Introduction to social pediatrics

Document Sample
Introduction to social pediatrics Powered By Docstoc
					Introduction to social
pediatrics

    อ.พญ. มนจุฑา เอี่ยมอุดมกาล
      ภาควิชากุมารเวชศาสตร
  คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                    โรฒ
 “ ขอใหถือประโยชนสวนตน เปนทีสอง ่
                  ่
 ประโยชนของเพื่อนมนุษย เปนกิจทีหนึ่ง
ลาภ ทรัพย และเกียรติยศ จะตกแกทานเอง
ถาทานทรงธรรมแหงอาชีพ ไวใหบริสุทธิ์ ”
         พระราชดํารัส
    สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม
         พระบรมราชชนก
  องคพระราชบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบันของไทย
   และองคพระราชบิดาแหงการสาธารณสุขไทย
Introduction to social
pediatrics
• วัตถุประสงค           • เนื้อหา
  • อธิบายความสําคัญของกุมารเวช    • สิทธิเด็ก
   ศาสตรสังคมได          • บทบาทของแพทยในเรื่องกุมารเวช
  • อธิบายบทบาทของแพทยในเรื่อง     ศาสตรสังคม
   กุมารเวชศาสตรสังคมได      • เด็กดอยโอกาส ถูกลวงละเมิด
                    • หนวยงานดูแลสิทธิเด็ก
Definition:

• A whole-family and whole-
 community approach in child
 medical problems and
 prevention
 Convention on the right of the child,
 UNICEF 1989

• สิทธิในการอยูรอด (survival • สิทธิในการพัฒนา
 right)              (developmental
  • Food ,home, health      right)
   care              • การศึกษา, การเขาถึงขอมูลขาวสาร,
• สิทธิในการไดรบการปกปอง
        ั           การเลน,การสันทนาการ,กิจกรรมตางๆ
 (protection right)         ทางวัฒนธรรม,สิทธิในการคิด,พัฒนา
  • Child abuse           สติปญญาและนับถือศาสนา
  • แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ  • สิทธิในการมีสวนรวม
                        
  • ชื่อ สัญชาติ         (participation right)
  • ความยุติธรรมจากรัฐ       • แสดงความคิดเห็น, เขารวมกิจกรรม
                   ตางๆของสังคม, สวนรวมในการ
                   ตัดสินใจในครอบครัว สังคมและ
                   ชุมชน
พรบ.คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
 • ปฏิบัติตอเด็กโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็ก
 • ตองไดรับการเลี้ยงดู อุปการะ สั่งสอน และพัฒนาจากผูปกครอง
 • มีสทธิไดรับการปกปองคุมครองจากภาวะที่นาจะเปนอันตราย ขัดขวางการ
    ิ
  เจริญเติบโตและพัฒนาการ
 • ผูปกครองหามทอดทิ้งหรือเลี้ยงเด็กโดยมิชอบ
 • ตองไดรับความคุมครองจากการโฆษนาผานสื่อตางๆ ที่จะเปนภัยตออนาคต
  เสื่อมเสีย
 • มีสทธิไดรับการดูแลสุขภาพ การศึกษา นันทนาการ ฝกอาชีพ สงเสริมความ
     ิ
  ประพฤติที่เหมาะสม
 • หามทารุณกรรมตอรางกายและจิตใจ หามแสวงหาผลประโยชน
 • หนวยงานของรัฐตองคุมครอง
Child abuse & neglect

• การทําอันตรายหรือคุกคามตอสุขภาพ และ/หรือสวัสดิภาพของเด็ก
 โดยมิใชเปนอุบัติเหตุ (non-accidental or
 intentional)
  •  การทารุณกรรมทางกาย (Physical abuse)
  •  การทารุณกรรมทางเพศ (Sexual abuse)
  •  การทารุณกรรมทางอารมณ (Emotional abuse)
  •  การละเลยทอดทิ้ง (Neglected child)
  •  การแสวงหาผลประโยชนจากเด็ก
    (Corrupting/exploiting)
เคยถูกกระทํา    ขาดทักษะการเลี้ยงดูบุตร
พอแมอายุนอย    การหยาราง            ขาดสติ
ความรุนแรงในครอบครัว ครอบครัวเดี่ยว

  ครอบครัว                    สารเสพติด            การทารุณกรรมเด็ก  ความยากจน                    สภาพสังคม
 ความเครียด                             ึ่
                       ไมมีความปลอดภัย ขาดที่พง
                       ความรุนแรง
 ขาดเวลาเลี้ยงดู
การทารุณกรรมทางกาย (physical abuse)

• การบาดเจ็บที่เกิดซ้ําๆ
• อาการรุนแรงกวาอุบัติเหตุที่อาง
• อุบัติเหตุไมไปกับพัฒนาการของเด็ก
• Under / over protection
• การบาดเจ็บที่มีลักษณะเฉพาะ
การทารุณกรรมจิตใจเด็ก     Emotional abuse


 •  การปฏิเสธ (rejection)
 •  การทําใหเด็กกลัว (terrorizing)
 •  การแยกและกักกันเด็ก (isolation)
 •  การเฉยเมยตอเด็ก (ignoring)
 •  การเอาเปรียบ/แสวงหาผลประโยชนจากเด็ก
   (corrupting/exploiting)
การทารุณกรรมทางเพศ (sexual abuse)

สัมผัส ลูบคลํา สอดใส
Oral                    คาประเวณี
Vagina
Mouth
            ดู /แสดง สื่อลามก
อาการ/พฤติกรรมที่นาสงสัย

• เปดเผยใหทราบ         •  พฤติกรรมถดถอย
• เด็กเล็กที่มพฤติกรรมยั่วยวน
       ี         •  ซึมเศรา
 ทางเพศ             •        ่
                   ปดสาวะรดทีนอน
• มีการบาดเจ็บที่อวัยวะเพศ/   •  ผลการเรียนเลวลง
 ทวารหนักโดยไมมีสาเหตุ     •  ไมไปโรงเรียน
• มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ/
 ตั้งครรภ
  การประเมินผูปวยเด็กที่ถูกทารุณกรรม
• ประวัติ
  • Patient profile, data source, reliability
  • Chief complaint
  • Present illness: ลําดับเหตุการณ, ที่ไหน, เมื่อไหร, อยางไร, กับ
   ใคร, อะไร, ไดเงินหรือไม, คลิปวีดีโอ
  • Past illness, injury
  • Family: structure,
   relationship,socioeconomics,ststus,risk
การประเมินผูปวยเด็กที่ถูกทารุณกรรม

• การตรวจรางกาย
  • ตรวจรางกายทั่วไป,บันทึกบาดแผล,ตรวจอวัยวะเพศ
• Investigation
  • Blood :bleeding disorder, substance,
   STD
  • UA: blood, substance, UPT
  • X-ray
การประเมินผูปวยเด็กที่ถูกทารุณกรรม

• Investigate
 • Dried swab: sperm, acid phosphatase
  (72hrs)
 • Wet swab: motile sperm(6hrs),non motile
  sperm(24hrs)
 • DNA: identify person: hair, nail, cloth
 • STD screening: SY AIDS HBV
   • Repeat PE 2 wks
   • Repeat blood
การดูแลรักษา
• รางกาย
  • การบาดเจ็บ
  • STD prevention
  • Postcoital contraceptive
• จิตใจ
• ประเมินความปลอดภัย
• ติดตามและเฝาระวัง
           การดูแลรักษา


สิ่งแวดลอมปลอดภัย              อยูในความดูแลของครอบครัว
           ปองกันการถูกทําซ้ํา
Child Injury

• Injury / Accident
• Predictable / Unpredictable
 • risk
• Preventable / Unpreventable
 • Severity
การบาดเจ็บในเด็ก Child injury

• ประเมินความเสี่ยง
• การปองกัน
• การใหคําแนะนําตาอายุและพัฒนาการ
Child injury

• Risk
 •  Age
 •  Sex
 •  Socioeconomic
 •  Environment
Child injury

• Preventable
 • Education
 • Engineering
 • Enforcement
การบาดเจ็บในเด็ก Child injury

•  จมน้ํา
•  การบาดเจ็บจากการจราจร
•  ผลัดตกหกลม
•  ความรอนและไฟฟา
การบาดเจ็บในเด็ก Child Injury

• การจมน้ํา submersion
 • เปนสาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันดับ 1 ในเด็ก
 • พบมากในกลุมอายุ < 4ป และ> 12 ป ชาย > หญิง
 • สถานที่ : เด็กเล็ก: ในบาน รอบๆบาน
       เด็กโต: แหลงน้ํานิ่ง
 • รอยละ 59 เกิดขณะมีคนเฝา
 • อายุนอยกวา 5 ป ไมเขาใจอันตรายจากการจมน้ํา
 • รอยละ30-50 ของวัยรุนมีระดับแอลกอฮอล มากกวา 1 มก/ดล.
มาตรการการปองกันการจมน้ํา

•  การกั้นรั้วรอบสระ 4 ดาน 4 ฟุต 4นิ้ว 1 ¼ นิ้ว
•  สัญญาณเตือนและอุปกรณคลุมรอบสระ
•  ความสามารถในการวายน้ํา
•  การใชอุปกรณชวยลอยตัว
•  การดูแลใกลชด ิ
•     ่
  งดเครืองดื่มมึนเมา
การบาดเจ็บในเด็ก Child Injury

• การบาดเจ็บจากจราจร(traffic injury)
 • ใช car seat ในทุกอายุ เหมาะสมกับอายุ น้ําหนัก ตําแหนง
 • อายุ< 9 เดือน ไมนงจักรยาน < 2 ปไมนั่งมอเตอรไซค
              ั่
 • ใชที่นั่งสําหรับเด็ก ใสหมวกนิรภัย
 • สอนกฏจราจรเบื้องตน
 • เมาไมขบ ขับไมเร็ว
       ั
 • ชุมชนปลอดภัย
การบาดเจ็บในเด็ก Child Injury

• การพลัดตกหกลม
  •  ไมปลอยเด็กเล็กไวตามลําพังโดยไมมีเครื่องยึดเหนี่ยว
  •     ั
    ไมใชหดเดินในทุกอายุ
  •  ความปลอดภัยของเครื่องเลน : การติดตั้ง ความสูง ลักษณะพื้น
  •  ความปลอดภัยของบันได หนาตาง ซี่กรง
  •  สิ่งแวดลอมปลอดภัย
การบาดเจ็บในเด็ก Child Injury
 • การบาดเจ็บจากของรอน ไฟฟา
  • ของรอน : ไมถือของรอนขณะอุมเด็ก ปองกันการเขาถึง เก็บใหพนมือ
  • ไฟฟา: ติดตั้งอุปกรณปองกันไฟรั่ว เกิน การติดตั้งเตาเสียบ
              

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:99
posted:8/1/2009
language:Thai
pages:51