Tips for Parents on Coping with Pandemic Flu Enclosure for Letters 1 2 and 3 T07 097 Tagalog Arial Font Page 1 of 3 Tips for Parents on Coping with Pandemic Flu ENCLOSUR by sparrowjacc

VIEWS: 0 PAGES: 4

									Tips for Parents on Coping with Pandemic Flu, Enclosure for Letters 1, 2, and 3
T07-097 Tagalog; Arial Font
Page 1 of 3

     [Tips for Parents on Coping with Pandemic Flu]
    [ENCLOSURE FOR SAMPLE LETTERS 1, 2, and 3.]

   MGA PAYO SA MGA MAGULANG
SA PAGHARAP SA PANDEMIKONG TRANGKASO
      Ang impormasyon sa paunawang ito ay inihanda ng
 Mga Serbisyong Pangkalusugan ng Contra Costa sa Contra Costa, California.

Magplano para sa matagal na pananatili sa bahay sa
panahon ng pandemikong trangkaso.

   Itanong sa inyong tagapag-empleyo kung paano
   magpapatuloy ang negosyo sa panahon ng isang
   pandemiko.
   Itanong sa inyong tagapag-empleyo kung maaari
   kayong magtrabaho sa bahay sa panahon ng
   pandemikong trangkaso.
   Magplano para sa isang posibleng pagbawas o
   pagkawala ng kita kung hindi kayo makapagtrabaho o
   ang lugar ng inyong trabaho ay sarado.
   Itanong sa inyong tagapag-empleyo o unyon ang
   tungkol sa mga patakaran sa bakasyon.
   Itanong sa inyong distrito ng paaralan ang mga
   aktbidad sa pag-aaral sa bahay. Ihanda ang mga gamit
   tulad ng mga aklat-aralin.
   Magplano ng mga libangan na magagawa ng inyong
   mga anak sa bahay.

Ang mga bagay na dapat ihanda para sa matagal na
pananatili sa bahay:

Mga di-nabubulok na pagkain, tulad ng:

   Mga de-latang karne, prutas, gulay, at sopas na
    maaari nang kainin
Tips for Parents on Coping with Pandemic Flu, Enclosure for Letters 1, 2, and 3
T07-097 Tagalog; Arial Font
Page 2 of 3

   Mga bar ng protina o prutas
   Tuyong cereal o granola
   Peanut Butter at halaya
   Tuyong prutas, mani, trail mix
   Biskuwit
   Mga de-latang fruit juice
   Tubig sa bote
   Pagkain ng sanggol sa mga lata o garapon
   Pormula ng sanggol
   Pagkain ng mga alagang hayop

Mga gamit na pangkalusugan at pang-emerhensiya, tulad ng:

   Mga iniresetang gamit na medikal tulad ng glucose o
    mga kailangan sa pagsubaybay ng presyon ng dugo
   Sabon at tubig o nakabase-sa-alkohol na panghugas
   ng kamay
   Mga gamot para sa lagnat, tulad ng acetaminophen
    (Tylenol) o ibuprofen (Motrin)
   Termometro
   Mga bitamina
   Mga tubig na may electrolyte, tulad ng Pedialyte
   Lente na may mga ekstrang baterya
   Pambukas ng lata na maaaring manwal na gamitin
   Mga bag ng basura
   Mga tisyu, papel ng palikuran, mga lamping itinatapon
    pagkagamit

Kung may isang tao sa inyong bahay na nagkaroon ng
mga sintomas ng trangkaso (lagnat, ubo, pananakit ng
kalamnan):

   Himukin ang mga ito na uminom ng maraming tubig.
   Panatilihin ang mga may-sakit na tao na komportable
   hangga’t maaari. Ang pahinga ay mahalaga.
Tips for Parents on Coping with Pandemic Flu, Enclosure for Letters 1, 2, and 3
T07-097 Tagalog; Arial Font
Page 3 of 3


   Para sa mga may sapat na gulang na may lagnat,
   pananakit ng lalamuhan at kalamnan, gumamit ng
   ibuprofen (Motrin) o acetaminophen (Tylenol).
   Huwag gagamitin ang aspirin sa mga bata o tinedyer;
   ito ay maaaring maging sanhi ng Reye’s syndrome,
   isang sakit na nakamamatay.
   Ang pag-espongha ng maligamgam na tubig
   (temperatura ng pulso) ay nagpapababa ng lagnat sa
   panahon lamang ng pag-espongha. Huwag mag-
   espongha ng alkohol.
   Panatilihin ang mga tisyu na kayang abutin ng
   pasyente, at magkaloob ng basurahan upang maitapon
   nila ang mga tisyu.
   Lahat ng miyembro ng sambahayan ay dapat
   maghugas ng kanilang mga kamay nang madalas.
   Panatilihin ang ibang mga miyembro ng pamilya at
   bisita na malayo sa mga taong may-sakit.
   Makipag-ugnayan sa tagapagkaloob ng
   pangangalagang pangkalusugan para sa karagdagang
   payo. Kung ang taong may-sakit ay nahihirapang
   huminga o lumulubha ang kalagayan, makipag-
   ugnayan kaagad sa tagapagkaloob ng pangangalagang
   pangkalusugan.

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa
inyong tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan.
Ang karagdagang impormasyon ay makukuha mula sa [ADD
HERE THE NAME AND INFORMATION OF THE LOCAL
COUNTY HEALTH DEPARTMENT OR OTHER
APPROPRIATE AGENCY, WEB SITE OR HOTLINE
NUMBER]. Ang pederal na pamahalaan ay nagkakaloob din
ng impormasyon tungkol sa pandemikong trangkaso sa Web
site na ito: http://www.pandemicflu.gov.
Tips for Parents on Coping with Pandemic Flu, Enclosure for Letters 1, 2, and 3
T07-097 Tagalog; Arial Font
Page 4 of 3

[NOTE TO LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES:

  1. The California Department of Education acknowledges the
   assistance of Contra Costa Health Services (CCHS), which
   provided the source material for this translation (October
   2007). Additional information regarding this and other
   notifications is available from the CCHS Web site at
   http://cchealth.org.

  2. As a form of assistance to LEAs, the California Department
   of Education (CDE) offers this translation free of charge.
   Because there can be variations in translation, the CDE
   recommends that LEAs confer with local translators to
   determine any need for additions or modifications,
   including the addition of local contact information or local
   data, or modifications in language to suit the needs of
   specific language groups in the local community. If you
   have comments or questions regarding the translation,
   please e-mail the Clearinghouse for Multilingual
   Documents (CMD) at cmd@cde.ca.gov.]

								
To top