1 - Connect International

					         Guidelines for Connect International


        Human Resources Management

Dit reglement is bij bestuursbesluit bekrachtigd op 5 maart 2007 en treedt in werking met
ingang van 5 maart 2007. Bij handelen in strijd met dit reglement , het bedrijfsbelang of de
algemeen geldende normen en waarden, kunnen afhankelijk van de aard en de ernst van de
overtreding maatregelen worden getroffen door de stichting. Hierbij gaat het om disciplinaire
en/of arbeidsrechtelijke maatregelen zoals berisping, overplaatsing, schorsing en beëindiging
van de arbeids- of vrijwilligersovereenkomst.
CIN4.1
Inhoud
Inhoud                               i

1   Inleiding                          1

2   Bestuur                           2
  2.1   Functie                        2
    2.1.1 Algemeen                       2
    2.1.2 Rol en bevoegdheden                 2
    2.1.3 Taken                        3
    2.1.4 Taakverdeling bestuursleden             5
    2.1.5 Werktijden                      5
    2.1.6 Interactie met andere actoren            5
  2.2  Recrutering                      5
  2.3  Facilitatie                      6
  2.4  Beeindiging                      6
  2.5  Overige regels en procedures              6

3   Werknemers – algemene bepalingen              7
  3.1   Functie                        7
    3.1.1 Algemeen                       7
    3.1.2 Rol en bevoegdheden                 7
    3.1.3 Taken                        7
    3.1.4 Werktijden                      7
    3.1.5 Interactie met andere actoren            8
    3.1.6 Beoordeling                     8
  3.2   Recrutering                      12
    3.2.1 Zoektocht naar nieuwe werknemer           12
    3.2.2 Selectie                       12
    3.2.3 Indiensttreding                   13
    3.2.4 Algemene verplichtingen van de werknemer       14
  3.3   Facilitatie                      15
    3.3.1 Algemene verplichtingen van de werkgever       15
    3.3.2 Salariëring en uitkeringen              15
    3.3.3 Vakantieverlof                    17
    3.3.4 Buitengewoon verlof                 18
    3.3.5 Kinderopvang                     18
    3.3.6 Ouderschapsverlof                  19
    3.3.7 Pensioenvoorziening                 20
    3.3.8 Tegemoetkoming in verhuiskosten           20
    3.3.9 Tegemoetkoming in de kosten woon-werkverkeer     20
    3.3.10  Dienstreizen                   21
    3.3.11  Meningsverschillen                21
    3.3.12  Gebruik van Elektronische Communicatiemiddelen  21
  3.4   Beëindiging                      25
    3.4.1 Vrijwillige wederzijdse voortijdige beëindiging   25
    3.4.2 Voortijdig ontslag door werkgever          25
    3.4.3 Voortijdige beëindiging door werknemer        26
    3.4.4 Contractuele beëindiging               27
  3.5  Overige regels en procedures              27

4   Werknemers buitenland – aanvullende bepalingen       28
  4.1  Terms and conditions of conduct            28
  4.2  Judiciary system                    28

                            i
  4.3  Work permit                               28
  4.4  Termination of service                         28
  4.5  Holidays                                28
  4.6  Travel costs                              29
  4.7  Accommodation                              29
  4.8  Suspension / calling back                        30
  4.9  Insurances                               30
  4.10  Disease / accident                           31
  4.11  Additional functions                          31
  4.12  Secrecy                                 32
  4.13  Final articles                             32

5   Consultants – contract en bepalingen                     33
  5.1  Consultancy overeenkomst                        33
  5.2   Bepalingen voor consultants                      34
    5.2.1 Beoordeling                              34
    5.2.2 Algemene verplichtingen van consultant                34
    5.2.3 Algemene verplichtingen van opdrachtgever               35
    5.2.4 Vergoeding van onkosten                        36
    5.2.5 Meningsverschillen                          37
    5.2.6 Vrijwillige wederzijdse voortijdige beëindiging van de overeenkomst  37
    5.2.7 Voortijdige beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever    37
    5.2.8 Voortijdige beëindiging van de overeenkomst door consultant      37
    5.2.9 Contractuele beëindiging van de overeenkomst             37
  5.3  Overige regels en procedures                      38

6   De directeur                                 39
  6.1   Functie                                39
    6.1.1 Rol                                  39
    6.1.2 Taken                                 39
    6.1.3 Bevoegdheden                             40
    6.1.4 Werktijden                              40
    6.1.5 Interactie met andere actoren                     40
  6.2  Recrutering                               40
  6.3  Facilitatie                               40
  6.4  Beeindiging                               40
  6.5  Overige regels en procedures                      40

7   De administratie                               41

8   Vrijwilligers                                42
  8.1  Verzekeringen                              42
  8.2   Onkostenvergoedingen                          42
    8.2.1 Onkostenvergoedingen aan vrijwilligers met een WW-uitkering      42
  8.3  Opleiding en begeleiding van vrijwilligers               43
  8.4  Vrijwilligerscontract                          43
  8.5  Taakomschrijving vrijwilliger                      45

9   Donateurs                                  45
  9.1  Bescherming privé-gegevens                       45
      Annex 1 Terminologie                          46
                            ii
Annex 2 Examples of the monthly financial allowances of CIR’s          47
  A2.1.1 Example monthly financial allowance CIR degree 1           47
  A2.1.2 Example monthly financial allowance CIR degree 2           48
  A2.1.3 Example monthly financial allowance CIR degree 3           50
 A2.2 Examples task descriptions of CIR’s                    51
  A2.2.1 Example task description CIR degree 1                 51
  A2.2.2 Example task description CIR degree 2                 53
  A2.2.3 Example task description CIR degree 3                 55
 A2.3 Other relevant documents                         55
Annex 3 Voorbeelden van CI arbeidsovereenkomst formats              56
 A3.1 Arbeidsovereenkomst Vrijwilliger uitgezonden naar een ontwikkelingsland  56
 A3.2 Arbeidsovereenkomsten Medewerker Nederland                57
  A3.2.1 Voorbeeld 1                              57
  A3.2.2 Voorbeeld 2                              58
Annex 4 Voorbeelden van standard taakomschrijvingen               60
 A4.1 Secretarieel-administratief medewerker                  60
Annex 5 Functies, Taken, Bevoegdheden, Verantwoordelijkheden (FTBV-diagram)   62
Annex 6 Dingen die nog ingevoegd/verwerkt moeten worden in de manual       64
 A6.1 Procedure Management beoordeling                     64
 A6.2 Procedure Voeren Functioneringsgesprekken en Vaststellen Beloning en
 Ontplooiingsmogelijkheden                           65
Annex 7 Conflictprocedure                            66
                    iii
1   Inleiding
Dit Human Resources Management (HRM) handboek bevat een wijder pallet van
onderwerpen dan de HRM handboeken zoals die bij veel organisaties in gebruik zijn. Bij
Connect International beschouwen we de HRM manual namelijk als een document dat alle
technische procedures en regelgeving beslaat zoals die zich binnen en tussen de actoren
van CI afspelen.

Onder „actoren‟ verstaan we alle mensen die zich voor en met CI inzetten om het werk van
CI te realiseren. Deze actoren kunnen we indelen in de volgende groepen:
   Bestuur
   Werknemers algemeen
   Directeur (als specifieke onderverdeling van de werknemers)
   Connect International vertegenwoordigers in het buitenland (als specifieke
    onderverdeling van de werknemers)
   Vrijwilligers Nederland
   Vrijwilligers buitenland
   Donateurs (individueel, bedrijven, stichtingen, subsidiefondsen, etc.)

Dit document dient dan ook gezien en gehanteerd te worden als een intern reglement van
Connect International dat bij Bestuursbesluit bekrachtigd is en als zodanig gevolgd dient te
worden.

Om dit te faciliteren dient iedere actor die actief is binnen CI in bezit en inhoudelijk op de
hoogte te zijn van:
1. Individueel werknemers- of vrijwilligerscontract.
2. Dit handboek (iedere actor dient vooral de onderdelen te begrijpen en toe te passen die
  op de actorengroep waartoe de actor behoort van toepassing zijn).
3. Specifieke individuele functie omschrijving.
4. Eventuele andere bij de functie/actor behorende documenten.

Per actorengroep worden in dit handboek de volgende aspecten beschreven:
Functie (bijv. rol, bevoegdheden, taken, werktijden, interactie met andere actoren)
Recrutering (bijv. zoektocht, selectie, indiensttreding, arbeidsovereenkomst)
Facilitatie (bijv. verzekeringen, kind regelingen, verhuiskosten, reiskosten, gebruik
  communicatiemiddelen en computer, vakantieregelingen)
Beeindiging
Overige regels en procedures
                        1
2    Bestuur
2.1   Functie
2.1.1    Algemeen

1. Het Bestuur neemt ten opzichte van het bureau een onafhankelijke en neutrale positie in.
2. Het Bestuur stelt een rooster van aftreden op, rekening houdende met een niet gelijktijdig
  aftreden van voorzitter en penningmeester. Benoemingen en herbenoemingen
  geschieden voor een periode van maximaal 5 jaar. Ingeval een bestuurder een
  dienstverband met CI heeft, kan deze ook voor onbetaalde tijd als bestuurder worden
  benoemd. Ingeval een bestuurder een dienstverband met CI heeft, wordt deze jaarlijks
  beoordeeld door het Bestuur dan wel door een door haar ingestelde
  beoordelingscommissie volgens een door het Bestuur vastgesteld
  beoordelingsreglement.
3. Het Bestuur van de Stichting Connect International bestaat uit onafhankelijke leden
  zonder nauwe familie- of vergelijkbare relaties.
4. De leden van het Bestuur waken tegen verstrengeling van belangen tussen die van de
  instelling en die van leden van het Bestuur en/of medewerkers van de Stichting. Bij
  strijdigheid van belangen zullen de betrokken leden van het bestuur zich van
  besluitvorming onthouden.
5. De leden van het bestuur hebben direct nog indirect enige zakelijke binding met de
  werkzaamheden van de Stichting. Indien een lid van het bestuur meent dat er sprake is
  (of zal kunnen zijn) van een zakelijke binding met de werkzaamheden van de stichting,
  meldt hij/zij dit terstond aan de voorzitter van het Bestuur. Het Bestuur beslist zonodig, bij
  meerderheid van stemmen of er sprake is van een zakelijke binding. Indien het bestuur
  tot een positieve beslissing komt dan is er sprake van een zakelijke binding. In dat geval
  zullen gepaste maatregelen genomen moeten worden om: (a) deze zakelijke binding op
  te heffen, (b) te voorkomen dat in de toekomst dergelijke zakelijke bindingen weer
  kunnen ontstaan, en (c) eventuele juridische of andere strafmaatregelen op te leggen
  aan de persoon of personen die aansprakelijk zijn voor die zakelijke binding.
6. De leden van het Bestuur ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk, van
  de Stichting. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de instelling
  gemaakte kosten en de door hen verrichte werkzaamheden wordt niet als bezoldiging
  aangemerkt.
7. De directeur treedt in het Bestuur als adviseur op maar heeft geen stemrecht.2.1.2    Rol en bevoegdheden

1. Besturen van de stichting in algehele zin van het woord.
2. Nemen van besluiten overeenkomstig de statuten van de stichting.
3. Wijzigen van de statuten (conform de bepalingen hierover in de statuten).
4. Vaststelling van de te voeren strategie, de voorwaarden en het algemene beleid om doel
  en werkwijze van de stichting te realiseren.
5. Sluiten van overeenkomsten inzake het kopen, vervreemden of bezwaren van
  registergoederen.
6. Alle handelingen en besluiten voor de uitvoering van haar taken overeenkomstig
  vastgelegde procedures.
                        2
7. Vaststelling en aanpassing van de inhoud van dit handboek. De datum van in werking
  treden is de datum van het bestuursbesluit.
8. Coördinatie van de uitvoering van het algehele jaarplan.
9. Controle op de algehele financiële exploitatie en het beheer van het vermogen van de
  stichting zodanig dat de werkzaamheden gefaciliteerd en calamiteiten voorkomen worden
  (noot: elk bestuurslid is hoofdelijk aansprakelijk bij 'grove nalatigheid' in de uitvoering van
  deze wettelijke verplichting).
10. Arbeidsrechtelijke rechten en verplichtingen jegens het personeel van de stichting.
11. Resolutie van conflicten volgens de daarvoor bepaalde procedures (zie Annex 7).2.1.3    Taken

1. Het vaststellen van algemene beleidslijnen voor de werkzaamheden van de stichting
  overeenkomstig de doelstelling en werkwijze zoals in de statuten vastgelegd.
2. Het jaarlijks ten behoeve van de stichting opstellen van een gecoördineerd
  uitvoeringsplan en een begroting, inclusief een exploitatiebegroting.
3. Het beheren van het vermogen van de stichting zoals vastgelegd in de statuten.
4. Het initiëren en coördineren van bijzondere werkzaamheden.
5. Vaststellen van het aantal formatieplaatsen van het bureau evenals de salarisschalen,
  pensioenregeling en eventuele vergoedingen aan het personeel.
6. Aanstellen c.q. ontslaan van de directeur.
7. Aanstellen c.q. ontslaan van het overige personeel in overleg met de directeur.
8. Het bepalen van de taken van het bureau, die onder de verantwoordelijkheid van de
  directeur worden uitgevoerd.
9. Goedkeuren van de door een register-accountant en het CBF gecontroleerde
  jaarrekening en jaarverslag.
10. Goedkeuren van projecten/projectaanvragen. De procedure is als beschreven in
  onderstaande Box.

       Procedure voor het goedkeuren van project ideeën en aanvragen
   1. Projectidee of aanvraag wordt door uitvoerende team beoordeelt. Indien het
    uitvoerende team van mening is dat het idee of de aanvraag niet haalbaar of
    wenselijk is wordt het niet naar de bestuursleden of het comité voor beoordeling van
    nieuwe ideeën en aanvragen (we noemen het hier „het project beoordelingscomité’)
    opgestuurd. Indien over deze beslissing een klacht ingediend wordt door de partij of
    persoon die het idee of de aanvraag geïnitieerd heeft of door een andere relevante
    betrokken partij of persoon, dan wordt het idee of de aanvraag alsnog in een
    eerstvolgende vergadering van het bestuur of het project beoordelingscomité
    ingediend door het uitvoerende team.
   2. Een projectidee of aanvraag waar het uitvoerende team achter staat (of waarover
    een betrokken partij een klacht heeft ingediend, als in punt 1 beschreven) wordt
    door het uitvoerende CI team per e-mail toegezonden aan de leden van het bestuur
    of het project beoordelingscomité, op zijn laatst 2 weken voor hun eerstvolgende
    vergadering. Ieder idee of aanvraag dient een samenvatting te hebben, eventueel
    aangepast door het uitvoerende team, die voldoende gegevens bevat voor de
    bestuursleden om samen met hun kennis en inzichten in CI de onderstaande
    vragen te kunnen beantwoorden.
   3. De betrokken leden van het bestuur of project beoordelingscomité lezen (de

                        3
  samenvatting van) het idee of de aanvraag voor aanvang van hun eerstvolgende
  vergadering en geven ieder voor zichzelf zo goed mogelijk antwoord op de
  onderstaande vragen:
      Past het idee of de aanvraag binnen de missie en doelstellingen van CI?
      Past het idee of de aanvraag binnen de concepten en typen projecten van
      CI?
      Is de beoogde uitvoerder van het project een vaste of aspirant
      partnerorganisatie van CI?
      Zijn er andere ideeën of aanvragen die een hogere prioriteit hebben?
      Kan CI een nieuw project (als voorgesteld in het idee of de aanvraag) wel
      aan met de huidige capaciteit voor begeleiding en kwaliteitsbewaking van
      projecten?
      Heeft CI de benodigde fondsen voor het idee of de aanvraag? Zo nee, zijn
      er mogelijk back donors (het publiek, professionele financierende
      instellingen, bedrijven, etc.) waar CI de benodigde fondsen met succes zou
      kunnen werven binnen de capaciteit die CI heeft voor dergelijke wervende
      activiteiten?
      Is er in het idee/de aanvraag een duidelijke Goal en Doelstelling
      geformuleerd, inclusief een duidelijke omschrijving van de doelgroep,
      „SMART‟ indicatoren en aannames? Zijn de aannames acceptabel? Valt de
      doelgroep binnen de doelgroepen waar CI zich normaliter op richt?
      Zijn er duidelijke Resultaten geformuleerd, inclusief „SMART‟ indicatoren en
      aannames? Zijn de aannames acceptabel?
      Zijn er duidelijke Activiteiten geformuleerd inclusief „SMART‟ indicatoren,
      overzichten van benodigde resources en aannames? Zijn de aannames
      acceptabel?
      Is het budget goed uitgewerkt, gebaseerd op de overzichten van benodigde
      resources van de activiteiten?
      Is de voorgestelde strategie logisch en de meest optimale om de
      doelstelling te bereiken?
      Is het voorgestelde tijdschema van het idee of de aanvraag realistisch?
      Naast bovenstaande vragen dient de persoon die de vragen beantwoord
      zich in het algemeen af te vragen of hij of zij het idee of de aanvraag ziet
      zitten.
4. In de vergadering vergelijken de betrokken personen hun antwoorden op de vragen
  met elkaar en proberen gezamenlijk op consensus basis tot een advies te komen
  over het wel of niet accepteren van het idee of de aanvraag. Indien dit moeilijk blijkt
  kan men besluiten om het advies te formuleren door middel van stemmen (one
  person one vote) of de opdracht terug te geven aan het bestuur. Indien de discussie
  plaatsvindt tijdens een bestuursvergadering kan het bestuur direct een beslissing
  nemen over de goedkeuring van het idee of de aanvraag en de te ondernemen
  vervolgacties. Indien de discussie plaatsvindt in een andere dan een
  bestuursvergadering dan dient het advies ingebracht te worden als agendapunt in
  de eerstvolgende bestuursvergadering alwaar de bestuursleden beslissen het
  advies wel of niet op te volgen of eventueel 1 of meerdere personen op te dragen
  om verder onderzoek te doen ten aanzien van het idee of de aanvraag.
  Bovenstaande geldt indien het budget van het idee of de aanvraag niet groter is dan
  35.000 euro en er niet meer dan 2 van dergelijke ideeën in de bestuursvergadering
  behandeld worden.
5. Het bestuur stelt het uitvoerende team van de beslissing op de hoogte en de door
                     4
     het bestuur gewenste acties ten aanzien die beslissing. Het uitvoerende team stelt
     andere betrokken partijen op de hoogte van de beslissing en voert de acties uit die
     het bestuur opgedragen heeft ten aanzien van de beslissing.
Er zal een procedure en checklist worden opgesteld voor de beoordeling en goedkeuring
van nieuwe projectvoorstellen en voor het tekenen van contracten; voorts zullen er
financiele procedures worden opgesteld voor projectbetalingen en projectmonitoring
(naast de inhoudelijke monitoring)


11. Vaststellen van bijzondere projecten t.b.v. algemene beleidsvoorbereiding en/of
  beleidsuitvoering.
12. Periodiek beoordelen van het kwaliteitssysteem van de operationele uitvoering van de
  werkzaamheden.
13. Vertegenwoordigen van de stichting bij externe contacten met instanties en/of personen
  die voor CI van belang (kunnen) zijn.
14. Vaststellen van de functies, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het
  personeel.2.1.4     Taakverdeling bestuursleden

//meer specifieke info nodig zoals tijdsinputs en frequentie van optreden angaande bepaalde
zaken///
1. De voorzitter verzorgt de algehele coördinatie, zowel intern als extern;
2. De penningmeester verzorgt de begroting, de jaarrekening en het beheer van de
  middelen; hij geeft daarbij richtlijnen aan de directeur voor de financiële administratie en
  de daarmee samenhangende controle op de begroting;
3. De bestuursleden behartigen de belangen van de stichting.2.1.5     Werktijden

De leden van het Bestuur nemen op gezette tijden de stukken door die zij van de Directeur
en/of werknemers aangereikt krijgen, zetten zich op permanente basis in om de
naamsbekendheid en netwerk van CI te vergroten, en nemen in ieder geval tweemaal per
jaar deel aan een Bestuursvergadering.


2.1.6     Interactie met andere actoren

///nog invullen///2.2   Recrutering
(bijv. zoektocht, selectie, indiensttreding, arbeidsovereenkomst)                        5
2.3   Facilitatie

(bijv. verzekeringen, kind regelingen, verhuiskosten, reiskosten, gebruik
communicatiemiddelen en computer, vakantieregelingen)2.4   Beeindiging2.5   Overige regels en procedures
                       6
3    Werknemers – algemene bepalingen
De bepalingen in deze paragraaf zijn van toepassing op alle werknemers van de stichting,
zowel die in Nederland als die in het buitenland.

///Opmerking Tom: in dit hoofdstuk nog verwerken de bestaande bepalingen voor
werknemers buitenland. Verder moet nog beter nagegaan worden in hoevere de bepalingen „
haalbaar‟ zijn binnen het huidige kleine CI///3.1   Functie
3.1.1    Algemeen3.1.2    Rol en bevoegdheden
3.1.3    Taken

Voor iedere werknemer wordt een op maat gesneden taakomschrijving gemaakt. Deze zijn
vaak gebaseerd op standaard taakomschrijvingen die aangepast zijn op de vaardigheden en
talenten van de persoon in kwestie alsmede diens specifieke takenpakket. In Annex ... staan
voorbeelden van standaard taakomschrijvingen voor verschillende functies.3.1.4    Werktijden

1. De arbeidsduur voor de werknemer in voltijds dienstverband bedraagt gemiddeld 40 uur
  per week.
2. De arbeidsduur voor de werknemer met een niet volledig dienstverband is geregeld in de
  individuele arbeidsovereenkomst.
3. Voor zover naar het oordeel van de werkgever de belangen van de instelling het toelaten
  kan de werknemer, die niet volgens rooster werkzaam is, zijn werkzaamheden op
  variabele werktijden vervullen met inachtneming van het volgende:
  a. de aanvang van de werkzaamheden dient te liggen tussen 07.30 en 09.30 uur.
  b. de middagpauze bedraagt tenminste 30 minuten en dient te worden gehouden
    tussen 12.00 en 14.00 uur.
  c. de gemiddelde arbeidsduur per week blijft gehandhaafd.
4. Geen werktijd wordt geëist op de weekdagen die in het land waar de werknemer
  werkzaam is als week-end dagen worden beschouwd, alsmede op Nieuwjaarsdag,
  Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Goede Vrijdag, Tweede Pinksterdag, beide
  Kerstdagen en de dag waarop de verjaardag van de Koning(in) wordt gevierd. Van dit
  bepaalde kan slechts worden afgeweken, indien het dienstbelang dit onvermijdelijk
  maakt.
                       7
3.1.5    Interactie met andere actoren
3.1.6    BeoordelingNaam:

Geboortedatum:

Datum indiensttreding:

Functie:

Salarisschaal :

Verloop:
Ingevuld op: 5 februari 2008        Voorgaande beoordeling d.d.: juni 2007

Betreft beoordeling over het tijdvak: juni 2007 – januari 2008

                               Contact in dienstverband
 Opgemaakt door / samen met
                          dagelijks     geregeld    nu en dan
 1.
 2.
 3.


Persoonlijke beoordeling van de wijze van functievervulling           Waardering
A. Schoot duidelijk tekort
B. Voldeed niet geheel aan de eisen                    A  B  C  D  E
C. Voldeed aan de eisen
D. Ging boven de eisen uit
E. Ging in opvallende mate boven de eisen uit


1. Kennis
a. Blijk geven van nodige kennis en kunde
b. Betrokkenheid
                       8
2. Zelfstandigheid
a. Situaties begrijpen/doorzien, problemen oplossen, ideeën
ontwikkelen
b. Beslissingen en initiatieven nemen
c. Eigen werk organiseren
d. Leidinggeven, werk van anderen organiseren
3. Uitdrukkingsvaardigheid
a. Mondeling
b. Schriftelijk
                       9
4. Contact
a. Omgaan en samenwerken met collega‟s
b. Optreden naar buiten, onderhandelingsvaardigheid
5. Productiviteit
6. Kwaliteit
7. Beleidsinbreng
Zou hoger kunnen zijn. De directeur moet hier ruimte voor scheppen
en aangrijpingspunten voor aanreiken.
8. Beheersvoering
9. Wijze van uitoefening functie in z’n geheel
                      10
Overige opmerkingen/eventuele afspraken:
Opmerking betrokkene:
Ondertekening:

Naam:          Handtekening:    Datum:

1.

2.

3.Ondertekening betrokkene :          Datum:
                     11
3.2   Recrutering
3.2.1     Zoektocht naar nieuwe werknemer

De directeur signaleert dat er een vacature ontstaat op het bureau en informeert het bestuur
hierover.

1. Met dagelijks bestuur overleggen. De directeur overlegt met het dagelijks bestuur en
  doet een voorstel voor de invulling van de vacature.

2. Sollicitatiecommissie aanstellen. Het dagelijks bestuur stelt een commissie in die de
  gehele sollicitatieprocedure verder afhandelt.

3. Vacature aankondigen. De sollicitatiecommissie zorgt voor omschrijving en aankondiging
  van de vacature.

4. Voorselectie maken. De sollicitatiecommissie maakt een voorselectie uit de sollicitanten.

5. Op capaciteiten selecteren. De sollicitatiecommissie selecteert na het eerste sollicitatie-
  gesprek de sollicitanten met de gevraagde capaciteiten.

6. Eindselectie maken. De sollicitatiecommissie selecteert na het tweede gesprek de sollici-
  tant die het beste in het team past.


3.2.2     Selectie

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het instellen van een sollicitatiecommissie. De
sollicitatiecommissie is verantwoordelijk voor de selectie van de nieuwe medewerker volgens
onderstaande acties:

CHECKLIST SOLLICITANT
Naam sollicitant:                                 nummer:

Aandachtspunten           oordeel Opmerkingen
                  ++/+/-/--
1. Persoonlik voorkomen
   uitstraling
   initiatief
   contactueel
2. Taalgebruik
   Schriftelijk
   Mondeling
3. Kennis van OS
4. Organisatievermogen
5. Commerciële houding
  (publiciteit, etc.)
6. Financiële / Administratieve
  affiniteit
7. Secretariële vaardigheden
8. Beleidsgedachten
9. Algemeen oordeel
                       12
EINDLIST SOLLICITANT
Aandachtspunten/Sollicitantnr.   1   2   3   4   5   6    7   8
1. Persoonlijk voorkomen
   uitstraling
   initiatief
   contactueel
2. Taalgebruik
   Schriftelijk
   Mondeling
3. Kennis van
  Ontwikkelingssamenwerking
4. Organisatievermogen
5. Commerciële houding
  (publiciteit, etc.)
6. Financiële / Administratieve
  affiniteit
7. Secretariële vaardigheden
8. Beleidsgedachten


Tijdens de sollicitatieprocedure kan aanvullend een psychotechnisch/psychologisch onder-
zoek worden verlangd. Het resultaat van dit onderzoek wordt desgewenst door de
onderzoeker met de sollicitant besproken alvorens hiervan mededeling wordt gedaan aan de
werkgever. De kosten hiervan komen voor rekening van de werkgever.


3.2.3    Indiensttreding

1. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het aanstellen van een nieuwe medewerker.
2. Indiensttreding vindt plaats nadat zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsover-
  eenkomst in tweevoud hebben ondertekend en de werknemer daarvan een getekend
  exemplaar heeft ontvangen. Als hoogste vertegenwoordiger van de werkgever (het
  Bestuur) wordt het contract getekend door de voorzitter van het Bestuur.
3. Let op: voor de datum waarop de werknemer in dienst treedt dient een eerste
  dagmelding betreffende het in dienst treden van deze persoon gedaan te worden bij de
  belastingdienst!
4. In de arbeidsovereenkomst is tenminste opgenomen:
   de naam, voornamen en geboortedatum van de werknemer;
   de standplaats;
   de datum van indiensttreding;
   de functie bij de aanvang van het dienstverband, alsmede de aanduiding 'voltijd
    dienstverband', indien de functie de normale arbeidsduur vergt, dan wel de
    aanduiding van de overeengekomen individuele arbeidsduur indien sprake is van een
    deeltijddienstverband;
   de proeftijd met inachtneming van artikel 1639 n BW;
   het aanvangsalaris en de geldende salarisschaal;
   de datum van toetreding tot de pensioenregeling met bijgevoegd een exemplaar van
    het pensioenreglement; ///Tom: ik weet niet wat we hiermee moeten maar ik hoop er
    meer duidelijkheid over te krijgen als we Anja aannemen, dat gebeurd via de
    salarisadministratie van een bedrijf dat ons helpt en die zullen wel een
    pensioenregeling hebben neem ik aan dus dan kunnen we daarvan leren///
   eventuele bijzondere voorwaarden welke op het dienstverband van toepassing zijn;
   in geval van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, de wederzijdse
    opzegtermijn;
   de arbeidsduur en werktijden bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst;
   de wijze waarop de werktijden zijn geregeld;
                      13
    de vakantietoeslag, alsmede het aantal vakantiedagen.
4. De arbeidsovereenkomst wordt onverminderd de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek
  aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
5. De arbeidsovereenkomst is in eerste aanleg voor bepaalde tijd tot het maximum van 36
  maanden (inclusief tussentijdse verlengingen), waarna deze bij gebleken geschiktheid
  kan worden omgezet voor onbepaalde tijd.
6. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verloop
  van de tijd waarvoor zij is aangegaan. Een eventuele verlenging zal ten laatste een
  maand voor het verstrijken van de contractduur aan de werknemer worden voorgelegd.
7. Bij de arbeidsovereenkomst geldt een wederzijdse proeftijd van twee maanden.
8. Een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst zoals in gebruik bij CI staat in Annex ...
9. De directeur is verantwoordelijk voor het inwerken van de nieuwe medewerker. Hij/zij kan
  een andere werknemer opdragen deze taak over te nemen.3.2.4    Algemene verplichtingen van de werknemer

1. De werknemer is in het algemeen verplicht al datgene te doen en na te laten wat een
  goede werknemer in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten.
2. De werknemer is verplicht de overeengekomen werkzaamheden naar zijn beste
  vermogen te verrichten en zich daarbij te gedragen naar de aanwijzingen, door of
  vanwege de werkgever gegeven, zulks met inachtneming van de eisen van het beroep
  en het doel van de Stichting CI.
3. De werknemer kan worden verplicht tijdelijk zonodig andere met de dienstbetrekking
  verband houdende werkzaamheden te verrichten, dan die welke hij gewoonlijk verricht,
  voorzover deze redelijkerwijs in het belang van de Stichting CI van hem kunnen worden
  gevraagd.
4. De werknemer is verplicht tot geheimhouding van alle zaken- en beroepsgeheimen, die
  hij in zijn hoedanigheid verneemt en voorts van alle aangelegenheden ten aanzien
  waarvan het Bestuur of de directeur geheimhouding heeft opgelegd of waarvan hij het
  vertrouwelijke karakter moet begrijpen.
5. De werknemer is verplicht de werkgever tijdig op de hoogte te stellen van zijn voornemen
  nevenbetrekkingen aan te gaan of nevenwerkzaamheden te verrichten.
6. Het is de werknemer verboden een nevenbetrekking te aanvaarden of neven-
  werkzaamheden te verrichten, indien dit naar het oordeel van de werkgever:
   a.   schadelijk kan zijn voor zijn dienstvervulling;
   b.   niet in overeenstemming is met het aanzien van zijn functie.
7.  Het is de werknemer verboden om in zijn dienstbetrekking vergoedingen, beloningen,
   giften, beloften of gunsten van derden te vorderen, te verzoeken of aan te nemen,
   anders dan met goedvinden van het Bestuur. Het aannemen van steekpenningen is
   onvoorwaardelijk en ten strengste verboden.
8.  De werknemer is verplicht zich te gedragen naar de (maat)regelen van orde, die ten
   aanzien van het verblijf in het vestigingsgebouw zijn vastgesteld.
9.  Indien de werknemer verhinderd is wegens arbeidsongeschiktheid in de zin van de
   Ziektewet of wegens andere oorzaak zijn werkzaamheden te verrichten, is hij verplicht
   daarvan, onder opgave van redenen, onverwijld mededeling te doen of te laten doen
   aan de werkgever op een door de werkgever te bepalen wijze. Zodra het tijdstip bekend
   is, waarop hervatting van de werkzaamheden mogelijk zal zijn, dient de werknemer de
   werkgever daarvan in kennis te stellen.


                      14
3.3   Facilitatie

(bijv. verzekeringen, kind regelingen, verhuiskosten, reiskosten, gebruik
communicatiemiddelen en computer, vakantieregelingen)

3.3.1    Algemene verplichtingen van de werkgever

1.  De werkgever is verplicht de werknemer in staat te stellen de overeengekomen werk-
   zaamheden naar diens beste vermogen te verrichten en daarbij aanwijzingen te geven
   met inachtneming van de eisen van het beroep en het doel van de stichting en al
   datgene te doen en na te laten, wat een goed werkgever in gelijke omstandigheden
   behoort te doen en na te laten.
2.  De werkgever is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem met betrekking tot de
   persoon van de werknemer uit hoofde van zijn functie als werkgever bekend is, tenzij de
   werknemer tot het verstrekken van op zijn persoon betrekking hebbende gegevens
   toestemming geeft dan wel tenzij de werkgever op grond van enig wettelijke voorschrift
   tot verstrekking van gegevens over de werknemer gehouden is. Deze verplichting geldt
   ook na beëindiging van het dienstverband.
3.  De werkgever is gehouden regelmatig aandacht te besteden aan de wijze van
   functievervulling en de functie-ontwikkeling van de werknemer door middel van het
   houden van functioneringsgesprekken of het opmaken van beoordelingen dan wel van
   beide.
4.  Een beoordeling moet tenminste éénmaal per jaar worden opgemaakt of wanneer de
   werknemer daarom verzoekt.
5.  Alvorens een beoordeling wordt vastgesteld wordt deze met de werknemer besproken
   en wordt hem de gelegenheid geboden daarover zijn mening kenbaar te maken.
6.  De werkneemster heeft recht op in totaal 16 weken zwangerschap en bevallingsverlof.
   De vaststelling van het aantal weken verlof voor en na de - blijkens een schriftelijke
   verklaring van een geneeskundige - vermoedelijke datum van de bevalling geschiedt in
   overleg met de werkgever, met dien verstande dat tenminste drie weken voor de
   vermoedelijke datum van de bevalling het zwangerschapsverlof ingaat. Indien de
   werkneemster arbeidsongeschikt wordt voor het begin van het zwangerschapsverlof,
   wordt dit geacht te zijn ingegaan bij het begin van die arbeidsongeschiktheid tot een
   maximum van acht weken voor de vermoedelijke datum van de bevalling.


3.3.2    Salariëring en uitkeringen

1.  Het salaris van de werknemer wordt vastgesteld overeenkomstig de bij zijn functie
   behorende en verstrekte salarisschaal. De werknemer ontvangt bij zijn indiensttreding
   ten minste het beginsalaris van de betreffende schaal. Het aanvangssalaris is verder
   afhankelijk van de relevante ervaring die hij reeds heeft voor de functie waarin deze
   wordt aangesteld.
2.  Een wijziging in het salaris wordt de werknemer binnen één maand gespecificeerd en
   schriftelijk medegedeeld.
3.  Geen salaris is verschuldigd over de tijd gedurende welke de werknemer in strijd met
   zijn verplichtingen nalaat zijn werkzaamheden te verrichten, tenzij de Wet dan wel het
   Rechtspositie Reglement voorziet in een verplichting tot doorbetaling van het salaris,
   dan wel een gedeelte daarvan. Stopzetting van de salarisbetaling op deze grond wordt
   de werknemer schriftelijk en gemotiveerd medegedeeld.

                       15
4.  De werknemer kan wegens buitengewone toewijding of bijzondere extra inspanning
   worden beloond d.m.v. extra verlof en/of een gratificatie.
5.  De uitbetaling van de vastgestelde salarissen en toeslagen geschiedt in de vierde week
   van elke maand.
6.  Het salaris van de werknemer kan jaarlijks toenemen wegens meerdere ervaring en
   eventuele verbetering van de kwaliteit van zijn werk, totdat het voor hem geldende
   eindsalaris is bereikt. Deze jaarlijkse salarisherziening vindt plaats op 1 januari. De
   werknemer komt op dit tijdstip voor de eventuele verhoging in aanmerking als hij dan
   gedurende ten minste een half jaar in dienst is.
7.  De jaarlijkse periodieke salarisherziening blijft achterwege, indien de werknemer een
   onvoldoende prestatie heeft geleverd. De prestatie is onvoldoende als de werknemer in
   de achterliggende periode niet is gevorderd in de belangrijkste onderdelen en aspecten
   van zijn werk, zoals blijkt uit de jaarlijkse beoordeling en in het functioneringsgesprek is
   besproken.
8.  Bij promotie wordt het salaris van de werknemer aangepast aan het niveau van de
   salarisschaal voor zijn nieuwe of verzwaarde functie.
9.  De werknemer die in dienst is genomen op basis van deeltijd ontvangt een gedeelte van
   het maandsalaris zoals vastgesteld op grond van de in zijn individuele arbeids-
   overeenkomst bepaalde (individuele) arbeidsduur in verhouding tot de normale
   arbeidsduur zoals bepaald in artikel 18.
10. De werknemer heeft recht op een vakantietoeslag per kalendermaand van 8 % van het
  bedrag dat de werknemer in die maand aan salaris heeft genoten.
11. De vakantietoeslag wordt éénmaal per jaar berekend over het tijdvak van twaalf
  maanden aanvangende met de maand juni van het voorafgaande kalenderjaar.
12. De vakantietoeslag wordt jaarlijks uitbetaald in de maand mei.
13. Ingeval van ontslag voor het einde van de periode als bedoeld in het tweede lid
  geschiedt de uitbetaling over die periode, gelegen tussen het einde van de laatst
  verstreken periode waarover vakantietoeslag werd betaald en de datum van het ontslag.
14. Voor het in opdracht verrichten van werkzaamheden, buiten de normale arbeidsduur
  wordt geen extra salaris uitbetaald. Gemaakte overuren kunnen wel worden gecompen-
  seerd in vrije tijd, met dien verstande dat deze vrije tijd binnen drie maanden na het
  verrichten van het overwerk wordt opgenomen. In bijzondere gevallen vindt nader
  overleg plaats met het bestuur.
15. Aan de werknemer die respectievelijk 12½, 25 jaar en 40 jaar in dienst is van de
  werkgever, wordt een jubileumgratificatie toegekend van respectievelijk een kwart, een
  half en een heel maandsalaris.
16. Ingeval van arbeidsongeschiktheid door ziekte heeft de werknemer gedurende de
  eerste 52 weken van de ziekte recht op 100% van zijn netto-inkomen.
17. Onder netto-inkomen als bedoeld in het voorgaande lid wordt verstaan het netto-
  inkomen dat de werknemer in zijn salarisschaal ontvangt c.q. zou ontvangen, indien hij
  arbeidsgeschikt zou zijn geweest.
18. Op verzoek van de werknemer wordt een aanvullende WAO-verzekering afgesloten bij
  xxxx te xxxx met een garantie op tenminste 70 % van het jaarsalaris. De verschuldigde
  premie wordt tot een maximum van 0.7 % van de totale loonsom tot de maximum WAO-
  grens per jaar volledig ingehouden op het salaris van de werknemer.
19. Ingeval de arbeidsongeschiktheid van de werknemer het gevolg is van een gebeurtenis
  terzake waarvan hij rechten tegenover derden kan doen gelden, heeft hij geen recht op
  doorbetaling van zijn salaris, respectievelijk de aanvulling als bedoeld in het tweede lid
  van dit artikel, tenzij hij deze rechten die hij jegens bedoelde derden heeft, voor zover
  betrekking hebbend op de hoogte van zijn salaris, aan de werkgever cedeert. Een en

                        16
  ander laat onverlet het bepaalde in artikel 7A: 1638c BW voor zover de inhoud van dit
  artikel niet als een subsidiaire verplichting van de werkgever kan worden beschouwd.
20. Indien een werknemer overlijdt, zal aan zijn nagelaten betrekkingen een
  overlijdensuitkering worden verstrekt, gelijk aan het bedrag van het de werknemer
  laatstelijk rechtens toekomend maandinkomen over het resterende deel van de
  kalendermaand, waarin het overlijden plaatsvond, plus twee daaropvolgende
  kalendermaanden. De uitkering wordt vermeerderd met de vakantietoeslag.
21. Onder nagelaten betrekkingen wordt verstaan:
    de langstlevende der echtgenoten of relatie-partner, mits deze niet duurzaam
     gescheiden leefden;
    indien deze niet meer in leven is of de echtgenoten duurzaam gescheiden
     leefden: de wettige of natuurlijke kinderen.
22. Indien de overledene geen betrekkingen nalaat als bedoeld in het tweede lid van dit
  artikel kan de werkgever een bedrag ter grootte van maximaal de overlijdensuitkering
  geheel of ten dele aanwenden voor de betaling van de kosten van de laatste ziekte en
  van de lijkbezorging, indien de nalatenschap van de overledene ontoereikend is voor de
  betaling van die kosten.3.3.3    Vakantieverlof

1. Het basis aantal vakantiedagen bedraagt voor iedere werknemer 23 dagen per kalender-
  jaar.
2. Afhankelijk van de leeftijd, die de werknemer bereikt in het desbetreffende kalenderjaar,
  wordt de basisduur van de vakantie als volgt:

    leeftijd       verhoging
    18 jaar        3 dienstdagen
    19 jaar        2 dienstdagen
    20 jaar        1 dienstdag
    van 30 t/m 39 jaar  1 dienstdag
    van 40 t/m 44 jaar  2 dienstdagen
    van 45 t/m 49 jaar  3 dienstdagen
    van 50 t/m 54 jaar  4 dienstdagen
    van 55 t/m 59 jaar  5 dienstdagen
    60 jaar en ouder   6 dienstdagen
3. Bij een dienstverband van minder dan 40 uur per week, worden de bovenstaande
  rechten naar evenredigheid verworven.
4. De vastgestelde duur van de vakantie wordt naar evenredigheid verminderd in de
  volgende gevallen:
  a. indien de werknemer in de loop van het kalenderjaar in dienst treedt;
  b. indien de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer in de loop
    van het kalenderjaar eindigt dan wel wordt beëindigd;
5. Het tijdstip waarop de werknemer zijn vakantiedagen wil opnemen, geschiedt in overleg
  met de directeur. Opname van vakantiedagen geschiedt ten minste éénmaal per jaar
  voor een aaneengesloten periode van minimaal 10 werkdagen. De werknemer dient de
  vakantiedagen zoveel mogelijk op te nemen in het jaar waarin zij worden verworven.
6. De werknemer die geen arbeid verricht wegens ziekte, heeft aanspraak op vakantie over
  het tijdvak van de laatste zes maanden waarin de arbeid niet werd verricht.
7. Is aan de werknemer in enig kalenderjaar de vakantie niet of niet geheel verleend, dan
  wordt hem behalve in het geval van lid 6 in dit artikel, de nog niet genoten vakantie
  zoveel mogelijk verleend in een volgend kalenderjaar, met dien verstande dat de
  werknemer nimmer in enig kalenderjaar recht kan doen gelden op een langere vakantie
                       17
  dan anderhalf maal de hem volgens de regeling als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel
  toekomende vakantie. Indien de vakantie wegens dienstbelang verschoven moet worden
  naar een volgend jaar, dan zal deze vakantie in dat jaar onverkort kunnen worden
  genoten.
8. Vakantiedagen die in de twee jaren voorafgaand aan de pensionering zijn verworven en
  niet zijn genoten, kunnen in geld waardeerbaar worden gemaakt ingeval van pensione-
  ring.


3.3.4    Buitengewoon verlof

Met uitsluiting, voor zover wettelijk toegestaan, van het anders en overigens in artikel 1638c
BW bepaalde geldt het volgende:

1. Bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer is het in artikel 16 bepaalde van
  toepassing.
2. In de volgende gevallen waarin hij de bedongen arbeid noodzakelijkerwijs niet heeft
  kunnen verrichten, wordt de werknemer over de hieronder voor de respectievelijk bij elk
  dezer gevallen bepaalde termijnen van verlof het maandinkomen doorbetaald, mits hij zo
  mogelijk ten minste een dag tevoren en onder overlegging van bewijsstukken aan de
  werkgever of diens gemachtigde van het verzuim kennis geeft en de gebeurtenis c.q.
  plechtigheid in het desbetreffende geval bijwoont:
  bij ondertrouw                  1 dag
  bij huwelijk                   4 dagen
  bij huwelijk van ouder, schoonouder, stief- of  1 dag (ten hoogste 2 dagen bij
  pleegouder, broer, zwager, (schoon)zuster,    huwelijksvoltrekking in het
  eigen, stief-, pleegkind of kleinkind       buitenland)
  bij bevalling van de echtgenote          2 dagen
  bij overlijden van de echtgenoot/ echtgenote of  de dag van overlijden t/m dag van de
  een eigen, stief- of pleegkind          begrafenis of crematie
  bij overlijden van ouder of schoonouder, stief-  2 dagen (indien de werknemer is
  of pleegouders                  belast met de regeling van de uitvaart
                           of crematie: de dag van overlijden t/m
                           de dag van de begrafenis of
                           crematie)
  bij overlijden wederzijdse groot ouders, broer of 1 dag
  zwager, zuster of schoonzuster
  bij 25-jarige of 40-jarige echtvereniging     1 dag
  bij 25-, 40-, 50-, 60-jarige echtvereniging der  1 dag
  ouders, grootouders of schoonouders, stief- of
  pleegouders
  bij 25- of 40-jarig dienstverband         1 dag
  bij verhuizing                  1 dag en max. twee maal per jaar
  voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen  de daarvoor benodigde tijd tot een
  en persoonlijke verplichtingen buiten zijn/haar  max. van twee dagen per jaar
  schuld die niet buiten de werktijd kunnen
  plaatsvinden in overleg met de werkgever3.3.5    Kinderopvang

1. De regeling is uitsluitend van toepassing op vrouwelijke medewerkers en alleenstaande
  mannelijke medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de zorg van het kind, er van
  uitgaande dat het voor de werkgever (zijnde Stichting CI) van belang is dat zij hun
  dienstverband voortzetten.

                       18
2. De werkgever zal op verzoek van de werknemer een bijdrage in de kosten van een
  kinderopvangplaats tijdens werkuren geven ter grootte van 50% van de kosten met een
  maximum van € 150,- per maand bij volledige opvang (5 maal 2 dagdelen per week).
  Indien voor minder dagdelen een beroep op kinderopvang wordt gedaan, wordt de
  bijdrage naar rato vastgesteld.
3. De werknemer met een part-time dienstverband ontvangt op verzoek eveneens een
  bijdrage ter grootte van 50% in de kosten van een kinderopvangplaats tijdens werkuren.
  Daarbij wordt het maximum van € 150,- per maand vastgesteld naar rato van de tijd die
  wordt gewerkt. Indien voor minder dan de part-time dagdelen een beroep op
  kinderopvang wordt gedaan, wordt de bijdrage naar rato bijgesteld.
4. In Nederland dient de kinderopvanginstelling een rechtspersoon of in de registers van de
  Kamer van Koophandel ingeschreven natuurlijk persoon te zijn, die zorgdraagt voor de
  opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, hetzij in de vorm van een
  kinderdagverblijf, hetzij in de vorm van een gastouderproject. De werknemer dient aan de
  werkgever een kopie van het contract met de kinderopvanginstelling te geven. Voor
  werknemers gevestigd in het buitenland geldt dat aannemelijk gemaakt moet kunnen
  worden dat de kinderopvanginstelling de opvang naar behoren kan uitvoeren.
5. De betaling van de bijdrage vindt achteraf plaats. De werknemer zal daartoe de
  werkgever een kopienota van de kinderopvanginstelling verstrekken. Op deze nota
  dienen tenminste de volgende gegevens te zijn vermeld:
   Naam en adres van de instelling
   Naam en leeftijd (geboortedatum) van het kind
   Het tijdvak waarin de opvang heeft plaatsgevonden
   Het totaal aan de ouder(s) in rekening gebrachte bedrag.
   Als de nota aan deze kenmerken voldoet, is de bijdrage vrij van inhouding van
    loonheffing. De werkgever is niet aansprakelijk voor eventuele belastingschade.
6. Indien de kinderopvang via een bedrijfsplaats wordt verkregen, is de werkgever bereid
  hierover een contract met de kinderopvanginstelling te sluiten. Ongeacht het door de
  kinderopvanginstelling in rekening gebrachte bedrag, wordt de bijdrage door de
  werkgever vastgesteld volgens bovenvermelde berekening. De eventuele meerkosten
  zullen maandelijks aan de werknemer op zijn/haar netto-salaris worden ingehouden. Met
  de werknemer zal daarover een schriftelijke overeenkomst worden aangegaan.
7. De regeling kan tussentijds worden herzien indien wettelijke regels daar aanleiding toe
  geven.3.3.6    Ouderschapsverlof

1. De werknemer die een dienstbetrekking van ten minste een jaar bij de werkgever heeft,
  en een werkweek vervult van ten minste gemiddeld 16 uur per week, en die als ouder in
  familierechtelijke betrekking staat tot een kind, dan wel blijkens verklaringen uit het
  bevolkingsregister op hetzelfde adres woont als een kind en duurzaam de verzorging en
  opvoeding van het kind als eigen kind op zich heeft genomen, heeft recht op ouder-
  schapsverlof met gedeeltelijk behoud van maandinkomen.
2. Het ouderschapsverlof bedraagt een aaneengesloten periode van ten minste één en ten
  hoogste zes maanden ///volgens mij moet dit een vaste periode zijn, bijv. 2
  maanden???/// over ten hoogste de helft van de voor de werknemer geldende arbeids-
  duur per week met een minimum van 8 uur ///dit snap ik nietr, een ouderschapsverlof lijtk
  mij dat je dan helemaal niet werkt gedurende de verloftijd????///. De werknemer meldt
  het voornemen om ouderschapsverlof te nemen ten minste twee maanden voor het
  tijdstip van ingang van het ouderschapsverlof.
3. Gedurende het ouderschapsverlof heeft de werknemer recht op een evenredige
  doorbetaling van het maandinkomen over de arbeidsduur waarvoor het ouderschaps-

                       19
   verlof geldt. Gedurende het ouderschapsverlof is de werknemer de pensioenpremie
   verschuldigd, die hij zou moeten betalen bij handhaving van zijn arbeidsduur van vóór
   het ouderschapverlof.
4. Over de periode van het ouderschapsverlof vervalt een evenredig deel van het recht van
  de werknemer op vakantie en roostervrije dagen, als bedoeld in andere bepalingen in dit
  handboek. Ingeval van ziekte en buitengewoon verlof als bedoeld in dit handboek, van
  de werknemer gedurende het ouderschapsverlof kan geen opschorting van het
  ouderschapsverlof plaatsvinden. Indien de werknemer gedurende de periode van het
  ouderschapsverlof ziek wordt, blijft gedurende de eerste tien aaneengesloten werkdagen
  het voor hem tijdens het ouderschapsverlof geldende maandinkomen ongewijzigd. Indien
  de ziekteperiode langer duurt dan tien werkdagen, wordt vanaf de elfde dag het
  maandinkomen bepaald op het bedrag alsof geen sprake was van ouderschapsverlof.
5. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen kan de werkgever de werknemer op diens
  verzoek buitengewoon verlof met of zonder behoud van zijn gehele of gedeeltelijke
  maandinkomen verlenen, indien de omstandigheden dat naar zijn oordeel
  rechtvaardigen.


3.3.7    Pensioenvoorziening

Bij de Stichting CI bestaat nog geen pensioenregeling. Voorlopig wordt per geval bepaald
wat de meest geschikte oplossing is. Voor werknemers in Nederland zal dit in veel gevallen
tot een andere oplossing leiden dan voor werknemers in het buitenland.3.3.8    Tegemoetkoming in verhuiskosten

1.   Een tegemoetkoming wordt verstrekt in de verhuiskosten van werknemers die ten
    behoeve van indiensttreding noodzakelijk dienen te verhuizen. Een verhuizing wordt
    als 'noodzakelijk' aangemerkt, indien de afstand woon-werkverkeer meer dan 60 km
    bedraagt. Deze voorwaarde geldt echter niet als verplichting tot verhuizing, mits de
    werknemer kan voldoen aan zijn vastgestelde arbeidsduur en werktijden.
2.   De verhuizing dient plaats te vinden binnen één jaar na indiensttreding.
3.   De tegemoetkoming in de verhuiskosten wordt slechts verleend, indien de werknemer
    schriftelijk heeft verklaard dat hij de ontvangen vergoeding zal terugbetalen, ingeval
    van ontslag op verzoek en ingeval van ontslag op staande voet door de werkgever,
    tenzij dit ontslag ingaat twee jaar of langer na de indiensttreding en één jaar of langer
    na de verhuizing.
4.   De tegemoetkoming betreft de volgende kosten:
    -   de transportkosten van de inboedel excl. in- en uitpakwerkzaamheden op
        basis van een gespecificeerde nota;
    -   de reis- en eventuele verblijfkosten van de gezinsleden tijdens de verhuizing,
        resp. op basis van treinkosten tweede klasse en een gespecificeerde nota van
        het verblijfsadres;
    -   de herinrichtingkosten van de nieuwe woning op basis van gespecificeerde
        nota's, afhankelijk van de 'oude woonsituatie' en tot een maximum van 3%
        van het jaarsalaris.
    -   De betaling van de tegemoetkoming vindt plaats, nadat de proeftijd van twee
        maanden zijn verstreken en de gespecificeerde nota's zijn overlegd.


3.3.9    Tegemoetkoming in de kosten woon-werkverkeer

1.   De werknemer maakt aanspraak op een tegemoetkoming in de te maken reiskosten
    voor het woon-werkverkeer, tenzij (a) de af te leggen enkele reisafstand huis-werk
                        20
     (gemeten langs de meest gebruikelijke weg) minder bedraagt dan 10 km, of (b) de
     werkgever zelf vervoer ter beschikking stelt.
2.    Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt uitgegaan van de laagst mogelijke
     kosten die gemaakt moeten worden om vanuit de woning de werkplek te bereiken op
     een verantwoorde wijze en alleen op die dagen dat werkelijk naar de werkplek
     gereisd wordt om werkzaamheden voor de stichting te vervullen.


3.3.10    Dienstreizen

1. Uitgangspunt is dat de werkelijk gemaakte kosten van de meest simpele reisvorm
  vergoed worden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat bij reizen per trein uitsluitend de
  treinkosten tweede klas kunnen worden gedeclareerd. Reizen per vliegtuig geschiedt
  altijd op basis van „economy class‟ tickets met zoveel mogelijk als veilig te boek staande
  maatschappijen.
2. Bij meerijden in een auto als passagier kunnen geen vervoerskosten gedeclareerd
  worden.
3. Simpele lunches en maaltijden kunnen op basis van kostendeclaraties vergoed worden
  indien de reistijd langer is dan 4 uur.
4. Indien het noodzakelijk is de dienstreis per auto af te leggen, wordt een vergoeding
  verstrekt per kilometer, waarvan de hoogte jaarlijks door de werkgever wordt vastge-
  steld.
5. Binnen de door de werkgever aan te geven grenzen kunnen kosten worden vergoed
  voor overnachtingen.3.3.11    Meningsverschillen

1. Een verschil van mening tussen de werkgever en de werknemer over de toepassing van
  de regels in dit handboek wordt voorgelegd aan een geschillencommissie van drie leden,
  waarvan één lid wordt aangewezen door het Bestuur, één lid door de werknemer, terwijl
  beiden gezamenlijk een onafhankelijk derde lid benoemen.
2. Het oordeel van de geschillencommissie betreffende het meningsverschil is zowel voor
  de werkgever als de werknemer bindend.
3.3.12    Gebruik van Elektronische Communicatiemiddelen

1.  De werknemer voorkomt en beperkt zoveel mogelijk de risico‟s verbonden met
   elektronische communicatiemiddelen zoals:
    Beveiligingsrisico‟s zoals beschadiging van het netwerk door virussen, uitlekken van
    bedrijfsgeheimen, bieden van openingen voor computercriminaliteit.
    Juridische risico‟s zoals het maken van inbreuk op intellectueel eigendom van een
    ander door illegaal downloaden, of misbruik van het eigen bedrijfslogo. Ook kunnen
    zaken strafbaar zijn, zoals het downloaden van bepaalde porno of het lekken van
    beursgevoelige informatie.
    Ethische risico‟s zoals het in diskrediet brengen van de goede naam van de
    onderneming.
    Kosten: door het oneigenlijk gebruik van communicatiemiddelen kunnen de kosten
    oplopen. Denk aan het uitbreiden van het geheugen, extra beveiligingsmaatregelen,
    hoge telecommunicatiekosten. Ook dient men zich te realiseren dat wanneer de


                       21
    zakelijke telefoon voor meer dan 10% privé gebruikt wordt dit kan leiden tot een
    fiscale bijtelling van de kosten bij het loon waarover loonbelasting verschuldigd is.
   Uitval van systemen: overbelasting van de ICT-infrastructuur door ongewenste
    toepassingen (bijvoorbeeld downloaden van films, luisteren naar online radio) kan
    het normaal functioneren van diverse systemen binnen het bedrijf ernstig verstoren.
2. Van de gebruiker wordt verantwoordelijk, professioneel en integer handelen verwacht.
3. Het gebruik van Elektronische Communicatiemiddelen kan worden vastgelegd om het
  beheer en de continuïteit van de technische infrastructuur te waarborgen, verstoring
  van bedrijfsprocessen en andere (financiële) schade tegen te gaan en om toezicht te
  houden op de naleving van de gedrags- en gebruiksregels binnen de stichting.
4. Het analyseren van de vastgelegde gegevens kan plaatsvinden indien er een
  vermoeden is van strijd met de regelgeving in dit handboek door de gebruiker. Niet
  naleving van deze regels kan leiden tot disciplinaire en arbeidsrechtelijke maatregelen.
5. De stichting behoudt zich het recht voor om de toegang tot communicatiemiddelen te
  beperken zoals de toegang tot bepaalde sites en (mobiele) telefoonnummers. Met
  name sites met, of nummers die toegang bieden tot een pornografische, racistische,
  discriminerende of een op entertainment gerichte inhoud worden geweerd.
6. De stichting kan het recht tot gebruik van (een deel van) internet en/of een ander
  Elektronisch Communicatiemiddel toestaan, maar ook altijd weer intrekken. Zonder dat
  recht is gebruik van (een deel van) internet en/of het andere Elektronische
  Communicatiemiddel niet toegestaan.
7. Werknemers dienen zich te houden aan de door CI opgestelde regels en procedures
  t.a.v. correct gebruik van Elektronische Communicatiemiddelen zoals correct
  taalgebruik, correct ondertekenen van (schriftelijke) correspondentie, afspraken inzake
  archiveren, het vertegenwoordigen van CI.
8. Werknemers mogen Elektronische Communicatiemiddelen incidenteel en kortstondig
  voor privé-doeleinden gebruiken, zowel intern als extern, mits dit niet storend is voor de
  dagelijkse werkzaamheden en mits hierbij voldaan wordt aan de verdere richtlijnen in dit
  handboek. Het gebruik van Elektronische Communicatiemiddelen is echter primair en
  hoofdzakelijk verbonden met taken/bezigheden die voortvloeien uit de functie.
9. Het is niet toegestaan om Elektronische Communicatiemiddelen voor onacceptabele
  persoonlijke doeleinden te gebruiken, zoals het spelen of downloaden van spelletjes,
  winkelen, gokken of deelnemen aan kansspelen, het voeren van een persoonlijk werk
  gerelateerd dagboek ("blogging") en het bezoeken van chat-/babbelboxen. Ook het
  online luisteren naar radio en het bekijken van TV en andere video-online toepassing
  ("streaming media") valt onder deze noemer.
10. De werknemer die niet-zakelijke berichten ontvangt, behoort de verzender te vragen om
  de verzending daarvan te stoppen indien dit in strijd is met regels in dit handboek.
11. Het is in het bijzonder niet toegestaan om op internet of via e-mail:
    sites te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of
    aanstootgevend materiaal bevatten;
    pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal te
    bekijken of te downloaden of te verspreiden;
    zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot niet openbare bronnen op het internet;
    opzettelijk informatie waartoe men via internet toegang heeft verkregen zonder
    toestemming te veranderen of te vernietigen;
    actief aan te geven aan web-winkels dat belangstelling bestaat voor het ontvangen
    van product-informatie (zogenoemd opt-in aankruisen) voor eventuele latere
    bestellingen in de privé-sfeer;
    berichten anoniem of onder een fictieve naam te versturen;
    dreigende, beledigende, seksueel getinte, racistische dan wel discriminerende
    berichten te verzenden of door te sturen;
    kettingmailberichten te verzenden of door te sturen;
    iemand lastig te vallen.
   Indien een werknemer ongevraagd informatie van een soort als hierboven genoemd
   aangeboden krijgt, dient deze dit te melden aan de directie.


                       22
12.  Het is ook anderszins niet toegestaan om door middel van Elektronische
   Communicatiemiddelen in strijd met de wet of onethisch te handelen.
13.  De infrastructuur voor Elektronische Communicatiemiddelen kent een eigen vorm van
   kwetsbaarheid, en een eigen vorm van beveiliging. Deze vraagt om speciale aandacht
   van de werknemer op tenminste de volgende punten:
    user-identificatie (inlog-naam) en authenticatie (bijvoorbeeld wachtwoord) zijn
     persoonsgebonden en mogen niet aan anderen worden doorgegeven;
    het downloaden van software en applicaties is niet toegestaan, tenzij vooraf
     schriftelijke toestemming is verleend door directie. Deze toestemming wordt alleen
     verleend als wordt voldaan aan de geldende rechten en eventuele licenties worden
     betaald. Gedownloade software en applicaties moeten op virussen zijn gescand
     voor gebruik;
    vertrouwelijke gegevens en bedrijfsgevoelige informatie mogen niet zonder
     toestemming naar buiten de organisatie worden verstuurd. Het berichtenverkeer
     hoort dan versleuteld te verlopen;
    het is niet toegestaan inkomende privé-berichten te genereren door deel te nemen
     aan niet-zakelijke nieuwsgroepen, abonnementen op e-zines, elektronisch winkelen,
     down- en uploaden van bestanden (file transfer)nieuwsbrieven en dergelijke;
    binnenkomende bedrijfsmatige aanbiedingen die niet onder de noemer "algemene
     reclame" vallen, en die mogelijk voor een collega bedoeld kunnen doorgezonden
     worden. Andere worden vernietigd. Indien u zeker meent te weten dat serieuze
     maar ongewenste e-mails van binnen Europa zijn verzonden, kunt u voorafgaand
     aan vernietiging, een bericht retour zenden met de tekst "unsubscribe".
     Ongevraagde mails van buiten Europa worden in principe niet beantwoord, hier
     werkt deze retourzending vaak averechts; onbedoelde inbreuken op beveiliging, van
     binnenuit of vanuit de buitenwereld, dient u aan de automatiseringsafdeling te
     melden.
    Het algemene toezicht op het gebruik zal bestaan uit het (van tijd tot tijd)
     (steekproefsgewijs) controleren van het gebruik van Elektronische
     Communicatiemiddelen (bijvoorbeeld de tijdsbesteding, sites die bezocht worden).
     Daartoe kunnen lijsten van bezochte internetsites, van verstuurde e-mails en van de
     namen en nummers van gevoerde telefoongesprekken worden uitgedraaid. Deze
     lijsten zijn anoniem.
    In dit kader wordt binnenkomend elektronische communicatie verkeer zo goed
     mogelijk gecontroleerd op virussen, spam en soortgelijk ongerief. Mocht blijken dat
     een e-mailbericht een virus bevat, dan wordt het automatisch tegengehouden en
     worden de verzender en ontvanger daarover ingelicht. Indien desondanks materiaal
     wordt ontvangen dat mogelijk een virus bevat, dan dient de ontvanger onverwijld
     contact op te nemen met de directie. Voor het tegengaan van ongevraagde en
     ongewenste e-mails kunnen spam-filters worden geïnstalleerd, en wel centraal
     binnen de onderneming of door een vanuit de onderneming aangezochte
     dienstverlener.
    Het is de werkgever in beginsel toegestaan de vastgelegde gegevens ten aanzien
     van het gebruik van Elektronische Communicatiemiddelen te analyseren ten
     behoeve van het onderzoeken van ongeoorloofd gedrag indien er sprake is van een
     redelijke verdenking of vermoeden van een ongeoorloofde handeling door één of
     meerdere werknemers. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat andere middelen zijn
     uitgeput, dat er een zwaarwichtig belang van de onderneming in het geding is en
     dat bij de uitvoering rekening wordt gehouden met de ernst van de gevolgen voor de
     betrokken werknemer(s) en de wijze waarop in de bescherming van de privacy van
     de werknemers wordt voorzien.
     De betreffende gegevens worden bewaard zolang dit in het kader van nader
     onderzoek en eventueel te treffen maatregelen jegens een gebruiker noodzakelijk
     is.

Stuk ICT4FREE over IT gebruik:
Gedragscode gebruik ICT faciliteiten
                       23
Inloggen
Iedere gebruiker krijgt een eigen inlognaam en wachtwoord. Je mag deze nooit aan
derden verstrekken; ze zijn strikt persoonlijk. Het wachtwoord dient minimaal 1 maal per
jaar gewijzigd te worden (Je krijgt daar automatisch bericht over).

Bestanden
Belangrijke bestanden dien je altijd op te slaan op een netwerkschijf (F:). Deze locatie
wordt in de back-up meegenomen. Je kunt zelf een reservekopie van deze bestanden
terugzetten. Daarvoor kan je de handleiding volgen. (Die komt nog).

Het is  verboden de netwerkschijven te belasten met:
  -   Illegale software
  -   Zelf geïnstalleerde programma‟s
  -   Privé bestanden zoals vakantiefoto‟s en films
  -   Illegale bestanden zoals bv. MP3‟s en ander auteursrechtelijk beschermd
     materiaal

Installeren van programma‟s
Het installeren van software op zowel servers als werkstations gebeurt enkel door de
systeembeheerder(s) van ICT4FREE of met toestemming van hen. Als je software
geïnstalleerd wil hebben kan je contact opnemen met een systeembeheerder. Als het
programma niet in ons bezit is, zal gekeken worden of aanschaf gerechtvaardigd is.
Daarvoor is altijd akkoord van de budgethouder.
Sommige programma‟s kunnen de werking van andere beïnvloeden of verstoren.
Systeembeheer test voor uitgave altijd een programma. Een programma wordt, tenzij al
in ons bezit, dus nooit direct geïnstalleerd.

Het zelf installeren van programma‟s wordt gedoogd, mits:
  - Het programma op de C:\ schijf geïnstalleerd wordt
  - De software niet illegaal of gekraakt is
  - Het geen screensaver of spelletje betreft
  - De software geen aanvullende rechten nodig heeft.

Systeembeheer ondersteunt nooit zelf geïnstalleerde software en behoud zich het recht
voor om deze te verwijderen als het de werking van de kantooromgeving in gevaar
brengt. Dit naar inzicht van systeembeheer. Is dit niet heel erg streng? Ik neem aan dat
als we zelf bv acrobat reader installeren dat we dan wel ondersteuning krijgen?
E: Acrobat Reader installeer je niet zelf: dan doen we centraal. Alle software die nodig is
wordt aangegeven bij systeembeheer. Zij zorgt dan voor een centrale uitrol.
                       24
E-mail gebruik
Iedere gebruiker krijgt een eigen e-mail adres. Hier een aantal punten voor verantwoord
e-mail gebruik:

  -  Gebruik e-mail niet voor illegale doeleinden, kettingbrieven of commerciële
    doeleinden.
  -  Laat je e-mail adres niet achter op fora of websites.
  -  Vervals geen afzender of inhoud van e-mail.
  -  Stuur zo min mogelijk bestanden op via e-mail naar collega‟s.
  -  Stuur geen grote bestanden op via e-mail. Veel externe bedrijven accepteren
    geen bestanden, groter dan bijvoorbeeld 2 of 5 MB. Let op: een bestand dat je via
    e-mail verstuurd, wordt nog iets groter in de mail.

Internet gebruik
Gebruik van internet wordt verzorgd door de volksuniversiteit. De “pijp” naar buiten is
niet heel groot. Gebruik dus je gezonde verstand. Het downloaden van pornografisch
materiaal en illegale content is vanzelfsprekend niet toegestaan. Bezoeken aan privé
sites wordt gedoogd zolang het zakelijke gebruik niet gehinderd wordt.

Controle
Systeembeheer kan en mag controleren op het verantwoord gebruik van de geboden
faciliteiten. De eigenaar kan bij een gerechtvaardigd vermoeden van misbruik of
overtreding van regels een onderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek kan bijvoorbeeld
bestaan uit het controleren van e-mail en surfgedrag. Bij een vermoeden van misbruik
kan je contact opnemen met systeembeheer.

Werk en privé
Gebruikers hebben te allen tijde een eigen verantwoordelijkheid bij het gebruik van de
geboden faciliteiten. Privé gebruik van de faciliteiten is binnen redelijke grenzen
toegestaan.

Assistentie
Je kunt systeembeheer om assistentie vragen als een programma of een stuk hardware
niet werkt. Als je niet weet hoe een programma werkt, lees dan de handleiding, bekijk de
help functie of bezoek een hulpsite op het Internet. Bedenk dat systeembeheerders ook
vrijwilligers zijn! Wanneer je een probleem hebt, zullen ze hun best doen om het voor je
op te lossen, maar verwacht geen instant oplossingen of service.
3.4   Beëindiging
3.4.1     Vrijwillige wederzijdse voortijdige beëindiging

Vrijwillige wederzijdse voortijdige beëindiging geschiedt met wederzijds goedvinden op het
door de werkgever en de werknemer overeengekomen tijdstip.


3.4.2     Voortijdig ontslag door werkgever

Toegevoegd door Tom op 28 maart 2007:
1) Als je een verzoek indient voor een uitspraak door de kantonrechter dan is het gebruikelijk dat
beide partijen voor de rechter verschijnen om hun standpunten naar voren te brengen, naast allerlei
schriftelijke documentatie die van tevoren ingedient wordt. De tijd tussen indienen van de aanvraag en
verschijnen voro de rechter is meestal 6 tot 8 weken.
2) Naar aanleiding van het verschijnen voor de rechter kan deze direct een beslissing nemen of
besluiten de zaak nog verder te bestuderen. Bij een directe beslissing is nog 2 weken nodig om één
                         25
en ander op paier te zetten e.d. maar dan si dus de procedure in totaal zeg 8 + 2 = 10 weken. Echter,
als de rechter de zaak nog verder moet bestuderen (hetgeen denk ik bij ons niet het geval zal zijn,
want ik krijg de indruk van de jurist die we ingeschakeld hebben maar ook van bijv. de juridische
afdeling van het CWI die ik hierover enkele keren gesproken heb, dat onze zaak vrij straight forward
is) dan kan het nog 1 tot meerdere maanden duren voordat er een uitspraak is.
3) Indien, zoals bij ons, de andere partij in het buitenland zit en niet zelf kan verschijnen, kan
waarschijnlijk dus die verschijning voor de rechter niet plaatsvinden en is onduidelijk wat dan de te
volgen procedure wordt. In ieder geval zal de procedure dan waarschijnlijk wel een stuk langer
worden.
Voortijdig ontslag door de werkgever geschiedt:
 Door opzegging door werkgever met inachtneming van het bepaalde ten aanzien van
 opzegging in dit handboek en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste
 twee maanden dan wel, tenzij op grond van artikel 1693i en j BW een langere opzegter-
 mijn in acht dient te worden genomen. ///dit mag niet volgens mij///
 Door eenzijdige beëindiging tijdens de proeftijd als bedoeld in artikel 1639n BW.
 Door ontslag op staande voet wegens dringende redenen voor werkgever of werknemer
 volgens de bepalingen van artikel 1639p en q BW.
 Door ontbinding door de rechter op grond van artikel 1639w of 1639x vanwege gewichtige
 redenen dan wel vanwege wanprestatie.
 Opzegging dient schriftelijk en onder opgave van redenen te geschieden.
 De opzegtermijn gaat in op de 1e dag van de kalendermaand, volgend op de opzegging.

Voortijdige beëindiging van het contract kan op drie manieren:
 Ontslagaanvraag indienen bij het CWI.
 Ontbinding van het contract via de kantonrechter.
 Beëindigingsovereenkomst op vrijwillige basis tussen werkgever en werknemer.

Voor een ontslagaanvraag bij het CWI dient de volgende informatie naar de plaatselijke CWI
gestuurd te worden:
 De naam en het adres van de werkgever
 De dagtekening
 Een aanduiding van de gevraagde beschikking, te weten een ontslagvergunning
 De naam van de werknemer voor wie de ontslagvergunning wordt aangevraagd
 Diens adres, postcode, woonplaats
 Geboortedatum
 Datum indiensttreding
 Functie
 Brutoloon
 Sofinummer
 De reden van het ontslag
 Motivatie voor de reden van de ontslagaanvraag (beschrijving waarom de
 ontslagaanvraag ingediend wordt, een uitwerking dus van de hierboven aangegeven
 reden van ontslag).

Niet duidelijk: welke mogelijkheid moet ingeslagen worden in welke situatie?

Voor advies bel met de juridische afdeling van het CWI: 070-8503800


3.4.3     Voortijdige beëindiging door werknemer

Voortijdige beëindiging door de werknemer geschiedt:
 Door opzegging door werknemer met inachtneming van het bepaalde ten aanzien van
 opzegging in dit handboek en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste
 twee maanden dan wel, tenzij op grond van artikel 1693i en j BW een langere opzegter-
                         26
 mijn in acht dient te worden genomen. De werknemer kan de werkgever verzoeken in te
 stemmen met een verkorting van de opzegtermijn.
 Opzegging dient schriftelijk en onder opgave van redenen te geschieden.
 De opzegtermijn gaat in op de 1e dag van de kalendermaand, volgend op de opzegging.3.4.4    Contractuele beëindiging

Contractuele beëindiging geschiedt:
 Door het verstrijken van de termijn, waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan.
 Met de eerste dag van de maand, waarin de werknemer de leeftijd van 65 jaar bereikt.
 Door overlijden van de werknemer.
3.5   Overige regels en procedures
1.  Gevallen aangaande werknemers waarin dit reglement niet voorziet, worden door het
   Bestuur beslist, zoveel mogelijk in overleg met het personeel.
                      27
4   Werknemers buitenland – aanvullende
   bepalingen
De bepalingen in dit hoofdstuk zijn aanvullend aan die van hoofdstuk 3 en gelden voor
werknemers van de stichting die gevestigd zijn in het buitenland. Deze werknemers worden
in dit hoofdstuk aangeduid als ´Representatives´.


4.1   Terms and conditions of conduct
The Representative is obliged to act in coherence with/according to the laws of the country
where he or she is based.4.2   Judiciary system
These regulations for Representatives are bound by the Dutch Judiciary system.


4.3   Work permit
Representatives who will remain longer than some months in a project country will probably
need a work permit by the hosting country. The permit will be organized by the partner
organization. The partner will need some information and documentation for this purpose
from the Representative, to be sent to the partner well before travelling to the country. In
Tanzania for instance the following is needed form a Representative for organizing a work
permit:
-  A copy of the work contract with Connect International,
-  A letter from Connect International
-  4 passport photographs
-  A copy of the passport
-  Up to date Curriculum Vitae


4.4   Termination of service
The Contract terminates when:
-  Political and/or social circumstances in the country or region of service don‟t permit work
  to commence or continue.
-  Continuation of activities in the country or region of operation to the judgement of
  Connect International is contradictory or can become contradictory to its Internal
  Regulations.
-  In case the authorities of the project country where the Representative is sent to do not
  provide or withdraw the work permission of the Representative.4.5   Holidays
1. The Representative has the right to have holidays as laid down in the Contract.
2. If the Representative has worked only during a part of the calendar year under the
  Contract holidays will be allowed to the ratio of worked days.

                        28
3. Holidays that have not been used during a calendar year can be taken up on top of the
  holidays of the new calendar year. This with a maximum of 10 days that can be taken up
  on top of the in the Contract stated number of holidays per calendar year.
4. Taking up holidays will be arranged in co-ordination with both Connect International and
  the involved partner organization. However, a basic rule is that during the first 8 and the
  last 4 weeks of the work in the project country no holidays shall be taken up.4.6   Travel costs
1. Included in the monthly allowance of the Representative is an amount for compensation
  of the cost of air tickets. The Representative can decide himself or herself how to use this
  amount, with the only obligation that the Representative shall take care himself or herself
  to travel to and from the project country and to be available for the work in the project
  country during the period indicated in the Contract. The means necessary to cover the
  costs of the air tickets can be provided to the Representative in the form of an advance
  which in that case will be withdrawn in instalments from the monthly payments to the
  Representative until the amount has been settled.
2. In the project country the Representative has the right to use the transport means of the
  partner organisation, though always in co-ordination with the partner organisation. In case
  a vehicle of the partner organization is used for private things the Representative will pay
  a compensation to the partner organization in accordance with the guidelines the partner
  organization has for such issues.
3. Travel costs made in the project country or in other countries for the work that fall under
  the Contract will be paid by Connect International or the involved partner organization(s)
  in accordance with the contracts that these parties have about the division of payment of
  such costs.4.7   Accommodation
1. Connect International will take care that in the project country a suitable house is
  available for the Representative and furnished with a basic interior (in principle:
  fridge, furnace, several pots, cutlery, dishes, several other kitchen accessories, 2
  tables, 4 chairs, 1 bed, 2 mattresses, 1 wardrobe (in case not built in), 1 mosquito
  net, 1 oil lamp, 1 pocket torch, and other issues as far as needed, for instance
  locks, water reservoirs, water filter, generator, telephone connection, etc. which
  will be assessed per each case). In case no such accommodation is available
  Connect International will cover the costs for hotel accommodation for the part
  that these costs exceed the amount for accommodation as included in the
  monthly allowance of the Representative, after agreement by Connect
  International with regard to the costs for the hotel accommodation.
2. The Representative has to take care and pay further himself or herself for the
  furniture of the house and other items needed. For large expenses for things that
  are paid for by the Representative and that will stay longer than the
  Representative, the Representative will have to find a solution himself or herself
  (for instance selling those things to the Representative following up at the end of
  the Contract period). The responsibility for this sort of issues is entirely with the
  Representative. If necessary advances can be given for large initial costs with
  regard to accommodation. These will then have to be paid back in the form of
  withdrawals from the monthly amounts paid to the Representative until the
  advance is completely paid back.

                       29
3. For the storage of goods in the country of origin of the Representative and the
  transport of goods from this country to the project country and back in some
  cases a modest amount has been included in the monthly allowance of the
  Representative. If necessary for the payment of storage and/or transport of goods
  an advance can be paid by Connect International. The advance will then be
  withdrawn in instalments from the monthly payments to the Representative until
  the full cost has been paid back.
4. Measures for the security of the Representative will be paid by Connect
  International but only if and after Connect International has judged it necessary
  (unless action is required for the safety of the Representative so quickly that no
  communication about it is possible; in this case Connect International will respect
  the judgement and decisions made by the Representative).
5. Hotel costs made for the work are paid by Connect International or the involved
  partner organisation according to the agreements for such costs made between
  the two organisations.
6. Hotel costs and other costs for accommodation for private arrangements shall be
  paid by the Representative. In case costs are made that are partly for private
  arrangements and partly for the work then the payment of these costs will have to
  be divided proportionally between Representative and Connect International
  and/or involved partner organization.
7. Costs for visa and work permits for the Representative will be paid by Connect
  International. For reimbursement of such costs receipts will need to be provided.


4.8   Suspension / calling back
1. If the general or personal behavior of the Representative is unacceptable according to
  Connect International, Connect International has the right to dismiss this person
  temporary or for the rest of the Contract period without prior notice.
2. In case to the judgement of Connect International remaining in the project country is no
  longer desirable, Connect International has the right to call back the Representative
  temporary or definitely.4.9   Insurances
1. The Representative has to take out a medical/health insurance with foreign country
  coverage and a personal liability insurance (for outside working times) and hand over the
  proof of this to Connect International before starting the work under the Contract. The
  costs for these insurances have to be paid by the Representative him or herself. The
  Representative will in case of non-covered disease and/or liability costs have no claim
  whatsoever at Connect International or any of its partner organizations. Reporting of any
  damages has to be done in the for such things usual way to the own insurance
  company(ies). Such reporting will usually have to be accompanied by original documents
  of proof and possibly doctors statements. The Representative should preferably take
  copies of such documents with him/her. In case of damage always also Connect
  International and the involved partner organization(s) need to be informed.
2. The Representative is strongly advised to take out also a disability insurance and a
  travel/luggage insurance.
3. Connect International takes out for each Representative an occupation liability insurance
  (for during working time) and pays for it.

                       30
4. The Partner organisation has for all its vehicles passenger insurances (and pays for
  them) that are also valid for the Representative.
5. Connect International takes out for each Representative an insurance medical urgency
  repatriation insurance/SOS and pays for it.
6. For the under point 3 to 5 mentioned insurances are valid the conditions of the insurance
  companies with whom the respective insurances have been taken out. By signing the
  Contract the Representative declares to agree with those conditions. Reporting of
  damages always has to be done first to the involved insurance company following the
  guidelines of that company for such reports. Such a report should usually go together
  with original documents of proof and if necessary doctors statements. The
  Representative is strongly advised to keep copies of such documents with him/her. In
  very urgent matters concerning medical urgent repatriating/SOS one should contact the
  SOS alarm centre in Geneva, tel (22)7856464, fax (22) 7856424. These numbers are
  also written at the SOS pass that will be sent to the Representative prior to departure to
  the project country. For those cases of which the possibility of rejection by the insurance
  company can not entirely be excluded it is advised always to get a doctors statement
  regarding the urgency of repatriation before repatriation takes place. In case of damages
  always also Connect International and the involved partner organization(s) need to be
  informed.4.10 Disease / accident
1. The Representative has to make sure to be thoroughly informed about the required
  medical measures for the prevention of diseases prevalent in the area of employment,
  and take, in consultation with for this purpose competent persons the required measures
  (for example: vaccinations, taking preventive medicines against malaria, and so on). The
  responsibility for this is entirely with the Representative. The costs for such measures are
  paid entirely by the Representative himself/ herself.
2. In case of illness or accident the Representative reports this as soon as possible to the
  partner organisation and Connect International.
3. If necessary Connect International will give guidelines about how to handle. If so the
  Representative is obliged to follow these guidelines.
4. In case of disability of the Representative Connect International is obliged to continue to
  pay during a maximum of 12 weeks the monthly payments as laid down in the Contract to
  the Representative, or to add to any insurance payments in order to reach 100% of this
  amount.4.11 Additional functions
Unless Connect International has given permission in writing prior to the act, it is forbidden to
the Representative during the Contract period to:
1. Work for anybody else but Connect International, with or without payment;
2. Practise any independent business and/or profession;
3. Have any involvement in or interest in a company other than as shareholder or obligation
  holder for purpose of investment.
                        31
4.12 Secrecy
1. The Representative is obliged to secrecy regarding everything concerning Connect
  International and its partner organisations of which the confidential character is known to
  the Representative or can be expected to be known. The secrecy also covers issues
  concerning the donors of the projects of Connect International and its partner
  organisations and other types of donors as well as companies with whom Connect
  International and/or its partner organisations collaborate.
2. Unless Connect International has given permission in writing prior to the act, the
  Representative is obliged to sustain from the writing of articles and giving interviews
  about issues that have a relation to the preparation and/or execution of work done by
  Connect International and/or its partner organisations; the same goes for other subjects
  in which the Representative is directly or indirectly involved.
4.13 Final articles
1. The Representative is obliged to give a true declaration to Connect International
  concerning his or her health.
2. In case Connect International is of the opinion that on ground of the declaration of health
  or any other grounds the Representative should undergo a medical test, the Contract is
  only valid under the dissolving condition that this test will not bring forward any concerns
  that do, would or may make the Contract undesirable.
3. In case and for as far as Connect International or any of the involved partner
  organisations get any claim connected to the Contract regarding the Representative
  Connect International is authorized to withdraw the paid amount for this claim from the
  amount still to be paid to the Representative.
                       32
5   Consultants – contract en bepalingen
5.1   Consultancy overeenkomst

Ondergetekenden:

De Stichting Connect International (CI), gevestigd te Leiden, te dezen vertegenwoordigd door dhr.
T. de Veer, in de functie van directeur, hierna te noemen

opdrachtgever,

en

naam consultant, geboren d.d. datum, sofi-nummer: …., wonende adres; hierna te noemen

consultant,

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2. De overeenkomst treedt in werking op datum en eindigt op datum.

Artikel 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden en voor 5 dagen per
week.

Artikel 4. Onkosten worden vergoed op basis van werkelijk gemaakte onkosten, waarvoor geldige
bewijzen overlegd dienen te worden door consultant aan opdrachtgever. Consultant streeft er in
alle gevallen naar de onkosten zoveel mogelijk te beperken. Op deze overeenkomst is geen per
diem regeling van toepassing.

Artikel 5. Te verrichten werkzaamheden omvatten:
Onder leiding en coördinatie van het Connect International hoofdkantoor, uitvoeren van:
 Advisering en coaching van de SHIPO managers.
 Ontwikkeling van een management handboek voor de managers van SHIPO met een algemeen
  deel en per departement een op maat gesneden deel.
 Verbetering en uitbreiding van de procedures en monitoring systemen van SHIPO in het teken
  van de verzelfstandiging en verbetering van deze organisatie en, waar mogelijk en voor zover
  door SHIPO geaccepteerd, aansluitend bij de systemen van Connect International.
 Signaleren naar Connect International hoofdkantoor van problemen en (mogelijk) aankomende
  problemen bij SHIPO in een zo vroeg mogelijk stadium en advisering over de daarvoor te
  nemen maatregelen naar zowel SHIPO als Connect International.
 Uitvoering van maatregelen als overeengekomen met of voorgeschreven door het Connect
  International hoofdkantoor bij SHIPO, passend binnen de geldige overeenkomsten met SHIPO
  over de samenwerking tussen SHIPO en Connect International.
 Voorbereiden van een nieuw Memorandum of Understanding met SHIPO.
 Controle van de financiën van SHIPO en correcte administratie en gebruik van financiën en
  materialen.
 Controle en verbetering van de controle structuren tegen fraude en corruptie.
 Algemene advisering van SHIPO op aanvraag en, indien nodig, ongevraagd.
 Ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van goed management en controle structuren van
  de productie van waterfilters in Tanzania en/of Mozambique, voor zover daarvoor gevraagd
  door Connect International hoofdkantoor.

De specifieke werkzaamheden worden telkens in nader overleg met opdrachtgever uitgewerkt en
moeten telkens door opdrachtgever van tevoren goedgekeurd zijn.                         33
Artikel 6. Betaling aan consultant is een fee van 400 euro per maand voor de eerste 5 maanden,
en daarna 1.250 euro per maand. Betaling van de fee is door opdrachtgever maandelijks te
voldoen. Reis en verblijfskosten worden zoveel mogelijk beperkt en na overleg op basis van
gemaakte kosten vergoed volgens het „Human Resources Management‟ handboek van CI.
Onderdeel van dit contract is de betaling van de heen en terugvlucht, economy class met een zo
voordelig mogelijk ticket, van consultant en zijn partner vanuit Alaska, via Nederland naar
Tanzania en terug.

Artikel 7. Consultant heeft recht op 30 werkdagen vakantie gedurende de contractperiode met
doorbetaling van de consultants fee zoals vastgelegd in dit contract. Niet opgenomen
vakantiedagen vervallen en worden niet financieel gecompenseerd.

Artikel 8. Opdrachtgever sluit voor consultant een SOS verzekering en een beroepsaansprakelijk-
heidsverzekering af.

Artikel 9. Consultant is, ook na het einde van deze overeenkomst, verplicht tot geheimhouding
van al hetgeen hij bij de uitoefening van zijn werk met betrekking tot de zaken en belangen van
opdrachtgever te weten komt voor zover dit zaken en belangen betreft die opdrachtgever geheim
wil of mogelijk zou willen houden.

Artikel 10. Het „Human Resources Management‟ handboek maakt integraal deel uit van de
overeenkomst. Door ondertekening van deze overeenkomst wordt consultant geacht kennis te
hebben genomen en in te stemmen met dit „Human Resources Management‟ handboek, waarvan
de voor consultant van belang zijnde clausules aan dit contract gehecht zijn.

Artikel 11. Consultant verklaart een getekend exemplaar van deze overeenkomst te hebben
ontvangen.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend op datum.

De opdrachtgever:                De consultant:
T. de Veer,                   naam consultant.
directeur.
5.2   Bepalingen voor consultants
De bepalingen in deze paragraaf zijn van toepassing op alle consultants die voor Stichting
Connect International (hierna te noemen „CI‟) opdrachten uitvoeren, zowel die in Nederland
als die in het buitenland.


5.2.1     Beoordeling

Consultant wordt beoordeeld volgens een in het HRM document uitgewerkte
standaardprocedure.


5.2.2     Algemene verplichtingen van consultant

7. Consultant is in het algemeen verplicht al datgene te doen en na te laten wat een goede
  consultant in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten.                        34
8. Consultant is verplicht de overeengekomen opdracht naar zijn beste vermogen te
  verrichten en zich daarbij te gedragen naar de aanwijzingen, door of vanwege de
  opdrachtgever gegeven, zulks met inachtneming van het doel van CI.
9. Consultant kan worden gevraagd tijdelijk zonodig andere werkzaamheden te verrichten,
  dan die welke overeengekomen, voor zover deze redelijkerwijs kunnen worden
  gevraagd.
10. Consultant is verplicht tot geheimhouding van alle zaken- en beroepsgeheimen, die hij in
  zijn hoedanigheid verneemt en voorts van alle aangelegenheden ten aanzien waarvan
  het Bestuur of de directeur geheimhouding heeft opgelegd of waarvan hij het
  vertrouwelijke karakter moet begrijpen.
11. Het is consultant verboden nevenwerkzaamheden te verrichten tijdens uitvoering van de
  overeenkomst, indien dit naar het oordeel van de opdrachtgever:
    schadelijk kan zijn voor zijn werkzaamheden onder de overeenkomst;
    niet in overeenstemming is met het aanzien van zijn functie;
    tot aanvullende inkomsten kan of zou kunnen leiden voor consultant.

10. Het is consultant verboden om in direct of indirect verband met de overeenkomst
  vergoedingen, beloningen, giften, beloften of gunsten van derden te vorderen, te
  verzoeken of aan te nemen, anders dan met goedvinden van het Bestuur van CI. Het
  aannemen van steekpenningen is onvoorwaardelijk en ten strengste verboden.
11. Consultant is verplicht zich te gedragen naar de (maat)regelen van orde, die in het HRM
  document van CI zijn vastgesteld.
12. Indien consultant verhinderd is wegens arbeidsongeschiktheid in de zin van de
  Ziektewet of wegens andere oorzaak werkzaamheden te verrichten die binnen de
  overeenkomst vallen, is hij verplicht daarvan, onder opgave van redenen, onverwijld
  mededeling te doen of te laten doen aan opdrachtgever op een door opdrachtgever te
  bepalen wijze. Zodra het tijdstip bekend is, waarop hervatting van de werkzaamheden
  mogelijk zal zijn, dient consultant opdrachtgever daarvan in kennis te stellen.
13. Consultant dient zich tevens aan onderstaande gedragsrichtlijnen te houden:
    Integriteit naar allen waarmee contact is.
    Respect voor cultuur, gebruiken en waardigheid van mensen, en afzien van
     discriminatie of oneigenlijk gebruik van machtsposities.
    Actief ontwijken en waar mogelijk voorkomen van belangenverstrengeling tussen
     die van het uit te voeren werk, CI en persoonlijke belangen of die van derden.
     Indien over een mogelijk ongewenste belangenverstrengeling twijfel is dient de
     directeur en/of Bestuur van CI zo snel mogelijk hierover geraadpleegd te worden.
    Niet accepteren van beloningen, diensten of cadeaus van derden die in waarde
     boven € 50,- uitkomen.
    Niet accepteren van aanbod van, betalingen van of vraag naar omkoopsommen.
    Voorzichtig gebruik van de spullen en andere „resources‟ van CI en alleen voor
     de werkzaamheden die binnen de overeenkomst vallen.


5.2.3    Algemene verplichtingen van opdrachtgever

1.  Opdrachtgever is verplicht consultant in staat te stellen de overeengekomen werk-
   zaamheden naar diens beste vermogen te verrichten en daarbij begeleiding te geven
   met inachtneming van de overeengekomen werkzaamheden, het doel van CI en al
   datgene te doen en na te laten, wat een goed opdrachtgever in gelijke omstandigheden
   behoort te doen en na te laten.
2.  Opdrachtgever is verplicht de betalingen te verrichten aan consultant in
   overeenstemming met de overeenkomst en de bepalingen in dit document.


                       35
3.  Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem met betrekking tot de
   persoon van consultant uit hoofde van zijn functie als opdrachtgever bekend is, tenzij
   consultant tot het verstrekken van op zijn persoon betrekking hebbende gegevens
   toestemming geeft dan wel tenzij opdrachtgever op grond van enig wettelijke voorschrift
   tot verstrekking van gegevens over consultant gehouden is. Deze verplichting geldt ook
   na beëindiging van de overeenkomst.
4.  In geval van calamiteiten die optreden tijdens uitvoering door consultant van
   werkzaamheden die onder de overeenkomst vallen en waardoor consultant in gevaar
   komt, probeert opdrachtgever al datgene te doen dat redelijkerwijs verwacht kan worden
   van opdrachtgever en binnen de mogelijkheden van opdrachtgever valt om consultant te
   hulp te schieten.


5.2.4    Vergoeding van onkosten

6. Onkosten die direct gerelateerd zijn aan en noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
  overeenkomst worden in principe vergoed door CI. CI bepaald welke van de geclaimde
  onkosten werkelijk als legitieme onkosten geaccepteerd en betaald worden door CI.
7. Onkosten worden vergoed tegen de werkelijke betaalde kosten en voor zover het door
  CI geaccepteerde onkosten betreft zoals in dit document omschreven. Uitzondering wat
  betreft hotel en accommodatie kosten is als een per diem is vastgelegd in de
  overeenkomst voor dergelijke kosten.
8. Indien in de overeenkomst een per diem is vastgelegd dient consultant de kosten voor
  hotel en accommodatie zelf te betalen uit dit per diem, tijdens de werkzaamheden die
  vallen binnen de overeenkomst en voor zover die uitgevoerd worden in een situatie
  waarop per diem van toepassing is, hetgeen bepaald wordt door CI.
9. Consultant streeft er te allen tijden naar de onkosten zoveel mogelijk te beperken. Dit
  houdt bijvoorbeeld in tweede klas reizen in de trein, „economy class‟ reizen per vliegtuig
  maar wel met zoveel mogelijk als veilig te boek staande maatschappijen, eenvoudige
  maar hygiënische hotels en eenvoudige maaltijden.
10. Bij meerijden in een auto als passagier kunnen geen vervoerskosten gedeclareerd
  worden.
11. Indien het noodzakelijk is te reizen met een door consultant betaalde auto, wordt een
  vergoeding verstrekt per kilometer, waarvan de hoogte door opdrachtgever wordt vastge-
  steld.
12. Voor gemaakte onkosten dient consultant schriftelijke bewijsmateriaal in dat
  geaccepteerd dient te worden door CI. Onkosten waarvoor geen door CI geaccepteerd
  bewijsmateriaal wordt aangeleverd worden in principe niet vergoed.
13. Voorbeelden van onkosten die niet vergoed worden zijn kosten voor: vaccinaties, nieuw
  paspoort, ziekte of ongevallen, verzekeringen, boeken, elektronische apparatuur,
  kleding, muskietennet, foto‟s, koffers of andere reisbescheiden, cadeaus, zaklantaarns.
14. Voor onkosten gemaakt in verband met onvoorziene noodsituaties bepaald CI in
  hoeverre deze vergoed worden door CI.
15. Indien consultant niet zeker is of bepaalde onkosten zullen worden vergoed door CI dient
  hij dit van tevoren met CI te bespreken en daarover van CI een uitspraak te vragen.
16. Indienen bij CI van verzoeken tot betaling van onkosten dient door consultant te
  geschieden tot uiterlijk een maand na afloop van de overeenkomst.
                       36
5.2.5    Meningsverschillen

3. Een verschil van mening tussen de opdrachtgever en consultant over de toepassing van
  de regels in dit document wordt voorgelegd aan het Bestuur van CI die vervolgens een
  uitspraak doet.
4. Indien consultant de uitspraak van het CI Bestuur niet accepteert dan wordt de klacht of
  het conflict voor een Nederlandse rechtbank gebracht die dan een bindende uitspraak
  doet.5.2.6    Vrijwillige wederzijdse voortijdige beëindiging van de overeenkomst

Vrijwillige wederzijdse voortijdige beëindiging van de overeenkomst geschiedt met
wederzijds goedvinden op het door opdrachtgever en consultant overeengekomen tijdstip.
Het te betalen bedrag voor de tot dan toe geleverde diensten door consultant wordt in dat
geval gezamenlijk bepaald en overeengekomen.


5.2.7    Voortijdige beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever

Voortijdige beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever geschiedt:
 Door naar mening van CI het niet voldoende houden door consultant aan de „Algemene
 verplichtingen van consultant‟ zoals in dit document aangegeven.
 Door ontbinding door de rechter op grond van artikel 1639w of 1639x vanwege gewichtige
 redenen dan wel vanwege wanprestatie.
 Opzegging dient schriftelijk of per e-mail en onder opgave van redenen te geschieden.
 Opzegging kan per direct ingaan.
 Betaling aan consultant na voortijdige beëindiging door opdrachtgever is overeenkomstig
 het aantal gewerkte dagen waarvan de inzet door CI is geaccepteerd als zijnde legitiem,
 voldoende en onder de overeenkomst vallend.
 In geval van calamiteiten waardoor opdrachtgever van mening is dat consultant de
 overeengekomen taken niet in voldoende mate meer kan vervullen. In geval sprake is van
 een ongeval waarbij consultant gehandicapt is betaald Connect International de
 maandelijkse fee zoals in het contract overeengekomen door gedurende een periode van
 12 weken na het ongeval, of vult de betalingen van een verzekering gedurende deze
 periode aan om tot 100% van dit bedrag te komen.


5.2.8    Voortijdige beëindiging van de overeenkomst door consultant

Voortijdige beëindiging door consultant geschiedt:
 Door opzegging door consultant.
 Opzegging dient schriftelijk of per e-mail en onder opgave van redenen te geschieden.
 Opzegging kan per direct ingaan.
 Indien CI van mening is dat een voortijdige beëindiging van de overeenkomst door
 consultant niet legitiem is, dan kan CI besluiten om uitbetaling van fees of andere
 betalingen voor geleverde diensten door consultant of door consultant ingehuurde partijen
 geheel of gedeeltelijk te annuleren, ook met terugwerkende kracht. Indien CI bovendien
 van mening is dat de voortijdige beëindiging schadelijk is voor CI of andere partijen dan
 kan CI een schadeclaim indienen bij consultant die vervolgens door consultant betaald
 dient te worden.


5.2.9    Contractuele beëindiging van de overeenkomst

Contractuele beëindiging geschiedt:
                       37
 Door het vervullen van de overeenkomst.
 Door overlijden van consultant.


5.3   Overige regels en procedures
2.  Zaken waarin dit reglement niet voorziet, worden door het CI Bestuur beslist, zoveel
   mogelijk in overleg met consultant.
3.  Consultant dient de benodigde verzekeringen te hebben als ziektekosten-, repatriëring-
   en reisverzekering. Deze dienen te voldoen aan de normale eisen voor dergelijke
   verzekeringen en dienen de landen te dekken waar consultant voor de overeenkomst
   werkzaamheden verricht.
                       38
6    De directeur
6.1   Functie
6.1.1    Rol

1. Leidinggeven aan het bureau en zorg voor de gecoördineerde uitvoering van alle
  werkzaamheden van de organisatie;
2. Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de organisatie en bestuursbesluiten;
3. Onderhouden van een netwerk van externe contacten;
4. Secretarieel ondersteunen en informeren van het bestuur.
5. Opstelling van de jaarlijkse exploitatiebegroting, het jaarverslag en de jaarrekening.
6. Financiële beheer van de organisatie.
7. Toezicht op en coördinatie van een goede uitvoering van het personeelsbeleid en het
  human resource management.
8. Verantwoording voor de werkzaamheden en resultaten aan het bestuur.


6.1.2    Taken

ad 1:
- Draagt zorg voor een optimale infrastructuur binnen het bureau.
- Voorziet in het aansturen van de medewerkers en vrijwilligers.
- Coördineert de bureau- en vrijwilligerswerkzaamheden.
- Is belast met het human resource management.
- Is belast met het algehele financiële beheer en arbeidsrechtelijke
  personeelsaangelegenheden. Als onderdeel hiervan houdt de directeur continu zicht op
  de bestedingen en ligt het bestuur onmiddellijk in wanneer deze beduidend anders zijn of
  kunnen uitvallen dan de goedgekeurde begroting voor de bestedingen.

ad 2:
- Is belast met de algemene beleidsvoorbereiding en -uitvoering ten behoeve van het -
  bestuur.
- Draagt zorg voor toewijzing of uitbesteding van tijdelijk beleidsuitvoerende
  taakopdrachten.
- Adviseert het Bestuur als bijsturing van het algemene beleid in het belang van de
  stichtingsdoelen gewenst is.

ad 3:
- Onderhoudt een netwerk van externe contacten met instanties en/of personen die
  voor CI belang (kunnen) zijn.
- Houdt zich permanent op de hoogte van de OS-markt.
- Vertegenwoordigt de belangen van CI naar externe organisaties.

ad 4:
- Ondersteunt het Bestuur in alle voorkomende werkzaamheden.
- Belegt vergaderingen, stelt agenda op, verspreidt relevante vergaderstukken,
  verzorgt verslaglegging en legt genomen besluiten vast;
- Stelt jaarlijkse exploitatiebegroting, jaarverslag en jaarrekening op.
- Rapporteert driemaandelijks over de voortgang en uitvoering van de lopende projecten
  en de verwachte resultaten, zodat het Bestuur steeds een goed inzicht heeft in de
  realisering van de activiteiten.
                       39
6.1.3     Bevoegdheden

-  Is bevoegd zelfstandig alle handelingen te verrichten die voor de uitvoering van zijn/haar
  taken nodig zijn overeenkomstig vastgelegde procedures en richtlijnen van het bestuur.
-  Is bevoegd tot het aangaan van verplichtingen inzake de stichting als geheel, voor
  zover voorzien in de door het Bestuur goedgekeurde exploitatiebegroting.
  Investeringen die vanuit het stichtingsvermogen worden aangewend of waarvoor
  specifieke balansvoorzieningen zijn getroffen dienen ter goedkeuring te worden
  voorgelegd aan het bestuur.
-  Is bevoegd tot het uitvoeren en afwikkelen van verplichtingen betreffende door het
  Bestuur goedgekeurde projecten die vallen buiten de goedgekeurde
  exploitatiebegroting zolang de financiële driemaandelijkse voortgangsrapportages
  van de betreffende projecten door het Bestuur zijn geaccordeerd .
-  Is bevoegd tot het inschakelen van vrijwilligers.
-  Is bevoegd tot het aannemen van bureaupersoneel na overleg met de voorzitter van
  het bestuur.
-  Is bevoegd tot het beoordelen van het bureaupersoneel aan de hand van
  functioneringsgesprekken.
-  Is bevoegd tot het regelen van de werkverdeling en verlofsplanning van het uitvoerende
  bureaupersoneel.6.1.4     Werktijden

Dezelfde regels gelden als voor alle andere werknemers (zie het ´werknemers´ hoofdstuk).


6.1.5     Interactie met andere actoren

///nog invullen///6.2   Recrutering
(bijv. zoektocht, selectie, indiensttreding, arbeidsovereenkomst)6.3   Facilitatie

(bijv. verzekeringen, kind regelingen, verhuiskosten, reiskosten, gebruik
communicatiemiddelen en computer, vakantieregelingen)6.4   Beeindiging6.5   Overige regels en procedures                       40
7  De administratie
            41
8    Vrijwilligers
///////////
Door Tom ingevoegd op 22 maart 2007:
Het vrijwilligersbeleid dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten (volgens de Code Wijffels):
_ de activiteiten die wel en niet door vrijwilligers (kunnen)
worden uitgevoerd;
_ de manier waarop wordt omgegaan met personen die
hun diensten als vrijwilligers aanbieden;
_ de wijze waarop besloten wordt over de inzet van
vrijwilligers die zich beschikbaar hebben gesteld;
_ de manier waarop de communicatie met vrijwilligers
plaatsvindt. Dat wil zeggen, de wijze waarop vrijwilligers
hun inbreng kunnen leveren (kennis, ideeën en opvattingen)
en de manier waarop zij worden geïnformeerd over
de organisatie, haar plannen, haar resultaten en
belangrijke gebeurtenissen
///////////////////////////8.1   Verzekeringen
//nog uitwerken///


8.2   Onkostenvergoedingen
8.2.1    Onkostenvergoedingen aan vrijwilligers met een WW-uitkering

Vrijwilligerswerk naast een WW-uitkering is in principe toegestaan mits men
beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt. De sollicitatieplicht blijft tijdens het
vrijwilligerswerk gehandhaafd.

Vrijwilligerswerk moet ten alle tijden gemeld worden aan de uitkeringsinstantie
(=het CWI, Centrum voor Werk en Inkomen?). Ook wanneer het plaatsvindt buiten de
gebruikelijke arbeidstijden (tussen 9.00 en 17.00) of wanneer iemand het
vrijwilligerswerk al naast de betaalde baan deed. De uitkeringsinstantie beoordeelt de
beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Wanneer iemand minder beschikbaar is voor
de arbeidsmarkt (door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk) kan dat gevolgen hebben voor
de hoogte van de uitkering. Iedereen met een WW-uitkering is verplicht te solliciteren
naar een betaalde baan.

De uitkeringsinstantie toetst tevens de toelaatbaarheid van vrijwilligerswerk aan een
aantal criteria:
    Het vrijwilligerswerk mag niet worden verricht in een bedrijf, ook niet van familie.
    Voor het vrijwilligerswerk kan geen subsidie verkregen worden waaruit loon betaald
    kan worden.
    Het vrijwilligerswerk mag niet leiden tot vervanging of verdringing van betaalde
    arbeid.
    Het vrijwilligerswerk mag geen bedrijfsmatig karakter hebben.                         42
Wanneer het vrijwilligerswerk niet aan de criteria voldoet kunnen de uren die aan het
vrijwilligerswerk worden besteed in mindering op de uitkering worden gebracht.

Vrijwilligersorganisaties kunnen een vergoeding geven voor de kosten die te maken hebben
met het vrijwilligerswerk. Het mag een vergoeding zijn van de werkelijk gemaakte en
aangetoonde kosten of een vast bedrag dat niet hoger is dan €21,- per week en maximaal
€735,- per jaar. De vaste onkostenvergoeding en de vergoeding van aantoonbare werkelijk
gemaakte kosten worden niet in mindering gebracht op de uitkering. Andere vergoedingen of
beloningen voor vrijwilligerswerk worden wel verrekend met de uitkering. Organisaties zijn
niet verplicht een onkostenvergoeding te betalen. Ze mogen zelf beslissen of zij een
onkostenvergoeding geven. Ook mogen zij beslissen hoe hoog die vergoeding is. Als de
vrijwilliger een onkostenvergoeding krijgt, dan moet dat opgegeven worden op het formulier
dat iedere vier weken wordt toegestuurd. Sommige UWV-kantoren staan zeer wantrouwend
tegenover de onkostenvergoeding.8.3   Opleiding en begeleiding van vrijwilligers

///nog uitwerken///


8.4   Vrijwilligerscontract
De onderstaande ondertekenaars,

De Stichting Connect International, gevestigd te Leiden,
Hierna te noemen ´Connect International´

en

///naam///, geboren ///datum/// te ///plaats en land///,
hierna te noemen ´Vrijwilliger´


komen de volgende intentie overeen:

1. Vrijwilliger gaat ermee akkoord de taken uit te voeren zoals aangegeven in dit contract
  gedurende ongeveer ///aantal//// uren per ///periode bijv. week of maand/// met ingang
  van van ///datum/// en voor een periode van ///periode///.
2. Vrijwilliger gaat ermee akkoord het werk aangeduid in dit contract uit te voeren zonder
  daarvoor een salaris te ontvangen. Het recht op onkostenvergoedingen, verzekeringen,
  trainingen en andere vormen van tegoeddoening zijn vastgelegd in de hieronder
  beschreven HRM manual van Connect International.
3. Dit contract is onderhevig aan de regelgeving in de Human Resource Manual (HRM) van
  Connect International. Vrijwilliger ontvangt een kopie van dit contract en dient zich aan de
  regelgeving in dit contract te houden, inclusief toekomstige veranderingen die door het
  Bestuur in dit contract aangebracht en bekrachtigd zullen worden.
4. Connect International neemt met de ingangsdatum van dit contract de verplichting op
  zich om vrijwilliger te verzekeren als volgt ///noem verzekeringen en evt. korte uitleg over
  d ebetekenis ervan///
5. Vrijwilliger handelt in de geest van de doelstellingen, statuten en interne regelgeving van
  Connect International. Kantoor en archieven zijn openlijk toegankelijk voor Vrijwilliger
  gedurende de duur van dit contract met als voorwaarde dat hiervan geen misbruik
                         43
  gemaakt wordt en de naam van Connect International en de organisaties waarmee
  Connect International samenwerkt niet in diskrediet gebracht zullen worden door
  Vrijwilliger. Vrijwilliger zorgt ervoor dat geen informatie aan derden verschaft wordt
  waarvan men kan bedenken of vermoeden dat dit niet in het belang van Connect
  International is.
6. De taken van Vrijwilliger bestaan uit: ///opsomming taken///.
7. Connect International en Vrijwilliger verklaren dit contract zorgvuldig te hebben gelezen,
  begrepen en geen bezwaar te hebben tegen de inhoud ervan.

Als zodanig opgemaakt in tweevoud en getekend in //stad/// op //datum///.

Voor Connect International,                 Vrijwilliger,
Naam Directeur Connect International            Naam Vrijwilliger
Directeur Connect International
                       44
8.5   Taakomschrijving vrijwilliger
De taakomschrijving van de vrijwilliger wordt altijd samen met hem of haar opgesteld, omdat
de de vrijwilliger zelf aan mag geven welke taken hij het beste uit kan voeren.
Wat wel besproken dient te worden is, mocht een vrijwilliger zich voor verschillende taken
beschikbaar wil stellen, dat de vrijwilliger dan ook ingezet kan worden voor hand- en
spandiensten mits dit nodig wordt is, o.a. kopieëren, boodschappen doen etc.
9   Donateurs
9.1   Bescherming privé-gegevens
1. De stichting CI stelt alles in het werk om de privacy van de donateurs te beschermen
  en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken. Persoonsgegevens van
  donateurs worden verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de Wet op de
  Registratie van Persoonsgegevens.
2. Donateurs kunnen de website van de stichting anoniem bezoeken. Natuurlijk zijn we
  geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over onze site: Hoeveel bezoekers krijgen
  we, op welke uren wordt de site het meest bezocht, voor welke pagina's bestaat
  de meeste belangstelling? Deze gegevens en de feedback die we krijgen van
  onze bezoekers helpen ons om onze site verder te kunnen ontwikkelen. Pas op het
  moment dat een donateur aan de stichting gegevens verzendt worden deze door de
  stcihting opgeslagen. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor
  zij aan de stichting zijn verstrekt.
3. De stichting volgt nauwgezet de veiligheidsprocedures die zijn opgesteld om gegevens
  van en over de donatuers te beschermen. Om ongeautoriseerde toegang tot de
  systemen van de stichting te voorkomen, worden continue adequate
  beveiligingssystemen ingezet.
                      45
Annex 1        Terminologie
Deze Annex bevat uitleg van de terminologie zoals gebruikt in dit reglement.

a.  werkgever: Stichting Connect International (Stichting CI), gevestigd in Leiden;

b.  bestuur: voorzitter en leden van het Bestuur van de Stichting CI;

c.  directeur: degene, die in dienstbetrekking van de Stichting CI is aangesteld om leiding te
   geven aan het Bureau;

d.  werknemer: hij of zij, waarmee de werkgever in de zin van het Burgerlijk Wetboek (BW)
   een arbeidsovereenkomst heeft aangegaan;

e.  functie: het doel, de taak, de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden, waarvoor de
   arbeidsovereenkomst is aangegaan en zoals vastgelegd in de functie-omschrijving;

f.  salaris: het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandloon, dat is
   vastgesteld aan de hand van de bij de functie van de werknemer behorende
   salarisschaal;

g.  arbeidsduur: het, met in achtneming van de bepalingen in dit reglement, tussen
   werkgever en werknemer overeengekomen gemiddeld aantal wekelijks te werken uren;
   als arbeidsduur wordt eveneens aangemerkt de reis- en werktijd veroorzaakt door
   opgedragen werkzaamheden en de tijd besteed aan bijscholing in opdracht van de
   werkgever; overnachting geldt niet als werktijd; voor overnachtingen in het buitenland is
   de arbeidsduur nader overeen te komen;

h.  werktijd: de dagelijks tot werken bestemde uren;

i.  echtgenoot/echtgenote: gehuwde personen, die duurzaam een gezamenlijke
   huishouding voeren;

j.  relatie-partner: een persoon met wie de ongehuwde werknemer een notarieel
   vastgelegde relatie heeft en met wie hij/zij, met het oogmerk duurzaam samen te leven,
   op hetzelfde adres woont en een gemeenschappelijk huishouden voert.

k.  Elektronische Communicatiemiddelen: (Mobiele) telefoon, internet e-mail en andere
   huidige en toekomstige elektronische informatie en communicatie middelen die ter
   beschikking worden gesteld of worden betaald door CI.
                       46
Annex 2         Examples of the monthly financial
             allowances of CIR’s

A2.1.1    Example monthly financial allowance CIR degree 1
Overview of the monthly financial allowance of the CIR Mark
Rietveld
The monthly financial allowance to the CIR is based on the following overview (amounts are
in guilders):

Contribution to health insurance                         150.00

Contribution to voluntary social insurances for disability,           320.00
unemployment, and inability to work due to disease, and/or other
insurances (e.g. life insurance policy, personal liability insurance etc.)

Contribution to air tickets                           150.00

Contribution to the cost of accommodation, storage of goods and         330.00
transport of goods

Contribution for pension                             250.00

Contribution to living costs                           750.00

Contribution to saving money                           200.00

Total                                     2.150.00

Remarks:
  Health insurance. The amount for the contribution to a health insurance is based on a
  standard Dutch health insurance with an acceptable level of own risk.
  Voluntary social insurances for disability, unemployment, and inability to work
  due to disease. The amount is based on usual premiums for the Dutch voluntary
  insurances for disability (Vrijwillige verzekering Wet op de
  Arbeidsongeschiktheidsregeling; WAO, being 7,8% per daily salary),
  unemployment (Werkloosheidswet; WW, 4,45% per daily salary) and inability to
  work due to disease (Ziektewet; ZW, 2,56% per daily salary). The daily salary =
  3/65 times the monthly salary which for the calculation here has been put at 800
  Dutch guilders, after which the amount has been rounded off upwards. For Dutch
  Citizens it seems hardly worth the effort to take this insurance because payments
  based on 800 guilders of salary would only yield 560 guilders per month (70% of
  the salary) which is far less than payments by the Social Security system (in 1998
  Social Security was 1200 to 1400 guilders depending on age). However, Social
  Security will, after request for Social Security payments, investigate whether the
  requesting person has done his or her best to take and pay for the social
  insurances. In case they find out that this is not the case it is possible that they
  will refuse Social Security payments to this person. For requests regarding social
  insurances contact Cadans (insurance for employers insurances WW, ZW en
  WAO), tel 033-4216881/6882. You will have to fill in a question list and then wait
  two weeks for the result, so do this in time. For Representatives who are not
                        47
  Dutch citizens it is probably not possible to be included in the social insurance
  system of The Netherlands. They therefore probably best make private
  arrangements to cover for the described insurances.
  Accommodation. The amount is based on a normal rent for a house in the
  project country in the area of settlement, including costs for furnishing of the
  house (see further the Terms and Conditions of Service of Connect International
  Representatives).
  Contribution to pension. This contribution is based on the common premium for
  the Dutch social insurance AOW/Anw (AOW = Algemene Ouderdomswet with
  which a basic pension is build up; Anw = Algemene nabestaandenwet that
  arranges the right for payment to relatives in case of death), being 17,9% of the
  taxable income that pro forma has been put here at 500 Dutch guilders per month
  (which is slightly more than what on basis of the above amounts would be seen
  as taxable income). In case you want to negotiate a voluntary AOW/Anw premium
  you can do so by contacting the Social Insurance Bank, tel 020-6565270/5887
  (but determine carefully whether a private arrangement is not more
  advantageous!). For Representatives who are not Dutch citizens it is probably not
  possible to negotiate a voluntary Aow/Anw premium in The Netherlands. They
  therefore probably best make private arrangements to cover for pension.
    Contribution to living costs. This includes the costs for food, drinks,
     clothing, private transport, private hotel costs and so on. The contribution is an
     estimate of the real living costs where the idea is that there should be
     sufficient room for doing some nice things as well now and then.
    Contribution to saving money. This contribution gives the possibility to save
     some money for instance for a holiday in between, additional insurances, or to
     save some money for after returning to the country of origin.A2.1.2    Example monthly financial allowance CIR degree 2


Overview of the monthly financial allowance of the CIR Robert
    Egolet
The monthly financial allowance to the CIR is based on the following overview (amounts are
in guilders):

Contribution to health insurance                             120.00

Contribution to voluntary social insurances for disability, unemployment, and       130.00
inability to work due to disease, and/or other insurances (e.g. life insurance policy,
personal liability insurance etc.)

Contribution to air tickets                                150.00

Contribution for pension                                 120.00

Contribution to living costs                               400.00

Contribution to saving money                               100.00

Total                                          1.020.00

                        48
Remarks:
  Health insurance. The amount for the contribution to a health insurance is based on a
  standard Dutch health insurance with an acceptable level of own risk.
  Voluntary social insurances for disability, unemployment, and inability to work
  due to disease. The amount is based on usual premiums for the Dutch voluntary
  insurances for disability (Vrijwillige verzekering Wet op de
  Arbeidsongeschiktheidsregeling; WAO, being 7,8% per daily salary),
  unemployment (Werkloosheidswet; WW, 4,45% per daily salary) and inability to
  work due to disease (Ziektewet; ZW, 2,56% per daily salary). The daily salary =
  3/65 times the monthly salary which for the calculation here has been put at 800
  Dutch guilders, after which the amount has been rounded off upwards. For Dutch
  Citizens it seems hardly worth the effort to take this insurance because payments
  based on 800 guilders of salary would only yield 560 guilders per month (70% of
  the salary) which is far less than payments by the Social Security system (in 1998
  Social Security was 1200 to 1400 guilders depending on age). However, Social
  Security will, after request for Social Security payments, investigate whether the
  requesting person has done his or her best to take and pay for the social
  insurances. In case they find out that this is not the case it is possible that they
  will refuse Social Security payments to this person. For requests regarding social
  insurances contact Cadans (insurance for employers insurances WW, ZW en
  WAO), tel 033-4216881/6882. You will have to fill in a question list and then wait
  two weeks for the result, so do this in time. For Representatives who are not
  Dutch citizens it is probably not possible to be included in the social insurance
  system of The Netherlands. They therefore probably best make private
  arrangements to cover for the described insurances.
  Accommodation. The amount is based on a normal rent for a house in the
  project country in the area of settlement, including costs for furnishing of the
  house (see further the Terms and Conditions of Service of Connect International
  Representatives).
  Contribution to pension. This contribution is based on the common premium for
  the Dutch social insurance AOW/Anw (AOW = Algemene Ouderdomswet with
  which a basic pension is build up; Anw = Algemene nabestaandenwet that
  arranges the right for payment to relatives in case of death), being 17,9% of the
  taxable income that pro forma has been put here at 500 Dutch guilders per month
  (which is slightly more than what on basis of the above amounts would be seen
  as taxable income). In case you want to negotiate a voluntary AOW/Anw premium
  you can do so by contacting the Social Insurance Bank, tel 020-6565270/5887
  (but determine carefully whether a private arrangement is not more
  advantageous!). For Representatives who are not Dutch citizens it is probably not
  possible to negotiate a voluntary Aow/Anw premium in The Netherlands. They
  therefore probably best make private arrangements to cover for pension.
    Contribution to living costs. This includes the costs for food, drinks,
    clothing, private transport, private hotel costs and so on. The contribution is an
    estimation of the real living costs where the idea is that there should be
    sufficient room for doing some nice things as well, and drink a beer (or
    something else) now and then. The contribution to living costs is relatively low
    because two persons together usually spend less money per person than one
    separate person.


                      49
    Contribution to saving money. This contribution gives the possibility to save
     some money for instance for a holiday in between, additional insurances, or to
     save some money for after returning to the country of origin.A2.1.3    Example monthly financial allowance CIR degree 3


Overview of the monthly financial allowance of the CIR Jan Cees
van Riet
The monthly financial allowance to the CIR is based on the following overview (amounts are
in guilders):

Contribution to health insurance                              130.00

Contribution for pension                                  120.00

Contribution to living costs                                450.00

Contribution to saving money                                100.00

Total                                            800.00

Additionally the air ticket of the CIR will be paid for by Connect International as well as the
insurances indicated in the Terms and Conditions for CIR‟s and the cost for accommodation
and transport in the project country.

Remarks:
  Health insurance. The amount for the contribution to a health insurance is based on a
  standard Dutch health insurance with an acceptable level of own risk.
  Contribution to pension. This contribution is based on the common premium for
  the Dutch social insurance AOW/Anw (AOW = Algemene Ouderdomswet with
  which a basic pension is build up; Anw = Algemene nabestaandenwet that
  arranges the right for payment to relatives in case of death), being 17,9% of the
  taxable income that pro forma has been put here at 500 Dutch guilders per month
  (which is slightly more than what on basis of the above amounts would be seen
  as taxable income). In case you want to negotiate a voluntary AOW/Anw premium
  you can do so by contacting the Social Insurance Bank, tel 020-6565270/5887
  (but determine carefully whether a private arrangement is not more
  advantageous!). For Representatives who are not Dutch citizens it is probably not
  possible to negotiate a voluntary Aow/Anw premium in The Netherlands. They
  therefore probably best make private arrangements to cover for pension.
    Contribution to living costs. This includes the costs for food, drinks,
     clothing, private transport, private hotel costs and so on. The contribution is an
     estimation of the real living costs where the idea is that there should be
     sufficient room for doing some nice things as well, and drink a beer (or
     something else) now and then. The contribution to living costs is relatively low
     because two persons together usually spend less money per person than one
     separate person.
    Contribution to saving money. This contribution gives the possibility to save some
     money for instance for a holiday in between, additional insurances, or to save some
     money for after returning to the country of origin.
                        50
A2.2    Examples task descriptions of CIR’s

A2.2.1    Example task description CIR degree 1
De belangrijkste functie van de CIR is de partnerorganisatie te begeleiden bij het groeien
naar een duurzame organisatie met een zoveel mogelijk eigen management die in staat is
hoogwaardige zelf-help projecten te faciliteren overeenkomend met de doelstellingen van
Connect International. Specifieke taken zijn:
 training van veldwerkers en andere medewerkers van de partnerorganisatie,
 controle van de kwaliteit van het werk en van de financiën van de partnerorganisatie
  alsmede begeleiding bij het functioneren van de partnerorganisatie in het algemeen,
 assistentie bij de productie van op maat gesneden handboeken voor de specifieke taken
  van de partnerorganisatie,
 overdracht van kennis en ervaring nodig voor het verder uitbouwen van de infrastructuur
  van de partnerorganisatie, en
 realiseren van goede informatiestromen met betrekking tot projectresultaten en andere
  zaken van belang naar en tussen Connect International en de financiers conform het
  interne reglement van Connect International.

Hieronder wordt meer specifiek ingegaan op een aantal aspecten die met de
bovenbeschreven functies verband houden:
  Training van veldwerkers en andere medewerkers van de partnerorganisatie.
  Controle van de kwaliteit van het werk. Met betrekking tot het technische werk is lang nog
  alles niet in orde deels omdat nog niet alles in handboeken is vastgelegd maar ook deels
  vanwege onervarenheid van veldwerkers en of field officer. Controles kunnen
  bijvoorbeeld omvatten: nagaan of veldwerkers op goede manier communiceren met
  dorpelingen in het algemeen, of ze de mortel mix voor bakstenen controleren, etc. Met
  betrekking tot drinkwaterprojecten moet een controle uitgevoerd worden bij boringen. Bij
  kleinere boringen moet dit voornamelijk door de veldwerkers geschieden en die moeten
  dan op hun beurt regelmatig gecontroleerd worden om te kijken of ze hun controle taken
  goed uitvoeren; bij de grotere boringen zal de expat zelf ook echt regelmatig on-site
  moeten zijn. Ook moet goed bekeken worden in hoeverre de field officer goed
  begeleiding biedt aan de veldwerkers.
  Controle, verwerking en analyse van de financieën van de partnerorganisatie. In principe
  moeten financiële data ingevoerd worden door een administratieve kracht. Voordat een
  file met data naar het Connect bureau in NL gestuurd wordt (elke twee maanden) moet
  dit in ieder geval nog 1 keer goed gecontroleerd zijn door een expat. Dit kan zowel door
  Keete als Mark gedaan worden; ik denk wel dat het goed is dat beide het systeem goed
  begrijpen en de controles kunnen uitvoeren. Vanuit Nederland wordt regelmatig een file
  gestuurd met een volledig overzicht van de projecten en de financiële situatie. Daarop
  kan gezien worden hoeveel er aan de verschillende kostengroepen per project is
  uitgegeven en in hoeverre dat nog binnen het budget is. Zo kan een goede budget
  controle uitgevoerd worden. Voorlopig is dit nog de directe taak van de expat(s). Ook is
  het continu nodig om op fraude te letten. We hebben al 1 keer gehad dat een
  medewerker (die daarna direct ontslagen is) hout kocht van een slechtere kwaliteit en het
  verschil dat daardoor overbleef deelde (waarschijnlijk) met de zaak waar hij het hout had
  gekocht (die in ruil daarvoor op de bon de betere kwaliteit had aangegeven). Voor de
  financieën is een handboek in de maak (we zijn een geheel nieuw financieel systeem aan
  het invoeren, ook in Nederland) dat echter nog wel aangepast zal moeten worden naar
  de omstandigheden in Uganda (ik maak dit handboek zelf en het kan natuurlijk zo zijn dat
  het niet geheel aansluit bij die omstandigheden).


                       51
  Assistentie bij de productie van op maat gesneden handboeken voor de specifieke taken
  van de partnerorganisatie. Op het ogenblik is het zo dat de expatriates het grootste
  aandeel hebben in de productie van handboeken. Toch zou het goed zijn om meer en
  meer te stimuleren dat medewerkers zelf grote delen van die handboeken maken. Dan is
  het meer echt van hun en zullen ze het (denk ik) ook beter gebruiken(de ervaring tot nu
  toe is overigens dat de handboeken die er zijn behoorlijk intensief gebruikt worden en
  medewerkers geven wel erg veel feed-back op de handboeken die daardoor aan een
  continue ontwikkeling onderheving zijn; wij vinden dit erg leuk en hopen dat dit proces in
  de toekomst dus alleen maar verder uitgebouwd gaat worden). Met de productie van
  nieuwe en uuitbreiding van bestaande handboeken gaat ook samen het verder
  ontwikkelen van de project processen (kritisch bekijken dus van de verschillende stappen
  in het project stappen proces dat voor ieder type project nu nog min of meer hetzelfde is;
  ook bekijken of andere benaderingen toegepast kunnen worden, zoals bijv. PRA‟s of
  andere participatieve voorbereidingsmethoden die meerdere dorpen beslaan in plaats
  van 1, kijken naar het nut van regionale onderzoeken die wel of niet participatief kunnen
  zijn, voorafgaand aan de eerste stap in het project proces dat we nu hanteren, etc.).
  Daarnaast moeten afhankelijk van de onderwerpen die naar voren komen nieuwe
  projectactiviteiten en dus ook nieuwe projecthandboeken ontwikkelt worden (zie
  hieronder).
  Ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Dorpen zullen steeds vaker ook andere activiteiten
  gaan voorstellen dan scholen of drinkwater. Ook kan op initiatief van de expats nieuwe
  activiteiten ontplooit worden om bijvoorbeeld diepere probelemen aan te boren die in
  PRA‟s niet naar voren komen (PRA‟s zijn redelijk oppervlakkig waarbij dus meestal alleen
  de meest voor de hand en minst bedreigende onderwerpen naar voren komen; wij vinden
  dit op zich niet zo erg want het zijn wel meestal problemen die iedereen aangaan en die
  bovendien goed liggen en goed met gezamenlijke inspanning aangepakt kunnen worden
  hetgeen een goede basis creëerd van vertrouwen tussen de mensen en tussen PRDO
  en de mensen hetgeen op zich weer een basis van vertrouwen en respect vormt over en
  weer en juist daarmee weer ingangen creëerd om ook aan andere diepere problemen te
  gaan werken). Een aantal van dit soort problemen: ondervoeding, aids,
  geboortenbeperking, hygiene. Heel veel van deze problemen behoeven veel meer een
  sociale aanpak en minder infrastructuele werken zoals we die nu veel doen. Ik werk dit
  nog wat verder uit bij de taakomschrijving van Keete. Nieuwe activiteiten kunnen ook zijn
  het veranderen van de technieken in de bestaande activiteiten. Ik denk bijvoorbeeld aan
  de mogelijke introductie van handboorapparatuur voor de aanleg van ondiepe
  waterputten, verder uitontwikkelen en introduceren van een mechanisme om water uit
  een put omhoog te halen dat technisch veel simpeler en veel minder kostbaar onderhoud
  behoeft dan een handpomp maar wel net zo hygiënisch is (hetgeen een variant zal zijn
  op een in Zimbabwe veel gebruikte techniek). Ook zijn we serieus bezig te onderzoeken
  of we scholen kunnen bouwen met grote stenen die als een soort legostukken in elkaar
  passen zodat je geen cement nodig hebt. Dit is een in Zuid Afrika ontwikkelde techniek
  waarvoor je wel een dure machine nodig hebt. Die machine heeft wel als voordeel dat
  mensen daarmee zelf de stenen kunnen maken en ze dan dus niet hoeven te kopen
  hetgeen het participatie niveau verhoogd en tegelijkertijd de kosten voor de mensen
  verlaagd.
  Overdracht van kennis en ervaring nodig voor het verder uitbouwen van de infrastructuur
  van de partnerorganisatie. Zoals eerder besproken zullen alle structuren veranderen en
  waarschijnlijk snel groeien. Dit zal schoksgewijs plaatsvinden. Mensen moeten begeleid
  worden bij de nieuwe taken die ze moeten gaan vervullen, vooral bijvoorbeeld de office
  managers, maar ook de administratieve krachten die moeten leren werken met het
  financiële systeem van Connect International. Daarnaast zullen de relaties met de
  Districten waarschijnlijk steeds intensiever gaan worden en zal gewerkt moeten worden
  met hen aan projectvoorstellen, raamwerkovereenkomsten en tegelijkertijd zal dit ook het
  nodige lobbywerk van verschillende mensen vragen. Hier moeten medewerkers ook mee
  leren omgaan. Er zullen ook veel nieuwe procedures ontwikkelt moeten worden om alles
  organisatorisch in goede banen te leiden. Dit zal voor een groot deel door de expats
  gedaan moeten worden verwacht ik. Ook zal een Bestuur van PRDO gevormd moeten
                       52
  worden waarvoor ook regelgeving nodig is (wat kunnen ze wel en niet doen) hetgeen
  weer aan moet sluiten bij de statuten van PRDO die ook nog gemaakt moeten worden
  (een groot deel van het voorwerk daarvoor zal overigens door mij gebeuren; ik ben daar
  nu al mee bezig).
  Realiseren van goede informatiestromen met betrekking tot projectresultaten en andere
  zaken van belang naar en tussen Connect International en de financiers conform het
  interne reglement van Connect International. In principe verzorg ik de contacten met
  financiers in NL maar heb wel informatie nodig om dat te kunnen doen. De praktijk is dat
  zeer intensief gecommuniceerd wordt over en weer (met Frieda vaak 2 e-mails per dag).
  Er wordt gezamenlijk overlegd over handboeken, informatie is nodig voor de homepage,
  financiële info moet elke twee maanden binnenkomen, overleg over nieuwe appartuur die
  nodig is, dure reparaties (wel of niet doen?) etc. Het hoeven overigens niet altijd alleen
  zaken over het werk te zijn; ook privé aangelegenheden kunnen ter sprake komen indien
  de expat daar behoefte aan heeft (hetgeen bijvoorbeeld bij Frieda heel duidelijk het geval
  is, ik denk vooral ook omdat zij er grotendeels alleen voor stond).
  Uitvoeren van acquisitionele activiteiten in Uganda. Waarschijnlijk omvat dit vooral
  overleg met hoogwaardigheidsbekleders in de Distrciten zelf omdat deze via allerlei
  bilaterale en multilaterale bronnen via de nationale overheid van Uganda steeds meer
  fondsen ter beschikking zullen krijgen. Daarnaast zal mogelijkerwijs ook direct acquisitie
  gevoerd moeten worden bij ambassades, EEG delegatie, UsAID en dergelijke in
  Kampala. Vaak zal dit ook gebeuren door de vertegenwoordiger van PRDO. De inzet bij
  de acquisitie inspanningen in de Districten is dat de Districten PRDO als een soort
  aannemer gaan inhuren voor het uitvoeren van projecten. Belangrijk hierbij is dat er
  voorkomen wordt dat PRDO een speelbal van de politieke perikelen in die Districten
  wordt. Dit kan gebeuren door zeer goede raamovereenkomsten (Memorandums of
  Understanding; we zijn daar in Masindi nu al intensief mee bezig) af te sluiten met de
  Districten waarin de randvoorwaarden voor de samenwerking uitgewerkt zijn. Daarin
  moeten onder andere bepalingen over de acceptatie door het District van de werkwijze
  van PRDO en de onafhankelijke selectie door PRDO van de gemeenschappen waarmee
  zij projecten uitvoerd. De acquisitie zal vooral plaatsvinden in het kader van het vormen
  van gezamenlijke voorstellen met de Distrciten voor de grote donoren. Daarbij is een
  duidelijk gezamenlijk belang: de Districten kunnen meer geld loskrijgen van die grote
  donoren als zij kunnen aantonen dat het geld zeer goed besteed zal worden. Het feit dat
  PRDO een lokale club is maar met een zeer goede naam en internationale begeleiding
  zal waarschijnlijk het vertrouwen van de donoren vergroten. De Districten zullen daarom
  graag met PRDO dergelijk voorstellen ontwikkelen. Voor PRDO is het voordeel evident,
  nl. toegang tot fondsen van grote donoren die bedoeld zijn om via de Ugandese overheid
  te lopen (en waar PRDO anders dus geen toegang toe zou hebben).
  Netwerken, co-ordinatie en contacten met andere organisaties. Belangrijke functies m.b.t.
  organisaties die hetzelfde soort werk doen: van elkaar leren, voorkomen van dubbel werk
  of elkaar voor de voeten lopen in dezelfde gebieden, gezamenlijk advies geven
  aan/invloed uitoefenen op de Districts en misschien zelfs ook de landelijke authoriteiten.
  Zowel expat als PRDO manager(s) hebben hierin een functie.
  Personeelsbeleid. De organisatie moet veel groter worden, uitbreiden binnen Masindi en
  ook naar andere districten. Er moet dus hard gezocht worden naar nieuwe medewerkers.
  Ook hebben we enkele medewerkers van hoog nivo nodig, mensen die het management
  in Uganda kunnen dragen. Daarnaast is het nodig te kijken met de huidige medewerkers
  hoe zij zich willen en kunnen ontwikkelen binnen de uitbreidende organisatie, welke
  plaatsen zij kunnen en willen innemen in het geheel, en aansluitend daarop welke
  aanvullende trainingen/cursussen zij moeten gaan volgen om dit mogelijk te maken. De
  expats zullen dit proces vooral in het begin strak moeten begeleiden.


A2.2.2    Example task description CIR degree 2

                       53
Ik denk dat het voor Keete interessant is om vooral aandacht te besteden aan de
„sociale‟ fase van de projecten. Er moet goed bekeken worden wat dat nou precies
kan gaan inhouden en hoe het vormgegeven moet worden. Een aantal aspecten:
 Samenwerking met World Learning International. PRDO heeft een soort samenwerking
 met de internationale organisatie World Learning International (zijn in Kampala
 gevestigd) die graag binnen onze schoolprojecten een aantal dingen willen doen. Dit is
 nog steeds niet goed ontwikkeld. Dus aan de ene kant hebben wij zelf „sociale activiteiten
 in schoolprojecten (bijv. workshopjes met ouder comité‟s en leraren, schoolleiding die
 onderhoudsplan voor de school maakt e.d.) en wil World Learning ook een aantal zaken
 doen. Daar zijn nogal wat Ins& Outs over omdat de samenwerking met hun niet helemaal
 vlekkeloos is verlopen. Frieda zal je daar verder over inlichten.
 Baseline, monitoring en evaluatie systemen. Om later te kunnen bepalen of
 doelstellingen gehaald zijn is het nodig om voor het begin van het project bepaalde
 informatie over de stand van zaken op dat moment te verkrijgen. Tijdens de drie jaar van
 een project moet die informatie een aantal keren weer verkregen worden en vergeleken
 met de baseline info om te kijken of er vooruitgang geboekt wordt. Op het einde volgt dan
 een evaluatie. Dit baseline, monitoring en evaluatie systeem moet per tyope project
 vormgegeven worden. In een school denk ik bijvoorbeeld aan informatie als drop-out
 rates, spijbelen, schoolresultaten e.d. om te kunnen kijken of de doelstelling „verbetering
 van het leren van de leerlingen‟ gehaald wordt. Ook voor de drinkwater- en andere
 projecten moeten dus dergelijke systemen opgezet worden. De kunst hierbij is om de
 systemen zoveel mogelijk te laten ontwikkelen door de werknemers zelf. Je moet dat
 proces dus faciliteren.
 Voorlichting. Naast de „sociale activiteiten‟ die aan de projecten gekoppeld zijn kan er ook
 aandacht besteedt worden aan sociale problemen die verder geen constructie
 component behoeven. Het leifst heb ik echter dat projecten wel altijd een combinatie van
 constrcutie en sociale zaken is omdat ik het gevoel heb dat dit erg goed aanslaat en juist
 deuren opent naar het serieus behandelen van sociale problemen door dorpelingen zelf.
 Er moetechter nog vanalles uitgezocht worden. Zijn vrouwen geïnteresseerd in
 anticonceptie en hoe zou dat moeten inpassen in het gezondheidssysteem en met name
 de child health care in het gebied, wat zijn de problemen met hygiëne gedrag en hebben
 mensen eventueel interesse in bijvoorbeeld latrine programma‟s met daaraan gekoppeld
 vormen van hygiëne educatie (latrine activiteiten en hygiene voorlichting zou weer evt.
 aan drinkwaterprojecten gekoppeld kunnen worden als standaardactiviteit), wat zijn de
 problemen met aids. Het is denk ik belangrijk niet alles te willen doen maar afhankelijk
 van de interesses in de dorpen en de geconstateerde problemen (doe daarvoor bijv. wat
 onderzoek onder vrouwengroepen) een paar onderwerpen uit te diepen en tegelijkertijd
 te kijken hoe die onderwerpen projectmatig aangepakt kunnen worden zodatwe ze
 kunnen inpassen in ons concept van werken.
 Nieuwe projecten. Nieuwe projecten met een grote sociale component die evt. aangepakt
 kunnen worden zijn: kredietprojecten, ondervoeding bij kinderen (waaraan waarschijnlijk
 naast voorlichting ook een landbouwkundige kant zit). Ook hier weer: maak keuzes, niet
 alles willen doen.
 Financiën. Het kan goed dat Keete de controle van de financiën gaat doen. Zie de
 taakomschrijving van Mark.
 Nieuwe huisvesting. Het zit er dik in dat na ongeveer een half jaar jullie je intrek zullen
 nemen in een huis in Hoima. Dat hebben we namelijk aangeboden gekregen van de
 districtsauthoriteiten in Hoima samen met een groot kantoor. Hoima schijnt een wat
 bruisender stadje te zijn dan Masindi (hoewel ik zelf Masindi best wel aardig vind). De
 verhuizing en inrichting van een soort regionaal kantoor (dat tegelijkertijd ook het
 districtskantoor van Hoima zal zijn neem ik aan) vanwaaruit jullie vooral de
 districtskantoren (zie de organogrammen) gaan aansturen zal ook het nodige werk met
 zich meebrengen.
 Trainingen en opzet voor participatieve manier van ontwikkelen van die trainingen. Het is
 nodig een participatieve benadering op te zetten voor het ontwikkelen voor verscheidene
                       54
   trainingen door medewerkers PRDO, medewerkers districtsauthoriteiten en gefaciliteerd
   door de CIR‟s. De trainingen moeten op tijd ontwikkeld zijn en afhankelijk van hoe goed
   de ontwikkeling daarvan opgepakt en uitgevoerd wordt door de genoemde medewerkers
   zal Keete daar meer of minder aandacht aan moeten besteden. Trainingen moeten ook
   geëvalueerd worden en ook dat moet weer zo veel mogelijk participatief door alle
   betrokken partijen gedaan worden waarvoor ook weer een opzet gemaakt moet worden.

Algemeen geldt natuurlijk heel erg dat je grotendeels uiteindelijk zelf bepaald hoe je de
verschillende taken onder elkaar verdeeld. Wat mij betreft is het belangrijkste dat we goede
projecten draaien en dat PRDO tot een wat grotere serieuzere en minder kwetsbare
organisatie wordt met een eigen identiteit.


A2.2.3     Example task description CIR degree 3
Task description Jan Cees van Riet:
1.    Work together with the field workers, brick machine supervisors, masons and other
   professionals on the school project manuals and adapt them to the new situation in
   Malawi:
    Finalize the designs for schools, school latrines and teachers houses
    For the fieldworkers school manual: work further on descriptions of the process,
    process steps and the tasks of field workers in each step.
    For the brick machine supervisors school manual: describe process, process steps
    and the tasks of brick machine supervisors in each step.
    For the manual for other professionals involved in the school projects: describe
    process, process steps and the tasks of masons, carpenters and painters in each
    step.
2.                Assist where necessary in the training of PRDO staff and
   others involved in the proper use of the brick machine and determine together the
   process and the materials required (types of soil, quantities of cement possibly for
   different types of bricks etc.). The fieldworkers already will have been trained by the brick
   machine company in the use of the machine.
3.                Develop and field test, together with PRDO staff and a number
   of villages, a proper prototype family pit latrine and propose how production of the slabs
   and possibly other parts should best be realized.
4.               Produce and field test manuals for all different actors in pit
   latrine projects together with the involved actors.
5.               Evaluate the technical aspects of the borehole project executed
   in September 2000 and the different steps of the process followed, with a focus on the
   monitoring activities by the fieldworkers during drilling. Recommend improvements.A2.3     Other relevant documents
Each CIR will get documents that are important for his or her assignment if such documents
are not yet available with the partner organization where he/she will be posted. These can be
manuals about specific subjects the CIR will be involved with, software he/she will need to
work with, etc.
                         55
Annex 3         Voorbeelden van CI
             arbeidsovereenkomst formats
A3.1    Arbeidsovereenkomst Vrijwilliger uitgezonden naar een
      ontwikkelingsland
The below signatories,
The „Stichting Connect International’, based in Leiden, The Netherlands,
Hereafter called “Connect International”, and

Naam werknemer
born date of birth in place and country of birth
Hereafter called “the Staff member”

Declare to have agreed as follows:
1. The Staff member starts working for Connect International at date start contract.
2. The tasks and responsibilities of the Staff member are described in the function description
  attached to this contract that indissolubly belongs to this contract.
3. This Staff member intends to work in this function during ….hours/days per …... week/month
  for a period of … months/years.
4. To this contract apply the „HRM reglement‟. The Staff member declares to possess a copy
  of and agree with these Terms. The Staff member is bound to the by Connect International
  executed changes in these Terms.
5. The Staff member agrees to fulfil his/her function without receiving any payment for it.
6. Allowances and repayment of costs imbursed need to be agreed on beforehand by the
  Connect International staff member mandated to decide on this.
7. The Staff member will act according to the objectives, the statutes, the internal rules and the
  decisions of the Management Board of Connect International. Office and archive are
  accessible for the Staff member during the period of the contract with as condition that no
  misuse is made and that the name of Connect International and that of the partner
  organizations will not be discredited. The Staff member will take care that no information will
  be provided to third parties of which one can or may expect/suspect that this is not in the
  interest of Connect International.
8. Connect International and the Staff member declare to have read this contract thoroughly
  and to have no objection to any of its contents.
As such made up in two-fold and signed in city, country, at date of signing.
For Connect International,                     The Staff member,
Name person signing for Connect International            Name Staff member
Function person signing for Connect International
                          56
A3.2     Arbeidsovereenkomsten Medewerker Nederland

A3.2.1    Voorbeeld 1
Ondergetekenden:

De Stichting Connect International (CI), gevestigd te Leiden, te dezen vertegenwoordigd door dhr. T.
de Veer, in de functie van directeur, hierna te noemen

werkgever,

en

«Naam», geboren d.d. «Geboortedatum», sofi-nummer: «Sofinummer», wonende «Adres», «Plaats»;
hierna te noemen

werknemer,

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1. Op dit contract is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2. Werknemer treedt met ingang van «Indienstdatum» bij werkgever in dienst in de functie
van «Functie», «Dienstverband».

Artikel 3. Deze arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van «Aantal» maanden.

Artikel 4. Wederzijds wordt een proeftijd in acht genomen van twee maanden. Gedurende deze
proeftijd is zowel werkgever als werknemer bevoegd de dienstbetrekking zonder opgave van redenen
te beëindigen.

Artikel 5. De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege door het verloop van de tijd waarvoor zij
is aangegaan en eindigt derhalve op «Contractdatum». De dienstbetrekking kan tussentijds in
onderling overleg worden beëindigd met inachtneming van de wettelijk voorgeschreven
opzegtermijnen.

Artikel 6. Werknemer ontvangt een bruto salaris ///onkostenvergoeding/// van «Salaris» per maand,
door werkgever te voldoen voor de laatste dag van de desbetreffende maand. De inschaling is
overeenkomstig salarisschaal «Schaal», periodieknr. «Periodiek». Op het bruto salaris worden de van
overheidswege voorgeschreven inhoudingen toegepast.

Artikel 7. Periodieke verhoging van het bruto maandsalaris tot het in bovenvermelde salarisschaal
maximum te bereiken bedrag vindt jaarlijks plaats op 1 januari, tenzij sprake is van een negatieve
beoordeling van het functioneren van de werknemer.

Artikel 8. Het gemiddeld per dag te maken aantal werkuren bedraagt acht uur. In principe wordt er
gewerkt volgens het zogenaamde variabele werktijdensysteem, tenzij voor de onderhavige functie een
rooster is vastgesteld. Er wordt geen overwerkvergoeding toegekend.

Artikel 9. Werknemer heeft per kalenderjaar recht op «Vakantiedagen» vakantiedagen met behoud
van salaris. Hiervan moeten ten minste twee weken worden opgenomen in een aaneengesloten
periode. Werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 8 % van het in voorafgaande 12
maanden bij werkgever genoten bruto salaris. Bij tussentijdse aanvang of beëindiging van het
dienstverband worden de vakantierechten vastgesteld naar evenredigheid van het aantal dagen dat
werknemer in het desbetreffende jaar in dienst is. De vakantietoeslag wordt jaarlijks uitbetaald in de
maand mei.

Artikel 10. Werknemer heeft per kalenderjaar recht op 12 dagen 'Arbeid Tijd Verkorting'; hiervan
wordt door werkgever jaarlijks een aantal als collectieve roostervrije dagen aangewezen.

                         57
Artikel 11. Per datum van indiensttreding wordt voor werknemer een pensioenverzekering afgesloten
bij de xxxx te xxxx. De bijdrage van de werknemer in de pensioenpremie bedraagt 7 % van het bruto
jaarsalaris incl. vakantietoeslag onder aftrek van de jaarlijks door het pensioenfonds vastgestelde
franchise. De eigen bijdrage wordt maandelijks op het salaris van de werknemer ingehouden.

Artikel 12. Indien gewenst wordt voor werknemer een aanvullende WAO-verzekering afgesloten bij
de xxxx te xxxx met een garantie op tenminste 70 % van zijn salaris. De verschuldigde premie, zijnde
0,7 % over zijn totale loonsom tot het maximum bedrag van de WAO-grens per jaar wordt volledig
ingehouden op het salaris van de werknemer.

Artikel 13. Werknemer is, ook na het einde van deze overeenkomst, verplicht tot geheimhouding van
al hetgeen hij bij de uitoefening van zijn functie met betrekking tot de zaken en belangen van
werkgever te weten komt.

Artikel 14. Het Rechtspositie Reglement maakt integraal deel uit van de arbeidsovereenkomst. Door
ondertekening van deze overeenkomst wordt werknemer geacht kennis te hebben genomen en in te
stemmen met dit Rechtspositie Reglement.

Artikel 15. Werknemer verklaart een getekend exemplaar van deze overeenkomst te hebben
ontvangen.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend op «Datum».

De werkgever:                  De werknemer:
T. de Veer,                   «Naam».
directeur.
A3.2.2    Voorbeeld 2


Arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd
Ondergetekenden:

De Stichting Connect International (CI), gevestigd te Leiden, te dezen vertegenwoordigd door dhr. T.
de Veer, in de functie van directeur, hierna te noemen

werkgever,

en

naam, geboren d.d. datum, sofi-nummer: «Sofinummer», wonende adres; hierna te noemen

werknemer,

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2. Werknemer treedt met ingang van 1 maart 2007 bij werkgever in dienst in de functie van
Operations Manager.

                         58
Artikel 3. Deze arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden en voor 2
dagen per week (0,4 fte).

Artikel 4. Wederzijds wordt een proeftijd in acht genomen van twee maanden. Gedurende deze
proeftijd is zowel werkgever als werknemer bevoegd de dienstbetrekking zonder opgave van redenen
te beëindigen.

Artikel 5. De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege door het verloop van de tijd waarvoor zij
is aangegaan en eindigt derhalve op 29 februari 2008. De dienstbetrekking kan tussentijds in
onderling overleg worden beëindigd met inachtneming van de wettelijk voorgeschreven
opzegtermijnen.

Artikel 6. Werknemer ontvangt een bruto salaris van 760 euro per maand op basis van 0,4 fte
arbeidsinzet (hetgeen overeenkomt met € 1.900,- bruto per maand bij een volledige aanstelling), door
werkgever te voldoen voor de laatste dag van de desbetreffende maand. Op het bruto salaris worden
de van overheidswege voorgeschreven inhoudingen toegepast. Reiskosten worden beperkt en na
overleg vergoed volgens het „Human Resources Management‟ handboek van CI.

Artikel 7. Tussen werkgever en werknemer is geen pensioen overeenkomst afgesloten.

Artikel 8. Het gemiddeld per dag te maken aantal werkuren bedraagt acht uur. In principe wordt er
gewerkt volgens het zogenaamde variabele werktijdensysteem, tenzij voor de onderhavige functie een
rooster is vastgesteld. Er wordt geen overwerkvergoeding toegekend.

Artikel 9. Werknemer heeft per kalenderjaar recht op 10 vakantiedagen met behoud van salaris.
Werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 8 % van het in voorafgaande 12 maanden bij
werkgever genoten bruto salaris. Bij tussentijdse aanvang of beëindiging van het dienstverband
worden de vakantierechten vastgesteld naar evenredigheid van het aantal dagen dat werknemer in
het desbetreffende jaar in dienst is. De vakantietoeslag wordt jaarlijks uitbetaald in de maand mei.

Artikel 10. Het gebruik van mobiele telefoon mag alleen na toestemming van de leidinggevende.

Artikel 11. Het gebruik van alcohol, drugs en dergelijke is tijdens werktijd verboden. Ook de
gevolgen hiervan, door gebruik buiten werktijd, is verboden. Als de werknemer medicijnen gebruikt,
die het reactievermogen of anders kunnen beïnvloeden, dient werknemer dit onmiddellijk te melden.

Artikel 12. Werknemer is, ook na het einde van deze overeenkomst, verplicht tot geheimhouding van
al hetgeen hij bij de uitoefening van zijn functie met betrekking tot de zaken en belangen van
werkgever te weten komt.

Artikel 13. Het „Human Resources Management‟ handboek maakt integraal deel uit van de
arbeidsovereenkomst. Door ondertekening van deze overeenkomst wordt werknemer geacht kennis te
hebben genomen en in te stemmen met dit „Human Resources Management‟ handboek.

Artikel 14. Werknemer verklaart een getekend exemplaar van deze overeenkomst te hebben
ontvangen.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend op 20 februari 2007.

De werkgever:                   De werknemer:
T. de Veer,                    Anne-Mieke van Breukelen.
directeur.
                         59
Annex 4        Voorbeelden van standard
            taakomschrijvingen

A4.1    Secretarieel-administratief medewerker


Hoofdbestanddelen van de functie

1. Verrichten van secretarieel (ondersteunende) werkzaamheden ten behoeve van directie
  en bestuur.
2. Administratie van donateurs
3. Verlenen van organisatorische ondersteuning v.w.b. de operationele
  bureauwerkzaakheden.
4. Telefoniste.
5. Beheer adressenbestand.
6. Verrichten van (eenvoudige) boekhoudkundige werkzaamheden.


Taken

ad 1:
- Verleent algemeen secretariële ondersteuning aan de werkzaamheden van directie en
  bestuur; notuleert de vergaderingen van het bestuur.
- Geeft het leidinggeven aan uitvoerende uitzendkrachten/vrijwilligers bij afwezigheid van
  directie en/of stafleden
- Notuleert stafvergaderingen.
- Verzorgt inkomende en uitgaande post (inschrijving, archivering, distributie).
- Houdt agenda bij voor algemene zaken, afspraken directeur en stafleden.
- Beheert de voorraad van bureaumateriaal en andere benodigdheden.
- Stelt jaaroverzichten samen van afgeronde en lopende projecten ondersteunend aan de
  directie.


ad 2:
- Verricht alle werkzaamheden die verband houden met de (donateurs-)administratie
  overeenkomstig vastgelegde procedures.
- Verschaft telefonische en schriftelijke informatie over CI aan geïnteresseerde personen,
  bedrijven en instellingen.

ad 2:
- Ondersteunt de directie en andere staffunctionarissen (hoofd marketing, hoofd
  vrijwilligersbeleid) overeenkomstig vastgelegde procedures.
- Verzorgt in voorkomende gevallen de vermenigvuldiging van promotiemateriaal en de
  handling van de verzendengen.
- Bewaakt uitvoering drukwerk en regelt verzending folders overeenkomstig mailingplan.
- Coördineert en verzorgt persaankondigingen naar tijdschriften.
- Verwerkt ingevulde responseformulieren.

ad 3:
- Neemt in eerste instantie de telefoon aan en verbindt door naar directie of stafleden.

ad 4:
                       60
-  Houdt adressenbestand bij ten behoeve van de verzending van marketing en
  persaankondigingen.

ad 5:
- Verwerkt betaalde facturen en ontvangen cursusgelden in boekhouding.
- Bereidt betalingen van facturen en declaraties voor op girotel of ABN-telebank.
- Verzorgt de jaarlijkse opgave van uitbetaalde honoraria van docenten aan de
  belastingdienst.
- Ondersteunt de directeur bij het opstellen van de jaarlijkse exploitatiebegroting en de
  jaarrekening.


Verantwoordelijkheden:

-  Is verantwoordelijk voor de in procedures vastgelegde taken.
-  Is verantwoordelijk voor het beheer van voorraden.
-  Is verantwoordelijk voor het beheer van het adresbestand.

Bevoegdheden:

-  Is bevoegd tot het aangaan van verplichtingen ten behoeve van het bijhouden van
  voorraden.
-  Is bevoegd zelfstandig alle handelingen te verrichten die voor de uitvoering van zijn/haar
  taken nodig zijn overeenkomstig vastgelegde procedures.
                       61
Annex 5          Functies, Taken, Bevoegdheden, Verantwoordelijkheden (FTBV-
              diagram)
Opmerking Tom: Controleer of hier geen dingen in staan die tegenstrijdig zijn met wat er in d etekst staat. Eigenlijk ben ik hier noiet zo voor omdat we
dan telkens als de tekst aangepast wordt er ook aan moeten denken om deze table ook aan te passen end at wordt natuurlijk af en toe vergeten
waardor het dan een zooitje wordt.

 datum         Functie              Taken                          Bevoegdheden                     Verantwoordelijk
                                                                                    jegens
 1  Bestuur      1  besturen Stichting      1.1  vaststellen lange en middellange termijn beleid  1.1  goedkeuring stukken              1  de wet
            2  continuïteit bureau      1.2  vaststellen jaarplan en begroting         1.2  beoordelen audits
              waarborgen          1.3  vaststellen jaarverslag en jaarrekening
                             1.4  formuleren en vaststellen kwaliteitsdoelen    2.1  vaststellen functieomschrijvingen en ar-
                             1.5  RvT voorzien van informatie               beidsvoorwaarden
                                                         2.2  aanstellen en ontslaan personeel, wijzigen
                             2.1  vaststellen functieomschrijvingen en          beloning
                                arbeidsvoorwaarden personeel
                             2.2  aanstellen, belonen en ontslaan personeel
 2  Voorzitter    1  leidinggeven aan Stichting  1.1  voorbereiden en voorzitten vergadering bestuur  1.1  opstellen agenda                1  bestuur
            2  vertegenwoordigen       1.2  toezicht houden functioneren directeur      1.2  aansturen en beoordelen directeur
              Stichting
                             2.1  externe vertegenwoordiging Stichting naar     2.1  representeren Stichting en aangaan overeen-
                                relevante organisaties                 komsten
                             2.2  aangaan verbintenissen met derden namens de
                                stichting
 3  Penning-     1  financieel beheer stichting  1.1  toezicht op financiën               1.1  aansturen en/of corrigeren kostenbewaking   1  bestuur
   meester                       1.2  beoordelen incidentele uitgaven             en budgettering
                                                         1.2  accorderen incidentele uitgaven
                                                         1.3  adviseren over investeringen
 4  Vice-voorzitter  1  vervangen voorzitter     1   zie voorzitter                  1   zie voorzitter                 1  bestuur
 5  Kwaliteitsmana-  1  beheer kwaliteits-systeem   1.1  uitvoeren audits                 1.1  uitvoeren audits                1  bestuur
   ger                         1.2  uitvoeren verbeteringen              1.2  opstellen auditrapporten
                                                         1.3  opstellen en aanpassen procedures, formu-
                                                            lieren en werkinstructies
 6  Directeur     1  leidinggeven aan       1.1  aansturen medewerkers en vrijwilligers      1.1  toewijzen mensen en middelen aan werk-     1  voorzitter
              medewerkers en        1.2  voorzien in optimale werkomstandigheden van       zaamheden
              vrijwilligers            bureaupersoneel                  1.2  voeren beoordelingsgesprekken         2  penning-
            2  beheer middelen bureau    1.3  coördinatie werkzaamheden             1.3  aanschaffen inventaris voorzover voorzien in    meester
            3  secretariaat voeren van                                   begroting
              bestuur            2.1  financieel beheer bureau                                        3  bestuur
            4  voorbereiden en uitvoeren   2.2  opstellen exploitatiebegroting en jaarrekening  2.1  betalingen voorzover voorzien in begroting
              beleid            2.3  rapporteren over financieel resultaat          (tot € xxxx,-)                 4  bestuur
            5  representeren Stichting    2.4  voorzien in optimale infrastructuur bureau    2.2  overleg met accountant
                                                         2.3  accorderen cursusbegrotingen          5  bestuur
                             3.1  voorbereiden en uitwerken vergaderingen

                                               62
 datum         Functie            Taken                        Bevoegdheden                     Verantwoordelijk
                                                                               jegens
                           3.2  opstellen jaarverslag             3.1  opstellen concepten diverse stukken
                           3.3  rapporteren over voortgang
                                                     4.1  ontwikkelen beleid
                           4.1  voorbereiden en uitvoeren beleid       4.2  opstellen omschrijving projecten
                           4.2  delegeren tijdelijke beleidstaken       4.3  verdelen werk en toezicht houden op
                                                        uitvoering projecten
                           5.1  onderhouden en uitbreiden netwerk externe
                              contacten                   5.1  onderhouden contacten en uitdragen naam CI
 7  Administratie/S  1  administratie      1.1  afhandelen inschrijving cursisten       1.1  verzenden informatie aan cursisten       1  Administratie/S
   ecretariaat    2  beheer adressenbestand  1.2  overige ondersteuning cursussen                                     ecretariaat
            3  uitvoeren financiële                             2.1  muteren adresgegevens
              administratie      2.1  bijhouden en aanpassen adressenbestand                               2  directeur
            4  verlenen algemene                              3.1  voorbereiden betalingen
              ondersteuning      3.1  verwerken facturen en betalingen       3.2  opstellen overzicht betalingen t.b.v. belas-  3  directeur
                           3.2  ondersteunen opstellen diverse financiële      tingdienst
                              verslagen                                             4  directeur
                                                     4.1  verstrekken benodigde informatie aan
                           4.1  aannemen telefoon                  geïnteresseerden
                           4.2  behandelen aanvragen informatie        4.2  bestellingen t.b.v. voorraad (tot € xxxx)
                           4.3  ondersteunen directeur
                           4.4  overige werkzaamheden


Functie                                Naam               Vervanger
Voorzitter
Penningmeester
Vice-voorzitter
Kwaliteitsmanager
Directeur
Administratief/Secretarieel Medewerker
Coördinator Vrijwilligers
Coördinator Markering
Coördinator Donateurs
                                            63
Annex 6         Dingen die nog ingevoegd/verwerkt
            moeten worden in de manual


A6.1    Procedure Management beoordeling

Doel:
- overzicht te volgen acties door het bestuur en de directeur voor het beoordelen van het
  management


Verantwoordelijkheden:
- het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en vaststellen van de doelstellingen
  van PATO
- de directeur is verantwoordelijk voor het operationaliseren van de vastgestelde
  doelstellingen
- de directeur is verantwoordelijk voor het rapporteren van de resultaten aan het bestuur
- het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de afwijkingen en
  overeenkomsten van de resultaten met de doelstellingen


Omschrijving activiteiten:
   1. Doelen opstellen en vaststellen
    Het bestuur formuleert de doelen van de Stichting PATO en stelt deze vast.

    2. Doelstellingen naar taken vertalen
    De directeur operationaliseert de vastgestelde doelen en maakt een taakverdeling voor de
    medewerkers.

    3. Taken uitvoeren
    De medewerkers voeren de taken uit.

    4. Resultaat rapporteren
    De directeur rapporteert aan het bestuur de resultaten in relatie tot de gestelde doelen.

    5. Overeenkomsten en afwijkingen vaststellen
    Het bestuur stelt de overeenkomsten en afwijkingen van de resultaten met de
    doelstellingen vast.

    6. Nieuwe doelstellingen vaststellen
    Het bestuur onderneemt actie om de doelstellingen alsnog te halen of stelt nieuwe
    doelstellingen vast.
                        64
A6.2    Procedure Voeren Functioneringsgesprekken en
      Vaststellen Beloning en Ontplooiingsmogelijkheden

Doel:
 overzicht te volgen acties door de directeur voor het voeren van de
  functioneringsgesprekken en het vaststellen van de beloning en
  ontplooiingsmogelijkheden


Verantwoordelijkheden:
 de directeur is verantwoordelijk voor het overleggen met de betrokkenen van de te
  beoordelen medewerker
 de directeur is verantwoordelijk voor het bespreken van de beoordelingen met de
  medewerker
 de directeur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de beloning en bespreken en
  vaststellen van de ontplooiingsmogelijkheden van de medewerker
 de medewerker is verantwoordelijk voor het informeren van het bureau over de
  resultaten van de gevolgde opleiding


Omschrijving activiteiten
1.  Met betrokkenen overleggen
  De directeur bespreekt het functioneren van de medewerker met de direct
  betrokkenen.

2.   Formulier met medewerker bespreken
   De directeur bespreekt de beoordeling met de medewerker.

3.   Formulier ondertekenen
   De medewerker ondertekent na bespreking zijn beoordelingsformulier.

4.   Beloning aanpassen
   De directeur stelt de nieuwe beloning van de medewerker vast.

5.   Ontplooiingsmogelijkheden bespreken
    De directeur bespreekt met de medewerker de mogelijkheden tot verbetering van het
    functioneren en verdere ontplooiing.

6.   Opleiding volgen
    De medewerker volgt de gewenste opleiding.

7.  Medewerkers informeren
De medewerker informeert de overige medewerkers over het resultaat van de opleiding.
                       65
Annex 7         Conflictprocedure
Conflicten dienen aanhangig gemaakt en opgelost te worden volgens de procedures
beschreven in deze Annex. Deze zijn afhankelijk van de situatie en betrokken partijen. CI
onderscheidt de volgende conflictprocedures voor verschillende situaties:
   Conflict CI medewerker met CI management. Dient voorgelegd te worden aan het
    bestuur die een beslissing neemt. In bepaalde gevallen kan de medewerker of het
    bestuur verlangen/besluiten het conflict bij een instantie neer te leggen (bijv. CWI,
    rechtbank) die dan een uitspraak doet.
   Conflict CI met financier en/of klacht van financier of donateur. Met grotere financiers
    worden in de projectcontracten op maat gesneden conflictprocedures opgenomen.
    Daar waar dit niet het geval is alsmede voor klachten van financiers of donateurs
    wordt de volgende procedure gevolgd:
     Na ontvangst van informatie over een conflict of klacht wordt binnen twee weken
      door de directeur of een andere medewerker van CI contact gezocht met de
      betrokken partij(en) en wordt geprobeerd op consensus basis tot een besluit en
      oplossing te komen met deze partij(en).
     Als bovenstaande niet lukt wordt het CI bestuur geïnformeerd door het
      uitvoerende team van CI over het conflict of de klacht. Het CI bestuur neemt dan
      binnen twee weken nadat zij informatie over de klacht of het conflict ontvangen
      heeft contact op met de betrokken partij(en) en probeert op consensus basis tot
      een besluit en oplossing te komen met deze partij(en).
     Als bovenstaande niet lukt wordt door zowel het CI bestuur als de andere partij
      een mediator aangesteld. De twee mediators stellen samen nog een derde
      mediator aan. De mediators overleggen en nemen een besluit dat door de beide
      partijen als besluit geaccepteerd wordt indien het rechtsgeldig is en redelijk en in
      verhouding is met de klacht of het conflict.
     Komen de mediators er niet uit of vindt 1 van de betrokken partijen dat de
      oplossing niet rechtsgeldig, redelijk of in verhouding staat tot de klacht of het
      conflict dan wordt de klacht of het conflict voor een rechtbank gebracht die dan
      een bindende uitspraak doet.
   Conflict tussen bestuursleden. Het bestuur stemt en neemt een besluit met
    meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken kan de hierboven beschreven
    procedure toegepast worden.
                        66

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:9/1/2011
language:Dutch
pages:70