0285aa665dd33c6904d6bca789724a3b6e1c51c21385273ced06c1a386f7a114

Document Sample
0285aa665dd33c6904d6bca789724a3b6e1c51c21385273ced06c1a386f7a114 Powered By Docstoc
					KÜRESEL TİCARETİN EN ÖNEMLİ ÜÇ ELEMANI
        HAM MADDE
        ÜRETİM
        PAZAR
           İlhan GÜRSOY
         Piraziz Anadolu Lisesi
       KONUYA BAŞLARKEN
     1. Siz uluslar arası ticaretle uğraşsaydınız hangi tür ham
     madde ve işlenmiş ürünleri, hangi ülke veya bölgelerden alıp
     hangi ülke veya bölgelere satardınız? Tartışınız.

   HAM MADDE, ÜRETİM VE PAZARIN KÜRESEL TiCARETTEKi YERi
 Günümüzde ülkeler ve bölgeler arasındaki ticarette önemli bir yere sahip olan
 ham madde, üretimin ve ekonominin temel kaynağını oluşturur.

                   Dünya ticaretinin dağılımına baktığımızda
                   çok karmaşık bir yapı karşımıza çıkar,
      Ham Madde         ülkelerin birbirleriyle ticaret yapmalarının
                   temel   nedeni,   kendi   ülkelerinde
                   üretilmeyen veya çok büyük maliyetler
                   gerektiren malları daha ucuza almaktır.
                   Dünyada hiç bir ülke kendi ihtiyaçlarını
                   kendisi üretecek kaynak ve kapasiteye
                   sahip değildir, ülkeler, sahip oldukları fazla
Üretim           Pazar
                   kaynakları ve ürettikleri malları başka
                   ülkelere satıp ihtiyaçları olan ürünleri de
     Küresel Ticaret       başka ülkelerden alırlar. Bu olay sonucunda
                   uluslararası (küresel) ticaret ortaya çıkar. 2
       ETKİNLİK   S.148 Petrol   Taş Kömürü   Orman Ürünleri  Doğal Gaz
        Pirinç
S.Arabistan             Kongo    Rusya
         Çin
Venezüella

  İran     Yün      Altın- Gümüş    Pamuk
        Avustralya    G.Afrika Cum  Özbekistan
 Buğday

 A.B.D


                               3
         ETKİNLİK    S.149
                          ticaret yapan bir şirket
 Orman Üretim alanı    Sanayi Üretim alanı
                         sahibi olarak dü­şünüp
Hayvancılık Üretim alanı  Hizmet Üretim alanı
                         harita ile tabloyu
                            Balık Üretim alanı


Maden-enerji Üretim alanı  Pazar Üretim alanı    Tarımsal Üretim kendi ticaret
                         eşleştirerek Alanı
                         ağınızı oluşturunuz.
                                           4
       ETKİNLİK      S.149
•1. Yukarıdaki haritada dünyadaki önemli ham madde, üretim ve pazar
alanları görülmektedir. Bu alanlar arasında ticaretin nasıl gerçekleştiğini,
ne tür ham madde ve işlenmiş ürünlerin alınıp satıldığını araştırınız?
      DÜNYADAKİ ÖNEMLİ ÜRETİM ALANLARI VE BÖLGELERİ

              Tarımsal Ham Madde Alanları
          • Toprak Ürünleri Üretim Alanları: ABD,Çin, Hindistan
     • Orman Ürünleri Üretim Alanları: Kongo, Amazon havzası, K. Avrupa
•  Balkçılık Ürünleri Üretim Alanları:Japonya Çevresi, Peru ve çevresi, Kanada’nın batısı,
                  ABD’nin doğu kıyıları
  • Hayvancılık Ürünleri Üretim Alanları : Avustralya, Kb Avrupa, Orta ve güney Afrika

                Sanayi Üretim Alanları
      • K. Amerika, B. Avrupa, Japonya, Çin, Gd. Asya, Rusya Federasyonu

               Maden-enerji Üretim alanı
   • K. Amerika, Orta Asya, Büyük Sahra, Kongo Havzası, G. Amerika’nın Ortaları,
• Orta Avustralya (Çöl Bölgeleri), Avrasya(Orta ve K. Avrupa ile Rusya’nın K, Orta Doğu

                                            5
          DÜNYADAKİ ÖNEMLİ ÜRETİM ALANLARI VE BÖLGELERİ

         Hizmet Üretim Alanları (Bankacılık,Sigortacılık, AracılıkHizmetleri)
                     • Avrupa,ABD, Japonya,Gd. Asya

                          Pazar Alanları
                     • Avrupa,ABD, Japonya,Gd. Asya•2. Bu alan ve bölgelerin bazılarının aynı zamanda büyük pazar alanı olmalarının nedenlerini belirtiniz.
                    •2. Yoğun nüfuslu olması.
                    •Sanayinin gelişmiş olması
                     •Zengin Ülkeler olması
                 •Siz de söyleyebilir misiniz? Serbay?                                                    6
•3. Kendinizi uluslararası ticaret yapan bir şirket sahibi olarak düşünüp
  •harita ile tabloyu eşleştirerek kendi ticaret ağınızı oluşturunuz.
                                      7
•Ticaretin haritada belirtilen yerler dışında yoğunlaşmamasının nedenleri neler olabilir?
              •Bu bölgeler, büyük pazarlardır.
       •Yatırımların hem kaynağı hem de yoğunlaştığı alanlardır.
             •Fazla üretimin yapıldığı alanlardır.
                                              8
                         •Etkinlik                     s. 172

                 Ülke-Bölge Adı       Ham madde  Üretim alanı  Pazar alanı
                               alanı

                 1. Kuzey Amerika

                 2. Japonya                          X

•Aşağıda verilen balıkçılık
üretim alanları çiftlerinden   3. Avrupa

hangisi doğrudur?
                 4. Çin
 A) Japonya çevresi- Kanada’nın  5. Güneydoğu Asya
                                 X      X        X
    batısı
 B) K. Avrupa- Avustralya
                 6. Kuzey Afrika
 C) GD. Asya-Rusya
 D) Hindistan- Çin        7. Orta Doğu
 E) B.Avrupa-G. Amerika
                 8. Nijerya

                 9. ingiltere                         X                 10. Brezilya
                                                    9
                     •Etkinlik                         S.152
                  Petrol Ham Maddesi üretim ve Pazar Bölgeleri
   Üretim Bölgesi      Miktar (%)       Tüketim Bölgesi           Miktar (%)
   1. Orta Doğu       26,50          1. Kuzey Amerika           27,00
   2. Bağımsız Dev. Top.  16,40          2. uzak Doğu             20,20
   3. Kuzey Amerika     16,20          3. Avrupa              20,10
   4. Latin Amerika     12,40          4. Bağımsız Dev. Top.        13,40
   5. Afrika        10,80          5. Latin Amerika           8,00
   6. uzak Doğu       9,70          6. Orta Doğu             4,90
   7. Avrupa        6,80          7. Afrika              3,10
   8. Avustralya      0,90          8. Avustralya            1,10


•  Yukarıdaki tabloları inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. Ürettiğinden fazla, ürettiğinden az ve ürettiği kadar tüketen ülke veya bölgeleri tespit ediniz.
   Ürettiğinden Fazla Tüketen:Kuzey Amerika,Uzak Doğu, Avrupa
   Ürettiğinden az Tüketen: Orta Doğu, Bağımsız Dev. Top. Latin Amerika, Afrika
2. Farklılık olan ülke veya bölgelerde bu farklılıkların oluşmasında etkili olan hususları sınıfça tartışınız.
  Bu farklılıkların oluşmasının nedenleri:
  1) Tüketin bölgelerinde petrolün yeterince bulunmaması        2) Nüfusun yoğun ve fazla olması
                                                      10
  3) Sanayinin gelişmiş olması
                       •Etkinlik

              Sanayi üretim Alanı       Tarımsal üretim Alanı
               Kuzey Amerika        Orta ve Güney Afrika

                Batı Avrupa           Kuzey Amerika

              Rusya Federasyonu       Güney, Güney Doğu Asya

               Güneydoğu Asya          Akdeniz Çevresi

                Çin-Japonya             Rusya

                                  Avrupa


•Yukarıdaki üretim alanlarının oluşmasında hangi coğrafi ve beşerî faktörler etkili
olmuştur?

        •Sanayi Üretim alanlarının oluşmasında Arazilerinin düz ve verimli
        ovaların bulunması,ikliminin elverişli olması yer altı kaynakları,
        doğal güzellikleri gibi Doğal faktörler rol oynamıştır.

                                           11
 Dünya ticaretinin büyük
bir kısmı Kuzey Amerika,           Sorular
Batı Avrupa, Doğu ve
Güneydoğu Asya'da
yoğunlaşmıştır.        Ülkeler arasındaki ticaretin doğmasına;
 Dünya ticaretinin      I. ülkelerde yetiştirilen tarım ürünlerinin
yoğunlaştığı bu bölgelerin  farklılık göstermesi,
ortak özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?  II. dış ticaret açığının ortaya çıkması,

A) Aynı kıtada yer almaları  III. üretilen ürünlerin ülkelere göre
               farklılık göstermesi
B) Yer şekillerinin sade
olması            durumlarından hangileri etkili olmuştur?

C) Diğer bölgelere yoğun   A) Yalnız I
göç vermeleri         B) Yalnız II
D) Zengin yer altı      C) Yalnız III
kaynaklarına sahip olmaları
               D) I ve III
E) Büyük üretim ve tüketim
merkezleri olmaları      E) II ve III
                                      12
                         1970'li yıllarda Orta Doğu'da çıkan
Ülkeler ve bölgeler    I. Orta Doğu      olaylara bağ­lı olarak petrol üretimi
arasındaki ticaretin               azalmış bu durum sanayi tesislerinde
gelişmesinde,       II. Kuzey Amerika    üretimi durma noktasına getirmiştir.
aşağıdakilerden      III. Akdeniz çevresi  Üretimin durmasıyla sanayi
hangisinin katısı daha              ürünlerine olan talep karşılanamamış
fazla olmuştur?      IV. Güneydoğu Asya   bazı ürünlerde aşın fiyat artışları
A) Nüfusun artmasının   Yukarıda verilen    yaşanmıştır.

B) Ulaşım sistemlerinin  bölgelerden hangisi,  Yukarıda sözü edilen durum
gelişmesinin                   aşağıdakilerden hangisini doğrular?
             hem sanayi üretim
C) Ham madde                   A) Sanayi ürünlerinin fiyatlarının
             alanı hem de tarımsal  sürekli değiştiğini
kaynaklarının
azalmasının        üretim alanıdır?    B) Dünya petrol ihtiyacının
D) Üretimin tüketim    A) I ve II       tamamının Orta Doğu'dan
oranından fazla                  karşılandığını
             B) B) I ve III
artmasının                    C) Zengin ham madde kaynaklarına
             C) II ve III      sahip ülkelerin daha fazla geliştiğini
E) Ülkeler arasındaki
savaşların sona      D) II ve IV       D) Sanayi ürünlerine olan talebin
ermesinin         E) III ve IV      petrole olan talepten fazla olduğunu
                         E) Küresel ticarette ham madde,
                         üretim ve pazar arasında sıkı bir
                         ilişki olduğunu
                                         13
       Gelecek Ders
     Dünyanın Hızla Gelişen
      Endüstrisi :TURİZM
  Derse girmeden önce konuyu
  mutlaka     okuyunuz
        •Teşekkürler
          İlhan GÜRSOY

•Piraziz Anadolu Lisesi-Giresun  www.pal.k12.tr

                       14

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:385
posted:8/31/2011
language:Turkish
pages:14