Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Umowa sponsoringu

VIEWS: 89 PAGES: 2

									                            Umowa o sponsorowanie


Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy:
                     (data)                         (miejscowość)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z siedzibą w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                 (nazwa sponsora)                                      (adres)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentowaną przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
                                                                    (imię i nazwisko)

zwanym dalej Sponsorem,

a

Towarzystwo Przyjaciół Polańczyka
    (nazwa sponsorowanego)

z siedzibą w        ul. Wiejska 2 38-610 Polańczyk,
           (adres)

reprezentowaną przez :
1. Adam Radwański –Prezes Zarządu
2. Krzysztof Gral – Członek Zarządu . ,
zwanym dalej Sponsorowanym.                                           §1

1.    Sponsorowany oświadcza, że jest organizatorem akcji promocyjnej polegającej na rozwoju i
     promocji turystyki w Polańczyku, Gminie Solina oraz Bieszczadach.

2.    Sponsorowany oświadcza, iż jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w
     Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000378540 oraz realizuje cele pożytku
     publicznego zgodnie ze Statutem Towarzystwa Przyjaciół Polańczyka. Stowarzyszenie posiada
     wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na zorganizowanie imprezy oraz jest uprawniony do
     zawierania umów z osobami trzecimi, związanych z przygotowaniem i realizacją imprezy.

                                           §2

  .

1.    Suma przekazana na w/w cel przez Sponsora to . . . . . . . . . .. zł.
     (słownie)………………………………………………………………………………………………………….

2.    Płatność następować będzie na rachunek Sponsorowanego w                      PBS o/Lesko nr .20 8642 1012 2003
     1211 6377 0001 w terminie 7 dni od daty dostarczenia rachunku.

                                           §3

W zamian za świadczenia Sponsora, o których mowa w § 2, Sponsorowany zobowiązuje się do:

      umieszczenia logo, fotografii lub innego znaku graficznego Sponsora w liczbie 1 szt. wraz z linkiem
     do Jego strony na stronie Sponsorowanego WWW.polanczyk.info.pl w zakładce „Sponsorzy” na
     okres do 31.12.2011
                                           §7
1.  W razie istotnego naruszenia postanowień umowy przez którąkolwiek ze stron, drugiej stronie
   przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

2.  Wypowiedzenie wymaga dla swej skuteczności formy pisemnej.

3.  Przez istotne naruszenie umowy strony rozumieją takie działania lub zaniechania sprzeczne
   z umową, które uniemożliwiają należytą organizację imprezy, mogą negatywnie wpłynąć
   na wizerunek sponsora lub uniemożliwiają dalszą współpracę stron w realizacji celu umowy opartą
   na wzajemnym zaufaniu.

                         §8

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

                         §9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego.

                        § 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
   ....................                      .....................
   W imieniu Sponsorowanego                      W imieniu Sponsora
Tel.kont. Adam Radwański
Adam.adam@onet.eu

								
To top