án C.

Câu 5: Cho dãy các ch t: NaOH, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3. S ch t trong dãy có tính ch t
lư ng tính là
  A. 3.        B. 1.        C. 2.        D. 4.

Phân tích, hư ng d n gi i:
Các ch t có tính ch t lư ng tính là: Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3.
=> áp án D.

Câu 6: Khi nói v peptit và protein, phát bi u nào sau ây là sai?
 A. Liên k t c a nhóm CO v i nhóm NH gi a hai ơn v α - amino axit ư c g i là liên k t peptit.
 B. Th y phân hoàn toàn protein ơn gi n thu ư c các α - amino axit.
 C. Protein có ph n ng màu biure v i Cu(OH)2.
 D. T t c các protein u tan trong nư c t o thành dung d ch keo.

Phân tích, hư ng d n gi i:
Protein có th t n t i 2 d ng: d ng hình s i và d ng hình c u:
- D ng hình s i: keratin c a tóc, móng, s ng,…hoàn toàn không tan trong nư c.
- D ng protein hình c u: anbumin c a lòng tr ng tr ng,…tan ư c trong nư c t o dung d ch keo.
=> áp án D.
Câu 7: Ti n hành các thí nghi m sau:
  (1) Cho dung d ch NaOH vào dung d ch Ca(HCO3)2.
  (2) Cho dung d ch HCl t i dư vào dung d ch NaAlO2 (ho c Na[Al(OH)4]).
  (3) S c khí H2S vào dung d ch FeCl2.
  (4) S c khí NH3 t i dư vào dung d ch AlCl3.
  (5) S c khí CO2 t i dư vào dung d ch NaAlO2 (ho c Na[Al(OH)4]).
  (6) S c khí etilen vào dung d ch KMnO4.
Sau khi các ph n ng k t thúc, có bao nhiêu thí nghi m thu ư c k t t a?
  A. 3.          B. 5.         C. 6.         D. 4.
Phân tích, hư ng d n gi i:
Các thí nghi m có k t t a là:
  (1) 2NaOH + Ca(HCO3)2 → CaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O
  (2) NH3 + AlCl3 + H2O → Al(OH)3↓ + NH4Cl
  (3) CO2 + Na[Al(OH)4] → Al(OH)3 ↓ + NaHCO3
  (4) 3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2MnO2 ↓ + 2KOH
=> áp án D.

Câu 8: Dãy g m các ch t u có th làm m t tính c ng t m th i c a nư c là:
 A. NaOH, Na3PO4, Na2CO3.         B. HCl, NaOH, Na2CO3.
 C. KCl, Ca(OH)2, Na2CO3.         D. HCl, Ca(OH)2, Na2CO3.

Phân tích, hư ng d n gi i:
Nư c c ng t m th i là nư c c ng ch a các ion: Ca2+, Mg2+, HCO3
                               −


=> Có th dùng m t trong các ch t sau  làm m m nư c c ng: NaOH, Na3PO4, Na2CO3.
=> áp án A.

Câu 9: Phát bi u nào sau ây là sai?
 A. Bán kính nguyên t c a clo l n hơn bán kính nguyên t c a flo.
 B. Tính axit c a HF m nh hơn tính axit c a HCl.
 C.  âm i n c a brom l n hơn âm i n c a iot.
 D. Tính kh c a ion Br- l n hơn tính kh c a ion Cl-

Phân tích, hư ng d n gi i:
Tính axit c a axit halogenhi ric tăng d n theo th t : HF<<HCl < HF < HI.
=> áp án B.
Câu 10: Phèn chua ư c dùng trong ngành công nghi p thu c da, công nghi p gi y, ch t c m màu trong
ngành nhu m v i, ch t làm trong nư c. Công th c hóa h c c a phèn chua là:
  A. Li2SO4.Al2(SO4).24H2O.           B. Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
  C. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O            D. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

Phân tích, hư ng d n gi i:
Phèn chua có công th c: K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O hay KAl(SO4)2.12H2O
=> áp án C.

Câu 11: S n ph m h u cơ c a ph n ng nào sau ây không dùng    ch t o tơ t ng h p?
 A. Trùng h p vinyl xianua.
 B. Trùng ngưng axit ε -aminocaproic.
 C. Trùng h p metyl metacrylat.
 D. Trùng ngưng hexametylen iamin v i axit a ipic.

Phân tích, hư ng d n gi i:
- Trùng h p vinyl xianua (acrilonnitrin): CH2=CH−CN → Tơ nitron hay tơ olon.
- Trùng ngưng axit ε -aminocaproic: H2N(CH2)5COOH) → Tơ Nilon – 6 hay tơ capron.
- Trùng h p metyl metacrylat: CH2=C(CH3)COOCH3 → Poli metyl metacrylat hay plexiglas (th y tinh
h u cơ) dùng làm ch t d o.
- Trùng ngưng hexametylen iamin (H2N− (CH2)6−NH2) v i axit a ipic (HOOC−(CH2)4−COOH)
→ Tơ Nilon −6,6.
=> áp án C.

Câu 12: i n phân dung d ch g m 7,45 gam KCl và 28,2 gam Cu(NO3)2. ( i n c c trơ, màng ngăn x p)
 n khi kh i lư ng dung d ch gi m i 10,75 gam thì ng ng i n phân (gi thi t lư ng nư c bay hơi không
 áng k ). T t c các ch t tan trong dung d ch sau i n phân là:
 A. KNO3 và KOH.                B. KNO3, HNO3 và Cu(NO3)2.
 C. KNO3, KCl và KOH.             D. KNO3 và Cu(NO3)2.

Phân tích, hư ng d n gi i:
                  7, 45
             n KCl =     = 0,1 mol
                  74,5
                  28, 2
             n Cu(NO3 )2 =  = 0,15 mol
                   188
      2KCl + Cu(NO3)2 → Cu + Cl2↑ + 2KNO3              (1)
      0,1 mol 0,05 mol    0,05 mol 0,05 mol
Kh i lư ng dung d ch gi m chính là kh i lư ng k t t a và khí thoát ra kh i dung d ch:
Sau (1): kh i lư ng dung d ch gi m = 0,05.64 + 0,05.71 = 6,75 gam < 10,75 gam.
=> Cu(NO3)2 ti p t c b i n phân.
      2Cu(NO3)2 + 2H2O → 2Cu + O2 ↑ + 4HNO3             (2)
      2x            2x    x
Kh i lư ng dung d ch gi m = ∆m1 + ∆m 2 = 6,75 + 64.2x + 32x = 10,75 => x = 0,025 mol.
Theo (1), (2): S mol Cu(NO3)2 ã tham gia ph n ng là 0,05 + 2.0,025 = 0,1 mol < 0,15 mol.
=> Trong dung d ch sau ph n ng có các ch t: KNO3, HNO3 và Cu(NO3)2.
=> áp án B.

Câu 13 : Chia h n h p X g m K, Al và Fe thành hai ph n b ng nhau.
 - Cho ph n m t vào dung d ch KOH (dư) thu ư c 0,784 lít khí H2 ( ktc).
 - Cho ph n hai vào m t lư ng dư H2O, thu ư c 0,448 lít khí H2 ( ktc) và m gam h n h p kim lo i Y.
Hòa tan hoàn toàn Y vào dung d ch HCl (dư) thu ư c 0,56 lít khí H2 ( ktc).
 Kh i lư ng ( tính theo gam) c a K, Al, Fe tính trong m i ph n h n h p X l n lư t là :
 A. 0,39 ; 0,54 ; 1,40. B. 0,78; 0,54; 1,12.  C. 0,39; 0,54; 0,56. D. 0,78; 1,08; 0,56.

Phân tích, hư ng d n gi i:
Sơ  bài toán:           P1 + KOH dư
    K: a mol                   0,035 mol H2
 1
  X Al: b mol
 2                           0,02 mol H2
                  P2 + H2O dư
    Fe: c mol
                            m gam kim lo i + HCl dư → 0,025 mol H2
  ph n 1: dung d ch KOH dư => Al và K      u h t.
n H 2 (P2 ) < n H 2 (P1 ) => ph n 2 còn dư Al.
G i a = nAl, b = nAl, c = nFe trong m i ph n c  aX
- Ph n 1 + KOH dư:
               1
  K + H2O → KOH +       H2        (1)
               2
  a             0,5a                           0, 784
                              => n H 2 = 0,5a + 1,5b =      = 0, 035  (I)
                     3                       22, 4
  Al + KOH + H2O → KAlO2 + H2          (2)
                     2
  b                 1,5b
- Ph n 2 + H2O dư:
               1
  K + H2O → KOH +       H2        (3)                 0, 448
               2              => n H2 = 0, 5a + 1,5a =     = 0, 02 => a = 0,01
                                           22, 4
  a        a     0,5a
                     3          Thay vào (I): b = 0,02
  Al + KOH + H2O → KAlO2 + H2          (4)
                     2
  a    a              1,5a

H n h p kim lo i Y g m:
              0       0            0,56
0,02 – 0,01 = 0,01 mol Al dư, c mol Fe + H+ → (Al3+, Fe2+) +       = 0, 025 mol H2.
                                  22, 4
Áp d ng b o toàn electron: 0,01.3 + 2c = 0,025.2 = 0,05 => c = 0,01 mol.
V y mK = 0,01.39 = 0,39 gam.
  mAl = 0,02.27 = 0,54 gam.
  mFe = 0,01.56 = 0,56 gam.
=> áp án C.

Câu 14 : Cho dãy các ch t phenylamoni clorua, benzyl clorua, isopropyl clorua, m – crezol, ancol
benzylic, natri phenolat, anlyl clorua. S ch t trong dãy tác d ng ư c v i dung d ch NaOH loãng un
nóng là
 A. 4.          B. 3.         C. 5.        D. 6

Phân tích, hư ng d n gi i:
Các ch t tác d ng v i dung d ch NaOH loãng, un nóng g m: phenylamoni clorua (C6H5NH3Cl), benzyl
clorua (C6H5CH2Cl), isopropyl clorua (CH3−CHCl−CH3), m–crezol (m−CH3C6H5OH), anlyl clorua
(CH2=CH–CH2Cl).
=> áp án C.

Câu 15 : H p ch t h u cơ X ch a vòng benzen có công th c phân t trùng v i công th c ơn gi n nh t.
Trong X, t l kh i lư ng các nguyên t là mc : mH : mO = 21 : 2 : 8. Bi t khi X ph n ng hoàn toàn v i Na
thì thu ư c s mol khí hi ro b ng s mol c a X ã ph n ng. X có bao nhiêu ng phân (ch a vòng
benzen) th a mãn các tính ch t trên?
  A. 10.         B. 9.        C. 7.          D. 3.
Phân tích, hư ng d n gi i:
                         21 2 8
Do mc : mH : mO = 21 : 2 : 8 => n C : n H : n O =  : :
                        12 1 16
                      = 1,75 : 2 : 0,5
                      =7:8:2
Vì công th c phân t trùng v i CT GN => CTPT (X) C7H8O2.
X ph n ng hoàn toàn v i Na thì thu ư c s mol khí H2 b ng s mol X => X có 2H linh ng.
              2.7 + 2 − 8
  b t bão hòa c a (X) là       = 4 , vòng benzen có 1V + 3 π => ph n ngoài vòng benzen: no, có
                2
1C và 2O => X ch a 1 −OH ancol và 1 −OH phenol ho c 2 −OH phenol.
- X ch a 1 −OH ancol và 1 −OH phenol có 3 công th c c u t o:
 H2C   OH


           i n −OH vào mũi tên
- X ch a 2 −OH phenol có 6 công th c c u t o:
    CH3       CH3
        OH
                      i n −OH vào mũi tên

                OH=> áp án B.

Câu 16 : Khi so sánh NH3 v i NH4+, phát bi u không úng là :
 A. Trong NH3 và NH4+ , nitơ u có s oxi hóa -3.
 B. NH3 có tính bazơ, NH4+ có tính axit.
 C. Phân t NH3 và ion NH4+ u ch a liên k t c ng hóa tr .
 D. Trong NH3 và NH4+, nitơ u có c ng hóa tr 3.

Phân tích, hư ng d n gi i:
Công th c c u t o c a NH3 và NH +
                4                 +
                             H
             H
                          H   N  H
          H  N  H
                             H

            NH3               NH +
                              4

C ng hóa tr c a m t nguyên t là s liên k t c ng hóa tr c a nguyên t  ó v i các nguyên t khác.
                          +
=> N trong NH3 có c ng hóa tr là 3, N trong NH có c ng hóa tr là 4.
                          4

=> áp án D.
Câu 17 : Thành ph n % kh i lư ng c a nitơ trong h p ch t h u cơ CxHyN là 23,73 %. S   ng phân amin
b c m t th a mãn các d ki n trên là
  A. 3.        B. 2.         C. 4.        D. 1.

Phân tích, hư ng d n gi i:
    14
%N =   .100% = 23, 73% => M = 59 (g/mol) => 12x + y = 59 − 14 = 45 => x = 3, y = 9.
    M
Công th c phân t là C3H9N, có 2 ng phân amin b c 1.
CH3−CH2−CH2−NH2 và CH3−CH(NH2) −CH3.
=> áp án B.

Câu 18 : H p th hoàn toàn 0,672 lít khí CO2 ( ktc) vào m t lít dung d ch g m NaOH 0,025M và
Ca(OH)2 0,0125M, thu ư c x gam k t t a. Giá tr c a x là
 A. 2,00.       B. 0,75.         C. 1,25.    D. 1,00.
Phân tích, hư ng d n gi i:
                 0, 672
             n CO2 =    = 0, 03 mol
                 22, 4
                 n OH− = 0, 025 + 0, 0125.2 = 0, 05 mol
          0, 05
* Cách 1: 1 <                     −
             = 1, 67 < 2 => T o 2 mu i HCO3 và CO3 −
                               2

          0, 03
                     CO3 − x mol
                      2

Sơ  bài toán: CO2 + OH- →
                       −
                     HCO3 y mol

B o toàn nguyên t C: x + y = 0,03             (1)
B o toàn i n tích âm: 2x + y = 0,05            (2)
T (1), (2) => x = 0,02 mol, y = 0,01 mol
Nh n th y, n CO2− = 0,02 > n Ca 2+ = 0, 0125 mol
          3


=> n CaCO = n Ca 2+ = 0, 0125 mol
      3


=> x = 0,0125.100 = 1,25 gam.
=> áp án C.
* Cách 2: vi t phương trình ion rút g n
  0, 05
1<                   −
     = 1, 67 < 2 => T o 2 mu i HCO3 và CO3 −
                       2

  0, 03


   CO2 + 2OH- → CO3 − + H2O
          2


   x    2x       x
          −  -
   CO2 + OH → HCO3
   y     y       y
     2+      2−
   Ca    + CO   3  → CaCO3 ↓
T ó ta có h phương trình: S mol CO2 = x + y = 0,03, s mol OH- = 2x + y = 0,05.
=> x = 0,02, y = 0,01. Các bư c ti p theo làm như cách 1.
=> áp án C.

Câu 19: t cháy hoàn toàn x gam h n h p g m hai axit cacboxylic hai ch c, m ch h và u có m t liên
k t ôi C=C trong phân t , thu ư c V lít khí CO2 ( ktc) và y mol H2O. Bi u th c liên h gi a các giá tr
x, y và V là
      28         28           28          28
  A. V= (x − 62y).   B. V= (x + 30y).   C. V= (x + 62y).    D. V= (x − 30y).
     95         55           95          55

Phân tích, hư ng d n gi i:
Hai axit cacboxylic hai ch c, m ch h và      u có m t liên k t ôi C=C trong phân t có công th c chung
Cn H 2n − 4 O 4
         O2
          →
Cn H 2n − 4 O 4  nCO 2 + (n − 2)H 2 O
                                n CO2 − n H2O
T sơ    trên d th y: n CO2 − n H2O = 2n Axit => n Axit =
                                  2
        V
          − y
       22, 4    V − 22,4y
=> n Axit  =      =
          2    44,8
Áp d ng  nh lu t b o toàn kh i lư ng và nguyên t :
            V        V − 22,4y     55V
x = m C + mH + mO =     .12 + 2y +      .4.16 =   − 30y
           22, 4       44,8       28
    28
=> V =  ( x + 30y)
    55
=> áp án B.

Câu 20: Este X ư c t o thành t etylen glicol và hai axit cacboxylic ơn ch c. Trong phân t este, s
nguyên t cacbon nhi u hơn s nguyên t oxi là 1. Khi cho m gam X tác d ng v i dung d ch NaOH (dư)
thì lư ng NaOH ã ph n ng là 10 gam. Giá tr c a m là
  A. 14,5.      B. 17,5.       C. 15,5.        D. 16,5.

Phân tích, hư ng d n gi i:
                     RCOO−CH2
Công th c t ng quát este X là:
                     R’COO−CH2


S nguyên t O trong este là 4 => S C là 5. D a vào công th c t ng quát c a (X) => ch có th là R = H
và R’ = −CH3.
             1    1 10
Vì este hai ch c => n X = n NaOH = . = 0,125 mol => mX = 0,125.132 = 16,5 gam.
             2    2 40
=> áp án D.
Câu 21: H p ch t nào c a canxi ư c dùng   úc tư ng, bó b t khi gãy xương?
  A. Th ch cao nung (CaSO4.H2O).      B. Th ch cao s ng (CaSO4.2H2O).
  C. á vôi (CaCO3).             D. Vôi s ng (CaO).
Phân tích, hư ng d n gi i:
Th ch cao nung CaSO4.H2O ư c dùng     úc tư ng, bó b t khi gãy xương.
Th ch cao s ng (CaSO4.2H2O) dùng s n xu t xi măng.
 á vôi CaCO3 v t li u xây d ng, công trình ki n trúc,…
Vôi s ng CaO dùng kh chua cho t,…
=> áp án A.

Câu 22: Cho 13,8 gam ch t h u cơ X có công th c phân t C7H8 tác d ng v i m t lư ng dư dung d ch
AgNO3 trong NH3, thu ư c 45,9 gam k t t a. X có bao nhiêu ng phân c u t o th a mãn tính ch t trên?
 A. 4.        B. 6.         C. 2.        D. 5.

Phân tích, hư ng d n gi i:
                 13,8
             n C7 H8 =  = 0,15 mol
                 92
 C7H8 + xAgNO3 + xNH3 → C7H8 – xAgx ↓ + xNH4NO3
  0,15mol    →        0,15 mol
=> m↓ = (92 + 107x)0,15 = 45,9 gam => x = 2 => X có 2 liên k t 3 u m ch.
                  2.7 + 2 − 8
M t khác,  b t bão hòa c a (X) =       =4
                    2
=> Ngoài 2 liên k t 3 u m ch, các liên k t còn l i u là liên k t ơn => có 4 công th c c u t o.
CH≡C−CH2−CH2−CH2−C≡CH,       CH≡C−CH2−CH−C≡CH
                         CH3
       CH3
   CH≡C−C−C≡CH         CH≡C−CH−C≡CH
       CH3             CH2CH3

=> áp án A.

Câu 23:   t cháy hoàn toàn x mol axit cacboxylic E, thu ư c y mol CO2 và z mol H2O (v i z = y - x).
Cho x mol E tác d ng v i NaHCO3 (dư) thu ư c y mol CO2. Tên c a E là
  A. axit acrylic.    B. axit a ipic.    C. axit oxalic.     D. axit fomic.
Phân tích, hư ng d n gi i:
              E + O2 → CO2 + H2O
              x mol       y mol   z mol
* Cách 1: Vì z = y – x hay n H2O = n CO2 − n E => n E = n CO2 − n H2O => E là axit không no, 1 liên k t C=C
trong phân t ho c axit no, hai ch c => lo i D.
    n CO2 y
S C=     =      (*)
     nE  x
M t khác, t ng quát ta có:
R(COOH)n + nNaHCO3 → R(COONa)n + nCO2 + nH2O
 x                xn
              y
=> S mol CO2 = xn = y => n = , v i n là s nhóm ch c −COOH        (**)
              x
T (*), (**) => S C = S nhóm −COOH.
=> áp án C. Axit oxalic HOOC−COOH.

* Cách 2: Th áp án, ch n x = 1 mol.
Axit acrylic: CH2=CHCOOH; Axit a ipic: C4H8(COOH)2;
Axit oxalic: HOOCCOOH; Axit fomic: HCOOH
Ch có Axit oxalic: HOOC−COOH th a mãn các d ki n c a bài toán.
(COOH)2 → 2CO2 + H2O
 1 mol     2 mol 1 mol
(COOH)2 + NaHCO3 → (COONa)2 + CO2 + H2O
 1 mol                1 mol

Câu 24: Cho 0,87 gam h n h p g m Fe, Cu và Al vào bình ng 300 ml dung d ch H2SO4 0,1M. Sau khi
các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ư c 0,32 gam ch t r n và 448 ml khí ( ktc) thoát ra. Thêm ti p vào
bình 0,425 gam NaNO3, khi các ph n ng k t thúc thì th tích khí NO ( ktc, s n ph m kh duy nh t) t o
thành và kh i lư ng mu i trong dung d ch là
  A. 0,224 lít và 3,750 gam         B. 0,112 lít và 3,750 gam
  C. 0,112 lít và 3,865 gam         D. 0,224 lít và 3,865 gam

Phân tích, hư ng d n gi i:
                     n H + = 0,3.0,1.2 = 0, 06 mol
                          0,448
                     n H2 =     = 0,02 mol
                          22,4
Khi thêm ti p NaNO3 vào bình, thu ư c khí NO => H+ dư .
Theo b o toàn nguyên t H: n H+ dư = 0,06 – 0,02.2 = 0,02 mol => 0,32 gam ch t r n là Cu.
G i x = nFe, y = nAl, ta có:
  m(Fe, Al) = 56x + 27y = 0,87 – 0,32 = 0,55    (I)
+ Fe, Cu và Al vào bình ng 300 ml dung d ch H2SO4
Fe – 2e → Fe2+
x  2x   x           2H+ + 2e → H2
Al – 3e → Al3+               0,04 0,02
y  3y   y
Theo nh lu t b o toàn electron: 2x + 3y = 0,04 (II)
T (I), (II): x = 0,005, y = 0,01
                    0, 425
+ Thêm ti p NaNO3: n NO− = n NaNO3 =      = 0, 005 mol
              3
                     85
(Fe2+, Cu) + H+, NO3 → (Fe3+, Cu2+) + NO↑
          −


  Fe2+ – 1e → Fe3+
  0,005 0,005 0,005
  Cu – 2e → Cu2+
  0,005 0,01  0,005
 −
NO3 + 4H + + 3e  NO + 2H 2 O
         →
0,005   0,02    0,015     0,005
=> VNO (  ktc) =  0,005.22,4 = 0,112 lít.
Sau các ph n ng dung d ch có: 0,03 mol SO 2− ; 0,005 mol Na+; 0,01 mol Al3+; 0,005 mol Fe3+; 0,005 mol
                     4

Cu2+.
=> mmu i = 0,03.96 + 0,005(23 + 56 + 64) + 0,01.27 = 3,865 gam.
Ho c có th l p lu n: do Fe2+, H+, NO3
                  −
                           u h t => Trong dung d ch ch ch a các ion kim lo i và SO 2−
                                                       4

=> mmu i = m kim lo   i ban  u  + m Na + + mSO2− = 0,87 + 0,005.23 + 0,03.96 = 3,856 gam.
                         4


=> áp án C.

Câu 25: Qu ng s t manhetit có thành ph n là
 A. FeS2.       B. Fe2O3.              C. Fe3O4.       D. FeCO3.

Phân tích, hư ng d n gi i:
FeS2: pirit; Fe2O3: hematit; Fe3O4: manhetit; FeCO3: xi erit.
=> áp án C.

Câu 26: H n h p X g m axit axetic, axit fomic và axit oxalic. Khi cho m gam X tác d ng v i NaHCO3
(dư) thì thu ư c 15,68 lít khí CO2 ( ktc). M t khác, t cháy hoàn toàn m gam X c n 8,96 lít khí O2
( ktc), thu ư c 35,2 gam CO2 và y mol H2O. Giá tr c a y là
  A. 0,3.        B. 0,6.        C. 0,8.        D. 0,2.

Phân tích, hư ng d n gi i:
* Cách 1: g i s mol c a CH3COOH, HCOOH, (COOH)2 l n lư t là a, b, c.
- X + NaHCO3 dư:
CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + CO2 + H2O             (1)
  a mol                    a mol
HCOOH    + NaHCO3 → HCOONa + CO2 + H2O            (2)
  b mol                    b mol
(COOH)2 + 2NaHCO3 → (COONa)2 + 2CO2 + H2O            (3)
   c mol                    2c mol
                   15, 68
Theo (1, 2, 3): n CO2 = a + b + 2c =    = 0, 7 mol (I)
                   22, 4
- X + O2:
CH3COOH + 2O2 → 2CO2 + 2H2O                            (4)
  a    2a 2a   2a
      1
HCOOH   + O2 → CO2 + H2O                            (5)
      2
  b   0,5b b   b
      1
(COOH)2  + O2 → 2CO2 + H2O                            (6)
      2
  c   0,5c 2c    c
                     35, 2
Theo (4, 5, 6): n CO2 = 2a + b + 2c =     = 0,8 mol    (II)
                     44
                       8, 96
         n O2  = 2a + 0,5b + 0,5c =    = 0, 4 mol (III)
                       22, 4
Cách x lí 1: T (I, II, III) => a = 0,1, b = 0,2, c = 0,2
=> n H 2O = 2a + b + c = 2.0,1 + 0,2 + 0,2 = 0,6 mol
Cách x lí 2: L y (II) – (I) => a = 0,1 mol
n O2 = 2a + 0,5b + 0,5c = 0, 4 mol => 4a + b + c = 0,8 => 2a + 2a + b +c = 2.0,1 + n H 2O = 0,8 mol
=> n H 2O = 0,8 − 0, 2 = 0, 6 mol => áp án B.
                     15, 68
Cách x lí 3: n CO2 = a + b + 2c =        = 0, 7 mol
                     22, 4
n O(Axit) = 2a + 2b + 4c = 2(a + b + 2c) = 2.0, 7 = 1, 4 mol
Áp d ng b o toàn nguyên t Oxi: n O(Axit) + n O(O2 ) = n O(CO2 ) + n O(H 2O)
=> 1,4 + 0,4.2 = 0,7.2 + y => y = 0,6
=> áp án B.

* Cách 2: Khi cho axit cacboxylic tác d ng v i NaHCO3. B n ch t ph n ng là
       −
  −COOH + HCO3  − COO − + CO 2 + H 2 O
         →
Nh n th y, n O(Axit) = 2n CO2 = 2.0,7 = 1,4 mol
+ Khi  t cháy hoàn toàn X:
   1,4 mol X + 0,4 mol O2 → 0,7 mol CO2 + y mol H2O
Áp d ng b o toàn nguyên t O: Áp d ng b o toàn nguyên t Oxi: n O(Axit) + n O(O2 ) = n O(CO2 ) + n O(H2O)
=> 1,4 + 0,4.2 = 0,7.2 + y => y = 0,6
=> áp án B.

Câu 27: H n h p X g m C2H2 và H2 có cùng s mol. L y m t lư ng h n h p X cho qua ch t xúc tác
nung nóng, thu ư c h n h p Y g m C2H4, C2H6, C2H2 và H2. S c Y vào dung d ch brom (dư) thì kh i
lư ng bình brom tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít h n h p khí ( ktc) có t kh i so v i H2 là 8. Th tích
O2 ( ktc) c n   t cháy hoàn toàn h n h p Y là
  A. 33,6 lít.     B. 44,8 lít.      C. 22,4 lít.      D. 26,88 lít.

Phân tích, hư ng d n gi i:
Ta có sơ  ph n ng:                   C 2 H4
                   0
         C2H2: a mol    t , xt        C2H6 + Br2
  H nh pX                     Y           [C2H4, C2H2]  + [C2H6, H2]
          H2: a mol               C 2 H2
                                     m = 10,8 gam   n = 0,2 mol
                             H2
                                              M = 16 (g/mol)

+ Kh i lư ng bình brom tăng = m hi rocacbon không no = 10,8 gam.
+ Khí thoát ra g m C2H6 và H2 dư.
Theo nh lu t b o toàn kh i lư ng: mX = mY = 10,8 + 0,2.16 = 14 gam.
Cách x lí 1: mX = 26.a + 2a = 14 => a = 0,5 mol.
 2C2H2 + 5O2 → 2CO2 + H2O
  a mol   2,5a mol
       1
  H2 + O2 → H2O
       2
  a mol 0,5a mol
=> n O2 = 2,5a + 0,5a = 3a = 3.0,5 = 1,5 mol => VO2 = 1,5.22,4 = 33,6 lít.
Cách x lí 2: Vì n C2H4 = n H2 => Quy h n h p X v a mol C2H4.
mX = 28a = 14 => a = 0,5 mol.
 C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O
  0,5   1,5
=> VO2 = 1,5.22,4 = 33,6 lít.
=> áp án A.

Câu 28: Trung hòa 3,88 gam h n h p X g m hai axit cacboxylic no, ơn ch c, m ch h b ng dung d ch
NaOH, cô c n toàn b dung d ch sau ph n ng thu ư c 5,2 gam mu i khan. N u t cháy hoàn toàn 3,88
gam X thì th tích oxi ( ktc) c n dùng là
 A. 3,36 lít       B. 4,48 lít.   C. 2,24 lít      D. 1,12 lít.

Phân tích, hư ng d n gi i:
+ 3,88 gam X + NaOH → 5,2 gam mu i
RCOOH       RCOONa
1 mol          1 mol    ∆m ↑ = 22 − 1 = 22
0,06 mol     ←        ∆m ↑ = 5,2 − 3,88 = 1,32 gam (theo bài)
+   t cháy Cn H 2n O 2 (X):
           3,88    7
M X = 14n + 32 =      => n =
           0,06    3
        3n − 2
Cn H 2n O 2 +        →
            O 2  nCO 2 + nH 2 O
         2
0,06     0,03(3 n –2)
         7
=> VO2 = 0, 03.(3. − 2).22, 4 = 3, 36 lít.
         3
=> áp án A.

Câu 29: Xenlulozơ trinitrat ư c i u ch t ph n ng gi a axit nitric v i xenlulozơ (hi u su t ph n ng
60% tính theo xenlulozơ). N u dùng 2 t n xenlulozơ thì kh i lư ng xenlulozơ trinitrat i u ch ư c là
 A. 2,97 t n.      B. 3,67 t n.     C. 1,10 t n.      D. 2,20 t n.

Phân tích, hư ng d n gi i:
Xenlulozơ: (C6H10O5)n = [C6H7O2(OH)3]n,     ơn gi n khi tinh toán ta ch n n = 1.
[C6H7O2(OH)3] + 3HNO3 → [C6H7O2(ONO2)3] + 3H2O
 162 t n                297 t n
                   2.297
 2 t n                   t n
                    162
                   2.297 60
Vì H = 60% => mxenlulozơ trinitrat =    .   = 2, 20 t n.
                   162 100
=> áp án D.

Câu 30: t cháy hoàn toàn andehit X, thu ư c th tích khí CO2 b ng th tích hơi nư c (trong cùng i u
ki n nhi t , áp su t). Khi cho 0,01 mol X tác d ng v i m t lư ng dư dung d ch AgNO3 trong NH3 thì
thu ư c 0,04 mol Ag. X là
  A. an ehit no, m ch h , hai ch c.      B. an ehit fomic.
  C. an ehit axetic.             D. an ehit không no, m ch h , hai ch c.

Phân tích, hư ng d n gi i:
- cùng i u ki n T, P: t l v th tích là t l v s mol. X + O2 có n CO2 = n H2O => X là an ehit no, ơn
ch c m ch h .
- 0,01 mol X → 0,04 mol Ag => nAg = 4nX
=> X là an ehit fomic HCHO.
=> áp án B.

Câu 31: Th y phân h t m gam tetrapeptit Ala–Ala–Ala–Ala (m ch h ) thu ư c h n h p g m 28,48 gam
Ala, 32 gam Ala–Ala và 27,72 gam Ala–Ala–Ala. Giá tr c a m là:
 A. 111,74       B. 81,54       C. 90,6       D. 66,44

Phân tích, hư ng d n gi i:
Sơ : m gam Ala–Ala–Ala–Ala → 28,48 gam Ala + 32 gam Ala–Ala + 27,72 gam Ala–Ala–Ala
Ala: NH2–CH(CH3)COOH, Mala = 89 (g/mol).
* Cách tính kh i lư ng phân t peptit: d a trên nguyên t c “n aminoaxit tách (n – 1) H2O”
Ala + Ala → Ala–Ala + H2O
Áp d ng b o toàn kh i lư ng ta có: MAla-Ala = 89.2 – 1.18 = 160 (g/mol) => nAla-Ala = 0,2 mol.
Tương t , ta có: M Ala − Ala − Ala = 3.89 − 2.18 = 231 (g/mol) => nAla-Ala-Ala = 0,12 mol.
MAla-Ala-Ala-Ala = 4.89 – 3.18 = 302 (g/mol)
Ala–Ala–Ala–Ala → 0,32 mol Ala + 0,2 mol Ala–Ala + 0,12 mol Ala–Ala–Ala
B o toàn nhóm Ala:    ∑n  Ala trư c  =  ∑n  Ala sau  = 0,32 + 0,2.2 + 0,12.3 = 1,08 mol.
            1, 08
=> nAla-Ala-Ala-Ala =     = 0, 27 mol => m = 0,27.302 = 81,54 gam.
             4
=> áp án B.
* Cách 2: S d ng b o toàn nguyên t C và N.
1 Ala có 3 C và 1N:
                        0, 32.3 + 0, 2.6 + 0,12.9
Theo b o toàn nguyên t C ta có: n tetrapeptit =              = 0, 27 mol
                              12
                         0,32.1 + 0, 2.2 + 0,12.3
Ho c theo b o toàn nguyên t N: n tetrapeptit =              = 0, 27
                               4
=> m = 0,27.302 = 81,54 gam
* Cách 3:
Ala-Ala-Ala-Ala + H2O → 2Ala-Ala
 0,1 mol           0,2 mol
Ala-Ala-Ala-Ala + H2O → Ala + Al-Ala-Ala
 0,12 mol         0,12mol 0,12 mol
Ala-Ala-Ala-Ala + H2O →    4Ala
  0,05 mol         0,32 – 0,12 = 0,2 mol
=> T ng s mol Ala-Ala-Ala-Ala = 0,1 + 0,12 + 0,05 = 0,27 mol
=> m = 0,27.302 = 81,54 gam.
=> áp án B.

Câu 32:   t cháy hoàn toàn h n h p X g m C2H2, C 3 H 4 và C4 H 4 ( s mol m i ch t b ng nhau) thu ư c
0,09 mol CO2. N u l y cùng m t lư ng h n h p X như trên tác d ng v i m t lư ng dư dung d ch AgNO3
trong NH3, thì kh i lư ng k t t a thu ư c l n hơn 4gam. Công th c c u t o c a C3H4 và C4H4 trong X
l n lư t là:
  A. CH ≡ C-CH3 , CH 2 =C=C=CH 2 .          B. CH 2 =C=CH 2 , CH 2 =C=C=CH 2 .
  C. CH ≡ C-CH3 , CH 2 =CH-C ≡ CH.          D. CH 2 =C=CH 2 , CH 2 =CH-C ≡ CH.


Phân tích, hư ng d n gi i:
G i x là s mol m i ch t trong h n h p X.
+ t cháy X ta có: n CO2 = 2x + 3x + 4x = 0,09 mol => x = 0,01 mol
+ Cho X + AgNO3/NH3: ch ankin – 1 t o k t t a.
Gi s 3 ch t u t o k t t a
CH≡CH → CAg≡CAg↓                 (1) => t o 2,4 gam k t t a.
CH≡C–CH3 → CAg≡C–CH3↓               (2) => t o 1,47 gam k t t a.
CH≡C–CH=CH2 → CAg≡C–CH=CH2 ↓           (3) => t o 1,59 gam k t t a.
  (1) luôn x y ra.
+ N u x y ra (1) và (2) => kh i lư ng k t t a = 2,4 + 1,47 = 3,87 < 4gam => lo i.
+ N u x y ra (1) và (3) => kh i lư ng k t t a = 2,4 + 1,59 = 3,99 < 4gam => lo i.
V y c 3 ch t u t o k t t a.
=> áp án D.

Câu 33: S   ng phân c a amino axit có công th c phân t C3H7 O2 N là:
 A. 4.         B. 1.        C. 3.      D. 2.
Phân tích, hư ng d n gi i:
 ng v i C3H7 O2 N có 2 ng phân amino axit: NH2CH2CH2COOH và CH3CH(NH2)COOH
=> áp án D.
Câu 34: Kh i lư ng riêng c a canxi kim lo i là 1,55 g/cm3. Gi thi t r ng trong tinh th canxi các nguyên
t là nh ng hình c u chi m 74% th tích tinh th , ph n còn l i là khe r ng. Bán kính nguyên t canxi tính
theo lý thuy t là:
  A. 0,185 nm.     B. 0,196 nm.     C. 0,155 nm.      D. 0,168 nm.
Phân tích, hư ng d n gi i:
Th tích 1 mol nguyên t Ca (ph n c):
      M   74  40 74
 V1 mol Ca = Ca .  =  .   = 19,135 cm3
       d 100 1,55 100
1 mol nguyên t Ca có 6,02.1023 nguyên t Ca
=> Th tích g n úng c a 1 nguyên t Ca
      V       19,135
V1 NT Ca = 1 mol Ca23 =     23
                  (cm3)
     6, 02.10   6, 02.10
M t khác, n u coi nguyên t Ca hình c u:
       4πr 3       3V1NT Ca   3.19,135
V1 NT Ca =     => r =  3      =3      23
                             = 1,96.10−8 (cm) = 0,196nm.
       3          4π    4π.6,02.10
=> áp án B.

Câu 35: Cho 7,68 gam Cu vào 200ml dung d ch g m HNO3 0,6M và H2SO4 0,5M. Sau khi các ph n ng
x y ra hoàn toàn ( s n ph m kh duy nh t là NO), cô c n c n th n toàn b dung d ch sau ph n ng thì
kh i lư ng mu i khan thu ư c là:
 A. 19,76 gam.     B. 20,16 gam.    C. 19,20 gam.     D. 22,56 gam.

Phân tích, hư ng d n gi i:
    7, 68
n Cu =    = 0, 2 mol ; n H + = 0, 2(0, 6 + 0,5.2) = 0,32 mol ; n NO− = 0, 2.0, 6 = 0,12 mol
    64                              3
          3Cu + 2 NO3 + 8H+ → 3Cu2+ + NO + 4H2O
               −


Ban u:     0,12 0,12     0,32
Ph n ng:    0,12 0,08     0,32   0,12
Sau ph n ng:   0    0,04    0    0,12
Kh i lư ng mu i = m Cu 2+ + m NO- + mSO2- = 0,12.64 + 0,12.62 + 0,5.0,2.96 = 19,76 gam .
                    3   4


=> áp án A.
Câu 36: Nung m gam h n h p X g m FeS và FeS2, trong m t bình kín ch a không khí ( g m 20 % th
tích O2 và 80% th tích N2) n khi các ph n ng này x y ra hoàn toàn, thu ư c m t ch t r n duy nh t và
h n h p khí Y có thành ph n th tích: 84,8% N2, 14% SO2, còn l i là O2. Ph n trăm kh i lư ng c a FeS
trong h n h p X là:
  A. 59,46%       B. 19,64%      C. 42,31%       D. 26,83%
Phân tích, hư ng d n gi i:
* Cách 1: ch n 1 mol h n h p Y
   n N 2 = 0,848 mol
=>   n SO2 = 0,14 mol
    n O2 = 1 − (0,848 + 0,14) = 0,012 mol
                                          1    1
Vì không khí g m 20 % th tích O2 và 80% th tích N2 => n O2 ban       u  =   n N 2 = .0,848 = 0,212 mol
                                          4    4
=> n O2 ph n  ng  = 0,212 – 0,012 = 0,2 mol
Cách x lí 1: Quy h n h p X (FeS và FeS2) → X ( Fe: a mol; S: b mol)
 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3
  a   0,75a
 S   + O2 → SO2
  b    b     b
=> b = 0,14 mol; 0,75a + b = 0,2 mol => a = 0,08 mol
FeS: x mol      B o toàn Fe: x + y = 0,08
                           => x = 0,02; y = 0,06
FeS2: y mol     B o toàn S: x + 2y = 0,14

           0, 02.88
=> %FeS =              .100% = 19, 64% => áp án B.
        0, 02.88 + 0, 06.120
Cách x lí 2: G i s mol FeS là x, mol FeS2 là y mol
       7
  2FeS +   O2 → Fe2O3 + 2SO2
       2
     7
   x    x         x
      4
      11
  2FeS2 + O2 → Fe2O3 + 4SO2
       2
      11
   y     y        2y
      4
Ta có h phương trình:  n SO2 = x + 2y = 0,14

                n O2 p
                       7  11
                     =   x+  y = 0,2
                       4   4
=> x = 0,02, y = 0,06.
          0, 02.88
=> %FeS =             .100% = 19, 64% => áp án B.
       0, 02.88 + 0, 06.120
* Cách 2: Ch n 1 mol không khí và xác         nh thành ph n s mol m i khí. Sau ó áp d ng cách x lí 1
ho c 2 như trên.

                        →
                       
Câu 37: Cho cân b ng hóa h c: H2 (k) + I2 (k) ← 2HI (k); ∆H
                        
  Cân b ng không b chuy n d ch khi:
  A. gi m n ng  HI.                   B. tăng n ng  H2.
  C. tăng nhi t c ah .                  D. gi m áp su t chung c a h .

Phân tích, hư ng d n gi i:
  i v i cân b ng c a ch t khí. Áp su t không làm chuy n d ch cân b ng         i v i ph n ng không làm thay
 i s phân t khí.
=> áp án D.
Câu 38: Cho dãy các ch t và ion: Fe; Cl2; SO2; NO2; C; Al; Mg2+, Na+, Fe2+; Fe3+. S ch t và ion v a có
tính oxi hóa v a có tính kh là:
  A. 4.          B. 5.        C. 6.         D. 8.

Phân tích, hư ng d n gi i:
S ch t và ion v a có tính oxi hóa, v a có tính kh là: Cl2; SO2; NO2; C; Fe2+
=> áp án B.

Câu 39: Th c hi n các thí nghi m sau:
    (1) t dây s t trong khí clo.
    (2) t nóng h n h p b t Fe và S ( trong i u ki n không có oxi)
    (3) Cho FeO vào dung d ch HNO3 ( loãng, dư)
    (4) Cho Fe vào dung d ch Fe2(SO4)3
    (5) Cho Fe vào dung d ch H2SO4 ( loãng, dư)
      Có bao nhiêu thí nghi m t o ra mu i s t (II)?
 A. 3.         B. 2.         C. 1.        D. 4.

Phân tích, hư ng d n gi i:
S ph n ng t o ra mu i s t (II):
      →
(2) Fe + S  FeS
          →
(4) Fe + Fe2(SO4)3  3FeSO4
        →
(5) Fe + H2SO4  FeSO4 + H2
=> áp án A.

Câu 40: Trong các thí nghi m sau:
    (1) Cho SiO2 tác d ng v i axit HF.
    (2) Cho khí SO2 tác d ng v i khí H2S.
    (3) Cho khí NH3 tác d ng v i CuO un nóng.
    (4) Cho CaOCl2 tác d ng v i HCl c.
    (5) Cho Si ơn ch t tác d ng v i dung d ch NaOH.
    (6) Cho khí O3 tác d ng v i Ag.
    (7) Cho dung d ch NH4Cl tác d ng v i dung d ch NaNO2 ung nóng.
      S thí nghi m t o ra ơn ch t là:
 A. 4.         B. 7.         C. 5.       D. 6.

Phân tích, hư ng d n gi i:
Các thí nghi m t o ra ơn ch t:
(2) SO2 + H2S → S↓ + H2O
(3) 2NH3 + 3CuO → 3Cu + N2 ↑ + 3H2O
(4) CaOCl2 + 2HCl c → CaCl2 + Cl2 ↑ + H2O
(5) Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2↑
(6) O3 + 2Ag → Ag2O + O2 ↑
(7) NH4Cl + NaNO2 → NaCl + N2 ↑ + 2H2O
=> áp án D.
II. PH N RIÊNG (10 câu)
Thí sinh ch ư c làm m t trong hai ph n (ph n A ho c ph n B)
A. Theo chương trình Chu n (10 câu, t câu 41 n câu 50)
Câu 41: Cho buta-1,3- ien ph n ng c ng v i Br2 theo t l mol 1: 1. S d n xu t ibrom ( ng phân c u
t o và ng phân hình h c) thu ư c là:
  A. 1.        B. 3.            C. 2.             D. 4.

Phân tích, hư ng d n gi i:
S n ph m c ng 1,2: CH2Br−CHBr−CH=CH2.
S n ph m c ng 1,4: CH2Br−CH=CH−CH2Br (có 2        ng phân hình h c: cis và trans)
=> áp án B.

Câu 42: Dung d ch nào sau ây làm quỳ tím i thành màu xanh
 A. Dung d ch lysin  B. Dung d ch alanin C. Dung d ch glyxin          D. Dung d ch valin

Phân tích, hư ng d n gi i:
Lysin: NH2−(CH2)4−CH(NH2) −COOH
Glyxin: NH2−CH2−COOH
Alanin: NH2−(CH)CH3−COOH
Valin: (CH3)2CH−(CH)NH2−COOH
=> Lysin có 2 nhóm −NH2 và 1 nhóm −COOH làm quỳ tím hóa xanh.
=> áp án A.

Câu 43: Khi i n phân dung d ch NaCl (c c âm b ng s t, c c dương b ng than chì, có màng ngăn x p) thì
 A.   c c âm x y ra quá trình kh H 2 O và  c c dương x y ra quá trình oxi hóa ion Cl − .
 B.   c c âm x y ra quá trình oxi hóa H 2 O và   c c dương x y ra quá trình kh ion Cl−
 C.   c c âm x y ra quá trình kh ion Na + và   c c dương x y ra quá trình oxi hóa ion Cl− .
 D.   c c dương x y ra quá trình oxi hóa ion Na + và    c c âm x y ra quá trình kh    ion Cl− .
Phân tích, hư ng d n gi i:
                C c (-)       NaCl          C c (+)
               Na+, H2O                  Cl-, H2O
            H2O + 2e → H2 + 2OH-               2Cl- → Cl2 + 2e
            Quá trình kh                   Quá trình oxi hóa
=> áp án A.

Câu 44: C u hình electron c a ion Cu 2+ và Cr 3+ l n lư t là
 A. [ Ar ] 3d 9và [ Ar ] 3d1 4s 2 .        B. [ Ar ] 3d 7 4s 2và [ Ar ] 3d1 4s 2 .
 C. [ Ar ] 3d 9 và [ Ar ] 3d3 .          D. [ Ar ] 3d 7 4s 2 và [ Ar ] 3d3 .
Phân tích, hư ng d n gi i:
Cu(Z = 29): 1s22s22p63s23p63d104s1
  Cu – 2e → Cu2+
=> Cu2+: 1s22s22p63s23p63d9
Cr(Z = 24): 1s22s22p63s23p63d54s1
  Cr – 3e → Cr3+
=> Cr3+: 1s22s22p63s23p63d3
=> áp án C.

Câu 45: Ancol etylic ư c i u ch t tinh b t b ng phương pháp lên men v i hi u su t toàn b quá trình
là 90%. H p th toàn b lư ng CO 2 sinh ra khi lên men m gam tinh b t vào nư c vôi trong, thu ư c 330
gam k t t a và dung d ch X. Bi t kh i lư ng X gi m i so v i kh i lư ng nư c vôi trong ban  u là 132
gam. Giá tr c a m là
 A. 297.        B. 405.        C. 486.        D. 324.
Phân tích, hư ng d n gi i:
Sơ   :       →     →
      C6H10O5  C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2
∆m dd ↓ = m ↓ − m CO2 => m CO2 = 330 − 132 = 198 gam => n CO2 = 4,5 mol
            →       →
     C6H10O5  C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2
     2,25 mol             4,5 mol
          2, 25.162.100
Vì H = 90% => m =        = 405 gam
             90
=> áp án B.

Câu 46: Hóa hơi 15,52 gam h n h p g m m t axit no ơn ch c X và m t axit no a ch c Y (s mol X l n
hơn s mol Y), thu ư c m t th tích hơi b ng th tích c a 5,6 gam N 2 ( o trong cùng i u ki n nhi t ,
áp su t). N u  t cháy toàn b h n h p hai axit trên thì thu ư c 10,752 lít CO 2 ( ktc). Công th c c u
t o c a X, Y l n lư t là
  A. CH 3 − CH 2 − COOH và HOOC − COOH.    B. CH 3 − COOH và HOOC − CH 2 − CH 2 − COOH.
   C. H − COOH và HOOC − COOH.        D. CH 3 − COOH và HOOC − CH 2 − COOH.


Phân tích, hư ng d n gi i:
 T, P = const: t l v th tích là t l v s mol
          5, 6
=> n Axit = n N 2 =   = 0, 2 mol
           28
     n CO2 0, 48
=> n =     =     = 2, 4
     n hh   0, 2
=> X có s C < 2,4 => lo i A. X là HCOOH ho c CH3COOH.
Trong 3 áp án còn l i, có 2 áp án là X là CH3COOH và 1 áp án X là HCOOH, Y là axit no, 2 ch c
CnH2n – 2O4
N u X là CH3COOH:
Theo bài ta có h phương trình:
 60a + (14n + 62)b = 15,52
 a + b = 0,2            => n =3
 2a + bn = 0,48

=> áp án D.
Câu 47: Nhóm nh ng ch t khí (ho c hơi) nào dư i ây u gây hi u ng nhà kính khi n ng     c a chúng
trong khí quy n vư t quá tiêu chu n cho phép?
  A. CH 4 và H 2 O.   B. CO 2 và O 2 .  C. CO 2 và CH 4 . D. N 2 và CO.
Phân tích, hư ng d n gi i:
 áp án C. Khí CO2 và CH4.

Câu 48: Cho 2,7 gam h n h p b t X g m Fe và Zn tác d ng v i dung d ch CuSO 4 . Sau m t th i gian,
thu ư c dung d ch Y và 2,84 gam ch t r n Z. Cho toàn b Z vào dung d ch H 2SO 4 . (loãng, dư), sau khi
các ph n ng k t thúc thì kh i lư ng ch t r n gi m 0,28 gam và dung d ch thu ư c ch ch a m t mu i
duy nh t. Ph n trăm kh i lư ng c a Fe trong X là
  A. 58,52%.         B. 41,48%.     C. 48,15%.       D. 51,85%.
Phân tích, hư ng d n gi i:
                                 H2SO4 l, dư
Sơ   bài toán: 2,7 gam X (Fe, Zn) + CuSO4       R nZ         dung d ch ch ch a 1 mu i
+ Th t ph n ng: Zn ph n ng trư c, Fe ph n ng sau.
+ Dung d ch sau ph n ng ch ch a mu i duy nh t ó là FeSO4
=> R n Z có: Cu và Fe dư + H2SO4 loãng, dư.
                          0, 28
Kh i lư ng r n gi m là Fe dư = 0,28 gam => nFe =     = 0, 005 mol
                           56
+ G i x = nZn ; y = nFe pư, ta có:
mX = 65x + 56y + 0,28 = 2,7           (I)
  Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu
  x                x
  Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
  y                y
mZ = 64(x + y) + 0,28 = 2,84           (II)
T (I), (II): x = y = 0,02 mol
       (0, 02 + 0, 005)56
=> %Fe =            .100% = 51,85%
           2, 7
=> áp án D.

Câu 49: Cho h n h p X g m Fe2 O3 , ZnO và Cu tác d ng v i dung d ch HCl (dư) thu ư c dung d ch Y
và ph n không tan Z. Cho Y tác d ng v i dung d ch NaOH (loãng, dư) thu ư c k t t a
  A. Fe(OH)2 và Cu(OH)2 .           B. Fe(OH) 2 ,Cu(OH) 2 và Zn(OH)2 .
 C. Fe(OH)3 .                 D. Fe(OH)3 và Zn(OH) 2 .
Phân tích, hư ng d n gi i:
X + HCl dư:
     Fe2O3 + 6HCl → 2 FeCl3 + 3H2O
     ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O
Ph n không tan Z là Cu => FeCl3 chuy n h t thành FeCl2.
    Cu + 2FeCl3 → 2FeCl2 + CuCl2
Dung d ch Y g m: FeCl2, ZnCl2, CuCl2, HCl dư + NaOH dư
     HCl + NaOH → NaCl + H2O
     ZnCl2 + 2NaOH → Zn(OH)2↓ + 2NaCl
     CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaCl
     FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 ↓ + 2NaCl
     Zn(OH)2 + 2NaOH dư → Na2[Zn(OH)4]
=> K t t a thu ư c g m: Cu(OH)2, Fe(OH)2.
=> áp án A.

Câu 50: X, Y, Z là các h p ch t m ch h , b n có cùng công th c phân t C3H 6O . X tác d ng ư c v i
Na và không có ph n ng tráng b c. Y không tác d ng ư c v i Na nhưng có ph n ng tráng b c. Z
không tác d ng ư c v i Na và không có ph n ng tráng b c. Cac ch t X, Y, Z l n lư t là:
 A. CH 2 =CH − CH 2 − OH, CH 3 − CO − CH 3 , CH 3 − CH 2 − CHO.
 B. CH 2 =CH − CH 2 − OH , CH 3 − CH 2 − CHO, CH 3 − CO − CH 3 .
 C. CH 3 − CH 2 − CHO , CH 3 − CO − CH 3 , CH 2 =CH − CH 2 − OH.
 D. CH 3 − CO − CH 3 , CH 3 − CH 2 − CHO , CH 2 =CH − CH 2 − OH.
Phân tích, hư ng d n gi i:
X tác d ng ư c v i Na và không có ph n ng tráng b c => lo i C, D.
Z không tác d ng ư c v i Na và không có ph n ng tráng b c => lo i A.
=> áp án B.

B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, t câu 51    n câu 60)

Câu 51: Phát bi u nào sau ây v an ehit và xeton là sai?
 A. Hi ro xianua c ng vào nhóm cacbonyl t o thành s n ph m không b n.
 B. An ehit fomic tác d ng v i H2O t o thành s n ph m không b n.
 C. Axetan ehit ph n ng ư c v i nư c brom.
 D. Axeton không ph n ng ư c v i nư c brom.

Phân tích, hư ng d n gi i:
                   CN

  R−C−R’    + HCN →      R−C−R’
    O                OH

                 Xianohi rin
                 S n ph m b n
=> áp án A.

Câu 52: Không khí trong phòng thí nghi m b ô nhi m b i khí clo.   kh  c, có th x t vào không khí
dung d ch nào sau ây?
 A. Dung d ch H2SO4 loãng.         B. Dung d ch NaCl.
 C. Dung d ch NaOH.             D. Dung d ch NH3.

Phân tích, hư ng d n gi i:
Khí Cl2 d dàng k t h p v i NH3 t o thành s n ph m không   c.
 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl
 H3 dư + HCl → NH4Cl
=> NH3 (k) + Cl2 (k) → NH4Cl (r) + N2 (k)
=> áp án D.

Câu 53: Th y phân hoàn toàn 60 gam h n h p hai ipeptit thu ư c 63,6 gam h n h p X g m các amino
                                              1
axit (các amino axit ch có m t nhóm amino và m t nhóm cacbonyl trong phân t ). N u cho    h nh p
                                              10
X tác d ng v i dung d ch HCl (dư), cô c n c n th n dung d ch, thì lư ng mu i khan thu ư c là
  A. 7,09 gam.      B. 16,30 gam.     C. 8,15 gam.      D. 7,82 gam.

Phân tích, hư ng d n gi i:
60 gam h n h p 2 ipeptit + H2O → 63,6 gam h n h p X
                                 3, 6
Theo                                 = 0, 2 mol
    nh lu t b o toàn kh i lư ng: m H2O = 63, 6 − 60 = 3, 6 gam => n H2O =
                                 18
NH2−R−CO−NH−R’−COOH + H2O → NH2−R−COOH + NH2−R’−COOH
                0,2 mol 0,2 mol      0,2 mol
=> nX = 0,2 + 0,2 = 0,4 mol.
 1
  X có 0,04 mol aminoaxit NH 2 − R − COOH , 6,36 gam X.
10
  NH 2 − R − COOH + HCl → NH3Cl − R − COOH
    0,04 →     0,04
Theo b o toàn kh i lư ng: mmu i = maminoaxit + mHCl = 6,36 + 0,04.36,5 = 7,82 gam.
=> áp án D.
Ho c tính theo tăng gi m kh i lư ng:
1 mol NH 2 − R − COOH → 1 mol NH3Cl − R − COOH : ∆m ↑ = 36,5 gam
0,04 mol →                         ∆m ↑ = 0,04.36,5 = 1,46 gam
=> mmu i = 6,36 + 1,46 = 7,82 gam.

Câu 54: Cho sơ     ph n ng:
        +HCN trung hop             dong trung hop
       →         →
  CH ≡ CH  X; X  polime Y; X+CH 2 =CH-CH=CH 2  polime Z. →
  Y và Z l n lư t dùng ch t o v t li u polime nào sau ây?
  A. Tơ capron và cao su buna.        B. Tơ nilon-6,6 và cao su cloropren.
  C. Tơ olon và cao su buna-N.        D. Tơ nitron và cao su buna-S.

Phân tích, hư ng d n gi i:
X: CH2=CH−CN trùng h p => Y: poliacrilonitrin (tơ nitron hay còn g i là olon).
  ng trùng h p CH2=CH−CN và CH2=CH−CH=CH2 => Cao su buna−N (polime Z)
=> áp án C.

Câu 55: Hòa tan h n h p b t g m m gam Cu và 4,64 gam Fe3O4 vào dung d ch H2SO4 (loãng, r t dư), sau
khi các ph n ng k t thúc ch thu ư c dung d ch X. Dung d ch X làm m t màu v a   100 ml dung d ch
KMnO4 0,1M. Giá tr c a m là
  A. 0,96.       B. 1,24.      C. 0,64.       D. 3,2.
Phân tích, hư ng d n gi i:
* Cách 1: Vi t phương trình ion
              n Fe3O4 = 0,02 mol
              n KMnO4 = 0,1.0,1= 0,01 mol
 Fe3O4 + 8H+ → Fe2+ + 2Fe3+ + 4H2O
  0,02       0,02 0,04
       3+
 Cu + 2Fe → Cu2+ + 2Fe2+
  x           2x
=> n Fe2+ = 0,02 + 2x
 5Fe2+ + MnO − + 8H+ → 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O
       4

  0,05 ← 0,01
=> 0,02 + 2x = 0,05 => x = 0,015
=> mCu = 0,015.64 = 0,96 gam.
=> áp án A.
* Cách 2: Sơ   bài toán
(x mol Cu, 0,02 mol Fe3O4) + H+ → dung d ch X (Cu2+, Fe2+, Fe3+, H+) + Mn+7 → (Cu2+, Fe3+) + Mn+2
  Cu −2e → Cu2+
  x  2x
  Fe3O4 −1e → 3Fe3+
  0,02 0,02
  Mn+7 + 5e → Mn+2
  0,01  0,05
Theo b o toàn electron: 2x + 0,02 = 0,05 => x = 0,015
=> mCu = 0,015.64 = 0,96 gam.
=> áp án A.

Câu 56: Hi n tư ng x y ra khi nh vài gi t dung d ch H2SO4 vào dung d ch Na2CrO4 là:
 A. Dung d ch chuy n t màu vàng sang màu da cam.
 B. Dung d ch chuy n t màu da cam sang màu vàng.
 C. Dung d ch chuy n t màu vàng sang không màu.
 D. Dung d ch chuy n t không vàng sang màu da cam.
Phân tích, hư ng d n gi i:
  2CrO 2− + 2H +
    4         Cr2O7 − + H 2O
               2


   Màu vàng      màu da cam
Theo nguyên lí chuy n d ch cân b ng, khi nh H+ vào dung d ch Na2CrO4 => cân b ng chuy n d ch theo
chi u thu n.
=> áp án A.Câu 57: Cho các ph n ng sau:
 Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2
 AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag
Dãy s p x p theo th t tăng d n tính oxi hóa c a các ion kim lo i là:
 A. Fe2+, Fe3+, Ag+.  B. Ag+, Fe2+, Fe3+.   C. Fe2+, Ag+, Fe3+.     D. Ag+, Fe3+, Fe2+.

Phân tích, hư ng d n gi i:
D a vào quy t c α :
Vì Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2 => Tính oxi hóa: Fe3+ > Fe2+
  AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag => Tính oxi hóa: Ag+ > Fe3+
=> Tính oxi hóa: Ag+ > Fe3+ > Fe2+
Hay d a vào dãy i n hóa ta th y ngay áp án A.

Câu 58: t cháy hoàn toàn 0,11 gam m t este X (t o nên t m t axit cacboxylic ơn ch c và m t ancol
 ơn ch c) thu ư c 0,22 gam CO2 và 0,99 gam H2O. S este ng phân c a X là
 A. 2.         B. 5.        C. 4.         D. 6.

Phân tích, hư ng d n gi i:
n CO2 = 0, 005 mol ; n H 2O = 0, 005 mol => n H 2O = n CO2 => Este no, ơn ch c (theo   u bài ta suy ra este
 ơn ch c) => X có công th c: CnH2nO2
 CnH2nO2 → nCO2
  0,005
     ← 0,005
   n
          0,11n
=> MX = 14n + 32 =    => n = 4 => X: C4H8O2
          0,005
Áp d ng công th c tính nhanh s    ng phân este no, ơn ch c = 2n-2 = 24 -2 = 22 = 4.
=> áp án C.

Câu 59: Dung d ch X g m CH3COOH 1M (Ka = 1,75.10-5) và HCl 0,001M. Giá tr pH c a dung d ch X là
 A. 2,33.       B. 2,55.     C. 1,77.        D. 2,43.

Phân tích, hư ng d n gi i:
Các quá trình phân li:
     HCl → H+ + Cl-
     0,001 M 0,001 M
     CH3COOH      CH3COO- +      H+
Ban u: 1M                  0,001M
Phân li: x            x      x
Cân b ng: 1 – x          x     0,001 + x
    [CH 3COO- ][H + ] x(0,001 + x)
Ka =          =       = 1, 75.10 −5 => x = 3,705.10-3
     [CH 3COOH]     1− x
=> [H+] = 0,001 + 3,705.10-3 = 4,705.10-3 M => pH = −lg[H+] = 2,33
=> áp án A.
Câu 60: Cho dãy chuy n hóa sau:
      +C2 H 4   +Br2 ,as  KOH/C 2 H 5 OH
          →      →        →
  Benzen  X  Y  Z (trong ó X, Y, Z là s n ph m chính).
      xt, t o  tile mol1:1   t0

Tên g i c a Y, Z l n lư t là
 A. benzylbromua và toluen.                 B. 2-brom-1-phenylbenzen và stiren.
 C. 1-brom-1-phenyletan và stiren.             D. 1-brom-2-phenyletan và stiren.

Phân tích, hư ng d n gi i:
               0
           xt , t
              →
C6 H 6 + CH 2 =CH 2  C6 H5CH 2 CH3
                    (X)
            as
          →
C6 H5CH 2CH3 + Br2  C6 H5CHBrCH3 + HBr : Th vào g c no, ưu tiên th C b c cao.
            1:1

                       (Y)
                 C 2 H5 OH
           →
C6 H5CHBrCH3 + KOH  C6 H5CH 2 =CH 2 + KBr + H 2 O
                   t0

                    (Z)
* Chú ý: n u không có C2H5OH thì x y ra ph n ng th nguyên t brom.
(Y) C6 H 5CHBrCH 3 : 1-brom-1-phenyletan
(Z) C6 H 5CH 2 =CH 2 : Stiren.
=> áp án C.
                 M i ý ki n xin g i v : Võ Ng c Bình
                       Email: bi.hpu2@gmail.com
                       Website: http://ngocbinh.dayhoahoc.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:80
posted:9/3/2011
language:Vietnamese
pages:28
Description: gom cac bai tap va cac dang toan hoa hoc