HAN DE LIN GEN by hedongchenchen

VIEWS: 12 PAGES: 20

									    C184 – LEE23
   Zitting 2004-2005

    21 april 2005                 HANDELINGEN
                   COMMISSIEVERGADERING
          COMMISSIE VOOR LEEFMILIEU EN NATUUR,
          LANDBOUW, VISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID
        EN RUIMTELIJKE ORDENING EN ONROEREND ERFGOED
Interpellatie van de heer Jan Loones tot de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur, over het duinenbeleid
Met redenen omklede moties
Vraag om uitleg van mevrouw Stern Demeulenaere tot de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Wer-
ken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over subsidieaanvragen bij OVAM volgend uit het ministerieel besluit van 23
januari 2004
Vraag om uitleg van mevrouw Joke Schauvliege tot de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur, over de chaotische start van de ophaling van oude banden
Vraag om uitleg van de heer Karlos Callens tot de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Ener-
gie, Leefmilieu en Natuur, over mesttransport naar Wallonië
 -1-                  Vlaams Parlement – C184 – LEE23 – donderdag 21 april 2005


Commissie voor Leefmilieu en Natuur,                      Donderdag 21 april 2005
Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Waarnemend voorzitter: de heer Frans Wymeersch     den twee grote natuurherstelprojecten uitgevoerd,
                            meer bepaald het IJzermondingsproject en het
– De interpellatie wordt gehouden om 14.36 uur.    FEYDRA-project waarover momenteel een ten-
                            toonstelling loopt in De Nachtegaal in De Panne.
Interpellatie van de heer Jan Loones tot de heer    Tot slot is er de bouw en de inrichting van het
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Wer-    Vlaams Bezoekerscentrum ‘De Nachtegaal’ in de
ken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over het dui-   Panne.
nenbeleid
                            Mijn bekommernis betreft drie aspecten: het
De voorzitter: Aan de orde is de interpellatie van   verwervingsbeleid, het beheer en de sensibilisa-
de heer Loones tot de heer Peeters, Vlaams minis-   tie. Het verwervingsbeleid is naar aanleiding van
ter van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en    de vraag van de heer Van Nieuwkerke in de pers
Natuur, over het duinenbeleid.             gekomen. Als er budgetten moeten worden uit-
                            getrokken voor de aankoop van domeinen, dan
De heer Loones heeft het woord.            moeten andere kredieten worden verminderd,
                            zo redeneerde u. Mijnheer de minister, wij zien
De heer Jan Loones: Mijnheer de minister, zoals u   dat natuurlijk anders. Niet alleen voor ons maar
weet, is de wereld slecht. Uw reputatie inzake leef-  voor heel Vlaanderen zijn de duinen heilig. Zij
milieu is niet onbevlekt. Ik begin met deze nega-   zijn immens populair en moeten prioritair worden
tieve toon om te vervolgen in een positieve toon.   behandeld. De duinen zijn een dankbaar thema
Daarbij wil ik u de kans geven om een aantal ver-   voor een beleid, zoals dat ook het geval is met het
dachtmakingen aan uw adres inzake het duinen-     oorlogserfgoed en dergelijke. Het gaat om een toe-
beleid te weerleggen.                 ristische en economische troef bij uitstek.

Sinds 1993 is er een topbeleid gevoerd inzake de    Mijnheer de minister, hoe zullen de kredieten
bescherming van de duinen. Het begon met het      voor het duinenbeleid verder evolueren? Nu wor-
duinendecreet waardoor een bijkomend duinen-      den de kredieten ongeveer met de helft vermin-
areaal planologisch kon worden beschermd. In      derd. U hebt daar verder heel weinig over gezegd
1996 werkte de Vlaamse overheid een verwer-      in uw beleidsnota. De duinen komen daarin niet
vingsplan uit voor de Vlaamse kustduinen en aan-    ter sprake.
grenzende gebieden. In 1997 keurde de bevoegde
minister een ecosysteem voor de Vlaamse kust      Om duinen te kunnen aankopen moeten de eige-
goed. In 1998 werd het verwervingssysteem opge-    naars akkoord gaan. Op dit ogenblik doen zich
richt. In 2004 waren er dertien nieuw aangewor-    voor de verwerving geen al te ernstige problemen
ven gebieden aangeduid als Vlaamse natuurreser-    voor. Indien die duinen kunnen worden verwor-
vaten. In 1997 waren er slechts drie.         ven, zou het zonde zijn om daar niet de nodige
                            kredieten voor uit te trekken. U zou daarover een
De Europese habitatrichtlijn wordt toegepast op    verbintenisverklaring moeten afleggen. Ik weet
een aantal kustduin- en zilte poldergraslandge-    echter dat u een man bent die zijn beloften houdt
bieden als speciale beschermingszones. Er wor-     hoewel u geen West-Vlaming bent. Mijnheer de
 Vlaams Parlement – C184 – LEE23 – donderdag 21 april 2005                      -2-

Loones                        De Nachtegaal is belangrijk voor de duinen. Ami-
                           nal beheert in totaal 1.380 hectare van de Vlaam-
minister, ik hoop dat u dit kunt beloven. In dat   se natuurreservaten. Een aanzienlijk gedeelte van
geval zullen we u uiteraard aan uw belofte hou-   het kustduinenpatrimonium, namelijk 840 hec-
den.                         tare, maakt hier deel van uit. Dit duinengebied
                           ligt in de Westhoek en wordt door De Nachtegaal
Het werkingsbudget voor het beheer van de dui-    beheerd.
nen is minstens even belangrijk als de verwerving
van diezelfde duinen. Dit beheer hoort bij de    De Nachtegaal is als een zeer belangrijk bezoe-
klemtonen die in de beleidsnota zijn gelegd. De   kerscentrum opgevat en zou tot 100.000 bezoekers
voorbije jaren heeft de Vlaamse overheid veel dui-  per jaar moeten kunnen ontvangen. De beslissing
nen aangekocht. In totaal gaat het om 480 hectare  om hierin te investeren is destijds nog door voor-
kust- en natuurgebied. Voor deze gebieden moe-    malig minister van Leefmilieu De Batselier geno-
ten de nodige beheersplannen worden gemaakt en    men.
uitgevoerd. Voor de meeste gebieden worden deze
plannen momenteel opgesteld. Dit is uiteraard    De vorige ministers van Leefmilieu waren niet
niet altijd even gemakkelijk.            overtuigd van het nut van dergelijke bezoekerscen-
                           tra voor het leefmilieu en voor het natuurbehoud.
De sensibilisering en de educatie vormen een bij-  Gezien de harde woorden die tijdens de vorige
zonder punt van deze interpellatie. We hebben de   legislatuur zijn gevallen, druk ik me nog zwak uit.
voorbije jaren al een paar discussies over de rol  De vorige bevoegde ministers hebben getracht de
van onze twintig bezoekerscentra gevoerd. Deze    bezoekerscentra naar de provincie West-Vlaan-
centra zijn afhankelijk van verschillende afde-   deren of naar het bevoegdheidsdomein Toerisme
lingen, waaronder de afdeling Bos en Groen en    door te schuiven. Volgens hen hebben deze centra
Aminal. Twee van Aminal afhankelijke bezoekers-   geen of weinig educatieve waarde.
centra zijn in de Westhoek gelegen, met name De
Nachtegaal en De Otter.               Ik heb steeds een totaal tegenovergesteld stand-
                           punt verdedigd. Volgens mij is het in dergelijke
Mijnheer de minister, vooral met betrekking tot   centra dat een werking ontstaat, dat door iedereen
het bezoekerscentrum De Nachtegaal hebben      als nuttig ervaren brochures het daglicht zien en
voormalig minister Dua en ikzelf sterke menings-   dat acties onder de nodige persaandacht worden
verschillen gekend. U hebt de kans het beter te   gebracht. Bovendien bieden ze elke bezoeker een
doen dan de vroegere bevoegde minister, de hui-   fysieke confrontatie met de natuur aan. Ik vind
dige voorzitter van Groen!. Dat is pas een uitda-  dat bezoekerscentra in het best mogelijke beleid
ging.                        passen. De Vlamingen maken steeds meer uitstap-
                           jes. De scholen trekken steeds meer naar allerlei
Ik wil hier onmiddellijk aan toevoegen dat de    bezoekerscentra. We mogen het nut van deze cen-
opvolger van mevrouw Dua, de heer Tavernier,     tra niet negeren.
gedeeltelijk op haar beslissingen is teruggeko-
men. Hij heeft duidelijk wat meer voeling met het  De Vlaamse overheid heeft de voorbije jaren haast
belang van dit bezoekerscentrum.           gecapituleerd. Ze heeft geprobeerd de bezoekers-
                           centra bij de provincie West-Vlaanderen onder te
Ondertussen heeft De Nachtegaal de deuren      brengen. Aangezien het provinciebestuur hiervoor
geopend. Het centrum beschikt tijdelijk over een   geld heeft gevraagd, is dit niet gelukt. De bezoe-
minimale personeelsbezetting. De vraag is natuur-  kerscentra zijn gelukkig een onderdeel van het
lijk of de werking zal worden voortgezet en of de  Vlaams beleid gebleven.
Vlaamse overheid hiervoor in de nodige kredieten
wil voorzien. De Nachtegaal beschikt momen-     Mijnheer de minister, kunt u in de nodige midde-
teel over 3,5 personeelsleden. Eigenlijk heeft De  len voorzien om de werking van het natuureduca-
Nachtegaal destijds elf personeelsleden gevraagd.  tief centrum De Nachtegaal te verzekeren? Aan-
Het bezoekerscentrum draait bijgevolg nog niet    gezien het toeristische seizoen in aantocht is, is dit
op volle krachten.                  een actuele en prangende vraag.
 -3-                  Vlaams Parlement – C184 – LEE23 – donderdag 21 april 2005

Loones                         twee concrete voorbeelden waaruit blijkt dat de
                            overheid haar rol moet spelen.
Ik heb dit onderwerp eveneens met de minister
van Bestuurszaken besproken. Hij ziet eventueel    Ik ben in het bezit van een brief, geschreven door
de mogelijkheid om door middel van reconver-      een Brussels immobiliënkantoor. In de brief staat:
sie in bijkomend personeel te voorzien. Hij denkt   ‘We zijn gemandateerd door de verschillende eige-
hierbij in eerste instantie aan personeel uit het   naars van de duinen binnen een bepaalde afge-
onderwijs.                       bakende zone. Deze duinzone is geklasseerd en is
                            dus geen bouwgrond.’ Het betreft een verkoops-
Mijnheer de minister, de personeelsbezetting van    mandaat voor 283.817 vierkante meter of 28 hec-
De Nachtegaal moet bij uitstek door uw bud-      tare. De brief vervolgt: ‘Een van de eigenaars, een
getten worden gefinancierd. Indien dit niet zou    buurtbewoner, wenst zijn eigendom uit te breiden
lukken, moet de Vlaamse Regering hiervoor de      en heeft een voorstel gedaan voor de aankoop van
nodige middelen van een andere begrotingspost     820 vierkante meter. Zijn voorstel werd aanvaard
vrijmaken.                       en de akte werd opgesteld bij de notaris in novem-
                            ber 2004.’ Een stukje van 820 vierkante meter
De voorzitter: De heer Tavernier heeft het woord.   groot wordt dus verkocht aan iemand die op aan-
                            palende grond een villa heeft en zijn tuin wenste
De heer Jef Tavernier: Mijnheer de voorzitter, ik   uit te breiden. Uiteraard is die privé. In de brief
zou me allereerst bij het laatste gedeelte van de   staat verder: ‘U kan genieten van hetzelfde recht.
interpellatie van de heer Loones willen aansluiten.  We stellen u voor uw eigendom uit te breiden aan
Met betrekking tot de personeelsbezetting van het   een zeer voordelige prijs, vastgesteld aan 10 euro
natuureducatief centrum De Nachtegaal bevin-      per vierkante meter exclusief registratierechten.
den we ons in een patstelling. Dit probleem is niet  Dit is zelfs niet de prijs van een fles champagne.
nieuw. Ik ben hier tijdens mijn korte ambtsperiode   Gelieve in bijlage het plan te vinden.’ Het immo-
als minister van Leefmilieu ook mee geconfron-     biliënkantoor heeft dus 28 hectare duinengrond
teerd. Ik sluit me volledig aan bij de vragen die de  ter beschikking dat in stukjes kan worden ver-
heer Loones met betrekking tot De Nachtegaal      deeld om zo de tuinen van de omwonenden uit
heeft gesteld. Het was een prachtig, maar leeg     te breiden. Zo zullen de eigenaars niet langer last
gebouw. Ondertussen is het een prachtig gebouw     hebben van spelende kinderen of wandelaars en is
met inhoud geworden en er worden tentoonstel-     er geen inkijk in de tuin meer.
lingen gehouden. Het beschikt over enorm veel
mogelijkheden.                     De duinen zijn dan wel beschermd, maar uit dit
                            voorbeeld blijkt hoe makkelijk ze kunnen ver-
Het Vlaamse Gewest moet zijn deel van de ver-     snipperen. Ze worden opgedeeld en komen in
antwoordelijkheid nemen, net als de provincie     privé-handen terecht. Het publiek zal geen toe-
en de omliggende gemeenten. De gemeente De       gang meer hebben tot dat duinengebied en van
Panne doet al iets meer dan de gemeente Kok-      degelijk beheer zal ook geen sprake meer zijn.
sijde. De heer Loones kan zich er natuurlijk voor   Het gaat toevallig over de Simli-duinen te Nieuw-
inzetten dat de gemeenten met iets meer enthousi-   poort waarvoor er tijdens de korte periode dat ik
asme een personeelslid ter beschikking stellen. Als  bevoegd minister was, een verkoopsovereenkomst
de zaken op een realistische manier worden aan-    werd opgesteld, maar waarvan de verkoop niet
gepakt, gaan we in de richting van een permanent    is doorgegaan omdat de Inspectie van Financiën
bevolkt, open centrum waar heel wat activiteiten    stelde dat de prijs te hoog was. Nochtans lag de
plaatsvinden. Het centrum ligt in een duinenge-    prijs per vierkante meter heel wat lager dan die
bied van honderden hectare groot.           van een fles champagne. Ik heb de brief ontvan-
                            gen van een verontwaardigde buurtbewoner die
Ik wil het vooral hebben over de kwestie van het    vindt dat hiertegen moet worden opgetreden.
aankopen van duinen. Ik weet dat er soms bud-
gettaire problemen zijn, maar bovendien wordt     In dezelfde omgeving liggen de Karthuizerdui-
er te gemakkelijk van uitgegaan dat duinen niet    nen. Daar werd de aanvraag ingediend voor het
moeten worden aangekocht omdat ze toch al wor-     verbouwen van een bepaald complex dat vroe-
den beschermd door het duinendecreet. Ik geef u    ger eigendom was van Belgacom. Het betreft een
 Vlaams Parlement – C184 – LEE23 – donderdag 21 april 2005                      -4-

Tavernier                        Vlaanderen. Op een bepaald moment was er een
                            concessieovereenkomst tussen het provinciebe-
gebied van 1,77 hectare. Omdat het dus om min-     stuur en de Vlaamse overheid, maar die werd door
der dan twee hectare gaat, valt de bescherming     minister Van Mechelen herroepen via de Inspectie
van het duinendecreet voor een deel weg. Onder-     van Financiën. Ondertussen bleef het centrum,
tussen werd vanuit de Europese Commissie een      dat al sinds het einde van de jaren negentig bouw-
procedure opgestart. Een gedeelte bevindt zich     technisch klaar was, gesloten voor het publiek.
niet in bouwgrondgebied. Het Vlaamse Gewest       Dit is geen fraaie geschiedenis en zelfs een staal-
heeft zijn voorkooprecht op een deel van de grond    tje van amateurisme. Ik heb het dan nog niet over
niet uitgeoefend wegens gebrek aan kredieten. Het    de ontsluitingsproblematiek waarbij het centrum
gebied sluit nochtans aan bij duinengebied dat in    zelfs niet bereikbaar was voor bussen. Het heeft
het bezit is van het Vlaamse Gewest. Een aankoop    inderdaad jaren geduurd vooraleer een en ander
was dus aangewezen.                   werd opgelost.

Omwille van deze voorbeelden wil ik echt aan-      Het Vlaams Belang hoopt dat deze regering wel
dringen op het herzien van het beleid en zeker     een visie heeft op de uitbating van De Nachtegaal.
op het vragen van voldoende krediet om de res-     Er loopt momenteel een heel interessante tentoon-
terende duinen echt te kunnen beschermen. Die      stelling over het natuurherstelproject in de dui-
bescherming lukt nog altijd het beste als de dui-    nenreservaten van Nieuwpoort en Koksijde, het
nen in overheidshanden zijn.              zogenaamde Feydra-project. Onze fractie hoopt
                            dat het in de toekomst dezelfde weg opgaat.
De voorzitter: De heer Sintobin heeft het woord.
                            Wat de verwerving van duinen betreft, mogen we
                            niet dramatisch doen. Ongetwijfeld weet u dat de
De heer Stefaan Sintobin: Mijnheer de voorzitter,
                            afdeling Natuur van de Intercommunale Waterlei-
ik wil eerst even opmerken dat de heer Loones in
                            dingsmaatschappij van Veurne Ambacht (IWVA)
zijn vraag peilt naar intenties. Het is duidelijk dat
                            ondertussen het natuurtechnisch beheer wist te
wat in dit Vlaams Parlement niet kan voor de ene
                            verkrijgen over de duinendomeinen Cabour in
fractie, wel kan voor de andere.            Adinkerke van 88 hectare en Ter Yde in Oost-
                            duinkerke van 25 hectare. Door deze beheersover-
Mijnheer de minister, mijn fractie onderschrijft de   eenkomst breiden de Vlaamse natuurreservaten,
vragen en bekommernissen van de heer Loones       duinen en bossen in De Panne uit tot 627 hectare
volledig. Het Vlaams Belang is vragende partij     en in Koksijde tot 116 hectare.
voor een voortzetting van het verwervingsbeleid
inzake duinen.                     Het pleidooi van de heer Loones voor meer dui-
                            nen siert hem als kustbewoner, maar staat in
Ik wil het ook even hebben over het centrum voor    schril contrast met de wijze waarop hij bereid is
natuur- en milieu-educatie De Nachtegaal in De     om open polderlandschap tussen de dorpskernen
Panne. De geschiedenis van het centrum is niet     van Oostduinkerke en Koksijde en de autosnel-
bepaald een visitekaartje voor de vorige Vlaamse    weg op te geven om er een permanent terrein voor
Regering. Pas in de vroege zomer van vorig jaar     lawaaierige buitensporten in te planten. Enerzijds
raakten de problemen rond het centrum definitief    lijkt de heer Loones de grote pleitbezorger voor
opgelost. Het is trouwens onvoorstelbaar welk      meer natuur, maar anderzijds is hij bereid om
getouwtrek er gedurende drie jaar is geweest tus-    gebied van toeristisch recreatieve waarde te laten
sen de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse     aantasten.
overheid, meer bepaald de ministers Dua en Van
Mechelen. De Vlaamse overheid liet het gebouw      De voorzitter: De heer Loones heeft het woord.
door de provincie bouwen om Europese mid-
delen binnen te rijven, maar had helemaal geen     De heer Jan Loones: Mijnheer de voorzitter, ik
visie over de uitbating ervan. De provincie wilde    heb nog nooit gehoord dat we in een interpellatie
vervolgens het centrum eventueel zelf exploite-     niet mogen peilen naar de intenties van de rege-
ren, maar rekende wel op financiële middelen van    ring. Dat mag niet in een vraag om uitleg, maar
 -5-                   Vlaams Parlement – C184 – LEE23 – donderdag 21 april 2005

Loones                         De voorzitter: De heer Van Nieuwkerke heeft het
                            woord.
wel in een interpellatie. Als dat niet het geval was,
zou ik niet weten wat we hier nog moeten doen in    De heer André Van Nieuwkerke: Mijnheer de voor-
het Vlaams Parlement. U bent godzijdank niet de     zitter, dames en heren, het verheugt me dat steeds
voorzitter die daarover moet beslissen.         meer collega’s zich aansluiten bij de problematiek
                            van het duinenbeleid, de verwerving en het beheer
Wat betreft het terrein in Koksijde, ken ik uw     ervan. Dit is dan wel een West-Vlaamse zaak,
informatiebron. Ik ben inderdaad schepen in       maar in de toekomst zullen steeds meer mensen
Koksijde. Ik vind het ongehoord dat hier plannen    onze verzuchtingen ondersteunen.
van de gemeente aan mij worden toegeschreven.
Er worden bij ons politieke spelletjes gespeeld met   Ik sluit me aan bij wat hier in het algemeen is
antikabaalcomités en dergelijke meer. Het plan     gezegd, en in het bijzonder ook bij wat de heer
gaat inderdaad over de inrichting van een provin-    Loones hier zei. Onlangs ben ik nog bij De Nach-
ciaal terrein voor lawaaierige sporten op een oud    tegaal op bezoek geweest. Het gepresteerde werk
munitiedepot van het leger en dus helemaal niet     is indrukwekkend, zowel op wetenschappelijk als
in natuurgebied of duinen. Er is trouwens nu hele-   educatief vlak. De tijdelijke tentoonstelling Fey-
maal geen bestemming gegeven aan het terrein.      dra over natuurontwikkelingsprojecten maakt een
De gemeente Koksijde en niet ik, onderzoekt die     uitstekende indruk. Ik hoop dat de middelen voor
mogelijkheid. Ik hoop dat we er in de toekomst     personeel en logistieke steun behouden blijven.
van gespaard blijven dat in het Vlaams Parlement    Het centrum is immers het symbool van de zorg
aan gemeentepolitiek wordt gedaan, en dan nog      voor het kustecosysteem in het algemeen en de
door iemand die niet eens in mijn gemeente zetelt.   duinen in het bijzonder.
Ik zou het u nog vergeven als u een opponent was
op gemeentelijk niveau, maar het Vlaams Belang     Ik sluit me aan bij wat de heer Tavernier zei over
heeft godzijdank geen enkel gemeenteraadslid in     het probleem van de aankoop van duinen en het
Koksijde. (Opmerkingen van de heer Pieter Huy-     daarmee gepaard gaande lobbywerk. Ik heb in dat
brechts)                        verband ook nota’s over de Karthuizerduinen ont-
                            vangen. Bij de aankoop van de Noordduinen kon
De heer Frans Wymeersch: Mijnheer Huybrechts,      men vaststellen dat het grootste gedeelte gepriva-
ik sluit dit interludium af.              tiseerd is. Het Vlaamse Gewest heeft het grootste
                            gedeelte gekocht. De gemeente heeft ook een stuk
De heer Sintobin heeft wel gelijk dat heel wat     gekocht. Maar ook privé-personen met de nodige
interpellatieverzoeken ‘à la tête du client’ en met   middelen hebben hun tuin met stukken van dui-
een vergrootglas worden bekeken. Onze verzoe-      nen vergroot. Dat laatste staat haaks op de filoso-
ken worden bijna allemaal door het Uitgebreid      fie van de duinenverwerving en het duinenbeheer.
Bureau verworpen.                    Dat kan niet de bedoeling van de makers van het
                            duinendecreet zijn.
De heer Jan Loones: Zowel de heer Van
Nieuwkerke als ikzelf hebben aan het begin van     Privatisering leidt onontkoombaar tot vertuining.
deze legislatuur al een interpellatieverzoek inge-   Privé-duinen zullen nooit even deskundig wor-
diend over het duinenbeleid. Dat werd afgewezen     den beheerd als dat vandaag door het Vlaamse
en we hebben ze moeten omzetten in vragen om      Gewest – de VLM en het Natuurpunt en derge-
uitleg. Ik heb deze interpellatie aangekondigd bij   lijke – gebeurt. Die evolutie moet worden gestopt.
de bespreking van de beleidsnota in de plenaire     Zoals mijn collega hoop ik daarvoor bij de minis-
vergadering. Deze keer is ze wel aanvaard.       ter steun te vinden.

De heer Frans Wymeersch: De wegen van het Uit-     Naar aanleiding van de bespreking van de beleids-
gebreid Bureau zijn ondoorgrondelijk.          nota hebben we hier al ideeën uitgewisseld over de
                            kredieten. Het budget is gehalveerd. We moeten
De heer Jan Loones: Alle fracties hebben ermee te    daarmee leven. In het belang van het goede beheer
maken. Het is niet alleen het Vlaams Belang dat     van de duinen dringen we er toch op aan dat er
de beklaagdenrol op zich moet nemen.          zo veel mogelijk duinen worden verworven. De
 Vlaams Parlement – C184 – LEE23 – donderdag 21 april 2005                     -6-

Van Nieuwkerke                    te kopen. Laat ze die duinen kopen! Met een
                           goede verordening en/of beheersovereenkomst
minister was van plan daar rekening mee te hou-    is dat perfect mogelijk. De overeenkomst moet
den. Om het belang ervan duidelijk te maken, stel   onder meer bepalen dat het aangekochte stuk
ik voor dat de commissie eens gaat bekijken welk   duin niet mag worden afgesloten. Een stuk privé-
verschil er is tussen een duin die door de overheid  duin moet zich op een natuurlijke manier kun-
wordt beheerd en een duin die niet in overheids-   nen ontwikkelen. Dat moeten we verplichten, net
handen is. Het verschil inzake het beheer is zeer   zoals het onderhoud. Laat de gemeenten hiervoor
groot.                        zorgen. Dat is de beste toekomst voor de duinen.

Er bestaat een tijdspad dat geldt voor 20 jaar.    De voorzitter: De heer Loones heeft het woord.
Na die periode moet de duinenverwerving zijn
afgewerkt. Ik vraag daarom aan de minister of     De heer Jan Loones: De gemeentebesturen zorgen
we voor de huidige legislatuur een programmatie    daar al voor, mijnheer Callens. Het voorbeeld van
kunnen opstellen voor het verwerven van duinen.    de Noordduinen is al aangehaald. Mijn gemeente
Dat zou een geruststelling zijn. Bovendien zou dat  heeft een aankoopbeleid uitgetekend. Dat is een
zich kunnen vertalen in de meerjarenbegroting,    voorbeeld voor andere kustgemeenten. We kopen
zodat er op dat vlak zeker iets zal bewegen. Ver-   alle kleine perceeltjes op. We doen dat vanuit een
der wil ik van de minister vernemen welke vastleg-  tactisch oogpunt. We willen als eigenaar betrok-
gingskredieten voor 2005 ten bate van de aankoop   ken worden bij het beheer van de grotere duin-
van duinen zijn gebeurd. Hoeveel hectare duinen    gebieden in de omgeving op het moment dat die
zullen we dit jaar verwerven?             worden aangekocht door het Vlaamse Gewest. We
                           doen hetzelfde met duingebieden waar het Vlaam-
De voorzitter: De heer Callens heeft het woord.    se Gewest niet in geïnteresseerd is omdat ze geen
                           of te weinig natuurkundige waarde hebben.
De heer Karlos Callens: Ik wil hier nogmaals mijn
bedenkingen over deze zaak formuleren. De dis-    We hebben een perceeltje, beschermd door het
cussie is oud: moet de Vlaamse Regering dui-     duinendecreet, voor onze neus in privé-handen
nen aankopen en ze ook beheren? De heer Van      zien overgaan. Ik heb het over de speelduin de
Nieuwkerke zegt dat duinen die wij aankopen      Witte Burg, een ideaal speelterrein voor kinde-
beter worden onderhouden dan duinen die in      ren. De eigenaar heeft het nu afgezet met prik-
privé-handen zijn. Ik ben daar niet zeker van. Ik   keldraad. Dat is zeer eigenaardig, mijnheer de
zal dat pas zeker weten als ons parlement die dui-  minister, volgens het duinendecreet mag men in
nen dertig of veertig jaar in zijn bezit heeft. Pas  natuurgebied enkel prikkeldraad zetten. Dergelij-
dan zullen we weten of ze goed zijn beheerd. We    ke uitvoeringsbesluiten en maatregelen zou ik bij
kunnen vragen stellen over de wijze waarop de     u nog eens willen aankaarten op het moment dat
overheid wegen, waterwegen en gebouwen onder-     de beheersplannen worden uitgedokterd. Niet alle
houdt, en dat is ook hier het geval.         duingebieden moeten op dezelfde manier worden
                           beheerd. Niet-kwetsbare duinen kunnen worden
Ik ben geen grote voorstander van het kopen van    opengesteld voor toerisme en recreatie. Dat is net
duinen. Een reden heb ik al gegeven. Ik ben er    zo goed een zinvolle bestemming.
verder van overtuigd dat de streekbewoners en de
besturen van de betrokken gemeenten hun verant-    De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.
woordelijkheden moeten nemen. Die gemeenten
kunnen die niet zomaar afschuiven op het Vlaams    Minister Kris Peeters: Dames en heren, mijn-
Parlement. Die duinen zijn goud voor die gemeen-   heer Loones, de begroting 2005 van de Vlaamse
ten. Ze moeten ze koesteren, en ze zullen dat ook   Regering plant in het artikel 361B5320 van het
doen als ze daartoe de kans krijgen. Dat mogen    MiNa-fonds ten behoeve van de verwerving van
ze niet negeren. Ze moeten dat koesteren als een   kustduinen door de Aminal-afdeling Natuur een
klomp goud. Ik ben ervan overtuigd dat ze dat     vastleggingskrediet ten bedrage van 2.546.000
zullen doen.                     euro. Tegen een aankoopprijs van duingrond, die
                           al naargelang de ligging varieert van 1,5 tot 3,1
Ik verneem hier van de vorige minister van Leef-   euro, stelt die dotatie de nodige budgettaire mid-
milieu dat mensen geneigd zijn om een stuk duin    delen ter beschikking om dit jaar minstens 82
 -7-                  Vlaams Parlement – C184 – LEE23 – donderdag 21 april 2005

Peeters                        Ik heb zelf het Vlaams Bezoekers- en Natuuredu-
                           catiecentrum De Nachtegaal bezocht. Ik onder-
hectare duinen aan te kopen. Sinds het verwer-    schrijf de reacties die hier zijn geformuleerd.
vingsinstrument voor de Vlaamse kustduinen bij    Het heeft een belangrijke rol te vervullen in het
beslissing van de Vlaamse Regering van 4 februari   Vlaams natuurbeleid voor de kustzone. De west-
1998 werd opgericht, werden in totaal 480 hec-    kust trekt jaarlijks miljoenen toeristen uit zowel
tare kustduinen verworven. Voor de periode van    binnen- als buitenland aan. Een vlot bereikbaar
7 jaar, van 1998 tot en met 2004, komt dat neer    bezoekerscentrum zoals De Nachtegaal, dat ken-
op een gemiddeld aankooptempo van 69 hectare     nis verspreidt over het bijzondere ecosysteem
per jaar. De in de begroting 2005 voor duinenver-   dat onze westkust biedt, alsook informatie ver-
werving ingeschreven kredieten laten dus toe het   strekt over de bescherming en het beheer van die
werkelijke aankooptempo van de periode 1998-     natuurlijke milieus, is van grote waarde voor de
2004 onverminderd voort te zetten. Ik ben zeer    opbouw van het maatschappelijk draagvlak voor
benieuwd, mijnheer Tavernier, naar die twee con-   het natuurbehoud. De permanente tentoonstel-
crete dossiers. Als u wilt insinueren dat er sinds  ling die vorige zomer werd ingehuldigd, is sinds-
deze regering een ander beleid wordt gevoerd, dan   dien, met een weliswaar beperkte personeelsbezet-
hebt u het mis. Die insinuatie is volledig ongepast  ting, nagenoeg permanent te bezoeken.
en niet gerechtvaardigd.
                           Hopelijk zal in de nabije toekomst de al bestaande
Het aankopen van natuurgebieden, ook van       samenwerking tussen het bezoekerscentrum van
duingebieden, volgt niet altijd dezelfde tred. In   de IWVA in de Doornpanne in Koksijde en het
bepaalde jaren kunnen in één keer grote opper-    Vlaams Bezoekers- en Natuureducatiecentrum De
vlakten duinen te koop worden aangeboden; in     Nachtegaal in De Panne, mede dankzij de recente
andere jaren wordt dan weer minder grond te      beheersovereenkomst voor de IWVA-domeinen
koop aangeboden. Om in 2002 de aankoop van      Ter Yde en Cabour, verder versterkt kunnen wor-
de 222 hectare Zwinduinen te Knokke mogelijk     den.
te maken, moest het in het artikel 361B5320 van
het MiNa-fonds oorspronkelijk geplande vastleg-    Mijnheer Loones, ik bevestig hier dat het Vlaams
gingskrediet van 4,4 miljoen euro worden opge-    Bezoekers- en Natuureducatiecentrum De Nach-
trokken tot 6.747.000 euro. Indien zich in de     tegaal moet kunnen doorgroeien tot een bezoe-
toekomst opnieuw de opportuniteit van een der-    kers- en ontmoetingscentrum voor alle individuen
gelijke grootschalige verwerving zou voordoen,    en organisaties die belangstelling vertonen voor
kan het op de begroting van de Vlaamse Rege-     de kwetsbare natuurrijkdom van de hele westkust.
ring ten behoeve van de aankoop van kustduinen    Momenteel onderzoek ik samen met de minister
ingeschreven krediet via een kredietherschikking   van Ambtenarenzaken, de heer Bourgeois, evenals
worden opgetrokken, wat ook toen gebeurd is. De    met de provincie en de betrokken gemeenten, de
werkingsbudgetten voor het beheer van de duinen    mogelijkheden om het centrum van het hiervoor
en de communicatie hieromtrent worden gefinan-    noodzakelijke permanent personeel te voorzien.
cierd via een ander artikel van de begroting van
de Vlaamse Regering. We kunnen het ritme van     Mijnheer Tavernier, er is een wervingsstop. Deze
de afgelopen jaren – niettegenstaande die beper-   zaak is echter belangrijk genoeg om na te gaan op
king in de begroting – aanhouden. Als er zich uit-  welke manier we het personeel kunnen inzetten.
zonderlijk een aantal opportuniteiten aandienen,   Ik hoop dat we hierover binnenkort een beslissing
dan kunnen we het budget optrekken. Mijnheer     kunnen nemen.
Loones, we zullen zien wat de meerjarenbegroting
brengt. Mijn eerste opdracht is niet te beperken   Mijnheer Van Nieuwkerke, als we hetzelfde ritme
op de aankoop van duinen. Ik moet er wel voor     aanhouden als in het verleden, of het zelfs nog
zorgen dat wat we hebben, goed wordt beheerd.     opdrijven, dan zou dat een zeer goede zaak zijn.
In de mate we kunnen of moeten, zullen we met     Wat we hebben goed beheren en er voor zorgen
de budgetten waarover we beschikken, overgaan     dat we bijkomende, verantwoorde aankopen doen,
tot aankoop. Als er bijkomende budgetten moe-     waarbij we niet alleen rekening houden met de
ten worden vrijgemaakt, dan zullen we daarvoor    prijs maar ook met de natuurwaarde, is een bewijs
zorgen.                        van goed beleid.
 Vlaams Parlement – C184 – LEE23 – donderdag 21 april 2005                     -8-

Peeters
                           Er is inderdaad een stuk natuur. We wisten zelfs
Concrete dossiers die niet conform de regels zijn,  niet dat het om een habitatrichtlijngebied ging. De
wil ik graag onderzoeken.              Belgische regering heeft ons dat nooit betekend.
                           Dat gaat echter helemaal niet om het stuk dat
De voorzitter: De heer Loones heeft het woord.    bebouwd is. Mijnheer Tavernier, ik betwijfel dat er
                           een mogelijkheid zou zijn geweest van voorkoop-
De heer Jan Loones: Mijnheer de minister, uw ant-  recht door het Vlaamse Gewest. Die advocaat
woord is kort maar krachtig. Ik ben er zeer tevre-  beweert dat, maar ik denk niet dat het klopt. Het
den mee. U hebt een antwoord gegeven op alle     gaat over één perceel, dat niet zomaar kan wor-
verzuchtingen. De middelen moeten inderdaad     den opgesplitst in een verkoop. Mocht dat toch
niet zo ruim zijn. Men weet immers niet hoeveel   mogelijk zijn geweest, dan nog zou het bebouw-
terreinen er vrijkomen. De onderhandelingen     bare gebied bebouwd zijn. Die problemen zijn
verlopen bijzonder moeizaam. Ik ken de prijzen    niet opgelost, maar men kan niet alle problemen
die de Inspectie voor Financiën toelaat. Uw toe-   in een handomdraai oplossen. We zijn al tevreden
zegging om de kredieten op te trekken als er zich  als u goed werk zult leveren, mijnheer de minister.
opportuniteiten aandienen, is zeer belangrijk. We  Ter bevestiging van wat u zei, zullen we een motie
nemen daarvan akte.                 indienen. Daar hebt u ongetwijfeld geen enkel
                           probleem mee.
Daarstraks is er al voldoende gezegd over goed
beheer van het duinengebied. Dat moet echter niet  De voorzitter: De heer Van Nieuwkerke heeft het
overal evenveel kosten. Er moet ook niet overal   woord.
beheerspersoneel zijn. Dat probleem moet vanuit
een ruimere beleidsvisie worden beschouwd dan    De heer André Van Nieuwkerke: Mijnheer de
alleen maar vanuit Natuur. Er moeten ook duinen   minister, mijn gezond wantrouwen na de halve-
zijn voor de gewone recreant.            ring van het budget voor de duinenaankoop is
                           vandaag weggeëbd met de getijden van uw ant-
Uw toezegging in verband met De Nachtegaal      woord. Ik vind het zeer positief dat u het beleid
betekent een doorbraak. Er is een tijd geweest dat  wilt voortzetten, afhankelijk van wat er zich aan-
men de bezoekerscentra niet meer wilde onder-    dient, en eventueel, indien noodzakelijk, het bud-
steunen.                       get wilt bijsturen. U legt de nadruk op het beheer.
                           Dat is inderdaad cruciaal. Ik ben dus een tevreden
Dat betekent niet dat de problemen zijn opge-    man.
lost. De oplossingen liggen voor een deel buiten
uw mogelijkheden. De druk op het duinenpatri-    Minister Kris Peeters: Ik hoop dat iedereen op
monium zal blijven stijgen. Ik denk aan mensen    het einde van de zittingsperiode tevreden zal zijn.
die brood zien in het beheer, de toegankelijkheid  Ook de heer Tavernier.
en het openstellen van die gebieden. Er bestaan
natuurlijk bestemmingsplannen.            De voorzitter: De heer Tavernier heeft het woord.

Daarnet had men het opnieuw over het dos-      De heer Jef Tavernier: Mijnheer de minister, ik
sier-Karthuizer, dat ik als schepen goed ken. We   begin met de positieve elementen. Ik dank u voor
moeten de twee kanten bekijken. Het ligt in een   uw intenties met betrekking tot De Nachtegaal.
recreatiegebied. Daarnaast ligt Ter Helme en het   Die zijn heel duidelijk. Zoals de heer Loones zei,
gebouw van de Neutrale Mutualiteiten. Vroeger    is er op het einde van de vorige zittingsperiode
was er nooit contestatie over een nieuwbouw op    een wijziging geweest met betrekking tot de bena-
de plaats waar vroeger de sociale instelling van   dering van die natuur- en milieu-educatieve centra
de RTT was. Het terrein werd verkocht aan een    en de rol van het Vlaamse Gewest terzake. Maar
promotor. Uiteraard was er een toezegging dat er   goed, op dat ogenblik waren er problemen met
kon worden gebouwd. Die toezegging was onder-    het personeelsbeleid van het Vlaamse Gewest. Ik
tekend door de toenmalige ministers. Het is niet   hoop dat alle overheden, dus ook de provincie en
aan een gemeente om daarvan af te wijken. Wij    de betrokken gemeenten, terzake hun verantwoor-
zullen niet de planschade betalen.          delijkheid zullen opnemen.
 -9-                  Vlaams Parlement – C184 – LEE23 – donderdag 21 april 2005

Tavernier                       Met redenen omklede moties

Mijnheer de minister, u moet oppassen met het     De voorzitter: Door de heer Loones en door de
wantrouwen van de heer Van Nieuwkerke. Dat      heer Tavernier werden tot besluit van deze inter-
is weggeëbd, maar de getijden bestaan uit eb en    pellatie met redenen omklede moties aangekon-
vloed. Het zou dus wel eens kunnen terugko-      digd. Ze moeten zijn ingediend uiterlijk om 17
men. Het zijn immers de feiten die voor zich zul-   uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting
len moeten spreken. Mijn wantrouwen en mijn      van de vergadering.
vragen vloeiden immers niet alleen voort uit het
budget zelf, dat inderdaad aanpasbaar is, maar    Het incident is gesloten.
ook uit bepaalde verklaringen van u, waarbij u de
zinvolheid van de aankoop van duinen in vraag     __________________________________________
stelde. Dat is de basis voor mijn ongerustheid. Ik
heb u vroeger al attent gemaakt op het dossier
van de Simili-duinen. Ik zal u dat overhandigen,   Vraag om uitleg van mevrouw Stern Demeulenaere
net als de brief in kwestie. Dat dossier laat zien  tot de heer Kris Peeters, Vlaams minister van
in welke situatie we zouden kunnen belanden als    Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
het Vlaamse Gewest niet aankoopt. Dat moeten     over subsidieaanvragen bij OVAM volgend uit het
we absoluut vermijden. Ik zal dan ook een motie    ministerieel besluit van 23 januari 2004
indienen.
                           De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uitleg
Minister Kris Peeters: Eigenlijk is dit een filoso-  van mevrouw Demeulenaere tot de heer Peeters,
fisch debat. Proudhon zei dat eigendom diefstal    Vlaams minister van Openbare Werken, Energie,
is. Hij is een filosoof die u toch na aan het hart  Leefmilieu en Natuur, over subsidieaanvragen bij
moet liggen. Voor mij is het zaak de bossen en de   OVAM volgend uit het ministerieel besluit van 23
duinen uit te breiden. We moeten ze duurzaam     januari 2004.
beheren, als een rentmeester, zodat we ze kunnen
doorgeven aan de volgende generaties. We moe-     Mevrouw Demeulenaere heeft het woord.
ten zeer goed de band maken tussen het probleem
van de eigendom en het toekomstgericht beheer     Mevrouw Stern Demeulenaere: Mijnheer de voor-
en bewaren. Ik merk dat u zich zeer sterk richt op  zitter, mijnheer de minister, in het ministerieel
het eigendomsbegrip. Dat u zoveel belang hecht    besluit van 23 januari 2004 werd bepaald dat
aan eigendom is nieuw voor mij. Ik neem daar-     zekere werken, leveringen en diensten door of op
van akte. U weet dat ik meer belang hecht aan     initiatief van lagere besturen of daarmee gelijk-
een goed beheer. Om het scherper te stellen: de    gestelde rechtspersonen zouden kunnen worden
vraag wie eigenaar is van duinen en bossen is van   gesubsidieerd. Het bouwen, uitbreiden, aanpassen
ondergeschikt belang wanneer ze goed worden      en vernieuwen van installaties voor afvalstoffen-
beheerd en doorgegeven aan de volgende gene-     beheer valt, onder bepaalde voorwaarden, eigen-
raties, en ook de toegankelijkheid en de recreatie  lijk ook onder dit besluit. Volgens de algemene
voldoende aan bod komen. Met het beeld dat u     richtlijn bij dit besluit zou 50 percent van het
schetst van kapitalisten die hun tuinen uitbreiden  totale bedrag subsidieerbaar zijn, voor zover het
en alleen over deze duinen mogen beschikken,     maximaal subsidieerbare bedrag niet wordt over-
rijst er natuurlijk een probleem. Het goed beheren  schreden. De aanvragen hiervoor dienden te wor-
en het aankopen waar het kan en noodzakelijk is,   den gericht aan de OVAM ter goedkeuring. Daar
lijkt me een verstandig groen beleid.         rijst echter het probleem.

De heer Jef Tavernier: Ik heb het nooit gehad over  Bij navraag door indieners van dergelijke sub-
kapitalisten.                     sidiedossiers deelde de OVAM mee dat er op dit
                           ogenblik geen budgetten ter beschikking staan en
Minister Kris Peeters: Ik had de indruk dat u dit   dat daardoor de dossiers ook niet zullen worden
insinueerde, maar ik kan me vergissen.        bestudeerd voor het najaar. Aangezien de proce-
 Vlaams Parlement – C184 – LEE23 – donderdag 21 april 2005                      -10-

Demeulenaere                      Demeulenaere en haar vader, maar uiteraard ook
                            uit nieuwsgierigheid voor het antwoord.
dure van de OVAM vereist dat de openbare aan-
besteding van de werken en de uitvoering ervan     De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.
pas kan starten na de goedkeuring van het inge-
diende subsidiedossier, betekent dit dat dringende   Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter,
uitbreidingen dikwijls volledig stil liggen en dat de  mevrouw Demeulenaere, ik ben op de hoogte van
goede dienstverlening ten aanzien van de burgers    het probleem en er is al gezocht naar een oplos-
in het gedrang komt. In bepaalde gevallen zouden    sing.
enkele recyclageparken zelfs tijdelijk moeten slui-
ten omwille van praktische en veiligheidsredenen.    Het oorspronkelijk voor 2005 voorziene krediet
                            is reeds volledig gereserveerd voor de al goedge-
In de praktijk komt het er zo goed als op neer     keurde dossiers. In het kader van de begrotings-
dat, als ze de dienstverlening ten aanzien van de    controle 2005 werd in 5 miljoen euro bijkomend
burgers op hetzelfde peil willen houden, de aan-    krediet voorzien via recuperatie van vroegere vast-
vragers in kwestie in feite gedwongen worden om     legging via de decreetsbepalingen. Dit moet nog
onafhankelijk van de goedkeuring van de OVAM      door het Vlaams Parlement goedgekeurd worden.
de werken op te starten en daardoor de eventuele    De ondertussen ingediende subsidiedossiers wor-
subsidies te mislopen.                 den momenteel voorbereid door de OVAM. Zij
                            kunnen dan onmiddellijk voor goedkeuring voor-
Mijnheer de minister, bent u op de hoogte van      gelegd worden nadat het bijkomende krediet is
deze problemen? Klopt het dat er geen budgetten     goedgekeurd. Deze goedkeuring wordt vooropge-
beschikbaar zijn voor dergelijke betoelagingen?     steld voor de maanden juli, augustus en septem-
Hebt u zicht op het aantal dergelijke aanvragen     ber.
die er bij de OVAM tot nog toe geregistreerd wer-
                            Er zijn momenteel 21 aanvraagdossiers voor sub-
den? Kan de mogelijkheid niet worden onder-
                            sidies geregistreerd voor behandeling. Ik heb de
zocht om openbare besturen te laten voortgaan
                            OVAM reeds opdracht gegeven om de bestaande
met de uitvoering van de werken op het ogenblik
                            werkwijze zo eenvoudig mogelijk te houden en
van bewijs van ontvangst door de OVAM van de
                            waar mogelijk te vereenvoudigen. De OVAM is
subsidieaanvraag, zonder dat daarbij de eventuele
                            gestart met de evaluatie van het huidige subsi-
betoelagingen in het gedrang komen? Dit gebeurt     diebesluit. De evaluatie zal gebeuren in samen-
ook bij het aanvragen van betoelaging voor het     werking met de Vlaamse Vereniging van Steden
plaatsen van boilers en dergelijke door de pro-     en Gemeenten, de intergemeentelijke samenwer-
vincie. Of zou het niet opportuun zijn er bij de    kingsverbanden en de gemeenten zelf. Onder
OVAM op aan te dringen werk te maken van de       meer de procedures, de subsidieerbare materie
studie en de goedkeuring van de dossiers en die     en de subsidiepercentages zullen daarbij aan bod
los te koppelen van de uitbetaling van de toela-    komen. We voorzien tegen eind 2005 op basis van
gen?                          deze evaluatie een bijgestuurd subsidiebesluit te
                            hebben dat de implementatie van het huishou-
De voorzitter: De heer Callens heeft het woord.     delijk afvalstoffenbeleid door de lokale besturen
                            verder ondersteunt. Op dit ogenblik is het zowel
De heer Karlos Callens: Mijnheer de voorzitter,     om wettelijke als controletechnische redenen, bij-
mijnheer de minister, op basis van een aantal dos-   voorbeeld de wetgeving op de overheidsopdrach-
siers heb ik een schriftelijke vraag gesteld die in   ten, dikwijls onmogelijk om van de openbare pro-
dezelfde lijn ligt, en daarom sluit ik me aan bij de  cedures af te stappen.
vraag van mevrouw Demeulenaere.
                            De voorzitter: Mevrouw Demeulenaere heeft het
De voorzitter: De heer Loones heeft het woord.     woord.

De heer Jan Loones: Mijnheer de voorzitter,       Mevrouw Stern Demeulenaere: Mijnheer de minis-
mijnheer de minister, ik wil me aansluiten naar     ter, als ik het goed begrijp, kloppen de antwoor-
het voorbeeld van de heer Callens, burgemees-      den die de OVAM mondeling verstrekt niet. Er
ter, maar vooral uit sympathie voor mevrouw       werd gezegd dat er voor het najaar zeker niets van
 -11-                   Vlaams Parlement – C184 – LEE23 – donderdag 21 april 2005

Demeulenaere                      Nu blijkt dat een en ander fout loopt. Dit systeem
                            werd ingevoerd om te voldoen aan de Europese
in huis zou komen omdat er geen geld zou zijn.     richtlijn. Zo moet een kwart van alle ingezamelde
Volgens u wordt er blijkbaar toch werk gemaakt     banden opnieuw worden gebruikt via loopvlak-
van de aanvraagdossiers.                vernieuwing, 20 percent moet worden verwerkt
                            tot granulaat en 55 percent moet thermisch wor-
Ik krijg tegenstrijdige berichten. Het goedkeuren   den gevaloriseerd. Om aan die verplichtingen te
van een en ander neemt natuurlijk enkele maan-     kunnen voldoen, werd heel deze constructie op
den in beslag, maar dat zal geen aarde aan de dijk   poten gezet.
brengen voor de mensen die ondertussen zitten te
wachten.                        De ophalers hebben nu vastgesteld dat er niet
                            genoeg bevoorrading is omdat er alternatieve cir-
Minister Kris Peeters: Wat de OVAM of wie dan     cuits zijn. Daarnaast beschikt de vzw Recytyre
ook zegt, weet ik niet. Wat ik zeg, zult u kunnen   over onvoldoende middelen om alle ophalers te
controleren en u zult kunnen vaststellen dat we    vergoeden. Momenteel zijn er 46 ophaalbedrijven
bij de begrotingscontrole een extra budget uit de   geregistreerd, waarvan een aantal afkomstig uit
brand hebben gesleept.                 Nederland en Duitsland. Bedrijven die in Neder-
                            land banden hebben opgehaald, en die daar in
De voorzitter: Het incident is gesloten.        Nederland al voor zijn vergoed, zouden in Vlaan-
                            deren voor dezelfde banden nog eens 156 euro
__________________________________________       per ton kunnen ontvangen. Er is dus niet genoeg
                            controle. Een aantal bedrijven in het buitenland
                            zijn failliet gegaan en hebben zich vervolgens in
Vraag om uitleg van mevrouw Joke Schauvliege tot    Vlaanderen gevestigd. Chaos alom dus.
de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openba-
re Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de   In principe zou de vzw Recytyre op 1 mei 2005 star-
chaotische start van de ophaling van oude banden    ten met de tweede fase. Dat houdt in dat ook ban-
                            den van machines, scooters enzovoort zouden wor-
De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uitleg    den opgehaald en verwerkt. Dat blijkt niet haalbaar
van mevrouw Schauvliege tot de heer Peeters,      te zijn waardoor de tweede fase wordt uitgesteld.
Vlaams minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur, over de chaotische start     Voor de aangifte moeten de ophalers over een cd-
van de ophaling van oude banden.            rom beschikken waarop alles moet worden inge-
                            vuld. Die cd-rom is er echter nog altijd niet.
Mevrouw Schauvliege heeft het woord.
                            Mijnheer de minister, ik vrees dat we de Europese
Mevrouw Joke Schauvliege: Mijnheer de voor-      richtlijn niet zullen halen, terwijl we als consu-
zitter, mijnheer de minister, sedert dit jaar is het  ment toch die bijdrage moeten betalen aan de vzw
autobandenophalingssysteem gewijzigd. Het nieu-    Recytyre. Bent u op de hoogte van die problemen
we ophalingssysteem wordt georganiseerd door de    en van het ongenoegen dat leeft bij de ophalers?
vzw Recytyre.                     Wat loopt er fout? Hebt u voldoende garanties
                            dat die Europese doelstellingen zullen worden
Jaarlijks worden we in Vlaanderen geconfron-      gehaald? Het zijn precies die doelstellingen waar
teerd met 60.000 ton oude autobanden. Voordien     de consument voor betaalt. Zijn er maatregelen
sloten garages contracten met ophalers die daar-    om ervoor te zorgen dat de recyclage van de auto-
voor werden betaald. Iedere consument betaalt     banden in de toekomst beter zou verlopen?
bij de aankoop van een nieuwe autoband een
bedrag van 2,40 euro. Als het om banden van een    De voorzitter: De heer Martens heeft het woord.
vrachtwagen gaat, is dat 10,30 euro. De banden
worden gratis opgehaald. De vzw Recytyre krijgt    De heer Bart Martens: Mijnheer de minister, ik
daarvoor budgetten waarmee de ophalers worden     onderschrijf ten volle de vraag van mevrouw
betaald. Zij krijgen 156 euro per ton opgehaalde    Schauvliege. We hebben deze discussie al gevoerd
banden. Dat was althans de bedoeling van het      naar aanleiding van het voortgangsrapport over
systeem.                        de milieubeleidsovereenkomsten inzake afvalban-
 Vlaams Parlement – C184 – LEE23 – donderdag 21 april 2005                      -12-

Martens                         de ophaling van afvalbanden. In minder dan 1
                            maand heeft Recytyre de nodige inspanningen
den. U hebt ons toen het antwoord op enkele vra-    geleverd om alsnog op 1 februari met een sluitend
gen beloofd. Tenzij ik me vergis, hebben we dat     systeem te beginnen. Alle stappen werden geno-
antwoord niet gekregen.                 men met de goedkeuring van de drie gewesten,
                            vertegenwoordigd door de bevoegde administra-
Enkele van die vragen gingen over de recyclage-     ties, die in de Raad van Bestuur zetelen als per-
percentages en de doelstellingen ter zake. We vroe-   manente waarnemers.
gen u naar de stand van zaken van de invoering
van het 1-voor-0-principe. Recytyre aanvaardt      Gelet op de grondige herziening van de basisprin-
wel de banden die van de vervangingsmarkt        cipes van het systeem, werd Recytyre ook gedwon-
komen via het 1-voor-1-principe. Dat houdt in      gen de inhoud van de overeenkomsten met haar
dat iemand bij de aankoop van een nieuwe band      toekomstige partners te herzien. Vandaag zijn
zijn oude band afgeeft. In Vlarea staat dat sinds 1   er meer dan 30 ophalers die de ophaling van de
januari – ik weet niet van welk jaar – het 1-voor-0-  afvalbanden kunnen garanderen.
principe geldt. Alle oude banden moeten worden
aanvaard, ook zonder dat er een nieuwe wordt      Tijdens de voorbereidings- en opstartfase werd
gekocht. U had daar bedenkingen bij. U vroeg      Recytyre enkele malen aangeklaagd. In iedere
zich af of we daar geen illegale stocks mee zou-    zaak heeft Recytyre tot op heden gelijk gekre-
den creëren, of we geen banden uit het buitenland    gen van de rechtbanken. Ondanks de inspannin-
zouden aantrekken, en dergelijke. Dat zijn perti-    gen die door Recytyre geleverd werden, is er geen
nente vragen, me dunkt, maar we zitten wel met     garantie dat er zich geen kinderziektes voordoen
die wetgeving. Het 1-voor-0-principe zou al van     of hebben voorgedaan bij de start van zo’n inza-
toepassing moeten zijn. In de praktijk is dat, alles-  melsysteem.
zins in een aantal containerparken, niet het geval.
Daar worden geen of slechts in zeer beperkte      In het Recytyresysteem moet ieder ophaalpunt in
mate oude banden aanvaard.               België geregistreerd zijn om controle over de in
                            te zamelen hoeveelheden te garanderen. Hierbij
Er werd ook gevraagd hoe het zat met de kos-      wordt vastgesteld dat de ophaalpunten vrij laat de
tendekkende vergoeding van Recytyre aan de       nodige stappen hebben ondernomen om zich te
gemeentelijke intercommunales die banden via de     laten registreren. Er zijn tot op heden bijna 2900
containerparken inzamelen. Ook daar hebben we      ophaalpunten geregistreerd en Recytyre ontvangt
nog geen antwoord op gekregen. Ik zou nog eens     nog dagelijks een 40-tal registraties.
willen aandringen op de antwoorden op die vra-
gen.                          Dit in antwoord op uw eerste twee vragen. We
                            zijn dus op de hoogte. Door de opstart en het feit
De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.    dat er vrij snel aanpassingen moesten gebeuren,
                            zijn er zeker kinderziektes geweest, en bestaan die
Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, col-   mogelijk nog.
lega’s, wat de heer Martens stelt, zal ik nakijken.
Het is jammer dat daarop nog geen antwoor-       U vroeg of er voldoende garanties zijn dat de
den zijn gegeven tijdens de discussie die we toen    Europese doelstellingen worden gehaald. Op
gevoerd hebben. We moeten er dan ook zo snel      advies van de mededingingsautoriteiten heeft
mogelijk op terugkomen en de antwoorden geven.     Recytyre het systeem van ophaling versoepeld.
Mijnheer Martens, u haalt enkele vragen aan die     Garages en bandencentrales die als ophaalpunt
toen ook gesteld zijn, vooral dan wat betreft het    geregistreerd zijn, kunnen vanaf 1 april 2005 vrij
één-voor-nulprincipe.                  contact opnemen met een operator die gehomolo-
                            geerd is volgens de Recytyrenorm en die een over-
Mevrouw Schauvliege, een maand voor de         eenkomst met Recytyre heeft getekend.
geplande start van het systeem werd door Recy-
tyre beslist, na consultatie van de Belgische mede-   Het geregistreerd ophaalpunt heeft dus de vrije
dingingsautoriteiten, af te stappen van het initiële  keuze. Recytyre sluit een overeenkomst af met
systeem van arrondissementele exclusiviteit voor    deze gehomologeerde operatoren. In de overeen-
 -13-                  Vlaams Parlement – C184 – LEE23 – donderdag 21 april 2005

Peeters                        De voorzitter: Het incident is gesloten.

komsten met de operatoren wordt erin voorzien     __________________________________________
dat zij de doelstellingen op individueel niveau
behalen. In deze overeenkomsten zijn sancties
bepaald voor het niet behalen van de doelstel-    Vraag om uitleg van de heer Karlos Callens tot de
lingen, gaande van ingebrekestelling, over finan-   heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare
ciële boetes, tot schorsing van de homologatie    Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over mest-
als ophaler. De operator zal dan niet meer ver-    transport naar Wallonië
goed worden voor verdere ophaalactiviteiten.
Ten opzichte van Recytyre beschikt het Vlaamse    De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uitleg
Gewest over de algemene toezichtbepalingen uit    van de heer Callens tot de heer Peeters, Vlaams
het Afvalstoffendecreet indien de doelstellingen   minister van Openbare Werken, Energie, Leefmi-
niet gehaald worden.                 lieu en Natuur, over mesttransport naar Wallonië.

Ik heb aan de OVAM opdracht gegeven tijdens      De heer Callens heeft het woord.
de opstartfase het Recytyresysteem nauwlettend
op te volgen en mogelijke onregelmatigheden,     De heer Karlos Callens: Mijnheer de voorzitter,
die ook aan mijn kabinet gesignaleerd werden, te   mijnheer de minister, collega’s, de situatie over de
onderzoeken. In principe biedt het systeem vol-    mesttransporteurs is u wellicht bekend en is diver-
doende garanties om de doelstellingen te halen,    se malen aangekaart. Vlaamse transporteurs die
maar indien blijkt dat er aanpassingen of verbe-   mest naar Wallonië uitvoeren, zijn al geregeld met
teringen nodig zijn, zullen die uitgevoerd worden.  het parket in aanraking gekomen. Soms zijn ze op
Het principe van de vrije markt kan leiden tot    heterdaad betrapt. In andere gevallen is hun aan-
marktverschuivingen, maar er moet wel op toege-    varing met het parket het gevolg van een inval bij
zien worden dat hierbij geen wettelijke bepalingen  de regionale Mestbanken.
overtreden worden.
                           De Vlaamse mesttransporteurs vragen, zoals het
De voorzitter: Mevrouw Schauvliege heeft het     mestdecreet voorschrijft, bij de Mestbank mest-
woord.                        afzetdocumenten aan. Zodra de Mestbank de
                           geldigheid van de aanvraag heeft gecontroleerd
Mevrouw Joke Schauvliege: Mijnheer de minister,    en conform heeft verklaard, mag de mest worden
ik dank u voor het antwoord. Ik heb eruit begre-   uitgevoerd. Voorzover ik weet, heeft de Mestbank
pen dat er garanties zijn, of althans een soort    de transporten naar Wallonië nooit geweigerd. De
monitoring waarmee wordt nagegaan of de doel-     Mestbank is immers niet rechtstreeks bevoegd om
stellingen worden gehaald. Zo niet, dan wordt er   een transport naar Wallonië eventueel te verbie-
een boete opgelegd. Het probleem is echter juist   den.
dat de ophalers de banden die in aanmerking
komen voor recyclage, en meer specifiek voor     De Vlaamse transporteurs lopen tegen de lamp
loopvlakvernieuwing, niet ontvangen omdat ze     omdat het Waalse afvalstoffendecreet de invoer
in een alternatief circuit worden verwerkt. Kunt   van mest als een inbreuk op de regelgeving
u dat eens nagaan? Blijkbaar loopt het daar fout,   beschouwt. De Waalse overheid behandelt mest
zodat de ophalers niet in de mogelijkheid zijn de   als afval voor landbouwkundig gebruik. Ik vind
doelstellingen te halen. Intussen betalen we er als  dit op zich vrij vreemd. Voor de Waalse boeren
consumenten allemaal voor. We hebben er dan      betekent mest immers een uitstekende grond-
ook recht op dat het effectief gebeurt. Er moet    verbeteraar. Mest is in dit opzicht allerminst een
dan ook voldoende controle zijn.           afvalproduct.

Minister Kris Peeters: Mevrouw Schauvliege, het    In Wallonië kan enkel door middel van de zoge-
is evident dat het goed moet functioneren. De     naamde derogatie, een ministerieel besluit van
OVAM onderzoekt de onregelmatigheden. Als       de minister van Leefmilieu, in een uitzondering
er bijsturingen nodig zijn, dan zullen we nagaan   worden voorzien. De bestaande regelgeving geldt
welke maatregelen gepast zijn om het alternatief   voor zuivere en bewerkte dierlijke mest en voor
circuit te bannen.                  andere mestsoorten. De Mestbank kent de situa-
 Vlaams Parlement – C184 – LEE23 – donderdag 21 april 2005                    -14-

Callens                        De voorzitter: Mevrouw Rombouts heeft het
                           woord.
tie en moet de Vlaamse transporteurs meedelen
dat ze de Waalse regelgeving moeten naleven.     Mevrouw Tinne Rombouts: Mijnheer de voorzitter,
                           ik zou me graag bij de vraag om uitleg van de heer
Precies op dit punt loopt alles mank. In mijn ogen  Callens aansluiten. De meeste incidenten dateren
vervult de Mestbank haar taak slechts gedeelte-    van 2002. Het is tijd om de nodige duidelijkheid
lijk. De Mestbank heeft de transporteurs een te    te creëren en een oplossing te vinden.
onduidelijk signaal gegeven. Ik besef dat bepaal-
de transporteurs een zekere laksheid kan worden    Tegelijkertijd ben ik bezorgd om de toekomst.
aangewreven. Dit betekent evenwel niet dat ze de   Vlaanderen kampt met een hoge mestdruk. Uit
intentie hebben kwaadwillig op te treden.       verschillende gesprekken blijkt dat Wallonië in
                           zekere mate over ruimte beschikt. Die ruimte
De voormalige ministers Dua en Sannen hebben     kan worden gebruikt om onze mestdruk wat te
in het verleden toenadering tot minister Forêt, de  verlichten. Binnen afzienbare tijd moeten we een
Waalse minister van Leefmilieu, gezocht. Ze heb-   nieuw MAP opstellen. De Vlaamse landbouwers
ben zelfs de intentie geuit dit onderwerp op de    die landbouwgrond in Wallonië hebben gekocht,
agenda van het Overlegcomité te plaatsen. Deze    zouden de mogelijkheid moeten krijgen om hun
mooie woorden zijn evenwel zonder gevolg geble-    grond zelf te bemesten. Voorlopig mogen ze dit
ven. Voormalig minister Sannen heeft me schrif-    niet. Die landbouwers hebben in landbouwgron-
telijk bevestigd van de gerechtelijke stappen op de  den geïnvesteerd. Ze mogen die gronden evenwel
hoogte te zijn. Hij heeft hieraan toegevoegd dat   niet in rekening brengen. Iedereen weet dat een
volgens hem ‘milieukundig in de meeste geval-     landbouwbedrijf niet door een taalgrens wordt
len geen overtredingen zijn gemaakt.’ Aangezien    afgebakend.
Wallonië nog over voldoende plaatsingsruimte
beschikte, kon volgens minister Sannen een gecon-   Mijnheer de minister, ik zou u willen vragen
troleerde export de Vlaamse overschot gedeeltelijk  specifiek aandacht te besteden aan de Vlaamse
opvangen. Aan de andere kant van de taalgrens     landbouwers die in Waalse gronden hebben geïn-
heeft echter steeds een onverbiddelijk ‘njet’ weer-  vesteerd. Ze moeten de mogelijkheid krijgen om
klonken.                       die gronden in rekening te brengen. Beschouwt
                           u mesttransporten van Vlaanderen naar Wallo-
Sinds het aantreden van de huidige minister van    nië als een van de uitgangspunten van het nieuwe
Leefmilieu is nog geen oplossing voor dit pro-    MAP? Acht u dit politiek haalbaar?
bleem uitgewerkt. Aangezien momenteel heel wat
processen lopen, blijft deze problematiek noch-    De heer Frans Wymeersch: Ik zou me willen aan-
tans actueel. Zoals de meeste mensen allicht al    sluiten bij de vragen die mevrouw Rombouts en
weten, gaat het hier om aanzienlijke bedragen.    de heer Callens hebben gesteld.
Indien een aantal transporteurs hoge boetes krij-
gen, dreigen verschillende bedrijven over kop te   Mijnheer Callens, ik stel met genoegen vast dat
gaan en een hele reeks mensen hun baan te ver-    uw fractie mest tegenwoordig ook als een product
liezen.                        op zich beschouwt. In het verleden heeft de toen-
                           malige woordvoerder van de VLD-fractie mest
Mijnheer de minister, hebt u dit onderwerp al met   vaak enkel en alleen als een afvalstof beschouwd.
de Waalse minister van Leefmilieu besproken? Zo    Uw uitspraken vormen op dit vlak een kentering.
ja, wat zijn de resultaten van dit gesprek? Zal er  Ik dank u ervoor dat u het licht hebt gezien.
aan een oplossing worden gewerkt? Is in dit ver-
band al een timing opgesteld? Welke stappen kun-   De heer Karlos Callens: Mijnheer Wymeersch,
nen we ondernemen om de bonafide chauffeurs      u beweert dus dat iemand van de VLD mest als
alsnog van verdere vervolgingen te vrijwaren en    afval heeft bestempeld? Dat geloof ik niet. Ik zou
hun fouten te verschonen? Welke rol speelt de     die woorden toch op papier willen zien.
Mestbank in dit dossier? Heeft de Mestbank haar
opdracht correct uitgevoerd en de transporteurs    De heer Frans Wymeersch: Mijnheer Callens, leest
voldoende gewaarschuwd?                u dan maar eens de verslagen van de laatste com-
 -15-                  Vlaams Parlement – C184 – LEE23 – donderdag 21 april 2005

Wymeersch                       de zaak betreffende de onvoldoende naleving van
                           de Europese nitraatrichtlijn, naar aanleiding van
missiediscussies die ik heb gevoerd met de heer    het rapport van de advocaat-generaal. Pas als er
Denys. Als u die verslagen naleest, zult u perfect  een duidelijk zicht is op de te nemen maatregelen
begrijpen wat ik bedoel. Het verheugt me in elk    die daaruit kunnen voortkomen, zal verder over-
geval dat u mest als een product beschouwt en     legd worden met Wallonië. Dienaangaande zijn er
niet alleen als een afvalstof.            ook contacten tussen mijn kabinet en het kabinet
                           van de minister-president en van minister Lutgen.
De heer Karlos Callens: De heer Denys heeft ooit
gezegd dat mestverwerking een oplossing kan      De VLM-Mestbank heeft in 2002, naar aan-
zijn. Europa kan enkel toelaten dat er subsidies   leiding van de inbeslagname van alle relevante
worden gegeven voor mestverwerking indien die     mestbankgegevens in verband met de transporten
mest ‘afval’ wordt genoemd.              naar Wallonië, aan het advocatenbureau Stibbe
                           de opdracht gegeven om een juridische studie te
De heer Frans Wymeersch: Mijnheer Callens, ik     verrichten naar de wettelijkheid van de Waalse
ben desalniettemin verheugd over de bocht die uw   houding inzake mestinvoer in een ruim federaal
fractie neemt.                    en Europees kader. Deze opdracht werd door de
                           VLM-Mestbank uitbesteed, onder andere om
De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.   de betrokken transporteurs correcte informatie
                           te kunnen verschaffen. Het Waalse gerecht heeft
Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter,    twee denksporen bewandeld in functie van de
dames en heren, de historiek is interessant voor   hoeveelheid getransporteerde dierlijke mest naar
mij. We zullen nog genoeg kansen krijgen om het    Wallonië in 2001.
een en ander te duiden tijdens de bespreking van
het nieuwe MAP. We werken er hard aan en heb-     Transporteurs die minder dan 1.500 ton dierlijke
ben onszelf opgelegd om het nog voor het zomer-    mest hadden vervoerd in 2001, werden door-
reces aan de Vlaamse Regering voor te leggen.     verwezen naar de Waalse administratie Direc-
We hebben nog heel wat werk voor de boeg, want    tion Générale des Resources Naturelles et de
het betreft een heel gevoelig, delicaat en complex  l’Environnement. Die heeft een administratieve
gegeven. Op basis van het regeerakkoord werken    geldboete opgelegd van 1000 frank per ton met
we, rekening houdend met de Europese doelstel-    een maximum van 1.000.000 frank. Een aantal
lingen en de nitraatrichtlijn, aan een transparante  transporteurs hebben deze boete reeds betaald,
en eenvoudige wijziging van het Mestdecreet en    een aantal hebben bezwaar ingediend. De dossiers
het MAP.                       van de transporteurs die meer dan 1500 ton dier-
                           lijke mest hadden getransporteerd, werden door
Ik kan u melden dat er verschillende contacten    de respectieve onderzoeksrechters verder onder-
zijn geweest, ook informele. Ik benadruk dat er    zocht. Tijdens het onderzoek werden zowel de
reeds overleg is geweest tussen minister-presi-    aanbieders als de afnemers verhoord. Tevens heeft
dent Leterme in zijn hoedanigheid van minister    de onderzoeksrechter van Nijvel in het kader van
van Landbouw, en zijn Waalse collega minister     dit onderzoek twee vrachtwagens in beslag geno-
van Landbouw, de heer Lutgen, betreffende de     men. U merkte terecht op, mijnheer Callens,
mestproblematiek tussen Vlaanderen en Wal-      dat dit een ernstige zaak is, niet alleen naar de
lonië. Daaruit is een principiële bereidheid ont-   inhoud, maar ook omwille van de gevolgen voor
staan om op korte termijn de problematiek van     de beklaagden.
de grensboeren te analyseren en indien mogelijk
op te lossen. Om een globale oplossing voor alle   Dit gerechtelijk onderzoek bevindt zich in een
grenstransporten van eindproducten van mestver-    eindfase, zodat we er momenteel in het kader van
werking en/of dierlijke mest tussen Vlaanderen en   de scheiding der machten met enige voorzichtig-
Wallonië te bespreken, wenst Wallonië te wachten   heid moeten mee omspringen. Noch de overheid,
op het arrest van het Europees Hof van Justitie in  noch de administratie is bevoegd om welke stap
 Vlaams Parlement – C184 – LEE23 – donderdag 21 april 2005                     -16-

Peeters                       De voorzitter: Het incident is gesloten.

dan ook te ondernemen zolang het onderzoek      – Het incident wordt gesloten om 16.10 uur.
niet is afgesloten.

Mest wordt in de Waalse wetgeving als afval     _______________________
beschouwd en behoudens derogatie verleend door
de bevoegde overheid, mag Vlaamse mest niet
worden ingevoerd in het Waalse Gewest. In het
verleden nam de Mestbank weliswaar een contro-
letaak op zich in het kader van afspraken tussen
het Vlaamse en Waalse Gewest om een bepaald
Vlaams mestquotum in Wallonië toe te laten.
Eens Wallonië zijn grens sloot, vervielen alle
afspraken. Op dat moment was het ook niet de
taak van de Mestbank om de Waalse wetgeving te
doen naleven. Deze taak behoort tot de exclusieve
bevoegdheid van de Waalse overheid.

De Mestbank heeft de transporteurs bij haar
veelvuldige contacten mondeling op de hoogte
gebracht van de vigerende Waalse wetgeving
waaraan men zich moest houden. Hierbij werd
tevens verwezen naar de bevoegde dienst waartoe
men zich in het Waalse Gewest kon richten.

Voor de grensboeren en zeker voor de landbou-
wers met grond in Wallonië kunnen we vrij snel
tot een vergelijk komen. Voor een algemene oplos-
sing voor de mesttransporten wacht Wallonië de
uitspraak van het Hof van Justitie af. Wat betreft
de gevallen waar de heer Callens naar verwijst,
moeten we het gerechtelijk onderzoek afwachten
vooraleer we verdere stappen kunnen zetten.

De voorzitter: De heer Callens heeft het woord.

De heer Karlos Callens: Mijnheer de minister,
ik dank u voor uw antwoord. Ik blijf hopen dat
dit goed uitdraait voor de betrokkenen en de
Mestbank, zodat deze niet in diskrediet wordt
gebracht.

De voorzitter: Mevrouw Rombouts heeft het
woord.

Mevrouw Tinne Rombouts: Mijnheer de minister,
ik dank u voor uw antwoord. Het verheugt me dat
er tamelijk snel een oplossing komt voor de land-
bouwers met gronden in Wallonië. Ik hoop dat
er na de uitspraak van het Europees hof nog een
kans bestaat dat de andere gronden kunnen wor-
den benut voor de Vlaamse land- en tuinbouw.
HANDELINGEN

De handelingen zijn het woordelijk verslag van de plenaire vergaderingen en van de in openbare commissievergaderingen gehou-
den interpellaties en vragen om uitleg.
Ze worden in twee edities uitgegeven:
–  de eerste, met witte kaft, bevat de handelingen van de plenaire vergaderingen;
–  de tweede, met witte kaft en met bovenaan links de letter C met een chronologisch volgnummer, de ver melding van de
  commissie met het volgnummer van de vergadering per commissie, bevat de handelingen van de in openbare commissie-
  vergaderingen gehouden interpellaties en vragen om uitleg. Per commissie en per vergadering wordt een editie van de
  handelingen uitgegeven.

FIN :  Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
SFIN :  Subcommissie voor Financiën en Begroting
BRU :  Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
BIN :  Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
WON :  Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
BUI :  Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
OND :  Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
CUL :  Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
WEL :  Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
ECO :  Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
SWAP :  Subcommissie voor Wapenhandel
LEE :  Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
SLAN :  Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
OPE :  Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Vlaams Parlement – 1011 Brussel – Tel. 02/552 11 11 – Fax 02/552 11 22

								
To top