Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Brief - DOC

VIEWS: 13 PAGES: 6

 • pg 1
									Burgemeester en Wethouders

Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 030 - 286 10 00 Fax 030 - 286 12 24
www.utrecht.nl
de (plv.) leden van de Commissie voor Stad en Ruimte
Behandeld door  Pieter Eckhardt           Datum       22 september 2009
Doorkiesnummer  286 64052              Ons kenmerk    LRU 09.092673
E-mail      p.eckhardt@utrecht.nl        Onderwerp     Huisvesting Utrechtse Bazaar
Bijlage(n)    Geen
Uw kenmerk                       Verzonden
Uw brief van                      Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermeldenGeachte dames en heren,Tijdens de raadsinformatieavond d.d. 18 juni 2009 is gesproken over de nieuwe huisvesting Utrechtse
Bazaar. Toegezegd is nader contact te leggen met de Bazaar en de fam. van Doorn en tevens tot een
eerste beoordeling te komen van de plannen zoals deze op de raadsinformatie zijn gepresenteerd.

Wij hebben in eerste instantie de gesprekken gehad met de Bazaar en de fam. van Doorn en een eerste
beoordeling laten plaatsvinden van de plannen van de Bazaar.
In deze brief doen wij hiervan verslag en geven wij ook onze conclusies weer.

Achtergrond

De gemeente heeft langdurig onderhandeld met de Veiling Vleuten over aankoop en ontruiming van
het Veilingcomplex. Belangrijkste knelpunt was een vervangende locatie. Uiteindelijk heeft de veiling
zelf de verantwoordelijkheid genomen voor het vinden van een vervangende locatie. In de tweede helft
2007 is overeenstemming bereikt over de aankoop van het gehele complex. Met de veiling is
overeengekomen dat zij uiterlijk 1 maart 2010 het veilingcomplex ontruimt. De veiling vestigt zich in
Ede en de bouw van het nieuwe complex zit op schema.
Bij de aankoop van het veilingcomplex aan de Utrechtseweg is met betrekking tot de
huurders/gebruikers van het complex afgesproken dat de veiling zorg draagt voor het tijdig
uitplaatsen van alle huurders/ gebruikers met uitzondering van de huurder Utrechtse Bazaar.
De gemeente Utrecht is verantwoordelijk voor beëindiging van het gebruik van het Veilingcomplex
door de huurder Utrechtse Bazaar c.q. voor een vervangende locatie voor de Utrechtse Bazaar. De
Utrechtse Bazaar huurt het huidige veilinggebouw alleen gedurende de weekeinden
De gemeente wil het complex slopen ten behoeve van woningbouw

Zoektocht locaties

In dezelfde periode dat de gemeente op zoek ging voor een vervangende locatie voor de Utrechtse
Bazaar, heeft op 1 september 2005 de gemeenteraad besloten het Veemarktcomplex te ontwikkelen
als woningbouwlocatie en tegen die achtergrond de Veemarkt te verplaatsen naar de locatie Haarrijn in
Leidsche Rijn tenzij uit een vergelijkend onderzoek zou blijken dat er betere locaties voorhanden zijn.
Hieraan was gekoppeld dat voor de nieuwbouw tevens huisvesting ten behoeve van de Utrechtse
Bazaar zou worden meegenomen.
Burgemeester en WethoudersDatum: 22-09-09
Ons kenmerk 09.092673
Op grond van een vergelijkend onderzoek (oktober 2005) naar een vijftal locaties besloot het college
op 8 november 2005, dat er twee kansrijke locaties in Leidsche Rijn overbleven: Haarrijn en
Leeuwenstein Zuid. De directeur van het Projectbureau Leidsche Rijn kreeg opdracht de beide
overgebleven locaties nader te onderzoeken en een voorstel voor een definitieve locatie aan het college
voor te leggen.

Het Projectbureau heeft het vergelijkend onderzoek na de zomer van 2006 in concept afgerond:
Leeuwenstein Zuid bleek op grond van de in september 2005 geformuleerde criteria de meest
geëigende locatie van de twee, mede vanwege het maatschappelijk draagvlak.

Bestuurlijk overleg tussen de meest betrokken wethouders leidde vanaf medio 2006 tot nieuwe
onderzoeken. Zowel Haarrijn als Leeuwenstein Zuid zijn met enkele inpassingvarianten opnieuw
bekeken.

Tegelijkertijd is er contact gezocht met gemeente Nieuwegein. Bestuurlijk en ambtelijk is gesproken
over verwerving van de Greenery, een veilinghalcomplex gelegen op industriegebied Liesbosch.
Uiteindelijk bleken de aankoopsom als ook de beperkende voorwaarden van de gemeente Nieuwegein
voor de ontsluiting van het terrein onoverkomelijk. In april 2007 is daarom besloten af te zien van
aankoop. In een brief van 17 april 2007 (kenmerk 07.0441 60) ben u daarover vertrouwelijk
geïnformeerd over de stand van zaken.
In dezelfde periode heeft ook de Utrechtse Bazaar getracht een deel van het complex, het voormalige
veilinggebouw van de Greenery, aan te kopen. De gemeente Nieuwegein wilde niet meewerken met
name vanwege de zondagsopenstelling. Tevens was de hoge vraagprijs financieel een stuikelblok.

De (on)mogelijkheden van nieuwbouw van de Veemarkt

Een verantwoorde exploitatie van de Veemarkt bleek destijds alleen op de huidige locatie verantwoord.
Dat staat tegenover het belang van het raadsbesluit van 1 september 2005 om woningbouw in
Voordorp Zuid te realiseren.
Alles afwegende hebben wij als college de conclusie getrokken dat het belang van woningbouw
zwaarder weegt dan het belang van de Veemarkt. Hiermee is een keuze gemaakt voor wat in ieder
geval in het belang van de inwoners van onze stad is: aanvullende (sociale) woningbouw.
Wij hebben daarom 6 Juni 2008 voorgesteld om de exploitatie van de Veemarkt per 1 januari 2011 te
beëindigen.

Dit besluit betekende voor de Utrechtse Bazaar, dat een aan de Veemarkt verbonden ontwikkeling niet
langer mogelijk is. Wel is besloten het bestaande hallencomplex in Leeuwensteyn Zuid per
1 januari 2010 tijdelijk beschikbaar te stellen aan de Utrechtse Bazaar.

Uw raad heeft op 4 September 2008 het volgende besloten:

1. de uitkomsten van het onderzoek naar de verplaatsing van het Veemarktcomplex vast te stellen en
op grond van die uitkomsten te besluiten dat verplaatsing niet verantwoord is;

2. de exploitatie van het Veemarktcomplex per 1 januari 2011 te beëindigen om herontwikkeling van
Voordorp Zuid voor woningbouw, als vastgesteld door de raad op 1 september 2005, mogelijk te
maken en

3. het hallencomplex in Leeuwesteyn Zuid per 1 januari 2010 tijdelijk te reserveren als ruimte voor de
Utrechtse Bazaar.

Met inachtneming van Motie M35 /2008, in deze motie wordt gevraagd: particuliere initiatieven om
alternatieve locaties binnen Utrecht te exploiteren, waar mogelijk, te faciliteren.
                                                     2/6
Burgemeester en WethoudersDatum: 22-09-09
Ons kenmerk 09.092673
Het Projectbureau Leidsche Rijn heeft punt 3 verder opgepakt: De Utrechtse Bazaar.
Ten tijde van het onderzoek naar vervangende locaties voor het Veemarktcomplex is afgesproken dat
de Utrechtse Bazaar ook meegenomen zou worden in deze zoektocht. Zoals hierboven besproken,
bleek Leeuwesteyn Zuid hiervoor binnen Leidsche Rijn de minst bezwarende locatie.

Nadat is besloten dat het Veemarktcomplex niét naar Leidsche Rijn verhuist, zijn gesprekken gevoerd
met de Utrechtse Bazaar om hen alsnog in Leeuwesteyn Zuid te huisvesten, in dit geval met behoud
van de beide hallen aan de Groenewoudsedijk 5 en 6 en (bijkomend voordeel) met behoud van het
bedrijf Van Doorn wat daar reeds is gevestigd.
De Utrechtse Bazaar gaat de grootste hal huren (foto rechts) en van Doorn verhuist de activiteiten die
nu gedeeltelijk plaatsvinden in de rechterhal in zijn geheel naar het kleinere linker pand.Feitelijke gegevens

  1.  De Utrechtse Bazaar huurt thans de ruimte van vrijdagmiddag 15.00 uur t/m zondagavond
     18.00 uur (opgave Veiling en conform Huurovereenkomst). De Utrechtse Bazaar stelt dat de
     tijden van 13.00 uur t/m zondagavond 22.00 uur zijn.

  2.  Bij het Veilingcomplex huurt de Utrechtse Bazaar 11.000 m² (conform de Huurovereenkomst)
     een kantoorruimte van 175 m² gedurende de gehele week (opgave Veiling)

  3.  In Leeuwesteyn Zuid is het oppervlakte van de grote hal: ruim 11.000 m² (11.343 m²).

  4.  Op het veilingcomplex zijn circa 1000 parkeerplaatsen aanwezig. Bij tellingen is gebleken dat
     er op een zondagmiddag wel 1.200 auto's staan geparkeerd (oppervlakte 35.931 m²). De
     Utrechtse Bazaar claimt 1.500 parkeerplaatsen. Hierbij claimen zij 300 parkeerplaatsen in de


                                                     3/6
Burgemeester en WethoudersDatum: 22-09-09
Ons kenmerk 09.092673
     openbare ruimte om de veiling heen. Dit zijn echter plekken waar officieel niet geparkeerd
     mag worden.

  5.  Het terrein in Leeuwesteyn Zuid is groot: 38.038 m². Ook hier kunnen circa 1.200 pp worden
     gerealiseerd. Mocht blijken dat dit onvoldoende is, is er de overloop mogelijkheid om de auto's
     in het P+R Hooggelegen te parkeren dat grenst aan het terrein en waarvan de aanbesteding nu
     loopt. Eerst 1.000 pp, uit te breiden met nogmaals 1.000 parkeerplaatsen

Bezwaren van Utrechtse Bazaar tegen de locatie.

In de eerste gesprekken na het raadsbesluit van 4 september 2008, gaf De Utrechtse Bazaar aan dat de
gemeente aan hen zou hebben beloofd dat zij het gehele terrein in Leeuwesteyn Zuid zouden kunnen
huren inclusief het pand dat van nu Doorn huurt. Navraag bij een (oud) medewerker leert, dat dit niet
is toegezegd. Daarnaast wordt op deze manier een probleem gecreëerd, omdat Van Doorn dan moet
worden herhuisvest. De Utrechtse Bazaar heeft in mei 2008 nog een brief naar het College geschreven
waarin zij meldden Leeuwesteyn Zuid een goede vestigingsplaats te vinden.

De Utrechtse Bazaar (U.B.) meent dat zij er sterk op achteruit gaan, met name wat betreft
parkeerplaatsen. Dit is ons inziens onterecht, omdat het nieuwe parkeerterrein aan de
Groenewoudsedijk even groot is als het huidige parkeerterrein achter de veilinghallen.
Huidige Stand van zaken

Bestemmingsplan
De Utrechtse Bazaar huisvesten in het pand aan de Groenewoudsedijk is volgens het vigerende
bestemmingsplan Uitbreidingsplan in hoofdzaak "Utrecht Zuid-West II" uit 1957 niet mogelijk.
Een nieuw bestemmingsplan voor het gebied, kop van Leeuwensteyn Zuid is op dit moment in
voorbereiding. Dit najaar is het voorontwerpbestemmingsplan gereed en zal in procedure worden
gebracht. Dit bestemmingsplan behelst een groter gebied dan alleen de hallen aan de
Groenewoudsedijk. Tevens wordt hier de P&R Hooggelegen en directe afrit vanaf de A2 in geregeld.

Haalbaarheidsonderzoek en klaar maken hal voor UB.
Het Projectbureau Leidsche Rijn is in samenwerking met StadsOntwikkeling (afd. bouwmanagement)
bezig om een inventarisatie te laten maken van het bestaande gebouw aan de Groenewoudsedijk.
Uit deze inventarisatie dient naar voren te komen welke aanpassingen de gemeente als verhuurder aan
het gebouw moeten verrichten om het pand geschikt te maken voor de vestiging van onder meer de
Utrechtse Bazaar. Deze uitkomsten zijn naar verwachting eind september beschikbaar.

Planning

Op 1 Maart 2010 verhuist de veiling naar Ede. Op dat moment dient in feite ook de Utrechtse Bazaar te
zijn verhuisd. Binnen de gemeente wordt alles in het werk gesteld om het nieuwe bestemmingsplan op
die datum rechtsgeldig te hebben. Dit hangt echter sterk af van de bestemmingsplanprocedure.

Naast de bestemmingsplanprocedure loopt het traject van aanpassing van de bestaande hal
(Groenewoudsedijk 6) voor de Utrechtse Bazaar en de verhuizing van Van Doorn naar de hal aan de
Groenewoudsedijk 5. Dit zal rond dezelfde periode gereed moeten zijn. Alhoewel van Doorn ook graag
meer ruimte zou behouden, kunnen zij goed leven met de situatie zoals die door de gemeente wordt
beoogd.
                                                      4/6
Burgemeester en WethoudersDatum: 22-09-09
Ons kenmerk 09.092673
Optie Lage Weide

De Utrechtse Bazaar geeft aan belangstelling te hebben voor de voormalige Douwe Egberts locatie aan
de Atoomweg 111-115 in Lage Weide. De Utrechtse Bazaar wil de automarkt en de evenementen die
thans gevestigd zijn op het veemarktterrein eventueel betrekken bij de nieuwe ontwikkeling op Lage
Weide.
Deze plannen zijn aan u gepresenteerd op de raadsinformatieavond d.d.18 juni 2009.
In aansluiting daarop hebben wij in een gesprek met de Utrechtse Bazaar een toelichting op deze
plannen gehad. Daarin is afgesproken dat de voorbereidende werkzaamheden voor de herhuisvesting
van de Bazaar aan de Groenewoudsedijk worden voortgezet. Parallel zal een eerste beoordeling van de
"Lage Weide"-plannen van de Utrechtse Bazaar plaatsvinden.
De locatie aan de Atoomweg is in handen van een ontwikkelaar en deze partij heeft het voornemen om
het terrein uit te geven ten behoeve van de vestiging van een distributiecentrum.

Profiel van Lage Weide
Het profiel van Lage Weide is 'modern gemengd bedrijfsterrein' met een multimodaal karakter. Dit is
ook de inzet van het nieuwe bestemmingsplan.
Over de wijze waarop multimodaliteit exact vormgegeven gaat worden, loopt op dit moment een studie
in gezamenlijk opdrachtgeverschap van Industrievereniging Lage Weide, Kamer van Koophandel,
Provincie Utrecht en gemeente Nieuwegein en gemeente Utrecht.
Een combinatie van de functies Utrechtse Bazaar c.q. automarkt c.q. evenementen past niet binnen het
beoogde profiel van Lage Weide.


Uit het Ontwikkelingskader bedrijventerreinen blijkt een duidelijke behoefte aan gemengd modern
bedrijfsterrein. Met de uitgifte van De Wetering-noord is er op dit moment alleen nog Haarrijn en op
termijn Strijkviertel als modern gemengd terrein beschikbaar.
Op deze terreinen is de maximale kavelomvang circa 2 ha hetgeen betekent dat grotere bedrijven en
distributiecentra zich alleen nog kunnen vestigen op Lage Weide. Het bedrijventerrein Lage Weide kan
met herontwikkeling van kavels zoals nu op de voormalige DE locatie op korte termijn voorzien in de
vraag naar modern gemengd terrein. Efficiënt ruimtegebruik is van essentieel belang gezien de
toenemende druk op de ruimte.

Verkeer
Verplaatsing van de Bazaar en de automarkt naar Lage Weide betekent een toename van de
verkeersdruk in en rond Lage Weide. Met name verkeerstoename rondom de automarkt zal een
negatief effect hebben op de doorstroming omdat deze activiteit buiten het weekend georganiseerd
wordt.
Becijferd is dat bij een verplaatsing van de automarkt in de ochtendspits ongeveer 1.600 extra
voertuigen in een tijdsbestek van 1,5 uur (06.00-07.30) Lage Weide bezoeken.
De congestie risico's zijn dan hoog omdat de ochtendspits op Lage Weide al rond 6.30 uur op gang
komt en omdat er nu al klachten zijn te horen over de afwikkeling op de kruising NOUW1-Atoomweg.

Gevoelens bij ondernemers
De gemeente en de Industrievereniging Lage Weide (ILW) trekken gezamenlijk op bij de
herstructurering van Lage Weide.
Dit heeft de onderlinge vertrouwensband versterkt. Vanuit de gemeente worden duidelijk kaders
gesteld. Zo vormen het tegengaan van solitaire kantoorontwikkelingen en detailhandel, heikele punten
in de discussies. Door van de ingezette koers af te wijken ten behoeve van een incidentele verzoek van
de Utrechtse Bazaar, loopt de gemeente het risico de goede samenwerkingsrelatie te ondergraven.
                                                     5/6
Burgemeester en WethoudersDatum: 22-09-09
Ons kenmerk 09.092673
Toen er enkele maanden geleden sprake was van een mogelijke verplaatsing van de automarkt naar
Lage Weide, veroorzaakte dat grote onrust bij ondernemers op Lage Weide. Naar verwachting zal
verplaatsing van de Utrechtse Bazaar (al dan niet gecombineerd met de automarkt en
evenementen) naar Lage Weide een gelijksoortige reactie oproepen. Beide functies worden gezien
als downgrading van het terrein in plaats van een noodzakelijke upgrading.


Bestemming en locatie
Het perceel Atoomweg 111-115 is gelegen in een gebied waar het bestemmingsplan Lage Weide-
Noord van toepassing is. Op grond van artikel 4 van de planvoorschriften is de bestemming van de
gebouwen "I-4, Industrie".
De gronden met deze bestemming zijn bestemd voor industriële, ambachtelijke, groothandels- en
vervoersbedrijven met bijbehorende voorzieningen, waarop de Hinderwet niet van toepassing is,
alsmede bedrijven, genoemd in de categorieën 1 t/m 4 van de staat van inrichtingen.


Naar verwachting moet er dus een nieuw bestemmingsplan gemaakt worden om de vestiging van de
Utrechtse Bazaar c.q. automarkt c.q. evenementen mogelijk te maken. Gelet op eerder geschetste
gevoelens bij de ondernemers moet hierbij rekening gehouden worden met de nodige bezwaren en
dit kan consequenties hebben voor de planning om de gewenste datum van 2010 te halen waarop
de veiling in Vleuten ontruimd moet zijn.


Tenslotte moeten wij constateren dat de locatie aan de Atoomweg qua beheersbaarheid van de
openbare orde en veiligheid andersoortige locatie is dan het huidige veemarktterrein. Met name het
tegengaan van illegale (auto) handel in de directe omgeving is op een bedrijventerrein moeilijker te
beheersen. Hetzelfde geldt voor het illegaal overnachten van vroeg komende handelaren.


De gemeente zet in op een overeenkomst met VWE en met de autohandelaren die gericht is op
voortzetting van de autohandel op een locatie elders in Nederland.


Alles overwegende blijven wij van mening dat de keuze om de Utrechtse Bazaar naar Leeuwesteyn
Zuid te verplaatsen, de meest optimale optie is. Uiteraard zijn wij bereid deze keuze in een
persoonlijk gesprek aan de Utrechtse Bazaar toe te lichten.
Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

De secretaris,                   De burgemeester,
                                                    6/6

								
To top