แจ้งเกิด blogspot กับ Yahoo by meesubandmeesuk

VIEWS: 37 PAGES: 3

									                       แจ้ งเกิด Blogspot กับ Yahoo


เป็ นไข้ ต้องหยุดงานเสียหลายวัน         ่    ่    ้
                   blog ก็เลยพึงได้ มานังเขียน ทัง ๆ ร่ างไว้ ก็นานแล้ ว  วันไหนคิดเรื่ องไหนขึ ้นมาได้ ก็ร่าง ๆ
ไว้ แล้ วหาข้ อมูลรูปภาพมาเพิ่มเติมค่ะ โชคดีนะที่ windowslive writer ช่วยให้ งานเขียน blog เป็ นเรื่ องสนุก ๆ เอาหล่ะ
ค่ะ หลังจาก ทา site map ให้ blog ด้ วย google แล้ ว วันนี ้มา submit blog กับ yahoo กันบ้ าง เพราะว่า yahoo ก็
                 ั                          ั
เป็ น search engine ที่คนไทยใช้ กนเยอะเหมือนกันนะ ถ้ าอยากให้ blog ของเราเป็ นที่ร้ ูจก ก็ต้องแจ้ งเกิด blogspot กับ
yahoo ด้ วยค่ะ

เริ่ มเลยนะคะ เข้ าไปใช้ บริ การ  yahoo กันนะคะ เข้ าไปแล้ วต้ อง sign in ก่อนนะคะ โดยใช้ account และ password

ของ yahoo ค่ะ ถ้ าเพื่อน ๆ ไม่มีก็ต้อง sign up ให้ เรี ยบร้ อยก่อนนะคะ
                                                     ้ ๊
เอาหล่ะเมื่อ sign in เข้ าเรี ยบร้ อยก็ให้ พิมพ์ ชื่อ blog ของตนเข้ าไปที่ ช่อง add my site ค่ะ หลังจากนันคลิกเลือก add
mysite ได้ เลย
                   ้
ดูตามรูปไปพร้ อม กันเลยนะคะ หลังจากนันเพื่อน ๆ ต้ อง เอา code ไปใส่ blog เราแล้ วหล่ะค่ะ เหมือน การทา site map
ให้ blogspot ใน google
ให้ เพื่อน ๆ เลือก By adding a META tag to my home page เมนูข้างล่างนะคะ
                                              ้
                                         หลัง จากนันเราจะได้ เห็น code ที่
                                     ๊
ต้ องเอาไปวางใน blog ของเราค่ะ หลังจากวาง code ใน blog เสร็ จแล้ ว ให้ คลิกเลือก Ready to authenticate แต่มา
ดูวิธีการวาง code ก่อนค่ะ
                ้
ให้ login เข้ า blogger > การตังค่า>รูปแบบ>แก้ ไข html เสร็ จแล้ ว มองหา <head> วางไว้ ข้างหลังเลยค่ะ แล้ วอย่าลืม
                          ้ ั
ใส่ เครื่ องหมาย /> ให้ ปิดท้ ายด้ วยนะคะ หลังจากนันก็บนทึก กลับไปที่ yahoo เลือก ready to authenticate ได้ เลย
ค่ะ
     ้ ๊ ุ
หลังจากนันคลิกดูมมซ้ ายมือเรา เพื่อดูสถานะ blog ของเรา เพื่อน ๆ จะเห็นดังในรูปค่ะ หลังจากดูสถานะเสร็ จแล้ วมาใส่
                                  ๊
feed ใน yahoo กันนะคะ ถัดจากดูสถานะของ blog จะเป็ น feed ให้ เราคลิกเลือก feed
เสร็ จแล้ วเติม atom.xml?redirect=false ลงในช่องว่างแล้ วเลือก add feed ได้ เลย
     ้
หลังจากนันกลับไปดูสถานะ จะเห็นมี Number of feeds เรี ยบร้ อยแล้ ว ตามรูปนี่คือสถานะ ของ blog ชวนเพื่อนเขียน
                         ้
บล็อกที่ submit กับ yahoo ค่ะ indexed แค่ 5 เท่านันหล่ะ แค่นี ้ก็แจ้ งเกิด blogspot กับ yahoo ได้ แล้ วจ๊ ะ
หากเพื่อน ๆมีหลาย blog ก็ทาเหมือน ๆ กันค่ะ ลงมือกันได้ หรื อยังค่ะ ไม่ลองทาก็ไม่ร้ ูนะจ๊ ะที่มา ชวนเพื่อนเขียนบล็อก

								
To top