HISTORIE H by yaofenji

VIEWS: 3 PAGES: 13

									STICHTING LITJENS RACING

Met trots presenteren wij U hierbij  2001 kampioen. In 2002 stapte hij
de informatiemap van de Stichting   voor het eerst op een Aprilia 125cc
Litjens Racing. De Stichting is in  racemotor en werd prompt
maart 2003 opgericht door de     Nederlands kampioen, de jongste
familie Litjens uit het Limburgse   Nederlandse wegracekampioen uit
America en de doelstelling van de   de geschiedenis. Geen wonder dat
Stichting is gericht op de      insiders hem een grote toekomst
ondersteuning en begeleiding van   voorspellen, een jonge rijder die
jong Nederlands racetalent. In dit  het helemaal in zich heeft om het
geval wil men zich concentreren    ver te gaan schoppen.
op de talentvolle Joey Litjens.
                   NIEUWE PLANNEN DOOR
                   TRAGISCHE
                   OMSTANDIGHEDEN

                   In de periode dat Joey Litjens
                   minibike reed, werd zijn rijkunst
                   opgemerkt door Bert Pennings, al
                   jaren een gevestigde naam in de
                   Nederlandse racerij. Pennings
                   nam Joey onder zijn hoede en
                   bood hem een 5-jarig contract aan
                   voor het HRP Racing Team.
                   Onder begeleiding van Pennings
                   reed Litjens naar het
                   kampioenschap. Pennings had
                   grote plannen met zijn „oogappel‟
                   en grotendeels had hij die reeds
                   uitgestippeld. Helaas overleed
                   Bert Pennings op 15 december jl.
                   geheel onverwacht aan een
                   plotselinge hartstilstand. Een
                   zwarte bladzijde in het boek van
Joey Litjens             Joey Litjens die Pennings als een
                   soort „tweede vader‟ beschouwde.
De Stichting Litjens Racing wil
Joey via een goede begeleiding in   Vanaf dat tragische moment werd
de gelegenheid stellen zijn      alles anders. Aanvankelijk wilden
talenten verder te ontwikkelen.    John en Henk Timmers het HRP
Men wil het 13-jarige talent naar   project met Litjens voortzetten. Ad
het allerhoogste niveau brengen,   de Bekker, eigenaar van TCP
naar de Grand Prix racerij…      Benelux en jeugdvriend van Bert
                   Pennings nam het roer over.
Joey Litjens wordt algemeen als    Helaas bleek dit plan in de praktijk
een uitzonderlijk racetalent     niet te realiseren. De Bekker gaf
beschouwt. Hij begon zijn       toe de functie van teammanager te
loopbaan in de minibike en werd in  hebben onderschat en moest
noodgedwongen besluiten te              Makelaardij en Autoschade
stoppen omdat de druk op zijn             Janssen. Met de hulp van deze
schouders té groot werd. John             sponsors kon een doorstart
Timmers was dermate druk in zijn           gemaakt worden en omdat ook
nieuwe hoedanigheid als directeur           Henk Timmers als monteur blijft
van het bedrijf Pennings Lti, dat           werken voor Joey, was er een
ook hij besloot dat het allemaal te          solide basis aanwezig om de
veel werd. Dit alles resulteerde in          Stichting Litjens Racing op te
een ontbinding van het contract            richten.
tussen Litjens en de Stichting HRP
die zal ophouden te bestaan.             Vol goede moed gaat Litjens
                           Racing aan het nieuwe seizoen
NIEUWE SPONSORS BIEDEN                beginnen. Uit eerbetoon aan Bert
PERSPECTIEF                      Pennings zal Joey dit jaar rijden
                           met zijn motor in de kleur zwart.
Met name de ouders van Joey              Daarnaast wilde Joey en zijn
gingen niet bij de pakken               familie dat deze infomap
neerzitten. Bestaande contacten            inhoudelijk zou blijven, zoals Bert
werden hernieuwd, er werden              Pennings hem kort voor zijn
nieuwe sponsors aangetrokken en            overlijden zo positief had
langzamerhand kwam er weer licht           beoordeeld en goedgekeurd.
in de duisternis. Dankzij de
belangrijke sponsor Logo Products           In deze map wordt U nader
kon de Honda racer van het HRP            geïnformeerd over de boven
worden aangeschaft, TCP Benelux            omschreven zaken. Mocht U
bleef aan als sponsor en er kwam           aanvullende informatie wensen
support van Arai Helmets, ACB             dan kunt U zich in verbinding
Transportbanden, Ingo Smits              stellen met Litjens Racing:
Lastechniek, Tielen Campers,
Willems Motoren, Shell Oil              Telefoon +31 (0)77 4641494
Germany, Lookwell, Jaap Kingma            Web   www.joey-37.nl
Wijlen Bert Pennings en Joey Litjens schudden elkaar de hand tijdens de contractondertekening
DE CARRIÈRE VAN JOEY LITJENS

Een overzicht maken van een      Het is een feit dat Joey toen hij 3
sportcarrière van een jongen van    jaar oud was al op een Yamaha
13 jaar lijkt een absurde zaak. Niet  PW50 rond het ouderlijk huis in
in het geval van Joey Litjens, de   het Limburgse America reed…
beloftevolle jongste Nederlandse    Alles wat „bromde‟ had de
wegracekampioen uit de         interesse van Joey en van jongs af
geschiedenis.             aan werd hij geboeid door alles
                    wat met motoren te maken had.
Het begon met de derde telg uit    Dat vormde de basis voor zijn
het gezin van Annemie en        latere rijden in de populaire
Matthieu Litjens al direct na zijn   minibike races.
geboorte op 8 februari 1990. Zijn
ouders gaven hem de naam Joey     Joey was 9 jaar en eigenlijk té
mee, genoemd naar het idool van    jong voor de „zwaarste‟ categorie
zijn vader, de legendarische Ierse   in deze sport. Hij kreeg in 2000
wegracer Joey Dunlop. Tjeu       dispensatie, reed zijn eerste
Litjens hoopte op dat moment als    volledige seizoen en werd prompt
grote raceliefhebber al dat zijn    tweede in de eindstand! Met een
kinderen later ooit het voorbeeld   klinkend kampioenschap bij de
van de 5-voudige Formule TT1      Junior B sloot hij een jaar later zijn
kampioen zouden proberen te      loopbaan in de minibike af. In de
volgen. Zelf had hij nimmer de     zuidelijke landen is het minibike
mogelijkheden gehad om te gaan     racen al langere tijd erg populair
racen, maar als zijn kinderen nou   en er wordt ook een Europees
eens ooit die richting in wilden    Kampioenschap verreden.
slaan…
Het prille begin op de minibike
De jonge Litjens reed ook in Italië  In nauwe samenwerking met de
een EK wedstrijd mee en werd     KNMV werd bereikt dat de
meteen 17e in de sterk bezette    instapleeftijd verlaagd werd naar
Internationale klasse. In de EK    12 jaar. De jonge Litjens toog naar
wedstrijd in Tsjechië eindigde de   Albacete in Spanje en op zijn 12e
jonge Nederlander zelfs als 6e!    verjaardag reed hij zijn eerste
Ook rijders als bijvoorbeeld     echte trainingen op een RS 125cc
wereldkampioenen Marco        Aprilia. Zijn verrichtingen werden
Melandri en Valentino Rossi      nauwlettend gevolgd en zijn
hebben hun eerste schreden op     soepele en snelle manier van
het racepad gezet in de minibike   rijden viel ook op bij de toevallig
competitie.              aanwezige „legendarische‟ Boet
                   van Dulmen. Die deelde de
MET HRP AAN DE SLAG IN HET      mening dat die kleine Litjens een
GROTE WERK              zéér talentvolle rijder leek te zijn.

Door vele kenners werd Joey      Voor Pennings, en mede HRP
Litjens gezien als een talentvolle  bestuursleden Henk en John
rijder die het in de echte racerij  Timmers, was de eerste training
ook wel eens goed zou kunnen     op de RS 125cc Aprilia dusdanig
gaan doen…              imponerend en veelbelovend dat
                   aan Joey een 5-jarig contract werd
En toevallig had Henk Timmers     aangeboden! Uiteraard hapte
zijn oog laten vallen op Joey     Litjens gretig toe en op een
Litjens. En Timmers was de man    professionele wijze werd het jonge
die in het verleden sleutelde voor  talent begin 2002 door HRP
onder meer Loek Bodelier en Leon   Racing aan pers en genodigden
van der Heijden. Beiden reden in   voorgesteld. De zaken werden
die tijd al met sponsoring van    zorgvuldig voorbereid, er werd een
Pennings LTI, het bedrijf van Bert  plan de campagne opgesteld met
Pennings. Tijdens de minibike     een „lange termijn planning‟ als
race in Mill ging Henk samen met   uitgangspunt. Nadat de jonge
Bert kijken naar het jonge pocket-  debutant in mei met goed gevolg
bike talent. Litjens imponeerde en  zijn proeve van bekwaamheid
hieruit vloeiden de eerste      aflegde ontving hij zijn racelicentie.
gesprekken met Joey en zijn
ouders voort.
Voorzichtig werd
vervolgens het plan
geboren om „iets te
gaan doen‟ met de
talentvolle kleine
Limburger in de 125cc
Opleidings-klasse.

Het verhaal dreigde
echter vertraging op te
gaan lopen. Voor die
volgende stap, rijden in
die opleidingsklasse,
was namelijk een
                      In Assen was Litjens steeds de sterkste
minimum leeftijd van
14 jaar vereist.
BOVEN VERWACHTING                 inschattingsfoutje een keer in de
                         grindbak van de Geert Timmer
In Eemshaven debuteerde Litjens          bocht en moest aan den lijve
in de CRT Opleidingsklasse en           ondervinden dat het ook wel eens
won prompt zijn eerste wedstrijd in        fout kan gaan. In de wedstrijd liet
de Aprilia Cup. De jonge scholier         hij zien hierdoor niet uit veld te zijn
was zelf wel een beetje verbaasd         geslagen en na een duel met zijn
over dit succes en kon vol            naaste concurrent Sam van Rens
vertrouwen aan de tweede             was het toch Litjens die weer
wedstrijd in hetzelfde Eemshaven         triomfeerde. Later dreigde hert
beginnen. Dat was een dag later          even fout te lopen in de tweede
en Litjens was opnieuw de             wedstrijd. De plaats op de pole
sterkste. Hierna volgde een            bleef leeg want Litjens verscheen
dubbele wedstrijd in het Duitse          te laat aan de start. De hele meute
Oscherleben en ook hier was            vertrok en Litjens kon als laatste
Litjens beide keren de sterkste.         vanuit de pitstraat aan de wedstrijd
Joey in actie op het stratencircuit van Tolbert  beginnen, met een achterstand
                         van 15 sec. In zéér korte tijd vond
Op 2 Juni werden op het circuit          hij de aansluiting en even later
van Assen wederom 25 punten            reed hij weer in de kopgroep. Net
aan het totaal van Litjens            na het verstrijken van de eerste
toegevoegd, ook hier had de            helft van de wedstrijd verschalkte
concurrentie geen schijn van kans         hij koploper Danny de Boer.
en hij schreef de 5e overwinning         Vervolgens stormde Joey met een
op zijn naam.                   halve minuut voorsprong naar zijn
                         7e opeenvolgende overwinning. “Ik
Amper twee weken later werd            kon Bert even niet vinden en die
weer een Cup wedstrijd              had mijn handschoenen,”
georganiseerd in Assen en nu           verontschuldigde Joey zich voor
betrof het voor de opleidingsklasse        zijn te laat aan de start
een dubbele wedstrijd. Tijdens de         verschijnen.
trainingen tuimelde Litjens na een
DE TITEL                uit de uitslag geschrapt. De niet
                    originele zuigers werden overigens
Op 19 juli schreef Litjens op     door vele rijders gemonteerd om
hetzelfde circuit geschiedenis.    de kans op een gevaarlijke
Na wederom een pole positie te     vastloper, het bekende euvel bij de
hebben behaald tijdens de       Aprilia RS125, te reduceren.
trainingen was hij ook in de
wedstrijd weer een klasse apart.    In de laatste wedstrijd op het korte
Hij had zich vooraf niet al te     stratencircuit van Tolbert haalde
zenuwachtig laten maken en       Joey Litjens zijn gram. Ook met
zichzelf in alle rust voorbereid op  een „legale‟ zuiger was hij té snel
de wedstrijd. Zoals meestal nam    voor de concurrentie en won ook
hij direct na de start de leiding.   zijn laatste wedstrijd in de
Litjens behoefde zich puur te     Opleidingsklasse.
concentreren op de verrichtingen
van zijn concurrenten Sam van     Voor aanvang van het seizoen had
Rens en Danny de Boer. Indien hij   Joey gehoopt op een plaats bij de
vóór deze rijders eindigde had hij   eerste 10. Het werd een
de titel op zak. Terwijl Van Rens   kampioenschap! En één om in te
en De Boer hun strijd om de      lijsten. Joey Litjens schreef
tweede plaats uitvochten reed     geschiedenis en werd de jongste
Litjens, gadegeslagen door zijn    Nederlandse wegracekampioen
fans, sponsors en genodigden,     ooit!
heel ontspannen naar zijn 8e
overwinning. In de uitloopronde
kreeg Joey door zijn Team de
kampioensvlag uitgereikt waarmee
hij triomfantelijk een ereronde
reed. Hij werd door zijn
dolgelukkige ouders aan de finish
opgevangen en ontving van
iedereen de felicitaties onder luide
ovaties van de aanwezigen.

Op 10 augustus kreeg Litjens lang
na afloop van de totaal verregende
9e wedstrijd in Assen een lichte
teleurstelling te verwerken. Hij had
ook deze wedstrijd op zijn naam
geschreven maar bij de technische
controle werd geconstateerd dat
de gemonteerde zuiger niet
origineel was. Samen met zijn zus
Carol, 3e in de wedstrijd en ook
nog Danny de Boer werd Litjens     Joey met de kampioensvlag in Assen
JOEY LITJENS, BAANBREKEND

Mede door de inspanningen van          Dat deze nieuwe opzet vruchten
o.a. Bert Pennings en de familie        heeft afgeworpen is duidelijk. Joey
Litjens, heeft de Koninklijke          Litjens, Sam van Rens en Danny
Nederlandse Motorrijders            de Boer, allen jonger dan 14 jaar,
Vereniging de regelgeving            hebben zich op een solide en
aanzienlijk gewijzigd.             veilige manier uitstekend
                        gemanifesteerd. Hiermee werd het
Met name de instapleeftijd voor de       bewijs geleverd dat het een goede
Opleidingsklasse 125cc werd naar        beslissing was van de motorbond
beneden bijgesteld. Voor het eerst       de leeftijdgrens bij te stellen.
mochten 12-jarige coureurs na het
behalen van de racelicentie gaan        Voor 2003 is de KNMV weer een
rijden in de klasse voor productie       stapje verder gegaan en nu heeft
machines van de merken Yamaha          men ook de leeftijdgrens voor de
en Aprilia.                   ONK 125cc verlaagd naar 14 jaar.
                                 Uiteraard is ook
                                 hier de race-
                                 licentie vereist en
                                 daarnaast is
                                 ervaring in de
                                 Brommer of
                                 Scooteraces, de
                                 pocketbike of de
                                 Opleidingsklasse
                                 noodzakelijk.
                                 Dan nog gaan de
                                 mensen van het
                                 CRT heel goed
                                 kijken of de jonge
                                 instappers het
                                 aanzienlijk
Danny de Boer (links) van de Opleidingsklasse  hogere niveau ook daadwerkelijk
naar de Aprilia RS 250cc, Joey Litjens en Sam  aankunnen. Mocht dit niet het
van Rens kunnen nu door naar het ONK 125cc
                        geval zijn dan wordt onmiddellijk
                        ingegrepen om de coureurs tegen
Het is niet gemakkelijk een           zichzelf en anderen te
dergelijke beslissing te nemen         beschermen.
voor de verantwoordelijke mensen
van de motorbond. Gaat het fout         Pennings en Litjens hebben dus
en gebeuren er ongelukken dan          zeker een belangrijk steentje
valt de gehele politiek over de         bijgedragen om deze jongste
kwestie heen. In nauw overleg met        wijziging te realiseren. Wellicht
het Centrum Rijvaardigheid           kan door deze nieuwe opzet de
Trainingen CRT werd de wijziging        achterstand op de zuidelijke
doorgevoerd. In het CRT hebben         landen als bijvoorbeeld Spanje en
uiterst ervaren coureurs zitting en       Italië worden teruggebracht.
die sturen en begeleiden de
opleidingen erg nauwgezet.
DE FAMILIE LITJENS,
EEN ECHTE RACEFAMILIE

Joey Litjens kreeg het racen met            een keer voor de lol in de
de paplepel ingegeven, want pa             pocketbike reed waarin ook Joey
en ma Litjens waren echte                actief was. Carol reed vorig jaar
racefanaten die veelvuldig als             ook in de 125cc opleidingsklasse
toeschouwers op de circuits               en stuurde haar Aprilia naar de 5e
aanwezig waren.                     plaats in het kampioenschap.
                            Carol was de snelste van de 4
De oudste telg uit het gezin              vrouwelijke coureurs. Ook Carol
Litjens, de net 21 jaar geworden            gaat in 2003 verder in het ONK
Emile, rijdt al sinds 1998 in het            125cc, waarin ze naast broer
ONK wegrace en bereikte in 2002             Emile deel uit gaat maken van het
een 14e plaats in het ONK 250cc.            team van Jaap Kingma. Carol zal
In 2003 zal hij deel uitmaken van            startnummer 38 krijgen, waarmee
het team Makelaardij Jaap                ze ook in 2002 reed.
Kingma. Ook de tweede telg uit
het gezin Litjens, de in september           Een echte racefamilie dus, niet
16 jaar geworden Carol, kreeg de            vreemd dat ook Joey besmet
smaak te pakken toen ze eens              raakte met het „motorritus bacil‟…
Een razendsnelle 'Americaanse' familie. V.l.n.r. Emile Litjens, Annemie en Tjeu, dan Carol Litjens, Joey
Litjens en de kleine Jennifer die het nog even met een driewieler moet doen.
KORT NIEUWS
RACE & RALLY

Tijdens de grote Race & Rally
manifestatie die kortgeleden op
17-18-19 januari in het MECC in
Maastricht werd gehouden, was
Joey Litjens samen met Formule 1
coureur Jos Verstappen te gast.
De twee Limburgse „snelheids-
duivels‟ werden uitvoerig
geïnterviewd door Olaf Mol, de
bekende TV commentator van de
Formule 1 uitzendingen op RTL 5.                      ALTIJD RIJNUMMER 37

                      Vorig jaar reed Joey Litjens met
                      het startnummer 37 naar het
                      kampioenschap. Gewoon toeval,
                      maar toch bleek het een perfect
                      nummer. Litjens heeft bij de KNMV
                      opnieuw het nummer 37
                      aangevraagd. Zijn verzoek werd
                      ingewilligd en Litjens wil zo
                      mogelijk gaarne zijn gehele
                      loopbaan met het nummer 37
                      blijven rijden. Ook praktisch is dat
                      eenvoudiger, want de eigen
                      website van Joey Litjens is
                      www.joey#37.nl.


                      ARAI HELM REPLICA
De naam Race & Rally prijkt groot op het
Lookwell racepak van Joey Litjens     Dankzij de goede contacten met
                      Ferry Brouwer van Arai Helmets,
                      zal een nieuwe Arai helm
                      vervaardigd worden met een
                      special design. Het wordt de
                      nieuwe helm van Joey Litjens en
                      uniek is het feit dat deze helm ook
                      voor de consument op de markt
                      gebracht zal worden onder de
                      naam „Litjens Replica‟.
VOORBEREIDING NIEUWE SEIZOEN
Litjens Racing is de afgelopen     perfectioneren en tevens wordt het
maanden intensief doende        juiste gevoel verder aangescherpt.
geweest met de voorbereidingen
van het nieuwe seizoen.        Tijdens de eerste proefritten op
                    zijn nieuwe 125cc Honda racer op
Joey volgt in het naburige Horst op  Zolder, eind vorig jaar, had de
het Denderon College een        jonge 125cc debutant enkel de
technische VMBO opleiding. “De     taak de nieuwe Arie Molenaar
school mag er niet onder lijden,”   Honda in te rijden. Joey genoot
vinden ook zijn ouders. In goed    daarbij al met volle teugen van zijn
overleg met de schooldirectie     nieuwe materiaal en vervolgens
worden alle lessen gevolgd of     vertrok Litjens met zijn Team naar
incidenteel ingehaald indien er    Calafat om te trainen. Ondanks de
lessen gemist moeten worden. Dit    wisselvallige weersomstandig-
is echter nog niet aan de orde en   heden, met soms veel regen en
Litjens heeft alle vakanties benut   een erg harde wind, slaagde Joey
om te gaan trainen.          er toch in de nodige kilometers te
                    rijden. En de jonge rijder kon na
In het najaar en in de winter reed   de jaarwisseling en de leerzame
hij vrijwel ieder vrij weekend op de  en intensieve trainingen met een
85cc Kawasaki crossmotor, die hij   voldaan gevoel terugkeren naar
van Johan van Dijk Brandstoffen    Nederland. Met carnaval werd nog
tot zijn beschikking kreeg. Het is   gereden in het Franse Alès en ook
een prima mogelijkheid om de      dat is weer naar tevredenheid
motorbeheersing verder te       verlopen.
HRP Racing is er klaar voor
KNMV WEGRACEKALENDER 2003

6 april    Assen      Open Nederlands Kampioenschap

21 april    Assen      Voorjaarsraces

11 mei     Hengelo (Gld)  Open Nederlands Kampioenschap

25 mei     Assen      ONK + WK Endurance

29 mei     Eemshaven    Internationaal

1 juni     Eemshaven    Open Nederlands Kampioenschap

9 juni     Oss       Int. Pinksterraces (ONK)

15 juni    Raalte     Open Nederlands Kampioenschap

28 juni    Assen      Dutch TT + EK

19 + 20 juli  Zolder     ONK (onder voorbehoud)

10 augustus  Assen      Rizla+ Racing Day

31 augustus  Tolbert     Open Nederlands Kampioenschap

21 september  Assen      Open Nederlands Kampioenschap

28 september  Francorchamps  Open Nederlands Kampioenschap
PROFIEL TEAM LITJENS RACING
SAMENSTELLING TEAM

Jeu Litjens         Teammanager
Annemie Litjens       Catering en PR
Joey Litjens         Coureur
Henk Timmers         Monteur

SPONSORS STICHTING LITJENS RACING 2003

De kersverse Stichting Litjens Racing wordt in 2003 financieel en/of
materieel ondersteunt door de navolgende bedrijven:

  LOGO PRODUCTS                SEVENUM
  TCP BENELUX                 „S-HERTOGENBOSCH
  ACB TRANSPORTBANDEN             HORST
  ROCOM TELECOM                VENRAY
  LOOKWELL LEATHERS              EINDHOVEN
  ARAI HELMET B.V.              HOEVELAKEN
  SHELL OIL                  DUITSLAND
  RICO‟S RACING RESEARCH           NEDERWEERT
  INGO SMITS LASTECHNIEK           SEVENUM
  IPS                     SEVENUM
  JAAP KINGMA MAKELAARDIJ           BURGUM
  PHICOOP SUPERMARKT             AMERICA
  DERIX TRANSPORT               AMERICA
  TIELEN CAMPERS               AMERICA
  WILLEMS MOTOREN               VENRAY
  ACH                     SEVENUM
  AUTOSCHADE JANSSEN             HELENAVEEN

Een imposante rij van ondersteunende bedrijven die in relatief korte tijd tot
stand is gekomen. Litjens Racing zal er alles aan doen om de sponsors
zoveel mogelijk waar voor hun geld te geven. En dat is zeker niet alleen op
het gebied van sportieve successen, er is ook een gezellig sociaal
randgebeuren op het rennerskwartier. Rondom en tijdens de races worden
voor de sponsors en belangstellenden diverse activiteiten op touw gezet.
Racen is een serieuze zaak. Goede persoonlijke contacten met sponsors
en zakenrelaties is een ander belangrijk onderdeel waar Litjens Racing
volop aandacht aan zal schenken. Plaats bij uitstek is daarvoor de
hospitality unit van Litjens Racing op het rennerskwartier. Een sponsor kan
hier natuurlijk ook zijn eigen gasten ontvangen, het is er gezellig toeven…

Mocht U na het inzien van deze infomap mogelijk geïnteresseerd zijn om
met uw bedrijf of onderneming te participeren in dit interessante project? In
dat geval kan men vrijblijvend nadere info opvragen bij Jeu Litjens, tel. +31
(0)77 4641494

Beleefd aanbevelend, Stichting Litjens Racing
PERSBERICHTEN
Voor pers en sponsors is er een mogelijkheid na iedere wedstrijd een
persbericht te ontvangen van Litjens Racing.

Gelieve onderstaand formulier in te vullen en retour te zenden aan:

     Stichting Litjens Racing
     Afdeling PR
     Putweg 15
     5966 PS America

     Of faxen naar 077 464 26 06


  Naam
  Adres
  Woonplaats
  Telefoon
  Fax
  E-mail


  Naam medium/bedrijf
  Postadres
  Woonplaats
  Telefoon
  Fax
  E-mail


Wij wensen dit seizoen op de hoogte te worden gehouden over het Litjens
Racing Team, per
□     Fax      □    E-mail

Mocht u geïnteresseerd zijn in het ontvangen van digitaal beeldmateriaal,
neem dan contact op met Jeu Litjens (telefoon 077 4641494).

								
To top