sains section b-melaka by Mr.Gogulan

VIEWS: 31 PAGES: 12

									SULIT
*H&#'.
'*mi
            MAJLIS GURUBESARMELAKA         PEPERIKSAANPERCUBAANTAIIUN 6 2OII
SCIENCE                                018
    B
Bahagian


  JANGAN BUKA KERTAS SOALAI\ INI SAIIINGGA DIBERITAITU


                        Untuk Kesunaan Pemeriksa
 I. Jawapan kamu hendaHakditulis
   pada ruang yang disediakandalam   KodPemeriksa:
   kertassoalanini           Soalan  Markah     Markah
                          Penuh     Diperolehi
 2. Kamu dibenarkanmenjavtab
   Ire luruhan atau sebahagiansoalan
    se                 I      4
   samaada dalam BahasaInggeris atau
   BahasaMelayu             L       4


                      J       4

                      4       4

                      )       4                        Jumlah
NAMA:

TAHTJN                  I     bercetak
       Kertassoalan mengandungiI halaman
            ini
                               [Lihat sebelah
                                  SULTT
SULIT
*.&+&#'.
'-ffiJ
            MAJLIS GURUBESARMELAKA         PEPERIKSAANPERCUBAANTAIIUN 6 2OII
SCIENCE                                018
    B
Bahagian


  JANGAN BUKA KERTAS SOALAI\ INI SAIIINGGA DIBERITAITU


                        Untuk Kesunaan Pemer iksa
 I. Jawapan kamu hendaHahditulis
   pada ruang yang disediakandalam   KodPemeriksa:
   l<ertas
      soalan ini           Soalan  Markah     Markah
                          Penuh     Diperolehi
 2. Kamu dibenarkanmenjawab
   Ire luruhan atau sebahagiansoalan
    se                 I      4
   samaada dalam BahasaInggeris atau
   BahasaMelayu             L       4


                      J       4

                      4       4

                      )       4                        Jumlah
NAMA:

TAHTJN                  I     bercetak
       Kertassoalan mengandungiI halaman
            ini
                               [Lihat sebelah
                                  SULTT
       SULIT                   2                 018
 For
Examiner's
 Use                        SectionB
                          Bahagian B
                          [20 marks]
                          [20 markahJ
       Answerall questions.
       Jawabsemuasoalan.

       Write your answers the spaces
                in    provided.
           jantapan lmmudalam ruangyang disedialmn.
       Tulislran


          Diagram I showsthe samemimosaplant in two different time.
                   pokok semalu
          Rajah I menunjukknn      yang Samadalam dua masayartg berbeza.
                9 .00a.m              9.10a.m

                          Diagram1
                          Rajah I

          (a) Stateone reason(inference)based the situationof the plant at 9.10a.m.
                           on
            Nyatakan satu sebab(inferens)
                          berdasarlmn keadaan tumbuhan padapulatl 9,10a.m.
                                             [1 mark]
                                            ll marknhl
       018                                     SULIT
                                            sebelah
                                     [Lihat halaman
       SULIT                                    0r8
 For
Examiner's
 Use
          (b) Write one observation support
                      to   your reason(inference) I (a).
                                    in
            Tulis satupemerhatianuntukmerryokong
                             sebab(inferens)lwmu di I (a).
                                            [1 mark]
                                           lI warlcahj

          (c) Predictwhat would happen theplantat 10.30a.m.?
                       to
            Ramallran
                keadaan
                   tumbuhan   padapuhtl 10.iA a.m.?
                      tersebut
                                           I mark]
                                          II markahl


        (d) Whatconclusion bemade
                can   fromthisobservation?
            Apalcah    yang          pemerhatian
               kesimpulan bolehdibuatberdasarkan     ini?
                                           [1 mark]
                                          lI markah]
       018                                    SULIT
                                    [Lihat    sebelrh
                                        halaman
       SULIT                   4                   018
  For
Fscaminer's
  Use          Diagram2 showsan investigationaboutthe movementof a toy car on differenttypesof
          surface.
          Rajah2 menunjukkan perryiasatan
                   satu        pergerakan
                         tentang     sebuahkeretamainan
          pada permukaan yang berbeza.
                              Diagrarrf,;
                               Rajah 2

          Table 1 showsthe resultof the investigation.
                        penyiasatanini
                    keputusan
          Jadual I menunjukkan


                    Surface              Tar  SandPaper   Mirror
                   Permukoan              Tar  KertasPasir  Cermin
               travelledby the toy car (cm)
           Distance
                                     30     45     72
           Jarak dilalui keretamainan(cm)


                                Table I
                               Jadual I


        a) Statetwo variablesthat is kept the same(constant). .,
          Nyatakandaa pembolehub yang ditetapkan(dimalarlan).
                     ah

          1.                                               [2 marks]
                                               12marlmhl
       018                                        SULIT
                                        [Lihat halamansebelah
  For    SULIT                                    018
Fscaminer's
  IJse

  2(b)                     variable)in.this investigation.
                    (responding
        b) Statewhat is measured
                             bergerakbala$ dalampenyiasatanini.
           Nyatolmnapayang diulatr (pembalehubah                                            I mark]
                                           ll markahl


                                 is
          c) Stateore relationshipbetrveen variable.that changed the variablethat is
                          the          and
           meas'fed.           ,
                        ,,.,,.,.1
           Nyatakansatuhubungan'frhiaraapayangdiubah (pembolehubahdimanipulasikan)
                    t  '
                 ":'       t'
          a' dan qlqydiig dtuta# (pembotehiibah
                            bergerakbalas).
                                            I mark]
                                          ll markahl
 Total
 L2
I -t
E.J      018                                  i :   SI'LIT
                                     [Lihat halamst ssbelah
       SULIT                                      018


                               conducted a groupof pupilsabout
          Diagram3 showsthe resultof in investigation     by
 For            of
          the shape the shadow.
Examiner's     Rajahmenunjukkan keputusan penyiasatan
                        satu      yang dijalanlmn oleh sehtmpulan
 Use        murid tentangbentukbayang-boyang .
              Fr
                             \/            \l


                          ,#l
                             ffi           p
                                         t!l
                            w             ry
                            Diagrarn3
                             Rajah3


          (a) What the purpose(aim) of this investigation?
                   p
            Apalrahtujucin enyias an ini ?
                      at
                                              [1 mark]
                                             11marlwhl

  3(b)                      from this investigation.
          (b) Stateone information gathered
                      yang dikumpuldari penyiasatanini.
            Nyatakansatu maklumat                                              I mark]
                                             lI marlwhl
       018                                       SULIT
                                              sebelah
                                        [Lihat halaman
  For    SULIT                                    018
Examiner's
  Use
       (c) Stateone reason                    on
                     aboutthepropertyof light based the
                (inference)
          observation this investigation?
               in
          Nyatalransatu sebab (inferens) tentang sifat cahaya berdasarkanpemerhatiandalam
   3(c)
          penyiasatan
               ini?
                                            I mark]
                                          [1 marlwh)       (d)
            The distance the objectfrom torchlightalsoaffectthe sizeof the shadow.
                 of
            Jarak objekdari lampusuluhjuga mempengaruhi bayang-bayang.
                                saiz


                     between information
          Write one relationship   two                above.
                              gathered the statement
                                  in
          Tuliskansatu hubungan         yang dikumpul berdasarlwn
                     antara dua maklumat
          penyataandi atas.
  3(d)
                                            [ 1 mark]
                                          II markah]
  Total
  A3

       018                                     SULIT
                                     [Lihat halamansebelah
       SULIT                                      018
 For
Examiner's
 Use
       4   A groupof pupils gatheredinformationaboutthe length of shadows a particular
                                         at
          field. The bar chartbelow shows information obtainedby the pupils.
                          the
               pelajar mengumpul
          Sekumpulan        maklumat            di
                                 bqtang-bayang sebuah
                          tentangpanjang
                                  yang merelwperolehi.
          padang. Cartapalang di bawah menunjuklanmaklumat         The length of shadodcm
                 ay
         Panjang bayang-b ang/cm
           9.00                       p.m.
                               p.m. 3.00
                           p.m. 2.00
                 a.m.11.00a.m. noon1.00
            a.m. 10.00     12.00


         (a) What is the trend of change the lengthof shadowin this investigation?
                        in
                              dalampenyiasatanini?
          Apakahcorakperubahanpanjang bayang-bayang
                                                [1 mark]
                                               11marlwhl
       018                                      SULIT
                                      [Lihat    sebelah
                                          halaman
 For    SULIT                                   0r8
Fxaminer's
  Use


        (b) Stateone inferenceaboutthe lengthof shadow n.A0 noon?
                               at
          Nyatakansatu inferenstentang          pada puhtl 12.00
                        panjang bayang-bayang        tengahhari?
   40)
                                            I l mark]
                                          I I narkahl
   4(c)   (c) Predictthe lengthof shadow 4.00p.m,
                       at
                        padajam 4.00p.m.
              panjang bqtang-bayang
           Ramalkan                                            I I mark]
                                          I I markahl


       (d)  Whatconclusion be madefrom this investigation?
                  can
   4(d)      Apalrahlesimpulanyang bolehdibuat daripadapenyiasatanini?
                                           [1 mark]
                                          l1 markahl
  Total
  A4


       018                                    ST]LIT
                                           sebelah
                                    [Lihat halaman
       SULIT                    l0                01 8  For
Examiner's
  Use
          Dira carriesout an investigation balance load andthe books.
                          to  the
          Theresultof the investigation shownin Diagram4.
                         is
          Dira menjalankan satu penyiasatanuntukmengimbangkanbebandan buku.
          Keputusan penyiasatanditunjul,*andalamRajah4.             P                          a

        Load                        Load
        Beban                       Beban          Fulcrum                        Fulcrum
          Fullvuin                        Fulkrum             R                           s
              Fulcrum                         Fulcrum
              Fullvum                         Fullcrum


                          Diagram4
                           Rajah 4

          a ) What is the pu{pose(aim) of this investigation
                                  ?
           Apakahtujuanperryiasatan ?
                       ini
                                             [1 markJ
                                           l1 markahl
       018                                       SULIT
                                     [Lihat halaman sebelah
                             1l                   018
       SULIT


  For
Fseaminer's
  Use
       b) State
          Nyatalcan
  s(bD      i ) what is change(manipulatedvariable) in this investigation?
            Apatwhyang diubah @embolehubah  dimanipulasikan)          ini
                                      dalamperryiasatan                                              [1 mark]
                                            l1 marlrahl


  s(biD      ii,) What is measured                    ?
                          variables) this investigation
                     (responding    in

            Apa yang diulwr (pembolehubahbergerakbala$ dalampenyiasatanint?


                                              [1 mark]
                                             l1 marlrahf


       c)  State relationship
            tfre     betweenthe distance fulcrumfrom theloadandnumber book'
                            of             of

          Nyatalran    antalaiarakfullrum dari beban bilangan
               hubungan              dan    buku.
                                              [1 mark]
                                             1l marlcahl                         END OF SECTIONB
                         BATAGAN B TAJWAT
   Total
   A5

                                                  SULIT
       018

								
To top