Inhoud - Becker by yaofenji

VIEWS: 57 PAGES: 61

									Inhoud
Veiligheidsvoorschriften      126  Zenders filteren bij FM-DAS     134  Zenders opvragen/opslaan
Richtlijnen m.b.t. de           Programmatype                AM, LW, SW          142
verkeersveiligheid         127  selecteren (PTY)           135  Autostore AM, LW       142
Overzicht knoppen          128  Weergave van PTY in-/           Handmatige afstemming
Beveiliging tegen diefstal     129  uitschakelen            135  AM, LW, SW          143
                     Zender oproepen/opslaan bij FM    135
 Codenummer invoeren        129                       Cd-weergave          144
                     Handmatig instellen FM        136
 Frontje verwijderen        130                        Aanwijzingen m.b.t. de
                     Regio’s               136
 Frontje plaatsen          130                        compactdisc (cd)       144
                      Regionaalfunctie in-/uitschakelen  137
Algemene bediening         131                        Cd’s plaatsen/verwijderen  144
                      Weergave frequentie in-/
 In-/uitschakelen          131  uitschakelen             137  Nummer vooruit/achteruit
 Volume instellen          131  Radiotekst in - /uitschakelen    137  springen           145
 Klankmenu activeren        131  Verkeersinformatie TP            Scan-zoekfunctie       145
 Laagweergave (bass) instellen   131                        Versneld vooruit/terug    145
                     (Traffic Program)          138
 Hoogweergave (treble) instellen  131                        Herhalen van nummers
                      TP-menu activeren/verlaten     138
 Fader (faderregeling)       132                        (Repeat)           145
                      TP in-/uitschakelen         138
 Balans instellen         132  Automatisch volgen instellen    139  Willekeurig afspelen
 Lineaire instelling        132  Rechtstreekse programmering        (Random Play)        146
 Subwoofer- resp.             instellen/wissen          139  Cd-instelmenu        146
  centerspeakervolume instellen  132  MUTE-stand in-/uitschakelen     140   Aantal nummers weergeven  146
 Loudness in-/uitschakelen     132  TP-berichten afbreken        140   Omschakelen nummer/
Radio                133  Volume van TP-berichten       140   cd-tekst weergave      146
 FM-golfbereik inschakelen     133  Geluidsonderdrukking voor de        Thermische beveiliging    147
 Modus FM-menu inschakelen     133  telefoon               141  Aanwijzingen voor cd-r en
 FM-band instellen         133  AM-golfbereik inschakelen      141  cd-rw            147
 Instelmogelijkheden voor de       Modus AM-menu inschakelen      141  Aanwijzing m.b.t. cd’s met
 selectie van zenders        133  AM-band instellen          141  kopieerbeveiliging      147
  Dynamische Autostore (FM-DAS)  133  Instelmogelijkheden voor de
  Zenderzoekfunctie FM - DAS    134  selectie van de zenders       141
  Scanzoekfunctie          13   Zenderzoekfunctie AM, LW, SW    141
  4                    Scanzoekfunctie          142

124
                                                          Inhoud
Mp3-weergave        148       Aantal tracks en totale looptijd      Knipperende diode instellen (LED)  167
 Algemene aanwijzing voor          weergeven             156   Optimale ontvangst instellen (M/S)  167
 mp3            148       Namen van cd’s           157   AUX-ingang (Aux)           168
 Een mp3/WMA-gegevensdrager         Filterfunctie bij cd's       158   Volume signaaltoon (Bev)       168
 maken           148      Telefoonmodus            159  Servicemenu              169
 Playlist maken           149  Telefoon-gebruiksmodus           Servicemenu oproepen/
 Mp3-cd’s plaatsen/verwijderen    150  oproepen              160  verlaten               169
 Omschakelen map/playlist      151   Mobiele telefoon reeds verbonden  160   Reset cd-wisselaar          169
 Nummer vooruit/achteruit springen  151   Mobiele telefoon wordt net         Bluetooth module reset        169
 Naar andere map/playlist gaan    151   verbonden             160  Resetactivering apparaat       169
 Scan-zoekfunctie          151   Mobiele telefoon nog niet        Inbouw van de microfoon        170
 Versneld vooruit/terug       152   verbonden             160  Aansluiten van de microfoon
 Willekeurig afspelen (Random Play) 152   Mobiele telefoon verbinden     161  op de Grand Prix           171
 Herhalen van nummers            Automatisch verbinden       162
 (Repeat)              152   Nummer kiezen            162  Toelichting              175
 Mp3-instelmenu           152   Nummer bezet            163  RDS-SYSTEEM              175
 Naar andere map/playlist gaan   152  Gesprekslijsten           163  Niveau DAS Seek Qual.         175
 Map-/playlistnaam weergeven.    153   Nummer uit gesprekslijst bellen  164  Niveau DAS Seek Name         175
 Omschakelen track/ID3-tag         Gesprekslijsten wissen       164  Niveau Stations RDS          175
 weergave              153  Oproep aannemen           165  Niveau Stations Fix          175
 Audioweergave via een           Gesprek weigeren          165  PTY (programmatype)          175
 optionele Apple™ iPod        153  Gesprek beëindigen         165  Terminologielijst           177
Weergave cd-wisselaar        155  Gebruikersinstellingen        166  Trefwoorden              179
 Gebruik van de cd-wisselaar     155  Gebruikersinstellingen          Technische gegevens          182
 Cd-magazijn laden/verwijderen    155  opvragen/verlaten          166
 Cd-wisselaarmodus selecteren    155   GAL instellen           166  AANHANGSEL               183
 Cd's wisselen/selecteren      155   Functies bij MUTE-instelling       Correcte verwerking van dit
 CDC-instelmenu           156   telefoon (Tel)           166  product (afval van elektrische
 Trackinformatie weergeven     156   Helderheid display (Lum)      167  apparaten)              184


                                                               125
                  GVeiligheidsvoorschriften
Het toestel mag alleen worden bediend als de verkeerssituatie dit toelaat en u er geheel zeker van bent dat u zelf, uw me-
depassagiers of andere verkeersdeelnemers geen gevaar lopen, worden gehinderd of worden gestoord.

In elk geval zijn de voorschriften van de Wegenverkeerswet van toepassing. De plaats van bestemming mag alleen worden
ingevoerd als de wagen stilstaat.

Het toestel mag alleen voor de doeleinden waarvoor het is bedoeld worden gebruikt. Het volume van het toestel moet zo
worden ingesteld dat de bestuurder nog geluiden van buiten kan waarnemen.

Schakel de telefoon niet in de buurt van tankstations, brandstofdepots, chemische fabrieken en explosiewerkzaamheden
in.

Bij storingen (bijv. rookontwikkeling of stank) moet het apparaat meteen worden uitgeschakeld.

Om veiligheidsredenen mag het toestel alleen door een vakman worden geopend. Voor reparaties wordt u verzocht met
uw dealer contact op te nemen.
126
               Richtlijnen m.b.t. de verkeersveiligheid

Deze autoradio is bedoeld en goedgekeurd voor inbouw en gebruik in personenauto’s, bedrijfauto’s en bussen (voertuig-
klasse M, N en O) met een boordnetspanning van 12 V.

Wij raden u aan om het apparaat uitsluitend door deskundig personeel te laten inbouwen resp. onderhouden. Bij een ver-
keerde montage resp. slecht onderhoud kunnen storingen in de voertuigsystemen optreden. Volg de veiligheidsrichtlijnen
van de autofabrikant op.

Werkzaamheden aan de voertuigelektronica (bijv. aansluiting snelheidssignaal) mogen uitsluitend worden uitgevoerd door
een erkend servicestation. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de voertuigelektronica.

Dit apparaat mag uitsluitend op de door de autofabrikant daarvoor bestemde plaats worden ingebouwd.

Kies de apparaatbevestiging zodanig, dat het apparaat bij een eventuele botsing correct blijft zitten.

De stroomvoorziening dient correct te worden afgezekerd.

Wanneer mobiele telefoons zonder buitenantenne in de buurt van de radio worden gebruikt, kan dat storingen veroorza-
ken.

Zorg dat u vertrouwd bent met het apparaat en de bediening daarvan alvorens te gaan rijden. Bedien het apparaat tijdens
het rijden alleen wanneer de verkeerssituatie dat toelaat. Het weergavevolume van de autoradio dient zodanig te worden
ingesteld, dat geluiden van buitenaf (bijv. sirene van de politie) nog goed waargenomen kunnen worden.
                                                          127
Overzicht knoppen


                  2      3    4      5    6     7    8     9
     1                                                   10
               12                     11


   Overzicht knoppen


   1       Linker draaiknop  (INFO)                7  Wisselen naar FM (   )
   2       Knop aan/uit (  )                    8  Wisselen naar AM (   )
   3       Klankknop (    )                   9  Uitwerpknop voor cd (  )
   4       Omschakelen telefoon/verkeersinformatie (  )      10  Rechter draaiknop
   5       LED                           11  Multifunctionele knoppen
   6       Omschakelen naar cd-weergave (   )           12  Display


128
                                               Beveiliging tegen diefstal
Beveiliging tegen diefstal


Codenummer invoeren               Aanwijzing:                N.B.:
Als de autoradio van de stroomvoorzie-      De CODE CARD moet buiten de wa-      De wachttijd geldt alleen als de radio is
ning wordt losgekoppeld, is de radio bij     gen op een veilige plaats worden be-   ingeschakeld en de wagen op contact
een volgende aansluiting beveiligd te-      waard. De kaart kan zodoende niet     staat.
gen diefstal. Als u de radio inschakelt     onrechtmatig gebruikt worden. De bij-
met behulp van de knop    wordt de      geleverde ruitenstickers moet u op de
melding Enter Code Number weer-         binnenkant van uw ruiten plakken.
gegeven.
                         Als u een verkeerd codenummer hebt in-
                         gevoerd, wordt de melding Enter
                         Code Number weergegeven. Als u de
                         code drie keer verkeerd hebt ingevoerd,
X     Knop via de multifunctionele knoppen  wordt Wait weergegeven. Het apparaat
        -    de 5-cijferige code in.  kan gedurende ca. 60 minuten niet ge-
                         bruikt worden.
Voorbeeld:
Codenummer 15372 (het codenummer
staat op de bijgevoegde CODE CARD).
                         Als u vervolgens de code nogmaals drie
Zodra het 5e cijfer is ingevoerd en alle     keer verkeerd invoert, kan de radio we-
andere cijfers ook correct zijn, gaat het    derom gedurende 60 minuten niet ge-
apparaat automatisch aan.            bruikt worden.
                                                                129
Beveiliging tegen diefstal
Frontje verwijderen             Na het wegklappen van het display     Frontje plaatsen
                       wordt de toon op maximaal volume be-
U kunt het frontje (A) verwijderen. Dit is                       X  Steek het frontje in de vergrendeling
                       grensd. Na 20 seconden hoort u een
een effectieve beveiliging tegen diefstal.                         linksonder en daarna in de vergrende-
                       pieptoon als teken dat het bedieningsge-
                                              ling rechtsonder. Klap vervolgens het
                       deelte is weggeklapt. Daarna wordt het
X Houd hiervoor knop     kort inge-                          frontje naar boven totdat het in de bo-
                       apparaat uitgeschakeld.
 drukt (gegevensdrager blijft in het                            venste vergrendelingen vastklikt.
 apparaat).
Het display klapt naar voren.        GGevaar
                       voor ongevallen
                                              Het frontje kan ook vlak worden ge-
                                              plaatst en worden vastgedrukt.
X Trek het frontje los.           Uit veiligheidsoogpunt mag het frontje
                       tijdens het rijden niet geopend blijven.  Om er zeker van te zijn dat het juist
                                            functioneert, moet u erop letten dat het
                       N.B.:                   frontje volledig is vastgeklikt in de vier
                       Plaats het frontje na het verwijderen in  vergrendelpunten.
                       de bijgeleverde beschermhoes.
                       Raak de metalen contactpunten op het
                       frontje of op de radio niet aan.
              A
130
                                                  Algemene bediening
Algemene bediening


In-/uitschakelen               Volume instellen              Laagweergave (bass) instellen
                                            X  Druk op knop     en vervolgens op
X    Druk op de knop  .         Draai aan de linker draaiknop   . Het
                                              de multifunctionele knop    .
                       volume wordt hoger of lager.
Het is tevens mogelijk om het toestel in
en uit te schakelen door de wagen op     Klankmenu activeren
contact resp. van contact af te zetten.   Druk op de knop     . Het klankmenu
Als u de radio via het contactslot inscha-  wordt geactiveerd. U kunt de volgende
kelt, moet deze vooraf ook daarmee zijn   functies oproepen: Bas (lage tonen),    X  Stel met de rechter draaiknop   de
uitgeschakeld.                Trb (hoge tonen), Fad (fader), Bal       laagweergave in.
Als u de wagen van contact af zet, kunt   (balans), Flt (lineaire instelling), Sub
u voorkomen dat de radio wordt uitge-    (subwoofer) en Ldn (loudness).       Hoogweergave (treble) instellen
schakeld door binnen 3 seconden op                           X  Druk op knop     en vervolgens op
knop   te drukken.                                    de multifunctionele knop    .
 Aanwijzing:
 U kunt het toestel ook via knop   in-  De instellingen van de bas, de hoge to-
 schakelen zonder de wagen eerst op     nen, de fader, de balans en de loudness
 contact te zetten. Het toestel schakelt  worden afzonderlijk voor de golfberei-
 dan echter na 1 uur automatisch weer    ken FM, AM (MW, LW en SW) voor de     X  Stel met de rechter draaiknop   de
 uit.                    verkeersinformatie, de telefoon, de cd-,    hoogweergave in.
                       mp3- en cdc/aux-weergave opgeslagen.
                                                               131
Algemene bediening
Fader (faderregeling)            Lineaire instelling             Loudness in-/uitschakelen
X  Druk op knop     en vervolgens op  De klankbalans voor de op dat moment    X  Druk op knop     en vervolgens op
  de multifunctionele knop    .    geselecteerde signaalbron (bijv. FM)      de multifunctionele knop    .
                      kan op een gemiddelde waarde worden
                      afgesteld.

                      X  Druk kort op de knop      . Druk
                        kort op de multifunctionele knop
X  Stel vervolgens met de rechter                           X  Kies met de multifunctionele knop
                           - op het display verschijnt Tone
  draaiknop    de gewenste waarde                              tussen Loudness aan (ON) resp.
                        reset.
  voor de fader in.                                    Loudness uit (OFF).
                                            Aanwijzing:
Balans instellen
                                            In de golfbereiken MW, LW, SW is
X  Druk op knop     en vervolgens op
                                            loudness uitgeschakeld.
  de multifunctionele knop    .
                      X  Druk nogmaals op de multifunctionele
                        knop   .

                      Subwoofer- resp. centerspea-
X  Stel met de rechter draaiknop   de
                      kervolume instellen
  gewenste balans in.           X  Druk op knop     en vervolgens op
                        de multifunctionele knop    .
                      X  Stel vervolgens met de rechter
                        draaiknop  het gewenste volume
                        voor de subwoofer in.

132
                                                          Radio
                      De laatst geselecteerde zender wordt
Radio


FM-golfbereik inschakelen                              Dynamische Autostore (FM-
                      ingesteld en het laatst geselecteerde  DAS)
X    Druk op de knop   .
                      niveau wordt weergegeven.        X  Modus FM-menu oproepen.
De laatst opgeslagen golflengte en fre-
                      Als u meermaals op de draaiknop drukt,
quentie in het FM-golfbereik wordt
                      kunt u de niveaus Seek Quality,
ingesteld.
                      Seek Name, Stations RDS en
                      Stations Fix selecteren.
Modus FM-menu inschakelen                              X  Druk de multifunctionele knop
                      • Seek Quality (zie ook pagina
X    Druk tijdens de radioweergave op                        zo vaak in tot Seek Quality resp.
                       175)
    knop   .                                   Seek Name wordt weergegeven.
                      • Seek Name (zie ook pagina 175)
                      • Stations RDS (zie ook pagina      Tijdens het FM DAS gebruik worden de
                       175)                  zenders die kunnen worden ontvangen
                      • Stations Fix (zie ook pagina      naargelang de instelling via de multi-
De modus radiomenu wordt ingescha-
                       175)                  functionele knoppen weergegeven.
keld en weergegeven. Als u binnen de
daaropvolgende 8 seconden niet op een   Instelmogelijkheden voor de
knop drukt, schakelt de radio over op
radioweergave.
                      selectie van zenders
                      De gewenste zender kan via Dynami-
FM-band instellen             sche Auto Store, de zenderzoekfunctie,  De gewenste zender kan worden inge-
X    Modus radiomenu instellen     de scanzoekfunctie, handmatig zoeken   steld door op de knop onder de afkorting
                      en via de zendertoetsen worden inge-   van de zender te drukken. Als de gese-
                      steld.                  lecteerde zender meerdere programma's/
                                          regionale programma's tegelijkertijd uit-
                                          zendt, kunt u het gewenste programma
                                          in een automatisch aangegeven sub-
X    Druk op de multifunctionele knop                      menu selecteren.
      .

                                                             133
Radioweergave
                      Zenderzoekfunctie FM - DAS          Zenders filteren bij FM-DAS
                      X  Draai de rechter draaiknop     naar
                                             Het is mogelijk om diverse zenders op
                        links/rechts.
                                             de FM-DAS zenderlijst te laten verdwij-
                                             nen.
Als al eerder een zender uit deze zender-  De radio geeft de ontvangen en herkende
groep was geselecteerd, wordt de laatst   zenders alfabetisch weer in oplopende/
                                             X  Modus FM-menu oproepen.
gekozen zender overgenomen zonder      aflopende richting.
dat er nog een zender hoeft te worden
ingevoerd.                 Scanzoekfunctie
De multifunctionele knop      geeft  X  Druk op de rechter draaiknop  .
aan dat er nog meer zenders kunnen
                                             X Druk op de multifunctionele knop
worden weergegeven en geselecteerd
                                                  .
door op deze knoppen te drukken.
                                             X Selecteer met de rechter draaiknop
Als namen van zenders worden mis-      Op het display verschijnt  .         de afzonderlijke programma’s. Door
bruikt voor reclamedoeleinden of
                                              op de rechter draaiknop te drukken
berichten, dan wordt deze zender niet    Het toestel zoekt automatisch op zender.    kunt u tussen Play(programma onge-
met de afkorting van de naam maar met    Eerst wordt op een niet gevoelig niveau     filterd) en Skip (programma uitgefil-
L-1... L-Z (L = local) aangegeven. Dit   gezocht, daarna op een steeds gevoeliger    terd) selecteren.
voorkomt dat in het onderste gedeelte    niveau. Zenders die kunnen worden ont-
van de displaybalk vaak moet worden     vangen, zijn 8 seconden lang te horen.    Om de filterfunctie in of uit te schakelen
gewisseld. Als een zender wordt gese-    Wanneer u het ontvangen programma       moet door meermaals op de multifunctio-
lecteerd, wordt deze met een sterretje   wilt vasthouden, moet u de rechter      nele knop    te drukken de filterfunc-
(bijv. L*1) aangegeven.           draaiknop   indrukken.           tie in- (Fil on) resp. uitgeschakeld (No
Bij de eerste ingebruikneming en na
                      Aanwijzing                  Fil) worden.
onderbreking van de stroomvoorziening
heeft de ontvanger korte tijd nodig om   Bij Seek Quality en Seek Name
de signalen van de zenders te analyse-   wordt de scanzoekfunctie in alfabeti-
ren. Stap voor stap verschijnen de gege-  sche volgorde uitgevoerd.
vens op het display.

134
                                                          Radio
Programmatype selecteren         Weergave van PTY in-/uitscha-      Opslaan:
(PTY)                   kelen                  U kunt 12 frequenties of programma’s
                     X  Modus FM-menu instellen.      opslaan.
X  Modus FM-menu oproepen.
                                         X  Zoek de gewenste zender.                     X  Selecteer met de multifunctionele
X Druk op de multifunctionele knop
                       knop    tussen PTY (weergave
    .                                     X  Om de gewenste zender of het
                       PTY ingeschakeld) of Frequency
X Selecteer vervolgens met de multi-
                       (weergave PTY uitgeschakeld).      gewenste programma op te slaan moet
 functionele knop    de gewenste                         u de multifunctionele knop      -
 PTY (zie ook pagina 175).        Zender oproepen/opslaan bij            resp.   -    indrukken tot
Aanwijzing                FM                     er een signaaltoon te horen is.
Er kan alleen uit de momenteel beschik-  X Selecteer in de modus FM-menu met   Aanwijzing
bare PTY’s worden gekozen.         de multifunctionele knop   het   Om de geheugenplaatsen 10 - 12 te
Wanneer een PTY is ingesteld, kunt u    niveau Stations RDS of Sta-      bereiken moet u op de multifunctionele
in FM-DAS uitsluitend de zenders met    tions Fix.              knop    drukken.
de betreffende PTY kiezen.        • Stations RDS (zie ook pagina
Door NO PTY te selecteren worden in     175)
de modus FM-DAS weer alle zenders                         Opvragen:
                     • Stations Fix (zie ook pagina     XDruk op de multifunctionele knop
weergegeven.
                      175)                     -   resp.    -   . De
                                          opgeslagen zender wordt opgeroepen.
                                                            135
Radioweergave
Handmatig instellen FM          Regio’s
X  Modus FM-menu instellen.       RDS-diversity werkt als overkoepeling
X  Kies met de multifunctionele knop   voor alle regio’s. Daarom kan het gebeu-
     het niveau Stations Fix.     ren, dat er door RDS-diversity tussen
                     verschillende regionale zenders met ver-   X  Vervolgens selecteert u het gewenste
                     schillende programma's wordt overge-       regionale programma (bijv.   ).
                     schakeld. Als dit het geval is, dan moet u
                                            Aanwijzing
                     het specifieke regionale programma
                     direct selecteren.              Als de ontvangstkwaliteit van een
X Druk de multifunctionele knop                            regionaal programma ondanks het feit
                      Als er meerdere regionale programma's
 2 keer in.                                      dat de RDS - diversity-functie is inge-
                     door één zender worden uitgezonden, is
X Draai nu aan de rechter draaiknop  .                        schakeld afneemt, moet u er rekening
                     dit pas te zien bij het selecteren van de
                     desbetreffende zender.            mee houden dat regionale programma's
Afstemming vindt plaats in stappen van                         meestal op maar weinig frequenties
                     De zenders met bijbehorende regionale
100 kHz.                                        worden uitgezonden. Het toestel heeft
                     zenders zijn gemarkeerd met een sterre-
Op het display verschijnt MAN om op de                         dus minder mogelijkheden om naar fre-
                     tje (bijv. 4*).
geactiveerde handmatige afstemming te                         quenties met een betere ontvangstkwa-
wijzen. Wanneer de rechter draaiknop                          liteit uit te wijken.
niet snel wordt gedraaid, verdwijnt MAN
en wordt de handmatige afstemming uit-
geschakeld.
                     Als één van deze zenders wordt geselec-
                     teerd (bijv. 4*) worden alle regionale
                     programma's van deze zender weergege-
                     ven.
136
                                                              Radio
Regionaalfunctie in-/uitschake-        Radiotekst in - /uitschakelen        Aanwijzing
len                                             Er kan alleen radiotekst worden weer-
X  Modus FM-menu instellen.
                        GWaarschuwing
                        Gevaar voor ongevallen!
                                              gegeven als de geselecteerde zender
                                              ook radiotekst uitzendt.
                        Omdat de informatie die via radiotekst
                                              Door ongunstige omstandigheden of
                        wordt overgedragen nogal eens wisselt,
                                              storingen is het mogelijk dat radiotekst
                        raden wij u uitdrukkelijk aan om de
                                              slechts in verminkte vorm of helemaal
                        radiotekst alleen in een stilstaand voer-
X  Met de multifunctionele knop                              niet wordt weergegeven.
                        tuig te activeren, zodat de bestuurder zo
  de regionalisatie in- (on) of uitschake-  min mogelijk wordt afgeleid. Alleen op    X  Druk op de toets   of de linker
  len (off).                 deze wijze kunnen hiermee samenhan-       draaiknop  om de radiotekst te ver-
                        gende ongevallen worden vermeden.        laten.
Weergave frequentie in-/
uitschakelen                  X  Druk op de linker draaiknop   .
X  Modus FM-menu instellen.


                        De autoradio filtert uit de door de zender
                        aangeboden gegevens radiotekstinfor-
                        matie en geeft deze weer.
X  Kies met de multifunctionele knop
      tussen Frequency (frequen-
  tieaanduiding aan) of PTY (frequen-
  tieaanduiding uit).
                                                                137
Radioweergave
Verkeersinformatie TP (Traffic       Bij rechtstreeks programmeren kunt u    TP-menu activeren/verlaten
Program)                  een TP-zender die niet de FM-zender is   Activeren:
                      die u op dat moment beluistert, worden   X Druk twee keer op de toets   .
Als een RDS-Diversity-zender TP-      geprogrammeerd. Zo is het bijvoorbeeld
berichten uitzendt, is er de mogelijkheid  mogelijk om naar een bepaalde FM-zen-
om de weergave van CD, MP3/WMA,       der te luisteren en de TP-berichten van
CDC/AUX, AM, LW, SW of de MUTE-       een andere FM-zender door te schake-
stand te onderbreken en de uitgezonden   len.
TP-berichten door te schakelen. Boven-                         X  Druk op de multifunctionele knop
                      Als de ontvangst van de geprogram-
dien is het mogelijk om naar een FM-                              .
                      meerde TP-zender niet goed meer is,
zender te luisteren en de TP-berichten   wordt omgeschakeld op automatisch
van een andere FM-zender door te scha-                         Verlaten:
                      volgen totdat de geprogrammeerde TP-
kelen.                                         XOp knop    drukken resp. het TP-
                      zender weer kan worden ontvangen.
                                            menu schakelt zichzelf na 8 seconden
Er zijn twee mogelijkheden om een TP-                          zonder bediening zelfstandig uit.
                      Als het toestel herkent dat er een TP-
zender in te stellen:            zender is, wordt dit op het display met
 - automatisch volgen            TP aangegeven.               TP in-/uitschakelen
 - direct programmeren           Als TP is geactiveerd, verschijnt op het  In alle functies en golfbereiken kunt u
Bij automatisch volgen wordt steeds de   display   om op de geactiveerde func-  TP in- en uitschakelen door langer dan
FM-zender die op dat moment wordt      tie voor het ontvangen van verkeersbe-   2 seconden op knop    te drukken.
beluisterd als TP-zender genomen. Als    richten te wijzen.
de ontvangst van de ingestelde FM-zen-                         TP kan ook in het TP-menu worden in-
der niet goed meer is of als dit geen TP-                       en uitgeschakeld:
zender is, zoekt het toestel volgens
bepaalde criteria een andere TP-zender.
138
                                                          Radio
Inschakelen:               Automatisch volgen instellen       Rechtstreekse programmering
X TP-menu inschakelen.          In alle functies en golfbereiken kunt u  instellen/wissen
                     schakelen op automatisch volgen door   X  TP-menu inschakelen.
                     langer dan 2 seconden op knop    te  Instellen:
                     drukken.                 X Druk op de multifunctionele knop
                                              .
X  Druk zo vaak op de multifunctionele  In het TP-menu:
  knop   tot TP on verschijnt.

Uitschakelen:
X TP-menu inschakelen.
                                          X Selecteer de gewenste TP-zender met
                     X  Druk zo vaak op de multifunctionele   de rechter draaiknop .
                       knop   tot TP on verschijnt.    Als geen knop wordt bediend, wordt na
                     N.B.:                   korte tijd de ingestelde zender overgeno-
                                          men.
                     Als er al van tevoren rechtstreeks een
X Druk zo vaak op de multifunctionele   TP-zender was geprogrammeerd, wordt    Wissen:
 knop    tot TP off verschijnt.   deze weer als de TP-zender ingesteld.   XDruk op de multifunctionele knop
Na het omschakelen op normale weer-                            .
gave is TP uitgeschakeld.
                                          X Selecteer met de rechter draaiknop
                                           Autoselect en bevestig dit door op
                                           de knop te drukken.
                                          Als geen knop wordt bediend, wordt na
                                          korte tijd de rechtstreekse programme-
                                          ring gewist.

                                                             139
Radioweergave
MUTE-stand in-/uitschakelen        TP-berichten afbreken          Volume van TP-berichten
Controleer of een TP- resp. EON-zender   De doorgeschakelde TP-melding kan    X  TP-menu inschakelen.
ingesteld is.               worden onderbroken.           X  Druk op de multifunctionele knop
                      X Wanneer u zich bevindt in een van de      .
Inschakelen:                 functies cd, MP3, of CDC, door kort
X Druk twee keer op de toets   .      op de knop    te drukken.
                      of
                      X Wanneer u zich bevindt in de functie
                       FM radioweergave door kort op de
                                          X  Met de rechter draaiknop    kunnen
De MUTE-stand is nu geactiveerd. Al-     knop    te drukken.
                                            vier verschillende instellingen (0 - 3)
leen verkeersberichten, navigatieaanwij-  of
                                            worden geselecteerd.
                      X Wanneer u zich bevindt in de functie
zingen en telefoongesprekken worden
doorgeschakeld.                AM radioweergave door kort op de
                                          Dit betekent dat het volume naargelang
                       knop    te drukken.
                                          de instelling met een vaste waarde wordt
Uitschakelen:               Het toestel keert terug naar de vorige
                                          verhoogd.
X Druk opnieuw op de toets   .     modus.
                                          • Instelling 0 - volume wordt niet ver-
of                                          hoogd
X Draai aan de linker draaiknop  .
                                          • Instelling 1 - volume wordt iets ver-
                                           hoogd
De MUTE-stand wordt opgeheven.
                                          • Instelling 2 - volume wordt iets ver-
                                           hoogd
                                          • Instelling 3 - volume wordt sterk ver-
                                           hoogd
140
                                                           Radio
Geluidsonderdrukking voor de        AM-golfbereik inschakelen        Vervolgens worden de laatste geselec-
telefoon                                       teerde golflengte en zender ingesteld.
                      X  Druk op de knop  .
                                           Om de golfbereiken MW (Medium
Als er in de wagen een telefoonsysteem                        Wave), LW (Long     Wave) en SW
is geïnstalleerd en als de MUTE-leiding   De laatst ingestelde AM-zender en de
                                           (Short Wave) te selecteren, drukt u zo
van de wagentelefoon op de autoradio is   desbetreffende golflengte worden inge-
                                           vaak op de multifunctionele knop
aangesloten, kunt u in het gebrui-     steld.
                                           tot het gewenste golfbereik is ingesteld.
kersmenu (Pagina 166) de functies van
de telefoon instellen.           Modus AM-menu inschakelen        Instelmogelijkheden voor de
Bij de instelling Mute wordt het geluid   X  Druk in het AM-bereik op de toets  selectie van de zenders
van de radio onderdrukt bij een inko-        .
mend telefoongesprek.                                De gewenste zender kan via de zender-
Bij de instelling Audio Sig. klinkt                         zoekfunctie, Autostore (AM, LW), de
het telefoongeluid bij een inkomend                         scanzoekfunctie, handmatig zoeken en
gesprek via de radio (de wagen moet op                        via de zendertoetsen worden ingesteld.
                      De modus AM-menu wordt ingescha-
contact staan).
                      keld en weergegeven. Als u binnen de
 Deze functie werkt alleen wanneer er                        Zenderzoekfunctie AM, LW,
                      daaropvolgende 8 seconden niet op een
naast de telefoon een handsfree systeem                       SW
                      knop drukt, schakelt de radio over op
met een extra luidsprekeruitgang is geïn-                      X  Draai de rechter draaiknop   in het
                      radioweergave.
stalleerd en op de radio is aangesloten.                         gewenste golfbereik (MW,   LW, SW)
In beide gevallen wordt Phone op het    AM-band instellen              naar links of rechts.
display weergegeven.
                      X  Modus AM-menu oproepen.       De radio zoekt in oplopende/aflopende
                                           richting naar ontvangstfrequenties.
                      X  Druk op de multifunctionele knop
                          .

                                                             141
Radioweergave
Scanzoekfunctie              Zenders opvragen/opslaan AM,       Autostore AM, LW
X  Druk in het gewenste golfbereik (MW,  LW, SW                  X  Schakel in het gewenste golfbereik de
  LW, SW) op de rechter draaiknop  .
                      Opslaan:                   modus AM-menu in.
                      U kunt steeds 12 zenders onder de zen-
                      derknoppen opslaan.

Op het display verschijnt  .       X  Gewenste zender zoeken.
                                           X Druk de multifunctionele knop
Het toestel zoekt automatisch op zender.
                                            zo vaak in tot Autostore on
Eerst wordt op een niet gevoelig niveau
                                            wordt weergegeven.
gezocht, daarna op een steeds gevoeliger
                                           X Houd de multifunctionele knop
niveau. Zenders die kunnen worden ont-
                      X  Om de gewenste zender op te slaan    zolang ingedrukt tot Seek Autos-
vangen, zijn 8 seconden lang te horen.
                        moet u de multifunctionele knop     tore verschijnt.
Wanneer u de ontvangen zender wilt
vasthouden, moet u de rechter             -    resp.    -
                        indrukken tot er een signaaltoon te  De 12 zenders die het best ontvangen
draaiknop   indrukken.
                        horen is.               kunnen worden, worden op volgorde
                                           van de ontvangstkwaliteit onder de zen-
                      Aanwijzing                derknoppen opgeslagen.
                      Om de geheugenplaatsen 10 - 12 te
                      bereiken moet u op de multifunctionele  X  Om het geheugenniveau Autostore te
                      knop    drukken.              verlaten, schakelt u met de multifunc-
                                             tionele knop     het geheugenni-
                      Opvragen:                   veau Autostore uit (Autostore
                                             off).
                      XDruk op de multifunctionele knop
                         -   resp.    -   . De
                      opgeslagen zender wordt opgeroepen.   De radio schakelt over op de zender-
                                           knoppen.


142
                      Radio
Handmatige afstemming AM,
LW, SW
X  Schakel in het gewenste golfbereik de
  modus AM-menu in.
X Druk de multifunctionele knop
 2 keer in.
X Draai nu aan de rechter draaiknop  .

Er wordt afgestemd in stappen van 9kHz
(AM), 3kHz (LW) of 5kHz (SW).
Op het display verschijnt MAN om op de
geactiveerde handmatige afstemming te
wijzen. Wanneer de rechter draaiknop
niet snel wordt gedraaid, verdwijnt MAN
en wordt de handmatige afstemming uit-
geschakeld.
                       143
Cd-weergave
                      • Maak cd's voordat ze worden afge-     Als er al een cd in de cd-opening is ge-
Cd-weergave


Aanwijzingen m.b.t. de
compactdisc (cd)               speeld van binnen naar buiten schoon   plaatst, drukt u op knop  . Als het ap-
                       met een normaal in de handel verkrijg-  paraat de laatste keer op cd-wisselaar /
Als zich vuil op de cd bevindt, kan dat    bare schoonmaakdoek. Oplosmidde-     AUX is gezet, zet dit dan nu met de mul-
gevolgen hebben voor het geluid. Let op    len zoals benzine, verdunners of
het volgende om een optimaal geluid te                         tifunctionele knop    terug naar cd-
                       andere gebruikelijke schoonmaakmid-    weergave.
verkrijgen:                  delen en antistatische sprays mogen
                       niet worden gebruikt.

                      Cd’s plaatsen/verwijderen
                                            Uitwerpen:
                      Plaatsen:
       Goed     Fout                             X Druk knop    in en houd deze enige
                      X Druk knop    in en houd deze enige
                                             tijd ingedrukt.
                       tijd ingedrukt.
                                            Het display klapt vervolgens omlaag en
                      Het display klapt vervolgens omlaag en
                                            de cd-opening wordt zichtbaar.
                      de cd-opening wordt zichtbaar.
       Fout    Goed                             X Verwijder de cd.
                      X Schuif de cd met het opschrift naar bo-
                                            X Klap het display vervolgens weer naar
                       ven in de cd-opening.
• Pak cd's altijd alleen bij de randen                          boven.
                      Het apparaat haalt de cd automatisch
 vast. Raak cd's nooit aan de opper-
 vlakken aan en zorg ervoor dat cd's
                      naar binnen en begint vanaf het eerste
                      nummer met afspelen. Klap het display
                                            GGevaar
                                             voor ongevallen
 niet vuil worden.                                   Uit veiligheidsoogpunt mag het frontje
                      vervolgens weer naar boven.
• Plak niets op cd's.            Als het laatste nummer is afgespeeld,    tijdens het rijden niet geopend blijven.
• Houd cd’s uit de buurt van fel zonlicht  begint het toestel automatisch weer van
 en van warmtebronnen, zoals verwar-    voren af aan.                Aanwijzing:
 mingen.                                        Als u de radio uitschakelt, wordt de cd
                                            niet uitgeworpen; deze blijft in de cd-
                                            opening.144
                                                        Cd-weergave
Nummer vooruit/achteruit          Scan-zoekfunctie               X  Als u de multifunctionele knop
springen                                           resp.   loslaat, wordt het versneld
                      X  Als u op de multifunctionele knop
                                               vooruit/achteruit beëindigd.
X Draai de rechter draaiknop   naar         drukt, wordt de scan-zoekfunc-
 rechts/links.                 tie geactiveerd.             Herhalen van nummers
Als u de rechter draaiknop   verder                          (Repeat)
draait, kunt u verscheidene nummers in
voorwaartse of achterwaartse richting                           X  Als u op multifunctionele knop
overslaan.                                          drukt, wordt de functie 'Nummer her-
                                               halen' geactiveerd.
Aanwijzing:                 Op het display verschijnt  .
Als u bij het laatste nummer bent geko-   Alle navolgende nummers van de cd
                                             De melding  Rpt  wordt invers weerge-
men, wordt automatisch naar het eerste   worden steeds 10 seconden afgespeeld.
                                             geven.
nummer teruggeschakeld. Analoog       Druk nogmaals op de multifunctionele
vindt eveneens een wisseling plaats van   knop     om het zoeken via de scan-
het eerste naar het laatste nummer.     functie te beëindigen.
Wanneer de titel bij de titelsprong lan-
ger dan 10 seconden is afgespeeld,
                      Versneld vooruit/terug
                      X  Als u op de multifunctionele knop     X  Als u nog een keer op de multifunctio-
springt de cd-speler terug naar het begin
                            drukt, wordt de functie versneld    nele knop    drukt, wordt de func-
van het nummer.
                        vooruit (hoorbaar) geactiveerd. Als u     tie 'Nummer herhalen' opgeheven.
                        op de multifunctionele knop
                        drukt, wordt de functie versneld ach-
                        teruit (hoorbaar) geactiveerd.
                                                                145
Cd-weergave
Willekeurig afspelen (Random         Cd-instelmenu               Omschakelen nummer/cd-tekst
Play)                     X  Druk in de cd-modus op de knop   .  weergave
                                             U kunt hier instellen of u in het cd-menu
X Als u op de multifunctionele knop
                                             de titelweergave in de vorm van een
    drukt, wordt de functie ’wille-
                                             nummer of als cd-tekst voor het actuele
 keurig afspelen’ geactiveerd.
                                             nummer wenst.
Vervolgens worden de nummers van de      Het cd-instelmenu verschijnt. Als extra  X Druk op de linker draaiknop    .
huidige cd in willekeurige volgorde af-    informatie wordt de cd-tekst behorende   of
gespeeld. De melding Rnd wordt invers     bij het actuele nummer weergegeven     X Roep het cd-instelmenu op.
weergegeven.                 voor zover beschikbaar.
                       Wanneer u een andere functie in het cd-
                       instelmenu kiest, kunt u door op de mul-
                       tifunctionele knop    te drukken weer
                       terugkeren naar de cd-tekstweergave.
                                             X  Druk op de multifunctionele knop om
X  Als u nog een keer op de multifunctio-
                       Aantal nummers weergeven               tussen Numeric (nummer-
  nele knop     drukt, wordt de func-
                       X  Roep het cd-instelmenu op.         weergave) of Text (titelnaam) te kie-
  tie ’willekeurig afspelen’ opgeheven.
                                               zen.
                       X Druk op de multifunctionele knop
                            .
                       Het actuele titelnummer en het totaal
                       aantal titels worden getoond.
146
                                                      Cd-weergave
Thermische beveiliging           Aanwijzingen voor cd-r en cd-        Aanwijzing m.b.t. cd’s met
Dit toestel is voorzien van een veilig-   rw                      kopieerbeveiliging
heidsschakeling om de laserdiode tegen   Met dit toestel kunt u cd-r’s (beschrijf-  In sommige gevallen kunnen bij cd's met
oververhitting te beschermen.        bare cd's) en cd-rw's (herschrijfbare    kopieerbeveiliging problemen ontstaan.
Zodra de drempelwaarde van deze veilig-   cd’s) beluisteren. Neem hierbij echter de  De inleestijd kan bijvoorbeeld erg lang
heidsschakeling wordt bereikt, verschijnt  wettelijke voorschriften in acht. Deze    zijn of de cd kan niet worden weergege-
gedurende 8 seconden de volgende mel-    voorschriften kunnen van land tot land    ven.
ding.                    verschillen.
                      Naargelang het opnameapparaat waar-
                      mee de cd-r werd bespeeld of de toe-
                      stand van de cd-r zelf is het mogelijk dat
Het apparaat schakelt terug naar de be-   sommige cd-r’s niet met dit toestel kun-
drijfsmodus voorafgaande aan de cd-     nen worden weergegeven.
weergave.                  Een cd-r moet volgens de 'Orange
Na een afkoelperiode kan de cd-speler    Book'-standaard worden aangemaakt
weer worden gebruikt. Als de tempera-    (geldt niet voor mp3-cd’s).
tuur echter nog steeds te hoog is, keert
het toestel weer terug naar de eerder in-
gestelde signaalbron.
                                                              147
Mp3-weergave
                                             tastsnelheden van 8 - 48 kHz onder-
Mp3-weergave


Algemene aanwijzing voor mp3         Een mp3/WMA-gegevensdra-
                       ger maken                  steund. Voor het maken van Mp3-
De muziek die u in de mp3-modus van
                                             bestanden wordt geadviseerd gebruik
uw toestel kunt weergeven, is in de regel  • Het max. aantal bestanden per medi-    te maken van de Fraunhofer Mp3-en-
onderworpen aan de bescherming van de     um is afhankelijk van het aantal map-   coder.
auteursrechten conform de toe te passen    pen en de lengte van de          Voor WMA wordt WMA 9 met een
internationale en nationale voorschrif-    bestandsnamen. Als richtlijn kunt u    bitrate van 64 - 320kbit/s ondersteund.
ten. In sommige landen mogen in dit ge-    aanhouden dat bij max. bestands-      Voor het maken van WMA-bestanden
val zonder voorafgaande goedkeuring      naamlengte en 0 mappen ca. 240       wordt geadviseerd om de Windows
van de bevoegden geen kopieën, ook       tracks mogelijk zijn en bij bijv. 50    Media Player versie 9 van Microsoft®
niet voor privé gebruik, worden ge-      mappen ca. 160 tracks.           te gebruiken.
maakt. Neem de afzonderlijk geldende     • Alleen mp3 en WMA-tracks kunnen
voorschriften van de auteursrechten in                         • Voor het comprimeren van de mp3-
                        worden afgespeeld die conform ISO     bestanden adviseren wij een bitsnel-
acht. Zover u zelf, bijv. bij eigen compo-   9660 op een cd zijn opgeslagen.
sities en -opnames, deze rechten hebt of                         heid van ten minste 160 kbit/s. Bij
                       • Als u van de mogelijkheid gebruik     mp3-bestanden met variabele bitsnel-
deze door bevoegden werden verleend,
                        wilt maken om de naam van de uitvoe-    heid kan de verstreken speeltijd op het
gelden deze beperkingen uiteraard niet.
                        rende artiest en de titel van het num-   display van de werkelijke speelduur
                        mer weer te geven, moet aan het mp3-    afwijken.
                        bestand een zogenaamde ID3-tag wor-   • Wanneer zich zowel mp3/WMA-be-
                        den toegevoegd. Dit apparaat onder-    standen als conventionele audiotracks
                        steunt de versies ID3v1 en ID3v2.     op eenzelfde bevinden, is er sprake
                       • De lengte van de naam van de artiest    van een zogenaamde Mix-Mode cd.
                        en titel van het nummer is beperkt tot   De audiotracks op zo'n cd bevinden
                        in totaal 24 tekens.            zich dan in de regel in inhoudsopgave
                       • Het toestel ondersteunt de mp3-for-    1 van de betreffende cd.
                        maten MPEG1, MPEG2 en MPEG2.5
                        Layer3.
                        Bovendien worden vaste en variabele
                        bitsnelheden van 8 -320 kbit/s en af-

148
                                                       Mp3-weergave
• Met dit toestel kunt u cd-r’s (beschrijf-  Playlist maken                Voor het maken van playlisten hebben
 bare cd's) en cd-rw's (herschrijfbare    Vanwege de grote hoeveelheid mp3-be-     wij in de testfase de gratis software WI-
 cd’s) beluisteren.             standen die op een mp3-cd kunnen wor-    NAMP gebruikt. U kunt echter ook an-
 U kunt ook multisessie-cd's gebrui-     den opgeslagen, wordt een mp3-cd snel    dere programma's voor het maken van
 ken; deze dienen dan wel eerst te wor-   onoverzichtelijk. U kunt met behulp van   playlists gebruiken.
 den afgesloten.               playlists een cd overzichtelijker maken.   Het apparaat ondersteunt de playlistfor-
 Naargelang het opnameapparaat                              maten M3U en PLS.
 waarmee de cd-r/cd-rw werd bespeeld     In een playlist kunt u bijv. alle gewenste  Aanwijzing:
 of de toestand van de cd-r/cd-rw zelf is  songs in een bepaalde categorie (bijv.
 het mogelijk dat sommige cd-r's/cd-                           N.B.: Het apparaat ondersteunt uitslui-
                       Rock) samenvatten.
 rw's niet met dit toestel kunnen wor-                          tend M3U en PLS playlists die zijn sa-
                       Deze playlist kan dan samen met de in
 den weergegeven.                                     mengesteld    met    relatieve
                       mappen opgeslagen mp3-bestanden op
                                              padvermeldingen.
                       de cd worden gebrand.
Neem voor meer informatie over het ma-    Het apparaat herkent tijdens het inlezen
ken van mp3/WMA-bestanden en ID3-       van de mp3-cd de playlist (ook meerde-    Kijk op internet voor meer informatie
tags contact op met uw dealer of kijk op   re) en kan dan de mp3-titels in de mid-   over het maken van playlists.
het Internet.                 dels de playlist vastgelegde volgorde
Aanwijzing:                  afspelen.
                       Hiertoe moet echter de playlistmodus
Met het oog op de grote verscheiden-
                       zijn geactiveerd zoals omschreven in
heid aan brandersoftware en de daarbij
                       'Omschakelen     map/playlist'   op
behorende instellingen, kunnen wij
                       pagina 151.
geen garantie geven op de weergave
van mp3/WMA-cd's.
                                                                149
Mp3-weergave
Mp3-cd’s plaatsen/verwijderen         Als er al een mp3-cd in de cd-opening is   Neem ook de volgende gedeelten m.b.t.
                       geplaatst, drukt u op knop    . Als het  cd-weergave in acht (Pagina 144):
Plaatsen:
X Druk knop    in en houd deze enige   apparaat de laatste keer op cd-wisselaar /  • 'Aanwijzingen m.b.t. de compactdisc
  tijd ingedrukt.              AUX is gezet, zet dit dan nu met de mul-    (cd)' op pagina 144
Het display klapt vervolgens omlaag en    tifunctionele knop      terug naar   • 'Thermische    beveiliging' op
de cd-opening wordt zichtbaar.        mp3-weergave.                 pagina 147
X Schuif de mp3-cd met het opschrift
  naar boven in de cd-opening.
Het apparaat trekt de mp3-cd automa-
tisch naar binnen en begint de eerste titel  Uitwerpen:
in de eerste map (directory) van de cd af   X Druk knop    in en houd deze enige
te spelen. Klap het display vervolgens     tijd ingedrukt.
weer naar boven.               Het display klapt vervolgens omlaag en
Als het laatste nummer in de laatste map   de mp3 cd-opening wordt zichtbaar.
van de mp3-cd is afgespeeld, begint het    X Verwijder de mp3-cd.
toestel automatisch weer van voren af     X Klap het display vervolgens weer naar
aan.                      boven.

                       GGevaar
                        voor ongevallen
                       Uit veiligheidsoogpunt mag het frontje
                       tijdens het rijden niet geopend blijven.

                       N.B.:
                       Als u de radio uitschakelt, wordt de
                       mp3-cd niet uitgeworpen; deze blijft in
                       de cd-opening.150
                                                       Mp3-weergave
Omschakelen map/playlist            Aanwijzing:                 Naar andere map/playlist gaan
Wanneer de ingevoerde mp3-cd playlis-     De multifunctionele knop     ver-   X  Druk op de rechter draaiknop .
ten bevat, kan worden omgeschakeld tus-    schijnt alleen wanneer de ingevoerde    X  Draai aan de rechter draaiknop   om
sen mapweergave en playlistweergave.      mp3-cd daadwerkelijk playlists bevat.      de gewenste map resp. playlist te kie-
                                                zen.
                        Nummer vooruit/achteruit            Tijdens het kiezen worden de mapna-
                                                men resp. playlistnamen weergegeven
                        springen                    op het display.
                        X Draai de rechter draaiknop   naar
X  Door op de multifunctionele knop                            Scan-zoekfunctie
                         rechts/links.
     te drukken, selecteert u tussen
                        Als u de rechter draaiknop   verder   X  Als u op de multifunctionele knop
  Folder Mode en Playlist Mo-
                        draait, kunt u verscheidene nummers in         drukt, wordt de scan-zoekfunc-
  de.
                        voorwaartse of achterwaartse richting      tie geactiveerd.
•  Folder Mode                overslaan.
  In de mapweergave kunnen alle op de
  mp3-cd aanwezige mp3-titels worden     Aanwijzing:
  afgespeeld. U ziet of mapweergave     Wanneer de laatste titel van een map
  actief is aan de afkorting Fd.       resp. playlist bereikt, wisselt het appa-
•  Playlist Mode               raat automatisch naar de eerste titel van  Op het display verschijnt  .
  In de playlistweergave kunnen alleen    de map resp. playlist. Analoog vindt    Alle volgende titels van de actuele map
  de in de verschillende playlists opge-   eveneens een wisseling plaats van het    resp. actuele playlist worden elk ca.
  slagen mp3-titels worden afgespeeld.    eerste naar het laatste nummer.       10 sec. afgespeeld. Druk nogmaals op
  U ziet of playlistweergave actief is aan  Wanneer de titel bij de titelsprong lan-  de multifunctionele knop     om het
  de afkorting Pl.              ger dan 10 seconden is afgespeeld,     zoeken via de scanfunctie te beëindigen.
                        springt de cd-speler terug naar het begin
                        van het nummer.
                                                                 151
Mp3-weergave
Versneld vooruit/terug            X  Als u nog een keer op de multifunctio-  Mp3-instelmenu
X  Als u op de multifunctionele knop       nele knop     drukt, wordt de func-  X  Druk in de mp3-modus op de knop
      drukt, wordt de functie versneld    tie 'willekeurig afspelen' opgeheven.       .
  vooruit (hoorbaar) geactiveerd. Als u
  op de multifunctionele knop        Herhalen van nummers
  drukt, wordt de functie versneld ach-   (Repeat)
  teruit (hoorbaar) geactiveerd.      X  Als u op multifunctionele knop      Het mp3-instelmenu verschijnt. Als ex-
                         drukt, wordt de functie 'Nummer her-   tra informatie wordt de ID3-tag beho-
                         halen' geactiveerd.            rende bij het actuele nummer
                                              weergegeven voor zover beschikbaar.
                       De melding   Rpt  wordt invers weerge-   Wanneer u een andere functie in het
X  Als u de multifunctionele knop      geven.                    mp3-instelmenu kiest, kunt u door op de
  resp.   loslaat, wordt het versneld                         multifunctionele knop    te drukken
  vooruit/achteruit beëindigd.                              weer terugkeren naar ID3-tag weergave.

Willekeurig afspelen (Random                                Naar andere map/playlist gaan
Play)                     X  Als u nog een keer op de multifunctio-  X  Roep het mp3-instelmenu op.
X Als u op de multifunctionele knop       nele knop    drukt, wordt de func-
     drukt, wordt de functie 'wille-     tie 'Nummer herhalen' opgeheven.
  keurig afspelen' geactiveerd.
Vervolgens worden de titels in de actue-
le map resp. actuele playlist in willekeu-                         X Druk op de multifunctionele knop
rige volgorde afgespeeld. De melding                                 .
Rnd wordt invers weergegeven.                                Op het display verschijnt nu het actuele
                                              map- resp. playlistnummer en het actue-
                                              le titelnummer.

                                              of

152
                                                    Mp3-weergave
                      Omschakelen track/ID3-tag          Audioweergave via een
                      weergave                  optionele Apple™ iPod
                      U kunt hier instellen of u in het mp3-
                      menu de titelweergave in de vorm van    Aanwijzingen:
X Druk op de multifunctionele knop     een nummer of als ID3-tag voor het ac-   • De iPod™, de iPod mini™ en de iPod
    .                 tuele nummer wenst.              photo™ zijn draagbare mp3-spelers
                      X Druk op de linker draaiknop   .      van de firma Apple met een vaste
Het totaal aantal playlists aanwezig op
de mp3-cd (Pl), mappen (Fd) en het to-   of                      schijf als opslagmedium.
                      X Roep het cd-instelmenu op.
taal aantal titels (Tk) worden weergege-                        • Apple, het Apple-logo en iPod zijn
ven.                                           geregistreerde handelsmerken van
                                             Apple Computer, Inc. in de VS en in
Map-/playlistnaam weergeven.                               andere landen.
X  Roep het mp3-instelmenu op.                            Op de Grand Prix kunt u in plaats van
                      X  Druk op de multifunctionele knop om   een cd-wisselaar een Apple iPod mp3-
                           tussen Numeric (nummer-      speler aansluiten en deze via de Grand
                        weergave) of Text (titelnaam) te kie-  Prix bedienen.
                        zen.                  De volgende apparaten van de Apple
XDruk op multifunctionele knop                             iPod-serie worden ondersteund:
 of, indien u zich in de playlistweerga-                        • iPod 3e generatie
 vemodus bevindt,     .                              • iPod 4e generatie
De naam van de map resp. de playlist                          • iPod mini
wordt weergegeven.
                                            • iPod photo
                                                             153
Mp3-weergave
Voor het aansluiten van de iPod™ op de
Grand Prix hebt u de als accessoire ver-
krijgbare Remote-Kit iPod™ nodig.
Bij de Remote-Kit iPod™ worden in-
structies voor het aansluiten en het be-
dienen ervan meegeleverd.
Meer   informatie  vindt  u   op
www.becker.de.
Aanwijzing:
Als de aansluitkabel op de Grand Prix is
aangesloten, kunt u geen cd-wisselaar
en geen adapter voor de afstandsbedie-
ning op het stuur aansluiten.
154
                                                 Weergave cd-wisselaar
Weergave cd-wisselaar


Gebruik van de cd-wisselaar         Cd-wisselaarmodus selecteren         Cd’s wisselen/selecteren
Als er een cd-wisselaar op de autoradio   X Druk op de knop    .          X  Selecteer de cd-wisselaarmodus.
is aangesloten, kan deze worden ge-     Wanneer de cd-wisselaar voordien in      X  Druk op de rechter draaiknop .
bruikt zodra het gevulde cd-magazijn is   gebruik was of wanneer er geen cd of na-
geladen. Sluit na het laden de klep. U   vigatie-cd in het cd-station zit, bent u nu
kunt het apparaat verder bedienen via    in het menu van de cd-wisselaar.
het bedieningspaneel op de voorkant van   Als het apparaat de laatste keer op cd-    X Draai aan de rechter draaiknop   om
de autoradio.                weergave is gezet, zet dit dan nu met de    het gewenste cd te kiezen.
                      multifunctionele knop       om naar   De geselecteerde cd wordt geladen.
Cd-magazijn laden/verwijderen        cd-wisselaar.                 Tijdens het selecteren verschijnt de mel-
Open de schuif van de wisselaar en druk   De laatst beluisterde cd wordt afge-     ding Loading CD X.
op de eject-knop om het cd-magazijn te   speeld vanaf het punt waar u voor het     Vervolgens worden het vaknummer,
verwijderen. Het magazijn wordt uitge-   uitschakelen gebleven was.          resp. de naam van de cd en het nummer
worpen en kan worden verwijderd.                             van de actuele titel weergegeven.
Let op het opschrift van het magazijn,
als u de cd’s in het magazijn plaatst.
 N.B.:
 Onjuist geplaatste cd’s worden niet                           Als u in het betreffende vak (bijv. vak 2)
 afgespeeld.                                       geen cd heeft geplaatst, verschijnt er op
                                             het display even NO CD X en wordt de
 Aanwijzing:                                       vorige cd verder afgespeeld.
 Om ervoor te zorgen dat er zo snel mo-                         Als het laatste nummer van een cd wordt
 gelijk van cd wordt gewisseld, moet het                         afgespeeld, wordt automatisch de vol-
 magazijn vanaf vak 1 geheel met cd’s                          gende cd in het magazijn geselecteerd en
 zijn gevuld.                                      afgespeeld.
                                                                155
Weergave cd-wisselaar
Zie de tekst bij cd-weergave voor meer   CDC-instelmenu              Aantal tracks en totale looptijd
mogelijkheden (Pagina 144)                              weergeven
                      X  Druk in de cdc-modus op de knop  .
• 'Aanwijzingen m.b.t. de compactdisc                        X  Roep het cdc-instelmenu op.
 (cd)' op pagina 144
• 'Nummer vooruit/achteruit springen'
 op pagina 145
                      Het cdc-instelmenu verschijnt.
• 'Scan-zoekfunctie' op pagina 145     Tevens verschijnt het actuele cd-num-
• 'Versneld vooruit/terug' op pagina 145  mer, het nummer van de actuele track,   X Druk op de multifunctionele knop
• 'Willekeurig afspelen (Random Play)'   alsmede de actuele looptijd.           .
 op pagina 146                                   Tevens verschijnt het actuele cd-num-
• 'Herhalen van nummers (Repeat)' op    Trackinformatie weergeven         mer, het aantal tracks, alsmede de totale
 pagina 145                X  Roep het cdc-instelmenu op.      looptijd.
                      X Druk op de multifunctionele knop
                         .
                      Tevens verschijnt het actuele cd-num-
                      mer, het nummer van de actuele track,
                      alsmede de actuele looptijd.
156
                                                 Weergave cd-wisselaar
Namen van cd’s                Naam intoetsen/wijzigen:          Opgeslagen naam wissen:
U kunt de actuele cd een naam intoetsen    XRoep het cdc-instelmenu op.        X Roep het cdc-instelmenu op.
resp. een reeds ingestelde naam wijzigen                         X Druk op de multifunctionele knop
of de opgeslagen naam wissen.                                   .
                                             X Selecteer met de rechter draaiknop
Aanwijzing:
                                              de te wissen naam.
De ingevoerde naam wordt in de cd-
wisselaar opgeslagen.             X  Druk op de multifunctionele knop
De cd-wisselaar beschikt slechts over         .
een beperkt geheugen voor cd-namen.
Wanneer u uw cd-wisselaar vervangt,
gaan de opgeslagen namen verloren.                            X  Nu kunt u de naam wissen door op de
                                               multifunctionele knop   te druk-
                                               ken.
Namen weergeven:               X  Selecteer met de multifunctionele
X Roep het cdc-instelmenu op.
                         knoppen     en    de gewenste
                         positie (invers knipperende cursor).
X Druk op de multifunctionele knop      X Selecteer een letter door de rechter
    .                    draaiknop  te draaien en bevestig de
De actuele naam wordt weergegeven.        keuze door op de rechter draaiknop
Wanneer nog geen naam is ingetoetst       te drukken.
voor de actuele cd, blijft de ruimte achter  U gaat een positie verder.
Name: leeg.
                       Er kunnen maximaal 8 tekens worden
                       ingevoerd.
                       Na het verlaten van het cdc-instelmenu
                       is de naam opgeslagen.


                                                               157
Weergave cd-wisselaar
Filterfunctie bij cd’s            Tracks uitfilteren:
                       Cd-wisselaar Silverstone 7860 en 2660.
U kunt de afzonderlijke tracks van een
                       X Kies met de rechter draaiknop     de
cd uitfilteren. Deze tracks worden dan
                        uit te filteren track van de actuele cd.
bij het afspelen van de cd overgeslagen.
                       X Door op de rechter draaiknop te
Aanwijzing:                  drukken     kunt u tussen Play
De filterfunctie kan alleen worden ge-     (track ongefilterd) en Skip (track uit-
activeerd wanneer aan de gekozen cd      gefilterd) selecteren.
een naam is toegekend.
X  Roep het cdc-instelmenu op.       Aanwijzing:
                       Bij de cd-wisselaar Silverstone 2630 en
                       2640 kunt u bij elk afgespeelde nummer
                       tussen Play (track ongefilterd) en
                       Skip (track uitgefilterd) kiezen, door
                       op de rechter draaiknop   te drukken.
X  Druk vervolgens op de multifunctio-
  nele knop   .

Filterfunctie in-/uitschakelen
X Door de multifunctionele knop
 meerdere keren in te drukken, kunt u
 de filterfunctie in- (Fil on) resp. uit-
 schakelen (No Fil).
158
                                                    Telefoonmodus
Onderstaand vindt u de beschrijving
Telefoonmodus
voor het bedienen van een met de Grand
                      Aanwijzingen:
                      • De naam van de beller kan niet wor-
                                            GWaarschuwing
                                            kans op letsel
Prix verbonden mobiele telefoon met                          Zorg ervoor dat u de mobiele telefoon
                       den weergegeven.
Bluetooth® wireless technology.                            veilig in een bijpassende houder be-
                      • Tijdens een actief telefoongesprek
 Aanwijzingen:                worden de verbale aanwijzingen van    waart. Alleen zo vermijdt u de kans op
 • De Grand Prix kan een mobiele tele-    de navigatie onderdrukt. Alleen het    letsel bij een verkeersongeval of bij
  foon met Bluetooth® wireless tech-    navigatiescherm verschijnt op het     krachtig remmen.
  nology aansturen. Wij ondersteunen    display.
  hierbij het Bluetooth® wireless tech-  • Tijdens een telefoongesprek kunt u
  nology-profiel HFP1.0. Mobiele tele-   het volume instellen door aan de lin-
  foons zonder Bluetooth® wireless     ker draaiknop   te draaien. Deze in-
  technology kunnen niet worden aan-    stelling van het volume blijft bewaard
  gestuurd.                 voor de telefoonmodus.
 • Bij sommige met Bluetooth® wire-    • Bij zeer lange telefoonnummers kun-
  less technology uitgevoerde mobiele    nen op sommige displays de laatste
  telefoons kunnen bepaalde functies    karakters van het nummer wegvallen.
  mogelijk niet beschikbaar zijn. Raad-
  pleeg internetpagina www.becker.de
  voor gedetailleerde informatie hier-
  over.
 • De Grand Prix heeft geen toegang tot
  de vermeldingen in het nummerge-
  heugen van de mobiele telefoon of de
  SIM-kaart.
                                                             159
Telefoonmodus
Telefoon-gebruiksmodus          Mobiele telefoon wordt net ver-      Mobiele telefoon nog niet ver-
oproepen                 bonden                  bonden
                     Wanneer tijdens het oproepen van de te-  Wanneer geen mobiele telefoon met de
X  Druk voor het oproepen van de tele-
                     lefoonmodus net een poging tot verbin-  Grand Prix verbonden is, dan verschijnt
  foonmodus éénmaal op de toets   .
                     den plaats vindt, dan verschijnt de    na oproepen van de telefoonmodus de
                     volgende melding.             volgende melding.
Bij het oproepen van de telefoonmodus
kunnen zich drie situaties voordoen:
• Mobiele telefoon reeds verbonden
• Mobiele telefoon wordt net verbonden
                                          De Bluetooth naam van de Grand Prix
• Mobiele telefoon nog niet verbonden                        en een vier-cijferig wachtwoord
                                          (Passkey) worden weergegeven.
Mobiele telefoon reeds verbon-                           De Bluetooth naam is opgebouwd uit de
den                                         apparaatnaam Indianapolis en de laatste
Wanneer al een mobiele telefoon met de                       3 cijfers van het serienummer (in het
Grand Prix verbonden is, dan wordt na                        voorbeeld drie maal X).
het oproepen van de telefoonmodus het                        Het   vier-cijferige  wachtwoord
telefoonmenu weergegeven.                              (Passkey) is een speciaal voor de
                                          Grand Prix gegenereerde cijfercombina-
                                          tie. Deze cijfercombinatie hebt u nodig
                                          om een mobiele telefoon aan te sluiten
De naam van de verbonden telefoon                          op de Grand Prix (in het voorbeeld vier
wordt weergegeven; u kunt nu zoals be-                       maal X).
schreven onder "Nummer kiezen" op
pagina 162 bellen resp. gebeld worden.
160
                                                      Telefoonmodus
Mobiele telefoon verbinden          X Voer nu op de mobiele telefoon het op   Wanneer een mobiele telefoon met
                        de Grand Prix achter Passkey:       Bluetooth® wireless technology verbon-
De verbinding van een mobiele telefoon
                        weergegeven 4-cijferig getal in.      den is, dan wordt tijdens de functie ra-
met Bluetooth® wireless technology
                       X Bevestig dit getal op de mobiele tele-   dio, cd-, mp3-weergave of cd-wisselaar
met de Grand Prix moet worden begon-
                        foon.                   het symbool   weergegeven.
nen vanaf de mobiele telefoon. Volg
hiervoor de beschrijvingen in de hand-
                       De telefoon probeert nu een verbinding tot
leiding van de mobiele telefoon.
                       stand te brengen met de Grand Prix. U
In het volgende gedeelte vindt u een alge-
                       krijgt bij de meeste mobiele telefoons een
mene beschrijving van deze procedure.
                       bevestiging wanneer het tot stand komen
X Schakel op de mobiele telefoon
                       van de verbinding geslaagd is.
 Bluetooth® in.
X Start op de mobiele telefoon de optie
                       U kunt nu gesprekken aannemen met de
 zoeken   naar   apparaten   met
                       Grand Prix resp. zelf nummers selecte-
 Bluetooth® wireless technology.
                       ren.
X Selecteer uit de weergegeven lijst de
 Grand Prix.                Aanwijzing:
Uw mobiele telefoon vraagt nu om de     De Grand Prix slaat de 5 meest recent
invoer van een wachtwoord.          op met apparaat verbonden mobiele te-
Aanwijzing:                 lefoons met Bluetooth® wireless tech-
                       nology op. Voor de 5 opgeslagen
Houd er rekening mee, dat voor het in-
                       mobiele telefoons vervalt de invoer van
voeren van een wachtwoord meestal
                       het wachtwoord, wanneer deze op-
slechts korte tijd ter beschikking staat.
                       nieuw worden verbonden. De lijst van
Wanneer deze tijd overschreden wordt,
                       de opgeslagen mobiele telefoons kunt u
dan wordt de verbindingspoging afge-
                       wissen zoals beschreven onder "Blue-
broken.
                       tooth module reset" op pagina 169.
                                                               161
Telefoonmodus
Automatisch verbinden           Nummer kiezen               Aanwijzingen:
Na het inschakelen van de Grand Prix,
                                           • Door de rechter draaiknop     naar
probeert de Grand Prix een verbinding   Aanwijzing:
                                            links te draaien, kunt u een invoer
tot stand te brengen met de laatst ver-  Om deze functie te kunnen gebruiken,    wissen.
bonden mobiele telefoon met Blue-     moet een mobiele telefoon met Blue-
tooth® wireless technology. De pogin-                        • Druk de toets      lang in om een
                      tooth® wireless technology met de
                                            plus-teken in te voeren.
gen de verbinding tot stand te brengen   Grand Prix verbonden zijn.
duren zolang, tot de laatst verbonden                        • Druk de toets      lang in om een
                      X  Roep de telefoon-gebruiksmodus op.   sterretje in te voeren.
mobiele telefoon verbonden is of een an-
dere mobiele telefoon met Bluetooth®                         • Druk de toets      lang in om een
wireless technology wordt verbonden.                          hekje (#) in te voeren.
                                           • Voer voor internationale gesprekken
Aanwijzing:
                                            in plaats van de bij internationale ge-
Wanneer u in plaats van de actueel ver-  X  Druk op de multifunctionele knop    bruikelijke voorloopnullen bij landen-
bonden mobiele telefoon een andere         .                  netnummer, een plus-teken in (bijv. in
mobiele telefoon met Bluetooth® wire-
                                            plaats van 0031 voor Nederland, voert
less technology wilt verbinden, dan
                                            u +31 in). Wanneer u vervolgens het
moet u op het actueel verbonden appa-
                                            plaatsnetnummer invoert, moet u de
raat Bluetooth® deactiveren. Start ver-
                                            voorloopnul hiervan weglaten.
volgens een poging tot verbinden vanaf
de nieuwe mobiele telefoon.        X  Voer met de multifunctionele knop-
                        pen   tot   het gewenste tele-
                        foonnummer in.
162
                                                      Telefoonmodus
X  Druk op de rechter draaiknop  .    Nummer bezet                 Gesprekslijsten
                      Als het gekozen nummer bezet is, hoort
                                             Er bevinden zich drie typen gesprekslijs-
                      u de ingesprektoon en de volgende mel-
                                             ten in de Grand Prix. In elke lijst worden
                      ding verschijnt.
                                             de laatste 9 nummers opgeslagen.
De Grand Prix probeert een verbinding                          U kunt de gesprekslijsten vinden in het
tot stand te brengen met het ingevoerde                         telefoonmenu.
telefoonnummer.
                                             Aanwijzing:
Aanwijzingen:                                      Oproepen zonder nummer worden niet
                      X  Druk op de multifunctionele knop
• Druk op de multifunctionele knop                            weergegeven.
                          .
    om het kiezen van het nummer
                      of                      • Gemiste gesprekken
 te onderbreken.
                      X  Na korte tijd wordt het kiezen automa-   (multifunctionele knop     )
• Wanneer u een telefoonnummer hebt       tisch beëindigd.
 gekozen vanaf de mobiele telefoon,                            In deze lijst staan de nummers van de
 dan verschijnt op het scherm in plaats                          gesprekken vermeld, die u bij inge-
 van een telefoonnummer Dialing.                             schakelde Grand Prix en verbonden
                                              mobiele telefoon niet hebt aangeno-
Wanneer de verbinding tot tand is ge-                           men of hebt geweigerd.
bracht, verschijnt de volgende melding.  U ziet het telefoonmenu en kunt, indien    • Aangenomen gesprekken
                      u dat wenst, opnieuw bellen.          (multifunctionele knop     )
                                              In deze lijst staan de nummers van de
                                              gesprekken vermeld, die u bij ingescha-
                                              kelde Grand Prix en verbonden mobiele
                                              telefoon hebt aangenomen.
                                                                163
Telefoonmodus
• Gekozen telefoonnummers           Nummer uit gesprekslijst bellen        Gesprekslijsten wissen
 (multifunctionele knop    )        U kunt meteen een verbinding tot stand    U kunt alle nummers in de afzonderlijke
 In deze lijst worden de door u met de    brengen met een van de nummers die in     gesprekslijsten wissen.
 Grand Prix gekozen nummers weerge-      de gesprekslijst vermeld staan.
 geven.
                        X  Selecteer in de gewenste lijst het num-
                          mer dat moet worden gekozen.
                                               X  Selecteer de gesprekslijst die moet
                                                 worden gewist door een van de multi-
                                                 functionele knoppen    ,   of
X  Druk op een van de multifunctionele    X  Druk op de rechter draaiknop   .         in te drukken.
  knoppen    ,    of    om de
  gewenste gesprekslijst op te roepen.    De Grand Prix probeert een verbinding
                        tot stand te brengen met het geselecteer-
In het voorbeeld is de lijst voor gemiste   de nummer.
gesprekken afgebeeld.
                                               X Druk op de multifunctionele knop
                                                    .
                                               De telefoonnummer in de geselecteerde
                                               lijst zijn nu gewist.
X  Door de rechter draaiknop       te
  draaien, kunt u door de lijst scrollen.
164
                                           Telefoonmodus
Oproep aannemen               Gesprek weigeren
Een inkomend gesprek wordt aangege-     U kunt een binnenkomend gesprek wei-
ven door een oproeptoon en een melding   geren.
op het display. Wanneer de beller zijn
nummer vrijgegeven heeft, wordt dit
weergegeven.

                      X Druk op de multifunctionele knop
                          .
                      Het signaal van de oproep wordt afge-
X  Druk op de multifunctionele knop    broken. De beller hoort de bezettoon.
     .
of                     Gesprek beëindigen
XDruk op de rechter draaiknop   .    U kunt een op dat ogenblik gevoerd ge-
Het gesprek wordt aangenomen.        sprek beëindigen.
Aanwijzingen:
• Wanneer de beller zijn nummer vrij-
 gegeven heeft, wordt dit weergege-
 ven. Wanneer het telefoonnummer
 niet vrijgegeven is, verschijnt de mel-  X Druk op de multifunctionele knop
 ding unknown number.               .
• Tijdens een gesprek wordt een twee-    Het gesprek wordt beëindigd. Het tele-
 de gesprek geweigerd.           foonmenu verschijnt.
                                                165
Gebruikersinstellingen
Gebruikersinstellingen


Gebruikersinstellingen opvra-          GAL instellen               Functies bij MUTE-instelling
gen/verlaten                  GAL is een stuurschakeling van de auto-  telefoon (Tel)
                        radio waarbij het volume van de autora-  Als er een telefoonsysteem met een
Als u de gebruikersinstellingen oproept,    dio bij een toenemende rijsnelheid     handsfree-installatie is geïnstalleerd,
kunt u onderstaande basisinstellingen      automatisch hoger wordt. Hierdoor wor-   kan het telefoongesprek via het radiosy-
naar wens instellen.              den de geluiden die bij hogere snelheden  steem worden gevoerd. De montage van
• Gal - Snelheidsafhankelijke volume-      ontstaan, gecompenseerd.          een extra luidspreker vervalt daarmee.
 regeling                   X Gebruikersmenu oproepen.         De signaalleidingen (LF - telefoonin-
• Tel - Telefooninstellingen          X Druk op de multifunctionele knop     gang en massa - telefooningang) moeten
• Lum - Helderheid display               .                 hiervoor op de autoradio zijn aangeslo-
• Led - Instelling van LED           X Maak met de rechter draaiknop   een  ten (zie ook pagina 182).
• M/S - Instelling van optimalisering       keuze tussen 0 en +15.          X Roep het gebruikersmenu op voor het

 ontvangst                                         instellen.
                                              X Door op de multifunctionele knop
• Aux - Instelling van AUX - ingang
                                                   te drukken, selecteert u tussen
• BeV - Instelling van volume signaal-                            Audio Sig. resp. Mute.
 toon
X U kunt met het gebruikersmenu wer-      Met de GAL-instelling kan het begin
 ken door langer dan 2 seconden op       van de verhoging van het volume naar-
 knop    te drukken.            gelang de rijsnelheid worden vastge-
                        legd.
                        De instelling wordt automatisch opge-
                        slagen.                  •  Mute  - Telefoon – geluidsonderdruk-
                        Betekenis van de waarden:           king
X    Druk nogmaals op knop     om het
                        • 0 - volume wordt niet verhoogd      •  Audio    Sig.-  Telefoongesprek via
     gebruikersmenu te beëindigen.
                        • +1 - Volumestijging vindt plaats bij     autoradio
                         lagere snelheid
                        • +15 - Volumestijging vindt plaats bij
                         hogere snelheid

166
                                             Gebruikersinstellingen
Helderheid display (Lum)         Knipperende diode instellen       Optimale ontvangst instellen
Met deze functie kan de helderheid van  (LED)                  (M/S)
het display worden ingesteld.       Met behulp van deze functie kan de    Om storingen en echo bij de ontvangst te
X Roep het gebruikersmenu op voor het   knipperende diode (knippert bij uitge-  onderdrukken, kunt u drie verschillende
 instellen.               schakeld toestel) worden in- of uitge-  instellingen voor een optimale ontvangst
X Druk op de multifunctionele knop    schakeld.                instellen.
    .                 X Roep het gebruikersmenu op voor het  X Roep het gebruikersmenu op voor het
X Kies met de rechter draaiknop  tus-   instellen.                instellen.
 sen 0 (donker) en 8 (licht).      X Als u op de multifunctionele knop   X Door op de multifunctionele knop
                          drukt, kunt u tussen blinking       te drukken, selecteert u tussen
                      (LED ingeschakeld) en off (LED uit-   Stereo, Mono en Auto.
                      geschakeld) kiezen.

De instelling wordt automatisch opge-
slagen.
                                          •  Auto - Instelling voor normaal ge-
                     De instelling wordt automatisch opge-   bruik, d.w.z. dat het toestel naargelang
                     slagen.                  de ontvangststerkte van stereo op
                                           mono overschakelt (deze instelling
                                           biedt voor bijna alle ontvangstgebie-
                                           den de optimale instelling).
                                          • Stereo - Instelling voor bijzondere
                                           ontvangstsituaties, d.w.z. het apparaat
                                           is steeds op stereo ingesteld.
                                          • Mono - Instelling voor ontvangstsitu-
                                           aties waarbij standaard sprake is van
                                           terugkaatsing. Het toestel is steeds op
                                           mono ingesteld.

                                                             167
Gebruikersinstellingen
De instelling is onmiddellijk actief en   Volume signaaltoon (Bev)
blijft ook bij het uitschakelen behouden.  Met deze functie kunt u het volume van
                      de signaaltonen instellen (bijv. ter be-
AUX-ingang (Aux)              vestiging van opslag in het geheugen).
Wanneer er geen cd-wisselaar is aange-   X Roep het gebruikersmenu op voor het
sloten, kunt u hier de LF-aansluitingen    instellen.
van de cd-wisselaar inschakelen. Nu     X Druk op de multifunctionele knop
kunt u op deze aansluitingen een extern       . Kies met de rechter
toestel (discman, walkman, etc.) aan-     draaiknop   tussen 0 (zacht) en +5
sluiten.                   (hard).
X Roep het gebruikersmenu op voor het
 instellen.
X Door op de multifunctionele knop
     te drukken, selecteert u tussen
 AUX Mode on (aan) en Aux Mode
                      De instelling wordt automatisch opge-
 off (uit).
                      slagen.
De instelling wordt automatisch opge-
slagen.
Druk in de cd-modus voor het selecteren
van de AUX-modus op de multifunctio-
nele knop   .
168
                                                      Servicemenu
                      X Met de multifunctionele knoppen
Servicemenu


Servicemenu oproepen/                                 Bluetooth module reset
verlaten                      en   of door aan de rechter  Wanneer zich een storing voordoet in de
                       draaiknop   te draaien, kunnen af-   Bluetooth module, dan kunt u hier een
In het servicemenu kunnen de onder-     zonderlijke opties worden geselec-    reset uitvoeren. Verbonden apparaten en
staande gegevens worden opgevraagd.     teerd.                  de gesprekslijsten worden gewist.
• Model-No.: - Weergave van het      Voor het verlaten van het servicemenu   X Servicemenu oproepen.
 modelnummer               drukt u op de multifunctionele knop    X Druk de multifunctionele knop
• Serial-No.:- Weergave van het         .                   zo vaak in tot Phone Reset wordt
 serienummer                                      weergegeven.
• Changer Reset - Resetactivering     Reset cd-wisselaar             X Druk op de multifunctionele knop
 voor CDC                 Wanneer de cd-wisselaar op storing valt,      .
• Phone Reset - Activering reset-     kan deze worden gereset.
 functie voor Bluetooth module.      X Roep het servicemenu op.         Resetactivering apparaat
                      X Druk de multifunctionele knop      Wanneer het toestel door een storing niet
• GAL - Weergave van de huidige snel-
 heidsafhankelijke volumeregeling      zo vaak in tot Changer Reset       meer bruikbaar is of wanneer er een an-
                       wordt weergegeven.            dere fout is opgetreden, kunt u de interne
• Radio Software: - Weergave
 van de softwareversies radio                            besturingssoftware opnieuw opstarten
                                           met de volgende knoppencombinatie
• Radio Bolo: - Weergave van
                                           (reset activeren).
 Bolo-editie radio
                                           Voor een herstart de multifunctione
                      X  Druk op de multifunctionele knop    knop     , multifunctionele knop
X    In de radiomodus knop   en de
                          .                     en de knop     tegelijk indruk-
    multifunctionele knop  tegelijk
                                           ken.
    indrukken.
                                                              169
Inbouw van de microfoon
De microfoon moet in de auto zodanig worden geplaatst, dat de stem van de spreker optimaal kan worden herkend. Zie voor de
Inbouw van de microfoon
mogelijke posities in de auto in de volgende tekening.

             De inbouwplaats moet zo ver mogelijk van de luidsprekers vandaan en zo dicht mogelijk bij de spreker liggen.
             Als storingen optreden, moeten verschillende posities worden uitgeprobeerd. Om zo weinig mogelijk storende geluiden
             op te nemen, heeft de microfoon een smal opnamebereik en moet daarom in de richting van de bestuurder worden ge-
             plaatst.

                                   A: optimaal geschikte inbouwplaats
                                   B: alternatief geschikte inbouwplaats
                                   C: communicatievoorziening op de microfoon
                                   D: klittenband voor bevestiging
Bevestig de handsfree-microfoon met het klittenband D (lijmoppervlakken reinigen).

             Leg om kortsluiting en storingen te voorkomen de leidingen zodanig, dat deze niet kunnen worden ingeklemd, verbogen,
             geschuurd of afgescheurd.170
                                           Inbouw van de microfoon
Aansluiten van de microfoon op de Grand Prix
Steek de stekker van de aansluitkabel (A) van de microfoon in de daarvoor bestemde bus (met de vergrendellip omhoog) aan de
achterzijde van de Grand Prix.
                                  A
        Microfoonaansluiting
171
In-/ uitbouwhandleiding
In deze autoradio is een universele houder voor DIN-inbouwschachten geïntegreerd. Een inbouwframe is niet noodzakelijk. Het
In-/ uitbouwhandleiding
toestel moet in de inbouwschacht worden geschoven en met de bijgeleverde montagehulpstukken worden bevestigd.
Voor de inbouw moet het toestel elektrisch worden aangesloten. Schuif het toestel in de inbouwschacht. Schuif vervolgens de
montagehulpstukken tot aan de eerste klik in de openingen aan de voorkant van het toestel (afbeelding A). Vergrendel de radio
door beide montagehulpstukken naar buiten te trekken, zoals wordt weergegeven in afbeelding B. Verwijder vervolgens de mon-
tagehulpstukken.
                  A
                                   B

172
                                             In-/ uitbouwhandleiding
Voor de uitbouw moet het toestel eerst ontgrendeld worden. Daartoe de montagehulpstukken tot aan de tweede klik inschuiven,
zoals in afbeelding A is weergegeven. Daarna het toestel met behulp van de montagehulpstukken eruit trekken (afbeelding C).
Vervolgens de montagehulpstukken verwijderen door de veren rechts en links van het toestel in te drukken.
Als de radio al eens in een andere auto was ingebouwd, moeten eventueel voor de inbouw de veren van de radio opnieuw worden
afgesteld. Voor het verstellen van de veren de montagehulpstukken, zoals in afbeelding D wordt weergegeven, inschuiven en ver-
volgens, zoals in afbeelding E wordt weergegeven, afstellen (montagehulpstukken iets in richting 1 drukken en de montagehulp-
stukken tegelijkertijd in richting 2 of 3 bewegen).
              C


                                         2            3
                                           E          1

              D

                                                             173
Aansluitinstructie
                                                     C1   C2   C3
                                                                   B


Antenne-                                                               A

bus

                                       Microfoonaansluiting
Let op! Klem 30 en klem 15 moeten altijd afzonderlijk worden
Aansluitinstructie

                                           6   Luidspreker voor links -
aangesloten, omdat bij een uitgeschakelde radio het stroomverbruik          7   Luidspreker achter links +
anders hoger wordt. Poort A is niet in alle auto’s hetzelfde. Meet          8   Luidspreker achter links -
derhalve voor de inbouw in elk geval de spanningen. De voeding          Kamer C1
moet apart met geschikte zekeringen afgezekerd zijn.                 1   LineOut achter links
                                           2   LineOut achter rechts
Poort A                                       3   LF-massa
                                           4   LineOut voor links
        1  Snelheidssignaal (GAL)                     5   LineOut voor rechts
        2  Niet bezet                           6   LineOut subwoofer
        3  Telefoon - geluidsonderdrukking / vrijschakeling
        4  Constant plus (klem 30)                   Kamer C2
        5  Besturingsuitgang voor automatische antenne/versterker     7-12  Speciale aansluiting voor Becker cd-wisselaar
        6  Verlichting (klem 58)
        7  Geschakelde plus (klem 15)                  Kamer C3
        8  Massa (klem 31)                         13   Lf - telefooningang
Kamer B                                       14   Massa - telefooningang
                                           15-17  Speciale aansluiting voor Becker cd-wisselaar
        1  Luidspreker achter rechts +                   18   Cd lf-massa (AUX)
        2  Luidspreker achter rechts -                   19   Cd lf links (AUX)
        3  Luidspreker voor rechts +                    20   Cd lf rechts (AUX)
        4  Luidspreker voor rechts -
        5  Luidspreker voor links +

174
                                                        Toelichting
Toelichting


RDS-SYSTEEM                 Niveau DAS Seek Name            Niveau Stations Fix
Deze autoradio biedt de mogelijkheid op   Op het niveau DAS Seek Name wor-      Op het niveau Stations Fix kunt u
de FM-band RDS-signalen (RDS = Ra-     den alle ontvang- en identificeerbare   onder de zenderknoppen frequenties op-
dio Data System) te ontvangen. RDS     RDS-programma’s op naam alfabetisch    slaan. RDS is niet actief. Het zoeken op
zorgt ervoor, dat er onhoorbare extra in-  in een lijst opgeslagen. De functies dy-  Stations Fix komt overeen met de
formatie op de FM-band kan worden      namische autostore, de zoekfunctie en   handmatige afstemming van FM
verzonden. Dit betekent, dat de radio-   de scan-zoekfunctie maken gebruik van   (Pagina 136).
zender informatie uitzendt die door de   deze lijst.
autoradio kan worden herkend.                             PTY (programmatype)
                      Niveau Stations RDS            Via PTY is het mogelijk om bepaalde
Niveau DAS Seek Qual.            Op het niveau Stations RDS kunnen     programmatypes, zoals sport, popmu-
Op het niveau DAS Seek Qual. wor-      alleen geïdentificeerde RDS-zenders    ziek of klassiek te selecteren.
den alle ontvang- en identificeerbare    worden opgeslagen. Er wordt steeds op   De PTY wordt uitgezonden via de RDS-
RDS-programma’s naargelang de kwali-    de best te ontvangen frequentie van de   zender, voor zover deze functie bij de ra-
teit in een lijst opgeslagen. De functies  zender afgestemd.             diozender is geïnstalleerd. Het program-
dynamische autostore, de zoekfunctie en   Bij het zoeken naar Stations RDS      matype van de ingestelde zender kan
de scan-zoekfunctie maken gebruik van    wordt alleen op de indentificeerbare    worden weergegeven of er kan een be-
deze lijst.                 zenders gestopt.              paalde PTY-zender worden opgespoord.
                                            Voorbeelden van programmatypes zijn:

                                            NEWS     Nieuws
                                            POP M     Popmuziek
                                            AFFAIRS    Politiek en actualiteiten
                                            ROCK M    Rock
                                            INFO     Speciale
                                                   praatprogramma's
                                            SCIENCE    Wetenschap                                                               175
Toelichting
EDUCATE  Educatie en
      vervolgonderwijs
LIGHT M  Lichte muziek
DRAMA   Hoorspel en literatuur
CLASSICS  Klassieke muziek
CULTURE  Cultuur, kerk en
      maatschappij
EASY M   Ontspanningsmuziek
VARIED   Onderhoudende
      praatprogramma’s
SPORT   Sport
OTHER M  Speciale
      muziekprogramma’s
WEATHER  Weerbericht
FINANCE  Financiële informatie
CHILDPRG  Kinderprogramma's
SOCIAL   Maatschappij
RELIGION  Religie
PHONE IN  Interviews
TRAVEL   Reisberichten
LEISURE  Vrijetijdsprogramma's
JAZZ    Jazzmuziek
COUNTRY  Country
NATION M  Volksmuziek
OLDIES   Oldies
FOLK    Folklore
DOCUMENT  Documentaires
NO PTY   Geen PTY


176
                                                    Terminologielijst
Terminologielijst

Autostore                  CD-RW                    M3U
Met slaat u de zenders die het best kun-  (Compact Disc ReWritable)          Door het apparaat ondersteund formaat
nen worden ontvangen op volgorde van    Meermaals beschrijfbare cd.         voor playlists.
de ontvangstkwaliteit in het Autostore-
geheugen op.                Codenummer                  Map
                      PIN-nummer dat voor het activeren van    Directory
AUX                     het toestel moet worden ingevoerd.      Map op een cd die mp3's of WMA's be-
(Auxiliary)                                       vat.
Aansluitmogelijkheid voor externe      Fader
audiosignalen.               (faderregelaar)               MP3
                      Volume-instelling tussen de voorste en    Speciale compressiemethode voor au-
Balans                   achterste luidsprekers.           diogegevens (bijv. muziek).
Volume-instelling tussen de linker en
rechter luidsprekers.            GAL                     Playlist
                      (GeschwindigkeitsAbhängige Lautstär-     Afspeellijst
Bluetooth                  keregelung)                 Een bestand dat samen met de mp3-be-
techniek voor draadloze datacommunica-   Naarmate de snelheid van de wagen ho-    standen op een cd wordt opgeslagen. Be-
tietechniek voor afstanden tot ca. 10 me-  ger wordt, wordt ook het volume hoger.    paalt de afspeelvolgorde.
ter.
                      ID3-Tag                   PLS
CDC                     'Inhoudsopgave' van een mp3-titel. Be-    Door het apparaat ondersteund formaat
(Compact Disc Changer)           vat informatie omtrent titel, artiest, al-  voor playlists.
CD-wisselaar                bum, jaar en genre.

CD-R                    Loudness
(Compact Disc Recordable)          Zorgt door een versterking van de hoge
Eenmaal beschrijfbare cd.          en lage tonen voor een beter klankbeeld
                      bij laag volume.


                                                              177
Terminologielijst
PTY-Kennung               Reset
(Program Type-Kennung)          Systeem terugzetten naar fabrieksinstel-
Klassificering die een zender op basis  lingen.
van het uitgezonden programma afgeeft.
                     Scannen
Radiotext                Geeft achter elkaar te ontvangen zenders
Extra informatie die door sommige FM-  resp. af te spelen cd-titels kort weer.
zenders via RDS wordt uitgezonden.
                     TA
RDS                   (Traffic Announcement)
(Radio Data System)           Verkeersbericht
Een procedure om in de FM-band on-
hoorbare informatie over te dragen.   TP
                     (Traffic Program)
Regionale aanduiding           Code voor verkeersinfozender.
 Regiocode die in RDS is geïntegreerd.
Zender zendt een regionaal programma   WMA
uit.                   (Windows Media Audio)
                     Speciale, door Microsoft® ontwikkelde
                     compressiemethode voor audiogege-
                     vens (bijv. muziek).
178
                            Trefwoorden
                                                                              Trefwoorden
A                                  CDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155   Gesprek
Aangenomen gesprekken . . . . . . . .163               Cd-r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147    Aannemen . . . . . . . . . . . . . . . .165
Afstemstappen . . . . . . . . . . . . . . . .143           Cd-rw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147     Beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . .165
Ander nummer                             Cd-wisselaar . . . . . . . . . . . . . . . . . .155       Weigeren . . . . . . . . . . . . . . . . .165
  Cd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145                                      Gesprekslijst
  MP3/WMA . . . . . . . . . . . . . . .151             D                                Aangenomen . . . . . . . . . . . . . .163
Apple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153       DAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133     Gekozen nummers . . . . . . . . . .164
Autogeheugen . . . . . . . . . . . . . . . . .142          Dynamische Autostore . . . . . . . . . .133           Gemiste . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
Automatisch verbinden . . . . . . . . . .162                                             Wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
Autostore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142                                      Gesprekslijsten . . . . . . . . . . . . . . . .163
                                   F                              golfbereik
AUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
                                   Fader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132    AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
                                   Faderregeling . . . . . . . . . . . . . . . . .132       FM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
B                                  Filter                           GSM verbinden . . . . . . . . . . . . . . . .161
Balans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132          CDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
Bedieningspaneel                             Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
  Plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . .130         Frequentieaanduiding . . . . . . . . . . .137        H
  Verwijderen . . . . . . . . . . . . . . .130           Frontje                           Handmatig afstemmen
Bezet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163         Plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . .130      AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
Bluetooth® . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159            Verwijderen . . . . . . . . . . . . . . .130        FM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
                                                                 Handmatige afstemming
                                                                   AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
C                                  G                                FM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Cd                                  GAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166   Helderheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
  Aanwijzingen . . . . . . . . . . . . . .144           Gekozen nummers . . . . . . . . . . . . .163        Helderheid display . . . . . . . . . . . . .167
  Plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . .144         Geluidsonderdrukking                    Hoge tonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
  Uitwerpen . . . . . . . . . . . . . . . .144             Telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
Cd naam geven . . . . . . . . . . . . . . . .157           Geluidssignaal . . . . . . . . . . . . . . . . .168
                                   Gemiste gesprekken . . . . . . . . . . . .163


                                                                                         179
Trefwoorden
I                             N                             R
ID3-tag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148   Nummer bezet . . . . . . . . . . . . . . . . .163     Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133, 141
Inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131    Nummer herhalen                      Radiotekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
iPod-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153      Cd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145    Radioweergave . . . . . . . . . . . 133, 141
                              nummer herhalen                      Random Play
K                               MP3/WMA . . . . . . . . . . . . . . .152          Cd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
Klankinstelling . . . . . . . . . . . . . . . .131     Nummer kiezen . . . . . . . . . . . . . . . .162        MP3/WMA . . . . . . . . . . . . . . .152
Klankmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131                                  Regio’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Knipperlicht . . . . . . . . . . . . . . . . . .167    O                             Regionaal programma . . . . . . . . . . .136
Kopieerbeveiliging . . . . . . . . . . . . .147      Ontvangst FM optimaliseren . . . . .167          Repeat
                              Opbellen                            Cd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
                                Nummer kiezen . . . . . . . . . . . .162          MP3/WMA . . . . . . . . . . . . . . .152
L
Lage tonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131      Op gesprekslijst . . . . . . . . . . . .164
LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167                               S
Loudness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132   P                             Scannen
                              Playlist . . . . . . . . . . . . . . . . . 149, 151      Cd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
                                M3U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149      MP3/WMA . . . . . . . . . . . . . . .151
M                                                             Radio . . . . . . . . . . . . . . . 134, 142
M3U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149     PLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
                              PLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149  Scan-zoekfunctie
Map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151                                 Cd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
Mobiele telefoon verbinden . . . . . .161         Programmafilter . . . . . . . . . . . . . . .134
                              Programmatype . . . . . . . . . . . . . . . .135        MP3/WMA . . . . . . . . . . . . . . .151
Modus radiomenu . . . . . . . . . . . . . .141                                    Scanzoekfunctie
Modus radiomenu inschakelen . . . .133           PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
                                                             Radio . . . . . . . . . . . . . . . 134, 142
Mp3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148, 150                                 Snelheidsafhankelijke
MUTE-stand                                                      volumeregeling . . . . . . . . . . . . . . . .166
  Telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . .141                                  Subwoofer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
  Verkeersinformatie . . . . . . . . .140180
                                                                        Trefwoorden
T                              V                            W
Telefoongesprek                       Veiligheidsschakeling ter                Willekeurig afspelen
   Aannemen . . . . . . . . . . . . . . . .165      bescherming tegen te hoge                  Cd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
   Beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . .165     temperaturen . . . . . . . . . . . . . . . . . .147     MP3/WMA . . . . . . . . . . . . . . .152
   Weigeren . . . . . . . . . . . . . . . . .165     Verbinden automatisch . . . . . . . . . .162      WMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
Telefoonmodus . . . . . . . . . . . . . . . .159      Verkeersinformatie . . . . . . . . . . . . .138
   Oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . .160       Afbreken melding . . . . . . . . . .140       Z
Telefoonnummer selecteren . . . . . .162            Inschakelen . . . . . . . . . . . . . . .138    Zender
Titelfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158    Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138    Oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . .135
TP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138    Mute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140   Opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
   Afbreken melding . . . . . . . . . .140          MUTE-stand . . . . . . . . . . . . . .140      Zendergeheugen
   Inschakelen . . . . . . . . . . . . . . .138        Uitschakelen . . . . . . . . . . . . . .138      AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
   Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138      Volume . . . . . . . . . . . . . . . . . .140     FM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
   Uitschakelen . . . . . . . . . . . . . .138      Versneld achteruit                   Zenderzoekfunctie
   Volume . . . . . . . . . . . . . . . . . .140       Cd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145   AM, LW, SW . . . . . . . . . . . . .141
Trackfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158     MP3/WMA . . . . . . . . . . . . . . .152        FM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Traffic Program . . . . . . . . . . . . . . .138      Versneld vooruit
                                Cd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
U                                MP3/WMA . . . . . . . . . . . . . . .152
Uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . .131     Volume
Unknown number . . . . . . . . . . . . . .165          Geluidssignaal . . . . . . . . . . . . .168
                                Snelheidsafhankelijk . . . . . . . .166
                                Subwoofer . . . . . . . . . . . . . . . .132
                                Toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
                                TP-melding . . . . . . . . . . . . . . .140
                              Vorig
                                Cd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
                                MP3/WMA . . . . . . . . . . . . . . .151


                                                                                  181
Technische gegevens
                     • Antenne:
Technische gegevens


• Golfbereiken:
 FM 87,5 MHz - 108 MHz           Impedantie 50 Ω
 MW 531 kHz - 1620 kHz          • LF - telefooningang:
 LW 153 kHz - 282 kHz           Maximale ingangsspanning 8 V (bij
 SW 5800 kHz - 6250 kHz          storingen moet een normaal in de han-
• Frequentiebereik:             del verkrijgbare 1: 1-signaaltrafo in de
 20 Hz - 20 kHz bij cd-weergave      signaalleiding worden geplaatst).
 30 Hz - 15 kHz bij FM          • AUX-ingang:
 50 Hz - 2,5 kHz bij MW, LW, SW      16 KΩ ingangsweerstand, max. in-
• Uitgangsvermogen:             gangsspanning 1,7 Veff
  4 x 18 W                • Mute telefoon:
• Diameter leiding:             Laagste actieve geluidsniveau< 2 V
  min. 0,75 mm²             • Bedrijfsspanning:
• Impedantie luidspreker:          12 V
  min. 4 Ω                • Cd-aansluiting:
• Line out:                 Hier kunnen de Becker cd-wisselaars
  4 x analoog Line Out (Ua max 3Veff    Silverstone 2630, Silverstone 2640,
 bij 10 kΩ)                Silverstone 2660 en Silverstone 7860
• GAL:                   worden aangesloten.
 Om de snelheidsafhankelijke volume-   • Afspeelbare cd’s:
 regeling te kunnen gebruiken, moet    Er kunnen alleen cd’s worden gebruikt
 van de elektrische snelheidsmeter van   die aan de norm DIN EN 60908 vol-
 de wagen een rechthoekspanning met    doen. Het gebruik van 8 cm cd’s met
 een massaspanning van +4 V - +12 V    een adapter wordt afgeraden
 heersen. De stijging van het volume
 vindt plaats in 7 fases van 2,5 dB.182
                   $$1+$1*6(/


Geachte radiogebruiker,

Deze radio mag volgens de geldende EG-richtlijnen door iedereen worden gebruikt.
Dit toestel voldoet aan de op dit moment geldende Europese en geharmoniseerde nationale richtlij-
nen. Het kenmerk biedt u de garantie, dat aan de voor het apparaat geldende specificaties m.b.t. elek-
tromagnetische compatibiliteit is voldaan. Dat betekent, dat storingen bij andere elektrische/
elektronische apparaten door uw radio, alsmede storende invloeden op uw radio door andere elektri-
sche/elektronische apparaten zoveel mogelijk worden voorkomen.
De door het Kraftfahrt Bundesamt (KBA) verleende
EG - typegoedkeuring (e1) conform de Europese
voertuig - EMV - richtlijn 95/54/EG staat inbouw en gebruik in
voertuigen (categorie M, N en O) toe.


De apparaatspecifieke EMV - eisen in het kader van de volgende
Europese normen zijn van toepassing:
        - EN 55013
        - EN 55020
                                                     183
Correcte verwerking van dit product (afval van elektrische apparaten)


       (Toe te passen in de landen van de Europese Unie en andere Europese landen met een
       apart systeem voor inzameling)De aanduiding op het product resp. op de bijbehorende documentatie geeft aan dat het apparaat na afloop
van de levensduur niet samen met het normale huisafval mag worden afgevoerd. Lever dit apparaat
gescheiden van ander afval in om het milieu en de gezondheid niet te schaden door ongecontroleerde
afvalverwerking. Recycle het apparaat om het duurzame hergebruik van grondstoffen te stimuleren.

Particuliere gebruikers moeten contact opnemen met de dealer bij wie het product is gekocht of met
de verantwoordelijke instanties voor informatie over milieuvriendelijke recycling van het apparaat.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden van de ver-
koopovereenkomst raadplegen. Dit product mag niet samen met ander bedrijfsafval worden ver-
werkt.
184

								
To top