biol

Document Sample
biol Powered By Docstoc
					_-mero              suff              BIOL     _-merous
5-HT                   5-idrossitriptamina   BIOL     5-HT              5-Hydroxy Tryptamine
5-idrossitriptamina        f   5-HT          BIOL     5-Hydroxy Tryptamine      5-HT
a forma di ala          #f               BIOL     pennate
a forma di catena         #f               BIOL     catenulate
a forma di ferro di cavallo    #f               BIOL     hippocrepiform
a forma di oliva         #f               BIOL     olivaceous
a forma di spatola        #f               BIOL     spatulate
a forma di spina         #f   acantoide        BIOL     acanthoid
a incudine            #f               BIOL     incudate
a mezzaluna            #f               BIOL     demilune
a monte              #m   direzione di gene    BIOL     downstream
a pennello            #m               BIOL     penicillate
a valle              #m   direzione di gene    BIOL     upstream
ABA                               BIOL, CHIM
                     Abscissic Acid, acido abscissico   ABA              Abscissic Acid
abapicale             agg              BIOL     abapical
abassiale             agg  di organismo      BIOL     abaxial            of an organism
abbozzo cardiaco         m               BIOL     cardiac loop
abbozzo cartilagineo vertebrale  m               BIOL     arcuale
abbozzo cefalico         m               BIOL     head process
abbozzo costale          m               BIOL     costal process
abbozzo del colon         m               BIOL     epigaster
abbozzo di arto          m               BIOL     limb bud
abbozzo polmonare         m               BIOL     lung bud
aberrante             agg              BIOL     aberrant
aberrazione aneucentrica     f               BIOL     aneucentric aberration
aberrazione cromosomica      f               BIOL     chromosome aberration
abiogenesi            f               BIOL     abiogenesis, spontaneous generation
abiogenetico           agg              BIOL     abiogenetic
abiologico            agg              BIOL     abiological
abiosi              f               BIOL     abiosis
abiotico             agg              BIOL     abiotic
abito               m               BIOL     habit
abortivo             agg              BIOL     abortive
abterminale            agg              BIOL     abterminal
acantoide             agg              BIOL     acanthoid
acariote             m               BIOL     akaryote
acariotico            agg              BIOL     akaryotic
accelerina            f               BIOL, CHIM  accelerin
acclimare             tr   acclimatare       BIOL     to acclimate, to acclimatize
acclimatabile           agg              BIOL     acclimatable, acclimatizable
acclimatamento          m               BIOL     acclimation
acclimatare            tr               BIOL     to acclimatize
acclimatarsi           pron              BIOL     to acclimatize, to acclimate
acclimatazione          f               BIOL     acclimatization
acclimazione           f   acclimatazione     BIOL     acclimation
accoppiamento           m               BIOL     mating
accoppiamento assortativo     m               BIOL     assortative mating
accoppiamento casuale       m               BIOL     random mating
accoppiamento chemio-osmotico   m               BIOL, CHIM  chemiosmotic coupling
accoppiamento chemiosmotico    m               BIOL, CHIM  chemiosmotic coupling
accoppiare            tr               BIOL     to mate
accoppiarsi            pron              BIOL     to mate
accrescimento           m               BIOL     growth, development
accrescimento anormale      m               BIOL     excrescence
accrescimento batterico      m               BIOL     bacterial growth
accrescimento clonale       m               BIOL     clonal growth
accrescimento fungino       m               BIOL     fungal growth
accrescimento primario      m               BOT      primary growth
accrescimento secondario     m               BOT      secondary growth
accrescimento sincrono      m               BIOL     synchronous growth
ACE                               BIOL, CHIM  ACE
                     Angiotensin-Converting Enzyme, enzima convertitore dell'angiotensina Angiotensin-Converting Enzyme
acellulare            agg              BIOL     acellular
acentrico             agg              BIOL     acentric
acervato             agg              BIOL     acervate
acetil CoA            m               BIOL, CHIM  acetyl CoA
acetilasi             f               BIOL, CHIM  acetylase
acetil-coenzima A         m               BIOL, CHIM  acetyl coenzyme A
acetilcolina           f               BIOL, CHIM  acetylcholine
acetilcolinesterasi        f               BIOL, CHIM  acetylcholinesterase
acetilfosfato           m               BIOL, CHIM  acetyl phosphate
acetobatterio           m               BIOL     acetobacterium         pl. bacteria
acido 5' guanilico        m   GMP           BIOL, CHIM  5' guanylic acid        GMP
acido 5' uridilico        m               BIOL, CHIM  5' uridylic acid
acido abscissico         m   ABA           BIOL, CHIM  abscisic acid         ABA
acido acetacetico         m               BIOL, CHIM  acetoacetic acid
acido adenilico          m               BIOL, CHIM  adenylic acid
acido adenosindifosforico     m               BIOL, CHIM  adenosine-diphosphoric acid
acido adenosintrifosforico    m               BIOL, CHIM  adenosine-triphosphoric acid
acido allantoico         m               BIOL, CHIM  allantoic acid
acido allantossanico       m               BIOL, CHIM  allantoxanic acid
acido allanturico         m               BIOL, CHIM  allanturic acid
acido amminoacetico        m               BIOL, CHIM  aminoacetic acid
acido amminobutanoico       m               BIOL, CHIM  aminobutanoic acid
acido amminobutirrico       m               BIOL, CHIM  aminobutyric acid
acido amminocaproico       m               BIOL, CHIM  aminocaproic acid
acido arachidonico        m               BIOL, CHIM  arachidonic acid
acido ascorbico          m               BIOL, CHIM  ascorbic acid, vitamin C
acido aspartico             m           BIOL, CHIM  aspartic acid
acido aspergillico            m           BIOL, CHIM  aspergillic acid
acido benzamminoacetico         m           BIOL, CHIM  benzamidoacetic acid
acido biliare              m           BIOL, CHIM  bile acid
acido carbammico             m  acido carbamico  BIOL, CHIM  carbamic acid
acido chenodesossicolico         m           BIOL, CHIM  chenodeoxycholic acid
acido chetoglutarico           m           BIOL, CHIM  ketoglutaric acid
acido chinodesossicolico         m           BIOL, CHIM  chenodeoxycholic acid
acido chinolinico            m           BIOL, CHIM  quinolinic acid
acido chinurenico            m           BIOL, CHIM  kynurenic acid
acido cisteico              m           BIOL, CHIM  cysteic acid
acido citidilico             m           BIOL, CHIM  cytidylic acid
acido citrico              m           BIOL, CHIM  citric acid
acido cloridrico gastrico        m           BIOL, CHIM  gastric acid
acido colico               m           BIOL, CHIM  cholic acid
acido deidrocolico            m           BIOL, CHIM  dehydrocholic acid
acido desossicolico           m           BIOL, CHIM  deoxycholic acid
acido desossiribonucleico        m  DNA        BIOL, CHIM  deoxyribonucleic acid       DNA
acido desossiribonucleico a doppia elica m           BIOL, CHIM  duplex deoxyribonucleic acid
acido desossiribonucleico adattatore   m           BIOL, CHIM  linker deoxyribonucleic acid
acido desossiribonucleico chimerico   m           BIOL, CHIM  chimeric deoxyribonucleic acid
acido desossiribonucleico circolare   m           BIOL, CHIM  circular deoxyribonucleic acid
acido desossiribonucleico cloroplastico m           BIOL, CHIM  chloroplast deoxyribonucleic acid
acido desossiribonucleico complementare m           BIOL, CHIM  complementary deoxyribonucleic acid
acido desossiribonucleico fibroide    m           BIOL, CHIM  fibroid deoxyribonucleic acid
acido desossiribonucleico genomico    m           BIOL, CHIM  genomic deoxyribonucleic acid
acido desossiribonucleico globulare   m           BIOL, CHIM  globular deoxyribonucleic acid
acido desossiribonucleico mitocondriale m           BIOL, CHIM  mitochondrial deoxyribonucleic acid
                     m
acido desossiribonucleico non superavvolto           BIOL, CHIM  relaxed deoxyribonucleic acid
acido desossiribonucleico promiscuo   m           BIOL, CHIM  promiscuous deoxyribonucleic acid
acido desossiribonucleico rilassato   m           BIOL, CHIM  relaxed deoxyribonucleic acid
acido desossiribonucleico satellite   m           BIOL, CHIM  satellite deoxyribonucleic acid
acido diacetico             m           BIOL, CHIM  diacetic acid
acido difosfoglicerico          m           BIOL, CHIM  diphosphoglyceric acid
acido fenilpiruvico           m           BIOL, CHIM  phenylpyruvic acid
acido fitico               m           BIOL, CHIM  phytic acid
acido folico               m           BIOL, CHIM  folic acid, vitamin B7
acido fosfoenolpiruvico         m           BIOL, CHIM  phosphoenolpyruvic acid
acido fosfoglicerico           m           BIOL, CHIM  phosphoglyceric acid
acido fumarico              m           BIOL, CHIM  fumaric acid
acido galattonico            m           BIOL, CHIM  galactonic acid
acido galatturonico           m           BIOL, CHIM  galacturonic acid
acido gibberellico            m           BIOL, CHIM  gibberellic acid
acido glicerico             m           BIOL, CHIM  glyceric acid
acido glicerofosforico          m           BIOL, CHIM  glycerophosphoric acid
acido glicocolico            m           BIOL, CHIM  glycocholic acid
acido gliossilico            m           BIOL, CHIM  glyoxylic acid
acido glucuronico            m           BIOL, CHIM  glucuronic acid
acido glutammico             m           BIOL, CHIM  glutamic acid
acido glutarico             m           BIOL, CHIM  glutaric acid
acido grasso               m           BIOL, CHIM  fatty acid
acido grasso essenziale         m           BIOL, CHIM  essential fatty acid
acido grasso insaturo          m           BIOL, CHIM  unsaturated fatty acid
acido grasso monoinsaturo        m           BIOL, CHIM  mono-unsaturated fatty acid
acido grasso perossidasi         m           BIOL, CHIM  fatty acid peroxidase
acido grasso poliinsaturo        m           BIOL, CHIM  polyunsaturated fatty acid
acido grasso saturo           m           BIOL, CHIM  saturated fatty acid
acido guanilico             m           BIOL, CHIM  guanylic acid
acido ialuronico             m           BIOL, CHIM  hyaluronic acid
acido ibotenico             m           BIOL, CHIM  ibotenic acid
acido indolacetico            m           BIOL, CHIM  indoleacetic acid
acido indolbutirrico           m           BIOL, CHIM  indolebutyric acid
acido inosinico             m           BIOL, CHIM  inosinic acid
acido ippurico              m           BIOL, CHIM  hippuric acid
acido isocitrico             m           BIOL, CHIM  isocitric acid
acido lattico              m           BIOL, CHIM  lactic acid
acido linoleico             m           BIOL, CHIM  linoleic acid
acido linolenico             m           BIOL, CHIM  linolenic acid
acido lipoico              m           BIOL, CHIM  lipoic acid
acido litocolico             m           BIOL, CHIM  lithocholic acid
acido malico               m           BIOL, CHIM  malic acid
acido metilamminoacetico         m           BIOL, CHIM  methylaminoacetic acid
acido mucico               m           BIOL, CHIM  mucic acid
acido muramico              m           BIOL, CHIM  muramic acid
acido neuroamminico           m           BIOL, CHIM  neuraminic acid
acido nicotinico             m           BIOL, CHIM  nicotinic acid
acido nucleico              m           BIOL, CHIM  nucleic acid
acido nucleico infettante        m           BIOL, CHIM  infectious nucleic acid
acido omogentisico            m           BIOL, CHIM  homogentisic acid
acido omogentisinico           m           BIOL, CHIM  homogentisic acid
acido omovanillico            m           BIOL, CHIM  homovanillic acid
acido orotico              m           BIOL, CHIM  orotic acid
acido ossalico              m           BIOL, CHIM  oxalic acid
acido pantotenico            m           BIOL, CHIM  pantothenic acid, vitamin B5
acido para-amminobenzoico        m           BIOL, CHIM  para-aminobenzoic acid
acido pectico              m           BIOL, CHIM  pectic acid
acido piruvico              m           BIOL, CHIM  pyruvic acid
acido pteroico              m           BIOL, CHIM  pteroic acid
acido pteroilglutammico         m                BIOL, CHIM    pteroylglutamic acid
acido puberulico            m                BIOL, CHIM    puberulic acid
acido ribonucleico           m   RNA            BIOL, CHIM    ribonucleic acid          RNA
acido ribonucleico attivatore      m                BIOL, CHIM    activator ribonucleic acid
acido ribonucleico di trasporto     m   tRNA           BIOL, CHIM    transfer ribonucleic acid      tRNA
acido ribonucleico eterogeneo      m                BIOL, CHIM    heterogeneous ribonucleic acid
acido ribonucleico guida        m                BIOL, CHIM    guide ribonucleic acid
acido ribonucleico iniziatore      m                BIOL, CHIM    initiator ribonucleic acid
acido ribonucleico messaggero      m   mRNA           BIOL, CHIM    messenger ribonucleic acid     mRNA
acido ribonucleico messaggero materno  m                BIOL, CHIM    maternal messenger ribonucleic acid
acido ribonucleico nascente       m                BIOL, CHIM    nascent ribonucleic acid
acido ribonucleico premessaggero    m                BIOL, CHIM    premessenger ribonucleic acid
acido ribonucleico pretransfer     m                BIOL, CHIM    pretransfer ribonucleic acid
acido ribonucleico ribosomiale     m   rRNA           BIOL, CHIM    ribosomal ribonucleic acid     rRNA
acido sarcolattico           m                BIOL, CHIM    sarcolactic acid
acido sialico              m                BIOL, CHIM    sialic acid
acido taurocolico            m                BIOL, CHIM    taurocholic acid
acido teicoico             m                BIOL, CHIM    teichoic acid
acido timidilico            m                BIOL, CHIM    thymidylic acid
acido urico               m                BIOL, CHIM    uric acid
acido uridilico             m                BIOL, CHIM    uridylic acid
acido urocanico             m                BIOL, CHIM    urocanic acid
acido ursolico             m                BIOL, CHIM    ursolic acid
acido xanturenico            m                BIOL, CHIM    xanthurenic acid
acidofilo                agg               BIOL       acidophilic
acidofilo                m                BIOL       acidophile
acidotrofico              agg               BIOL       acidotrophic
acil-carnitina             f                BIOL       acyl carnitine
acil-CoA                m                BIOL, CHIM    acyl-CoA
acil-coenzima A             m                BIOL, CHIM    acyl-coenzyme A
acinoso                 agg               BIOL       acinous
aconitasi                f                BIOL, CHIM    aconitase
aconitato                m                BIOL, CHIM    aconitate
ACP                                   BIOL, CHIM    ACP
                        Acyl Carrier Protein, proteina trasportatrice di acili       Acyl Carrier Protein
acqua rossa               f                BIOL       red tide
acquacoltura              f                BIOL       aquiculture
acquatico                agg               BIOL       aquatic
acquisito                agg               BIOL       acquired
acrasina                f                BIOL, CHIM    acrasin
acroblasto               m                BIOL       acroblast
acroglobina               f                BIOL, CHIM    achroglobin
acromatina               f                BIOL       achromatin
acromatofilia              f                BIOL       achromatophilia
acromico                agg               BIOL       achromic
acron                  m                BIOL       acron
acronematico              agg               BIOL       acronematic
acrosina                f                BIOL, CHIM    acrosin
acrosoma                m                BIOL       acrosome
ACTH                                   BIOL, CHIM    ACTH
                        Adrenocorticotropic Hormone, ormone adrenocorticotropo             Adrenocorticotropic Hormone
actina                 f                BIOL, CHIM    actin
actinochitina              f                BIOL, CHIM    actinochitin
actinofago               m                BIOL       actinophage
actinomicete              m   fungo batterio      BIOL       actinomycete
actinomicina D             f                BIOL       actinomycin D
actinomiosina              f                BIOL, CHIM    actinomyosin
actinomorfo               agg               BIOL       actinomorphic
actinostoma               m                BIOL       actinostome
actomiosina               f                BIOL, CHIM    actomyosin
acuità                 f                BIOL       acuity
acutezza                f                BIOL       acuity
acuto                  agg               BOT        acuate, acute
ad lib.                 #avv  ad libitum        BIOL       ad lib.               ad libitum
ad libitum               #avv               BIOL       ad libitum
adamantoblasto             m                BIOL       adamantoblast
adassiale                agg               BIOL       adaxial
adattamento               m   processo fisiologico   BIOL       acclimatization, acclimation
adattamento               m   processo evolutivo    BIOL       adaptation
adattamento cladogenico         m                BIOL       cladogenic adaptation
adattamento divergente         m                BIOL       divergent adaptation
adattamento evolutivo          m                BIOL       evolutionary adaptation
adattamento ramificato         m                BIOL       divergent adaptation
adattare                tr                BIOL       to adapt, to specialize
adattarsi                pron               BIOL       to adapt, to specialize
adattativo               agg               BIOL       adaptive
addomesticazione            f                BIOL       domestication
adenasi                 f                BIOL, CHIM    adenase
adenilciclasi              f                BIOL, CHIM    adenylate cyclase
adenina                 f                BIOL, CHIM    adenine
adenomero                m                BIOL       adenomere
adenosina                f                BIOL, CHIM    adenosine
adenosina 3',5'-monofosfato       f   cAMP           BIOL, CHIM    adenosine 3',5'-monophosphate cAMP
adenosina 5' -monofosfato        f   AMP            BIOL, CHIM                      AMP
                                              5'-adenylic acid, adenosine 5'-monophosphate
adenosina 5' trifosfato         f   ATP            BIOL, CHIM    adenosine 5' triphosphate      ATP
adenosina difosfato           f   ADP            BIOL, CHIM    adenosine diphosphate        ADP
adenosindifosfato            m                BIOL, CHIM    adenosine diphosphate
adenosinmonofosfato           m   AMP            BIOL, CHIM    adenosine monophosphate       AMP
adenosintrifosfatasi          f   ATPasi          BIOL, CHIM    adenosine triphosphatase      ATPasi
adenosintrifosfato           m   ATP            BIOL, CHIM    adenosine triphosphate       ATP
adesione            f                BIOL
                   crescita simbiotica di membri di diversi cicliadhesion
adesione            f                BIOL        attachment
                   fase iniziale di infezione di una cellula attaccata da un virus
ADH                               BIOL, CHIM
                   Antidiuretic Hormone, ormone antidiuretico  ADH                Antidiuretic Hormone
adipocellulosa         f                BIOL, CHIM     adipocellulose
adiposo            agg               BIOL        adipose
adnato             agg               BIOL        adnate
ADP                               adenosindifosfato
                   Adenosine Diphosphate, BIOL, CHIM       ADP                Adenosine Diphosphate
adrenalina           f                BIOL, CHIM     adrenalin, adrenaline
adrenocorticosteroide     m                BIOL, CHIM     adrenocorticosteroid
adrenocorticotropina      f   adrenocorticotrofina    BIOL, CHIM     adrenocorticotrophin
adrenocromo          m                BIOL, CHIM     adrenochrome
adrenosterone         m                BIOL, CHIM     adrenosterone
advoluzione          f                BIOL        advolution
aerobico            agg               BIOL        aerobic
aerobico            agg               BIOL        oxic                          E
aerobio            m                BIOL        aerobe
aerobio facoltativo      m                BIOL        facultative aerobe
aerobio obbligato       m                BIOL        strict aerobe
aerobiologia          f                BIOL        aerobiology
aerobiologico         agg               BIOL        aerobiological
aerobioscopio         m                BIOL        aerobioscope
aerobiosi           f                BIOL        aerobiosis
aerotassi           f                BIOL        aerotaxis
affinità            f                BIOL        affinity
affinità cellulare       f                BIOL        cellular affinity
aflatossina          f                BIOL, CHIM     aflatoxin
agamete            m                BIOL        agamete
agamia             f                BIOL        agamogenesis
agamico            agg               BIOL        agamic, agamous
agamogonia           f                BIOL        agamogony
agar              m                BIOL        agar
agarosio            m                BIOL, CHIM     agarose
agenesi            f                BIOL        agenesis
agente antimicrobico      m                BIOL        antimicrobial agent
agente batteriostatico     m                BIOL        bacteriostatic agent
agente biologico        m                BIOL        biological agent
agente bloccante adrenergico  m                BIOL, CHIM     adrenergic blocking agent
agente intercalante      m                BIOL        intercalating agent
agente mutageno        m                BIOL        mutagen
agglutinamento         m                BIOL        agglutination
agglutinante          agg               BIOL        agglutinative, agglutinant
agglutinante          m                BIOL        binder, agglutinative substance, agglutinant
agglutinare          tr                BIOL        to agglutinate
agglutinazione         f                BIOL        agglutination
agglutinina          f                BIOL        agglutinin
agglutinogeno         m                BIOL        agglutinogen
agglutinogeno ciliare     m                BIOL        H antigen
agglutinogeno O        m                BIOL        O antigen
aggregazione          f                BIOL        aggregation
aghiforme           agg               BIOL        acuate, needlelike
aglicone            m                BIOL, CHIM     aglycon
agmatina            f                BIOL, CHIM     agmatine
agnato             agg               BIOL        agnate
agonista            m                BIOL, CHIM     agonist
AHF                               BIOL, CHIM
                   Antihaemofilic Factor, fattore antiemofilico AHF          Antihaemofilic Factor
ala                 alanina          BIOL, CHIM     Ala                alanine
alanina            f                BIOL, CHIM     alanine, alanin
alantico            agg               BIOL, CHIM     alantic
alantina            f                BIOL, CHIM     alantin
alare             agg               BIOL        alar
alato             agg  con espansione a forma BOT di ala       alate
alato             agg               BIOL        pennate
albero evolutivo        m                BIOL        evolutionary tree
albero genealogico       m                BIOL        genealogical tree, family tree
albinismo           m                BIOL        albinism
albino             m                BIOL        albino
albomicina           f                BIOL        albomycin
albume             m                BIOL        albumen
albumina            f                BIOL, CHIM     albumin
albumina sierica        f                BIOL, CHIM     serum albumin
albuminoide          agg               BIOL, CHIM     albuminoid
albuminoide          m                BIOL, CHIM     albuminoid
albuminoidico         agg               BIOL, CHIM     albuminoidal
albuminolisi          f                BIOL, CHIM     albuminolysis
albuminoso           agg               BIOL, CHIM     albuminous
albumosa            f                BIOL, CHIM     albumose
alcalialbumina         f                BIOL, CHIM     alkali albumin
alcalofilo           agg               BIOL        alkalophilic
alcalofilo           m                BIOL        alkalophile
alcaloide cadaverico      m                BIOL, CHIM     cadaveric alkaloid
alcaptone           m                BIOL, CHIM     alkapton
alcol amminoetilico      m                BIOL, CHIM     aminoethyl alcohol
alcol deidrogenasi       m                BIOL, CHIM     alcohol dehydrogenase
aldolasi            f                BIOL, CHIM     aldolase
aldosterone          m                BIOL, CHIM     aldosterone
aldotetroso          m                BIOL, CHIM     aldotetrose
alecitico           agg               BIOL        alecithal
aleurone            m                BIOL, CHIM     aleurone, aleuron
alfa-amilasi         f                BIOL, CHIM     alpha amylase
alfa-elica          f                BIOL        alpha* helix
alfa-globulina        f                BIOL, CHIM     alpha globulin
alfa-tocoferolo       m                BIOL, CHIM     alpha tocopherol, vitamin E
alimentare          agg  relativo alla nutrizione BIOL        alimentary
alimento           m                         food
allantoico          agg                BIOL       allantoic
allantoide          f                 BIOL       allantois
allantoideo         agg                BIOL       allantoic
allantoina          f                 BIOL, CHIM    allantoin
allantoinasi         f                 BIOL, CHIM    allantoinase
allele            m                 BIOL       allele
allele amorfico       m                 BIOL       amorphic allele
allele dominante       m                 BIOL       dominant allele
allele fissato        m                 BIOL       fixed allele
allele ipomorfico      m                 BIOL       hypomorphic allele
allele multiplo       m                 BIOL       multiple allele
allele mutante        m                 BIOL       mutant allele
allele nullo         m                 BIOL       null allele
allele recessivo       m                 BIOL       recessive allele
allelomorfismo        m                 BIOL       allelomorphism
allelomorfo         agg                BIOL       allelomorphic
allelomorfo         m                 BIOL       allelomorph, allele
allelotropismo        m                 BIOL       allelotropism
allogamia          f                 BIOL       allogamy
allogamo           agg                BIOL       allogamous
allogenico          agg                BIOL       allogeneic, allogenic
allometria          f                 BIOL       allometry
allomorfosi         f                 BIOL       allomorphosis
allopatrico         agg                BIOL       allopatric
alloplasma          m                 BIOL       alloplasm
alloplasmatico        agg                BIOL       alloplasmatic
allopoliploide        m                 BIOL       allopolyploid
allosoma           m                 BIOL       allosome
allossana          f                 BIOL, CHIM    alloxan
allosteria          f   allosterismo        BIOL, CHIM    allostery
allosterico         agg                BIOL, CHIM    allosteric
allosterismo         m   allosteria         BIOL, CHIM    allostery
allotrapianto        m                 BIOL       allograft
allozigote          m                 BIOL       allozygote
allozima           m                 BIOL       allozyme
alofilia           f                 BIOL       halophilism
alofilo           agg                BIOL       halophilic, halophilous
alofilo           m                 BIOL       halophile
alofita           f                 BOT       halophyte
alorodopsina         f                 BIOL       halorhodopsin
alternanza di generazioni  f                 BIOL       alternation of generations, metagenesis
alveolare          agg                BIOL       alveolar
amanitina          f                 BIOL, CHIM    amanitine
amatossina          f                 BIOL, CHIM    amatoxin
ambientale          agg                BIOL       ambient
                  relativo a condizioni fisico-chimiche di esperimento o analisi        attr.
ambientamento        m                 BIOL       adaptation
ambientarsi         pron               BIOL       to adapt, to acclimatize
ambiente           m                 BIOL       ambient medium
                  condizioni fisico-chimiche circostanti un'area di sperimentazione o analisi
ambiente           m                 BIOL       environment
ambiente acido        m                 BIOL       acid ambient medium
ambiente alcalino      m                 BIOL       alkaline environment, alkaline ambient
ameba            f                 BIOL       amoeba        ameba
ameboide           agg                BIOL       amoeboid       ameboid
ameiosi           f                 BIOL       ameiosis
ameloblasto         m                 BIOL       ameloblast
amfimissi          f                 BIOL       amphimixis
amfiploide          m                 BIOL       amphiploid
amfotericina         f                 BIOL       amphotericin
amfotericina A        f                 BIOL       amphotericin A
amidasi           f                 BIOL, CHIM    amidase
amido            m                 BIOL, CHIM    starch
amigdalina          f                 BIOL, CHIM    amygdalin
amilasi           f                 BIOL, CHIM    amylase
amilina           f                 BIOL, CHIM    amylin
amilolisi          f                 BIOL, CHIM    amylolysis
amilolitico         agg                BIOL, CHIM    amylolytic
amilopectina         f                 BIOL, CHIM    amylopectin
amilopsina          f                 BIOL, CHIM    amylopsin
amilosio           m                 BIOL, CHIM    amylose
amissia           f   assenza di anfimissi    BIOL       amixis
amitosi           f                 BIOL       amitosis, amitotic division
ammide nicotinica      f                 BIOL, CHIM    >> nicotinammide
ammina biogena        f                 BIOL, CHIM    biogenic amine
amminazione         f                 BIOL, CHIM    amination
amminoacido         m                 BIOL, CHIM    amino acid
amminoacido aromatico    m                 BIOL, CHIM    aromatic amino acid
amminoacido essenziale    m                 BIOL, CHIM    essential amino acid
amminoacido non essenziale  m                 BIOL, CHIM    non-essential amino acid
amminoacil-tRNA-sintetasi  f                 BIOL, CHIM    aminoacyl-tRNA-synthetase
ammino-ossidasi       f                 BIOL, CHIM    amino oxidase
amminopeptidasi       f                 BIOL, CHIM    aminopeptidase
amminopolipeptidasi     f                 BIOL, CHIM    aminopolypeptidase
amminoproteasi             f                 BIOL, CHIM    aminoprotease
amminozucchero             m                 BIOL, CHIM    amino sugar
ammoditossina              f                 BIOL, CHIM    ammodytoxin
ammonizzazione             f                 BIOL, CHIM    ammonification
ammonotelico              agg                BIOL       ammonotelic
amniocorionico             agg                BIOL       amniochorionic
amniogenesi               f                 BIOL       amniogenesis
amnios                 m                 BIOL       amnion
AMP                                    BIOL, CHIM
                        Adenosine Monophosphate, adenosinmonofosfatoAMP                 Adenosine Monophosphate
AMP ciclico               m   cAMP            BIOL, CHIM    cyclic AMP             cAMP
ampliato                agg                BIOL       ampliate
amplificazione             f                 BIOL       amplification
amplificazione genica          f                 BIOL       gene amplification
anabiosi                f                 BIOL       anabiosis
anabolia                f                 BIOL       anaboly
anabolico                agg                BIOL       anabolic
anabolismo               m                 BIOL       anabolism
anabolizzante              agg                BIOL       anabolizing
anacidità                f                 BIOL       anacidity
anacoltura               f                 BIOL       anaculture
anaerobico               agg                BIOL       anaerobic
anaerobio                agg                BIOL       anaerobic
anaerobio                m                 BIOL       anaerobe
anaerobio facoltativo          m                 BIOL       facultative anaerobe
anaerobio obbligato           m                 BIOL       strict anaerobe, obligate anaerobe
anaerobiosi               f                 BIOL       anaerobiosis
anafase                 f                 BIOL       anaphase
anagenesi                f                 BIOL       anagenesis
analisi batteriologica         f                 BIOL       bacteriological analysis
analisi biologica            f                 BIOL       biological analysis
analisi delle tetradi          f                 BIOL       tetrad analysis
analisi genomica            f                 BIOL       genomic analysis
analisi microbiologica         f                 BIOL       microbiological analysis
analogia                f                 BIOL       analogy
analogo                 agg                BIOL       analogous
analogo di base             m                 BIOL       base analogue     base analog
anamorfismo               m                 BIOL       anamorphism
anamorfosi               f   anamorfismo        BIOL       anamorphosis
anassiale                agg                BIOL       anaxial
anastrale                agg                BIOL       anastral
anatomia                f                 BIOL       anatomy
androgenesi               f                 BIOL       androgenesis
androgeno                agg                BIOL, CHIM    androgenic
androgeno                m                 BIOL, CHIM    androgen
andromerogonia             f                 BIOL       andromerogony
androsina                f                 BIOL, CHIM    androsin
androsperma               m                 BIOL       androsperm
androstano               m                 BIOL, CHIM    androstane
androstenedione             m                 BIOL, CHIM    androstenedione
androsterone              m                 BIOL, CHIM    androsterone
anellato                agg                BIOL       annular
anello di Balbiani           m                 BIOL       Balbiani ring
anello di Cabot             m                 BIOL       Cabot's ring
anello di spiazzamento         m                 BIOL       displacement loop
anemotassi               f                 BIOL       anemotaxis
anemotropismo              m                 BIOL       anemotropism
aneuploide               agg                BIOL       aneuploid
aneuploidia               f                 BIOL       aneuploidy
aneuploidia somatica          f                 BIOL       somatic aneuploidy
aneuploidismo              m                 BIOL       aneuploidy
aneurina                f                 BIOL, CHIM    aneurine
ANF                                    BIOL, natriuretico atriale
                        Atrial Natriuretic Factor, fattoreCHIM   ANF          Atrial Natriuretic Factor
anfibio                 agg                BIOL       amphibious
anfiblastula              f                 BIOL       amphiblastula
anficitula               f                 BIOL       amphicytula
anfidiploide              m                 BIOL       amphidiploid
anfidiploidia              f                 BIOL       amphiploidy
anfimixia                f                 BIOL       amphimixis
anfitrico                agg                BIOL       amphitrichous
angioblasto               m                 BIOL       angioblast
angiogenesi               f                 BIOL       angiogenesis
angiotensina              f                 BIOL, CHIM    angiotensin
angostura                f                 BOT       angostura, angostura bark
anidrasi                f                 BIOL, CHIM    anhydrase
anidrasi carbonica           f                 BIOL, CHIM    carbonic anydrase
animale                 m                 BIOL       animal
animale axenico             m                 BIOL       germ-free animal
animale germ-free            m                 BIOL       germ-free animal
anisotonico               agg                BIOL       anisotonic
annealing                m ingl appaiamento        BIOL       annealing
annessi                 m pl               BIOL       adnexa
annidamento               m   impianto          BIOL       implantation
anomalia                f                 BIOL       anomaly
ansa a forcella             f                 BIOL       hairpin loop
antagonismo               m                 BIOL       antagonism
antecedente tromboplastico plasmatico  m   PTA            BIOL, CHIM    plasma thromboplastin antecedent  PTA
anteraxantina              f                 BIOL, CHIM    antheraxanthin
antiauxina               f                 BIOL, CHIM    antiauxin
antibiosi         f   BIOL     antibiosis
anticodon         m   BIOL     anticodon
anticodone        m   BIOL     anticodon
anticolinesterasi     f   BIOL, CHIM  anticholinesterase
anticorpo         m   BIOL     antibody
anticorpo monoclonale   m   BIOL     monoclonal antibody
antienzima        m   BIOL, CHIM  antienzyme
antifibrinolisina     f   BIOL, CHIM  antifibrinolysin
antigene         m   BIOL     antigen
antigene H        m   BIOL     H antigen
antigene O        m   BIOL     O antigen
antigenico        agg  BIOL     antigenic
antimicrobico       agg  BIOL     antimicrobial, antimicrobic
antimutagene       m   BIOL     antimutagen
antioncogene       m   BIOL     antioncogene
antiormone        m   BIOL     antihormone
antiparallelo       agg  BIOL     antiparallel
antiporto         m   BIOL     antiport
antisenso         agg  BIOL     antisense
antitossina        f   BIOL     antitoxin
antitrombina       f   BIOL, CHIM  antithrombin
antivitamina       f   BIOL, CHIM  antivitamin
antocianidina       f   BIOL, CHIM  anthocyanidin
antocianina        f   BIOL, CHIM  anthocyanin
antociano         m   BIOL, CHIM  anthocyanin
apamina          f   BIOL, CHIM  apamine
apirasi          f   BIOL, CHIM  apyrase
aplanogamete       m   BIOL     aplanogamete
aplisiatossina      f   BIOL, CHIM  aplysiatoxin
aplodiplobionte      m   BIOL     diplohaplont
aplodiploidia       f   BIOL     haplodiploidy
aplofase         f   BIOL     haplophase
aploide          agg  BIOL     haploid
aploidizzazione      f   BIOL     haploidization
aploinsufficiente     agg  BIOL     haploinsufficient
aplomitosi        f   BIOL     haplomitosis
aplosufficiente      agg  BIOL     haplosufficient
apoenzima         m   BIOL, CHIM  apoenzyme
apofermento        m   BIOL, CHIM  apoferment, apoenzyme
apoferritina       f   BIOL, CHIM  apoferritin
apogamia         f   BIOL     apogamy
apoinduttore       m   BIOL, CHIM  apoinducer
apolipoproteina      f   BIOL, CHIM  apolipoprotein
apomeiosi         f   BIOL     apomeiosis
apomioglobina       f   BIOL, CHIM  apomyoglobin
apomissia         f   BIOL     apomixis
apoproteina        f   BIOL, CHIM  apoprotein
apoptosi         f   BIOL     apoptosis
apozimasi         f   BIOL, CHIM  apozymase
appaiamento atipico    m   BIOL     mispairing
appaiamento delle basi  m   BIOL     base pairing
appaiamento discordante  m   BIOL     wobble pairing
appaiamento ectopico   m   BIOL     ectopic pairing
appaiamento somatico   m   BIOL     somatic pairing
apparato centrale     m   BIOL     central apparatus
apparato di Golgi     m   BIOL     Golgi apparatus
apparato mitotico     m   BIOL     mitotic apparatus
appendice         f   BIOL     appendage
appendicolato       agg  BIOL     appendiculate
approssimato       agg  BOT     appressed
aptene          m   BIOL     hapten
aptero          agg  BIOL     apterous
aptoglobina        f   BIOL, CHIM  haptoglobin
aptotropismo       m   BIOL     haptotropism
arabinosio        m   BIOL, CHIM  arabinose
arachidonato       m   BIOL, CHIM  arachidonate
arborescenza       f   BIOL     arborescence
arborizzazione      f   BIOL     arborization
arbovirus         m   BIOL     arbovirus
arcallassi        f   BIOL     archallaxis
archebatterio       m   BIOL     archaebacterium        pl. achaebacteria
archencefalo       m   BIOL     archencephalon
archenteron        m   BIOL     archenteron
archetipo         m   BIOL     archetype
archigastrula       f   BIOL     archigastrula
archigonia        f   BIOL     archigonia, abiogenesis
arco epifisario      m   BIOL     epiphyseal arch
arco ioideo        m   BIOL     hyoid arch
arco mandibolare     m   BIOL     mandibular arch
arcuale          m   BIOL     arcuale
area amniotica      f   BIOL     area amniotica
area opaca        f   BIOL     area opaca
area pellucida      f   BIOL     area pellucida
area placentare      f   BIOL     area placentalis
area vitellina      f   BIOL     area vitellina
argentaffine       agg  BIOL     argentophil
argentofilo        agg  BIOL     argentophil
arginasi         f   BIOL, CHIM  arginase
arginina                 f                BIOL, CHIM    arginine
aritmicità                f                BIOL       arhythmicity
armato                  agg               BIOL       hamate
arrenotochia               f                BIOL       arrhenotoky
arteria ombelicale            f                BIOL       umbilical artery
arteria onfalomesenterica         f                BIOL       vitelline artery
arteria vitellina             f                BIOL       vitelline artery
articolato                agg               BIOL       jugate
artropodina                f                BIOL, CHIM    arthropodin
ascella                  f                BIOL       axil
asessuale                 agg               BIOL       asexual
asessuato                 agg               BIOL       asexual, agamic
asimmetrico                agg   di organismo vivente  BIOL       anaxial, asymmetric       of a living organism
asinapsi                 f                BIOL       asynapsis
asparagina                f                BIOL, CHIM    asparagine
asparaginasi               f                BIOL, CHIM    asparaginase
aspartasi                 f                BIOL, CHIM    aspartase
aspartato                 m                BIOL, CHIM    aspartate
asparticocinasi              f                BIOL, CHIM    aspartokinase
aspartile                 m                BIOL, CHIM    aspartyl
aspartilfosfato              m                BIOL, CHIM    aspartyl phosphate
aspergillina               f                BIOL       aspergillin
aspergillo                m                BIOL       aspergillus
aspettativa di vita            f                BIOL       life expectancy
aspirazione                f    mediante pipetta    BIOL       aspiration
asporigeno                agg               BOT       asporogenous
assegnazione genica            f                BIOL       gene assignment
assenza di migrazione           f                BIOL       noncongression
associazione               f                BIOL       linkage
associazione microbica          f                BIOL       microbial association
assolemma                 m                BIOL       axolemma
assone                  m                BIOL       axon
assonema                 m                BIOL       axoneme
assoplasma                m                BIOL       axoplasm
assorbimento               m    di sostanze nutritive  BIOL       absorption           of nutritive substances
assorbimento di iodio           m                BIOL, CHIM    iodine absorption
assortimento indipendente         m                BIOL       independent assortment
astacina                 f                BIOL, CHIM    astacin
astato                  agg   lanceolato       BIOL       hastate
astaxantina                f                BIOL, CHIM    astaxanthin
aster                   m                BIOL       aster
astrobiologia               f                BIOL       astrobiology
astrobiologico              agg               BIOL       astrobiolgical
astrobiologo               m                BIOL       astrobiologist
astrosfera                f                BIOL       astrosphere
atavismo                 m                BIOL       atavism
ATP                                    BIOL, CHIM    ATP
                         Adenosine Triphosphate, adenosintrifosfato                Adenosine Triphosphate
ATP sintetasi               f                BIOL, CHIM    ATP-synthetase
ATPasi                  f    adenosintrifosfatasi  BIOL, CHIM    ATPase             Adenosine Triphosphatase
atrico                  agg               BIOL       atrichous
                     tr
attenuare mediante coltura su embrioni di pollo              BIOL       to avianize                      E
attenuatore                m                BIOL       attenuator region
attenuazione               f                BIOL        patologico
                         diminuzione della capacità di un elementoattenuation di causare una malattia
attero                  agg               BIOL       apterous
attinomorfo                agg               BIOL       actinomorphic
attinostoma                m                BIOL       actinostome
attivatore                m                BIOL, CHIM    activator
attivatore genico             m                BIOL       gene activator
attivazione                f    di amminoacidi     BIOL       activation           of amino acids
attività microbica            f                BIOL       microbial activity
attività neocentrica           f                BIOL       neocentric activity
attività radiomimetica          f                BIOL       radiomimetic activity
aureofacina                f                BIOL       aureofacin
aureotricina               f                BIOL       aureothricin
aureusidina                f                BIOL, CHIM    aureusidin
auricolare                agg               BIOL       aural
austorio                 m                BOT       haustorium
autoassemblaggio             m                BIOL       self-assembly
autofagia                 f                BIOL       autophagy
autofagocitosi              f                BIOL       autophagocytosis
autofecondazione             f                BIOL       self-fertilization
autofertile                agg               BOT       self-fertile
autofertilità               f                BOT       self-fertilization
autogamia                 f                BOT       autogamy, self-pollination
autogamia                 f    fecondazione diretta  BIOL       autogamy
autogamico                agg               BIOL       autogamous
autogamo                 agg               BIOL       autogamous, autogamic
autogenesi                f                BIOL       autogenesis
autogeno                 agg               BIOL       autogenous
autoico                  agg               BOT       autoicous
autoincompatibile             agg               BIOL       self-incompatible
autolisato                m                BIOL       autolysate
autolisosoma               m                BIOL       autophagic vacuole
autologo                 agg               BIOL       autologous
automatismo                m                BIOL       automatism
automutageno               m                BIOL       automutagen
autonomo                 agg               BIOL       autonomic
autopoliploide              m                BIOL       autopolyploid
autosessuante               agg             BIOL     autosexing
autosindesi                f              BIOL     autosyndesis
autosoma                 m              BIOL     autosome
autosomico                agg             BIOL     autosomic
autotomia                 f              BIOL     autotomy
autotomizzare               tr              BIOL     to autotomize
autotrapianto               m   tessuto        BIOL     autograft, autotransplant
autotrofia                f              BIOL     autotrophy
autotrofo                 agg             BIOL     autotrophic
autotrofo                 m              BIOL     autotroph
auxanografia               f              BIOL     auxanography
auxanogramma               m              BIOL     auxanogram
auximone                 m              BIOL, CHIM  auximone
auxina                  f              BIOL, CHIM  auxin
auxoautotrofico              agg             BIOL     auxoautotrophic
auxocita                 m              BIOL     auxocyte
auxocito                 m              BIOL     auxocyte
auxoeterotrofico             agg             BIOL     auxoheterotrophic
auxotrofia                f              BIOL     auxotrophy
auxotrofo                 agg             BIOL     auxotrophic
auxotrofo                 m              BIOL     auxotroph
avanzato                 agg             BIOL     advanced
avenina                  f              BIOL, CHIM  avenin
avidina                  f              BIOL, CHIM  avidin
avventizio                agg             BOT     adventitious
axenico                  agg             BIOL     axenic
azigo                   agg             BIOL     azygous
azigospora                f              BOT     azygospore
azigote                  m              BIOL     azygote
azione batterica             f              BIOL     bacteria activity
azione catalitica             f              BIOL, CHIM  catalytic action
azione del gene              f              BIOL     gene action
azione genica additiva          f              BIOL     additive gene action
azione oligodinamica           f              BIOL     oligodynamic action
azomicina                 f              BIOL     azomycin
azoto non proteico            m              BIOL, CHIM  non-protein nitrogen
azoto organico              m              BIOL, CHIM  organic nitrogen
azoto proteico              m              BIOL, CHIM  protein nitrogen
azoto totale               m              BIOL, CHIM  total nitrogen
azotobatterio               m              BIOL     Azotobacter
BAC                                  BIOL
                        cromosoma batterico artificiale   BAC               Bacterial Artificial Chromosome
bacillare                 agg             BIOL     bacillary
bacilliforme               agg             BIOL     rod-shaped
bacillo                  m              BIOL     bacillus            pl. bacilli
bacillo enterico             m              BIOL     enteric bacillus        pl. bacilli
bacillo fusiforme             m              BIOL     fusiform bacillus        pl. bacilli
bacitracina                f              BIOL, CHIM  bacitracin
ballistospora               f              BOT     ballistospore
banca dei geni              f              BIOL     gene bank
banca di semi               f              BIOL     seeds bank
banda di Caspary             f              BOT     Casparian strip
                     f
banda principale di acido desossiribonucleico             BIOL, CHIM  main-band deoxyribonucleic acid
banda satellite              f              BIOL     satellite band
barotassi                 f              BIOL     barotaxis
barotassia                f              BIOL     barotaxis
barotropismo               m              BIOL     barotropism
barriera all'incrocio           f              BIOL     crossing barrier
barriera placentare            f              BIOL     placental barrier
basale                  agg             BIOL     basal
base                   f              BIOL, CHIM  base
base azotata               f              BIOL, CHIM  nitrogenous base
base modificata              f              BIOL, CHIM  modified base
base nucleica               f              BIOL, CHIM  nucleic base
base pirimidinica             f              BIOL, CHIM  pyrimidine base
base purinica               f              BIOL, CHIM  purine base
base stacking               f              BIOL, CHIM  base stacking
basicromatico               agg             BIOL     basichromatic
basidio                  m              BOT     basidium
basidiocarpo               m              BOT     basidiocarp
basilare                 agg  situato alla base   BIOL     basilar
basipeto                 agg             BOT     basipetal
basofilia                 f              BIOL     basophilia
basofilo                 agg             BIOL     basophilic, basophilous
basofilo                 m              BIOL     basophile
bastoncellare               agg             BIOL     bacillary
batteria di geni             f              BIOL     battery of genes
batterico                 agg             BIOL     bacterial
batterio                 m              BIOL     bacterium            pl. bacteria
batterio acetico             m              BIOL     acetic bacterium        pl. bacteria
batterio acidoresistente         m              BIOL     acid-fast bacterium       pl. bacteria
batterio aerobio             m              BIOL     aerobic bacterium        pl. bacteria
batterio anaerobio            m              BIOL     anaerobic bacterium       pl. bacteria
batterio azotofissatore          m              BIOL     nitrogen-fixing bacterium    pl. bacteria
batterio baroresistente          m              BIOL     baroduric bacterium       pl. bacteria
batterio chitinivoro           m              BIOL     chitinivorous bacterium     pl. bacteria
batterio coliforme            m              BIOL     coliform bacterium       pl. bacteria
batterio cristallifero          m              BIOL     crystalliferous bacterium    pl. bacteria
batterio denitrificante          m              BIOL     denitrifying bacterium     pl. bacteria
batterio emofilo           m                  BIOL     haemophilic bacterium       pl. bacteria
                                                      hemophilic bacterium
batterio eterotrofo         m                  BIOL     heterotrophic bacterium      pl. bacteria
batterio filamentoso         m                  BIOL     filamentous bacterium       pl. bacteria
batterio fornito di guaina      m                  BIOL     sheathed bacterium        pl. bacteria  E
batterio fototrofo          m                  BIOL     phototrophic bacterium      pl. bacteria
batterio gemmato           m                  BIOL     budding bacterium         pl. bacteria
batterio idrogenico         m                  BIOL     hydrogen bacterium        pl. bacteria
batterio lisogeno          m                  BIOL     lysogenic bacterium        pl. bacteria
batterio metanigeno         m    batterio metanogeno    BIOL     methanogenic bacterium      pl. bacteria
batterio metanogeno         m    batterio metanigeno    BIOL     methanogenic bacterium      pl. bacteria
batterio metilotrofico        m                  BIOL     methylotrophic bacterium     pl. bacteria
batterio mucoso           m                  BIOL     slime bacterium          pl. bacteria
batterio nitrificante        m                  BIOL     nitrifying bacterium       pl. bacteria
batterio ossidante il metano     m                  BIOL     methane-oxidizing bacterium    pl. bacteria
batterio patogeno          m                  BIOL     pathogenic bacterium       pl. bacteria
batterio peduncolato         m                  BIOL     prosthecate bacterium       pl. bacteria
batterio porpora           m                  BIOL     purple bacterium         pl. bacteria
batterio psicrofilo         m                  BIOL     psychrophilic bacterium      pl. bacteria
batterio simbionte          m                  BIOL     symbiotic bacterium        pl. bacteria
batterio strisciante         m                  BIOL     gliding bacterium         pl. bacteria
batterio termofilo          m                  BIOL                      pl.
                                           thermophile, thermophilic bacterium bacteria
batterio termoresistente       m                  BIOL     thermoduric bacterium       pl. bacteria
batteriocina             f                  BIOL     bacteriocin
batteriocinogeno           m                  BIOL     bacteriocinogen
batterioclorofilla          f                  BIOL     bacteriochlorophyll
batteriofagia            f                  BIOL     bacteriophagy
batteriofago             m                  BIOL     bacteriophage, phage
batteriofago litico         m                  BIOL     lytic bacteriophage
batteriofago temperato        m                  BIOL     temperate bacteriophage
batteriolisi             f                  BIOL     bacteriolysis
batteriolisina            f                  BIOL     bacteriolysin
batteriologia            f                  BIOL     bacteriology
batteriologicamente puro       #agg                BIOL     bacteriologically pure
batteriologico            agg                 BIOL     bacteriological, bacteriologic
batteriologo             m                  BIOL     bacteriologist
batteriostasi            f                  BIOL     bacteriostasis
batteriostatico           agg                 BIOL     bacteriostatic
batteriostatico           m                  BIOL     bacteriostat
batteriotossina           f                  BIOL     bacteriotoxin
batteroide              m                  BIOL     bacteroid
bending               m ingl  curvatura         BIOL     bending
benzoilglicina            f                  BIOL, CHIM  benzoylglycine
benzopirrolo             m                  BIOL, CHIM  benzopyrrole
beta-amilasi             f                  BIOL, CHIM  beta amylase
beta-carotene            m                  BIOL, CHIM  beta carotene
betacianina             f                  BIOL, CHIM  betacyanin
beta-endorfina            f                  BIOL, CHIM  beta-endorphin
beta-globulina            f                  BIOL, CHIM  beta globulin
beta-idrossibutirrico deidrogenasi  f                  BIOL, CHIM  beta-hydroxybutyric dehydrogenase
betanina               f                  BIOL, CHIM  betanin
beta-ossidazione           f                  BIOL, CHIM  beta oxidation
betaxantina             f                  BIOL, CHIM  betaxanthin
bicapsulare             agg                 BIOL     bicapsular
bicarenato              agg                 BIOL     bicarinate
bicellulare             agg                 BIOL     bicellular
biciliato              agg                 BIOL     biciliate
bicuspidale             agg                 BIOL     bicuspid
bicuspidato             agg                 BIOL     bicuspid
bicuspide              agg                 BIOL     bicuspid
bidentato              agg                 BIOL     bidentate
bidentellato             agg                 BIOL     biserrate
bifido                agg   diviso in due parti uguali BIOL     bifid
bifido                agg   biforcato         BIOL     biramous
bifiletico              agg                 BIOL     biphyletic
biflagellato             agg                 BIOL     biflagellate
biforcuto              agg                 BIOL     forcipate, furcate
bilanciatore             m                  BIOL     balanced chromosome
bilancio dell'azoto         m                  BIOL, CHIM  nitrogen balance
bilancio dell'ossigeno        m                  BIOL, CHIM  oxygen balance
bilaterale              agg                 BIOL     bilateral
bilicianina             f                  BIOL, CHIM  bilicyanin
biliproteina             f                  BIOL, CHIM  biliprotein
bilirubina              f                  BIOL, CHIM  bilirubin
biliverdina             f                  BIOL, CHIM  biliverdin
bilobato               agg                 BIOL     bilobate
bilobulare              agg                 BIOL     bilobular
biloculare              agg                 BIOL     bicapsular, bilocular
binoculare              agg                 BIOL     binocular
binucleato              agg                 BIOL     binuclear
binucleolato             agg                 BIOL     binucleolate
bioaccumulo             m                  BIOL     bioaccumulation
bioacustica             f                  BIOL     bioacoustics
bioastronautica           f                  BIOL     bioastronautics
biocatalisi             f                  BIOL, CHIM  biocatalysis
biocatalizzatore           m                  BIOL, CHIM  biocatalyst
biocenologia             f                  BIOL     biocenology, cenobiology, biocoenology
biocenologico            agg                 BIOL     biocenological
biocenologo             m                  BIOL     biocenologist
biocenosi           f   BIOL     biocoenosis
biochemorfologia       f   BIOL, CHIM  biochemorphology
biochimica          f   BIOL, CHIM  biochemistry
biochimica delle radiazioni  f   BIOL, CHIM  radiation biochemistry
biocitina           f   BIOL, CHIM  biocytin
biocitinasi          f   BIOL, CHIM  biocytinase
bioconcentrazione       f   BIOL     bioconcentration
biocora            f   BIOL     biochore
biodegradabile        agg  BIOL     biodegradable
biodegradabilità       f   BIOL     biodegradability
biodegradazione        f   BIOL     biodegradation
biodinamica          f   BIOL     biodynamics
biodinamico          agg  BIOL     biodynamic
bioelementi          m pl  BIOL, CHIM  bioelements
bioelettricità        f   BIOL     bioelectricity
bioelettrico         agg  BIOL     bioelectric
bioelettrochimica       f   BIOL, CHIM  bioelectrochemistry
bioelettronica        f   BIOL     bioelectronics
bioenergetica         f   BIOL     bioenergetics
bioenergetico         agg  BIOL     bioenergetic
bioetica           f   BIOL     bioethics
biofeedback          m   BIOL     biofeedback
biofilo            agg  BIOL, CHIM  biophile
biofisica delle radiazioni  f   BIOL     radiation biophysics
biofisica fisiologica     f   BIOL     physiological biophysics
biofisica matematica     f   BIOL     mathematical biophysics
bioflavonoide         m   BIOL, CHIM  bioflavonoid
biogas            m   BIOL, CHIM  biogas
biogenesi           f   BIOL     biogenesis
biogenia           f   BIOL     biogeny
biogeno            agg  BIOL     biogenic
biogeocenosi         f   BIOL     biogeocenosis
biogeochimica         f   BIOL, CHIM  biogeochemistry
biogeochimico         agg  BIOL, CHIM  biogeochemical
biogeografia         f   BIOL     biogeography
bioidrologia         f   BIOL     biohydrology
bioidrologico         agg  BIOL     biohydrological
bioingegneria         f   BIOL     bioengineering
bioinsetticida        m   BIOL     bioinsecticide
biolisi            f   BIOL     biolysis
biologia           f   BIOL     biology
biologia applicata      f   BIOL     applied biology
biologia cellulare      f   BIOL     cellular biology
biologia dello sviluppo    f   BIOL     development biology
biologia marina        f   BIOL     marine biology
biologia matematica      f   BIOL     mathematical biology
biologia molecolare      f   BIOL     molecular biology
biologia pura         f   BIOL     pure biology
biologia spaziale       f   BIOL     space biology
biologia umana        f   BIOL     human biology
biologicamente attivo     #agg  BIOL     biologically active
biologico           agg  BIOL     biological
biologo            m   BIOL     biologist
bioluminescente        agg  BIOL     bioluminescent
bioluminescenza        f   BIOL     bioluminescence
bioma             m   BIOL     biome
biomagnetismo         m   BIOL     biomagnetism
biomassa           f   BIOL     biomass
biomeccanica         f   BIOL     biomechanics
biometeorologia        f   BIOL     biometeorology
biometeorologico       agg  BIOL     biometeorological
biometeorologo        m   BIOL     biometeorologist
biometria           f   BIOL     biometrics
biometrico          agg  BIOL     biometric
biomimetica          f   BIOL, CHIM  biomimetics
biomolecola          f   BIOL     biomolecule
biomolecolare         agg  BIOL, CHIM  biomolecular
biopolimero          m   BIOL, CHIM  biopolymer
biopotenza          f   BIOL, CHIM  biopotency
biopterina          f   BIOL, CHIM  biopterin
biorefrattario        agg  BIOL     biorefractory
bioreologia          f   BIOL     biorheology
bioreologico         agg  BIOL     biorheological
biorischio          m   BIOL     biohazard
bioserie           f   BIOL     bioseries
biosfera           f   BIOL     biosphere
biosintesi          f   BIOL, CHIM  biosynthesis
biosintetico         agg  BIOL, CHIM  biosynthetic
biospeleologia        f   BIOL     biospeleology
biospeleologico        agg  BIOL     biospeleological
biospeleologo         m   BIOL     biospeleologist
biota             m   BIOL     biota
biotecnologia         f   BIOL     biotechnology
biotecnologico        agg  BIOL     biotechnological
biotest            m   BIOL     biotest
biotico            agg  BIOL     biotic
biotina            f   BIOL, CHIM  biotin
biotinacarbossilasi      f   BIOL, CHIM  biotin carboxylase
biotipo           m               BIOL     biotype
biotopo           m               BIOL     biotope
bipede            agg              BIOL     bipedal
biperforato         agg              BIOL     biforate
bipotenziale         agg              BIOL     bipotential
bipotenzialità        f               BIOL     bipotentiality
bisaccaride         m               BIOL, CHIM  >> disaccaride
biseghettato         agg              BIOL     biserrate
biseriale          agg              BIOL     biserial
bisessuale          agg              BIOL     bisexual
bivalente          agg              BIOL, CHIM  bivalent
bivalenza          f               BIOL, CHIM  bivalence, bivalency
blastema           m               BIOL     blastema
blasto            m               BIOL     blast cell, blastocyte
blastocele          m               BIOL     blastocoel, blastocoele
blastochilo         m               BIOL     blastochyle
blastocisti         f               BIOL     blastocyst
blastocito          m               BIOL     blastocyte
blastocono          m               BIOL     blastocone
blastoderma         m               BIOL     blastoderm
blastodisco         m               BIOL     blastodisk
blastoforo          m               BIOL     blastophore
blastomero          m               BIOL     blastomere
blastomero endomero     m               BIOL     endomere
blastoporo          m               BIOL     blastopore
blastospora         f               BOT      blastospore
blastotomia         f               BIOL     blastotomy
blastula           f               BIOL     blastula
blastulazione        f               BIOL     blastulation
blefaroplasto        m               BIOL     blepharoplast
blocco genetico       m               BIOL     genetic block
blocco metabolico      m               BIOL, CHIM  metabolic block
BOD                             BIOL, CHIM  BOD                Biological (o Biochemical) Oxygen Demand
                  Biological (o Biochemical) Oxygen Demand, richiesta biologico (o biochimica) di ossigeno
bolloso           agg              BIOL     bullate
borsa faringea        f               BIOL     pharyngeal bursa
bottone di Hensen      m               BIOL     Hensen's node
botulinico          agg              BIOL     botulinum, botulinus, botulinal  attr., attr.,
botulino           m               BIOL     botulinum, botulinus
braccio cromosomico     m               BIOL     chromosome arm
brachimeiosi         f               BIOL     brachymeiosis
bradiauxesi         f               BIOL     bradyauxesis
bradichinina         f               BIOL, CHIM  bradykinin
braditelia          f               BIOL     bradytely
branchiomero         m               BIOL     branchiomere
brassina           f               BIOL, CHIM  brassin
brassinolide         m               BIOL, CHIM  brassinolide
brevitossina         f               BIOL, CHIM  brevitoxin
brodo di coltura       m               BIOL     culture medium
brodo di fermentazione    m               BIOL     fermentation medium
bromelina          f               BIOL, CHIM  bromelin, bromelain
bromoclorodimetilidantoina  f               BIOL, CHIM  bromochlorodimethylhydantoin, bromo-chloro-dimethylhydantoin
brucellina          f               BIOL     brucellin
budding           m ingl gemmazione       BIOL     budding
bufotalina          f               BIOL, CHIM  bufotalin
bufotenina          f               BIOL, CHIM  bufotenine
bufotossina         f               BIOL, CHIM  bufotoxin
bungarotossina        f               BIOL, CHIM  bungarotoxin
butirrasi          f               BIOL, CHIM  butyrinase
cadaverina          f               BIOL, CHIM  cadaverine
caderina           f               BIOL, CHIM  cadherin
calatiforme         agg              BIOL     calathiform
calaza            f               BIOL     chalaza
calcifero          agg              BIOL     calciferous
calciferolo         m               BIOL, CHIM  calciferol, vitamin D
calcificarsi         pron              BIOL, CHIM  to calcify
calcificato         agg              BIOL, CHIM  calcified
calcificazione        f               BIOL, CHIM  calcification
calcitonina         f               BIOL, CHIM  calcitonin
calcitonina di salmone    f                      salmon calcitonin
                              BIOL, CHIM, FARM
calice ottico        m               BIOL     optic cup
callicreina         f               BIOL, CHIM  kallikrein
callidina          f               BIOL, CHIM  kallidin
callo            m               BOT      callus
callosio           m               BIOL, CHIM  callose
calloso           agg              BOT      callose
calmodulina         f               BIOL, CHIM  calmodulin
calone            m               BIOL, CHIM  chalone
calore metabolico      m               BIOL     metabolic heat
calotta           f               BIOL     calotte
calsequestrina        f               BIOL, CHIM  calsequestrin
cambiamento ereditario    m               BIOL     inheritable change
cambiamento filetico     m               BIOL     phyletic change
cambio            m               BOT      cambium
cambio interfasciale     m               BOT      interfascicular cambium
cambio vascolare       m               BOT      vascular cambium
camera di conteggio     f               BIOL     counting chamber
cAMP                AMP ciclico       BIOL, CHIM  cAmp                cyclic AMP
campionatore         m               BIOL     sampler
campo di interferenza      m          BIOL     interference range
canale              m          BIOL     canal, duct
canale atrioventricolare     m          BIOL     atrioventricular canal
canale della corda dorsale    m          BIOL     notochordal canal
canale della notocorda      m          BIOL     notochordal canal
canale nasopalatino       m          BIOL     nasopalatine duct
canale neurale          m          BIOL     neural canal
canale neurenterico       m          BIOL     neurenteric canal
canale onfalomesenterico     m          BIOL     omphalomesenteric duct
canale timofaringeo       m          BIOL     thymopharyngeal duct
canale tireoglosso        m          BIOL     thyroglossal duct
canale vitellino         m          BIOL     vitelline duct
canalicolato           agg         BIOL     canaliculate
canalicolo intracellulare    m          BIOL     intracellular canaliculus       pl. canaliculi
canalina             f          BIOL, CHIM  canaline
canalizzazione          f          BIOL     canalization
canavanina            f          BIOL, CHIM  canavanine
candela di Chamberland      f          BIOL     Pasteur-Chamberland filter
cap               m ingl  maschera  BIOL     cap
cap metilato           m ingl       BIOL     methylated cap
capacità di assorbimento     f          BIOL     absorbing capacity
capillizio            m          BOT     capillitium
capitato             agg         BIOL     capitate
capitolo             m          BIOL     capitulum               pl. capitula
capitulum            m          BIOL     capitulum               pl. capitula
cappello             m          BIOL     pileus                pl. pilei
cappuccio metilato        m          BIOL     methylated cap
capsantina            f          BIOL, CHIM  capsanthin
capside             m          BIOL     capsid
capsomero            m          BIOL     capsomere
capsorubina           f          BIOL, CHIM  capsorubin
capsula batterica        f          BIOL     capsule
capsula di Petri         f          BIOL     Petri dish, petri dish
capsula otica          f          BIOL     otic capsule
capsulato            agg         BIOL     capsulate
carattere            m          BIOL     character, trait
carattere acquisito       m          BIOL     acquired character
carattere canalizzato      m          BIOL     canalized character
carattere complesso       m          BIOL     complex trait
carattere dominante       m          BIOL     dominant trait
carattere ereditario       m          BIOL     hereditary trait, inheritable trait
carattere legato al sesso    m          BIOL     sex-linked trait
carattere mendeliano       m          BIOL     Mendelian character
carattere ologinico       m          BIOL     hologynic trait
carattere recessivo       m          BIOL     recessive trait
carattere sessuale secondario  m          BIOL     secondary sexual character
carbammilfosfato         m          BIOL, CHIM  carbamoyl phosphate
carbamminoemoglobina       f          BIOL, CHIM  carbaminohemoglobin
carboidrasi           f          BIOL, CHIM  carbohydrase
carboidrato           m          BIOL, CHIM  carbohydrate
carbonio inorganico disciolto  m    DIC    BIOL, CHIM  dissolved inorganic carbon      DIC
carbonio organico disciolto   m    DOC    BIOL, CHIM  dissolved organic carbon       DOC
carbonio organico particellato  m    POC    BIOL, CHIM  particulate organic carbon      POC
carbonio organico totale     m    TOC    BIOL, CHIM  total organic carbon         TOC
carbossiemoglobina        f          BIOL, CHIM  carboxyhemoglobin           carbonylhemoglobin
carbossilasi           f          BIOL, CHIM  carboxylase
carbossipeptidasi        f          BIOL, CHIM  carboxypeptidase
carbossiterminale        m          BIOL, CHIM  carboxy terminal
cardiolipina           f          BIOL, CHIM  cardiolipin
cardiotossina          f          BIOL, CHIM  cardiotoxin
carenato             agg         BIOL     carinate
carenza di ossigeno       f          BIOL     oxygen debt
carico genetico         m          BIOL     genetic load
cariocinesi           f          BIOL     karyokinesis
cariogamia            f          BIOL     karyogamy
cariolinfa            f          BIOL     karyolymph
cariolisi            f          BIOL     karyolysis
carioplasma           m          BIOL     karyoplasm
cariorressi           f          BIOL     karyorrhexis
cariosfera            f          BIOL     karyosphere
cariotipo            m          BIOL     karyotype
cariotipo a flusso        m          BIOL     flow karyotype
carnitina            f          BIOL, CHIM  carnitine
carnitina acetil transferasi   f    CAT    BIOL, CHIM  carnitine acetyl transferase     CAT
carnivoro            agg         BIOL     carnivorous
carnivoro            m          BIOL     carnivore
carnosina            f          BIOL, CHIM  carnosine
carotenasi            f          BIOL, CHIM  carotenase
carotene             m          BIOL, CHIM  carotene
carotenoide           m          BIOL, CHIM  carotenoid
carotina             f          BIOL, CHIM  carotin
carotinoide           m          BIOL, CHIM  carotenoid
carotolo             m          BIOL, CHIM  carotol
carrageen            m ingl  alga    BOT     carrageen
carragenina           f          BIOL, CHIM  carrageenan, carrageenin
cartilagine di Meckel      f          BIOL     Meckel's cartilage
cartilagine di Reichert     f          BIOL     Reichert's cartilage
cartilagine mandibolare     f          BIOL     mandibular cartilage
caruncola            f               BOT       caruncle, strophiole
caspasi             f               BIOL, CHIM
                    cisteina-aspartato proteasi        caspase               cysteine aspartate protease
castrazione parassitaria     f               BIOL       parasitic castration
CAT                               BIOL, CHIM    CAT
                    Carnitine Acetyl Transferase, carnitina acetil transferasi          Carnitine Acetyl Transferase
catabolico            agg              BIOL       catabolic
catabolismo           m               BIOL, CHIM    catabolism
catabolismo dei grassi      m               BIOL, CHIM    lipid catabolism
catabolita            m               BIOL, CHIM    catabolite
catabolizzante          agg              BIOL, CHIM    catabolizing
catabolizzare          tr               BIOL, CHIM    to catabolize
catabolizzato          agg              BIOL, CHIM    catabolized
catalasi             f               BIOL, CHIM    catalase
catalisi biologica        f               BIOL, CHIM    biological catalysis
catalisi enzimatica       f               BIOL, CHIM    enzymatic catalysis
catalizzatore          m               BIOL, CHIM    catalyst
catalizzatore biologico     m   enzima          BIOL, CHIM    biological catalyst
catalizzatore biomimetico    m               BIOL, CHIM    biomimetic catalyst
catecolamina           f               BIOL, CHIM    catecholamine
catena alimentare        f               BIOL       food chain
catena polipeptidica       f               BIOL, CHIM    polypeptide chain
catena respiratoria       f               BIOL       respiration chain
catepsina            f               BIOL, CHIM    cathepsin
catione maggiore         m               BIOL, CHIM    major cation
catione principale        m               BIOL, CHIM    principal cation
caveola             f               BIOL       caveola               pl. caveolae
cDNA               m   DNA complementare BIOL, CHIM       cDNA                complementary DNA
cecidio             m               BOT       cecidium, gall           pl. cecidia
cefalina             f               BIOL, CHIM    cephalin
cefalizzazione          f               BIOL       cephalization
cella a guanti          f               BIOL       glove box
cellobiasi            f               BIOL, CHIM    cellobiase
cellula             f               BIOL       cell
cellula ancoraggio dipendente  f               BIOL       anchorage-dependent cell
cellula aneuploide        f               BIOL       aneuploid
cellula bersaglio        f               BIOL       target cell
cellula compagna         f               BIOL       companion cell
cellula del pigmento       f               BIOL       pigment cell
cellula donatrice        f               BIOL       donor cell
cellula endopoliploide      f               BIOL       endopolyploid cell
cellula epiteliale        f               BIOL       epithelial cell
cellula figlia          f               BIOL       daughter cell
cellula germinale        f               BIOL       germ cell, germinal cell
cellula gliale          f               BIOL       glial cell
cellula in riposo        f               BIOL       resting cell
cellula madre          f               BIOL       mother cell
cellula non permissiva      f               BIOL       non-permissive cell
cellula permissiva        f               BIOL       permissive cell
cellula produttrice di lattice  f               BIOL       latex cell
cellula sciamante        f               BIOL       swarmer cell
cellula somatica         f               BIOL       somatic cell
cellula staminale        f               BIOL       stem cell
cellula uovo           f               BIOL       egg cell, ovum
cellulare            agg              BIOL       cellular
cellulasi            f               BIOL, CHIM    cellulase
cellulosa            f               BIOL, CHIM    cellulose
cellulosa vegetale        f               BIOL, CHIM    vegetable cellulose
cellulosio            m               BIOL, CHIM    >> cellulosa
cellulosolitico         agg              BIOL       cellulolytic
celoblastula           f               BIOL       coeloblastula
celoblastula           f               BIOL       coeloblastula
celoma extraembrionale      m               BIOL       extraembryonic coelom
cenocitico            agg              BIOL       coenocytic
cenocito             m               BIOL       coenocyte
cenotipo             m               BIOL       coenotype
centrifuga per provette     f               BIOL       bottle centrifuge, test-tube centrifuge, benchtop centrifuge, bench-top centrifuge
centrifuga zonale        f               BIOL       zonal centrifuge
centrifugazione differenziale  f               BIOL       differential centrifugation
centriolo            m               BIOL       centriole
centro mitotico         m               BIOL       mitotic center
centromero            m               BIOL       centromere
centrosfera           f               BIOL       centrosphere
centrosoma            m               BIOL       centrosome
ceppo              m               BIOL       strain
ceppo batterico         m               BIOL       bacterial strain
ceppo cellulare         m               BIOL       cell strain
ceppo coisogenico        m               BIOL       coisogenic strain
ceppo microbico         m               BIOL       microbial strain
cerebronico           agg              BIOL, CHIM    cerebronic
cerebroside           m               BIOL, CHIM    cerebroside             galactolipid
cerniera a leucina        f               BIOL       leucine zipper
ceruloplasmina          f               BIOL, CHIM    caeruloplasmin     ceruloplasmin
cGMP                  cyclic GMP, GMP ciclicoBIOL, CHIM     cGMP                cyclic GMP
chaperon molecolare       m               BIOL       molecular chaperon
chartreusin           f               BIOL       chartreusin
chemioautotrofia         f               BIOL       chemoautotrophy
chemioautotrofo         agg              BIOL       chemoautotrophic
chemioautotrofo         m               BIOL       chemoautotroph
chemiocettore          m               BIOL       chemoceptor, chemoreceptor
chemioeterotrofo          agg          BIOL     chemoheterotrophic
chemioeterotrofo          m           BIOL     chemoheterotroph
chemioorganotrofo          agg          BIOL     chemoorganotrophic
chemioorganotrofo          m           BIOL     chemoorganotroph
chemiorecettore           m           BIOL     chemoreceptor
chemiosintesi            f           BIOL, CHIM  chemosynthesis
chemiosintetico           agg          BIOL, CHIM  chemosynthetic
chemiosmosi             f           BIOL, CHIM  chemosmosis, chemiosmosis
chemiosterilizzante         m           BIOL     chemosterilant
chemiotassi             f           BIOL     chemotaxis
chemiotassia            f           BIOL     chemotaxis
chemiotattismo           m           BIOL     chemotaxis
chemiotropismo           m           BIOL     chemotropism
chemo-               pref         BIOL     >> chemio-
chemocettore            m           BIOL, CHIM  chemoreceptor
chemodifferenziazione        f           BIOL     chemodifferentiation
chemorecettore           m           BIOL, CHIM  chemoceptor, chemoreceptor
chemosintesi            f           BIOL, CHIM  chemosynthesis
chemosintetico           agg          BIOL, CHIM  chemosynthetic
chemostato             m           BIOL     chemostat
chemotassina            f           BIOL, CHIM  chemotaxin
chemotropismo            m           BIOL     chemotropism
cheratina              f           BIOL, CHIM  keratin
cheratinico             agg          BIOL     keratinic
cheratinizzare           tr          BIOL     to keratinize
cheratinizzazione          f           BIOL     keratinization
cheratogeno             agg          BIOL     keratogenous
cheta                f           BIOL     chaeta, seta
chetoacidodecarbossilasi      f           BIOL, CHIM  ketoacid decarboxylase
chetoesosio             m   chetoesoso   BIOL, CHIM  ketohexose
chetoesoso             m           BIOL, CHIM  ketohexose
chetogenesi             f           BIOL, CHIM  ketogenesis
chetogenetico            agg          BIOL, CHIM  ketogenic
chetogenico             agg          BIOL, CHIM  ketogenic
chetoglutarico           agg          BIOL, CHIM  ketoglutaric
chetogulonico            agg          BIOL, CHIM  ketogulonic
chetolasi              f           BIOL, CHIM  ketolase
chetolisi              f           BIOL, CHIM  ketolysis
chetopentosio            m   chetopentoso  BIOL, CHIM  ketopentose
chetosio              m           BIOL, CHIM  ketose sugar
chetoso               m           BIOL, CHIM  ketose
chetosteroide            m           BIOL, CHIM  ketosteroid
chiasma               m           BIOL     chiasma             pl. chiasmata
chiasmatico             agg          BIOL     chiasmal, chiasmatic, chiasmic
chiave dicotomica          f           BIOL     dichotomic key
chilo                m           BIOL     chyle
chilomicrone            m           BIOL, CHIM  chylomicron
chimera               f           BIOL     chimera
chimera da iniezione        f           BIOL     injection chimera
chimera mericlinica         f           BIOL     mericlinal chimera
chimera periclinale         f           BIOL     periclinal chimera
chimerismo             m           BIOL     chimerism
chimerismo ematologico       m           BIOL     blood chimerism
chimopapaina            f           BIOL, CHIM  chymopapain
chimosina              f           BIOL, CHIM  chymosin
chimotripsina            f           BIOL, CHIM  chymotrypsin
chimotripsinogeno          m           BIOL, CHIM  chymotrypsinogen
chinasi               f           BIOL, CHIM  kinase
chinociglio             m           BIOL     kinocilium           pl. kinocilia
chinoproteina            f           BIOL, CHIM  quinoprotein
chinurenico             agg          BIOL, CHIM  kinurenic
chinurenina             f           BIOL, CHIM  kynurenine
chirotterofilo           agg          BIOL     chiropterophilous
chitina               f           BIOL, CHIM  chitin
chitinasi              f           BIOL, CHIM  chitinase
chitinoso              agg          BOT     chitinous
chitosammina            f           BIOL, CHIM  chitosamine
cianobatterio            m           BIOL     cyanobacterium         pl. cyanobacteria
cianocobalamina           f           BIOL, CHIM  cyanocobalamin, cyanocobalamine
cianofago              m           BIOL     cyanophage
cianoficina             f           BIOL, CHIM  cyanophycin
cianofilo              agg          BIOL     cyanophilous
cibrido               m           BIOL     cybrid
cicatrice              f           BIOL     cicatrix
cicatricola             f           BIOL     cicatricle
ciclasi               f           BIOL, CHIM  cyclase
ciclizzazione            f           BIOL     cycling
ciclo biochimico          m           BIOL, CHIM  biochemical cycle
ciclo biogeochimico         m           BIOL, CHIM  biogeochemical cycle
ciclo biologico           m           BIOL     biological cycle, life cycle
ciclo cellulare           m           BIOL     cell cycle
ciclo degli acidi tricarbossilici  m           BIOL, CHIM  tricarboxylic acid cycle
ciclo dei nutrienti         m           BIOL     nutrient cycle, nutrients cycle
ciclo del carbonio         m           BIOL, CHIM  carbon cycle
ciclo del gliossilato        m           BIOL, CHIM  glyoxylate cycle
ciclo dell'acido citrico      m           BIOL, CHIM  citric acid cycle
ciclo dell'acqua          m           BIOL, CHIM  water cycle
ciclo dell'azoto          m           BIOL, CHIM  nitrogen cycle
ciclo dello zolfo        m                BIOL, CHIM  sulphur cycle     sulfur cycle
ciclo dell'ornitina       m                BIOL, CHIM  ornithine cycle
ciclo dell'ossigeno       m                BIOL, CHIM  oxygen cycle
ciclo dell'urea         m                BIOL, CHIM  urea cycle
ciclo di Calvin         m                BIOL, CHIM  Calvin cycle
ciclo di duplicazione      m                BIOL     duplication cycle
ciclo di Krebs         m                BIOL, CHIM  Krebs cycle
ciclo di Krebs-Henseleit    m                BIOL, CHIM  Krebs-Henseleit cycle
ciclo di vita          m                BIOL     life cycle
ciclo litico          m                BIOL     lytic cycle
ciclo metabolico        m                BIOL, CHIM  metabolic cycle
ciclo parasessuale       m                BIOL     parasexual cycle
ciclo riduttivo dei pentosi   m                BIOL, CHIM  reductive pentose phosphate pathway, reductive pentose phosphate cycle
ciclo vitale          m                BIOL     life cycle
cicloamilosio          m                BIOL, CHIM  cycloamylose
ciclodestrina          f                BIOL, CHIM  cyclodextrin
cicloossigenasi         f                BIOL, CHIM  cyclooxygenase
ciclopentanoperidrofenantrene  m                BIOL, CHIM  cyclopentanoperhydrophenanthrene
ciclosi             f                BIOL     cyclosis
ciglia             f pl               BIOL     cilia
ciglia vibratili        f pl               BIOL     vibratile cilia
ciglio             m                BIOL     >> ciglia
ciguatossina          f                BIOL, CHIM  ciguatoxin
cilindrasse           m                BIOL     axis cylinder
ciliolato            agg               BIOL     ciliolate
cilium             m lat              BIOL     >> ciglia
cinasi             f                BIOL, CHIM  kinase
cinereo             agg               BIOL     cinereous
cinetide            m                BIOL, CHIM  kinetid
cinetina            f                BIOL, CHIM  kinetin
cinetocore           m                BIOL     kinetochore
cinetocoro           m                BIOL     kinetochore
cinetoplasto          m                BIOL     kinetoplast
cingolato            agg               BIOL     cingulate
cinoplasma           m                BIOL     kinoplasm
circadiano           agg               BIOL     circadian
circinato            agg               BIOL     circinate
circolo             m                BIOL     circulus              pl. circuli
circuito di autoregolazione   m                BIOL     feedback circuit
circuito di feedback      m                BIOL     feedback circuit
circulina            f                BIOL     circulin
circumnutazione         f                BOT     circumnutation
circumvallato          agg               BIOL     obvallate
circumvoluto          agg               BIOL     obvolute
cistationina          f                BIOL, CHIM  cystathionine
cisteina            f                BIOL, CHIM  cysteine
cisterne del Golgi       f pl               BIOL     Golgi stack
cistina             f                BIOL, CHIM  cystine
cistocarpo           m                BOT     cystocarp
cistolito            m                BOT     cystolith
cistrone            m                BIOL     cistron
citasi             f                BIOL, CHIM  cytase
citidina            f                BIOL, CHIM  cytidine
citidina monofosfato      f                BIOL, CHIM  cytidylic acid
citidintrifosfato        m                BIOL, CHIM  cytidine triphosphate
citoblasto           m                BIOL     cytoblast
citocalasina          f                BIOL, CHIM  cytochalasin
citocentro           m                BIOL     cytocentrum
citochimica           f                BIOL, CHIM  cytochemistry
citochina            f                BIOL     cytokine
citochinina           f                BIOL, CHIM  cytokinin
citocida            agg               BIOL     cytocidal
citocinesi           f                BIOL     cytokinesis
citocromo            m                BIOL, CHIM  cytochrome
citocromoossidasi        f                BIOL, CHIM  cytochrome oxidase
citodieresi           f                BIOL     cytodieresis, cytokinesis
citoet             m                BIOL
                    eterozigote citoplasmatico      cytohet
citogamia            f                BIOL     cytogamy
citogenetica          f                BIOL     cytogenetics
citogenetico          agg               BIOL     cytogenetic
citolisi            f                BIOL     cytolysis
citolisina           f                BIOL, CHIM  cytolysin
citolisosoma          m                BIOL     cytolysosome
citolitico           agg               BIOL     cytolytic
citologia            f                BIOL     cytology
citologico           agg               BIOL     cytologic
citologo            m                BIOL     cytologist
citomegalovirus         m                BIOL     cytomegalovirus
citometria a flusso       f                BIOL     flow cytometry
citomissi            f                BIOL     cytomixis
citomorfosi           f                BIOL     cytomorphosis
citone             m                BIOL     cyton
citoplasma           m                BIOL     cytoplasm
citoplasmatico         agg               BIOL     cytoplasmic
citoplasto           m                BIOL     cytoplast
citoscheletro          m                BIOL     cytoskeleton
citosina            f                BIOL, CHIM  cytosine
citosol             m                BIOL     cytosol
citosoma             m                 BIOL     cytosome
citotassonomia          f                 BIOL     cytotaxonomy
citotossico           agg                BIOL     cytotoxic
citotrofoblasto         m                 BIOL     cytotrophoblast
citotropismo           m                 BIOL     cytotropism
citrina             f                 BIOL, CHIM  citrin
citromalasi           f                 BIOL, CHIM  citramalase
citrullina            f                 BIOL, CHIM  citrulline
civetone             m                 BIOL, CHIM  civetone
cladogenesi           f                 BIOL     cladogenesis
cladogramma           m                 BIOL     cladogram
clamidia             f                 BIOL     chlamydia
clamidospora           f                 BOT     chlamydospore
classe              f                 BIOL
                     nella classificazione tassonomica   class
classificazione         f                 BIOL     classification
classificazione dicotomica    f                 BIOL     dichotomic classification
classificazione tassonomica   f                 BIOL     taxonomic classification
clatrina             f                 BIOL     clathrin
clava              f                 BIOL     clava
claviforme            agg                BIOL     clavate
cleavage oloblastico       m ingl              BIOL     holoblastic cleavage
climatologia ecologica      f                 BIOL     ecological climatology
cline              m                 BIOL     cline
clinotassi            f                 BIOL     klinotaxis
clonaggio del DNA        m                 BIOL     DNA cloning
clonaggio di espressione     m                 BIOL     expression cloning
clonaggio posizionale      m                 BIOL     positional cloning
clonale             agg                BIOL     clonal
clonare             tr                BIOL     to clone
clonazione            f                 BIOL     cloning
clonazione genica        f                 BIOL     gene cloning
clone              m                 BIOL     clone
clorenchima           m                 BOT     chlorenchyma
clorina             f                 BIOL, CHIM  chlorin
clorocruorina          f                 BIOL, CHIM  chlorocruorin
clorofilla            f                 BIOL, CHIM  chlorophyll
clorofilla            f                 BIOL, CHIM  chlorophyll
clorofilla a           f                 BIOL, CHIM  chlorophyll a
clorofilla b           f                 BIOL, CHIM  chlorophyll b
clorofilla chlorobium      f                 BIOL, CHIM  chlorobium chlorophyll
clorofillasi           f                 BIOL, CHIM  chlorophyllase
clorofilliano          agg                BIOL, CHIM  chlorophyll, chlorophyllous   attr.,
clorofillina           f                 BIOL, CHIM  chlorophyllin
cloroplasto           m                 BOT     chloroplast
cloroplasto           m                 BIOL     chloroplast
cloroplasto lamellare      m                 BIOL     lamellar chloroplast
clostridio            m                 BIOL     clostridium           pl. clostridia
clupeina             f                 BIOL, CHIM  clupeine
cluster gene           #m ingl              BIOL     cluster gene
cluster genico          m ingl              BIOL     gene cluster
CMI                                BIOL, CHIM
                     concentrazione minima inibente     MIC               Minimum Inhibitory Concentration
CoA                   coenzima A        BIOL, CHIM  CoA               coenzyme A
coadattamento          m                 BIOL     coadaptation
coagulasi            f                 BIOL, CHIM  coagulase
coalescenza           f                 BIOL     coalescence
coancestralità          f                 BIOL     coancestry
coated pit            #f ingl vescicola vellutata    BIOL     coated pit
cobalamina            f                 BIOL, CHIM  cobalamin, cobalamine, vitamin B12
cobammide            f                 BIOL, CHIM  cobamide
cobratossina           f                 BIOL, CHIM  cobratoxin
cocarbossilasi          f                 BIOL, CHIM  cocarboxylase
cocco              m                 BIOL     coccus             pl. cocci
coccobacillo           m                 BIOL     coccobacillus          pl. coccobacilli
coccoide             m                 BIOL     coccoid
cocleariforme          agg                BIOL     cochleate
coda omopolimerica        f                 BIOL     homopolymer tail
codecarbossilasi         f                 BIOL, CHIM  codecarboxylase
codice degenere         m                 BIOL     degenerate code
codice genetico         m                 BIOL     genetic code
codificante           agg                BIOL     encoding
coding ratio           #m ingl              BIOL, CHIM  coding ratio
codominante           agg                BIOL     codominant
codominanza           f                 BIOL     codominance
codon              m                 BIOL     codon
codone              m                 BIOL     codon
codone amber           m                 BIOL     amber codon
codone ambiguo          m                 BIOL     ambiguous codon
codone di inizio         m                 BIOL     initiation codon
codone di stop          m                 BIOL     stop codon
codone iniziale         m                 BIOL     initiation codon
codone missense         m                 BIOL     missense codon
codone missenso         m                 BIOL     missense codon
codone modulante         m                 BIOL     modulating codon
codone terminale         m                 BIOL     terminator codon
coefficiente di coincidenza   m                 BIOL     coefficient of coincidence
coefficiente di consanguineità  m                 BIOL     inbreeding coefficient
coefficiente di eliminazione   m                 BIOL     elimination coefficient
coefficiente di inbreeding    m                 BIOL     inbreeding coefficient
coefficiente di selezione           m                 BIOL     selection coefficient
coefficiente di utilizzazione dell'ossigeno  m                 BIOL     oxygen use coefficient
coenzima                   m                 BIOL, CHIM  coenzyme
coenzima A                  m    CoA            BIOL, CHIM  coenzyme A           CoA
coenzima batterico              m                 BIOL, CHIM  bacterial coenzyme
coenzima Q                  m    ubichinone        BIOL, CHIM  coenzyme Q
coesione genotipica              f                 BIOL     genotypic cohesion
coevoluzione                 f                 BIOL     coevolution
cofattore                   m                 BIOL, CHIM  cofactor
cofermento                  m                 BIOL, CHIM  >> coenzima
coincidenza                  f                 BIOL     coincidence
coinduttore                  m                 BIOL, CHIM  co-inducer
colano                    m                 BIOL, CHIM  cholane
colecalciferolo                m                 BIOL, CHIM  cholecalciferol
colecistochinina               f                 BIOL, CHIM  cholecystokinin
coleglobina                  f                 BIOL, CHIM  choleglobin
colestanolo                  m                 BIOL, CHIM  cholestanol
colesterina                  f                 BIOL, CHIM  cholesterin
colesterolo                  m                 BIOL, CHIM  cholesterol
colibacillo                  m                 BIOL     colibacillus, coli       pl. colibacilli
colicalciferolo                m                 BIOL, CHIM  cholicalciferol
colicina                   f                 BIOL, CHIM  colicin
colifago                   m                 BIOL     coliphage
coliforme                   agg                BIOL     coliform
colina                    f                 BIOL, CHIM  choline
colinearità                  f                 BIOL     colinearity
colinesterasi                 f                 BIOL, CHIM  cholinesterase
colistina                   f                 BIOL     colistin
collagenasi                  f                 BIOL, CHIM  collagenase
collagene                   m    collageno         BIOL, CHIM  collagen
collageno                   m    collagene         BIOL, CHIM  collagen
collenchima                  m                 BOT     collenchyma
colliquativo                 agg                BIOL     colliquative
colliquazione                 f                 BIOL     colliquation
collo di bottiglia              m    tipo di deriva genetica  BIOL     population bottleneck
colonia                    f                 BIOL     colony
colonia di tipo liscio            f                 BIOL     smooth colony
colonizzazione genetica            f                 BIOL     genetic colonization
colorante                   m    per analisi biologiche  BIOL     stain
colorante di contrasto            m                 BIOL     counterstain
colorante vitale               m                 BIOL     biological stain
colorazione                  f                 BIOL     staining
colorazione di acidoresistenti        f    test           BIOL     acid-fast stain
colorazione fluorescente           f                 BIOL     fluorescent staining
colorazione negativa             f                 BIOL     negative staining
coltura                    f                 BIOL     culture
coltura a becco di flauto           f                 BIOL     slant culture
coltura axenica                f                 BIOL     axenic culture
coltura batterica               f                 BIOL     bacterial culture
coltura cellulare               f                 BIOL     cell culture
coltura di arricchimento           f                 BIOL     enrichment culture
coltura di tessuti              f                 BIOL     tissue culture
coltura elettiva               f                 BIOL     elective culture
coltura eteronucleare             f                 BIOL     heteronuclear culture
coltura in agitazione             f                 BIOL     shake culture
coltura in piastra              f                 BIOL     plate culture
coltura in uova embrionate          f                 BIOL     egg culture
coltura in vitro               f                 BIOL     in vitro culture
coltura microbica               f                 BIOL     microbial culture
coltura per infissione            f                 BIOL     stab culture
coltura portatrice              f                 BIOL     carrier culture
coltura primaria               f                 BIOL     primary culture
coltura pura                 f                 BIOL     pure culture
coltura sommersa               f                 BIOL     submerged culture
coltura starter                f                 BIOL     starter culture
commessura                  f                 BOT     commissure
commitment                  m ingl               BIOL     commitment
compartimentalizzazione            f                 BIOL     compartmentalization
compartimento                 m    di cellula        BIOL     compartment           of a cell
compattazione cromosomica           f                 BIOL     chromosome condensation
compensazione di dosaggio           f                 BIOL     dosage compensation
competenza                  f                 BIOL     competence
competenza batterica             f                 BIOL     bacterial competence
competenza cellulare             f                 BIOL     cell competence, cellular competence
complementazione               f                 BIOL     complementation
complementazione funzionale          f                 BIOL     functional complementation
complementazione intracistronica       f                 BIOL     intracistron complementation
complesso del poro nucleare          m                 BIOL     nuclear pore complex
complesso di giunzione            m                 BIOL     junctional complex
complesso di inizio              m                 BIOL     initiation complex
complesso maggiore di istocompatibilità    m    MHC            BIOL     majorhistocompatibility complex MHC
complesso sinaptinemale            m                 BIOL     synaptinemal complex
complesso vitaminico             m                 BIOL, CHIM  vitamin complex
complesso vitaminico B            m                 BIOL, CHIM  vitamin B complex
componente fibrillare densa          m                 BIOL     dense fibrillar component
componente granulare             m                 BIOL     granular component
componente tromboplastico plasmatico     m    PTC            BIOL, CHIM  plasma thromboplastin component PTC
composto di squamule             m                 BIOL     squamulose                    E
comunità            f                 BIOL        community
comunità biotica        f                 BIOL        biotic community
con attività biologica debole  #f                BIOL        leaky                           E
concatenazione         f    linkage          BIOL        linkage
concentrazione biologica    f                 BIOL        biological concentration
concentrazione catalitica    f                 BIOL, CHIM     catalytic concentration, catalytic activity concentration
concentrazione molecolare    f                 BIOL, CHIM     molecular concentration
concepimento          m                 BIOL        conception
concetto di specie       m                 BIOL        species concept
conchiolina           f                 BIOL, CHIM     conchiolin
concordanza           f    di caratteri       BIOL        concordance             of characters
concrescenza          f                 BIOL        concrescence
condizione anaerobica      f                 BIOL        anaerobic condition
condizione permissiva      f                 BIOL        permissive condition
condizione restrittiva     f                 BIOL        restrictive condition
condrina            f                 BIOL, CHIM     chondrin
condrioide           m                 BIOL        chondrioid
condrioma            m                 BIOL        chondriome
condriosoma           m                 BIOL        chondriosome
condrocita           m                 BIOL        chondrocyte
condrocito           m                 BIOL        chondrocyte
condrocranio          m                 BIOL        chondrocranium           pl. chondrocrania, chondrocraniums
condrogenesi          f                 BIOL        chondrogenesis
condroitina           f                 BIOL, CHIM     chondroitin
condromucoide          m                 BIOL, CHIM     chondromucoid
condroproteina         f                 BIOL, CHIM     chondroprotein
conduzione ossea        f                 BIOL        bone conduction
congelatore criogenico     m                 BIOL        cryogenic freezer
congenito            agg                BIOL        congenital, inborn
congestina           f                 BIOL, CHIM     congestin
conidio             m                 BOT        conidium
conidioforo           m                 BOT        conidiophore
coniugasi            f                 BIOL, CHIM     conjugase
coniugato            agg                BIOL        conjugated
coniugazione          f                 BIOL        conjugation
coniugazione batterica     f                 BIOL        bacterial conjugation
coniugazione interrotta     f                 BIOL        interrupted conjugation
connessina           f                 BIOL        connexin
connessone           m                 BIOL        connexon
connivente           agg                BIOL        connivent
cono              m                 BIOL        cone
cono arterioso         m                 BIOL        conus arteriosus
consanguineità         f                 BIOL        consanguinity
consanguineo          agg                BIOL        consanguineous
conta in piastra        f                 BIOL        plate count
contacolonie          m                 BIOL        colony counter
contact guidance        #f ingl              BIOL        contact guidance
contaminazione         f                 BIOL        contamination
conteggio delle colonie     m                 BIOL        colony count
contenente ossigeno       agg                BIOL        oxic                           E
contenimento          m                 BIOL        containment
contenimento biologico     m                 BIOL        biological containment
contenuto batterico       m                 BIOL        bacterial content
contig             m ingl              BIOL        contig
contiguo            agg                BIOL        contiguous
contrattile           agg                BIOL        contractile
contrazione eccentrica     f                 BIOL        eccentric contraction
controllo autogeno       m                 BIOL        autogenous control
controllo genico negativo    m                 BIOL        negative gene control
controllo genico positivo    m                 BIOL        positive gene control
convergenza           f    evolutiva         BIOL        convergence
convergenza dei caratteri    f                 BIOL        character convergence
conversione cromatidica     f                 BIOL        chromatid conversion
conversione della polarità   f                 BIOL        conversion polarity
conversione emicromatidica   f                 BIOL        half-chromatid conversion
conversione genica       f                 BIOL        gene conversion
convoluto            agg                BIOL        convolute
coperto di squamule       agg                BIOL        squamulose                        E
coppa ottica          f                 BIOL        optic cup
coppia di basi         f                 BIOL        base pair
coppia genica          f                 BIOL        gene pair
coprina             f                 BIOL        coprine
copulazione gametangica     f                 BOT        gametangial copulation
copulazione gametica      f                 BOT        gametic copulation
copulazione somatica      f                 BOT        somatic copulation
coralloide           agg                BIOL        coralloid
cord factor                            BIOL
                #m ingl fattore di virulenza del bacillo tubercolare cord factor
cordomesoderma         m                 BIOL        chordamesoderm
cordone del mesonefro      m                 BIOL        mesonephric ridge
cordone della rete       m                 BIOL        rete ridge
cordone genitale        m                 BIOL        genital cord
cordone midollare        m                 BIOL        medullary cord
cordone nefrogeno        m                 BIOL        nephrogenic cord
cordone ombelicale       m                 BIOL        umbilical cord
cordone sessuale        m                 BIOL        sex cord
coremio             m                 BOT        coremium
corepressore          m                 BIOL        corepressor
coriaceo            agg                BIOL        coriaceous
corioallantoide        m               BIOL      chorioallantois
corion            m               BIOL      chorion
corniculato          agg              BIOL      corniculate
coronavirus          m               BIOL      coronavirus
coronoide           agg              BIOL      coronoid
corpi anulari di Cabot    m pl              BIOL      Cabot's ring bodies
corpi di Da Fano       m pl              BIOL      Da Fano bodies
corpi di Nissl        m pl              BIOL      Nissl bodies
corpo acetonico        m               BIOL, CHIM   acetone body
corpo basale         m               BIOL      basal body
corpo cellulare        m               BIOL      cell body
corpo chetonico        m               BIOL, CHIM   ketone body
corpo di Barr         m               BIOL      Barr body
corpo di Wolff        m               BIOL      Wolffian body
corpo polare         m               BIOL      polar body
corpo prolamellare      m               BOT      prolamellar body
corpo ultimobranchiale    m               BIOL      ultimobranchial body
corpuscolo basale       m               BIOL      basal body
corpuscolo polare       m               BIOL      polar body
corredo cromosomico      m               BIOL      chromosome complement
corrente citoplasmatica    f               BIOL      cytoplasmic streaming
corteccia           f               BIOL      cortex
corteccia di china      f               BOT      cinchona bark, quinine bark
corticoide          m               BIOL, CHIM   corticoid
corticosteroide        m               BIOL, CHIM   corticosteroid
corticosterone        m               BIOL, CHIM   corticosterone
corticotropina        f               BIOL, CHIM   corticotropin
corticotropo         agg              BIOL, CHIM   corticotropic
cortisolo           m               BIOL, CHIM   cortisol
corynebatteriofago      m               BIOL      corynebacteriophage
cosmobiologia         f               BIOL      >> esobiologia
costa             f               BIOL      costa
costante di dissociazione   f               BIOL      dissociation constant
costante di Michaelis     f               BIOL, CHIM   Michaelis constant
costanza cellulare numerica  f               BIOL      cell constancy
costolato           agg              BIOL      costate
costoluto           agg              BIOL      costate
cosubstrato          m               BIOL, CHIM   cosubstrate
cotiledone          m               BIOL      cotyledon
cotrasporto          m               BIOL      cotransport, coupled transport
creatina           f               BIOL, CHIM   creatine
creatinachinasi        f               BIOL, CHIM   creatine kinase
creatinfosfato        m               BIOL, CHIM   creatine phosphate creatine fosfate
creatinfosfochinasi      f               BIOL, CHIM   creatine phosphokinase
creatinfosforico       agg              BIOL, CHIM   creatine phosphoric
creatinina          f               BIOL, CHIM   creatinine
crenato            agg              BIOL      crenate
crenulato           agg              BIOL      crenulate
crescita diauxica       f               BIOL      diauxic growth
crescita esponenziale     f               BIOL      exponential growth
crescita logistica      f               BIOL      logistic growth
cresta            f   di mitocondrio     BIOL      crista              of a mitochondrion
cresta dentale        f               BIOL      dental ridge
cresta genitale        f               BIOL      genital ridge
cresta mitocondriale     f               BIOL      mitochondrial crest
cresta neurale        f               BIOL      neural crest
crestato           agg              BIOL      cristate
CRF                             BIOL, fattore CRF
                   Corticotropin Releasing Factor,CHIM di rilascio della corticotropina   Corticotropin-Releasing Factor
CRH                             BIOL, CHIM   rilasciante la corticotropina
                   Corticotropin-Releasing Hormon, ormone CRH                Corticotropin-Releasing Hormon
cribriforme          agg              BIOL      cribriform
criobiologia         f               BIOL      cryobiology
criobiologico         agg              BIOL      cryobiological
crioconservazione       f               BIOL      cryopreservation
criodecapaggio        m               BIOL      freeze fracture, freeze etching
crioglobulina         f               BIOL, CHIM   cryoglobulin
crioprecipitato        m               BIOL, CHIM   cryoprecipitate
criptovirogenico       agg              BIOL      cryptovirogenic
criptoxantina         f               BIOL, CHIM   cryptoxanthin
crista            f               BIOL      crista
crittogama          f               BOT      cryptogam
cromaffine          agg              BIOL      chromaffin
cromatide           m               BIOL      chromatid
cromatidi fratelli      m pl              BIOL      sister chromatids
cromatidio          m               BIOL      chromatid
cromatidio figlio       m               BIOL      daughter chromatid
cromatina           f               BIOL, CHIM   chromatin
cromatina sessuale      f               BIOL, CHIM   sex chromatin
cromatoforo          m               BIOL      chromatophore
cromatoforotrofina      f               BIOL, CHIM   chromatophorotrophin
cromatografia preparativa   f               BIOL, CHIM   preparative chromatography
cromocentro          m               BIOL      chromocentre      chromocenter
cromofilo           agg              BIOL      chromophile
cromofobo           agg              BIOL      chromophobe, chromophobic
cromoforo           agg  di batteri       BIOL      chromophoric           of bacteria
cromogenesi          f               BIOL, CHIM   chromogenesis
cromogeno           agg              BIOL, CHIM   chromogenic
cromolipide          m               BIOL, CHIM   lipochrome
cromomero           m               BIOL      chromomere
cromomicina               f                 BIOL      chromomycin
cromonema                m                 BIOL      chromonema
cromoplasto               m                 BIOL      chromoplast
cromoproteina              f                 BIOL, CHIM   chromoprotein
cromosoma                m                 BIOL      chromosome
cromosoma a spazzola          m                 BIOL      lampbrush chromosome
cromosoma accessorio          m                 BIOL      supernumerary chromosome
cromosoma acentrico           m                 BIOL      acentric chromosome
cromosoma acrocentrico         m                 BIOL      acrocentric chromosome
cromosoma bivalente           m                 BIOL      bivalent chromosome
cromosoma dicentrico          m                 BIOL      dicentric chromosome
cromosoma eterocentrico         m                 BIOL      heterocentric chromosome
cromosoma eteromorfo          m                 BIOL      heteromorphic chromosome
cromosoma gigante            m                 BIOL      giant chromosome
cromosoma limited            m                 BIOL      limited chromosome
cromosoma lineare            m                 BIOL      linear chromosome
cromosoma metacentrico         m                 BIOL      metacentric chromosome
cromosoma olocentrico          m                 BIOL      holocentric chromosome
cromosoma omologo            m                 BIOL      homologous chromosome
cromosoma piumoso            m                 BIOL      lampbrush chromosome
cromosoma polimerico          m                 BIOL      polymeric chromosome
cromosoma politenico          m                 BIOL      polytene chromosome
cromosoma salivare           m                 BIOL      salivary gland chromosome
cromosoma sessuale           m                 BIOL      sex chromosome
cromosoma soprannumerario        m                 BIOL      supernumerary chromosome
cromosoma telocentrico         m                 BIOL      telocentric chromosome
cromosoma X               m                 BIOL      X chromosome
cromosoma Y               m                 BIOL      Y chromosome
cromosomi omologhi appaiati       m pl               BIOL      homologous pair
cromosomico               agg                BIOL      chromosomal, chromosomic
cromotropismo              m                 BIOL      chromotropism
cronobiologia              f                 BIOL      chronobiology
cronobiologico             agg                BIOL      chronobiological
cronobiologo              m                 BIOL      chronobiologist
cronospecie               f                 BIOL      chronospecies
crossing-over              m ingl              BIOL      crossing-over
crossing-over intergenico        m ingl              BIOL      intergenic crossing-over
crossing-over somatico         m ingl              BIOL      somatic crossing-over
crostoso                agg                BOT       crustose
C-terminale               m                 BIOL, CHIM   C-terminal
CTP                                    BIOL, CHIM
                         Cytidine Triphosphate, citidintrifosfato CTP              Cytidine Triphosphate
cultigen                m ingl              BOT       cultigen
cultivar                f                 BOT, AGRIC   cultivar
cuneato                 agg                BIOL      cuneate
cuneiforme               agg                BIOL      cuneiform
cupola ottica              f                 BIOL      optic cup
curva di accrescimento         f                 BIOL      growth curve
curva di eccitabilità          f                 BIOL      excitability curve
curva di sopravvivenza         f                 BIOL      survivorship curve
curvatura cervicale           f                 BIOL      cervical flexure
curvatura cranica            f                 BIOL      cranial flexure
curvatura pontica            f                 BIOL      pontine flexure
cuspidato                agg                BIOL      cuspidate
cuticola                f                 BIOL      cuticle
cutina                 f                 BIOL, CHIM   cutin
                    m
danneggiamento dell'acido desossiribonucleico               BIOL, CHIM   deoxyribonucleic acid lesion
darwinismo               m                 BIOL      Darwinism
deammidasi               f                 BIOL, CHIM   deamidase
deamminasi               f                 BIOL, CHIM   deaminase
decarbossilasi             f                 BIOL, CHIM   decarboxylase
deciduo                 agg                BIOL      deciduous
declinato                agg                BIOL      declinate
decomporre               tr    disgregare, scomporre BIOL, CHIM     to decompose
decomposizione             f                 BIOL, CHIM   decomposition, breakdown
                         scissione in composti più semplici o elementari
decomposizione aerobica         f                 BIOL, CHIM   aerobic decomposition
decomposizione anaerobica        f                 BIOL, CHIM   anaerobic decomposition
decorticato               agg                BIOL      decorticate
decozione                f                         decoction
dedifferenziazione           f                 BIOL      dedifferentiation
deficit di ossigeno           m                 BIOL      oxygen debt, oxygen deficit
deflesso                agg                BIOL      deflexed
defluente                agg                BIOL      excurrent
degenerazione              f                 BIOL
                         processo inverso dell'evoluzione     degeneration
degenerazione cheratinica        f                 BIOL      keratinous degeneration
degradabile               agg                BIOL, CHIM   degradable
degradabilità              f                 BIOL, CHIM   degradability
degradazione              f                 BIOL, CHIM   degradation
degradazione aerobica          f                 BIOL, CHIM   aerobic degradation
degradazione anaerobica         f                 BIOL, CHIM   anaerobic degradation
degradazione batteriologica       f                 BIOL, CHIM   bacterial degradation
degradazione di Edman          f                 BIOL, CHIM   Edman degradation
degradazione metabolica         f                 BIOL, CHIM   metabolic breakdown
degradazione microbica         f                 BIOL, CHIM   microbial degradation
dei ditteri               #m pl               BIOL      dipterous                     E
deidrasi                f    deidrogenasi       BIOL, CHIM   dehydrase
deidrocolesterolo            m                 BIOL, CHIM   dehydrocholesterol
deidroepiandrosterone          m    DHEA           BIOL, CHIM   dehydroepiandrosterone     DHEA
deidrogenasi              f                 BIOL, CHIM   dehydrogenase
del genere              #m               BIOL     generic                       E
del piede               #m               BIOL     pedal                        E
delaminazione             f                BIOL     delamination
delezione               f                BIOL     deletion
delfinidina              f                BIOL, CHIM  delphinidin
deltoide               agg               BIOL     deltoid
demolire               tr   degradare        BIOL     to break down
dendrofisi              f                BOT     dendrophysis
dendrogramma             m                BIOL     dendrogram
dendroide               agg               BOT     dendroid
dendrotossina             f                BIOL     dendrotoxin
denitrificatore            agg               BIOL     denitrificating
denitrificazione           f                BIOL     denitrification
denitrificazione biologica      f                BIOL     biological denitrification
dentato                agg               BIOL     dentate, dentigerous
dentellato              agg               BIOL     crenate, serrate
dentellato finemente         agg               BIOL     serrulate                      E
depauperato              agg               BIOL     depauperate
deposito organico           m                BIOL     organic deposit
depressione da consanguineità     f                BIOL     inbreeding depression
depressione da inbreeding       f                BIOL     inbreeding depression
deproteinizzare            tr               BIOL, CHIM  to deproteinize
deproteinizzazione          f                BIOL, CHIM  deproteinization
depurinazione             f                BIOL, CHIM  depurination
derepressione             f                BIOL     derepression
deriva genetica            f                BIOL     genetic drift
deriva meiotica            f                BIOL     meiotic drive
dermatomo               m                BIOL     dermatome
desamminasi              f                BIOL, CHIM  deaminase
desensibilizzare           tr               BIOL     to desensitize
desensibilizzazione          f                BIOL     desensitization
desensibilizzazione dei recettori   f                BIOL     receptor desensitization
desmina                f                BIOL, CHIM  desmin
desmolasi               f                BIOL, CHIM  desmolase
desmosoma               m                BIOL     desmosome
desmosterolo             m                BIOL, CHIM  desmosterol
desoso                m                BIOL, CHIM  deoxy sugar
desossi-               pref              BIOL     deoxy-
desossiadenosina           f                BIOL, CHIM  deoxyadenosine
desossicolato             m                BIOL, CHIM  deoxycholate
desossicorticosterone         m                BIOL, CHIM  deoxycorticosterone
desossicortisolo           m                BIOL, CHIM  deoxycortisol
desossiemoglobina           f                BIOL, CHIM  deoxyhaemoglobin deoxyhemoglobin
desossiribonucleasi          f   DNase          BIOL, CHIM  deoxyribonuclease        DNase
desossiribonucleico          agg               BIOL, CHIM  deoxyribonucleic
desossiribonucleoproteina       f                BIOL, CHIM  deoxyribonucleoprotein
desossiribonucleoside         m                BIOL, CHIM  deoxyribonucleoside
desossiribonucleotide         m                BIOL, CHIM  deoxyribonucleotide
desossiribosio            m   desossiriboso      BIOL, CHIM  deoxyribose
desossiribovirus           m                BIOL, CHIM  deoxyribovirus
desossitimidilato           m                BIOL, CHIM  deoxythymidilate
desossizucchero            m                BIOL, CHIM  deoxy sugar
destino cellulare           m                BIOL     cell fate
destrana               f   destrano         BIOL, CHIM  dextran
destranasi              f                BIOL, CHIM  dextranase
destrano               m                BIOL, CHIM  dextran
destrina               f                BIOL, CHIM  dextrin, dextrine, starch gum
destrorso               agg               BIOL     dextrorse
destrosio               m   glucosio         BIOL, CHIM  dextrose
determinante ereditario        m                BIOL     hereditary determinant
determinato da batteri        agg               BIOL     bacteriogenic, bacterogenous            E
determinazione del glucosio      f                BIOL, CHIM  glucose determination, determination of glucose
determinazione del sesso       f                BIOL     sex determination
determinazione fenotipica del sesso  f                BIOL     phenotypic sex determination
detossicazione            f                BIOL, CHIM  detoxification
detritivoro              agg               BIOL     detrivorous
deutencefalo             m                BIOL     >> diencefalo
deutoplasma              m                BIOL     deutoplasm, yolk
deviazione              f                BIOL
                       differenziazione evolutiva      deviation
deviazione radiale          f                BIOL     radial deviation
deviazione ulnare           f                BIOL     ulnar deviation
di controllo             #m               BIOL     control             attr.
DI50                     dose infettiva al 50%  BIOL     ID50              Infective Dose 50
diacilglicerolo            m                BIOL     dyacylglycerol
diacinesi               f                BIOL     diakinesis
diade                 f                BIOL     dyad
diaforasi               f                BIOL, CHIM  diaphorase
diageotropismo            m                BIOL     diageotropism
diagramma di Hill           m                BIOL, CHIM  Hill plot
diamminossidasi            f                BIOL, CHIM  diamine oxidase
diapausa               f                BIOL     diapause
diastasi               f                BIOL, CHIM  diastase
diastasico              agg               BIOL     diastatic
diastema               m                BIOL     diastema
diazotrofo              agg               BIOL     diazotroph, diazotrophic
diazotrofo              m                BIOL     diazotroph
dibromoaplisiatossina         f                BIOL, CHIM  debromoaplysiatoxin
dicentrico              agg               BIOL     dicentric
dicogamia                   f                BIOL       dichogamy
dicotiledone                 agg               BOT        dicotyledonous
dicotiledone                 f                BOT        dicotyledon
dicotomia                   f                BIOL       dichotomy
dicromatico                  agg               BIOL       dichromatic
didimo                    agg               BIOL       didymous
diencefalo                  m                BIOL       diencephalon
diesterasi                  f                BIOL, CHIM    diesterase
dieta                     f                BIOL       diet
dietetica                   f                BIOL       dietetics
dietetico                   agg               BIOL       dietary
differenziale di selezione          m                BIOL       selection differential
differenziamento               m                BIOL       differentiation
differenziamento               m                BIOL       differentiation
differenziamento cellulare          m                BIOL       cell differentiation
differenziamento della superficie cellulare  m                BIOL       cell-surface differentiation
differenziamento embrionale          m                BIOL       embryonic differentiation
differenziamento genetico           m                BIOL       genetic differentiation
differenziare                 tr                BIOL       to differentiate
differenziarsi in zigote           pron               BIOL       to embryonate
difiletico                  agg               BIOL       dyphyletic
difosfodiammina                f                BIOL, CHIM    thiamin diphosphate
difosfopiridinnucleotide           m   DPN            BIOL, CHIM    diphosphopyridine nucleotide  DPN
difosfotiammina                f                BIOL, CHIM    diphosphothiamine
digenesi                   f                BIOL       digenesis
digerire                   tr                BIOL       to digest
digestione                  f                BIOL       digestion
digestione metanica              f                BIOL       methane digestion
digitale                   f                BOT        digitalis
digitonina                  f                BIOL, CHIM    digitonin
diglucoside                  m                BIOL, CHIM    diglucoside
diidrossifenilalanina             f                BIOL, CHIM    dihydroxyphenylalanine
diidrouracile                 m                BIOL, CHIM    dihydrouracil
diiodotirosina                f                BIOL, CHIM    diiodotyrosine
dimero                    agg               BIOL       dimerous
dimorfismo                  m                BIOL       dimorphism
                           presenza di due tipi di individui con caratteristiche diverse
dimorfismo sessuale              m                BIOL       sexual dimorphism
dimorfo                    agg               BIOL       dimorphous
dinamica di popolazioni            f                BIOL       population dynamics
dinocario                   m                BIOL       dinokaryon
dinucleotide                 m                BIOL, CHIM    dinucleotide
dioecio                    agg               BIOL       dioecious
dioico                    agg               BIOL       dioicus
diossigenasi                 f                BIOL, CHIM    dioxygenase
dipendenza dall'ancoraggio          f                BIOL       anchorage dependence
dipeptidasi                  f                BIOL, CHIM    dipeptidase
dipeptide                   m                BIOL, CHIM    dipeptide
diplobionte                  m                BIOL       diplobiont
diplococco                  m                BIOL       diplococcus           pl. diplococci
diplofase                   f                BIOL       diplophase
diploide                   agg               BIOL       diploid
diploidia                   f                BIOL       diploidy
diploidizzazione               f                BIOL       diploidization
diplonte                   m                BIOL       diplont
diplosoma                   m                BIOL       diplosome
diplotene                   m                BIOL       diplotene
disaccaridasi                 f                BIOL, CHIM    disaccharidase
disaccaride                  m                BIOL, CHIM    disaccharide
disaccaride non riducente           m                BIOL, CHIM    non-reducing disaccharide
disaccaride riducente             m                BIOL, CHIM    reducing disaccharide
disaccoppiamento               m                BIOL       uncoupling
disassimilazione               f                BIOL, CHIM    disassimilation, deassimilation
discendenza                  f                BIOL       bloodline, lineage
discendenza cellulare             f                BIOL       cell lineage
disco basale                 m                BIOL       basal disc
discoblastula                 f                BIOL       discoblastula
discogastrula                 f                BIOL       discogastrula
discoidale                  agg               BIOL       discoid, discoidal
disgenesi ibrida               f                BIOL       hybrid dysgenesis
disgiunzione                 f                BIOL       disjunction
disidratare                  tr                BIOL, CHIM    to dehydrate
disidratato                  agg               BIOL, CHIM    dehydrated
disidratazione                f   di organismo       BIOL       dehydration           of an organism
disintossicazione               f                BIOL, CHIM    detoxification
dispersione della popolazione         f                BIOL       population dispersion
disposizione antiparallela          f                BIOL       antiparallel disposition
disposizione asimmetrica           f                BIOL       asymmetric disposition, asymmetrical disposition
disposizione assiale             f                BIOL       axiation
disposizione simmetrica            f                BIOL       symmetric disposition, symmetrical disposition
disseminazione virale             f                BIOL       viral shedding
disseminulo                  m                BIOL       disseminule
dissezione genetica              f                BIOL       genetic dissection
dissezione mutazionale            f                BIOL       mutational dissection
dissociazione microbica            f                BIOL       bacterial dissociation
distale                    agg               BIOL       distal
distanza del centromero            f                BIOL       centromere distance
distanza di mappa               f                BIOL       map distance
distanza evolutiva              f                BIOL       evolutionary distance
distanza genetica           f                BIOL       genetic distance
distanza genotipica          f                BIOL       genotypic distance
distico                agg               BIOL       distichous
ditipo non parentale          m   NPD            BIOL       non-parental ditype      NPD
ditipo parentale            m   PD            BIOL       parental ditype        PD
dittero                agg               BIOL       dipterous
dittiosoma               m                BIOL       dictyosome
diureide                m                BIOL, CHIM    diureide
diurno                 agg               BIOL       diurnal
divaricato               agg               BIOL       divaricate
divergenza adattativa         f                BIOL       adaptive divergence
divergenza evolutiva          f                BIOL       evolutionary divergence
diverticolo di Meckel         m                BIOL       Meckel's diverticulum
diverticolo pancreatico        m                BIOL       pancreatic diverticulum
divisione cellulare          f                BIOL       cell division
dizigotico               agg               BIOL       dizygotic
dizionario dei codoni         m                BIOL       codon dictionary
DNA                  m                acido      DNA
                       Desoxyribonucleic Acid, BIOL desossiribonucleico             Deoxyribonucleic Acid
DNA a copia unica           m                BIOL       single-copy DNA
DNA a sequenza semplice        m                BIOL       simple-sequence DNA
DNA a sequenze ripetitive interposte  m                BIOL       interspersed repeated sequence DNA
DNA circolare             m                BIOL       circular DNA
DNA complementare           m   cDNA           BIOL       complementary DNA       cDNA
DNA donatore              m                BIOL       donor DNA
DNA eteroduplex            m                BIOL       heteroduplex DNA
DNA ricombinante            m                BIOL       recombinant DNA
DNA ripetitivo             m                BIOL       repetitive DNA
DNA spaziatore             m                BIOL       spacer DNA
DNA-ligasi               m                BIOL       DNA ligase
DNA-polimerasi             m                BIOL       DNA polymerase
doccia neurale             f                BIOL       neural fold
dogma centrale             m                BIOL       central dogma
dolabriforme              agg               BIOL       dolabriform
dolicolo                m                BIOL       dolichol
dolioforme               agg               BIOL       dolioform
domanda biochimica di ossigeno     f   BOD                    biochemical oxygen demand
                                    BIOL, CHIM, AMBIENTE              BOD
domanda chimica di ossigeno      f   COD                    chemical
                                    BIOL, CHIM, AMBIENTE oxygen demand       COD
domanda totale di ossigeno       f   TOD                    total oxygen demand
                                    BIOL, CHIM, AMBIENTE              TOD
dominante               agg               BIOL       dominant
dominanza               f                BIOL       dominance
dominanza incompleta          f                BIOL       incomplete dominance
donazione di plasmide         f                BIOL       plasmid donation
dopa                  f                BIOL, CHIM    dopa
dopa                                  BIOL, CHIM    DOPA
                       dihydroxyphenylalanine, diidrossifenilalanina               dihydroxyphenylalanine
dopamina                f                BIOL, CHIM    dopamine
dopa-ossidasi             f                BIOL, CHIM    DOPA-oxidase
doppia elica              #f               BIOL       double helix
doppia fecondazione          #f               BIOL       double fertilization
doppia fecondazione          f                BOT       double fertilization
doppio dosaggio            #m               BIOL       doubling dose
doppio incrocio            #m               BIOL       double cross
dormiente               agg               BOT       dormant
dormiente               agg               BIOL       dormant
dormienza               f                BIOL       dormancy
dormienza               f                BOT       dormancy
dose genica              f                BIOL       gene dose
dotto arterioso            m                BIOL       ductus arteriosus
dotto del mesonefro          m                BIOL       mesonephric duct
dotto di Botallo            m                BIOL       Botallo's duct
dotto di Müller            m                BIOL       Müller's duct
dotto di Wolff             m                BIOL       Wolffian duct
dotto venoso              m                BIOL       ductus venosus
DPN                     difosfopiridinnucleotide BIOL, CHIM    DPN              Diphosphopyridine Nucleotide
dulciacquicolo             agg               BIOL       freshwater           attr.
duplicare               tr               BIOL       to duplicate, to replicate
duplicazione              f                BIOL       duplication, replication
duplicazione cellulare         f                BIOL       cell duplication
duplicazione semiconservativa     f                BIOL       semiconservative replication
duplicazione tandem          f                BIOL       tandem replication
eccitabile               agg               B
                       sensibile alla stimolazioneIOL       excitable
ecdisone                m                BIOL, CHIM    ecdysone
ecdisteroide              m                BIOL, CHIM    ecdysteroid
ecdisterone              m                BIOL, CHIM    ecdysterone
echinocromo              m                BIOL, CHIM    echinochrome
ecidio                 m                BOT       aecidium, aecium
ecidioconidio             m                BOT       aecidiospore, aeciospore
ecidiospora              f                BOT       aecidiospore, aeciospore
ecofene                m                BIOL       ecophene
ecogenetica              f                BIOL       ecogenetics
ecotipo                m                BIOL       ecotype
ecotossicologia            f                BIOL       ecotoxicology
ectoblasto               m                BIOL       ectoblast
ectoderma               m                BIOL       ectoderm
ectoderma neurale           m                BIOL       neural ectoderm
ectoenzima               m                BIOL, CHIM    ectoenzyme
ectogenesi               f                BIOL       ectogenesis
ectomero                m                BIOL       ectomere
ectomesoblasto             m                BIOL       ectomesoblast
ectomesoderma                m          BIOL     ectomesoderm
ectoparassita                m          BIOL     ectoparasite
ectoplasma                 m          BIOL     ectoplasm
ectoplasmatico               agg         BIOL     ectoplasmic
ectotermo                  m          BIOL     ectotherm
ectotrofico                 agg         BIOL     ectotrophic
edafico                   agg         BIOL     edaphic
edafon                   m          BIOL     edaphon
eduzione                  f          BIOL     eduction
effetto §collo di bottiglia§        m          BIOL     population bottleneck
effetto battericida             m          BIOL     bactericydal effect
effetto Bohr                m          BIOL, CHIM  Bohr effect
effetto citopatico             m          BIOL     cytopathic effect
effetto del fondatore            m          BIOL     founder effect
effetto di posizione            m          BIOL     position effect
effetto eterotropo             m          BIOL, CHIM  heterotropic effect
effetto materno               m          BIOL     maternal effect
effetto omotropo              m          BIOL, CHIM  homotropic effect
effetto Pasteur               m          BIOL, CHIM  Pasteur effect
effettore                  m          BIOL, CHIM  effector
effettore allosterico            m          BIOL, CHIM  allosteric effector
efficienza di integrazione         f          BIOL     integration efficiency
effuso                   agg         BOT     effuse
egestione                  f          BIOL     egestion
elaborato                  m          BIOL     elaborate, secretion
elaborazione                f          BIOL     elaboration
elaborazione                f   digestione  BIOL     digestion
elaborazione                f   secrezione  BIOL     secretion
elastasi                  f          BIOL, CHIM  elastase
elastina                  f          BIOL, CHIM  elastin
elemento biogeno              m          BIOL, CHIM  biogenic element
elemento biogeno fondamentale        m          BIOL, CHIM  biogenic element
elemento biogeno fondamentale primario m            BIOL, CHIM  major biogenic element
elemento biogeno fondamentale secondario  m          BIOL, CHIM  minor biogenic element
elemento chi                m          BIOL     chi element
elemento di controllo            m          BIOL     control element
elemento di risposta agli ormoni      m          BIOL, CHIM  hormone-response element
elemento in tracce             m          BIOL, CHIM  trace element
elemento oligodinamico           m          BIOL, CHIM  >> elemento in tracce
elemento presente in tracce         m          BIOL, CHIM  trace element
elemento trasponibile            m          BIOL     transposable element
elemeto traccia               m          BIOL, CHIM  trace element
elettrobiologia               f          BIOL     electrobiology
elettroforesi capillare           f          BIOL, CHIM  capillary electrophoresis
elettroforesi capillare in soluzione libera f          BIOL, CHIM  free-solution capillary electrophoresis
elettroforesi in soluzione libera      f          BIOL, CHIM  free-solution electrophoresis
elettroforesi zonale            f          BIOL, CHIM  zone electrophoresis
elettroiniezione              f          BIOL     electroinjection
elettroporazione              f          BIOL     electroporation
elettrotassi                f          BIOL     electrotaxis
elettrotropismo               m          BIOL     electrotropism
elica                    f          BIOL     helix
elica alfa                 f          BIOL     alpha helix
elicasi                   f          BIOL, CHIM  helicase
eliminazione cromosomiale          f          BIOL     chromosome diminution
eliotassi                  f          BIOL     heliotaxis
eliotattico                 agg         BIOL     heliotactic
eliotropico                 agg         BIOL     heliotropic
eliotropismo                m          BIOL     heliotropism
elmintoide                 agg         BIOL     helminthoid
elmintologo                 m          BIOL     helminthologist
elmintosporina               f          BIOL, CHIM  helminthosporin
emarginato                 agg         BIOL     emarginate
ematina                   f          BIOL, CHIM  haematin        hematin
emato-                   pref        BIOL     heamato-        hemato-
ematopoiesi                 f          BIOL     >>emopoiesi
ematopoietico                agg         BIOL     haemopoietic      hemopoietic
ematopoietina                f          BIOL, CHIM  haematopoietin     hematopoietin
ematoporfirina               f          BIOL, CHIM  haematoporphyrin hematoporphyrin
embolia                   f          BIOL     emboly
embrioforo                 m   sospensore  BOT     suspensor
embriogenesi                f          BIOL     embryogenesis
embriogenesi somatica            f          BIOL     somatic embryogenesis
embrioide                  agg         BOT     embryoid
embriologia                 f          BIOL     embryology
embriologia comparata            f          BIOL     comparative embryology
embriologico                agg         BIOL     embryologic
embriologo                 m          BIOL     embryologist
embrionato                 agg         BIOL     embryonate
embrione                  m          BIOL     embryo
eme                     m          BIOL, CHIM  haem          heme
emeritrina                 f          BIOL, CHIM  haemoerythrin     hemoerythrin
emesintetasi                f          BIOL, CHIM  haem synthetase    heme synthetase
emi-                    pref        BIOL     hemi-
emicellulosa                f          BIOL, CHIM  hemicellulose
emicromo                  m          BIOL, CHIM  haemichrome      hemichrome
emina                    f          BIOL, CHIM  haemin         hemin
emisintesi                 f          BIOL, CHIM  hemisynthesis
emizigote                 agg             BIOL     hemizygous
emo-                   pref            BIOL     haemo-, haema-, haem-hemo-, hema-, hem-
emobilirubina               f              BIOL, CHIM  haemobilirubin    hemobilirubin
emocianina                f              BIOL, CHIM  haemocyanin     hemocyanin
emoconio                 m              BIOL, CHIM  haemoconium     hemoconium
emocromo                 m              BIOL, CHIM  haemochrome     hemochrome
emocromogeno               m              BIOL, CHIM  haemochromogen hemochromogen
emoglobina                f              BIOL, CHIM  haemoglobin     hemoglobin
emoglobina fetale             f              BIOL, CHIM  foetal haemoglobin fetal hemoglobin
emolisi                  f              BIOL     haemolysis      hemolysis
emolisi alfa               f              BIOL     alpha haemolysis   alpha hemolysis
emolisi beta               f              BIOL     beta haemolysis   beta hemolysis
emolisina                 f              BIOL, CHIM  haemolysin      hemolysin
emopessina                f              BIOL, CHIM  haemopexin      hemopexin
emopoiesi                 f              BIOL     haemopoiesis     hemopoiesis
emopoietico                agg             BIOL     haemopoietic     hemopoietic
emopoietina                f              BIOL, CHIM  haemopoietin     hemopoietin
emoproteina                f              BIOL, CHIM  haemoprotein     hemoprotein
emosiderina                f              BIOL, CHIM  haemosiderin     hemosiderin
emotossina                f              BIOL, CHIM  haemotoxin      hemotoxin
emotrofo                 m              BIOL, CHIM  haemotrophe     hemotrophe
emulsina                 f              BIOL, CHIM  emulsin
encefalina                f              BIOL, CHIM  enkephalin
endarco                  agg             BOT     endarch
endemico                 agg             BIOL     endemic
endemismo                 m              BIOL     endemism
endocitobiosi               f              BIOL     endocytobiosis
endocitosi                f              BIOL     endocytosis
endocorpuscolare             agg             BIOL     endocorpuscular
endoderma                 m              BIOL     endoderm
endoenzima                m              BIOL, CHIM  endoenzyme
endoenzima batterico           m              BIOL, CHIM  bacterial endoenzyme
endogamia                 f              BIOL     inbreeding
endogamia                 f              BIOL     endogamy
endogamia                 f              BOT     endogamy
endogamico                agg             BIOL     endogamic
endogamo                 agg             BIOL     endogamous
endogenesi                f              BIOL     endogenesis
endogeno                 agg             BIOL     endogenous
endogenoto                m              BIOL     endogenote
endomeninge                f              BIOL     endomeninx
endomicorriza               f   pl. endomicorrizae  BIOL                     pl. endomicorrizae, micorrizae
                                          endomycorrhiza, endotrophic mycorrhiza
endomitosi                f              BIOL     endomitosis
endonucleasi               f              BIOL, CHIM  endonuclease
endonucleasi di restrizione        f              BIOL, CHIM  restriction endonuclease
endopeptidasi               f              BIOL, CHIM  endopeptidase
endoperosside               m              BIOL, CHIM  endoperoxide
endoplasma                m              BIOL     endoplasm
endoreduplicazione            f              BIOL     endoreduplication
endorfina                 f              BIOL, CHIM  endorphin
endosoma                 m              BIOL     endosome
endosperma                m              BOT     endosperm
endospora                 f              BIOL     endospore
endospora batterica            f              BIOL     bacterial endospore
endostatina                f              BIOL, CHIM  endostatin
endotermo                 m              BIOL     endotherm
endotossina                f              BIOL, CHIM  endotoxin
endotrofico                agg             BIOL     endotrophic
energia biochimica            f              BIOL     biochemical energy
enfiato                  agg             BIOL     inflated
enhancer                 m ingl           BIOL     enhancer
enocianina                f              BIOL, CHIM  enocyanin
enolasi                  f              BIOL, CHIM  enolase
ensiforme                 agg             BIOL     ensiform
enterobatterio              m              BIOL     enterobacterium         pl. enterobacteria
enterochinasi               f              BIOL, CHIM  enterokinase
enteropeptidasi              f              BIOL, CHIM  enteropeptidase
enterotossina               f              BIOL, CHIM  enterotoxin
enterovirus                m              BIOL     enterovirus
entipia                  f              BIOL     entypy
entoblasto                m              BIOL     entoblast
entoderma                 m              BIOL     entoderm
entomogeno                agg             BIOL     entomogenous
entomologia                f              BIOL     entomology
entomologia economica           f              BIOL     economic entomology
entomologico               agg             BIOL     entomologic, entomological
entomologo                m              BIOL     entomologist
enucleare                 tr             BIOL     to enucleate
envelope                 m ingl           BIOL     envelope
enzima                  m              BIOL, CHIM  enzyme
enzima adattativo             m              BIOL, CHIM  adaptive enzyme
enzima allosterico            m              BIOL, CHIM  allosteric enzyme
enzima amilolitico            m              BIOL, CHIM  amylolytic enzyme
enzima attivatore             m              BIOL, CHIM  activating enzyme
enzima autolitico             m              BIOL, CHIM  autolytic enzyme
enzima batterico             m              BIOL, CHIM  bacterial enzyme
enzima costitutivo            m              BIOL, CHIM  constitutive enzyme
enzima della riparazione per escissione  m              BIOL, CHIM  excision enzyme
enzima di Dubos         m               BIOL, CHIM Dubos enzyme
enzima di restrizione      m               BIOL, CHIM restriction enzyme, restriction endonuclease
enzima digestivo        m               BIOL, CHIM digestive enzyme
enzima eterotropo        m               BIOL, CHIM heterotropic enzyme
enzima extracellulare      m               BIOL, CHIM extracellular enzyme
enzima fotoriattivante     m               BIOL, CHIM photoreactivating enzyme
enzima gastrico         m               BIOL, CHIM gastric enzyme
enzima ibrido          m               BIOL, CHIM hybrid enzyme
enzima idrolitico        m               BIOL, CHIM hydrolytic enzyme
enzima inducibile        m               BIOL, CHIM inducible enzyme
enzima intracellulare      m               BIOL, CHIM intracellular enzyme
enzima omotropo         m               BIOL, CHIM homotropic enzyme
enzima pancreatico       m               BIOL, CHIM pancreatic enzyme
enzima precoce         m               BIOL, CHIM early enzyme
enzima proteolitico       m               BIOL, CHIM proteolytic enzyme
enzimatico           agg              BIOL, CHIM enzymatic
enzimologia           f               BIOL, CHIM enzymology
enzimologico          agg              BIOL, CHIM enzymological
eosinofilo           m               BIOL    eosinophil
eparina             f               BIOL, CHIM heparin
epiandrosterone         m               BIOL, CHIM epiandrosterone
epiassiale           agg              BIOL    epaxial
epiblasto            m               BIOL    epiblast
epibolia            f               BIOL    epiboly
epidermide           f               BIOL    epidermis
epigastrio           m               BIOL    epigaster
epigenesi            f               BIOL    epigenesis
epigenetica           f               BIOL    epigenetics
epigenetico           agg              BIOL    epigenetic
epigenotipo           m               BIOL    epigenotype
epilimnio            m               BIOL    epilimnion
epimerasi            f               BIOL, CHIM epimerase
epimero             m   di embrione       BIOL    epimere              of an embryo
epimiocardio          m               BIOL    epimyocardium           pl. epimyocardia
epinefrina           f               BIOL, CHIM epinephrine
epiplancton           m               BIOL    epiplankton
episoma             m               BIOL    episome
episperma            m               BOT    testa, seed coat
epistasi            f               BIOL    epistasis
epiteliale           agg              BIOL    epithelial
epitelio            m               BIOL    epithelium             pl. epitheliums, epithelia
epitelio germinale       m               BIOL    germinal epithelium
epitelio mucoso         m               BIOL    mucous epithelium
epitrichio           m               BIOL    epitrichium            pl. epitrichia
epizoico            agg              BIOL    epizoic
eponichio            m               BIOL    eponychium             pl. eponychia
eptosio             m               BIOL, CHIM heptose
eptoso             m               BIOL, CHIM heptose
eptulosio            m               BIOL, CHIM heptulose
equazione di Hardy-Weinberg   f               BIOL    Hardy-Weinberg equilibrium
equilenina           f               BIOL, CHIM equilenin
equilibrio acido-base      m               BIOL    acid-base balance, acid-base equilibrium
equilibrio biocenotico     m               BIOL    biocoenotic equilibrium
equilibrio biologico      m               BIOL    biological equilibrium
equilibrio di Hardy-Weinberg  m               BIOL    Hardy-Weinberg equilibrium, Hardy-Weinberg law
equilibrio genetico       m               BIOL    genetic equilibrium
equilibrio intermittente    m               BIOL    punctuated equilibrium
equilibrio punteggiato     m               BIOL    punctuated equilibrium
equilina            f               BIOL, CHIM equilin
equivalente di dose       agg              BIOL    dose equivalent
equivalente di dose massima   agg              BIOL    maximum dose equivalent
equorina            f               BIOL, CHIM aequorin
ER                               reticolo  ER
                   Endoplasmic Reticulum, BIOL endoplasmatico               Endoplasmic Reticulum
erbivoro            agg              BIOL    herbivorous
erbivoro            m               BIOL    herbivore, herbivorous animal
eredità             f               caratteri
                   trasmissione genetica di BIOL    heredity
eredità             f   processo genetico    BIOL    inheritance
eredità citoplasmatica     f               BIOL    cytoplasmic inheritance
eredità crociata        f               BIOL    criss-cross inheritance, X-linked inheritance
eredità del matroclino     f               BIOL    matroclinous inheritance
eredità dominante        f               BIOL    dominant inheritance
eredità extracromosomica    f               BIOL    extrachromosomal inheritance
eredità influenzata dal sesso  f               BIOL    sex-influenced inheritance
eredità intermedia       f               BIOL    intermediate inheritance
eredità legata al sesso     f               BIOL    sex-linked inheritance
eredità legata all'X      f               BIOL    X-linked inheritance
eredità legata all'Y      f               BIOL    Y-linked inheritance
eredità limitata a un sesso   f               BIOL    sex-limited inheritance
eredità materna         f               BIOL    maternal inheritance
eredità mendeliana       f               BIOL    Mendelian inheritance
eredità mista          f               BIOL    blending inheritance
eredità mitocondriale      f               BIOL    mitochondrial inheritance
eredità monofattoriale     f               BIOL    monofactorial inheritance
eredità multifattoriale     f               BIOL    multifactorial inheritance
eredità particolata       f               BIOL    particulate inheritance
eredità patroclina       f               BIOL    patroclinous inheritance
eredità per mescolamento    f               BIOL    blending inheritance
eredità poligenica       f               BIOL    polygenic inheritance
eredità quantitativa        f               BIOL     quantitative inheritance
eredità recessiva          f               BIOL     recessive inheritance
eredità uniparentale        f               BIOL     uniparental inheritance
ereditabilità            f               BIOL     heritability
ereditabilità in senso lato     f   H2*          BIOL     broad-sense heritability     H2*
ereditabilità in senso stretto   f   h2*          BIOL     narrow-sense heritabilty     h2*
ereditarietà            f               BIOL     heritability
ereditarietà dei caratteri     f               BIOL     trait heritability
ereditario             agg              BIOL     hereditary
erepsina              f               BIOL     erepsin
ergastico              agg              BIOL     ergastic
ergastoplasma            m               BIOL     ergastoplasm
ergocalciferolo           m               BIOL, CHIM  ergocalciferol
ergosterina             f               BIOL, CHIM  ergosterin
ergosterolo             m               BIOL, CHIM  ergosterol
eritrocita             m               BIOL     erythrocyte
eritrocito             m               BIOL     erythrocyte
eritrocruorina           f               BIOL, CHIM  erythrocruorin
eritrofilla             f               BIOL, CHIM  erythrophyll
eritrofilo             agg              BIOL     erythrophilous
eritrulosio             m               BIOL, CHIM  erythrulose
ermafrodita             m               BIOL     hermaphrodite
ermafroditismo           m               BIOL     bipotentiality
ermafrodito             m               BIOL     hermaphrodite
eroso                agg              BIOL     erose
errore di copiatura         m   del DNA        BIOL     copy error            of the DNA
errore di lettura          m   del DNA        BIOL     reading mistake          of the DNA
errore nella lettura di un codone  m               BIOL     codon misreading                E
escissione             f               BIOL     excision
esclusione competitiva       f               BIOL     competitive exclusion
escrescenza             f               BIOL     excrescence
escrezione             f               BIOL     excretion
esemplare              m               BIOL     specimen
esobiologia             f               BIOL     exobiology, space biology
esobiologico            agg              BIOL     exobiological
esobiologo             m               BIOL     exobiologist, space biologist
esochinasi             f               BIOL, CHIM  hexokinase
esocitosi              f               BIOL     exocytosis
esoenzima              m               BIOL, CHIM  exoenzyme
esogamia              f               BIOL     exogamy
esogamico              agg              BIOL     exogamic
esogamo               agg              BIOL     exogamous
esogastrula             f               BIOL     exogastrula
esogeno               agg              BIOL     exogenous
esoincrocio             m               BIOL     outbreeding
esone                m               BIOL     exon
esonucleasi             f               BIOL, CHIM  exonuclease
esopeptidasi            f               BIOL, CHIM  exopeptidase
esosamina              f               BIOL, CHIM  hexosamine
esosio               m               BIOL, CHIM  hexose
esosio fosfato           m               BIOL, CHIM  hexose phosphate
esoso                m               BIOL, CHIM  hexose
esospora              f               BOT     exospore
esosporio              m               BOT     exosporium
esotossina             f               BIOL, CHIM  exotoxin
esperimento biologico        m               BIOL     bioassay, biological assay
espianto              m               BIOL     explant
espressione errata         f               BIOL     misexpression
espressione genica         f               BIOL     gene expression
espulsione delle spore       f               BOT     abjection
essudare              intr             BIOL     to exude
essudato              m               BOT     slime flux
essudato              m               BIOL     exudate
esterasi              f               BIOL, CHIM  esterase
estinzione della fauna       f               BIOL     faunal extinction
estinzione di massa         f               BIOL     mass extinction
estinzione massiva         f               BIOL     massive extinction
estirpare              tr              BIOL
                      mediante operazione chirurgica   to extirpate
estradiolo             m               BIOL, CHIM  oestradiol      estradiol
estraneo              agg              BIOL     foreign
estraneo alla specie        agg              BIOL     foreign to the species
estratto acellulare         m               BIOL     cell-free extract
estremità 3'            f               BIOL     trailer
estremità 5'            f               BIOL     leader
estremità coesiva          f               BIOL     cohesive terminus
estriolo              m               BIOL, CHIM  oestriol       estriol
estroflessione           f               BIOL     extroversion
estrogeno              m               BIOL, CHIM  oestrogen       estrogen
estrone               m               BIOL, CHIM  oestrone       estrone
estrorso              agg              BOT     extrorse
età                 f               BIOL     age
età gestazionale          f               BIOL     gestational age
eteroallele             m               BIOL     heteroallele
eteroauxina             f               BIOL, CHIM  heteroauxin, auxin
eteroblastico            agg              BIOL     heteroblastic
eterocarion             m               BOT     heterokaryon
eterocariosi            f               BOT     heterokaryosis
eterocariotipo           m               BIOL     heterokaryotype
eterocisti             f               BOT     heterocyst
eterococcolita           m               BIOL     heterococcolith
eteroconte             m               BIOL     heterokont
eterocromatina           f               BIOL     heterochromatin
eterocromatina costitutiva     f               BIOL     constitutive heterochromatin
eterocromatina facoltativa     f               BIOL     facultative heterochromatin
eterocromosoma           m               BIOL     allosome
eterodimero             m               BIOL, CHIM  heterodimer
eteroduplex             m               BIOL     heteroduplex
eteroduplice            m               BIOL     heteroduplex
eterogamete             m               BIOL     heterogamete
eterogametia            f               BIOL     heterogamety
eterogametia femminile       f               BIOL     female heterogamety
eterogametia maschile        f               BIOL     male heterogamety
eterogamia             f               BIOL     heterogamy
eterogamico             agg              BIOL     heterogamic
eterogamo              agg              BIOL     heterogamous
eterogeneità            f               BIOL     heterogeneity
eterogenesi             f               BIOL     heterogenesis
eterogeno              agg              BIOL     heterogenous
eteroico              agg              BIOL     heteroecious
eterolecitico            agg              BIOL     heterolecithal
eterologo              agg              BIOL     heterologous
eteromorfo             agg              BIOL     heteromorphic
eteromorfosi            f               BIOL     heteromorphosis
eteropicnosi            f               BIOL     heteropycnosis
eteroplastico            agg              BIOL     heteroplastic
eteroploidia            f               BIOL     heteroploidy
eteroploidismo           m               BIOL     heteroploidy
eteropolisaccaride         m               BIOL, CHIM  heteropolysaccharide
eterosi               f               BIOL     heterosis
eterosporia             f               BOT     heterospory
eterotopia             f               BIOL     heterotopy, heterotopia
eterotopico             agg              BIOL, CHIM  heterotopic
eterotrofo             agg              BIOL     heterotrophic
eterotrofo             m               BIOL     heterotroph
eterozigote             agg              BIOL     heterozygous
eterozigote             m               BIOL     heterozygote
eterozigotico            agg              BIOL     heterozygous
etionina              f               BIOL, CHIM  ethionine
etologia              f               BIOL     ethology
etologico              agg              BIOL     ethological
etologo               m               BIOL     ethologist
eucariote              m               BIOL     eukaryote
eucariotico             agg              BIOL     eukaryotic
eucromatina             f               BIOL     euchromatin
eufenica              f               BIOL     euphenics
eugenetica             f               BIOL     eugenics
eugenia               f               BIOL     eugenics
eugenica              f               BIOL     eugenics
euglobulina             f               BIOL, CHIM  euglobulin
eumitosi              f               BIOL     eumitosis
euploide              agg              BIOL     euploid
euploidia              m               BIOL     euploidy
euriplastico            agg              BIOL     euryplastic
euritermo              m               BIOL     eurytherm
eusaprobicità            f               BIOL     eusaprobity
eutelia               f               BIOL     eutely
eutenica              f               BIOL     euthenics
eutrofia              f               BIOL     eutrophy
eutrofico              agg              BIOL     eutrophic
eutrofizzare            tr               BIOL     to eutrophicate
eutrofizzazione           f               BIOL     eutrophication
evoluto               agg              BIOL     evolved
evoluzione             f               BIOL     evolution
evoluzione a mosaico        f               BIOL     mosaic evolution
evoluzione bloccata         f               BIOL     arrested evolution
evoluzione coincidente       f               BIOL     coincidental evolution
evoluzione convergente       f               BIOL     convergent evolution
evoluzione divergente        f               BIOL     divergent evolution
evoluzione esplosiva        f               BIOL     explosive evolution
evoluzione filetica         f               BIOL     phyletic evolution
evoluzione organica         f               BIOL     organic evolution
evoluzione orizzontale       f               BIOL     horizontal evolution
evoluzione parallela        f               BIOL     parallel evolution
evoluzione quantica         f               BIOL     quantum evolution
evolvon               m               BIOL     evolvon
exogamia              f               BIOL     exogamy
exogenote              m               BIOL     exogenote
extracellulare           agg              BIOL     extracellular
eziolamento             m               BOT     etiolation
ezioplasto             m               BOT     etioblast
fabbisogno biochimico di ossigeno  m               BIOL, CHIM  Biochemical Oxygen Demand   BOD
fabbisogno biologico di ossigeno  m               BIOL, CHIM  Biological Oxygen Demand    BOD
FAD                    flavinadenindinucleotide BIOL, CHIM  FAD              Flavin Adenine Dinucleotide
fago                m               BIOL     phage, bacteriophage
fago litico             m               BIOL     lytic phage
fago mu               m               BIOL     mu phage
fago T                     m                 BIOL     T phage
fagocita                    m                 BIOL     phagocyte
fagocitina                   f                 BIOL, CHIM  phagocytin
fagocito                    m                 BIOL     phagocyte
fagocitosi                   f                 BIOL     phagocytosis
fagolisosoma                  m                 BIOL     phagolysosome
fagosoma                    m                 BIOL     phagosome
falciforme                   agg                BIOL     falciform
fallotossina                  f                 BIOL, CHIM  phallotoxin
famiglia                    f                 BIOL
                            nella classificazione tassonomica    family
famiglia di codoni               f                 BIOL     codon family
famiglia di geni                f                 BIOL     gene family
famiglia genica                f                 BIOL     gene family
familiare                   agg                BIOL     familial
farinoso                    agg                BIOL     farinose, farinaceous
farnesolo                   m                 BIOL, CHIM  farnesol
fasciazione                  f                 BOT      fasciation
fasciculina                  f                 BIOL     fasciculin
fase di latenza                f    in microbiologia     BIOL     lag phase             in microbiology
fase di latenza                f    in virologia       BIOL     latent phase, latent period    in virology
fase di lettura aperta             f                 BIOL     open reading frame
fase di lettura occlusa            f                 BIOL     closed reading frame
fase letale effettiva             f                 BIOL     effective lethal phase
fase stazionaria                f    nella cromatografia    BIOL, CHIM  stationary phase          in chromatography
fattore                    m                 BIOL, CHIM  factor
fattore additivo                m                 BIOL, CHIM  additive factor
fattore antiemofilico             m    AHF            BIOL, CHIM  antihaemophilic factor       AHF
                                                            antihemophilic factor
fattore antiterminazione            m                 BIOL, CHIM  antitermination factor
fattore di allungamento            m                 BIOL, CHIM  elongation factor
fattore di Christmas              m                 BIOL, CHIM  Christmas factor
fattore di concentrazione           m                 BIOL, CHIM  concentration factor
fattore di crescita              m                 BIOL, CHIM  growth factor
fattore di distacco              m                 BIOL, CHIM  release factor
fattore di fertilità              m                 BIOL, CHIM  fertility factor
fattore di Hageman               m                 BIOL, CHIM  Hageman factor
fattore di inibizione             m                 BIOL, CHIM  inhibiting factor
fattore di inibizione             m                 BIOL, CHIM  inhibiting factor
fattore di inizio               m                 BIOL, CHIM  initiation factor
fattore di promozione della mitosi       m    MPF            BIOL, CHIM  mitosis-promoting factor      MPF
fattore di resistenza             m                 BIOL, CHIM  R factor, resistant factor
fattore di rilascio              m                 BIOL, CHIM  releasing factor
fattore di rilascio della melanotropina    m    MRF            BIOL, CHIM  melanotropin-releasing factor
fattore di rilascio della prolattina      m                 BIOL, CHIM
                            PRF, Prolactin-Releasing Factor     prolacting-releasing factor    PRF
fattore di rilascio della somatotropina    m    SRF            BIOL, CHIM  somatotropin-releasing factor
fattore di rilascio dell'ormone corticotropo m                  BIOL, CHIM  corticotropin-releasing hormone
fattore di rilascio ipotalamico        m                 BIOL, CHIM  hypothalamic releasing factor
fattore di rischio               m                 BIOL     risk factor
fattore di Stuart               m                 BIOL, CHIM  Stuart factor
fattore di terminazione            m                 BIOL, CHIM  termination factor
fattore di trascrizione            m                 BIOL, CHIM  transcription factor
fattore di trasferimento della resistenza m                   BIOL, CHIM  resistance transfer factor
fattore F                   m                 BIOL, CHIM  F factor
fattore inibente                m                 BIOL, CHIM  inhibiting factor
                        m
fattore inibente il rilascio della malanotropina    MIF            BIOL, CHIM  melanotropin release-inhibiting factor
fattore inibente il rilascio di prolattina   m                 BIOL,
                            PIF, Prolactin-Inhibiting Factor CHIM  Prolactin-Inhibiting Factor    PIF
fattore intrinseco               m                 BIOL, CHIM  intrinsic factor
                        m
fattore ipotalamico di rilascio della corticotropina  CRF            BIOL, CHIM  corticotropin-releasing factor
fattore latte                 m                 BIOL, CHIM  milk factor
fattore multiplo                m                 BIOL, CHIM  multiple factor
fattore natriuretico atriale          m    ANF            BIOL, CHIM  atrial natriuretic factor
fattore R                   m    fattore di resistenza   BIOL, CHIM  R factor, resistance factor
fattore Rh                   m    Rh            BIOL, CHIM  Rh factor
fattore RTF                  m                 BIOL, CHIM  regeneration and tolerance factor
fattore RTF                  m                 BIOL, CHIM  resistance transfer factor
fattore stabilizzante della fibrina      f    FSF            BIOL, CHIM  fibrin-stabilizing factor     FSF
fattore tessutale               m                 BIOL, CHIM  tissue factor
faucale                    agg                BIOL     faucal
fecondare                   tr                BIOL     to fertilize, to inseminate
fecondazione                  f                 BIOL     fertilization, fecundation
fecondazione                  f                 BOT      pollination
fecondazione assistita             f                 BIOL     assisted fertilization
fecondazione doppia              f                 BOT      double fertilization
fecondazione in vitro             f    FIV            BIOL     in-vitro fertilization
fecondazione incrociata            f                 BIOL     cross- fertilization
fecondità                   f                 BIOL     fecundity
fedeltà del codone               f                 BIOL     codon fidelity
feedback negativo               m                 BIOL     negative feedback
feedback positivo               m                 BIOL     positive feedback
fellema                    m                 BOT      phellem, cork
felloderma                   m                 BOT      phelloderm
fellogeno                   m                 BOT      phellogen
fenestrazione                 f                 BIOL     fenestration
fenilalanina                  f                 BIOL, CHIM  phenylalanine
fenocopia                   f                 BIOL     phenocopy
fenogenetica                  f                 BIOL     phenogenetics
fenomeno di Lyon                m                 BIOL     Lyon phenomenon
fenotipico                   agg                BIOL     phenotypical, phenotypic
fenotipizzazione                f                 BIOL     phenotyping
fenotipizzazione molecolare  f    BIOL     molecular phenotyping
fenotipo            m    BIOL     phenotype
feoplasto           m    BIOL     pheoplast
fermentabile          agg   BIOL     fermentable
fermentativo          agg   BIOL     fermentative
fermentatore          m    BIOL     fermenter, fermentor
fermentatore anaerobico    m    BIOL     anaerobic fermenter, anaerobic fermentor
fermentazione         f    BIOL     fermentation
fermentazione acetica     f    BIOL     acetic fermentation
fermentazione acetonbutilica  f    BIOL     acetobutylic fermentation
fermentazione acetonica    f    BIOL     acetone fermentation
fermentazione aerobica     f    BIOL     aerobic fermentation
fermentazione alcolica     f    BIOL     alcoholic fermentation
fermentazione alcoolica    f    BIOL     alcoholic fermentation
fermentazione anaerobica    f    BIOL     anaerobic fermentation
fermentazione batterica    f    BIOL     bacterial fermentation
fermentazione butirrica    f    BIOL     butyric fermentation
fermentazione metanica     f    BIOL     methane fermentation
fermentazione propionica    f    BIOL     propionic fermentation
fermentazione putrida     f    BIOL     putrefactive fermentation
fermentescibile        agg   BIOL     fermentable
fermentescibilità       f    BIOL     fermentability
fermento            m    BIOL, CHIM  ferment
feromone            m    BIOL     pheromone
ferredoxina          f    BIOL, CHIM  ferredoxin
ferricromo           m    BIOL     ferrichrome
ferrimicina          f    BIOL     ferrimycin
ferriporfirina         f    BIOL, CHIM  ferriporphyrin
ferritina           f    BIOL, CHIM  ferritin
ferrobatterio         m    BIOL     iron bacterium          pl. iron bacteria
ferroporfirina         f    BIOL, CHIM  ferroporphyrin
ferroproteina         f    BIOL, CHIM  iron-binding protein
ferroprotoporfirina      f    BIOL, CHIM  iron protoporphyrin, ferroprotoporphyrin
fertilità           f    BIOL     fertility
fertilizina          f    BIOL, CHIM  fertilizin
fessura branchiale       f    BIOL     branchial cleft
fessura faringea        f    BIOL     pharyngeal cleft
fessura iomandibolare     f    BIOL     hyomandibular cleft
feto              m    BIOL     foetus         fetus
fialospora           f    BOT     phialospore
fibra del fuso         f    BIOL     spindle fiber
fibra di collagene       f    BIOL     collagen fibre
fibra nervosa         f    BIOL     nerve fiber
fibrilla            f    BIOL     fibril
fibrillare           agg   BIOL     fibrillar, fibrillose
fibrina            f    BIOL, CHIM  fibrin
fibrinasi           f    BIOL, CHIM  fibrinase
fibrinogeno          m    BIOL, CHIM  fibrinogen
fibrinoide           m    BIOL, CHIM  fibrinoid
fibrinolisina         f    BIOL, CHIM  fibrinolysin, plasmin
fibroina            f    BIOL, CHIM  fibroin
fibronectina          f    BIOL, CHIM  fibronectin
ficobilina           f    BIOL, CHIM  phycobilin
ficobionte           m    BOT     phycobiont
ficocianina          f    BIOL, CHIM  phycocyanin
ficocianobilina        f    BIOL, CHIM  phycocyanobilin
ficoeritrina          f    BIOL, CHIM  phycoerythrin
ficoeritrobilina        f    BIOL, CHIM  phycoerythrobilin
filamento antisenso      m    BIOL     antisense strand
filamento assiale       m    BIOL     axial filament
filamento codificante     m    BIOL     sense strand
filamento guida        m    BIOL     leading strand
filamento in ritardo      m    BIOL     lagging strand
filamento intermedio      m    BIOL     intermediate filament
filamento negativo       m    BIOL     minus strand
filamento positivo       m    BIOL     plus strand
filamento senso        m    BIOL     sense strand
filiforme           agg   BIOL     filiform
filloptosi           f    BOT     leaf drop
filogenesi           f    BIOL     phylogeny, philogenesis
filtrazione biologica     f    BIOL     biologic filtration
fimbriato           agg   BIOL     fimbriate, fimbriated
fingerprint          m ingl  BIOL     fingerprint
fingerprinting genetico    m ingl  BIOL     genetic fingerprinting
fisiologia           f    BIOL     physiology
fisiologia ecologica      f    BIOL     ecological physiology
fisiologico          agg   BIOL     physiological
fisiologo           m    BIOL     physiologist
fissare            tr    BIOL, CHIM  to fix
fissazione del carbonio    f    BIOL, CHIM  carbon fixation
fissazione dell'azoto     f    BIOL, CHIM  nitrogen fixation
fissazione di mutazione    f    BIOL, CHIM  mutation fixation
fissione            f    BIOL     fission
fissione binaria        f    BIOL     binary fission
fitasi             f    BIOL, CHIM  phytase
fitness            f    BIOL     fitness
fitness darwiniana       f    BIOL     Darwinian fitness
fitness inclusiva       f    BIOL     inclusive fitness
fitness relativa         f                BIOL     relative fitness
fitoalessina           f                BIOL, CHIM  phytoalexin
fitocromo            m                BIOL, CHIM  phytochrome
fitoemoagglutinina        f                BIOL                phytolectin
                                        phytohaemagglutinin,phytohemagglutinin
fitormone            m                BIOL, CHIM  plant hormone
fitosterolo           m                BIOL, CHIM  phytosterol
fitotossico           agg               BIOL     phytotoxic
fitotossina           f                BIOL, CHIM  phytotoxin
flabellato            agg               BIOL     flabellate
flagellato            agg               BIOL     flagellate
flagellazione          f                BIOL     flagellation
flagelliforme          agg               BIOL     flagellate
flagellina            f                BIOL     flagellin
flagello             m                BIOL     flagellum             pl. flagella
flavano             m                BIOL, CHIM  flavan
flavanolo            m                BIOL, CHIM  flavanol
flavanone            m                BIOL, CHIM  flavanone
flavina             f                BIOL, CHIM  flavin
flavinadenindinucleotide     m    FAD           BIOL, CHIM  Flavin Adenine Dinucleotide    FAD
flavinmononucleotide       m                BIOL, CHIM  flavin mononucleotide, riboflavin 5-phosphate
flavobatterio          m                BIOL     flavobacterium           pl. flavobacteria
flavone             m    colorante del flavone  BIOL, CHIM  flavone
flavonoide            m                BIOL, CHIM  flavonoid
flavonolo            m                BIOL, CHIM  flavonol
flavoproteina          f                BIOL, CHIM  flavoprotein
flebotassi            f                BIOL     phlebotaxis
fleomicina            f                BIOL     phleomycin
flessibile            agg   di stelo        BOT     flexuous, flexuose         of a stem
flessione            f                BIOL     flexion
flessuoso            agg   di stelo        BOT     flexuous, flexuose         of a stem
flessura             f    curvatura        BIOL     flexure
flessura cervicale        f                BIOL     cervical flexure
flessura cranica         f                BIOL     cranial flexure
flocculare            agg               BIOL     flocculate
flocculare            intr               BIOL     to flocculate
flora              f                BOT     flora
fluorocromasia          f                BIOL     fluorochromasia
flusso di variabilità      m                BIOL     flow of variability
flusso genico          m                BIOL     gene flow
foglietto embrionale       m                BIOL     germ layer
foglietto germinativo      m                BIOL     germ layer
folico              agg               BIOL, CHIM  folic
follicolare           agg               BIOL     folliculate
follicolo            m                BIOL     follicle
follicolo dentale        m                BIOL     dental sac
footprinting           m ingl  impronta        BIOL     footprinting
forame              m                BIOL     foramen
forame ovale           m                BIOL     foramen ovale
forame subsettale        m                BIOL     foramen primum
foramen             m                BIOL     foramen
forcella di replicazione     f                BIOL     replicating fork
forcuto             agg               BIOL     furcate
forma biologica         f                BIOL     biologic form
forma involutiva         f                BIOL     involution form
forma L             f                BIOL     L form, L organism
formamidasi           f                BIOL, CHIM  formamidase
formilmetionina         f                BIOL, CHIM  formyl methionine
formula dentaria         f                ZOOL     dental formula
foro               m                BIOL     foramen
forza evolutiva         f                BIOL     evolutionary force
fosfatasi            f                BIOL, CHIM  phosphatase
fosfatasi acida         f                BIOL, CHIM  acid phosphatase
fosfatasi alcalina        f                BIOL, CHIM  alkaline phosphatase
fosfatidil inositolo       m                BIOL, CHIM  phosphatidyl inositol
fosfatidil inositolo bifosfato  m    PIP2          BIOL, CHIM  phosphatidyl inositol-4,5, bisphosphate
fosfatidilserina                         BIOL, CHIM  phosphatidylserine
fosfoadenosinfosfosolfato    m    PAPS          BIOL, CHIM  phosphoadenosine phosphosulphate  PAPS
fosfoammidasi          f                BIOL, CHIM  phosphoamidase, phosphamidase
fosfocalcico           agg               BIOL     phosphocalcic
fosfochinasi           f                BIOL, CHIM  phosphokinase
fosfocolina           f                BIOL, CHIM  phosphocholine
fosfocreatina          f                BIOL, CHIM  phosphocreatine
fosfoglucoisomerasi       f                BIOL, CHIM  phosphoglucoisomerase
fosfoglucomutasi         f                BIOL, CHIM  phosphoglucomutase
fosfogluconico          agg               BIOL, CHIM  phosphogluconic
fosfolambano           m                BIOL     phospholamban
fosfolipasi           f                BIOL, CHIM  phospholipase
fosfolipide           m                BIOL, CHIM  phospholipid
fosfomonoesterasi        f                BIOL, CHIM  phosphomonoesterase
fosfoproteina          f                BIOL, CHIM  phosphoprotein
fosforilasi           f                BIOL, CHIM  phosphorylase
fosforilazione ossidativa    f                BIOL, CHIM  oxidative phosphorylation
fosforolisi           f                BIOL, CHIM  phosphorolysis
fossetta             f    foveola         BIOL     foveola
fossetta olfattiva        f                BIOL     olfactory pit
fossetta olfattoria       f                BIOL     olfactory pit
fossile vivente         m                BIOL     living fossil
fotoautotrofo          agg               BIOL     photoautotrophic
fotobiologia         f                BIOL       photobiology
fotobiologico         agg               BIOL       photobiological
fotocettore          m                BIOL       photoreceptor
fotoeterotrofo facoltativo  m                BIOL       facultative photoheterotroph
fotofilo           agg               BIOL       photophilic
fotofobo           agg               BIOL       photophobic
fotofosforilasi        f                BIOL, CHIM    photophosphorylase
fotofosforilazione      f                BIOL, CHIM    photophosphorylation
fotoinibizione        f                BOT        photoinhibition
fotomorfogenesi        f                BIOL       photomorphogenesis
fotopigmento         m                BIOL       photopigment
fotorecettore         m                BIOL       photoreceptor
fotorespirazione       f                BIOL, CHIM    photorespiration
fotoriattivante        agg               BIOL       photoreactivating
fotoriattivazione       f                BIOL       photoreactivation
fotosensibilizzante      agg               BIOL       photosensitizing
fotosensibilizzare      tr                BIOL       to photosensitize
fotosintesi          f                BIOL       photosynthesis
fotosintesi batterica     f                BIOL       bacterial photosynthesis
fotosintesi clorofilliana   f                BIOL       chlorophyllian photosynthesis
fotosintetico         agg               BIOL       photosynthetic
fotosintetizzare       tr                BIOL       photosynthesize
fotosistema I         m                BIOL, CHIM    photosystem I
fotosistema II        m                BIOL       photosystem II
fototassi           f                BIOL       phototaxis
fototassia          f                BIOL       phototaxis
fototattismo         m                BIOL       phototaxis
fototrofo           m                BIOL       phototroph
fototropico          agg               BIOL, CHIM    phototropic
fototropismo         m                BIOL       phototropism
fovea             f                BIOL       fovea
foveola            f                BIOL       foveola
foveolato           agg               BIOL       foveolate
fragmoplasto         m                BIOL       phragmoplast
fragmosoma          m                BIOL       phragmosome
frammentazione        f                BOT        fragmentation
frammentazione        f                BIOL       fragmentation
frammento di Okazaki     m                BIOL       Okazaki fragment
frammento di restrizione   m                BIOL, CHIM    restriction fragment
frazionamento della dose   m                BIOL       dose fractionation
frequenza allelica      f                BIOL       allele frequency
frequenza dell'allele     f                BIOL       allele frequency
frequenza di ricombinazione  f                BIOL       recombination frequency
frequenza genotipica     f                BIOL       genotype frequency
fruticoso           agg               BIOL       fruticose
fruttosio           m                BIOL, CHIM    fructose
FSF                              fattore stabilizzante della fibrina
                  Fibrin-Stabilizing Factor, BIOL, CHIM    FSF               Fibrin-Stabilizing Factor
FSH                              BIOL, CHIM    FSH
                  Follicle-Stimulating Hormone, ormone follicolo stimolante          Follicle-Stimulating Hormone
fuco             m                BOT        kelp
fucoidina           f                BIOL, CHIM    fucoidin
fucoxantina          f                BIOL, CHIM    fucoxanthin
fucsinofilo          agg               BIOL       fuchsinophile
fulcrato           agg               BIOL       fulcrate
fumagillina          f                BIOL       fumagillin
fumarasi           f                BIOL, CHIM    fumarase
fungiforme          agg               BIOL       fungiform
fungino            agg               BIOL       fungal
fungo             m                BIOL       fungus             pl. fungi
furanosio           m                BIOL, CHIM    furanose
fusiforme           agg               BIOL       fusiform
fusione cellulare       f                BIOL       cell fusion
fusione di protoplasti    f                BIOL       protoplast fusion
fusione genica        f                BIOL       gene fusion
fusione post meiotica     f                BIOL       postmeiotic fusion
fuso             m                BIOL       spindle
fuso acromatico        m                BIOL       achromatic spindle
fuso nucleare         m                BIOL       nucleospindle
GABA                              BIOL,
                  acido gamma-amminobutirrico CHIM       GABA              Gamma-AminoButyric Acid
galattano           m                BIOL, CHIM    galactan
galattochinasi        f                BIOL, CHIM    galactokinase
galattoglucomannano      m                BIOL, CHIM    galactoglucomannan
galattomannano        m                BIOL, CHIM    galactomannan
galattosamina         f                BIOL, CHIM    galactosamine
galattosidasi         f                BIOL, CHIM    galactosidase          galactosidase
galattoside          m                BIOL, CHIM    galactoside
galattosio          m                BIOL, CHIM    galactose
galea             f                BIOL       galea
galeato            agg               BIOL       galeate
galeiforme          agg               BIOL       galeiform, galeate
galla             f   cecidio          BOT        gall, cecidium         , pl. cecidia
gallicolo           agg               BIOL       gallicolous
galvanismo          m                BIOL       galvanism
galvanotassi         f                BIOL       galvanotaxis
galvanotropismo        m                BIOL       galvanotropism
gametangio          m                BIOL       gametangium           pl. gametangia
gamete            m                BIOL       gamete
gametofito          m                BOT        gametophyte
gametofito          m                BIOL       gametophyte
gametoforo                m                 BOT     gametophore
gametogenesi               f                 BIOL     gametogenesis
gamia                   f                 BIOL     sexual reproduction
gammaglobulina              f                 BIOL     gammaglobulin          gammaglobuline
ganglioside                m                 BIOL, CHIM  ganglioside
GAP                                     BIOL,
                         proteina attivante la GTPasi CHIM   GAP               GTPase activating protein
gap junction               f ingl              BIOL     gap junction
gastrina                 f                 BIOL, CHIM  gastrin
gastrocele                m                 BIOL     gastrocoel, archenteron
gastrula                 f                 BIOL     gastrula
gastrulazione               f                 BIOL     gastrulation
gastrulazione per invaginazione      f    embolia          BIOL     emboly
GDP                        Guanosine Diphosphate BIOL, CHIM    GDP               Guanosine Diphosphate
gelatinasi                f                 BIOL, CHIM  gelatinase
gemello                  m                 BIOL     twin
gemello dizigotico            m                 BIOL     dizygotic twin
gemello monozigotico           m    gemello monovulare    BIOL     monozygotic twin
geminato                 agg                BIOL     geminate
gemmazione                f                 BOT     gemmation
gemmazione                f                 BIOL     budding
gemmiparo                 agg                BIOL     gemmiparous
gemmula                  f                 BIOL     gemmule
gene                   m                 BIOL     gene
gene aplo-sufficiente           m                 BIOL     haplo-sufficient gene
gene autosomico              m                 BIOL     autosomic gene
gene candidato              m                 BIOL     candidate gene
gene chimerico              m                 BIOL     chimeric gene
gene codominante             m                 BIOL     codominant gene
gene complementare            m                 BIOL     complementary gene
gene composto               m                 BIOL     composite gene
gene costitutivo             m                 BIOL     constitutive gene
gene degli enzimi farmacometabolizzanti  m                 BIOL     drug-metabolizing enzyme gene, DME gene
gene del complesso di istocompatibilità  m                 BIOL     histocompatibility gene
gene di controllo             m                 BIOL     control gene
gene di controllo dello sviluppo     m                 BIOL     developmental control gene
gene di regolazione            m                 BIOL     regulatory gene, regulator gene
gene dominante              m                 BIOL     dominant gene
gene duplicato              m                 BIOL     duplicate gene
gene emizigote              m                 BIOL     hemizygous gene
gene extranucleare            m                 BIOL     extranuclear gene
gene housekeeping             m                 BIOL     housekeeping gene
gene ibrido                m                 BIOL     hybrid gene
gene intensificatore           m                 BIOL     enhancer gene
gene interrotto              m                 BIOL     split gene
gene interruttore             m                 BIOL     switch gene
gene knockin               m                 BIOL     gene knockin
gene knockout               m                 BIOL     gene knockout
gene leaky                m                 BIOL     leaky gene
gene letale                m                 BIOL     lethal gene
gene maggiore               m                 BIOL     major gene
gene mobile                m                 BIOL     jumping gene
gene modificatore             m                 BIOL     modifier gene
gene modulatore negativo         m                 BIOL     dilution gene
gene mutabile               m                 BIOL     mutable gene
gene mutante               m                 BIOL     mutant gene
gene mutante leaky            m                 BIOL     leaky mutant gene
gene olandrico              m                 BIOL     holandric gene
gene omeotico               m                 BIOL     homeotic gene
gene operatore              m                 BIOL     operator gene
gene pleiotropico             m                 BIOL     pleiotropic gene
gene precoce               m                 BIOL     early gene
gene recessivo              m                 BIOL     recessive gene
gene regolatore              m                 BIOL     regulator gene
gene reporter               m                 BIOL     reporter gene
gene repressore              m                 BIOL     repressor gene
gene scanning               m                 BIOL     gene scanning
gene secretore              m                 BIOL     secretor gene
gene sharing               #m ingl              BIOL     gene sharing
gene silente               m                 BIOL     silent gene
gene soppressore             m                 BIOL     suppressor gene
gene soppressore di tumore        m                 BIOL     tumor suppressor gene
gene sovrapposto             m                 BIOL     overlapping gene
gene split                m                 BIOL     split gene
gene strutturale             m                 BIOL     structural gene
gene subletale              m                 BIOL     semilethal gene
gene suicida               m                 BIOL     suicidal gene
gene tardivo               m                 BIOL     late gene
gene trasportabile            m                 BIOL     jumping gene
genealogia                f                 BIOL     genealogy
genealogico                agg                BIOL     genealogical
generazione                f                 BIOL     generation
generazione F1              f                 BIOL     F1 generation
generazione F2              f                 BIOL     F2 generation
generazione filiale            f                 BIOL     filial generation
generazione spontanea           f                 BIOL     spontaneous generation, abiogenesis
genere                  m    sesso di appartenenza BIOL       gender             genre
genere                  m                 BIOL
                         nella classificazione tassonomica   genus              in taxonomic classification
genetica                 f                 BIOL     genetics
genetica batterica            f             BIOL       bacterial genetics
genetica clinica             f             BIOL       clinical genetics
genetica comportamentale         f             BIOL       behavior genetics
genetica delle radiazioni        f             BIOL       radiation genetics
genetica demografica           f             BIOL       demographic genetics
genetica di popolazioni         f             BIOL       population genetics
genetica di sviluppo           f             BIOL       developmental genetics
genetica inversa             f             BIOL       reverse genetics
genetica medica             f             BIOL       medical genetics
genetica mendeliana           f             BIOL       Mendelian genetics
genetica molecolare           f             BIOL       molecular genetics
genetica psichiatrica          f             BIOL       psychiatric genetics
genetica quantitativa          f             BIOL       quantitative genetics
genetica umana              f             BIOL       human genetics
geneticamente modificato         #agg            BIOL       genetically modified
genitore ricorrente           m             BIOL       recurrent parent
genolectotipo              m             BIOL       genolectotype
genoma                  m             BIOL       genome
genoma frammentato            m             BIOL       segmented genome
genoma multicompartimentale       m             BIOL       multicompartmental genome
genomica                 f             BIOL       genomics
genomica funzionale           f             BIOL       functional genomics
genomica strutturale           f             BIOL       structural genomics
genoteca                 f             BIOL       gene bank, gene library, DNA library
                     f
genoteca di acido desossiribonucleico complementare         BIOL       DNA library
genotipo                 m             BIOL       genotype
genotipo di fondo            m             BIOL       background genotype
genotossico               agg            BIOL       genotoxic
geotropico                agg            BIOL       geotropic
geotropismo               m             BIOL       geotropism
geotropismo trasversale         m             BIOL       diageotropism
germe                  m             BIOL       germ
germe patogeno              m             BIOL       pathogen germ
germogli                 m pl            BOT       browse                      E
germoplasma               m             BIOL       germ plasm
gestazione                f             BIOL       pregnancy, gestation period
gestazione                f             BIOL       gestation period
GH                                 BIOL, CHIM
                        Growth Hormone, ormone della crescita GH                Growth Hormone
ghiandola citocrina           f             BIOL       cytocrine gland
GHRH                                BIOL, CHIM    GHRH               Growth
                        Growth Hormone-Releasing Hormone, ormone stimolante l'ormone della crescita Hormone-Releasing Hormone
giallo visivo              m             BIOL, CHIM    visual yellow
gibberellina               f             BIOL, CHIM    gibberellin
ginandromorfismo             m             BIOL       gynandromorphism, gynandromorphy
ginandromorfo              agg            BIOL       gynandromorphic, gynandromorphous
ginandromorfo              m             BIOL       gynandromorph, gynander
ginogenesi                f             BIOL       gynogenesis
ginomerogonia              f             BIOL       gynomerogony
girasi                  f             BIOL, CHIM    gyrase
giromitrina               f             BIOL       gyromitrin
giunzione aderente            f             BIOL       adhering junction
giunzione cellulare           f             BIOL       cell junction
giunzione intercellulare         f             BIOL       intercellular junction
giunzione occludente           f             BIOL       tight junction
giunzione serrata            f             BIOL       tight junction
glabro                  agg            BIOL       glabrous
gleba                  f             BOT       gleba
glicentina                f             BIOL       glicentin
gliceraldeide              f             BIOL, CHIM    glyceraldehyde
glicerato                m             BIOL, CHIM    glycerate
gliceride                m             BIOL, CHIM    glyceride
glicerofosfato              m             BIOL, CHIM    glycerophosphate
glicerolchinasi             f             BIOL, CHIM    glycerokinase
glicina                 f             BIOL, CHIM    glycine
glicobiologia              f             BIOL, CHIM    glycobiology
glicobiologico              agg            BIOL, CHIM    glycobiological
glicocalice               m             BIOL, CHIM    glycocalyx
glicociamina               f             BIOL, CHIM    glycocyamine
glicoconiugato              m             BIOL, CHIM    glycoconjugate
glicofita                f             BOT       glycophyte
glicogenesi               f             BIOL, CHIM    glycogenesis
glicogeno                m             BIOL, CHIM    glycogen
glicogenolisi              f             BIOL, CHIM    glycogenolysis
glicogenosintetasi            f             BIOL, CHIM    glycogen synthetase
glicolipide               m             BIOL, CHIM    glycolipid
glicolisi                f             BIOL, CHIM    glycolysis
glicolisi anaerobica           f             BIOL, CHIM    anaerobic glycolysis
gliconeogenesi              f             BIOL, CHIM    glyconeogenesis
glicoproteina              f             BIOL, CHIM    glycoprotein
glicosidasi               f             BIOL, CHIM    glycosidase
glicoside                m             BIOL, CHIM    glycoside
glicoside cianogenetico         m             BIOL, CHIM    cyanogenetic glycoside
glicosil                 m             BIOL, CHIM    glycosyl
glicosilazione              f             BIOL, CHIM    glycosylation
glicosio                 m             BIOL, CHIM    glycose
glicotropo                agg            BIOL, CHIM    glycotropic
glioblasto                m             BIOL       glioblast
gliossalasi               f             BIOL, CHIM    glyoxalase
gliotossina               f             BIOL, CHIM    gliotoxin
globina              f               BIOL, CHIM  globin
globoside             m               BIOL, CHIM  globoside
globulina             f               BIOL, CHIM  globulin
globulina plasmatica       f               BIOL, CHIM  serum globulin
globulo              m               BIOL     globule
globulo polare          m               BIOL     polar body
glucagone             m               BIOL, CHIM  glucagon
glucamina             f               BIOL, CHIM  glucamine
glucano              m               BIOL, CHIM  glucan
glucide              m               BIOL, CHIM  glucide
glucocerebroside         m               BIOL, CHIM  glucocerebroside
glucochinasi           f               BIOL, CHIM  glucokinase
glucocorticoide          m               BIOL, CHIM  glucocorticoid
glucocorticosteroide       m               BIOL, CHIM  glucocorticosteroid
glucogenesi            f               BIOL, CHIM  glucogenesis
glucolipide            m               BIOL, CHIM  glucolipid
glucomannano           m               BIOL, CHIM  glucomannan
gluconeogenesi          f               BIOL, CHIM  gluconeogenesis
glucopiranoside          m               BIOL, CHIM  glucopyranoside
glucosamina            f               BIOL, CHIM  glucosamine
glucosidasi            f               BIOL, CHIM  glucosidase
glucoside             m               BIOL, CHIM  glucoside
glucosiltransferasi        f               BIOL, CHIM  glucosyltransferase
glucosio             m               BIOL, CHIM  glucose
glucosio-6-fosfato        m               BIOL, CHIM  glucose-6-phosphate
glucosio-6-fosfato deidrogenasi  m               BIOL, CHIM  glucose-6-phosphate dehydrogenase
glucuronidasi           f               BIOL, CHIM  glucuronidase
glucuronide            m               BIOL, CHIM  glucuronide
glucuronolattone         m               BIOL, CHIM  glucuronolactone
glutaminasi            f               BIOL, CHIM  glutaminase
glutaminasintetasi        f               BIOL, CHIM  glutamine synthetase
glutammato            m               BIOL, CHIM  glutamate
glutammina            f               BIOL, CHIM  glutamine
glutarato             m               BIOL, CHIM  glutarate
glutatione            m               BIOL, CHIM  glutathione
glutelina             f               BIOL, CHIM  glutelin
glutenina             f               BIOL, CHIM  glutenin
glutine              m               BIOL, CHIM  gluten
glutinoso             agg              BOT     glutinous
GMP                               BIOL, CHIM  GMP
                     Guanosine Monophosphate, guanosina monofosfato             Guanosine Monophosphate
gnotobiologia           f               BIOL     gnotobiology
gnotobiologico          agg              BIOL     gnotobiological
gnotobiota            m               BIOL     gnotobiote
GnRH                              Hormone, ormone di rilascio delle gonadotropine Gonadotropin-Releasing Hormone
                     Gonadotropin-Releasing BIOL, CHIM  GnRH
gonadotropina           f               BIOL, CHIM  gonadotropin
gonadotropina corionica umana   f   HCG          BIOL, CHIM  human chorionic gonadotropin
goniautossina           f               BIOL, CHIM  gonyautoxin
gonidio              m               BIOL     gonidium
gonomeria             f               BIOL     gonomery
gonotomo             m               BIOL     gonotome
gorgonina             f               BIOL, CHIM  gorgonin
gradiente assiale         m               BIOL     axial gradient
grado di evoluzione        m               BIOL     evolution grade
gradualismo            m               BIOL     gradualism
gram-negativo           agg              BIOL     gram-negative
gram-negativo           agg              BIOL     Gram-negative
gram-positivo           agg              BIOL     Gram-positive
gram-positivo           agg              BIOL     gram-positive
grana               f               BIOL     granum               pl. grana
granulo corticale         m               BIOL     cortical granule
granulo di zimogeno        m               BIOL, CHIM  zymogen granule
granulo metacromatico       m               BIOL     metachromatic granule
granulo secretore         m               BIOL     secretory granule
granulocita            m               BIOL     granulocyte
granulocito            m               BIOL     granulocyte
granzima             m               BIOL     granzyme
grasso              m               BIOL, CHIM  fat
gravidanza            f               BIOL     pregnancy
gravitropismo           m               BOT     gravitropism
grelina              f               BIOL     ghrelin
griglia di lettura        f               BIOL     reading frame
griseina             f               BIOL     grisein
griseofulvina           f               BIOL, CHIM  griseofulvin
griseoluteina           f               BIOL     griseolutein
griseomicina           f               BIOL     griseomycin
gruppi di Lancefield       m pl             BIOL     Lancefield groups
gruppo di associazione      m               BIOL     linkage group
gruppo di complementazione    m               BIOL     complementation group
gruppo di equivalenza       m               BIOL     equivalence group
gruppo prostetico         m               BIOL, CHIM  prosthetic group
gruppo sintenico         m               BIOL     syntenic group
gruppo zimoforo          m               BIOL, CHIM  zymophore
GTP                   guanosina trifosfato  BIOL     GTP                Guanosine Triphosphate
guainato             agg              BIOL     vaginate
guanidina             f               BIOL, CHIM  guanidine
guanina              f               BIOL, CHIM  guanine
guanosina             f               BIOL, CHIM  guanosine
guanosina 3',5'-monofosfato    f   cGMP          BIOL, CHIM  3',5'- guanosine monophosphate cGMP
guanosina 5' monofosfato       f   GMP           BIOL, CHIM                   GMP
                                          5' guanylic acid, guanosine 5' monophosphate
guanosina difosfato         f   GDP           BIOL, CHIM   guanosine diphosphate      GDP
guanosina trifosfato         f               BIOL, CHIM   guanosine triphosphate
guanosinmonofosfato         m    GMP          BIOL, CHIM   guanosine monophosphate     GMP
habitat               m               BIOL      habitat
habitat sottomarino         m               BIOL      underwater habitat
habitus               m               BIOL      habitus
HCG                                 BIOL      HCG
                       Human Corionic Gonadotropin hormone, gonadotropina corionica umana Human Corionic Gonadotropin hormone
helper virus             #m               BIOL      helper virus
herpesvirus             m               BIOL      herpesvirus
HFR                                 BIOL      HFR
                       High Frequency Recombination, ricombinazione ad alta frequenza     High Frequency Recombination
hitch-hiking effect         m ingl             BIOL      hitch-hiking effect
homeobox domain           #m ingl            BIOL      homeobox domain
HPL                                 BIOL, CHIM   HPL
                       Human Placental Lactogen, ormone lattogeno placentare         Human Placental Lactogen
hybrid-arrested translation     #f ingl tipo di traduzione   BIOL      hybrid-arrested translation
IAA                     acido indoleacetico  BIOL, CHIM   IAA               IndoleAcetic Acid
ialoplasma              m               BIOL      hyaloplasm
ialoplasma              m               BIOL      hyaloplasm
ialuronato              m               BIOL, CHIM   hyaluronate
ialuronidasi             f               BIOL, CHIM   hyaluronidase
iascente               agg              BIOL      hiascent
iberiotossina            f               BIOL, CHIM   iberiotoxin
ibernante              agg              BIOL      hibernating
ibernare               intr              BIOL      to hibernate
ibridare               tr               BIOL      to hybridize
ibridazione             f               BIOL      hybridization
ibridazione introgressiva      f               BIOL      introgressive hybridization
ibrido                agg              BIOL      hybrid
ibrido                m               BIOL      hybrid
ibrido irradiato           m               BIOL      radiation hybrid
ibridoma               m               BIOL      hybridoma
icosanoide              m               BIOL, CHIM   eicosanoid
identità genetica          f               BIOL      genetic identity
idioblasto              m               BOT      idioblast
idiocromatina            f               BIOL      idiochromatin
idiogramma              m               BIOL      idiogram
idiosoma               m               BIOL      idiosome
idrasi                f               BIOL, CHIM   hydrase
idrocoria              f               BIOL      hydrochory
idrocortisone            m    cortisolo       BIOL, CHIM   hydrocortisone
idrogenasi              f               BIOL, CHIM   hydrogenase
idrogenobatterio           m               BIOL      hydrogen bacterium        pl. hydrogen bacteria
idrolasi               f               BIOL, CHIM   hydrolase
idrolisi enzimatica         f               BIOL, CHIM   enzymatic hydrolysis
idrossicorticosterone        m               BIOL, CHIM   hydrocortisone
idrossiecdisone           m               BIOL, CHIM   hydroxyecdysone
idrossilasi             f               BIOL, CHIM   hydroxylase
idrossiprolina            f               BIOL, CHIM   hydroxyproline
idrotropismo             m               BIOL      hydrotropism
ifa                 f               BOT      hypha              pl. hyphae
ifale                agg              BOT      hyphal
ifopodio               m               BOT      hyphopodium           pl. hyphopodia
igrofobo               agg              BIOL      hygrophobic
imbricato              agg              BIOL      imbricate
imenio                m               BOT      hymenium             pl. hymenia, hymeniums
imenoforo              m               BOT      hymenophore
imenopodio              m               BOT      hymenopodium
immarginato             agg              BIOL      immarginate
immigrazione             f               BIOL      immigration
immune                agg              BIOL      immune
immunochimica            f               BIOL, CHIM   immunochemistry
immunochimico            agg              BIOL, CHIM   immunochemical
immunologia             f               BIOL      immunology
immunologico             agg              BIOL      immunological
immunologo              m               BIOL      immunologist
impalcatura             f    di cromosoma      BIOL      scaffold             of a chromosome
imperforato             agg              BIOL      imperforate, inaperturate
impermeabile             agg   di strutture cellulari BIOL      impermeable           of cell structures
impermeabilità            f    di strutture cellulari BIOL      impermeability          of cell structures
impianto               m               BIOL      implantation
imprinting parentale         m ingl             BIOL      parental imprinting
impronta di protezione da nucleasi  f               BIOL      DNA footprinting
in_silico              agg              BIOL      in_silico
in_silico              avv              BIOL      in_silico
in_situ               agg              BIOL      in_situ
in_situ               avv              BIOL      in_situ
in_utero               agg              BIOL      in_utero
in_utero               avv              BIOL      in_utero
in_vitro               agg              BIOL      in_vitro
in_vitro               avv              BIOL      in_vitro
in_vivo               agg              BIOL      in_vivo
in_vivo               avv              BIOL      in_vivo
inattivare              tr   una sostanza      BIOL, CHIM   to inactivate          a substance
inattivazione            f               BIOL      inactivation
incapsidazione            f               BIOL      incapsidation
inciso                agg              BIOL      incised
incistamento             m               BIOL      encystment
includere              tr               BIOL      to embed
inclusione               f   corpo incluso     BIOL     inclusion body
inclusione cellulare          f               BIOL     cell inclusion
inclusive fitness            #f              BIOL     inclusive fitness
incolore                agg              BIOL     colourless, achromic
incombente               agg              BIOL     incumbent
incompatibile              agg              BIOL     incompatible
incompatibilità             f               BIOL     incompatibility
incrociare               tr              BIOL     to cross, to crossbreed
incrociarsi               pron             BIOL     to cross, to crossbreed
incrocio                m   risultato       BIOL     cross, crossbreed, hybrid
incrocio                m   processo        BIOL     crossing
incrocio di controllo          m               BIOL     check cross
incrocio di fagi            m               BIOL     phage cross
incrocio interrotto           m               BIOL     interrupted mating
incrocio selezionato          m               BIOL     selective breeding
indicano                m               BIOL, CHIM  indican
indicatore biologico          m               BIOL     biological indicator
indice di inibizione          m               BIOL, CHIM  inhibition index
indice mitotico             m               BIOL     mitotic index
individuazione             f               BIOL     individuation
individuo sottoposto a un trapianto   m               BIOL     graft                           E
indurimento               m               BIOL     induration
indusio                 m   membrana protettiva  BOT     indusium              pl. indusia
indusio                 m   copertura protettiva  BOT     indusium
induttore                m               BIOL     inducer
induttore di interferone        m               BIOL     interferonogen
induttore embrionale          m               BIOL     embryonic inducer
induzione embrionale          f               BIOL     embryonic induction
induzione enzimatica          f               BIOL, CHIM  enzyme induction
induzione fagica            f               BIOL     phage induction
induzione genetica           f               BIOL     genetic induction
induzione zigotica           f               BIOL     zygotic induction
inequilaterale             agg              BIOL     inequilateral
inerme                 agg              BIOL     inermous
inferiore                agg              BIOL     inferior
infettare                tr              BIOL     to infect
infezione abortiva           f               BIOL     abortive infection
infezione da virus latente       f               BIOL     latent virus infection
infezione da virus lenti        f               BIOL     slow virus infection
infezione endosimbiotica        f               BIOL     endosymbiotic infection
infezione litica            f               BIOL     lytic infection
infezione mista             f               BIOL     mixed infection
infezione virale persistente      f               BIOL     persistent virus infection
informazione genetica          f               BIOL     genetic information
informosoma               m               BIOL     informosome
infrabasale               agg              BIOL     infrabasal
ingegneria biomedica          f               BIOL     biomedical engineering
ingegneria delle proteine        f               BIOL, CHIM  protein engineering
ingegneria genetica           f               BIOL     genetic engineering
ingesta                 f pl             BIOL     ingesta
ingestione               f               BIOL     ingestion
inibitore mitotico           m               BIOL     mitotic inhibitor
inibitore suicida            m               BIOL, CHIM  suicide inhibitor
inibizione               f               BIOL     inhibition
inibizione competitiva         f               BIOL, CHIM  competitive inhibition
inibizione da contatto         f               BIOL     contact inhibition
inibizione da feedback         f               BIOL, CHIM  feedback inhibition
inibizione da prodotto finale      f               BIOL, CHIM  end-product inhibition
inibizione enzimatica          f               BIOL, CHIM  enzyme inhibition
inibizione enzimatica competitiva    f               BIOL, CHIM  competitive enzyme inhibition
inibizione enzimatica non competitiva  f               BIOL, CHIM  non-competitive enzyme inhibition
inibizione non competitiva       f               BIOL, CHIM  non-competitive inhibition
inibizione selettiva          f               BIOL, CHIM  selective inhibition, selective poisoning
inincrocio               m               BIOL     inbreeding
innato                 agg              BIOL     innate
innesco                 m               BIOL     primer
innestare                tr              BIOL     to graft
innesto                 m               BIOL     graft
inoculazione              f               BIOL     inoculation
inoculo                 m               BIOL     inoculum              pl. inocula, inoculums
inosina                 f               BIOL, CHIM  inosine
inositolo                m               BIOL, CHIM  inositol
inositolo trisfosfato          m   IP3          BIOL     inositol trisphosphate
inseminazione              f               BIOL     insemination
inserito                agg              BIOL     inserted
inserzione               f               BIOL     insertion
inserzione cefalotrica di flagelli   f               BIOL     cephalotrichous flagellation
inserzione genica            f               BIOL     gene insertion
insetticida batterico          m               BIOL     microbial insecticide
insettivoro               agg              ZOOL     insectivorous
instabilità dello sviluppo       f               BIOL     developmental instability
instabilità termica           f               BIOL     thermal instability
insulina                f               BIOL, CHIM  insulin
insulinasi               f               BIOL, CHIM  insulinase
integrasi                f               BIOL, CHIM  integrase
integrazione              f               BIOL     integration
intensificatore             m               BIOL     enhancer
interazione genica           f               BIOL     gene interaction
intercellulare             agg         BIOL     intercellular
intercromosomico            agg         BIOL     interchromosomal
interfase                f          BIOL     interphase
interfase meiotica           f          BIOL     meiotic interphase
interfase mitotica           f          BIOL     mitotic interphase
interferenza              f   virale     BIOL     interference phenomenon
interferenza negativa          f          BIOL     negative interference
interferenza positiva          f          BIOL     positive interference
interferone               m          BIOL, CHIM  interferon
intergenico               agg         BIOL     intergenic
intergenota               m          BIOL     intergenote
interleuchina              f          BIOL, CHIM  interleukin
intermedina               f          BIOL, CHIM  intermedin
intermitotico              agg         BIOL     intermitotic
interneurone              m          BIOL     interneuron
internodo                m          BIOL     internode
intero                 agg         BIOL     entire
intersegmentale             agg         BIOL     intersegmental
intersegmentario            agg         BIOL     intersegmental
interspersione             f          BIOL     interspersion
intervallo               m          BIOL     interval
intestino anteriore           m          BIOL     foregut
intestino medio             m          BIOL     midgut
intestino posteriore          m          BIOL     hindgut
intestino primitivo           m          BIOL     primitive gut
intorsione               f          BIOL     intorsion
intracellulare             agg         BIOL     intracellular
intracitoplasmatico           agg         BIOL     intracytoplasmic
intracromosomico            agg         BIOL     intrachromosomal
intraembrionale             agg         BIOL     intraembryonal
intragenico               agg         BIOL     intragenic
intramarginale             agg         BIOL     intramarginal
intraspecifico             agg         BIOL     intraspecific
intravitale               agg         BIOL     intravital
introne                 m          BIOL     intron
introrso                agg         BIOL     introrse
inulasi                 f          BIOL, CHIM  inulase
inulina                 f          BIOL, CHIM  inulin
inulinasi                f          BIOL, CHIM  inulase
invaginazione              f          BIOL     invagination
inversione               f          BIOL     inversion
inversione               f   di geni    BIOL     inversion            of genes
inversione cromosomica         f          BIOL     chromosome inversion
inversione dell'eterozigota       f          BIOL     heterozygous inversion
inversione paracentrica         f          BIOL     paracentric inversion
inversione pericentrica         f          BIOL     pericentric inversion
invertasi                f          BIOL, CHIM  invertase, invertin       sucrase, saccharase
invertina                f          BIOL, CHIM  invertin
involucro nucleare           m          BIOL     nuclear envelope
involuto                agg         BIOL     involute
involuzione               f          BIOL     involution
inzio di replicazione          m          BIOL     replication eye
iodio                  m   I       CHIM     iodine
iodio legato alle proteine       m          BIOL, CHIM  protein-bound iodine
iodopsina                f          BIOL, CHIM  iodopsin
ionoforo                m          BIOL, CHIM  ionophore
ipercromatico              agg         BIOL     hyperchromatic
iperploide               m          BIOL     hyperploid
iperploidia               f          BIOL     hyperploidy
iperploidismo              m          BIOL     hyperploidy
ipertelia                f          BIOL     hypertely
ipertonico               agg         BIOL, CHIM  hypertonic
ipertrofia               f          BIOL     hypertrophy
ipnotossina               f          BIOL, CHIM  hypnotoxin
ipoblasto                m          BIOL     hypoblast
ipocrateriforme             agg         BIOL     hypocrateriform
ipoderma                m          BOT     hypodermis
ipogeo                 agg         BIOL     hypogeous
ipomero                 m          BIOL     hypomere
ipomorfo                m          BIOL     hypomorph
ipoplancton               m          BIOL     hypoplankton
ipoploide                m          BIOL     hypoploid
ipoploidia               f          BIOL     hypoploidy
ipoploidismo              m          BIOL     hypoploidy
ipossia                 f          BIOL     hypoxia
ipostatico               agg         BIOL     hypostatic
ipotesi degli equilibri intermittenti  f          BIOL     punctated equilibrium hypothesis, punctated equilibria hypothesis
ipotesi di Lyon             f          BIOL     Lyon hypothesis
ipotesi endosimbiotica         f          BIOL     endosymbiont theory
ipotesi gradualista           f          BIOL     gradual change hypothesis, gradualsim
ipotonico                agg         BIOL, CHIM  hypotonic
ipoxantina               f          BIOL, CHIM  hypoxanthine
irradiazione              f          FIS, BIOL  irradiation
irradiazione adattativa         f          BIOL     adaptive radiation
irraggiamento              m   irradiazione  BIOL     irradiation
irsuto                 agg         BIOL     hirsute
isoaccettore              m          BIOL     isoacceptor
isoallele                m          BIOL     isoallele
isocinetico          agg                BIOL        isokinetic
isocromosoma          m                 BIOL        isochromosome
isodiametrico         agg                BIOL        isodiametric
isoenzima           m                 BIOL, CHIM     isoenzyme
isofena            f                 BIOL        isophene
isoflavone           m                 BIOL, CHIM     isoflavone
isogamete           m                 BIOL        isogamete
isogamia            f                 BIOL        isogamy
isogenico           agg                BIOL        isogeneic
isogonia            f                 BIOL        isogony
isoinerziale          agg                BIOL        isoinertial
isola sanguigna        f                 BIOL        blood island
isolamento           m     separazione       BIOL, CHIM     isolation
isolamento batterico      m                 BIOL        bacterial isolation
isolamento comportamentale   m                 BIOL        behavioural isolation behavioral isolation
isolamento genetico      m                 BIOL        genetic isolation
isolamento riproduttivo    m                 BIOL        reproductive isolation
isolato            agg                BIOL
                     che non ha più la possibilità di incrociarsi isolate
isolato            m                  possibilità di incrociarsi
                     gruppo che non ha più laBIOL         isolate
isolatore axenico       m                 BIOL        germfree isolator
isolecitico          agg                BIOL        homolecithal
isoleucina           f                 BIOL, CHIM     isoleucine
isomerasi           f                 BIOL, CHIM     isomerase
isomeria            f                 BIOL, CHIM     isomerism
isomero            agg                BIOL        isomerous
isoschizomero         m                 BIOL, CHIM     isoschizomer
isospora            f                 BIOL        isospore
isotipo            m                 BIOL        isotype
isotrapianto          m                 BIOL        isograft
ispido             agg                BIOL        hispid, strigose
istamina            f                 BIOL, CHIM     histamine
istaminico           agg                BIOL, CHIM     histaminic
istidasi            f                 BIOL, CHIM     histidase
istidina            f                 BIOL, CHIM     histidine
istochimica          f                 BIOL, CHIM     histochemistry
istodifferenziazione      f                 BIOL        histodifferentiation
istogenesi           f                 BIOL        histogenesis
istogeno            m                 BOT         histogen
istolisi            f                 BIOL        histolysis
istologia           f                 BIOL        histology
istologico           agg                BIOL        histologic
istologo            m                 BIOL        histologist
istone             m                 BIOL, CHIM     histone
istoradiografia        f                 BIOL        historadiography
iteroparità          f                 BIOL        iteroparity
iugato             agg                BIOL        jugate
kampferolo           m                 BIOL, CHIM     kaempferol
kanamicina           f                 BIOL        kanamycin
kin selection         #f ingl              BIOL
                     forma di selezione naturale         kin selection
labbro             m                 BIOL        labium               pl. labia
labbro dorsale         m                 BIOL        dorsal lip
labbro inferiore        m                 ZOOL        labium               pl. labia
labellato           agg                BIOL        labellate
labiato            agg                BIOL        labiate
labium             m                 ZOOL        labium               pl. labia
laboratorio di analisi     m                           clinical laboratory
laccasi            f                 BIOL, CHIM     laccase
laccato            agg                BIOL        laccate
lacero             agg                BIOL        lacerated
laciniato           agg                BIOL        laciniate
lacuna             f     spazio, orifizio     BIOL        lacuna
lageniforme          agg                BIOL        lageniform
lamarckismo          m                 BIOL        Lamarckism
lamina basale         f                 BIOL        basal lamina
lamina nucleare        f                 BIOL        nuclear lamina
lamporizzazione        f                 BIOL        flash pasteurization
lanatoside           f                 BIOL, CHIM     lanatoside
lanceolato           agg                BIOL        lanceolate, hastate
lanosterolo          m                 BIOL, CHIM     lanosterol
lapacolo            m                 BIOL, CHIM     lapachol
laticifero           agg                BOT         laticiferous
laticifero           m                 BOT         laticifer
lattasi            f                 BIOL, CHIM     lactase
lattatodeidrogenasi      f                 BIOL, CHIM     lactate dehydrogenase
lattescente          agg                BIOL        lactescent
lattice naturale        m                 BOT         natural latex
latticifero          agg                BOT         laticiferous
latticifero          m                 BOT         laticifer
latticodeidrogenasi      f                 BIOL, CHIM     lactic dehydrogenase
lattifero           agg                BOT         laticiferous
lattiginoso          agg    che produce lattice   BOT         lactiferous, lactescent
lattoalbumina         f                 BIOL, CHIM     lactalbumin
lattobacillo omofermentativo  m                 BIOL        homofermentative lactobacillus
lattoferrina          f                 BIOL, CHIM     lactoferrin
lattoglobulina         f                 BIOL, CHIM     lactoglobulin
lattonasi           f                 BIOL, CHIM     lactonase
lattosio            m                 BIOL, CHIM     lactose, milk sugar
lattoso            m                 BIOL, CHIM     lactose, milk sugar
lavoro dinamico        m               BIOL       dynamic work
lavoro isometrico       m               BIOL       isometric work
leader             m ingl            BIOL       leader
lecitina            f               BIOL, CHIM    lecithin
lectina            f               BIOL, CHIM    lectin
lectotipo           m               BIOL       lectotype
legame trasversale       m               BIOL       cross-link
legge biogenetica di Haeckel  f               BIOL       Haeckel's law, biogenetic law, recapitulation theory
legge del minimo        f               BIOL       law of minimum
legge di Hardy-Weinberg    f               BIOL       Hardy-Weinberg law
legge di Mendel        f               BIOL       Mendel's law
legumina            f               BIOL, CHIM    legumin
lenticella           f               BOT       lenticel
leptina            f               BIOL, CHIM    leptin
leptospira           f               BIOL       leptospira
leptosporangio         m               BOT       leptosporangium          pl. leptosporangia
leptotene           m               BIOL       leptotene
lesione            m               BIOL       lesion
letargico           agg              BIOL       lethargic
lettura            f               BIOL       reading
leucina            f               BIOL, CHIM    leucine
leucina-amminopeptidasi    f               BIOL, CHIM    leucine amino peptidase
leucocidina          f               BIOL, CHIM    leukocidin
leucocita           m               BIOL       leukocyte
leucocito           m               BIOL       leukocyte
leucocitolisina        f               BIOL, CHIM    leukocytolysin
leucoplasto          m               BOT       leucoplast
leucosina           f               BIOL, CHIM    leucosin
leucosporeo          agg              BOT       leucosporous
leucotriene          m               BIOL, CHIM    leukotriene
leucovirus           m               BIOL       leukovirus
levano             m               BIOL, CHIM    levan
levulosio           m               BIOL, CHIM    laevulose       levulose
LH                              BIOL, CHIM    LH
                   Luteinizing Hormone, ormone luteinizzante                 Luteinizing Hormone
LHRH                             BIOL, Hormone, ormone rilasciante l'ormone luteinizzante
                   Luteinizing Hormone-ReleasingCHIM    LHRH         Luteinizing Hormone-Releasing Hormone
liasi             f               BIOL, CHIM    lyase
libreria di geni        f               BIOL       gene library, genomic library
libreria genomica       f               BIOL       gene library, genomic library
lichene            m               BOT       lichen
licopene            m               BIOL, CHIM    lycopene
ligasi             f               BIOL, CHIM    ligase
ligatura            f               BIOL       ligation
ligneo             agg              BIOL       ligneous
lignina            f               BIOL, CHIM    lignin
ligninasi           f               BIOL, CHIM    ligninase
lignocellulosa         f               BIOL, CHIM    lignocellulose, wood cellulose
limbato            agg              BOT       limbate
limbo             m               BIOL       limbus
limivoro            agg              BIOL       limivorous
limnetico           agg              BIOL       limnic, limnetic
limnologia           f               BIOL       limnology
limnologico          agg              BIOL       limnologic, limnological
limnologo           m               BIOL       limnologist
limnoplancton         m               BIOL       limnoplankton
lincomicina          f               BIOL       lincomycin
linea cellulare        f               BIOL       cell lineage
linea cellulare continua    f               BIOL       continuous cell line
linea germinale        f               BIOL       germ line
linea mammaria         f               BIOL       mammary ridge
linea pura           f               BIOL       pure line
linearizzazione        f               BIOL       linearization
lineolato           agg              BIOL       lineolate
linfa             f               BOT       sap
linfa             f               BIOL       lymph
linfa ascendente        f               BOT       ascending sap, crude sap
linfa discendente       f               BOT       descending sap, elaborated sap
linfa elaborata        f               BOT       elaborated sap, descending sap
linfa grezza          f               BOT       crude sap, ascending sap
linfoblasto          m               BIOL       lymphoblast
linfocita           m               BIOL       lymphocyte
linfocita B          m               BIOL       B lymphocyte, B cell
linfocita T          m               BIOL       T lymphocyte, T cell
linfocito           m               BIOL       lymphocyte
lingbiatossina         f               BIOL, CHIM    lyngbyatoxin
lingulato           agg              BIOL       lingulate
linkage            m ingl            BIOL       linkage
linolenato           m               BIOL, CHIM    linolenate
lipasi             f               BIOL, CHIM    lipase
lipasi pancreatica       f               BIOL, CHIM    pancreatic lipase, steapsin
lipide             m               BIOL, CHIM    lipid
lipidico            agg              BIOL, CHIM    lipidic
lipocromo           m               BIOL, CHIM    lipochrome
lipofilia           f               BIOL, CHIM    lipophilicity
lipofuscina          f               BIOL, CHIM    lipofuscin
lipoide            m               BIOL, CHIM    lipoid
lipoideo            agg              BIOL, CHIM    lipoid, lipoidal
lipolisi            f               BIOL, CHIM    lipolysis
lipolitico           agg              BIOL, CHIM    lipolytic
lipopolisaccaride           m               BIOL, CHIM   lipopolysaccharide
lipoproteico              agg              BIOL, CHIM   lipoproteic
lipoproteina              f               BIOL, CHIM   lipoprotein
liposoma                m               BIOL      liposome
lipossidasi              f               BIOL, CHIM   lipoxidase
lipotropina              f               BIOL, CHIM   lipotropin
lisare                 tr               BIOL      to lyse
lisarsi                pron              BIOL      to lyse
lisi                  f               BIOL      lysis
lisigeno                agg              BIOL      lysigenous
lisina                 f               BIOL, CHIM   lysine
lisogenia               f               BIOL      lysogeny
lisogenico               agg              BIOL      lysogenic
lisosoma                m               BIOL      lysosome
lisozima                m               BIOL, CHIM   lysozyme
litico                 agg  che produce lisi    BIOL, CHIM   lytic
livello trofico            m               BIOL      trophic level
lobato                 agg              BIOL      lobate
lobo                  m               BOT      lobe
lobo                  m               BIOL      lobe
lobulo                 m               BIOL      lobule
loculare                agg              BIOL      loculate
loculo                 m               BIOL      loculus             pl. loculi
locus                 m               BIOL      locus              pl. loci
locus alteratore della segregazione  m               BIOL      segregation distorter
locus genico              m               BIOL      genetic locus
locus ortologo             m               BIOL      orthologous locus
locus paralogo             m               BIOL      paralogous locus
lofotrico               agg              BIOL      lophotrichous
long interspersed nucleotide element     catena di elementi trasponibili, LINE
                    ###m ingl           BIOL                      LINE
                                           long interspersed nucleotide element         E
longicollo               agg              BIOL      longicollous
loop                  m ingl             BIOL      loop, kink
lorato                 agg              BIOL      lorate
loricato                agg              ZOOL      loricate
LPH                                  BIOL, CHIM
                       Lipotropic Hormone, ormone lipotropo LPH                Lipotropic Hormone
LTH                                  BIOL, CHIM
                       Luteotropic Hormone, ormone luteotropo LTH               Luteotropic Hormone
luciferasi               f               BIOL, CHIM   luciferase
luciferina               f               BIOL, CHIM   luciferin
lucifugo                agg              BIOL      lucifugous
luminescenza batterica         f               BIOL      bacterial luminescence
lunato                 agg              BIOL      lunate
lunghezza minima di riconoscimento   f               BIOL      minimal recognition length
lunula                 f               BIOL      lunule
luteina                f               BIOL, CHIM   lutein
luteinico               agg              BIOL, CHIM   luteinic
luteinizzante             agg              BIOL      luteinizing
luteotropina              f               BIOL, CHIM   luteotropin
macro-                 pref              BIOL      macro-
macrociclico              agg              BIOL      macrocyclic
macrocostituente            m               BIOL, CHIM   macronutrient
macroevoluzione            f               BIOL      macroevolution
macrofagia               f               BIOL      macrophagy
macrogamete              m               BIOL      macrogamete
macroglobulina             f               BIOL, CHIM   macroglobulin
macromero               m               BIOL      macromere
macromolecola             f               BIOL      macromolecule
macromutazione             f               BIOL      macromutation
macropinocitosi            f               BIOL      macropinocytosis
macrospora               f               BIOL      macrospora
magnetotassi              f               BIOL      magnetotaxis
malicodeidrogenasi           f               BIOL, CHIM   malic dehydrogenase
maligno                agg              BIOL      malignant
maltasi                f               BIOL, CHIM   maltase
maltosio                m               BIOL, CHIM   maltose, malt sugar       maltobiose
maltosiofosforilasi          f               BIOL, CHIM   maltose phosphorylase
maltusianismo             m               BIOL      Malthusianism
mammellone               m               BOT      mamelon
mancanza di ossigeno          f               BIOL      lack of oxygen
manipolazione genetica         f               BIOL      genetic manipulation
mannano                m               BIOL, CHIM   mannan
mannosio                m               BIOL, CHIM   mannose
mannoso                m               BIOL, CHIM   mannose
mantello                m               BIOL      mantle
manubrio                m               BOT      manubrium            pl. manubria
mappa                 f               BIOL      map
mappa cromosomica           f               BIOL      chromosome map
mappa di associazione         f               BIOL      linkage map
mappa di crossing-over         f               BIOL      crossing-over map
mappa di denaturazione         f               BIOL      denaturation map
mappa di linkage            f   mappa di associazione BIOL       linkage map
mappa di restrizione          f               BIOL      restriction map
mappa di scambio            f               BIOL      crossing-over map
mappa genica              f               BIOL      gene map, genetic map
mappa presuntiva            f               BIOL      fate map
mappatura               f               BIOL      mapping
mappatura genica            f               BIOL      gene mapping
marcatore               m               BIOL      marker, landmark
marcatore genetico           m               BIOL      genetic marker
marcatura finale            f         BIOL     end labelling
marcatura per affinità         f         BIOL, CHIM  affinity labelling
marcire                 intr        BOT     to rot
marciume                m         BOT     rot
margine                 m         BIOL     ambitus
marker                 m ingl marcatore  BIOL     marker
marker biologico            m ingl       BIOL     biological marker, biomarker
mascheramento fenotipico        m         BIOL     phenotypic masking
maschile                agg        BIOL     masculine
mastigonema               m         BIOL     mastigoneme
mate killer               #m ingl      BIOL     mate killer
materiale crossreattivo         m         BIOL, CHIM  cross-reacting material
materiale genetico           m         BIOL     genetic material
maternità                f         BIOL     maternity, motherhood
materno                 agg        BIOL     maternal
mating type               #m ingl      BIOL     mating type
matrice cellulare            f         BIOL     cell matrix
matrice extracellulare         f         BIOL     extracellular matrix
maturasi                f         BIOL, CHIM  maturase
maturazione               f         BIOL     maturation
maturo                 agg        BIOL     mature
mazo-                  pref        BIOL     maz-, mazo-
meccanismo di isolamento        m         BIOL     isolating mechanism
meccanismo di isolamento postzigotico  m         BIOL     postzygotic isolating mechanism
meccanismo di isolamento prezigotico  m         BIOL     prezygotic isolating mechanism
meccanismo di saldatura         m         BIOL     splicing                      E
meccanocettore             m         BIOL     mechanoreceptor
meconio                 m         BIOL     meconium
mediatore                m         BIOL, CHIM  mediator
mediatore chimico            m         BIOL, CHIM  chemical mediator
megacellulare              agg        BIOL     magnocellular
megacina                f         BIOL     megacine
megafenico               agg        BIOL     megaphenic
megaloblasto              m         BIOL     megaloblast
meiocita                m         BIOL     meiocyte
meiocito                m         BIOL     meiocyte
meiosi                 f         BIOL     meiosis
meiosi achiasmica            f         BIOL     achiasmate meiosis
meiospora                f         BIOL     meiospore
melanico                agg        BIOL, CHIM  melanin             attr.
melanina                f         BIOL, CHIM  melanin
melanogenesi              f         BIOL, CHIM  melanogenesis
melanogeno               m         BIOL, CHIM  melanogen
melanoproteina             f         BIOL, CHIM  melanoprotein
melanosoma               m         BIOL     melanosome
melata                 f         BOT     honeydew
melatonina               f         BIOL, CHIM  melatonin
mellitina                f         BIOL     mellitin
membrana                f         BIOL     membrane
membrana cellulare           f         BIOL     cell membrane, periplast
membrana del guscio           f         BIOL     shell membrane
membrana di fecondazione        f         BIOL     fertilization membrane
membrana dializzante          f         BIOL     dialysis membrane, dialyzing membrane
membrana fetale             f         BIOL     fetal membrane
membrana nucleare            f         BIOL     nuclear membrane
membrana plasmatica           f         BIOL     cell membrane, pellicle
membrana plasmatica           f         BIOL     pellicle
membrana semipermeabile         f         BIOL     semipermeable membrane
membrana vitellina           f         BIOL     vitelline membrane
membranoso               agg        BOT     scarious
menachinone               m         BIOL, CHIM  menaquinone
mendelismo               m         BIOL     Mendelism
meningococco              m         BIOL     meningococcus          pl. meningococci
meristico                agg        BIOL     meristic
meritallo                m         BIOL     merithallus, internode
meroblastico              agg        BIOL     meroblastic
merogonia                f         BIOL     merogony, andromerogony
merogonia androgenetica         f         BIOL     androgenetic merogony
merogonia diploide           f         BIOL     diploid merogony
merogonia ibrida            f         BIOL     hybrid merogony
meromiosina               f         BIOL, CHIM  meromyosin
meromiosina leggera           f         BIOL, CHIM  light meromyosin
meromiosina pesante           f         BIOL, CHIM  heavy meromyosin
meromissi                f         BIOL     meromixis
meroplancton              m         BIOL     meroplankton
merospermia               f         BIOL     merospermy
merozigote               m         BIOL     merozygote
mescolamento fenotipico         m         BIOL     phenotypic mixing
mesectoblasto              m         BIOL     mesectoblast, ectomesoblast
mesectoderma              m         BIOL     mesectoderm
mesencefalo               m         BIOL     midbrain, mesencephalon
mesenchima               m         BIOL     mesenchyme
mesendoderma              m         BIOL     mesendoderm
mesentoderma              m         BIOL     mesentoderm
mesobilirubina             f         BIOL, CHIM  mesobilirubin
mesobilirubinogeno           m         BIOL, CHIM  mesobilirubinogen
mesobiliverdina             f         BIOL, CHIM  mesobiliverdin
mesoblasto               m         BIOL     mesoblast
mesocardio              m                BIOL     mesocardium
mesoderma               m                BIOL     mesoderm
mesoderma secondario         m                BIOL     secondary mesoderm
mesoderma somatico          m                BIOL     somatic mesoderm
mesoderma splancnico         m                BIOL     splanchnic mesoderm
mesofilo               agg               BIOL     mesophilic
mesofilo               m                BIOL     mesophile
mesolecitico             agg               BIOL     mesolecithal
mesomero               m                BIOL     mesomere
mesonefro               m                BIOL     mesonephros
mesorchio               m                BIOL     mesorchium
mesorene               m                BIOL     mesonephros
mesosoma               m                BIOL     mesosome
mesotelio               m                BIOL     mesothelium
messaggero monocistronico       m                BIOL, CHIM  monocistronic messenger
messaggero policistronico       m                BIOL, CHIM  polycistronic messenger
metabolico              agg               BIOL, CHIM  metabolic
metabolismo              m                BIOL, CHIM  metabolism
metabolismo basale          m                BIOL, CHIM  basal metabolism
metabolismo batterico         m                BIOL, CHIM  bacterial metabolism
metabolismo cellulare         m                BIOL, CHIM  cell metabolism, cellular metabolism
metabolismo dei carboidrati      m                BIOL, CHIM  carbohydrate metabolism
metabolismo dei lipidi        m                BIOL, CHIM  lipid metabolism
metabolismo del calcio        m                BIOL, CHIM  calcium metabolism
metabolismo del ferro         m                BIOL, CHIM  iron metabolism
metabolismo del glucosio       m                BIOL, CHIM  glucose metabolism
metabolismo energetico        m                BIOL, CHIM  energy metabolism
metabolismo intermedio        m                BIOL, CHIM  intermediary metabolism
metabolito              m                BIOL, CHIM  metabolite
metabolizzare             tr               BIOL, CHIM  to metabolize
metacentrico             agg               BIOL     metacentric
metacromasia             f                BIOL, CHIM  metachromasia, metachromatism
metaemoglobina            f                BIOL                methemoglobin,
                                          methaemoglobin, ferrihaemoglobin ferrihemoglobin
metafase               f                BIOL     metaphase
metafase meiotica           f                BIOL     meiotic metaphase
metafase mitotica           f                BIOL     mitotic metaphase
metagenesi              f                BIOL     metagenesis
metalloporfirina           f                BIOL, CHIM  metalloporphyrin
metalloproteasi            f                BIOL, CHIM  metalloprotease
metalloproteina            f                BIOL, CHIM  metalloprotein
metallotionina            f                BIOL, CHIM  metallothionein
metameria               f                BIOL     metamerism
metamerico              agg               BIOL     metameric
metamorfizzare            tr               BIOL     to metamorphose
metamorfizzarsi            pron              BIOL     to metamorphose
metamorfosare             tr               BIOL     to metamorphose
metamorfosarsi            pron              BIOL     to metamorphose
metamorfosi              f                BIOL     metamorphosis
metanazione              f                BIOL     methanation
metanefrina              f                BIOL, CHIM  metanephrine
metanefro               f                BIOL     metanephros
metanobatterio            m                BIOL     Methanobacter
metanogenesi             f                BIOL, CHIM  methanogenesis, bacterial methanogenesis
metanogeno              m                BIOL, CHIM  methanogen
metaplasma              m                BIOL     metaplasm
metarene               m                BIOL     metanephros
metencefalo              m                BIOL     metencephalon
metiltransferasi           f                BIOL, CHIM  methyl transferase
metionina               f                BIOL, CHIM  methionine
MHC                                  BIOL     MHC
                       Majorhistocompatibility Complex, complesso maggiore di istocompatibilità Majorhistocompatibility Complex
micelio                m                BOT      mycelium             pl. mycelia
micelio aereo             m                BOT      aerial mycelium          pl. mycelia
micella                f   particella colloidale  BIOL, CHIM  micelle
micobactina              f                BIOL, CHIM  mycobactin
micobatterio             m                BIOL     mycobacterium           pl. mycobacteria
micobionte              m                BOT      mycobiont
micomicina              f                BIOL     mycomycin
micotossina              f                BOT      mycotoxin
micro-                pref              BIOL     micro-
microaerofilo             agg               BIOL     microaerophilic
microago               m                BIOL     microneedle
microbico               agg               BIOL     microbic
microbiologia             f                BIOL     microbiology
microbiologia dei materiali tessili  f                BIOL     textile microbiology
microbiologia del petrolio      f                BIOL     petroleum microbiology
microbiologia del terreno       f                BIOL     soil microbiology
microbiologia dell'acqua       f                BIOL     water microbiology
microbiologia industriale       f                BIOL     industrial microbiology
microbiologia marina         f                BIOL     marine microbiology
microbiologico            agg               BIOL     microbiological
microbiologo             m                BIOL     microbiologist
microbo                m                BIOL     microbe
microcellula             f                BIOL     microcell
microcita               m                BIOL     microcyte
microcito               m                BIOL     microcyte
microclima              m                BIOL     microclimate
micrococco              m                BIOL     micrococcus            pl. micrococci
microcorpo              m                BIOL     microbody
microdissezione            f               BIOL       microdissection
microelemento             m               BIOL, CHIM    microelement
microevoluzione            f               BIOL       microevolution
microfagia               f               BIOL       microphagy
microfauna               f               BIOL       microfauna
microfenico              agg              BIOL       microphenic
microfibrilla             f               BIOL       microfibril
microfilamento             m               BIOL       microfilament
microfita               m               BIOL       microphyte
microflora               f               BOT       microflora
microgamete              m               BIOL       microgamete
microgametocita            m               BIOL       microgametocyte
microgametocito            m               BIOL       microgametocyte
microgametofito            m               BOT       microgametophyte
microgamia               f               BIOL       microgamy
microgenesi              f               BIOL       microgenesis
microinoculazione           f               BIOL       microinjection
micromanipolazione           f               BIOL       micromanipulation
micromero               m               BIOL       micromere
micromolecola             f               BIOL       micromolecule
micromolecolare            agg              BIOL       micromolecular
micronucleo              m               BIOL       micronucleus
microorganismo opportunistico     m               BIOL       opportunistic microorganism
micropilo               m               BIOL       micropyle
micropinocitosi            f               BIOL       micropinocytosis
microrganismo             m               BIOL       microorganism
microrganismo autoctono        m               BIOL       autochthonous microorganism
microrganismo autotrofo        m               BIOL       autothrophic microorganism
microrganismo cromogeno        m               BIOL       chromogen
microrganismo industriale       m               BIOL       industrial microorganism
microrganismo pleuropneumonia simile  m               BIOL       pleuropneumonialike organism
microrganismo pleuropneumonia-like   m               BIOL       pleuropneumonialike organism
microrganismo riducente        m               BIOL       reducing microorganism
microsoma               m               BIOL       microsome
microspike               m ingl             BIOL       microspike
microtecnica              f               BIOL       microtechnique
microtomia               f               BIOL       microtomy
microtomo               m               BIOL       microtome
                       apparecchio per ricavare sezioni da microscopio
microtomo congelatore         m               BIOL       freezing microtome
microtubulo              m               BIOL       microtubule
microvillo               m               BIOL       microvillus            pl. microvilli
midollo                m               BIOL       marrow, medulla
midollo allungato           m               BIOL       medulla
midollo osseo             m               BIOL       bone marrow
midollo spinale            m               BIOL       spinal cord
mielencefalo              m               BIOL       myelencephalon
mielina                f               BIOL, CHIM    myelin
MIF                                  BIOL, Factor, MIF                  Melanotropin release-Inhibiting Factor
                       Melanotropin release-Inhibiting CHIM fattore inibente il rilascio della malanotropina
migrazione               f   di informazione geneticaBIOL       migration             of genetic information
migrazione cromosomiale        f               BIOL       chromosome congression
mineralcorticoide           m               BIOL, CHIM    mineralocorticoid
minicell                f ingl minicellula       BIOL       minicell
minicellula              f               BIOL       minicell
minicromosoma             m               BIOL       minichromosome
miniplasmide              m               BIOL       miniplasmid
minisatellite ipervariabile      m               BIOL       hypervariable minisatellite
mioblasto               m               BIOL       myoblast
miocele                m               BIOL       myocoel
miochinasi               f               BIOL, CHIM    myokinase
mioematina               f               BIOL, CHIM    myohaematin      myohematin
miofilamento              m               BIOL       myofilament
mioglobina               f               BIOL, CHIM    myoglobin             muscle hemoglobin, myohemoglobin
mioinositolo              m               BIOL, CHIM    myoinositol
miomero                m               BIOL       myomere
miosina                f               BIOL, CHIM    myosin
miotomo                m               BIOL       myotome
miotossina               f               BIOL, CHIM    myotoxin
mircetina               f               BIOL       myrcetin
mitocondrio              m               BIOL       mitochondrion     pl. mitochondria
mitogenesi               f               BIOL       mitogenesis
mitogeno                m               BIOL       mitogen
mitomicina               f               BIOL       mitomycin
mitoplasto               m               BIOL       mitoplast
mitosi                 f               BIOL       mitosis
mitosi anastrale            f               BIOL       anastral mitosis
mitriforme               agg              BOT       mitriform
mittico                agg              BIOL       mictic
mixameba                f               BIOL       myxamoeba       myxameba
mixomicete               m               BIOL       myxomycete
mixoploidia              f               BIOL       mixoploidy
mixotrofo               agg              BIOL       mixotrophic
mobile                 agg              BIOL
                       capace di movimento spontaneo      motile
mobilità elettroforetica        f               BIOL, CHIM    electrophoretic mobility
modello a mosaico fluido        m               BIOL       mosaic model
modello del DNA            m               BIOL       DNA model
moderatamente ispido          #agg              BIOL       hispidulous                        E
modificazione             f               BIOL       modification
modificazione post-traduzionale    f               BIOL       post-translational modification
molecola di adesione cellulare   f   CAM           BIOL      cellulal adhesion molecule CAM
molecola ibrida          f               BIOL, CHIM   hybrid molecule
molecola segnale          f               BIOL, CHIM   signal molecule
moltiplicazione          f               BIOL      replication
moltiplicazione cellulare     f               BIOL      cell replication
moltiplicazione vegetativa     f               BOT       vegetative multiplication
monera               f               BIOL      moneron          pl. monera
moniliforme            agg              BIOL      moniliform
monoamminoossidasi         f               BIOL, CHIM   monoamine oxidase
monoblasto             m               BIOL      monoblast
monocellulare           agg              BIOL      monocellular
monochina             f               BIOL, CHIM   monokine
monocito              m               BIOL      monocyte
monofagia             f               BIOL      monophagy
monofago              agg              BIOL      monophagous
monofilamento           m               BIOL      monofilament
monofiletico            agg              BIOL      monophyletic
monofiletismo           m               BIOL      monophyletism
monogenesi             f               BIOL      monogenesis
monogenetico            agg              BIOL      monogenetic
monogenico             agg              BIOL      monogenic
monogonia             f               BIOL      monogony
monoibrido             m               BIOL      monohybrid
monoicismo             m               BOT       monoecism
monoico              agg              BOT       monoecious
monoico              agg              BIOL      monoecious
monomiale             agg              BIOL
                     di classificazione tassonomica      monomial          in taxonomic classification
monomico              agg              BIOL
                     di classificazione tassonomica      monomial          in taxonomic classification
monomorfo             agg              BIOL      monomorphic, monomorphous
mononucleato            agg              BIOL      mononuclear, mononucleate
monoploide             agg              BIOL      monoploid
monosaccaride           m               BIOL, CHIM   monosaccharide
monosifonato            agg              BIOL      monosiphonous
monosoma              m               BIOL      monosome
monosomia             f               BIOL      monosomy
monosomico             agg              BIOL      monosomic
monospermico            agg              BOT       monospermous
monospermo             agg              BOT       monospermous
monostomo             m               BIOL      monostome
monotipo              m               BIOL      monotype
monotrico             agg              BIOL      monotrichous
morente              agg              BIOL      moribund
morfo               m               BIOL      morph
morfogene             m               BIOL      morphogene
morfogenesi            f               BIOL      morphogenesis
morfogeno             m               BIOL, CHIM   morphogen
morfologia             f               BIOL      morphology
morfologico            agg              BIOL      morphological
moribondo             agg              BIOL      moribund
morte genetica           f               BIOL      genetic death
morte somatica           f               BIOL      somatic death
morula               f               BIOL      morula
mosaicismo             m               BIOL      mosaicism
mosaico              m   chimera         BIOL      mosaic
mosaico cromosomiale        m               BIOL      chromosomal mosaic
mosaico di non disgiunzione    m               BIOL      non-disjunction mosaic
mosaico di ricombinazione     m               BIOL      recombination mosaic
motilità              f               BIOL      motility
motilità batterica         f               BIOL      bacterial motility
motilità strisciante        f               BIOL      gliding motility
movimento ameboide         m               BIOL      amoeboid movementameboid movement
movimento cellulare        m               BIOL      cell movement
movimento ciclico intracellulare  m               BIOL      cyclosis                     E
movimento ciliare         m               BIOL      ciliary movement
movimento intracellulare      m               BIOL      cell movement
movimento morfogenico       m               BIOL      morphogenetic movement
MPF                                BIOL, CHIM   MPF
                     Mitosis-Promoting Factor, fattore di promozione della mitosi    Mitosis-Promoting Factor
MRF                                BIOL, fattore rilascio
                     Melanotropin-Releasing Factor,CHIM di MRF della melanotropina    Melanotropin-Releasing Factor
mRNA                               BIOL
                     messenger RNA, RNA messaggero      mRNA            messenger RNA
MSH                                BIOL      MSH
                     Melanocyte-Stimulating Hormone, ormone stimolante i melanociti   Melanocyte-Stimulating Hormone
mucigel              m               BIOL, CHIM   mucigel
mucigeno              m               BIOL, CHIM   mucigen
mucillagine            f               BOT       mucilage
mucillaginoso           agg              BOT       mucilaginous
mucina               f               BIOL, CHIM   mucin
mucoide              agg              BIOL, CHIM   mucoid
mucoide              m               BIOL, CHIM   mucoid
mucolitico             agg              BIOL, CHIM   mucolytic
mucopolisaccaride         m               BIOL, CHIM   mucopolysaccharide
mucoproteina            f               BIOL, CHIM   mucoprotein
mucoso               agg              BIOL      mucous
mucronato             agg              BIOL      mucronate
mucrone              m               BIOL      mucro           pl. mucrones
muffa               f               BIOL      mildew, mould
muffa mucillaginosa cellulare   f               BIOL      cellular slime mold
multicellulare           agg              BIOL      multicellular
multicipite            agg              BIOL      multicipital
multifido             agg              BIOL      multifid
multiloculare            agg              BIOL       multilocular
multimero              m               BIOL, CHIM    multimer
munito di labello          agg              BIOL       labellate                     E
munito di piccole valve       agg              BIOL       valvulate                     E
muramidasi              f               BIOL, CHIM    muramidase
mureina               f               BIOL, CHIM    murein
muriforme              agg              BIOL       muriform
muschiato              agg              BIOL       musk             attr.
muta                 f               BIOL       molting
mutagenesi per inserzione      f               BIOL       insertion mutagenesis
mutageno               agg              BIOL       mutagenic
mutageno               m               BIOL       mutagen
mutante               agg              BIOL       mutant
mutante               m               BIOL       mutant
mutante allelico           m               BIOL       allelic mutant
mutante asporogenico         m               BIOL       asporogenic mutant
mutante auxotrofico         m               BIOL       auxotrophic mutant
mutante costitutivo         m               BIOL       constitutive mutant
mutante di cell-lineage       m               BIOL       cell-lineage mutant
mutante letale condizionale     m               BIOL       conditional-lethal mutant
mutante sensibile alla temperatura  m               BIOL       temperature-sensitive mutant
mutasi                f               BIOL, CHIM    mutase
mutazione              f               BIOL       mutation
mutazione amber           f               BIOL       amber mutation
mutazione condizionale        f               BIOL       conditional mutation
mutazione costitutiva        f               BIOL       constitutive mutation
mutazione cromosomica        f               BIOL       chromosomal mutation
mutazione da radiazioni       f               BIOL       radiomutation
mutazione debole           f               BIOL       weak mutation
mutazione di senso          f               BIOL       missense mutation
mutazione di soppressione      f               BIOL       suppressor mutation
mutazione eterocronica        f               BIOL       heterochronic mutation
mutazione frameshift         f               BIOL       frameshift mutation
mutazione genetica          f               BIOL       genetic mutation
mutazione genica           f               BIOL       gene mutation
mutazione instabile         f               BIOL       unstable mutation
mutazione inversa          f               BIOL       reverse mutation
mutazione missense          f               BIOL       missense mutation
mutazione neutrale          f               BIOL       neutral mutation
mutazione non senso         f               BIOL       non-sense mutation
mutazione ochre           f               BIOL       ochre mutation
mutazione omeotica          f               BIOL       homeotic mutation
mutazione omonima          f               BIOL       isocoding mutation
mutazione polare           f               BIOL       polar mutation
mutazione puntiforme         f               BIOL       point mutation
mutazione sensibile al freddo    f               BIOL       cold-sensitive mutation
mutazione silente          f               BIOL       silent mutation
mutazione somatica          f               BIOL       somatic mutation
mutazione spontanea         f               BIOL       spontaneous mutation
mutone                m               BIOL       muton
mutualismo              m               BIOL       mutualism
myxovirus              m               BIOL       myxovirus
NAD                                BIOL       NAD
                      Nicotinamide-Adenine Dinucleotide, nicotinamide adenin dinucleotide  Nicotinamide-Adenine Dinucleotide
NADP                                BIOL       NADP             Nicotinamide-Adenine Dinucleotide Phosphate
                      Nicotinamide-Adenine Dinucleotide Phosphate, nicotinamide adenin dinucleotide fosfato
nannoplancton            m               BIOL       nannoplankton
nano                 m               BIOL       dwarf
nano-                pref             BIOL       nano-
nascita               f               BIOL       birth
nativo                agg              BIOL       native
naturalizzazione           f               BIOL       adaptation
naturalizzazione           f   ecesi         BIOL       naturalization
navicolare              agg              BIOL       navicular
nefrogeno              agg              BIOL       nephrogenic
nefrolisina             f               BIOL       nephrolysin
nefrotomo              m               BIOL       nephrotome
nefrotossina organospecifica     f               BIOL       nephrolysin
neomorfo               m               BIOL       neomorph
neoplastoide             agg              BIOL       neoplastoid
neotenia               f               BIOL       neoteny
neotenina              f               BIOL, CHIM    neotenin
neotipo               m               BIOL       neotype
nervoso               agg              BIOL       nervous
neuraminidasi            f               BIOL, CHIM    neuraminidase
neurapofisi             f               BIOL       neurapophysis
neurina               f               BIOL, CHIM    neurine
neurobiologia            f               BIOL       neurobiology
neurobiotassi            f               BIOL       neurobiotaxis
neuroblasto             m               BIOL       neuroblast
neurochimica             f               BIOL, CHIM    neurochemistry
neurocita              m               BIOL       neurocyte
neurocito              m               BIOL       neurocyte
neuroendocrino            agg              BIOL       neuroendocrine
neuroepidermico           agg              BIOL       neuroepidermal
neurofibrilla            f               BIOL       neurofibril
neurogenesi             f               BIOL       neurogenesis
neurogenico             agg              BIOL       neurogenic
neurogeno              agg              BIOL       neurogenic
neurolisi              f               BIOL       neurolysis
neuromero         m                BIOL       neuromere
neuromuscolare      agg               BIOL       neuromuscular
neurone          m                BIOL       neuron, neurone
neuropeptide       m                BIOL       neuropeptide
neuroplasma        m                BIOL       neuroplasm
neuropodio        m                BIOL       neuropodium
neuroporo         m                BIOL       neuropore
neurormone        m                BIOL, CHIM    neurohormone
neurotossina       f                BIOL, CHIM    neurotoxin
neurotrasmettitore    m                BIOL       neurotransmitter
neurotropo        agg               BIOL       neurotropic
neurovascolare      agg               BIOL       neurovascular
neurulazione       f                BIOL       neurulation
neuston          m                BIOL       neuston
neutralità selettiva   f                BIOL       selective neutrality
neutrofilia        f                BIOL       neutrophilia
neutrofilo        agg               BIOL       neutrophilous
niacina          f                BIOL, CHIM    niacin, vitamin B3
niacinamide        f                BIOL, CHIM    niacinamide
nicasi          f                BIOL, CHIM    nickase
nicotinamide       f                BIOL, CHIM    nicotinamide
nigrescente        agg               BIOL       nigrescent
nitrificante       agg               BIOL       nitrifying
nitrificare        tr               BIOL, CHIM    to nitrify
nitrificazione      f                BIOL, CHIM    nitrification
nitrobatterio       m                BIOL       nitrifying bacterium     pl. nitrifying bacteria
nitrogenasi        f                BIOL, CHIM    nitrogenase
nodo cefalico       m                BIOL       Hensen's node
nodoso          agg               BIOL       nodose
nodulare         agg               BIOL       nodular, tuberculate
nodulo          m                BIOL       nodule
nogalamicina       f                BIOL       nogalamycin
nomenclatura binomiale  f                BIOL       binomial nomenclature
non solcato        #agg              BIOL       asulcal
non-disgiunzione     f                BIOL       nondisjunction
noradrenalina       f                BIOL, CHIM    noradrenalin, noradrenaline
norepinefrina       f                BIOL, CHIM    norepinephrine
norma adattativa     f                BIOL       adaptive norm
normocito         m                BIOL       normocyte
normocromatico      agg               BIOL       normochromatic
normocromico       agg               BIOL       normochromic
NPD                            BIOL
                 Non-Parental Ditype, ditipo non parentale NPD              Non-Parental Ditype
N-terminale        m                BIOL, CHIM    N-terminal
nucella          f                BOT       nucellus           pl. nucelli
nucleare         agg  del nucleo cellulare   BIOL       nuclear            of the cell nucleus
nucleasi         f                BIOL, CHIM    nuclease
nucleato         agg               BIOL       nucleate
nucleico         agg               BIOL       nucleic
nucleina         f                BIOL, CHIM    nuclein
nucleo          m                BIOL       nucleus            pl. nuclei, nucleoses
nucleo cellulare     m                BIOL       cell nucleus         pl. nuclei, nucleoses
nucleo definitivo     m                BIOL       definitive nucleus      pl. nuclei, nucleoses
nucleo di fusione     m                BOT       fusion nucleus        pl. nuclei, nucleoses
nucleo di segmentazione  m                BIOL       cleavage nucleus       pl. nuclei, nucleoses
nucleo endospermatico   m                BOT       endosperm nucleus       pl. nuclei, nucleoses
nucleo figlio       m                BIOL       daughter nucleus       pl. nuclei, nucleoses
nucleo generativo     m                BOT       generative nucleus      pl. nuclei, nucleoses
nucleo polare       m                BOT       polar nucleus         pl. nuclei, nucleoses
nucleo spermatico     m                BOT       sperm nucleus         pl. nuclei, nucleoses
nucleocapside       m                BIOL       nucleocapsid
nucleodesma        m                BIOL       nucleodesma
nucleoide         m                BIOL       nucleoid
nucleolare        agg               BIOL       nucleolar
nucleolo         m                BIOL       nucleolus
nucleolo satellite    m                BIOL       satellite nucleus
nucleoplasma       m                BIOL       nucleoplasm
nucleoplasmatico     agg               BIOL       nucleoplasmic
nucleoproteina      f                BIOL, CHIM    nucleoprotein
nucleoreticolo      m                BIOL       nucleoreticulum        pl. nucleoreticula
nucleosidasi       f                BIOL, CHIM    nucleosidase
nucleoside        m                BIOL, CHIM    nucleoside
nucleosoma        m                BIOL       nucleosome
nucleotidasi       f                BIOL, CHIM    nucleotidase
nucleotide        m                BIOL, CHIM    nucleotide
numero batterico     m                BIOL       bacterial number
numero di passaggio    m                BIOL       passage number
numero di turnover    m                BIOL, CHIM    turnover number
numero fondamentale    m                BIOL       fundamental number
numero modale       m                BIOL       modal number
nutriente         agg               BIOL       nutrient
nutritivo         agg               BIOL       nutrient
nutritizio        agg               BIOL       nutrient
nutrizionale       agg               BIOL       nutritional
nutrizione        f                BIOL       nutrition
obbligato         agg               BIOL       obligate, strict
obclaviforme       agg               BIOL       obclavate
obovato          agg               BIOL       obovate
obsoleto         agg               BIOL       obsolete
obvallato       agg             BIOL      obvallate
ocratossina A     f              BIOL, CHIM   ochratoxin A
ocroleuco       agg             BIOL      ochroleucous
odontogenesi      f              BIOL      odontogenesis
odontoide       agg             BIOL      odontoid
OGM                         BIOL
               organismo geneticamente modificato  GMO            Genetically Modified Organism
oleandomicina     f              BIOL      oleandomycin
oligodendrocita    m              BIOL      oligodendroglia
oligodendrocito    m              BIOL      oligodendroglia
oligodendroglia    f              BIOL      oligodendroglia
oligodinamico     agg             BIOL      oligodynamic
oligoelemento     m              BIOL      oligoelement
oligolecitico     agg             BIOL      oligolecithal
oligomicina      f              BIOL      oligomycin
oligonucleotide    m              BIOL, CHIM   oligonucleotide
oligosaccaride     m              BIOL, CHIM   oligosaccharide
oligotrofico      agg             BIOL      oligotrophic
olismo         m              BIOL      holism
olivaceo        agg             BIOL      olivaceous
olivastro       agg             BIOL      olivaceous
oloblastico      agg             BIOL      holoblastic
olocellulosa      f              BIOL, CHIM   holocellulose
olococcolita      m              BIOL      holococcolith
oloenzima       m              BIOL, CHIM   holoenzyme
olofita        m              BIOL      holophyte
olofitico       agg             BIOL      holophytic
ologamia        f              BIOL      hologamy
olotipo        m              BIOL      holotype
omega-conotossina   f              BIOL      omega-conotoxin
omeobox        m ingl            BIOL      homeobox
omeodominio      m              BIOL      homeodomain, homeobox
omeogenetico      agg             BIOL      homoiogenetic
omeomorfo       agg             BIOL      homomorphous
omeostasi       f              BIOL      homeostasis
omeostasi genetica   f              BIOL      genetic homeostasis
omeostatico      agg             BIOL      homeostatic
omoallele       m              BIOL      homoallele
omoassiale       agg             BIOL      homaxial
omocarion       m              BIOL      homokaryon
omocariosi       f              BIOL      homokaryosis
omocariotipo      m              BIOL      homokaryotype
omocisteina      f              BIOL, CHIM   homocysteine
omoclamidato      agg             BOT      homochlamydeous
omodimero       m              BIOL, CHIM   homodimer
omoduplex       m              BIOL      homoduplex
omoduplice       m              BIOL      homoduplex
omogametia       f              BIOL      homogamety
omogametia femminile  f              BIOL      female homogamety
omogametia maschile  f              BIOL      male homogamety
omogamia        f              BIOL      homogamy
omogamo        agg             BIOL      homogamous
omogenato       m              BIOL      homogenate
omogeneizzato     m              BIOL      homogenate
omogentinasi      f              BIOL, CHIM   homogentisase
omoico         agg             BIOL      homoecious
omolecitico      agg             BIOL      homolecithal
omologia        f              BIOL      homology
omologo        agg             BIOL      homologous
omomorfia       f              BIOL      homomorphy, homomorphism
omomorfismo      m              BIOL      homomorphism
omomorfo        agg             BIOL      homomorphous
omomorfosi       f              BIOL      holomorphosis
omoplasia       f              BIOL      homoplasy
omoplastico      agg             BIOL      homoplastic
omopolisaccaride    m              BIOL, CHIM   homopolysaccharide
omoserina       f              BIOL, CHIM   homoserine
omosessuale      agg  dello stesso sesso  BIOL      homosexual         of the same sex
omotallico       agg             BOT      homothallic
omotipia        f              BIOL      homotypy
omotrapianto      m              BIOL      homograft
omozigosi       f              BIOL      homozygosis
omozigote       agg             BIOL      homozygous
omozigote       m              BIOL      homozygote
omozigotico      agg             BIOL      homozygous
oncogene        m              BIOL      oncogene
oncomouse       m              BIOL      oncomouse
oncosoppressore    m              BIOL      oncosuppressor
oncotopo        m              BIOL      oncomouse
ondulato        agg             BIOL      gyrose
onnivoro        agg             BIOL      omnivorous
onnivoro        m              BIOL      omnivore
ontogenesi       f              BIOL      ontogeny
ontogenia       f              BIOL      ontogenesis
oocita         m              BIOL      oocyte
oocito         m              BIOL      oocyte
oogamete        m              BIOL      oogamete
oogamo         agg             BIOL      oogamous
oogenesi        f              BIOL      oogenesis
ooplasma                  m                 BIOL     ooplasm
ooplasma                  m                 BIOL     ooplasm
operator                  m ingl  operatore         BIOL     operator
operatore                  m                 BIOL     operator
opercolo                  m                 BIOL     operculum            pl. operculums, opercula
operon                   m                 BIOL     operon
operone                   m                 BIOL     operon
operone his                 m                 BIOL     his operon
operone istidina              m                 BIOL     his operon
operone lac                 m                 BIOL     lac operon
operone lattosio              m                 BIOL, CHIM  lactose operon, lac operon
opina                    f                 BIOL, CHIM  opine
opsina                   f                 BIOL, CHIM  opsin
ordine                   m                 BIOL
                           nella classificazione tassonomica   order              in taxonomic classification
orellanina                 f                 BIOL     orellanine
organello                  m                 BIOL     organelle
organello parabasale            m                 BIOL     kinetoplast                      E
organico                  agg                BIOL     organic
organismo                  m                 BIOL     organism
organismo aneusomatico           m                 BIOL     aneusomatic organism
organismo autotrofo             m                 BIOL     autotroph
organismo barofilo             m                 BIOL     barophile
organismo eterotrofo            m                 BIOL     heterotroph
organismo geneticamente modificato     m    OGM            BIOL     Genetically Modified Organism GMO
organismo mesosaprobico           m                 BIOL     mesosaprobic organism
organismo recessivo             m                 BIOL     recessive
organismo termofilo             m                 BIOL     thermophile
organismo transgenico            m                 BIOL     transgenic
organismo-test               m                 BIOL     test organism
organizzatore                m                 BIOL     organizer
organo dello smalto             m                 BIOL     enamel organ
organogenesi                f                 BIOL     organogenesis
organotropo                 agg                BIOL     organotropic
organulo                  m                 BIOL     organelle
organulo cellulare             m                 BIOL     cell organelle
origine comune               m                 BIOL     lineage                        E
orletto a spazzola             m                 BIOL     brush border
ormesi                   f                 BIOL     hormesis
ormone                   m                 BIOL, CHIM  hormone
ormone adrenocorticotropo          m    ACTH           BIOL, CHIM  adrenocorticotropic hormone   ACTH
ormone antidiuretico            m    ADH            BIOL, CHIM  antidiuretic hormone       ADH
ormone corticosurrenale           m                 BIOL, CHIM  adrenal cortex hormone
ormone della crescita            m    GH            BIOL, CHIM  growth hormone          GH
ormone di rilascio delle gonadotropine   m    GnRH           BIOL, CHIM  gonadotropin-releasing hormone GnRH
ormone diuretico              m                 BIOL, CHIM  diuretic hormone
ormone follicolo stimolante         m    FSH            BIOL, CHIM  follicle-stimulating hormone   FSH
ormone gonadotropo             m                 BIOL, CHIM  gonadotropic hormone
ormone lattogeno placentare         m    HPL            BIOL, CHIM  human placental lactogen     HPL
ormone lipotropo              m    LPH            BIOL, CHIM  lipotropic hormone        LPH
ormone luteinizzante            m    LH            BIOL, CHIM  luteinizing hormone       LH
ormone luteotropo              m    LTH            BIOL, CHIM  luteotropic hormone       LTH
ormone melanoforo              m    MSH            BIOL, CHIM  melanocyte-stimulating hormone MSH
ormone melanotropo             m    MSH            BIOL, CHIM  melanocyte-stimulating hormone MSH
ormone paratiroideo             m                 BIOL, CHIM  parathyroid hormone
ormone rilasciante la corticotropina    m    CRH            BIOL, CHIM  corticotropin-releasing hormone CRH
ormone rilasciante la tirotropina      m    TRH            BIOL, CHIM  thyrotropin-releasing hormone TRH
ormone rilasciante l'ormone luteinizzante  m    LHRH           BIOL, CHIM                  LHRH
                                              luteinizin hormone-releasing hormone
ormone sessuale               m                 BIOL, CHIM  sex hormone
ormone somatotropo             m                 BIOL, CHIM  somatotropic hormone, somatotropin
ormone steroideo              m                 BIOL, CHIM  steroidal hormone
ormone stimolante i melanociti       m    MSH            BIOL, CHIM  melanocyte-stimulating hormone
ormone stimolante l'ormone della crescita      GHRH           BIOL, CHIM  growth hormone-releasing hormone GHRH
ormone testicolare             m                 BIOL, CHIM  testicular hormone
ormone tireostimolante           m    TSH            BIOL, CHIM  thyroid-stimulating hormone   TSH
ormone tireotropo              m    TSH            BIOL, CHIM  thyroid-stimulating hormone   TSH
ormone tiroideo               m                 BIOL, CHIM  thyroid hormone
ormone vegetale               m                 BIOL, CHIM  plant hormone
ornitina                  f                 BIOL, CHIM  ornithine
orologio biologico             m                 BIOL     biological clock
ortocinesi                 f                 BIOL     orthokinesis
ortocromatico                agg                BIOL     orthochromatic
ortogenesi                 f                 BIOL     orthogenesis
osmofilo                  agg                BIOL     osmophilic
osmofilo                  m                 BIOL     osmophile
osmolarità                 f                 BIOL, CHIM  osmolarity, osmotic concentration
osmoregolazione               f                 BIOL     osmoregulation
osmosi                   f                 BIOL, CHIM  osmosis
ospite                   m                 BIOL     host
ospite definitivo              m                 BIOL     definitive host
ospite intermedio              m                 BIOL     intermediate host
osseina                   f                 BIOL, CHIM  ossein
ossidasi                  f                 BIOL, CHIM  oxidase
ossidazione biologica            f                 BIOL, CHIM  biological oxidation
ossidoriduttasi               f                 BIOL, CHIM  oxidoreductase
ossiemoglobina               f                 BIOL, CHIM  oxyhaemoglobin     oxyhemoglobin
ossificazione                f                 BIOL     oxification
ossigenasi                 f                 BIOL, CHIM  oxygenase
ossintomodulina               f                 BIOL     oxyntomodulin
ossitocina             f                BIOL, CHIM  oxytocin
osteoblasto            m                BIOL     osteoblast
ostio               m                BIOL     ostium             pl. ostia
ostiolo              m                BIOL     ostiole
otocisti              f                BIOL     otocyst
otolite              m                BIOL     otolith
otolitico             agg               BIOL     otolithic
ottetto ordinato di ascospore   m                BOT     ordered octad
ovalbumina             f                BIOL, CHIM  ovalbumin
overwinding            m ingl superavvolgimento del DNA BIOL     overwinding
ovoalbumina            f                BIOL, CHIM  ovalbumin
ovocita              m                BIOL     oocyte
ovocito              m                BIOL     oocyte
PABA                                BIOL     PABA
                      Para-Amino Benzoic Acid, acido para-ammino benzoico          Para-Amino Benzoic Acid
pachinema             m                BIOL     pachytene
pachitene             m                BIOL     pachytene
pactamicina            f                BIOL     pactamycin
paleobiologia           f                BIOL     paleobiology
paleobiologico           agg               BIOL     paleobiological
palindrome             f                BIOL     palindrome
palingenesi            f                BIOL     palingenesis
palitossina            f                BIOL, CHIM  palytoxin
pancreozimina           f                BIOL, CHIM  pancreozymin
pangene              m                BIOL     pangene
pangenesi             f                BIOL     pangenesis
panmissi              f                BIOL     panmixis
panspermia             f                BIOL     panspermia
pantotenato            m                BIOL, CHIM  pantothenate
pantotenico            agg               BIOL, CHIM  pantothenic
papaina              f                BIOL, CHIM  papain
papilla              f                BIOL     papilla
papilla dentaria          f                BIOL     dental papilla
papillato             agg               BIOL     papillate
papilliforme            agg               BIOL     papilliform, papillate
papovavirus            m                BIOL     papovavirus
papula               f                BIOL     papula
parabiosi             f                BIOL     parabiosis
paracolobatterio          m                BIOL     paracolon bacterium       pl. paracolon bacteria
paragenetico            agg               BIOL     paragenetic
paralectotipo           m                BIOL     paralectotype
paralisi da contatto        f                BIOL     contact paralysis
parallelismo            m                BIOL     paralleleism
parallelismo morfologico      m                BIOL     convergent evolution
paramero              m                BIOL     paramere
paramilon             m                BIOL, CHIM  paramylum, paramylon
paramiosina            f                BIOL, CHIM  paramyosin
paramutazione           f                BIOL     paramutation
paraormone             m                BIOL, CHIM  parahormone
parassita             agg               BIOL     parasitic
parassita             m                BIOL     parasite
parassita monosseno        m                BIOL     ametoecious
parassita trasmesso da vettori   m                BIOL     vector-transmitted parasite
parassita trasmesso direttamente  m                BIOL     directly transmitted parasite
parassitoidismo          m                BIOL     parasitoidism
parassitologia           f                BIOL     parasitology
parassitologico          agg               BIOL     parasitological
parassitologo           m                BIOL     parasitologist
paratipo              m                BIOL     paratype
paratormone            m                BIOL, CHIM  parathormone          parathyroid hormone
parenchima             m                BOT     parenchyma
parete cellulare          f                BIOL     cell wall
parete primaria          f                BIOL     primary wall
parete secondaria         f                BIOL     secondary wall
parkina              f                BIOL     parkin
partenocarpia           f                BOT     parthenocarpy
partenogenesi           f                BIOL     parthenogenesis
partenomerogonia          f                BIOL     parthenomerogony
particella anisometrica      f                BIOL     anisometric particle
particella di Dane         f                BIOL     Dane particle
particella isometrica       f                BIOL     isometric particle
particella kappa          f                BIOL     kappa particle
particella virale di tipo A    f                BIOL     A-type virus particle
particella virale di tipo C    f                BIOL     C-type virus particle
parto               m                BIOL     delivery
parvovirus             m                BIOL     parvovirus
passaggio cieco          m                BIOL     blind passage
passeggiata sul cromosoma     f                BIOL     chromosome walking
passenger             m ingl segmento di DNA      BIOL     passenger
patch clamp            #m ingl tecnica         BIOL     patch clamp
patch clamping           #m ingl processo         BIOL     patch clamping
patologia             f                BIOL     pathology
patologico             agg               BIOL     pathological
patologo              m                BIOL     pathologist
patotossina            f                BIOL, CHIM  pathotoxin
pattern formation                          BIOL
                  #f ingl formazione di strutture embrionali  pattern formation
pattern gene            #m                BIOL     pattern gene
patulina              f                BIOL, CHIM  patulin
PBI                    Protein-Bound Iodine   BIOL, CHIM  PBI               Protein-Bound Iodine
PCR                             BIOL, CHIM     PCR
                  Polymerase Chain Reaction, reazione a catena della polimerasi          Polymerase Chain Reaction
PD                              BIOL
                  Parental Ditype, ditipo parentale      PD                 Parental Ditype
pectasi           f                BIOL, CHIM     pectase
pectina           f                BIOL, CHIM     pectin
pectinasi          f                BIOL, CHIM     pectinase
pectinolitico        agg               BIOL        pectinolytic
pectolitico         agg               BIOL        pectolytic
pedale           agg  del piede         BIOL        pedal                of the foot
pedato           agg               BIOL        pedate
pedicellato         agg               BIOL        pedicellate
pedigree          m ingl              BIOL        pedigree
pedomorfosi         f                BIOL        paedomorphosis      pedomorphosis
peduncolato         agg               BIOL        pedunculate
peduncolo          m                BIOL        prostheca              pl. prosthecae
peduncolo ottico      m                BIOL        optic stalk
pellicola          f                BIOL        film
pellicola          f   membrana plasmatica BIOL           pellicle
pellicola batterica     f                BIOL        bacterial pellicle
pelo            m                BIOL        pilus, bristle
penetranza         f                BIOL        penetrance
penetranza completa     f                BIOL        complete penetrance
penetranza incompleta    f                BIOL        incomplete penetrance
penicillato         agg               BIOL        penicillate
penicillinasi        f                BIOL, CHIM     penicillinase
pennellino         m                BIOL        penniculus
penniculus         m                BIOL        penniculus
pentamero          agg               BOT        pentamerous
pentosano          m                BIOL, CHIM     pentosan
pentosio          m                BIOL, CHIM     pentose
pentoso           m                BIOL, CHIM     pentose
pepsina           f                BIOL, CHIM     pepsin
pepsinogeno         m                BIOL, CHIM     pepsinogen
peptidasi          f                BIOL, CHIM     peptidase
peptide           m                BIOL, CHIM     peptide
peptone           m                BIOL, CHIM     peptone
perdita di cromosomi    f                BIOL        chromosome loss
perdita di geni       f                BIOL        gene loss
perforatorium        m   acrosoma         BIOL        perforatorium
periblasto         m                BIOL        periblast
periblastula        f                BIOL        periblastula
periblema          m                BOT        periblem
pericarion         m   citoplasma perinucleare BIOL         perikaryon
periciclo          m                BOT        pericycle
periciclo          m                BIOL        pericycle
periderma          m   in embriologia      BIOL        periderm, epitrichium        in embryology
periderma secondario    m                BOT        secondary periderm
periodicità         f                BIOL        periodicity
periodo di decomposizione  m                BIOL        decomposition period
periodo di eclissi     m                BIOL        eclipse period
periodo fenocritico     m                BIOL        phenocritical period
periplasto         m                BIOL        periplast
perisperma         m                BOT        perisperm
peritecio          m                BOT        perithecium             pl. perithecia
peritrico          agg               BIOL        peritrichous
permeabilità cellulare   f                BIOL        cell permeability
permeasi          f                BIOL, CHIM     permease
perossidasi         f                BIOL, CHIM     peroxidase
perossisoma         m                BIOL        peroxisome
perpetuazione        f                BIOL        perpetuation
persistenza del mutageno  f                BIOL        mutagen persistence
petalodia          f                BOT        petalody
PHA                             BIOL, CHIM
                  phytohaemoagglutinin, fitoemoagglutininaPHA                   phytohaemoagglutinin, phytohemoagglutinin
piastra anale        f                BIOL        anal plate
piastra basale       f                BIOL        basilar plate
piastra cardiogena     f                BIOL        cardiogenic plate
piastra cellulare      f                BIOL        cell plate
piastra cordale       f                BIOL        notochordal plate
piastra del meato      f                BIOL        meatal plate
piastra di Petri      f                BIOL        Petri dish
piastra laterale      f                BIOL        lateral plate, hypomere
piastra per coltura     f                BIOL        tissue-culture dish
piastra strisciata     f                BIOL        streak plate
piastramento ripetitivo   m                BIOL        replica plating
picnidio          m                BOT        pycnidium              pl. pycnidia
picnidiospora        f                BOT        pycnidiospore
picnio           m                BOT        pycnium               pl. pycnia
picniospora         f                BOT        pycniospore
picnosi           f                BIOL        pyknosis
picnotico          agg               BIOL        pyknotic
picrotossina        f                BIOL, CHIM     picrotoxin
piega neurale        f                BIOL        neural fold
PIF                             BIOL         il rilascio di prolattina
                  Prolactin-Inhibiting Factor, fattore inibentePIF                 Prolactin-Inhibiting Factor
pigmentazione batterica   f                BIOL        bacterial pigmentation
pigmento          m                BIOL, CHIM     pigment
pigmento antrachinonico   m                BIOL, CHIM     anthraquinone pigment
pigmento biliare      m                BIOL, CHIM     bile pigment
pigmento fotosensibile   m                BIOL, CHIM     photopigment                        E
pigmento respiratorio    m                BIOL, CHIM     respiratory pigment
pigmento vegetale        m               BIOL, CHIM   vegetable pigment, chromophyll
pigmento visivo         m               BIOL, CHIM   visual pigment
pileo              m               BIOL      pileus
pillotina            f               BIOL      pillotina
pilus              m               BIOL      pilus
pinnula             f               BIOL      pinnule
pinnulato            agg              BIOL      pinnulate
pinocitosi           f               BIOL      pinocytosis
pinocitosi inversa       f               BIOL      exocytosis                        E
pinosoma            m               BIOL      pinosome
piocianina           f               BIOL      pyocyanin
piridossina           f               BIOL, CHIM   pyridoxine, pyridoxin
piridoxina           f               BIOL, CHIM   pyridoxine, pyridoxin
pirimidina           f               BIOL, CHIM   pyrimidine
pirofosfatasi          f               BIOL, CHIM   pyrophosphatase
pirogeno            agg              BIOL, CHIM   pyrogenous
pirogeno            m               BIOL, CHIM   pyrogen
pirogeno endogeno        m               BIOL, CHIM   endogenous pyrogen
pirossidina           f               BIOL, CHIM   pyroxidine, vitamin B6
PKC                              BIOL, C
                   Protein Kinasi C, protein-cinasi CHIM  PKC                Protein Kinasi C
placca             f               BIOL      plaque
placca di adesione focale    f               BIOL      focal adhesion plaque
placca neurale         f               BIOL      neural plate
placenta            f               BIOL      placenta
placenta diffusa        f               BIOL      diffuse placenta
placenta e annessi embrionari  f               BIOL      afterbirth                        E
placenta emocoriale       f               BIOL      haemochorial placenta hemochorial placenta
placenta emodicoriale      f               BIOL      haemodichorial placentahemodichorial placenta
placenta emoendoteliale     f               BIOL                 hemoendothelial placenta
                                       haemoendothelial placenta
placenta emomonocoriale     f               BIOL                 hemomonochorial placenta
                                       haemomonochorial placenta
placenta emotricoriale     f               BIOL                 hemotrichorial placenta
                                       haemotrichorial placenta
placenta endoteliocoriale    f               BIOL      endotheliochorial placenta
placenta epiteliocoriale    f               BIOL      epitheliochorial placenta
placenta materna        f               BIOL      maternal placenta
placenta non decidua      f               BIOL      indeciduate placenta
placenta uterina        f               BIOL      uterine placenta
placentazione          f               BIOL      placentation
placode             m               BIOL      placode
placode acustico        m               BIOL      auditory placode
placode lentogeno        m               BIOL      lens placode
placode otico          m               BIOL      auditory placode
plancton temporaneo       m               BIOL      meroplankton
planospora           f               BIOL      planospore, zoospore
plasma             m               BIOL      plasma
plasma germinale        m               BIOL      germ plasm
plasmacellula          f               BIOL      plasma cell
plasmagel            m               BIOL      plasmagel
plasmagene           m               BIOL      plasmagene
plasmalemma           m               BIOL      plasmalemma, cell membrane
plasmasol            m               BIOL      plasmasol
plasmide            m               BIOL      plasmid
plasmide degradativo      m               BIOL      degradative plasmid
plasmide ibrido         m               BIOL      hybrid plasmid
plasmide mitocondriale     m               BIOL      mitochondrial plasmid
plasmide non coniugativo    m               BIOL      non-conjugative plasmid
plasmidio            m               BIOL      plasmid
plasmina            f               BIOL, CHIM   plasmin
plasminogeno          m               BIOL, CHIM   plasminogen
plasmodesma           m               BIOL      plasmodesma
plasmodio            m               BIOL      plasmodium             pl. plasmodia
plasmolisi           f               BIOL      plasmolysis
plasmolitico          agg              BIOL      plasmolytic
plasmon             m               BIOL      plasmon
plasmosoma           m               BIOL      nucleolus, plasmosome
plasticità evolutiva      f               BIOL      evolutionary plasticity
plasticità fenotipica      f               BIOL      phenotypic plasticity
plastidio            m               BIOL      plastid
plastochinone          m               BIOL, CHIM   plastoquinone
plastogene           m               BIOL      plastogene
pleiomorfismo          m               BIOL      pleiomorphism
pleiotropia           f               BIOL      pleiotropy
pleiotropismo          m               BIOL      pleiotropy
pleroma             m               BOT      plerome
plesiomorfo           m               BIOL      plesiomorph
plica              f               BIOL      plica, fold
plica cefalica         f               BIOL      head fold
plica inguinale         f               BIOL      inguinal fold
plica pinnale          f               BIOL      fin fold
ploidia             f               BIOL      ploidy
ploidismo            m               BIOL      ploidy
plumicomo            m               BIOL      plumicome
plumula             m               BOT      plumule
pluricellulare         agg              BIOL      multicellular
pluriloculare          agg              BIOL      multilocular
polarità            f   di organismi viventi   BIOL      polarity              of living organisms
polarizzazione         f               BIOL      polarization
polarizzazione di membrana   f               BIOL      membrane polarization
poliadenilazione        f               BIOL      polyadenylation
policlonale                agg               BIOL     polyclonal
polifenolossidasi             f                BIOL, CHIM  polyphenol oxidase, polyphenoloxidase
polifiletico                agg               BIOL     polyphyletic
polifiletismo               m                BIOL     polyphyletism
poligalatturonasi             f                BIOL, CHIM  polygalacturonase
poligene                  m                BIOL     polygene
poligenesi                 f                BIOL     polygenesis
poligenetico                agg   relativo alla poligenesi BIOL     polygenetic
poligenico                 agg               BIOL     polygenic
polimerasi                 f                BIOL, CHIM  polymerase
polimerasi dell'acido ribonucleico     f                BIOL, CHIM  ribonucleic acid polymerase
polimeria                 f                BIOL     polymerism
polimerico                 agg               BIOL, CHIM  polymeric
polimerismo                m                BIOL     polymerism
polimixina                 f                BIOL     polymyxin
polimorfia                 f                BIOL, CHIM  polymorphism
polimorfismo                m                BIOL     polymorphism
polimorfismo bilanciato          m                BIOL     balanced polymorphism
polinucleato                agg               BIOL     polynucleate
polinucleotide               m                BIOL, CHIM  polynucleotide
polipeptide                m                BIOL, CHIM  polypeptide
poliploide                 agg               BIOL     polyploid
poliploide                 m                BIOL     polyploid
poliploidia                f                BIOL     polyploidy
poliporo                  m                BOT     polypore, bracket fungus
poliribosoma                m                BIOL     polyribosome, polysome
polisaccaride               m                BIOL, CHIM  polysaccharide
polisoma                  m                BIOL     polysome
polisomia                 f                BIOL     polysomy
polispora                 f                BOT     polyspore
polo animale                m                BIOL     animal pole
polocito                  m                BIOL     polocyte, polar body
pool genico                m ingl              BIOL     gene pool
popolazione                f                BIOL     population
popolazione in equilibrio         f                BIOL     equilibrium population
popolazione mendeliana           f                BIOL     Mendelian population
porfina                  f                BIOL, CHIM  porphin
porfirina                 f                BIOL, CHIM  porphyrin
porfobilinogeno              m                BIOL, CHIM  porphobilinogen
poro                    m                BIOL     pore
porpora visiva               f                BIOL, CHIM  rhodopsin, visual purple
portare nell'utero durante la gestazione  tr                BIOL     to gestate                      E
portatore genetico             m                BIOL     genetic carrier
postulato di Koch             m                BIOL     Koch's postulate
potamoplancton               m                BIOL     potamoplankton
potenziale biotico             m                BIOL     biotic potential
potenziale di membrana           m                BIOL     membrane potential
potter                   m ingl              BIOL     potter
poxvirus                  m                BIOL     poxvirus
preadattamento               m                BIOL     preadaptation
prebiotico                 agg               BIOL     prebiotic
predazione                 f                BIOL     predation
pregnandiolo                m                BIOL, CHIM  pregnanediol
pregnenolone                m                BIOL, CHIM  pregnenolone
premitosi                 f                BIOL     premitosis
pre-mRNA                  m                BIOL, CHIM  premessenger ribonucleic acid
prepattern                 m ingl struttura non definitiva BIOL     pre-pattern
presenza bipolare di flagelli       f                BIOL     bipolar flagellation
pressione evolutiva            f                BIOL     evolution pressure
pressione selettiva            f                BIOL     selection pressure
prevalenza                 f                BIOL     prevalence
PRF                                     BIOL, CHIM
                          Prolactin-Releasing Factor      PRF               Prolacting-Releasing Factor
prima generazione filiale         #f                BIOL     first filial generation
primary transcript             #m ingl trascrizione primaria  BIOL     primary transcript
primasi                  f                BIOL     primase
primer                   m ingl innesco          BIOL     primer
primordio                 m                BIOL     primordium, anlage
principio di Allee             m                BIOL     Allee's principle
principio di precauzione          m                BIOL     precautionary principle
principio trasformante           m                BIOL     transforming principle
prione                   m                BIOL, CHIM  prion
privo di connessioni            agg               BIOL     inadunate                      E
privo di opercolo             agg               BIOL     inoperculate                     E
privo di pori               agg               BIOL     impunctate                      E
PRL                        prolattina        BIOL, CHIM  PRL               prolactin
proaccelerina               f                BIOL, CHIM  proaccelerin
proamnio                  m                BIOL     proamnion
proamnios                 m                BIOL     proamnion
probando                  m                BIOL     proband
procarbossipeptidasi            f                BIOL, CHIM  procarboxypeptidase
procariote                 m                BIOL     prokaryote
procariotico                agg               BIOL     prokaryotic
procedimento microbiologico        m                BIOL     microbiologic procedure
processo aerobico             m                BIOL     aerobic process
processo anaerobico            m                BIOL     anaerobic process
processo biologico             m                BIOL     biologic process
processo di decomposizione         m                BIOL     decomposition process
processo di decomposizione dei fanghi   m                BIOL     sludge decomposition process
processo di degradazione        m                BIOL     degradation process
processo di fermentazione        m                BIOL     fermentation process
processo di putrefazione        m                BIOL, CHIM  putrefaction, process of putrefaction
processo globulare           m                BIOL     median nasal process
processo mascellare embrionale     m                BIOL     maxillary process of the embryo
processo nasale mediale         m                BIOL     median nasal process
processo palatino            m                BIOL     palatine process
processo uncinato            m                BIOL     hamus
procoagulante              m                BIOL, CHIM  procoagulant
procollagene              m                BIOL, CHIM  procollagen
procombente               agg               BOT     procumbent, humifuse
proconvertina              f                BIOL, CHIM  proconvertin
proctodeo                m                BIOL     proctodaeum, hindgut
prodotto del concepimento        m                BIOL     conceptus
prodotto di decomposizione       m                BIOL     decomposition product
prodotto di degradazione        m                BIOL     degradation product
prodotto di fotosintesi         m                BIOL, CHIM  photosynthate              E
produttività primaria lorda       f                BIOL     gross productivity
produttività primaria netta       f                BIOL     net productivity
proenzima                m                BIOL, CHIM  proenzyme
profago                 m                BIOL     prophage
profase                 f                BIOL     prophase
profibrinolisina            f                BIOL, CHIM  profibrinolysin, plasminogen
profilo di fusione           m                BIOL, CHIM  melting profile
progenie                f                BIOL     progeny
progeny test                              BIOL
                    #m ingl prova comparativa di discendenza   progeny test
progesterone              m                BIOL, CHIM  progesterone
progestina               f                BIOL, CHIM  progestin
programmazione             f    commitment       BIOL     commitment
progressione dei caratteri       f                BIOL     character progression
progresso di selezione         m                BIOL     selection progress
progresso evolutivo           m                BIOL     evolutionary progress
prolammina               f                BIOL, CHIM  prolamin, prolamine
prolattina               f    PRL           BIOL, CHIM  prolactin, prolactine
prolattostatina             f    PIF           BIOL, CHIM  prolactostatin
proliferare               intr              BIOL     to proliferate
proliferazione             f                BIOL     proliferation
proliferazione cellulare        f                BIOL     cell proliferation
prolina                 f                BIOL, CHIM  proline
prometafase               f                BIOL     prometaphase
promotore                m                BIOL     promoter
pronefro                m                BIOL     pronephros
pronucleo                m                BIOL     pronucleus
proofreading              m ingl correzione di bozze   BIOL     proofreading
proplastidio              m                BOT     proplastid
proporzione mendeliana         f                BIOL     Mendelian ratio
prorennina               f                BIOL, CHIM  prorennin, renninogen
prossimale               agg               BIOL     proximal
prostaglandina             f                BIOL, CHIM  prostaglandin
protamina                f                BIOL, CHIM  protamine
proteasi                f                BIOL, CHIM  protease
proteasoma               m                BIOL     proteasome
proteico                agg               BIOL     proteic
protein chinasi             #f               BIOL, CHIM  protein kinase
protein chinasi C            #f   PKC           BIOL, CHIM  protein kinase C
proteina                f                BIOL, CHIM  protein
proteina alimentare           f                BIOL, CHIM  alimentary protein
proteina animale            f                BIOL, CHIM  animal protein
proteina associata a shock termico   f                BIOL, CHIM  heat shock protein
proteina coniugata           f                BIOL, CHIM  conjugated protein
proteina cristallina          f                BIOL, CHIM  crystallin protein
proteina da microrganismi        f                BIOL, CHIM  micro-organism protein
proteina destabilizzante l'elica    f                BIOL, CHIM  helix-destabilizing protein
proteina di disaccoppiamento      f                BIOL, CHIM  uncoupling protein
proteina ferroporfirinica        f                BIOL, CHIM  iron-porphyrin protein
proteina fibrosa            f                BIOL, CHIM  fibrous protein
proteina globulare           f                BIOL, CHIM  globular protein
proteina integrale di membrana     f                BIOL, CHIM  integral membrane protein
                    f
proteina legante il cap di RNA messaggero                BIOL, CHIM  cap-binding protein
proteina non istonica          f                BIOL, CHIM  non-histone protein
proteina oligomerica          f                BIOL, CHIM  oligomeric protein
proteina periferica di membrana     f                BIOL, CHIM  peripheral protein
proteina semplice            f                BIOL, CHIM  simple protein
proteina trasportatrice di gruppi acile f    ACP           BIOL, CHIM  acyl carrier protein       ACP
proteina vegetale            f                BIOL, CHIM  vegetal protein
proteinasi               f                BIOL, CHIM  proteinase
proteinico               agg               BIOL     >> proteico
proteoglicano              m                BIOL, CHIM  proteoglycan
proteolisi               f                BIOL, CHIM  proteolysis
proteolisina              f                BIOL, CHIM  proteolysin
proteolitico              agg               BIOL, CHIM  proteolytic
proteoma                m                BIOL     proteome
proteomica               f                BIOL     proteomics
proteoplasto              m                BIOL     proteoplast
proteoso                m                BIOL, CHIM  proteose
protezione del DNA dalle polimerasi   f                BIOL     DNA footprinting
proticità                f                BIOL, CHIM  proticity
protide                 m                BIOL, CHIM  >> proteina
protidico              agg               BIOL       >> proteico
protista               m                BIOL       protist
protoeme               m                BIOL, CHIM    protohaem        protoheme
protomero              m    subunità         BIOL, CHIM    protomer
proto-oncogene            m                BIOL       proto-oncogene
protoplasma             m                BIOL       protoplasm
protoplasma assonico         m                BIOL       axis cylinder
protoplasto             m                BIOL       protoplast
prototrofia             f                BIOL       prototrophy
prototrofo              agg               BIOL       prototrophic
prototrofo              m                BIOL       prototroph
protrombina             f                BIOL, CHIM    prothrombin
prova del BOD            f                BIOL       BOD test
prova del citrato          f                BIOL       citrate test
prova del rosso metile        f                BIOL       methyl red test
prova dell'indolo          f                BIOL       indole test
provirus               m                BIOL       provirus
provitamina             f                BIOL, CHIM    provitamin
provvisto di cirri          agg               BIOL       barbellate                        E
provvisto di peli          agg               BIOL       barbellate                        E
provvisto di piede          agg               BIOL       pedate                          E
provvisto di teca          agg               BIOL       thecate                         E
pseudoallele             m                BIOL       pseudoallele
pseudoautosomico           agg               BIOL       pseudoautosomal
pseudodominanza           f                BIOL       pseudodominance, quasidominance, false dominance
pseudogene              m                BIOL       pseudogene
pseudomicete             m                BIOL       actinomycete
pseudomissi             f                BIOL       pseudomixis
pseudopodio             m                BIOL       pseudopod, pseudopodium       pl. pseudopodia
psicrofilo              agg               BIOL       psycrophilic
psicrofilo              m                BIOL       psychrophile
psilocibina             f                BIOL       psylocybin
PTA                                  BIOL, CHIM    PTA
                       Plasma Thromboplastin Antecedent, antecedente tromboplastico plasmatico    Plasma Thromboplastin Antecedent
PTC                                  BIOL, CHIM    PTC
                       Plasma Thromboplastin Component, componente tromboplastico plasmatico     Plasma Thromboplastin Component
pterigo-quadrato           agg               BIOL       pterygoquadrate
pterigo-quadrato           m                BIOL       pterygoquadrate
pterinoforo             m                BIOL       pterinophore
ptialina               f                BIOL, CHIM    ptyalin
puff ball              m ingl corpo fruttifero esplosivoBOT        puff ball
puff cromosomico           m ingl              BIOL       chromosome puff
pulse-chase             #m ingl tecnica         BIOL       pulse-chase
punteggiato             agg               BIOL       punctate
punto caldo             m    regione di cromosoma BIOL         hot spot
punto di controllo          m                BIOL       checkpoint
punto di restrizione         m                BIOL       restriction point
purina                f                BIOL, CHIM    purine
putrefare              intr               BIOL, CHIM    to putrefy, to rot, to decay
putrefazione             f                BIOL, CHIM    putrefaction
QSAR                                 BIOL, CHIM    QSAR                Quantitative
                       Quantitative Structure-Activity Relationship, relazione quantitativa di struttura-attività Structure-Activity Relationship
quadrato               agg   pterigo-quadrato     BIOL       pterygoquadrate
quadrato di Punnett         m                BIOL       Punnett square
quadro di chiusura          m                BIOL       terminal bar
quantasoma              m                BIOL       quantasome
quercitina              f                BIOL, CHIM    quercetin
quiescente              agg               BIOL       quiescent
quiescenza              f                BIOL       quiescency
quoziente di sopravvivenza      m                BIOL       survival ratio
quoziente proteico          m                BIOL, CHIM    albumin-globulin ratio
racemasi               f                BIOL, CHIM    racemase
rachide               m/f               BIOL       rachis
radiazione adattativa        f                BIOL       adaptive radiation
radiobiologia            f                BIOL       radiobiology
radiobiologia microbica       f                BIOL       radiation microbiology
radiobiologico            agg               BIOL       radiobiological
radiogenetica            f                BIOL       radiation genetics
radioresistenza           f                BIOL       radioresistance
raffinasi              f                BIOL, CHIM    raffinase
raffinosio              m                BIOL, CHIM    raffinose
ramificato              agg               BIOL       ramate
ramnosio               m                BIOL, CHIM    rhamnose
ranfoide               agg               BIOL       rhamphoid
rango                m                BIOL       domain
RAPD                                 BIOL       RAPD          Randomly Amplified Polymorphic DNA
                       Randomly Amplified Polymorphic DNA, DNA polimorfico amplificato a caso
rapporto albumine/globuline     m                BIOL, CHIM    albumin-globulin ratio
rapporto carioplasmatico       m                BIOL       nucleocytoplasmic ratio
rapporto dei sessi          m                BIOL       sex ratio
rapporto mendeliano         m                BIOL       Mendelian ratio
rapporto non mendeliano       m                BIOL       non-Mendelian ratio
rapporto nucleo/citoplasma      m                BIOL       nucleocytoplasmic ratio
razza                f                BIOL       race
razza geografica           f                BIOL       geographical race
readthrough             m ingl errore di trascrizione  BIOL       readthrough
reannealing             m ingl riassociazione      BIOL       reannealing
reazione a cascata          f                BIOL, CHIM    cascade reaction
reazione a catena della polimerasi  f    PCR           BIOL, CHIM    polymerase chain reaction      PCR
reazione catabolica         f                BIOL, CHIM    catabolic reaction
reazione del biureto         f                BIOL, CHIM    biuret reaction
reazione di allarme         f                BIOL       alarm reaction
reazione di Maillard              f               BIOL, CHIM  Maillard reaction
reazione di rigonfiamento capsulare      f               BIOL     quellung reaction
reazione di Stickland             f               BIOL, CHIM  Stickland reaction
reazione di Voges-Proskauer          f               BIOL     Voges-Proskauer test
reazione endoergonica             f               BIOL     endoergonic reaction
reazione enzimatica              f               BIOL, CHIM  enzymatic reaction
reazione esoergonica              f               BIOL, CHIM  exergonic reaction
reazione litica                f               BIOL     lytic reaction
recente                    agg              BIOL     recent
recessività                  f               BIOL     recessiveness
recessivo                   agg              BIOL     recessive
recettore                   m               BIOL     receptor
recettore alfa                 m               BIOL     alpha receptor
recettore molecolare              m               BIOL     molecular receptor
recettore sensoriale              m               BIOL     sensory receptor
recon                     m               BIOL     recon
recone                     m               BIOL     recon
recupero di embrione              m               BIOL     embryo rescue
reduplicazione                 f               BIOL     replication
reduttasi                   f               BIOL, CHIM  reductase
regione cog                  f               BIOL, CHIM  cog region
regione di associazione della matrice     f               BIOL     matrix association region
regione kringle                f               BIOL, CHIM  kringle region
regno                     m               BIOL     kingdom
regno animale                 m               BIOL     animal kingdom
regno minerale                 m               BIOL     mineral kingdom
regno vegetale                 m               BIOL     vegetable kingdom
regola di Bertrand               f               BIOL     Bertrand's rule
regola di Haldane               f               BIOL     Haldane's rule
regola di Jordan                f               BIOL     Jordan's rule
regolatore dell'accrescimento         m               BIOL     growth regulator
regolatore negativo              m               BIOL     negative regulator
regolazione a cascata             f               BIOL     cascade regulation
regolazione interna              f               BIOL     internal control
regressione                  f               BIOL     regression
regulone                    m               BIOL     regulon
reincrocio                   m               BIOL     backcross
reincrocio ricorrente             m               BIOL     recurrent backcrossing
relativo ai ditteri              agg              BIOL     dipterous                    E
relaxina                    f               BIOL, CHIM  relaxin
relazione quantitativa di struttura-attività  f   QSAR          BIOL, CHIM                   QSAR
                                             Quantitative Structure-Activity Relationship
relitto                    m               BIOL     relict
rendimento elevato               m               BIOL     sustained yield
renina                     f               BIOL, CHIM  renin
rennina                    f               BIOL, CHIM  rennin
renninogeno                  m               BIOL, CHIM  renninogen
reobase                    m               BIOL     rheobase
reotassi                    f               BIOL     rheotaxis
reotropismo                  m               BIOL     rheotropism
replicazione                  f               BIOL, CHIM  replication
replicazione bidirezionale           f               BIOL     bidirectional replication
replicazione conservativa           f               BIOL     conservative replication
replicazione dispersiva            f               BIOL     dispersive replication
replicazione semiconservativa         f               BIOL     semi-conservative replication
replicon                    m               BIOL     replicon
replicone                   m               BIOL     replicon
repressione                  f               BIOL, CHIM  repression
repressione da catabolita           f               BIOL, CHIM  catabolite repression
repressione di un enzima            f               BIOL, CHIM  enzyme repression
repressore                   m               BIOL, CHIM  repressor
resistente                   agg              BIOL     resistant
resistenza                   f   a microorganismi ecc.  BIOL     resistance
resistenza ambientale             f               BIOL     environmental resistance
resistenza farmacologica trasmissibile     f               BIOL     infectious drug resistance
respirazione aerobica             f               BIOL     aerobic respiration        of cells
respirazione cellulare             f               BIOL     cellular respiration
restrizione                  f               BIOL, CHIM  restriction
restrizione fagica               f               BIOL     phage restriction
rete                      f               BIOL     network
rete alimentare                f               BIOL     food web
rete di operoni                f               BIOL     operon network
reticolare                   agg              BIOL     reticulate
reticolato                   agg              BIOL     reticulate
reticolina                   f               BIOL, CHIM  reticulin
reticolo                    m               BIOL     reticulum             pl. reticula
reticolo agranulare              m               BIOL     agranular reticulum        pl. reticula
reticolo di linina               m               BIOL     linin net
reticolo endonucleare             m               BIOL     nucleoreticulum
reticolo endoplasmatico            m               BIOL     endoplasmatic reticulum      pl. reticula
reticolo microtrabecolare           m               BIOL     microtrabecular lattice
reticolo sarcoplasmatico            m               BIOL     sarcoplasmic reticulum      pl. reticula
retiforme                   agg              BIOL     reticulate
retinale                    m               BIOL, CHIM  retinal
retinene                    m               BIOL, CHIM  retinene
retinoide                   m               BIOL, CHIM  retinoid
retinolo                    m               BIOL, CHIM  retinol, vitamin A
retroinibizione                f               BIOL, CHIM  feedback inhibition
retromutazione                 f               BIOL     reverse mutation
retroposone                m              BIOL      retroposon
retrorso                  agg             BIOL      retrorse
retrotrasposone              m              BIOL      retrotransposon
retrotrasposone LTR            m              BIOL      long terminal repeat
retrovirus                 m              BIOL      retrovirus
reversione                 f              BIOL      reversion
reviviscenza                f              BIOL      revivification
Rh                        fattore Rhesus     BIOL      Rh factor            Rhesus factor
Rh negativo                m              BIOL      Rh negative
Rh positivo                m              BIOL      Rh positive
riarrangiamento cromosomico        m              BIOL      chromosome rearrangement
riarrangiamento di esoni          m              BIOL      exon shuffling
riarrangiamento genico           m              BIOL      gene rearrangement
riassociazione               f              BIOL      reannealing
ribitolo                  m              BIOL, CHIM   ribitol, adonitol
riboflavin 5-fosfato            m              BIOL, CHIM   riboflavin 5-phosphate
riboflavina                f              BIOL, CHIM   riboflavin, vitamin B2
ribonucleasi                f              BIOL, CHIM   ribonuclease
ribonucleoproteina             f              BIOL, CHIM   ribonucleoprotein
ribonucleotide               m              BIOL, CHIM   ribonucleotide
riboside                  m              BIOL, CHIM   riboside
ribosio                  m              BIOL, CHIM   ribose
ribosoma                  m              BIOL      ribosome
ribosomiale                agg             BIOL      ribosomal
ribosomico                 agg             BIOL      ribosomal
ribozima                  m              BIOL, CHIM   ribozyme
ribulosio                 m              BIOL, CHIM   ribulose
ricambio                  m              BIOL      turnover
ricambio energetico            m              BIOL, CHIM   energy metabolism                 E
ricombinante                agg             BIOL      recombinant
ricombinante                m              BIOL      recombinant
ricombinazione               f   genetica        BIOL      recombination
ricombinazione ad alta frequenza      f   HFR          BIOL      high-frequency recombination HFR
ricombinazione genetica          f              BIOL      genetic recombination
ricombinazione intracodone         f              BIOL      intracodon recombination
ricombinazione intragenica         f              BIOL      intragenic recombination
ricombinazione libera           f              BIOL      free recombination
ricombinazione meiotica          f              BIOL      crossing-over
ricombinazione reciproca          f              BIOL      reciprocal recombination
ricomposizione della doppia elica nativa  f              BIOL      anneal                       E
riconoscimento cellulare          m              BIOL      cell recognition
ridondanza                 f              BIOL      redundancy
ridondanza genica             f              BIOL      gene redundancy
riduttasi                 f              BIOL, CHIM   reductase
riduzione                 f              BIOL
                         diminuzione del numero di cromosomi  reduction
riduzione allo stato aploide        f              BIOL      haplosis
riduzione cromatica            f              BIOL      chromic reduction
rifampicina                f              BIOL      rifampicin
rifugio invernale             m              BIOL      hibernaculum          pl. hibernacula
rigonfio                  m              BIOL      incrassate
rinaturazione               f              BIOL, CHIM   renaturation
riparazione durante ricombinazione     f              BIOL      recombination repair
riparazione non corretta          f              BIOL      misrepair
riparazione per escissione         f              BIOL      excision repair
riparazione per ricombinazione       f              BIOL      recombination repair
riparo per l'inverno            m              BIOL      hibernaculum
ripetizione elicoidale           f              BIOL      helical repeat
ripetizione invertita           f   IR           BIOL      inverted repeat         IR
riproduzione                f              BIOL      reproduction
riproduzione agamica            f              BIOL      agamic reproduction, asexual reproduction
riproduzione asessuata           f              BIOL      asexual reproduction
riproduzione controllata          f              BIOL      breeding
riproduzione gamica            f              BIOL      sexual reproduction, gamic reproduction
riproduzione sessuata           f              BIOL      sexual reproduction
riserva alcalina              f              BIOL      alkaline reserve
risposta a shock termico          f              BIOL      heat shock response
risposta di regolazione          f              BIOL      regulatory response
ritardato                 agg             BIOL      lagging
ritardo del caricamento          m              BIOL      lag load
ritardo fenotipico             m              BIOL      phenotypic lag
ritmo biologico              m              BIOL      biological clock
ritmo circadiano              m              BIOL      circadian rhythm
ritmo di evoluzione            m              BIOL      evolutionary rate
rivestimento                m              BOT      indumentum
rivestito da guaina            agg             BIOL      vaginate                      E
rizina                   f              BOT      rhizine
rizobio                  m              BIOL      rhizobium            pl. rhizobia
rizoplasto                 m              BIOL      rhizoplast
RNA                    m   acido ribonucleico   BIOL, CHIM   RNA               Ribonucleic Acid
RNA di trasporto              m   tRNA          BIOL, CHIM   transfer RNA          tRNA
RNA messaggero               m   mRNA          BIOL, CHIM   messenger RNA          mRNA
RNA polimerasi               m              BIOL, CHIM   RNA polymerase
RNA polimerasi DNA diretta         m              BIOL, CHIM   DNA-directed RNA polymerase
RNA ribosomiale              m   rRNA          BIOL, CHIM   ribosomal RNA          rRNA
RNA transfer                m   tRNA          BIOL, CHIM   transfer RNA          tRNA
rodopsina                 f              BIOL, CHIM   rhodopsin
rodoxantina                f              BIOL, CHIM   rhodoxanthin
rombencefalo                m              BIOL      rhombencephalon
rosetta                f                BIOL     rosette
rostello                m                BIOL     rostellum           pl. rostella
rostro                 m                BIOL     rostrum            pl. rostrums, rostra
rottura e riunione           f                BIOL     breakage and reunion
rRNA                  m                BIOL, CHIM
                        ribosomal RNA, RNA ribosomiale     rRNA              ribosomal RNA
rubredossina              f                BIOL, CHIM  rubredoxin
rugoso                 agg               BIOL     rugose
rumore dello sviluppo         m                BIOL     developmental noise
saccarasi               f                BIOL, CHIM  saccharase, invertase
saccarificare             tr                BIOL, CHIM  to saccharify
saccarificazione            f                BIOL, CHIM  saccharification
saccarochimica             f                BIOL, CHIM  sucrochemistry
saccaromicete             m                BIOL     saccharomycete
sacco                 m                BIOL     sac
sacco del tuorlo            m                BIOL     yolk sac
sacco dentale             m                BIOL     dental sac
sacco vitellino            m                BIOL     vitelline sac, yolk sac
saggio biologico            m                BIOL     bioassay
sagittale               agg               BIOL     sagittal
salcatonina              f                       salcatonin
                                    BIOL, CHIM, FARM
sale biliare              m                BIOL, CHIM  bile salt
saprofago               agg               BIOL     saprophagous
saprofago               m                BIOL     saprophage
saprofilo               agg               BIOL     saprophilous
saprofitico              agg               BIOL     saprophytic
saprofito               agg               BIOL     saprophytic
saprofito               m                BIOL     saprophyte
saprogeno               agg               BIOL     saprogenous, saprogenic
saprogeno               m                BIOL     saprogen
sarafotossina             f                BIOL     sarafotoxin
sarcina                f                BIOL     sarcina
sarcoglia               f                BIOL     sarcoglia
sarcomicina              f                BIOL     sarkomycin
sarcotubulo              m                BIOL     sarcotubule
sargasso                m                BOT      gulfweed, sargasso, sargasso weed
saxitossina              f                BIOL, CHIM  saxitoxin
scabro                 agg               BIOL     scabrous
scabroso                agg               BIOL     scabrous
scalariforme              agg               BIOL     scalariform
scambio gassoso            m                BIOL     gas exchange
scapo                 m                BIOL     scapus
schermo biologico           m                BIOL     biological shield
schizocelia              f                BIOL     entypy                        E
schizogamia              f                BIOL     schizogamy
schizogenesi              f                BIOL     schizogenesis
sciame ibrido             m                BIOL     hybrid swarm
scillatossina             f                BIOL, CHIM  scyllatoxin
scissione cellulare          f                BIOL     cell fission
scleroblastema             m                BIOL     scleroblastema
scleroproteina             f                BIOL, CHIM  scleroprotein
sclerotomo               m                BIOL     sclerotome
sclerozio               m                BOT      sclerotium           pl. sclerotia
sclerozio               m                BIOL     sclerotium           pl. sclerotia
scotocromogeno             m                BIOL     scotochromogen
screziato               agg               BIOL     variegate                       E
secaloso                m                BIOL, CHIM  secalose
secernere               tr                BIOL     to secrete
seconda                f                BIOL
                        placenta e annessi embrionali     afterbirth
secondo messaggero           #m                BIOL     second messenger
secretina               f                BIOL, CHIM  secretin
secreto                m                BIOL     secrete
secretore               agg               BIOL     secretory
seghettato               agg               BIOL     serrate
seghettato finemente          agg               BIOL     serrulate                       E
segmentazione             f                BIOL     cleavage
segmentazione anfiblastica       f                BIOL     amphiblastic cleavage
segmentazione bilaterale        f                BIOL     bilateral cleavage
segmentazione determinata       f                BIOL     determinate cleavage
segmentazione discoidale        f                BIOL     discoidal cleavage
segmentazione incompleta        f                BIOL     partial cleavage
segmentazione indeterminata      f                BIOL     indeterminate cleavage
segmentazione irregolare        f                BIOL     irregular cleavage
segmentazione parziale         f                BIOL     partial cleavage
segmentazione radiale         f                BIOL     radial cleavage
segmentazione spirale         f                BIOL     spiral cleavage
segmentazione spirale destrorsa    f                BIOL     dextrotopic cleavage
segmentazione spirale sinistrorsa   f                BIOL     levotropic cleavage
segmentazione superficiale       f                BIOL     superficial cleavage
segmento branchiale          m                BIOL     branchial segment
segregation distorter                          BIOL
                    #m ingl locus alteratore della segregazione  segregation distorter
segregazione              f                BIOL     segregation
segregazione concordante        f                BIOL     concordant segregation
selezione               f                BIOL     selection
selezione artificiale         f                BIOL     artificial selection
selezione della genealogia       f                BIOL     pedigree selection
selezione di coorti          f                BIOL     cohort selection
selezione di gruppo          f                BIOL     group selection
selezione dipendente dalla frequenza  f                BIOL     frequency-dependent selection
selezione direzionale          f              BIOL     directional selection
selezione divergente           f              BIOL     divergent selection
selezione frequenza-dipendente      f              BIOL     frequency-dependent selection
selezione naturale            f              BIOL     natural selection
selezione normalizzante         f              BIOL     normalizing selection
selezione sessuale            f              BIOL     sexual selection
selezione stabilizzante         f              BIOL     stabilizing selection
selvatico                m              BIOL     wild type
semelparità               f              BIOL     semelparity
semisterilità              f              BIOL     semisterlity, half sterility
semplice                 agg             BIOL     simple
senescenza                f              BIOL     senescence
seno                   m              BIOL     sinus
seno cervicale              m              BIOL     cervical sinus
seno terminale              m              BIOL     terminal sinus
seno venoso               m              BIOL     sinus venosus
sensore enzimatico            m              BIOL, CHIM  enzyme sensor
septum primum              m              BIOL     septum primum
septum secundum             m              BIOL     septum secundum
sequenza canonica            f              BIOL     canonical sequence
sequenza codificante discontinua     f              BIOL     discontinuous coding sequence
sequenza conservata           f              BIOL     conserved sequence
sequenza del genoma           f              BIOL     genome sequence
sequenza di basi             f              BIOL     base sequence
sequenza di consenso           f              BIOL     consensus sequence
sequenza di giunzione          f              BIOL     junction sequence
sequenza di Kozak            f              BIOL     Kozak sequence
sequenza di Pribnow           f              BIOL     Pribnow box
sequenza di riconoscimento        f              BIOL     recognition sequence
sequenza di terminazione         f              BIOL     terminal sequence
sequenza intervening           f              BIOL     intervening sequence
sequenza leader             f              BIOL     leader sequence
sequenza nucleotidica          f              BIOL     nucleotide sequence
sequenza ripetuta            f              BIOL     direct repeat
sequenza ripetuta inversamente      f              BIOL     inverted repeat
sequenza segnale             f              BIOL     signal sequence
sequenza terminale ripetuta inversamente               BIOL     inverted terminal repeat
sequenziamento              m              BIOL     sequencing
sequenziare               tr              BIOL     to sequence
sericigeno                agg             BIOL     silk-secreting
serina                  f              BIOL, CHIM  serine
serotonina                f              BIOL, CHIM  serotonin
sesso                  m              BIOL     sex
sesso eterogametico           m              BIOL     heterogametic sex
sesso omogametico            m              BIOL     homogametic sex
sessualità                f              BIOL     sexuality
setola                  f   pelo         BIOL     bristle
setola                  f              BIOL     seta
setoloso                 agg             BIOL     hispid
settato                 agg             BIOL     septate
setto                  m              BIOL     septum            pl. septa
sezionare                tr              BIOL     to dissect
sezione congelata            f              BIOL     frozen section
sferoplasto               m              BIOL     spheroplast
sfingolipide               m              BIOL, CHIM  sphingolipid
sfingomielina              f              BIOL, CHIM  sphingomyelin
sfingosina                f              BIOL, CHIM  sphingosine
sfrangiato                agg             BIOL     fimbriate
shift antigenico             m ingl            BIOL     antigenic shift
sialomucina               f              BIOL, CHIM  sialomucin
siderocito                m              BIOL     siderocyte
siderofillina              f              BIOL, CHIM  transferrin
siderofilo                agg             BIOL     siderophile, siderophilous
sideroforo                m              BIOL, CHIM  siderophore
sieralbumina               f              BIOL, CHIM  serum albumin
sierico                 agg             BIOL     serum
siero                  m              BIOL     serum
sieroalbumina              f              BIOL, CHIM  serum albumin
sieroglobulina              f              BIOL, CHIM  serum globulin
sierologia                f              BIOL     serology
sierologico               agg             BIOL     serological
sieroproteina              f              BIOL, CHIM  serum protein
sierosa                 f              BIOL     serosa
sierotipo                m              BIOL     serotype
sigmoideo                agg             BIOL     sigmoid
silencer                 m ingl silenziatore     BIOL     silencer
silenziatore               m              BIOL     silencer
simbionte                m              BIOL     symbiont
simbiosi                 f              BIOL     symbiosis
simbiosi intracellulare         f              BIOL     intracellular symbiosis
simbiotico                agg             BIOL     symbiotic
simmetria bilaterale           f              BIOL     bilateral symmetry
simmetria biradiale           f              BIOL     biradial symmetry
simmetria raggiata            f              BOT      radial symmetry
simpatrico                agg             BIOL     sympatric
simporto                 m              BIOL     symport
sinapsi                 m              BIOL
                        appaiamento di cromosomi omologhi  synapsis
sincizio                 m              BIOL     syncytium           pl. syncytia
sinciziotrofoblasto           m               BIOL     syncytiotrophoblast
sindesi                 f    sinapsi        BIOL     synapsis, syndesis
singamia                 f               BIOL     syngamy
sinistrorso               agg              BIOL     sinistrorse
sintesi di riparazione          f               BIOL     repair synthesis
sintesi proteica             f               BIOL, CHIM  protein synthesis
sintetasi                f               BIOL, CHIM  synthetase
sintetasi peptidica           f               BIOL, CHIM  peptide synthetase
sintipo                 m               BIOL     syntype
sintrofismo               m               BIOL     syntrophism
sintrofoblasto              m               BIOL     syntrophoblast
sistema a feedback            m               BIOL     feedback
sistema di trasporto di elettroni    m               BIOL, CHIM  electron transport system
sistema endomembranoso          m               BIOL     endomembrane system
sistema genetico             m               BIOL     genetic system
sistema noradrenergico          m               BIOL     noradrenergic system
sistema Rh                m               BIOL     Rh system
sistematica               f               BIOL     systematics
sito allosterico             m               BIOL, CHIM  allosteric site
sito attivo               m               BIOL     active site
sito catalitico             m               BIOL, CHIM  catalytic site
sito di frequenti mutazioni       m               BIOL     mutation hot spot
sito di ingresso             m               BIOL     entry site
sito di inserzione            m               BIOL     insertion site
sito di legame              m               BIOL, CHIM  binding site
sito di legame anticorpale        m               BIOL     antibody combining site
sito di mutazione            m               BIOL     mutation site
sito di restrizione           m               BIOL     restriction site
sito di riconoscimento          m               BIOL     recognition site
sito di splicing donatore        m               BIOL     donor splicing site
sito interruttore            m               BIOL     switching site
solanina                 f               BIOL, CHIM  solanine, solanin
solco                  m               BIOL, CHIM  groove
solco laringotracheale          m               BIOL     laryngotracheal groove
solco nasolacrimale           m               BIOL     nasolacrimal groove
solco neurale              m               BIOL     neural groove
solfatasi                f               BIOL, CHIM  sulfatase
solfobatterio              m               BIOL     sulfur bacterium      pl. bacteria
solfobatterio porpora          m               BIOL     purple sulfur bacterium   pl. bacteria
solfobatterio verde           m               BIOL     green sulfur bacterium   pl. bacteria
soma                   m               BIOL     soma
somatocromo               m               BIOL     somatochrome
somatopleura               f               BIOL     somatopleure
somatostatina              f               BIOL, CHIM  somatostatin
somatotropina              f               BIOL, CHIM  somatotropin
sonda                  f               BIOL     probe
sonda di ibridizzazione         f               BIOL     hybridization probe
                     f
soppressione di una mutazione che disturba l'ordine di lettura     BIOL     frameshift suppression           E
soppressione fenotipica         f               BIOL     phenotypic suppression
soppressione genica           f               BIOL     gene suppression
soppressione intragenica         f               BIOL     intragenic suppression
soppressione nonsenso          f               BIOL     non-sense suppression
soppressore               m               BIOL     suppressor
soppressore di mutazioni missenso    m               BIOL     missense suppressor
sopravitale               agg              BIOL     supravital
sorbosio                 m               BIOL, CHIM  sorbose
soredio                 m               BOT     soredium          pl. soredia
sospensore                m               BOT     suspensor
sostanza                 f               BIOL
                         materia organica omogenea     substance
sostanza P                f               BIOL, CHIM  substance P
sostanza proteica            f               BIOL, CHIM  proteic substance
sostanza vegetale            f               BIOL     vegetable substance
sostituzione aliena           f               BIOL     alien substitution
sostituzione conservativa        f               BIOL     conservative substitution
sostituzione genica           f               BIOL     gene substitution
sottoceppo                m               BIOL     substrain
sottodominanza              f               BIOL     underdominance
sottofamiglia              f               BIOL     subfamily
sottordine                m               BIOL     suborder
sottospecie               f               BIOL     subspecies
sottotribù                f               BIOL     subtribe
Southern blotting            #m ingl tecnica        BIOL     Southern blotting
sovradominanza              f               BIOL     overdominance
sovrapposizione di geni         f               BIOL     gene overlap
spatolato                agg              BIOL     spatulate
spazio intercellulare          m               BIOL     intercellular space
spazio perivitellino           m               BIOL     perivitelline space
speciazione               f               BIOL     speciation
speciazione alloparapatrica       f               BIOL     alloparapatric speciation
speciazione allopatrica         f               BIOL     allopatric speciation
speciazione geografica          f               BIOL     geographic speciation
speciazione parapatrica         f               BIOL     parapatric speciation
speciazione simpatrica          f               BIOL     sympatric speciation
specie                  f               BIOL     species
specie agamica              f               BIOL     agameon
specie dominante             f               BIOL     dominant species
specie incipiente            f               BIOL     incipient species
specificità biologica          f               BIOL     biological specificity
specificità del mutageno           f               BIOL       mutagen specificity
specificità d'ospite             f               BIOL       host range
specifico                  agg   di una specie     BIOL       specific              of a species
speranza di vita               f               BIOL       life expectancy
spermatidio                 m               BIOL       spermatid
spermatina                  f               BIOL, CHIM    spermatin
spermatogonio                m               BIOL       spermatogonium           pl. spermatogonia
spermidina                  f               BIOL, CHIM    spermidine
spermina                   f               BIOL, CHIM    spermine
spermiogenesi                f               BIOL       spermiogenesis
spina                    f    vertebrale       BIOL       acantha
spinocromo                  m               BIOL, CHIM    spinochrome
spiramicina                 f               BIOL       spiramycin
spirocheta                  f               BIOL       spirochete
splancnopleura                f               BIOL       splanchnopleure
spliceosoma                 m               BIOL       spliceosome
splicing                   m ingl di RNA         BIOL       splicing
split gene                  #m   gene split       BIOL       split gene
spongina                   f               BIOL, CHIM    spongin
spongioblasto                m               BIOL       spongioblast
spora                    f               BIOL       spore
spora aerea                 f               BIOL       air spora
spora doppia                 f               BOT        bispore
spora endogena                f               BIOL       endospore
spora esogena                f               BOT        exospore
spora muriforme               f               BOT        dictyospore
spora quiescente               f               BIOL       resting spore
spora sessuale                f               BIOL       sexual spore
sporidio                   m               BOT        sporidium              pl. sporidia
sporocisti                  f               BOT        sporocyst
sporofito                  m               BOT        sporophyte
sporoforo                  m               BOT        sporophore
sporogenesi                 f               BIOL       sporogenesis
sporogonia                  f               BIOL       sporogony, sporogenesis
sporopollenina                f               BIOL, CHIM    sporopollenin
sporulazione                 f               BIOL       sporulation
spostamento dei caratteri          m               BIOL       character displacement
spostamento lungo il cromosoma        m               BIOL       chromosome walking
spot germinale                m               BIOL       germinal spot
spot germinativo               m               BIOL       germinal spot
spugnoso                   agg              BIOL       cancellous
squalene                   m               BIOL, CHIM    squalene
squamoso                   agg              BIOL       squamous
SRF                                     Factor, fattore rilascio della somatotropina
                           Somatotropin-Releasing BIOL, CHIM diSRF                   Somatotropin-Releasing Factor
SRIF                                    BIOL, CHIM    SRIF                Somatotropin Release-Inhibiting Factor
                           Somatotropin Release-Inhibiting Factor, fattore inibente il rilascio di somatotropina
stadio di decomposizione           m               BIOL       decay
stafilomicina                f               BIOL       staphylomycin
stafilotossina                f               BIOL, CHIM    staphylotoxin
stampo                    m               BIOL, CHIM    template
startpoint                                 BIOL       startpoint
                       m ingl primo nucleotide incorporato nell'RNA primario
stasi del carattere             f               BIOL       character stasis
stato diploide                m               BIOL       diploid state
stato vegetativo               m               BIOL       vegetative state
statocisti                  f               BOT        statocyst
statocisti                  f               BOT        statocyst, statocyte
statolito                  m               BOT        statolith
steapsina                  f               BIOL, CHIM    steapsin
stelo                    m               BOT        stem, stalk
stenoplastico                agg              BIOL       stenoplastic
stenotermico                 agg              BIOL       stenothermic
stenotermo                  m               BIOL       stenotherm
stercobilina                 f               BIOL, CHIM    stercobilin
stercobilinogeno               m               BIOL, CHIM    stercobilinogen
stereoblastula                f               BIOL       stereoblastula
stereociglio                 m    pl. stereociglia    BIOL       stereocilium            pl. stereocilia
stereogastrula                f               BIOL       stereogastrula
stereotassi                 f               BIOL       stereotaxis
stereotropismo                m               BIOL       stereotropism
sterigma                   m               BOT        sterigma              pl. sterigmata, sterigmas
sterilità degli ibridi            f               BIOL       hybrid sterility
sterilità degli ibridi su base cromosomica  f               BIOL       chromosomal hybrid sterility
sterilità genica degli ibridi        f               BIOL       genic hybrid sterility
sterilizzatore                m               gen        sterilizer
sterilizzazione               f               gen        sterilization
sterilizzazione mediante gas         f               gen        gas sterilization
steroide                   m               BIOL, CHIM    steroid
steroide anabolizzante            m               BIOL, CHIM    anabolic steroid
steroideo                  agg              BIOL, CHIM    steroidal
sterolo                   m               BIOL, CHIM    sterol
STH                         somatotropina     BIOL, CHIM    STH                 somatotropin
sticky end                  #f ingl            BIOL, CHIM    sticky end
stimolo morfogenico             m               BIOL       morphogenetic stimulus
stipite                   m               BOT        stipe
stoma                    m               BIOL       stoma
stomodeo                   m               BIOL       stomodaeum             stomodeum
strato di ghost               m               BIOL       ghost layer
strepogenina                 f               BIOL, CHIM    strepogenin
streptobiosamina               f               BIOL, CHIM    streptobiosamine
streptochinasi           f               BIOL, CHIM  streptokinase
streptococco            m               BIOL     streptococcus           pl. streptococci
streptolisina           f               BIOL, CHIM  streptolysin
streptomicete           m               BIOL     streptomycete
streptotricina           f               BIOL     streptothricin
stress               m               BIOL     stress
stress genomico          m               BIOL     genomic stress
stria primitiva          f               BIOL     primitive streak
striscio              m               BIOL     smear
strobilo              m               BOT     strobilus
struttura a ventaglio       f               BIOL     fan
struttura cellulare        f               BIOL     cell structure
struttura cointegrata       f               BIOL     cointegrate structure
struttura compatta         f               BIOL     dense structure
struttura cruciforme        f               BIOL     cruciform structure
struttura di Holliday       f               BIOL     Holliday structure, Holliday junction
struttura genotipica        f               BIOL     genotypic structure
struttura primaria         f               BIOL, CHIM  primary structure
struttura quaternaria       f               BIOL, CHIM  quaternary structure
struttura secondaria        f               BIOL, CHIM  secondary structure
struttura terziaria        f               BIOL, CHIM  tertiary structure
stufa termostatica         f               BIOL     incubator
suberificazione          f               BOT     suberization
suberina              f               BIOL, CHIM  suberin
suberizzazione           f               BOT     suberization
subire lisi            tr               BIOL, CHIM  to lyse                        E
substrato             m               BIOL, CHIM
                     sostanza su cui agisce un enzima   substrate
subtilina             f               BIOL     subtilin
subunità              f               BIOL, CHIM  protomer
successione ecologica       f               BIOL     ecological succession
succinamide            f               BIOL, CHIM  succinamide
succo nucleare           m               BIOL     nuclear sap, karyolymph
succo vacuolare          m               BIOL     cell sap
sulfoemoglobina          f               BIOL, CHIM  sulfhaemoglobin    sulfhemoglobin
superavvolgimento         m               BIOL     supercoiling
superavvolto            agg              BIOL     supercoiled
superdominanza           f               BIOL     overdominance
superelica             f               BIOL     superhelix
superfamiglia           f               BIOL     superfamily
superfemmina            f               BIOL     superfemale
supergene             m               BIOL     supergene
superinfezione           f               BIOL     superinfection
superiorità dell'eterozigote    f               BIOL     heterozygote superiority
supermaschio            m               BIOL     supermale
sutura               f               BIOL     suture
sviluppo              m               BIOL     development
tachisterolo            m               BIOL, CHIM  tachysterol
tachitelia             f               BIOL     tachytely
tactoide              agg              BIOL, CHIM  tactoid
tagatosio             m               BIOL, CHIM  tagatose
tagging              m ingl             BIOL     tagging
talassofita            f               BOT     seaweed
tannasi              f               BIOL, CHIM  tannase
tappeto              m               BOT     tapetum              pl. tapeta
tasca di Rathke          f               BIOL     Rathke's pouch, craniobuccal pouch
tasca faringea           f               BIOL     pharyngeal pouch
tasca iomandibolare        f               BIOL     hyomandibular pouch
tasso di accrescimento       m               BIOL     growth rate
tasso di biodegradabilità     m               BIOL     biodegradation rate
tasso di evoluzione        m               BIOL     evolutionary rate
tasso di mutazione         m               BIOL     mutation rate
tasso di natalità         m               BIOL     birth rate
tassonomia             f               BIOL     taxonomy
tattoide              agg              BIOL, CHIM  tactoid
taurocolico            agg              BIOL, CHIM  taurocholic
tavola genealogica         f               BIOL     pedigree                       E
taxon               m               BIOL     taxon               pl. taxa
teca                f               BOT     theca
tecnica di degradazione di Edman  f               BIOL, CHIM  Edman degradation technique
tecnica di Lederberg        f               BIOL     Lederberg technique
tecnica di Thunburg        f               BIOL, CHIM  Thunburg technique
tecnica microscopica        f               BIOL     microscopic technique
tecnica roll-tube         f               BIOL     roll-tube technique
tecnologia del DNA ricombinante  f               BIOL     DNA recombinant technology
tecnologia ricombinante      f               BIOL     recombinant technology
tegmen               m               BIOL     tegmen
telencefalo            m               BIOL     telencephalon
telencefalocele          m               BIOL     telocoel
teleutospora            f               BOT     teliospore
telocentrico            agg              BIOL     telocentric
telofase              f               BIOL     telophase
telolecitico            agg              BIOL     telolecithal
telomerasi             f               BIOL, CHIM  telomerase
telomero              m               BIOL     telomere
telotassi             f               BIOL     telotaxis
telotassia             f               BIOL     telotaxis
temperatura di fusione       f               BIOL, CHIM  melting point, melting temperature
tempo di dimezzamento       m               BIOL     half time
tempo di generazione       m              BIOL     generation time
tempo medio letale        m              BIOL     median lethal time
tendente al nero         agg             BIOL     nigrescent                     E
tendenza evolutiva        f              BIOL     evolutionary trend
teoria cellulare         f              BIOL     cell theory
teoria dei foglietti embrionali  f              BIOL     germ-layer theory
teoria del neurone        f              BIOL     neuron doctrine
teoria endosimbiontica      f              BIOL     endosymbiosis theory
teoria sintetica         f              BIOL     synthetic theory
terapia genica          f              BIOL     gene therapy
terminal bar           #m             BIOL     terminal bar
termoacidofilo          agg             BIOL     thermoacidophilic
termoacidofilo          m              BIOL     thermoacidophile
termofilo             agg             BIOL     thermophilic, thermophile, thermophilous
termofilo             m              BIOL     thermophile
termogeno             agg             BIOL     thermogenous
termotassi            f              BIOL     thermotaxis
termotassia            f              BIOL     thermotaxis
terreno di coltura        m              BIOL     culture medium
terreno indicatore        m              BIOL     indicator medium
terreno non selettivo       m              BIOL     non-selective medium
terreno selettivo         m              BIOL     selective medium
tessuto a palizzata        m              BOT     palisade mesophyll
tessuto di riempimento      m              BOT     ground tissue
tessuto mesenchimale       m              BIOL     mesenchymal tissue
tessuto nefrogeno         m              BIOL     nephrogenic tissue
tessuto primario         m              BOT     primary tissue
tessuto secondario        m              BOT     secondary tissue
tessuto vascolare         m              BOT     vascular tissue
test cis-trans          m              BIOL     cis-trans test
test di Ames           m              BIOL, CHIM  Ames test
test di complementazione     m              BIOL     complementation test
test di fluttuazione       m              BIOL     fluctuation test
test locus specifico       m              BIOL     specific locus test
test-cross            m              BIOL     test-cross
testosterone           m              BIOL, CHIM  testosterone
tetanolisina           f              BIOL, CHIM  tetanolysin
tetanospasmina          f              BIOL, CHIM  tetanospasmin
tetrade              f              BIOL     tetrad
tetramerico            agg             BIOL     tetramerous
tetramerico            agg             BIOL, CHIM  tetrameric
tetraploidia           f              BIOL     tetraploidy
tetraspora            f              BOT     tetraspore
tetrodotossina          f              BIOL, CHIM  tetrodotoxin
tetrosio             m              BIOL, CHIM  tetrose
tetroso              m              BIOL, CHIM  tetrose
TF                    Transfer Factor   BIOL, CHIM  TF                Transfer Factor
tiamina              f              BIOL, CHIM  thiamine, thiamin, vitamin B1
tiaminpirofosfato         m              BIOL, CHIM  thiamine pyrophosphate
tiaminpirofosfato         m    TPP         BIOL, CHIM  thiamine pyrophosphate      TPP
tight junction          #f ingl giunzione serrata  BIOL     tight junction
tigmotassi            f              BIOL     thigmotaxis
tigmotassia            f              BIOL     thigmotaxis
tigmotropismo           m              BIOL     thigmotropism
tilacoide             m              BIOL     thylakoid
timidina             f              BIOL, CHIM  thymidine
timidina monofosfato       f              BIOL, CHIM  thymidine monophosphate, thymidylic acid
timina              f              BIOL, CHIM  thymine
tiostreptone           m              BIOL     thiostrepton
tipo               m              BIOL     type
tipo pseudo-wild         m              BIOL     pseudo-wild type
tipo selvatico          m              BIOL     wild type
tireocalcitonina         f              BIOL, CHIM  thyrocalcitonin, calcitonin
tireoglobulina          f              BIOL, CHIM  thyroglobulin
tireoproteina           f              BIOL, CHIM  thyroprotein
tireotropina           f              BIOL, CHIM  thyrotropin
tirocalcitonina          f              BIOL, CHIM  thyrocalcitonin, calcitonin
tironina             f              BIOL, CHIM  tyronine
tirosina             f              BIOL, CHIM  tyrosine
tirosinasi            f              BIOL, CHIM  tyrosinase
tirossina             f              BIOL, CHIM  >> tiroxina
tiroxina             f              BIOL, CHIM  thyroxine
titolare             tr             BIOL, CHIM  to titrate, to standardize
titolazione antibiotica      f              BIOL     antibiotic assay
tivelosio             m              BIOL, CHIM  tyvelose
tocoferolo            m              BIOL, CHIM  tocopherol
tomento              m              BIOL     tomentum             pl. tomenta
tonofibrilla           f              BIOL     tonofibril
topoisomerasi           f              BIOL, CHIM  topoisomerase
tossicogenetica          f              BIOL     toxicogenetics
tossigenicità           f              BIOL     toxigenicity
tossina              f              BIOL, CHIM  toxin
tossina botulinica        f              BIOL, CHIM  botulinum toxin
tossina stafilococcica      f              BIOL, CHIM  staphylotoxin
totipotenza            f              BIOL     totipotence
toxoplasmina           f              BIOL, CHIM  toxoplasmin
tracciabilità degli OGM      f              BIOL     GMO traceability
tracciante isotopico       m              BIOL, CHIM  isotopic tracer, isotopic marker
traduzione          f                BIOL       translation
traduzione scorretta     f                BIOL       mistranslation
transaminasi         f                BIOL, CHIM    transaminase
transamminazione       f                BIOL, CHIM    transamination
transcapsidazione      f                BIOL       transcapsidation
transchetolasi        f                BIOL, CHIM    transketolase
transcrittasi        f                BIOL, CHIM    transcriptase, ribonucleic acid polymerase
transfer factor       #m ingl TF           BIOL, CHIM    transfer factor          TF
transferasi         f                BIOL, CHIM    transferase
transferrina         f                BIOL, CHIM    transferrin
transfezione acuta      f                BIOL       acute transfection
transgene          m                BIOL       transgene
transgenico         agg               BIOL       transgenic
transizione         f                BIOL       transition
transizione allosterica   f                BIOL, CHIM    allosteric transition
translocazione        f                BIOL       translocation
translocazione reciproca   f                BIOL       reciprocal translocation
transmetilasi        f                BIOL, CHIM    transmethylase
transmetilazione       f                BIOL, CHIM    transmethylation
trapeziforme         agg               BIOL       trapeziform
trapezoidale         agg               BIOL       trapeziform
trapezoide          agg               BIOL       trapeziform
trapiantare         tr               BIOL       to graft
trapianto          m    innesto         BIOL       graft
trapianto          m    operazione       BIOL       transplantation
trapianto eterotopico    m                BIOL       heterotopic transplantation
trascrittasi inversa     f                BIOL, CHIM    reverse transcriptase
trascritto inverso      m                BIOL       reverse transcript
trascritto primario     m                BIOL       primary transcript
trascrizione         f                BIOL       transcription
trascrizione divergente   f                BIOL       divergent transcription
trascrizione inversa     f                BIOL       reverse transcription
trascrizione primaria    f                BIOL       primary transcript
trasduzione         f    di materiale genetico  BIOL       transduction           of genetic material
trasduzione abortiva     f                BIOL       abortive transduction
trasduzione batterica    f                BIOL       bacterial transduction
trasduzione del segnale   f                BIOL       signal transduction
trasduzione generalizzata  f                BIOL       generalized transduction
trasduzione specializzata  f                BIOL       specialized transduction
trasferimento di cromosoma  m                BIOL       chromosome transfer
trasferimento infettivo   m                BIOL       infectious transfer
trasferimento nucleare    m                BIOL       nuclear transfer
trasfezione         f                BIOL       transfection
trasformazione        f    genetica        BIOL       transformation
traslocazione        f                BIOL       translocation
traslocazione equilibrata  f                BIOL       balanced translocation
traslocone          m                BIOL       translocon
trasmissione orizzontale   f                BIOL       horizontal transmission
trasmissione verticale    f                BIOL       vertical transmission
traspirazione        f                BIOL       transpiration
trasportatore        m                BIOL, CHIM    carrier
trasportatore di membrana  m                BIOL       membrane carrier
trasporto attivo       m                BIOL, CHIM    active transport
trasporto facilitato     m                BIOL       facilitated transport
trasporto passivo      m                BIOL, CHIM    passive transport
trasposone          m                BIOL       transposon
trasversione         f                BIOL       transversion
tratto autosomico      m                BIOL       autosomal trait
tratto oloandrico      m                BIOL       holandric trait
traumatotropismo       m                BIOL       traumatotropism
trealosio          m                BIOL, CHIM    trehalose
treonina           f                BIOL, CHIM    threonine
TRH                             BIOL, CHIM
                   Thyrotropin-Releasing Hormone, ormone TRH rilasciante la tirotropina    Thyrotropin-Releasing Hormone
triacilglicerolo       m    trigliceride      BIOL, CHIM    triacylglycerol, triacyl glycerol
tribù            f                BIOL       tribe
tricogino          m                BOT        trichogyne
tricomicina         f                BIOL       trichomycin
trifido           agg               BIOL       trifid
trifosfopiridin-nucleotide  m                BIOL, CHIM    triphosphopyridine nucleotide
trigliceride         m                BIOL, CHIM    triglyceride
trigono           agg               BIOL       trigonous
trigono           m                BOT        trigone
triloculare         agg               BIOL       trilocular
trimorfo           agg               BIOL, CHIM    trimorphic, trimorphous
triosio           m                BIOL, CHIM    triose
trioso            m                BIOL, CHIM    triose
tripennato          agg               BIOL       tripinnate
tripeptide          m                BIOL, CHIM    tripeptide
tripletta          f                BIOL       triplet
triploidia          f                BIOL       triploidy
tripsina           f                BIOL, CHIM    trypsin
tripsinogeno         m                BIOL, CHIM    trypsinogen
triptammina         f                BIOL, CHIM    tryptamine
triptofano          m                BIOL, CHIM    tryptophan
trisaccaride         m                BIOL, CHIM    trisaccharide
trisomia           f                BIOL       trisomy
tRNA                             BIOL, CHIM    tRNA
                   transfer RNA, acido ribonucleico di trasporto                transfer RNA
trofico           agg               BIOL       trophic
trofoblasto         m               BIOL      trophoblast
trofoblasto sinciziale   m               BIOL      syncytiotrophoblast
trombina          f               BIOL, CHIM   thrombin
trombochinasi        f               BIOL, CHIM   thrombokinase
tromboplastina       f               BIOL, CHIM   thromboplastin
tromboplastina tessutale  f               BIOL, CHIM   tissue thromboplastin
trombossano         m               BIOL, CHIM   thromboxane
troncato          agg              BIOL      truncate
tronco           agg              BIOL      truncate
tronco arterioso      m               BIOL      truncus arteriosis
tropismo          m               BIOL      tropism
tropocollagene       m               BIOL, CHIM   tropocollagen
tropomiosina        f               BIOL, CHIM   tropomyosin
troponina          f               BIOL, CHIM   troponin
TSH                            BIOL, CHIM   TSH
                  Thyroid-Stimulatin Hormone, ormone tireostimolante, ormone tireotropo Thyroid-Stimulatin Hormone
tubercolare         agg              BIOL      tuberculate
tubercolo          m               BIOL      tubercle
tubo digerente embrionale  m               BIOL      gut
tubo neurale        m               BIOL      neural tube
tubulina          f               BIOL, CHIM   tubulin
tumido           agg              BIOL      tumid
tumore           m               BIOL      tumour         tumor
tunica           f               BIOL      tunica
tuorlo           m               BIOL      yolk
turbidostato        m               BIOL      turbidostat
turgore           m               BOT       turgor
turnover          m ingl            BIOL      turnover
ubichinone         m               BIOL, CHIM   ubiquinone
ubiquitina         f               BIOL, CHIM   ubiquitine
ultracentrifugare      tr              BIOL, CHIM   to ultracentrifuge
ultracentrifugazione    f               BIOL, CHIM   ultracentrifugation
ultramicrobilancia     f               BIOL      ultramicrobalance
ultramicrotomo       m               BIOL      ultramicrotome
ultrastruttura       f               BIOL      ultrastructure
ultrastrutturistica     f               BIOL      ultrastructural biology
umbonato          agg              BIOL      umbonate
uncinato          agg              BIOL      hamate
uncino           m               BIOL      hamus
unicellulare        agg              BIOL      unicellular
uniloculare         agg              BIOL      unilocular
unità Alexinic       f               BIOL      Alexinic unit
unità Allen-Doisy      f               BIOL      Allen-Doisy unit
unità Almquist       f               BIOL      Almquist unit
unità ambocettore      f               BIOL      amboceptor unit
unità androgeno       f               BIOL      androgen unit
unità Angström       f               BIOL      Angström unit
unità Ansbacher       f               BIOL      Ansbacher unit
unità Arthur        f               BIOL      Arthur unit
unità axolotl        f               BIOL      axolotl unit
unità Bergman-Turner    f               BIOL      Bergman-Turner unit
unità Bessey        f               BIOL      Bessey unit
unità citocida       f               BIOL      cytocidal unit
unità Cooke         f               BIOL      Cooke unit
unità di disseminazione   f               BIOL      disseminule                     E
unità di mappa       f               BIOL      map unit
unità di scambio      f               BIOL      crossing-over unit
unità di trascrizione    f               BIOL      transcription unit
unità Doisy         f               BIOL      Doisy unit
unità emorragica      f               BIOL      haemorrhagic unit hemorrhagic unit
unità enzimatica      f               BIOL, CHIM   enzyme unit
unità Fantl         f               BIOL      Fantl unit
unità Felon         f               BIOL      Felon's unit
unità Florey        f               BIOL      Florey unit
unità Guest         f               BIOL      Guest unit
unità infettante      f               BIOL      infectious unit
unità internazionale    f               BIOL      international unit
unità pulcino        f               BIOL      chick unit
unità topo nano       f               BIOL      dwarf mouse unit
uovo            m   cellula uovo      BIOL      ovum, egg            pl. ova
uovo centrolecitico     m               BIOL      centrolecithal ovum       pl. ova
uovo regolativo       m               BIOL      regulative egg
uracile           m               BIOL, CHIM   uracil
uraco            m               BIOL      urachus
urceolato          agg              BIOL      urceolate
ureasi           f               BIOL, CHIM   urease
ureotelico         agg              BIOL      ureotelic
ureotelismo         m               BIOL      ureotelism
uricasi           f               BIOL, CHIM   uricase
uridina           f               BIOL, CHIM   uridine
uridina monofosfato     #m   UMP          BIOL, CHIM                    UMP
                                     uridine monophosphate, uridylic acid
uridindifosfato       m   UDP          BIOL, CHIM   uridine diphosphate       UDP
uridindifosfoglucosio    m   UDPG          BIOL, CHIM   uridine diphosphoglucose     UDPG
urobilina          f               BIOL, CHIM   urobilin
urobilinogeno        m               BIOL, CHIM   urobilinogen
urochinasi         f               BIOL, CHIM   urokinase
urocromo          f               BIOL, CHIM   urochrome
uropepsina         f               BIOL, CHIM   uropepsin
uroporfirina        f               BIOL, CHIM   uroporphyrin
ursone               m                BIOL       urson, ursolic acid
use-dilution test         #m               BIOL       use-dilution test
vaccinogeno            agg               BIOL       vaccinogenous
vacuolo              m                BIOL       vacuole
vacuolo alimentare         m                BIOL       food vacuole
vacuolo autofagico         m                BIOL       autophagic vacuole
vacuolo contrattile        m                BIOL       contractile vacuole
vacuolo di micropinocitosi     m                BIOL       micropinosome
vacuolo endocitico         m                BIOL       endocytic vacuole
vacuolo eterofagico        m                BIOL       heterophagic vacuole, food vacuole
vacuolo fagocitico         m                BIOL       phagocytic vacuole, food vacuole
vacuolo gassoso          m                BIOL       gas vacuole
vagilità              f                BIOL       vagility
vaginato              agg               BIOL       vaginate
valenza              f                BIOL, CHIM    valence
                     abilità di sostanza biologica di reagire o combinarsi
valina               f                BIOL, CHIM    valine
valore adattativo         m                BIOL       adaptive value
valore biologico          m                BIOL, CHIM    biological value
valore di scambio         m                BIOL       crossing-over value
valore di tolleranza biologica   m                BIOL       biologic tolerance value, tolerance value
valore letale equivalente     m                BIOL       lethal equivalent value
valutazione biologica       f                BIOL       biologic evaluation
valvula              f                BIOL       valvula
valvulato             agg               BIOL       valvulate
variabilità            f   fenotipica        BIOL       variability
variabilità genetica        f                BIOL       genetic variability
variabilità quantitativa      f                BIOL       quantitative variability
variante              f                BIOL       variant
variante elettroforetica      f                BIOL, CHIM    electrophoretic variant
variante patogena         f                BIOL       pathovar
varianza              f                BIOL       variance
varianza ambientale        f                BIOL       environmental variance
varianza genetica         f                BIOL       genetic variance
varianza genetica additiva     f                BIOL       additive genetic variance
variazione fenotipica       f                BIOL       phenotypic variant
variazione genotipica       f                BIOL       genotypic variant
variazione somatoclonale      f                BIOL       somatoclonal variation
variegato             agg               BIOL       variegate
variegatura            f                BIOL       variagation
varietà              f                BIOL       variety
vaschetta per dissezione      f                BIOL       dissection tray
vasopressina            f                BIOL, CHIM    vasopressin
vasotocina             f                BIOL, CHIM    vasotocin
vegetativo             agg               BIOL       vegetative
veleno cellulare          m                BIOL       cell poison
veleno mitotico          m                BIOL       mitotic poison
vellutato             agg               BIOL       pannose, felted
velo                m                BIOL       velum
vena cardinale           f                BIOL       cardinal vein
vena ombelicale          f                BIOL       umbilical vein
vena onfalomesenterica       f                BIOL       omphalomesenteric vein, vitelline vein
vena vitellina           f                BIOL       vitelline vein
ventricoso             agg               BIOL       ventricose
vermiforme             agg               BIOL       vermiform
verruca              f                BIOL       verruca
verrucoso             agg               BIOL       verrucose
vescicola             f                BIOL       vesicle
vescicola blastodermica      f                BIOL       blastodermic vesicle, blastocyst
vescicola cerebrale anteriore   f                BIOL       forebrain
vescicola di trasporto       f                BIOL       transport vesicle
vescicola germinale        f                BIOL       germinal vesicle
vescicola ottica          f                BIOL       optic vesicle
vescicola prosencefalica      f                BIOL       forebrain
vescicola secretoria        f                BIOL       secretory vesicle
vescicola telencefalica      f                BIOL       telocoel, telocoele
vescicola vellutata        f                BIOL       coated pit
vestigiale             agg               BIOL       vestigial
vestigio              m                BIOL       vestige
vettore              m   virale          BIOL       carrier
vettore              m                BIOL
                     per il trasferimento di DNA         vector              for DNA transfer
vettore di clonaggio        m                BIOL       cloning vector
vettore di clonazione plasmidico  m                BIOL       plasmid cloning vector
vettore di espressione       m                BIOL       expression vector
vettore di trasferimento      m                BIOL       shuttle vector
via anfibolica           f                BIOL, CHIM    amphibolic pathway
via di Entner-Doudoroff      f                BIOL, CHIM    Entner-Doudoroff pathway
via glicolitica          f                BIOL, CHIM    glycolytic pathway
vibrione del colera        m                BIOL       cholera vibrio
vigore degli ibridi        m                BIOL       hybrid vigor, heterosis
violaxantina            f                BIOL, CHIM    violaxanthin
virione              m                BIOL       virion
viroide              m                BIOL       viroid
virologia             f                BIOL       virology
virologico             agg               BIOL       virologic
virologo              m                BIOL       virologist
virotossina            f                BIOL, CHIM    virotoxin
virulenza             f                BIOL       virulence
virus               m                BIOL       virus
virus adiuvante           m                BIOL       helper virus
virus animale            m                BIOL       animal virus
virus avventizio          m                BIOL       adventitious virus
virus defettivo           m                BIOL       defective virus
virus del vaiolo          m                BIOL       smallpox virus
virus del vaiolo vaccino      m                BIOL       cowpox virus
virus della febbre emorragica    m                BIOL                   hemorrhagic fever virus
                                           haemorrhagic fever virus
virus dell'epatite         m                BIOL       hepatitis virus
virus dell'herpes simplex      m                BIOL       herpes simplex virus
virus dell'immunodeficienza umana  m    HIV           BIOL       human immunodeficiency virus HIV
virus endogeno           m                BIOL       endogenous virus
virus erpetico           m                BIOL       herpesvirus
virus helper            m                BIOL       helper virus
virus influenzale          m                BIOL       influenza virus
virus interferente difettivo    m                BIOL       defective interfering virus
virus latente            m                BIOL       latent virus
virus lento             m                BIOL       slow virus
virus occulto            m                BIOL       occult virus
virus oncogeno           m                BIOL       oncogenic virus
virus orfano            m                BIOL       orphan virus
virus parainfluenzale        m                BIOL       parainfluenza virus
virus respiratorio sinciziale    m                BIOL       respiratory syncytial virus
virus riassortito          m                BIOL       reassortant virus
virus vegetale           m                BIOL       plant virus
viscido               agg               BIOL       clammy
vitale               agg               BIOL       viable
vitalismo              f                BIOL       vitalism
vitamero              m                BIOL, CHIM    vitamer
vitamina              f                BIOL, CHIM    vitamin
vitamina A             f                BIOL, CHIM    vitamin A, retinol
vitamina B1             f                BIOL, CHIM    vitamin B1, thiamine, thiamin
vitamina B12            f                BIOL, CHIM    vitamin B12, cobalamin, cobalamine
vitamina B2             f                BIOL, CHIM    vitamin B2, riboflavin
vitamina B3             f                BIOL, CHIM    vitamin B3, niacin
vitamina B5             f                BIOL, CHIM    vitamin B5, pantothenic acid
vitamina B6             f                BIOL, CHIM    vitamin B6, pyroxidine
vitamina B7             f                BIOL, CHIM    vitamin B7, folic acid
vitamina C             f                BIOL, CHIM    vitamin C, ascorbic acid
vitamina D             f                BIOL, CHIM    vitamin D, calciferol
vitamina E             f                BIOL, CHIM    vitamin E, alpha*-tocopherol
vitamina K             f                BIOL, CHIM    vitamin K
vitamina PP             f                BIOL, CHIM    niacin, vitamin B3
vitamine idrosolubili        f pl              BIOL, CHIM    hydrosoluble vitamins
vitamine liposolubili        f pl              BIOL, CHIM    liposoluble vitamins
vitaminico             agg               BIOL, CHIM    vitaminic
vitellina              f                BIOL       vitellin
vitellodotto            m                BIOL       vitelline duct
volta                f                BIOL       vault
volutina              f                BIOL, CHIM    volutin
volva                f                BOT        volva
Western blotting          #m ingl tecnica         BIOL       Western blotting
wide cross             #m               BIOL       wide cross
                      tipo di accoppiamento tra individui appartenenti a generi diversi
xantinaossidasi           f                BIOL, CHIM    xanthine oxidase
xantismo              m                BIOL       xanthism
xantofilla             f                BIOL, CHIM    xanthophyll            carotenol
xantoforo              m    cromatoforo giallo   BIOL       xanthophore
xantomicina             f                BIOL       xanthomycin
xantopterina            f                BIOL, CHIM    xanthopterin
xenobiotico             agg               BIOL       xenobiotic
xenogamia              f                BOT        xenogamy
xenogamico             agg               BOT        xenogamous
xilano               m                BIOL, CHIM    xylan
xilosio               m                BIOL, CHIM    xylose, wood sugar
zeaxantina             f                BIOL, CHIM    zeaxanthin
zeina                f                BIOL, CHIM, PLAST zein
zeina                f                BIOL, CHIM    zeine
zigomorfo              agg               BIOL       zygomorphic
zigospora              f                BOT        zygospore
zigote               m                BIOL       zygote
zigotene              m                BIOL       zygotene
zimasi               f                BIOL, CHIM    zymase
zimoforo              m                BIOL, CHIM    zymophore
zimogenico             agg               BIOL, CHIM    zymogenic
zimogeno              agg               BIOL, CHIM    zymogen
zimogeno              m                BIOL, CHIM    zymogen
zimologia              f                BIOL       >> enzimologia
zimosterolo             m                BIOL, CHIM    zymosterol
zimotecnica             f                BIOL, CHIM    zymotechnique
zimotico              agg               BIOL, CHIM    zymotic
zinc finger             #m ingl dominio         BIOL, CHIM    zinc finger
zonale               agg               BIOL       zonary
zoogeografia            f                BIOL       zoogeography
zooglea               f                BIOL       zoogloea
zoologia              f                BIOL       zoology
zoologico              agg               BIOL       zoological
zoologo               m                BIOL       zoologist
zoospora              f                BOT        zoospore
zoosterolo             m                BIOL, CHIM    zoosterol
zuccheri riducenti     m pl  BIOL, CHIM  reducing sugars
zucchero          m   BIOL, CHIM  sugar
zucchero del sangue    m   BIOL, CHIM  blood sugar
zucchero fermentescibile  m   BIOL, CHIM  fermentable sugar
zucchero invertito     m   BIOL, CHIM  invert sugar, inverted sugar
              MGH-058600      BIOL
              rosella        BIOL
              rosella        BIOL
              MGH-040031      BIOL
              MGH-040033      BIOL
              MGH-040036      BIOL
              MGH-040039      BIOL
              MGH-040041      BIOL
              MGH-040042      BIOL
              MGH-047854      BIOL
              MGH-059620      BIOL
                         BIOL
             MGH-069848       BIOL
                         BIOL
                         BIOL
             MGH-000019       BIOL
                         BIOL
             tenere separato da FIS, controllare glossa
             MGH-000074       BIOL
             MGH-000075       BIOL
             MGH-000076       BIOL
             MGH-000077       BIOL
             MGH-000078       BIOL
             MGH-000079       BIOL
             MGH-000080       BIOL
             HPT-000302       BIOL
             MGH-000097       BIOL
             HPT-000312       BIOL
             MGH-000127       BIOL
             sansoing        BIOL
             sansoing        BIOL
             sansoing        BIOL
             HPT-000365       BIOL
             MGH-000134       BIOL
             MGH-000150       BIOL
             MGH-000185       BIOL
             MGH-000231       BIOL
             MGH-000249       BIOL
             chiara         BIOL
             MGH-000343       BIOL
             HPT-001301       BIOL
             HPT-001302       BIOL
             HPT-001303       BIOL
             HPT-001304       BIOL
             HPT-001305       BIOL
             HPT-001306       BIOL
             HPT-001308       BIOL
             MGH-000535       BIOL
             MGH-000548       BIOL
             MGH-000551       BIOL
             MGH-000553       BIOL
             MGH-000553       BIOL
             MGH-000611       BIOL
             MGH-000614       BIOL
             sansoing        BIOL
             MGH-000651       BIOL
             R Blackwell-Zanichelli BIOL
             R Blackwell-Zanichelli BIOL
             R Blackwell-Zanichelli BIOL
             libro         BIOL
             libro         BIOL
             MGH-000662       BIOL
Angiotensin-Converting Enzyme          BIOL
             HPT-001863       BIOL
             MGH-000709       BIOL
             MGH-000723       BIOL
             MGH-000788       BIOL
             MGH-000791       BIOL
             MGH-000800       BIOL
             file adry       BIOL
             file adry       BIOL
             MGH-000810       BIOL
             HPT-002018       BIOL
             rosella        BIOL
                         BIOL
             file adry       BIOL
             file adry       BIOL
             file adry       BIOL
             file adry       BIOL
             file adry       BIOL
             MGH-000907       BIOL
             MGH-000908       BIOL
             MGH-000909       BIOL
             file adry       BIOL
             file adry       BIOL
             file adry       BIOL
             file adry       BIOL
             file adry       BIOL
                         BIOL
file adry      BIOL
MGH-000935     BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
MGH-000879     BIOL
MGH-000976     BIOL
MGH-000977     BIOL
MGH-000978     BIOL
file adry      BIOL
MGH-000985     BIOL
file adry      BIOL
MGH-000994     BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
MGH-001018     BIOL
MGH-001017     BIOL
MGH-001019     BIOL
MGH-001020     BIOL
MGH-001023     BIOL
MGH-001024     BIOL
MGH-001026     BIOL
MGH-001027     BIOL
MGH-001028     BIOL
MGH-001029     BIOL
MGH-001021     BIOL
MGH-001030     BIOL
MGH-001022     BIOL
MGH-001032     BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
MGH-001111     BIOL
file adry      BIOL
          BIOL
MGH-001132     BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
MGH-001145     BIOL
MGH-001146     BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
MGH-001153     BIOL
MGH-001156     BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
MGH-001164     BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
MGH-001166     BIOL
file adry      BIOL
file adry/rosella  BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
MGH-001182     BIOL
file adry      BIOL
MGH-001193     BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
MGH-001252     BIOL
MGH-001260     BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
MGH-001275     BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
MGH-001281     BIOL
MGH-001283     BIOL
file adry      BIOL
          BIOL
MGH-001300     BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
MGH-001342     BIOL
             file adry      BIOL
             MGH-001344     BIOL
             file adry      BIOL
             MGH-001347     BIOL
             MGH-001348     BIOL
             MGH-001349     BIOL
             MGH-001350     BIOL
             MGH-001351     BIOL
             MGH-001352     BIOL
             MGH-001353     BIOL
             MGH-001354     BIOL
             MGH-001355     BIOL
             MGH-001356     BIOL
             chiara       BIOL
             file adry      BIOL
             MGH-001366     BIOL
             file adry      BIOL
             MGH-001390     BIOL
             MGH-001402     BIOL
             file adry      BIOL
             MGH-001440     BIOL
             MGH-001441     BIOL
             MGH-001443     BIOL
             file adry      BIOL
             file adry      BIOL
                       BIOL
             MGH-001456     BIOL
             MGH-001457     BIOL
             MGH-001458     BIOL
             MGH-001459     BIOL
             MGH-001470     BIOL
             file adry      BIOL
             file adry      BIOL
             MGH-001508     BIOL
             MGH-001620     BIOL
             MGH-001630     BIOL
             MGH-001639     BIOL
             MGH-001675     BIOL
             MGH-001699     BIOL
             MGH-001718     BIOL
             MGH-001731     BIOL
             MGH-001739     BIOL
             MGH-001743     BIOL
             MGH-001748     BIOL
             MGH-001751     BIOL
             MGH-001752     BIOL
             MGH-001757     BIOL
             MGH-001758     BIOL
Adrenocorticotropic Hormone          BIOL
             proteine      BIOL
             MGH-001774     BIOL
             MGH-001776     BIOL
             MGH-041949     BIOL
             MGH-001781     BIOL
             MGH-001783     BIOL
             MGH-001784     BIOL
             MGH-001797     BIOL
             file adry      BIOL
             MGH-001807     BIOL
             MGH-001839     BIOL
                       BIOL
             più BOT vedi chambers: di foglia
                       BIOL
             MGH-053601     BIOL
             MGH-001853     BIOL
             MGH-001863     BIOL
             MGH-001865     BIOL
             MGH-001867     BIOL
             MGH-001872     BIOL
             MGH-001880     BIOL
                       BIOL
             MGH-001881     BIOL
             sansoing      BIOL
             sansoing      BIOL
             sansoing      BIOL
             MGH-001992     BIOL
             enzimi       BIOL
             enzimi       BIOL
             file adry      BIOL
             MGH-002022     BIOL
             file adry      BIOL
             MGH-002030     BIOL
             rosella       BIOL
             libro        BIOL
             rosella       BIOL
             file adry      BIOL
             file adry      BIOL
             file adry      BIOL
             file adry      BIOL
MGH-002051        BIOL
             BIOL
             BIOL
MGH-002096        BIOL
MGH-002103        BIOL
MGH-002110        BIOL
file adry         BIOL
ormone          BIOL
             BIOL
nel resto del file gli steroidi/corticost. sono biol/chim
HPT-003540        BIOL
file adry         BIOL
ormone          BIOL
MGH-002154        BIOL
HPT-003613        BIOL
             BIOL
HPT-003614        BIOL
HPT-003615        BIOL
HPT-003616        BIOL
HPT-003617        BIOL
chiara          BIOL
HPT-003618        BIOL
HPT-003619        BIOL
MGH-002296        BIOL
             BIOL
MGH-002390        BIOL
file adry         BIOL
MGH-002443        BIOL
sansoing         BIOL
HPT-004335        BIOL
MGH-002448        BIOL
rosella          BIOL
file adry         BIOL
MGH-002469        BIOL
HPT-004387        BIOL
MGH-002486        BIOL
HPT-004415        BIOL
MGH-002488        BIOL
MGH-002519        BIOL
MGH-002523        BIOL
             BIOL
se c'è chim, tenere separato
sansoing         BIOL
sansoing         BIOL
sansoing         BIOL
sansoing         BIOL
HPT-004849        BIOL
file adry         BIOL
MGH-002609        BIOL
MGH-002610        BIOL
             BIOL
lasciare separato da CHIM anche se traducente uguale: sono due cose diverse
MGH-002641        BIOL
file adry         BIOL
MGH-002661        BIOL
MGH-002664        BIOL
MGH-002681        BIOL
MGH-002719        BIOL
amminoacidi        BIOL
amminoacidi        BIOL
file adry         BIOL
file adry         BIOL
MGH-002767        BIOL
             BIOL
bot secondo chambers, allora si capirebbe perché sono diversi. Controllare glossa
MGH-002773        BIOL
MGH-002827        BIOL
sansoing         BIOL
MGH-002850        BIOL
MGH-002852        BIOL
             BIOL
             BIOL
biol e alim sono diversi, va bene così
proteine         BIOL
proteine         BIOL
file adry         BIOL
file adry         BIOL
file adry         BIOL
file adry         BIOL
sansoing         BIOL
file adry         BIOL
file adry         BIOL
chiara          BIOL
rosella          BIOL
file adry         BIOL
file adry         BIOL
file adry         BIOL
enzimi          BIOL
enzimi          BIOL
file adry         BIOL
file adry         BIOL
MGH-003036        BIOL
sansoing         BIOL
file adry       BIOL
HPT-005891       BIOL
MGH-003116       BIOL
            BIOL
            BIOL
alim è un po' diverso, ok
MGH-003338       BIOL
file adry       BIOL
MGH-003369       BIOL
chiara         BIOL
file adry       BIOL
enzimi         BIOL
HPT-006491       BIOL
MGH-003404       BIOL
MGH-003405       BIOL
MGH-003406       BIOL
MGH-003407       BIOL
            BIOL
gloss genet      BIOL
MGH-003408       BIOL
MGH-003409       BIOL
sansoing        BIOL
HPT-006495       BIOL
            BIOL
MGH-003413       BIOL
chiara         BIOL
chiara         BIOL
sansoing        BIOL
MGH-003537       BIOL
MGH-003542       BIOL
HPT-006754       BIOL
chiara         BIOL
chiara         BIOL
MGH-003551       BIOL
HPT-006759       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
MGH-003561       BIOL
MGH-003568       BIOL
MGH-003569       BIOL
MGH-003639       BIOL
MGH-003640       BIOL
MGH-003640       BIOL
chiara         BIOL
            BIOL
MGH-003763       BIOL
MGH-003965       BIOL
tossina        BIOL
MGH-004012       BIOL
storm         BIOL
HPT-007511       BIOL
HPT-007512       BIOL
HPT-007524       BIOL
            BIOL
lasciare diviso da CHIM anche se stesso traducente
risk gloss       BIOL
risk gloss       BIOL
sansoing        BIOL
sansoing        BIOL
MGH-004070       BIOL
            BIOL
HPT-007612       BIOL
MGH-004089       BIOL
MGH-004090       BIOL
MGH-004091       BIOL
enzimi         BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
enzimi         BIOL
ormone         BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
MGH-004132       BIOL
file adry       BIOL
diverso da ECOL    BIOL
MGH-004140       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
MGH-004204       BIOL
MGH-004205       BIOL
MGH-004206       BIOL
libro         BIOL
enzimi         BIOL
enzimi         BIOL
enzimi         BIOL
enzimi        BIOL
file adry      BIOL
           BIOL
file adry      BIOL
MGH-004247      BIOL
MGH-004270      BIOL
MGH-004271      BIOL
MGH-004277      BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
MGH-004378      BIOL
MGH-004546      BIOL
MGH-004550      BIOL
MGH-004576      BIOL
MGH-004578      BIOL
MGH-004579      BIOL
HPT-008513      BIOL
HPT-008514      BIOL
HPT-008516      BIOL
HPT-008517      BIOL
file adry      BIOL
HPT-008524      BIOL
HPT-008523      BIOL
MGH-004593      BIOL
rosella       BIOL
HPT-008525      BIOL
HPT-008527      BIOL
libto        BIOL
           BIOL
           BIOL
MGH-004686      BIOL
HPT-008778      BIOL
           BIOL
libro        BIOL
MGH-004889      BIOL
MGH-004893      BIOL
MGH-004903      BIOL
MGH-004905      BIOL
MGH-004927      BIOL
MGH-004930      BIOL
MGH-004935      BIOL
MGH-005028      BIOL
ormoni        BIOL
ormoni        BIOL
MGH-005035      BIOL
MGH-005036      BIOL
MGH-005037      BIOL
MGH-005039      BIOL
MGH-005040      BIOL
ormoni        BIOL
HPT-009162      BIOL
MGH-005050      BIOL
MGH-005099      BIOL
MGH-005128      BIOL
MGH-005235      BIOL
MGH-005237      BIOL
HPT-009434      BIOL
HPT-009435      BIOL
MGH-005265      BIOL
HPT-009436      BIOL
vitamine       BIOL
           BIOL
MGH-005276      BIOL
MGH-005279      BIOL
MGH-005289      BIOL
MGH-005295      BIOL
HPT-009447      BIOL
HPT-009450      BIOL
MGH-005317      BIOL
MGH-005335      BIOL
MGH-005340      BIOL
file adry      BIOL
           BIOL
più che farm sarebbe BOT: è una pianta medicinale
enzimi        BIOL
enzimi        BIOL
libro        BIOL
MGH-005722      BIOL
MGH-005725      BIOL
HPT-010015      BIOL
MGH-005770      BIOL
embriologia     BIOL
diverso da ECOL ok BIOL
MGH-005849      BIOL
MGH-005916      BIOL
MGH-005929      BIOL
           BIOL
MGH-006140      BIOL
MGH-006174      BIOL
HPT-010704      BIOL
           BIOL
HPT-010788      BIOL
enzimi        BIOL
HPT-010804      BIOL
           BIOL
enzimi        BIOL
MGH-006290      BIOL
HPT-010892      BIOL
MGH-006309      BIOL
MGH-006311      BIOL
HPT-010893      BIOL
           BIOL
MGH-006360      BIOL
MGH-006371      BIOL
HPT-010988      BIOL
MGH-006374      BIOL
gloss biol      BIOL
MGH-006400      BIOL
HPT-011122      BIOL
MGH-006416      BIOL
HPT-011145      BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
rosella        BIOL
MGH-006589      BIOL
MGH-006597      BIOL
MGH-006602      BIOL
MGH-006607      BIOL
           BIOL
EC. Natura Rickelfs Zanichelli
chiara        BIOL
HPT-011300      BIOL
gloss genet      BIOL
gloss genet      BIOL
MGH-006609      BIOL
gloss genet      BIOL
enzimi        BIOL
file adry       BIOL
MGH-006637      BIOL
MGH-006655      BIOL
MGH-006662      BIOL
file adry       BIOL
MGH-006668      BIOL
MGH-006670      BIOL
MGH-006671      BIOL
MGH-006687      BIOL
rosella        BIOL
MGH-006700      BIOL
MGH-006702      BIOL
MGH-006703      BIOL
MGH-006706      BIOL
MGH-006707      BIOL
MGH-006708      BIOL
MGH-006715      BIOL
MGH-006718      BIOL
MGH-006731      BIOL
MGH-006851      BIOL
MGH-006868      BIOL
           BIOL
chambers dice che è BOT
HPT-012215      BIOL
MGH-007001      BIOL
HPT-012218      BIOL
MGH-007011      BIOL
file adry       BIOL
MGH-007042      BIOL
MGH-007083      BIOL
MGH-007087      BIOL
MGH-007088      BIOL
MGH-007094      BIOL
MGH-007118      BIOL
MGH-007121      BIOL
MGH-007122      BIOL
MGH-007131      BIOL
MGH-007142      BIOL
MGH-007143      BIOL
MGH-007236      BIOL
MGH-007243      BIOL
MGH-007245      BIOL
MGH-007295      BIOL
MGH-007309      BIOL
MGH-007419      BIOL
MGH-007421      BIOL
MGH-007423      BIOL
MGH-007436      BIOL
MGH-007519      BIOL
MGH-007536      BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
MGH-007720      BIOL
MGH-007779      BIOL
MGH-007885      BIOL
MGH-008032      BIOL
MGH-008034      BIOL
MGH-008042      BIOL
MGH-008071      BIOL
MGH-008158      BIOL
MGH-008188      BIOL
MGH-008234      BIOL
HPT-014154      BIOL
MGH-008268      BIOL
MGH-008271      BIOL
file adry       BIOL
enzimi        BIOL
enzimi        BIOL
file adry       BIOL
enzimi        BIOL
MGH-008298      BIOL
MGH-008299      BIOL
pigmento       BIOL
HPT-014237      BIOL
MGH-008311      BIOL
           BIOL
mcgraw dice microbiologia: mediante pipetta
da botanica      BIOL
MGH-008487      BIOL
MGH-008501      BIOL
ok va bene è genetica BIOL
HPT-015094      BIOL
MGH-008579      BIOL
MGH-008583      BIOL
MGH-008584      BIOL
MGH-008588      BIOL
           BIOL
separare da CHIM rivedi glossa
file adry       BIOL
MGH-008638      BIOL
file adry       BIOL
MGH-008694      BIOL
file adry       BIOL
MGH-008706      BIOL
HPT-015455      BIOL
chiara        BIOL
chiara        BIOL
MGH-008805      BIOL
MGH-008821      BIOL
file adry       BIOL
libro         BIOL
file adry       BIOL
MGH-008954      BIOL
MGH-009008      BIOL
gloss genet      BIOL
MGH-009046      BIOL
MGH-009088      BIOL
MGH-009126      BIOL
MGH-009129      BIOL
file adry       BIOL
           BIOL
MGH-009147      BIOL
HPT-016091      BIOL
MGH-009166      BIOL
MGH-009169      BIOL
MGH-009301      BIOL
MGH-009307      BIOL
MGH-009308      BIOL
MGH-009310      BIOL
da botanica      BIOL
gloss genet      BIOL
MGH-009434      BIOL
MGH-009435      BIOL
HPT-016836      BIOL
da botanica      BIOL
da botanica      BIOL
da botanica      BIOL
           BIOL
           BIOL
chiara        BIOL
           BIOL
MGH-009443      BIOL
da botanica      BIOL
           BIOL
EC. Natura Rickelfs Zanichelli
HPT-016902      BIOL
MGH-009473      BIOL
MGH-009476      BIOL
MGH-009496      BIOL
MGH-009513      BIOL
           BIOL
MGH-009526      BIOL
MGH-009556       BIOL
MGH-009559       BIOL
HPT-017204       BIOL
HPT-017205       BIOL
rosella        BIOL
rosella        BIOL
            BIOL
HPT-017267       BIOL
HPT-017269       BIOL
libro         BIOL
MGH-009587       BIOL
MGH-009588       BIOL
MGH-009592       BIOL
file adry       BIOL
MGH-009594       BIOL
MGH-009595       BIOL
MGH-009595       BIOL
MGH-009597       BIOL
chiara         BIOL
gloss genet      BIOL
            BIOL
MGH-009628       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
MGH-001676       BIOL
HPT-017966       BIOL
            BIOL
da botanica      BIOL
MGH-009814       BIOL
HPT-018129       BIOL
file adry       BIOL
MGH-009845       BIOL
MGH-009857       BIOL
MGH-009863       BIOL
MGH-009876       BIOL
MGH-009890       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
HPT-018258       BIOL
gloss genet      BIOL
MGH-009930       BIOL
HPT-018349       BIOL
MGH-009934       BIOL
MGH-009933       BIOL
MGH-009935       BIOL
file adry       BIOL
da botanica      BIOL
HPT-018808       BIOL
R Blackwell-Zanichelli BIOL
da botanica      BIOL
MGH-010304       BIOL
MGH-010310       BIOL
MGH-010466       BIOL
MGH-010467       BIOL
            BIOL
MGH-010554       BIOL
MGH-010578       BIOL
MGH-010592       BIOL
libro         BIOL
file adry       BIOL
MGH-010663       BIOL
HPT-019845       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
MGH-010669       BIOL
MGH-010676       BIOL
da botanica      BIOL
da botanica      BIOL
MGH-010687       BIOL
MGH-010695       BIOL
MGH-010698       BIOL
chiara         BIOL
chiara         BIOL
MGH-010739       BIOL
MGH-010859       BIOL
HPT-020137       BIOL
MGH-010798       BIOL
HPT-020139       BIOL
MGH-010799       BIOL
MGH-010800       BIOL
MGH-010801       BIOL
R Blackwell-Zanichelli BIOL
MGH-010802       BIOL
MGH-010892       BIOL
MGH-010803       BIOL
MGH-010804       BIOL
HPT-020040       BIOL
MGH-010806     BIOL
HPT-020142     BIOL
MGH-010807     BIOL
MGH-010808     BIOL
MGH-010809     BIOL
MGH-010810     BIOL
MGH-010811     BIOL
libro        BIOL
HPT-020143     BIOL
HPT-020143     BIOL
MGH-010812     BIOL
MGH-010813     BIOL
MGH-010814     BIOL
MGH-010815     BIOL
HPT-020144     BIOL
MGH-010816     BIOL
MGH-010817     BIOL
HPT-020145     BIOL
          BIOL
R Blackwell-Zanichelli
MGH-010819     BIOL
MGH-010820     BIOL
MGH-010821     BIOL
MGH-010894     BIOL
MGH-010895     BIOL
MGH-010897     BIOL
          BIOL
HPT-020148     BIOL
MGH-010899     BIOL
MGH-010900     BIOL
HPT-020150     BIOL
HPT-020151     BIOL
HPT-020152     BIOL
HPT-020154     BIOL
HPT-020156     BIOL
chiara       BIOL
HPT-020157     BIOL
HPT-020158     BIOL
HPT-020158     BIOL
HPT-020163     BIOL
MGH-010913     BIOL
MGH-011034     BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
enzimi       BIOL
MGH-011219     BIOL
MGH-011220     BIOL
MGH-011222     BIOL
MGH-011223     BIOL
MGH-011225     BIOL
file adry      BIOL
MGH-011216     BIOL
MGH-011237     BIOL
MGH-011284     BIOL
MGH-011289     BIOL
MGH-011297     BIOL
MGH-011300     BIOL
MGH-011314     BIOL
MGH-011316     BIOL
MGH-011317     BIOL
          BIOL
mantenere separato da CHIM
MGH-011321     BIOL
MGH-011341     BIOL
MGH-011342     BIOL
MGH-011344     BIOL
MGH-011346     BIOL
MGH-011354     BIOL
          BIOL
cromosoma con inversioni multiple utilizzato per mantenere combinazioni alleliche favorevoli nell'omologo privo di inver
file adry      BIOL
file adry      BIOL
MGH-011452     BIOL
MGH-011456     BIOL
MGH-011459     BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
MGH-011466     BIOL
MGH-011467     BIOL
MGH-011468     BIOL
MGH-011517     BIOL
MGH-011521     BIOL
MGH-011522     BIOL
MGH-011523     BIOL
MGH-011524     BIOL
HPT-021368     BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
HPT-021372     BIOL
chiara       BIOL
chiara       BIOL
HPT-021373       BIOL
MGH-011533       BIOL
chiara         BIOL
MGH-011535       BIOL
file adry       BIOL
MGH-011541       BIOL
            BIOL
HPT-021390       BIOL
file adry       BIOL
HPT-021393       BIOL
file adry       BIOL
MGH-011552       BIOL
HPT-021397       BIOL
file adry       BIOL
HPT-021401       BIOL
HPT-021402       BIOL
file adry       BIOL
HPT-021403       BIOL
HPT-021404       BIOL
HPT-021405       BIOL
MGH-011561       BIOL
            BIOL
MGH-011567       BIOL
MGH-011569       BIOL
MGH-011570       BIOL
MGH-011571       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
rosella        BIOL
chiara         BIOL
file adry       BIOL
HPT-021420       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
chiara         BIOL
rosella        BIOL
chiara         BIOL
HPT-021426       BIOL
HPT-021427       BIOL
MGH-011586       BIOL
chiara         BIOL
chiara         BIOL
sansoing        BIOL
sansoing        BIOL
MGH-011590       BIOL
MGH-011591       BIOL
MGH-011592       BIOL
chiara         BIOL
MGH-011594       BIOL
chiara         BIOL
HPT-021436       BIOL
            BIOL
ok così non biologic nei termini tecnici su chambers
professioni sì     BIOL
HPT-021439       BIOL
HPT-021440       BIOL
libro         BIOL
MGH-011599       BIOL
libro         BIOL
MGH-011603       BIOL
MGH-011606       BIOL
chiara         BIOL
chiara         BIOL
HPT-021454       BIOL
HPT-021455       BIOL
MGH-011611       BIOL
rosella        BIOL
MGH-011613       BIOL
file adry       BIOL
MGH-011621       BIOL
file adry       BIOL
HPT-021466       BIOL
MGH-011625       BIOL
chiara         BIOL
MGH-011626       BIOL
MGH-011631       BIOL
libro         BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
MGH-011637       BIOL
chiara         BIOL
chiara         BIOL
MGH-011644       BIOL
MGH-011645       BIOL
            BIOL
ok           BIOL
HPT-021510       BIOL
vitamine        BIOL
MGH-011650       BIOL
              HPT-021512      BIOL
              HPT-021514      BIOL
              MGH-011662      BIOL
              MGH-011668      BIOL
              MGH-011677      BIOL
              MGH-011678      BIOL
              file adry       BIOL
              MGH-011712      BIOL
              MGH-011715      BIOL
              MGH-011716      BIOL
              file adry       BIOL
              file adry       BIOL
              HPT-021764      BIOL
              diz. med e biol    BIOL
              MGH-011833      BIOL
              MGH-011834      BIOL
              MGH-011836      BIOL
              HPT-021765      BIOL
              MGH-011840      BIOL
              MGH-011841      BIOL
              MGH-011842      BIOL
              MGH-011844      BIOL
              MGH-011847      BIOL
              MGH-011848      BIOL
              MGH-011856      BIOL
              da botanica      BIOL
              MGH-011861      BIOL
              MGH-011863      BIOL
              MGH-011865      BIOL
              HPT-021767      BIOL
              MGH-011966      BIOL
              MGH-011971      BIOL
Biological (o Biochemical) Oxygen Demand     BIOL
              MGH-012243      BIOL
              MGH-012481      BIOL
              MGH-012552      BIOL
              HPT-023257      BIOL
              HPT-023258      BIOL
              MGH-012609      BIOL
              HPT-023527      BIOL
              MGH-012667      BIOL
              file adry       BIOL
              MGH-012676      BIOL
              MGH-012696      BIOL
              MGH-012747      BIOL
              file adry       BIOL
              MGH-012812      BIOL
              HPT-023875      BIOL
                         BIOL
              file adry       BIOL
              file adry       BIOL
              MGH-013076       BIOL
              MGH-013187       BIOL
              file adry       BIOL
              file adry       BIOL
              file adry       BIOL
              file adry       BIOL
              MGH-013410       BIOL
              file adry       BIOL
              gloss biol       BIOL
              MGH-013607       BIOL
              MGH-013609       BIOL
              MGH-013689       BIOL
                         BIOL
              file adry       BIOL
              file adry       BIOL
              file adry       BIOL
              file adry       BIOL
                         BIOL
              ormone con uso prevalente farmacologico, si trova nel prontuario farm
              MGH-013914       BIOL
              file adry       BIOL
              file adry       BIOL
              da botanica      BIOL
              MGH-013955       BIOL
              sarebbe BOT      BIOL
                         BIOL
              MGH-013971       BIOL
              R Blackwell-Zanichelli BIOL
                         BIOL
              lasciare separato da CHIM
              MGH-014065       BIOL
              MGH-014099       BIOL
              libro         BIOL
              da botanica      BIOL
              da botanica      BIOL
              da botanica      BIOL
              MGH-014193       BIOL
              file adry       BIOL
              Ing McGH        BIOL
MGH-014490      BIOL
           BIOL
ok così diverso da IDR, AGRIC
MGH-014633      BIOL
embriologia      BIOL
embriologia      BIOL
MGH-014736      BIOL
MGH-014738      BIOL
MGH-014740      BIOL
MGH-014742      BIOL
MGH-014774      BIOL
MGH-014775      BIOL
MGH-014780      BIOL
MGH-014788      BIOL
MGH-014790      BIOL
file adry       BIOL
MGH-014799      BIOL
MGH-014811      BIOL
MGH-014867      BIOL
MGH-015015      BIOL
MGH-015016      BIOL
Dizionario ENI    BIOL
da botanica      BIOL
MGH-015124      BIOL
MGH-015131      BIOL
MGH-015133      BIOL
ok diverso da ENOL BIOL
MGH-015198      BIOL
file adry       BIOL
MGH-015230      BIOL
MGH-015231      BIOL
file adry       BIOL
MGH-015243      BIOL
file adry       BIOL
MGH-015256      BIOL
MGH-015264      BIOL
           BIOL
           BIOL
MGH-015294      BIOL
ok diz med e biol   BIOL
HPT-028743      BIOL
HPT-028747      BIOL
libro         BIOL
chiara        BIOL
MGH-015332      BIOL
HPT-028792      BIOL
libro         BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
MGH-015572      BIOL
MGH-015659      BIOL
           BIOL
           BIOL
tenere separato da NAUTICA ovviamente
HPT-029450      BIOL
MGH-015909      BIOL
HPT-029926      BIOL
HPT-029928      BIOL
MGH-015987      BIOL
HPT-029929      BIOL
MGH-015990      BIOL
MGH-015991      BIOL
MGH-015992      BIOL
MGH-015995      BIOL
MGH-015996      BIOL
file adry       BIOL
rosella        BIOL
MGH-016008      BIOL
           BIOL
file adry       BIOL
enzimi        BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
HPT-030005      BIOL
file adry       BIOL
MGH-016473      BIOL
MGH-016474      BIOL
MGH-016480      BIOL
              da botanica     BIOL
              diz. zanichelli   BIOL
              MGH-016702      BIOL
Carnitine Acetyl Transferase           BIOL
              HPT-031634      BIOL
              file adry      BIOL
              HPT-031636      BIOL
              file adry      BIOL
              HPT-031638      BIOL
              file adry      BIOL
              file adry      BIOL
              file adry      BIOL
              file adry      BIOL
              file adry      BIOL
              libro        BIOL
              file adry      BIOL
              file adry      BIOL
              file adry      BIOL
              HPT-031781      BIOL
              file adry      BIOL
              ok          BIOL
              file adry      BIOL
              file adry      BIOL
              file adry      BIOL
              MGH-017029      BIOL
              libro        BIOL
              da botanica     BIOL
              file adry      BIOL
              libro        BIOL
              Ing McGH       BIOL
              file adry      BIOL
              HPT-032838      BIOL
              MGH-017444      BIOL
              gloss genet     BIOL
              libro        BIOL
              libro        BIOL
              MGH-017468      BIOL
              HPT-032867      BIOL
              MGH-017483      BIOL
              libro        BIOL
              HPT-032869      BIOL
                         BIOL
              NB chambers classifica come zool!
              diz. zanichelli   BIOL
              MGH-017499      BIOL
              HPT-032878      BIOL
              MGH-017509      BIOL
              MGH-017516      BIOL
              MGH-017521      BIOL
              MGH-017525      BIOL
              MGH-017530      BIOL
              libro        BIOL
              MGH-017535      BIOL
              HPT-032884      BIOL
              file adry      BIOL
              file adry      BIOL
              file adry      BIOL
              file adry      BIOL
              MGH-017556      BIOL
              MGH-011864      BIOL
              MGH-017558      BIOL
              MGH-017560      BIOL
              diz. zanichelli   BIOL
              libro        BIOL
              MGH-017656      BIOL
              Ing McGH       BIOL
              MGH-017751      BIOL
              MGH-017755      BIOL
              HPT-033416      BIOL
              MGH-017845      BIOL
              MGH-017864      BIOL
              HPT-033578      BIOL
              HPT-033580      BIOL
                         B
              ok così diverso da BOT IOL
              HPT-033592      BIOL
              diz. online ok    BIOL
              MGH-017890      BIOL
              HPT-033604      BIOL
              file adry      BIOL
              file adry      BIOL
                         BIOL
              file adry      BIOL
                         BIOL
              MGH-018178      BIOL
              MGH-018196      BIOL
              HPT-034166      BIOL
              HPT-034167      BIOL
              HPT-034167      BIOL
              HPT-034173      BIOL
        BIOL
MGH-018243   BIOL
        BIOL
MGH-018246   BIOL
HPT-034173   BIOL
file adry    BIOL
libro      BIOL
file adry    BIOL
HPT-034178   BIOL
HPT-034179   BIOL
MGH-018252   BIOL
HPT-034180   BIOL
HPT-034189   BIOL
        BIOL
file adry    BIOL
MGH-018262   BIOL
file adry    BIOL
file adry    BIOL
file adry    BIOL
MGH-018267   BIOL
MGH-018268   BIOL
HPT-034197   BIOL
file adry    BIOL
HPT-034204   BIOL
HPT-034205   BIOL
HPT-034206   BIOL
HPT-034207   BIOL
ZOOL      BIOL
file adry    BIOL
file adry    BIOL
MGH-018316   BIOL
file adry    BIOL
file adry    BIOL
file adry    BIOL
file adry    BIOL
file adry    BIOL
MGH-018319   BIOL
file adry    BIOL
file adry    BIOL
file adry    BIOL
file adry    BIOL
file adry    BIOL
MGH-018366   BIOL
        BIOL
HPT-034430   BIOL
HPT-034559   BIOL
MGH-018456   BIOL
MGH-018462   BIOL
MGH-018463   BIOL
MGH-018464   BIOL
MGH-018465   BIOL
MGH-018467   BIOL
MGH-018468   BIOL
MGH-018509   BIOL
file adry    BIOL
file adry    BIOL
file adry    BIOL
enzimi     BIOL
MGH-018529   BIOL
MGH-018534   BIOL
file adry    BIOL
MGH-018537   BIOL
MGH-018592   BIOL
file adry    BIOL
enzimi     BIOL
da botanica   BIOL
file adry    BIOL
MGH-018726   BIOL
file adry    BIOL
MGH-018730   BIOL
MGH-018731   BIOL
MGH-018732   BIOL
MGH-018770   BIOL
MGH-018775   BIOL
HPT-035123   BIOL
enzimi     BIOL
Diego Marazza  BIOL
file adry    BIOL
file adry    BIOL
MGH-018807   BIOL
HPT-035168   BIOL
file adry    BIOL
HPT-035177   BIOL
file adry    BIOL
MGH-018821   BIOL
file adry    BIOL
        BIOL
file adry    BIOL
file adry       BIOL
MGH-018829       BIOL
file adry       BIOL
MGH-018830       BIOL
file adry       BIOL
HPT-035228       BIOL
file adry       BIOL
MGH-018853       BIOL
Diego Marazza     BIOL
libro         BIOL
file adry       BIOL
MGH-018906       BIOL
file adry       BIOL
MGH-018922       BIOL
MGH-018927       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
HPT-035410       BIOL
MGH-019056       BIOL
HPT-035492       BIOL
            BIOL
ok chiesto nico per risolvere problema del sing
MGH-019066       BIOL
MGH-019084       BIOL
MGH-019127       BIOL
            BIOL
ok chiesto nico per risolvere problema del sing
enzimi         BIOL
MGH-019186       BIOL
MGH-019205       BIOL
file adry       BIOL
MGH-019207       BIOL
MGH-019208       BIOL
MGH-019209       BIOL
ok diverso da mecc BIOL
MGH-019241       BIOL
HPT-035975       BIOL
MGH-019290       BIOL
MGH-019319       BIOL
gloss genet      BIOL
gloss genet      BIOL
MGH-019707       BIOL
da botanica      BIOL
MGH-019713       BIOL
MGH-019714       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
MGH-019751       BIOL
file adry       BIOL
da botanica      BIOL
da botanica      BIOL
HPT-036676       BIOL
enzimi         BIOL
file adry       BIOL
MGH-019800       BIOL
file adry       BIOL
HPT-036692       BIOL
MGH-019801       BIOL
MGH-019802       BIOL
file adry       BIOL
HPT-036694       BIOL
file adry       BIOL
MGH-019806       BIOL
HPT-036695       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
libro         BIOL
MGH-027205       BIOL
MGH-019816       BIOL
MGH-019817       BIOL
            BIOL
HPT-036700       BIOL
file adry       BIOL
MGH-019819       BIOL
            BIOL
MGH-019820       BIOL
            BIOL
chiara         BIOL
MGH-019824       BIOL
MGH-019825       BIOL
MGH-019826       BIOL
MGH-019827       BIOL
MGH-019828       BIOL
HPT-036702       BIOL
HPT-036703       BIOL
MGH-019836       BIOL
MGH-019837       BIOL
file adry       BIOL
MGH-019839       BIOL
MGH-019840      BIOL
           BIOL
HPT-036705      BIOL
MGH-019844      BIOL
MGH-019845      BIOL
file adry      BIOL
enzimi        BIOL
file adry      BIOL
MGH-019866      BIOL
MGH-019878      BIOL
MGH-019879      BIOL
batteri       BIOL
da botanica     BIOL
           BIOL
HPT-036863      BIOL
HPT-036883      BIOL
           BIOL
rosella       BIOL
MGH-019999      BIOL
MGH-020003      BIOL
           BIOL
MGH-020092      BIOL
MGH-020107      BIOL
MGH-020130      BIOL
gloss biol      BIOL
gloss biol      BIOL
gloss biol      BIOL
HPT-037106      BIOL
HPT-037108      BIOL
HPT-037110      BIOL
           BIOL
HPT-037111      BIOL
da botanica     BIOL
MGH-020206      BIOL
MGH-020239      BIOL
da botanica     BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
MGH-010911      BIOL
file adry      BIOL
da botanica     BIOL
enzimi        BIOL
da botanica     BIOL
più BOT       BIOL
più BOT       BIOL
batteri       BIOL
file adry      BIOL
MGH-020417      BIOL
MGH-020418      BIOL
file adry      BIOL
enzimi        BIOL
MGH-020438      BIOL
enzimi        BIOL
           BIOL
non so se conviene tenerlo separato da CHIM, FIS.
MGH-020458      BIOL
MGH-020466      BIOL
           BIOL
file adry      BIOL
           BIOL
file adry      BIOL
           BIOL
ok diverso da AGRIC e BOT
MGH-020501      BIOL
MGH-020505      BIOL
MGH-020522      BIOL
MGH-020551      BIOL
file adry      BIOL
MGH-020602      BIOL
HPT-037665      BIOL
HPT-037773      BIOL
MGH-020754      BIOL
chiara        BIOL
MGH-020761      BIOL
chiara        BIOL
MGH-020764      BIOL
MGH-020765      BIOL
MGH-020766      BIOL
MGH-020767      BIOL
manuale       BIOL
MGH-020768      BIOL
MGH-020769      BIOL
MGH-020770      BIOL
MGH-020771      BIOL
MGH-020772      BIOL
gloss genet     BIOL
MGH-020831      BIOL
MGH-020870      BIOL
gloss genet     BIOL
MGH-020941      BIOL
HPT-038118      BIOL
enzimi        BIOL
enzimi        BIOL
enzimi        BIOL
enzimi        BIOL
MGH-021028      BIOL
MGH-021032      BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
MGH-021050      BIOL
MGH-021054      BIOL
MGH-021087      BIOL
vitamine       BIOL
MGH-021118      BIOL
MGH-021126      BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
HPT-038444      BIOL
file adry      BIOL
HPT-038445      BIOL
MGH-021150      BIOL
HPT-038447      BIOL
file adry      BIOL
MGH-021155      BIOL
file adry      BIOL
MGH-021158      BIOL
MGH-021186      BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
da botanica     BIOL
HPT-039109      BIOL
HPT-039110      BIOL
libro        BIOL
HPT-039273      BIOL
rosella       BIOL
MGH-021427      BIOL
chiara        BIOL
MGH-021549      BIOL
MGH-021575      BIOL
           BIOL
MGH-021584      BIOL
MGH-021588      BIOL
MGH-021590      BIOL
ok diverso da AGRIC BIOL
MGH-021792      BIOL
MGH-021795      BIOL
HPT-039919      BIOL
rosella       BIOL
MGH-021798      BIOL
HPT-039926      BIOL
MGH-021799      BIOL
MGH-021800      BIOL
MGH-021802      BIOL
MGH-021804      BIOL
MGH-021805      BIOL
HPT-039934      BIOL
HPT-039936      BIOL
MGH-021806      BIOL
MGH-021807      BIOL
MGH-021808      BIOL
MGH-021809      BIOL
MGH-021810      BIOL
HPT-039943      BIOL
           BIOL
è BOT e c'è anche un significato ZOOL ma non biologia
MGH-021983      BIOL
gloss gent      BIOL
MGH-022080      BIOL
MGH-022118      BIOL
MGH-022176      BIOL
MGH-022189      BIOL
MGH-022190      BIOL
chiara        BIOL
MGH-022220      BIOL
gloss gent      BIOL
MGH-022221      BIOL
MGH-022254      BIOL
MGH-022263      BIOL
MGH-022265      BIOL
libro        BIOL
MGH-022282      BIOL
file adry      BIOL
MGH-022285      BIOL
MGH-022321      BIOL
MGH-022323      BIOL
           BIOL
MGH-022413      BIOL
libro         BIOL
HPT-041949      BIOL
MGH-009157      BIOL
           BIOL
HPT-042057      BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
MGH-022660      BIOL
MGH-022671      BIOL
file adry       BIOL
MGH-022697      BIOL
HPT-042309      BIOL
MGH-022859      BIOL
MGH-022895      BIOL
MGH-022896      BIOL
file adry       BIOL
MGH-022966      BIOL
HPT-042819      BIOL
HPT-042820      BIOL
HPT-042823      BIOL
HPT-042823      BIOL
embriologia      BIOL
MGH-022988      BIOL
MGH-022989      BIOL
MGH-022994      BIOL
MGH-022995      BIOL
MGH-023066      BIOL
           BIOL
HPT-043405      BIOL
MGH-023179      BIOL
da botanica      BIOL
da botanica      BIOL
MGH-023254      BIOL
           BIOL
stesso problema di coalescenza, non so se va diviso da CHIM: il traducente è uguale. Vedi anche di seguito, coniugaz
MGH-023257      BIOL
diz. zanichelli    BIOL
gloss gent      BIOL
           BIOL
MGH-023289      BIOL
MGH-023312      BIOL
libro         BIOL
MGH-023322      BIOL
MGH-023396      BIOL
MGH-023397      BIOL
MGH-023470      BIOL
           BIOL
strumento da laboratorio
MGH-023474      BIOL
MGH-023493      BIOL
MGH-023613      BIOL
           BIOL
MGH-023623      BIOL
MGH-023627      BIOL
HPT-044621      BIOL
gloss gent      BIOL
MGH-023661      BIOL
MGH-023734      BIOL
MGH-023755      BIOL
MGH-023835      BIOL
MGH-024007      BIOL
MGH-024008      BIOL
           BIOL
diverso da OCEAN lasciare separato
MGH-024154      BIOL
gloss gent      BIOL
MGH-024179      BIOL
gloss gent      BIOL
MGH-024194      BIOL
MGH-024282      BIOL
MGH-024388      BIOL
MGH-024453      BIOL
MGH-024474      BIOL
gloss gent      BIOL
           BIOL
da botanica      BIOL
da botanica      BIOL
da botanica      BIOL
MGH-024557      BIOL
MGH-024574      BIOL
MGH-024609      BIOL
MGH-024618      BIOL
MGH-024617      BIOL
MGH-024629      BIOL
MGH-024631      BIOL
MGH-024633      BIOL
MGH-024634      BIOL
MGH-024638      BIOL
da botanica      BIOL
MGH-024650      BIOL
MGH-024652      BIOL
              MGH-024662      BIOL
              MGH-024666      BIOL
              MGH-024700      BIOL
              MGH-024745      BIOL
              MGH-024747      BIOL
              MGH-024771      BIOL
              MGH-024753      BIOL
              MGH-024758      BIOL
              file adry      BIOL
              libro        BIOL
                         BIOL
              file adry       BIOL
              MGH-024792      BIOL
              MGH-024800      BIOL
              MGH-024822      BIOL
              da botanica      BIOL
              MGH-024833      BIOL
              MGH-024841      BIOL
              libro         BIOL
              MGH-024858      BIOL
              MGH-024930      BIOL
                         vedi
              ce n'è uno anche BOT BIOLlibro glossario ma va tenuto separato perché sono due cose diverse
              file adry       BIOL
              file adry       BIOL
              file adry       BIOL
              file adry       BIOL
              file adry       BIOL
              file adry       BIOL
              file adry       BIOL
              MGH-025518      BIOL
              HPT-047990      BIOL
              MGH-025554      BIOL
                         BIOL
              MGH-025637      BIOL
              MGH-025698      BIOL
              MGH-025742      BIOL
              MGH-025744      BIOL
              file adry       BIOL
              libro         BIOL
              gloss biol      BIOL
              file adry       BIOL
              file adry       BIOL
              file adry       BIOL
              file adry       BIOL
              file adry       BIOL
              file adry       BIOL
              MGH-025962      BIOL
              MGH-025968      BIOL
              MGH-025995      BIOL
              MGH-025998      BIOL
              MGH-026001      BIOL
                         BIOL
              diverso da ecol ok, anche se sembra strano che uno sia crista e gli altri cresta o ridge va bene così
              MGH-026020      BIOL
              MGH-026030      BIOL
              MGH-026031      BIOL
              MGH-026033      BIOL
              MGH-026035      BIOL
              file adry       BIOL
Corticotropin-Releasing Hormon          BIOL
              MGH-026050      BIOL
              HPT-049185      BIOL
              chiara        BIOL
              Ing McGH       BIOL
              treccani       BIOL
                         BIOL
              MGH-026122      BIOL
              MGH-026162      BIOL
              file adry       BIOL
              MGH-026185      BIOL
              da botanica      BIOL
              MGH-026396      BIOL
              HPT-049545      BIOL
              MGH-026404      BIOL
              HPT-049546      BIOL
              HPT-049547      BIOL
              file adry       BIOL
              MGH-026407      BIOL
              HPT-049566      BIOL
              MGH-026433      BIOL
              file adry       BIOL
              HPT-049619      BIOL
              HPT-049625      BIOL
              MGH-026489      BIOL
              file adry       BIOL
              MGH-026491      BIOL
              file adry       BIOL
              MGH-026493      BIOL
              HPT-049636      BIOL
MGH-026496  BIOL
MGH-026498  BIOL
HPT-049638  BIOL
proteine   BIOL
HPT-049645  BIOL
MGH-026510  BIOL
MGH-026508  BIOL
gloss genet  BIOL
MGH-026509  BIOL
MGH-026511  BIOL
gloss genet  BIOL
MGH-026512  BIOL
MGH-026512  BIOL
HPT-049646  BIOL
MGH-026515  BIOL
HPT-049647  BIOL
gloss genet  BIOL
MGH-026516  BIOL
HPT-049651  BIOL
MGH-026519  BIOL
HPT-049648  BIOL
MGH-026520  BIOL
MGH-026529  BIOL
HPT-049650  BIOL
MGH-026524  BIOL
gloss genet  BIOL
MGH-026525  BIOL
MGH-026526  BIOL
rosella    BIOL
       BIOL
HPT-049657  BIOL
HPT-049660  BIOL
chiara    BIOL
HPT-049661  BIOL
       BIOL
MGH-026571  BIOL
MGH-026572  BIOL
MGH-026573  BIOL
da botanica  BIOL
       BIOL
file adry   BIOL
       BIOL
       BIOL
MGH-026764  BIOL
MGH-026767  BIOL
MGH-026832  BIOL
MGH-026909  BIOL
HPT-050369  BIOL
       BIOL
MGH-027031  BIOL
MGH-027032  BIOL
MGH-027043  BIOL
MGH-027103  BIOL
MGH-027126  BIOL
MGH-027128  BIOL
MGH-027266  BIOL
MGH-027293  BIOL
file adry   BIOL
file adry   BIOL
file adry   BIOL
MGH-027532  BIOL
MGH-027552  BIOL
file adry   BIOL
file adry   BIOL
HPT-051828  BIOL
HPT-051830  BIOL
MGH-027604  BIOL
HPT-051930  BIOL
MGH-027615  BIOL
HPT-052043  BIOL
MGH-027665  BIOL
MGH-027677  BIOL
HPT-052316  BIOL
MGH-027758  BIOL
file adry   BIOL
file adry   BIOL
       BIOL
HPT-052335  BIOL
HPT-052336  BIOL
HPT-052338  BIOL
file adry   BIOL
file adry   BIOL
HPT-052354  BIOL
MGH-031350  BIOL
file adry   BIOL
file adry   BIOL
file adry   BIOL
file adry   BIOL
MGH-043338        BIOL
sarebbe ZOOL       BIOL
MGH-027809        BIOL
HPT-052426        BIOL
file adry        BIOL
             BIOL
BOT o zool secondo chambers
HPT-052560        BIOL
da botanica       BIOL
MGH-002829        BIOL
sarebbe BOT       BIOL
rosella         BIOL
Diego Marazza      BIOL
             BIOL
http://www.epa.gov/OCEPAterms/dterms.html
Dizionario ENI      BIOL
MGH-028036        BIOL
MGH-028072        BIOL
MGH-028074        BIOL
MGH-028107        BIOL
HPT-053301        BIOL
MGH-028227        BIOL
MGH-028230        BIOL
file adry        BIOL
file adry        BIOL
MGH-028261        BIOL
MGH-028269        BIOL
MGH-028287        BIOL
MGH-028290        BIOL
MGH-028361        BIOL
file adry        BIOL
rosella         BIOL
rosella         BIOL
carlo viscomi      BIOL
MGH-028437        BIOL
MGH-028447        BIOL
             BIOL
file adry        BIOL
MGH-028467        BIOL
             BIOL
file adry        BIOL
MGH-028468        BIOL
file adry        BIOL
file adry        BIOL
file adry        BIOL
file adry        BIOL
file adry        BIOL
MGH-028476        BIOL
file adry        BIOL
file adry        BIOL
file adry        BIOL
MGH-028480        BIOL
             BIOL
MGH-028481        BIOL
zanichelli        BIOL
file adry        BIOL
file adry        BIOL
file adry        BIOL
file adry        BIOL
             BIOL
chambers marca BOT, ZOOL tenere separato da BIOL
file adry        BIOL
MGH-028524        BIOL
MGH-028534        BIOL
file adry        BIOL
MGH-028551        BIOL
MGH-028552        BIOL
HPT-053914        BIOL
MGH-028578        BIOL
MGH-028606        BIOL
MGH-028621        BIOL
MGH-028632        BIOL
MGH-028671        BIOL
MGH-028676        BIOL
             BIOL
MGH-028698        BIOL
             BIOL
HPT-054114        BIOL
             BIOL
lasciare separato da CHIM che ha già una glossa
MGH-028751        BIOL
MGH-028792        BIOL
MGH-028893        BIOL
MGH-029045        BIOL
             BIOL
nello sviluppo delgli insetti sarebbe entomatologia
file adry        BIOL
HPT-054651        BIOL
MGH-029083        BIOL
             BIOL
MGH-029118        BIOL
MGH-029138        BIOL
MGH-029176        BIOL
MGH-029241      BIOL
da botanica      BIOL
da botanica      BIOL
MGH-029246      BIOL
            so come mettere glossa
vedi def. mcgraw, non BIOL
MGH-029276      BIOL
MGH-029295      BIOL
file adry       BIOL
MGH-029308      BIOL
MGH-029311      BIOL
           BIOL
gloss genet      BIOL
gloss genet      BIOL
HPT-055199      BIOL
HPT-055202      BIOL
MGH-029462      BIOL
MGH-029464      BIOL
MGH-029465      BIOL
HPT-055189      BIOL
MGH-029458      BIOL
MGH-029587      BIOL
file adry       BIOL
MGH-029598      BIOL
MGH-029599      BIOL
MGH-029631      BIOL
           BIOL
separato da quello marcato CHIM
           BIOL
separato da quello marcato TECN PROD, CHIM
HPT-055508      BIOL
HPT-055520      BIOL
file adry       BIOL
MGH-029672      BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
MGH-029758      BIOL
           BIOL
lasciare separato da CHIM
MGH-029796      BIOL
HPT-055887      BIOL
MGH-029819      BIOL
           BIOL
come pl trovo solo 2 volte dinokaryons quindi non lo segnalo sembra regolare e non si trova il pl alla latina
file adry       BIOL
MGH-029948      BIOL
MGH-029950      BIOL
MGH-029995      BIOL
libro         BIOL
MGH-030027      BIOL
file adry       BIOL
MGH-030046      BIOL
MGH-030049      BIOL
HPT-056234      BIOL
HPT-056235      BIOL
HPT-056237      BIOL
MGH-030055      BIOL
MGH-030059      BIOL
MGH-030066      BIOL
MGH-030068      BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
rosella        BIOL
file adry       BIOL
MGH-030235      BIOL
gloss genet      BIOL
MGH-030288      BIOL
MGH-030351      BIOL
MGH-030354      BIOL
           BIOL
MGH-030465      BIOL
MGH-030472      BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
           BIOL
lasciare seprato da TECN PROD
HPT-057498      BIOL
MGH-030603      BIOL
HPT-058173      BIOL
HPT-058178      BIOL
MGH-030808      BIOL
HPT-058228      BIOL
MGH-030826      BIOL
MGH-030827      BIOL
gloss genet      BIOL
gloss genet      BIOL
MGH-030855      BIOL
MGH-030891      BIOL
MGH-030901      BIOL
MGH-030915      BIOL
MGH-030930      BIOL
MGH-030938  BIOL
MGH-030939  BIOL
MGH-030989  BIOL
gloss genet  BIOL
gloss genet  BIOL
MGH-031351  BIOL
MGH-031352  BIOL
file adry   BIOL
MGH-031355  BIOL
MGH-031357  BIOL
MGH-031369  BIOL
MGH-031372  BIOL
MGH-031384  BIOL
MGH-031386  BIOL
HPT-059141  BIOL
HPT-059210  BIOL
gloss genet  BIOL
HPT-059235  BIOL
libro     BIOL
libro     BIOL
libro     BIOL
MGH-031447  BIOL
libro     BIOL
gloss genet  BIOL
rosella    BIOL
libro     BIOL
gloss genet  BIOL
gloss genet  BIOL
MGH-031449  BIOL
MGH-031450  BIOL
libro     BIOL
MGH-031489  BIOL
MGH-031491  BIOL
MGH-031496  BIOL
MGH-031499  BIOL
file adry   BIOL
file adry   BIOL
file adry   BIOL
HPT-059446  BIOL
HPT-059449  BIOL
MGH-031531  BIOL
MGH-031548  BIOL
file adry   BIOL
MGH-031550  BIOL
file adry   BIOL
MGH-031552  BIOL
HPT-059516  BIOL
libro     BIOL
da botanica  BIOL
MGH-031593  BIOL
HPT-059651  BIOL
da botanica  BIOL
rosella    BIOL
chiara    BIOL
da botanica  BIOL
gloss genet  BIOL
MGH-031710  BIOL
MGH-031715  BIOL
MGH-031716  BIOL
MGH-031718  BIOL
MGH-031721  BIOL
MGH-031731  BIOL
file adry   BIOL
HPT-060097  BIOL
       BIOL
MGH-031950  BIOL
libro     BIOL
MGH-031954  BIOL
MGH-031955  BIOL
MGH-032073  BIOL
file adry   BIOL
file adry   BIOL
file adry   BIOL
file adry   BIOL
da botanica  BIOL
da botanica  BIOL
da botanica  BIOL
MGH-032189  BIOL
MGH-032193  BIOL
libro     BIOL
HPT-060749  BIOL
MGH-032248  BIOL
MGH-032253  BIOL
MGH-032255  BIOL
MGH-035781  BIOL
MGH-032259  BIOL
MGH-032262  BIOL
MGH-032263  BIOL
MGH-032264      BIOL
HPT-060757      BIOL
HPT-060758      BIOL
HPT-060759      BIOL
libro         BIOL
MGH-032277      BIOL
HPT-060764      BIOL
MGH-032287      BIOL
MGH-032330      BIOL
MGH-032397      BIOL
HPT-061005      BIOL
MGH-032377      BIOL
MGH-032393      BIOL
MGH-032417      BIOL
MGH-032470      BIOL
file adry       BIOL
MGH-032619      BIOL
file adry       BIOL
MGH-032651      BIOL
file adry       BIOL
MGH-032763      BIOL
MGH-032787      BIOL
da botanica      BIOL
           BIOL
EC. Natura Rickelfs Zanichelli
HPT-061546      BIOL
HPT-061579      BIOL
sansoing       BIOL
sansoing       BIOL
HPT-061694      BIOL
HPT-061733      BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
MGH-033046      BIOL
MGH-033066      BIOL
gloss genet      BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
rosella        BIOL
file adry       BIOL
HPT-062183      BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
MGH-033349      BIOL
HPT-062567      BIOL
MGH-033470      BIOL
HPT-062615      BIOL
file adry       BIOL
MGH-033526      BIOL
MGH-033544      BIOL
MGH-033568      BIOL
MGH-033613      BIOL
chiara        BIOL
HPT-062911      BIOL
HPT-062915      BIOL
MGH-033670      BIOL
MGH-033671      BIOL
MGH-033672      BIOL
MGH-033720      BIOL
file adry       BIOL
           BIOL
chiara        BIOL
           BIOL
MGH-033971      BIOL
file adry       BIOL
MGH-033765      BIOL
da botanica      BIOL
HPT-063039      BIOL
biotecnologie     BIOL
da botanica      BIOL
chiara        BIOL
MGH-033785      BIOL
HPT-063041      BIOL
chiara        BIOL
MGH-033786      BIOL
MGH-033787      BIOL
file adry       BIOL
MGH-033798      BIOL
MGH-033801      BIOL
MGH-033818      BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
MGH-033913       BIOL
            BIOL
MGH-033922       BIOL
MGH-033924       BIOL
MGH-033931       BIOL
file adry        BIOL
file adry        BIOL
file adry        BIOL
MGH-033947       BIOL
            BIOL
MGH-033958       BIOL
MGH-033959       BIOL
file adry        BIOL
MGH-033969       BIOL
chiara         BIOL
            BIOL
            BIOL
file adry        BIOL
MGH-033980       BIOL
file adry        BIOL
MGH-033988       BIOL
file adry        BIOL
MGH-034036       BIOL
da botanica       BIOL
chiara         BIOL
HPT-063417       BIOL
MGH-034117       BIOL
MGH-034118       BIOL
MGH-034120       BIOL
HPT-063420       BIOL
enzimi         BIOL
enzimi         BIOL
            chambers
sicuro! vedi treccani e BIOL
chiara         BIOL
da botanica       BIOL
chiara         BIOL
chiara         BIOL
chiara         BIOL
chiara         BIOL
MGH-034137       BIOL
MGH-034142       BIOL
eunis          BIOL
MGH-034152       BIOL
HPT-063434       BIOL
MGH-034159       BIOL
file adry        BIOL
MGH-034163       BIOL
MGH-034164       BIOL
MGH-034182       BIOL
file adry        BIOL
MGH-034190       BIOL
da botanica       BIOL
MGH-034192       BIOL
MGH-034193       BIOL
            BIOL
libro          BIOL
HPT-063450       BIOL
MGH-034213       BIOL
HPT-063468       BIOL
MGH-034316       BIOL
libro          BIOL
file adry        BIOL
file adry        BIOL
MGH-034354       BIOL
            BIOL
HPT-063731       BIOL
HPT-063732       BIOL
HPT-063733       BIOL
MGH-034389       BIOL
MGH-034391       BIOL
MGH-034124       BIOL
HPT-063745       BIOL
MGH-034404       BIOL
chiara         BIOL
MGH-034406       BIOL
chiara         BIOL
chiara         BIOL
MGH-034439       BIOL
MGH-034446       BIOL
enzimi         BIOL
enzimi         BIOL
enzimi         BIOL
enzimi         BIOL
enzimi         BIOL
enzimi         BIOL
enzimi         BIOL
enzimi         BIOL
enzimi         BIOL
enzimi         BIOL
libro          BIOL
enzimi         BIOL
enzimi         BIOL
enzimi         BIOL
chiara         BIOL
enzimi         BIOL
enzimi         BIOL
enzimi         BIOL
enzimi         BIOL
enzimi         BIOL
enzimi         BIOL
            BIOL
enzimi         BIOL
enzimi         BIOL
enzimi         BIOL
enzimi         BIOL
chiara         BIOL
            BIOL
file adry        BIOL
file adry        BIOL
MGH-034533       BIOL
MGH-034536       BIOL
MGH-034538       BIOL
HPT-063909       BIOL
embriologia       BIOL
MGH-034590       BIOL
MGH-034592       BIOL
nico          BIOL
MGH-034596       BIOL
HPT-063921       BIOL
MGH-034612       BIOL
MGH-034614       BIOL
embriologia       BIOL
file adry        BIOL
HPT-063927       BIOL
MGH-034650       BIOL
ok controllato internet BIOL
genetica        BIOL
            BIOL
            BIOL
MGH-034676       BIOL
MGH-034678       BIOL
MGH-034696       BIOL
MGH-034701       BIOL
MGH-034717       BIOL
file adry        BIOL
MGH-034747       BIOL
MGH-034751       BIOL
libro          BIOL
file adry        BIOL
rosella         BIOL
HPT-064291       BIOL
HPT-064292       BIOL
nico          BIOL
MGH-035110       BIOL
MGH-035117       BIOL
MGH-035124       BIOL
file adry        BIOL
HPT-064420       BIOL
HPT-064421       BIOL
MGH-035178       BIOL
MGH-035180       BIOL
chiara         BIOL
chiara         BIOL
HPT-064516       BIOL
            BIOL
MGH-035206       BIOL
ok sicuro        BIOL
MGH-035207       BIOL
            BIOL
MGH-035208       BIOL
MGH-035209       BIOL
rosella         BIOL
MGH-035210       BIOL
chiara         BIOL
chiara         BIOL
MGH-035211       BIOL
MGH-035212       BIOL
rosella         BIOL
MGH-035213       BIOL
rosella         BIOL
rosella         BIOL
rosella         BIOL
gloss genet       BIOL
MGH-035214       BIOL
gloss genet       BIOL
libro          BIOL
MGH-035215       BIOL
rosella        BIOL
gloss genet      BIOL
HPT-064519       BIOL
gloss genet      BIOL
gloss genet      BIOL
HPT-064521       BIOL
HPT-064522       BIOL
HPT-064525       BIOL
HPT-064527       BIOL
MGH-035232       BIOL
MGH-035233       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
HPT-064565       BIOL
HPT-064565       BIOL
MGH-035287       BIOL
file adry       BIOL
MGH-035289       BIOL
file adry       BIOL
            BIOL
MGH-035309       BIOL
MGH-035315       BIOL
MGH-035381       BIOL
MGH-035441       BIOL
            BIOL
mantenere separato da fisica, rivedere glossa
MGH-035514       BIOL
MGH-035696       BIOL
libro         BIOL
MGH-035705       BIOL
            BIOL
EC. Natura Rickelfs Zanichelli
            da sonsoing ma a me non risulta in ita. L'inglese subject va bene ma è riferito a animali o uomin
quello in AGRIC viene BIOL
HPT-065425       BIOL
chiara         BIOL
chiara         BIOL
file adry       BIOL
MGH-035773       BIOL
enzimi         BIOL
chiara         BIOL
chiara         BIOL
chiara         BIOL
MGH-035790       BIOL
HPT-065437       BIOL
R Blackwell-Zanichelli BIOL
MGH-035800       BIOL
MGH-035802       BIOL
file adry       BIOL
MGH-035808       BIOL
file adry       BIOL
MGH-035815       BIOL
file adry       BIOL
da botanica      BIOL
da botanica      BIOL
MGH-035824       BIOL
            BIOL
MGH-035902       BIOL
gloss genet      BIOL
MGH-036017       BIOL
da botanica      BIOL
HPT-066065       BIOL
da botanica      BIOL
            BIOL
file adry       BIOL
MGH-036255       BIOL
libro         BIOL
MGH-036261       BIOL
MGH-036272       BIOL
file adry       BIOL
HPT-066261       BIOL
HPT-066262       BIOL
MGH-036297       BIOL
libro         BIOL
libro         BIOL
MGH-036356       BIOL
file adry       BIOL
MGH-036376       BIOL
HPT-066481       BIOL
file adry       BIOL
MGH-036380       BIOL
MGH-036407       BIOL
MGH-036423       BIOL
MGH-036464       BIOL
file adry       BIOL
MGH-036468       BIOL
da botanica      BIOL
da botanica      BIOL
MGH-036471       BIOL
da botanica   BIOL
MGH-036478    BIOL
MGH-036479    BIOL
cromosoma    BIOL
MGH-036481    BIOL
MGH-036482    BIOL
MGH-036484    BIOL
MGH-036490    BIOL
         BIOL
MGH-036496    BIOL
MGH-036502    BIOL
MGH-036503    BIOL
MGH-036504    BIOL
MGH-036505    BIOL
MGH-036506    BIOL
chiara      BIOL
MGH-036507    BIOL
MGH-036508    BIOL
MGH-036512    BIOL
MGH-036514    BIOL
MGH-036516    BIOL
MGH-036519    BIOL
file adry    BIOL
MGH-036526    BIOL
MGH-036527    BIOL
MGH-036529    BIOL
MGH-036531    BIOL
MGH-036533    BIOL
MGH-036534    BIOL
MGH-036537    BIOL
MGH-036540    BIOL
da botanica   BIOL
HPT-066623    BIOL
file adry    BIOL
MGH-036557    BIOL
MGH-036557    BIOL
HPT-066627    BIOL
MGH-036558    BIOL
MGH-036559    BIOL
MGH-036627    BIOL
chiara      BIOL
chiara      BIOL
chiara      BIOL
MGH-036662    BIOL
chiara      BIOL
MGH-036680    BIOL
MGH-036688    BIOL
MGH-036691    BIOL
MGH-036692    BIOL
         BIOL
MGH-036702    BIOL
MGH-036711    BIOL
MGH-036730    BIOL
HPT-066786    BIOL
MGH-036742    BIOL
MGH-036746    BIOL
HPT-066807    BIOL
MGH-036778    BIOL
MGH-036779    BIOL
HPT-066818    BIOL
HPT-066819    BIOL
HPT-066820    BIOL
HPT-066821    BIOL
HPT-066949    BIOL
HPT-066954    BIOL
MGH-036866    BIOL
MGH-036867    BIOL
MGH-036868    BIOL
ok da chambers  BIOL
libro      BIOL
MGH-036870    BIOL
MGH-036871    BIOL
MGH-036873    BIOL
MGH-036874    BIOL
MGH-036875    BIOL
MGH-036876    BIOL
MGH-036879    BIOL
MGH-036892    BIOL
MGH-036893    BIOL
MGH-036902    BIOL
da botanica   BIOL
da botanica   BIOL
HPT-067019    BIOL
MGH-036919    BIOL
MGH-036996    BIOL
MGH-037045    BIOL
MGH-037046    BIOL
MGH-037047    BIOL
MGH-037048      BIOL
HPT-067287      BIOL
MGH-037050      BIOL
HPT-067287      BIOL
HPT-067288      BIOL
MGH-037052      BIOL
MGH-037054      BIOL
MGH-037070      BIOL
MGH-037099      BIOL
           BIOL
MGH-037139      BIOL
MGH-037143      BIOL
libro         BIOL
MGH-037154      BIOL
           BIOL
diverso da ALIM va bene così
MGH-037293      BIOL
da botanica      BIOL
           BIOL
MGH-037483      BIOL
MGH-037484      BIOL
MGH-037485      BIOL
MGH-037486      BIOL
MGH-037505      BIOL
file adry       BIOL
           BIOL
MGH-037561      BIOL
           BIOL
MGH-037567      BIOL
MGH-037581      BIOL
           BIOL
Diego Marazza     BIOL
HPT-068341      BIOL
MGH-037632      BIOL
MGH-037642      BIOL
MGH-037656      BIOL
           BIOL
           BIOL
MGH-037660      BIOL
gloss biol      BIOL
MGH-037696      BIOL
chiara        BIOL
           BIOL
           BIOL
           BIOL
MGH-037714      BIOL
MGH-046421      BIOL
            cavallo
va bene solo BIOL è a BIOL con la medicina/genetica
MGH-037791      BIOL
gloss biol      BIOL
libro         BIOL
MGH-037738      BIOL
           BIOL
           BIOL
           BIOL
           BIOL
MGH-037763      BIOL
MGH-037715      BIOL
MGH-037767      BIOL
           BIOL
           BIOL
MGH-037776      BIOL
HPT-068528      BIOL
           BIOL
ok stessa sigla per due cose diverse
           BIOL
ok stessa sigla per due cose diverse
           BIOL
           BIOL
MGH-037801      BIOL
HPT-068637      BIOL
sansoing       BIOL
sansoing       BIOL
libro         BIOL
da botanica      BIOL
HPT-068641      BIOL
HPT-068640      BIOL
MGH-037880      BIOL
MGH-037882      BIOL
libro         BIOL
           BIOL
da botanica      BIOL
da botanica      BIOL
da botanica      BIOL
MGH-037965      BIOL
file adry       BIOL
MGH-038014      BIOL
MGH-038017      BIOL
MGH-038049      BIOL
HPT-068947      BIOL
rosella        BIOL
rosella        BIOL
HPT-068948       BIOL
MGH-038070       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
MGH-038090       BIOL
            BIOL
ok, questo va bene vedi chimica diverso
file adry       BIOL
MGH-038092       BIOL
file adry       BIOL
R Blackwell-Zanichelli BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
Dizionario ENI     BIOL
MGH-038126       BIOL
MGH-038135       BIOL
MGH-038139       BIOL
MGH-038142       BIOL
HPT-069174       BIOL
MGH-038194       BIOL
MGH-038227       BIOL
HPT-069316       BIOL
file adry       BIOL
MGH-038253       BIOL
MGH-038255       BIOL
MGH-038273       BIOL
MGH-038281       BIOL
MGH-038283       BIOL
MGH-038296       BIOL
da botanica      BIOL
MGH-038332       BIOL
HPT-069687       BIOL
MGH-038354       BIOL
HPT-069840       BIOL
HPT-069846       BIOL
HPT-069851       BIOL
MGH-038387       BIOL
HPT-069852       BIOL
MGH-038390       BIOL
MGH-038392       BIOL
HPT-069857       BIOL
MGH-038408       BIOL
MGH-038420       BIOL
da botanica      BIOL
MGH-038422       BIOL
MGH-038423       BIOL
MGH-038424       BIOL
MGH-038425       BIOL
MGH-038475       BIOL
MGH-038477       BIOL
MGH-038478       BIOL
MGH-038485       BIOL
MGH-038486       BIOL
MGH-038487       BIOL
MGH-038489       BIOL
MGH-038490       BIOL
MGH-038493       BIOL
MGH-038627       BIOL
da botanica      BIOL
MGH-038731       BIOL
HPT-071143       BIOL
MGH-038937       BIOL
gloss genet      BIOL
MGH-039002       BIOL
MGH-039116       BIOL
MGH-039119       BIOL
chiara         BIOL
chiara         BIOL
file adry       BIOL
libro         BIOL
MGH-039140       BIOL
MGH-039141       BIOL
MGH-031393       BIOL
MGH-031398       BIOL
HPT-072277       BIOL
MGH-039164       BIOL
chiara         BIOL
MGH-039165       BIOL
chiara     BIOL
MGH-039166   BIOL
file adry    BIOL
MGH-039171   BIOL
MGH-039184   BIOL
file adry    BIOL
file adry    BIOL
MGH-039187   BIOL
MGH-039202   BIOL
MGH-039214   BIOL
MGH-039217   BIOL
MGH-039220   BIOL
MGH-039221   BIOL
MGH-039218   BIOL
file adry    BIOL
MGH-039260   BIOL
MGH-039261   BIOL
file adry    BIOL
MGH-039265   BIOL
MGH-039266   BIOL
        BIOL
file adry    BIOL
file adry    BIOL
file adry    BIOL
file adry    BIOL
MGH-039284   BIOL
MGH-039290   BIOL
MGH-039291   BIOL
MGH-039297   BIOL
MGH-039302   BIOL
embriologia   BIOL
MGH-039305   BIOL
MGH-039306   BIOL
MGH-039026   BIOL
        BIOL
HPT-072535   BIOL
MGH-039451   BIOL
MGH-039616   BIOL
MGH-039620   BIOL
embriologia   BIOL
MGH-039771   BIOL
file adry    BIOL
MGH-039811   BIOL
MGH-039814   BIOL
embriologia   BIOL
gloss biol   BIOL
MGH-039934   BIOL
MGH-039946   BIOL
MGH-039944   BIOL
MGH-039945   BIOL
libro      BIOL
MGH-039970   BIOL
Diego Marazza  BIOL
MGH-040053   BIOL
MGH-040055   BIOL
MGH-040084   BIOL
MGH-040248   BIOL
HPT-074600   BIOL
MGH-040534   BIOL
MGH-040712   BIOL
file adry    BIOL
MGH-040756   BIOL
MGH-040757   BIOL
rosella     BIOL
rosella     BIOL
file adry    BIOL
new by adry   BIOL
new by adry   BIOL
file adry    BIOL
new by adry   BIOL
new by adry   BIOL
MGH-040800   BIOL
MGH-040803   BIOL
MGH-040804   BIOL
new by adry   BIOL
        BIOL
MGH-040805   BIOL
file adry    BIOL
file adry    BIOL
file adry    BIOL
file adry    BIOL
MGH-040815   BIOL
MGH-040829   BIOL
MGH-040871   BIOL
MGH-040878   BIOL
MGH-040879   BIOL
MGH-040884   BIOL
MGH-040892   BIOL
             HPT-075654      BIOL
                        BIOL
              libro        BIOL
              MGH-040963      BIOL
              MGH-040964      BIOL
              MGH-040968      BIOL
              MGH-040972      BIOL
              file adry      BIOL
              file adry      BIOL
              da botanica     BIOL
              file adry      BIOL
              HPT-075942      BIOL
              MGH-041068      BIOL
              chiara        BIOL
              file adry      BIOL
              file adry      BIOL
                        BIOL
              file adry      BIOL
              MGH-041077      BIOL
              da botanica     BIOL
              libro        BIOL
              da botanica     BIOL
              MGH-041078      BIOL
              MGH-041079      BIOL
              MGH-041080      BIOL
              MGH-041081      BIOL
              MGH-041082      BIOL
              MGH-041093      BIOL
              file adry      BIOL
              HPT-076002      BIOL
              MGH-041109      BIOL
              MGH-041111      BIOL
              MGH-041112      BIOL
              MGH-041136      BIOL
              MGH-041137      BIOL
              da botanica     BIOL
              MGH-041143      BIOL
              MGH-041157      BIOL
              MGH-041158      BIOL
              MGH-041310      BIOL
              libro        BIOL
              MGH-041473      BIOL
              MGH-041510      BIOL
              MGH-041539      BIOL
              MGH-041753      BIOL
              file adry      BIOL
                        BIOL
Follicle-Stimulating Hormone          BIOL
              da botanica     BIOL
              MGH-041826      BIOL
              file adry      BIOL
              MGH-041832      BIOL
              MGH-041854      BIOL
              MGH-041887      BIOL
              MGH-041890      BIOL
              MGH-041941      BIOL
              HPT-077816      BIOL
              libro        BIOL
              MGH-042322      BIOL
              MGH-042363      BIOL
              gloss biol      BIOL
              MGH-042387      BIOL
              MGH-042391      BIOL
              MGH-042396      BIOL
                        BIOL
              mantenere diviso da CHIM
              HPT-078469      BIOL
              MGH-042401      BIOL
              file adry      BIOL
              file adry      BIOL
              MGH-042511      BIOL
              MGH-042514      BIOL
              MGH-042515      BIOL
              file adry      BIOL
              HPT-078677      BIOL
              file adry      BIOL
              file adry      BIOL
              MGH-042529      BIOL
              MGH-042533      BIOL
              MGH-042534      BIOL
              da botanica     BIOL
              MGH-042615      BIOL
              MGH-042639      BIOL
              HPT-078883      BIOL
              MGH-033478      BIOL
              MGH-042693      BIOL
              MGH-042695      BIOL
              da botanica     BIOL
              libro        BIOL
da botanica     BIOL
MGH-042701     BIOL
MGH-042702     BIOL
HPT-078995     BIOL
MGH-042781     BIOL
          BIOL
MGH-042796     BIOL
MGH-042972     BIOL
embriologia     BIOL
MGH-043003     BIOL
MGH-043004     BIOL
embriologia     BIOL
          BIOL
MGH-043062     BIOL
          BIOL
MGH-043075     BIOL
MGH-043077     BIOL
MGH-006709     BIOL
da botanica     BIOL
MGH-043124     BIOL
MGH-043129     BIOL
MGH-043132     BIOL
HPT-079643     BIOL
MGH-043137     BIOL
rosella       BIOL
rosella       BIOL
rosella       BIOL
rosella       BIOL
MGH-043362     BIOL
MGH-043138     BIOL
MGH-043139     BIOL
          BIOL
MGH-043140     BIOL
MGH-043142     BIOL
MGH-043143     BIOL
libro        BIOL
          BIOL
MGH-043363     BIOL
          BIOL
          BIOL
rosella       BIOL
MGH-043144     BIOL
MGH-043145     BIOL
MGH-043146     BIOL
MGH-043147     BIOL
gloss biol     BIOL
gloss biol     BIOL
MGH-043148     BIOL
MGH-043149     BIOL
MGH-043150     BIOL
MGH-043151     BIOL
MGH-043152     BIOL
MGH-043153     BIOL
MGH-043154     BIOL
HPT-079644     BIOL
MGH-043155     BIOL
rosella       BIOL
MGH-043156     BIOL
rosella       BIOL
rosella       BIOL
MGH-043157     BIOL
          BIOL
MGH-043158     BIOL
MGH-043159     BIOL
rosella       BIOL
MGH-043160     BIOL
MGH-043161     BIOL
MGH-043162     BIOL
          BIOL
MGH-043163     BIOL
rosella       BIOL
MGH-043364     BIOL
rosella       BIOL
libro        BIOL
MGH-043164     BIOL
rosella       BIOL
MGH-043165     BIOL
rosella       BIOL
MGH-043166     BIOL
chiara       BIOL
          BIOL
mantenere separato da chim
gloss genet     BIOL
gloss genet     BIOL
MGH-043334     BIOL
MGH-043337     BIOL
HPT-079965     BIOL
          BIOL
MGH-043344     BIOL
            MGH-043345   BIOL
            MGH-043346   BIOL
            MGH-043347   BIOL
            MGH-043348   BIOL
            MGH-043349   BIOL
            MGH-043350   BIOL
            MGH-043351   BIOL
            gloss genet   BIOL
            MGH-043352   BIOL
            MGH-043353   BIOL
            MGH-043354   BIOL
            MGH-043355   BIOL
            MGH-043356   BIOL
            MGH-043357   BIOL
            biotecnologie  BIOL
            MGH-043373   BIOL
                    BIOL
            HPT-079988   BIOL
            MGH-043377   BIOL
            MGH-043378   BIOL
            chiara     BIOL
            gloss genet   BIOL
            gloss genet   BIOL
            gloss genet   BIOL
            MGH-043379   BIOL
            HPT-079989   BIOL
            MGH-043381   BIOL
            MGH-043382   BIOL
            HPT-080165   BIOL
            HPT-080166   BIOL
            MGH-043526   BIOL
            MGH-043553   BIOL
            HPT-080204   BIOL
                    BIOL
            MGH-043561   BIOL
            MGH-043585   BIOL
            MGH-070418   BIOL
                    BIOL
            MGH-043792   BIOL
Growth Hormone-Releasing Hormone    BIOL
            MGH-043978   BIOL
            file adry   BIOL
            chiara     BIOL
            MGH-044021   BIOL
            MGH-044021   BIOL
            MGH-044046   BIOL
            MGH-044047   BIOL
            rosella    BIOL
            rosella    BIOL
            MGH-044345   BIOL
            gloss biol   BIOL
            MGH-044377   BIOL
            libro     BIOL
            MGH-044395   BIOL
            MGH-044408   BIOL
            da botanica  BIOL
                    BIOL
            file adry    BIOL
            file adry    BIOL
            file adry    BIOL
            file adry    BIOL
            MGH-044454   BIOL
            file adry    BIOL
            new by adry   BIOL
            chiara     BIOL
            MGH-044460   BIOL
            MGH-044461   BIOL
            new by adry   BIOL
            da botanica   BIOL
            MGH-044463   BIOL
            file adry    BIOL
            MGH-044465   BIOL
            MGH-044469   BIOL
            file adry    BIOL
            HPT-081730   BIOL
            MGH-044480   BIOL
            MGH-044481   BIOL
            file adry    BIOL
            file adry    BIOL
            file adry    BIOL
            file adry    BIOL
            MGH-044486   BIOL
            MGH-044487   BIOL
            MGH-106227   BIOL
            MGH-044490   BIOL
            MGH-044493   BIOL
            MGH-044497   BIOL
            MGH-044500   BIOL
             HPT-081766  BIOL
             MGH-044514  BIOL
             HPT-081776  BIOL
             MGH-044516  BIOL
             HPT-081779  BIOL
             MGH-044521  BIOL
             file adry   BIOL
             file adry   BIOL
             MGH-044560  BIOL
             MGH-044561  BIOL
             MGH-044564  BIOL
             MGH-044565  BIOL
             MGH-044567  BIOL
             file adry   BIOL
             MGH-044569  BIOL
             MGH-044570  BIOL
             MGH-044571  BIOL
             MGH-044580  BIOL
             MGH-044582  BIOL
             file adry   BIOL
             MGH-044584  BIOL
             MGH-044585  BIOL
             MGH-044587  BIOL
             file adry   BIOL
             MGH-044591  BIOL
             MGH-044593  BIOL
             MGH-044596  BIOL
             MGH-044597  BIOL
             MGH-044598  BIOL
             MGH-044610  BIOL
             MGH-044611  BIOL
             file adry   BIOL
             file adry   BIOL
             MGH-044612  BIOL
             file adry   BIOL
             HPT-081821  BIOL
             MGH-044615  BIOL
             file adry   BIOL
             da botanica  BIOL
             MGH-044627  BIOL
             MGH-044658  BIOL
             chiara    BIOL
             MGH-044659  BIOL
Gonadotropin-Releasing Hormone     BIOL
             MGH-044793  BIOL
             MGH-044794  BIOL
             MGH-044805  BIOL
             MGH-044806  BIOL
             MGH-044820  BIOL
             MGH-044829  BIOL
             MGH-044846  BIOL
             MGH-044883  BIOL
             MGH-044938  BIOL
             MGH-044965  BIOL
             HPT-082664  BIOL
             MGH-030050  BIOL
             MGH-030050  BIOL
             HPT-082675  BIOL
             MGH-045081  BIOL
             MGH-045210  BIOL
             MGH-045203  BIOL
             MGH-045204  BIOL
             MGH-045205  BIOL
             HPT-082962  BIOL
             HPT-082962  BIOL
             rosella    BIOL
             MGH-045287  BIOL
             MGH-045304  BIOL
             da botanica  BIOL
             rosella    BIOL
             MGH-045395  BIOL
             MGH-045423  BIOL
             file adry   BIOL
             MGH-045425  BIOL
             MGH-045426  BIOL
             MGH-045515  BIOL
             MGH-045554  BIOL
             MGH-045558  BIOL
             gloss genet  BIOL
             file adry   BIOL
             MGH-045653  BIOL
             MGH-045663  BIOL
                    BIOL
            MGH-045728   BIOL
            file adry   BIOL
            file adry   BIOL
            file adry   BIOL
                    BIOL
       BIOL
       BIOL
MGH-045741  BIOL
file adry   BIOL
HPT-084423  BIOL
HPT-084424  BIOL
MGH-045939  BIOL
MGH-046053  BIOL
       BIOL
MGH-046146  BIOL
MGH-046203  BIOL
MGH-032453  BIOL
chiara    BIOL
       BIOL
MGH-046358  BIOL
file adry   BIOL
MGH-019833  BIOL
MGH-046444  BIOL
MGH-046446  BIOL
HPT-084619  BIOL
MGH-046450  BIOL
       BIOL
MGH-046457  BIOL
HPT-084629  BIOL
HPT-084631  BIOL
hybridation  BIOL
MGH-046463  BIOL
HPT-084639  BIOL
HPT-084639  BIOL
gloss genet  BIOL
rosella    BIOL
MGH-046516  BIOL
MGH-046578  BIOL
da botanica  BIOL
MGH-046585  BIOL
MGH-046587  BIOL
MGH-046593  BIOL
MGH-046617  BIOL
MGH-046690  BIOL
file adry   BIOL
file adry   BIOL
MGH-046752  BIOL
file adry   BIOL
file adry   BIOL
MGH-046843  BIOL
file adry   BIOL
HPT-085137  BIOL
file adry   BIOL
MGH-046893  BIOL
da botanica  BIOL
da botanica  BIOL
da botanica  BIOL
HPT-085226  BIOL
MGH-047068  BIOL
da botanica  BIOL
da botanica  BIOL
da botanica  BIOL
MGH-047145  BIOL
MGH-047169  BIOL
HPT-086108  BIOL
file adry   BIOL
file adry   BIOL
MGH-047223  BIOL
chiara    BIOL
chiara    BIOL
gloss genet  BIOL
MGH-047333  BIOL
HPT-086348  BIOL
HPT-086359  BIOL
       BIOL
MGH-047457  BIOL
MGH-047477  BIOL
rosella    BIOL
rosella    BIOL
gloss genet  BIOL
gloss genet  BIOL
MGH-103129  BIOL
MGH-103129  BIOL
HPT-194194  BIOL
HPT-194194  BIOL
HPT-194213  BIOL
HPT-194213  BIOL
file adry   BIOL
HPT-087592  BIOL
MGH-047626  BIOL
MGH-047728  BIOL
MGH-047732  BIOL
MGH-047765  BIOL
            serve
lasciare glossa perchéBIOL per differenziare da 2
MGH-047775       BIOL
libro         BIOL
MGH-047787       BIOL
MGH-047788       BIOL
HPT-088372       BIOL
HPT-088374       BIOL
HPT-088553       BIOL
HPT-088558       BIOL
HPT-088573       BIOL
MGH-047828       BIOL
MGH-047832       BIOL
MGH-047833       BIOL
MGH-047836       BIOL
MGH-047837       BIOL
            BIOL
lasciare separato da CHIM
MGH-047914       BIOL
MGH-048169       BIOL
MGH-048241       BIOL
MGH-048346       BIOL
MGH-048350       BIOL
ok diverso da AGRIC BIOL
da botanica      BIOL
            BIOL
MGH-048404       BIOL
MGH-048407       BIOL
MGH-048409       BIOL
MGH-048420       BIOL
MGH-048421       BIOL
MGH-048422       BIOL
MGH-048423       BIOL
MGH-048434       BIOL
MGH-048445       BIOL
MGH-048446       BIOL
MGH-048469       BIOL
MGH-048477       BIOL
MGH-048480       BIOL
MGH-048484       BIOL
MGH-048485       BIOL
MGH-048487       BIOL
MGH-048489       BIOL
MGH-048490       BIOL
MGH-048492       BIOL
HPT-090004       BIOL
MGH-048550       BIOL
MGH-048552       BIOL
Ing McGH        BIOL
MGH-048623       BIOL
MGH-048636       BIOL
MGH-048653       BIOL
MGH-048654       BIOL
MGH-048748       BIOL
MGH-048749       BIOL
HPT-090534       BIOL
MGH-048753       BIOL
MGH-048754       BIOL
MGH-048755       BIOL
MGH-048756       BIOL
MGH-048759       BIOL
MGH-048760       BIOL
MGH-048761       BIOL
MGH-048762       BIOL
file adry       BIOL
MGH-048800       BIOL
MGH-048823       BIOL
MGH-048827       BIOL
BIOL e BOT sono diversiBIOL
BIOL e BOT sono diversiBIOL
MGH-048898       BIOL
MGH-048901       BIOL
            BIOL
file adry       BIOL
            BIOL
            BIOL
lasciare separato da CHIM
MGH-049000       BIOL
            BIOL
MGH-049011       BIOL
            BIOL
MGH-049016       BIOL
MGH-049018       BIOL
MGH-049127       BIOL
            BIOL
stesso concetto della fisica ok
file adry       BIOL
file adry       BIOL
MGH-049246       BIOL
MGH-049257       BIOL
libro         BIOL
gloss genet      BIOL
HPT-091898     BIOL
HPT-091949     BIOL
          BIOL
MGH-049451     BIOL
MGH-049452     BIOL
MGH-049455     BIOL
MGH-049494     BIOL
MGH-049498     BIOL
HPT-092200     BIOL
HPT-092226     BIOL
MGH-049545     BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
MGH-049572     BIOL
libro        BIOL
MGH-049583     BIOL
MGH-049585     BIOL
MGH-049790     BIOL
MGH-049791     BIOL
MGH-049802     BIOL
MGH-049829     BIOL
embriologia     BIOL
embriologia     BIOL
embriologia     BIOL
embriologia     BIOL
MGH-049960     BIOL
HPT-093089     BIOL
MGH-049968     BIOL
HPT-093092     BIOL
MGH-049982     BIOL
MGH-049988     BIOL
MGH-049990     BIOL
HPT-093121     BIOL
MGH-050013     BIOL
MGH-050022     BIOL
MGH-050023     BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
MGH-050045     BIOL
MGH-050046     BIOL
file adry      BIOL
           da fis
CHAMBERS: separatoBIOL e da CHIM/BIOL
HPT-093353     BIOL
MGH-050113     BIOL
MGH-050134     BIOL
MGH-050135     BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
MGH-050180     BIOL
MGH-050186     BIOL
MGH-050188     BIOL
MGH-050190     BIOL
file adry      BIOL
MGH-050200     BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
MGH-050370     BIOL
MGH-050441     BIOL
MGH-050442     BIOL
MGH-050443     BIOL
MGH-050468     BIOL
file adry      BIOL
HPT-093838     BIOL
MGH-050500     BIOL
chiara       BIOL
MGH-050539     BIOL
da botanica     BIOL
MGH-050565     BIOL
MGH-050577     BIOL
MGH-050580     BIOL
MGH-050592     BIOL
MGH-050595     BIOL
MGH-050596     BIOL
MGH-050597     BIOL
HPT-093890     BIOL
MGH-050619     BIOL
libro        BIOL
MGH-050654     BIOL
MGH-050658     BIOL
libro        BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
          BIOL
mantenere separato da TECN PROD ALIM. Secondo Mcgraw sarebbe BIOFISICA io lascerei solo FIS
MGH-050731     BIOL
          BIOL
mantenere separato da TECN PROD ALIM. Secondo Mcgraw sarebbe BIOFISICA io lascerei solo FIS
MGH-050774     BIOL
MGH-050790     BIOL
MGH-050794     BIOL
MGH-050827       BIOL
MGH-050841       BIOL
MGH-050845       BIOL
file adry        BIOL
MGH-050862       BIOL
file adry        BIOL
HPT-094319       BIOL
MGH-050873       BIOL
MGH-050876       BIOL
MGH-050877       BIOL
MGH-050885       BIOL
MGH-050898       BIOL
file adry        BIOL
MGH-050910       BIOL
MGH-050912       BIOL
MGH-050918       BIOL
libro          BIOL
            BIOL
io qui le glosse le lascerei altrimenti sembra generico
            BIOL
OK io qui le glosse le lascerei altrimenti sembra generico
MGH-050949       BIOL
embriologia       BIOL
file adry        BIOL
file adry        BIOL
file adry        BIOL
            BIOL
lasciare separato da CHIM, FIS
MGH-051037       BIOL
MGH-051042       BIOL
MGH-051067       BIOL
MGH-051075       BIOL
MGH-051097       BIOL
file adry        BIOL
file adry        BIOL
MGH-051140       BIOL
file adry        BIOL
file adry        BIOL
MGH-029467       BIOL
MGH-051158       BIOL
da botanica       BIOL
HPT-094814       BIOL
HPT-094815       BIOL
HPT-094816       BIOL
chiara         BIOL
file adry        BIOL
MGH-051173       BIOL
MGH-051272       BIOL
MGH-051311       BIOL
MGH-051406       BIOL
MGH-051426       BIOL
libro          BIOL
MGH-051590       BIOL
MGH-051593       BIOL
di insetti       BIOL
MGH-051598       BIOL
MGH-051602       BIOL
ZOOL          BIOL
HPT-095289       BIOL
file adry        BIOL
MGH-051641       BIOL
MGH-051653       BIOL
MGH-051658       BIOL
MGH-051669       BIOL
MGH-051693       BIOL
MGH-051766       BIOL
MGH-051823       BIOL
MGH-051851       BIOL
MGH-052034       BIOL
file adry        BIOL
MGH-052061       BIOL
file adry        BIOL
MGH-052133       BIOL
da botanica       BIOL
da botanica       BIOL
file adry        BIOL
MGH-052427       BIOL
MGH-052439       BIOL
file adry        BIOL
da botanica       BIOL
da botanica       BIOL
MGH-052445       BIOL
da botanica       BIOL
da botanica       BIOL
file adry        BIOL
MGH-052451       BIOL
file adry        BIOL
MGH-052454       BIOL
MGH-052455       BIOL
file adry        BIOL
file adry        BIOL
                  MGH-052578   BIOL
                  MGH-052591   BIOL
                  gloss genet  BIOL
                  file adry   BIOL
                  HPT-097475   BIOL
                         BIOL
                  MGH-052768   BIOL
                  MGH-052819   BIOL
                  MGH-052866   BIOL
                  MGH-052948   BIOL
                  MGH-053048   BIOL
                  HPT-098205   BIOL
                  da botanica  BIOL
                         BIOL
                         BIOL
                  da botanica  BIOL
                  MGH-053332   BIOL
                  MGH-053346   BIOL
                  MGH-053360   BIOL
                  MGH-053419   BIOL
                  file adry   BIOL
                  MGH-053467   BIOL
                  MGH-053473   BIOL
                  HPT-098687   BIOL
                  HPT-098687   BIOL
                  MGH-053479   BIOL
                  da botanica  BIOL
                  MGH-053510   BIOL
                  da botanica  BIOL
                  file adry   BIOL
                  MGH-053519   BIOL
                  file adry   BIOL
                  file adry   BIOL
                         BIOL
Luteinizing Hormone-Releasing Hormone       BIOL
                  MGH-053580  BIOL
                  MGH-053608  BIOL
                  libro     BIOL
                  da botanica  BIOL
                  file adry   BIOL
                  HPT-099145  BIOL
                  MGH-053670  BIOL
                  MGH-053674  BIOL
                  file adry   BIOL
                  MGH-053677  BIOL
                  file adry   BIOL
                  MGH-053731  BIOL
                  MGH-053732  BIOL
                         BIOL
                         BIOL
                  HPT-099492   BIOL
                  HPT-099494   BIOL
                  chiara     BIOL
                  MGH-053901   BIOL
                  MGH-053925   BIOL
                  MGH-053966   BIOL
                  MGH-053967   BIOL
                  MGH-054244   BIOL
                  MGH-054268   BIOL
                  gloss genet  BIOL
                  MGH-054322   BIOL
                  MGH-054354   BIOL
                  da botanica  BIOL
                  HPT-100138   BIOL
                  da botanica  BIOL
                  da botanica  BIOL
                  da botanica  BIOL
                  da botanica  BIOL
                  HPT-100143   BIOL
                         BIOL
                  libro     BIOL
                  libro     BIOL
                         BIOL
                  MGH-054411   BIOL
                  MGH-054517   BIOL
                  HPT-100281   BIOL
                  file adry   BIOL
                  file adry   BIOL
                  MGH-054543   BIOL
                  file adry   BIOL
                  file adry   BIOL
                  file adry   BIOL
                  file adry   BIOL
                  HPT-100351   BIOL
                  file adry   BIOL
                  file adry   BIOL
                  file adry   BIOL
                  file adry   BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
HPT-100365      BIOL
MGH-054572      BIOL
           BIOL
HPT-100509      BIOL
MGH-054628      BIOL
           BIOL
lasciare separato da chimica
MGH-054651      BIOL
file adry       BIOL
MGH-054660      BIOL
HPT-100598      BIOL
MGH-054661      BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
libro         BIOL
MGH-054979      BIOL
da botanica      BIOL
MGH-054986      BIOL
MGH-055014      BIOL
MGH-055071      BIOL
MGH-055073      BIOL
MGH-055075      BIOL
MGH-055076      BIOL
gloss genet      BIOL
MGH-055077      BIOL
MGH-055078      BIOL
MGH-055095      BIOL
MGH-055163      BIOL
MGH-055174      BIOL
MGH-055198      BIOL
MGH-055227      BIOL
MGH-007779      BIOL
           BIOL
           BIOL
MGH-055388      BIOL
file adry       BIOL
MGH-055390      BIOL
MGH-055426      BIOL
MGH-055454      BIOL
MGH-055560      BIOL
MGH-055574      BIOL
file adry       BIOL
HPT-102137      BIOL
HPT-102138      BIOL
           BIOL
           BIOL
file adry       BIOL
MGH-055938      BIOL
MGH-055951      BIOL
MGH-055953      BIOL
MGH-055964      BIOL
file adry       BIOL
HPT-103313      BIOL
           BIOL
MGH-055991      BIOL
MGH-055994      BIOL
HPT-103339      BIOL
           BIOL
MGH-056540      BIOL
MGH-056542      BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
MGH-056585      BIOL
MGH-056588      BIOL
MGH-056600      BIOL
HPT-103981      BIOL
HPT-104339      BIOL
MGH-056723      BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
MGH-056798      BIOL
da botanica      BIOL
           BIOL
MGH-056860      BIOL
MGH-056870      BIOL
MGH-056872      BIOL
MGH-056873      BIOL
gloss genet      BIOL
MGH-056878      BIOL
MGH-056879      BIOL
gloss genet      BIOL
embriologia      BIOL
gloss biol      BIOL
zanichelli      BIOL
           BIOL
lasciare separato da chimica
HPT-104784      BIOL
MGH-056934    BIOL
MGH-056935    BIOL
da botanica   BIOL
da botanica   BIOL
MGH-057115    BIOL
         BIOL
rosella     BIOL
MGH-057286    BIOL
MGH-057304    BIOL
MGH-057464    BIOL
MGH-057496    BIOL
MGH-057560    BIOL
HPT-106061    BIOL
MGH-057663    BIOL
MGH-057664    BIOL
MGH-057676    BIOL
HPT-106247    BIOL
MGH-057755    BIOL
MGH-057846    BIOL
diviso da ENOL  BIOL
diviso da ENOL  BIOL
MGH-057876    BIOL
MGH-057956    BIOL
libro      BIOL
libro      BIOL
libro      BIOL
libro      BIOL
embriologia   BIOL
file adry    BIOL
file adry    BIOL
MGH-058045    BIOL
MGH-058049    BIOL
MGH-058059    BIOL
HPT-106913    BIOL
MGH-058110    BIOL
MGH-058110    BIOL
HPT-106930    BIOL
MGH-000845    BIOL
MGH-058115    BIOL
file adry    BIOL
file adry    BIOL
MGH-058141    BIOL
MGH-058142    BIOL
MGH-058148    BIOL
MGH-058155    BIOL
da botanica   BIOL
file adry    BIOL
rosella     BIOL
chambers     BIOL
HPT-106990    BIOL
MGH-058217    BIOL
MGH-058224    BIOL
file adry    BIOL
MGH-058232    BIOL
MGH-058244    BIOL
MGH-058249    BIOL
MGH-058250    BIOL
file adry    BIOL
MGH-058262    BIOL
da botanica   BIOL
file adry    BIOL
MGH-058424    BIOL
MGH-058449    BIOL
MGH-058578    BIOL
MGH-058579    BIOL
MGH-058603    BIOL
MGH-058606    BIOL
MGH-058608    BIOL
MGH-058609    BIOL
MGH-058610    BIOL
MGH-058612    BIOL
MGH-058613    BIOL
MGH-058614    BIOL
MGH-058616    BIOL
MGH-058618    BIOL
MGH-058619    BIOL
MGH-058621    BIOL
MGH-058638    BIOL
MGH-058664    BIOL
MGH-058665    BIOL
MGH-058666    BIOL
MGH-058668    BIOL
MGH-058670    BIOL
MGH-058676    BIOL
MGH-058688    BIOL
MGH-058689    BIOL
MGH-058690    BIOL
MGH-058691    BIOL
MGH-058693      BIOL
MGH-058706      BIOL
MGH-058707      BIOL
MGH-058708      BIOL
MGH-058709      BIOL
MGH-058715      BIOL
MGH-058715      BIOL
           BIOL
           BIOL
tenere separato da chimica
MGH-058756      BIOL
embriologia      BIOL
MGH-058765      BIOL
MGH-058772      BIOL
MGH-058782      BIOL
MGH-058819      BIOL
MGH-058820      BIOL
HPT-107802      BIOL
HPT-107803      BIOL
HPT-107805      BIOL
MGH-058862      BIOL
libro         BIOL
MGH-058863      BIOL
MGH-058864      BIOL
MGH-058865      BIOL
MGH-058866      BIOL
HPT-107806      BIOL
MGH-058868      BIOL
MGH-058869      BIOL
HPT-107807      BIOL
HPT-107809      BIOL
MGH-058878      BIOL
file adry       BIOL
MGH-058902      BIOL
MGH-058906      BIOL
MGH-058908      BIOL
MGH-058909      BIOL
           BIOL
file adry       BIOL
           BIOL
HPT-107966      BIOL
MGH-059014      BIOL
sarebbe ZOOL     BIOL
sarebbe ZOOL     BIOL
HPT-108010      BIOL
HPT-108011      BIOL
HPT-108012      BIOL
HPT-108014      BIOL
HPT-108015      BIOL
HPT-108019      BIOL
file adry       BIOL
MGH-059066      BIOL
HPT-108032      BIOL
file adry       BIOL
MGH-059074      BIOL
HPT-108039      BIOL
MGH-059086      BIOL
MGH-059138      BIOL
MGH-059258      BIOL
file adry       BIOL
libro         BIOL
chiara        BIOL
da botanica      BIOL
           BIOL
MGH-059742      BIOL
           BIOL
da botanica      BIOL
MGH-059750      BIOL
da botanica      BIOL
           BIOL
MGH-059762      BIOL
           BIOL
HPT-108834      BIOL
MGH-059778      BIOL
MGH-059780      BIOL
MGH-059782      BIOL
MGH-059783      BIOL
MGH-059781      BIOL
MGH-059784      BIOL
MGH-059785      BIOL
HPT-108838      BIOL
           BIOL
HPT-108840      BIOL
MGH-059797      BIOL
           BIOL
           BIOL
rosella        BIOL
           BIOL
MGH-059824      BIOL
             HPT-108893   BIOL
             file adry    BIOL
             MGH-059846   BIOL
             MGH-059850   BIOL
             HPT-108915   BIOL
             MGH-059854   BIOL
             HPT-108918   BIOL
             MGH-059858   BIOL
                     BIOL
             da botanica   BIOL
             MGH-059924   BIOL
             MGH-059925   BIOL
             MGH-059925   BIOL
             da botanica   BIOL
             MGH-059927   BIOL
             MGH-059929   BIOL
             MGH-059949   BIOL
             MGH-059971   BIOL
             MGH-059973   BIOL
                     BIOL
                     BIOL
             HPT-109084   BIOL
             MGH-059998   BIOL
                     BIOL
             MGH-060008   BIOL
             HPT-109120   BIOL
             MGH-060039   BIOL
             HPT-109121   BIOL
             MGH-060040   BIOL
             MGH-060041   BIOL
             MGH-060042   BIOL
                     BIOL
             HPT-109122   BIOL
             MGH-060129   BIOL
             MGH-060138   BIOL
             HPT-109224   BIOL
             MGH-060160   BIOL
             HPT-109228   BIOL
             Ing McGH    BIOL
             MGH-060169   BIOL
             MGH-060170   BIOL
             HPT-109238   BIOL
                     BIOL
             HPT-109240   BIOL
                     BIOL
               MGH-060190  BIOL
               MGH-060191  BIOL
Melanotropin release-Inhibiting Factor  BIOL
               MGH-060258  BIOL
                     BIOL
             file adry    BIOL
             MGH-060499   BIOL
             MGH-060500   BIOL
             MGH-060501   BIOL
             MGH-060549   BIOL
             MGH-060550   BIOL
             MGH-060572   BIOL
             MGH-060581   BIOL
             MGH-060583   BIOL
             MGH-060589   BIOL
             MGH-060592   BIOL
             file adry    BIOL
             MGH-060597   BIOL
             MGH-060603   BIOL
             file adry    BIOL
             MGH-060626   BIOL
                     BIOL
                     BIOL
             HPT-110156   BIOL
             MGH-060998   BIOL
             MGH-060999   BIOL
             MGH-061000   BIOL
             MGH-061001   BIOL
             MGH-061002   BIOL
             MGH-061003   BIOL
             rif. a funghi  BIOL
             ok rosella   BIOL
             MGH-061026   BIOL
                     BIOL
             MGH-061040   BIOL
             MGH-061042   BIOL
             MGH-061053   BIOL
             file adry    BIOL
             libro      BIOL
             HPT-110435   BIOL
             MGH-061231   BIOL
             MGH-061246   BIOL
             MGH-061250   BIOL
             gloss biol      BIOL
             MGH-061546      BIOL
             MGH-061563      BIOL
                        BIOL
             HPT-111369      BIOL
             da botanica     BIOL
             libro        BIOL
             MGH-061751      BIOL
             MGH-061785      BIOL
                        BIOL
             HPT-111603      BIOL
             MGH-061795      BIOL
                        BIOL
                        BIOL
                        BIOL
                        BIOL
             MGH-061834      BIOL
             chiara        BIOL
                        BIOL
                        BIOL
                        BIOL
             MGH-061847      BIOL
             MGH-061850      BIOL
             da botanica     BIOL
             da botanica     BIOL
                        BIOL
             lasciare sep. da MAT BIOL
             lasciare sep. da MAT BIOL
             HPT-111684      BIOL
             MGH-061860      BIOL
             MGH-061869      BIOL
             file adry      BIOL
             MGH-061893      BIOL
             MGH-061895      BIOL
             MGH-061896      BIOL
             gloss genet     BIOL
             chiara        BIOL
             da botanica     BIOL
                        BIOL
             MGH-061913      BIOL
             MGH-061918      BIOL
             MGH-062061      BIOL
             MGH-062068      BIOL
             MGH-062069      BIOL
             MGH-062070      BIOL
             MGH-062071      BIOL
             MGH-062073      BIOL
             chiara        BIOL
             MGH-062091      BIOL
             MGH-062144      BIOL
             MGH-062146      BIOL
             MGH-062153      BIOL
             MGH-062158      BIOL
             diverso da BOT AGRIC BIOL
             MGH-062160      BIOL
             MGH-062163      BIOL
             MGH-062164      BIOL
             HPT-112231      BIOL
             MGH-062193      BIOL
             MGH-062194      BIOL
             MGH-062450      BIOL
             MGH-062456      BIOL
             MGH-062457      BIOL
             MGH-062458      BIOL
             MGH-062475      BIOL
             MGH-062478      BIOL
                        BIOL
Melanotropin-Releasing Factor         BIOL
             MGH-062492      BIOL
             MGH-062499      BIOL
             MGH-062505      BIOL
             MGH-062506      BIOL
             da botanica     BIOL
             da botanica     BIOL
             file adry      BIOL
             MGH-062517      BIOL
             MGH-062516      BIOL
             MGH-062519      BIOL
             file adry      BIOL
             file adry      BIOL
             MGH-062531      BIOL
             MGH-062534      BIOL
             MGH-062535      BIOL
             da botanica     BIOL
             MGH-062555      BIOL
             HPT-113044      BIOL
             MGH-062621      BIOL
             MGH-062625      BIOL
MGH-062630      BIOL
MGH-062631      BIOL
MGH-062686      BIOL
MGH-062687      BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
MGH-062740      BIOL
HPT-113369      BIOL
libro         BIOL
MGH-062892      BIOL
HPT-113402      BIOL
MGH-062893      BIOL
HPT-113405      BIOL
HPT-113405      BIOL
MGH-062896      BIOL
MGH-062897      BIOL
MGH-062898      BIOL
gloss biol      BIOL
MGH-062899      BIOL
MGH-062900      BIOL
MGH-062901      BIOL
MGH-062904      BIOL
HPT-113412      BIOL
MGH-062906      BIOL
gloss genet      BIOL
MGH-062909      BIOL
gloss genet      BIOL
MGH-062910      BIOL
gloss genet      BIOL
MGH-062911      BIOL
MGH-062912      BIOL
MGH-062913      BIOL
MGH-062908      BIOL
HPT-113414      BIOL
MGH-062914      BIOL
gloss genet      BIOL
MGH-062915      BIOL
MGH-062916      BIOL
MGH-062917      BIOL
MGH-062907      BIOL
MGH-062918      BIOL
MGH-062919      BIOL
MGH-062920      BIOL
MGH-062921      BIOL
MGH-062922      BIOL
MGH-062923      BIOL
MGH-062924      BIOL
HPT-113416      BIOL
MGH-062925      BIOL
MGH-062929      BIOL
HPT-113423      BIOL
MGH-062991      BIOL
MGH-063000      BIOL
MGH-063004      BIOL
MGH-063055      BIOL
MGH-063057      BIOL
MGH-063056      BIOL
MGH-063101      BIOL
           BIOL
lasciare separato da chimica
HPT-113804      BIOL
HPT-113804      BIOL
MGH-063311      BIOL
MGH-063500      BIOL
MGH-063504      BIOL
MGH-063527      BIOL
MGH-063528      BIOL
MGH-063614      BIOL
MGH-063629      BIOL
           BIOL
MGH-063640      BIOL
           BIOL
MGH-063756      BIOL
MGH-063774      BIOL
MGH-063775      BIOL
file adry       BIOL
chiara        BIOL
MGH-063788      BIOL
MGH-063789      BIOL
MGH-063793      BIOL
MGH-063796      BIOL
MGH-063796      BIOL
MGH-063806      BIOL
MGH-063808      BIOL
MGH-063811      BIOL
MGH-063816      BIOL
MGH-063817      BIOL
HPT-114411      BIOL
HPT-114412      BIOL
MGH-063828       BIOL
MGH-063833       BIOL
MGH-063834       BIOL
HPT-114416       BIOL
MGH-063852       BIOL
MGH-063853       BIOL
embriologia      BIOL
MGH-063859       BIOL
file adry       BIOL
gloss biol       BIOL
MGH-063867       BIOL
MGH-063869       BIOL
embriologia      BIOL
MGH-063871       BIOL
gloss genet      BIOL
MGH-063896       BIOL
MGH-063897       BIOL
            BIOL
file adry       BIOL
MGH-063991       BIOL
file adry       BIOL
MGH-064037       BIOL
            BIOL
            BIOL
file adry       BIOL
MGH-064140       BIOL
file adry       BIOL
MGH-064231       BIOL
MGH-064250       BIOL
MGH-101937       BIOL
MGH-064255       BIOL
MGH-064272       BIOL
chiara         BIOL
MGH-064334       BIOL
libro         BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
MGH-064382       BIOL
HPT-115334       BIOL
MGH-064402       BIOL
MGH-064403       BIOL
gloss genet      BIOL
            BIOL
da botanica      BIOL
            BIOL
lasciare separato da fisica
file adry       BIOL
HPT-115561       BIOL
HPT-115571       BIOL
file adry       BIOL
            BIOL
lasciare separato da chimica!!!
            BIOL
HPT-115593       BIOL
da botanica      BIOL
MGH-064641       BIOL
da botanica      BIOL
MGH-064651       BIOL
da botanica      BIOL
da botanica      BIOL
da botanica      BIOL
MGH-064679       BIOL
MGH-064680       BIOL
MGH-064683       BIOL
MGH-064684       BIOL
HPT-115665       BIOL
HPT-115666       BIOL
HPT-115671       BIOL
HPT-115672       BIOL
file adry       BIOL
MGH-064692       BIOL
MGH-064693       BIOL
file adry       BIOL
MGH-064697       BIOL
MGH-064698       BIOL
file adry       BIOL
HPT-115773       BIOL
MGH-064903       BIOL
file adry       BIOL
MGH-064958       BIOL
MGH-064981       BIOL
MGH-065029       BIOL
MGH-065031       BIOL
MGH-065032       BIOL
HPT-116119       BIOL
HPT-116121       BIOL
MGH-065059       BIOL
MGH-065060       BIOL
MGH-065129       BIOL
MGH-065131       BIOL
MGH-065133       BIOL
MGH-065213       BIOL
MGH-065215       BIOL
embriologia      BIOL
MGH-065261       BIOL
HPT-116702       BIOL
MGH-065383       BIOL
rosella        BIOL
rosella        BIOL
rosella        BIOL
HPT-116815       BIOL
HPT-116816       BIOL
chiara         BIOL
            BIOL
MGH-065441       BIOL
file adry       BIOL
HPT-116830       BIOL
MGH-065660       BIOL
MGH-065664       BIOL
MGH-065665       BIOL
MGH-065678       BIOL
file adry       BIOL
MGH-065685       BIOL
file adry       BIOL
MGH-065691       BIOL
chiara         BIOL
MGH-065695       BIOL
            BIOL
            BIOL
MGH-031520       BIOL
gloss biol       BIOL
MGH-065755       BIOL
            BIOL
lasciare separato da chimica
HPT-117174       BIOL
MGH-065762       BIOL
HPT-117175       BIOL
MGH-065779       BIOL
MGH-065780       BIOL
da botanica      BIOL
da botanica      BIOL
MGH-065783       BIOL
MGH-065786       BIOL
            BIOL
Rosella toglieva, sarebbe più propriamente BOT
MGH-065793       BIOL
            BIOL
MGH-065796       BIOL
MGH-065798       BIOL
MGH-065799       BIOL
MGH-065800       BIOL
chiara         BIOL
chiara         BIOL
diverso da ALIM    BIOL
diverso da ALIM    BIOL
MGH-065814       BIOL
MGH-065817       BIOL
MGH-065820       BIOL
            BIOL
lasciare separato da chimica
            BIOL
lasciare separato da chimica
separato da MAT    BIOL
separato da MAT    BIOL
separato da MAT    BIOL
MGH-065830       BIOL
MGH-004879       BIOL
MGH-065834       BIOL
MGH-065838       BIOL
MGH-065840       BIOL
MGH-094243       BIOL
da botanica      BIOL
MGH-065848       BIOL
            BIOL
            BIOL
HPT-117247       BIOL
MGH-065853       BIOL
MGH-065854       BIOL
MGH-065867       BIOL
MGH-065873       BIOL
gloss biol       BIOL
            BIOL
MGH-066128       BIOL
chiara         BIOL
chiara         BIOL
HPT-117617       BIOL
chiara         BIOL
HPT-117619       BIOL
HPT-117619       BIOL
MGH-066171       BIOL
MGH-066172       BIOL
libro         BIOL
MGH-019834      BIOL
MGH-066183      BIOL
MGH-066228      BIOL
MGH-066230      BIOL
MGH-066363      BIOL
MGH-066369      BIOL
MGH-066370      BIOL
MGH-066371      BIOL
MGH-066372      BIOL
MGH-066373      BIOL
MGH-066374      BIOL
MGH-066390      BIOL
file adry       BIOL
           BIOL
lasciare separato da chimica e fisica
           BIOL
MGH-066622      BIOL
MGH-066623      BIOL
file adry       BIOL
HPT-118415      BIOL
MGH-066631      BIOL
MGH-066633      BIOL
MGH-066634      BIOL
libro         BIOL
biotecnologie     BIOL
HPT-118413      BIOL
MGH-066640      BIOL
HPT-118425      BIOL
MGH-066641      BIOL
HPT-118426      BIOL
MGH-066642      BIOL
embriologia      BIOL
HPT-118481      BIOL
MGH-066697      BIOL
libro         BIOL
libro         BIOL
MGH-066750      BIOL
MGH-066806      BIOL
MGH-066816      BIOL
HPT-118698      BIOL
MGH-066819      BIOL
MGH-066821      BIOL
MGH-066824      BIOL
MGH-066826      BIOL
           BIOL
MGH-066829      BIOL
MGH-066832      BIOL
MGH-066834      BIOL
           BIOL
MGH-066836      BIOL
MGH-066837      BIOL
MGH-066838      BIOL
MGH-066839      BIOL
MGH-066841      BIOL
           BIOL
           BIOL
           BIOL
MGH-066843      BIOL
MGH-066844      BIOL
MGH-066846      BIOL
           BIOL
           BIOL
           BIOL
MGH-066847      BIOL
           BIOL
MGH-066848      BIOL
MGH-066849      BIOL
MGH-066851      BIOL
file adry       BIOL
HPT-118797      BIOL
MGH-067004      BIOL
MGH-067008      BIOL
MGH-067023      BIOL
MGH-067231      BIOL
           BIOL
file adry       BIOL
           BIOL
EC. Natura Rickelfs Zanichelli
file adry       BIOL
MGH-067242      BIOL
MGH-067243      BIOL
MGH-067244      BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
HPT-119296      BIOL
MGH-067472      BIOL
file adry       BIOL
HPT-119394      BIOL
file adry       BIOL
           BIOL
HPT-119428       BIOL
HPT-119434       BIOL
MGH-067615       BIOL
MGH-067618       BIOL
embriologia      BIOL
HPT-119465       BIOL
HPT-119466       BIOL
da botanica      BIOL
file adry       BIOL
MGH-067804       BIOL
file adry       BIOL
HPT-119728       BIOL
HPT-119728       BIOL
            BIOL
MGH-067893       BIOL
MGH-067894       BIOL
MGH-067910       BIOL
HPT-120254       BIOL
chiara         BIOL
MGH-068107       BIOL
MGH-068108       BIOL
MGH-068117       BIOL
MGH-068279       BIOL
HPT-120555       BIOL
MGH-068301       BIOL
MGH-068306       BIOL
MGH-068383       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
MGH-068417       BIOL
embriologia      BIOL
MGH-068430       BIOL
MGH-068432       BIOL
MGH-068441       BIOL
MGH-068449       BIOL
MGH-068459       BIOL
MGH-068498       BIOL
MGH-068548       BIOL
            BIOL
MGH-068585       BIOL
HPT-121005       BIOL
rosella        BIOL
MGH-068673       BIOL
MGH-068727       BIOL
MGH-068729       BIOL
MGH-068734       BIOL
HPT-121157       BIOL
            BIOL
MGH-068801       BIOL
MGH-068805       BIOL
R Blackwell-Zanichelli BIOL
R Blackwell-Zanichelli BIOL
MGH-068811       BIOL
MGH-068812       BIOL
chiara         BIOL
chiara         BIOL
            BIOL
file adry       BIOL
da botanica      BIOL
HPT-121414       BIOL
libro         BIOL
libro         BIOL
            BIOL
da botanica      BIOL
chiara         BIOL
MGH-069029       BIOL
MGH-069043       BIOL
MGH-069050       BIOL
MGH-069063       BIOL
MGH-069065       BIOL
            BIOL
MGH-069082       BIOL
MGH-069105       BIOL
MGH-069113       BIOL
MGH-069141       BIOL
gloss genet      BIOL
MGH-069177       BIOL
gloss biol       BIOL
gloss biol       BIOL
chiara         BIOL
chiara         BIOL
chiara         BIOL
da botanica      BIOL
MGH-069306       BIOL
MGH-069307       BIOL
            BIOL
MGH-069455       BIOL
Polymerase Chain Reaction       BIOL
             gloss genet  BIOL
             file adry   BIOL
             file adry   BIOL
             file adry   BIOL
             HPT-122716  BIOL
             HPT-122723  BIOL
             MGH-069503  BIOL
             MGH-069511  BIOL
             MGH-069522  BIOL
             MGH-069531  BIOL
             MGH-069554  BIOL
             MGH-069559  BIOL
             MGH-069560  BIOL
             MGH-069569  BIOL
             MGH-069632  BIOL
             MGH-069633  BIOL
             HPT-122948  BIOL
             MGH-069675  BIOL
             HPT-123231  BIOL
                    BIOL
                    BIOL
            MGH-069808   BIOL
            HPT-123265   BIOL
            MGH-069847   BIOL
            MGH-069854   BIOL
            BOTANICA    BIOL
            file adry   BIOL
            file adry   BIOL
            file adry   BIOL
            file adry   BIOL
            file adry   BIOL
            HPT-123509   BIOL
            file adry   BIOL
            file adry   BIOL
            MGH-074732   BIOL
            MGH-070115   BIOL
            MGH-070189   BIOL
            MGH-070330   BIOL
            MGH-070331   BIOL
            da botanica  BIOL
            MGH-019835   BIOL
            da botanica  BIOL
            libro     BIOL
            embriologia  BIOL
            da botanica  BIOL
            MGH-070407   BIOL
            HPT-124233   BIOL
            MGH-070427   BIOL
            MGH-070452   BIOL
            MGH-070482   BIOL
            da botanica  BIOL
            da botanica  BIOL
            MGH-070511   BIOL
            MGH-070550   BIOL
            MGH-070569   BIOL
            file adry   BIOL
            MGH-070635   BIOL
            MGH-070648   BIOL
            MGH-070667   BIOL
            da botanica  BIOL
            MGH-070937   BIOL
            embriologia  BIOL
            MGH-071382   BIOL
            MGH-071384   BIOL
            MGH-071385   BIOL
            MGH-071388   BIOL
            MGH-071396   BIOL
            rosella    BIOL
            MGH-071444   BIOL
            HPT-125966   BIOL
            MGH-071456   BIOL
            MGH-071460   BIOL
            da botanica  BIOL
            da botanica  BIOL
            da botanica  BIOL
            da botanica  BIOL
            HPT-126428   BIOL
            HPT-126430   BIOL
                    BIOL
            MGH-071767   BIOL
                    BIOL
            MGH-071880   BIOL
            file adry   BIOL
            MGH-071881   BIOL
            MGH-071887   BIOL
            MGH-071892   BIOL
            MGH-071901   BIOL
MGH-071902      BIOL
MGH-071903      BIOL
MGH-071997      BIOL
MGH-072008      BIOL
MGH-072046      BIOL
MGH-072093      BIOL
MGH-072095      BIOL
MGH-072101      BIOL
MGH-072103      BIOL
MGH-072108      BIOL
MGH-072137      BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
MGH-072273      BIOL
MGH-072281      BIOL
           BIOL
MGH-072282      BIOL
           BIOL
           BIOL
MGH-072461      BIOL
MGH-072466      BIOL
MGH-072481      BIOL
embriologia      BIOL
MGH-072499      BIOL
MGH-072500      BIOL
MGH-072501      BIOL
MGH-072502      BIOL
MGH-072503      BIOL
MGH-072504      BIOL
MGH-072505      BIOL
MGH-072506      BIOL
MGH-072507      BIOL
MGH-072508      BIOL
MGH-072509      BIOL
MGH-072510      BIOL
MGH-072511      BIOL
embriologia      BIOL
MGH-072522      BIOL
MGH-072523      BIOL
MGH-072524      BIOL
MGH-072563      BIOL
MGH-072583      BIOL
           BIOL
lasciare separato da FIS
MGH-072600      BIOL
libro         BIOL
MGH-072610      BIOL
MGH-072611      BIOL
MGH-072612      BIOL
MGH-072615      BIOL
MGH-072617      BIOL
MGH-072618      BIOL
MGH-072619      BIOL
MGH-072620      BIOL
MGH-072621      BIOL
HPT-128221      BIOL
MGH-072623      BIOL
MGH-072624      BIOL
MGH-072625      BIOL
MGH-072628      BIOL
HPT-128224      BIOL
           BIOL
           BIOL
lasciare separato da FIS
MGH-072638      BIOL
MGH-072645      BIOL
MGH-072646      BIOL
HPT-128287      BIOL
MGH-072660      BIOL
MGH-072661      BIOL
MGH-072720      BIOL
libro         BIOL
MGH-072721      BIOL
da botanica      BIOL
MGH-072737      BIOL
MGH-072789      BIOL
embriologia      BIOL
embriologia      BIOL
embriologia      BIOL
MGH-072806      BIOL
MGH-072807      BIOL
MGH-072830      BIOL
da botanica      BIOL
HPT-128426      BIOL
MGH-072838      BIOL
MGH-072966      BIOL
HPT-128615      BIOL
           BIOL
MGH-073052      BIOL
              HPT-128758       BIOL
              file adry        BIOL
                          BIOL
              chiara         BIOL
              MGH-073123       BIOL
              MGH-073125       BIOL
              chiara         BIOL
              chiara         BIOL
              HPT-128846       BIOL
              MGH-073162       BIOL
              MGH-073163       BIOL
              tenere separato da CHIM BIOL
              file adry        BIOL
              tenere separato da CHIM BIOL
              MGH-073205       BIOL
              file adry        BIOL
                          BIOL
              MGH-073207       BIOL
              HPT-129006       BIOL
              file adry        BIOL
              file adry        BIOL
              HPT-129015       BIOL
              HPT-129015       BIOL
              HPT-129016       BIOL
              da botanica       BIOL
              MGH-073265       BIOL
              file adry        BIOL
              MGH-073273       BIOL
              MGH-073274       BIOL
              da botanica       BIOL
              MGH-073350       BIOL
              MGH-073375       BIOL
              MGH-073777       BIOL
              MGH-073782       BIOL
              MGH-073793       BIOL
              MGH-073796       BIOL
              file adry        BIOL
              file adry        BIOL
              MGH-073841       BIOL
              MGH-073846       BIOL
              MGH-073887       BIOL
              MGH-073974       BIOL
              MGH-074028       BIOL
              MGH-074208       BIOL
              MGH-074222       BIOL
              HPT-131314       BIOL
              HPT-131343       BIOL
              rosella         BIOL
              MGH-074503       BIOL
              MGH-074639       BIOL
              HPT-131806       BIOL
              MGH-074722       BIOL
              MGH-074758       BIOL
              MGH-074760       BIOL
              MGH-074778       BIOL
              MGH-074783       BIOL
              MGH-074815       BIOL
              MGH-074928       BIOL
              MGH-075083       BIOL
                          B
              giusto: rosella e cercatoIOL
              MGH-075159       BIOL
Prolacting-Releasing Factor             BIOL
              MGH-075225       BIOL
              MGH-075241       BIOL
              MGH-075242       BIOL
              MGH-075246       BIOL
              MGH-075281       BIOL
              MGH-075304       BIOL
              Diego Marazza      BIOL
              MGH-075372       BIOL
              MGH-075376       BIOL
              MGH-075430       BIOL
              MGH-075434       BIOL
              MGH-075436       BIOL
                          BIOL
              MGH-037785       BIOL
              MGH-075442       BIOL
              MGH-075442       BIOL
              MGH-075467       BIOL
              file adry        BIOL
              MGH-075541       BIOL
                          BIOL
              HPT-134103       BIOL
              HPT-134230       BIOL
              HPT-134250       BIOL
              HPT-134270       BIOL
              HPT-134311       BIOL
              HPT-134312       BIOL
HPT-134314      BIOL
HPT-134329      BIOL
HPT-134368      BIOL
embriologia     BIOL
embriologia     BIOL
embriologia     BIOL
MGH-075826      BIOL
MGH-075875      BIOL
MGH-075902      BIOL
MGH-075904      BIOL
MGH-075906      BIOL
MGH-075908      BIOL
           BIOL
embriologia, per chambers è zool
MGH-075939      BIOL
HPT-134725      BIOL
           BIOL
forse è meglio BIOL/ambiente: l'inglese si trova in glossario ambientale su onelook
           BIOL
libro        BIOL
libro        BIOL
file adry      BIOL
MGH-076040      BIOL
MGH-076041      BIOL
MGH-076042      BIOL
MGH-076084      BIOL
MGH-076157      BIOL
MGH-076159      BIOL
file adry      BIOL
           BIOL
MGH-076316      BIOL
MGH-076368      BIOL
gloss genet     BIOL
MGH-076371      BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
           BIOL
HPT-135953      BIOL
HPT-135954      BIOL
HPT-135955      BIOL
file adry      BIOL
MGH-076497      BIOL
           BIOL
mantenere separato da CHIM
MGH-076516      BIOL
MGH-076522      BIOL
           BIOL
mantenere separato da TIPOGR
da botanica     BIOL
MGH-076628      BIOL
MGH-076730      BIOL
chiara        BIOL
MGH-076788      BIOL
file adry      BIOL
file adry      BIOL
libro        BIOL
HPT-136471      BIOL
MGH-076809      BIOL
           BIOL
HPT-136473      BIOL
HPT-136474      BIOL
HPT-136475      BIOL
MGH-076811      BIOL
MGH-076812      BIOL
MGH-076814      BIOL
HPT-136476      BIOL
MGH-076816      BIOL
chiara        BIOL
MGH-076818      BIOL
HPT-136477      BIOL
HPT-136478      BIOL
libro        BIOL
MGH-076821      BIOL
MGH-076822      BIOL
MGH-076823      BIOL
libro        BIOL
HPT-136479      BIOL
MGH-076826      BIOL
HPT-136480      BIOL
HPT-136481      BIOL
HPT-136482      BIOL
MGH-076835      BIOL
HPT-136483      BIOL
MGH-076837      BIOL
HPT-136484      BIOL
rosella       BIOL
rosella       BIOL
MGH-076840      BIOL
MGH-076841      BIOL
rosella       BIOL
MGH-076897      BIOL
HPT-136652      BIOL
              HPT-136653       BIOL
                          BIOL
               file adry       BIOL
               file adry       BIOL
               rosella        BIOL
               MGH-076941       BIOL
               MGH-076942       BIOL
               MGH-076944       BIOL
               chiara         BIOL
               MGH-076960       BIOL
               chiara         BIOL
               MGH-037760       BIOL
               MGH-077025       BIOL
               MGH-077026       BIOL
               MGH-077049       BIOL
               MGH-077041       BIOL
               MGH-077275       BIOL
               HPT-137269       BIOL
               MGH-077284       BIOL
               MGH-077287       BIOL
               MGH-077288       BIOL
               MGH-077289       BIOL
               MGH-077333       BIOL
               MGH-077340       BIOL
               gloss genet      BIOL
               MGH-077367       BIOL
               MGH-077377       BIOL
               MGH-077379       BIOL
               HPT-137385       BIOL
               HPT-137419       BIOL
               chiara         BIOL
                          BIOL
               funghi magici, allucinogeni
               MGH-077523       BIOL
               MGH-077524       BIOL
               MGH-078235       BIOL
               MGH-077533       BIOL
               MGH-077535       BIOL
               file adry       BIOL
               da botanica      BIOL
               MGH-077574       BIOL
               gloss biol       BIOL
               MGH-077768       BIOL
                          BIOL
               lasciare separato da chimica e fisica
               gloss biol       BIOL
               gloss biol       BIOL
               file adry       BIOL
                          BIOL
               file adry       BIOL
Quantitative Structure-Activity Relationship    BIOL
               MGH-078235       BIOL
               libro         BIOL
               MGH-078292       BIOL
               MGH-078334       BIOL
               MGH-078453       BIOL
               HPT-139379       BIOL
               HPT-139381       BIOL
               MGH-078497       BIOL
               MGH-078498       BIOL
               MGH-078559       BIOL
               BOT e ZOOL       BIOL
               MGH-078795       BIOL
               HPT-140482       BIOL
               MGH-078931       BIOL
               chiara         BIOL
               MGH-078995       BIOL
               MGH-079076       BIOL
               MGH-079171       BIOL
               file adry       BIOL
               MGH-079464       BIOL
               file adry       BIOL
               MGH-079529       BIOL
               rosella        BIOL
               gloss genet      BIOL
               MGH-079568       BIOL
               MGH-079581       BIOL
               MGH-079589       BIOL
               gloss genet      BIOL
               gloss genet      BIOL
               MGH-079723       BIOL
               HPT-142228       BIOL
               gloss genet      BIOL
               MGH-079907       BIOL
               gloss genet      BIOL
               file adry       BIOL
               libro         BIOL
               file adry       BIOL
               file adry       BIOL
               MGH-080141       BIOL
file adry       BIOL
MGH-080201      BIOL
MGH-080217      BIOL
MGH-080232      BIOL
HPT-142679      BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
MGH-080244      BIOL
MGH-080272      BIOL
HPT-142769      BIOL
HPT-142770      BIOL
HPT-142778      BIOL
MGH-003106      BIOL
           BIOL
libro         BIOL
MGH-080311      BIOL
MGH-080312      BIOL
MGH-080368      BIOL
MGH-080399      BIOL
file adry       BIOL
MGH-080466      BIOL
MGH-080472      BIOL
MGH-080528      BIOL
libro         BIOL
sansoing       BIOL
sansoing       BIOL
sansoing       BIOL
MGH-080780      BIOL
MGH-080799      BIOL
MGH-080803      BIOL
MGH-080874      BIOL
MGH-080907      BIOL
MGH-080919      BIOL
           BIOL
EC. Natura Rickelfs Zanichelli
           BIOL
diverso da OCEAN lasciare separato anche se il traducente è uguale
MGH-081019      BIOL
MGH-081025      BIOL
MGH-081026      BIOL
MGH-081043      BIOL
MGH-081052      BIOL
MGH-081091      BIOL
MGH-081197      BIOL
MGH-081251      BIOL
MGH-081274      BIOL
file adry       BIOL
MGH-081278      BIOL
HPT-144951      BIOL
MGH-081301      BIOL
MGH-081302      BIOL
HPT-145087      BIOL
MGH-081327      BIOL
gloss genet      BIOL
gloss genet      BIOL
MGH-081328      BIOL
MGH-081329      BIOL
MGH-081330      BIOL
MGH-081333      BIOL
MGH-081335      BIOL
MGH-081336      BIOL
HPT-145100      BIOL
HPT-145439      BIOL
separare da FIS    BIOL
MGH-081539      BIOL
MGH-081624      BIOL
UCMP         BIOL
libro         BIOL
MGH-081752      BIOL
MGH-081754      BIOL
HPT-146193      BIOL
libro         BIOL
MGH-081827      BIOL
HPT-146583      BIOL
MGH-081905      BIOL
MGH-081916      BIOL
MGH-081918      BIOL
MGH-081938      BIOL
MGH-081952      BIOL
MGH-081958      BIOL
MGH-081959      BIOL
MGH-081963      BIOL
MGH-081975      BIOL
MGH-081999      BIOL
file adry       BIOL
MGH-082006      BIOL
file adry       BIOL
           BIOL
MGH-082060      BIOL
MGH-082065      BIOL
MGH-082068     BIOL
MGH-082071     BIOL
gloss biol     BIOL
rosella      BIOL
MGH-082082     BIOL
HPT-147021     BIOL
HPT-147067     BIOL
HPT-147106     BIOL
HPT-147106     BIOL
HPT-147106     BIOL
gloss genet    BIOL
MGH-082268     BIOL
gloss genet    BIOL
gloss genet    BIOL
MGH-082294     BIOL
MGH-082295     BIOL
          BIOL
file adry     BIOL
MGH-082305     BIOL
MGH-082307     BIOL
MGH-082308     BIOL
file adry     BIOL
HPT-147367     BIOL
          BIOL
HPT-147368     BIOL
MGH-082311     BIOL
file adry     BIOL
MGH-082321     BIOL
MGH-082324     BIOL
MGH-082519     BIOL
MGH-082520     BIOL
HPT-147961     BIOL
MGH-082522     BIOL
libro       BIOL
MGH-082528     BIOL
MGH-082529     BIOL
MGH-082530     BIOL
MGH-082531     BIOL
MGH-082534     BIOL
MGH-082535     BIOL
MGH-082542     BIOL
MGH-082630     BIOL
MGH-082636     BIOL
file adry     BIOL
          ok
diverso da AMBIENTEBIOL
MGH-082658     BIOL
HPT-148356     BIOL
antibiotico    BIOL
MGH-082922     BIOL
MGH-083026     BIOL
MGH-083231     BIOL
MGH-083318     BIOL
MGH-083319     BIOL
gloss genet    BIOL
gloss genet    BIOL
MGH-083326     BIOL
MGH-083394     BIOL
gloss genet    BIOL
HPT-150464     BIOL
MGH-083486     BIOL
MGH-083488     BIOL
MGH-083490     BIOL
MGH-083492     BIOL
MGH-083494     BIOL
HPT-150955     BIOL
MGH-083708     BIOL
Harcourt      BIOL
MGH-083758     BIOL
MGH-083772     BIOL
MGH-083804     BIOL
HPT-151659     BIOL
HPT-151660     BIOL
MGH-083835     BIOL
da botanica    BIOL
          BIOL
da botanica    BIOL
HPT-152340     BIOL
MGH-084125     BIOL
HPT-152354     BIOL
libro       BIOL
MGH-084133     BIOL
          BIOL
MGH-084134     BIOL
MGH-084135     BIOL
MGH-084136     BIOL
HPT-152606     BIOL
MGH-084327     BIOL
embriologia    BIOL
MGH-084419   BIOL
MGH-084461   BIOL
MGH-084465   BIOL
MGH-084601   BIOL
MGH-084684   BIOL
MGH-084709   BIOL
MGH-084739   BIOL
MGH-084805   BIOL
file adry    BIOL
file adry    BIOL
file adry    BIOL
file adry    BIOL
HPT-154168   BIOL
MGH-085032   BIOL
MGH-085039   BIOL
MGH-085041   BIOL
        BIOL
risk glossary  BIOL
HPT-154267   BIOL
chiara     BIOL
MGH-085338   BIOL
HPT-155178   BIOL
MGH-085560   BIOL
HPT-155179   BIOL
HPT-155180   BIOL
HPT-155181   BIOL
HPT-155181   BIOL
HPT-155182   BIOL
MGH-085562   BIOL
        BIOL
HPT-155207   BIOL
MGH-085581   BIOL
MGH-085595   BIOL
MGH-085606   BIOL
da botanica   BIOL
MGH-085713   BIOL
MGH-085808   BIOL
MGH-085811   BIOL
MGH-085949   BIOL
HPT-156252   BIOL
MGH-086119   BIOL
MGH-086517   BIOL
MGH-086579   BIOL
MGH-086587   BIOL
MGH-086588   BIOL
MGH-086660   BIOL
        BIOL
HPT-157989   BIOL
MGH-086784   BIOL
file adry    BIOL
MGH-086818   BIOL
da botanica   BIOL
MGH-086819   BIOL
MGH-087002   BIOL
MGH-087036   BIOL
MGH-087124   BIOL
HPT-158876   BIOL
MGH-087151   BIOL
MGH-087173   BIOL
HPT-158963   BIOL
HPT-158964   BIOL
HPT-158966   BIOL
MGH-087308   BIOL
MGH-087309   BIOL
MGH-087312   BIOL
MGH-087313   BIOL
MGH-087314   BIOL
MGH-087316   BIOL
MGH-087317   BIOL
MGH-087318   BIOL
MGH-087319   BIOL
MGH-087320   BIOL
MGH-087322   BIOL
MGH-087323   BIOL
MGH-087324   BIOL
MGH-087325   BIOL
MGH-087326   BIOL
MGH-087327   BIOL
MGH-087334   BIOL
MGH-087573   BIOL
MGH-087574   BIOL
MGH-087581   BIOL
MGH-087676   BIOL
MGH-087685   BIOL
MGH-087691   BIOL
MGH-087693   BIOL
MGH-087696   BIOL
MGH-087697   BIOL
libro         BIOL
libro         BIOL
libro         BIOL
MGH-087704      BIOL
MGH-087705      BIOL
MGH-087708      BIOL
libro         BIOL
MGH-087723      BIOL
MGH-087744      BIOL
gloss genet      BIOL
MGH-087881      BIOL
MGH-087891      BIOL
MGH-087903      BIOL
MGH-087907      BIOL
MGH-087922      BIOL
MGH-087923      BIOL
HPT-160846      BIOL
MGH-088133      BIOL
MGH-088134      BIOL
MGH-088138      BIOL
MGH-088142      BIOL
MGH-088145      BIOL
HPT-161248      BIOL
MGH-088155      BIOL
HPT-161268      BIOL
MGH-088167      BIOL
MGH-088170      BIOL
MGH-088172      BIOL
MGH-088174      BIOL
libro         BIOL
MGH-088183      BIOL
gloss genet      BIOL
HPT-161309      BIOL
MGH-088194      BIOL
MGH-088199      BIOL
libro         BIOL
MGH-088200      BIOL
HPT-161322      BIOL
HPT-161323      BIOL
HPT-161508      BIOL
file adry       BIOL
file adry       BIOL
MGH-088493      BIOL
MGH-088494      BIOL
MGH-088495      BIOL
MGH-088497      BIOL
MGH-088544      BIOL
MGH-088545      BIOL
MGH-088551      BIOL
MGH-088553      BIOL
MGH-088568      BIOL
MGH-088603      BIOL
MGH-088622      BIOL
MGH-088772      BIOL
MGH-088795      BIOL
MGH-088797      BIOL
file adry       BIOL
MGH-088861      BIOL
MGH-088958      BIOL
MGH-089013      BIOL
MGH-089051      BIOL
MGH-089054      BIOL
           BIOL
lasciare separato da chimica
MGH-089057      BIOL
HPT-163287      BIOL
HPT-163289      BIOL
HPT-163292      BIOL
MGH-089094      BIOL
MGH-089099      BIOL
MGH-089100      BIOL
chiara        BIOL
HPT-163295      BIOL
MGH-089107      BIOL
MGH-089110      BIOL
MGH-089154      BIOL
libro         BIOL
libro         BIOL
HPT-163546      BIOL
HPT-163547      BIOL
MGH-089264      BIOL
HPT-163549      BIOL
MGH-089325      BIOL
MGH-089326      BIOL
da botanica      BIOL
           BIOL
gloss biol      BIOL
MGH-006705      BIOL
MGH-089408      BIOL
MGH-089409      BIOL
MGH-089447      BIOL
MGH-089568      BIOL
           BIOL
chambers marca BOT, ZOOL tenere separato da BIOL
MGH-089648      BIOL
HPT-163894      BIOL
file adry       BIOL
MGH-089657      BIOL
           BIOL
MGH-089706      BIOL
MGH-089707      BIOL
libro         BIOL
MGH-090304      BIOL
MGH-090325      BIOL
MGH-090354      BIOL
MGH-090438      BIOL
           BIOL
HPT-164834      BIOL
MGH-090605      BIOL
           BIOL
lasciare separato da chimica
HPT-164861      BIOL
MGH-090607      BIOL
MGH-090608      BIOL
MGH-090609      BIOL
HPT-164863      BIOL
MGH-090610      BIOL
gloss genet      BIOL
MGH-090611      BIOL
MGH-090612      BIOL
MGH-090614      BIOL
MGH-090616      BIOL
file adry       BIOL
MGH-090971      BIOL
MGH-091001      BIOL
MGH-091002      BIOL
MGH-091003      BIOL
MGH-091048      BIOL
MGH-091126      BIOL
MGH-091127      BIOL
MGH-091128      BIOL
MGH-091382      BIOL
MGH-091387      BIOL
MGH-091390      BIOL
MGH-091392      BIOL
MGH-091395      BIOL
MGH-091451      BIOL
MGH-091480      BIOL
MGH-091566      BIOL
MGH-091567      BIOL
MGH-091568      BIOL
MGH-091571      BIOL
MGH-091572      BIOL
gloss genet      BIOL
MGH-091582      BIOL
MGH-091606      BIOL
file adry       BIOL
da botanica      BIOL
da botanica      BIOL
file adry       BIOL
MGH-091758      BIOL
HPT-167335      BIOL
HPT-167360      BIOL
MGH-091785      BIOL
MGH-091786      BIOL
MGH-091788      BIOL
MGH-091810      BIOL
gloss genet      BIOL
           BIOL
           BIOL
           BIOL
           BIOL
gloss biol      BIOL
gloss genet      BIOL
MGH-091993      BIOL
MGH-092123      BIOL
HPT-168413      BIOL
MGH-092250      BIOL
MGH-092358      BIOL
MGH-092359      BIOL
libro         BIOL
MGH-092361      BIOL
MGH-092362      BIOL
MGH-092363      BIOL
HPT-168677      BIOL
MGH-092366      BIOL
chiara        BIOL
MGH-092373      BIOL
MGH-092393      BIOL
             MGH-092394   BIOL
             gloss genet   BIOL
                     BIOL
             MGH-092429   BIOL
             libro     BIOL
             MGH-092435   BIOL
             libro     BIOL
             file adry   BIOL
             file adry   BIOL
             MGH-092448   BIOL
             MGH-092890   BIOL
             MGH-092931   BIOL
             MGH-093015   BIOL
             MGH-093025   BIOL
             MGH-093042   BIOL
             gloss biol   BIOL
             libro     BIOL
             MGH-093055   BIOL
             file adry   BIOL
             MGH-093102   BIOL
             MGH-093110   BIOL
             MGH-093111   BIOL
             da botanica  BIOL
             MGH-093113   BIOL
             da botanica  BIOL
             da botanica  BIOL
             MGH-093116   BIOL
             MGH-093117   BIOL
             da botanica  BIOL
             da botanica  BIOL
             da botanica  BIOL
             da botanica  BIOL
             MGH-093144   BIOL
             MGH-093146   BIOL
             MGH-093148   BIOL
             MGH-093158   BIOL
             MGH-093178   BIOL
             MGH-093209   BIOL
             MGH-093222   BIOL
             MGH-093223   BIOL
             MGH-093265   BIOL
             MGH-093304   BIOL
             MGH-093316   BIOL
Somatotropin-Releasing Factor      BIOL
Somatotropin Release-Inhibiting Factor  BIOL
             HPT-170771   BIOL
             MGH-093718   BIOL
             MGH-093475   BIOL
             file adry   BIOL
             MGH-093722   BIOL
             MGH-093724   BIOL
             MGH-093778   BIOL
             MGH-093813   BIOL
             da botanica  BIOL
             da botanica  BIOL
             da botanica  BIOL
             MGH-093957   BIOL
                     BIOL
             MGH-094136   BIOL
             MGH-094146   BIOL
             MGH-094147   BIOL
             MGH-094159   BIOL
             MGH-094160   BIOL
             MGH-094165   BIOL
             MGH-094167   BIOL
             MGH-094174   BIOL
             MGH-094189   BIOL
             MGH-094190   BIOL
             da botanica   BIOL
             MGH-094201   BIOL
             MGH-094202   BIOL
             MGH-094203   BIOL
                     BIOL
             MGH-094209   BIOL
             MGH-094213   BIOL
             MGH-094231   BIOL
             MGH-094232   BIOL
                     BIOL
             MGH-094233   BIOL
             MGH-094246   BIOL
             MGH-094259   BIOL
             MGH-094317   BIOL
             da botanica   BIOL
             MGH-094370   BIOL
             MGH-094387   BIOL
             MGH-094563   BIOL
             MGH-094669   BIOL
             MGH-094671   BIOL
MGH-094672      BIOL
           BIOL
MGH-094676      BIOL
           BIOL
MGH-094679      BIOL
           BIOL
mantenere separaato da mecc
MGH-094684      BIOL
MGH-094699      BIOL
MGH-094768      BIOL
da botanica     BIOL
MGH-094965      BIOL
HPT-173587      BIOL
MGH-094969      BIOL
HPT-173589      BIOL
MGH-094978      BIOL
gloss biol      BIOL
MGH-095034      BIOL
MGH-095056      BIOL
gloss biol      BIOL
MGH-095070      BIOL
MGH-095079      BIOL
MGH-095135      BIOL
da botanica     BIOL
MGH-095171      BIOL
da botanica     BIOL
MGH-095181      BIOL
MGH-095223      BIOL
MGH-095231      BIOL
MGH-095239      BIOL
libro        BIOL
MGH-095262      BIOL
MGH-095279      BIOL
MGH-095281      BIOL
MGH-095336      BIOL
MGH-095437      BIOL
gloss biol      BIOL
MGH-095453      BIOL
MGH-095455      BIOL
gloss biol      BIOL
MGH-095457      BIOL
MGH-095609      BIOL
MGH-095614      BIOL
MGH-095618      BIOL
MGH-095624      BIOL
MGH-095765      BIOL
MGH-095791      BIOL
MGH-095989      BIOL
MGH-095990      BIOL
MGH-095995      BIOL
           BIOL
gloss genet     BIOL
da botanica     BIOL
MGH-096250      BIOL
da botanica     BIOL
MGH-096338      BIOL
MGH-096341      BIOL
MGH-096343      BIOL
MGH-096362      BIOL
HPT-176640      BIOL
MGH-096374      BIOL
gloss genet     BIOL
MGH-096381      BIOL
MGH-096392      BIOL
           BIOL
file adry      BIOL
MGH-096486      BIOL
           BIOL
da botanica     BIOL
MGH-096611      BIOL
MGH-096616      BIOL
MGH-096620      BIOL
HPT-177420      BIOL
MGH-096624      BIOL
libro        BIOL
MGH-096651      BIOL
MGH-096668      BIOL
MGH-096841      BIOL
MGH-096842      BIOL
da botanica     BIOL
MGH-096974      BIOL
MGH-096975      BIOL
MGH-096977      BIOL
MGH-096978      BIOL
           BIOL
se c'è anche in CHIM è una cosa diversa
MGH-096981      BIOL
MGH-096982      BIOL
file adry      BIOL
HPT-178597      BIOL
MGH-097213  BIOL
MGH-097369  BIOL
MGH-097465  BIOL
MGH-097472  BIOL
MGH-097945  BIOL
MGH-097976  BIOL
MGH-098065  BIOL
libro     BIOL
libro     BIOL
MGH-098199  BIOL
MGH-098233  BIOL
MGH-098333  BIOL
MGH-098333  BIOL
MGH-098360  BIOL
chiara    BIOL
HPT-180158  BIOL
MGH-098471  BIOL
MGH-098472  BIOL
HPT-180565  BIOL
MGH-098579  BIOL
MGH-098582  BIOL
MGH-098588  BIOL
da botanica  BIOL
da botanica  BIOL
MGH-098710  BIOL
MGH-098715  BIOL
da botanica  BIOL
da botanica  BIOL
da botanica  BIOL
       BIOL
       BIOL
MGH-098771  BIOL
MGH-098778  BIOL
MGH-098801  BIOL
       BIOL
MGH-098916  BIOL
MGH-098930  BIOL
MGH-098931  BIOL
MGH-098977  BIOL
MGH-099027  BIOL
       BIOL
MGH-099064  BIOL
da botanica  BIOL
MGH-099079  BIOL
file adry   BIOL
MGH-099080  BIOL
       BIOL
       BIOL
MGH-099232  BIOL
MGH-099995  BIOL
MGH-099255  BIOL
MGH-099257  BIOL
MGH-099258  BIOL
MGH-099259  BIOL
MGH-099264  BIOL
MGH-099293  BIOL
MGH-099294  BIOL
MGH-099295  BIOL
MGH-099395  BIOL
       BIOL
MGH-099425  BIOL
MGH-099427  BIOL
MGH-099463  BIOL
MGH-099464  BIOL
MGH-099465  BIOL
MGH-099466  BIOL
HPT-182416  BIOL
       BIOL
file adry   BIOL
MGH-099533  BIOL
       BIOL
MGH-099537  BIOL
file adry   BIOL
MGH-099566  BIOL
MGH-099602  BIOL
file adry   BIOL
MGH-099647  BIOL
MGH-099701  BIOL
MGH-099740  BIOL
rosella    BIOL
MGH-099957  BIOL
MGH-099958  BIOL
       BIOL
MGH-099961  BIOL
MGH-099974  BIOL
MGH-099988  BIOL
HPT-183524  BIOL
       BIOL
             MGH-100110     BIOL
             MGH-100116     BIOL
             MGH-100245     BIOL
                       BIOL
             MGH-100249     BIOL
             MGH-100250     BIOL
             MGH-100255     BIOL
                       BIOL
             MGH-100260     BIOL
             MGH-100261     BIOL
             MGH-100265     BIOL
             gloss biol     BIOL
             HPT-184090     BIOL
             separato da fisica BIOL
             MGH-100368     BIOL
             MGH-100399     BIOL
             MGH-100400     BIOL
             MGH-100403     BIOL
             MGH-100404     BIOL
             MGH-100430     BIOL
             MGH-100435     BIOL
             MGH-100436     BIOL
             MGH-100437     BIOL
             MGH-100439     BIOL
             MGH-100440     BIOL
             MGH-100441     BIOL
             MGH-100485     BIOL
             MGH-100486     BIOL
             MGH-100487     BIOL
             MGH-100490     BIOL
             MGH-100491     BIOL
             MGH-100492     BIOL
             MGH-075241     BIOL
                       BIOL
             mantenere separato da fisica
             MGH-100555     BIOL
             libro        BIOL
             gloss biol     BIOL
             libro        BIOL
             libro        BIOL
             MGH-100565     BIOL
             MGH-100577     BIOL
             MGH-100579     BIOL
             MGH-100587     BIOL
                       BIOL
                       BIOL
             MGH-100776     BIOL
             gloss biol     BIOL
             MGH-100907     BIOL
             MGH-100930     BIOL
             MGH-100947     BIOL
                       BIOL
             MGH-100999     BIOL
             libro        BIOL
             gloss biol     BIOL
                       BIOL
             MGH-101070     BIOL
             MGH-101080     BIOL
             MGH-101152     BIOL
             MGH-101161     BIOL
             MGH-101177     BIOL
                       BIOL
             file adry      BIOL
Thyrotropin-Releasing Hormone         BIOL
                       BIOL
                       BIOL
             da botanica     BIOL
             MGH-101499     BIOL
             MGH-101532     BIOL
                       BIOL
             file adry      BIOL
             MGH-101561     BIOL
             da botanica     BIOL
             MGH-101582     BIOL
             file adry      BIOL
                       BIOL
             MGH-101621     BIOL
             MGH-101688     BIOL
                       BIOL
             MGH-101693     BIOL
             MGH-101699     BIOL
             MGH-101707     BIOL
             MGH-101708     BIOL
                       BIOL
             MGH-101710     BIOL
             MGH-101714     BIOL
             MGH-101726     BIOL
                       BIOL
             MGH-101784     BIOL
MGH-101792  BIOL
MGH-101793  BIOL
MGH-101823  BIOL
MGH-101827  BIOL
MGH-037761  BIOL
       BIOL
MGH-101842  BIOL
MGH-101847  BIOL
MGH-101856  BIOL
MGH-101862  BIOL
MGH-101883  BIOL
MGH-101884  BIOL
MGH-101886  BIOL
MGH-101887  BIOL
MGH-101912  BIOL
MGH-064252  BIOL
MGH-101942  BIOL
MGH-102109  BIOL
MGH-102201  BIOL
MGH-102244  BIOL
MGH-102287  BIOL
gloss biol  BIOL
MGH-102323  BIOL
MGH-102339  BIOL
MGH-102354  BIOL
da botanica  BIOL
MGH-102427  BIOL
file adry   BIOL
       BIOL
file adry   BIOL
file adry   BIOL
Ing McGH   BIOL
Ing McGH   BIOL
MGH-102564  BIOL
chiara    BIOL
MGH-102581  BIOL
MGH-102615  BIOL
MGH-102618  BIOL
MGH-102649  BIOL
MGH-102658  BIOL
MGH-102685  BIOL
MGH-102686  BIOL
MGH-102687  BIOL
MGH-102688  BIOL
MGH-102693  BIOL
       BIOL
MGH-102694  BIOL
MGH-102700  BIOL
MGH-102706  BIOL
MGH-102708  BIOL
MGH-102709  BIOL
MGH-102715  BIOL
MGH-102717  BIOL
MGH-102751  BIOL
MGH-102770  BIOL
MGH-102800  BIOL
MGH-102813  BIOL
MGH-102820  BIOL
MGH-102823  BIOL
MGH-102824  BIOL
MGH-102825  BIOL
MGH-102826  BIOL
MGH-102827  BIOL
MGH-102837  BIOL
MGH-102838  BIOL
MGH-102840  BIOL
MGH-102857  BIOL
MGH-102873  BIOL
MGH-102917  BIOL
MGH-102918  BIOL
MGH-102919  BIOL
MGH-102926  BIOL
MGH-102927  BIOL
MGH-102954  BIOL
MGH-102956  BIOL
MGH-102964  BIOL
webster    BIOL
MGH-102974  BIOL
MGH-102977  BIOL
MGH-102611  BIOL
MGH-102474  BIOL
MGH-102475  BIOL
MGH-102985  BIOL
MGH-102986  BIOL
MGH-102987  BIOL
MGH-102989  BIOL
MGH-102995  BIOL
MGH-102998  BIOL
MGH-103005       BIOL
MGH-103039       BIOL
HPT-189610       BIOL
HPT-189615       BIOL
MGH-103177       BIOL
MGH-103178       BIOL
MGH-103179       BIOL
MGH-103180       BIOL
MGH-103181       BIOL
MGH-103182       BIOL
MGH-103183       BIOL
MGH-103184       BIOL
MGH-103208       BIOL
MGH-103210       BIOL
            BIOL
lasciare separato da CHIM, semmai cambiare glossa
file adry       BIOL
MGH-103336       BIOL
MGH-103346       BIOL
MGH-103368       BIOL
HPT-190113       BIOL
MGH-103385       BIOL
HPT-190161       BIOL
            BIOL
rosella        BIOL
gloss genet      BIOL
libro         BIOL
gloss genet      BIOL
gloss genet      BIOL
MGH-103725       BIOL
MGH-103724       BIOL
gloss genet      BIOL
MGH-103728       BIOL
MGH-103730       BIOL
MGH-103731       BIOL
HPT-190833       BIOL
HPT-190835       BIOL
MGH-103772       BIOL
MGH-103782       BIOL
gloss genet      BIOL
chiara         BIOL
HPT-191014       BIOL
HPT-191060       BIOL
MGH-103884       BIOL
MGH-103903       BIOL
HPT-191274       BIOL
MGH-103980       BIOL
MGH-103992       BIOL
            BIOL
ok separato da fisica, questo su chambers è zool
MGH-104207       BIOL
MGH-104234       BIOL
MGH-104235       BIOL
MGH-104245       BIOL
MGH-104424       BIOL
MGH-104488       BIOL
MGH-104538       BIOL
MGH-104543       BIOL
MGH-104618       BIOL
MGH-104621       BIOL
MGH-104622       BIOL
gloss biol       BIOL
MGH-104626       BIOL
MGH-104628       BIOL
MGH-104629       BIOL
gloss biol       BIOL
MGH-104630       BIOL
MGH-104631       BIOL
MGH-104647       BIOL
MGH-084714       BIOL
libro         BIOL
            BIOL
mantenere separato da fis
gloss biol       BIOL
MGH-104778       BIOL
MGH-104779       BIOL
MGH-104790       BIOL
MGH-104823       BIOL
MGH-104837       BIOL
MGH-104841       BIOL
MGH-104897       BIOL
MGH-104957       BIOL
file adry       BIOL
MGH-105027       BIOL
MGH-105028       BIOL
MGH-105030       BIOL
chiara         BIOL
            BIOL
MGH-105034       BIOL
MGH-105035       BIOL
MGH-105036       BIOL
MGH-105037  BIOL
MGH-105039  BIOL
MGH-105041  BIOL
MGH-105046  BIOL
MGH-105057  BIOL
MGH-105057  BIOL
MGH-105047  BIOL
MGH-105050  BIOL
MGH-105052  BIOL
MGH-105053  BIOL
MGH-105063  BIOL
MGH-105064  BIOL
MGH-105068  BIOL
MGH-105071  BIOL
MGH-105072  BIOL
MGH-105074  BIOL
MGH-105076  BIOL
MGH-105081  BIOL
MGH-105082  BIOL
MGH-105083  BIOL
MGH-105084  BIOL
MGH-105085  BIOL
MGH-105086  BIOL
MGH-105088  BIOL
MGH-105096  BIOL
MGH-105205  BIOL
MGH-105206  BIOL
MGH-105207  BIOL
       BIOL
MGH-105209  BIOL
MGH-105212  BIOL
MGH-105213  BIOL
MGH-105211  BIOL
       BIOL
       BIOL
MGH-105214  BIOL
       BIOL
       BIOL
MGH-105217  BIOL
MGH-105218  BIOL
MGH-105219  BIOL
MGH-105220  BIOL
       BIOL
       BIOL
       BIOL
proteina   BIOL
MGH-105286  BIOL
MGH-105400  BIOL
MGH-105507  BIOL
da botanica  BIOL
gloss biol  BIOL
MGH-105645  BIOL
MGH-105722  BIOL
MGH-105723  BIOL
file adry   BIOL
MGH-026432  BIOL
MGH-105731  BIOL
       BIOL
       BIOL
chiara    BIOL
chiara    BIOL
       BIOL
MGH-105795  BIOL
file adry   BIOL
       BIOL
       BIOL
MGH-105910  BIOL
da botanica  BIOL
MGH-105913  BIOL
MGH-105914  BIOL
MGH-105919  BIOL
MGH-105920  BIOL
MGH-105921  BIOL
HPT-195197  BIOL
HPT-195197  BIOL
file adry   BIOL
MGH-105923  BIOL
HPT-195201  BIOL
HPT-195202  BIOL
MGH-105924  BIOL
HPT-195599  BIOL
MGH-106203  BIOL
HPT-195614  BIOL
MGH-106206  BIOL
chiara    BIOL
chiara    BIOL
MGH-106216  BIOL
       BIOL
       BIOL
MGH-106228  BIOL
MGH-106229  BIOL
       BIOL
       BIOL

				
DOCUMENT INFO