Nguyen du va truyên kieu

Document Sample
Nguyen du va truyên kieu Powered By Docstoc
					Nguyên Du va Truyên Kiêu: ̃ ̀ ̣ ̀ 1. Tác giả: (1765-1820): ? Nhưng yêu tô nao vê cuôc đơi.. tạo nên thiên tài Nguyễn Du? ̃ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ 2. Tác phẩm: * Tóm tắt truyện Kiều (HS). * Giá trị nội dung: - Truyên Kiêu – bài ca về Ty tự do và ước mơ công lí. ̣ ̀ - Truyên Kiêu – Tiêng khoc cho sô phân con ngươi. ̣ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̀ - Truyên Kiêu – bản cáo trạng đanh thép đối với các thế lực đen tối. ̣ ̀ - Truyên Kiêu – tiêng noi hiêu đơi. ̣ ̀ ́ ́ ̉ ̀ * Giá trị nghệ thuật: - NT XD nhân vât sông đông. ̣ ́ ̣ - Mâu mưc của NT tự sự và trữ tình bằng thơ lục bát. ̃ ̣ - Tiêng Viêt trong Truyên Kiêu la môt ngôn ngư trong sang , trau chuôt, giàu sức biểu cảm (dươi ngoi but ND , ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̃ ́ ́ ́ ̀ ́ TViêt trơ thanh 1 ngôn ngư NT tuyêt vơi , đu sưc diên ta nhưng săc thái tinh vi nhất của cảnh sắc, tính cách, tâm ̣ ̉ ̀ ̃ ̣ ̀ ̉ ́ ̃ ̉ ̃ ́ trạng…) => Truyên Kiêu la kiêt tac sô 1 của VH cổ điển VN . Là sự kết tinh của chủ nghĩa nhân văn cao đẹp trong ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ́ LSVHDT. Đoan trí ch: Chị em Thuý Kiều. ̣ *Vị trí: Phân đâu TP, sau câu thơ viêt co tí nh triêt lí , luân đê vê “Tai mênh” ̀ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ *Cảm nhận được bức chân dung xinh xắn , đep đe va tai năng tuyêt vơi cua Thuy Kiêu , bên canh ve đep cua ̣ ̃ ̀ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ Thuý Vân được NDu khắc hoạ với một bút pháp tài hoa, đôc đao. ̣ ́ *Miêu ta bưc chân dung môt cach chu đông , sáng tạo bằng một số biện pháp nghệ thuật : Ước lệ, ẩn dụ, điên cô, ̉ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ngôn tư. ̀ 1. Chân dung Thuy Vân: ́ - Vân dung kêt hơp NT ươc lê , ẩn dụ, so sanh, them xưng, thành ngữ -> khăc hoa ti nh tê cu thê ve đep Thuy ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ Vân: Khuôn măt, nét mày, nụ cười, giọng nói, mái tóc, làn da… ̣ - Sư dung điên cô : “Khuôn trăng đây đăn… nơ nang” : Khuôn măt phuc hâu , nét mày thanh tú -> báo hiệu một ̉ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ̀ tiên đô tươi sang, 1 tương lai tôt đep, c/s yên ôn. ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̉ - Sư dung cac tí nh tư chỉ phong cach hì nh thai con ngươi (Trang trong, đoan trang..): Tô đâm ve đep bao trum : ̉ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ cân đôi, hài hoà, đây sưc sông. ́ ̀ ́ ́ 2. Chân dung Thuy Kiêu. ́ ̀ “Cang”: Vẻ đẹp đậm đà , măn ma hơn Thuý Vân -> Bút pháp : Tá khách hình chủ : Mươn khach đê noi chu – ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ̉ mươn Vân đê ta Kiêu. ̣ ̉ ̉ ̀ - Vẻ đẹp: + Nhan săc: đôi măt. ́ ́ + Tài năng: câm, kì, thi, hoạ. ̀ + Tình: Nghê riêng ăn đưt hô câm môt trương: bản đàn có tên Bạc mệnh do nàg sang tac, thê hiên cai “tì nh”. ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ́ -> Săc, Tài, Tình: 3 phâm chât đôc đao ->sư hoan hao tuyêt vơi ơ Thuy Kiêu đươc NDu hêt sưc đê cao , trân ́ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ trong, ngơi ca. ̣ - Cách dùng điển cố : Hô câm va viêc kê chuyên Thuy Kiêu đăt tê n ban đan: Bạc mệnh -> dư bao 1 tiên đô am ̀ ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̉ đam, 1 tương lai bât hanh, 1 cuôc sông bât ôn se đên trong mai sau -> Sư đông cam chân tì nh, tê nhị . ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̃ ́ ̣ ̀ ̉ ́ Đoan trí ch: Cảnh ngày xuân ̣ 1. Vị trí và ND khái quát: Phân đâu cua “Găp gơ và đính ước”: Tả cảnh ngày xuân, trong tiêt thanh minh chị em ̀ ̀ ̉ ̣ ̃ ́ Thuý Kiều đi chơi xuân. 2. Nôi dung cu thê: ̣ ̣ ̉ * 4 câu đâu: Khung canh ngay xuân – môt bưc hoa tuyêt đep. ̀ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ - Thơi gian, ko gian ngay xuân: + Tháng cuối MX. ̀ ̀ + Cánh én bay lươn như thoi đưa. ̣ -> MX trôi mau, ko gian rông lơn bat ngat, tràn ngập vẻ đẹp của MX. ̣ ́ ́ ́ - Màu sắc hài hoà, tuyêt diêu: + Mơi me tinh khôi, giàu sức sống (cỏ non) ̣ ̣ ́ ̉ + Khoáng đạt, trong treo (xanh tân chân trơi) ̉ ̣ ̀ + Nhẹ nhàng thanh khiêt (trăng điêm…). ́ ́ ̉ -> Cảnh vật sống động, có hồn (qua đương net, hình ảnh, màu sắc, khí trời, cảnh vật…) ̀ ́ - Tâm hôn con ngươi tươi vui, phân chânqua cai nhì n thiên nhiên trong treo tươi tăn, hôn nhiên. ̀ ̀ ́ ́ ́ ̉ ́ ̀ 1

- Ngòi bút tài hoa, giàu chât tao hì nh, ngôn ngư biêu cam, gơi ta. ́ ̣ ̃ ̉ ̉ ̣ ̉ * 8 câu thơ tiêp theo: Khung canh lê hôi trong tiêt thanh minh. ́ ̉ ̃ ̣ ́ - Thanh minh: Lê Tao mô ̃ ̉ ̣ Hôi đap thanh ̣ ̣ - Ko khí lê hôi thât rôn rang , tươi vui, náo nhiệt -> qua cac tư ghep , láy, đông tư , tính từ, danh tư , cách nói ẩn ̃ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ dụ…. -> Qua cuôc du xuân cua chị em Thuy Kiêu : Khác hoạ một truyền thống tốt đẹp , truyên thông văn hoa lê hôi ̣ ̉ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̃ ̣ xưa: - Săm sưa lê vât đi tao mô. ́ ̉ ̃ ̣ ̉ ̣ - Săm sưa ao quân vui hôi đap thanh. ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ - Rắc thoi vàng, tiên giây tương nhơ ngươi thân. ̀ ́ ̉ ́ ̀ * 8 câu cuôi: Khung canh chị em Kiêu du xuân trơ vê. ́ ̉ ̀ ̉ ̀ - Cảnh MX thanh dịu: năng nhat, khe nươc nho, nhịp cầu bắc ngang. ́ ̣ ́ ̉ - Mọi chuyển động đều nhẹ nhàng: tà tà, thơ then, thanh thanh, dòng nước uốn quanh, nao nao… -> Tâm trang bâng khuâng xao xuyên vì ngay vui đang nhat dân , lăng dân. ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ => Cảnh nhuốm màu tâm trạng -> dư bao môt linh cam săp xay ra : sau luc nay Kiêu găp nâm mô Đam Tiên , ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̉ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ găp Kim Trong… ̣ ̣ 3. Nghệ thuật miêu tả thiên nhiên: + Kêt hơp but phap ta, gơi. ́ ̣ ́ ́ ̉ ̣ +Sư dung tư ngư giau chât tao hì nh. ̉ ̣ ̀ ̃ ̀ ́ ̣ ************************************************************************************ Truyện Kiều của NguyễnDu Nội dung chính I. Nguyễn Du 1. Cuộc đời tác giả 2. Sự nghiệp văn học II. Truyện Kiều 1. Tên và lai lịch Truyện Kiều 2. Tóm tắt truyện 3. Giá trị nội dung, nghệ thuật 4. Sức sống của Truyện Kiều 5. Hạn chế Tiết:26 Truyện Kiều của Nguyễn Du I. Nguyễn Du 1.Cuộc đời tác giả: * Tên tuổi: - Tên chữ: Tố Như - Hiệu :Thanh Hiên - Sinh:03/01/1765 * Gia đình: - Đại quý tộc - Cha là Nguyễn Nghiễm - Mẹ là Trần Thị Tân Xứ Kinh Bắc – quê mẹ của Nguyễn Du Đền thờ Nguyễn Nghiễm tại Nghi Xuân – Hà Tĩnh Quê hương Thái Bình – nơi Nguyễn Du đã từng sống. * Bản thân và thời đại: - Chứng kiến sự thối nát của chế độ phong kiến. - Hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân. - Năm 1813 đi sứ sang Trung Quốc. - Năm 1820 chuẩn bị đi sứ lần 2 thì ông bệnh và mất. I.Tác giả: Nguyễn Du (1765- 1820)

2

1.Cuộc đời tác giả * Tên tuổi * Gia đình * Bản thân và thời đại 2 .Sự nghiệp văn học:- Truyện Kiều (Đoạn trường tân thanh) - Văn chiêu hồn Tầm vóc của thiên tài văn học Nguyễn Du là ở cả sáng tác chữ Hán và chữ Nôm, đặc biệt là kiệt tác Truyện Kiều. Từ tác phẩm này, Nguyễn Du là người có công đầu trong việc phát triển nền thơ ca dân tộc bằng chữ Nôm. II.Truyện Kiều: 1. Tên và lai lịch của Truyện Kiều * Tên: Đoạn trường tân thanh Trang bìa Kim Vân Kiều Truyện (Đoạn Trường Tân Thanh) Trang đầu Kim Vân Kiều Truyện * Lai lịch - Được viết theo “Kim Vân Kiều Truyện” của Thanh Tâm Tài Nhân (Trung Quốc). Kim Vân Kiều truyện (Bản cổ) 2.Tóm tắt truyện( 3254 câu lục bát ) a. Gặp gỡ và đính ước b. Gia biến và lưu lạc c. Đoàn tụ a. Gặp gỡ và đính ước Thuý Kiều là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn, con gái một gia đình trung lưu lương thiện, sống trong cảnh “êm đềm trướng rủ màn che” bên cạnh cha mẹ và hai em là Thuý Vân và Vương Quan. Trong buổi du xuân trong tiết Thanh minh, Thuý Kiều gặp chàng Kim Trọng “phong tư tài mạo tuyệt vời” . Giữa hai người chớm nở một mối tình đẹp. Kim Trọng đến ở trọ cạnh nhà Thuý Kiều. Nhân trả chiếc thoa rơi, Kim Trọng đã gặp Kiều bày tỏ tâm tình. Hai người chủ động, tự do đính ước với nhau. Được lời như cởi tấm lòng Giở kim thoa với khăn hồng trao tay Trong khi Kim Trọng về quê chịu tang, Kiều nhờ Vân trả nghĩa cho Kim Trọng còn nàng thì bán mình chuộc cha. Thuý Kiều bị bọn buôn người là Mã Giám Sinh, Tú Bà, Sở Khanh lừa gạt, đẩy vào Lầu xanh. Sau đó, nàng được Thúc Sinh, một khách làng chơi hào phóng, cứu vớt khỏi cuộc đời kỹ nữ. Nhưng rồi Kiều bị vợ cả của Thúc Sinh là Hoạn Thư ghen tuông, đày đoạ. Thuý Kiều phải trốn đến nương nhờ cửa Phật. Sư Giác Duyên vô tình gửi nàng cho Bạc Bà- kẻ buôn người như Tú Bà, nên Kiều lần thứ hai rơi vào Lầu xanh. Ở đây, Thuý Kiều gặp Từ Hải. một anh hùng“ đội trời đạp đất”. Từ Hải lấy Kiều, giúp nàng báo ân báo oán. Do mắc lừa quan tổng đốc trọng thần Hồ Tôn Hiến, Từ Hải bị giết, Thuý Kiều phải hầu đàn, hầu rượu Hồ Tôn Hiến rồi bị ép gả cho viên thổ quan. Đau đớn, tủi nhục, Kiều trẫm mình ở sông Tiền Đường. Nhưng nàng được sư Giác Duyên cứu và lần thứ hai Kiều nương nhờ cửa Phật. b. Gia biến và lưu lạc Rường cao rút ngược dây oan Dẫu là đá cũng nát gan, lọ người! Một lần sau trước cũng là Thôi thì mặt khuất, chẳng thà lòng đau! c. Đoàn tụ Sau nửa năm về Liêu Dương chịu tang chú, Kim Trọng trở lại tìm Kiều. Hay tin gia đình Kiều bị bị tai biến và nàng phải bán mình chuộc cha, chàng đau đớn vô cùng. Tuy kết duyên với Thuý Vân nhưng Kim Trọng chẳng thể nào nguôi được mối tình say đắm. Chàng quyết cất công lặn lội đi tìm Thuý Kiều. Nhờ gặp được sư Giác duyên mà Kim, Kiều tìm được nhau, gia đình đoàn tụ. Chiều ý mọi người, Thuý Kiều nối lại duyên với Kim Trọng nhưng cả hai cùng nguyện ước “duyên đôi lưa cũng là duyên bạn bầy “. Cảnh đoàn viên Giá trị nội dung và nghệ thuật a. Giá trị nội dung: * Giá trị nhân đạo:- Đề cao tình yêu tự do.- Khát vọng công lý.- Ca ngợi phẩm chất cao đẹp của con người. 3

“ Cửa ngoài vội rủ rèm the Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình” Thúy Kiều-Từ Hải * Giá trị hiện thực: Lên án các thế lực chà đạp lên con người: +.Đồng tiền +.Quan lại +.Nhà chứa Mã Giám Sinh-Hồ Tôn Hiến-Tú Bà b. Giá trị nghệ thuật: * Thể loại: Thơ lục bát * Kết cấu: Ba phần hợp lí mạch lạc. * Xây dựng nhân vật điển hình. *Ngôn ngữ: Giản dị mà sang trọng, dân gian mà bác học. “ Cỏ non xanh tận chân trời Cành lê trắng điểm một vài bông hoa” “Long lanh đáy nước in trời Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng” “ Lời văn tả ra hình như máu chảy ở đầu ngọn bút, nước mắt thấm trên tờ giấy, khiến ai đọc đến cũng phải thấm thía, ngậm ngùi đau đớn đến đứt ruột. Tố Như sử dụng tâm đã khổ, tự sự đã khéo, tả cảnh đã hệt, đậm tình đã thiết. Nếu không phải có con mắt trông thấu cả sáu cõi, tấm lòng nghĩ suốt cả nghìn đời thì tài nào có cái bút lực ấy.” ( Mộng Liên Đường). “ Sen tàn cúc lại nở hoa Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân” 4. Sức sống của Truyện Kiều: - Dự báo cuộc đời: Bói Kiều - Ca nhạc dân gian: ca trù, lẩy Kiều, vịnh Kiều,… * Đạt 5 kỉ lục thế giới và 7 kỉ lục Việt Nam. 5. Hạn chế: Chịu ảnh hưởng của tư tưởng đạo Nho (Thuyết “Tài mệnh tương đố”). Hình bìa quyển Kim Vân Kiều xuất bản tại Pháp do họa sĩ người Nhật Sekiuchi vẽ. Nội dung chính: I. Nguyễn Du 1. Cuộc đời tác giả 2. Sự nghiệp văn học II. Truyện Kiều 1. Tên và lai lịch của Truyện Kiều 2. Tóm tắt truyện 3. Giá trị nội dung, nghệ thuật của Truyện Kiều 4. Sức sống của Truyện Kiều 5. Hạn chế Nguyễn Du là thiên tài văn học, danh nhân văn hoá, nhà nhân đạo chủ nghĩa, có đóng góp to lớn đối với sự phát triển của văn học Việt Nam. Truyện Kiều là kiệt tác văn học, kết tinh giá trị hiện thực, giá trị nhân đạo và thành tựu nghệ thuật tiêu biểu của văn học dân tộc. Ghi nhớ Tiết học đến đây là kết thúc! 4


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6871
posted:8/2/2009
language:Vietnamese
pages:4