sains section A-melaka

Document Sample
sains section A-melaka Powered By Docstoc
					                                          018
                       g U,_ft
                          al
                            o+
                            ta'O
                 rr
                 .            p; 7
                   *          r(
                   t$         rt
                    Gl Wwl      ?
                      €i;  me
            MAJLIS GURUBESARNEGSRIMELAKA    PEPERIKSAAN    TAHUN 6 TAIIUN 2011
          PERCUBAAN
SCIENCE                                      018

JuIai

                                Satu jam lima belasminit
l% lam     JAFIGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEIIINGCA DIBERITAHU

  1. Kertassoalan ini adalah dalamdwibahasa.
                     soalanyangsepadandalam BahasaMelqtu.
 2. Soalandalam bahasaInggeris m,endahului
 3, Kertassoalan ini mengandungi bahagian:Bahagian A dan
                dua
    BahagianB.
          menjawabsemucsoalandalamkedua-dua
 4. Kamudilcehendaki                bahagian.
 J, CeraikanBahagian B daripadakertassoalanini.
 6. Kamudikehendaki
          membacamaklumatdi halamanbelakangkertassoalan ini.      Kertas soalanini mengandungi30 halamanbercetakdi BahagianA

             dan ll halamanbercetakdi bahagianB
                                    [Lihat sebelah

018 zot I HakciptaJPN                              SULIT
  S{ILIT                   2               018
                       Section
                          A
                      BahagianA

                       130marksl
                      [30 markahl


                    Answerall questions
                    Jawab semuasoalan

     Diagram I show living things found in a habitat.
     Rajah I menunjukkanhidupanyang terdapatdalom satu habitat.
       Grasshopper
       'Belalang
                Snake            Frog
                Ular             Katak
                        Diagram I
                         Rajah I

     What will happenif the populationof hensincrease?
     Apalrahyang akan berlalat apabilapopulasi ayammeningkat?


     A    Plantsdecrease
         Tumbuhanberhtrang
         Grasshopper plantsincrease
              and
         Belalangdan tumbuhanbertarnbah
         Frog and snakeincrease
         Katak dan ular meningkat
         Orasshopper frog decrease
              and
         Belalang dan katak berhurang

                                   [Lihat sebelah

018 eotI Hakcipta
        JPN                             SULIT
    SULIT
                                             0r8


   2    Extinctanimalsmeananimals
                   thatare ...
       Haiwan yang telalt pupus bermaksudhaiwanyang ,..


   A     no longerexist.
        tidakwujud lagi.
   B     difficult to be found.
       sukar dftemui.
   C    gettingfewer.
       senakin berkurang.
  D     not conserve protected.
             and
      t tidak dipulihara dan dilindungi.
  3     The informationbelow statethe characteristics fruit p and
                             of       e.
      Maklumat di bcwoh menyatal<nnciri-ciribuahp dan O.              Fruit P - Edible,
                      brightcolour,
                            nicesmell
              Buah P Eolehdimalcan, warnaterang,baumenarik

              Fruit Q - Small,
                      light,dry,wing-likestructure
              Buah Q Kectl,ringon,kering,strulfrurbersayap              agent fruit p ande?
      Whatis thedispersal for
      Apakahagenpencaranbagi buahp dane?


                  F'ruit P              Fruit Q
                  Buah P               Buah O
                Explosive
                    mechanism            Animal
                Mekanisme letupan           Haiwan
                  Animal               Wind
                  Haiwan               Angin
     C             Water            Explosive
                                     mechanism
                   Air             Mekanisme letupan
                   Wind                Water
                  Angin                Air


                                        [Lihat sebelah
018 aol I Hakcipra
         JpN                                  SULIT
SIJLIT                                         018
   Pak Ali rearsfish in the pond. He found that the weight of the fish did not increaseafter

   a few months.
   Pak Ali menternakikan di dalam kolan. Dia dapati berat ikannya tidak bertambah
   selepasbeberapabulan

   What shouldhe do to increase weight of the fish?
                the
                                  a?
     Apakahyang perlu dil afukan untuk rnenamb berat ikan'ilcanny
                         alr


        Decreasg level ofthe pondwater
           the
        Mengurangkanparas air kolam
     I   Decrease quantity ofthe fish
            the
        Menguranglcanbi Iangan iImn
     UI  Increasethe quantity of the fish food
        Menambahlanntiti makananikan
        Replacethe'pondswater
        Menggantikart air lcol
                  am


        I and III
        I danlll


        I and IV
        TdanTY


        II andIII
        ll danlll


        II and IV
        ll dan|Y
                                         [Lihat sebelah

         JPN
018 20l I Hakcipta                                     SULIT
  ST'LIT                              018
            an
     Diagram shows investigation.
         2
     Rajah2 tnenunjukkan perryiasatan
              suatu
                     Diagram2
                     Raiah2

              aftertwo weeks?
       Whatwill happen
       Apakahakanberlakuselepas minggu?
                   dua

            Growthof shoots      Growthof roots
                 pucuk
           Pertumbuhan.       Pertumbuhan akar

               Upward        Downward
       A        Ke atas       Ke bawah
             Downward         Upward
       B      Ke bawah         Ke atas
             Downward         Downward
       c      Ke bau,ah        Ke bautah
               Upward        Upward
       D        Ke atas        Ke atas

I
t
                                  pihat sebelah
                                      SULIT
   018 2ol I HakciptaJPN
 ST]LIT                                     018
    Diagram shows situation thelogging
       3  the    in     area.
               di
            situasi sebuahkawasanpembalaknn.
    Rajah3 menunjukkan


                   n
                     Diagram3
                     Rajah 3

    What will happen this areaif the activity is not controlled?
            to
    Apakahyang akan berlahtiika awiviti di katvasanini tidak dikawal?

    I   Extinction of animal
       Kepupusan'hatwan
    II  Soilerosion
       Hakisan tanah
    m   Air pollution
       Pencemaranudara
    ry  Increasingsurroundingtemperature
       Peningkatan suhuPersekitaran


       I andII
       I danll

       I, II andIII
       l,ll danlll

       I, II andIV
       l ,Il d a n l Y

       [, II, III andIV
       I, III,ilI danlY


                                      [Lihat sebelah
        JPN                                 SULIT
018 201tHakcipta
 STJLIT                                      018
 7  TableI showthesources pollution its affectX andY to theenvironment.
              of     and
             punca-punca
    JadualI menunjukkan     pencenarandanlcesan dan Y kepada
                            X       olam
    sekitar,


         Sources pollution
             of                 Effect
        Punca-nunco pencemaron            Kesan
          Burningforest               X
         Pembakaran hutan
           Toxicwaste                Y
           Sisatoksik

                      Table 1
                      Jadual I


    What is the effect of that pollution sources?
    Apakah kesandari punca pencelnarantersebut?                x                   Y

      Thenumber organism water
           of     in           become
                   increase Theanimal   extinct
      Jumlahhidupanair bertambah           pupus
                        Haiwanmenjadi
      Flashflood                 Landslide
      Banjir kilat                Tanahruntuh
      Blocktheflow of river            Cause    di{Iiculties
                              breathing
      Menyekatpengaliranair sungai             bernafas
                            Kesulraran
     Destroy habitat animal
        the   of               Release smell
                               bad
    D Memusnahkan itat haiw
          hab    on            Menghasilkanbaubusuk
                                      [Lihat sebelah

        JPN
018 201IHakcipta                                  SULIT
 SULIT                                      018 8  Table2 showsthe resultof an investigation
                        aboutthe numberof deerthat canbe
    huntedby certainanimal.
                  penyiasatantentangbilangan rusa ysng dapat diburu
    Jadual 2 menuniukkanlreputusan
    olehhaiwan teftentu.         Type of animal       Number of deer that can be hunted/week
         Jenk haiwan        Bilansan rutsil vans danat diburu/ mineeu
           Lion
                                6
           Sinea
           Wolf                   5
          Serisala
          Leopard
                                I
        Harirnaubintanq
           Tiger
                                I
          Harimau

                      Table2
                      Jadual 2


    What is the conolusionof the investigation?
    Apakah kesimpulanpenyiasatan itu?


    A   The sizeof the animalsdetermines numberofthe animalsthan can be hunted
                      the
                  bilangan haiwanyang dapat diburu
       Saiz haiwan tnenentulran
    B   Largeranimalsrequiresmore food
                   lebih banyakmakanan
       Haiwanyang besarmemerlukan
    C   Animals that live in groupget food easier
       Haiwanyang tinggal berhtmpulan lebih mudahmendapatkanmafunan
    D   Lions, wolf, leopards tigersarepredator
                 and
       Singa, serigala, harimau bintang, dan harimau adalah pemangsa.
                                     [Lihat sebelah
    Hak  JPN
018 2011 cipta                                  SULIT
 ST]LIT                                         018      Diagram4 showsthe ability of threematerialsR, S and T to allow light to pass
      through.
                                       cahaya
      Rajah 4 menunjukkanlceupqtaantiga bahanR, S dan T untuk membenarknn
      menembusinya.
                            #fuck,S           dffstr

                        Diagram4
                         Raiah4

                ofthe material?
       Whataretheproperties
       Apalrahsifat-sifatbahan itu?


              R           S            T

            Opaque        Translucent       Transparent
       A     Legap        Lut cahaya        Lut sinar

           Transparent      Translucent        Opaque
       B    Lut sinar       Lut cahaya        Legap

           Transparent       Opaque        Translucent
       C    Lut sinar        Legap         Lut cahaya

            Opaque        Translucent       Transparent
       D     Legap        Lut cahaya       - Lut sinar
                                        [Lihat sebelah
018 zotI HakcipaJPN                                    SULIT
                      l0                018
SULIT

                                      P, R
10   The following information oompares numberof the marblesin containers Q,
                    the
    and S. All marblesarethe samesize.
                  bilangan guli dalam bekasP, g, R dan S' Semuaguli
            mcmbandingkan
    Maklumat beriArut
    adalah samasaiz.

                         than
        P canbe filled up with moremarbles Q
        P boleh diisidengan    guli
                   barryak daripadaQ

        R canbefilled up with mor6marbles P but less
                        then    thanS
        R boleh diisilebihbanyak daripada tetapihrang daripada
                    guli    P         s                   represent information?
     which of thefollowingbarcharts   the
               yangmewakilimaklumattersebut?
    " Cartapalangmanakah


 A
                           Number marbles
                              of
    Number marbles
       of                       guli
                           Bilangan
    Bilanganguli
                  Container                 Container
                  Belcas                  Bekas
  c                       D
                           Number marbles
                              of
    Number marbles
       of
        guli                 Bilanganguli
    Bilangan
                                       Container
                  Container
                                       Bekas
                  Bekas


                                     [Lihat sebelah
                                         SULIT
018 2olI HakciPaJPN
 ST]LIT                    l1                     018 ll    The informationbelow showswatercycle process.
                    proseskitaran air.
      Maklumat di bawah menuniukkan


          The rain falls onto the groundand finally back into the ocean
        J
          Hujan turun ke Burni dan akhirnya mengalir kc laut
                  rises, coolsandcondenses tiny water droplet
          As thewatervapour  it        into
        K  Apabilawapair menyeiat diseiukknn mengalami
                     ,ta     dan    lcondewasi meniadi
          titik air yang halus
                 in    join
          Thedroplets theclouds together theybecome heavy
                           until     too
        L
                          dan   lebih berat
          Titisanair di dalamawanberfiabung meniadi
                 river andlakesevaporates watervapourwhich then rises
          Water in ocean,           as
        M  into the air
          Air di laut, sungai dan tasik terseiatmeniadi wap air di udara


        the   sequence.
      Choose correct
      Pilih urutanyong betul.


      A    M,K L ,J
      B    J,M,K ,L
      C    L ,J,M,K
      D    K ,L ,J,M
                                           [Lihat sebelah

        JPN
018 20lI Hakcipta                                      SULIT
                       t2                018
 SIJLIT t2                       lines'
     Diagram5 showselectriccablestransmission
              kabelelektrilc
     Rajah 5 menunjukkan
                     Diagram5
                     Rajah 5


     Whatwill happen cables I '00 a.m'dan 1'00p.m.?
            to   at
     Apakahyang akan berlakupada kabel pukul 1.00a.m.danpada 1.00p.m.?


             1.00a.m.        1.00p.m.
              sag          No change
              Kendur      Tiadaperubahan
              Tight          sag
              Tegang         Kendur
             No change         Tight
            Tiadaperubahan       Tegang
             No change         sag
      D
            Tiadaperubahan       Kendur
                                    [Lihat sebelah
         JPN                              SULIT
018 20l I Hakcipta
 SULIT                l3                01E


    Diagram6 shows metalspoon hsated.
           a     was
            sudu
    Rajah6 menunjukkan logamdipanaskan.
                      Metalspoon
                      SuduLogam
                       Candle
                       Lilin

     '             "ff:ruu
             if
    Whatwill happen, theheatedmetalspoonimmersed a boaker ooldwater?
                         in    of
    Apakah        jilw
        alrnnberlalcu sudulogamyang     direndam dalambikar berisi
                     dipanaskan    di
    air sejuk?


        Thewatergainsheat
             haba
        Air menerima
              heat
        Thewaterloses
              haba
        Air kehilangan
               wanner
        Thewaterbeoomes
        .Airsemakinpanas
     Iv        cooler
        Thewaterbecome
             sejuk
        Air semakin

        I andII
        I danTl

        I, andIII
        I, danlll

     C  I, II andIV
        l,ll danf'l

    D    I,IL III andIV
        I, II, III danlY
                                 [Lihat sebelah
0182olI Hak  JPN
     cipta                             SULIT
                        l4            01 8
 SI'LIT
 1,4   Diagram7 showsan investigation.
     Rajah 7 menuniukkansuatupenyiasatan-
                                     Mirror
                                     Cerminmuka


                      Diagram7
                       Raiah7

                    is          Diagram
                           describe
     Whichof thefollowingstatementsthemostsuitable       7?
                             Raiah7?
                        menetangkan
                  paling sesuai
            yang manakah
     Antaraberilatt,


         Light cannotpassthroughen opaqueobject
                   objeklegap
         Cahayatidak menembusi

         Light is a formedof energY
         Cahqta merupakansatu bentuktenaga

         Light is reflected
         Cahayadipanulkan


         Light travelsin straightline
         Cahaya bergeraklurus
                                  [Lihat sebelah
                                      SULIT
        JPN
018 2olI Hakcipta
 SULIT                  15           018 15  Diagram8 showsan investigation.
    Rajah 8 menunjukkansatupenyiasatan.
                          .'.,,
                           \l ,
                       ffiffi
                        "*\\'/-
                    Diagram 8
                    Rajah I


    What doesthe investigationprove?
    Apakahyang dibudikan dalamperryiasatanitu?


          can
        Force beseen
        Dayadapatdilihat


          can  the  ofthe object.
        Force change shape
        Dayabolehmengubah  objek
                bentuk


                    object
        Forcecanmovethe stationary
            h   rakkanobjekyangpegun
        Dayabole mengge


        Forcecanohange directionofthe object
              the
       Dayabolehmengubah pergerakan
               arah    obiek
                               [Lihat sebelah
018 201| HakciptaJPN                        SULIT
    STJLIT                  16                  0r8

    l6  Diagram shows loadof 10kg areplace a surface a material.
          9  a           on    of
       Rqiah9 menunjukkan
               beban kgyangdiletaldran atas
                  1A        di  permukaan bahan.
                                 satu


                                    roughsurface
                                    permukaan kasar
                       Diagram 9
                       Rajah 9

       which of the following method showsthe easiest
                             way to movo the load?
      Antara berihtt yang nanakah cara paling mudahuntuk menggerakfunbebantersebut?
       il       I   Place bearing
            ball  under load
                  the
             bebolabesidi bav,ah
          Letakkan         beban
      il   Sprinkled
              talcumpowder thesurface material
                   on     of
          Menaburkanserbukbedakpadapermukaan
                          bahon
          Rollers placed
             are   under load
                   the
               penggulmg bautah
          Meletalrkmn    di   beban
            the
          Cover loadwith thepaper
          Balutkanbebandengan
                   kertas


          I andII
          I danll


          I andIII
          I danlll


         I andIV
         I danlY


         II andtV
         ll danlY                                       [Lihat sebelah
  018 201IHakcipta
          JPN                                SULIT


J
1
i
                                              E
                    l7                    018 17      l0
    Diagram shows    classified group Q andR.
           objects    in   P,
             beberapa
    RajahI0 menunjukkan    objekdikelaskandalamkumpulan Q danR.
                               P,       Group               Objects
      Kumpulai,n              Obieh


        P
        a                      q
        R
             '     Diagram10
                   Raiah10

                 P,
    Whichof thefollowingrepresent Q andR?
                mewakili Q danR?
    Antaraberihttyang manalmh   P,
           P           a           R
       Can be stretched   Floatonwater      Absorb water

       Boleh diregang    Terapung air
                     di       Menyerap air

          electricity
       Conducts       Absorbwater      Canbe stretched
       Mengalirkanelektrik     air
                  Menyerap        Bolqhdiregang
       Can be stretched       electricitY
                  Conducts        Absorb water
       Boleh diregang    Mengalirkan elektik  Menyerapair

          electricity
       Conducts       Can be stretched    Float on water

    D  MengalirkaneleHrik  Boleh diregang     Terapungdi oir                                      [Lihat sebelah
0I8 eottHakciptaIPN                                SULIT
  SI]LIT                    18                 018  18    Diagram 11 showsa campingactivity.
      Rajah I I menunjukkanaktiviti perkhemahan.
          b
                  -{l1'+l
                       Diagraml1
                        Rajah I I

      Which sourceof electricify is suitable bring on their camping?
                         to
      Manalrahsumbertenagaelehrik yang sesuaidibawasemasd
                               merekaberWrcmah?

      A   Torch light
         Lampusuluh

      B   Battery
         Bateri

         Dynamo
         Dinamo


         Solarcell
         Sel suria                                       [Lihat sebelah
018 2oll HakciptaJPN                                SULIT
  SULIT                 19                    018  19  Diagram shows condition balloons aninvestigation.
        12  the    of    in
    Rajah12 menuriukkan          penyiasatan.
             luadaanbelondalamsuatu
      BeforeP being punctured         After P beingpunctured
      SebelumP dibocorkan              P
                          Selepas dibocorkan

                    Diagam 12
                    Rajah l2

    What conclusion can be made?
         simpulanyang boleh dibuat?
    Apakah lce


        Air is light
        Udarasangstringan

        Air occupies
             spaoe
              ruang
        Udaramemeruhi


        Air hasvolume
        Udaramempunyai ipadu
              is


        Air hasmass
              berat
        Udaramempunyai
                                      [Lihat sebelah

018 zotI Hakcipra
        JPN                                SULIT
  ST]LIT                   20                    0r8


  20  A plate of rice was left on a table. Why was the rice spoilt after two days?
     Sepinggannasi diletakkan di atassebuahmejo,Mengapafuh nasi itu menjadi basi
     selepasdua hari?

     A   It was exposed the air
                to
         Ia terdedsh lepada udara

     B   It was kept for a long time
         Ia disimpan terlalu lama

     C  , It was causedby bacteriaand fungus
         Ia disebabkanoleh tindakanbaheria dan hiat

     D   The flies settleon the rice
         Lalat hinggappada nasi
                                                  \
                                         [Lihat sebelah
018 2ol I Hakcipta
         JPN                                   SULIT
 SULIT                    2l                     018


 Zl  A pictographshowsthe quantities plasticbottlewhich are collectedfrom different
                   of
    plaoe.
    Piktograf rnenunjukkankuantitibotol plastikyang dikumpulkandari beberapatempat.
                          Numbers of plastic bottle collected


          Hospital
          Haspital


         Foodcourt
         Medanselera


            estate
         Housing
           peramahan
       Krvvosan


        Schoolcompound
        Kawasansekolah


                          F  = 5obotttes
                             so botot
                        !

                            aboutthe sourceof plasticbottle?
     Which of the fotlowing is the conect statement
     Antara pernyataan berihtt, yang manakah betul mengenai surnber botol plastik yang
     dipungut?
     A   Bottle collectedfrom hospitalis the lesser
         Botol paling sedikit dtpungutdari lwwasanhospttal
     B   Bottle collectedfrom housingestate   than from schoolcompound
                          lesser
                         perumahankurang daripada lawasan
         Botol yang dipungut dari ftawasan
         sekolah
                fromfoodcourtlessor school
         Bottlecollected         than   coinpound
         Botolyang dipungutdari geraimakanan        daripadakavvasan
                          kurangberbanding
         sekalah
                fromfoodcourtis thehighest
         Bottlecollected
         Botolyang dipungut     selera
                  dari medan   paling banyak                                         [Lihat sebelah
         JPN                                   SULIT
018 20l I Hakcipta
  S['LIT                   22                     usi      The following informationshowsa composting processes.
      trrtaffiunntberihttmentt2jtilrh,anprosesmenyedi&anbajakompos,


      P -   Closethecontainer a certain
                  for    periodof time until it besomes
                                      fertilizer
          Tutupbekastercpbutuntukjangkamasa tertentusehingga'menjadi baja

    'a - -             strbstances produce
          Mix waferan*chemieal    to    heat    **R .,       an-d.:mix$9
          .Coilecl        wrrste
                   grganic
           Kumpaldgngaul bahanbumtgan j
           -i


        I
      S -   Orgg*icwasteis anangedlayerby layerin a eonialnir
          BalienLttmhga*organik
                    disrsunlapisdetntlapisdi dalan bekas


         the
      Choose corret seqrenee.
      Pilih urutm yang betul.


      A    & S ,Q,P
      B    S ,Q,B R
        t
     C..,'*.  S,5.,'
         er'F,
    r'.D';.' p;( $r:e..
  '.-:.,  ,:
                                       [Lik*t'ssbelth
   }raf(
{n82on'i' ctpthrpN                                    SULIT
  ST]LIT                  23                  018
  23  Diagram 13 showsthe rottenorange.
                 orenyang telah rosak
     Gambarlj menunjukkansebiji
                    Diagram13
                     Rajah Ij

     What conditionsare suitablefor the growthofmould on the orange?
     Apaknh keadaanyang sesuaiuntukpertumbuhanhtlat pada oren itu?
     A   Hotanddry
        Panasdan kering
     B   Cold and dry
        Sejukdan l<ering
     C   Hot and damp
        Panas dan lembap
     D   Cold and damp
        Sejukdan lembap
                                      [Lihat sebelah
018 zol I Hakcipta
         JPN                                SULIT
  STILIT                 24                 018  24    Diagram belowshows Solar
          14    the  System.
     Rojah14menunjukkan
             SistemSuria.
             @@                     e-g'"
                    Diagram14
                    RajahI4


     Whatwill happen theEarthtakeplace
            if         Pluto?
            jika
     Apaakanberlalat Buni mengambil  Pluto?
                   tempat
     I    Therotationof theEarthbecome
                      faster
         PuturanBuminie4jadi
                  lebihcepu
     II   Theseawill freeze
         Lautanakanbeht
     m           will
         Ail livingthings die
           benda
         Semua  hidupakanmati
     ry               the
         Time takento movearound Sunincreases
         Masayang diambiluntukberedar
                      nengelilingiMataharibertambah


     A    I, II andIII
         I, lI danlll
     B    I, II andIV
         I,lI danIY
     C    I,IIIa n d IV
         l,lll danlY
     D    II,IIIa n d IV
         lI,IIl danlY
                                   [Lihat scbelrh
018 20ll l{akciptaJPN                            SULIT
SULIT                   25                  018
25   Which of the following causing phases the Moon?
                   the  of
                       keiadianfasa-fasaBulan?
    Antara berikut, manakahymtg menyebabkan


    A   The shapeof the Moon that canbe seenfrom the Earth
             Bulanyang dapatdilihat dari Bumi
       Bentuk-bentuk
    B   The rotationof the Moon aroundthe Earth
       PeredaranBulan mengelilingiBumi
    C   The rotationof Moon aroundthe Sun
       Peredaran Bulan mengelilingi Matahari
    D'  Reflectionof light from Moon to Earth
       Pantulan cahavaBulan ke Bumi


 26   Diagram 15 showsthe phases the moonat differentday ofthe month'
                 of
                  bulanpada hari berlainandalarntempohsebulan'
    Rajah 15 menunjukkanfasa-fasa
         M         N          o         P

                    Diagram15
                     Rajah15

    Choose corect sequence.
       the
    Pilih urutanyang betul.
    A   O,M,N ,P
    B   O,P ,M,N
    C   O,N ,M,P
    D   O,P ,N ,M                                     [Lihat sebelah
         JPN                               SULIT
018 2ol l Hakcipta
 SULIT                  26                     018


 27                                      of
     Diagram16 showsthe positionof the Sun,theMoon andthe Earthduringeclipse
     the Sun.
                   Matahari,Bulan dan Bumi semasa
     Rajah 16 menunjukkankedudukan               Gerhana
     Matahari.
            Sun          Moon        Farth
           Matahari         Bulan       Bumi


                     Diagram16
                      Rajah 16


     Which of the following arethe corect stages the phenomenon?
                          of
                        peringkn*peringkat gerhanayang betul?
     Antara berikut, yang manakahmenunjukkan


             a.m.
           10.00     10.10
                    a.m.        a.m.
                            10.40         a.m.
                                     11.05


     A
     B
     C     D
                                       [Lihat sebelah
018 201IHak  JPN
     cipta                                   SULIT
 SIJLIT                   21                   018 28    Diagram shows
          17  timetaken a workerloading
                 for            ontoa lorry.
                         threebarrels
      Rajah!7 menunjukkanmasayang      peke(a memindahkan buah
                      seorang
                   diambil             tiga
              lari.
      tongkeatassebualz           fr
          s-rl
                -€=
                dGF_
                -.F        F=
          Without simplemachine       Usingsimplemachine
           Tanpamesinringkas         Dengan mesinringkas
             30 minutes             10minutes
              30 minit              10 minit


                       Diagram17
                        Raiah17

      Which of the followirrg statement true?
                      is
                       y
      Antara berikut, pernyataan manakah ang betul?


      A   Work is fasterwhen using a simplemachine
                           mesinringkas
         Kerja lebih cepat apabila menggunakan
      B             whenusinga simplemachine
         Massof barrelsdeceases
                            mesinringkas
         Jisim tong berkurang apabila menggunakan
      C             whenusinga simplemachine
         Longertime is needed
                            mesinringkas
         Lebih masadiperlukanapabilamenggunakan
      D             when usinga simplemachine
         More energyareneeded
                             mesinr.tngkas
         Lebih tenagadiperlukanapabilarnenggunakan
                                       [Lihat sebelah
        JPN
018 201IHakcipta                                   SULIT
 SULIT                 28              018 29         Zainon
    Diagram shows,
        18         on
              standing thestool.
              Zainonberdiridi atasbangfu.
    Rajah 18 menunjukkan
                    Diagram18
                     Rajah18

                    her
    Whichof thefollowingwill increase stability?
    Antaraberihttyang mdnakah       kestabilannya?
                dapatmenambahkan


             area
       Increase base ofthe stool
           the
       Menamb luastapak bangku
          ah
       Increase heightof thestool
           the
       Menamb ketinggianbanght
          ah
       Decrease surface of tho$ool
           the   area
                  an gku
          anglran aspermuka ban
       Mengur   lu
       Increase surface of the stool
           the  area
       Menarnb luaspermukaan
          ah      bdnght
                                [Lihat sebelah
    I    JPN
0I8 201 Hakcipta                            SULIT
  ST]LIT                     29                 018        19
     Diagrams shows tool.
           a
     Rejah19menunjukkan   alat.
             sejenis
                      Diagram19
                       Rajah19

                      principle thetool in Diagram
     Whichof thefollowingtoolsusethesame    as         19?
     Antara alat-alat berihtt, y*rg **okirh       prinsip yang samadenganalat di
                          menggunakan
     dalam Rajah 19?
                                    q
        I andII
        I danll
        I andIV
        I danlY
        II andIV
        ll danlY
        III andIV
        lll danlY
                   END OF SECTIONA
                  BAIIAGIAII A TAMAT


018 eott HakciptaJPN                                 SULIT

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:31
posted:9/1/2011
language:English
pages:29