math k1-MELAKA

Document Sample
math k1-MELAKA Powered By Docstoc
					SULIT                                015/1


Matematik               o  n at
                         a
Kertas1
Julai
I jam
   2011
                 ?
                         F,
                 6
                  o
                    r  il9t


          MAJLIS GURU BESAR MELAKA


           PEPERIKSAAN PERCUBAAN

              TAHUN ENAM 2011                MATEMATIK
                    Kertas1

                    Satujam
 JANGAN BUKA KERTAS       SOALAN INI SEHINGGA      DIBERITAHU


MAKLUMAT UNTUK CALON
1             40
  Kertassoalan mengandungi soalan'
        ini
2    Jawabsemuasoalan.
3    Jawabdenganmenghitamkan  ruangan  yangbetul padakertasjawapan'
4    Bagi setiapsoalanhitamkansaturuangan  sahaja'
 5   Sekiranyaanda hendak menukarjawapan, padamkantanda yang telah dibuat'
    Kemudianhitamkanjawapanyangbaru'
 6   Rajahyangmengiringisoalan tidak dilukiskanmengikutskalakecualidinyatakan'

 7                 di  kosongdi dalamkertassoalan.
            kerjamengira tempat
    Andabolehmembuat


                         bercetak
         Kertassoalan mengandungi halaman
               ini    19

                             [Lihat halamansebelah
   015/1                               SULIT
 SULIT                     2                 015/l

                     Answerall questions
                     Jawab semuasoalan

     Diagram1 shows6 numbercards.
     Rajah I menunj
           ukkan6 kad nombor.
                      Diagram1
                       Rajah I
     Formthe largestnumberby usingthenumber cards.
     Then,roundoff the number tlie nearest thousand.
                 to     ten
     Bentuksatunomborterbesar menggunaknn kad-kad nombordi atas.
     Kemudian, bundarlcannomboritu kepadapuluh ribu terdekot.

     A   1 3 4 s0 0
     B,  135000
     c   985000
     D   990000

     Diagram2 showsfour numbercards, Q, R andS.
                    P,
     Rajah2 menunjukkanempatkadnombor, Q,, dan S.
                     P, R

           7.0million.   0.7million  0.07million  0.007 million
           7.0juta     0.7juta   0.07juta   0.007juta
              P      a        R      s
                       Diagram2
                        Rajah2

     State total of digit 7 on the four numbercards.
       the
     Nyatakan jumlah nilai digit 7 pada empat nomboritu.
                        knd

     A  7 070000
     B  7 700000
     c  7 770000
     D  7 777 000

3            to     hundredths.
     Roundoff 12.456 the nearest
     Bundarkan12.456kepada     yang terdekat.
                perseratus
     A  t2.4
     B  12.45
     C  12.46
     D  12.5


       Matematik
Ujian Percubaan    KertasI 20ll                        sebelah
                                   Lihat halaman
                                          SULIT
 SUI.IT                                       o15/I

     Diagram3 showsZaki's birth,d41s.  .,
     Rajah 3 menunjulckan
              tariffit lahir Zaki.
                    Diagrarn.3
                   ' Rajah3
     Hafiz's birth dateis one weekbefore Zaki's birth date.
     Whatis Hafiz's birth date?
     Tarikh lahir HaJizialah seminggu sebelum tarikh ldhir Zaki.
     Apakahtsrikh lahir Hafiz?

     A   26 Feb200S
     B   27 Feb2008         :
                      a
     e   28Feb2008
     D   29Feb2008

     Diagram4 showsthe.massbf fiuits.
                 two
             jisim dua biji buah.
     Rajah4 menunjukkan
              .      Diagram4
                    Rajah4
    Themassof the papaya 0.65kg.
                is
    Statethe mass,in kg, of the watermelon.
    Jisim betikialah 0.65kg.
                          l?o'.
         j
    Nyatalran isim, dalam kg tembikaiitu.

     A  1 .5 5
     B  1 .3 5
     c 1.3
     D 1.2
       MatcmatikKertasI 20ll
Ujian Percubaan                            Lihat hdrmrn sebrlrh
                                          SULIT
SULIT                                   015/l


     TableI showsthe characteristics a solid.
                    of
              ciri-ciri bagi sebuah
     Jadual I menunjukkan           bonglcah

                 Numberof flat faces
                 Bi Iansanpermukaan ata
                          r
                             2
                 Numberof edges
                             2
                 Bilansan sisi
                 Numberof vertices
                             0
                 Bilanpanbucu
                      TableI
                      Jadual I
    Namethe solid.
    Namakanbongkahitu,

      cone
      kon
     B, cylinder
      silinder
      sphere
      sfera
      pyramid
      piramtd


7       x
     69824 14-

    A 997 480
    B 997048
    C 977480
    D 977048


8    z 1 * l=
      56

    A
       ,)l
        2
       r, I
       .L-
        6
       _l
    C   l-
          2
    D   1-
        30       MatematikKertas 20ll
Ujian Percubaan       I                       scbelrh
                               Lihrt halaman
                                      SULIT
                               F


SULIT                       015/t


s    ro-2]- -ll      =
          46

    A   - ll
       )-
         t2
       ol.
         t2
       711
        t2
     D 75
      t2

10   53 -9.75t7=
    A 36.25
    B 42.18
    C 43.25
    D "50.25

1l   5 6 0 0 +(5 +9 ):

    A   11,29
    B   1120
    c 560
    D 400


rz :-1*1=
  63  4


    A   1
       r4
       & 3

       1!
        2
    D   11
        4
Ujian Percubaan
       MatematikKertasI 2011  Lihet halamrn scbelah
                          SULIT
                       6       0151r

             =
     50J- l4 + 10.957
     A 36.700
     B 47.657
     c 60.257
     D 75.657

L4    RM266 4550sen ( RM32 8 ) =
       +    -    x

     A  RM55.05
     B  RM55.50
     c  RM456.00
     D  RM465.00

     .2   7
15              =
     1000 100

     A  5.032
     B  5.095
     c  5.932
     D  5.995

16       5
     Diagram shows number
            a    line.
     Rajah5 menunjulclcan
              satugarisnombor.


       4 .5     X      6 .0
                 Diagram5
                 Rajah 5

   Find the value of X.
   Cari nilaiX.


       51
        5
       s41
       5-1-
         2
       _3
       )-
         4
Ujian Percubaan
       MatematikKertasI 201I        Lihrt hrhmrn scbelrh
                                SULIT
I r:.;,'1glJl,ff
                             7                       0r5/t

   t7      254/o 12 yeats.
            of
          Give the answerin months.
          25%daripada 12tahun.
          Berilrnnjnvapan dalam bulan.
          A3
          B6
          c30
          D36

   l8              =
          zlr,o*, - 58minutes

          Zlio^ - 58minit=

          A     43
           3 hours minutes
           3jam 43 minit
          BA 2 hours13minutes
           2jam 13minit
          c I hour47 minutes
           Ljam47 minit
          D I hour13minutes
           I jam 13mintt
   19      l t 85nrt x g =
          A 6.5rt
          B 7.51  t
          c l l .l t                 ' " : ' '' : : ' :
          D T2.I.E
   20      Diagram shows volume waterin fourcontainers.
             6   the    of
          Rajah6 menunjulclmn
                   isipadu dalam
                      air  empat
                           bekas.

               \=---l

               ffi!a            1a            l.t 380m.t
                5             4
                        Diagram 6-       i
                         Rajah6
        Calculatethe average volumeof water,in m/, in a container.
        Hitung purata isipadu air, datumml, dalamsebuahbekas.
        A    367
        B    565
        c    570
        D    755
              Kertas
  :ttiji1fril;it"6driMatematik I 20ll                          [ihrt ldrmrri hbctrh
                                                    SULTT
  2l                 the    marksof a class.
      Diagram7 is a bar chartshows cleanliness
      RajahT ialah cartapalangyangmenunjukkanmarkahlcebersihan   kelas.
                                  sebuah

                Mark
               Markah
                   90

                   75
c

                   60

                   45

                   30

                   15

                   0
                                Week
                                Minggu
                      Diagram7
                       RaiahT
      The mark for weekIV is 40% of thetotal marksobtained weekI, II , andIII.
                                in
      Which of the following     aboutthe markscollected weekiV is tnre?
                 statements           in
      Marlrahkebersihan mingguIV adalah40%daripadaiumlahmarkahminggul,ll
      danTll.
      Antaraberikut yang manakah benarmengenai markah minggulY?.

      A  Lessthanthe marksin weekII
        Kurangdaripadamarlmhminggull.

        Equalto the marksin weekI.
        Samadenganmarlmhminggul.
        1 of the marksin weekIII
        4
       ! daripada markah mingguIIL
       4
                         weekI ard weekII.
      D Equalto the difference themarksbetween
                  of
       Samadenganbezamarkahantaraminggul dan minggull.
            Kertas 2011
              I                        Lihat hrhman sebelah
        Matematik
  Ujiu Percubaan                                    SULIT
SULIT                                       0ls/l


22    PuanNoni has140vases. painted of the total numberof vases Saturday.
               She                 on    The
                   I
     nextday,shepainted{ of tne remaining
                      vases.
              4
     How manyvases werenot painted Puan
                    by   Noni?
                              )
              140
     PuanNani mempurryai buahpasu,Dia mengecatI daripadajumlah pasunya
                                     pada
                              )
                            j
     hari Sabtu.Pada hari berihttnya, dia mengecat darinada bakipasunya. Berapakah    I
                                               i
                           i                    t
                                               I

     bakipasuyangmasihbelumdicat olehPuanNoni?                      !
     A63
     842
     c21
     Dt4

23    Diagram I showsthe numberof marbles a bottle.
                      in
                   guli
     Rajah 8 menunjuldranbilangan dalamsebuah  botol.
                     Diagram8
                     RajahS
     ,)
     a of themareblue.480 arevellow andtherestarered.
     5
                       in
     Whatis the fractionof the red marbles the bottles?
     )
           berwarnabiru, 480berwarna
     I daripadanya                      berwarna
                       kuningdan selebihnya    merah.
     )
    Apakah pecahan guli merah di dalam botol itu?

        I
    A
        4
        I
    B
        5

     rjI
    \-
        2
    D
        4


       Matematik
Ujian Fercubaan    KertasI 201I                   Lihet hdemsn sebehh
                                           SULIT
SULIT                        10              015/1


    Diagram9 showsthe priceof a radioanda television.
    Rajah9 menunjukknnhargasebuah  radio dan televisyen.
                    Diagram9
                         rup
                         I RMlg,g]
                    Rajah9
    Rashid RMl200. He buystheradiowith a discount 20%andthe television
       has                  of          with a
         of
    discount 15%.
    How muchmoneydoeshe haveleft?
    Rashidada RM1200.Dia membeliradio dengan            dengan
                        diskaun2l% dan televisyen
    dislaun l5%o.
    Berapalmh  baH wangRashid?

    A   RM439
    B   RM561
    C   RM761
    D   R M1 O4 1
25   Table2 showsan incomplete Anita boughtthe itemson the bill,
                  bill.
                           barangyang dibeli olehAnita.
    Bil yang tidak lengkapdalamJadual2 menunjukkan

              Quantity Item    Unit Price  Price
              KuantitiBarans   Harsa Seunit Harsa
               1 .5kg Brinjal    RM6
                  Terung
             5 kg    Cabbage
                   Kubis
            2.7kg   Cucumber    RM 4
                   Timun
                    Total
                    Jumlah
                      Table2
                      Jaduat2
    Anita paidthe shopkeeper               of
                 RM50 andreceived balance RM12.70.
                          the
    Whatis the priceof a kilogramof cabbage?
    Anita membayar pekedaiitu denganwang  RM50 dan mendapai wangbaki sebanyak
    RM12.70.
    Berapakah hargasekilogram lubis?
    A   RM3.5O
    B   RM7.5O
    c RMls.s0
    D RM17.50
       Matematik
Ujian Percubaan    KertasI 2011                  Lihat halemrnsebelah
                                          SULTT
SULIT                                         015/l

    Table 3 showsthe list of items boughtby PuanYati andPuanSelvi.
    Jadual3 tnenunjuklun se.narai barangyangdibeli oleh Puan Yati dan Puan Selvi.

                    PuanYati's List
                   SenaraiPuan Yati
            Quantity   Item    Price per-unit Price
            Kuantiti  Barang   Harsaseunit Harpa
                   Flour
             5 kg           RM1.50
                  Tepuns,
                   Sugar
             3ks     Gula
                          RM2.20
                 Cookingoil
             5ke            RM1.80
                 Minvakmasak

                   PuanSelvi'sList
                   SenaraiPuanSelvi
                 Quantity    Item
                 Kuantiti   Borang
                         Flour
                  ,3 kg
                        Tepunp
                        $ugar
                  2ke     Gula
                       Cookingoil
                  4kg
                      Minvak masak
               .       Table3
                     Jadual 3

    Thepriceper unit of the itemsin PuanSelvi'slist werethe sameasin PuanYati's list.
    Calculate total amountpaidby them.
        the
    HargaseunitbarangdalamsenaraiPuan Selviadalahsamasepertidalamsenarat
    Puan.Yati.
    Hitungj umlahyang dibqtar oleh mereka.

    A  RM78.40
    B  RM39.20
    C  RM23.10
    D  R M16.10
UjianPcrcufaan   Kertas 201I
      Matematik  I                          Litat halrmrnsebelrh
                                             SULIT
   27    Diagraml0 showsthe time Syamirul   to
                       started watchtelevisionat night.
       Rajah lA menunjukkanwoltu Syamirulmulamenonton     pada waktumalam.
                              televisyen
il
ll

i
t,
                             Diagram 10
                              Rajahl0
            )
       After I I     hour, Syamirulstartedto do his revision.
            J
       At whattime did he starthis revision?
              )
          tI
       Selepas      jam, Syamirulmulamengulangkaji
                               pelajarannya.
              J
                        pelajarannya?
       Pulul berapalrah mula mengulangkaji
               dia

       A,  10.05p.m.
       B   10.05a.m.
       C   9.05p.m.
       D   9.05a.m.
   28    The lengthof the ribbonis 4 m. Anuarcutsthe ribboninto threeparts.Thelengthof the
       first part is I m 5 cm. The lengthof the second is 85 cm.
                               part
       Calculatethe length , in cm, of the third part.
       Panjangsegulungreben ialah 4 m. Anuar memotong    rebenitu kepadatiga bahagian.
       Panjangbahagianpertama ialah I m 5 cm. PanjangbahagiankeduaialahS1 cm.
       Hitunglranpanjang, dalam cm,bahagianketiga.
       A16
       B 190
       c 210
       D 23s
   Ujian Percubaan
          MatematikKcrtasI 201|                     Lihst helsm{n sebclah
                                                SULIT
SULIT                     13                015/1


29                          of    He
    Mr RamuboughtSI * of ropeto tie up two bundles newspaper. used3 ] * *A
         -8 4
      I
    2:m of the ropeto tie up bundleP andbundleQ respectively.
     2
    How manymeters ropehasleft?
            of
    En RamumembeliS** tuli untukmengikat longgok
                      dua   surat khabar.
            8
                              longgokan dan Q.
    Dia menggunalcanl * dan 2! m tali itu untukmengitrat
             1                     P
             42
    Berapameterkahtali yang dia masihada?
    A    5.750
    B 5.12s
    c 2.625
    D    1,625

30   Table4 showsthe massof the four typesof fruits.
       4
    Jadual' menunj         j
           uldwnberat empat enisbuah-buahan.

                   Fruit     Mass
                   Buah      Berat
                   Mango
                         0.55kg
                  Manssa
                   Guava
                 ,Jambubatu    iu*
                  Apple      g
                          100
                   Epal
                  Papaya
                   Betik     tiu*
                      Table4
                      Jadual4
    Whichpair is the heaviest?
    Pasanganmanalwhyangpaling berat?

    A Papaya, Guava
     Betik,JambuBatu
    B Papaya, Apple
     Betik,Epal
    C Apple,Mango
     Epal, Mangga
    D Guava, Mango
     JambuBatu,Mangga
Ujian          I
          Kertas 201I
      Matr,matik
   Percubaan                            Llhlt halrman sebehh
                                          SULIT
    Table5 showsthe massof threepupils.
    Jadual5 menunjukkanjisim orangmurid.
                 tiga

               Pupils       Mass( kg )
               Murid       Jisin ( ks )
               Ah Huat  45.4ks
                    600 g morethanAh Huat
                Jamil
                             Ah
                    600s lebihdaripada Huat
                    40% lessthanJamil
              Rajagopal
                    4096 hrans daripadaJamil
                        Table5
                        Jadual 5
     Calculate total mass, kg, of the threepupils.
         the      in
     Hitunglranjumlah jisim, dalamkg bagi ketiga+igamurid tersebut.

     A   1 8 .4
     B   46.0
     c   109.8
     D   1 1 9 .0

32                  P
     Diagram11 showstwo containers, andQ filled with water.
     Rajahll menunjuklmn bekasP
              dua    danQyangberisiair,


                          :a          )
                          zf=??Fn
                          t---:i---:'-:_-!4     t
                                      4.05
                          Fsj
                          a--
                          r:-:-----j
                                -
                                  .-a


                       Diagram 1l
                       Raiah ll
     Container P contains 1.1 / of watermorethanQ. The waterin P andQ arepouredequallyinto
     l0 bottles.
     Find the volumeof water,inrnl, in eachbottle.
     Belws P mengandungi 1,.I4 air lebihdaripadaQ. Air dalamP dan Q dituangsamabanyak ke
     dalam fi biji botol.
     Cari isipaduair, dalam m4,dalamsetiapbotol.

     A  405
     B  515
     C  920
     D  9200
       Matematik
Ujian Percubaan    Kcrlas I 201I                        Lihrt helamrn scbelrh
                                                 SULIT
SULIT                          l5          015/1

33                              and
                 ABCD'irndtwb:triatigtesABF ADE.
     Diagram12 showsa rectangle
     Rajah 12menunjukkansebuah        ABCD,'segitiga'ABF segitiga
                  segieilTiat'Upat        dan    ADE.
                   5c m  D       8cr
                               8cm
                         Diagram12
                          Rajah12
                         ,€'
     Calpulate, cm2,the areaof thewholddiagram.
          in
     Hitung, dalam cmz,luas seluruhrajah.
                     I


     A7 6
     854
     ct2
     Dl 0

34                seale. l
     Diagram13 shows a balanced
              sebuah timb&Ig
     Rajah 13menunjukJran   alat   jangseinbang.
                       Diagram13
                       Rajah13

     Findthemass Q , in g.
           of
     Cari jisim bagiQ, dalamg.

     A  3899
     B  7409
     C  I 1l 0g
     D  22209
        Mabmatik
Ujifir?crbu6'i;fi       I
            Kertas 20ll                 Llhrt hrlrnslcbchh
                                         SULTT
SULIT                        t6              015/1


35                   of
    Diagram14is madeup of squares equalsize.
    Rajah 14 terdiri daripadasegiempatsamayangsarnabesar.
                       Diagram14
                        Rajah14
    The perimeter the shaded
           of     regionis 90 cm.
    Calculate perimeter the unshaded
        the     of       region,in cm.
    Perimeteyknvasanyang berlorekialah 90 cm.
    Hitungperimeterkawasanyang tidakberlorek, dalam cm.
    A   130
    B   t20
    c' 85
    D8 0
36   Diagram15 is an incomplete      showing numberof stamps
                  pictograph   the        ownedby
    3 pupils.
    Rajah 15 ialahpiUografyang tidaklengkap        bilangansetem
                        yang menunjukkan      yang
    dimiliki oleh 3 orangmurid.

                   Gary  AA
                   Nazri  AAAAAA
                   Linda

                        Diagram15
                         Rajah15
    Linda f of the total numberof stamps GaryandNazri.
      tu,              of
        8
                     doeseachsymbolA represent?
              how manystamps
    If LinCa has24stamps,

    Linda ada I daripada jumlah setemGarydanNazri.
          8-
    Jika Linda ada 24 kepingsetem berapalmh
                   ,     bilangansetemyangdiwakili olehsetiap
         A
       A?
    simbol
    A64
    8 32
    C9
    D8
       Matematik
Ujian Percubaan    KertasI 2011                        scbelah
                                    Lihat halamen
                                          SULIT
SULIT                         t7             015/l


37                        triangleEFG.
               ABCD andan isosceles
    Diagram16 showsa square
    Rajah !6 menunjukkan      samaABCDdan sebuah
                segiempat
              sebuah               segrtiga
    samalmkiEFG.
                    +12    cfir*---'--D

                   Diagram16
                   RajahL6
    Calculate axea, cm2,of the shaded
        the   in        region.
    Hitwngluas, dalam cmz,   yang berlorek.
               lcowasan
    A8 8
    880
    c 72
    D6 0
38                         Y
    Diagram17 consistof a cuboidX andtwo cubes andZ.
                    kuboidX dan dua latbusY dan Z.
    Rajah 17 terdiri daripada sebuah                    t
                   12cm
                    I<-18   cfir--*-**.}
                       Diagram 17
                        Rajahl7

    Find the total surface               shape.
               area,in cm2,of the^ dimensional
                        3
    Carijumlah luaspermukaan,   dalamcm",bagibentuk3dimensi.

    A 648
    B 684
    c 720
    D 792
       MatcmatikKertasI 201I
Ujian Percubaan                             Llhrt halamrnscbelah
                                           SULIT
                           l8             015/1


39   Diagram18 showsa cubeP anda cuboidQ.
    Rajah 18menunjukkansebuah       fuboid Q-
                 kubusPdansebuah

                              6cm
                          3cm
                6 cm                        Diagraml8
                        Raiah18
    Thevolumeof the both solidsarethe same.
    Calculate perimeter, cm, of the shaded
        the     in         surface.
    kipadu kedua-duapepejal adalahsama.
    Hitungperimeter,dalam un,permukaan berlorek.
    A1 8
    8 30
    c3 6
    D 72
40   Diagram19 showstryo containers andY filled with water.
                   X
    Rajah 19 menuniukkan bekas dan Yyang berisi air'
              dua   X


                   -2t
                   F
                   +r.t
                              850ml

                     X
                        Diagram19
                        Raiah19
    Whatis the volume, inml,neededto pourfrom container into container sothatthe
                              X       Y
                       areequal?
    volume of the water in both containers
    Berapakahisipaduaair, dalam m{, yangperlu dituangdaripada bekasX ke bekasY
    supayaisipaduair dalam  kedua-dua bekasadalahsama? !

    A   450
    B   900
    c   1300
    D   1750
                     ENDOF QUESTIONPAPER
                      KERTASSOALANTAMAT
       Matematik
Ujian Percubaan    KertasI 201I                  Lihat hekmansebelah
                                          SULIT

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:24
posted:9/1/2011
language:Malay
pages:18