Docstoc

Herdenking Daan Vervaet

Document Sample
Herdenking Daan Vervaet Powered By Docstoc
					Nieuwsberichten 2000
Herdenking Daan Vervaet
4/1/2000
Volksvertgenwoordiger Daan Vervaet overleed 10 jaar geleden. Op zondag 2 april organiseert
Vlaamse werkgroep De Vrede een herdenkingswandeling voor de volksvertegenwoordiger uit Sint-
Pieters-Leeuw. De wandelaars vertrekken om 9.45 uur aan de afspanning Oud Gaasbeek. Om 10.00
uur is er de onthulling van het wandelpadbord. Een kwartier later begint de geleide wandeling
doorheen het domein Groenenberg naar het dorpscentrum van Gaasbeek. Dit is een gedeelte van de
bestaande Daan Vervaetwandeling. Om 11 uur komen de wandelaars aan aan het
gemeenschapslokaal (achter het vroegere gemeentehuis van Gaasbeek) Van 11.15 tot 13 uur is er
een aperitiefgesprek. De deelname aan deze activiteit is gratis.

Het Laatste Nieuws 01/04/2000
Gemeente laat wateroverlast onderzoeken
4/1/2000
Tijdens de jongste Leeuwse gemeenteraad bracht een raadslid het onderwerp watersnood ter sprake.
De gemeente heeft reeds een studiebureau aangesteld. De gemeeente wil eveneens de eventuele
problemen met de pompen in de Penessestraat en Pastoor Vendelmanstraat voorkomen. Vermits de
pompen ten gevolge een stroompanne tijdens vorig noodweer uitvielen werd er besloten dat
noodgeneratoren stroom zullen blijven leveren. Het raadslid stelde eveneens voor een gemeentelijk
rampenfonds op te starten.

Het Laatste Nieuws 04/01/2000
Kringloopcentrum aan containerpark?
4/1/2000
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw plant de aankoop van een gebouw gelegen achter het containerpark
aan de Bergensesteenweg. Het pand wordt onderverdeeld in drie delen. Enerzijds zal het gebouw
worden gebruikt om het aanpalende dienstgebouw Bergpoort uit te breiden. Eveneens wil men er een
kringloopcentrum vestigen. In zo'n centrum kunnen inwoners terecht met afgedankte
huishoudtoestellen. De Leeuwse schepen van milieu verwijst naar eventuele onderhandelingen met
Televil momenteel gevestigd in Brucom. Daarbij denkt de gemeente aan twee mogelijkheden.
Enerzijds zou Televil verhuizen naar het gebouw gevestigd achter het containerpark. Anderzijds kan
men er een tweede afzetpunt inrichten. Ten slotte zou men een deel van het gebouw afbreken om een
stapelplaats voor steenafval op te richten. Tot op heden werd dit naar de Mekingenweg gebracht. De
gemeente is genoodzaakt een andere locatie te zoeken vermits de Mekingenweg landbouwgebied is.

Het Laatste Nieuws 04/01/2000
Tweetalig vredegerecht onder vuur
4/1/2000
De Gemeente Sint-Pieters-Leeuw wil een schorsing van de wet die de nieuwe indeling van de
gerechtelijke kantons regelt. Daarvoor stapte ze naar het arbitragehof. De Leeuwse schepen Roger
Desmeth argumenteert dat de wetgeving in verband met de taalfaciliteiten enkel gelden op het
administratieve niveau. Vermits er geen faciliteiten in Bever op gerechterlijk niveau zijn kan men geen
taalverplichting opleggen aan magistraten. De provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse regering
gaven reeds de nodige steun aan de gemeente. Schepen Desmeth benadrukt dat de gemeenten en
de hogere overheid alle taalwetten zouden moeten respecteren om van een goed bestuur te kunnen
spreken.

Randkrant 04/01/20000
Garage brandt volledig uit
4/1/2000
Een losstaande garage van een woning gelegen aan de Brusselbaaan te Sint-Pieters-Leeuw brandde
gisteren rond 6.50 uur volledig uit. De brand ontstond vermoedelijk door een kortsluiting van een
koelkast. Het betreffende huis werd niet beschadigd en er werd niemand gewond. Een aantal
naastgelegen garages werden beschadigd, maar de brandweer kon vermijden dat de brand uitsloeg
naar een mazouttank.

Het Nieuwsblad 04/01/00
Leeuwse begroting oogt bescheiden
5/1/2000
De meerderheid van de gemeenteraad in Sint-Pieters-Leeuw keurde de begroting voor het dienstjaar
2000 goed, terwijl de oppositie zich onthield. Het is een vrij bescheiden maar evenwichtige begroting.
Er worden geen nieuwe projecten opgestart om de volgende meerderheid niet te hypothekeren maar
belangrijke lopende projecten, zoals het Vlaams Trefpunt Lakelinde, het zwembad in het
Wildersportcomplex en de verdere uitbouw van fiets- en voetpaden worden afgewerkt. De belastingen
blijven ongewijzigd met de personenbelasting op 6% en de onroerende voorheffing op 750
opcentiemen.

Het Nieuwsblad 05/01/2000
Sport is troetelkind van bijna Olympische burgemeester Bosmans.
5/1/2000
De Leeuwse sportaccomodatie oogt indrukwekkend en het sportverenigingsleven staat in volle bloei.
Toch blijkt de beschikbare infrastructuur ontoereikend voor de toekomst. Stimulans achter de uitbouw
van het Leeuwse sportwezen is burgemeester Felicien Bosmans, ooit zelf een fervent topsporter.
Reeds dertig jaar zet hij zijn schouders onder de voortdurende uitbouw van de sportmogelijkheden in
Sint-Pieters-Leeuw en engageert zich ook voor de toekomst met o.a. vernieuwingen aan het zwembad
in het Wildersportcomplex. Ook al telt Leeuw 55 erkende sportverenigingen met meer dan 5500
sportbeoefenaars toch stelt de sportdienst zich tot doel om nog meer jongeren naar de sportclubs te
krijgen. Hun actieve inzet zal daar in de toekomst zeker voor zorgen!

Het Nieuwsblad 05/01/2000
Voor en tegen de verbrandingsoven
6/1/2000
In 2000 beslist men allicht over de oven in Drogenbos-Sint-Pieters-Leeuw. Vlabraver heeft na een
zware mislukte poging een tweede bouwdossier ingediend. De lijst van ja-stemmers op de
provincieraad van 24 oktober 1995 voor de oprichting van Vlabraver kan je volledig in het artikel
terugvinden.

De Streekkrant 06/01/2000
De Lijn herbekijkt vervoersaanbod.
11/1/2000
Op vraag van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw zal De Lijn het vervoersaanbod in het Pajottenland
opnieuw onder de loepe nemen.
Uit een reeks klachten van busgebruikers blijkt dat het aantal busverbindingen in Leeuw te laag zou
liggen. Het gaat in hoofdzaak om de lijn Midi-Heikruis.
Inwoners klagen over het moeilijk van en naar hun werk geraken. Ook dient er worden vermeld dat er
in tegenstelling tot vroeger minder busverbindingen van en naar Leeuw zijn.
De gemeente vraagt een onderhoud met De Lijn waarbij de aard van de problemen duidelijk moeten
worden.

Het Laatste Nieuws 10/01/2000
Bezwaren tegen herziening gewestplan.
11/1/2000
Omtrent de voorgestelde gewestplanswijzigingen Halle-Vilvoorde-Asse, dienden het schepencollege
van Sint-Pieters-Leeuw en de gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening bezwaren in.
De gemeente gaat niet akkoord met de geplande vervorming van de zone achter de GB tot
watergebonden industriegebied. Indien de vervorming er komt zal deze zone te maken krijgen met de
aanvoer van grondstoffen door de scheepvaart. Ten gevolge van de bestemmingswijziging kan men
niet overgaan tot de inplanting van een waterzuiveringsstation door Aquafin.
De gemeente vraagt om de inplanting van een waterzuiveringsstation als uitzondering op te nemen.

Het Laatste Nieuws 08/01/2000
Enorme daling huisvuilbelasting.
12/1/2000
De gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw besliste om de wetgeving omtrent de huisvuilbelasting aan
te passen.
Per gezin wordt een verlaging doorgevoerd van 3000 naar 2000 frank. Voor alleenstaanden komt het
nieuwe bedrag neer op 1000 frank in plaats van 1500 frank.
De blauwe PMD-zakken die uitsluitend dienen voor plasticflessen, metalen verpakkingen en
drankkartons worden verlaagd naar 5 frank.
Het glas wordt apart gesorteerd en zal éénmaal per maand worden opgehaald.

RINFO 12/01/2000
Sint-Pieters-Leeuw plant boom van de hoop.
13/1/2000
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw pakt uit met een milleniumproject. Het eerste luik van dit initiatief
vormt de aanleg van een millenniumbos aan de Brusselbaan.
Aan de inwoners van de gemeente werd een gratis 'milleniumboompje' aangeboden.
Op het terrein van de toekomstige gemeenteschool aan de Mekingenweg werd op 31 december een
lindeboom ingehuldigd die het symbool vormt van levenskracht en van de nieuwe eeuw.

De Streekkrant 13/01/2000
Kinderen verhuizen bibliotheek Vlezenbeek naar oud gemeentehuis.
14/1/2000
Drie klassen van de Ave-Mariabasisschool hielpen donderdag mee aan de verhuis van de lokale
bibliotheek in Vlezenbeek. De nieuwe locatie vormt het nabijgelegen oude gemeentehuis op het
gemeenteplein van Vlezenbeek. Een verhuis van een filiaal gebeurt steeds met de hulp van de
plaatselijke scholen.
Met een jaarlijkse aankoop van 500 boeken kreeg de bibliotheek al gauw te maken met plaatsgebrek.
Op het vlak van bibliotheekwerking haalt Vlezenbeek met zijn 4.000 inwoners een gunstig resultaat.
De technologische evolutie zal ook in dit filiaal zijn opgang maken wanneer het eind februari zal
worden gekoppeld aan het on-line computernetwerk.

Het Nieuwsblad 14/01/2000
Cultuurdienst maakt programma voorjaar bekend.
15/1/2000
De cultuurdienst van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw maakte zijn programmatie bekend voor het
voorjaar.
Het jaarlijkse scrabbletoernooi, dat werd georganiseerd met de Vlaamse werkgroep De Vrede, gaat
door op 28 januari in De Merselborre te Vlezenbeek.
Vier zaterdagen lang kan je deelnemen aan een cursus kalligrafie in het Colomakasteel.
Op 11 februari kan men in het Colomakasteel een valentijnsconcert bijwonen in de Albrecht- en
Isabellezaal.
Wie meer inlichtingen wenst kan contact opnemen met de cultuurdienst op het nummer 02/371.22.62.

Het Laatste Nieuws 15/01/2000
"Als ik er mee stop komen de spinnen uit het plafond."
20/1/2000
Zondag 23 januari reikt het Leeuwse Davidsfonds het 'Vic Feytons Erediploma' uit aan Jan Van
Mieghem. Jan krijgt deze erkenning voor het 25 jaar uitbaten van cinema Minerva. Om dit complex
een kwarteeuw uit te baten mag men volgens het Davidsfonds spreken van een waardevolle prestatie.
Een andere reden voor deze bekroning vormt zeker het profileren van het Nederlands in Sint-Pieters-
Leeuw. Om de streekgebondenheid niet te laten verloren gaan worden alle familiefilms in het
Nederlands gebracht.
Het zoeken naar geschikte kandidaten om het bioscoopcomplex over te nemen verloopt moeilijk.
Ondertussen draait het nu al legendarische Leeuwse bioscoopwezen nog steeds verder onder het
bewind van Jan Van Mieghem.

Het Nieuwsblad 20/01/2000
Milieuschepen niet akkoord met huisvuilkritiek Agalev.
20/1/2000
Agalev-raadslid Marc Dubois heeft kritiek op de aanpassingen van het nieuwe huisvuilbeleid van Sint-
Pieters-Leeuw.
Volgens hem kunnen de besparingen ook nog voor een ander doel worden gebruikt dan enkel een
belastingsverlaging.
De Leeuwse schepen van milieu, Martin Schoukens vindt deze kritiek niet terecht.
Het geld mag besteed worden aan de inwoners als aanmoediging voor de voorbije inspanningen
omtrent de afvalverwerking.
Op verschillende vlakken krijgen we te maken met een positief resultaat. Een totale daling met veertig
procent van het te verwerken GFT-afval, een verdubbeling van de hoeveelheid ingezameld
verpakkingsafval en een daling van het groot huisvuil van 44 kilo in 1995 naar 25 kilo per inwoner in
1999.

Het Laatste Nieuws 20/01/2000


Aantal zwarte verkeerspunten verdubbeld.
20/1/2000
In het jaarverslag Verkeer 1999 van de Leeuwse politie komen een aantal minder positieve evoluties voor.
Het aantal zwarte punten zijn in het Leeuwse verkeer verdubbeld. Een zwart punt is een plaats in het verkeer
waarin binnen een lengte van honderd meter zich op zijn minst drie verkeersongevallen met gekwetsten
voordoen en dit in een periode van twaalf maanden.
Een tweede belangrijk punt dat men kan afleiden is een verdubbeling van het aantal uitgeschreven PV's voor
verkeersovertredingen.
Door een verhoogde controle en efficiënte samenwerking tussen rijkswacht en politie worden verslagen
opgesteld. Naworden de verslagen overgemaakt aan de verkeerscommissie om uiteindelijk de juiste maatregelen
te treffen.

Het Nieuwsblad 20/01/2000
Dierenarts kan geen verwaarlozing vaststellen.
25/1/2000
Een dierenarts van het ministerie van Landbouw moest na een gemelde klacht bij de
dierenbescherming de gezondheid van 35 paarden in Oudenaken controleren. De dieren bleken in
gezonde staat te verkeren.
Volgens een aantal klachten zouden de dieren aan hun lot zijn overgelaten.
Uiteindelijk bleek de eigenaar, Victor Francis opgenomen te zijn in het ziekenhuis. Zijn familie kreeg
de opdracht om tijdens zijn afwezigheid voor de dieren te zorgen.

Het Laatste Nieuws 25/01/2000
De 'Mammobiel' - preventief onderzoek borstkanker
27/1/2000
Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw organiseert in samenwerking met de provincie Vlaams-
Brabant de preventieactie 'borstkankerscreening'.
De uitnodiging is gericht naar alle vrouwen tussen 50 en 69 jaar om zich gratis te laten onderzoeken.
Dit preventief onderzoek heeft de bedoeling borstkanker vroegtijdig op te sporen.
De 'mammobiel' kan men raadplegen van 25 januari tot en met 3 februari 2000 op de parking van het
gemeentehuis. Van 4 februari tot en met 14 februari staat hij aan het Zonnig Leven en van 15 februari
tot en met 18 feruari kan men hem vinden op de parking van de sporthal te Ruisbroek.
Samen met alle huisartsen en gezondheidsmedewerkers van de provincie hoopt de gemeente dat alle
vrouwen tussen 50 en 69 jaar zullen deelnemen aan de actie!

De Streekkrant 27/01/2000
Straatnaamwijziging.
26/1/2000
Naar aanleiding van verbeteringswerken werd in de wijk 't Negenmanneke de verkeerssituatie aan de
samenvoeging van de L.A.Schockaertstraat en de P. Vendelmansstraat aangepast.
Het tracé van het begin van de L.A. Schockaertstraat werd omgebogen richting St.-Stevenskerk om
uiteindelijk aan te sluiten bij de Pastoor Vendelmansstraat.
Naast deze aanpassingswerken werd een gedeelte van de Schockaertstraat met betrekking tot de
nummers 1 tot en met 19 omgevormd tot Pastoor Vendelmansstraat. Als afsluiter kregen de bewoners
een gloednieuw huisnummer.

AZ 26/01/2000
Leeuw benadrukt steeds Vlaamse eigenheid.
28/1/2000
Het Vlaams Overleg, het Vlaams Trefpunt Lakelinde en het Vlaams Dienstencentrum Negenmanneke
werken naast integratie van anderstaligen ook aan het Vlaamse imago van de gemeente Sint-Pieters-
Leeuw.
Schepen Roger Desmeth benadrukt dat integratie ook gepaard moet gaan met het nodige respect
voor de taal en cultuur van de gemeente.
De SP-fractieleider wijst op het niet altijd toepassen van de Vlaamse eigenheid van de gemeente.
Bij de VLD stelt men zich vragen over de huidige aanpak en strategie.
Volgens de Leeuwse Agalev is de gemeente voorbijgegaan aan de evolutie van wijken zoals Zuun en
Negenmanneke en bij het landelijke verenigingsleven blijven hangen.
Naast de taal komt daar dan nog het sociale aspect bij kijken.

Het Nieuwsblad 28/01/2000
Juffrouw Paula aait voot het laatst over de kinderkopkes.
28/1/2000
Op 31 januari zet Paula Sempels een punt achter haar loopbaan als directrice van de Ave-
Mariabasisschool in Vlezenbeek.
In 1964 begon ze in de school als onderwijzeres. Terwijl Paula tijdens het schooljaar 1976-1977
voor de vierde klas stond nam ze na de kerstvakantie de taak van schooldirectrice op zich.
Doorheen de jaren heeft Paula verschillende veranderingen binnen het onderwijssysteem
meegemaakt, zoals een gewijzigde mentaliteit, aanpassing van leerplannen, het mondiger worden van
leerlingen en aandacht voor de zwakkere kinderen.
Haar inzet en enthousiasme getuigt van een intense verbondenheid met de parochieschool.
Ook na het stopzetten van haar loopbaan, blijft ze nog als lid van de inrichtende macht betrokken bij
de boekhouding van de basisschool.

Het Nieuwsblad 28/01/2000
Nieuwe belasting op wegwijzers.
29/1/2000
De gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw heeft besloten om een nieuwe belasting in te voeren
omtrent het plaatsen van wegwijzers.
Wie van plan is om een wegwijzer met palen te plaatsen betaalt 1000 frank. Voor een wegwijzer
zonder palen betaal je 200 frank.
Het zijn vaak handelaars die beroep doen op deze wegwijzers om de juiste plaats van hun zaak aan
te duiden.
Met deze belasting pakt de gemeente de wildgroei aan van wegwijzers in het verkeer. Het plaatsen
van deze wegwijzers mag voortaan nog enkel door de gemeente gebeuren.

Het Laatste Nieuws 29/01/2000
Zeshonderd kinderen nemen deel aan scholenscrabbletoernooi.
29/1/2000
Afgelopen week namen alle Leeuwse basisscholen van Sint-Pieters-Leeuw deel aan het jaarlijks
scrabbletornooi in zaal Zonnig Leven.
Naast de vijfde- en de zesdejaars mochten ook de vierdejaars voor het eerst deelnemen.
Raphaël Ingola en Lies Simon waren de besten bij de vierdejaars. Bij de vijfdejaars, waren het
Guilliaume Gusart en Michaël Evenepoel die de zege behaalden. Voor de zesdejaars ging de winst
naar Frederic Depireux.
Elke deelnemende school ontving een scrabblebord als aandenking aan het tornooi.

Het Laatste Nieuws 29/01/2000


Leeuw heeft plannnen voor molens van Ruisbroek.
1/2/2000
De gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw heeft besloten om een Bijzonder Plan van Aanleg te laten
opmaken voor de 'Molens van Ruisbroek'.
Dit zeven verdiepingen tellende gebouw deed vroeger dienst als graanmolen maar staat momenteel
leeg.
Enkel een particulier die het gebouw kocht baat op het gelijkvloers een garage uit. Om de uitbreidende
vervalling tegen te gaan beslist het gemeentebestuur om de nodige stappen te nemen.
De mogelijkheid bestaat er in om het bedrijfspand in te richten tot een mix van flats en kantoorruimten.

Het Laatste Nieuws 01/02/2000
Leeuwse milleniumreceptie.
2/2/2000
Op 14 januari ging de Leeuwse milleniumreceptie door in het gemeentehuis. Cultuurfunctionaris Denis
Deneulin verwelkomde de aanwezigen en nodigde iedereen uit op een sfeervol concert van Johan en
Annemie Sluys-Moens.
Burgemeester Bosmans bracht zijn wensen van geluk en voorspoed over en verwees naar het
magische jaar 2000 die de gemeente met prachtige werkingsresultaten mag ingaan.
De receptie werd traditoneel afgesloten met een natje en een droogje!

AZ 02/02/2000
Vrederechter Sint-Pieters-Leeuw moet Frans kennen.
3/2/2000
Het arbitragehof heeft besloten dat de reglementering aangaande het verplicht frans te kennen van de
vrederechter en de griffier van Sint-Pieters-Leeuw niet strijdig is met de wet.
Deze bepaling zegt dat zowel de griffier als vrederechter uit Sint-Pieters-Leeuw de Franse taal
machtig moeten zijn.
De vordering tot gedeeltelijk schorsing hieromtrent was eerder ingediend door de gemeente, de
Vlaamse regering en enkele magistraten en griffiers.
Volgens de eisende partij gaat het hier om een verdere uitbreiding van de faciliteiten wat nadelig is
voor de eentaligheid in eentalige gebieden.

De Standaard 03/02/2000
Vlezenbeek heeft nieuwe bieb.
4/2/2000
Het nieuwe bibliotheekfiliaal van Vlezenbeek, gevestigd in het vroegere gemeentehuis aan het
gemeenteplein, opent op zaterdag aanstaande zijn deuren voor het grote publiek.
In het filiaal is vanaf nu ook een leeszaal gevestigd die vooral door de scholen druk zal worden
bezocht.
In de loop van deze maand zal men ook hier net als in de hoofdbibliotheek op het internet kunnen
surfen.
Vanavond gaat de plechtige opening door van het nieuwe filiaal.

Het Laatste Nieuws 04/02/2000
Een bos voor 2020.
8/2/2000
Op het oude voetbalveld van SK Leeuw gelegen aan de Brusselbaan in Sint-Pieters-Leeuw zal een
speelbos worden aangeplant.
De leerlingen van de Leeuwse scholen en de kinderdagverblijven begonnen reeds in december vorig
jaar met het inplanten van 48 grote bomen.
Leeuwenaren die niet over een tuin beschikken kunnnen iedere eerste zaterdag van januari, februari,
maart en april tussen 9 en 12 uur onder begeleiding van een deskundige hun eigen boompje planten.
Men kan de boompjes gratis afhalen bij vijf verschillende tuincentra van Sint-Pieters-Leeuw.
Van zodra alles is aangeplant zal het terrein worden gesloten voor het grote publiek zodat het bos
optimaal kan evolueren tot 2020.

De Randkrant, februari 2000
Leeuwse cultuurfunctionaris bijt van zich af.
5/2/2000
De Leeuwse cultuurfunctionaris Dennis Deneulin reageert op de uitlatingen van het Franstalige
raadslid en fractieleider Jean Cornand.
Cornand sprak zich eind vorig jaar uit over het huidige beleid van de gemeente en in het bijzonder
over het uitvoeren van de taalreglementering. Volgens Cornand is er in het huidige beleid sprake van
geforceerde assimilatie van de Nederlandse taal wat getuigt van een oude politiek cultuur.
Deneulin evalueert deze uitspraken en wijst Cornand op het respecteren van de Nederlandse taal en
voor wie ze spreekt.
Wie zich in Vlaanderen komt vestigen wordt geacht Nederlands te leren.
Deneulin verwijst naar de goede talenkennis van de Vlamingen. Maar al te vaak werkt men dit in de
hand door bijvoorbeeld in winkels op het Frans over te schakelen of beroep te doen op Franstalig
personeel.
Maar bij het respecteren van de streek en de taal past men zich aan.
Wil men de Vlaamse eigenheid behouden moet men resoluut de Vlaamse kaart uitspelen wat zeker al
gebeurt door de democratische fracties in de gemeenteraad.
Het bewust maken van de jongere bevolking van Leeuw omtrent het ijveren voor onze eigen taal
behoort zeker tot de doelstellingen.
De uitspraken omtrent het volgens Cornand niet bekwaam zijn van het gemeentepersoneel en de
politieke benoemingen ervan liggen bij Deneulin en de andere personeelsleden eveneens gevoelig.
Blijkbaar weet Cornand niet dat de aanwervingen van personeel altijd via een vergelijkend examen
gebeuren en zeker niet van een eenvoudig niveau zijn.
Bij deze stelt de Leeuwse cultuurfunctionaris orde op zaken en verweert zich tegen deze minachtende
houding van raadslid Cornand.

Het Nieuwsblad 05/02/2000
Brevet 'helper' voor cursisten Rode Kruis.
9/2/2000
Het Rode Kuis van Sint-Pieters-Leeuw organiseerde een cursus van twintig lessen waarmee men het
brevet 'helper' kon behalen. Zestien cursisten slaagden en mochten hun brevet afhalen in het kasteel
Coloma.
In deze lessenreeks werd onder meer aangeleerd wat men moet doen bij een ongeval. Tijdens het
praktische gedeelte leerden de cursisten hoe men moet reanimeren en verbanden aanleggen.
Dit brevet is noodzakelijk om deel te nemen aan de slachtofferhulp van het Rode Kruis en is vijf jaar
geldig.

Het Laatste Nieuws 09/02/2000
Politie pakt vijf illegalen.
9/2/2000
De Leeuwse politie heeft gisteren vijf illegalen opgevist nadat een Poolse vrachtwagenchauffeur in zijn
laadruimte verdachte geluiden hoorde.
De politie vond er vier Srilankanen die na verhoor op het politiecommissariaat werden overgebracht
naar het opvangcentrum in Brussel.
Later op de dag vond de politie een Algerijn die in een garage schuilde voor de regen.
Hij verklaarde op de E19 van een vrachtwagen te zijn gesprongen. Ook hij werd overgebracht naar
een opvangcentrum.

Het Nieuwsblad 09/02/2000
Oplossing voor watersnood.
9/2/2000
De gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw heeft een nieuw systeem goedgekeurd dat mee de strijd
moet aanbinden tegen de watersnood.
Met het invoeren van een nieuw subsidiereglement krijgt elke inwoner die een regenwaterput met
hergebruik neemt een premie van 10.00 frank. Het hergebruiken van regenwater betekent dat de
regenwaterput aangesloten wordt op bijvoorbeeld de WC of de wasmachine.
Wanneer minimum één zaak uit de woning gekoppeld wordt aan de regenwaterput heeft men recht op
deze premie. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw behoort hiermee tot de eerste tien gemeenten in
Vlaanderen die dit systeem toepast. Om te zien of men recht heeft op de premie zal er na installatie
van het systeem bij de betreffende personen een controle worden uitgevoerd. Eens blijkt dat het
hergebruik van regenwater wordt toegepast zal de premie worden overgemaakt.

Rinfo 09/02/2000
Valentijn jaagt prijzen van rozen de hoogte in.
12/2/2000
Wanneer Valentijn aanbreekt krijgen de bloemenhandelaars vaak een massa klanten over de vloer.
Net zoals in andere sectoren stijgt met de bloemenverkoop ook de prijs.
Toch kent de sector volgens plaatselijke Leeuwse bloemisten in vergelijking met 15 jaar geleden een
steeds toenemende verkoop.
Het is algemeen bekend dat vele sectoren hun kans wagen om vanuit deze feestdag een zo groot
mogelijk voordeel halen.
Producten zoals cd's met romantische muziek, originele farfums of pralines worden naar aanleiding
van Valentijn sterk gecommercialiseerd.

Het Nieuwsblad 12/02/1999
Honderdjarige in Leeuwse rusthuis Sint-Antonius.
14/2/2000
In het rusthuis Sint-Antonius in Sint-Pieters-Leeuw werd Adrienne Verschoote op 11 februari in de
bloemetjes gezet voor haar honderdste verjaardag.
Haar zoon René en schoonzoon Alfons blikken terug op haar afgelopen eeuw.
Adrienne was de jongste telg van een groot gezin afkomstig uit Brugge.
Wanneer haar ouders verhuisden naar Anderlecht liep ze tot haar elfde school bij de nonnekes.
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog besloot ze te gaan werken in een kaderfabriek.
In 1923 stapte ze in het huwelijksbootje met Jan Leunens die afkomstig is uit Zuun.
Samen kregen ze een dochter en een zoon die hen op hun beurt vijf kleinkinderen schonken.
Toen tien jaar geleden haar dochter stierf besloot ze om zich in het rusthuis Sint-Antonius te vestigen.

Het Nieuwsblad 14/02/2000
Met een discotheek zou Oudenaken beter bekend zijn.
15/2/2000
De rustige en verzachtende omgeving van Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem biedt soelaas in
drukke tijden. Twee dorpjes in de rustige pajotse omgeving van Sint-Pieters-Leeuw. Verpozingsplaats
voor jonge gezinnen en een vaste waarde voor geboren en getogen inwoners.
Na 35 jaar in Indonesië geleefd te hebben vond pastoor Louis De Vos een rustige en kalme
bezinningsplek in Oudenaken. Reeds drie jaar leidt pastoor De Vos deze kleine parochie. Het
pluspunt van het dorp is dat iedereen, iedereen kent en dat je overal welkom bent. Er heerst een
echte dorpssfeer iemand van buiten het dorp wordt snel als vreemdeling beschouwd. Hoewel
Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem tot Sint-Pieters-Leeuw behoren is er niet echt een band met
het centrum van de gemeente. Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem zijn echte woongemeentes. De
inwijking groeit nog steeds. Jonge gezinnen komen er wonen omdat het er rustig en sfeervol is. Buiten
een cafeetje en een paar boeren die wat thuisverkoop doen zijn er geen handelaars in het dorp.
Door zijn prachtige wandelingen krijgt de streek bekendheid. We staan niet op de kaart lacht pastoor
De Vos. Moest er een discotheek zijn dan zou Oudenaken zeer gekend zijn. Maar ja nu is er niets dat
protest uitlokt. Pensenkermissen, samenkomsten van wieler-en motorclubs en een jaarlijkse kermis
zijn hier troef. Het belangrijkste is de verbondenheid met de natuur besluit pastoor De Vos.

Het Nieuwsblad 15/02/2000
Leeuw met potlood en papier naar de stembus
24/2/2000
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw ziet zich genoodzaakt de invoering van het automatisch
stemsysteem te laten vallen. De gemeente behoort tot het kieskanton Halle en moet zich daarom
beperken tot potlood en papier. Dit komt door de pertinente weigering van de faciliteitengemeenten
om het systeem in te voeren. De extra kosten van het traditioneel stemmen vallen op de gemeente.

De gemeenten Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode zijn de gemeenten in het kieskanton
Halle die weigeren het automatische stemsysteem in te voeren. Toeval of niet allen
faciliteitengemeenten. Schepen An Sobrie van Sint-Genesius-Rode zegt dat ze er van overtuigd is dat
de franstalige meerderheid het systeem tegenhoudt. Volgens de Leeuwse gemeentesecretaris speelt
taal een belangrijke rol. Voor anderstaligen is het systeem een stuk moeilijker te begrijpen.
Franstaligen volgen vooraf ook minder infosessies. Maar doordat deze gemeenten koppig weigeren
wordt Leeuw er eveneens de dupe van. Alle gemeenten van het kanton moeten immers instemmen
met automatisering. We waren vragende partij in 1999 en blijven het ook zegt secretaris Laga.
Vekiezingen kosten veel geld en de extra kosten van niet automatisch stemmen worden doorgerekend
aan de gemeente. De menselijke fout wordt eveneens uitgesteld bij de telling. Het gaat bovendien
veel sneller en je hoeft niet eindeloos te zoeken om voldoede stemmentellers te krijgen. Het blijft
wachten op een beslissing van de minister om het systeem verplicht te maken zodat er niet moet met
twee maten en gewichten blijven gewerkt worden.

Het Nieuwsblad 24/02/2000
Provincieraadslid Vanlinthout kan ovenlening niet stoppen
24/2/2000
De provincieraad stelde zich borg tijdens de zitting van 15 februari voor de lening die bouwheer
Vlabraver afsluit voor de bouw van een verbrandingsoven in Drogenbos. De lening bedraagt veertig
miljoen waarvan de provincie 10.2 miljoen voor haar rekening neemt. Lieve Vanlinthout
Provincieraadslid en Eerste Schepen van Leeuw stemde als enige tegen. Ik stemde tegen omdat ik
niet kan akkoord gaan met de inplanting van een oven in Drogenbos, of waar dan ook in de
zennevallei of het pajottenland. Destijds wezen studies een ander inplantingsplaats aan in Vlaams-
Brabant. Ik bevestigde hiermee de provincieraad de stelling van het Leeuwse gemeentebestuur dat
zich tegen de inplanting van de oven in Drogenbos verzet zei Lieve Vanlinthout.

Het Laatste Nieuws 24/02/2000
Verwilghen staat op tweetaligheid vrederechter
25/2/2000
De vrederechter en de hoofdgriffier van het kanton Herne-Sint-Pieters-Leeuw moet tweetalig blijven,
aldus minister van Justitie Marc Verwilghen. Annemie Van De Casteele en Simonne Creyf hadden
aangedrongen op de afschaffing van de tweetaligheidsvereiste. Elk met een eigen wetsvoorstel wilden
zij de verfransing in het gerechtelijke kanton tegengaan.

De Standaard 25/02/2000
Jeugdhuis Twidrio nestelt zich in Lakelinde.
25/2/2000
De geschiedenis van een gemeente schaart zich steeds rond een aantal grote projecten die voor
uitstraling zorgen. De aankoop van de hoeve langs de Lotstraat betekende in oktober 1995 de
aanloop naar een uitgebreid opzet. De werken aan het Vlaams Trefpunt Lakelinde zijn nu volop aan
de gang. Het jeugdhuis Twidrio hoopt er over zes maanden zijn opening te vieren. Het project beoogt
een jeugdcentrum met een jeugdhuis en plaats voor een fuifzaal, de jeugddienst, vergaderzalen en
kleinere ruimtes.
Jeugdhuis Twidrio moet zijn draai vinden op deze plek. Belangrijk is om er zich thuis te voelen, wat te
maken heeft met inrichting, meubilair en vooral de algemene sfeer. 'Belangrijk is dat de goeie
ambiance van 't Soggeke mee verhuist naar Lakelinde', klinkt het bij de kern.Het is belangrijk dat de
activiteiten een zo breed mogelijk publiek aanspreken. Een imago opbouwen waar respons op komt
uit alle deelgemeenten en niet alleen uit het centrum van Leeuw!

Het Nieuwsblad 25/02/2000
Leeuw ageert tegen zinloos geweld in Negenmanneke
26/2/2000
De sociale appartemensgebouwen aan de Bezemstraat in de wijk Negenmanneke leden de laatste tijd
onder zinloos geweld en agressie van een tiental jongeren. Voor vele bewoners is de maat vol en
willen dat het Leeuwse gemeentebestuur en de volkshuisvestingsmaatschappij maatregels nemen.
De problematiek belandde al op de agenda van de gemeenteraad. De CVP-meerderheid achtte het
opportuun het dossier achter gesloten deuren te behandelen. Media-aandacht zou de vernielzucht van
de jongeren alleen maar aanwakkeren. De gecontacteerde bewoners willen allen anoniem blijven uit
vrees voor represailles. Ze smeken allen voor meer veiligheid. Geen van hen wil verhuizen want het is
aangenaam wonen in de Bezemstraat. Over de idenditeit van de daders is er geen eensgezindheid.
Sommigen menen jongeren te hebben herkend die vroeger de wijk al eens teisterden. Over één ding
zijn alle bewoners het eens, jongeren uit de appartementsgebouwen zijn medeplichtig anders zouden
de vandalen niet in de gebouwen binnengeraken. Schepen voor huisvestiging Desmeth is zich bewust
van de situatie. Hij wil zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan zegt hij, maar de maatregelen
moeten worden getoetst op hun wettelijkheid. De polite kreeg al een sleutel van de garages zodat ze
kan patrouilles uitvoeren. Tevens komen er camera's aan de ingang van de garage en de gebouwen.
Deze zijn onmiddellijk vernield reageerde een buurtbewoner. Tenslotte nam de
huisvestingsmaatschappij een advocaat onder de arm om de juridische middelen te onderzoeken om
op te treden tegen de jongeren.

Het Nieuwsblad 26, 27/02/2000
Oplichters aan het werk
29/2/2000
De Leeuwse handelaars worden gewaarschuwd door de gemeente voor oplichters. Sommige
organisaties of verenigingen misbruiken de naam van de gemeente om sponsorgelden te verwerven.
In de ergste gevallen werden er zelfs brieven vervalst door officiële documenten te kopiëren en een
collage te maken met de handtekeningen van de burgemeester en de secretaris. De gemeente
waarschuwt dat dit valsheid in geschrift is, en dat de handelaars bij de minste twijfel contact dienen op
te nemen met de gemeentesecretaris op het nummer 02/371.22.05 of met de informatieambtenaar op
02/371.63.12.

Het Laatste Nieuws 29/02/2000
Geen gewijzigde statuten voor Haviland
28/2/2000
De Gemeente Sint-Pieters-Leeuw verwerpt eveneens als de gemeente Beersel de statutenwijziging
van de intercommunale Haviland. De Beerselse burgemeester hoopt dat nog andere gemeenten
zullen volgen. Dan bestaat er immers een kans dat de verbrandingsoven in Drogenbos er niet komt.
De intercommunale wou haar statuten wijzigen zodat ze de rechten inzake huisvuilverwerking ook kan
overdragen aan andere rehtspersonen zoals Vlabraver, bouwheer van de verbrandingsoven in
Drogenbos. De Beerselse en de Leeuwse gemeenteraad besloten geen statuutwijzigingen meer te
verlenen met betrekking tot de bouw van een verbrandingsoven.

Het Nieuwsblad 28/02/2000
Gemeente en huisvestingsmaatschappij gaan Bezemstraat
schoonvegen
27/2/2000
Videocamera's en bewakningsdienst worden in de strijd gegooid.
Er werden maatregelen genomen door de gmeente en de huisvestingsmaatschappij met betrekking
tot de jongerenbende die in en rond de appartementsblokken in en rond de Bezemstraat voor heibel
zorgen. De patrouilles werden opgedreven en er werd al aan gedacht van een bewakingsfirma in te
schakelen. Verder komt er meer verlichting en worden er ingrepen gedaan in de gebouwen zelf. De
jongerenbende had de voorbije weken het gemunt op auto's, brievenbussen, deurbellen en stichtte
zelfs een brandje. Er werden reeds enkele jongeren aangehouden. De huisvestingsmaatschappij
zorgde al voor een sterke omgevingsverlichting. De politie kreeg een sleutel van de gebouwen en de
ondergrondse parking zodat er patrouilles kunnen worden gedaan. Voorts werd er een architect de
opdracht gegeven de inkomhal te verbouwen. Er werd eveneens een advocaat geraadpleegd en werd
er naar de kostprijs van een bewakingsfirma geïnformeerd. De bewoners kunnen via een bijgevoegd
formulier suggesties voor meer veiligheid formuleren.

Het Laatste Nieuws 26, 27/02/2000
Rijkswacht pakt vier jongeren op in Leeuw.
23/2/2000
Nadat eerder al een verdachte werd aangehouden, werden gisteren nog drie jongeren opgepakt door
de rijkswacht van Sint-Pieters-Leeuw. Ze namen deel aan het vandalisme en de kleine criminaliteit
van de afgelopen maanden in de omgeving van de appartementsblokken in de Bezemstraat.
Ondertussen loopt het onderzoek naar andere daders verder en werkt de gemeente de nodige
maatregelen uit.

Het Nieuwsblad 23/02/2000
Pastoor Munte met knipoog naar volks leven in Vlezenbeek.
4/3/2000
Vlezenbeek leeft en dat zal Sint-Pieters-Leeuw geweten hebben. de voorverkoop van het toneelstuk
Pastoor Munte is gestart. Het wordt opgevoerd in De Merselborre op 23, 24, 25 en 26 maart e.k.
Het stuk is de opvolger van de succesrijke revue 'Vlezenbeek leeft!'.

Het Nieuwsblad 04/03/2000
Erik Sluys terug in Vlezenbeek voor concert.
4/3/2000
Zondag 5 maart om 16.00 u. traden Erik Sluys en Katsura Mitzumoto op in De Merselborre. Sonates
van Beethoven, Brahms en Franck voor piano en viool kwamen aan bod. Erik Sluys groeide op in
Vlezenbeek en studeerde klassiek muzikant. Hij speelde al in vele landen, maar na 8 jaar
concerteerde hij nog eens in het eigen dorp.

Het Nieuwsblad 04/03/2000
Laureaten Arbeid en burgerlijke eretekens.
6/3/2000
De Leeuwse burgemeester Bosmans overhandigde burgerlijke eretekens en benoemde laureaten van
de Arbeid. Paul Vereecke werd eredeken van de Arbeid. Viviane Ceuterickx, Elisabeth Goossens,
Gerda Lefèvre en Karin Poldervaart kregen het bronzen ereteken als laureaat van de Arbeid. De
burgerlijke eretekens gingen naar Yvan Van Ophem, Etienne Robbens en Willy De Troetsel.

Het Nieuwsblad 06/03/2000
Leeuwse Natuurvrienden trotseren en helpen elkaar.
6/3/2000
De Leeuwse Natuurvrienden trotseerden het gure weer om het Volsembroek aan te pakken. Dit is
gelegen bij de Zuunbeek aan de Hoogstraat en is sinds 1997 een natuurreservaat. Voorbije zaterdag
was er een boomplantactie. Dertig essen kregen hun plekje. "We willen aan dit terrein een
meerwaarde geven en het laten aansluiten bij de historische landschappen", aldus Geert Cromphout.

Het Nieuwsblad 06/03/2000
Georges De Beule overleden
6/3/2000
In Ruisbroek is politicus Georges De Beule (CVP)overleden. Hij zat 24 jaar in de lokale politiek en
zetelde in de OCMW-raad. Hij was 58 jaar en stierf aan de gevolgen van een hartinfarct.

Het Laatste Nieuws 06/03/2000
CVP-jongeren willen prominenter op de lijst
7/3/2000
De CVP-jongeren van Sint-Pieters-Leeuw willen dat er bij de lijstvorming van de CVP voor de
komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober meer aaandacht is voor de jeugd. Gemeenteraadslid
en CVP-jongerenvoorzitter Kris Van Laethem zegt dat hij het liefst één derde jongeren bij de eerste
tien plaatsen op de lijst ziet. Hij stelt eveneens voor dat onpare plaatsen door de uittredende
mandatarissen worden ingenomen en de pare door de nieuwkomers. Er zou extra aandacht moeten
zijn voor de 18- tot 23-jarigen. Stelt Kris Van Laethem.
Waarschuwing van gemeente aan handelaars.
8/3/2000
De gemeente waarschuwt de handelaars voor misbruik bij het ronselen van sponsorgelden in
samenwerking met de gemeente. Soms wordt ten onrechte van de naam van de gemeente gebruik
gemaakt.

Rinfo 08/03/2000
Schoonmaakoperatie.
8/3/2000
De tweede fase voor slibverwijdering van de Ruisbroekse vijvers in de Wandelingstraat is ingetreden.
Er werd gekozen voor een niet te dure en milieuvriendelijke oplossing: het strooien van grove korrels
bio-vase.

AZ 08/03/2000
Feest tijdens jeugdboekenweek
18/3/2000
In Sint-Pieters-Leeuw gaat van 15 maart tot 2 april de jeugdboekenweek door. Zaterdag 18 maart
tussen 10 en 12 uur kan je op de jeugdafdeling in de hoofdbibliotheek terecht bij een grimeerteam van
drie Leeuwse kunstenaars, die je omtoveren in een leeuw, heks of draak. Zaterdag 25 maart gaat er
eveneens in de jeugdafdeling een feest door van 10 tot 12 uur met onder meer de bekroning van de
winnaars van de mooiste ingezonden kronen. Tijdens de jeugdboekenweek is de jeugdafdeling
versierd met slingers die door de leerlingen van verschillende klassen werden gemaakt. Zondag is er
ten slotte de Waldy's Magic Show in de School voor Beeldende Vorming achter de hoofdbibliotheek
aan de Rink 2 en dit van 10 tot 11.30 u. Verdere info op 02/371.22.64
Zennevallei Ovenvrij verdedigt zaak in Vlaams Parlement
17/3/2000
Een delegatie van het actiecomité Zennevallei Ovenvrij werd gisteren ontvangen door de commissie
Leefmilieu van het Vlaams Parlement. Johan Dereymaeker zette de problematiek van de
verbrandingsoven uiteen. Die sleept trouwens al aan sinds 1989. De vraagtekens rond de
vestigingsplaats, het globale afvalstoffenplan en vooral gezondheid staan centraal. Vera Dua, Vlaams
minister van Leefmilieu en enkele vertegenwoordigers van Vablaver hoorden toe.
De Stap naar het Vlaams Parlement betekent dat het probleem op de agenda van de Vlaamse
Overheid staat. Er waren maar leifst 16000 Parlementaire verzoekschriften nodig om Drogenbos in
kaart te brengen bij de commissie. De solidariteit heeft tot positieve energie geleid waarbij steeds
meer mensen zich aansluiten om de oven in Drogenbos weg te houden zet Johan Dereymaeker
uiteen.
De Vlaamse Regering kreeg een snee uit de pan. De Europese Commissie heeft verschillende malen
inbreuken op de wetgeving vastgesteld en de Vlaamse Regering hiervoor in gebreke gesteld. Volgens
Dereymaeker moet de problematiek opengetrokken worden en is een moratorium op de bouw van
verbrandingsovens de enige oplossing.

Het Nieuwsblad 17/03/2000
Kinderen omgetoverd tot heks of tijger
21/3/2000
In de jeugdafdeling van de hoofdbibliotheek in Sint-Pieters-Leeuw kon je zaterdag dertig leuke
snoetjes aantreffen. In het kader van de jeugdboekenweek en het thema feesten konden kinderen tot
tien jaar zich laten grimeren. Er werd beroep gedaan op drie ervaren kunstenaars van de Leeuwse
kunstkring zegt bibliothecaris Gilbert Pické. Luc Van Ruysevelt, Karlos De Waele en Rita Cornelis
toverden de kinderen om in een heks, een tijger, een vlinder. Zelfs een mooi landschap op een
kindergezichtje was geen probleem. Niet alleen de kinderen beleefden heel wat pret. Ook de
kunstenaars amuseerden zich kostelijk want voor hen was het eens iets anders dan op een doek of
aan een beeld te werken.

Het Laatste Nieuws 21/03/2000
Landbouwleerpad door landelijk Vlezenbeek
21/3/2000
Het gemeentebestuur en de Landelijke Gilde van Vlezenbeek stelden een landbouwleerpad samen
om jongeren landbouw en natuur beter te leren kennen. De wandeling die 11 kilometer bedraagt toont
je alle mooie en interessante hoekjes van het Vlezenbeekse achterland.
De beleidende brochure vraagt onder het motto "Zorg dat niemand je bezoek betreurt" om respect te
tonen voor de omringende natuur. Jongeren leren omgaan met het milieu en landschap en maken
voorts kennnis met de plaatselijke geschiedenis en de plattelandsbewoners. Het pad voert langs
traditionele bedrijven en beroepen zoals de familie Van Hassel-Ceuleneer, die zich bezighoudt met
het telen van aardbeien en frambozen. Het educatieve aspect is belangrijk en moet geïnteresseerden
in staat stellen de streek te doorgronden. Verder loopt de weg langs veeboeren, lanbouwers en
fruittelers. De wandelaar krijgt extra informatie over bomen, beken, hoe je een koe melkt en de rol van
hagen, bermen en holle wegen.
Om de educatieve waarde van de wandeling te verhogen werd een speelse brochure met 20 speelse
opdrachten uitgebracht. Leerlingen van scholen kunnen op een ludieke manier de waarde van natuur
en landbouw bijgebracht worden. Bij de officiële opening benadrukten Paul Van Capellen, voorzitter
van de Landelijke Gilde van Vlezenbeek en Gaby Vandemaele voorzitter van de milieuraad dat het
landbouwleerpad een stimulans moet zijn voor de jongeren in contact te brengen met de natuur en ze
zo in staat te stellen un hedendaagse voedingsgewoonten beter te begrijpen.

Het Nieuwsblad 21/03/2000
Vlezenbeek heeft landbouwleerpad
21/3/2000
Het landbouwleerpad werd het voorbije weekend in Vlezenbeek ingehuldigd. Het gaat om een nieuw
project van de gemeente en de milieuraad, en de Landelijke gilde waarmee men land- en tuinbouw wil
promoten. Er werd een wandelroute van zo'n zeven kilometer uitgestippeld. Paul Van Capellen
voorzitter van de Landelijke Gilde vertelt dat men vijf bedrijven kan bezoeken die elk op een ander
terrein actief zijn. Er is een bedrijf met aarbeienteelt en één met groententeelt, een melkveebedrijf, een
gemengd melkveebedrijf met akkerbouw, en een tuinbouwbedrijf. Aan elk bedrijf staat een paneel met
de uitleg over de werking van het bedrijf. Er werden eveneens twee brochures ontworpen die in het
gemeentehuis verkrijgbaar zijn. In de ene brochure staat de wandelroute met uitleg over de bedrijven,
de boomsoorten, holle wegen waar de wandelaar kennis mee maakt. De tweede richt zich tot de
scholen die de wandeling willen doen. In die brochure zijn enkele spelen en opdrachten verwerkt.

Het Laatste Nieuws 21/03/2000
Brandstichters Negenmanneken ontmaskerd
21/3/2000
Tijdens een ondervraging na een toevallige verkeerscontrole hebben speurders van de Sint-Pieters-
Leeuwse polite drie jonge mannen ontmaskerd die in de nacht van 30 september 1999 brand stichtten
in het appartementsgebouw van de Volkhuisvestingsmaatschappij in de Bezemstraat. De jongeren
handelden uit verveling.
Vrijdagnacht hielden agenten Frederik Debognies en Dirk Gaudeus een verkeerscontrole aan het
kruispunt van de Bergensesteenweg en de Coevoetstraat. De agenten wilden een bromfietser die alle
verkeerstekens negeerde doen stoppen. De bromfietser ging ervandoor. De agenten achterhaalden
wie de bromfietser was en lieten hem naar het commissariaat brengen. Tijdens de ondervraging
bekende de jongeman dat hij betrokken was bij de brandstichting in de Bezemstraat. De speurders
achterhaalden snel de identiteit van twee medeplichtigen. Zij vielen eveneens door de mand. Ze
gaven eveneens toe dat ze brievenbussen en de parlefooninstallatie in brand staken puur uit
verveling.
De Parketmagistraat liet het trio ter beschikking stellen. Het gaat om twee jongens van 18 en één van
21 jaar oud. Eén van de daders die tijdens de feiten minderjarig was is ter beschikking van de
jeugdrechter gesteld. De twee anderen zijn door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld voor
brandstichting en onder zeer strenge voorwaarden vrijgelaten. Ze worden van nabij gevolg door het
parket. Twee jaar geleden is er in de wijk Negenmanneke een samenscholingsverbod opgelegd nadat
er problemen rezen met jongeren. Nozems die problemen veroorzaakten kregen van het parket
alternatieve maatregelen opgelegd. De politie stelde vast dat het probleem verschoof naar andere
wijken. Volgens de Leeuwse burgemeester Felicien Bosmans zijn de problemen vooral het gevolg van
de anominiteit van de sociale woonblokken. Er worden maatregelen genomen. Politie en Rijkswacht
houden verscherpt controle en het gemeentebestuur zal parkwachters inzetten, er komt betere
verlichting in en rond de appartementsgebouwen. De huisvestingsmaatschappij zal ook aanpassingen
doen in de appartementsgebouwen. Het pleintje tussen de twee gebouwen wordt aangelegd als
tuintje. Bromfietsers worden er geweerd. Er komt een stalling voor de brommers. In samenspraak met
de jeugddienst komen er activiteiten voor de jongeren.

Het Laatste Nieuws 21/03/2000
File bij Leeuwse schapenboer
17/3/2000
Gezwind draaien automobilistn de Europalaan op richting Sint-Pieters-Leeuw. Het is woensdagavond
22 uur. Zwaailichten van de politie en een lange file wachtenden trekken de aandacht. Komt u ook een
schaap halen klinkt het bij het opendraaien van het raamje. De file wacht om binnen te rijden bij boer
Smismans die een massa schapen in zijn schuur herbergt. Afnemers zijn moslims die zich
voorbereiden op het islamitische offefeest.
Er heerst een drukt van jewelste op de binnenkoer van de anders zo rustige hoeve. De wagens
schuiven aan tot op de achterplaats waar een Geïmproviseerde kassa staat. Na hun voorafbetaling
geregeld te hebben wachten ze met open koffer op hun offerdier.
Boers Smismans kan wel lachen. Er gaan ongeveer 300 schapen de deur uit vanavond zegt hij
ingenomen. Het Leeuwse politiekorps is opgetrommeld om de verkeersdrukte in goede banen te
leiden. De jaarlijkse verkoop gaat in de omgeving op verschillende plekken door. Tot een stuk in de
nacht schuiven ze hier aan. Gelukkig verloopt alles nu veel gedisciplineerder, vroeger was het een
chaotisch gedoe en werd er zelfs soms gevochten voor een schaap kijken enkele agenten terug.

Het Nieuwsblad 17/03/2000
VU/ID opnieuw present in Leeuw
22/3/2000
In oktober neemt VU/ID deel aan de gemeenteraadsverkiezingen met een onafhankelijke lijst. De partij
een tijdlang uit beeld wil nu opnieuw aanknopen met haar Vlaamsgezind verleden. De dorpscultuur en
de directe democratie zijn naast het Vlaamse karakter vooraanstaande punten in het
verkiezingsprogramma. Ook verjonging en vernieuwing staan centraal bij VU/ID bij de vorming van de
lijst.
De Volksunie staat na jaren windstilte te trappelen om mee te dingen naar succes in de electorale
campagne. We zijn vier jaar geleden begonnen met serieuze vernieuwingen. Het bestuur werd
opengetrokken en een nieuw beleid en nieuwe gezichten staan centraal. Op de verkiesbare plaatsen
staat geen enkele kandidaat die ooit al op een VU-lijst figureerde zegt voorzitter Guido Vanbelle.
Kiezen voor verjonging betekent ook jongeren op verkiesbare plaatsen. Het aantal vrouwen blijft nog
een probleem stelt Guido.
Inhoudelijk bestaat het verkiezingsprogramma uit drie hoofdluiken: meer Vlaams, meer dorpscultuur,
en meer directe democratie.

Het Nieuwsblad 22/03/2000
Veel interesse voor eerste les jeugdbasket
24/3/2000
Ongeveer 45 kinderen kwamen woensdagnamiddag opdagen in het sportcentrum AJ Braillard in
Ruisbroek voor hun eerste les jeugdbasket. Dit is een initiatief van de gemeentelijke sportdienst en
Bloso. Het is bedoeld voor jongeren van tien tot zestien jaar. Tijdens de eerste van een pakket van
tien lessen werden de basistechnieken aangeleerd. Lesgever van dienst is Stefaan Arnaut. Hij is
trainer van de benjamins van Tigers Halle en speelt zelf bij Koekelberg. Jongeren die nog interesse
hebben om de lessen te volgen kunnen telefoneren naar de sportdienst op het nummer 02/371.63.00
of 02/371.63.01.

Het Laatste Nieuws 24/03/2000
Veel minder tweetalige folders
25/3/2000
Joël Follet van de Leeuwse vereniging het Vlaamse Genootschap is tevreden over de resultaten die
de voorbije jaren geboekt zijn op taalgebied in de winkels. Het genootschap ijvert al jaren voor het
gebruik van het Nederlands in het Vlaamse landsgedeelte. De verspreiding van tweetalige reclame in
Sint-Pieters-Leeuw is sterk afgenomen haalt de vereniging aan. In '98 kwamen nog wekelijks twee tot
vier tweetalige folders in de brievenbus terecht. Nu is dit nog ongeveer één per maand. Toch worden
de Vlamingen nog gediscrimineerd door de volledige tweetaligheid van sommige winkels aan de
Bergensesteenweg, terwijl ééntalig Frans wordt gebruikt net over de taalgrens. Aldi en Colruyt zijn
twee klantvriendelijke winkelketens, de producten worden er ééntalig in het Nederlands aangeduid in
Vlaanderen en omgekeerd in Wallonië. We overwegen een lijst te publiceren van bedrijven die een
discriminerende taalpolitiek voeren. De commerciële faciliteiten voor Franstaligen die grote
winkelketens hanteren in de Vlaamse gordel ontmoedigt anderstaligen om Nederlands te leren stelt
het Vlaamse Genootschap.

Het Laatste Nieuws 25/03/2000
Laureaten kroongetuigen gevierd
28/3/2000
Zaterdag werden de laureaten van de Kroongetuigenwedstrijd in de jeugdafdeling van de
hoofdbibliotheek aan de Rink gevierd.
De wedstrijd vond plaats in verschillende Leeuwse scholen. Aurelie Berlemont, Naomi Limbourg, Ami
Kahir Helia, Manon Bermils, Pieter Moriau, Evelien Custers, Karen Vannieuwenhuyze, Gerrit Verbeke,
Karo Thibaut, Emilie Michiels en Eva van Leemput mogen zich bekronen tot kroongetuigen.

Het Nieuwsblad 28/03/2000
CVP-jongeren hoopvol bij lijstvorming
30/3/2000
De CVP-jongeren koesteren hoge verwachtingen voor de lijstvorming van de komende
gemeenteraadsverkiezingen in Leeuw. Twee jongeren bij de eerste tien namen en ook de elfde plaats
voor een jongere. We hebben meer dan genoeg kandidaten maar hoe meer hoe liever aldus lokaal
CVP-jongeren voorzitter Kris Van Laethem. "We proberen tien jongeren te rekruteren wat vanuit
nationaal de richtlijn is om een derde bezetting te krijgen." Verder raakte bekend dat de CVP-
raadsleden Gilbert De Ridder, Roger Rypers en Johnny Van Der Goten zich geen kandidaat meer
stellen.

Het Nieuwsblad 30/03/2000
Ouderwets kiezen
30/3/2000
Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 8 oktober zullen de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw nog
moeten stemmen met potlood en papier. Leeuw behoort tot het kieskanton Halle, net als de
faciliteitengemeenten Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode. De drie faciliteitengemeenten
weigeren het elektronisch systeem in te voeren. In Rode bereikte men enkel een princiepsakkoord om
het stemmen per computer vanaf 2001 in te voeren. De gemeente zit duidelijk verveelt met deze
situatie. Volgen gemeentesecretaris Erik Laga speelt taal de hoofdrol in de kwestie. "De anderstaligen
vrezen dat ze het automatische kiessysteem niet zullen begrijpen en dat de nodige informatie niet tot
bij hen zal geraken, Ik kan wel begrip opbrengen voor die vrees, maar het hele kieskanton Halle is er
de dupe van. In oktober zullen we dus heel veel moeite moeten doen om genoeg stemmentellers
bijeen te krijgen."

Randkrant April 2000
Rechter vernietigt milieuvergunning voor oven
31/3/2000
De rechtbank van eerste aanleg van Brussel vernietigde de milieuvergunning van Vlabraver voor de
bouw van een verbrandingsoven in Drogenbos op de grens van Sint-Pieters-Leeuw en Brussel. Een
ferme kaakslag voor bouwheer Vlabraver en een triomf voor de strijdlustigen die de komst van de
oven al jaren willen verhinderen. Vlabraver gaat in beroep tegen de beslissing.

Het Laatste Nieuws 31/03/2000
Rechter schrapt ook milieuvergunning oven Drogenbos
31/3/2000
De rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft in de zaak van de afvalverwerkingsoven
vastgesteld dat Vlabraver geen bouwvergunning heeft en dus automatisch ook de milieuvergunning
vervalt. De rechter verbiedt voortaan elke handeling die zou strekken tot de bouw of exploitatie van de
verbrandingsoven. Zowel de actiegroepen als de gemeente Drogenbos, het Brussels Instituut voor
Milieubeheer en Brussels gewest zegden na afloop erg blij te zijn met de beslissing. De rechtbank
basseerde zich voor haar uitspraak op het Vlaamse Milieuvergunningsdecreet van 1995 waarin staat
dat de milieuvergunning vervalt op de dag van de weigering van de bouwvergunning.

De Morgen 31/03/2000
Blakkie: de schrik van de Dambrestraat
31/3/2000
De Dambrestraat wordt geteistert door een agressieve herdershond. Blakkie beet al verschillende
buurtbewoners. De kinderen van de straat mogen niet in de tuin spelen als de razende hond buiten is.
Krantenverkoper Maurice Lecocq kreeg enkele dagen geleden de schrik van zijn leven. Toen Maurice
aanbelde bij Blakkie's baasje, smakte de herder hem tegen de grond. Buurbewoner Jean-PIerre
Boschloos stapte nietsvermoedend uit de wagen en kreeg eveneens de volle laag. De hond beet hem
in armen en benen. De politie kon uiteindelijk de hond vangen. Enkele dagen na Blakkie's voorlopig
laatste aanval kregen alle slachtoffers een bezoekje van Marc Vandevelde. Marc is de zoon van de
eigenares van Blakkie. Hij verontschuldigde zich en beloofde dat de hond zou verdwijnen. Maar
Blakkie zit er nog altijd. Moet er nog iets ergers gebeuren vraagt Jean-Pierre zich af. De wijkagent
houdt de hond in de gaten. Als de situatie verergert moet de hond weg.

Het Laatste Nieuws 31/03/2000
Leerlingen volgen les in het paleis
1/4/2000
De leerlingen van de eerste klas van 't Paviljoentje huldigden gisteren hun gloednieuwe klasje in. Door
het groeiend aantal leerlingen was uitbreiding nodig. "We verbouwden een bestaande constructie tot
klaslokaal zegt directrice Sonja Salomé. De leerlingen van de school mochten een naam voor het
nieuw klaslokaal kiezen. De keuze viel op "HET PALEIS" een idee van Cedric Stimmon uit de vijfde
klas. En directrice Salomé gaat verder met verbouwen. Volgend schooljaar wil ik een tweede nieuw
lokaal klaarhebben.

Het Laatste Nieuws 01/04/2000
Vlezenbeekse basisschool slaagt voor rijexamen
1/4/2000
Alle klassen van de basisschool Ave Maria in Vlezenbeek mochten afgelopen week onder de hoede
van de Leeuwse politie hun kennis van het verkeer testen in het verkeerspark op de speelplaats.
Kirsten Wauters van het zesde leerjaar kreeg gisteren uit de handen van burgemeester Bosmans het
diploma omdat zij zich uitstekend aan de verkeersregels houdt.

Het Nieuwsblad 01/04/2000
Lennikse weg ligt al weken open
1/4/2000
De bewoners van de Lennikse weg in Leeuw en Dilbeek zijn boos omdat hun straat al acht weken
langs beide kanten openligt. In de smalle straat komt een verkaveling met zeven nieuwe woningen.
Daarvoor moeten de nutsvoorzieningen worden doorgetrokken. De buurtbewoners begrijpen dat dit
moet gebeuren maar ze begrijpen niet dat dit zo lang moet duren. Acht weken geleden werd de straat
opengegooid sinsdien wordt hier maar af en toe gewerkt. Het is hier een grote modderpooel tot in
onze garages toe.

Het Laatste Nieuws 01/04/2000
Dossier uitbreiding containerpark vordert.
1/4/2000
Op vraag van VLD-raadslid Fons Geeroms werd tijdens de jongste gemeenteraad een stand van
zaken opgemaakt over het dossier omtrent de uitbreiding van het containerpark langs de
Bergensesteenweg. De gemeente besliste eerder om achter het containerpark twee gebouwen aan te
kopen. Ik heb vernomen dat er wat onduidelijkheid is over de datum dat de gebouwen vrijkomen zegt
Geeroms. De ene eigenaar gaat verhuizen omdat hij met zijn bedrijf verhuist de andere omdat hij met
zijn activiteit stopt. Het eerst gebouw zal eind juni beschikbaar zijn, het andere uiterlijk eind januari
2001, zo werd duidelijk. De gemeente overweegt achter het containerpark een kringloopcentrum in te
planten. Leeuw heeft nu al een kringloopcentrum Televil langs de Bergensesteenweg. De gemeente
zou Televil voorstellen om ofwel te verhuizen, ofwel een tweede afzetpost te starten.

Het Laatste Nieuws 01/04/2000
Sint-Pieters-Leeuw weigert milieutaks te betalen
1/4/2000
Tijdens haar jongste vergadering besliste de gemeenteraad een advocaat aan te duiden in de
bezwaarsprocedure tgen de Oost-Vlaamse gemeente Sint-Lievens-Houtem.
Sint-Pieters-Leeuw en al de andere gemeenten die aangesloten zijn bij Haviland en die de voorbije
jaren afval stortten in Vlierzele krigen in de rechtszaak aangespannen door Sint-Lievens-Houtem, de
stuen van Haviland. Vroeger werd er door Leeuw en zo'n dertig andere gemeenten gestort in
Vlierzele. Onlangs kregen de gemeenten bericht dat Sint-Lievens-Houtem een milieutaks oplegt voor
het aanvoeren of laten aanvoeren van huishoudelijke afvalstoffen. Toen het akkoord werd afgesloten
werd er echter niet gesproken over een milieutaks. Haviland en de gemeenten weigeren een
milieutaks te betalen.

Het Laatste Nieuws 01/04/2000
OCMW renoveert noodwoning
4/4/2000
De OCMW-woning aan de Karel Gilsonstraat in Ruisbroek wordt opgeknapt. Het gebouw werd in '93
aangekocht door het OCMW. Sinsdien staat het leeg. De kosten voor de restauratie lagen zonder
subsidies voor het OCMW veel te hoog. De Vlaamse Gemeenschap is nu bereidt de renovatie voor
zestig procent te subsisdëren. Het gebouw wordt binnenin helemaal vernieuwd. De totale kosten
zullen zo'n 3.8 miljoen frank bedragen. De Vlaamse Gemeenschap neemt 2.280.00 frank voor hun
rekening. De werken zullen nog voor de zomervakantie starten. Eind dit jaar moet het gebouw
bruikbaar zijn. De woning zal dienen voor de opvang van hulpbehoevenden. Bijvoorbeeld voor
bewoners die na een brand dakloos worden.

Het Laatste Nieuws 04/04/2000
Stortplaatsen gesaneerd in Vlezenbeek
4/4/2000
De gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw besliste principieel om de stortplaatsen aan de
Mollemstraat en de Nederstraat in Vlezenbeek te saneren. Beide plaatsen zijn berucht omdat de
eigenaars er allerlei afval dumpenten. De gemeente raamt de saneringskosten op 1 miljoen frank. Ze
stelt wel dat deze kosten terug in de gemeentekas zullen belanden want ze worden doorgerekend aan
de eigenaars. Leeuw werd door de hogere overheid aangemaand van de sanering dringend werk te
maken.

Het Nieuwsblad 04/04/2000
Leeuw steunt Mozambique en ontwikkelingszusters
4/4/2000
De werkgroep voor ontwikkelingssamenwerking van Leeuw stelde de gemeente voor om 100.000
frank uit te trekken voor noodhulp aan Mozambique. Dit Afrikaanse land werd enkele weken geleden
getroffen door een erge waterramp. De gemeenteraad stemde volmondig in met het voorstel. De
gemeente maakte het bedrag over op het rekeningnummer van het Rode Kruis. Daarnaast stelde de
werkgroep eveneens voor om hun budget dat ze ter beschikking kregen te verdelen over twee
projecten. De groep wil 100.000 frank geven aan het project van de zusters Anna De Cort en Simonne
Sergeant waarbij ze voor sociale woningen zorgen in Manila op de Filipijnen. De resterende 300.000
frank gaat naar de medische projecten van zuster Mia Vanderschrueren in Kinshasa.

Het Nieuwsblad 04/04/2000
Geert haalt 32ste gouden medaille op de trampoline
4/4/2000
Geert Paridaens de zestienjarige turner van de Koninklijke Katholieke Turnkring Verbroedering
Ruisbroek behaalde onlangs de titel van federaal kampioen minitrampoline en dubbele minitrampoline
bij de junioren jongens. Het is al de 32ste gouden medaille uit Geerts carrière. Ondanks de 32 gouden
medailles blijft elke wedstrijd spannend voor mij. Vorig jaar werd ik uitgeroepen tot sportlaureaat van
de gemeente vertelt Geert.

Het Laatste Nieuws 04/04/2000
Renovatie van Leeuws wagenhuis
4/4/2000
In het Colomapark te Sint-Pieters-Leeuw wordt momenteel het oude wagenhuis gerenoveerd. Het
bevindt zich aan de ingang van de rozentuin en doet dienst als opslagplaats en verpozingsruimte voor
de arbeiders. Een renovatie is nodig omdat het gebouw niet aan de reglementaire eisen voldoet. Het
gerenoveerde gebouw zal naast opslagplaats voor materiaal eveneens dienst doen als
ontvangstruimte voor de bezoekers van de rozentuin en het Colomapark. Begin juli moet het oude
wagenhuis gerestaureerd zijn zodat het, samen met de derde fase van de rozentuin, zijn deuren kan
openen.

Het Nieuwsblad 04/04/2000
Pyjamafeestje tegen verbrandingsoven
5/4/2000
De leden van de actiecomités tegen de verbrandingsoven van Drogenbos trokken gisterenavond hun
pyjama aan om te protesteren tegen de bouw van de oven. Naast de elektriciteitscentrale aan de
Humaniteitslaan maakten ze met fakkels in de hand een rondedansje. In avondkledij om te tonen dat
de comités waakzaam blijven. Iedereen denkt dat het nu gedaan is omdat bouwheer Vlabraver noch
een milieu- of bouwwvergunning heeft. Maar wij blijven waakzaam zegt Johan Dereymaeker van
Zennevallei Ovenvrij. Burgemeester Jean Calmeyn kwam de manifestanten een hart onder de riem
steken.

Het Laatste Nieuws 05/04/2000
Minister vindt oven in Drogenbos belachelijk
5/4/2000
Didier Gosuin Brussels minister, is opgetogen met de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg
om de milieuvergunning van Vlabraver voor de bouw van een verbrandingsoven in Drogenbos
vervallen te verklaren. Gosuin vindt het bouwproject voor de oven belachelijk wanneer men weet dat
er in Brussel een prestatiegerichte afvalverbrandingsoven bestaat die aan de strenge milieuvereisten
van het Vlaams gewest beantwoordt.

Het Laatste Nieuws 05/04/2000
Jan Van Erps van Artsen zonder Grenzen naar lokale politiek
8/4/2000
Jan Van Erps: Van 1995 tot 1999 zetelde hij in het federale parlement als CVP-vertegenwoordiger. Hij
deed er ervaring op in allerhande werkgroepen. De dioxinecrisis die losbarstte kostte hem zijn zitje. Hij
is dus noodgedwongen op zoek naar een nieuwe job. Veel moeite zal hem dit niet kosten. Zijn CV
oogt indrukwekkend en zijn vitale rol in de werking van Artsen zonder Grenzen is daar niet vreemd
aan. Met de gemeenteraadsverkiezingen op komst wil hij ook op lokaal vlak in Sint-Pieters-Leeuw zijn
CVP-steentje bijdragen. Een aantal hete hangijzers voor hem zijn veiligheid, grondbeleid, belastingen
en de taalproblematiek.

Het Nieuwsblad 08/04/2000
Tenten lenen
10/4/2000
De gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw keurde een uitleenreglement goed voor groepstenten.
Scholen en erkende jeugdorganistaties uit Groot Leeuw kunnen groepstenten lenen voor hun
activiteiten. De waarborg bedraagt 5000 frank. Als de tent dienst doet voor winstgevende activiteiten
kost ze 1000 frank per dag.

Het Laatste Nieuws 10/04/2000
Topseniorenweek
12/4/2000
Kaderend in de voorjaarsprogrammatie wordt van 25 tot 29 april in Leeuw de topseniorenweek 2000
georganiseerd, aangeboden door het gemeentebestuur i.s.m. de adviesraden voor senioren.
Topsenioren mogen actief deelnemen aan deze vijfdaagse die tevens recreatief en educatief werd
opgevat. Enkele van de activiteiten zijn een sportdag, kleinkunstnamiddag, bloemschikken, bezoek
aan brouwerij Belle Vue. 50% van de opbrengst van deze seniorenweek gaat naar projecten om
noden van kinderen van hier op te lossen. Seniorenschepen Desmeth vestigt de aandacht erop
gezien het beperkt aantal deelnemers de kaarten tijdig aan te schaffen. Hij voegt er eveneens
schertsend aan toe dat de intentie bestaat om een succesvollen topseniorenweek te herhalen in 3000.

AZ 12/04/2000
Voltooide onvoltooide in Coloma
12/4/2000
Shepen Lieve Vanlinthout opende een merkwaardige tentoonstelling met het voltooide onvoltooide
oeuvre van Ronaltus Van Mieghem. Hij overleed in 1996 op 84-jarige leeftijd. Op zijn sterfbed vroeg hij
zijn zoon Jan, zelf ook schilder zijn onvoltooide schilderijen af te werken. U bent tijdens de week
welkom in Coloma van 9 tot 17 u. en tijdens het weekend van 10 tot 18 u.

AZ 12/04/2000
Cultuursteden in de Nederlanden
12/4/2000
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw en de KUB sloten een samenwerkingsakkoord. uitgangstpunt is de
vaststelling dat door het bundelen van krachten betere resultaten kunnen bekomen worden. De
samenwerking met universtiteiten en hogescholen is gericht op het concreet invullen van vorming en
educatie. Uitgaande van reële behoeften kwam dit samenwerkingsakkoord tot stand.
Er werd gekozen voor een educatief historisch programma "Cultuursteden in de Nederlanden" om de
kennis van de universiteit ten nutte te maken aan een breder publiek.
Dit cursusprogramma is uitstekend geschikt voor historisch geïnteresseerden of voor mensen met een
humaniora-niveau. Enige voorkennis is niet vereist maar wel gewenst.

AZ 12/04/2000
Zomerspeelpleinen
18/4/2000
Je kan je kinderen van 3 juli tot en met 25 augustus, met uitzondering van de feestdagen een leuke
tijd laten doorbrengen op de Leeuwse speelpleinen. De leeftijd werd met een half jaar verlaagd, zodat
nu ook kinderen vanaf 2,5 jaar er terecht kunnen. De prijzen blijven ongewijzigd. 250 frank voor
kinderen die niet in Leeuw wonen of er geen school lopen. Zij kunnen eveneens niet genieten van de
10-beurtenkaart. 180 frank voor kinderen van Leeuw of kinderen die wel school lopen in Leeuw. 800
frank voor een 5-beurtenkaart en 1500 frank voor een 10-beurtenkaart. Inschrijvingen gebeuren het
best via de jeugddienst. (02/371.63.04 of 02/371.63.05) of eveneens aan de balie van het
gemeentehuis. Een inschrijvingsformulier ligt er klaar vanaf eind april.
Kandidaat monitoren rihten zich ook naar de jeugddienst (op dezelfde telefoonnummers) of mailen
naar jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be. De vergoedingen per dag zijn 1000 frank voor niet-
gebreveteerde monitoren, 1300 frank voor gebreveteerde, 1600 frank voor de hoofdmonitor en 1900
frank voor de bestuurder.

Het Nieuwsblad 18/04/2000
Leeuwse senioren leren opnieuw stoeien op speelplaats
18/4/2000
De cursus zelfverdediging voor senioren gaat er lekker hard aan toe. Ouderen die het onderste uit de
kan halen om afweertechnieken aan te leren, vormen een raar beeld. Nuttig tijdverdrijf, soepele
bewegingen of heeft het echt te maken met een onveiligheidsgevoel.
Per paar wachten een twintigtal senioren de bevelen af van coach Eddy Clerens. Ze leren
aanvalstechnieken maar vooral hoe ze af te weren. Dit is niet echt het doel, er gebeurt zeer weinig
qua beweging voor senioren zet Eddy Clerens uiteen. We fixeren ons hier op bewegingen die ze elke
dag gebruiken maar die door de leeftijd moeilijker worden. Tegelijkertijd tonen we ze hoe ze zich uit
hachelijke situaties moeten redden. Het zijn overlevingsreflexen die nog aanwezig zijn maar opnieuw
ontwikkeld moeten worden.

Het Nieuwsblad 18/04/2000
Leeuw snuift historische cultuur op
18/4/2000
Vorming, volwasseneducatie en Vlaamse bewustwording. Drie kenwoorden die centraal staan in het
Leeuwse (personeel)beleid. Hiervoor wordt een samenwerkingsverband aangegaan met de
Katholieke Universiteit Brussel om een educatief-historisch programma aan te bieden.
Cultuursteden in de Nederlanden is de werktitel van het project. Vorming van gemeentepersoneel is
sinds de nieuwe personeelsstatuten zeer belangrijk geworden vertelt gemeentesecretaris Erik Laga.
Werkwinkel rond managementtechnieken, nieuwe spelling en cursussen informatica zijn voorbeelden
van het lokaal personeelsbeleid. De samenwerking met de KUB ving aan met de vorming van het
personeel van de gemeentelijke administratie over de Belgische staatsstructuur, gecombineerd met
een geleid bezoek aan het Vlaams Parlement. Nu is er het historisch programma in twee luiken dat
zich richt tot het brede publiek. Een eerste luik handelt over Brugge en de laat-middeleeuwse
stadscultuur. Een tweede luik gaat over de Vroege boekdrukkunst en humanisme. Info en
inschrijvingen 02/371.22.62, cultuurfunctionaris Dennis Deneulin, 1000 frank voor een reeks, 1500
frank voor beide. Inschrijven voor 25 april.

Het Nieuwsblad 18/04/2000
Steengoed http://www.sint-pieters-leeuw.be
19/4/2000
In het gebruik van het internet om de communicatie met en tussen de bevolking en de gemeenteljike
diensten te verbeteren speelt het gemeentebestuur van Leeuw een pioniersrol in het Pajottenland en
de Zennevallei. De website oogst overal lof omwille van de duidelijkheid en het gebruiksgemak. Het
ministerie van Economische Zaken gebruikt trouwens de site voor zijn Ro@dshow om in 128
Belgische gemeenten de burgers warm te maken voor het internet.
Gemeentesecretaris Erik Laga is de motor achter de toepassing van de internettechnologie. De man
zelf blijft bescheiden over zijn inbreng maar wordt over heel de gemeente geprezen voor zijn inzet om
het internet bewust te maken bij de bevolking. En de eigen diensten voortdurend gebruiksvriendelijker
te maken. Twee jaar geleden was er de site over Leeuw volgens oud model. Louter informatief dus.
Nog geen jaar later werd er in samenwerking met Herman Cauwels de site helemaal hervormd. Het
gebrukscomfort werd verhoogd, de informatie werd opgesplitst in clusters, er werden foto's ingevoegd
zodat er met de bevolking die van het internet gebruik maakt een wisselwerking ontstaat. De diensten
hebben elk een e-mailadres en de site wordt dagelijks bijgewerkt in verband met de actualiteit. De
inwoners kunnen eveneens zaken melden via de module contact. Met banners wordt de attentie
getrokken op allerlei activiteiten. Erik Laga noemt de interactiviteit en de gelaagdheid de grote
voordelen van het internet. Het bestuur denkt er sterk over na om het infoblad (staat trouwens ook op
de site) niet langer in detail uit te geven maar te verwijzen naar de site. Blijft een deel van de bevolking
niet dan in de kou staan? Erik Laga denkt van niet, want binnen enkele jaren is het internet even sterk
ingeburgerd als de GSM. De scholen worden eveneens betrokken bij de site. Elke school onderhoudt
zelf zijn deel van de site. Er werd voor gezord dat elk vierde, vijde en zesde leerjaar nu over een
internetaansluiting beschikt.

Het Nieuwsblad 19/04/2000
Digitaal loket uniek in regio
19/4/2000
Uniek en een pareltje in streek is het digitaal loket van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. In dit loket
kunnen de inwoners formulieren invullen zoals de aanvraag voor het gebruik van een gemeentelijk
lokaal. Er is echter nog één probleem een digitale handtekening is nog niet wettelijk. Toch zijn de
voordelen legio. In het geval van het huren van lokalen kan de aanvrager thuis rustig de informatie
invullen, afdrukken en tekenen. Nadien brengt hij gewoon het formulier binnen. Dit levert een grote
tijdswinst op. Formulieren waarvoor geen handtekening nodig is kunnen rechtstreeks doorgezonden
worden en komen direct bij de betreffende dienst terecht. Voor de formulieren waarvoor een
handtekening nog steeds nodig is werd de verzendmogelijkheid gewoon weggelaten. Zo weten de
gebruikers dat ze toch nog eventjes naar het gemeentehuis moeten gaan.

Het Nieuwsblad 19/04/2000
Omnisporten in Leeuw
20/4/2000
Deze week gaat van maandag tot vrijdag in de sporthal A.J. Braillard traditioneel het Omnisportkamp
2000 door. En dit voor kinderen tussen 8 en 14 jaar. Om kwalitatieve activiteiten te blijven aanbieden
werd het aantal deelnemeres teruggeschroefd van 400 naar 145. Jaarlijks gaan er drie sportkampen
door. Aderlating is het ontbreken van zwemmen door de werken aan het Wildercomplex. Wel op het
programma: trampoline, balspelen, muurklimmen, frisbee en smaakmaker bowling. De laatste dag
wordt afgesloten met een etafette in de vorm van een ganzenspel.

Het Nieuwsblad 20/04/2000
"Geschilderd testament "
19/4/2000
Jan Van Mieghem heeft de belofte aan zijn vader gehouden. Hij voltooide de onvoltooide werken van
zijn vader. Tot paasmaandag 24 april kan men in het kasteel Coloma een opmekelijke
overzichttentoonstelling van vader en zoon Van Mieghem bewonderen. De stijl is verrassend,
picturaal, zeer kleurrijk en vormt een interessante combinatie van expressionisme en surrealisme.
Men mag zeker niet vergeten van een bezoekje te brengen aan de colomazaal op de eerste
verdieping: hier zijn prenten en foto's tentoongesteld (vaak de basis van een schilderij).
Citaat van cultuurschepen Lieve Vanlinthout tijdens haar gelegendheidstoespraak op de vernissage.
"Jan ge hebt de uw vertrouwde taak zo goed en met zoveel geestdrift volbracht dat ik er zeker van
ben dat uwe pa nu goedkeurend zit te knikken." En voor een keertje geven we haar groot gelijk.

AZ 19/04/2000
Ruim 140 kinderen beleven pret tijdens omnisportkamp
21/4/2000
Deze week nemen ruim 140 kinderen tussen acht en veertien jaar deel aan het omnisportkamp,
georganiseerd door de gemeentelijke sportdienst in samenwerking met Vlanajo en Bloso. Sporthallen
Braillard en Wildersportcomplex en de bowlingzaak gelegen aan de Bergensesteenweg zijn de
locaties waar de activiteiten plaatsvinden. Spijtig genoeg kan men wegens werken geen gebruik
maken van het zwembad van het Wildersportcomplex. Maar voor het zomersportkamp denkt men uit
te wijken naar een zwembad in de buurt. Tijdens dit kamp zijn nog heel wat andere sporten te
beoefenen. We denken maar aan frisbee, bowling, trampoline en muurklimmen. Er is uiteraard ook
voetbal, netbal en basketbal. 's Middags krijgen de kinderen een stukje fruit.

Het Laatste Nieuws 21/04/2000
U spreekt Nederlands? Wij ook!
27/4/2000
Onder het moto u spreekt Nederlands? Wij ook! voert de provincie Vlaams-Brabant een
sensibiliseringscampagne naar de bedrijfswereld en de commerciële sector in de Vlaamse Rand. Ze
wil de handelaars aanzetten Nederlands als eerste taal te gebruiken.
Alle 18.800 handelszaken, bedrijven en verenigingen in de Vlaamse rand zullen de komende dagen
een folder ontvangen met begeleidende brief. Daarin staan de voordelen van de streektaal opgesomd.
Nederlands gebruiken is ten slotte een bewijs van waardering voor de streektaal en cultuur.
Bovendien organiseert de provincie een wedstrijd onder de handelaars. Om deel te nemen moeten de
handelaars een sticker op het raam aanbrengen en natuurlijk de Nederlandse taal gebruiken. Tien
winnaars ontvangen een reischeque. Anderstalige handelaars kunnen bij de provincie tegen
voordelige voorwaarden een cd-rom kopen met een praktische en gebruiksklare cursus Nederlands.
Meer info op de website www.vl-brabant.be/vlaams-brabant

Het Nieuwsblad 27/04/2000
Lieve Vanlinthout trekt provincielijst
27/4/2000
Het CVP-bestuur in het arrondisement Halle-Vilvoorde keurde de voorlopige verkiezingslijsten goed
voor de provincieraadsverkiezingen in oktober. In het kiesdistrict Halle staat Lieve Vanlinthout op de
eerste plaats. De tweede plaats is voor Paul Geeraerts uit Affligem en de derde voor Anne Sobrie uit
Sint-Genesius-Rode.

Het Nieuwsblad 27/04/2000
Rozen
27/4/2000
De rozentuin in het Colomapark van Sint-Pieters-Leeuw is er een van wereldschaal. Het aantal
bezoekers neemt voortdurend toe. De VVV krijgt aanvragen van groepen en zoekt daarom mensen
die de nodige basiskennis inzake tuinieren bezitten en die kennis willen uitbreiden met de
bijzonderheden van de rozentuin in Coloma. Deze vrijwilligers krijgen een gratis snelcursus op 13 mei
(Martin Schoukens) en 20 mei (Marel Vossen) Inschrijven in het Toerismekantoor, Rink 2
(02)371.22.75

De Streekkrant 27/04/2000
Burgemeester Bosmans komt niet op bij verkiezingen
28/4/2000
De CVP in Leeuw heeft de modellijst klaar die eind mei ter goedkeuring zal voorgelegd worden aan
haar leden. Huidig burgemeester Bosmans komt niet meer op en eerste schepen Vanlinthout zal de
lijst trekken. Op de tweede plaats komt Georges Suenens, de derde plaats is voor nieuweling Paul
Liessens uit Ruisbroek. Vervolgens vinden we huidige schepenen Roger Desmeth, Martin Schoukens,
Roland Meulemans en Lucien Wauters. De achtste plaats is voor Frans Vanderkelen en de negende
voor nieuwelinge Marleen Bosmans. De jongeren komen aan bod van plaats 10 tot 12 met
achtereenvolgens Sylvia Cliquet, Kris Van Laethem en Wim Peeters. Op de zestiende plaats staat de
18-jarige Koen Vereeken. De CVP-jongeren zijn tevreden met de verkregen plaatsen. Op de 27ste en
28 ste plaats staan Josée Verlaet en Jan Van Erps, lijstduwer is huidig OCMW voorzitter Jos
Speeckaert. Binnen de eerst achtste plaatsen is Paul Liessen enige nieuwkomer, als enige uit
Ruisbroek moet hij als enige het tegengewicht vormen voor de politici uit omgeving Rink,
Negenmanneke en Vlezenbeek. Van de huidige zestien CVP-raadsleden komen er twaalf opnieuw op.

Het Nieuwsblad 28/04/2000
Lieve Vanlinthout CVP-lijsttrekker, burgemeester komt niet meer op
28/4/2000
In Sint-Pieters-Leeuw maakte de CVP-afdeling zijn modellijst bekend voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober. Huidig eerste schepen Vanlinthout is lijsttrekker.
Burgemeester Bosmans komt niet meer op. De lijst ziet er verder als volgt uit. Schepen Georges
Suenens, nieuwkomer Paul Liessens, Schepenen Roger Desmeth, Martin Schoukens, Roland
Meulemans en Lucien Wauters. Lieve Vanlinthouts politieke carrière begon twaalf jaar geleden. Bij de
gemeenteraadsverkiezingen van toen behaalde zij 1372 stemmen op de 28ste plaats van de lijst. Ze
werd onmiddellijk derde schepen. In '94 stond ze op de derde plaats en behaalde 1989
voorkeurstemmen. Ze werd eerste schepen en schepen van cultuur, kunstonderwijs, bibliotheken,
middenstand, feestelijkheden, gelijkekansebeleid en toerisme.

Het Laatste Nieuws 28/04/2000
Jongerenwerking staat op de helling
28/4/2000
De Leeuwse fanfare gaf haar jongeren tot nu toe een eigen opleiding met drie verschillende
lesgroepen van zo'n 40 leerlingen. Een voorrecht dat nu wegvalt. Na een tijd kregen ze teveel
instrumenten en moesten ze bijna een eigen school oprichten. Daarom kozen ze ervoor om ze door te
sturen naar de academie. Volgens dirigent Bourdiaudhy moeten de jongeren aangemoedigd worden
om naar de muziekschool te gaan omdat het eigen beheer niet genoeg vruchten afwerpt. Hier lopen
de menigen ook uiteen. Op termijn had een eigen werking een fanfare van 50 à 60 man opgeleverd.
Nu vallen er veel weg omdat ze zelfs niet naar de acamdemie gaan. Naast de zogenaamde drop outs
is de lange opleiding ook oorzaak waardoor een deel sneuvelt. Tevens het risico van wegkapen van
de beste leerlingen door andere orkesten, inbegrepen de harmonie van Zuun. We moeten hopen op
wat fair play van anderen en er zelf voor zorgen dat we de jeugd iets te bieden hebben besluit
voorzitter Speltens.

Het Nieuwsblad 28/04/2000
Agalev-Open Dorp is bezig met toekomst
29/4/2000
Onder het motto "De toekomst is bezig" een variant op de vorige slogan "De toekomst is groen" stapt
Agalev-Open Dorp naar de verkiezingen. De Leeuwse fractie werkt aan haar lijst en programma. De
volgende namen geraakten al bekend. De eerste vier plaatsen worden voorlopig in willekeurige
volgorde ingenomen door OCMW-raadslid Isidoor Malfroy, Johanna Vandendaele, Jean-Marie Van
Heze en Paul Herten. Andere namen zijn Lydia Defossez, Maryse Volvert, Luk De Braekeleer, Mark
Dubois, Josy Van Geel, Mark Boone, Bart Coene, Magda Heynen, en Ann Van Vooren.

Het Nieuwsblad 29/04/2000
Nieuw vredegerecht in Ruisbroek?
29/4/2000
Donderdagavond beslisten de gemeenteraadsleden van Sint-Pietters-Leeuw het buitenschrijnwerk te
vernieuwen van het gebouw aan de villalaan in Ruisbroek. Momenteel is de VDAB daarin
ondergebracht. De Raming van de kostprijs bedraagt 1.6 miljoen. De gemeente wou het gebouw eerst
verkopen, maar nu toonde het ministerie van Justitie interesse om hier hetnieuwe vredegerecht in
onder te brengen. Het ministerie zou het gebouw willen huren en niet aankopen verduidelijkt schepen
Roger Desmeth. Men was al eerder op zoek naar een nieuwe locatie voor het VDAB-kantoor. Mogelijk
gaat die naar de pas aangekochte gebouwen achter het containerpark. Daarover moet nog
onderhandeld worden.

Het Laatste Nieuws 29/04/2000
Modeshow voor en met senioren is schot in de roos
29/4/2000
De modeshow die plaatsvond in het kader van de Leeuse seniorenweek was in het
Wildersportcomplex een succes. Zo'n 120 senioren kwamen naar het defilé kijken van winkels uit de
streek. Cultuurfunctionaris Dennis Deneulin zegt dat de modeshow niet alleen voor senioren was maar
dat er ook senioren op de catwalk liepen. Ook tien kinderen liepen mee in de show. De jongste was
amper twee jaar. De week wordt vandaag afgesloten met een familieshow. Van 14.30 tot 16.30 uur
zijn er optredens van volksdansgroepen en vertellingen door Herman De Wit en Rosita. De eerste
editie van de seniorenweek is een succes. Tot nu toe zijn er al bijna vijfhonderd senioren die
deelnamen of een activiteit bijwoonden.

Het Laatste Nieuws 29/04/2000
Leeuwse VU/ID licht tip van de sluier op
2/5/2000
De Leeuwse VU maakte op het jaarlijkse Breughelbuffet de eerste namen bekend voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober. Lijsttrekker is Anna-Marie Vanbelle. Vervolgens werden
ook Ruisbroekenaar Rik Wouters en een 20-jarige studente uit Oudenaken voorgesteld. Haar naam
wordt nog niet vrijgegeven maar het is bekend dat ze behoort tot het nageslacht van de roemrijke Vic
Feytons. Enkele andere namen: Lilly Okkerman, Geert Schepens, Lucien Blommaert, Erik Rolies,
Lucienne Vellemans en oud gemeenteraadslid Frans Adang die opkomt als lijstduwer. De centrale
slogan is "Wakker worden" De korte speeches gaven de aandachtskern van de volksunie weer. De
Vlaamse eigenheid benadrukken, zorgen voor een jeugdbeleid en infrastructuur die volgens de VU
ontbreekt. Daarnaast is er de samenwerking met ID die net als op federaal niveau een meerwaarde
kan betekenen. ID'ers nemen hun plaats op de lijst van Leeuw in en onder meer via de nadruk op
moderene communicatiemiddelen en een betere democratische besluitvorming willen VU en ID
progressief samenwerken.

Het Nieuwsblad 02/05/2000
Herinrichting van gevaarlijk kruispunt
2/5/2000
Op de gemeenteraad werd de princiepsbeslissing genomen voor het herinrichten van het kruispunt
Ruisbroeksesteenweg-Meerweg-Groot-Bijgaardenstraat in Ruisbroek. De gemeente wil op deze
manier iets doen aan dit gevaarlijk kruispunt. Eerst werd overwogen een rotonde aan te leggen, maar
daarvoor was er te weinig ruimte. Daarom werd er beslist om er een verkeersplateau aan te leggen
om zo het verkeer af te remmen. De werken zullen normaal dit najaar aanvangen. De kostenraming
bedraagt 7.6 miljoen.

Het Laatste Nieuws 02/05/2000
Rode Kruis- ziekenhuisbibliotheek De Bijtjes in de kijker
3/5/2000
Vrijdag 5 mei zal er om 18 u. een plechtigheid georganiseerd worden in het ziekenhuis "De Bijtjes". De
Rode Kruisbibliotheek bestaat er 1 jaar met 5 vrijwilligers, een boek, een bezoek kan een positieve
bijdrage leveren aan het verblijf van de patiënt. Voor verdere uitbouw van deze activiteit wordt er een
grote regionale recruteringsactie georganiseerd voor vrijwilligers. Meer info op 016/65.13.34 na 18 u.
of op 016/39.80.70 tijdens de kantooruren. De aanwezigheid van volgende BV's werd al bevestigd.
Dirk De Mesmaecker (Ring-Tv) en Luc Ruysevelt (beeldhouwer).

AZ 03/05/2000
Rode Kruis: Vrijwilligers vragen bevolking om steun
3/5/2000
De Rode Kruis-vrijwilligers gaan elk jaar 14 dagen op pad om zelfklevers te verkopen aan de
bevolking. Dit jaar loopt de 14-daagse van 27 april tot en met 11 mei. Het Rode Kruis komt in
Vlaanderen zo'n 423 keer in actie per dag. De Rode Kruisafdeling van Leeuw organiseert
eerstehulpcursussen, zorgt voor hulpposten, houdt bloedinzamelingen. Maar de afdeling van Sint-
Pieters-Leeuw doet nog veel meer. In samenwerking met de afdeling van Halle verzorgen zij een 24
op 24 permanentie voor ziekenvervoer. Ze springen zelfs bij voor de dienst 100. Verder heb je nog
een uitleendienst voor krukken enz. en een zeer actieve en noemenswaardige jeugdafdeling. En niet
te vergeten de laatst bijgekomen dienst "bibliotheek aan bed" in het ziekenhuis de "Bijtjes", waar
vrijwilligers rondgaan voor een goed boek en/of een babbel. Hulp verlenen kost geld, ook al doen de
vrijwilligers alles gratis. Daarom vragen ze slechts 14 dagen extra steun. Je kan ze helpen door
zelfklevers te kopen. Er zijn mooie prijzen te winnen door de klevers te kopen dus doen.

Wat er ook gebeurt je kan altijd op ze rekenen. Kunnen zij op u rekenen als ze bij u langskomen?

AZ 03/05/2000
Mooie resultaten alternatieve slibzuivering in visvijvers.
4/5/2000
De resultaten van het proefproject om de visvijvers te zuiveren in Ruisbroek werden door het
gemeentebestuur van Leeuw bekend gemaakt. Het project was nodig want de vijvers waren bijna
volledig dichtgeslibt. Er waren twee manieren om het slib op te ruimen zegt milieuschepen Martin
Schoukens. We konden het slib ruimen en afvoeren naar een vergund stort. We kozen echter voor
een alternatieve milieuvriendelijke manier. De vijver werd na grondig onderzoek behandeld met een
biologisch product. Het product op basis van bacteriën wordt in het water gestrooid en na zes
maanden wordt de behandeling herhaald. De resultaten zijn een succes. Gemiddeld bedraagt de
winst 16 centimeter. Op een bepaalde plaats is er 27.5 centimeters slib weg. Het systeem is vrij uniek.
De oplossing is goedkoper, er moet niet gestort worden en de vissers kunnen actief blijven.

Het Laatste Nieuws 04/05/2000
Lieve Vanlinthout: "Ik ga voluit voor burgemeesterschap"
6/5/2000
Op 8 oktober start Lieve Vanlinthout in pole-position de verkiezingsrace. De eerste maal overigens dat
een vrouw een lijst trekt, en niet alleen in Sint-Pieters-Leeuw maar ook in de regio en zo een ernstige
kans maakt om de eerste vrouwlijke burgemeester in het Pajottenland-Zennevallei te worden. Zelf
zegt ze dat ze voluit voor het burgemeesterschap gaat op voorwaarde dat ze de meeste
voorkeurstemmen behaald.

Volledig en uitgebreid artikel in het Nieuwsblad van 6 en 7 mei.
Proefproject speciale asfaltlaag is succes.
6/5/2000
De proefopstelling in de Pedestraat in Vlezenbeek en de Georges Wittouckstraat in Sint-Pieters-
Leeuw werd door de gemeente postitief beoordeeld. Een jaar geleden werden in beide straten over
een afstand van 100 meter vijf soorten asfalt aangebracht. De bedoeling was een soort te vinden die
niet scheurde. Het systeem waar een soort van kunstnet over de weg gespannen wordt zal gebruikt
worden verduidelijkt schepen Schoukens. In het wegdek wordt een gat gemaakt waarin beton wordt
gespoten. Dan wordt er een stevig net overgespannen. Dit is de scheurremmende laag. Over het net
wordt dan een laag asfalt gegoten. Het grote voordeel is dat de straat niet moet worden opgenbroken.
De gemeente wil dit systeem ook op de andere betonwegen toepassen. Er werd met de
Wittouckstraat en de Pedestraat begonnen omdat deze respectievelijk de oudste is en er in de
slechtste staat bijligt.

Het Laatste Nieuws 06/05/2000
Postweg in Vlezenbeek gaat volgende week open
6/5/2000
Tegen het einde van volgende week is de tweede fase van de modernisering van de Postweg in
Vlezenbeek voltooid. Vanaf dan kan het verkeer over een volledig nieuwe verkeersader van het
Erasmusziekenhuis tot aan de grens met Lennik rijden. Het hele project kostte 67 miljoen. Schepen
van openbare werken Gerges Suenens noemt de modernisering het belangrijkste openbare werk
tijdens deze legislatuur.

Het Nieuwsblad 06/05/2000
Oven in Drogenbos is bewijs van slecht bestuur
6/5/2000
Vera Dua : Vlaams Leefmileuminister werd door de commissie leefmilie van het Vlaams Parlement
gehoord rond de geplande verbrandingsoven in Drogenbos. De minister deed daar enkel krasse
uitspraken die warm onthaald zullen worden door de tegenstanders van de oven. Zo vindt ze de keuze
van inplantingsplaats totaal ongeschikt.
De zaak kwam in het Vlaams parlement nadat de verschillende actiecomités de vereiste
vijfitenduizend handtekeningen hadden verzameld. Na gehoor van de actiecomités werd minister Dua
gevraagd een rapport op te stellen. Ze lichtte dit rapport toe en deed enkel krasse uitspraken. Zo zei
ze dat ze geen voorstander is van een oven in Drogenbos. En dat ze de plaats uiterst ongeschikt
vindt. Over twee weken volgt er een politiek debat over de oven in het parlement. Minister Dua
benadrukte nogmaals dat zij zeker geen vragende partij zal zijn voor de oven. Wordt zeker vervolgd.

Het Laatste Nieuws 06/05/2000
Vrijwilligers gezocht voor De Bijtjes
6/5/2000
Onder het motto een boek, een bezoek werken de Rode Kruisziekenhuisbibliotheken aan de sociale
hulpverlening van patiënten in rust-, verzorging- en ziekenhuizen. Op regelmatige tijdstippen doen
vrijwilligers hun rondje om een babbeltje te slaan en als het kan een boekje uit te lenen. Het aantal
vrijwilligers is echter een serieus probleem.

Het Laatste Nieuws 06/05/2000
Nieuw reglement stedenbouw achter onze rug bedisseld
15/5/2000
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw stuurde een brief naar minister van ruimtelijke ordening Van
Mechelen omtrent de recente herziening van het decreet van stedenbouwreglementering. "Sinds 1
mei moeten wij dit decreet toepassen zonder dat er enige voorlichting kwam zegt schepen Martin
Schoukens. De Vlaamse regering besliste zonder overleg met de gemeenten voor welke zaken geen
stedenbouwkundige vergunning nodig is. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat zonder vergunning bij
elke woning een woonwagen of caravan wordt geplaatst, of in een woning gelegen in landbouwgebied
een horecazaak wordt geopend. Als gemeente kunnen we het besluit verstrengen door een
gemeentelijk bouwreglement op te maken. Het voorbereiden en het goedkeuren ervan duurt echter
enkele maanden. Was het gewoon niet beter geweest dit nieuwe besluit te laten ingaan na de
gemeenteraadsverkiezingen? Wij pleiten voor de oprichting van een overlegplatform met daarin de
Vlaamse administratie, de provincies en de gemeenten besluit schepen Schoukens.

Het Laatste Nieuws 15/05/2000
Leeuwse vijvers biologisch gereinigd
10/5/2000
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw is van plan om voortaan alle vijvers op haar grondgebied op een
biologische behandelingswijze te reinigen. Niet alleen de milieubelasting is dan kleiner dan wanneer
men het slib uit de vijvers moet afvoeren en storten, ook de kostprijs ligt bij een biologische
behandelingswijze een stuk lager.
Leeuw voerde met succes een experiment uit in een visvijver in Ruisbroek en vond de resultaten zo
goed dat ze nu besloten heeft om alle vijvers op deze manier aan te pakken. Het komt erop neer dat
korrels met micro organismen over de vijvers gestrooid worden. Deze organismen eten als het ware
het slib op. Op sommige plaatsen is het slib zelfs met 26 centimeter gedaald. Van een succes
gesproken en Goedkoop.

Het Nieuwsblad 05/10/2000
Regionaal landschap officieel erkend
13/5/2000
Het Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën werd door minister van Leefmilieu Vera Dua
officieel erkend. Door de erkenning gaan de subsidies met de helft omhoog. Vlaanderen telt acht
erkende Regionale landschappen. Naast de Vlaamse subsidies kunnen zij rekenen op steun van de
provincie. Het Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën heeft jaren in de onzekerheid moeten
werken als voorlopig erkend proefproject. Voorzitter Martin Schoukens zegt dat met een erkenning
voor zes jaar de werking een permanent karakter krijgt. Nu kan het landschap ook echt zijn
doelstellingen waarmaken. De taak van zo'n landschap is instaan voor de bevordering en de promotie
van het streekeigen karakter, natuurrecreatie, natuureducatie enz. Het Regioneel Landschap dat nu
vier personen werk verschaft en waarbij 12 gemeenten zijn aangesloten gaat nu aansluiting zoeken bij
de andere gebruikers van open ruimten. Hierbij wordt gedacht aan landbouwers,
wildbeheerseenheden en toeristische verenigingen.

Het Laatste Nieuws 13/05/2000
Ondergronds lek doet drinkwater al weken wegstromen
16/5/2000
Voor het huisnummer 11 in de Ruisbroekse Vredelaan raakt een lek in de waterleiding maar niet
hersteld. Ondanks herhaaldelijk aandringen van bewoners heeft de watermaatschappij nog niemand
gestuurd. Personeelsgebrek kreeg een bewoonster te horen. Ze was er vet mee ze gleed uit op de
gladde stenen en brak haar enkel.

Het Laatste Nieuws 16/05/2000
Visvijver
18/5/2000
De gemeentelijke visvijver van Ruisbroek was bijna volledig dichtgeslibd. De opruiming van het slib
kon op twee manieren gebeuren. Afvoeren naar een erkend stort of kiezen voor een natuurlijke
behandeling. Na een grondige studie en bezoeken aan andere behandelde viijvers werd voor de
natuurlijke oplossing gekozen. Geen slecht keuze blijkt nu. De resultaten zijn schitterend en het
zuurstofgehalte van het water is optimaal.

De Streekkrant 18/05/2000
Paddenactie
18/5/2000
Het Instituut voor Natuurbehoud kijkt de paddentunnels in Vlaanderen na. De paddentunnels en
begeleidende afsluitingen in Sint-Pieters-Leeuw worden tot de beste van heel Vlaams-Brabant
uitgeroepen. De Leeuwse Natuurvrienden zijn in de wolken met deze opsteker. Zij feliciteren de
technische dienst van de gemeente die voor het idee en de uitvoer ervan zorgde. Om het verloop van
kikkers en padden na te gaan werden emmers geplaatst aan de uitgang van de tunnels.

De Streekkrant 18/05/2000
Petitie rond parkeerproblemen
18/5/2000
Voor de volgende gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw diende raadslid Filip Packeu een extra
agendapunt in. Hij wil dat er dringend iets gedaan wordt aan de parkeerproblemen in de Cornelis-,
Fabriek-, en Jan Ruusbroecstraat in de deelgmeente Ruisbroek. Voor de bewoners van de Jan
Ruusbroecstraat is de situatie echt problematisch. Zij vinden bijna nooit een parkeerplaats. Hierdoor
moeten zij een heel eind verder parkeren. Jean Van Opalphen uit deze probleemstraat tekende
samen met dertig andere buutbewoners een petitie, die bij de gemeente werd ingediend. Zij stelden
enkel oplossingen voor zoals het markeren van de plaatsen. Ook een systeem van een bewonerskaart
zou toegepast kunnen worden toegepast. Een derde oplossing is het invoeren van
éénrichtingsverkeer zodat parkeren langs beide zijden mogelijk is.

Het Laatste Nieuws 18/05/2000
Apotheekdief bij de lurven gevat
18/5/2000
De persoon die tijdens het weekend van 7 mei inbrak in een apotheek is gevat. De dief had vooral oog
voor verdovende middelen. Voor de politie van Sint-Pieters-Leeuw was het duidelijk dat de dader in
het drugsmilieu te vinden was. De speurders herinnerden zich een gelijkaardig feit en haalden de
dader van toen nu veertig jaar naar het bureau. Hier viel hij door de mand. Hij toonde de politie waar
hij de lege flesjes weggooide. De verslaafde man werd aangehouden. Hij zal medisch begeleid
worden.

Het Laatste Nieuws 18/05/2000
Modellen in spe
17/5/2000
Tijdens de modeshow in het Wildersportcomplex te Zuun mochten niet alleen de topsenioren hun
beste beentje voortzetten. Voor één keertje mochten ook kinderen een stapje in de modewereld
zetten. Wat schoorvoetend ontpopten zij zich tot de echte sterren van de catwalk. Ondanks het
sporadisch uitvallen van de klankinstallatie praatte Karin Poldervaert (centrumleidster en drijvende
kracht achter het dienstencentrum 't paviljoentje in de Fabreikstraat te Ruisbroek) de show op een
professionele manier aan elkaar.

AZ 17/05/2000
Houding overheid beslissend over oven Drogenbos
18/5/2000
Ondanks de vele Juridische problemen blijft de intercommunale Haviland achter de plannen voor de
verbrandingsoven in Drogenbos staan. Ze vindt wel dat het besluit van de Vlaamse regering
beslissend zal zijn om al dan niet door te gaan met het project.
Voledig artkel Nieuwsblad 18/05/2000

Het Nieuwsblad 18/05/2000
Garebaan: Hier komt ooit een Leeuwse basisschool
18/5/2000
De hoop en tevens de wanhoop over de toekomst van basischool Den Top die zal verhuizen naar de
Garebaan leeft al jaren. Het echte begin ligt ergens in de jaren tachtig. Twee decennia later is het nog
steeds wachten op de administratieve rompslomp. Hier en daar rijzen geregeld vragen over het beleid
voor de oprichting van de nieuwe school. VLD-gemeenteraadslid Fons Geeroms had al uitgehaald
tijdens de begroting van 2000 wegens het ontbreken van enige motie over de nieuwe school. In
februari 95 kwam er een machtiging voor de aankoop van de grond aan de Garebaan. In maart '96
werd de lening goedgekeurd en in oktober kwam er een princiepsbeslissing. Ondertussen is het
wachten op de rompslomp van papieren van het DIGO. Burgemeester Bosmans verduidelijkt dat het
hier over een dossier gaat dat 70 procent betoelaagbaar is en daar zou nogal wat tijd over gaan. Het
sleept inderdaad al lang aan het stond in een programmapunt van de CVP in 1998. Maar het blijft
wachten op een antwoord. Men hoopt het te kunnen inschrijven in de begroting van volgend jaar.

Het Nieuwsblad 18/05/2000
Verkeer
19/5/2000
De gemeenteraad keurde enkele verkeersreglementen goed voor de Esdoornlaan en de onmiddellijke
omgeving. Zo komt er verplicht rondgaand verkeer aan het kruispunt met de Palmenlaan en het
kruispunt met de Notelarenlaan. Er zal aan de schooluitgang een oversteekplaats voor voetgangers
worden aangebracht. Verder komt er een parkeerverbod langsheen de straatzijde met onpare
huisnummers. Er wordt wel een parkeerzone voorzien langsheen de pare nummers.

Het Laatste Nieuws 19/05/2000
Minder telefoneren voor Enschede
24/5/2000
Tijdens de komende gemeenteraad van donderdag zal de VLD een amendement indienen voor een
begrotingswijziging. Met deze begrotingswijziging willen ze geld vrijmaken voor hulp aan de gezinnen
in het Nederlandse Enschede. Ze stellen voor om volgend jaar vijftigduizend frank te besparen op
telefoonkosten. Eerder al haaldde de VLD aan dat deze kosten omlaag kunnen. Voor noodhulp aan
Mozambique is al 100.000 frank voorzien.

Het Laatste Nieuws 24/05/2000
De Leeuwse Natuurvrienden
24/5/2000
De Leeuwse Natuurvrienden zijn al zo'n vijtien jaar actief. Geregeld pakken zij uit met een initiatief.
Rinfo had een gesprek met Geert Cromphout die al vanaf het begin bij de natuurvrienden is.

volledig artikel Rinfo 24/05/2000
Arthur Quintusstraat veiliger voor Leeuwse leerlingen
25/5/2000
Voortaan kunnen de leerlingen van de Sint-Lutgardisbasisschool in Sint-Pieters-Leeuw veiliger hun
school bereiken. Twee snelheiddrempels, paaltjes ter hoogte van de school, bloembakken en een
zebrapad moeten de automobilisten aanmanen tot rustig rijden. Door de paaltjes kunnen de leerlingen
zonder gevaar tot in het midden van de straat stappen. Maar toch zijn er nog die het lef hebben om
tussen de paaltjes te parkeren zegt directeur Hugo Verbist. De paaltjes versmallen de baan wat
automatisch de snelheid vermindert. Eens iedereen het gewoon is zal het vermoedelijk leiden tot
éénrichtingsverkeer. Nog enkele aanpassingen zijn nodig om het geheel te optimaliseren. Het
parkeervak voor de bus mocht iets groter zijn. Ook zou er een van de drempels iets hoger moeten zijn.
Het is in alle geval een verbetering zegt directeur Verbist.

Het Nieuwsblad 25/05/2000
Concerten en rozentuin
24/5/2000
Begin juli vinden in het domein Coloma enkele zomerconcerten plaats. Op zaterdag 1 juli om 20.30 u.
brengen The Criminals hun spektakel ten beste. Op zondag 2 juli is het fanfaredag. Om 10 uur is er
een optreden van Sint-Cecilia uit Ruisbroek. Om 14 uur treedt de Ware Eendracht uit Vlezenbeek op
en om 16 uur Sint-Cecillia uit Sint-Pieters-Leeuw. Om 18 uur brengt de Jiggypop Jazzband en Freddy
Sunders het beste van zichzelf. De concerten bijwonen is volledig gratis. Op zondag 11 juli, de
Vlaamse feestdag is er de opening van de derde fase van de rozentuin in het Colomapark. Méér dan
tweeduizend rozenvariëteiten uit Europa, Canada, Australië en Amerika kunnen vanaf dan bewonderd
worden.

Rinfo 24/05/2000
Kindergemeenteraad wordt fuif
27/5/2000
De Kindergemeenteraad sloot gisteren haar werkjaar af met een kinderfuif in het zonnig leven. Na
toepraken van schepen Meulemans en de kindergemeenteraadsleden lieten ze zich eens goed gaan.
De negen Leeuwse zesdejaarsklassen hielden elk een korte act, om daarna hu message party te
houden onder leiding van de professionele DJ Jan Houtekiet. De zaal was ingericht om de
jongerenwerking in de gemeente te benadrukken. Langs een spooktunnel werden de kinderen in de
zaal binngengeleid. Zowel de kinderfuif als het thema verkeersveiligheid rond de scholen zijn
initiatieven van de kindergemeenteraad.

Het Nieuwsblad 27/05/2000
Vissen vinden het niet plezant maar mogen opnieuw het water in
29/5/2000
Afgelopen weekend vond in het sportcentrum A.J. Braillard de initiatie hengelen voor 8 tot 14 jarigen
plaats. Met 45 staardden ze naar het dobbertje. De massale inschrijving wijst op de populariteit van
het hengelen dat tot nu toe een sport alleen voor ouderen leek. Op de beslissing van minister
Sauwens om de subsidies voor niet-fysieke sporten te stoppen reageert men hier dus verbaasd. Na
een technische uitleg over het gebruik van de hengel gooiden de jongeren onder begeleiding van De
Krabbers en De Leeuse Vissers hun lijntje uit. Leuk maar wat zouden de visjes ervan zeggen. De
vissers staan inderdaad onder voortdurend spervuur van dierenbeschermingsorganisaties. Ze worden
beschuldigd van dierenmishandeling. Ok ze gebruiken dieren maar er zijn zoveel sporten waarbij dit
het geval is. De spanning van het wachten wint het van diervriendelijkheid.

Het Nieuwsblad 29/05/2000
Dubbele zelfmoord mislukt
29/5/2000
Het Brusselse gerecht heeft afgelopen weekend een ophefmakende arrestatie uitgevoerd. Francois
De Keuleneer (81) uit Ukkel werd aangehouden voor moord op zijn drie jaar jongere vrouw. Het
koppel reed afgelopen donderdag in Ruisbroek in het kanaal. Een spijtig ongeluk, uitgeweken voor de
eendjes klonk het. Een passerende koerier redde Francois maar voor zijn vrouw kwam alle hulp te
laat. Maar bij Francoois thuis vonden speurders een afscheidbrief. Die maakte duidelijke dat het
koppel samen wilde sterven.

Het Laatste Nieuws 29/05/2000
Geen centen voor Enschede
30/5/2000
Burgemeester Bosmans ketste het voorstel van VLD-raadslid Fons Geeroms af om in de
begrotingswijziging 50.000 frank te voorzien voor financiële hulp aan de slachtoffers van Enschede.
Enkele maanden geleden kon ook geld vrijgemaakt worden voor de slachtoffers van de waterramp in
Mozambique. Geeroms pleitte er eveneens voor dat hoog oplopende werkingskosten zoals de
telefoonkosten kunnnen worden gedrukt om te kunnen voorzien in ontwikkelingshulp. Bosmans
handelde de zaak af als overbodig. Tot nu toe is er nergens behalve in Hasselt nog geen enkele actie
opgestart. Laat ons dus wachten tot er iets groters wordt opgezet. Als de wenseljkheid zich voordoet
kan er iets worden gedaan, maar nu nog niet.

Het Nieuwsblad 30/05/2000
50 per uur in Witte Roos
30/5/2000
Er werd door de gemeenteraad een aanvullend verkeersreglement goedgekeurd voor de wijk Witte
Roos in Brukom. Deze wordt in de Tobie Swalusstraat, de Patrijzenlaan, de Fazantenlaan, de
Lijsterlaan en de F. Uylenbroeckstraat afgebakend als ZONE 50. Dit moet zorgen voor een verhoogde
verkeersveiligheid.

Het Nieuwsblad 30/05/2000
Vrederechter moet tweetalig zijn, griffier eentalig Nederlands
31/5/2000
Wat betret de talenkennis van de vrederechter en de griffier van het nieuwe op te richten vredegerecht
van het kanton Sint-Pieters-Leeuw heeft het Arbitragehof een uitspraak gedaan. Volgens deze
uitspraak moet de vrederechter tweetalig zijn, de griffier ééntalig Nederlands. Wat de griffier betreft
hebben we gelijk gehaald zegt schepen Roger Desmeth. Inzake de tweetaligheid van de vrederechter
blijven we niet bij de pakken zitten. We roepen alle federale parlementairen op om hieromtrent
wetgevend initiatief te nemen. In de loop van de maand juni zullen we hen uitnodigen voor een
werkvergadering. Eerder kregen we al steun van de Vlaamse regering en de provincie die ook verzet
aantekenden aldus de Leeuwse schepen Desmeth.

Het Laatste Nieuws 31/05/2000
Hoofdgriffier moet geen Frans kennen, vrederechter wel
31/5/2000
In het nieuwe gerechtelijke kanton Herne-Sint-Pieters-Leeuw is het niet nodig dat de hoofdgriffier
Frans kent. Daar tegenover staat dat de vrederechter in dit kanton wel tweetalig moet zijn. Tot deze
conclusie kwam het Arbitragehof nadat de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en de Vlaamse regering de
vernietiging hadden gevraagd van de vereiste tweetaligheid van zowel de hoofgriffier als de
vrederechter na de hervorming van het gerechtelijk kanton. De tweetaligheid wordt voorzien omdat het
kanton onder andere de faciliteitengemeente Bever omvat. Vanaf september is het mogeljk voor
franstaligen uit de betrokken gemeenten zich rechtstreeks in het Frans tot de rechtbank wenden. In
Leeuw werd de beslissing op gemengde gevoelens onthaald. De gemeente is van plan om verdere
acties tegen deze hevorming te ondernemen.

Het Nieuwsblad 31/05/2000
Schepencollege wil beter overleg bij opstellen BPA's
5/6/2000
Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw stuurde een brief naar minister van ruimtelijke ordening
Van Mechelen omtrent de stedenbouwwetgeving. Het bestuur vraagt in de brief bij
grensoverschrijdende werken de buurgemeenten al in de voorbereidende fase te betrekken. Nu
worden enkel de administratieve diensten uitgenodigd die achteraf bij het ontwerp hun advies moeten
geven. verduidelijkt schepen Martin Schoukens. Bij de milieuwetgeving is overleg tussen de gewesten
al voorzien wanneer de milieueffecten grensoverschrijdend zijn. In de brief wordt het BPA Lot
aangehaald. De realsiatie van dit dossier zal voor een duidelijke verkeerstoename in de Hemelstraat
te Ruisbroek teweeg brengen. Indien het gemeentebestuur betrokken zou geweest zijn bij de
totstandkoming, dan had een andere verkeersafwikkeling tot de mogelijkheden behoord.

Het Laatste Nieuws 05/06/2000
Agalev-Open Dorp vraagt bijdrage voor Zennevallei Ovenvrij
5/6/2000
De Leeuwse Agalev-Open Dorp fractie stelt voor om in de financiële commissie een eenmalige
bijdrage te overwegen voor de actiegroep Zennevallei Ovenvrij. Er zijn verschillende redenen zegt
raadslid Mark Dubois. Het is belangrijk om iets preventief op te zetten en om een blijk van waardering
te geven voor de actiegroep. Ze strijden ten slotte tegen de oven in Drogenbos en daardoor dus ook
voor de belangen van de inwoners. Agalaev-Open Dorp denkt aan een bijdrage van 5 frank per
inwoner. De reacties zijn lauw. Schepen Martin Schoukens geeft aan dat ze contact gehad hebben
met de actiegroep en dat ze zelf niet om een bijdrage vragen. Het voorstel overvalt het bestuur en
moet eerst worden besproken in de financiële commissie.

Het Nieuwsblad 05/06/2000
Automarkt in Hemelstraat geef overlast
5/6/2000
In de Hemelstraat in Ruisbroek worden de inwoners geconfronteerd met overlast van een automarkt
die zowel op zaterdag als zondag plaatsvindt. SP-radslid Filip Packeu bracht dit punt aan op de
gemeenteraad. Aan de ene kant van de Hemelstraat staan verschillende huizen op grondgebied van
Sint-Pieters-Leeuw. Aan de overkant ligt een blinde muur op grondgebied van Beersel. Omwonenden
klagen dat er tijdens de markt een rumoerige steeg ontstaat die afval achterlaat. Packeu zegt dat er
overleg tussen de politiekorpsen van Leeuw en Beersel moet komen. Hij vreest eveneens voor een
BPA van Lot dat alle verkeer door de Hemelstraat doet passeren. Burgemeester Bosmans zei dat er
contacten zijn met Beersel om een oplossing te zoeken. De marktvergunning is tijdelijk zodat
maatregelen kunnen worden getroffen.

Het Nieuwsblad 05/06/2000
Heli Service Belgium vangt bot bij College
2/6/2000
Het schepencollege van Sint-Pieters-Leeuw formuleerde een negatief advies over de
milieuvergunningsaanvraag van Heli Service Belgium een onderneming van de firma Van Cauwelaert.
Deze firma is gevestigd in de Pepingsesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw op de grens met Halle. In de
loop der jaren en door wijzigingen in de wet zijn er enkel zaken niet meer vergund. Naast het verzet
van het college dienden zo'n 250 buurtbewoners uit Leeuw en Halle bezwaar in. In de argumentatie
haal het college de onaanvaardbare lawaaihinder aan door het grote aantal helivluchten en het
warmdraaien van de motoren. In het verleden werden reeds pv's opgesteld voor lawaaihinder. Vertrek
en aankomst van helikopters is een momentopname waardoor controle moeilijk is. Daarom is de kans
klein dat er rekening zal gehouden worden met eventuele beperkingen. Voorts vindt het college de
opslag van kerosine een te groot risico voor ontploffingen. Indien de bestendige deputatie van de
provincie zou beslissen de vergunning toch af te leveren zal het college beroep aantekenen bij de
milieuminister.

Het Laatste Nieuws 02/06/2000
Het Nieuwsblad 02/06/2000
Leeuw kleeft fietsblokken op Brusselbaan
3/6/2000
De gemeente Leeuw pakt uit met een nieuw verkeersexperiment. Op de Brusselbaan worden de
fietspaden afgeschermd met lage betonnen blokjes. Deze blokjes worden op het wegdek gekleefd
zodat ze later opnieuw gemakkelijk verwijderd kunnen worden. Bedoeling is de Brusselbaan visueel te
versmallen om de snelheid van het wegverkeer naar beneden te halen. Uit de verkeersstudie die de
gemeente twee jaar geleden liet uitvoeren, bleek overduidelijk dat er op de Brusselbaan te snel wordt
gereden omdat deze baan eigenlijk te breed is. Voor de niet beschermde fietsers zorgt dit voor
gevaarlijke situaties. Om de wagens trager te doen rijden willen we de indruk wekken dat de rijbaan
versmald is door betonnen blokjes te plaatsen langs het fietspad. Deze blokjes beschermen eveneens
de fietsers voor aanstormende wagens. verduidelijken schepen Schoukens en mobiliteitsambtenaar
Johan Persoons. Het gaat hier om een testfase die loopt tot 1 oktober. Ieder die wil kan zijn
opmerkingen over het experiment kwijt. We willen van zoveel mogelijk gebruikers van de Brusselbaan
de mening kennen. Info en reacties bij de mobiliteitsambtenaar Johan Persoons op het nummer
02/371.22.92.

Het Nieuwsblad 03/06/2000
Avondmarkt brengt 20 jaar leven rond de Rink
3/6/2000
De avondmarkt in Leeuw brengt leven en beweging rond de Rink. En dat is nodig zegt Luk Evenepoel
voorzitter van Handelscentrum Rink. De handelaars rond de Rink pakken zaterdag uit met reeds de
20ste editie. Het zal een vrij traditionele markt worden ook al is het onze twintigste uitgave. We zijn
nog met iets te weinig om het groots aan te pakken verduidelijkt Luk Evenepoel. Wel komt tijdens de
markt Benny Michiels optreden met het Atlantis orkest. Eigenlijk is de avondmarkt begonnen als een
braderie. Tot op een dag een marktkramer lid werd van het comité. Hij mobiliseerde wat collega's
zodat de braderie uitgroeide tot een heuse markt van zo'n 80 kramers. Allerlei soorten waren worden
er aangeboden. Het is een vast gegeven voor de inwoners van Leeuw.

Het Nieuwsblad 03/06/2000
Dam tegen sluipverkeer in Wilderveld
2/6/2000
De gemeente wil het probleem van het sluipverkeer in het Wilderveld aanpakken. Verscheidene
inwoners deden hierover hun beklag. De gemeente zal op dinsdag 6 juni om 20 uur in de garage van
de rijkswachtbrigade aan het Parkplein een vergadering houden met de buurtbewoners. De bedoeling
is niet op die vergadering een oplossing op te dringen maar er een te vinden samen met de
buurtbewoners.

Het Laatste Nieuws 02/06/2000
Sofie Debremaeker treedt uit schaduw
6/6/2000
Als dochter van gewezen wielrener Alex en zus van grote wielerbelofte David hoefde het niet te
verwonderen dat ook Sofie Debremaeker in de wielersport zou verzeilen. Daags voor haar 22ste
verjaardag spurtte de vriendin van eliterenner Chris Willems naar een knappe ereplaats in Bogaarden.
Zelf vond ze nochtans dat ze niet zo goed op dreef was. Het ontbrak haar een beetje aan zuurstof.
Blijkbaar was ze niet alleen. Halfwege koers begon ze te geloven in een goede uitslag. De aankomst
bergop lag haar immers. Ze werd in het verleden wel al een paar keer slachtoffer van een tuimelng in
de eindspurt. Bogaarden betekende slechts de vijfde koers voor de Leeuwse. Je kan immers de
wedstrijden voor vrouwen op één hand tellen. Hierdoor ontbreekt ze dus wat wedstrijdritme. Zelf houdt
ze van omlopen met een stekelige helling. Op vlakke omlopen verliest ze in elke bocht een plaats zegt
ze zelf. Ze schuwt de risico's, want ze weet dat een zware val haar vaste job in gevaar kan brengen.

Het Nieuwsblad 06/06/2000
Leefbaar verkeersplan gezocht
6/6/2000
De problematische verkeerssituatie in Ruisbroek werd op de gemeenteraad aangekaart. de
combinatie van een historisch groeide situatie met het hedendaags veelvoudig gebruik van de wagen,
zorgt voor problemen in de Leeuwse deelgemeenten. Alleen een omvattend plan lijkt een uitweg te
bieden. Er werd al een petitie afgegeven over de prakeerproblemen in de Ruusbroeckstraat. Raadslid
Fons Geeroms wist te vertellen dat er 300 handtekeningen van inwoners van de Fabriekstraat zullen
worden afgeleverd. De problemen stellen zich vooral in het centrum van Ruisbroek: Stationstraat,
Kerkplein, K. Gilsonstraat, Humanniteitslaan en omliggende straten als de Beemdstraat, Gieterijstraat
en de Ruusbroeckstraat. Schepen van verkeer Martin Schoukens zegt dat er een oplossing moet
gevonden worden zonder telkens het probleem te verschuiven. Er zijn nu eenmaal meer wagens en
iedereen wil voor zijn deur parkeren. Een gedachtengang waar burgemeester Bomans op zei dat er
alles zal aan gedaan worden een oplossing te vinden maar dat het probleem historisch gegroeid is.
De wijken zijn niet voorzien op zoveel wagens en dat verander je niet zomaar. Wie ideëen heeft mag
ze zeker laten weten.

Het Nieuwsblad 06/06/2000
Politie pakt schutter op
9/6/2000
De politie van Leeuw heeft na een gezamelijke actie met hun collega's van Kasteelbrakel de schutter
opgepakt die dinsdagochtend in de Koning Albertstraat in Leeuw een woning had beschoten.

Dinsdagochtend reed in de Koning Albertstraat een man in een BMW tot voor de betrokken woning en
loste een schot met een jachtgeweer. De kogel doorboorde een venster en sloeg in op een muur in de
woning. De kogel werd op de vloer teruggevonden. Buren die het schot hoorden zagen de BMW met
gedoofde lichten wegrijden. Gelukkig raakte er niemand gewond. Na wat onderzoek was het niet
moeilijk om de dader te vinden. Het gaat om de 35 jarige Robert T. uit Kasteelbrakel die al meermaals
de bwoners had bedreigd. De politie deed een huiszoeking en vond het jachtgeweer. Robert T. werd
ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter in Brussel.

Het Laatste Nieuws 09/06/2000
Het Nieuwsblad 09/06/2000
Ruisbroekse senioren overwegen actie tegen MI VB
9/6/2000
De kans zit er dik in dat de seniorengroepen uit Ruisbroek samen met het gemeentebestuur van
Leeuw actie gaan voeren aan de kantoren van de MIVB te Brussel. Sinds mei mogen de 65-plussers
gratis rijden met het openbaar vervoer rijden in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Maar de senioren uit
Ruisbroek vallen hier uit de boot. Niet De Lijn maar wel de Brusselse MIVB verzorgt hier de
busverbindingen. De MIVB wil niet hetzelfde voorrecht toekennen aan zijn reizigers dan de Lijn. Dit is
discriminatie omdat niet alle bewoners op gelijke voet worden behandeld. Er werd al eerder een brief
geschreven naar de MIVB. Tot nu toe geen antwoord. Nu is er een tweede brief vertrokken. Als hier
ook geen antwoord op komt gaan de Ruisbroekse senioren in Brussel protesteren zegt
Seniorenschepen Desmeth.

Het Nieuwsblad 09/06/2000


Afscheid van wijkagent Eduard Goossens
7/6/2000
In de wijk het Negenmanneke nam wijkagent Eduard Goossens gisteren afscheid. Hij heeft de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Eduard gaf de fakkel door aan de nieuwe wijkagent Andy
Franchet. Andy is zelf al acht jaar actief bij het Leeuwse politiekorps. Hij volgde een opleiding in de
politieschool in Gent. Daar specialiseerde hij zich in de functie van wijkagent. De inwoners van het
Negenmanneke kunnen voortaan bij hem terecht.


Het Laatste Nieuws 07/06/2000
Nooddoorgang aan Vlaams Sociaal Centrum
7/6/2000
De gemeente Leeuw gaat een nooddoorgang maken aan het Vlaams Sociaal Centrum. Dit centrum is
gelegen aan de Sint-Stevensstraat in de wijk Negenmanneke. De doorgang komt op eigendom van de
kerkfabriek te liggen. De gemeente moet éénmalig een vergoeding van 40.000 BF betalen aan de
kekfabriek. Tijdens de jongste gemeenteraad werden de meeruitgaven komende van de
verbouwingswerken goedgekeurd. Dit was nodig omdat de aannemer een zeer lage raming had
gemaakt en nu de kosten hoger liggen.

Het Laatste Nieuws 07/06/2000
Gewestplan
8/6/2000
De gemeente gaat niet akkoord met de geplande bestemmingswijziging van de zone achter de GB tot
watergebonden industriegebied. Indien de bestemmingswijziging er komt zal deze zone uitsluitend
bestemd zijn voor de aan- en afvoer van grondstoffen via het kanaal. De gemeente vraagt een
waterzuiveringsstation als uitzondering in te planten, zoniet blijft het oppervlaktewater van Sint-
Pieters-Leeuw, Pepingen, Gooik en delen van Dilbeek ongezuiverd in de Zenne lopen. De NV
Zeekanaal aanvaardt deze inplanting niet. Ook al is de afdeling Ruimtelijke Ordening Vlaams-Brabant
akkoord. Schepen Schoukens vraagt nu aan Minister van Mechelen een waterzuiveringsstation alsnog
mogelijk te maken.

De Streekkrant 08/06/2000
AC-parking Ruisbroek in de gaten gehouden
8/6/2000
Politiemannen uit Leeuw die ervan droomden om tijdens de maand juni vrijaf te nemen zijn er aan
voor de moeite. Zij worden allen opgetrommeld om tijdens Euro 2000 de orde te kunnen handhaven.
In Leeuw zelf worden niet veel problemen verwacht. Wel wordt gedurende het toernooi de strategisch
gelegen parking aan de E19 in Ruisbroek in de gaten gehouden. Vermoed wordt dat hier veel
supporters een stop zullen maken op weg naar de Heizel of Charleroi.

Het Nieuwsblad 08/06/2000
Wilderveld werpt dam op tegen sluipverkeer
8/6/2000
De gemeente hield voor zo'n 120 inwoners van de wijk Wilderveld een informatieavond over het
probleem van het sluipverkeer in deze wijk. De vergadering werd voorgezeten door de
verkeersschepen, de mobiliteitsambtenaar, de rijkswachtcommandant en de adjunct-commissaris;
Bedoeling was om samen een oplossing te vinden voor dit probleem. Er werd voorgesteld om enkel
toegangswegen af te sluiten en verkeersremmende maatregelen te nemen. Verder werd door de
inwoners geopteerd de wijk uitzonderlijk plaatselijk verkeer te maken.
Na de vergadering werd er een werkgroep van 10 personen opgericht. Deze zal nauw met de
mobiliteitsambtenaar in contact staan.

Het Laatste Nieuws 08/06/2000
Open brief over taalkwestie vredegerecht
10/6/2000
Het schepencollege stuurde een open brief over de taalkwestie omtrent de vrederechter in het nieuw
op te richten vredegerecht in Sint-Pieters-Leeuw naar de parlementairen van het arrondissement, de
Vlaamse ministers, De Leeuwse gemeenteraadsleden en de OCMW-raad. Volgens het arbitragehof
moet de vrederechter tweetalig zijn en de griffier eentalig Nederlands. Leeuw vindt het ontoelaatbaar
dat de vrederechter moet slagen in een moeilijk taalexamen Frans. Daarom worden de
aangeschreven partijen uitgenodigd op een actievergadering op maandag 19 juni in het
gemeentehuis. Meester Paul Van Orshoven een grondwetspecialist, zal de uitspraak van het
arbitragehof toelichten en verdere acties uitstippelen.

Het Laatste Nieuws 10/06/2000
Leeuwse agenten ontvangen heldendiploma
10/6/2000
Moed en zelfopoffering zijn de wereld nog niet uit. Dat bewezen Marc Geerinckx en PAscale
Dequanter in 1998 toen ze het water insprongen om twee drenkelingen te redden in het kanaal
Brussel-Charleroi. Beiden kregen het diploma Carnegie Hero Fund uitgereikt voor hun heldendaden.
Beiden redden een persoon die zelfmoord wou plegen. Zelf zien ze het als hun plicht geen
heldendaad. De persoon die Marc redde maakte van haar oren en wou geen contact meer. Pascale
zocht de vrouw die hij redde na zes maanden nog eens op. Ze zag er beter uit en zag het weer zitten.
Zoiets doet deugd natuurlijk.

Het Nieuwblad 10/06/2000
Stootbanden veroorzaken opstootje.
16/6/2000
In een brief aan de gemeente komt gemeenteraadslid Filip Packeu gedeeltelijk terug op zijn
goedkeuring van de betonnen afbakening op de Brusselbaan. Sinds die er liggen zijn er al tal van
ongelukken gebeurd. Packeu vindt de hoogte van de blokjes te hoog en overdreven. Een natuurlijke
grens zoals een haag in Vlezenbeek blijkt een beter oplossing. Packeu zegt dat hij begrijpt dat elk
experiment een aanpassing vergt. Hij hoopt dat de proefperiode zo kort mogelijk gehouden wordt.
Schepen Schoukens reageerde hier op dat er al een brief naar de inwoners onderweg is. En dat
natuurlijk elke nieuwe verbetering of verandering aan de weg een aanpassing zal vergen bij de
inwoners.

Het Laatste Nieuws 16/06/2000
Leeuwenaar weg van minitractors
16/6/2000
Miniatuur autootjes hoeven niet alleen voor kinderen te zijn. Een goed voorbeeld hiervan is Jan
Suenens uit de Uylebroekstraat in Leeuw. Al achttien jaar verzamelt hij miniatuurtractoren. Dit
weekeinde toont hij tijdens de hobyytentoonstelling een deel van zijn collectie aan het publiek.

Het Nieuwsblad 16/06/2000
Hobbytentoonstelling in Leeuw
16/6/2000
De Katholieke Vereniging voor Gehandicapten, KVLV Rink en de gepensioneerden van de Rink
organiseren voor de achtiende keer samen hun hobbytentoonstelling in het parochiecentrum Sint-
Pieter in de René Balléstraat in Leeuw. De tentoongestelde voorwerpen zijn kunstwerken en
handwerkjes die door de leden van de drie verenigingen zijn gemaakt. Speciale atractie is de collectie
miniatuurtractoren van Jan Suenens. Doorlopend zijn er ook hapjes en drankjes te verkrijgen. Dit alles
op zaterdag 17 juni tussen 16 uur en 22 juni op zondag 18 juni tussen 13.30 uur en 19.30 uut.

Het Nieuwsblad 16/06/2000
Man (72) zwaar verbrand na ontploffing
15/6/2000
Constant Van Hecke (72) uit de Brusselbaan in Sint-Pieters-Leeuw werd zwaar verbrand toen een bus
white spirit in zijn handen ontplofte. De feiten dateren van woensdag omstreeks 13.50 uur. Tijdens de
voormiddag waren er werklui aan zijn dak aan het werk geweest. Deze hadden met zink gewerkt en
daarvan waren er enkele druppels op de grond gevallen. Constant ging ze met een brander te lijf.
Toen hij de restjes met de white spirit wou opkuisen ontplofte de kruik in zijn handen. Het
urgentieteam van het Erasmusziekenhuis en de brandweer waren snel ter plaatse. Daar werd
vastgesteld dat Constant erge brandwonden had. Daarom werd een gespecialiseerd urgentieteam uit
Neder-Over-Heembeek opgeroepen zij voerden hem naar het brandwondencentrum.

Het Laatste Nieuws 15/06/2000
Applaus: In de bloemetjes
14/6/2000
Het samenwerkingsakkoord tussen de KUB en de gemeente Leeuw begint zijn vruchten af te werpen.
Een 25-tal cursisten gingen in op het aanbod van een educatief-historisch programma rond het thema
Cultuursteden in de Nederlanden. Een eerste luik werd afgesloten met drie namiddaglezingen in
Coloma en de dagtrip naar Brugge waarbij het kosmopolitisch karakter van deze stad werd belicht. De
lezingen over de laat-middeleeuwse stadscultuur door docenten rector professor dr. Constant
Matheeussen en professor dr. Jef Janssens van de KUB kenden veel bijval. Als dank voor hun inzet
werden ze door kasteelvrouwe Lut in de bloemetjes gezet.

AZ 14/06/2000
Resultaten borstkankerscreening Sint-Pieters-Leeuw
19/6/2000
De mammobiel van de provincie Vlaams-Brabant stond van 25 januari 2000 tot 18 februari 2000 in
Sint-Pieters-Leeuw. Alle vrouwen uit de doelgroep van 50 tot en met 69 jaar werden persoonlijk
uitgenodigd voor een gratis mammografisch onderzoek. In totaal hebben 637 vrouwen zich laten
onderzoeken. Bij 22 vrouwen was verder onderzoek noodzakelijk. 31 vrouwen hebben gemeld dat ze
in behandeling zijn voor borstkanker. 233 vrouwen meldden dat ze in de loop van de laatste 2 jaar al
een mammografie lieten nemen en 118 vrouwen wensten niet deel te nemen. De provincie Vlaams-
Brabant en het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw willen alle vrouwen die naar het onderzoek
zijn gekomen of zich telefonisch hebben gemeld bedanken. Zij hebben op een verstandige manier
bijgedragen tot het welslagen van dit provinciaal bevolkingsonderzoek met de nodige aandacht voor
hun eigen gezondheid.

Lucien Wauters Schepen van Volksgezondheid.
Leeuwse klussers leren herstellen
17/6/2000
Vijf werklozen die voor het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Leeuw regelmatig klussen
opknappen volgden bij de vzw Vokans in Ruisbroek een cursus om bij mensen kleine herstellingen uit
te voeren. Dat gaat van een slepende deur rechtzetten tot het weer bruikbaar maken van een slot.
Armand Van Damme, Paul De Kempeneer, Michel Sermon, Raymond Herfst en Raymond Hertmans
mochten gisteren een getuigschrift ontvangen van hun cursus. Volgend jaar organiseerst het PWA
een cursus verzorging. In Leeuw werken 15 werklozen in het PWA-circuit. 475 leeuwenaren doen
regelmatig een beroep op het PWA.

Het Nieuwsblad 17/06/2000
Het Laatste Nieuws 17/06/2000
Tweelige rechters naar Kamer
21/6/2000
Het feit dat volgens een recente uitspraak van het arbitragehof in het gerechtelijk kanton Herne-Sint-
Pieters-Leeuw de vrederechter tweetalig moet zijn en de hoofdgriffier eentalig Nederlands krijgt nog
een politiek staartje. De gemeente Leeuw dat volledig op Vlaams grondgebied ligt vindt het
onaanvaardbaar dat een rechter die een uitspraak over Leeuwenaren moet doen een moeilijk
taalexamen moet afleggen. Het bestuur belegde deze week een actievergadering in het
gemeentehuis. De gemeenteraadsleden en enkele provincieraadsleden en enkele Vlaamse
parlementairen beraaden zich over de zaak. Samen met raadsman en specialist grondwettelijk recht,
professor Paul Van Orshoven kwam de vergadering tot de conclusie dat er wetgevende initiatieven
nodig zijn om de situatie bij te sturen. CVP-parlementslid Simonne Creyf is van plan haar voorstel in
de commissie justie te hernemen. Haar voorstel viel stil toen de gemeente en de Vlaamse regering de
zaak aanhangig maakte voor het arbitragehof. Nu dat hof een uitspraak deed is Simonne Creyf van
plan haar wetsvoorstel te hernemen en andere partijen er warm mee te maken.

Het Nieuwsblad 21/06/2000
Affichecampagne voor veiliger verkeer
27/6/2000
Vic Ophalffens (7) is Flic Vic.

In Sint-Pieters-Leeuw loopt de affichecampagne Flic Vic. Deze moet de automobilist aanzetten tot
veiliger verkeersgedrag. De agent van dienst op de affiches is de zevenjarige inmiddels bekende
Leeuwenaar Vic Ophalffens. Ronny Rooiman drummer bij de groep Laïs werkte in opdracht van het
gemeentebestuur de campagne uit. De gmeente investeert 1 miljoen in dit project. Kris Groubert
maakte al de foto's en Ronny stond in voor de verdere uitwerking en de fotomontage. De foto's
werden in Coloma gemaakt. Men kwam bij Vic terecht via zijn vader die Ronny goed kent. Vic heeft
een typisch bengelgezicht en kan bekkentrekken. De bedoeling van de affiches is in te spelen op het
geweten van de bestuurder door middel van kinderen. Op de verschillende affiches zullen nog andere
kinderen te zien zijn. In november komt er een nieuwe affiche uit over drank in het verkeer.

Het Laatste Nieuws 27/06/2000
Leeuwse VLD vraagt om lage belasting
29/6/2000
De kandidatenlijst voor de Leeuwse VLD werd door de leden goedgekeurd en bevat geen grote
verrassingen. Lijsttrekker is fractieleider Fons Geeroms daarna volgen huidig gemeenteraadslid
Stefan Cops, VLD-voorzitrter Ignace Blondeel en voorzitster van Jong-VLD Kathleen D'herde,
uittreden gemeenteraadslid Jaques De Kimpe. Als lijstduwers worden Jozef De Bilde, Albert De Greef,
Hugo Wauters en gewezen gemeenteraadslid Hubert Speltens opgetrommeld. Tien vrouwelijke
kandidaten en een aantal VLD-jongeren moeten helpen de nieuwe politiek in te voeren.

De Leeuwse liberalen pleiten voor een betere en efficiënte dienstverlening tegenover de bevolking en
dit tegen een zo laag mogelijke belasting.

Het Nieuwsblad 29/06/2000.
De aanpassing van Dirk Mollaert
27/6/2000
Dirk Mollaert won zaterdag voor de 2de maal de Leeuwerikloop. Een wedstrijd die hem na aan het
hart ligt aldus de 23jarige atleet van Olympic Essenbeek. En dat niet alleen omdat hij nu in het bestuur
zit van de Leeuwerik maar omdat hij er als dreumes in opgroeide en er van droomde ook eens op dat
podium te staan. Dirk was 's morgens al vroeg bezig met de voorbereidingen voor de wedstrijd hij had
amper tijd voor een opwarming. Toen hij halfweg de cadans opvoerde moest een verdienstelijke Jos
Vandenbossche passen.

Het Nieuwsblad 27/06/2000
Tiende keer gordeltochten
28/6/2000
Voor de tiende opeenvolgende keer organiseert de Vlaamse werkgroep de Vrede tot en met 30
augustus ieder woensdagavond geleide fietstochten doorheen de streek. Deze gordeltochten worden
beschouwd als voorbereiding op de Gordel zelf. Tegelijkertijd leert men op een sportieve manier de
streek kennen. Tijdens de tochten wordt er de aandacht gevestigt op bezienswaardigheden. De
tochten verlopen aan een kalm tempo en de afstanden liggen tussen de 25 en 30 km. Ze starten elke
woensdag om 18.45 u. en de deelname is gratis.
Info op 02/569.17.52.

Het Laatste Nieuws 28/06/2000
Geen belangenconflict over gerechtelijke kantons
28/6/2000
De commissie Institutionele Hervormingen van de Senaat heeft gisteren het belangenconflict over de
gerechtelijke kantons weggestemd. Enkel CVP en Vlaams Blok stemden voor. De meerderheid en de
PSC vonden dat er geen belangenconflict was. De stemming was het gevolg van een unanieme motie
van het Vlaams parlement tegen een wetsontwerp dat onder meer bepaalt dat de vrederechters in een
aantal Vlaamse Gerechtelijke kantons tweetalig moeten zijn omdat er in het kanton gebieden zijn met
taalfaciliteiten. Het gaat om het tweede kanton van de gerechtelijke kantons Kortrijk en Ieper-
Poperinge, Ronse, Herne en Sint-Pieters-Leeuw. De meerderheid oordeelde dat er na een uitspraak
van een arbitragehof geen sprake meer was van een belangenconflict. De CVP reageerde scherp en
verweet de Vlaamse meerderheidspartijen een inconsequente houding.

De Morgen 28/06/2000.
Duur jeugdhuis
2/7/2000
De gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw keurde de meeruitgaven goed voor de werken aan het
Vlaams Trefpunt Laekelinde in de Lotstraat waar een jeugdhuis met een fuifzaal komt. De kosten voor
de ruwbouw dakwerken en afwerking aan de jeugdlokalen bedragen 3.2 miljoen frank meer dan
geraamd. Dit komt omdat de oorspronkelijke aannemer zijn raming te laag was en dat er enkele extra
kosten opdoken zegt schepen Desmeth. De VLD onthield zich bij de stemming zij vonden de
oorspronkelijke raming al te hoog. De totale kostprijs van het Vlaams Trefpunt Lakelinde zou inmiddels
al opgelopen zijn tot zo'n 35 miljoen. DAT echt te veel. aldus de VLD

Het Laatste Nieuws 02/07/2000
Leeuw helpt kinderen de zomer door.
5/7/2000
Voor de kinderen valt er zo het een en het ander te beleven in Leeuw tijdens de zomermaanden. Sint-
Pieters-Leeuw houdt het bij zijn klassiekers zoals de speelpleinen, sportkampen en de natuurstages
van de Leeuwse Natuurvrienden.
Het speelplein loopt tot 25 augustus voor kinderen van 2.5 tot 14 jaar. Info op het nummer
02/371.22.11. Verder is er een dansstage bij atelier 21 bis in de Victor Nonnemansstraat in Leeuw.
Van 10 tot 14 juli, van 18 tot 20 juli en van 17 tot 19 juli. Inlichtingen op 0477.90.41.25.
En ten slotte de multiculturele sportweek van 21 tot 25 augustus. Inlichtingen 02/371.63.01.

Het Nieuwsblad 05/07/2000
De zoete geur van 2.600 rozen
5/7/2000
De rozentuin in het Colomapark in Leeuw blijft maar groeien. Marcel Vossen diensthoofd Bos en
Groen bij de Vlaamse gemeenschap en verantwoordelijk voor de rozentuin heeft twee nieuwe
tuindelen klaar. Voortaan zullen de bezoekers kunnen kennis maken met bloemen die eeuwen
geleden populair waren en rozenvariëteiten die in internationale tuinen voorkomen maar hier minder
gekend zijn.

Volledig artikel NB 05/07/2000
Centrum Ruisbroek wordt onleefbaar
7/7/2000
Het centrum van Ruisbroek wordt onleefbaar dat moet de petitie die VLD-bestuurslid Danny Vanhee
aan schepen Schoukens overhandigde duidelijk maken. 250 buurtbewoners zijn het beu dat er zwaar
vrachtverkeer via Ruisbroek de industriezone in Lot wil bereiken. Het centrum is daar niet op
berekend, het wegdek is al zwaar beschadigd. Er scheuren gevels en de ruiten barsten. En vooral 's
nachts is er lawaaihinder. De petitie haalt het voorbeeld aan van de hoek van de Laekebeeklaan en
de Fabrieksstraat. Ter hoogte van het huisnummer 202 is de grond al maanden verzakt, maar de
gemeente onderneemt niets, ondanks herhaald aandringen. Dit alles is volgens Danny Vanhee te
wijten aan het zwaar vrachtverkeer dat volgens de eigen politieregels niet thuishoort in Ruisbroek. De
Fabriekstraat is immers verboden voor meer dan 5 tonners. Verkeersborden geven dat aan. Maar
iedereen laat maar begaan en bovendien wordt er dan nog te snel gereden door de Fabrieksstraat.
Moeten er slachtoffers vallen, vraagt Vanhee. De oplossing is nochtans simpel, laat de eigen
verkeersregels gelden en herstel de schade aan de kruising van de Laekebeeklan en de
Fabrieksstraat.

Het Nieuwsblad 07/07/2000
Leeuw geeft minister Renaat Landuyt het goede voorbeeld
11/7/2000
Met geuze uit Vlezenbeek als geschenk en de wetenschap dat lokale werkwinkels hun doel niet
voorbijschieten, vertrok Vlaams minister voor Tewerkstelling Renaat Landuyt na een bezoek aan de
nieuwe huisvesting van de werkwinkel Jobzoeker + van Sint-Pieters-Leeuw weer naar zijn kabinet in
Brussel. Leeuw speelt in het lokaal tewerkstellingsbeleid een voortrekkersrol.
Dat Leeuw al sinds 85 een werkwinkel heeft en later omgedoopt tot Jobzoeker + maaide het gras voor
de voeten van de minister weg, die onlangs aankondige 200 miljoen opzij te houden voor de
oprichting van lokale werkwinkels. Maar ondanks dat de werkwinkel van Leeuw reeds 15 jaar bestaat
maakte schepen van Tewerkstelling Desmeth duidelijk dat Sint-Pieters-Leeuw geldelijke steun niet
weigert. Integendeel want er wachten nog initiatieven op uitwerking.

Volledig artikel Het Nieuwsblad 11/07/2000
Rozen uit alle delen van de wereld
10/7/2000
Zwaar van regendruppels en een beetje verwaaid, waren de rozen van Coloma gisteren niet op hun
best. Maar de internationale rozentuin houdt een belofte aan bloemenpracht voor zonnige dagen in.
De derde fase van de rozentuin geeft het geheel internationale uitstraling. 2600 rozenvariëteiten uit
alle hoeken van de wereld hebben een plekje gekregen. Op rozentopdagen moeten die voor zo'n
300.000 rozen zorgen. Het eerste gedeelte van de nieuwe tuin geeft een historisch overzicht van de
roos. Het tweede deel is een verzameling uit alle hoeken van de wereld. Marcel Vossen is de
geestelijke vader van dit project en heeft zich met de koppigheid eigen aan de Pajotse boer achter dit
project gezet. Ook burgemeester Bosmans is tevreden met het resultaat. Niet alleen de rozentuin
maakt hem gelukkig maar ook de restauratie van Coloma vindt hij een goede zaak. Hij maakte dan
ook van de aanwezigheid van minister Dua gebruik om een steentje te gooien.

Het Nieuwsblad 10/07/2000
Breugel start in Groenenberg
10/7/2000
De opening van de tentoonstelling Breughelstudies van Koenraad Tinel in domein Groenenberg was
gisteren het startschot voor het Breugelproject van Vlaams-Brabant. Vlaams minister Bert Anciaux
knipte de tentoonstelling open onder de gutsende regen.

Het Nieuwsblad 10/07/2000
Ma en pa Tondeur vieren briljant
11/7/2000
Het College van burgemeester en Schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw was op één na
voltallig voor de huldiging van het briljanten echtpaar Edgard en Magdalena Tondeur-Dedobbeleer.
Ma en pa zoals ze elkaar steeds noemden huwden op 5 juli 1935 in Gooik maar verhuisden al in 1937
naar Vlezenbeek. Edgard had daar werk als schrijnwerker. Na een mobilisatie van tien maanden werd
hij aan het begin van de tweede oorlog krijgsgevangen genomen. Ik zat thuis met drie kinderen en
wist niet of hij nog leefde, vertelt Magdalena. Pas na 5 maanden kreeg ze bericht dat hij nog in leven
was. Pas in februari 1941 hebben de Duitsers hem vrijgelaten. Edgard en Magdalena kregen 6
kinderen waarvan er nu nog 5 in leven zijn. Ondertussen zijn er wel ook nog 9 kleinkinderen en 6
achterkleinkinderen. Burgemeester Bosmans overhandigde het briljanten echtpaar een medaille van
het hof en een geschenk van de Gemeente.

Het Nieuwsblad 11/07/2000
Na het kamp vallen we in een zwart gat
12/7/2000
De leiding van chiro Snoopy uit Leeuw ligt languit te relaxen terwijl ze samen vooruit kijken naar hun
zomerkamp in Koekelaere in West-Vlaanderen van 11 tot 21 juli. Ook hier hangt samenhorigheid die
jeugdbewegingen typeert. Het is moeilijk te beschrijven de sfeer van een leuke barbecue samen met
vrienden tien dagen plezier maken. De leiders en leidsters leven het woord Chiro dat blijkt.

Volledig artikel Het Nieuwsblad 12/07/2000
Petitie dringt aan op meer verkeersveiligheid in Fabriekstraat
11/7/2000
250 mensen uit de Ruisbroekse Fabriekstraat hebben een petitie ondertekend die de onveiligheid in
hun straat aanklaagt. Zij worden het stilaan beu alle dagen geconfronteerd te worden met het zwaar
vrachtverkeer dat via Ruisbroek naar de Lotse industriezone rijdt. De gevolgen zijn bijzonder ernstig,
zware schade aan het wegdek, scheurende gevels, gebarsten ruiten en de klok rond lawaaihinder. De
Fabriekstraat is eigenlijk verboden voor vijftonners wat duidelijk is aangegeven met verkeersborden.
Naast het zwaar vrachtverkeer zijn er ook heel wat snelheidsduivels. Zij hopen dat de gemeente snel
een oplossing vindt. Burgemeester Bosmans stelt dat de politie regelmatig controles uitvoert. Er
werden al tientallen pv's opgemaakt. Hij pleit voor een stengere reglementering op federaal vlak want
als gemeente staan ze vaak machteloos. In 2002 zal er een nieuw wegdek komen in de Fabriekstraat.
We wachten tot dan omdat Aquafin dan een nieuwe riolering zal aanleggen. We zouden geld door het
raam gooien als wij nu de straat vernieuwen om over twee jaar weer opgebroken te worden aldus
burgemeester Bosmans.

Het Laatste Nieuws 11/07/2000
Dieven weg met leeuwenvlaggen
13/7/2000
Net zoals vorig jaar rond 11 juli werden op de Lenniksebaan in Sint-Pieters-Leeuw, op de grens met
Dilbeek, twee Vlaamse Leeuwenvlaggen ontvreemd. De masten lagen op de grond. We betreuren het
dat sommige mensen op deze manier blijven ontkennen dat Leeuw een Vlaamse gemeente is zegt
schepen Desmeth. De gemeente stelt nu dat ze voortaan bij elke gebeurtenis de vlag van de Vlaamse
Gemeenschap zal heisen op de Leeuwse vlaggenmasten. DE AANHOUDER WINT.

Het Laatste Nieuws 13/07/2000
De kopman heeft gefaald
25/7/2000
Sneuvelen met opgeheven hoofd en de borst vooruit. Als het dan toch moet dan liever zo. Het siert
David Debremaeker. De 25-jarige Pajot won in de Ronde van Luik twee etappes en reed er vier dagen
in het geel. Maar de koninginnerit kostte hem zen kop en zoog in één klap alle energie uit zijn body.
Ondanks het huzarenstukje op de muur van Hoey moest David de zege laten in de ronde van Luik. De
laatste twee dagen continu vechten met de tegenstand kostte hem de eindoverwinning. David bedankt
zijn ploegmaats. Maar de kopman heeft gefaald zegt hij zelf bitter. Maar met zulk een vorm kan hij
aardig op weg. Zondag start hij met winstkansen in de nieuwe interclub in Affligem en de Ronde van
Namen vormt al langer een doel voor hem. Net als het BK op 20 augustus in Halle. Wordt zeker
vervolgd.

Het Nieuwsblad 25/07/2000.
Marc Bellemans de snelste
20/7/2000
In Vlezenbeek hield de springpiste stand ondanks de overvloedige regen. Voor de zwaarste proef
dienden zich 33 kandidaten aan.

De helft ervan slaagde erin het parcours foutloos af te leggen binnen de toegestane tijd. Het parcours
was dus geen probleem. De snelheid zou dus het verschil maken. Lange tijd was de chrono van
Stefan Heymans het richtpunt. Het was lang wachten tot zijn rivaal Lucien De Wachter de klus sneller
klaarde. De winnaar leek gekend maar dat was buiten Kim Leemans gerekend. Maar ook dat was niet
voldoende want Marc Bellemans zorgde voor de verrassing met zijn zesjarige merrie. Hij legde als
snelste het parcours foutloos af en werd dus winnaar.

Het Nieuwsblad 20/07/2000
Zuun zonder stroom.
2/8/2000
Dinsdag 1 augustus zat een deel van Zuun een tijdje zonder stroom. Oorzaak was een kleine
ontploffing in de elektriciteitscabine in de Generaal Lemanstraat. Door de kortsluiting ontstond er een
hevige rookontwikkeling.

Het Nieuwsblad 2 augustus 2000.
Niet achter stuur en toch een boete.
2/8/2000
Maandagavond ontdekte mevrouw Van Hassel uit Sint-Pieters-Leeuw in haar bus een aanmaning om
130 gulden boete te betalen aan het Centraal Judicieel Incassobureau van Leeuwarden. Haar auto, of
toch een auto met dezelfde nummerplaat werd immers op 16 juni jl. om 17.23 u. op rijksweg 58 in het
Nederlandse Oostburg geflitst. De vrouw zat die dag echter gewoon thuis met haar man!

Volledig verhaal in:

Het Nieuwsblad 2 augustus 2000.
Proefproject betonnen stootbanden Brusselbaan wordt gestopt.
2/8/2000
Het College besliste om het proefproject aan het fietspad in de Brusselbaan onmiddellijk te stoppen.
De betonnen afgeronde stootbanden tussen het fietspad en de rijbaan worden verwijderd, daar de
voorbije weken bijna tien wagens er waren tegen gereden. De gemeente zal Entraf laten onderzoeken
welke mogelijkheden er zijn om de verkeerssituatie veiliger te maken voor de zwakke weggebruiker.
De resultaten van de studie worden in november of decemeber verwacht. Een hoorzitting voor de
inwoners volgt.

Het Laatste Nieuws 2 augustus 2000
Kermis Oudenaken.
4/8/2000
De landelijke rijvereniging De Leeuwse Ridders organiseert op 5 en 6 augustus opnieuw de jaarlijkse
kermis in Oudenaken. Zaterdag 5 augustus is er vanaf 21.00 u. jump-in-fuif. De toegang is gratis en
zondag 6 augustus start het feestprogramma om 14.00 u. met een toersitische fiets- en autozoektocht
door de streek.

Het Nieuwsblad 4 augustus 2000.
Detective mikpunt van aanslag.
4/8/2000
Drie kogels in de benen en één schotwonde in de buik. Dat houdt privédetective Gerard Pennie uit
Sint-Pieters-Leeuw over aan een raid, die woensdagavond op zijn huis werd gehouden. Twee
onbekenden, vermoedelijk een commando dat werkte voor criminelen die Pennie ooit kliste, belden
aan en vuurden vier keer toen hij de deur opende.
De detective helderde de jongste maanden autodiefstallen en nachtelijke inbraken in winkelketens op.
Het gerecht onderzoekt de aanslag.

Het Laatste Nieuws 4 augustus 2000.
Leeuwse betonblokken op Brusselbaan terug naar af.
3/8/2000
Het experiment met de betonnen stootblokken op de Brusselbaan werd vroeger dan gedacht
afgeblazen. Het schepencollege van Sint-Pieters-Leeuw besliste de betonblokken eerstdaags te laten
verwijderen. Reden zijn het groot aantal ongevallen waarbij fietsers (meer dan 10) ernstig gewond
raakten.

Het Nieuwsblad 3 augustus 2000.
Postbode brengt rijkswacht op spoor van dieven.
5/8/2000
Een postbode die op ronde was in de Jean Dambrestraat merkte vrijdagmorgen rond 10.00 u. twee
verdachte zigeunertjes op. Hij verwittigde de politiediensten. Met een persoonsbeschrijving op zak kon
de rijkswacht de twee jongens inrekenen. Na verhoor en het opmaken van een proces-verbaal werden
ze op last van het parket vrijgelaten.

Het Laatste Nieuws 5 augustus 2000.
Chiro Rink knapt lokalen op.
8/8/2000
De Chiro Rink is volop bezig met het opknappen van hun lokalen in de Mekingenweg. De binnen- en
buitenmuren en de deuren krijgen een nieuwe verflaag en de keuken wordt helemaal heringericht. Er
komt ook nieuw meubilair. Half september moet alles klaar zijn!

Het Laatste Nieuws 8 augustus 2000.
Wielrenner Bert Roesems triomfeert in Leeuwse Pijl.
8/8/2000
"Iedereen scandeerde mijn naam", zegt hij.
In een zonovergoten Pajots kader mocht het organiserende Vlaanderen 2002 Wielerpromotie niet
minder dan honderdzestien deelnemers aan de start begroeten. Enkele venijnige kuitenbijters
kruidden het spektakel. Bert Roesems zorgde tot aan de meet voor kippenvel, maar triomfeerde
verdiend voor de eigen supporters.

Het Nieuwsblad 8 augustus 2000.
Brusselbaan.
10/8/2000
Het schepencollege had de bedoeling de proefopstelling van de betonnen stootbanden te evalueren
na 30 september. Maar 20 schriftelijke en mondelinge reacties en een petitie met 257 handtekeningen
heeft nu al de verwijdering van de betonnen stootbanden voor gevolg gehad.

De Streekkrant 10 augustus 2000.
21ste Hoebelfeesten.
9/8/2000
Van 11 tot en met 15 augustus vindt in een tent in de Nederstraat in Vlezenbeek de 21ste editie plaats
van de Hoebelfeesten. Op vrijdag 11 augustus is er de fuif 'VT4 goes crazy', zaterdag is er de
populaire beachparty vanaf 20.00 u. Zondagvoormiddag staat een mountainbiketocht op het
programma met start aan de tent van 8.00 u. tot 12.00 u. Afstanden: 15, 30, 50 en 75 kilometer. 's
Avonds zijn er optredens van Kid Coco, Geena Lisa, Felice en Walter Grootaers, allen tezamen met
de band van Biebabeloela vanaf 20.00 u. Maandag vanaf 14.00 u. is er een show voor de derde
leeftijd en 's avonds vanaf 18.30 u. is er Spel zonder Grenzen. Op dinsdag 15 augustus worden de
Hoebelfeesten afgesloten met de boesteringenkermis, kinderanimatie, een fanfare en 's avonds een
optreden van The Criminals.

Rinfo 9 augustus 2000.
Inventieve jongeren gesnapt.
9/8/2000
De rijkswacht van Sint-Pieters-Leeuw heeft vier jongeren opgepakt die op een heel inventieve manier
voor een bedrag van ongeveer 95.000 BEF aan sigaretten en DVD-spelers in de Makro hadden
gestolen.

Het Laatste Nieuws 9 augustus 2000.
Staande ovatie voor Bert Roesems.
9/8/2000
Met 116 renners aan de startlijn en streekrenner Bert Roesems als verdiende winnaar, groeide de
23ste Leeuwse Pijl uit tot een daverend succes.

Het Nieuwsblad 9 augustus 2000.
Jeugdhuis buigt zich over dierenleed.
11/8/2000
Michel Vandenbosch van dierenrechtenorganisatie Gaia komt vanavond naar jeugdhuis Twidrio in
Sint-Pieters-Leeuw. Hij komt er het dierenwelzijn in tekst en beeld uiteenzetten. Om in de sfeer te
blijven biedt het jeugdhuis vegetarische hapjes aan.

Het Nieuwsblad 11 augustus 2000.
Nachten zonder slaap gaan Hoebelen vooraf.
11/8/2000
'De dagen van de Hoebelfeesten zijn voor ons de zwaarste van het jaar. Dan zien we enkele nachten
na elkaar ons bed niet', lacht het twintigkoppige Hoebelcomité uit Vlezenbeek. Het comité is klaar voor
zijn 21ste feesten.

Volledig programma in Het Nieuwsblad van 11 augustus 2000.
Ruiterdagen in Oudenaken
16/8/2000
De Landelijke Rijvereniging "De Leeuwse Ridders" nodigt alle liefhebbers van de paardensport uit op
zondag 27 augustus voor het ponytoernooi en zondag 3 september voor het ruitertoernooi.

De wedstrijden vinden plaats op het terein langs de Gaasbeekstraat in Oudenaken.

AZ 16/08/2000
Ex-profwielrenners halen hartje nog eens op in Leeuw
21/8/2000
Zaterdagnamiddag konden tientallen ex-profwielrenners die de sfeer nog eens van een wedstrijd
wilden proeven of gewoon in een wielerambiance oude collega's wilden terugzien terecht in het
Zonnig Leven in Zuun.
De vzw Cycli Prom zette voor het derde jaar op rij de gentlemen Classic op het getouw. De
overwinning op de weg was voor Franky De Buyst, terwijl in de koppeltijdrit de winst ging naar de
duo's Stan Tourné, Olivier Decruet en Jean Ronsmans-Guy De Haes. Heel wat grote namen daagden
op zijnde Patrick Sercu, Willy Teirlinck, Paul Van Himst, acteur Alex Van Haecke...
Het werd een succes dat zeker zal blijven voortbestaan.

Het Nieuwsblad 21/08/2000
Vaste skateinfrastructuur aan Wildersportcomplex
19/8/2000
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw kocht op voorstel van enkele jongeren in de buurt een aantal
skatetoestellen aan. De toestellen krijgen een plaatsje op een oud tennisveld achter het sportcomplex
Wilderveld in Zuun. Twee jaar geleden kocht de gemeente al een reeks toestellen. Aanvankelijk was
het de bedoeling deze toestellen regelmatig van plaats te veranderen in de gemeente om zoveel
mogelijk jongeren de kans te geven in hun eigen buurt te kunnen skaten. In de praktijk rezen wel
enkele problemen, en dikwijls rezen er klachten van buren over lawaaihinder door de skaters.
Daardoor besliste het schepencollege om de eerste reeks skatetoestellen voorlopig een plaats te
geven op de parking van het sportcomplex in Ruisbroek. Binnenkort krijgen de toestellen een vaste
plaats op een hiervoor aangelegd terrein naast de parking van de sporthal. De tweede reeks
toestellen krijgt een vaste plaats op het oude tennisveld aan het Wildersportcomplex in Zuun.

Vragen en opmerkingen bij de gemeentelijke jeugddienst op het Colomakasteel op het nummer
02/371.63.04 of via e-mail jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be
Geen echte titelfavoriet in tweede provinciale C
22/8/2000
KV Zuun staat na een opmerkelijk debuut in tweede C voor het jaar van de bevestiging. Het tweede
seizoen is het moeilijkst maar gezien onze prestaties in de voorbereiding zie ik de toekomst wel zitten
zegt een verzekerde trainer Luc Van Dessel. De kern is evenwichtiger, en met nieuwe spelers erbij
kan de lat weer ietsje hoger gelegd worden. KV Zuun begint ambitieus aan het nieuwe seizoen. Ze
achten hun zelf in staat om op zen minst vijfde te eindigen.

Het Laatste Nieuws 22/08/2000
Leeuws zwembad pas eind mei open
23/8/2000
Sinds januari dit jaar gaat in Sint-Pieters-Leeuw de bouw van een nieuw zwembad op de plaats van
het oude in het Wildersportcmplex onverminderd verder. Het ziet er spijtig genoeg naar uit dat de
streefdatum van maart 2001 niet zal gehaald worden. Bijkomende saneringswerken door een
lekkende mazouttank, en een moeilijjke ondergrond zijn de voornaamste oorzaken. Eind mei lijkt de
waarschijnlijke einddatum.
In het nieuwe zwembad zullen het 25 meter bad en het kinderbad gescheiden zijn. Het bad krijgt een
overloopsysteem zodat het tot aan de rand kan gevuld worden. Voortaan zullen er dus wedstrijden
kunnen gehouden worden. De kleedkamers zullen ook worden aangepakt zodat er voor de scholen
een betere opvang ontstaat. Verder komt er een tribune met zicht op het zwembad. De gemeentelijke
sportdienst zal eveneens in de nieuwe infrastructuur opgenomen worden. Wordt zeker vervolgd.

Het Nieuwsblad 23/08/2000
David Debremaeker solliciteert
23/8/2000
Zondag was hij nog vijfde in het BK te Halle gisteren zegevierde hij in Lennik. David Debremaeker is in
vorm. Al een heel seizoen. Hij solliciteert volop voor een profcontract.
Ze maakten er gisteren een snelle koers van. Niet snel genoeg voor David hij reed naar de twee
vluchters toe. Er was een hergroepering en uiteindlijk koos David het hazepad uit een groep van 12
vluchters. Spelenderwijs reed hij naar zijn vierde zege.

Het Laatste Nieuws 23/08/2000
Hier huist heel wat talent
22/8/2000
Welgeteld 96 ploegn maken zich in derde provinciale op om verdeeld over zes reeksen te strijden voor
een stek in tweede. Sommige clubs komen er rond voor uit dat ze naar de titel mikken andere denken
veeleer aan het klassieke rustige seizoen, noemen het een overgangsjaar of beogen een plaats in de
subtop. En nog andere verhelen het niet dat ze zullen moeten knokken om een ticket naar af te
vermijden.

volledig artikel met interviews in het Nieuwsblad 22/08/2000
David Debremaeker na het Bk in Halle
21/8/2000
Voor eigen publiek bewees David Debremaeker eens te meer tot het kruim van de nationale
wielergarde te behoren. Hoewel de ploegtactiek hem tot waakzaamheid beperkte hees hij zich op de
meet naar een vijfde plaats.

volledig interview Het Laatste Nieuws 21/08/2000
Leeuwse platanen zijn ziek
25/8/2000
De platanen aan het kerkhof in Vlezenbeek en de platanen in de omgeving van de beschermde Sint-
Pieters-kerk in Sint-Pieters-Leeuw zijn ziek. Deskundigen stelden vast dat de bomen aangetast zijn
met de zuidelijke platanenziekte en door takkkanker. De symptomen zijn blaren die niet uitgroeien, wit
en geel verkleuren en bastwoekeringen op de takken. Vooral de bomen in Vlezenbeek zijn het ergst
aangetast. Om verspreiding tegen te gaan adviseren deskundigen een drastische oplossing. En dit om
onder meer de unieke platanendreef in het Colomapark te vrijwaren. Er zullen enkel bomen moeten
worden geveld en de andere op de voet gevolgd. De ernst van de ziekte zal pas volgende lente
duidelijk zijn zegt milieuschepen Martin Schoukens.

Het Nieuwsblad 25/08/2000
Pony- en paardeninvasie
25/8/2000
In Oudenaken kan men op 27 augustus en op 3 september meer paarden tellen dan er inwoners zijn.
Dan organiseert immers de rijvereniging de 'Leeuwse Ridders' een pony-toernooi op 27 augustus en
een toernooi voor volwassenen op 3 september. Er worden telkens zo'n 600 paarden met hun ruiters
verwacht. Zij zullen verschillende disciplines afwerken als springen, dressuur, milltary enz... Een
aanrader voor wie van paardensport houdt.

Het Nieuwsblad 25/08/2000
Gemeente verwijdert en verbrandt bomen met takkanker en zuidelijke
ziekte
24/8/2000
In de gemeente Leeuw zijn een twintigtal platanen ziek. Probleempunten zijn de bomen aan het
kerkhof van Vlezenbeek en de Rink in Leeuw. Men vreest als men niet tijdig ingrijpt ook de bomen van
de unieke platanenlanen van het park Coloma zullen worden aangetast.
Schepen Schoukens merkte het eerst aan de bomen thuis in zijn tuin. Hij keek naar de bomen in de
gemeente en merkte hetzelfde probleem op. Er werd dus onderzocht wat er aan de hand was. De
gemeente nam contact op met de Vereniging Openbaar Groen, die stalen nam. Deze werden
onderzocht door prof J. Poppe een specialist op dit gebied. Het blijkt dat de bomen lijden aan de
zuidelijke platanenziekte enerzijds en aan takkanker anderzijds. Er zullen bomen moeten geveld
worden om uitzaaiing te voorkomen.

Het Laatste Nieuws 24/08/2000
VWF 2000
23/8/2000
Er werd door de organisatoren gezorgd voor een stunt van formaat. Zondag 27/08/2000 zal in Leeuw
het wereldkampioenschap vereden worden van de VWF in de categorieën A,B,C,D,E en F. Slechts
één adres voor dit alles café De Lantaarn, Galgstraat 33, 1600 Sint-Pieters-Leeuw. Een 300-tal
renners zullen heel de namiddag voor wielerspektakel zorgen. De toegang is gratis voor iedereen.
Allen komen dus.

AZ 23/08/2000
Rinfo 23/08/2000
Vernieuwing
26/8/2000
Leeuw heeft initiatieven in petto om Ruisbroek her in te richten. Er zijn plannen om het kerkplein aan
te pakken, waarbij ook meteen het waterdistributienet zal vernieuwd worden. De toegang tot
Ruisbroek-centrum in de Stationsstraat wordt versmald zodat men het effect krijgt van een poort en zo
de snelheid doet dalen. Het kruispunt van de Ruisbroeksesteenweg met de Meerweg en de Groot-
Bijgaardenstraat wordt bekeken. Van deze herinrichtingswerken zou het bestuur willen gebruik maken
om het waternet, het gasnet en de openbare verlichting te verbeteren. Knelpunt in het centrum blijft de
spoorwegtunnel waar nog steeds vrachtwagens zich vastrijden. Een vaste hoogtemeter die de
gemeente liet plaatsen werd enkel uren erna in de prak gereden. De NMBS zou nu toch opteren voor
een boog die voor de tunnel geplaatst wordt. Zodoende wordt het voor de chauffeurs direct duidelijk of
ze doorkunnen of niet.

Het Nieuwsblad 26/08/2000
Water op kerkhoven
26/8/2000
De gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw gaf de toestemming om het waternet langs de Baasberg in
Oudenaken uit te breiden en zo de kerkhoven van Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem van
stromend water te voorzien. De gemeente betaalt daarvoor 320.000 frank. Tot nu toe moesten
bezoekers en onderhouders het stellen met aangevoerd water. Ze kunnen dus binnenkort gewoon het
water van de leiding nemen.

Het Nieuwsblad 26/08/2000
Sleutelhanger met mini-sirene voor alle 65-plussers
26/8/2000
VLD-gemeenteraadslid Fons Geeroms stelde op de gemeenteraad van donderdag voor om alle 65-
plussers uit de gemeente, die erom vragen, een sleutelhanger met mini-sirene ter beschikking te
stellen. Bij deze mensen stijgt het onveiligheidsgevoel. Met dit dingetje zullen ze zich veiliger voelen.
Het schepencollege wordt gevraagd om de kostprijs van zo'n sleutelhanger te bekijken.

Het Laatste Nieuws 26/08/2000
Verkiezingswebsite
26/8/2000
Sint-Pieters-Leeuw wil op zijn website een verkiezingspagina reserveren. Deze infopagina met de
lijsten van alle kandidaten en beknopte informatie komt er op vraag van VLD-raadslid Fons Geeroms.
De gemeente wil de informatie wel summier houden om propaganda te vermijden. er komen geen
foto's op de site. Leeuw wil ook de verkeizingsuitslag integraal na 8 oktober op de site plaatsen. Op de
vraag van Filip Packeu (Sp) om de aanwezigheden op de gemeenteraden te publiceren werd niet
gereageerd. Dit is iets wat vanuit de politiek moet gebeuren zegt de burgemeester. Packeu laat dit niet
in dovemansoren vallen en wil de lijst eventueel zelf verspreiden.

Het Nieuwsblad 26/08/2000
Het Laatste Nieuw 26/08/2000
VU wil nieuwe inwoners beter opvangen
28/8/2000
De Volksunie van Sint-Pieters-Leeuw organiseert op vrijdag 8 september om 20.30 u. in Parochiezaal
Negenmanneke een informatieve gespreksavond over de rol die verenigingen kunnen spelen bij de
inburgering van nieuwkomers in de gemeente. Stefaan Gunst is als hoofdspreker uitgenodigd. Hij is
verantwoordelijke van het gemeenschapscentrum de Zandloper in Wemmel. Via deze functie is hij
eveneens initiator van het cultuuroverleg tussen een tiental Vlaams-Brabantse gemeenten. Dit overleg
wil het culturele leven in Brabant bevorderen. Anderzijds wil het verenigingen aansporen inwijkelingen
helpen te integreren. Nadien getuigt een buitenlandse inwoonster over het komen wonen in een
Nederlandstalige gemeente.

Het Nieuwsblad 28/08/2000
Mama is Moe.
28/8/2000
Mama is moe is de titel van het boek van Virginie Ghyselinck. Maar mama is ook echt moe. De
schrijfster Virginie Ghyselinck gewezen onderwijzeres lijdt aan het Chronisch vermoeidheidsyndroom.
Ze schreef haar ervaringen neer in een boek. Het boek is te verkrijgen in de boekhandel vanf begin
september en zal ongeveer 525 frank kosten.

volledig artikel en een interview met Vriginie in het Nieuwsblad van 28 augustus.
Leeuwse kinderdagverblijven en dienst opvanggezinnen succesvol
23/8/2000
De gemeentelijke kinderdagverblijven Jip en Janneke uit Ruisbroek en Kortjakje uit Zuun trakteerden
de ouders bij het afhalen van hun kindje op een glaasje als afsluiting van het werkjaar. De dienst
opvanggezinnen had dan weer een ontmoetingsdag in het famillietuintje het Zonnig Padje. De 23
opvangezinnen van de Leeuwse dienst en de 20 kinderverzorgsters van de gemeentelijke
kinderdagverblijven zorgen samen voor de opvang van zo'n 200 kindjes.

Rinfo 23/08/2000
Taalcursussen
23/8/2000
De gemeentelijke taalleergangen in Leeuw zijn aan hun elfde editie toe. Reeds van het begin kenden
deze leergangen veel succes. Volgende taalcursussen wroden aangeboden:
Nederlands, Frans, Engels, Duits, Italiaans en Spaans. Sinds '98 worden er naast de avondcursussen
ook namiddagcursussen Engels aangeboden voor senioren in het dienstencentrum het Paviljoentje in
Ruisbroek. De leergangen beginnen op 1 oktober en eindigen op 31 mei. Je krijgt er 2 uur les per
week in de gekozen taal. Er worden geen diploma's afgeleverd. De regelmatige leerlingen krijgen een
attest na afloop van de lessen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 2000 BEF voor inwoners van de
gemeente en 3000 BEF voor niet inwoners van de gemeente. Voor inwoners van de gemeente die
een uitkering ontvangen is de cursus gratis. Inschrijven kan op 2 september van 14 tot 16 uur en
woensdagen 6 en 13 september van 18.30 tot 19.30 op het gemeentehuis. Meer info op 02/371.22.11.

Rinfo 23/08/2000.
Waterzuivering mag achter GB-warenhuis
31/8/2000
De gemeente Leeuw diende bezwaren in tegen de gewestplanwijziging Halle-Vilvoorde-Asse. Ze
gingen ondermeer niet akkoord met de bestemming van de zone achter de GB langs de
Bergensesteenweg. De wijziging zou tot gevolg gehad hebben dat Aquafin er geen
waterzuiveringsstation zou mogen bouwen. De gemeente kreeg gehoor bij de Vlaamse regering zodat
de plaats blijft voorbehouden voor een zuiveringsstation. Had het station er niet gekomen dan zou het
afvalwater van het overgrote deel van het Pajottenland (Sint-Pieters-Leeuw, Lennik, Gooik, Pepingen
en delen van Dilbeek) ongezuiverd in de zenne blijven vloeien. Het gaat hier om afvalwater van
60.000 mensen. Daarom besloot de Vlaamse regering het gebied achter de GB niet van bestemming
te wijzigen.

Het Laatste Nieuws 31/08/2000
Geld voor fietspaden is pure verspilling
31/8/2000
Volgens het Leeuwse SP-raadslid Filip Packeu is het geld dat men uitgeeft aan de fietspaden in de
gemeente gewoon weggegooid. Hij zei dit na de goedkeuring van de afrekening van het verhoogde
fietspad dat aangelegd werd tussen de Bergensesteenweg en de Lenniksebaan in Leeuw. Volgens
Packeu zijn het weggesmeten miljoenen omdat de fietsers de fietspaden toch niet gebruiken. Volgens
burgermeester Bosmans gebruiken wel degelijk veel fietsers het fietspad. Veel hangt af van de manier
waarop het fietspad aangelegd is.

Het Laatste Nieuws 31/08/2000
Leer eens een andere taal
31/8/2000
De gemeentelijke taalleergangen van Sint-Pieters-Leeuw zijn aan hun elfde editie toe. Ze beginnen op
1 oktober en ze eindigen op 31 mei. Er worden cursussen Nederlands, Frans, Engels, Duits, Italiaans
en Spaans aangeboden. De deelnemers krijgen 2 uur per week les. Het is vooral een praktijkgerichte
cursus. Sinds '98 worden er voor de senioren namiddagcursussen gegeven in het dienstencentrum
Paviljoen in Ruisbroek. Het inschrijvingsgeld bedraagt 2000 BEF voor inwoners van Leeuw. En 3000
BEF voor niet inwoners van Leeuw. Voor mensen van Sint-Pieters-Leeuw die werkloos zijn en een
bestaansminimum genieten zijn de cursussen gratis. Inschrijven kan op het gemeentehuis op zaterdag
2 september van 14.00 u. tot 16.00 u. en de woensdagen 16/08, 6/09 en 13/09 van 18.30 u. tot 19.30
u. Inschrijven voor de namiddagcursussen kan tijdens de kantooruren bij de centrumleidster op
02/377.03.55.

Het Laatste Nieuws 31/08/2000.
Nieuwe blokkendozen voor de kleinsten
5/9/2000
De kinderen van de Leeuwse gemeenteschool Den Top begonnen het nieuwe schooljaar in volledig
opgesmukte lokalen. Alle klasjes kregen tijdens de zomervakantie een fikse opknapbeurt en voor de
kleuters werden nieuwe containerklasjes bijgeplaatst. Toch blijft Den Top uitkijken naar de nieuwe
gemeenteschool die de gemeente wilt bouwen aan de Garebaan. Het was zeker nog de moeite waard
om nu wat verfraaiingswerken uit te voeren. Het dossier voor de bouw van een nieuwe school ligt
klaar bij de Vlaamse Overheid. Het project kost 100 miljoen waarvan 70 procent door de Vlaamse
Overheid zal gedragen worden. Vermoedelijk kan het nog 2 jaar duren voor de bouw zal kunnen
starten.

Het Nieuwsblad 05/09/2000
Lennikse baan is te snel verkeer beu
8/9/2000
Een zwaar verkeersongeval op de Lenniksebaan in Vlezenbeek, deed de emmer overlopen bij de
mensen die aan die drukke weg wonen. Uit schrik dat er ooit een van de kinderen uit de buurt zal
verongelukken, dringen zij aan op een snelheidsbeperking tot 50 kilometer per uur en
verkeersremmers op deze drukke gewestweg.
Het gemeentebestuur is zich bewust van de problemen maar heeft niks in de pap te brokken. De
Lenniksebaan is nu eenmaal een gewestweg. Er werd bij het gewest al op aan gedrongen om de
baan in het bestek van het nieuw structuurplan op te nemen.

Het Laatste Nieuws 08/09/2000
Leeuw bouwt dam in Tanzania
8/9/2000
De gemeente Leeuw trekt 100.000 BEF uit voor het bouwen van een dam in het noorden van het
Afrikaanse Tanzania. Ook zustergemeente Someren uit Nederland legt 5000 gulden uit zodat Leeuw
en Someren samen voor 1.300 personen gedurende negen maanden per jaar een watervoorraad van
25 liter per persoon per dag kunnen voorzien. Vorig jaar stelde Someren een project voor waarna nu
het de beurt was aan Sint-Pieters-Leeuw om een project te kiezen. Deze samenwerking kadert in de
jubileumviering van de jumelage van Leeuw met Someren zegt schepen Lucien Wauters. De
werkgroep voor ontwikkelingssamenwerking van Sint-Pieters-Leeuw ging ten rade bij VZW Arte daar
leerden ze het project twee emmertjes water halen kennen. In Tanzania kampt men vaak met droge
periodes. Om die te overbruggen bouwt men er dammen. één ervan zal dus door Leeuw en Someren
gefinancierd worden.

Het Nieuwsblad 08/09/2000
Opnieuw & Co op anderhalf jaar drie maal groter.
9/9/2000
Het gaat goed met het kringloopcentrum Opnieuw & Co. Sinds Opnieuw & Co, het bedrijfje dat
afgedankte goederen inzamelt en opnieuw verkoopt, begin 1999 door de vzw Televil werd
overgenomen, is de winkelruimte en het personeelskorps verdrievoudigd. De ingezamelde
hoeveelheid herbruikbare goederen verdubbelde bijna. Vandaag 9 september opent Opnieuw & Co
zijn nieuwe winkel in Brukom an Sint-Pieters-Leeuw aan de Bergensesteenweg 706a.

Het Nieuwsblad 09 & 10/09/2000
Rijkswacht is overvallers te vlug af
16/9/2000
De rijkswacht van Sint-Genesius-Rode heeft een grote vangst gedaan op de parking van het GB-
warenhuis in Drogenbos. Zij onderschepten een Opel Astra met drie personen aan boord. Na controle
bleek dat de nummerplaten niet correspondeerden. De drie inzittenden Garik E. 21 jaar en van
Azerbeidjaanse nationaliteit en woonachtig in Mechelen, Dave S. 21 uit SPL en Cem E. 21 jaar uit
Laken werden geïnterpelleerd en gedroegen zich uiterst nerveus tijdens de controle. Bleek na
grondige controle dat er bivakmutsen en een alarmpistool verborgen zaten onder de zetels. De
inzittenden werden aangehouden en na verhoor gaven ze toe dat ze een hold-up wilden plegen op
een nabijgelegen speelgoedwinkel. De drie waren geen onbekenden voor het gerecht. Er wordt
onderzocht of zij nog voor andere feiten in aanmerking komen.

Het Laatste Nieuws 16/09/2000
Ruibroek geeft dertig jaar bloed
18/9/2000
Het centrum Louis Steens afdeling Ruisbroek vierde zaterdag zijn dertigste verjaardag. Sinds 1970
organiseert deze vrijwilligersorganisatie eenmaal per trimester op woensdag een bloedcollecte in de
lokalen van de gemeenteschool. De verdienstelijke bloedgevers werden uitgebreid gevierd. Koploper
was Armand Adang met 125 bloedgiften achter zijn naam. Nog geen record want dat staat nog steeds
op naam van Karel Mahu met 145 bloedgiften. Spijtig haakte een grote groep af omwille van de
leeftijdsgrens van 65 jaar.

Het Nieuwsblad 18/09/2000
Werknemers gezocht
22/9/2000
Twee op drie bedrijven in de Zennevallei ondervinden problemen om vacatures ingevuld te krijgen.
Het gaat niet om specifieke beroepen waar een tekort aan is, maar wel om een algemeen veschijnsel
van een globaal tekort aan arbeidskrachten in de regio. Deze evolutie, die zich pas vrij recent aftekent,
heeft alles te maken met een oplevende economie. Dit blijkt uit een studie van het Hoger Instituut voor
de Arbeid uit Leuven dat in opdracht van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een onderzoek voerde naar
personeelsselectie en tewerkstelling in bedrijven in de regio.

Het Nieuwsblad 22/09/2000
Gesprek met Felicien Bosmans
15/9/2000
Burgemeester Felicien Bosmans verlaat volgende maand zijn gemeentehuis in Leeuw met pijn in het
hart, maar met opgeheven hoofd. Een afscheid zoals het van een echte Olympiër hoort. "Ik ben blij dat
ik zoveel voor de gemeente heb kunnen doen. Het was niet altijd even makkelijk, maar dankzij de
sport heb ik leren doorbijten." vertelt Bosmans. Maar de komende dagen denk ik nog niet aan mijn
afscheid en concentreer ik mij volledig op de atletiekcompetitie in Sydney. In 1952 was de kranige
burgervader er bijna zelf bij op de Olympische spelen in Helsinki. In de aanloop naar de Spelen liep ik
een zware achillespeesblessure op. Ik kon de spelen en de rest van men carrièrre vergeten...

Volledig artikel in Het Laatste Nieuws 15/09/2000
Politiek was voor mij een hobby
23/9/2000
Felicien Bosmans noemt politiek voor hem een uit de hand gelopen hobby. Het was als het ware voor
hem ontspanning. 24 jaar eerste schepen en zes jaar burgemeester het is voor hem voorbij gevlogen
zegt hij zelf. Hij voelt dat het nu tijd is om ermee te stoppen. Het is nu tijd voor de nieuwe generatie en
met enige trots voegt hij toe dat zijn dochter Marleen met de komende verkiezingen zich kandidaat
stelt. Het zit dus in de famillie.

Het Nieuwsblad 23/09/2000
Jeugdhuis Twidrio bijna klaar
20/9/2000
De roep naar een eigen jeugdhuis en een fuifzaal weerklonk al snel nadat in '94 de nieuwe
bewindsploeg aantrad. Een geschikte locatie werd in 1995 gevonden. De gemeente tekende plannen
voor een jeugdhuis met fuifzaal en vergaderlokalen voor de jeugd en een voetbalveld met bijhorende
kleedkamers en kantine. Ondertussen is het jeugdhuis 2 generaties verder en de eerste fuif moet nog
steeds gegeven worden in de Laekelinde. 2000 lijkt het jaar van de waarheid begin november moet
het jeugdhuis klaar zijn en ook de fuifzaal moet tegen het einde van het jaar beschikbaar zijn.
Ondertussen wordt er al gevoetbald aan de Laekelinde maar de voetballers zullen zich nog moeten
behelpen met kleedkamers in containers want stedenbouw keurde de plannen voor vergroting van het
gebouw af. Dat wordt een uitdaging voor de nieuwe regeerploeg.

Het Nieuwsblad 20/09/2000
Nieuw: mobiel snelheidsbord
21/9/2000
De politie van Sint-Pieters-Leeuw kan voortaan gebruik maken van een mobiel
snelheidsinformatiebord. Het bord is draagbaar en verplaatsbaar. De fluoriscerende display geeft
duidelijk de snelheid van het aankomend voertuig weer. De gegevens woden opgeslagen en kunnen
in statistieken worden verwerkt. Commissatis Hoeven geeft meer uitleg over de nieuwe aanwinst. De
installatie wordt voornamelijk ingezet op gewestwegen en in het bijzonder in bebouwde zones.
Alvorens er represieve controles worden gehouden kan men vooraf met dit toestel statistisch bepalen
waar het best gecontroleerd wordt.

Het Laatste Nieuws 21/09/2000
Volksdansgroep De Kring denkt van wel
20/9/2000
Dat dans een heuse sporttak is hoeft u de leden van Volksdansgroep De Kring niet meer wijs te
maken. Ze ondervinden het elke week aan den lijve wanneer ze na een uur dansen snakken naar een
pauze om de dorst te lessen en wat bij te praten. U hoeft er u geen klompen bij voor te stellen alleen
maar dynamische levendige dansen op mooie muziek. Volksdansgroep De Kring bestaat sinds 1994
en telde sindsdien leden afwisselen uit Leeuw, Rode en Halle. Met elke week gemiddeld 15 dansers
op de vloer. Iedereen vanaf 17 jaar is welkom. Voor de leden bestaat er niets beter dan Volksdans om
hun vrije tijd op te vullen.

AZ 20/09/2000
Geslaagd wereldkampioenschap
20/9/2000
Het VWF wereldkampioenschap verreden op zondag 27 augustus te Sint-Pieters-Leeuw, en
georganiseerd door de VWF-wielerploeg Cops Vrienden-De Lantaarn, mag zich bijzonder geslaagd
noemen. De hele namiddag zorgden een 300-tal renners voor een wielerspektakel en o.m. in de
Galgstraat stond een maas kijklustigen vanaf de Dikke Linde tot aan het kerkhof in Zuun. Vanachter
de nadarafsluitingen konden zij de wedstrijden volgen, verreden in drie koersen met telkens twee
categoriën per koers. Achteraf niets dan lof en bijgevolg alleen maar glunderende gezichten op het
podium. Wordt zeker herhaald.

AZ 20/09/2000
St-Pieters-Leeuw: Gastvrije gemeente
20/9/2000
Het sportief, familiaal en symbolisch karakter van De Gordel - het grootste Vlaamse massaevenement
in de rand - werd in de media ruimschoots uit de doeken gedaan. De 20ste editie van De Gordel was
voor de gemeente Leeuw blijkbaar een ideale gelegenheid om op strategische plaatsen borden te
plaatsen waarop de gordelaars hartelijk welkom werden geheten. Tijdens de persvoorstelling van de
nieuwe borden waren onder andere de cultuurfunctionaris, de burgemeester, een paar schepenen en
gemeenteraadsleden aanwezig. Niet alleen de Gordelaars worden welkom geheten ook anderstaligen
zijn welkom in de gemeente. Er worden om dit mogelijk te maken zelfs voor een prikje taallessen
gegeven. Op zichzelf een heugelijk initiatief.

AZ 20/09/2000
BERICHT AAN DE BEVOLKING
21/9/2000
Via het K.B. van 13 juni 2000, verschenen in het staatsblad van 18 juli 2000, wordt de overvloedige
regenval in de periode van 24 tot 27 december 1999 als algmene ramp beschouwd. Dit betekent dat
alle geteisterden de gelegenheid krijgen om hun schadedossier in te dienen bij de cel rampenschade
van het provinciaal gouvernement Vlaams-Brabant voor 31 OKTOBER 2000. De officiële
aanvraagformulieren kunnnen worden bekomen op het provinciebestuur, dienst rampenplanning (016-
267845) of op het gemeentehuis, technische diensten, 1ste verdieping (02-3712291)
Namens het Colege

De Streekkrant 21/09/2000.
Metaalkunst in 't Huizeke van Toen
30/9/2000
In de tuin van 't Huizeke van Toen wordt een tentoonstelling van metaalsculpturen gehouden.
Kunstenaar van dienst is Fons Peters uit Westmeerbeek en pas afgestudeerd aan de kunstacademie
van Anderlecht. In zijn werken legt Fons een grote belangstelling voor dieren bloot. De werken zijn
zowel figuratief als abstract de tentoonstelling loopt van zaterdag 30 september tot en met zondag 15
oktober. Elke zaterdag en zondag van 11.00 u. tot 19.00 u. en op afspraak. Het Huizeke van Toen is
gelegen aan de Postweg 231 te Vlezenbeek.

Het Nieuwsblad 30/09/2000
Leeuw werkt trillingen weg
2/10/2000
Binnenkort voert de gemeente Sint-Pieters-Leeuw werken uit in de Pedestraat in Vlezenbeek en in de
Georges Wittouckstraat te Zuun. De werken zijn nodig om de trillingen die losgekomen betonplaten
veroorzaken weg te nemen. Trillingen van losligende betonplaten zijn een vervelend mankement ze
worden dikwijls tot in de huizen gevoeld. De gemeeente gebruikt een heel eigen methode om dit
probleem op te lossen. Ze doorboren de platen en zetten ze onder druk weer vast. Deze methode is
niet alleen snel maar ook 1/3 goedkoper. De werken starten op 9 oktober in de Georges
Wittouckstraat en op 18 oktober in de Pedestraat.

Het Nieuwsblad 02/10/2000
Anne-Marie Vanbelle: de eerste van drie
2/10/2000
De VUID in Sint-Pieters-Leeuw heeft de eerste drie plaatsen voorbehouden aan vrouwen Lijsttrekster
is Anne-Marie Vanbelle-Cloesen (51) uit Negenmanneke. Waarom deze vrouwvriendelijke lijst. Al
deze vrouwen hebben al sedert jaren hun pluimen verdiend in de politiek iedereen is het daarmee
eens bij VU. Een mannelijke kadidaat heeft zelfs zijn plaats spontaan afgestaan. Zij willen bij
eventuele verkiezing al hun beloften houden.

Het Nieuwsblad 02/10/2000
Lieve Vanlinthout: Full-time politicus
2/10/2000
met 1989 voorkeurssstemmen was Lieve Vanlinthout bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in
1994 de meest populaire politicus. De burgemeestersjerp ging toen toch naar Felicien Bosmans de
voorbestemde opvolger van Jean Dekempeneer. Vanlinthout vindt het logisch dat zij nu lijsttrekster is.
Ze gaat voluit voor het burgemeesterschap op voorwaarde dat de mensen haar opnieuw zoveel
voorkeurstemmen geven. Sinds vorig jaar is Lieve Vanlinthout full-time politicus. Na 32 jaar bij
dezelfde bank gewerkt te hebben kreeg ze de keuze ofwel aan poltiek doen of werken. Ze nam toen
ontslag in de bank.

Het Laatste Nieuws 30/09/2000
Het spook van de verbrandingsoven
6/10/2000
Het hete hangijzer in Leeuw is een geplande verbrandingsoven op de grens van Leeuw en
Drogenbos. Al meer dan vijf jaar voert men hier tegen actie. In zijn bezwaar zegt het comité
"Zennevallei Ovenvrij" dat het project maatschappelijk niet gedragen is door de bevolking en ook niet
door de ondernemingen en de gemeenten van de Zennevallei en van Brussel. Momenteel draait alles
nog rond een juridisch steekspel: Zijn alle vergunningen al dan niet in orde. De grootste bekommernis
is de zaak af te remmen. Het acitiecomité hoopt op een nieuw provinciebestuur dat meer de nadruk
zal leggen op het voorkomen van afval.

Het Laatste Nieuws 06/10/2000
500ste PWA-gebruiker in de onderhoudsproducten
5/10/2000
Het PWA van Sint-Pieters-Leeuw zette gisteren Barbara De Baut uit de acacialaan in Zuun in de
bloemetjes. Sinds maandag krijgt zij een poetshulp door een pwa-medewerker. Niets bijzonders zou je
zo zeggen ware het niet dat de familie Baut de 500ste gebruiker is van deze dienst. Het PWA-
agenstschap draait goed in Leeuw. Ze gingen vijf jaar geleden van start. Poetshulp blijft het populairst,
maar ook tuinonderhoud doet het zeer goed. Wie nu nog hulp aanvraagd kan zelf 2 jaar wachten op
zijn hulp. Het Leeuwse PWA trekt al lang aan de kar om de werkloosheidsduur voor medewerkers te
verlagen en het toegelaten aantal werkuren per maand op te trekken.
Voorzitter van het PWA Roger Desmeth maakte van de feestzitting gebruik om aan te kondgigen dat
er nu ook een boodschappendienst van start zal gaan. Verdere vooruitzichten zijn dat tegen eind
november het nieuw dienstencentrum in de Sint-Stevensstraat klaar moet zijn zodat Jobzoeker,
VDAB, PWA, de wijkagent, de bibliotheek en het dienstencentrum van het OCMW samen over een
ruimere en moderne commodatie locatie kunnen beschikken.

Het Nieuwsblad 05/10/2000
Autoluw
5/10/2000
Nooit eerder namen alle lager schoolkinderen deel aan een activiteit. Met de autoluwe schoolweek
lukte dat wel. Bijna 75% van de kinderen ging in op de vraag om gedurende 1 week te voet, met de
fiets of met het openbaar vervoer naar school te komen. Mobiliteitsambtenaar Johan Persoons en
schepen Martin Schoukens onderstreepten dat de actie enerzijds past in de visie om niet met de auto
naar school te komen en anderzijds in het voornemen de schoolomgevingen veiliger te maken.

De Streekkrant 05/10/2000
Brief naar Stevaert
4/10/2000
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw stuurde een brief naar minister van mobiliteit Stevaert waarin het om
speciale aandacht vraagt voor de verkeerssituatie in Leeuw. De gemeente uit zijn ongerustheid over
de gevolgen van de herinrichting van de Bergensesteenweg op het grondgebied van Anderlecht zal
hebben voor de doorstroming van het verkeer. De gemeente haalt ook de problematiek voor de
leefbaarheid van Vlezenbeek aan wanneer zoals gepland de metrolijn zal doorgetrokken worden tot
het Erasmusziekenhuis. De gemeente haalt ook aan de de herinrichting van beide gewestwegen N6
en N286 dringend is. Er wordt gedacht aan het realiseren van vrije busbanen en het inrichten van
gemeentelijk ringbussen met een hoge frequentie. Zulke ringbussen zullen de verschillende kernen
van Leeuw met elkaar verbinden.

Rinfo 04/10/2000
Mobiel snelheidsbord
5/10/2000
De gemeente Sint-Pieter-Leew kocht een snelheidsinformatiebord aan. Het gaat hier om een bord dat
op een oplichtend scherm automatisch de snelheid weergeeft van de voertuigen die voorbijrijden. Het
bord kan aangesloten worden op een computer waardoor er statistieken kunnen opgemaakt worden
over hoeveel voertuigen er te snel reden. De politie wil het bord vooral gebruiken op gemeentewegen
en bebouwde zones. Vooraleer er echte repressieve controles komen kan de politie eerst de
automobilisten waarschuwen met dit bord. Ook kan er bij een hoorzitting over snelheid met cijfers
gezwaaid worden over het al dan niet snelle verkeer. Ondertussen stond het bord al opgesteld op de
Lenniksebaan in Vlezenbeek. Hier mogen auto's maximum 70 kilometer per uur rijden. Ruim 20
procent van de voertuigen reden te snel.

Het Nieuwsblad 05/10/2000
Middenstand
4/10/2000
De komende maanden wordt voor de Verenigde Handelaars van Vlezenbeek een drukke periode. Er
is de jaarmarkt, de sinterklaasstoet en de lancering van hun eigen website. Met de
Kramballekensworp wilden ze enkele jaren geleden de jaarmarkt een nieuw elan geven en een traditie
in ere herstellen. Zo'n worp is een echt huzarenstukje. In 1 zakje zit een bon voor een prachtig juweel.
Het aantal stands blijft maar stijgen. De worp is dit jaar wel om 13.00 uur in plaats van om 12.00 uur.
Op drie december wordt er een heuse sinterklaasstoet georganiseerd. In de maand oktober zal de
webiste gelanceerd worden. Het internetadres zal www.vlezenbeek.com zijn.

Rinfo 04/10/2000.
Seniorenfeest
4/10/2000
Op woensdag 18 oktober is het weer zover. Meer dan 1200 Leeuwse senioren ontmoeten elkaar dan
vanaf 14.00 uur in het Wildersportcomplex in Zuun op het jaarlijkse feest van de senioren. Het wordt
een spetterende namiddag waar vooral gezelligheid en ontspanning de hoofdtonen vormen. Het
seniorenfeest is een organisatie van de gemeenten en de adviesraad voor senioren. Voor verdere
inlichtingen kan je telefonisch terecht op het nummer 02/371.22.62.

Rinfo 04/10/2000
Sticker tegen anderstalig drukwerk
5/10/2000
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw onderneemt een actie om ééntalig Frans drukwerk uit de Vlaamse
brievenbussen op zijn grondgebied te weren. De gemeente liet een sticker met het opschrift Neen, geen
anderstalig drukwerk maken. Bedoeling is dat de bewoners deze op hun brievenbus kleven. De sticker worden
verdeeld via de dienst leefmilieu van de gemeente. Eerder lanceerde de gemeente ook al een sticker voor
diegenen die geen reclame wensen in hun brievenbus. Het idee van de sticker kwam van gemeenteraadslid Kris
Van Laethem. Zijn idee werd prompt overgenomen door het college. Deze actie past in het beschermen van het
Vlaams karakter waaraan de gemeente zoveel belang hecht. We willen zeker niet de anderstaligen het gevoel van
niet welkom te zijn. Iedereen die het vlaamstalig karakter respecteert is welkom. Wie anderstalig drukwerk
verspreid doet dat zeker niet zei gemeenteraadslid Kris Van Laethem.

Het Nieuwsblad 05/10/2000
Zwembad weer open in mei.
10/10/2000
Normaal gezien als alles volgens plan verloopt zal het zwembad van het Wildersportcomplex in mei
volgend jaar opengaan. Er worden momenteel aanpassingen gedaan om te voldoen aan de nieuwe
milieuwetgeving (Vlarem II bis.)Tegelijk wordt de hele infrastructuur aangepakt. Er komt een tribune,
de toegangscontrole wordt drastisch gemoderniseerd. Verder de hele infrastructuur enz... De
heropbouw verliep al bij al vrij vlot. Een aantal aanpassingen aan het technische lokaal liepen echter
achterstand op.
De ruwbouw van de zwembaden is zo gevorderd dat men nu aan de dakconstructie kan beginnen.
Zonder verdere tegenslagen kan in de lente in het nieuwe zwembad worden gezwommen.

Het Laatste Nieuws 10/10/2000.
Lieve Vanlinthout spant de kroon
10/10/2000
Lieve Vanlinthout (CVP) zorgde niet alleen voor een goed verkiezingsresultaat in haar eigen
gemeente Sint-Pieters-Leeuw, waar ze de meeste voorkeurstemmen behaalde. Ook voor de provincie
was het resultaat positief. In het kiesdistrict Halle behaalde zij van alle kandidaten de meeste
voorkeurstemmen. Ze klopte zelfs stemmenkampioen Jef Valkeniers (CVP) met 500 stemmen. De
CVP blijft voor de provincieraadsverkiezingen in het kiesdistrict Halle de grootste partij. Qua
voorkeurstemmen spant Lieve Vanlinthout uit Sint-Pieters-Leeuw de kroon in het kiesdistrict Halle met
8.417 voorkeurstemmen. Tweede in de hitparade is Jef Valkeniers (VLD) uit Dilbeek met 7.914
voorkeurstemmen, gevolgd door Michel Doomst (CVP) uit Gooik (7.760), Herman Van Rompuy (CVP)
uit Dilbeek (6.995).

Het Nieuwsblad 10/10/2000.
Cliquet in de plaats van Demol
10/10/2000
Bij een controle van de stembrieven in Sint-Pieters-Leeuw is gebleken dat Sylvia Cliquet, die opkwam
voor de CVP acht stemmen te weinig gekregen had, zodat ze uiteindelijk 322 voorkeurstemmen
behaalde. Dit heeft tot gevolg dat niet Roland Demol, die 316 voorkeurstemmen kreeg als raadslid
gaat zetelen voor de CVP, maar wel Syliva Cliquet.

Het Laatste Nieuws 10/10/2000.
Voor het eerst een vrouw als baas
10/10/2000
Het is voor ons een onwennig gevoel om na zoveel jaren een coalitiepartner te moeten zoeken vertelt
Dirk Degreef, CVP-voorzitter en -woordvoerder in Sint-Pieters-Leeuw. Zondag speelde de CVP bij de
stembusslag zijn absolute meerderheid kwijt na 42 jaar alleenheerschappij. Dat Lieve Vanlinthout de
nieuwe burgemeester wordt, staat zo goed als vast.
De grote vraag is natuurlijk met wie gaat de CVP in zee? Over de verdeling van de schepenzetels is
ook nog niets beslist. Wel staat vast dat er 1 zetel aan de partner zal moeten gegeven worden. Het
staat wel zo goed als vast de Lieve Vanlintout burgemeester wordt zij behaalde zelfs 800
voorkeurstemmen meer dan de tweede in rij.

Het Nieuwsblad 10/10/2000.
Slibexperiment zeer geslaagd
12/10/2000
Enkele maanden werd er in Ruisbroek een slibexperiment gestart om het slib in de visvijvers
biologisch te verwijderen. De resultaten mogen er zijn. De methode zal ook op andere vijvers worden
toegepast. De proeven werden gedaan op de vijver van het sportpark Braillard. Het slib is al op
sommige plaatsen in de vijver tot 26 centimeter gedaald. Op sommige plaatsen is het slib zelfs
verdwenen. Het weer zat ook mee. Dankzij een milde winter en een niet te warme zomer, was de
zuurstofconcentratie in het water optimaal. Een nabehandeling van de boorden is wel nog nodig. Toch
heeft de gemeente enkele miljoenen bespaard want deze methode kost slechts 15 % van de
traditionele.

Het Laatste Nieuws 12/10/2000.
Voor eerste keer een vrouw aan het roer
12/10/2000
Met 2.310 voorkeurstemmen was Lieve Vanlinthout in Sint-Pieters-Leeuw de populairste politicus. Zij
wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van de gemeente. Zes jaar geleden was ze al eens de
populairste maar toen waren er sommige geesten nog niet rijp voor een vrouw als burgemeester. De
tijden veranderen echter. Ook in Leeuw.
Toch vindt Lieve Vanlindthout dat vrouwen zich in het politieke en het dagelijkse leven teveel moeten
bewijzen. Met het enige possitieve verschil dat twaalf jaar geleden de vrouwen nog moesten worden
overtuigd om voor een vrouw te stemmen. Vorig jaar stapte Lieve noodgedwongen na 32 jaar bij
dezelfde bank te hebben gewerkt uit het actieve beroepsleven. Als men haar vraagt wat haar
doelstellingen zijn is haar antwoord klaar en duideliijk dat ze het beleid van haar twee voorgangers wil
voortzetten. Zij gaven nooit meer uit dan er binnnenkwam. Toch wil ze niet alleen oog hebben voor de
cijfers maar ook voor de mensen. Politici van de nieuwe generatie zijn niet meer geneigd hun tijd op te
offeren aan allerhande eetkermissen en manifestaties. Lieve Vanlinthout houdt ook geen officiële
zitdag meer. Ik woon op vijftig meter van het gemeentehuis en mijn deur staat altijd open. De drempel
van men huis is lager dan die van het gemeentehuis.

Het Laatste Nieuws 12/10/2000.
CVP met de SP in de boot in Leeuw
12/10/2000
In leeuw is de nieuwe bestuursmeerderheid gekend. Dinsdagavond tekenden CVP en SP een
samenwerkingsakkoord voor de komende zes jaar. De keuze van Lieve Vanlinthout als burgemeester
is definitief. Van de zes schepenzitjes gaan er vijf naar de CVP en één naar de SP. De CVP mag ook
de voorzitter van het OCMW aanduiden. Dat de CVP een coallitie moet zoeken om de meerderheid te
behouden gebeurt voor het eerst sinds 1958.
Dinsdagavond werd meteen ook een akkoord gesloten over de bevoegdheden. Roger Desmeth wordt
eerste schepen en behoudt zijn bevoegdheden tewerkstelling, sociale zaken, huisvesting en
seniorenbeleid. Georges Suenens neemt openbare werken, landbouw en jaarmarkten en kermissen
voor zijn rekening. Jos Speeckaert wordt de nieuwe schepen van jeugd en sport. Martin Schoukens
behoudt zijn bevoegdheden over ruimtelijke ordening, leefmilieu, verkeer en mobiliteit en neemt er
cultuur bij. Lucien Wauters blijft schepen van ontwikkelingssamenwerking en Welzijn. Zijn
bevoegdheid over onderwijs staat hij af aan Phillipe Packeu die er ook nog toerisme bibliotheek en
jummelage bijkrijgt. Lieve Vanlinthoudt neemt als burgemeester de financies onder haar hoede,
politie, veiligheid en kunstonderwijs. De OCMW-voorzitter is nog niet gekend maar de kans is groot
dat dit Roland Meulemans wordt.

Het Nieuwsblad 12/10/2000.
Phillipe Pakeu eerste niet-CVP-schepen sinds 42 jaar.
12/10/2000
Dit is de bekroning van 18 jaar hard werken vanuit de oppositie. Zo voel ik het aan om vanaf volgend
jaar aan de andere zijde van de tafel plaats te nemen. Voor de lijsttrekker van de Leeuwse SP zijn de
verkiezingen geslaagd. Hij schrijft geschiedenis in Leeuw. Voor het eerst sinds 42 jaar werd de CVP-
hegemonie doorbroken en mag hij als eerste niet-CVP'er een zitje invullen in het schepencollege.

Het Nieuwsblad 12/10/2000.
Duiken naar resten vrouwenlichaam
12/10/2000
Duikers van het leger zochten in de Zenne in Ruisbroek naar lichaamsdelen van een vrouw. Haar
vakkundig afgezaagde been werd eind september op de oever van de rivier gevonden. De
kikvorsmannen waren gisteren de hele dag aan het werk in het pikzwarte ijskoude water maar dat
leverde niets op. Mogelijk werd het lichaam vanop een nabijgelegen brug in de Zenne gedropt, of
werd het versneden lijk stroomopwaarts in het water gedumpt. Speurders hebben een lijst van een
tiental vermiste vrouwen weerhouden. Vandaag zoekt men verder.

Het Laatste Nieuws 12/10/2000.
Packeu schepen, Meulemans OCMW
12/10/2000
De volgende zes jaar wordt Sint-Pieters-Leeuw bestuurd door een CVP-SP coalitie. Na 42 jaar verloor
de CVP immers de volstrekte meerderheid. De CVP krijgt zeven mandaten en de Sp één. Lieve
Vanlinthout (CVP) volgt de huidige burgemeester en partijgenoot Felicien Bosmans op. Roland
Meulemans ruilt zijn schepenambt voor het OCMW-voorzitterschap. De andere CVP-schepenen zijn
Roger Desmeth, Georges Suenens, Jozef Speeckaert, Martin Schoukens, en Lucien Wauters. Nieuw
in het Leeuwse schepencollege is Jozef Speeckaert en voor de SP Phillipe Packeu.

Het Laatste Nieuws 12/10/2000
Onze burgermoeders
14/10/2000
Kwantitatief halen de burgervaders in Vlaanderen en Brussel na de gemeenteraadsverkiezingen van
zondag 8 oktober nog steeds een verpletterend overwicht. In nog geen dertig van de 327 Vlaamse en
Brusselse gemeenten draagt een vrouw de sjerp vanaf januari 2001. Of de burgermoeders kwalitatief
wel in het overwicht zijn, zullen ze de komende zes jaar moeten bewijzen. Sommigen voor het eerst,
anderen opnieuw wij stellen aan u voor: Lieve Vanlinthout.

Burgerlijke stand: gehuwd
Kinderen: twee, 23 en 20 jaar
Leeftijd: 50 jaar
Beroep: ex-bankbediende, voltijds politica
Partij: CVP
Politieke carrière: vanaf 2001 burgemeester.

Het Nieuwsblad 14/10/2000.
Jos Speeckaert schepen van jeugd en sport
14/10/2000
Voor Jos Speeckaert liepen de gemeenteraadsverkiezingen in Leeuw bijzonder goed. Waar zes jaar
geleden de postmeester uit Leeuw uit het niets opdook en de CVP-lijst kwam aanvullen, slaagde hij er
nu in zijn stemmenaantal meer dan te verdubbelen. Het levert hem de schepenstoel van jeugd en
sport op.
Jos zegt dat voor hem nu eigenlijk zijn politieke carrière begint. In '94 was hij meer lijstvuller. Hij is
nogal gekend door zijn beroep als postmeester en door de voetbal waarin hij actief is. Toen hij na
strubbelingen in het OCMW voorzitter werd hiervan dacht dat hij het wel had gehad. Zelf dacht hij
nooit zijn stemmenaantal te kunnen verdubbelen.
Hij ziet zijn schepenambt als een nieuwe uitdaging vooral op het vlak van jeugd kan er nog één en het
ander verwezenlijkt worden zegt Jos.

Het Nieuwsblad 14/10/2000.
Leeuw koopt het Hemelrijk in Ruisbroek
16/10/2000
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw wil in de Fabriekstraat in Ruisbroek het huis 't Hemelrijk kopen.
Leeuw heeft voor de aankoop van het pand en de tuin eromheen samen goed voor 11 are zo'n 5.1
miljoen frank over. De aankoop gebeurt op het nadrukkelijk verzoek van het OCMW dat bij het
Hemelrijk aansluit. Bedoeling is een deel van de administratie van het OCMW in het huis onder te
brengen die ondanks de aanpassingen in de huidige lokalen in Ruisbroek weer te krap zitten. Ook
diensten van de serviceflats in Ruisbroek kunnnen er onderdak krijgen motiveerde burgemeester
Bosmans. Nu al werd het met de Jan Ruusbroecschool een akkoord afgesloten om een deel van het
domein verder als fietsenstalling te gebruiken.

Het Nieuwsblad 16/10/2000.
Provincie heeft députés
17/10/2000
De namen van de leden van de nieuwe bestendige deputatie zijn gekend. De colitiepartners CVP,SP
en VLD leveren elk twee députés. Voor de CVP behoudt huidig bestendig afgevaardigde Yvan
Ottenbourgh zijn zitje. Naast hem verschijnt Jean Pol Olbrechts uit Grimbergen. Monique Swinnnen uit
Rilaar wordt de nieuwe CVP-fractieleider in de provincieraad. De SP behoudt Toine Deconinck als
bestendig afgevaardigde en vervangt Cyrille Van Mellaert door René Swinnen die niet herverkozen
werd als burgemeester van Zoutleeuw. De echte verrassing komt van de VLD, waar men besliste om
Julien Dekeyzer (Boortmeerbeek) en Wiske Ockerman (Zaventem) voor te dragen als députés. De
twee onderhandelaars van de VLD, Willy Schollaert en Cyrille Vermaelen, die het bestuursakkoord
met CVP en SP sloten vallen beiden uit de boot. Willy Schollaert wordt bovendien als fractieleider
opgevolgd door Jan Vangamberen uit Bierbeek. Vic Laureys (CVP), burgemeester van Hoeilaart,
wordt de nieuwe voorzitter van de provincieraad.

Het Laatste Nieuws 17/10/2000.
Verliezers duwen overwinnaars in oppositie
17/10/2000
De VLD van Sint-Pieters-Leeuw is niet te spreken over het feit dat zij niet bij de coalitiegesprekken
betrokken werden. Zij verdubbelden nochtans hun aantal zetels. In Leeuw is intussen een coalitie
gesloten tussen de CVP en de SP. De VLD noemt zichzelf de bewerker van het breken van de
volstrekte meerderheid van de CVP. Fons Geeroms zegt dat de kiezer duidelijk geweest is. Hij heeft
het beleid van de CVP afgestraft. Ze verloren twee zetels en 973 stemmen. De SP kreeg lik op stuk
voor haar inschikkelijk oppositiewerk: een verlies van 332 stemmen en één zetel. De angst van een
verdere doorbraak van de VLD in Leeuw heeft volgens Fons Geeroms bij de CVP de doorslag
gegeven om niet in de boot te gaan met de VLD.

Het Laatste Nieuws 17/10/2000.
Leeuws infoblad wordt vlot magazine
19/10/2000
Een infoblad van een gemeentebestuur moet een boekje zijn dat de mensen graag in hun bus zien
vallen. Omdat het vlot leesbaar is en omdat de mensen er op een leuke en overzichtelijke manier de
nieuwtjes over hun gemeente in vinden. De nieuwsgierigheid waarmee men wekelijks een flair of
ander tijdschrift open slaat wil men in Sint-Pieters-Leeuw ook bereiken. Infoleeuw het kersverse
omgetoverde gemeentelijk informatieblad van Sint-Pieters-Leeuw en tegelijk een primeur in Zuidwest-
Brabant. Vanuit de gemeente werd er al lang naar vernieuwing gezocht en ook gevonden. Het
resultaat mag er wezen. Een blaadje van 16 pagina's met interessante artikels en mooie foto's. De
uiteindelijke bedoeling is dat infoleeuw complementair wordt aan de website. Op de website kan dan
iedereen gedetailleerde informatie opvragen. Het nadeel is natuurlijk dat vernieuwing veel meer geld
kost. Het nieuwe informatiemagazine zal nog zeker tot eind van dit jaar verschijnen. Nadien zal het
nieuwe bestuur moeten beslissen of zij bereid zullen zijn het hogere prijskaartje te betalen. Net zoals
met de website vervult Leeuw weer een pioniersrol. Het experiment wordt door de buurgemeenten
met veel interesse gevolgd. Onder andere Halle en Asse informeerden al naar de werkwijze van
Leeuw. Toch heeft Sint-Pieters-Leeuw niet het warm water uitgevonden zij baseerden zich op een
uitgave van de stad Gent. Het doel is vooral een betere communicatie en informatie voor de
Leeuwenaren nastreven.

Het Nieuwsblad 19/10/2000.
Sint-Pieters-Leeuw al 500 PWA-gebruikers
19/10/2000
Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Leew zette Barbara De Baut uit de Acacialaan in de
bloemen. Zij werd genoteerd als de vijfhonderste gebruiker van de PWA-dienst. Concreet gaat het hier
om huishoudelijke hulp. Het PWA startte 5 jaar geleden en is al zo goed ingeburgerd dat er voor de
poetshulp al een wachtlijst is van 2 jaar. Zo'n 120 werklozen komen in aanmerking voor de uitvoering
van PWA diensten. Zij mogen bovenop hun uitkering bijklussen in het PWA. Eind november opent het
nieuwe dienstencentrum aan de Sint-Stevensstraat in Negenmanneke om het PWA, de VDAB, de
jobzoeker, de wijkagent, de bibliotheek en het OCMW-dienstencentrum te herbergen.

De Streekkrant 19/10/2000.
Leeuwse schoolkinderen zeggen neen tegen drugs
20/10/2000
De leerlingen van het zesde leerjaar die school lopen in Sint-Pieters-Leeuw zijn duidelijk: drugs willen
ze niet. Een school zonder dugs is voor hen MEGA cool. Dit zelfverzekerd antwoord komt er na de
drugspreventieactie die rijkswacht en politie samen in alle zesde klassen houden. Hierdoor worden
kinderen weerbaarder gemaakt om neen te zeggen tegen drugs en andere genotsmiddelen.
Het MEGA-project heeft als belangrijkste doelstelling de kinderen sociale vaardigheden aan te leren
die hen toelaten om te gaan met sociale druk en stress. Tijdens een volledig lessenpakket dat over
enkele maanden wordt gespreid leren de kinderen assertief op te treden tegen ongewenste
voorstellen en provocaties. Ze leren eveneens de hulpdiensten te contacteren. Speciaal wordt er voor
de leerlingen die het wensen ook enkele lessen judo gegeven. Alle scholen op Leeuws grondgebied
doen mee aan de MEGA-actie die gegroeid is uit de vroegere DONNA-acties. De actie wordt eind mei
afgesloten met een gezamelijke diplomauitreiking en een fruitsapfuif.

Het Nieuwsblad 20/10/2000.
Knipperlichten aan leeuwse scholen
22/10/2000
Deze maand worden aan alle Leeuwse scholen knipperlichten geplaatst. Het gaat om zestien
toestellen. In veel gevallen staan er al oranje knipperlichten maar deze worden nu door een
modernere versie vervangen. De Leeuwse gemeenteraad keurde dit voorstel al een tijdje geleden
goed om de veiligheid van de schoolkinderen in de omgeving van de school op te drijven.

Het Nieuwsblad 22/10/2000.
Nieuw bier gelanceerd op jaarmarkt
24/10/2000
De horeca-uitbaters zullen binnenkort hun prijslijsten moeten aanpassen. Brouwerij Moortgat die al de
bekende Duvel produceert lanceert samen met de kaasmakerij Passendale immers nu ook het
gelijknamige bier. De bezoekers van de Vlezenbeeks jaarmarkt konden deze lekkernij al proeven
tijdens de jaarmarkt. Het wordt een bier dat potten zal breken. En dit dankzij zijn unieke smaak en
kleur. Na een aantal Passendales kon het de bezoekers eigenlijk nog weingig schelen of het bier nu
leek op een palm of een pintje of een trappist. Ze proefen en zeiden dat het goed was.

Het Laatste Nieuws 24/10/2000.
17de Wandel-mee-dag
12/11/2000
Wandeltocht op zondag 12 november 2000
Vertrek : 8u. tot 15u.
Aan : Cultureel Centrum Merselborre
Schaliestraat 2 te Vlezenbeek
Afstand : 6-12-15-18-21 km
Organisatie : Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw
Nieuwe veedrinkpoel in oude zuun
1/11/2000
Het natuurreservaat De Oude Zuun is een flink stuk gewassen poel rijker. In het kader van het
Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan werd twee jaar geleden beslist om een nieuwe veedrinkpoel
aan te leggen in de reigerswei. De administratieve slag om de nodige vergunningen en het natte weer
zorgden voor vertragingen. De buitenomtrek van de ovaalronde poel meet zo'n 15 bij 18 meter. De
oevers hellen zeer langzaam. Het diepste deel ligt een dikke twee meter onder het maaiveld. De
bedoeling is dat nu een permanente waterstand zou gegarandeerd zijn en dit ook in de droge zomers.
De nieuwe poel is belangrijk als drinkplaats voor het vee en om zijn natuurwaarde voor amfibieën,
insekten en planten.

Rinfo 01/11/2000.
Nacht van de duisternis
1/11/2000
Op zaterdag 4 november organiseert de Bond Beter Leefmilieu en de Vlaamse vereniging voor
Sterrenkunde de vijfde Nacht van de Duisternis. De Leeuwse natuurvrienden en de gemeente Leeuw
doen mee. Op deze avond staat de problematiek van de lichtvervuiling centraal. Tijdens de Nacht van
de Duisternis zal de gemeente Leeuw tussen 20 en 22 uur symbolisch de openbare verlichting doven
van sommige straten en monumenten. De Leeuwse natuurvrienden doen een oproep naar de
bevolking om mee te werken met een symbolische actie door zoveel mogelijk oprit-en tuinverlichting te
doven. Tijdens deze avond organiseren de Leeuwse natuurvrienden een avondwandeling die start om
20.00 uur op de parking van het gemeentehuis. Voor verdere inlichtingen kan je terecht op
02/377.66.25 bij Geert De Dobbeleer.
Dag van de natuur
1/11/2000
Op zondag 18 november vindt nationaal de dag van de natuur plaats in de een organisatie van de vzw
Natuurreservaten. De Leeuwse natuurvrienden zullen die dag met vrijwilligers de handen uit de
mouwen steken in de oude zuun. Er zullen dan beheerswerken uitgevoerd worden op zo een twintig
are. Alle vrijwilligers zijn vanaf 9 uur welkom. Je wordt verwacht aan de wachtvijver Slesbroek aan de
Camille Leunensstraat aan de parking van het wachtbekken van Slesbroek. Vanaf daar moet je nog
honderd meter stroomopwaarts te voet over een rode grintweg. Aan de vrijwilligers wordt gevraagd om
bij regenweer laarzen mee te brengen en verder kleren die tegen een stootje kunnen. Ter plekke
wordt er voor drank gezorgd. Voor verdere inlichtingen kan u contact opnemen met Geert Cromphout
op het nummer 02/377.66.25.

Rinfo 01/11/2000.
Zwembad
1/11/2000
De gemeente hoopt in mei 2001 de officiële opening te kunnen houden van het vernieuwde zwembad
in het Wildersportcomplex. Momenteel vinden de verbouwingswerken plaats om te voldoen aan de
nieuwe Vlarem-wetgeving. Tegelijkertijd werd gekozen om een aantal aanpassingen van de
bestaande infrastructuur en een aantal architectonische werken die het gebruik van het sportcomplex
aangenamer en gemakkelijker gaan maken. De toekomstige bezoekers zullen kunnen gebruik maken
van twee aparte zwemkuipen. Er komt een apart bad voor de kinderen en een competitiebad met zes
banen. Alle lokalen zullen vlot bereikbaar worden voor rolstoelgebuikers. De leeuwse scholen zullen
terug waterpret belven vanaf begin volgend schooljaar. Tegen de lente zal het zwembad normaal
gezien worden geopend voor het grote publiek.

Rinfo 01/11/2000
Kinderdagverblijven en onthaalgezinnnen
2/11/2000
Voor de kinderdagverblijven en de dienst onthaalgezinnen in Zuun en Ruisbroek zijn er een aantal
bouwwerken in het vooruitzicht gesteld. In Ruisbroek zal de zoldering en het plafond worden
vernieuwd. In Zuun zullen er valtegels bij de speeltuigen worden geplaatst. Naast de zonneschermen
die recent werden geplaatst, komt een afdak tegen de regen. Daarenboven komt er een administratief
centrum voor de diensten zodat alles gecentraliseerd wordt. De centralisatie omvat de burelen
onthaalgezinnen, kinderdagverblijven en de administratieve dienst voor opvang van zieke kinderen.
Deze bouwwerken zullen gerealiseerd worden in de loop van 2001.

De Streekkrant 02/11/2000.
Leeuw doet het licht uit
4/11/2000
De nacht van de duisternis zal in Sint-Pieters-Leeuw zaterdag 4 november niet onopgemerkt voorbij
gaan. Leeuw verbond zich er toe als één van de weinige gemeenten uit de streek om tussen 20 en 22
uur alle straatverlichting in Zuunvallei en de verlichting van openbare gebouwen en momumenten te
doven. Om het verschil met en zonder straatverlichting duidelijk te maken, organiseren de Leeuwse
Natuurvrienden zaterdagavond een avondwandeling.

Het Nieuwsblad 04/05/11/2000.
Foto's die een verhaal vertellen
14/11/2000
Begin december verschijnt er in Sint-Pieters-Leeuw een fotoboek over de gemeente. Het gaat hier om
een verzorgde kunstuitgave met foto's van de Halse fotograaf Jan Decreton en met verklarende
teksten van de Leeuwse bibliothecaris Gilbert Pické. Het mooie kijkboek is een uitgave van de
werkgroep voor streek- en volkskunde in samenwerking met het gemeentebestuur. De teksten zullen
zeker geen saaie voorstelling zijn maar een leuk leesbaar verhaal. Het is een momentopname van
hoe Leeuw er nu uitziet. De standaarduitgave kost 1.295 Bf als men voor 27 november intekent.
Nadien betaalt met 1.495 Bf de luxe versie zal 1.595 Bf kosten. Inlichtingen bij de heer Pické op
02/371.22.64

Het Nieuwsblad 14/11/2000.
Merselborre is place to be
14/11/2000
Het ontmoetingscentrum Merselborre in Vlezenbeek wordt verder uitgebouwd als de toneel en concertzaal bij
uitstek in Sint-Pieters-Leeuw. Binnenkort koopt de gemeente voor de verdere uitbouw telescopische tribunes die
ook voor andere culturele manifestaties zullen gebruikt worden. Ook staat de aankoop van bijkomende zwarte
doeken op het programma ten behoeve van de toneelverenigingen en de andere gezelschappen. Dit deelde
cultuurschepen Lieve Vanlinthout mee tijdens de opening van het 32ste Leeuwse cultuurfestival. Het startschot
werd gegeven door Willem Vermandere die voor een uitverkochte zaal speelde.

Het Nieuwsblad 14/11/2000.
Stevaert onderzoekt ringbussen
14/11/2000
Het voorstel van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw om op haar grondgebied ringbussen in te leggen
die alle dorpskernen aandoen en de reizigers afzetten bij knooppunten voor verder openbaar vervoer
naar Brussel, wordt door minister Steve Stevaert positief onthaald hij gaf zijn diensten de opdracht het
voorstel ernstig te onderzoeken.
De gemeente stuurde in september een brief waarin het gemeentebestuur zijn bezorgdheid uitdrukte
over de verkeersdoorstroming op zijn grondgebied. Meteen werd hieraan de vraag gekoppeld om het
openbaar vervoer ook lokaal beter uit te werken. Zodat kleinere verplaatsingen naar het station of
andere onnodig worden. Dit zou de leefbaarheid van de woonkernen alleen maar ten goede komen.
De minister zijn studiebureau onderzoekt nu of de voorstellen realiseerbaar zijn.

Het Nieuwsblad 14/11/2000
Jaarmarkt is topper van formaat
13/11/2000
De jaarmarkt van Sint-Pieters-Leeuw lokte zaterdag weer de massa, mede dankzij het mooie
herfstweer. Voor de eerste maal werden ook dieren gekeurd in het Colomapark. De man met zijn
roofvogel had veel bekijks bij de jaarmarktbezoekers. Ook heel wat Leeuwse verenigingen waren op
de afspraak met een stand, net als nogal wat scholen waar een mini-onderneming is gestart. Zo ook
het Halse Heilig Hartinstituut met hun Rubidee. Leerlingen rijgen rubberen mannetjes aan elkaar. Zij
kopen die niet bij een groothandelaar om ze daarna met winst te verkopen, maar zijn zelf creatief en
rijgen de rubberen rondjes tot mannetjes die dan als sleutelhanger of gadget verkocht worden.

Het Laatste Nieuws 13/11/2000.
Gemeenteraadsleden krijgen KRIS
20/11/2000
CVP-raadslid Kris Van Laethem stelt voor om in Leeuw een Kabel-Raads-Informatie-Systeem in te
voeren. Gemeenteraadsleden kunnen dan via hun computer thuis documenten over de gemeente
inkijken. Hierdoor worden verplaatsingen naar het gemeentehuis overbodig en moeten de raadsleden
niet steeds verlof nemen op het werk als ze dossiers voor de gemeenteraad willen inkijken.
Het is niet altijd evident om zich vrij te maken overdag. De volgende legislatuur telt ook twee
studenten, die strikt gebonden zijn aan lestijden en examenperiodes motiveert Kris Van Laethem.
De gemeenteraad onderzoekt nu de uitwerking van het voorstel. Mogelijk wordt KRIS volgend jaar al
gebruikt

Het Nieuwsblad 20/11/2000
Nieuw commissariaat op parking gemeentehuis
18/11/2000
Er bestaan plannen om op de parking naast het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw een nieuw
politiecommissariaat te bouwen. Op het huidige commissariaat zal wel een permanentie behouden
blijven. Ingevolge de eenmaking van de politiediensten moet Leeuw voor de nodige infrastructuur
zorgen om rationeel te kunnen blijven werken. Om deze plannen te realisersen moet er echter eerst
een BPA opgesteld worden. En het kan wel een tijdje duren voor zo een BPA goedgekeurd wordt. Het
BPA moet er voor zorgen dat er een woonuitbreidingsgebied komt in het binnengebied tussen de
Nonnemansstraat, Pastorijstraat en de Fleurrusstraat.
Ook zijn er in het huidige gemeentehuis veranderingen op til. De huidige trouwzaal moet plaats maken
voor de gemeentelijke administratie. Dit moet het mogelijk maken de gemeentelijke documentatie- en
informatiedienst en de archiefdienst te centraliseren in het gemeentehuis. De burgerlijke huwelijken
zullen in de toekomst worden voltrokken in de raadszaal van het gemeentehuis.

Het Laatste Nieuws 18/11/2000
Marieke (11) mag speechen op Leeuw Te Deum
18/11/2000
Het is een traditie in Sint-Pieters-Leeuw dat de kinderen worden betrokken bij de herdenking van de
oorlogslachtoffers. Via een beurtrolsysteem duiden een aantal scholen een leerling aan die een
speech rondt het thema oorlog houdt na het Te Deum vertelt huidig burgemeester Bosmans ons.
Dit jaar viel het lot op Marijke De Munter uit het zesde leerjaar van de gemeenteschool Den Top.
Meester Maurits verduidelijkt dat de gekozen leerling zich steeds vrijwillig aanbiedt. Wij hebben zelf de
oorlog niet meegemaakt, onze ouders ook niet en de meeste van onze grootouders waren nog kind
toen hier bij ons de bommen vielen. Kinderen kennnen oorlog enkel vanop televisie maar het moet erg
geweest zijn zegt Marieke. Het thema oorlog wordt nog verder behandeld op school. Het is de ideale
gelegenheid om de kinderen te leren wat democratie is, wat de rechten van het kind zijn en zo meer.

Het Nieuwsblad 18/11/2000.
Storm zet Leeuwse tenissers in de kou
18/11/2000
Dat storm en regenweer begin november lelijk huis hield over Vlaanderen hebben ze in Leeuw ook
geweten. De felle wind joeg tijdens de herfstvakantie scheuren in de ballon van de tennisclub
Beykesveld over de tennispleinen in de Jaak Calloenstraat, zodat de tennishal tegen de vlakte ging.
Door de doorsijpeling van het water werden de gravelvelden tevens beschadigd. Drie ton plastic is wat
er oveblijft van de hal. Een nieuwe hal is besteld maar kan pas half december geleverd worden. In
tussentijd vullen de leden hun tijd op met etentjes en volksspelen om de sfeer er in te houden.

Het Nieuwsblad 18/11/2000.
Eenheidspolitie krijgt nieuw gebouw
20/11/2000
Volgend jaar smelten de politie en de rijkswacht in Leeuw samen tot een eengemaakt korps. Omdat
het huidige commissariaat naast het gemeentehuis te klein is wil de gemeente aan de andere zijde
van de parking een nieuw gebouw optrekken. de huidige politielokalen blijven als permanentie dienst
doen voor de bevolking. Om de bouw mogelijk te maken moet eerst een bijzonder plan van aanleg
opgesteld worden dat het aansnijden dat het woonuitbreidingsgebied tussen de Pastorijstraat, de
Victor Nonnemansstraat en de Fleurusstraat mogelijk maakt. De gemeenteraad keurde de opmaak
ervan goed.

Het Nieuwsblad 20/11/2000.
Natuurgebieden krijgen een beurt
20/11/2000
In Sint-Pieters-Leeuw en in Halle staken natuurliefhebbers zaterdag de handen uit de mouwen in het
kader van de Dag van de Natuur. De Leeuwse natuurvrienden haalden kruiwagens en schoppen
boven in de Oude Zuun. Onlangs werd het gebied uitgebreid met een nieuw perceel. Zaterdag werd
dit terrein opgeruimd en werd het afval verwijderd. Voorts werd een afsluiting geplaatst, bomen en
struiken werden gesnoeid.

Het Nieuwsblad 20/11/2000
Brusselbaan krijgt fietspad met haagjes
22/11/2000
De Brusselbaan in Leeuw krijgt dan toch een veiliger fietspad. Deze zomer experimenteerde de
gemeente al met bultjes die tussen de rijweg en het fietspad werden gekleefd. Het experiment werd
afgeblazen omdat er teveel ongelukken gebeurden. De Gemeente wil de rijbaan nu visueel versmallen
door haagjes te planten tussen de rijbaan en het fietspad deze methode werd reeds met succes
gebruikt op de postweg in Vlezenbeek. De fietsers voelen zich terecht onveilig op het geschilderde
fietspad van de brusselbaan. De autos halen meestal hoge snelheden op de brede baan. Om voor
eens en altijd duidelijk te maken dat aan de volsemstraat de bebouwde kom begint zal men op dit
kruispunt een poortconstructie plaatsen. Fietsoversteekplaatsen zullen worden beveiligd en de
uitmondingen van de zijstraten zullen kleiner worden gemaakt. De hele klus wordt uitgevoerd in drie
fasen te beginnen aan de zijde van het kapelleke. Het prijskaartje bedraagt ruim 51 miljoen frank.

Het Nieuwsblad 22/11/2000.
Beroep tegen bouwvergunning huisvuiloven
24/11/2000
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw tekent beroep aan tegen de bouwvergunning voor de
verbrandingsoven van huisvuil op het grondgebied van buurgemeente Drogenbos. Leeuw twijfelt wel
nog of ze dit beroep gaan aantekenen via een kort geding of via gewone procedure. Het nadeel van
gewoon beroep aan te tekenen is dat de zaak jaren kan aanslepen. Bij een beroep in kortgeding is het
niet duidelijk of de bouwvergunning wordt opgeschort. Ook de buurgemeente Beersel overweegt
juridische stappen tegen de bouwvergunning. Naast een bouwvergunning is er wel ook nog een
milieuvergunning nodig en die is er voorlopig nog niet.

Het Laatste Nieuws 24/11/2000.
Katia Vancampenhout ontvanger
21/11/2000
De nieuwe ontvanger van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw wordt Katia Vancampenhout uit
Grimbergen. Ze legde al de eed af tijdens de jongste gemeenteraad maar ze treed pas vanaf 1 januari
in functie. Met Katia haalt de gemeente jong bloed in huis. De nieuwe ontvanger is pas dertig en werkt
tot eind dit jaar nog als hoofd van de financiële dienst van de gemeente Grimbergen. Van opleiding is
ze licenciate in de handels- en financiële wetenschappen een diploma dat ze behaalde aan de
EHSAL. Toen ze pas afstudeerde ging ze onmiddellijk aan de slag in Grimbergen. Het waren collega's
dat er haar attent op maaktten dat er examens waren in Leeuw. Zelf zegt ze Leeuw niet zo goed te
kennen maar dat zal snel veranderen ze komt zelf van de andere kant van de ring. Ze volgt als
ontvanger Lepold Avauw op die meer dan 45 jaar dienst heeft op de gemeente waarvan de laatste
twee jaar als ontvanger.

Het Nieuwsblad 21/11/2000.
Laura Jonville kinderburgemeester van Sint-Pieters-Leeuw
15/11/2000
Vanaf volgend jaar hebben in Leeuw de vrouwen het voor het zeggen. Nadat Lieve Vanlinthout het op
8 oktober haalde bij de volwassenen werd nu de 12-jarige Laura Jonville er verkozen tot
kinderburgemeester.
Politiek is de nieuwe kinderburgemeester zeker niet onbekend. Tot einde dit jaar is haar vader immers
nog gemeenteraadslid in Leeuw. Laura Jonville loopt school in 't Populiertje en woont op de
Brusselbaan. In haar legislatuur die maar 1 jaar duurt wil zij meer fietstochten voor de jeugd inrichten
en vooral streven naar meer en veiligere fietspaden. Ook gaat zij ideeën naar voor brengen om van
Leeuw een kindvriendelijke gemeente te maken. Haar droom is ooit onderwijzeres te worden en haar
hobby's zijn turnen, jazzballet en trampolinespringen

AZ 15/11/2000.
Wespenvliegen meesters van trottoirs
3/12/2000
Het is een echte plaag. De brandweer komt ze wel verdelgen maar 48 uur later vliegen ze weer rond.
Ik heb van alles geprobeerd: ammoniak, petroleum, heet bleekwater, zelfs formol ze zijn niet kapot te
krijgen. Volgens mij zijn het wespen en neemt elk jaar hun aantal toe zegt Josiane Kalbusch die op de
hoek van de Watertorenstraat en de Tulpenlaan woont. De vele gaatjes tussen de stoeptegels
bevestigen haar verhaal. In de zomer moeten de ramen dichtblijven en rustig op het terras verpozen is
er ook al niet bij. Adrien Desmet van de brandweer van Halle denkt dat het hier eerder om
wespenvliegen gaat in plaats van om gewone wespen. De vele gaatjes zijn hier een teken van. De
wesp maakt maar één gat om rustig te kunnen leven. Wespenvliegen maken zoals nu het geval is
overal gaatjes. Vaak is uitgraven en een nieuw voetpad de enige oplossing. Volgens Adrien zijn de
wespenvliegen niet agressief, maar toch zijn al enkele kinderen gestoken. Of het nu wepsen of
wespenvliegen zijn of wat dan ook is niet belangrijk voor de buurt, ze weg krijgen wel.

Het Nieuwsblad 03/12/2000.
De Poel maakt zelf geschenken voor kerstmis
3/12/2000
Twee voormiddagen per week hebben de gehandicapten van Huize De Poel in Sint-Pieters-Leeuw
atelierwerking. Dan maken ze allerhande gebruiksvoorwerpen en houten speelgoed. Deze producten
helpen ze zelf verkopen tijdens de jaarlijkse kerstmarkt. De verantwoordelijken van De Poel gebruiken
deze activiteit om hun gasten naar buiten te laten treden. Ze maken immers deel uit van het
maatschappelijk gebeuren.
Huize De Poel biedt dagelijks onderdak aan 110 gehandicapten. Vijftig gasten trekken dagelijks naar
Schepdaal. In Sint-Pieters-Leeuw en Sint-Genesius-Rode kunnen ze met dertig terecht. De vorige
maanden waren de gasten van De Poel druk in de weer met het vervaardigen gebruiksvoorwerpen
zoals kaarsen en zeep, maar ook wenskaarten, naaiwerk en houten speelgoed. Elke gast helpt
volgens zijn kunnen. Het doel is niet zozeer de winst van de verkoop maar het willen benadrukken dat
ook deze mensen deel uitmaken van de maatschappij.

Het Nieuwsblad 03/12/2000.
Drogenbos trekt naar Raad van State
3/12/2000
De gemeente Drogenbos trekt samen met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw naar de Raad van State in
verband met de vergunning voor de bouw van een afvalverbrandingsoven. Vlaams minister Dirk Van
Mechelen verleende de vergunning voor de huisvuilverbrandingsoven die door de provincie is
voorzien op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos.

Het Laatste Nieuws 03/12/2000.
Negenmanneke aan de klaagmuur
3/12/2000
In bepaalde straten van de wijk Negenmanneke voelen vele bewoners zich tweederangsburgers.
Vergeten, vergeven en in sommige gevallen verzopen. Voor 8 oktober drukten ze beleefd de hand van
de ronselende politici, bleek van ingehouden drift. Het tweesporenbeleid van het gemeentebestuur is
hen een doorn in het oog. Bepaalde straten hebben Champs Elysées allures andere liggen er bij alsof
het leven er weggesijpeld is. Vooral in de Watertorenstraat hebben de verhalen een donkere klagende
toon. De onvrede is bekend in het gemeentehuis de antwoorden op hun brieven ontroeren de
bewoners niet. Handelen is het oordeel in de buurt met minder stellen ze zich niet te tevereden.
Afscheidnemend burgemeester Bosmans nuanceert enkele dingen. Rome en zeker Sint-Pieters-
Leeuw zijn niet op één dag gebouwd. Het voetpadenplan van 200 miljoen wordt in schijven van 20
miljoen frank uitgevoerd. Ze lopen vaak parallel met de investeringsplannen van de nutsbedrijven. Het
heeft toch geen nut om kosten aan een voetpad te doen als bijvoorbeeld nog geen maand later
electrabel de boel weer moet opbreken. Het is normaal dat er problemen rijzen na een geruime tijd,
een straat blijft niet eeuwig jong.

Het Nieuwsblad 03/12/2000.
Kerkhof Zuun
7/12/2000
Binnen afzienbare tijd zullen er op de gemeentelijke begraafplaats Zuun geen gronden meer
beschikbaar zijn voor de begraving in niet-gecondenseerde gronden. Derhalve moeten de perken 10
en 12 waarin begraven werd van 4 juni 1977 tot 25 maart 1980 en van 29 maart 1980 tot 19
september 1981, voor nieuwe teraardebestellingen gebruikt worden. de famillie en verwanten mogen
de grafzerken en de versierselen die zich op de graven van hun famillieleden bevinden, wegnemen tot
31 maart 2001, mits schriftelijke toelating van het gemeentebestuur. Na 31 maart 2001 blijven de
overblijvende graftekens en versierselen eigendom van de gemeente. Info: dienst burgerlijke stand in
het gemeentehuis van maandag tot vrijdag 8.15 u. - 11.45 u. en zaterdag van 9.00 u. - 11.45 u. of
telefonisch op 02/371.22.45.

De Streekkrant 07/12/2000.
Administratie
7/12/2000
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft met verbazing kennis genomen van het artikel
administratie (flapuit in de streekkrant van 26 oktober 2000.) en getekend Joachim De Greef naar
aanleiding van de resultaten van test aankoop waarin de gemeente Sint-Pieters-Leeuw uitgeroepen
werd tot klantvriendelijkste en efficiënste gemeente. De voozitter van de jeugddraad doet alle moeite
om het motiverende resultaat als onwaar te bestempelen. Daarbij haalt hij één feit aan: de monitoren
van de speelpleinwerking zouden op 26 oktober nog steeds niet vergoed zijn voor hun geleverde
prestaties. Een kijkje in de gemeentelijke boekhouding leert ons dat dit op 9 augustus gebeurde voor
de maand juli en op 2 oktober voor de maand augustus. Verder zouden de gemeentelijke gebouwen
niet toegangkelijk zijn voor mindervaliden hij staaft dit met de bib en het GCC Coloma. Blijkbaar komt
de heer De Greef niet in deze gebouwen anders zou hij weten dat de bib met een speciale lift is
uitgerust en over een lift beschikt om de verdiepingen te kunnen bezoeken. vzw De Poel is trouwens
een regelmatige klant van de bib. Ook Coloma is bereikbaar voor mindervaliden hier is er juist een
probleempje met de toegangkelijkheid van het park maar daar dit eigendom is van de Vlaamse
Gemeenschap mag het gemeentebestuur hier geen veranderingen aan aanbrengen.

De Streekkrant 07/12/2000.
Leeuws fotoboek onder de kerstboom
11/12/2000
Wie nog op zoek is naar een origineel geschenk voor onder zijn kerstboom en een hart heeft voor
Sint-Pieters-Leeuw zal zeker de nieuwste uitgave van de gemeentelijke werkgroep voor streek- en
volkskunde kunnen appreciëren. Het gaat om een exclusief fotoboek over de gemeente Sint-Pieters-
Leeuw. Met de uitgave wordt een droom werkelijkheid vertelt huidig voorzitter Felicien Bosmans.
Precies twintig jaar geleden startte de werkgroep met haar historische opzoekingen en begon het het
heemkundig tijdschrift Lewe uit te geven. Het boek mag er zeker zijn al de foto's zijn van de Halse
fotograaf Jan Decreton en de teksten van Jan De Backer. Bibliothecaris Gilbert Pické is
verantwoordelijk voor de redactie en de coördintatie. Het 128 bladzijden dikke boek is een must voor
iedereen die Sint-Pieters-Leeuw in zijn hart draagt. Wie vooraf intekende kan zijn exemplaar afhalen
op 16 december tussen 10.00 u. en 14.00 u. in de hoofdbibliotheek aan de Rink. Anderen kunnen een
exmplaar kopen in de bibliotheek voor de prijs van 1.495 BEF. Snel zijn is de boodschap want van de
1200 exemplaren zijn er nu reeds al 800 verkocht.

Het Nieuwsblad 11/12/2000.
Sociaal huis raakt niet klaar
15/12/2000
Het zal nog een tijdje duren vooraleer het sociaal huis dat de gemeente Sint-Pieters-Leeuw in de wijk
Negenmanneke plant er ook zal staan. Waar eerst eind september en later nieuwjaar als startdatum
was vooropgesteld zal het nu wachten worden tot februari voor het klaar is. Oorzaken van deze
vertraging zijn problemen met de aannemers en het opduiken van werken die niet voorzien waren. Het
sociaal huis komt in een vroeger bedrijfspand in de Sint-Stevensstraat. Het gebouw gebruikte de
gemeente als magazijn voor de sportdienst, die nu aan de Bergensesteenweg huist. Naast de lokale
werkwinkel is er in dit huis ook plaats voor een polyvalente zaal, een lokaal voor de wijkagent, lokalen
voor een filiaal van de gemeentelijke bibliotheek en een nieuwe dienstencentrum van het ocmw.

Het Laatste Nieuws 15/12/2000.
Eerste lokale werkwinkel van start in Leeuw
14/12/2000
Gisteren werden in Leeuw de handtekeningen gezet onder een nieuw samenwerkingsverband tussen
de gemeente, de VDAB, de RVA, het ocmw, vakbonden en werkgeversorganisaties. Hiermee heeft
Leeuw als eerste in de regio een lokale werkwinkel. Voortaan hoeven werkzoekenden en werkgevers
die op zoek zijn naar personeel enkel het gebouw aan de Sint-Stevensstraat binnen te stappen om
aan één loket de nodige stappen rond te krijgen. Dat werkzoekenden het makkelijker moeten krijgen
om aan een job te geraken, is een idee dat ontsproot in de geest van minister van tewerkstelling
Renaat Landuyt. Een adres met één loket voor wie werk zoekt moet volstaan. De werklozen hoeven
niet meer van de VDAB naar de RVA of naar de gemeente te lopen. Alles wordt geregeld in de lokale
werkwinkel. Leeuw is de eerste gemeente in het Pajottenland en de Zennevallei dat zo een initiatief
neemt. Niet te verwonderen dat de gemeente een werkwinkel opent. Dit soort dienst werd eigenlijk al
aangeboden door hun jobzoeker. De werkwinkel zal worden ondergebracht in de Sint-Stevensstraat in
de wijk Negenmanneke van zodra het gebouw klaar is en zal alle werkdagen toegankelijk zijn.

Het Nieuwsblad 14/12/2000.
Postmoderne melorock van halve toontjes
14/12/2000
De voorbije zomer won de Leeuwse rockgroep Raincheck de Halse rockrally en mocht met de huidige
bezetting meteen een mooie prijs op het palmares schrijven. Het eigen gezicht van hun muziek en
vooral de zang heffen het geheel boven de middelmaat uit. Vrijdagavond spelen ze hun set in
jeugdhuis Twidrio.
De intense rock die ze brengen kent diverse invloeden maar het geheel is niet in een vakje te stoppen.
Afwisseling met onder meer trompet, piano, mondharmonica en de tweestemmige zang geven een
speciaal tintje. Er is eigenlijk niets dat de sound typeert er zitten veel halve toontjes in zeggen ze zelf.
Wat dit precies is valt niet uit te leggen. Na een jaar repetitie schreef de groep de Halse rockrally op
hun naam. Behalve de extra aandacht kreeg de groep 10.000 BEF om een demo op te nemen in de
rockfabriek. Ondertussen is het uitkijken naar optredens en blijft het hopen op een kans bij een
platenmaatschappij. Jan vertelt dat ze op een punt zijn dat progressie niet meer kan dus wordt het
werken aan verandering. Wie Raincheck wil contacteren kan dit op 0478.26.33.78 of wie een
voorproefje wil kan op www.listen.to/raincheck terecht.

Het Nieuwsblad 14/12/2000.
Leeuwse Rode Kruis viert zilveren bestaan
17/12/2000
De afdeling van Sint-Pieters-Leeuw van het Rode Kruis vierde haar vijfentwintigste verjaardag. Dit
gebeurde met een groot familiefeest in de parochiezaal van Sint-Pieters-Leeuw. Leo Vanderstraeten.
Hij was één van de pioniers bij het Rode Kruis Leeuw en nu nog steeds actief. Het pausbezoek kostte
de groep een hele week werk. Ze hielpen ook met enkele mensen tijdens het Heizeldrama. Leo rollde
toevallig in het Rode Kruis door een maat die niet alleen naar de cursus wilde. In de 25 jaar maakte
Leo vele vrienden, de inzet is fenomenaal. Leo werd speciaal in de bloemen gezet.

Het Laatste Nieuws 17/12/2000.
Kerstman in de weer voor veilige Lenniksebaan
20/12/2000
De Kerstman trotseerde in eigen persoon de ochtendfile ter hoogte van de Erasmusrotonde in
Anderlecht om zich met een netelig Vlezenbeeks probleem te bemoeien. De afgelopen jaren klaagden
de bewoners van de Lenniksebaan over de onveilige verkeerssituatie in hun straat. Door ludiek
kerstkaarten uit te delen wou de de kerstman de aanschuivende wagens vragen in het vervolg minder
snel te rijden op de Lenniksebaan. Drie doden in enkele maanden tijd is genoeg vinden de bewoners.
De oorzaak is simpel er wordt gewoon te snel gereden op de gewestweg. De baan is ook 's avonds
niet genoeg verlicht. Op de lenniksebaan passeren volgens tellingen maar liefst gemiddeld 6.000
voertuigen per dag. Dus ging het buurtcomité met de hulp van de kerstman tot de actie over. Gehuld
in oranje veiligheidsuitrusting tokten zij op de ruiten van de aanschuivende wagens. De kerstman
overhandigde de nodige wensen en ook de vraag de snelheidsbeperking van 70 km/uur te
respecteren. In amper twee uur waren de duizend kaarten uitgedeeld. Nog maar eens een bewijs
hoeveel wagens er per uur passeren. Slechts enkele bestuurders bezweken niet voor de charme van
de kerstman en hielden hun autoraampje dicht. Velen vinden dat de structuur van de Lenniksebaan
aanzet tot sneller rijden. Dan moeten de bevoegde instanties maar overgaan tot herinrichting zodat de
maximum snelheid wordt afgedwongen zegt het actiecomité.

Het Laatste Nieuws 20/12/2000.
Het Nieuwsblad 20/12/2000.
Fotoboek over Sint-Pieters-Leeuw
21/12/2000
De lang gekoesterde droom van de voorzitter van de Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en
Volkskunde Felicien Bosmans is gerealiseerd. Trots kan hij samen met de medewerkers tijdens de
laatste maanden van zijn ambtstermijn het fotoboek over Leeuw voorstellen. Aan de hand van
schitterende foto's van Jan Decreton wordt de geschiedenis van Leeuw en zijn deelgemeenten
geschetst. Men wou het levensverhaal en het cultuurpatrimonium beknopt en overzichtelijk toelichten.
Daarin zijn de initiatiefnemers zeker geslaagd. Al wie geboren en getogen is in Leeuw zal met
interesse de hoekjes van zijn gemeente (her)ontdekken. Het boek is ruim geïllustreerd met meer dan
100 kleurenfoto's en telt 132 bladzijden. Info bij Gilbert Pické in de bibliotheek aan de Rink of op
02/371.22.64.

De Streekkrant 21/12/2000.
Jeugdhuis Twidrio symbolisch boven de doopvont
26/12/2000
Een veertigtal jongeren uit Leeuw hield vrijdagavond symbolisch het langverwachte jeugdhuis boven
de doopvont. Om het vuur letterlijk brandend te houden hielden ze een fakkeltocht. Het was berekoud
maar dat hield een veertigtal jongeren niet tegen. Met een fakkel in de hand hielden ze een
symbolische optocht van hun huidige locatie in het Soggeke tot aan de nieuwe locatie aan de
Lotstraat. Aan het gemeentehuis hielden ze een symbolische vijf minuten stilte. Voorzitter Gunther
Ritsmans zegt dat al twee generaties jongeren vechten voor een jeugdhuis. Eerst moest het
gemeentebestuur overhaald worden, dan waren er de administratieve dossiers en de
verbouwingswerken van het gebouw in de Lotstraat. Om de moed erin te houden organiseren ze nu
activiteiten in het Soggeke. Iedereen kijkt ernaar uit om hopelijk in februari het nieuwe jeugdhuis
feestelijk kunnen in te wijden.

Het Nieuwsblad 26/12/2000.
Toch tweetalige hoofdgriffiers
27/12/2000
De kans bestaat dat in het gerechtelijk kanton Herne-Sint-Pieters-Leeuw de hoofdgriffier toch opnieuw
tweetalig moet zijn. Eerder dit jaar besliste het Arbitragehof dat vrederechters in het kanton tweetalig
moeten zijn maar dat deze verplichting niet opging voor de hoofdgriffier. Het was de gemeente Sint-
Pieters-Leeuw die de tweetaligheid voor vrederechter en griffier aanvocht en bij het Arbitragehof de
schorsing en vernietiging vroeg. Vorige week nam de Kamer van Volksvertegenwoordigers bij
hoogdringendheid onverwacht een wetsvoorstel in overweging om de tweetaligheid voor hoofdgriffiers
op te leggen. Het wetsvoorstel gaat uit van de meerderheidspartijen maar werd ook ondertekend door
PS, VLD en SP. De CVP en het Vlaams Blok noemden het wetsvoorstel hallucinant en zien hierin een
nieuw manoeuvre van Franstalige politici om zich in Vlaams-Brabant te mengen.

Het Nieuwsblad 27/12/2000.
VU verruimt coalitie
26/12/2000
VU-ID verruimt met haar enige gekozene Anne-Marie Vanbelle-Cloesen de nipte coalitie van CVP en
SP (16 zetels op 29) in Sint-Pieters-Leeuw. Aan het akkoord gingen lange onderhandelingen vooraf
die in de week na de verkiezingen startten en nu pas tot een akkoord leidden. Het VU-raadslid krijgt
wel geen zitje in het schepencollege maar verkreeg wel op papier garanties dat haar stem en die van
de partij zal doorklinken in het beleid. De garanties die de partij kreeg bestaan erin dat er voor elke
gemeenteraad een fractievergadering komt met de CVP en de SP zodat de VU-stem meeklinkt in de
uiteindelijke beslissingen. Tenslotte komt er een vzw die het Vlaams karakter van Leeuw moet
verstevigen. VU-ID zal in deze vzw, die door het gemeentebestuur zal gefinancierd worden de
hoofdrol spelen. De vzw zal projecten uitwerken die het Vlaams karakter moeten ondersteunen.

Het Nieuwsblad 26/12/2000.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:108
posted:9/1/2011
language:Dutch
pages:72