Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

101206- Tiger Woods

VIEWS: 3 PAGES: 1

									6                                              SPONSERING                                                                       MARKEDSFØRING
                                                                                                                           No.14 · 30.11.10
       Da Tiger Woods gik fra sportsikon til
       sexmonster, blev sponsorerne sat un-
       der pres. Men her et år senere kan
       golfstjernens udskejelser ikke ses
       på bundlinjen. Det viser en analyse
       fra Sponsorpeople.
    Tiger Woods
    har ikke skadet
    sponsorerne
 De sponsorer, der blev ved Tiger Woods’ side, er ikke blevet straffet økonomisk. Tigeren selv har derimod måtte betale eks’en 4,5 milliarder kroner.
D
   et er nu cirka et år siden, at                            Woods-skandalen kostede sponso-               Naturligt match                          overlevede Tiger Woods-skandale
   Tiger Woods forsøgte at flygte                            rernes aktionærer sammenlagt i                Derved opstår der et lille paradoks.               uden voldsomme økonomiske skram-
   fra sin frådende hustru, der     Derimod er de mang-              omegnen af 10 milliarder dollar.               På den ene side ønsker virksomhe-                 mer, ser det noget anderledes ud for
bevæbnet med en golfkølle ønskede
sin notorisk utro ægtemand langt
                      lende resultater på              Hvorfor tog de fejl?
                                               – Succesfulde og effektfulde spon-
                                                                            derne at finde sponsorobjekter, der
                                                                            fremstår som et naturligt match til
                                                                                                             hovedpersonen selv. Tiger Woods
                                                                                                             blev nemlig i august skilt fra sin
ned i helvede.               golfbanen i øjeblikket             sorater handler om påskønnelse og              brandet. På den anden side bliver                 svenske hustru Elin Nordegren, og
  Efterfølgende blev den ene pinlige    et meget større spons-             loyalitet – selv i modgangstider, si-            problemerne større, når en kendis,                han måtte betale hende 4,5 milliar-
afsløring efter den anden beskrevet                            ger Thomas Badura og tilføjer:                der kvajer sig, og et brand hænger                der kroner for ulejligheden. ■
detaljeret i pressen – Tiger Woods     ormæssigt problem for               – Loyalitet opstår ikke bare plud-            for godt sammen.
forlod blandt andet sin fars dødsleje    Tiger Woods                  seligt. I mere end 10 år har Tiger               Men hvorfor er det så ikke tilfæl-
under påskud af voldsom hovedpine,                             Woods og sponsorerne opbygget et               det golfudstyrsproducenten Nike og
blot for at tage en seksuel svingom                            værdifuldt og integreret samarbejde             golfspilleren Tiger Woods?
med en af sine mange skøger.                                med hinanden. I samme periode er                – I tilfældet Tiger Woods er det                Tigerspring
  Det efterlod virksomhederne bag                             der opstået en loyalitet blandt forbru-           ikke sportsmanden, men derimod
én af verdens mest sponserede men-     to af de vedholdende sponsorer, Nike      gerne overfor Tiger som sportsmand.             ægtemanden, Tiger Woods, der har                 For et år siden indrømmede Tiger
nesker med dybe panderynker. Nu       og Electronic Arts, var kursen steget     Skandalens natur er central for din             fået ridser i lakken. Forbrugerne for-              Woods, at han havde haft et utal af
var manden i deres annoncer for-      henholdsvis 14 og 10 procent, hvor-      reaktion som sponsor. Jeg vil eksem-             venter fortsat, at han, som den bedste              sidespring.
vandlet fra et professionelt og kon-    imod Dow Jones generelt kun var        pelvis ikke være bekymret for, at en             sportsmand inden for sit område, le-               Økonomer regnede sig frem til, at
servativt sportsikon til en løgnagtig    steget med seks procent. Nikes kon-      dopingskandale har en afsmittende              verer spektakulære resultater. Deri-               golfspillerens eskapader ville koste
og lummer liderkarl.            kurrent Adidas var i samme periode       effekt på mig som sponsor, medmin-              mod er de manglende resultater på                 sponsorernes aktionærer 10 mia.
  Pepsi og Accenture trak stikket     kun steget syv procent. Pepsi og Ac-      dre jeg repræsenterer et medicinal-             golfbanen i øjeblikket et meget større              dollar. De beregner holdt ikke stik.
med det samme. Mens Nike og Gil-      centure, der begge har afviklet deres     brand. Derimod var Forstædernes               sponsormæssigt problem for Tiger                 Lige før skandalen mente analyse-
lette valgte at fortsætte samarbej-     sponsorater, haltede derimod efter       Banks beslutning om at opsige deres             Woods, siger Thomas Badura.                    instituttet Millward Brown, at Tiger
det.                    Dow Jones.                   sponsorat af Søren Hansen, da han                – Hvis han holder op med at vinde               Woods var USA’s tredje bedste spon-
  I december umiddelbart efter        Og i dag har Nike ”outperformet”      blev dømt for skattefusk, en naturlig            turneringer, så dropper Nike ham.                 sorobjekt efter Will Smith og Brad
skandalen foretog YouGov en spør-      markedet med en stigning på 33 pro-      konsekvens, fordi skandalen læner              For så giver sponsoratet ikke mening               Pitt og foran Oprah Winfrey.
geundersøgelse, der viste, at en me-    cent, mens hverken Accenture eller       sig direkte op ad Forstædernes                længere.
get stor del af den amerikanske be-     Pepsi er steget mere end Dow Jones.      Banks kerneleverance, siger han.                Mens Nike og andre sponsorer
folkning mente, at Nike og Gillettes      – Det er naturligvis ikke Tiger
omdømme havde taget skade.         Woods skyld, at eksempelvis Nike
  Et par måneder senere lavede       har klaret sig så godt. Men det inte-
SportBusiness International en må-     ressant er, at man kan konkludere,                Tiger Woods' sponsorers aktiekurser (Indextal)
ling, der viste at hele 73 pct. af de    at der ikke er en direkte negativ ef-
                                                                                                                                      133
adspurgte var enige i, at skandalen     fekt for sponsorerne. Der er ellers                      ■ Tigers biluheld (27/11/2009)     ■ 4 mdr. efter (29/03/2010)      ■ 12 mdr. efter (24/11/2010)          128

påvirkede værdien af Tiger Woods’      mange, der har villet nedskrive Tiger
sponsorater.                Woods’ sponsorers ”brandværdi”,            110
                                                                                                                    113              114
                                                                                                 109        109
                      siger direktør og stifter af Sponsor-                  102        105
                                                                               102
                                                                                        104     106        104
                                                                                                                          107


Penge er alt
                                              100        100        100       100        100        100        100         100 100     100        100
                      people, Thomas Badura.                                           96         99


Men nu er omdømme ingenting i for-       Kan ikke ligeså godt tolke det så-            88

hold til det vigtigste her i verden –    dan, at det ikke betyder så meget,
bundlinjen. Og en analyse foretaget     hvem virksomhederne har som tals-
af det danske konsulentbureau Spon-     mænd?
sorpeople i marts og igen i november      – Det vil jeg ikke sige. Vi ved fra flere
2010 viser, at der ikke har været      analyser, at kendskabsgraden stiger,
nogen mærkbar økonomisk effekt       og forholdet til brandet bliver bedre, når
hverken på kort eller lang sigt.      en populær person bliver forbundet
  Sponsorernes aktiekurser var fire    med produktet, og at det giver en di-
måneder efter Tiger Woods-skanda-      rekte positiv effekt, siger han.
len ikke faldet i forhold til hverken det
generelle aktieindeks (Dow Jones)      Loyalitet tæller                Electronics Arts   Proctor      Pepsi      Verizon*        AT&T     Dow Jones    Accenture       Vodafone*    Adidas*        Nike
eller i forhold til konkurrenterne.     Økonomer fra University of California               & Gamble

  Aktiekurserne viser faktisk, at for   anslog i december 2009, at Tiger        * Ikke sponsor, kun benchmark

								
To top