Bengkel Pekeliling Perbendaharaan [tatacara Pengurusan Aset Alih by yaofenji

VIEWS: 406 PAGES: 181

									PEKELILING PERBENDAHARAAN (PP)
    BIL. 5 TAHUN 2007
   TATACARA PENGURUSAN
  ASET ALIH KERAJAAN (TPA)


  Bahagian Kawalan dan Pemantauan
    Perbendaharaan Malaysia
TUJUAN PP BIL. 5 TAHUN 2007Memperkemas dan memantapkan
Peraturan Pengurusan Aset Alih
Kerajaan
    PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
       PEGAWAI PENGAWALBagi memastikan pengurusan Aset Alih Kerajaan
dilaksanakan secara teratur, cekap dan berkesan
di Kementerian/Jabatan, peranan dan tanggungjawab
Pegawai Pengawal dalam pengurusan Aset Alih Kerajaan
diberi penekanan.
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL


(a)  Mewujudkan Unit Pengurusan Aset.

(b)  Melantik:

    (i)   Pegawai Aset di peringkat Kementerian/Jabatan
        /Pusat Tanggungjawab (PTJ);
    (ii)  Pegawai-pegawai menjalankan pemeriksaan
        ke atas aset;
    (iii)  Lembaga Pemeriksa bagi melaksanakan pelupusan
        aset; dan
    (iv)  Jawatankuasa Penyiasat bagi kes kehilangan aset.

(c) Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK)
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL


 (d)   Mengemukakan laporan tahunan ke Perbendaharaan
    sebelum 15 Mac tahun berikutnya:

      (i) Laporan Harta Modal dan Inventori (Kew. PA-8);
      (ii) Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan
         Inventori Kew. PA-12;
      (iii) Laporan Tahunan Pelupusan Aset Alih Kerajaan;
         (Kew. PA-20); dan
      (iv) Laporan Tindakan Surcaj dan Tatatertib (Kew. PA-32).

 (e)    Memastikan aset alih Kerajaan diuruskan mengikut
      tatacara yang telah ditetapkan.
     TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
      UNIT PENGURUSAN ASET

(a)    Menguruskan semua aset alih Kerajaan
   di Kementerian/Jabatan meliputi:

     •  Penerimaan
     •  Pendaftaran
     •  Penggunaan, penyimpanan dan pemeriksaan
     •  Penyelenggaraan
     •  Pelupusan
     •  Kehilangan dan Hapus kira
   TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
    UNIT PENGURUSAN ASET

(b)  Menguruskan perlantikan Pegawai Pemeriksa,
   Lembaga Pemeriksa dan Jawatankuasa Penyiasat.

(c)  Menjadi Urus Setia kepada JKPAK.

(d)  Mengurus pelupusan aset alih Kerajaan.

(e)  Mengurus Kehilangan dan Hapus kira.
    TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
     UNIT PENGURUSAN ASET


(f) Menyelaras penyediaan laporan berikut:

   • Harta Modal dan Inventori
   • Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal
    dan Inventori
   • Pelupusan Aset Alih Kerajaan
   • Tindakan Surcaj/Tatatertib
    JAWATANKUASA PENGURUSAN         ASET
 ALIH KERAJAAN (JKPAK)


Pengerusi  :  Timbalan Ketua Setiausaha
         (peringkat Kementerian)
         Timbalan Ketua Pengarah
         (peringkat Ibu Pejabat)
         Pengarah (Jabatan Persekutuan di Negeri)

Setiausaha  :  Pegawai Aset Kementerian/Jabatan

Ahli     :  Semua Ketua Bahagian/Unit
         Ketua Unit Audit Dalam
         Pegawai-pegawai lain yang sesuai
    JAWATANKUASA PENGURUSAN
    ASET ALIH KERAJAAN (JKPAK)


AGENDA MESYUARAT:

•  Kedudukan semasa Aset Alih Kementerian/Jabatan
•  Laporan Hasil Pemeriksaan Aset Alih
•  Laporan Tindakan Pelupusan
•  Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib
•  Masalah-masalah berkaitan dengan pengurusan
  aset alih.
    JAWATANKUASA PENGURUSAN
    ASET ALIH KERAJAAN (JKPAK)


BIDANG TUGAS JKPAK

Merancang, memantau, mengawasi dan menyelia semua
aspek pengurusan aset alih Kerajaan.

TEMPOH MESYUARAT

Sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh tiga (3) bulan.

Hasil mesyuarat di laporkan kepada Jawatankuasa
Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA).
       PENGUATKUASAAN


Peraturan hendaklah dilaksanakan oleh Kementerian/
Jabatan berkuatkuasa mulai 02 Mac 2007.

Semua Pegawai Pengawal hendaklah memastikan setiap
Kementerian/Jabatan di bawah kawalannya menguruskan
aset alih mengikut TPA melainkan jika terdapat arahan
lain yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan.
         PELAKSANAAN
Semua aset yang dimiliki oleh Kementerian/Jabatan
sebelum tahun 2007, hendaklah disenaraikan dalam
Senarai Daftar Harta Modal Kew. PA-4 dan Senarai Daftar
Inventori Kew. PA-5.


Maklumat dalam Daftar Stok Bekalan Pejabat (Kew.314)
hendaklah dipindahkan ke Kad Kawalan Stok (Kew. 300-J3)
dan Kad Petak (Kew. 300-J4) mengikut Panduan
Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor (PP-TPS).
           PEMBATALAN

Peraturan berkaitan pengurusan aset yang terkandung
dalam AP, PP-TPS, PP dan SPP berikut dibatalkan:

(a)  AP Bab II – Kehilangan dan Hapus kira, hanya
    peraturan berkaitan barang-barang awam sahaja;
(b)  PP Bil. 3 Tahun 1990, hanya berkaitan
    barang-barang awam sahaja;
(c)  PP Bil 2 Tahun 1991;
(d)  SPP Bil. 7 Tahun 1995;
(e)  SPP Bil. 2 Tahun 1997;
(f)  SPP Bil. 3 Tahun 2002;
(g)  PP Bil. 8 Tahun 2004 hanya para 8
    Pengurusan Stor dan aset sahaja;
         PEMBATALAN

(h)  Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor
   hanya Bab XIV dan XV sahaja;

(i)  Surat Perbendaharaan S(K&B)(8.09)735/3/1-335
   (SJ.1) JD.4 bertarikh 19 Jun 1995; dan

(j)  Surat Perbendaharaan K.KEW/BKP/PA/535/457
   (10) bertarikh 7 Januari 2002.
         PEMAKAIAN


Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa
masing-masing, Pekeliling ini dipanjangkan kepada semua
Perkhidmatan Negeri, Badan Berkanun dan Pihak
Berkuasa Tempatan.
        KANDUNGAN TPA
            PENDAHULUAN

                       BAB A
   BAB F                PENERIMAAN
 KEHILANGAN
 /HAPUS KIRA
             TPA
                       BAB B
   BAB E PELUPUSAN           PENDAFTARAN                  BAB C
   BAB D        PENGGUNAAN, PENYIMPANAN &
PENYELENGGARAAN         PEMERIKSAAN
        PENDAHULUAN
TPA ialah tatacara bagi menguruskan Harta Modal
dan Inventori meliputi:

Bab  A   :   Penerimaan
Bab  B   :   Pendaftaran
Bab  C   :   Penggunaan, Penyimpanan dan
         Pemeriksaan
Bab  D   :   Penyelenggaraan
Bab  E   :   Pelupusan
Bab  F   :   Kehilangan dan Hapus kira
      DEFINISI ASET

Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau
milikan atau di bawah kawalan Kerajaan yang
dibeli atau yang disewa beli dengan wang
Kerajaan, yang diterima melalui sumbangan
atau hadiah atau diperolehi melalui proses
perundangan.
   DEFINISI ASET ALIH


Aset Alih bermaksud aset yang boleh
dipindahkan dari satu tempat ke satu
tempat yang lain termasuk aset yang
dibekalkan atau dipasang bersekali
dengan bangunan.
  KUMPULAN ASET ALIH
Harta Modal   Inventori
      
 
      HARTA MODAL
(a)  Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM1,000
   dan ke atas setiap satu pada masa perolehan.

(b)  Aset alih yang memerlukan penyelenggaraan
   secara berjadual tanpa mengira harga perolehan
   asal. Penyelenggaraan secara berjadual merujuk
   kepada aset yang memerlukan penyelenggaraan
   seperti yang telah dinyatakan dalam manual/buku
   panduan pengguna.
         INVENTORI


(a)  Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang
   daripada RM1,000 setiap satu dan tidak memerlukan
   penyelenggaraan berjadual.

(b)  Perabot, hamparan, hiasan, langsir dan pinggan
   mangkuk tanpa mengira harga perolehan asal.
    KATEGORI HARTA MODAL

Tiga (3) kategori Harta Modal iaitu:

(i)   Loji/Jentera Berat

(ii)  Kenderaan

(iii)  Peralatan/Kelengkapan ICT/
    Telekomunikasi/Penyiaran/Perubatan/
    Pejabat/Makmal/Bengkel/Dapur/Sukan
      KATEGORI INVENTORI

Empat (4) kategori Inventori iaitu:

(a)  Nilai perolehan asal kurang daripada
   RM1,000 dan tidak memerlukan
   penyelenggaraan secara berjadual:

   (i)   Peralatan/Kelengkapan ICT/
       Telekomunikasi/Penyiaran/Perubatan/
       Pejabat/Makmal/Bengkel/Dapur/Sukan
   KATEGORI INVENTORI


(b) Tanpa mengira nilai perolehan asal:

   (ii)  Perabot

   (iii)  Hamparan, hiasan dan langsir

   (iv)  Pinggan mangkuk
  BAB A
PENERIMAAN
    BAB A - PENERIMAAN


“Pegawai Penerima” ialah pegawai yang diberi
tanggungjawab untuk menerima dan mengesahkan aset
yang diperolehi.

“Pegawai Bertauliah” ialah pegawai yang memiliki
kepakaran dalam bidang tertentu.
    BAB A - PENERIMAAN
Objektif Penerimaan:

(a) Memastikan setiap aset diterima menepati
  spesifikasi yang ditetapkan.

(b) Menentukan kualiti dan kuantiti sebenar mengikut
  pesanan.

(c) Memastikan aset diterima dalam keadaan yang baik,
  sempurna dan selamat untuk digunakan.
   PERATURAN PENERIMAAN


(a)  Pemeriksaan teliti bagi memastikan
   aset diterima menepati spesifikasi.

(b)  Pemeriksaan teknikal pegawai yang
   bertauliah bila perlu.
       PERATURAN PENERIMAAN

(c)   Langkah-langkah yang perlu dipatuhi semasa
     menerima aset:

     •  Semak butiran dalam dokumen.

     •  Periksa, kira, ukur, timbang atau uji serta merta
       sebelum sahkan penerimaan.

   Sekiranya pengesahan tidak dapat dilakukan serta
   merta maka dokumen dicatat “ Diterima dengan
   syarat ianya diperiksa, dikira,diukur, ditimbang dan
   diuji”.
    PERATURAN PENERIMAAN
(d)  Sediakan Borang Laporan Penerimaan Kew. PA-1
   jika terdapat kerosakan/perselisihan.

(e)  Borang Kew.PA-1 yang ditandatangani oleh Ketua
   Jabatan dihantar kepada agen penghantaran atau
   syarikat pembekal.

(f)  Pegawai Penerima pastikan aset diterima beserta
   Surat Jaminan daripada pembekal.

(g)  Pegawai Penerima pastikan aset diterima bersama
   manual penggunaan dan penyelenggaraan.
  BAB B
PENDAFTARAN
      BAB B - PENDAFTARAN
              OBJEKTIF
 CARTA ALIRAN DAN
PROSES KERJA
                    TEMPOH MENDAFTAR
LAPORAN TAHUNAN
HARTA MODAL &
INVENTORI                 PENDAFTARAN ASET
            PENDAFTARAN      HADIAH

  PENGESAHAN              PENDAFTARAN ASET
  PENDAFTARAN                LUCUTHAK


URUSAN PENDAFTARAN            PUNCA MAKLUMAT
ASET ALIH
                   DOKUMEN PENDAFTARAN
        BUTIRAN MAKLUMAT
    Objektif Pendaftaran

Mewujudkan pangkalan data yang lengkap, tepat
dan kemaskini

Memudahkan pengesanan dan pemantauan


Membolehkan keadaan aset diketahui


Memudahkan penyelenggaraan, pelupusan dan
penggantian aset
 TEMPOH MENDAFTARDua (2) minggu dari tarikh
pengesahan penerimaan.
 PENDAFTARAN ASET HADIAH


Aset yang diterima secara hadiah bagi tujuan
pembelajaran dan pameran tidak perlu
didaftarkan. Satu senarai daftar aset berkenaan
diwujudkan bagi tujuan rekod.
  PENDAFTARAN ASET LUCUTHAK

•  Didaftarkan jika Kementerian/Jabatan
  bercadang menggunakannya.

•  Aset lucuthak yang dikategorikan di bawah
  akta tertentu menjadi tanggungjawab Pegawai
  Pengawal untuk menentukan tindakan yang
  diambil ke atas aset berkenaan mengikut
  maksud tersebut sahaja.
    PUNCA MAKLUMAT

Aset Yang Dibeli:

 (a)   Pesanan Rasmi Kerajaan
 (b)   Nota Serahan
 (c)   Invois
 (d)   Dokumen Kontrak
 (e)   Kad Jaminan
 (f)   Manual Pengguna
 (g)   Dokumen-dokumen lain yang
     berkaitan
   PUNCA MAKLUMAT


Aset yang disewa beli:

(a)   Surat Ikatan Perjanjian

(b)Dokumen lain yang berkaitan
      PUNCA MAKLUMAT
Aset Yang Diterima Daripada Sumber Lain

 (a)   Salinan Daftar jika diterima secara
     pindahan

 (b)   Salinan surat kelulusan menerima
     hadiah (Pek. Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 1998).
 (c)   Salinan Sijil Lucuthak oleh
     Mahkamah
     PUNCA MAKLUMAT

Aset Yang Belum Berdaftar:

Sekiranya tiada punca maklumat, pendaftaran
berasaskan maklumat di fizikal aset atau
sumber-sumber lain yang berkaitan.
   DOKUMEN PENDAFTARAN

(a)Daftar Harta Modal Kew. PA-2

(b)Daftar Inventori Kew. PA-3

Pendaftaran melalui sistem berkomputer:

(a)  Format yang sama diguna pakai.
(b)  Daftar hendaklah dicetak.
(c)  Ditandatangani oleh Ketua Jabatan.
 Kementerian/Jabatan: Pebendaharaan           DAFTAR HARTA MODAL                             KEW. PA-2
 Bahagian:Kawalan dan Pemantauan                              (No. Siri Pendafataran: KK/BKP10/H/07/1
                                BAHAGIAN A
Kod Nasional

Kategori                 Peralatan ICT
Sub Kategori               Komputer
Jenis/Jenama/Model            DELL/L1506
Buatan                  Malaysia
Jenis dan No. Enjin                              Harga Perolehan Asal             RM8,500

No. Casis/Siri Pembuat          DP/NO7N22              Tarikh Diterima               13 April 2007

No. Pendaftaran                                No. Pesanan Rasmi Kerajaan          LO A5624
(Bagi kenderaan)

KOMPONEN/AKSESORI                               Tempoh Jaminan                1 Tahun
CPU       Papan Kekunci                        Nama Pembekal Dan Alamat
Monitor     Tetikus
                                       Compter System Sdn. Bhd           Tandatangan Ketua Jabatan: Ń
        Speaker                            No. 15, Plaza Low Yatt, Jalan Embi      Nama: Noorrizan bt. Shafie
                                       KUALA LUMPUR                 Jawatan Setiausaha Bahagian
                                                              Cop
                                   PENEMPATAN                      Tarikh 17 April 2007
Lokasi          PKP(P)

Tarikh          17 April 2007

Nama Pegawai       Ahmad Hishamuddin

Tandatangan       ƒ

                                   PEMERIKSAAN

Tarikh

Status Aset

Nama Pemeriksa
Tandatangan


                                 PELUPUSAN/HAPUS KIRA

Rujukan Kelulusan              Tarikh                    Kaedah Pelupusan           Tandatangan
                             KEW. PA-2

               DAFTAR HARTA MODAL

    BUTIR-BUTIR PENAMBAHAN, PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF
                   BAHAGIAN B

Bil.  Tarikh   Butiran       Tempoh  Kos (RM)    Nama dan
                    jaminan         Tandatanga
                                 n
1.   21.6.2007  Penggantian CPU   1 tahun  1,000
 Kementerian/Jabatan: Perbendahraan                    DAFTAR INVENTORI                                  KEW. PA-3
 Bahagian: Kawalan dan Pemantauan                                                 (No. Siri Pendafataran KK/BKP10/I/07/1-5
                                                                  )
Kod Nasional

Kategori                     Perabot
Sub Kategori                   Almari
Jenis                      Almari Buku Bercermin
Kuantiti                     5                         Harga Perolehan Asal               RM350.00 sebuah

Unit Pengukuran                 buah                       Tarikh Diterima                  17 Mei 2007

Tempoh Jaminan                  1 Tahun                      No. Pesanan Rasmi Kerajaan dan Tarikh       LO CT3456

Nama Pembekal dan Alamat                                   Tandatangan Ketua Jabatan: Ń
Syarikat Sri Kenanga Sdn. Bhd.                                Nama: Nooorizan bt. Shafie
Lot 50, Jalan Tuanku Abdul Rahman                              Jawatan; Setiausaha Bahagian
Kuala Lumpur                                         Tarikh: 22 Mei 2007
                                               Cop
                                            PENEMPATAN

Kuantiti              1               1              1                 1            1

No. Siri Pendaftaran   KK/BKP10/1//07/1        KK/BKP10/1//07/2      KK/BKP10/1//07/3         KK/BKP10/1//07/4     KK/BKP10/1//07/5

Lokasi          SBKP              TSBKP(A&p)         TSBKP(S)             Pkp(p)          PPT(P)

Tarikh          22 Mei 2007          22 Mei 2007        22 Mei 2007            22 Mei 2007       22 Mei 2007

Nama Pegawai       Noorrizan bt. Shafiie     Tajol Azhar        Nik Hassan            Ahmad Hishamuddin    Henry Chong

Tandatangan       Ñ               Ť             H                 A            H

                                            PEMERIKSAAN

Tarikh         22.6.2007           22.6.2007           22.6.2007             22.6.2007         22.6.2007

Status Aset      Seang digunakan        Seang digunakan        Seang digunakan          Seang digunakan      Rosak

Nama Pemeriksa     Hisham & Ahmad        Hisham & Ahmad        Hisham & Ahmad          Hisham & Ahmad      Hisham & Ahmad

Tandatangan
            &      ¥        &        ¥      &        ¥         &         ¥    &       ¥
                                         PELUPUSAN/HAPUS KIRA

Tarikh         Rujukan                 Kaedah Pelupusan        Kuantiti            Lokasi            Tandatangan

3.7.2007        KK/BDSWP 10/767/2(81)          Buang             1                PPT(P)            §
   PENGESAHAN PENDAFTARAN

Pengesahan pendaftaran dibuat dan dicop
pada dokumen punca maklumat yang
berkaitan seperti contoh berikut:

“Telah direkodkan pada ………..(tarikh). No. siri
pendaftaran aset ………….. seperti nombor pada
daftar.
   URUSAN PENDAFTARAN

(a)  Didaftarkan oleh Pegawai Aset
    di Kementerian/Jabatan/PTJ
    menggunakan Kew. PA-2 &
    Kew. PA-3.

(b)  Satu Senarai Daftar Harta Modal
    Kew. PA-4 dan Senarai Daftar
    Inventori Kew. PA-5 disediakan.
                                  KEW.PA-4


        SENARAI DAFTAR HARTA MODAL TAHUN 2007


BIL  NOMBOR SIRI      NAMA ASET       TARIKH     HARGA
    PENDAFTARAN                 PEROLEHAN    PEROLEHAN
                                  ASAL (RM)

 1.  KK/BKP10/H/07/1    Komputer Riba     13 April 2007  RM8,500
               Dell/L1506
 2.  KK/BKP10/H/07/2    Kamera Digital Sony  17 April 2007  RM2,500
               Model DSC-W1
 3.  KK/BKP10/H/07/3    Kamera Digital Sony  17 April 2007  RM2,500
               Model DSC-W1
 4.  KK/BKP10/H/07/4    Kamera Digital Sony  17 April 2007  RM2,500
               Model DSC-W1
 5.  KK/BKP10/H/07/5    Komputer Riba     24 Mei 2007   RM8,500
               Dell/L1506
             JUMLAH                   RM24,500
                                   KEW.PA-4


       SENARAI DAFTAR HARTA MODAL SEBELUM TAHUN 2007


BIL  NOMBOR SIRI       NAMA ASET        TARIKH    HARGA
    PENDAFTARAN                   PEROLEHAN   PEROLEHAN
                                   ASAL (RM)

 1.  KK/BKP 2004-KD/3     Kamera Digital Sony   21/12/2004  RM2,500
                Model DSC-W1

 2.  KK/BKP 2004-KD/4     Kamera Digital Sony   21/12/2004  RM2,500
                Model DSC-W1

 3.  KK/BKP 2004-FAX/1    Mesin Fax Canon L250  17 /4/ 2005  RM2,500

 4.  KK/BKP 2005-MT/1     Mesin Taip Elektronik  15 /4/2006  RM1,900
 5.  KK/BKP 2006-TV/1     Televisyen Sony 21’   15 /4/ 2006  RM1,350
                Model F229
              JUMLAH                   RM10,750
                              KEW.PA-5


          SENARAI DAFTAR INVENTORI TAHUN 2007


BIL  NOMBOR SIRI       NAMA ASET    TARIKH    HARGA
   PENDAFTARAN               PEROLEHAN  PEROLEHAN
                              ASAL (RM)

1.  KK/BKP10/I/07/1-5    Almari Buku   2 Mei 2007  RM1,750
               Bercermin
2.  KK/BKP10/1/07/6-10   Meja Pegawai   2 Mei 2007  RM1,200

3.  KK/BKP10/1/07/11-15   Kerusi Pegawai  2 Mei 2007  RM750

           JUMLAH                 RM3,700
                              KEW.PA-5


       SENARAI DAFTAR INVENTORI SEBELUM TAHUN 2007


BIL  NOMBOR SIRI     NAMA ASET    TARIKH     HARGA
   PENDAFTARAN              PEROLEHAN    PEROLEHAN
                              ASAL (RM)

1.  KK/BKP 2004-AB/1-3  Almari Buku   02 Mei 2004   RM1,750
              Bercermin
2.  KK/BKP 2005/MP/1-5  Meja Pegawai   15 April 2005  RM1,200

3.  KK/BKP 2006/KP/1-5  Kerusi Pegawai  15 Jun 2006   RM750

         JUMLAH                  RM3,700
       URUSAN PENDAFTARAN
(c)  Salinan Kew. PA-4 dan Kew. PA-5 dikemukakan
   secara tahunan seperti berikut:

   (i)  Pendaftaran di peringkat PTJ

       Kemuka kepada Jabatan atau Ibu Pejabat

   (ii)  Pendaftaran Peringkat Jabatan

       Kumpulkan senarai daftar PTJ beserta senarai
       daftar Jabatan dan kemukakan kepada
       Kementerian.
   URUSAN PENDAFTARAN

(iii)Pendaftaran di peringkat Kementerian

    Kumpul senarai daftar PTJ, Jabatan dan
    Kementerian bagi membolehkan
    Kementerian mengetahui dan memantau
    keseluruhan aset di bawah kawalannya.
     CARA MENGEMUKAKAN SENARAI DAFTAR HARTA MODAL (KEW. PA-4)
          SENARAI DAFTAR INVENTORI (KEW. PA-5)

         PERBENDAHARAAN
                          KEW. PA-8

           KEMENTERIAN
                          Bahagian-bahagian


           IBU PEJABAT
   Jabatan     Jabatan      Jabatan      Jabatan
PTJ     PTJ   PTJ    PTJ   PTJ    PTJ  PTJ    PTJ
            KEW. PA-4 DAN KEW. PA-5
       URUSAN PENDAFTARAN
(d)Daftar aset dikemaskini bila berlaku:

   (i)   Penambahan/penggantian/
       penaiktarafan

   (ii)   Pemeriksaan aset

   (iii)  Pelupusan

   (iv)   Hapus kira
      PELABELAN ASET


Semua aset diberi tanda pengenalan dengan
cara melabel, mengecat, emboss bagi
menunjukkan tanda Hak Kerajaan Malaysia
(HKM).

Aset tujuan samaran/risikan ditanda di tempat
yang tidak mudah dilihat.
         PELABELAN ASET
Setiap aset ditanda dengan Nombor Siri Pendaftaran
seperti panduan berikut:

Kod Kementerian:     }Berasaskan kod fail
Kod Jabatan:       }oleh MAMPU
Kod Kumpulan sama ada:
Harta Modal       -   H
Inventori        -   I
Tahun Pembelian:     -   2007
No. Siri:        -   1

CONTOH   :   KK/BKP 10/H/07/1
        URUSAN PENDAFTARAN

Pergerakan Aset
Pinjaman atau penempatan sementara hendaklah direkod
pada Buku Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori
Kew. PA-6.

Penyimpanan Daftar
•  Kew. PA-2 dan Kew. PA-3 disimpan dalam fail kulit
  keras dalam kabinet berkunci.
•  Buku Kew. PA-6 disimpan dalam kabinet berkunci.
•  Daftar asal disimpan oleh Pegawai Aset dan salinan
  simpan di lokasi.
      SENARAI ASET DI LOKASI

  Senarai aset mengikut lokasi aset ditempatkan
  hendaklah disediakan oleh Pegawai Aset
  menggunakan Kew. PA-7 dalam 2 salinan.

•  1 salinan disimpan oleh Pegawai Aset manakala
  1 salinan oleh pegawai yang bertanggungjawab.

•  Dikemaskini dari masa ke semasa bila terdapat
  perubahan kuantiti, lokasi atau pegawai
  bertanggungjawab.
                                       KEW. PA-7            SENARAI ASET ALIH KERAJAAN

 BAHAGIAN     : KAWALAN DAN PEMANTAUAN
 LOKASI      :BILIK MESYUARAT UTAMA


   BIL    KETERANGAN ASET           KUANTITI

   1.    Kerusi Mesyuarat (Pengerusi)           1
   2.    Kerusi Mesyuarat                60
   3.    White Board                   1
   4.    Skrin Putih                   1

                        (b)   Disahkan oleh:
(a)    Disediakan oleh:


                            Tandatangan
      Tandatangan:
                            Nama : Henry Chong
Nama: Ahmad Hishamuddin.
Jawatan: PKP(P)                    Jawatan:PPT(P)
                            Tarikh :15 Mac 2007
Tarikh: 15 Mac 2007
LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN
INVENTORI
 Kew. PA-8 hendaklah dikemukakan
 ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac
 tahun berikutnya.
                                        KEW.PA-8
   LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI SEBELUM TAHUN 2007.
   KEMENTERIAN: SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

BIL  KEMENTERIAN/       BILANGAN KEW. 312  JUMLAH NILAI  BILANGAN KEW.  JUMLAH NILAI
    JABATAN                    HARTA MODAL  313       INVENTORI
    DIBAWAHNYA                  (RM)              (RM)

1.   Kem. Sumber Asli dan       500     10,560,000     300    2,678,000
    Alam Sekitar
2.   Jabatan Alam Sekitar       1000     50,000,000     500    5,890,000

3.   Jabatan Ketua Pengarah      600     20,000,000     200    1,590,000
    Tanah dan Galian
4.   Jabatan Mineral dan       500     18,000,000     250    2,543,000
    Geosains Malaysia
5.   Jabatan Pengairan dan      1200     80,000,000     600    8,878,000
    Saliran
6.   Institut Tanah dan Ukur     300     8,798,000      400    10,560,000
    Negara
    JUMLAH              4,100    115,358,000    2,250    24,229,000
 Tandatangan Pegawai Pengawal
 Nama:Tan Sri Abu Bakar bin Selamat
 Jawatan:Ketua Setiausaha
 Tarikh: 10 Mac 2007
CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA
PENDAFTARAN Carta Aliran dan Proses Kerja
 Pendaftaran seperti Jadual 1 dan
 Jadual 2.
     BAB C
PENGGUNAAN, PENYIMPANAN
  DAN PEMERIKSAAN
Objektif Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan


 Aset Kerajaan hendaklah dikendali dengan cekap,
 mahir dan teratur bagi tujuan:

 (a)  Mengurangkan pembaziran
 (b)  Menjimatkan kos
 (c)  Mencapai jangkahayat
 (d)  Mencegah penyalahgunaan
 (e)  Mengelakkan kehilangan
         PENGGUNAAN

(a)  Bagi tujuan rasmi sahaja.

(b)  Mengikut fungsi sebenar dalam manual.

(c)  Dikendali oleh pegawai yang mahir dan
   berkelayakan.

(d)  Perlu direkodkan.

(e)  Melapor kerosakan dalam Borang Aduan
   Kerosakan Kew. PA-9.
                               KEW. PA-9
         BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN

Bahagian 1 (Untuk diisi oleh Pgawai Aset)

 1.   Jenis Aset             :
 2.   Keterangan Aset          :
 3.   Nombor Siri Pendaftaran      :
 4.   Kos Penyelenggaraan        :
     (terdahulu (jika ada)
 5.   Pengguna Terakhir         :
 6.   Tarikh kerosakan          :
 7.   Perihal kerosakan         :
 ……………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………..
 8.   Syor Pegawai Aset
     ……………………………………………………………………………………….
 Nama :…………………………………………………………………………………….
 Jawatan:…………………………………………………………………………………
 Tarikh :………………………………………………………….
 Bahagian II (Keputusan Ketua Jabatan)
 Diluluskan/Tidak Diluluskan
 …………………………………………………………….
 Tandatangan
 Nama:
 Jawatan:
       PENGGUNAAN

Aset yang dibawa keluar dari pejabat hendaklah
mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua
Jabatan. Aset dipulangkan semula sebaik selesai
penggunaannya atau mengikut tempoh kelulusan
mana lebih awal.
         PENGGUNAAN

Peraturan mengenai Penggunaan,
Pengurusan dan Penyelenggaraan
kenderaan adalah mengikut peraturan
semasa yang berkuatkuasa.
(PP Bil.2 Tahun 1980 dan PP Bil 7 Tahun 1985)
          PENYIMPANAN
•  Aset hendaklah sentiasa disimpan di tempat yang selamat
  dan sentiasa di bawah kawalan pegawai bertanggungjawab.
  Arahan Keselamatan Kerajaan hendaklah sentiasa dipatuhi.

•  Setiap pegawai adalah bertanggungjawab terhadap apa-apa
  kekurangan, kerosakan atau kehilangan aset di bawah
  tanggungjawabnya.

•  Aset yang sangat menarik atau bernilai tinggi hendaklah
  sentiasa di bawah kawalan maksima.

•  Pegawai yang gagal mematuhi peraturan boleh dikenakan
  tindakan termasuk surcaj di bawah Seksyen 18(c) Akta
  Prosedur Kewangan 1957.
      PEMERIKSAAN

Pemeriksaan aset dilaksanakan ke atas:

(a)  Fizikal
(b)  Rekod
(c)  Penempatan
        PEMERIKSAAN

Tujuan pemeriksaan adalah untuk:

(a)   Mengetahui keadaan dan prestasi aset;
(b)   Memastikan setiap aset yang mempunyai
     daftar/rekod yang lengkap, tepat dan
     kemaskini;
(c)   Memastikan setiap aset berada di lokasi sama
     seperti yang tercatat dalam daftar.
        PEMERIKSAAN
•  Pegawai Pengawal melantik sekurang-kurangnya
  2 orang Pegawai Pemeriksa.

•  Pemeriksaan hendaklah dilaksanakan sekurang-
  kurangnya sekali setahun.

•  Pegawai Pemeriksa mengemukakan Laporan
  Pemeriksaan Harta Modal Kew. PA-10 dan
  Laporan Pemeriksaan Inventori Kew. PA-11
  kepada Ketua Jabatan.
                                               Kew. PA-10


                   LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL
Kementerian/Jabatan:Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
Bahagian: Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor


 Bil   No. Siri    Jenis Harta     Lokasi          Daftar Kew. PA-2       Keadaaan  Catatan
     Pendaftaran   Modal                                    Harta
                    Mengikut  Sebenar   Lengkap      Kemaskini      Modal
                    Rekod

                               Ya   Tidak   Ya  Tidak


 1.   NRE/JAS/JH25/  Komputer   Sharifah  Sharifah                     Sedang
     07/1      Riba Dell   Azlina   Azlina                       digunakan
             N520
     NRE/JAS/JH25/  Set PC HP   Hashim   Hashim                      Sedang
 2  .  072       Pavillion
             DC 345
                    Ahmad   Ahmad                       digunakan
 Tandatangan :                    Tandatangan:
 Nama Pegawai Pemeriksa 1:Noor Azian bt. Said     Nama Pegawai Pemeriksa 2: Mazlan bin Salleh
 Jawatan Pegawai Teknologi Maklumat          Jawatan: Penolong Pengarah (PSM)
 Tarikh Pemeriksaan; 11 Disember 2007         Tarikh Pemeriksaan: 11 Disember 2007
                                                  Kew. PA-11
                     LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI

 Kementerian/Jabatan: Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
 Bahagian       : Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor


Bil  Jenis            Daftar             Lokasi          Kuantiti    Keadaan   Catatan
   Inventori                                               Inventori


         Lengkap       Kemaskini      Mengikut   Sebenar   Mengikut   Sebenar
                              Rekod           Rekod


         Ya    Tidak   Ya     Tidak1.  Kerusi                       Bilik     Bilik    40      38    Digunaka  2 di
   Mesyuarat                      Mesyuarat   Mesyuarat              n      Bilik
                              Utama     Utama                      Bincang
 Tandatangan:                       Tandatangan:
 Nama Pegawai Pemeriksa 1: Amalina bt. Ahmad       Nama Pegawai Pemeriksa 2: Jamaluddin bin Hussen
 Jawatan: Penolong Pengarah (Kewangan)          Jawatan: Penolong Pengarah (JAS)
 Tarikh Pemeriksaan: 12 Disember 2007           Tarikh Pemeriksaan: 12 Disember 2007
        PEMERIKSAAN

•  Ketua Jabatan kemuka Kew. PA-10 dan Kew. PA-11
  bersama-sama Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal
  dan Inventori Kew. PA-12 kepada Pegawai Pengawal.

•  Pegawai Pengawal dikehendaki mengemukakan
  Kew. PA-12 kepada Perbendaharaan sebelum
  15 Mac tahun berikutnya.

•  Ketua Jabatan hendaklah melakukan sendiri
  pemeriksaan dari masa ke semasa bagi memastikan
  peraturan ini dipatuhi.
                                         KEW. PA-12SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI TAHUN: 2007
KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR
        Persiaran Perdana, Presint 4
        62574 PUTRAJAYA


Adalah disahkan bahawa Harta Modal dan Inventori di Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor
                    (Jabatan/Bahagian)


Telah diperiksa pada 19 Disember 2007
             (tarikh pemeriksaan)


Tandatangan:
Nama Pegawai Pengawal: Tan Sri Abu Bakar bin Selamat
Tarikh   10 Mac 2008
Cop Kementerian/Jabatan
   BAB D
PENYELENGGARAAN
      Objektif Penyelenggaraan

•  Memastikan aset berfungsi dengan lancar secara
  berterusan dan selamat digunakan.
•  Memelihara dan memanjangkan jangkahayat
•  Meningkatkan keupayaan
•  Mengurangkan kerosakan
•  Menjimatkan perbelanjaan Kerajaan
•  Menjamin keselamatan pengguna
•  Mewujudkan suasana kerja yang kondusif serta
  produktif
•  Memelihara imej Kerajaan
         PENYELENGGARAAN
JENIS PENYELENGGARAN
(a) Penyelenggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance)

  Tindakan penyelenggaraan berjadual yang diambil untuk
  memeriksa, menservis, membaiki atau mengganti komponen
  atau sumber fizikal secara teratur supaya dapat berfungsi dengan
  lancar secara berterusan.

(b) Penyelenggaraan Pemulihan (Corrective Maintenance)

  Tindakan membaiki atau mengganti komponen atau sumber
  fizikal supaya dapat berfungsi mengikut standard yang ditetapkan.
   PENYELENGGARAAN


MANUAL PENYELENGGARAAN

Setiap manual/buku panduan pengguna berkaitan
aset hendaklah disimpan sebagai rujukan untuk
tindakan penyelenggaraan.
 PANDUAN PENYELENGGARAAN

Langkah-langkah yang perlu dilaksana oleh Kementerian
/Jabatan:
(a)  Menyedia senarai aset yang memerlukan
   penyelenggaraan Kew. PA-13.
(b)  Merancang penyelenggaraan
(c)  Melaksana program penyelenggaraan
(d)  Merekod penyelenggaraan dalam Kew. PA-14
(e)  Menilai program penyelenggaraan
(f)  Menyelia dan memantau penyelenggaraan oleh
   pihak swasta.
                                            KEW. PA-13
     SENARAI ASET ALIH KERAJAAN YANG MEMERLUKAN
            PENYELENGGARAAN
             (Diisi oleh Pegawai Aset)


   KEMENTERIAN      : KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR
   Jabatan/Bahagian    :JABATAN ALAM SEKITAR NEGERI JOHOR


Bil  No. Siri Pendaftaran     Jenis/Jenama/         Lokasi Aset      Catatan
                  Model
1.   NRE/JAS/JH25/H/07/6     Split Air Conditioner Philip  Bilik Mesyuarat 1   6 bulan sekali
2.   NRE/JAS/JH25/H/07/7     Split Air Conditioner Philip  Bilik Mesyuarat 2   6 bulan sekali
3.   NRE/JAS/JH25/H/07/8     Pacuan 4 Roda Perodua     Pentadbiran      3 bulan sekali
                  Kembara
                                              KEW. PA-14
          DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL
                (Diisi oleh Pegawai Aset)
 Sub Kategori: Kereta               No. Siri Pendaftaran   :NRE/JAS/JH25/H/07/08
 Jenis    : Perodua Kembara          Lokasi          : Pentadbiran

(a)    (b)            (c)       (d)           (e)         (f)
Tarikh  (Butir-butir Kerja)    No. Kontrak/   Nama          Kos         Nama dan
                  Pesanan     Syarikat/Jabatan              Tandatangan
                  Kerajaan     Yang
                  dan Tarikh    Menyelenggara
16 Jun  Pembaikan/Penyelenggara  AA 982615    MS Cooling Sdn. Bhd.  RM1,150.00     Masri bin Jamil
2007   an hawa dingin dan
     compress air clucth
     booster.
 BAB E
PELUPUSAN
   ISI KANDUNGAN

•  Definisi Pelupusan
•  Objektif
•  Justifikasi Pelupusan
•  Kuasa Melulus
•  Urus Setia Pelupusan
•  Perakuan Pelupusan (PEP)
•  Lembaga Pemeriksa
•  Tempoh Tindakan Pelupusan
    ISI KANDUNGAN

•  Pelanjutan Tempoh
•  Pinda Kaedah Pelupusan
•  Kaedah Pelupusan
•  Pelaksanaan Kaedah Pelupusan
•  Pelupusan Melalui Kontrak Pusat
•  Tindakan Semasa Melaksana Pelupusan
•  Carta Aliran dan Proses Kerja Pelupusan
  DEFINISI PELUPUSANPelupusan ialah satu proses untuk
mengeluarkan aset dari milikan, kawalan,
simpanan dan rekod mengikut kaedah
yang ditetapkan.
   OBJEKTIF PELUPUSAN

•  Memastikan Jabatan Kerajaan tidak menyimpan
  aset yang tidak digunakan atau diperlukan.

•  Menjimatkan ruang simpanan/pejabat.

•  Mendapatkan hasil pulangan yang terbaik.

•  Membolehkan aset milik Kementerian
  /Jabatan dipindahkan ke Kementerian/
  Jabatan lain.
       JUSTIFIKASI PELUPUSAN
•Tidak Ekonomik Dibaiki   •Pembekal tidak lagi memberi
               khidmat sokongan
•Usang/Obselete       •Disyor selepas pemeriksaan aset

•Rosak & tidak boleh     •Tidak lagi diperlukan oleh
digunakan           Jabatan
•Luput tempoh penggunaan   •Perubahan Teknologi

•Keupayaan aset tidak lagi  •Melebihi keperluan
 di peringkat optimum
•Tiada alat ganti
KUASA MELULUS PELUPUSAN

 Dua (2) peringkat:

 (a) Perbendaharaan

 (b)Kementerian/Jabatan
   KUASA MELULUS PERBENDAHARAAN


(a)   Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50,000 atau
     jumlah keseluruhan melebihi RM500,000; dan

(b)   Semua kaedah pelupusan tanpa mengira nilai
     seperti berikut:

     -   Hadiah
     -   Pindahan dari Jabatan Persekutuan ke Negeri
     -   Tukar Beli (trade in)
     -   Tukar Barang (barter trade)
     -   Kaedah lain pelupusan yang tidak dinyatakan
        dalam tatacara ini.
KUASA MELULUS KEMENTERIAN/JABATAN(a) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50,000 atau
  jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500,000; dan

(b) Pindahan aset di antara Jabatan Persekutuan bagi nilai
  perolehan asal tidak melebihi RM50,000 setiap satu atau
  jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500,000 .

•  Pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa di bawah Seksyen
  17 Akta Acara Kewangan 1957 tidak boleh mewakilkan
  kuasa selanjutnya kepada mana-mana pegawai lain.
    URUS SETIA PELUPUSAN
 Unit Pengurusan Aset Kementerian/Jabatan
Mengurus pelantikan Ahli Lembaga Pemeriksa
mengikut Kew. PA-15

Mendapatkan Perakuan Pelupusan (PEP) Kew. PA-16

Mendapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa Kew.
PA-17
Menyemak dan memastikan permohonan pelupusan
lengkap dan teratur
Mengemukakan permohonan pelupusan kepada
Kuasa Melulus
                                   KEW. PA-15

                            No. Rujukan
                            Tarikh:
 Kepada:
 ………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………..


 LANTIKAN SEBAGAI LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN ASET
 ALIH KERAJAAN
Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan ini melantik Tuan/Puan sebagai Pengerusi/Ahli
Lembaga Pemeriksa untuk memeriksa aset yang dicadangkan untuk dilupuskan bagi tempoh
selama………………….(tahun) mulai dari………………………
hingga…………………………………………………………………..


2.  Laporan pemeriksaan hendaklah disediakan dengan menggunakan borang Laporan
Lembaga Pemeriksa (Kew. PA-17) dan dikemukakan kepada Uusetia Pelupusan Jabatan
dalam tempoh dua (2) minggu selepas pemeriksaan dijalankan.


……………………………………………………………
Tandatangan Pegawai Pengawal)


Nama……………………………………………………..
Jawatan:………………………………………………..
Cop;………………………………………………………..
PERLANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA


(a)  Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan
   perlu melantik Lembaga Pemeriksa bagi
   membuat pemeriksaan.

(b)  Lembaga Pemeriksa dilantik berdasarkan
   jawatan tidak lebih tempoh 2 tahun.
   KEANGGOTAAN LEMBAGA PEMERIKSA

(a)   Sekurang-kurangnya 2 orang pegawai ( 1 Pengerusi
     dan 1 Ahli) yang tidak terlibat secara langsung dalam
     pengurusan aset berkenaan.

(b)   Mempunyai kepakaran memeriksa aset jika perlu.

(c)   Pegawai Kumpulan P&P atau Sokongan 1 atau yang
     setaraf.

(d)   Pegawai dari Kementerian/Jabatan lain boleh dilantik
     jika perlu.
   TUGAS LEMBAGA PEMERIKSA

(a)  Menyedia dan mengemuka Jadual Pemeriksaan kepada
    Urus Setia Pelupusan Jabatan.

(b)  Memeriksa aset dan rekod dalam tempoh 1 bulan.

(c)  Memastikan maklumat sulit dan rahsia dalam peralatan
    yang hendak dilupuskan dikeluarkan.

(d)  Menyedia Laporan Lembaga Pemeriksa Kew. PA-17.

(e)  Mengesyor kaedah pelupusan yang sesuai.

(f)  Menandatangani Kew. PA-17 dan kemuka ke Urus Setia.
                                                                     KEW. PA-1 7
                      LAPO RAN LEM BAGA PEM ERI KSA ASET ALI H KERAJAAN

EM EN TERI A N / JA BA TA N : KEM . KESI H A TA N / H O SPI TA L KU A LA LU M PU R ( H KL)


                          TEMPOH        HARGA PEMBELIAN                  NYA TA KA N
                                                     N ILAI SEMASA         SYO R KA EDA H
 JABATAN/BA   KETERAN GAN           DIGUN AKA  TEMPOH     ASAL                     KEA DA A N
L  HAGIAN
                 UN IT KUAN TITI                                           PELUPUSA N DA N
           ASET             N / SIMPAN DIGUN AKAN SEUN IT JUMLAH         SEUN IT  JUMLAH A SET DENGA N JUSTIFIKA SI
                            AN        (RM)   (RM)         (RM)    (RM)   JELA S


1 Pentadbiran Kenderaan      buah    1   15.9.1997    7 tahun    65,000   65,000  15,000   15,000 masih boleh  sebutharga
                                                             digunakan
2       Mesin X-Ray    buah    1   11.6.1985   18 tahun   150,000  150,000    -     -  rosak     sisa besi
                                  JUMLAH  215,000 215,000 15,000        15,000
                                 KESELURUHAN


  Tarikh pelantikan Lembaga Pemeriksa                     Tandatangan       ………………………………. . ( Pengerusi)
                                         N ama dan Jawatan    ………………………………………………
  Tarikh pemeriksaan:………………………………….
                                         Tandatangan       ………………………………………( A hli)
  Tempoh pemeriksaan…………………………………………………………                   N ama dan Jawatan    ………………………………………………

                                         Tandatangan       ………………………………………( A hli)
   URUS SETIA PELUPUSAN
Memaklumkan kelulusan kepada Ketua Jabatan
untuk tindakan.

Memohon pelanjutan tempoh pelupusan

Memohon kelulusan meminda kaedah pelupusan

Melantik 2 orang saksi bagi pelupusan kaedah
pemusnahan
Mendapatkan Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset
Kew. PA-18
  URUS SETIA PELUPUSAN

Memperolehi Sijil Pelupusan Aset Kew. PA-19Menghantar Kew. PA-19 kepada Kuasa Melulus


Mengemukakan Laporan Tahunan Pelupusan Aset
Kew. PA-20 ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac
tahun berikutnya.
                                       KEW.PA-20

              LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN
                      TAHUN : 2007
             KEMENTERIAN/JABATAN: SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR


BIL   KEMENTERIAN/  JUMLAH    HASIL    JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL SECARA
     JABATAN     NILAI     PELUPUSA   (RM)
             PEROLEHAN   N
             ASAL     (RM)
             (RM)
                          JUALAN   PINDAHAN   MUSNAH   KAEDAH
                                             LAIN


1.    JABATAN ALAM  2,000,000   100,000
                          1,500,000  400,000   RM100,000
     SEKITAR

2.    JABATAN     5,000,000   200,000   4,000,000  900,000   100,000
     PENGAIRAN DAN
     SALIRAN Tandatangan Pegawai Pengawal        Cop Jabatan:
 Nama:
 Jawatan: KETUA SETIAUSAHA
 Tarikh:10 Mac 2008
 PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW. PA-16
(a) PEP diperlukan bagi semua aset Mekanikal, Elektrikal dan
  Elektronik seperti di Kembaran A dan perkakasan
  komputer di Kembaran B.

(b) Ketua Jabatan merujuk kepada JKR atau Jabatan yang
  mempunyai woksyop sendiri atau khidmat pakar-pakar
  khusus dalam peralatan-peralatan tertentu.

(c) PEP bagi perkakasan komputer hendaklah disediakan oleh
  Pegawai Teknologi Maklumat Kementerian/Jabatan.

(d) Setiap PEP disahkan oleh 2 pegawai yang mempunyai
  kepakaran sekurang-kurangnya 3 tahun.

(e) Nilai semasa aset di PEP hanya sah digunakan untuk tempoh
  1 tahun.
TEMPOH TINDAKAN PELUPUSAN


Dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan
dari tarikh surat kelulusan mengikut
kaedah yang diluluskan.
     PELANJUTAN TEMPOH

•  Permohonan untuk lanjut tempoh dikemuka
  kepada Kuasa Melulus 2 minggu sebelum
  tamat tempoh pelupusan. Pelanjutan tempoh
  hanya dibenarkan sekali sahaja.

•  Jika pelupusan tidak dapat diselesaikan selepas
  tempoh pelanjutan maka kelulusan terbatal.
                                       KEW. PA-18

KEMENTERIAN/JABATAN……………………………… SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN

  Disahkan aset seperti maklumat berikut telah dimusnahkan.


          Jenis Aset      :……………………………
          Kuantiti       :……………………………
          Secara        :…………………………….
                     Tanam/Bakar/Buang/Tenggelam)


  ……………………………………………                …………………………………………
          Tandatangan                 Tandatangan
  Nama…………………………………………………..            Nama:……………………………………..
  Jawatan:………………………………………………..           Jawatan:…………………………………..
  Cop;………………………………………………………..           Cop::……………………………………………
KEMENTERIAN/JABATAN:…………………………………..                  KEW. PA-19
              SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN
  Merujuk surat kelulusan No. Rujukan…………………………………bertarikh…………………………………,
  saya mengesahkan tindakan peupusan telah dilaksanakan seperti berikut:
  1.   Aset berikut telah dilupuskan secara pindahan/hadiah
      Bilangan item……………………………………………..dipindahkan/hadiah
      kepada………………………………………………………………………………………………………
      (Surat    Akuan Terima disertakan)
  2.   Aset berikut telah dilupuskan secara dijual
      Bilangan item………………………………………….No. Resit……………………………………….
      (salinan resit disertakan)
  3.   Aset berikut terikut telah dilupuskan secara musnah
      Bilangan item:………………………………………
      Cara dimusnahkan…………………………………………………………………………….. …………
      (SIjil Menyaksikan Pemusnahan disertakan)
  4.   Aset berikut telah dilupuskan melalui kaedah-kaedah lain.
      Bilangan item……………………………………………………..
      Kaedah pelupusan:……………………………………………….
      (Dokumen bekaitan disertakan)
  5.   Aset berikut dimasukkan ke dalam stok
      Bilangan item…………………………………………………………
  Tandatangan Ketua Jabatan     :…………………………………………
  Nama               :…………………………………………
  Jawatan              :………………………………………….
  Cop Jabatan/Bahagian       :…………………………………………..
  PINDA KAEDAH PELUPUSAN


Permohonan untuk meminda kaedah pelupusan
dikemuka kepada Kuasa Melulus sebelum
tamat tempoh pelupusan. Sekiranya tempoh
pelupusan tamat kelulusan terbatal dan permohonan
baru hendaklah dikemukakan.
   KAEDAH PELUPUSAN
(a)  Jualan secara :

      Tender
      Sebut harga
      Lelong

(b)  Jualan Sisa

(c)  Tukar Barang (Barter Trade)

(d)  Tukar Beli (Trade in)

(e)  Tukar Ganti (Cannibalize)
   KAEDAH PELUPUSAN

(g)  Pindahan
(h)  Hadiah
(i)  Musnah secara:

      Ditanam
      Dibakar
      Dibuang
      Ditenggelam

(j)  Kaedah lain pelupusan yang difikirkan
   sesuai
    KAEDAH PELUPUSAN
           TENDER
•  Gunakan Kew. PA-21
•  Disertai oleh syarikat/orang perseorangan (Kew.PA-22)
•  Maklumat seperti dalam Kew. PA-21 diiklankan melalui
  sekurang-kurangnya 1 akhbar utama
•  Harga simpanan berdasarkan nilai semasa di Kew-PA-17
•  Deposit tender 10% daripada harga tawaran tertakluk
  maksima RM10,000
•  Tawaran dibuat guna sampul berlakri dan masukkan
  dalam peti tender Jabatan pada atau sebelum tarikh dan
  waktu tutup yang ditetapkan.
•  Jawatankuasa Pembuka Tender dilantik oleh Pegawai
  Pengawal untuk membuka dan menjadual tender.
     KAEDAH PELUPUSAN
          TENDER
•  Tender dibuka pada tarikh dan waktu yang ditetapkan.
•  Tawaran disenaraikan dalam Kew. PA-23
•  Jadual Tender dan dokumen dikemuka kepada Ketua
  Jabatan.
•  Ketua Jabatan membuat penilaian dan perakuan tender.
  Perakuan hendaklah disertakan bersama dengan salinan
  iklan tender, jadual pembukaan tender dan dokumen lain.
•  Tawaran tertinggi yang dipilih tidak kurang 70%
  harga simpanan. Jika kurang rujuk Perbendahraan.
•  Dalam memproses tender, Pegawai Pengawal hendaklah
  memastikan bahawa beliau dan pegawai-pegawai
  tidak mempunyai apa-apa kepentingan persendirian atau
  terletakhak.
      KAEDAH PELUPUSAN
             TENDER
•  Pegawai dari Kementerian/Jabatan yang melupuskan aset
  tidak dibenarkan menyertai tender.
•  Sekiranya petender yang berjaya menolak tawaran maka
  deposit tender tidak akan dikembalikan.
•  Lembaga Perolehan dimaklumkan mengenai penolakan untuk
  membolehkannya menimbang tawaran lain.
•  Jika tawaran lain terlalu rendah, tender boleh dipelawa semula
  atau rujuk ke Perbendaharan bagi mendapatkan kelulusan.
•  Jika tiada sebarang tawaran diterima, tender boleh dipelawa
  semula atau mohon pinda kaedah pelupusan dari Kuasa Melulus.
    KAEDAH PELUPUSAN
         SEBUT HARGA

•  Dipelawa 10 syarikat atau orang perseorangan
•  Kenyataan Tawaran Sebutharga dalam Kew. PA-24
•  Tawaran sebut harga menggunakan Kew. PA-25
•  Harga simpanan berdasarkan nilai semasa di Kew-PA-17
•  Deposit tender 10% daripada harga tawaran tertakluk
  maksima RM5,000
•  Tawaran dikemuka dalam sampul berlakri dan masukkan
  dalam peti sebut harga Jabatan pada atau sebelum tarikh dan
  waktu tutup yang ditetapkan.
•  Sebut harga dibuka pada tarikh dan waktu yang ditetapkan.
    KAEDAH PELUPUSAN
         SEBUT HARGA
•  Jawatankuasa Sebut Harga dilantik secara bertulis oleh
  Pegawai Pengawal.
•  Jawatankuasa Sebutharga menyenaraikan tawaran dalam
  menggunakan Borang Kew. PA-26
•  Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga mengemukakan Jadual
  Sebut harga kepada Urusetia untuk menilai dan membuat
  perakuan kepada Jawatankuasa Sebutharga Jabatan untuk
  pertimbangan dan keputusan.
•  Dalam memproses sebut harga Ketua Jabatan hendaklah
  memastikan beliau dan pegawai-pegawai tidak mempunyai
  sebarang kepentingan persendirian atau terletakhak.
      KAEDAH PELUPUSAN
          SEBUT HARGA

•  Penyebutharga yang berjaya diberitahu dengan serta merta.
  Sekiranya penyebutharga terpilih menolak tawaran, deposit
  sebut harga tidak akan dikenbalikan. Jawatankuasa Sebut harga
  menimbang tawaran lain atau memutuskan pelawaan
  sebut harga semula.

•  Pegawai Kementerian/jabatan yang melupuskan aset tidak
  dibenar menyertai sebut harga.
      KAEDAH PELUPUSAN
              LELONG

Dilaksanakan ke atas aset berikut:

•  Mempunyai nilai pasaran

•  Kuantiti yang banyak

•  Terdapat permintaan yang tinggi untuk membelinya.
      KAEDAH PELUPUSAN
           LELONG
•  Kenyataan Lelong mengandungi maklumat mengenai tarikh,
  waktu dan tempat. Contoh kenyataan lelong di Kew. PA-27.
•  Harga simpanan berdasarkan nilai semasa di Kew. PA-17
  dinyatakan dalam senarai aset yang akan dilelong.
•  Urusan lelong di adakan atau di dewan.
•  Pembida yang berminat untuk sertai lelongan, perlu mendaftar.
  Bayaran deposit RM1,000 atau maksima RM1,000
•  Pembida yang berjaya jelaskan bayaran dalam tempoh 7 hari
  dan aset diambil dalam tempoh 14 hari dari tarikh lelongan.
•  Sekiranya harga tawaran tertinggi kurang 70% daripada
  harga simpanan rujuk kepada Perbendaharaan.
      KAEDAH PELUPUSAN
          JUALAN SISA
•  Dilaksanakan bagi aset yang tidak boleh digunakan dalam
  bentuk dan fungsi asalnya yang mempunyai kandungan logam
  (besi, tembaga dll), getah, kayu, plastik dan sebagainya yang
  mempunyai nilai jualan.

•  Jualan Sisa dilaksanakan dengan cara:

  -   Tender
  -   Sebut harga
  -   Syarikat Bumiputera berdaftar dengan Kementerian
      Kewangan dalam bidang Membeli Barang Lusuh (perlu
      permit)
      KAEDAH PELUPUSAN
     TUKAR BARANG (BARTER TRADE)
•  Aset dari jenis yang sama atau berbeza melalui tender terhad
•  Mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan
  Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal
•  Kaedah tukar barang dilaksanakan berasaskan:
  -   Nilai aset hendaklah dianggarkan oleh pihak yang pakar
      dalam bidang berkenaan.
  -   Aset yang mempunyai unsur keselamatan.
  -   Pertukaran aset adalah berasaskan nilai terbaik.
  -   Pertukaran aset berasaskan keperluan sebenar.
  -   Syarikat dihadkan kepada 5-10 sahaja dan mempunyai
      lesen dan kemahiran.
  -   Syarikat pengeluar atau agen pembekal aset baru.
      hendaklah bertanggungjawab memberi khidmat lepas
      jualan.
      KAEDAH PELUPUSAN
         TUKAR BELI (TRADE IN)
•  Aset masih boleh diguna dalam bentuk asal tetapi tidak
  diperlukan oleh Kementerian/Jabatan dan tiada Kementerian/
  Jabatan yang berminat melainkan pembekal asal atau pembekal
  yang berniaga dalam bidang berkenaan.

•  Mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan Perbendaharaan
  tanpa mengira nilai

•  Dilaksanakan berasaskan:

  -   Aset sama jenis
  -   Aset perlu dikeluarkan sebelum pengganti dipasang
  -   Penggantian aset disahkan oleh Jabatan Teknikal
      KAEDAH PELUPUSAN
         TUKAR BELI (TRADE IN)


•  Dilaksanakan berasaskan:

  -   Nilai semasa yang ditaksir oleh Jabatan Teknikal.
  -   Peruntukan mencukupi bagi membiayai harga penuh aset
      yang akan diganti.
  -   Harga jualan aset dikreditkan sebagai hasil Kerajaan dan
      tidak boleh ditolak dengan harga sebenar aset yang dibeli.
  -   Cadangan jualan tukar beli dimasukkan sebagai syarat
      dalam dokumen pelawaan tender/sebutharga dan juga
      dalam perjanjian perolehan.
      KAEDAH PELUPUSAN
     TUKAR GANTI (CANNIBALIZE)

•  Dilaksanakan ke atas aset yang tidak ekonomi
  dibaiki tetapi boleh dikeluarkan bahagian-bahagian
  tertentu seperti bahagian-bahagian jentera/
  kenderaan /perkakasan komputer     dikeluarkan
  dan dipasang sebagai alat/komponen ganti
  bagi kenderaan/perkakasan komputer yang lain.
       KAEDAH PELUPUSAN
    TUKAR GANTI (CANNIBALIZE)
•  Dilaksanakan berasaskan:

  -   Aset yang sama jenis dan kegunaannya
  -   Diperiksa dan disahkan kesesuaiannya oleh
     Pegawai Teknikal
  -   Keperluan semasa bagi tujuan baik pulih
     dan penjimatan

•  Alat/komponen tukar ganti yang dipasang kepada
  aset penerima perlu direkodkan dalam Bahagian B
  Kew. PA-2 berkenaan.
       KAEDAH PELUPUSAN
          PINDAHAN
Dilaksanakan antara Kementerian/Jabatan bagi aset yang boleh
digunakan dalam bentuk asal tetapi tidak diperlukan kerana:

  -   Melebihi keperluan
  -   Tidak diperlukan selepas projek siap
  -   Obsolete/obsolescent

•  Kaedah pelupusan dilaksanakan berasaskan:

  -   Permohonan atau kepeluan Kementerian/Jabatan
  -   Tidak dikenakan apa-apa bayaran
     KAEDAH PELUPUSAN
          PINDAHAN
Kaedah pelupusan dilaksanakan berasaskan:

  -   Permohonan atau keperluan Kementerian/Jabatan.
  -   Tidak dikenakan apa-apa bayaran.
  -   Kos pengendalian pindahan ditanggung oleh penerima.
  -   Daftar aset diserah kepada Kementerian/Jabatan
     penerima.
  -   Aset yang diterima secara pindahan hendaklah
     dilupus oleh Kementerian/Jabatan
  -   Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan
     kepada Kuasa Melulus
      KAEDAH PELUPUSAN
            HADIAH

Ciri-ciri aset yang boleh dilupuskan secara hadiah

•  Aset boleh digunakan dalam bentuk dan fungsi asal
  tetapi tidak diperlukan oleh Kementerian/Jabatan atau

•  Aset tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh diguna sebagai
  bahan latihan atau pameran.
      KAEDAH PELUPUSAN
            HADIAH

Pelupusan secara hadiah boleh dilaksanakan:

•  Antara Kementerian/Jabatan Kerajaan bagi tujuan
  latihan atau pemeran

•  Dari Kementerian/Jabatan Kerajaan kepada mana-mana
  organisasi, pertubuhan sukarela atau badan-badan lain yang
  dianjurkan dan diiktiraf oleh Kerajaan.
      KAEDAH PELUPUSAN
             HADIAH

Kaedah pelupusan secara hadiah dilaksanakan berasaskan:

•  Permohonan atau keperluan penerima
•  Kos pengendalian dan pengangkutan ditanggung oleh
  penerima.
•  Cadangan pelupusan secara hadiah disokong dengan surat
  permohonan Kementerian/Jabatan, organisasi, pertubuhan
  sukarela atau badan-badan lain.
•  Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada
  Perbendaharaan bersama Sijil Pelupusan Kew. PA-19.
•  Aset yang diluluskan sebagai hadiah untuk tujuan latihan atau
  pameran diguna bagi tujuan tersebut sahaja.
     KAEDAH PELUPUSAN
          MUSNAH


Kaedah pelupusan secara musnah dilaksanakan bagi aset
yang tiada nilai jualan/nilai sisa atau aset yang berunsur
keselamatan dengan cara berikut:

•  Ditanam
•  Dibakar
•  Dibuang
•  Ditenggelam
     KAEDAH PELUPUSAN
           MUSNAH

Langkah-langkah yang perlu diambil:

•  Mendapat kelulusan PBT, JAS, Jabatan Laut dll.
•  Mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa
  berkenaan.
•  Bahan-bahan yang boleh diguna sebagai alat ganti hendaklah
  ditanggal/dikelurkan terlebih dahulu
•  Tindakan bersesuaian seperti diketuk, dipotong, digelek
  dan sebagainya.
•  Sijil Penyaksian Pemusnahan Kew. PA-18 hendaklah
  disediakan.
 PELUPUSAN MELALUI KONTRAK PUSATJika terdapat pelupusan melalui kontrak pusat
Kementerian/Jabatan hendaklah menggunakan
peraturan berkenaan.
  TINDAKAN SEMASA MELAKSANAKAN
       PELUPUSAN


Label HKM dan nama Kem/Jab pada aset dipadamkan

JPJ diberitahu diberitahu mengenai pelupusan
kenderaan supaya pendaftaran kenderaan dibatalkan

Kad Pendaftaran kenderaan diserahkan kepada
pembeli kecuali pelupusan secara jualan sisa

Kenderaan Kerajaan dan aset alih lain yang telah
dilupus dikecualikan daripada semua jenis cukai
 CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA
Carta Aliran dan Proses Kerja Pelupusan
seperti di Jadual 3 dan Jadual 4.
     BAB F
KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA
  BAB F – KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA
            TAFSIRAN
 CARTA ALIRAN DAN
 PROSES KERJA           OBJEKTIF


(e) Tindakan Selepas           KUASA MELULUS
    Kelulusan
                   URUS SETIA KEHILANGAN &
            HAPUS KIRA     HAPUS KIRA

  (d) Laporan            PROSES HAPUS KIRA
    Akhir


                    (a)Melaporkan
            (b)Laporan     Kehilangan
 (c)Jawatankuasa
             Awal
   Penyiasat
 TAFSIRAN KEHILANGAN


Kehilangan bermaksud aset yang tiada lagi
dalam simpanan disebabkan oleh kecurian,
kemalangan, kebakaran, bencana alam,
kesusutan, penipuan atau kecuaian
pegawai awam.
   TAFSIRAN HAPUS KIRAHapus kira ialah proses untuk
membatalkan rekod aset yang hilang.
TAFSIRAN PEGAWAI PENGAWAL


 Pegawai Pengawal ialah:

 Ketua Setiausaha Kementerian atau
 Ketua Pengarah Jabatan
 TAFSIRAN KETUA JABATAN

Ketua Jabatan termasuk:

ketua sesuatu cawangan, daerah,
daerah kecil, pejabat atau pejabat wilayah.
KUASA MELULUS HAPUS KIRA

  Dua (2) peringkat:

  (a)  Perbendaharaan

  (b)  Pegawai Pengawal
    KUASA MELULUS PERINGKAT
      PERBENDAHARAAN


(a)  Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50,000 atau
   keseluruhannya melebihi RM500,000.

(b)  Peralatan Elektronik, Komunikasi dan ICT seperti di bawah
   tanpa mengira nilai perolehan asal:

   Telefon bimbit, walkie talkie, kamera digital, kamera video,
   komputer riba, palmtop/pocket PC, Personal Digital Assistant
   (PDA),LCD Projektor, Pemain CD/DVD dan smartphone.

(c)  Melibatkan kecurian, penipuan atau kecuaian pegawai awam
   tanpa mengira nilai perolehan asal.
    KUASA MELULUS PERINGKAT
      PEGAWAI PENGAWAL(a)  Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi
   RM50,000 atau jumlah keseluruhannya tidak
   melebihi RM500,000 dan tidak melibatkan
   peralatan Elektronik, Komunikasi dan ICT; dan

(b)  Pegawai Pengawal sebelum meluluskan apa-apa
   hapus kira hendaklah berpuashati bahawa soal
   kecurian, penipuan atau kecuaian tidak
   melibatkan pegawai awam.
      URUS SETIA KEHILANGAN
        DAN HAPUS KIRA
Unit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatan bertanggungja
sebagai Urus Setia Kehilangan dan Hapus kira.

     (a)  Mendapatkan maklumat mengenai aset yang hilang
        Melalui Daftar Harta Modal (Kew. PA-2) dan
 T       Daftar Inventori Kew. PA-3.

 U    (b)  Mendapatkan Laporan Awal Kew. PA-28 daripada
        Ketua Jabatan.
 G
     (c)  Mengemuka Laporan Awal dan salinan Laporan Polis
 A       kepada Pegawai Pengawal.

 S    (d)  Menguruskan pelantikan Jawatankuasa Penyiasat dengan
        menggunakan contoh format Kew. PA-29.
  URUS SETIA KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA


    (e) Mendapatkan hasil siasatan polis.

    (f) Mendapatkan Laporan Akhir Kew. PA-30 daripada
T     Jawatankuasa Penyiasat.


U   (g) Mengemuka Laporan Akhir bagi mendapat ulasan dan syor
      daripada Pegawai Pengawal.

G   (h) Menyemak dan memastikan dokumen bagi permohonan
A     hapus kira lengkap dan teratur.


S   (i) Mengemukakan permohonan hapus kira kepada Kuasa
      Melulus dalam tempoh 4 bulan dari tarikh Laporan Awal
      dikemukakan walaupun hasil penyiasatan polis belum
      diperolehi.
URUS SETIA KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA

     (j) Memaklum keputusan kepada Ketua Jabatan untuk
        kemaskini rekod daftar aset.


     (k) Memaklum syor surcaj atau tatatertib kepada Urus Setia
        Pihak Berkuasa Tatatertib untuk tindakan selanjutnya.
T    (l)  Mendapatkan Sijil Hapus Kira Kew. PA-31 daripada Ketua
U       Jabatan dan mengemukakan kepada Kuasa Melulus dalam tem
        1 bulan dari tarikh kelulusan hapus kira.

G    (m) Mendapatkan maklumbalas kedudukan tindakan surcaj/
        tatatertib daripada Urus Setia Pihak Berkuasa Tatatertib
A       dan memaklumkan kepada Perbendaharaan.


S    (n) Menyedia dan mengemukakan Laporan Tahunan Tindakan
        Surcaj/Tatatertib Kew. PA-32 ke Perbendaharaan tidak
        lewat dari 15 Mac tahun berikutnya.
     PROSES HAPUS KIRA

      1. Melaporkan Kehilangan


(a)  Pegawai mengetahui kehilangan melaporkan kepada
   Ketua Jabatan dengan serta merta.

(b)  Ketua Jabatan atau pegawai yang bertanggungjawab
   ke atas kehilangan atau yang menjaga aset atau yang
   mengetahui kehilangan berlaku hendaklah melaporka
   kepada Polis dalam tempoh 24 jam dari waktu
   kehilangan diketahui.
       PROSES HAPUS KIRA

      2. Laporan Awal – Kew. PA-28(a)  Ketua Jabatan hendaklah menyediakan Laporan
   Awal. Bagi kehilangan yang melibatkan seorang
   Ketua Jabatan, Laporan Awal hendaklah disediakan
   oleh pegawai atasannya di peringkat Kementerian/
   Ibu Pejabat.
   LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN       KEW. PA-28


   Nyatakan:

1.  Keterangan Aset Yang Hilang
   (a) Jenis Aset : Note Book
   (b) Jenama dan Model: Compaq Evo N-6 10C
   (c) Kuantiti: 1
   (d) Tarikh Perolehan: 28.11.2005
   (e) Harga Perolehan Asal:5,800

2.  Tempat Sebenar di mana kehilangan berlaku

   Bilik 1404 City Villa Hotel, Jalan Hussen Kuala Lumpur

3.  Tarikh kehilangan berlaku atau diketahui
   15.5 .2007
   LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN          KEW. PA-28   Nyatakan:
4.  Cara bagaimana kehilangan berlaku:

   Kehilangan berlaku di Bilik 1404 City Villa Hotel, Jalan Haji Hussen pada
   15.5.2007. Kejadian berlaku ketika Puan Azura bt. Jamal sedang mengikuti
   Kursus Pengurusan Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeri mulai 15-18
   Mei 2007. Puan Azura meletakkan note book dalam almari yang diselindungi
   oleh pakaian dan dua beg pakaian besar. Pada masa itu beliau mendapati
   bilik tersebut masih belum dikemaskan oleh kakitangan hotel, lalu beliau
   keluar untuk makan tengah hari. Walau bagimanapun kehilangan hanya
   disedari apabila beliau hendak menggunakan note book tersebut
   keesokan hari.
   LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN          KEW. PA-28


5.  Nama dan jawatan pegawai yang akhir sekali menyimpan/mengguna aset
   yang hilang

   Puan Azura bt. Jamal  - PPP Lepasan Diploma Gred DGA29

6.  Sama ada seorang pegawai difikirkan prima facie bertanggungjawab ke atas
   kehilangan itu. Jika ya nama dan jawatannya.

   Tiada

7.  Sama ada seorang pegawi telah ditahan kerja
   Tiada

7.  No. Rujukan dan Laporan Polis

   Dang Wangi/023333/07
   LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN          KEW. PA-28

9.  Langkah-langkah sedia ada untuk mengelak kehilangan berlaku

     Telah meletakkan komputer ditempat yang terselindung.

   10. Langkah segera yang diambil bagi mencegah berulangnya kejadian ini.

     Note book yang dibawa keluar hendaklah sentiasa di abwah kawalan
     maksima dan sentiasa di pastikan di simpan di tempat yang berkunci dan
     selamat.

   11. Catatan:

                        Tandatangan Ketua Jabatan
                        Nama:Mohd Amran Hashim
                        Jawatan: Guru Besar
                        Tarikh: 17.5.2007
                        Cop Jabatan
       PROSES HAPUS KIRA

       2. Laporan Awal – Kew. PA-28


(b)  Ketua Jabatan di mana kehilangan berlaku
   hendaklah dengan segera dalam tempoh 2 hari
   bekerja menghantar Laporan Awal dan salinan
   Laporan Polis terus kepada:

   (i)  Pegawai Pengawal bagi Jabatan di mana
       kehilangan aset berlaku; dan

   (ii)  Ketua Setiausaha Perbendaharaan
     PROSES HAPUS KIRA

   2. Laporan Awal – Kew. PA-28(c)  Salinan Laporan Awal hendaklah dihantar
    kepada Ketua Setiausaha Kementerian,
    Akauntan Negara, Ketua Audit Negara dan
    wakil tempatan Ketua Audit Negara.
          PROSES HAPUS KIRA

        3. Jawatankuasa Penyiasat

(a) Jawatankuasa Penyiasat hendaklah dilantik secara bertulis oleh
  Pegawai Pengawal menggunakan Kew.PA-29 dengan segera
  dalam tempoh 2 minggu dari tarikh Laporan Awal ditandatangani.

(b) Keanggotaan:

  (a) Pegawai yang tidak terlibat dengan kehilangan itu dan
    bukan daripada bahagian/unit yang sama;

  (b) pegawai berpangkat lebih tinggi daripada pegawai
    yang terlibat;

  (c) Sekurang-kurangnya 2 orang ahli di mana pegawai lebih
    kanan sebagai Pengerusi.
     PROSES HAPUS KIRA

    3. Jawatankuasa Penyiasat(c) Bagi kehilangan yang berlaku di luar Malaysia,
  Pegawai Pengawal dibenarkan melantik pegawai
  dari Jabatan Kerajaan Malaysia yang tidak terlibat
  dengan kehilangan itu di negara berkenaan
  sebagai Jawatankuasa Penyiasat.
                                            KEW. PA-29

Kepada:                           No. Rujukan Fail:
                               SULIT.KE.HG.(80)347/02(4)
Encik Muhamad Azmi bin Bakar
                               Tarikh:01 Jun 2007
Penolong Pengarah Kanan Kastam
Cawangan Penilaian dan Pasca Import
Ibu Pejabat
(Nama dan Jawatan Pegawai Yang Dilantik)

PERLANTIKAN JAWATANKUASA PENYIASAT KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN
KEHILANGAN SATU (1) UNIT KOMPUTER RIBA
Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan ini melantik tuan sebagai Pengerusi Jawatankuasa Penyiasat
untuk menyiasat kehilangan satu (1) unit Komputer Riba di Bahagian Perancangan Korporat, Ibu Pejabat Kastam
Di Raja mulai dari tarikh surat ini. (No. Rujukan Laporan Awal SULIT.KE.JHG.(80)347/02(3))
2.  Tuan adalah diberi kuasa untuk menjalankan siasatan dengan mendapatkan maklumat mengenai kes
   kehilangan tersebut daripada mana-mana pegawai yang berkenaan. Bersama-sama ini disertakan Laporan
   Awal dan Senarai Tugas Jawatankuasa Penyiasat sebagai Panduan.
3.  Laporan siasatan hendaklah menggunakan Laporan Akhir (Kew. PA-30) seperti yang dilampirkan. Laporan ini
   mestilah dikembalikan sebelum 30 Jun 2007.


Tandatangan :…………………………………….
Nama Pegawai Pengawal :Dato’ Dr. Wan Abd. Aziz bin Abdullah
Kementerian/Jabatan   :Perbendaharaan Malaysia
4.Tugas Dan Tanggungjawab Jawatankuasa Penyiasat

1.  Menjalankan siasatan dengan segera selepas perlantikan

2.  Memeriksa sendiri tempat kejadian.


3.  Meneliti Laporan Polis yang dibuat mengenai kehilangan

4.  Memeriksa rekod-rekod mengenai aset yang hilang.

5.  Memastikan sama ada Tatacara Pengurusan Aset Alih
   (TPA) dan Arahan Keselamatan dipatuhi.

6.  Mengenalpasti kelemahan yang wujud.

7.  Mengesyorkan langkah-langkah keselamatan bagi
   mengelak berulangnya kejadian kehilangan.


 8.  Menyedia dan menandatangani Laporan Akhir.
      PROSES HAPUS KIRA

    5. Laporan Akhir KEW. PA-30

(a)Jawatankuasa Penyiasat bertanggungjawab menyediakan
  Laporan Akhir dan kemuka kepada Urus Setia
  Kehilangan dan Hapus kira dalam tempoh 2 bulan
  dari tarikh pelantikan.
  Keterangan bertulis daripada pegawai yang terlibat boleh
  dilampirkan kepada Laporan Akhir, jika ada.

(b) Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira mengemukakan
  Laporan Akhir untuk syor dan ulasan Pegawai Pengawal
   LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN           KEW. PA-30

Nyatakan:

1.  Keterangan Aset Yang Hilang
   (a) Jenis Aset : Note Book
   (b) Jenama dan Model: Compaq Evo N-6 10C
   (c) Kuantiti: 1
   (d) Tarikh Perolehan: 28.11.2005
   (e) Anggaran Nilai Semasa: RM5,800

2.  Perihal Kehilangan

   (a)  Tarikh diketahui
      15.5.2007
   (b)  Tarikh Sebenar berlaku
      14.5.2007 (12.45 tgh.) hingga 15.5.2007 (7.30 pagi)
   (c)  Tempat Kejadian
      Bilik 1404 City Villa Hotel, Jalan Hussen Kuala Lumpur
     LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN           KEW. PA-30

(d)  Bagaimana kehilangan diketahui

   Apabila hendak mengambilnya dari dalam almari untuk dibawa
   ke bilik kursus di dapati tiada.

(e)  Bagaimana kehilangan berlaku
   Bilik No. 1404 City Villa Hotel dimasuki oleh pihak yang tidak
   bertanggungjawab walaupun bilik telah berkunci.

3.  Sama ada Laporan Hasil Penyiasatan Polis telah diterima. Jika ada, sila sertakan.
   Belum diterima.

4.  Nama pegawai yang:
   (i) Secara langsung menjaga aset tersebut.
     Puan Azura bt. Jamal
   LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN          KEW. PA-304.  Nama pegawai yang:
   (ii) Bertanggungjawab sebagai penyelia
      Puan Azura bt. Jamal
   (iii) Bertanggungjawab atas kehilangan itu.
      Puan Azura bt. Jamal
5.  Mengenai setiap pegawai di atas nyatakan:
   (i) Jawatan hakiki pada masa kehilangan
      PPP Lepasan Diploma DGA 29
   (ii) Tugasnya serta senarai tugas
   (iii) Taraf jawatan (sama ada tetap/dalam percubaan/sementara/kontrak)
      Tetap dan berpencen
   (iv) Sama ada ditahan kerja atau digantung kerja. Jika ada nyatakan peraturan atau
      arahan tertentu.
      Tiada
    LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN       KEW. PA-30
(v)  Tarikh bersara atau penamatan perkhidmatan

    27.10.2020

(vi)  Sama ada pernah melakukan apa-apa kesalahan dan hukumannya.
    (Jika ada, berikan butir-butir ringkas dan rujukannya)
    Tiada

(vii) Maklumat lain, jika ada.
     LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN           KEW. PA-30

5.  Nyatakan adakah Tatacara Pegurusan Aset Alih Kerajaan, Arahan Keselamatan
   Kerajaan atau arahan lain termasuk langkah berjaga-jaga yang tidak dipatuhi atau
   diikuti. Jika ada nyatakan peraturan atau arahan tersebut.

   Aset tidak disimpan di tempat yang berkunci dan kawalan maksima tidak diberikan
   kepada aset berkenaan seperti mana yang dikehendaki oleh TPA Bab C.

6.  Apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegah
   berulangnya kejadian ini.

   Pegawai yang membawa aset Kerajaan hendaklah memastikan keselamatan aset
   berkenaan dengan memberi perhatian dan kawalan yang maksima bagi mengelakan
   berlakunya kehilangan.
   LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN          KEW. PA-30
7.  Rumusan Siasatan

   Pegawai tidak mengambil langkah keselamatan yang sepenuhnya ke atas
   note book berkenaan sehingga berlakunya kehilangan. Beliau sepatutnya
   memastikan keselamatan note book tersebut sepenuhnya sebelum
   meninggalkannya. Beliau sepatutnya memberi perhatian ke atas note book
   yang di bawa dan tidak meninggalkan begitu sahaja dan perlu sentiasa
   melihat aset berkenaan ada ditempat simpanan.Pegawai telah cuai
   dalam menjaga aset Kerajaan.
     LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN            KEW. PA-30
8.  Nyatakan sama ada surcaj atau tatatertib patut dikenakan atau tidak dengan
   memberikan justifikasi.

   Surcaj patut dikenakan di atas kecuaian Puan Azura bt. Jamal untuk
   memastikan note book disimpan di tempat yang selamat.

Tandatangan    :     PengerusiTandatangan   :      Ahli
Nama        :              Nama         :
Jawatan      :              Jawatan       :
Tarikh       :              Tarikh        :
      PROSES HAPUS KIRA

     5. Laporan Akhir KEW. PA-30

(c)  Laporan Akhir hendaklah disertakan dengan dokumen
   sokongan seperti salinan Daftar Harta Modal/ Daftar
   Inventori, salinan Daftar Pergerakan Harta Modal dan
   Inventori, gambar lokasi kejadian (jika perlu) dan
   dokumen berkaitan ke Perbendaharaan.

(d)  Laporan Akhir perlu dikemukakan dalam tempoh yang
   ditetapkan walaupun Laporan Hasil Penyiasatan Polis
   belum diperolehi.
        PROSES HAPUS KIRA

       5. Laporan Akhir KEW. PA-30


(e)  Pegawai Pengawal setelah berpuas hati dengan hasil
   siasatan di Laporan Akhir adalah bertanggungjawab untuk:

   (i)   Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang
       hilang dengan surcaj atau tatatertib atau
       kedua-duanya sekali, atau

   (ii)  Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang
       hilang tanpa surcaj atau tatatertib; dan

   (iii)  Menandatangani sendiri syor dan ulasan.
 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN            KEW. PA-30
9.  Syor dan Ulasan

   Syor

   Note Book di hapus kira dan tindakan surcaj di ambil ke atas
   Puan Azura bt. Jamal.

   Ulasan

   Tindakan surcaj dikenakan kepada Puan Azura bt Jamal di atas kecuaiannya
   memastikan tempat penyimpanan yang selamat untuk note book tersebut.
 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN     KEW. PA-30
Tandatangan    :

Nama       :

Jawatan      :    Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran

Tarikh      :

Cop Kemeterian  :
       PROSES HAPUS KIRA
       5. Laporan Akhir KEW. PA-30


(f)  Sekiranya Pegawai Pengawal tidak berpuashati dengan hasil
   siasatan di Laporan Akhir maka Pegawai Pengawal boleh
   mengarahkan siasatan semula.

   (i)  Mengarahkan siasatan semula oleh Jawatankuasa
       Penyiasat sedia ada; atau

   (ii)  Melantik Jawatankuasa Penyiasat yang baru untuk
       menjalankan siasatan.
     PROSES HAPUS KIRA

    5. Laporan Akhir KEW. PA-30

(g)  Laporan Akhir yang lengkap dengan syor
   dan ulasan Pegawai Pengawal hendaklah
   dikemukakan untuk pertimbangan dan
   kelulusan Kuasa Melulus dalam tempoh 4 bula
   dari tarikh Laporan Awal dikemukakan.
4.Tindakan Kementerian/Jabatan Selepas Kelulusan


(a)  Kelulusan hapus kira dicatatkan dalam Daftar Harta
   Modal atau Inventori.


(b)  Maklumkan pelaksanaan tindakan hapus kira kepada Kuasa
   Melulus dengan mengemukakan Sijil Hapus Kira Aset
   Kew. PA-31 dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan.

(c)  Syor Surcaj/Tatatertib hendaklah di bawa ke Pihak
   Berkuasa Tatatertib (PBT) Kementerian/Jabatan dalam
   tempoh 3 bulan dari tarikh kelulusan Perbendaharaan.


(d)  Maklumkan keputusan PBT ke atas syor surcaj/tatatertib
   kepada Perbendaharaan dalam tempoh 9 bulan dari tarikh
   kelulusan Perbendaharaan.
                                         KEW. PA-31               SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN
                     (Diisi oleh Pegawai Aset)
Merujuk kelulusan Perbendaharaan Bil. KK/BKP 12/291/20 Jld. 3 (sk. 29).bertarikh 6 Julai 2007
Aset berikut telah di hapus kira dan Daftar Harta Modal/Inventori berkenaan telah dikemaskini.

 Bil  Jenis Aset                    No. Pendaftaran
 1.   Note Book Acer Travel Mate            KKM/SMKT 12/H/07/01
Tandatangan Ketua Jabatan      :
Nama                 :      BADRUL HISHAM BIN AMIN
Jawatan               :      Pengetua
Tarikh                :      .23 JULAI 2007
Kementerian/Jabatan         :      SMK Tawau
                                                KEW. PA-32


              LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB ASET ALIH KERAJAAN
                         TAHUN 2007
                    KEMENTERIAN: PELAJARAN MALAYSIA


Bil  Ruj.Kelulusan   Kem/  Jenis  Punca   Nilai    Nilai   Tindakan Surcaj    Tindakan Tatatertib
   Perbendaharaa   Jab   Aset   Kehilan  Perolehan  Semas
   n                  gan    Asal    a
                          (RM)    (RM)
                                    Amaun   Tarikh    Jenis    Tarikh
                                    Surcaj   dikenakan  Hukuman   Dikenakan
                                    (RM)

1.  KK/BKP 10     SMK   Note   Dicuri  6,840    6,840  6,840   4 Sept    Tiada    Tiada
   /291/20Jld.    Tawau  Book                       2007
   3(sk. 29)     Sabah  Acer
   Tarikh: 6 Julai      Travel
   2007            Mate

            JUMLAH           6,840    6,840  6,840
Tandatangan Pegawai Pengawal
Nama
Jawatan: Ketua Setiausaha
Tarikh: 10 Mac 2008
 CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA
Carta Aliran dan Proses Kerja Kehilangan dan
Hapus kira seperti di Jadual 5 dan Jadual 6.
PENJELASAN PEKELILING

   SEKSYEN PENGURUSAN ASET
BAHAGIAN KAWALAN DAN PEMANTAUAN (BKP)
   PERBENDAHARAAN MALAYSIA
     Tingkat 4, Blok Selatan
   Kompleks Kementerian Kewangan
        Presint 2,
      62592 PUTRAJAYA.
   hamidah.hamid@treasury.gov.my
        03 88823686
  SEKIAN
TERIMA KASIH

								
To top