Rezultati_anket-Frelih-07 by yaofenjin

VIEWS: 20 PAGES: 28

									           Petra FRELIH

 MOŢNOST PRIDELOVANJA
 OREHOV IN LEŠNIKOV NA
   GORENJSKEM
            DIPLOMSKO DELO

          Visokošolski strokovni študij

      Biotehniška fakulteta Ljubljana Agronomija

Mentor: prof. dr. Franc Štampar    Somentorica: dr. Anita Solar

               2007
      NAMEN RAZISKAVE
• Ugotoviti, ali je pridelava orehov in lešnikov na Gorenjskem
 smotrna in moţna glede na lastnosti tal in klimatske razmere
• Analizirati, kakšno je stanje orehov in lesk na tem območju
• Poskušati ugotoviti moţnosti za njihovo pridelovanje
• Proučiti koliko orehov in lešnikov in v kakšni obliki, porabijo
 gorenjska gospodinjstva, kakšen je namen uporabe in ţelje
 potrošnikov glede ponudbe orehov in lešnikov na trgu
             PREGLED OBJAV

Oreh –Juglans regia in leska – Corylus avellana L.

• Klimatske razmere:
 - Oreh - zmerno topla, humidna območja - povprečna srednja
  mesečna T od začetka do konca rastne dobe najmanj 17° C.
 - Leska - povprečna dnevna T v rastni dobi 9 – 14° C.
• Talne razmere:
 - Oreh - globoka strukturna tla - veliko organskih snovi - ustrezen
  zračno – vodni reţim - ph med 6,5 in 8,0.
 - Leska - srednje teţka, peščeno – ilovnata tla s pH 6,0 – 8,0.
• Lega: oreh in leska sta rastlini sonca.
• Vodni reţim: oreh in leska potrebujeta enakomerno preskrbljenost z
  vodo preko cele rastne sezone.
       Slovenski sadni izbor
• Slovenski sadni izbor iz leta 2006 priporoča naslednje sorte in
  selekcije(Godec in sod., 2007) :
• OREH: - seznam A: ´Franquette`, `Elit`, `G - 139´, ´Fernor`,
  `Fernette`, `Lara`
 - seznam B: `Parisienne`, `Hartley`, `Jupiter`, `Ronde de Montignac`,
  `MB – 24`, `Meylannaise`, `Rasna`, `Adams`, `Chandler
• LESKA: - Seznam A: `Istrska dolgoplodna leska`, `Ennis`, `Merveille
  de Bollwiller`, `Tonda di Giffoni`, `Daria`.
 - Seznam B: `Fertile de Coutard`, `Butler`, `Segorbe`, `Tonda gentile
  Romana`, `Corabel`, `Negret`, `Pauetet`, `Gunslebenska leska`,
  `Riccia di Talanico`, `Tonda gentile delle Langhe`, `Halska leska`,
  `Istrska okrogloplodna leska`, `Kriţanec št. 119`, `Lewis`, `Clark`.


- `.
 Pomen oreha in lešnika v prehrani
• Gradbeni elementi oreha so maščobe (62 %), beljakovine (16
 %), ogljikovi hidrati (12 %), celuloza (2,5 %), rudninske snovi,
 vitamini
• Večji del maščob sestavljajo dragocene esencialne
 nenasičene maščobne kisline, ki niţajo raven holesterola v
 krvi in zmanjšujejo moţnost razvoja obolenj oţilja
• Pomembna sestavina orehov in lešnikov ter nekaterih drugih
 oreškov je tudi elagna kislina, ki jo vedno pogosteje omenjajo
 kot snov, ki zmanjšuje moţnost pojava rakavih obolenj
• Lešniki zaradi svoje hranilne celovitosti pomagajo izravnavati
 prehranska pomanjkanja in uravnavajo presnovo
• Orehi in lešniki so poţivilni oreški, ki spodbujajo mišljenje in
 umsko dejavnost
 MATERIAL IN METODE DELA
• Anketni list, ki vsebuje 20 vprašanj, katerih
 tematika se navezuje na ponudbo in potrošnjo
 orehov in lešnikov ter moţnosti trţenja le teh
• Anketa je zajela sto naključno izbranih prebivalk
 ter prebivalcev Gorenjske
• Območja raziskave: mesta Kranj z okolico,
 Radovljico, Bled, Jesenice in Rateče
• Obdelava podatkov s analizo 45 letnih klimatskih
 podatkov, lastnosti tal ter izvedba ankete
• Podatke smo računalniško obdelali in jih
 prikazali v obliki preglednic in grafov.
               REZULTATI
•   Splošni podatki širšega območja Gorenjske:
  - Kranj z okolico obsega 452,8 km2.
  - Upravna enota Radovljica obsega 641 km2.
  - Občini Jesenice in Kranjska gora se razprostirata na skrajnem severozahodu drţave
   in skupaj merita 375 km2.
•   Za Gorenjsko je značilno alpsko podnebje, ki se spreminja glede na lego in
   nadmorsko višino.
•   Povprečna letna temperatura na Brniku za 45 – letno povprečje je 8,9 °C, v rastni
   dobi (april – september) pa znaša 15,3 °C.
•   Povprečna letna temperatura v Lescah za 45 – letno povprečje znaša 8,6 °C,
   povprečna temperatura v rastni dobi pa 15,0 °C.
•   Povprečna letna temperatura v Ratečah za 45 – letno povprečje znaša le 6,4 °C,
   povprečna temperatura v rastni dobi pa 12,5 °C.
•   Padavin na območju Gorenjske ne primanjkuje.
•   Gorenjska pa je tudi območje, kjer je moţnost pojava spomladanskih pozeb precej
   velika.
•   Na Gorenjskem imamo različne tipe tal, v okolici Kranja prevladujejo evtrična rjava tla
   na ledenodobnih nasutinah rek, v okolici Radovljice prevladuje rendzina na
   ledenodobnih nasutinah rek, v zgornji Dolini pa se v večji meri pojavlja rendzina na
   apnencu in dolomitu.
     REZULTATI ANKETE
• Anketiranih je
 bilo 100           Starostna struktura

 naključno
 izbranih        12%         17%
 prebivalk ter                       do 25 let
          19%                   26 - 36 let
 prebivalcev                        37 - 47 let
 Gorenjske.                     24%  48 - 59 let

• In sicer 60 %      28%
                              nad 60 let


 ţensk in 40 %
 moških
 anketirancev.
Status anketirancev

      Status anketirancev
   8%  11%
                 učenec, dijak, študent
17%
                 delavec, uslužbenec
                 kmet
10%               upokojenec
         54%       gospodinja
Poznavanje lupinastega sadja

    Poznavanje vrst lupinastega sadja


        1%
     15%     18%
                      2 vrsti
                      3 vrste
                      4 vrste

    30%                 5 vrst
             36%        7 vrst
Prehranska in zdravilna vrednost
    lupinastega sadja

       Prehranska in zdravilna vrednost lupinastega sadja

                             visoka energijska
                             vrednost
         12%
                             zdravju koristni
                     31%
    13%
                             vsebujejoi veliko
                             vitaminov
    14%                        nič
                30%
                             ni odgovora
Pogostost uţivanja orehov in
     lešnikov
         Pogostost uživanja orehov         5%    11%
   21%                   redno
                       občasno
                       samo ob praznikih
                       ne uživam orehov
              63%
       Pogostost uživanja lešnikov      9%    7%
   13%                  redno
                       občasno
                       samo ob praznikih
                       ne uživam lešnikov
              71%
Namen nakupa orehov in
    lešnikov
                                      Namen nakupa orehov


                           80

                           70
              Delež anketirancev (%)
                           60

                           50

                           40

                           30

                           20

                           10

                           0
                              presna poraba       pecivo    ne kupujem orehov                                     Namen nakupa lešnikov

                   60
  Delež anketirancev (%)
                   50

                   40

                   30

                   20

                   10

                        0
                             presna poraba       pecivo    ne kupujem lešnikov
Povprečna poraba orehov in lešnikov na
   družinskega člana na leto

   Oblika orehov oz.   Poraba na druţinskega
   lešnikov       člana/leto (kg)   Orehi – jedrca          1,38

   Orehi – v luščini        1,21


   Lešniki – jedrca         1,01   Lešniki – v luščini       0,88
Dejavniki odločanja za nakup orehov/
        lešnikov

         Dejavniki odločanja za nakup
   način pridelave
     12%          cena       cena
   poreklo          35%
    21%                    izgled
                         poreklo
            izgled          način pridelave
            32%
Kakšno kakovost orehov oz lešnikov
     navadno kupite?


          Kakovostni razredi


   ni pomembno
     20%
                       I. kakovost
 III. Kakovost
    3%                  II. Kakovost
                I. kakovost  III. Kakovost
  II. Kakovost
                  59%    ni pomembno
     18%
V kakšni obliki kupujete orehe in lešnike?


            Oblika nakupa orehov in lešnikov
          8
  v luščini                                92
   jedrca        0    20    40     60      80  100
        Oblika ponudbe


            4
  mleta jedrca

   narezana     6
   jedrca
                          odstotek
pakirana jedrca                78    v luščini      12


          0      20  40  60  80
  Količina orehov in lešnikov ob
     enkratnem nakupu

Nakup orehov (količina)  Deleţ anketirancev  Nakup lešnikov     Deleţ
             (%)         (količina)       anketirancev
                                    (%)
Jedrca, 2 kg           41      Jedrca, 2 kg         1


Jedrca, 1 kg           14      Jedrca, 1 kg         20


Jedrca, 0,5 kg          20      Jedrca, 0,5 kg        29


Jedrca, 2 kg            6      Jedrca, 0,25 kg       36


Celi orehi, 2 kg          8      Celi lešniki, 2 kg      5

Celi orehi, 1 kg          9      Celi lešniki, 1 kg      6


Celi orehi, 0,25 kg        2      Celi lešniki, 0,25 kg     3
     Orehovi in lešnikovi izdelki

Orehovi/lešnikovi izdelki  Število anketirancev  Deleţ anketirancev (%)


Orehovec                 45           24


Orehovi rogljički             18           9


Orehovo olje                6           3


Orehovi piškoti              35           18


Čokolešnik                13           7


Lešnikova čokolada            52           28


Nič                    21           11
   Kraj nakupa

      Kraj nakupa
35%
         43%   trgovina
             tržnica
             pri pridelovalcu   22%
Mnenje o ponudbi orehov in
 lešnikov na našem trgu
         Mnenje o ponudbi orehov na našem trgu


   60          56

   50
   40
   30                24
   20    15
   10                       5

   0
     zelo dobra  dobra  zadovoljiva  slaba
       Mnenje o ponudbi lešnikov na našem trgu


   60             54
   50
   40
   30                    24
   20     13
                               9
   10
   0
      zelo dobra   dobra    zadovoljiva    slaba
Pomen sonaravnih načinov
     pridelave 24%     25%

          velik
          precejšen
          ne vidim razlik

    51%
Ali bi bili pripravljeni kupiti orehe in lešnike
 slovenskega porekla, pridelane na ekološki ali
      integrirani način, po višji ceni?
    9%
19%               da
                ne
                ne vem, me ne zanima
           72%
 Blagovna znamka   9%
9%
        da
        ne
        ne vem, me ne zanima

     82%
           ZAKLJUČKI
 Ankete so pokazale:
• Da ljudje poznajo oreh in lesko
• Da vedo o prehranski in zdravilni vrednosti lupinarjev povedati malo
• Da kupujejo orehe in lešnike samo občasno in ob praznikih
  predvsem za pecivo
• Povprečna poraba orehovih in lešnikovih jedrc na druţinskega člana
  na leto presega 1 kg
• Največkrat se odločijo za nakup I. kakovosti
• Odločilna dejavnika za nakup sta izgled in cena
• Kupujejo jedrca, najraje v trgovini
• Precejšen pomen dajejo načinu pridelave
• Anketiranci menijo, da bi morali biti orehi in lešniki slovenskega
  porekla označeni s posebno blagovno znamko
•  Gorenjska - pridelava orehov in lešnikov - le deloma primerna.
•  Sadimo lahko le posamezna drevesa
•  Primerna zemljišča so: okolica Kranja, Cerkelj na Gorenjskem, od Nakla
  preko Radovljice do Ţirovnice in širša okolica Bleda.
•  Manj primerna zemljišča: okolica Jesenic in Bohinja
•  Zaradi nizkih temperatur in zelo razgibanega reliefa - gojenje oreha in leske
  ni primerno na skrajnem severu deţele, pod Alpami.
•  Oreh - sadimo predvsem pozno odganjajoče sorte
•  Najprimernejša je sorta 'MB – 24 - brsti med 5. in 10. majem
•  Primerne pa so tudi sorte: 'Elit', 'Franquette', 'Parisienne', 'Fernor',
  'Fernette', 'Meylannaise' in 'Ronde de Montignac
•  Leska - bolj robustne sorte: 'Segorbe', 'Merveille de Bollwiller', 'Istrska
  dolgoplodna leska‘
•  Izogibamo pa se peščenim tlem na posameznih mikrolokacijah

•  Naloga je pokazala, da je interes ljudi za lupinarje precejšen, vendar skoraj
  ni vrta na Gorenjskem, kjer ne bi raslo orehovo drevo.
HVALA ZA POZORNOST

								
To top