Inhoud - Hanzehogeschool Groningen by linzhengnd

VIEWS: 98 PAGES: 27

									              Marketingplan Verduurzaming Hanze AutoMobiliteitInhoud

Voorwoord

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1     Inleiding

1.1   Gegevens vooraf
1.2   Opzet marketingplan

Deel 1       Interne omgevingsanalyse

Hoofdstuk 2     Interne omgevingsanalyse

2.1   Opzet interne omgevingsanalyse
2.2   Omschrijving Project VHAM
2.3   Samenvatting sterkte-zwakte onderzoek

Deel 2       Externe omgevingsanalyse

Hoofdstuk 3     Marktanalyse

3.1   Omschrijving markt
3.2   Marktgroottes
3.3   Kenmerken markt
3.4   Trends in markt

Hoofdstuk 4     Afnemersanalyse

4.1   Groepen afnemers
4.2   Kenmerken groepen afnemers

Hoofdstuk 5     Analyse overige gesubsidieerde partijen.

5.1   Identificatie overige gesubsidieerde partijen.
5.2   Belangrijkste kenmerken van deze partijen.
5.3   Structuur van samenwerking van deze parijen met de verschillende overheden.
5.4   Overzicht externe kansen en bedreigingen

Hoofdstuk 6     Conclusies SWOT

Deel 3

Hoofdstuk 7     Operationele marketingmix analyse

7.1   Product
7.2   Prijs
7.3   Promotie
     7.3.1.1   Communicatie-instrumenten
     7.3.1.2   Acties
7.4   Distributie
7.5   Enkele prognoses
                         1
              Marketingplan Verduurzaming Hanze AutoMobiliteit
Informatiebronnen:

De volgende bronnen zijn door mij geraadpleegd om tot realisatie van dit marketingplan te kunnen
komen:

Voornamelijk Internet aangaande CNG en PPO
Strategische marketingplanning van Alsem
Bijlagen

I   Opsomming punten ten behoeve van de interne omgevingsanalyse

II   Topiclijst diepte-interview projectleider

III  Enkele overige gesubsidieerde projecten op een rij

IV   Enquête ( Tevredenheids onderzoek )

V   Uitwerking Tevredenheidonderzoek

VI   Telefonische enquête bij afnemersgroepen

VII  Opbouw kosten promotionele activiteiten

VIII  Draaiboeken promotionele activiteiten.

IX   Lijst brancheverenigingen, gelieerde organisaties e.d.

X   Lijst tijdschriften en nieuwsbrieven

XII  Bloemlezing recente publicaties.
                          2
              Marketingplan Verduurzaming Hanze AutoMobiliteit
Hoofdstuk 1 Inleiding


1.1   Gegevens vooraf


Project Verduurzaming Hanze AutoMobiliteit (VHAM) Hanzehogeschool Groningen is gestart op 1
april 2006 door studenten van het Instituut voor Engineering van het Energie Kennis Centrum (EKC)
van de Hanze Hogeschool Groningen (HG).
Voor dit project is een subsidie aangevraagd op 11 november 2005 en vervolgens verleend op grond
van artikel 6, eerste lid, van de regeling voorgelegd aan de Adviescommissie CO2-reductie verkeer en
vervoer door Senter Novem op 10 maart 2006 voor dit project onder projectnummer VVP05026.
Senter Novem is uitvoerings orgaan van de diverse Ministeries in dit geval handelend voor het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
De hoogte van de subsidie die is toegekend is 135.000, - Euro onder strikte voorwaarde dat de
doelstelling zoals omschreven in de subsidieaanvraag wordt bereikt voor einddatum t.w. 1 april 2008.
De uiteindelijke doelstelling is een reductie in emissie van CO2 van 402 ton per jaar gedurende 5 jaar.Omschrijving en Doelstelling Project:


Het project omvat het in 2 jaar “ombouwen” van 150 auto’s van benzine naar CNG en het “geschikt”
maken van 50 auto’s voor het rijden op PPO in plaats van fossiele dieselbrandstof.
Het betreft in dit geval gebruikte auto’s van medewerkers of studenten.
Omdat onderwijsprojecten zeer dicht bij de studenten en medewerkers staan wordt een intensieve
bewustwording met betrekking tot de transitie van huidige fossiele naar toekomstige biobrandstoffen
gerealiseerd.
De totale doelstelling t.w. reductie van CO2 emissie van 402 ton op jaarbasis zal bereikt kunnen
worden door uitgaande van een besparing op emissie van 1.553.157 kg. CO2 bij benzine naar
aardgas ombouw voor in totaal 150 voertuigen en 2.470.000 kg. CO2 bij diesel naar PPO ombouw
van in totaal 50 voertuigen.
Verderop in dit plan zal een eventuele afweging gemaakt kunnen worden over een mogelijk andere
verdeling van ombouw naar aardgas of PPO uitgaande van de thans voorhanden zijnde product
technische mogelijkheden en de diverse voertuig goedkeuringen en garanties op het motorische
gedeelte van het voertuig na een eventuele aanpassing aan de motor.
De projectgroep VHAM wil om de doelstelling te behalen een tweetal relatief nieuwe productvormen
op de markt binnen de doelgroepen promoten, te weten:

       Ombouwset voor Puur plantaardige Olie (PPO)
       Ombouwset voor Compressed Natural Gas (CNG)   Tevens zijn hiermee in hoofdzaak de beide deelmarkten gedefinieerd namelijk eigenaren van
   een voertuig dat aangedreven wordt door middel van een benzine motor en de groep eigenaren
   van voertuigen die aangedreven worden met behulp van een motor op dieselolie.
                          3
             Marketingplan Verduurzaming Hanze AutoMobiliteit
Realisatie:


Voor de realisatie van het project is een projectbureau opgericht dat de functie vervuld tussen
enerzijds, de medewerkers en studenten van de HanzeHogeschool, die hun auto willen laten voorzien
van milieuvriendelijke brandstofsystemen en anderzijds, uitvoerende bedrijven en organisaties om te
voldoen aan regelgeving en veiligheidseisen.
Daarnaast is ere en samenwerkingsverband met de afdeling motorvoertuigen techniek ROC Alfa-
College in Groningen om educatieve ondersteuning voor de ombouw van de voertuigen op te zetten.

De beide ombouwsets (PPO en CNG) zijn in ontwikkelingsfase met verschillende commerciële partijen
t.w. Solaroil Systems in Boijl, Friesland en Bodo in Wiesmoor Duitsland.
Om de daadwerkelijke ombouw van de onder het project vallende voertuigen te kunnen realiseren zijn
hiervoor de afdeling voertuigtechniek van het ROC Alfa College in Groningen en autogarage ESA in
Marum, Friesland bereid gevonden.

Buiten de fysieke ombouw van voertuigen moeten ook de mogelijkheden voor het tanken van de
benodigde schonere brandstoffen onderzocht en gecommuniceerd worden naar de diverse
doelgroepen.
Een nieuwe innovatie op dit gebied is de mogelijkheid voor thuistanken van de CNG en de
ontwikkeling van vulpunten bij bestaande tankstations.
Voor het thuistanken van de PPO is ook een voorziening ontwikkeld.
In de nabije toekomst is voorzien de bouw van een tankstation aan de snelweg A28 westkant ter
hoogte van de afslag Pesse waar zowel PPO als CNG getankt zal kunnen worden.


In de verdere uitwerking van het marketingplan zullen bovenstaande punten als gegeven worden
beschouwd.
                         4
               Marketingplan Verduurzaming Hanze AutoMobiliteit
1.2    Opzet Marketingplan
Om een gedegen marktonderzoek op te zetten is een structuur noodzakelijk. Hierin wordt de fasering
van de volgende stappen beschreven. Voor dit marktonderzoek voor VHAM is het volgende
stappenplan gebruikt:


1)    Fase 1 :     Interne omgevingsanalyse


De Interne omgevingsanalyse omvat de volgende aspecten:

   Financiële middelen     Hieronder worden alle liquide middelen in de vorm van subsidies
                 verstaan evenals de mogelijkheden om op onderdelen eventuele extra
                 subsidies te verkrijgen.
   Commerciële middelen    Hieronder wordt de aanwezige kennis en ervaring met betrekking tot
                 het bewerken van de markt/doelgroepen verstaan.
   Technische middelen     Hieronder valt de technische ondersteuning van zowel de mede-
                 werkers van projectbureau VHAM evenals van de drie gelieerde
                 partijen.
   Personele middelen     Hieronder wordt geanalyseerd in welke mate er deskundig
                 management, bekwaam personeel en een goede organisatie aan-
                 wezig is.
   Fysieke middelen      Deze bestaan uit werkruimtes, demonstratiemodellen en overige
                 hulpmiddelen om de ontworpen technieken inzichtelijk te maken.


De informatie benodigd voor het maken van de interne omgevingsanalyse zal verkregen worden door
gesprekken met de diverse projectmedewerkers, gesprekken met de overige aan dit project
verbonden partijen t.w. Solaroil Systems, het ROC Alfa College, ESA in Marum en eventuele overige
stakeholders binnen de organisatie van dit project.


2)    Fase 2 :     Marktanalyse


Deze analyse neemt de volgende aspecten in ogenschouw:

   Identificatie en nadere specificering (deel)markten.
   De groottes van de deelmarkten naar aantallen.
   De belangrijkste kenmerken van de markten.
   Trends in de markt en de macro-omgevingsfactoren.
   Analyse van de overige partijen al dan niet gesubsidieerd in dezelfde markt.


De informatie benodigd voor het uitvoeren van de marktanalyse zal voornamelijk worden verkregen uit
documentatie van branche verenigingen, communicatie van de diverse gebruikersgroepen op de
diverse forums op het Internet en uit berichten aangaande uitstoot van broeikasgassen in de gedrukte
media.
                          5
              Marketingplan Verduurzaming Hanze AutoMobiliteit3)   Fase 3 :    Afnemersanalyse.


De afnemersanalyse heeft tot doel het in kaart brengen van:


  Welke groepen afnemers er in de twee eerder genoemde deelmarkten zijn.
  De grootte van die groepen.
  De belangrijkste kenmerken van deze groepen.

Analyse van de groep van afnemers zal voornamelijk geschieden door een op een gesprekken met
studenten en medewerkers van de HanzeHogeschool en het interpreteren van eerder verrichte
zogenaamde wagenparkscans.


4)   Fase 4 :    Analyse concurrentie en overige gesubsidieerde partijen.


Doel van deze analyse, die normaal gesproken als concurrentenanalyse uitgevoerd kan worden maar
gezien het gemeenschappelijke doel van alle betrokken partijen met het oog op het verduurzamen van
energie vraagt om samenwerking tussen partijen, is het vaststellen waar eventuele
samenwerkingsverbanden aangegaan zouden kunnen worden met deze instellingen.
Overige technologische oplossingen voor het verduurzamen van de automobiliteit zouden wel als
concurrerende oplossingen gezien kunnen worden binnen het kader van de door projectgroep VHAM
aangedragen technische oplossingen.


  Welke overige partijen/instellingen zijn er met gemeenschappelijke doelstellingen.
  De voornaamste activiteiten/kenmerken van die groepen.
  Het bereik en manier van benaderen van de diverse doelgroepen van deze groepen.
  Concurrentie van overige oplossingen voor het verduurzamen van automobiliteit.

Analyse van de groep van potentiële afnemers zal voornamelijk geschieden door een op een
gesprekken met studenten en medewerkers van de HanzeHogeschool en het interpreteren van eerder
verrichte zogenaamde wagenparkscans.


5)   Fase 5 :    Samenvoeging SWOT


Fase 1 tot en met 4 vormen samen de SWOT analyse. Hierin komen enerzijds de interne sterke en
zwakke punten aan bod en anderzijds de kansen en bedreigingen uit de externe omgeving.
De uitkomsten van deze SWOT analyse dienen als basis voor de bepaling van de verschillende
factoren binnen de marketing mix.


6)   Fase 6 :    (Operationele) marketingmix analyse


De marketingmix analyse stelt zich ten doel het bepalen van de producteigenschappen die van belang
zijn om het product succesvol op de markt te kunnen brengen en de wijze waarop deze markt
benaderd dient te worden.
De analyse is afgestemd op:

    1)   Prijsniveau
    2)   Distributiekanalen
    3)   Producteigenschappen, technische mogelijkheden
    4)   Promotionele mix.
                         6
              Marketingplan Verduurzaming Hanze AutoMobiliteit
De uitkomst van de marketing mix analyse kan worden geïnterpreteerd als een actieplan.
De analyse zal voornamelijk plaats vinden door gebruikmaking van de informatie die reeds
voorhanden is met betrekking tot ervaringen van de commerciële partijen met implementatie van de
ombouw technieken in de transportsector en tevens aan de hand van interviews van potentiële
afnemers op de Demonstratie dagen als onderdeel van de promotionele activiteiten.
Als basis voor de operationele marketing mix analyse dienen de uitkomsten van de analyses uit fase 1
tot en met 4.


7)   Fase 7 :    Integreren uitkomsten van de verschillende analyses.


In fase 7 worden de uitkomsten van de afnemersanalyse, concurrentenanalyse en de operationele
marketingmix analyse geanalyseerd en samengevoegd tot een intern consistent marketingplan.


8)   Fase 8 :    Opstellen marketingplan.


In deze fase wordt het marketingplan uitgewerkt. In overleg met de projectleiding kunnen zaken
worden aangepast.


9)   Fase 9 :    Overdracht marketingplan.


In fase 9 wordt het marketingplan overgedragen aan de projectleider van projectgroep VHAM en alle
relevante aspecten nader uitgelegd en besproken.


10)   Fase 10 :    Implementatie marketingplan.


In deze fase worden de verschillende activiteiten zoals in het plan beschreven uitgevoerd.


11)   Fase 11 :    Evaluatie marketingplan.


In deze fase worden de veronderstellingen/voorspellingen die in het marketingplan naar voren zijn
gekomen vergeleken met de daadwerkelijke resultaten en actuele stand van zaken.

Afwijkingen dienen hier te worden geanalyseerd.
                         7
               Marketingplan Verduurzaming Hanze AutoMobiliteit
Deel 1           Interne Omgevingsanalyse
Hoofdstuk 2         Interne Omgevingsanalyse2.1       Opzet interne omgevingsanalyse


Het doel van de interne omgevingsanalyse is de bepaling in welke mate de organisatie kan voldoen
aan de eisen die de introductie van de beide productlijnen met zich meebrengt.
Het resultaat van deze analyse bestaat uit een inventarisatie van de sterke en de zwakke punten
binnen de projectgroep VHAM gerelateerd aan het realiseren van het omschreven project.
De sterke punten kunnen een leidraad vormen voor het te volgen introductie proces, terwijl de zwakke
punten een indicatie geven van de belemmeringen die de introductie van de beide technieken ( PPO
en CNG ) kunnen gaan ondervinden.


De Interne omgevingsanalyse omvat de volgende aspecten:
   Financiële middelen    Hieronder worden alle liquide middelen in de vorm van subsidies
                 verstaan alsmede de mogelijkheden om op onderdelen eventuele
                 extra subsidies te verkrijgen.
   Commerciële middelen    Hieronder wordt de aanwezige kennis en ervaring met betrekking tot
                 het bewerken van de markt/doelgroepen verstaan.
   Technische middelen    Hieronder valt de technische ondersteuning van zowel de mede-
                 werkers van projectbureau VHAM alsmede van de drie gelieerde
                 partijen.
   Personele middelen          Hieronder wordt geanalyseerd in welke mate er deskundig
                 management, bekwaam personeel en een goede organisatie aan-
                 wezig is.
   Fysieke middelen      Deze bestaan uit werkruimtes, demonstratiemodellen en overige
                 hulpmiddelen om de ontworpen technieken inzichtelijk te maken.
                          8
              Marketingplan Verduurzaming Hanze AutoMobiliteit2.2       Beschrijving projectgroep VHAM
Financiële middelen:


Aangezien voor project VHAM een subsidie is verleend door Senter Novem volgt hier een overzicht
van de subsidiabele projectkosten.
Als subsidiabele projectkosten worden in aanmerking genomen de rechtstreeks aan de realisering van
dit CO2-project toe te rekenen gemaakte en betaalde kosten zoals volgende:


   a) Kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen.
   b) Met betrekking tot de loonkosten wordt uitgegaan van een uurloon, berekent op basis van het
     bruto jaarloon bij een volledige dienstbetrekking volgens de kolom 14 “ loon voor de
     loonbelasting” van de loonstaat van het betrokken direct personeel, verhoogd met de
     wettelijke dan wel de op grond van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst
     verschuldigde opslagen voor sociale lasten en van 1750 productieve uren per jaar.
   c) Niet in aanmerking worden genomen:
       1)   winstopslagen bij transacties binnen een groep;
       2)   financieringskosten en alle rentevergoedingen.
   d) De kosten worden in aanmerking genomen met inbegrip van omzetbelasting, indien de
     subsidieontvanger omzetbelasting niet in aftrek kan brengen.
Op basis van de ingediende begroting zijn de subsidiabele projectkosten en het subsidiebedrag als
volgt geraamd:Projectkosten:


Ombouwkosten 200 stuks a 2675, - Euro          EUR   535.000, -
Opbrengsten 200 stuks a 2000, - Euro          EUR   400.000, -
Subsidiabele projectkosten               EUR   135.000, -

Aanloopkosten alleen in het eerste jaar         EUR   24.750, -
Overige kosten jaar 1 en jaar 2             EUR   110.250, -
                            EUR   135.000, -
                          9
              Marketingplan Verduurzaming Hanze AutoMobiliteitNader gespecificeerd komt het volgende uit de projectbegroting naar voren:


                    Uren      Jaar 1     Jaar 2     Totaal

1) Leiding Project en Bureau      660       18.000,-    18.000,-    36.000, -
2) Projectleiding opstartfase     330       18.000,-            18.000, -
3) Inrichting projectbureau               5.000,-             5.000, -
4) Promotiekosten materieel               8.000,-     4.000,-    12.000, -
5) Extra onderwijsmateriaal              16.000,-     2.000,-    18.000, -
6) Training docenten          120       5.000,-             5.000, -
Subtotaal ombouwonafhankelijk             70.000,-    24.000,-    94.000, -
7) Extra begeleiding inbouw      400       5.000,-    14.000,-    19.000, -
8) Coördinatie inbouw         400       4.000,-    12.000,-    16.000, -
9) Helpdesk              120       2.000,-     4.000,-     6.000, -
Subtotaal ombouwafhankelijk              11.000,-    30.000,-    41.000,-

Totaal                         81.000,-    54.000,-    135.000, -Commerciële middelen:


Het project verduurzaming Hanze Automobiliteit loopt nu 9 maanden en ten grondslag ligt een
afstudeerverslag van de heren B. Bouter en G. de Graaff, in de eerste fase van dit project beiden
werkzaam als projectmedewerkers aan het projectbureau VHAM onder leiding van de projectleider de
heer ir. R.A. Alberts, Docent Engineering aan de Hanzehogeschool Groningen.
Als projectactiviteiten zijn de volgende punten gedefinieerd.

       Ordenen PPO/CNG lesmateriaal
       Website opzetten voor informatieoverdracht
       Opzetten en bijhouden projectplanning
       Haalbaarheidsonderzoek project.
       Verdiepen van de techniek t.a.v. de diverse aardgassystemen.


Uitgaande van de activiteiten binnen het project zijn de volgende onderwerpen gedefinieerd als te
leveren producten:

    PPO en CNG documentenmap voor studenten Alfa College
    Haalbaarheidsonderzoek project
    Website voor informatie overdracht voor externe communicatie
    Black Board thema invullen voor interne informatie overdracht HG
    Technische verdieping ten aanzien van CNG installaties en inbouw
    Een verslag en presentatie van het resultaat

Voor de marketing van genoemde diensten moet uitgegaan worden van de beginselen van de
dienstenmarketing daar:

    Deze producten zullen ontstaan vanuit de dienstverlening van projectbureau VHAM
    Deze diensten vergankelijk zijn
    Deze diensten ontastbaar zijn
    De kwaliteit van deze diensten moeilijk te meten is.
    Er geen producten op voorraad gehouden kunnen worden
                         10
              Marketingplan Verduurzaming Hanze AutoMobiliteit
Voor het project verduurzaming Hanzemobiliteit is het de doelstelling om 50 auto’s om te bouwen om
deze geschikt te maken om te rijden op PPO en 150 auto’s op CNG te laten rijden. Aangezien er aan
deze ombouw hoge kosten kleven ( de raming is 15 tot 20 manuren per voertuig ) is het van belang de
inbouwkosten zoveel mogelijk te reduceren. Door leerlingen van het alfa College, afdeling
autotechniek deze ombouw te laten uitvoeren is het mogelijk om de kosten voor de gebruikte manuren
te minimaliseren. Voor leerlingen van het alfa College is dit een uitgelezen mogelijkheid om kennis te
maken met een nieuwe technologie die in opkomst is. Voor het alfa College zijn er twee onderdelen
van belang. Het gaat hierbij om het theoretische gedeelte en het praktijkgedeelte.

Ten aanzien van het haalbaarheidsonderzoek wordt hiervoor grotendeels een analyse gedaan in de
kansen en bedreigingen analyse daar voornamelijk externe factoren zoals de realisatie van
tankstations voor PPO en CNG, politiek-juridische en uiteraard ecologische factoren een grote rol
spelen.
Ook een in de planning reeds opgenomen tevredenheids onderzoek voor bestaande gebruikers van
de PPO retrofit installaties op verzoek van Solaroil Systems zal een bijdrage moeten gaan leveren in
de mate van haalbaarheid van ombouw binnen de in het project gestelde doelgroep.
In algemene zin kan gesteld worden dat de manier om transitie naar CNG/PPO te realiseren is om het
gehele product, ombouw, gebruikers en tankstations in zijn geheel in de markt te zetten.

Een eerste aanzet om te komen tot een professionele website is reeds gemaakt, zie hiervoor
www.hanze.nl/duurzaamrijden echter de aanvraag om de website te actualiseren tot de huidige stand
der zaken met alle relevante nieuwe informatie loopt nog.

Om invulling te geven aan de P van Promotie in het marketingplan is in het kader van de Public
Relations reeds acte de presente gegeven met een stand op de seminar voor duurzame energie in
Leeuwarden op 20 en 21 november jl. en de organisatie en uitvoering van een demonstratie dag op
het Terrein van de Hanzehogeschool Groningen op 31 november dezes.
In bijlage VIII is hiervan een gedetailleerd draaiboek te vinden.
Ook zijn er verschillende publicaties geweest aangaande het project in diverse media waarvan een
bloemlezing is te vinden in bijlage XII
Technische middelen:
Personele middelen:
Fysieke middelen:
                         11
              Marketingplan Verduurzaming Hanze AutoMobiliteit
2.3       Samenvatting Sterkte – Zwakte onderzoek ( SW )
 Hieronder worden de conclusies uit de interne omgevingsanalyse, toegespitst op de introductie van de
 beide nieuwe technieken weergegeven.
 Sterk     :     =====================================================
            Projectgroep VHAM heeft ruimschoots toegang tot andere gespecialiseerde
            kennis binnen de Hanze Hogeschool.
            Aan het project ligt een gedegen en zeer gedetailleerd projectplan ten
            grondslag.
            De projectleider bezit naast een uitgebreide technische achtergrond tevens over
            commerciële kwaliteiten.
            De Projectleider is zeer bevlogen met betrekking tot dit project en buigt nadelen
            om in voordelen.
            Samenwerking met de afdeling voertuigtechniek van Alfa College Groningen
            biedt vele voordelen.
            Er is reeds verregaande samenwerking met commerciële partijen t.w.
            SolarOilsystems, ESA Marum, Bohlen & Doyen en Opel v.d. Molen Groningen.
            Het milieu aspect van het project spreekt mensen met ideële motieven aan.
            De Merknaam Hanze Hogeschool biedt voordelen m.b.t. de propositie van de
            producten.
            De optie om om te bouwen naar CNG ( Aardgas brengt duidelijke financiële
            voordelen met zich mee met betrekking tot het actuele brandstofverbruik van
            het omgebouwde voertuig, des te meer kilometers er gereden worden des te
            groter het financiële voordeel.
            Voor de Volkswagen Transporter T5 2.0L is er al een europees conform R115
            goedgekeurd CNG ombouwsysteem.
            Voor de PPO ombouwset van fabrikant Wolf wordt een separate garantie
            regeling aangeboden met vervolgschade dekking voor het motorgedeelte van
            het voertuig.
            Uitstoot van schadelijke stoffen is aanmerkelijk minder bij beide technieken en
            dit is een van de voornaamste USP’s ( Unique Selling Propositions )
            Er is veel aandacht in de verschillende media over het onderwerp milieu en
            meer specifiek de uitstoot van CO2 en de schadelijke gevolgen hiervan voor
            mens en milieu.
            Ook de politiek stimuleert het innovatief denken in het veld van het milieu en
            daaraan gerelateerde technische ontwikkelingen, een uitermate onderbouwing
            van het bestaansrecht van dit project.
            Indien de huidige fossiele brandstofvoorraden drastisch verminderen en
            dientengevolge deze brandstofprijzen zullen stijgen, komt een ontwikkeling
            zoals omschreven in een gigantische stroomversnelling en hebben Hanze
            Hogeschool Groningen en ROC Alfa College hierin hun sporen reeds verdiend
            en heeft dan tevens een aanzienlijke voorsprong op het gebied van het
            verduurzamen van energie en het ontwikkelen van duurzamere technieken
            richting mobiliteit.
                          12
          Marketingplan Verduurzaming Hanze AutoMobiliteit
Zwak  :     =====================================================
        Projectgroep VHAM kent door groot verloop van de afstudeerders en tijdelijke
        krachten weinig continuïteit.
        Aan het project ligt een subsidieaanvraag ten grondslag met beperkingen
        gesteld richting de beoogde doelgroep.
        Naast de projectleider zijn commerciële kwaliteiten niet voldoende aanwezig.
        De infrastructuur rondom het project is matig ( Met name de Werkplekken en
        Computers).
        Het lijkt wel onmogelijk om binnen een tijdsbestek van maanden een
        fatsoenlijke website in de lucht te krijgen uitgaande van de faciliteiten die
        geboden worden door de Hanze Hogeschool zelf.
        Samenwerking met de externe commerciële partijen verloopt zeer stroef.
        Hanzehogeschool Groningen heeft een complexe organisatiestructuur waarin
        veel tijd benodigd is voor ondersteunende diensten.
        De typegoedkeuringen ( RDW ) en garantie regelingen ( Leverancier ) voor
        voertuigen onder het CNG programma zijn er nog niet.
        Halverwege en binnen het kader van het project is nog slechts 1 voertuig
        voorzien van de CNG aanpassing.
        Prins gassystemen in Eindhoven (Leverancier van o.a. LPG installaties) ziet
        binnen een tijdsbestek van 5 jaar nog geen brood in CNG ombouw in
        Nederland.
        Er zijn zeer weinig tankfaciliteiten in Nederland voor CNG.
        Voor voertuigen vallende onder fabrieksgarantie vervalt deze garantie na
        ombouw naar CNG.
        Voor een redelijke actieradius en optimaal gebruik van het goedkopere aardgas
        is qua volume relatief veel ruimte benodigd in het om te bouwen voertuig met
        daarbij nog eventuele voertuigaanpassingen zoals sterkere vering en
        ophanging.
        De initiële investering voor een CNG ombouwset en overige bijkomende kosten
        zal voor de beoogde doelgroep een te grote drempel vormen zeker indien de
        terugverdientijd pas na enige jaren is bereikt ( Zie hoofdstuk Prijs)
        Bij de ombouw naar PPO speelt ook deze kosten overweging een belangrijk
        opstakel indien de doelgroep zoals omschreven in de subsidieaanvraag
        gehandhaafd blijft in het Plan.
        Beperkte tankfaciliteiten voor PPO in Nederland, de thuistankinstallatie is qua
        plaatsing en investering geen reële optie voor de beoogde doelgroep.
        Bij voertuigen vallende onder de fabrieksgarantie vervalt deze garantie na de
        ombouw voor PPO.
        Een vergrote onderhoudsgevoeligheid en grotere frequentie van het olie
        verversen brengt substantiële additionele kosten met zich mee.
        De prijs van de PPO in Nederland is niet marktconform vergeleken met
        Duitsland en door het geringe prijsverschil t.o.v. de huidige dieselprijs is het
        binnen redelijke termijn terugverdienen van de eerste investering niet reëel voor
        de huidige doelgroep.
        Voor een professionele ombouwset ( Wolf ) is een zeer beperkt aantal typen
        auto’s geschikt, de goedkopere Elsbett optie is op dit moment nog niet
        voldoende uitontwikkeld om een professioneel en betrouwbaar imago te kunnen
        bieden.
        Stroperige houding van de Nederlandse politiek en overheid ten aanzien van
        het milieu en meer specifiek de verduurzaming van energie in vergelijking met
        bv. Zweden, maakt het zeer moeilijk om een momentum te genereren in deze
        materie.
                     13
              Marketingplan Verduurzaming Hanze AutoMobiliteit
Opmerkingen bij de Sterkte – Zwakte analyse :


1). De sterke punten kunnen worden gebruikt om een comparatief voordeel te behalen ten opzichte
van de overige partijen in de markt.
2). Deze sterke eigenschappen dienen in de marktbenadering en verdere publicitaire uitingen dan
ook te worden benadrukt.
3). De zwakke punten zullen verder geanalyseerd moeten worden en waar mogelijk op korte termijn
opgelost.

Deze en met name punten aangaande de organisatie van de projectgroep zijn reeds besproken en
onderkent door de projectleider en deze heeft aangegeven hiervoor actief een oplossing te zoeken.
Te denken valt in eerste plaats aan het brengen van een duidelijke structuur met bijbehorende
omschrijving van taken en verantwoordelijkheden van de projectmedewerkers.
Er is door het innovatieve karakter van de CNG en PPO technieken nog weinig kennis en ervaring
voorhanden om het effectueren van deze technieken in actuele ombouw binnen korte termijn in
voldoende volume van de grond te krijgen, aldus moet gevreesd worden of de doelstelling, de reductie
van 402 ton CO2 op jaarbasis binnen het door de subsidieverlener gestelde termijn gehaald zal
worden indien alleen maar gecommuniceerd blijft worden naar de huidige doelgroep t.w. medewerkers
en studenten van de HG eventueel met uitbreiding van de groep met medewerkers en studenten van
het Alfa College en de RUG.

Conclusies naar aanleiding van de Sterkte – Zwakte analyse :


De voorlopige conclusie van de interne omgevingsanalyse luidt dat de voortzetting van het project met
enige aanpassingen m.b.t. tot de interne organisatie en een duidelijke verandering van het focusseren
op de huidige naar een andere dan de huidige doelgroep met name valt te denken aan
transportbedrijven, taxibedrijven, vrachtvervoerders en andere commerciële bedrijven die vervoer als
voornaamste revenu generator hebben en door het veranderen van brandstof voor hun operationele
wagenpark met voornoemde technieken een aanzienlijke financiële besparing kunnen behalen en niet
in mindere mate zich als onderneming kunnen positioneren als maatschappelijk verantwoorde
ondernemer.
Dit laatste is reeds in de praktijk gebracht door de firma Quick en Quality Logistics in Winschoten dat
zich voornamelijk profileert als “Groene Transporteur” en door promotie en communicatie van dit
imago nieuwe klanten wist aan te trekken en daardoor de omzet zag toenemen.
Voor het bedrijfsleven kan dus het milieu aspect van het rijden op PPO of CNG meegenomen worden
in promotie van het bedrijfsimago en daardoor zal de eerste investering die hogere kosten dan
ombouw voor particulieren met zich meebrengt terugverdiend kunnen worden als integraal onderdeel
van het promotie/communicatie budget van dat bedrijf en daardoor zal boekhoudkundig het
inverdienen ten gevolge van de lagere brandstofprijs direct na ombouw zijn beslag kunnen krijgen.
Ook de mogelijkheden voor het “thuistanken” van de PPO zijn voldoende voorhanden bij bedrijven.


Als belangrijkste aanbeveling kan ik dus, na in korte tijd kennis te hebben genomen
van deze complexe ( door de schaal waarop deze technieken zich bevinden ) materie,
doen het herdefiniëren van de beoogde doelgroep van primair naar secundair en het
voorrang geven van alle activiteiten van de projectgroep alsmede alle publicitaire en
promotionele activiteiten rondom de productgroep PPO en de productgroep CNG te
richten op de primaire doelgroep namelijk het bedrijfsleven en meer specifiek de
transportsector.

Bijkomend voordeel zal zijn dat door het hoge gemiddelde jaarkilometrage van een
voertuig gebruikt voor transport over de weg en het hogere brandstofverbruik met
gerelateerde hogere uitstoot van CO2 de doelstelling van het totale project n.l.
besparing van 402.000 kilo CO2 op jaarbasis met een veel kleiner volume in aantallen
behaald zal kunnen worden.


                         14
             Marketingplan Verduurzaming Hanze AutoMobiliteit
Gezien het beperkte aantal mensen in de projectgroep, het vervliegen van kennis door
verloop onder de afstudeerders, de beperkte operationele middelen en infrastructuur,
de trage progressie in de voortgang van het project en het niet aflatende
enthousiasme van Ramon Alberts lijkt mij gezien mijn uitgebreide ervaring in het
commerciële bedrijfsleven de voornoemde aanbeveling de enige juiste.
Deel 2         Externe Omgevingsanalyse


Hoofdstuk 3       Marktanalyse

De omschrijving van de identificatie en nadere specificering van de deelmarkten, de grootes van deze
markten, de belangrijkste kenmerken van deze markten en de markttrends kunnen invulling vinden
aan de hand van het rapport dat door studenten van commerciële economie van de HG opgemaakt
zal worden.


Hoofdstuk 4       Afnemersanalyse

De omschrijving van de groepen afnemers in de benoemde deelmarkten, de grootes van die groepen
en de belangrijkste kenmerken van deze groepen kunnen invulling vinden aan de hand van het
rapport dat door studenten van commerciële economie van de HG opgemaakt zal worden.


Hoofdstuk 5       Analyse overige gesubsidieerde partijen

De omschrijving van de overige partijen en instellingen die werken aan projecten met
gemeenschappelijke doelstellingen als het project VHAM, kenmerken van deze partijen, het bereiken
en benaderen van de doelgroepen van deze overige partijen en de concurrentie van andere
technieken voor verduurzaming van Automobiliteit kunnen invulling vinden aan de hand van het
rapport dat door studenten van commerciële economie van de HG opgemaakt zal worden.


Hoofdstuk 7       Operationele marketingmix analyse

7.1       Product

De projectgroep VHAM wil om de doelstelling te behalen een tweetal relatief nieuwe productvormen
op de markt binnen de doelgroepen promoten, te weten:

       Ombouw van bestaande dieselvoertuigen van verbranding van dieselbrandstof
       naar verbranding van PPO teneinde een aanzienlijke besparing van uitstoot van
       schadelijke gassen, o.a. broeikasgas CO2 en tevens een economisch voordeel te
       kunnen behalen.


       Ombouw van bestaande benzinevoertuigen van verbranding van benzine naar
       verbranding van CH4 teneinde een besparing van uitstoot van schadelijke gassen,                         15
               Marketingplan Verduurzaming Hanze AutoMobiliteit


       o.a. broeikasgas CO2 en tevens een aanzienlijk economisch voordeel te kunnen
       behalen.


   Tevens zijn hiermee in hoofdzaak de beide deelmarkten gedefinieerd namelijk eigenaren van
   een voertuig dat aangedreven wordt door middel van een benzine motor en de groep eigenaren
   van voertuigen die aangedreven worden met behulp van een motor op dieselolie.
Het ombouwen naar de techniek voor gebruik van PPO als fysiek product:


Van diesel naar puur plantaardige olie


Wat is rijden op puur plantaardige olie (PPO)
Rijden op puur plantaardige olie is mogelijk als vervangingsbrandstof voor de dieselmotoren. De
voordelen van PPO ten opzichte van diesel is dat het schoner is dan het rijden op dieselolie. Qua
comfort en prestaties scoort puur plantaardige olie vergelijkbaar met voertuigen geschikt voor
dieselbrandstof.


Rijden op PPO is schoon
Voertuigen die rijden op PPO zijn vele malen schoner dan voertuigen die rijden op diesel. Door het
gebruik van PPO als brandstof is het mogelijk om de uitstoot van schadelijke stoffen aanzienlijk te
verminderen zoals CO, koolwaterstoffen HC, roetdeeltjes en vooral CO2. In de onderstaande tabel
staat aangegeven hoeveel reductie kan worden behaald.
 Gemiddelde uitstoot                          Ten opzichte van:
  50% minder koolmonoxide (CO)
  100% minder kooldioxide (CO2)
  40% minder koolwaterstoffen (HC)                   Diesel
  50% minder roetdeeltjes
  Stikstof NOX gelijk of iets minder
Bron: Solaroilsystems


Duitse studies hebben vastgesteld dat over de gehele PPO keten gemeten bij de LCA ( Life Cycle
Analysis) meer dan 72% CO2 besparing per liter tot stand komt, dit gegeven in vergelijking met
aanwending van dieselolie.                          16
                 Marketingplan Verduurzaming Hanze AutoMobiliteit


Rijden op PPO is relatief voordelig
Rijden op PPO is relatief voordelig aangezien de winning, exploitatie, raffinage en transport van
minerale brandstoffen steeds moeilijker en duurder wordt. Hierdoor zal de prijs voor ruwe olie alleen
stijgen. Als gevolg hiervan zal de prijs aan de pomp nog meer gaan stijgen. De prijs voor PPO zal hier
onder blijven waardoor de investering voor de installatie van het PPO-systeem bij een gemiddelde van
20.000 kilometers per jaar terugverdiend zal zijn.


Rijden op PPO is veilig
Gezien het feit dat PPO een plantaardige olie is is de opslag, transport en het gebruik ervan zeer
veilig. Veel veiliger dan de gebruikelijke minerale brandstoffen omdat de ontbrandingstemperatuur
hoger ligt dan bij benzine en diesel. Ook is de schade bij verspilling of lekkage aanzienlijk minder erg
aangezien het een biologisch afbreekbaar natuur product is.


Techniek PPO
vooraanzicht PPO 2-tanksysteem
Het gebruik van P.P.O. is beperkt tot dieselvoertuigen en dieselmotoren welke zijn uitgerust met een
Bosch inspuitsysteem. Dit is een voorwaarde zodat de motor kan worden aangepast omdat P.P.O.
een hogere viscositeit heeft dan dieselolie. Het is daardoor minder vloeibaar. Dit wordt veroorzaakt
door de aanwezigheid van glycerine in de P.P.O. Om de structuur en samenstelling van deze pure
plantaardige olie, niet aan te tasten, als deze wordt gebruikt als vervanger van dieselolie, wordt de
P.P.O. in het het systeem voorverwarmd tot ca. 65° C. voordat het via de brandstofpomp wordt
ingespoten in de cilinders. De glycerine wordt dus bewust, in de olie gehandhaafd, en vervult daarmee
gelijktijdig een nieuwe en smerende functie. Dit element komt tegemoet aan de steeds schraler
wordende dieseloliën, de reden waardoor inspuitsystemen tegenwoordig veel sneller slijten. Een
bijeffect bij het gebruik van PPO is dat het normale dieselgeluid wordt gereduceerd, en de motor
soepeler loopt. Het principe van "voorwarmen" van de P.P.O., is een algemeen aanvaarde oplossing
om het verpompen van P.P.O. en het onder hogedruk inspuiten van de brandstof te vergemakkelijken.


                            17
              Marketingplan Verduurzaming Hanze AutoMobiliteit
Opwarming tot 60-65°C is daarbij ideaal. Theoretisch is het verbruik van P.P.O. fractioneel hoger (ca.
4%) dan bij dieselolie, doch volgens de gebruikers merkt men daar in de praktijk weinig van. De
energiewaarden van PPO (33,7 MJ/liter), en dieselolie (35,1 MJ/liter), liggen dicht bij elkaar. Vooral bij
lange afstanden waarbij de P.P.O. zijn ideale opwarmings temperatuur krijgt, draait de motor soepel
en krachtig.


Wij hebben ervoor gekozen 2 systemen in Nederland te introduceren en te monteren:
1) Het Solaroil -PTN-, 2-tank systeem (voorwarm systeem ) voor zwaardere motoren.
2) Het Wolf 1-tank systeem. Voor voertuigen van de Volkswagen stam.


Beide systemen voldoen daarmee aan het "dual-fuel" principe! Onafhankelijk van elkaar, kunnen nu
twee soorten oliën waarvan één van fossiele- en eindige bronnen, en één van plantaardige- en
hernieuwbare bronnen, ( zelfs van eigen bodem ), voor dezelfde motor worden gebruikt. Beide
aanpassingen kunnen uitsluitend door gekwalificeerde technici worden uitgevoerd. Voor het twee-tank
systeem is een dealer netwerk opgericht, waarvan de monteurs door ons zijn opgeleid.


Het normale onderhoud van uw voertuig kan vervolgens bij Uw eigen garage blijven plaats vinden.
Bij de z.g."koudstart" ontstaat soms een lichte honing geur, die verdwijnt zodra de motor warm is. Om
de z.g. "Polymerisatie" tegen te gaan, (Polymerisatie het zich verbinden van P.P.O. met motorolie),
dienen filters en motorolie, voor vrachtwagens bij 30.000 km en voor personenauto’s bij 10.000 km te
worden vervangen.
Vor-Norm DIN 51605
P.P.O. wordt door ons geleverd op basis van de nieuwe Vor-Norm DIN 51605. Deze kwaliteitsnorm
dient strikt te worden nageleefd bij het betanken in de door ons geleverde systemen. Andere oliën die
worden gebruikt en niet aan deze norm voldoen, kunnen mogelijk tot motorschades leiden.
Het ombouwen naar de techniek voor gebruik van CNG als fysiek product:


Van Benzine naar aardgas


Wat is rijden op aardgas (CNG)?
Rijden op aardgas, niet te verwarren met LPG/Autogas, is de nieuwe manier van autorijden. De
                          18
                  Marketingplan Verduurzaming Hanze AutoMobiliteit
   voordelen ten opzichte van benzine, diesel of lpg zijn dat het schoner, stiller en voordeliger is. Qua
   comfort en prestaties scoort aardgas ongeveer net zo goed als andere brandstoffen.


   Rijden op aardgas is zowel voor het bedrijfsleven en de overheid evenals voor particulieren omdat
   deze brandstof voor vele toepassingen gebruikt kan worden.


   Wat zijn de voordelen?


   1. Rijden op aardgas is schoon
   Aardgas voertuigen stoten veel minder vervuilende en schadelijke stoffen uit dan voertuigen met
   conventionele brandstof. De exacte emissies hangen van verschillende factoren af. In de tabel kunt u
   aflezen hoeveel schoner het rijden op aardgas is ten opzichte van andere brandstoffen.


    Gemiddelde uitstoot               Ten opzichte van

25    25 % minder CO2                 Benzine
97    97 % tot 100% minder Benzeen
98    98 % minder zwavelverbindingen         Diesel
80    80 % minder NOx (stikstofoxiden)
97    97 % tot 100% minder benzeen
ge    geen roet
25    25 % minder CO2                 LPG

de    de uitstoot van kankerverwekkende        Benzine, diesel en LPG
de    deeltjes is nihil


   2. Rijden op aardgas is voordeliger
   Als brandstof is aardgas een stuk goedkoper dan benzine, diesel en LPG. Voor veel toepassingen is
   rijden op aardgas dan ook de voordeligste optie, ook wanneer andere vaste en variabele kosten
   worden meegerekend. Bovendien geeft de overheid in veel gevallen een subsidie op de aanschaf van
   een aardgas installatie vanwege het enorme milieuvoordeel.

   3. Rijden op aardgas is stil
   Aardgas voertuigen zijn 50% tot 75% stiller dan dieselvoertuigen. Vooral in stedelijke gebieden is dit
   een belangrijk voordeel.


   4. Rijden op aardgas is veilig
   Aardgas is lichter dan lucht dus zodra het in de openlucht komt vervliegt het zeer snel. Hierdoor is de
   kans op gevaarlijke situaties aanzienlijk kleiner dan bij LPG en andere brandstoffen. Door de relatieve
   hoge ontstekingtemperatuur vat aardgas ook minder snel vlam dan benzine of lpg.
                             19
              Marketingplan Verduurzaming Hanze AutoMobiliteit
Financieel voordeel voor particulieren
Rijden op aardgas levert ook voor particulieren financieel voordeel op. Maar u wilt natuurlijk weten wat
u concreet bespaart. Het onderstaande rekenvoorbeeld met de Volvo S60 helpt u op weg.
Techniek CNG
Aardgas wordt in druk verhoogd tot circa 200 atmosfeer (bar) en in het voertuig opgeslagen in een
cilinder of in de kofferdeksel (onder meer bij Mercedes en Volvo). De cilinders worden geplaatst in de
kofferbak, op het dak (bij bussen bijvoorbeeld) of onder het voertuig.
Bron: www.ngv-holland.nl
Als het voertuig brandstof nodig heeft, gaat het vanuit de cilinders door hoge druk leidingen naar een
reduceer. Dit reduceer is veelal geplaatst onder de motorkap. Als de motor voorzien is van een
carburateur, vermindert dit reduceer de druk van het gas tot ongeveer de druk van de buitenlucht. Het
gas wordt vervolgens via een mengkamer met de door de motor aangezogen lucht gemengd en in de
motor gevoerd. (Nicor Natural Gas Vehicles)
Heeft de motor brandstof injectie, dan brengt het reduceer de druk van het gas terug tot circa 6 bar
alvorens het in de motor wordt geïnjecteerd. In beide gevallen stroomt het gas in de
verbrandingskamer, waar het wordt ontstoken om het benodigde vermogen voor het voertuig te
ontwikkelen speciale magneetkleppen zorgen ervoor dat het gas niet in de motor kan stromen als
deze uit is. Bij voertuigen, die zowel met aardgas als benzine of diesel kunnen draaien, is er een


                          20
              Marketingplan Verduurzaming Hanze AutoMobiliteit
brandstofkeuzeschakelaar, waarmee voor de gewenste brandstof kan worden gekozen. In een aantal
gevallen gebeurt dit automatisch als het gas op is. De auto is veelal voorzien van een brandstof meter
die aangeeft hoeveel gas nog in de cilinders aanwezig is. Een aantal leveranciers maakt motoren die
uitsluitend op aardgas kunnen draaien.
Aardgas kan ook in vloeibare, diepgekoelde vorm worden meegenomen. Het is dan 164 graden onder
nul. Bij gebruik wordt de brandstof verdampt en verder gebruikt op de beschreven wijze.
Het Totale Product:


De beide ombouwsets (PPO en CNG) die in ontwikkelingsfase zijn met verschillende commerciële
partijen t.w. Solaroil Systems in Boijl, Friesland en Bodo in Wiesmoor Duitsland geven de gebruiker
een mogelijkheid om hun wijze van transport waarin in dit geval gekozen is voor de auto, met alle
voordelen van deze wijze van transport t.o.v. openbaar vervoer, op een meer milieuvriendelijke en
tevens voor hen goedkopere manier te beleven.
Om de daadwerkelijke ombouw van deze onder de strekking van het project vallende voertuigen te
kunnen realiseren zijn hiervoor de afdeling voertuigtechniek van het ROC Alfa College in Groningen
en autogarage ESA in Marum, Friesland bereid gevonden.

Buiten de fysieke ombouw van voertuigen moeten ook de mogelijkheden voor het tanken van de
benodigde schonere brandstoffen onderzocht en gecommuniceerd worden naar de diverse
doelgroepen.
Een nieuwe innovatie op dit gebied is de mogelijkheid voor thuis tanken van de CNG en de
ontwikkeling van vulpunten bij bestaande tankstations.
Voor het thuis tanken van de PPO is ook een voorziening ontwikkeld door SolarOilSystems en is ook
direct leverbaar tegen meerkosten van € 1500,-.
In de nabije toekomst is voorzien de bouw van een tankstation aan de snelweg A28 westkant ter
hoogte van de afslag Pesse waar zowel PPO als CNG getankt zal kunnen worden.
Op dit moment is het aantal vulpunten voor CNG zeer beperkt.
Het milieu en meer specifiek de uitstoot van broeikasgassen en de nadelige gevolgen daarvan is op
dit moment zeer actueel in de media en zou binnen een brede doelgroep een duidelijk uitgangspunt
kunnen vormen in combinatie met een economisch voordeel als incentive om in de ombouwfaciliteit te
investeren.

Het ombouwen naar de techniek voor gebruik van PPO als totaal product:Voor de beoogde doelgroep t.w. studenten en medewerkers van de Hanzehogeschool wordt dit
product in hoofdzaak gezien als een optie om eventueel brandstofkosten te kunnen besparen, een
klein deel van dit segment geeft te kennen een meerwaarde toe te kennen aan de ecologische
aspecten van deze nieuwe techniek namelijk de verminderde milieubelasting.
De laatste berekeningen uitgaande van de huidige prijs van de diesel brandstof prijs zijn als volgt:

Ombouwkosten VW types ( VW, Audi, VW Passat, Scoda)           € 3510, -

Verbruik 8,3 liter/100 km bij huidige dieselprijs van  € 0,97
Huidige PPO prijs binnen de accijns vrijstelling     € 0,86

Aantal kilometers op jaarbasis              25.000
Besparing op jaarbasis (per 100 km € 0,91) resulterend in een besparing van € 228,25 / jaar                          21
              Marketingplan Verduurzaming Hanze AutoMobiliteitTerugverdientijd van de ombouwset (Breakeven) bij 384.447 km totaal kilometrage resulteert dan in
158 maanden ofwel 15,4 jaar

Aangetekend dient te worden dat bij deze optie een garantie wordt afgegeven op de motor van het
voertuig.


Uitgaande van de veel goedkopere Elsbett ombouwset voor alle typen auto’s van € 1000, - met
dezelfde variabelen als boven:

Terugverdientijd van de ombouwset (Breakeven) bij 109.529 km totaal kilometrage resulteert dan in
53 maanden ofwel 4,4 jaar

Aangetekend dient te worden dat bij deze optie geen garantie wordt afgegeven op de motor van het
voertuig.Duidelijk valt hieruit te concluderen dat de terugverdientijd van de ombouwset in combinatie met
kortere intervallen tussen het verversen van de motor olie nu gesteld is op 15,4 of met een minder
professionele oplossing 4,4 jaar en de vraag kan gesteld worden of dit economisch gezien een
verantwoorde investering is voor de particuliere autobezitter waarvan “de student” het grootste deel
vormt van de beoogde doelgroep.Het ombouwen naar de techniek voor gebruik van CNG als totaal product:Voor de beoogde doelgroep t.w. studenten en medewerkers van de Hanzehogeschool wordt dit
product in hoofdzaak gezien als een optie om eventueel brandstofkosten te kunnen besparen, een
klein deel van dit segment geeft te kennen een meerwaarde toe te kennen aan de ecologische
aspecten van deze nieuwe techniek namelijk de verminderde milieubelasting.
De laatste berekeningen uitgaande van de huidige prijs van 1m3 Aardgas zijn als volgt:


Ombouwkosten VW types ( VW, Audi, VW Passat, Scoda)           € 3500, -
Noodzakelijke voertuigkeuring bij TNO                  € 3000, -
Totaal investering                           € 6500, -


Bij een gemiddeld benzine verbruik van 1:12,5 zal het verbruik van aardgas omgerekend 1:15,5
bedragen
Aldus bij een jaarkilometrage van 25.000 kilometer uitgaande van een totaal verbruik van 2000 liter
benzine:


2000 liter benzine maal de huidige benzine prijs van € 1,27 resulteert in een bedrag van
                                              € 2540, -
1613 kg aardgas maal de huidige gasprijs van € 0,59 resulteert in een bedrag van      € 951, -
Extra kosten verhoging houderschapsbelasting                        € 248, -
Verschil Benzine t.o.v. aardgas ( CH4)
                                    € 1199,- -/-

                                    ___________
Terugverdienbedrag per jaar is dan:
                                    € 1351, -
                         22
              Marketingplan Verduurzaming Hanze AutoMobiliteit
Terugverdientijd van de ombouwset (Breakeven) bij 25.000 km totaal kilometrage resulteert dan in 4,9
jaar.
Indien typegoedkeuring buiten beschouwing wordt gelaten is deze terugverdientijd 2,6 jaar echter dit
is geen reële optie op dit moment.Hieruit kan geconcludeerd worden dat het ombouwen van de benzinemotor naar het verbranden van
CNG een economisch gezien duidelijk financieel voordeel gaat opleveren echter de volgende
tegenwerpingen worden gemaakt bij het analyseren van deze oplossing.
Voor een actieradius van ongeveer 400 kilometer is inbouw van een 200 liter watervolume
tanksysteem vereist dit zal enkel mogelijk zijn in grotere voertuigen en zal desondanks een flink deel
van de bagageruimte in gaan nemen.
Tevens is inbouw alleen mogelijk in voertuigen waarvan de fabrieksgarantie verstreken zal zijn,
autofabrikanten hebben de motoren van voertuigen die af fabriek geleverd worden met een motor
geschikt voor aardgas voorzien van allerhande aanpassingen om de motor te beschermen in
vroegtijdige slijtage en schade door de andere verbrandingskarakteristieken van gas t.o.v. benzine.
Een derde punt is toelating door de rijksdienst voor het wegverkeer voor voertuigen die zijn aangepast
voor deze techniek, is nog geen regeling voor op dit moment.

Aangezien voornoemde punten een duidelijk bezwaar zullen gaan vormen voor het leveren van dit
product aan de beoogde doelgroep t.w. studenten en medewerkers van HG is ook voor deze
oplossing te concluderen dat op dit moment de doelstelling niet zonder duidelijke aanpassing van het
beoogde product gehaald zal worden.
7.2       Prijs

Ombouw diesel naar PPO     :                        € 3510,- incl. BTW
professionele oplossing (type afhankelijk dus beperkt inzetbaar)
Ombouw diesel naar PPO     :                        € 1000,- incl. BTW
“hobby” oplossing (alle typen voertuigen, geen garantie)
Thuistank faciliteit      :                        € 1500,- incl. BTW
Een andere optie is tanken bij het Alfa College.

Ombouw Benzine naar CNG :                         € 3500,- incl. BTW
professionele oplossing (type afhankelijk en daardoor zeer beperkt inzetbaar)
Ombouw Benzine naar CNG :                         € 6500, - incl. BTW
professionele oplossing (type onafhankelijk inclusief de kosten voor keuring)
                         23
              Marketingplan Verduurzaming Hanze AutoMobiliteit
7.3       Promotie

Promotionele activiteiten zullen primair gericht moeten zijn op het bekendheid geven van de on- en
mogelijkheden van het ombouwen van bestaande voertuigen naar een techniek die dat voertuig
geschikt maakt voor het verbranden van duurzame energie.
In de communicatie naar de doelgroep moet het imago rond het rijden op duurzame energie ( met
name valt te denken aan transportbedrijven, taxibedrijven, vrachtvervoerders en andere commerciële
bedrijven die vervoer als voornaamste revenue generator hebben en door het veranderen van
brandstof voor hun operationele wagenpark met voornoemde technieken een aanzienlijke financiële
besparing kunnen behalen en niet in mindere mate zich als onderneming kunnen positioneren als
maatschappelijk verantwoorde ondernemer ) dusdanig overkomen dat er in hoofdzaak een
marketinggedachte voor de betreffende ondernemer aan ten grondslag ligt die een “groen imago” kan
bewerkstelligen waarmee de ondernemer zich duidelijk kan positioneren t.o.v. zijn huidige
concurrenten.
Dit laatste is reeds in de praktijk gebracht door de firma Quick en Quality Logistics in Winschoten dat
zich voornamelijk profileert als “Groene Transporteur” en door promotie en communicatie van dit
imago nieuwe klanten wist aan te trekken en daardoor de omzet zag toenemen.


Voor het bedrijfsleven kan dus het milieu aspect van het rijden op PPO of CNG meegenomen worden
in promotie van het bedrijfsimago en daardoor zal de eerste investering de hogere kosten dan
ombouw voor particulieren met zich meebrengt terugverdiend kunnen worden als integraal onderdeel
van het promotie/communicatie budget van dat bedrijf en daardoor zal boekhoudkundig het
inverdienen ten gevolge van de lagere brandstofprijs direct na ombouw zijn beslag kunnen krijgen.
Ook de mogelijkheden voor het “thuistanken” van de PPO zijn voldoende voorhanden bij bedrijven.


Het financiële aspect zal zeker meegenomen moeten worden in de communicatie met deze doelgroep
daar de ondernemer naar de toekomst toe een stabieler en meer voorspelbaar financieel onderdeel
van zijn ondernemingsplan zal kunnen invullen omdat hij veel meer onafhankelijk is van variabele
transportkosten in de vorm van hoge prijzen voor de fossiele brandstoffen.
Er zijn reeds promotionele activiteiten gestart en wel de volgende:     Er zijn tot nu toe 2 demodagen georganiseerd waarbij genodigden en voorbijgangers kennis
     hebben kunnen maken met de techniek door het maken van een proefrit in naar keuze een
     auto op PPO techniek of een auto op aardgas ( CNG techniek )
     Tijdens de demodagen is er een stand geplaatst waarin diverse modellen van de technische
     toepassing op een zogenaamd demonstratie bord is getoond tevens zijn belangstellenden
     uitgebreid geïnformeerd over de techniek zelf evenals het project Verduurzaming Hanze Auto
     Mobiliteit
     Er zijn een tweehonderdtal brochures gedrukt met aan de voorzijde uitleg met berekening
     voor investeringskosten en terugverdientijd over de beide technieken en aan de achterzijde
     een inschrijfformulier waarop geïnteresseerden middels het invullen van NAW gegevens en E-
     mail adres aan kunnen geven op de hoogte gehouden te willen worden van voortgang van het
     project en mogelijkheden tot het ombouwen van hun auto.
                          24
              Marketingplan Verduurzaming Hanze AutoMobiliteit


    Er is acte de presente gegeven middels het inrichten en bemannen van een stand op het
    congres voor “Duurzame Mobiliteit” in stadsschouwburg de Harmonie te Leeuwarden op 20 en
    21 november 2006 waarbij tevens demonstraties zijn gegeven van een Elsbett motor geschikt
    voor verbranding van Puur Plantaardige Oliën.
    Er zijn 2 borden geplaatst met de tekst “Parkeren voor Demonstratie Auto’s op Aardgas of
    PPO” op een zeer strategische plaats van het parkeerterrein naar het hoofdgebouw van de
    faculteit voor engineering van de Hanzehogeschool.
    Er is een Land Rover aangekocht die rijdt op PPO en die recent voorzien is van belettering en
    stickers met als achtergrond een koolzaadveld en daaroverheen de logo’s van de
    Hanzehogeschool en van het Alfa College, bij deze aankoop is tevens een overeenkomst
    aangegaan met de vorige eigenaar om al het reeds aanwezige promotie materiaal zoals een
    film gemaakt tijdens de tour door China te mogen gebruiken voor reclame doeleinden binnen
    het project VHAM.
    In de bijlage is het draaiboek voor een op een later tijdstip te organiseren demo/promotie dag
    opgenomen.
    Met de afdeling PR van de Hanzehogeschool in de persoon van Mevr. Steffy Praamstra zijn
    verregaande afspraken gemaakt over inschakeling van de schrijvende media alsmede het
    NOS Journaal om in de nabije toekomst het project VHAM met de producten verder onder het
    voetlicht te brengen bij een breder publiek
    Er is een artikel geplaatst in de huiskrant van de Hanzehogeschool “ Gehoord en Gesien” over
    project VHAM en over de laatste demonstratiedag op het terrein van de Hanzehogeschool.
Verdere promotionele activiteiten kunnen gezien worden specifiek gericht op het bedrijfsleven door bv.
Direct Mail campagnes, Persoonlijke Verkoop echter hiervoor zal de projectgroep zich terdege voor
moeten bereiden en het initiatief moeten nemen om te beginnen met bv. Het benaderen van de Kamer
van Koophandel voor het verkrijgen van een adressenbestand van vervoersondernemingen in de 3
noordelijke provincies teneinde deze bedrijven met DM en Persoonlijk contact te kunnen bereiken.Hiervoor is nodig in eerste instantie een communicatieplan.
In stappen   :    ====================================================
         Keuze van de Vervoersbranche als primaire doelgroep
         Keuze van de Particuliere berijder als secundaire doelgroep
         Als doel kan voornamelijk gesteld worden het promoten van het rijden
         op duurzame energie met als resultaat bekendheid met de materie en
         de technieken, het positioneren van het “schone rijden” en
         maatschappelijk verantwoord ondernemen bij ondernemers en het
         versterken van het imago van PPO en Aardgas verbranding.
         Het budget zou vastgesteld kunnen worden door een taakstellende
         methode, aldus gericht op het behalen van het einddoel ( 402 ton CO2
         besparen) vertaald naar het aantal om te bouwen voertuigen.
         Het best werkt een mix van publiciteit, aanwezigheid bij open dagen en
         persoonlijke benadering van de doelgroep ( Dit laatste is niet
         onmogelijk daar het aantal om te bouwen voertuigen rond de 75 zal
         liggen uitgaande van een quotum particulier gecombineerd met een
         quotum bedrijfswagens )


                         25
              Marketingplan Verduurzaming Hanze AutoMobiliteit


         De communicatie boodschap is eenvoudig te formuleren in “Ik rij
         Groen op Gele PPO of Blauwe Aardgas op deze Groene Planeet” of iets
         van die strekking, de boodschap is duidelijk gericht op het milieu en in
         mindere mate op besparing in kosten die echter wel duidelijk wordt
         meegewogen om de techniek te kunnen toepassen op een economisch
         verantwoorde manier.
         Als media kunnen de Dagbladen benaderd worden door afdeling PR
         van de HG, Radio Noord met een interview met R. Alberts zou het
         zeker goed doen, Ramon op Televisie zal nog hoger scoren hij heeft de
         juiste uitstraling om de van tevoren geformuleerde boodschap over te
         kunnen brengen aan een breed publiek.
         Aan de hand van reacties en aantal hits op de website kan gemeten
         worden wat het effect is van de gevolgde communicatie strategie.
7.4       Distributie

De distributie zal gedaan worden door de commerciële partijen tw. SolarOil Systems, ESA Marum en
BoDo in Wiesmoor, er zou bij deze bedrijven voldoende kennis in huis moeten zijn om Verkoop en
ombouw te faciliteren en te ondersteunen.
7.5       Prognoses
Indien in het toekomstige kabinet het milieu hoger op de agenda komt te staan dan bij voorgaande
kabinetten zal er meer draagvlak ontstaan voor projecten zoals VHAM en kunnen de commerciële
bedrijven voortvarender te werk gaan in het promoten van milieuvriendelijke oplossingen waarbij
kennisinstellingen zoals de Hanzehogeschool een grote rol zullen spelen bij het aandragen van
innovaties op milieu gebied naar het bedrijfsleven.

De looptijd van project VHAM is in dit kader te kort om effectief de bepaalde doelstelling te behalen
indien wordt vastgehouden aan de beoogde doelgroep als omschreven in de subsidieaanvraag.

Echter wordt primair het bedrijfsleven met name de transportsector benaderd als doelgroep waarbij in
de promotie de nadruk komt te liggen op het voordeel van het groene rijden als onderdeel van het
bedrijfsimago voor deze doelgroep dan bestaat grote kans dat het project VHAM succesvol kan
worden volbracht binnen de gestelde termijn van in totaal 2 jaar.
                          26
            Marketingplan Verduurzaming Hanze AutoMobiliteit
Dit door tijdgebrek nog niet volledige marketingplan is tot stand gekomen met hulp van Ronald
Posthumus, Jan de Jong en Erik Stoute, medewerkers van projectgroep VHAM, door het
aanreiken van alle relevante informatie en het verrichten van vooronderzoek.
Ik wil hen van harte bedanken voor de gezelligheid tijdens de lunch en het geduld met mijn
persoon.
Tevens dank aan Ramon Alberts voor zijn tomeloze inzet en enthousiasme, zijn verhandelingen
en zijn anekdotes over het onderwijs, zonder deze zeer gedreven persoon zou er überhaupt
geen project Verduurzaming Hanze Auto Mobiliteit kunnen zijn.
Dit marketing plan is opgesteld door F.J. Peters, toegevoegd voor een totaal van 38 dagen aan
de Projectgroep VHAM vanuit de kennispool van HanzeConnect, Onderdeel van de
Hanzehogeschool Groningen te Meppel op 28 januari 2007
Het was een uitdagend project en indien er inhoudelijk vragen mochten zijn ben ik gaarne
bereid deze te beantwoorden.
Mijn telefoon nummer is: +31 6 46 118 006 E-mail: peters.erik@xs4all.nl                       27

								
To top