ทำริงโทนด้วยตนเองจาก nero wave editor by meesubandmeesuk

VIEWS: 41 PAGES: 3

									                  ทำริงโทนเพลงโปรดด้ วย Nero wave editor


                               ั     ่
สมัยนี ้โทรศัพท์เป็ นปั จจัยสาคัญในชีวิตคนเราเป็ นอย่างมาก ดิฉนเองก็คนหนึงหล่ะ ขาดโทรศัพท์ไม่ได้ ตอนที่รับโทรศัพท์
                     ั         ั่      ู
ก็อยากให้ เป็ นริ งโทนเป็ นเพลงหรื อคาที่ตวเองชอบ แล้ วที่มีทว ๆ ไป ก็ไม่ถกใจเรา อยากฟั งเป็ นกันตรึม ก็เลยคิดหาวิธีทา
                       ั               ่
ริ งโทนเอง มาเจอเอาที่โปรแกรมพื ้นฐานที่ใช้ กนเป็ นประจาหรับ burn แผ่น ก็อยูใน nero ค่ะ ก็คือ  Nero wave Editor

                ั
ความสามารถของมันก็หลายหลาย แต่วนนี ้ขอพูดแค่ ตัดไฟล์เสียงทาริ งโทนเองดีกว่านะคะ คงไม่หาไฟล์ให้ ดาวน์โหลดนะ
         ั
คะ คิดว่าน่าจะมีกนแล้ วหล่ะ เอาหล่ะค่ะ ดูหน้ าตา nero waveEditor กันหน่อย
                                 ่       ้
เอาหละเริ่ มเลยดีกว่า เตรี ยมไฟล์เพลงที่ชอบไว้ ทาริ งโทนสักไฟล์หนึงนะคะ หลังจากนันก็เปิ ด Nero wave editor ขึ ้นมา
browse เลือกไฟล์เพลงค่ะ
     ้
หลังจากนันจะปรากฏหน้ าจอดังนี ้ค่ะ
       ๊                                  ๊
เอาหล่ะค่ะ คลิกปุ่ มเล่นไฟล์ แล้ วฟั งให้ ดี ตรงไหนไม่ต้องการแดรกดา ลากยาวแล้ วคลิกรูปกรรไกรตัดออกได้ เลยค่ะ
                                        ๊                ่
เมือเราตัดบริ เวณที่เราไม่ต้องการออกแล้ วก็จะได้ ริงโทนง่าย ๆ เรี ยบร้ อย ลองคลิกปุ่ มสีเขียว เล่นดูอีกรอบก็ได้ คะ ชอบใจ
ไหม ต้ องตัดตรงไหนออกดีไหม เอาเฉพาะท่อนที่เราชอบใจ เรี ยบร้ อยก็ save ไฟล์ริงโทนของเราได้ แล้ วค่ะ
  ๊                      ั            ้ ่
คลิก บันทึกแล้ วเลือกเป็ นไฟล์ชนิด mp3 แล้ วก็บนทึกเรี ยบร้ อยหลังจากนันก็สงมาที่โทรศัพท์เราฟั งดู ถูกใจไหม หรื อใคร
จะปิ๊ งไอเดีย ทาบล็อกให้ ดาวน์โหลดริ งโทน เพื่อทาเงินกับเวบฝากไฟล์       ่
                                    ziddu ก็นาจะสร้ างรายได้ อีกทางนะ  เราไม่เลือก
เป็ นไฟล์เสียงเพลง ก็อาจจะบันทึกเสียงน่ารัก ๆ แล้ วก็ ทาริ งโทนจาก nero wave   editor ก็ได้ นะคะ เพราะว่ามัน

support ให้ record ได้ ด้วย  ลองดูนะจ๊ ะที่มา ทาริ งโทนเพลงโปรดด้ วย nero wave editor แวะทักทายกันได้ ที่ ฟรี พื ้นที่ฝากไฟล์แบ่งปั นไฟล์ได้ รับรายได้ เสริ ม

								
To top