Docstoc

POSEBNI PRAVILNIK - DOC

Document Sample
POSEBNI PRAVILNIK - DOC Powered By Docstoc
					1               _____________  8. NAGRADA POREČA 2009.
       AKS ISTRE


    Štiglićeva 28, 52100 Pula
    Telefon: +385 52 540 987
    Fax:   +385 52 542 009
  PRAVILNIK
   BRDSKE
   UTRKE

  "   LIM"
       08.11.2009.
2                                  _____________  8. NAGRADA POREČA 2009.
                     POSEBNI PRAVILNIK
                   "8. NAGRADA POREĈA 2009“

Sadrţaj

I PROGRAM NATJECANJA

II ORGANIZACIJA
    Ĉlanak 1. - Opće odredbe
    Ĉlanak 2. - Organizacijski odbor, tajništvo, sluţbene osobe
    Ĉlanak 3. - Sluţbene oglasne ploĉe

III OPĆI UVJETI
    Ĉlanak 4. - Opće odredbe
    Ĉlanak 5. - Staza
    Ĉlanak 6. - Vozila
    Ĉlanak 7. - Oprema vozila
    Ĉlanak 8. - Zaštitna oprema vozaĉa
    Ĉlanak 9. - Uvjeti za natjecatelje i vozaĉe
    Ĉlanak 10. - Prijave
    Ĉlanak 11. - Startnina
    Ĉlanak 12. - Odgovornost i osiguranje
    Ĉlanak 13. - Izmjene i dopune pravilnika, otkaz natjecanja

IV OBVEZE SUDIONIKA
   Ĉlanak 14. - Startni brojevi
   Ĉlanak 15. - Start
   Ĉlanak 16. - Reklame
   Ĉlanak 17. - Signalne zastavice, ponašanje na stazi

V VERIFIKACIJA I TEHNIĈKI PRIJAM VOZILA
    Ĉlanak 18. - Verifikacija natjecatelja
    Ĉlanak 19. - Tehniĉki prijam vozila

VI NATJECANJE
    Ĉlanak 20. - Start, cilj, mjerenje vremena
    Ĉlanak 21. - Trening
    Ĉlanak 22. - Utrka
    Ĉlanak 23. - Pomoć izvana, zagrijavanje guma

VII ZATVORENO PARKIRALIŠTE I ZAVRŠNI PREGLED
    Ĉlanak 24. - Zatvoreno parkiralište
    Ĉlanak 25. - Završni tehniĉki pregled

VIII REDOSLIJED, PRIGOVORI, APELI
    Ĉlanak 26. - Redoslijed
    Ĉlanak 27. - Prigovori
    Ĉlanak 28. - Apeli

IX NAGRADE, SVEĈANOST DODJELE NAGRADA
   Ĉlanak 29. - Nagrade
   Ĉlanak 30. - Sveĉanost dodjele nagrada

X ZAVRŠNE ODREDBE, POSEBNE NAPOMENE
   Ĉlanak 31. – Povratak sa cilja na start

XI PRILOG
    Skica staze
3                                  _____________  8. NAGRADA POREČA 2009.
I - PROGRAM NATJECANJA
Ĉetvrtak, 05. studenoga 2009.

    do 24.00 sata - Zadnji rok za prijave


Petak, 06. studenoga 2009.

    24.00 sati - Objava liste prijavljenih vozaĉa
Nedjelja, 08. studenoga 2009.

    08.00-09.00 - Verifikacija dokumenata

    08.00-09.00 - Tehniĉki prijam vozila

    09.30    - Objava liste primljenih vozaĉa na natjecanje

    09.30    - I sjednica Sportske komisije

    10.00    - Objava startne liste treninga

    10.15    - Sastanak s vozaĉima

    10.30 - Trening I

    11.30 - Trening II

    12.30 - 2. sjednica Sportske komisije

    13.00 - OBJAVA KONAĈNE STARTNE LISTE UTRKE

    13.15 - Sveĉano otvaranje utrke

    13.30 - Voţnja I

    14.30 - Voţnja II

    15.30 - Voţnja III

    30 minuta po završetku treće voţnje -Objava privremenih rezultata

    16.30 - 3. sjednica Sportske komisije

    17.00 - Sveĉana dodjela nagrada
4                                  _____________  8. NAGRADA POREČA 2009.
II - ORGANIZACIJA
Ĉlanak 1. - Opće odredbe

1.1. Auto i karting savez Istre u suradnji s AMK “Skok racing” iz Brtonigle organizira regionalnu brdsku
automobilistiĉku utrku pod nazivom "8. Nagrada Poreĉa 2009" . Utrka će se odrţati 08. studenoga 2009. g.

1.2. Ovaj Pravilnik odobrio je savez Primorsko goranske ţupanije (ASPGZ) pod brojem _________.

Ĉlanak 2. - Organizacijski odbor, tajništvo, sluţbene osobe

2.1. Organizacijski odbor

Poĉasni

     gosp. Edi Štifanić, Gradonaĉelnik Poreĉa
     g.Ċa Branka Košara, direktorica Hyundai Autokuće Košara
     gosp. Miro Dodić, predsjednik Uprave IKB
     g.Ċa Marina Vidiĉ, ĉlan Uprave IKB
     Rupena Damir

Izvršni

Predsjednik:
   Boris Siljan

Tajnik:
   Toni Cerin

Ĉlanovi:
   Đani Fable
   Danijel Bastijanĉić
   Duilio Boţić
   Donald Milokanović
   Slavko Janko
   Damir Dujmović
   Ivan Hrvatin


2.2. Adresa Tajništva natjecanja

  Do subote, 07.studenoga 2009. od 09.00 do 17.00 sati:

  U nedjelju, 08.11.2009. od 7.00 do 20.00 sati

  URED NATJECANJA, Restoran "FJORD"
           Limski kanal bb, 52 448 Sv. Lovreĉ
           Tel. 052 448 222 , Fax: 052 448 452


2.3 Kontakt osobe :

  - Boris Siljan    Tel. 052 540 987 ili 091 1 21 94 33


2.4. Sluţbene osobe
5                                     _____________  8. NAGRADA POREČA 2009.


  1. 2.4.1. Sportska komisija         - Predsjednik       Milan Brozinić
                         - Ĉlan           Alelsandar Rajkov     S 0022
                         - Ĉlan           Toni Cerin

2. Promatraĉ Regije Zapad                Milan Brozinić


2.4.3. Rukovodstvo natjecanja
    Direktor:                        Mato Šebalj         S-0012
    Zamjenik direktora:                   Ivica Oţbolt        S-0253
    Pomoćnik direktora za osiguranje:            Dragutin Prepušt      N 2106
    Tajnik i Voditelj verifikacije:             Aleksandra Ivić
    Voditelj verifikacije:
    Osoba za odnose s natjecateljima:            Damjan Novak        N-2516
    Osoba za odnose s novinarima:              Bilten
    Rukovoditelj osiguranja:                 ???

    Voditelj Parka vozaĉa, predstarta i zatvorenog parka   Josip Matković       N 0509
    Starter                         Marin Neţić         K 0635
    Voditelj medicinske sluţbe                Bilten
    Voditelj tehniĉkog pregleda               Slavko Peraĉković


Ĉlanak 3. - Sluţbene oglasne ploĉe


3.1. U nedjelju  08.11.2009.  - cjelodnevno    - predstart/park vozaĉa
                          - cilj utrke
                          - Restaurant "FJORD"


III - OPĆI UVJETI

Ĉlanak 4. – Opće odredbe

4.1. Natjecanje se organizira u skladu sa odredbama MeĊunarodnog sportskog pravilnika FIA (ISC),
Pravilinikom Regije zapad s odgovarajućim dodacima za 2009. , Tehniĉkim pravilnikom FIA te Tehniĉkim
pravilnikom HAKS –a s odgovarajućim dodacima za 2009. i ovim Posebnim pravilnikom .

4.2. Potpisom prijave i pristupom na natjecanje natjecatelji i vozaĉi prihvaćaju poštivanje pravila navedenih u
ĉlanku 4.1., te se odriĉu bilo kojeg naknadnog postupka koji nije u skladu sa odredbama MeĊunarodnog
sportskog pravilnika FIA.

4.3. Sve osobe, pravne i fiziĉke, organizatori i sudionici natjecanja, u sluĉaju nepoštivanja navedenih pravila
gube pravo na licencu koju posjeduju.

4.4. Brdska utrka boduje se za:
    Prvenstvo Regije Zapad – brdske auto utrke 2009.

Ĉlanak 5. – Staza

5.1 Natjecanje se odrţava na stazi " LIM " ĉija je ukupna duţina 2.900 metara.
Najmanja širina staze je 5 metara.
Start je na 2 metra nadmorske visine, a cilj na 147 metra nadmorske visine.
6                                 _____________  8. NAGRADA POREČA 2009.


Ĉlanak 6. – Vozila

6.1. Na natjecanju mogu sudjelovati vozila koja su pripremljena u skladu s pripadajućim propisima iz
Dodatka "J" MeĊunarodnog športskog pravilnika FIA-e, Tehniĉkog pravilnika i Dodatka Tehniĉkom pravilniku
za auto športove HAKS-a VAŢEĆIM u 2009. godini.
Prema radnoj zapremini motora, vozila će biti razvrstana u slijedeće klase i grupe:
klasa 1    - do 1400 ccm                   grupa N
klasa 2    - od 1401 ccm–1600 ccm              grupa N
klasa 3    - od 1601 ccm–2000 ccm              grupa N
klasa 4    - preko 2000 ccm                 grupa N
klasa 5    - do 1400 ccm                   grupa A
klasa 6    - od 1401 ccm–1600 ccm              grupa A
klasa 7    - od 1601 ccm- 2000ccm              grupa A
klasa 8    - do 1150 ccm                   grupa H
klasa 9    - od 1151ccm–1400 ccm               grupa H
klasa 10    - od 1401– 1600 ccm                grupa H
klasa 11    - od 1601 ccm – 2000 ccm             grupa H
klasa 12    - preko 2000 ccm                 grupa H
klasa kup   - do 1100 ccm

Napomena: odobrava se nastup od organizatora klase : klasa H 15 - preko 2000 ccm koje se ne
ubrajaju u bodovni sustav, već će organizator najboljima dodijeliti pokale.

Ĉlanak 7. - Oprema vozila

7.1. Sigurnosna oprema svih vozila mora odgovarati propisima pravilnika te dodatka Regije zapad za 2009
g..

7.2. Vozilima s nedostatnom sigurnosnom opremom ili opremom koja ne zadovoljava propise, neće se
dopustiti sudjelovanje na utrci, ili će ih se iskljuĉiti s natjecanja.

7.3. Dopuštena je upotreba goriva u skladu s odredbama Dodatka "J" MeĊunarodnog sportskog pravilnika
FIA.

Ĉlanak 8. - Zaštitna oprema vozaĉa

8.1. Za vrijeme treninga i utrke vozaĉi u vozilu moraju obavezno koristiti sigurnosne pojaseve i zaštitne
kacige sa isteklom homologacijom.
8.2. Vozaĉi obavezno moraju biti odjeveni u homologirane vatrootporne kombinezone dugih rukava,
(ukljuĉujući zaštitnu obuću, donje rublje, podkapu i rukavice), sa isteklom homologacijom.
Ĉlanak 9. - Uvjeti za natjecatelje i vozaĉe

9.1. Na ovom natjecanju moţe nastupiti svaka fiziĉka ili pravna osoba koja posjeduje odgovarajuću
natjecateljsku licencu za 2009. godinu, vaţeću vozaĉku licencu i vaţeći lijeĉniĉki karton.

Ukoliko vozaĉi ne posjeduju gore opisano, moguć je nastup jedino van konkurencije natjecanja, a prema
odluci sportske komisije na prijedlog organizatora (preporuka – Promotivna voţnja).

Ĉlanak 10. – Prijave
10.1. Prijave za ovo natjecanje podnose se na odgovarajućem obrascu u skladu s ovim Pravilnikom na
adresu:
                      AKS ISTRE


                  Štiglićeva 28, 52100 Pula
                  Telefon: +385 52 540 987
                  Fax:   +385 52 542 009
7                                   _____________  8. NAGRADA POREČA 2009.
  POSLJEDNJI ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA JE ĈETVRTAK 05.11.2009. DO 24.00 SATA.Prijave dostavljene telefonski, faxom ili e-mailom obavezno moraju biti u originalu dostupne Organizatoru
najkasnije do 08.11.2009. do poĉetka rada verifikacije, u protivnom neće biti uvršteni u Listu prijava.

10.2. Broj sudionika natjecanja nije ograniĉen .

10.3. Nakon zakljuĉenja prispjelih prijava, zamjena natjecateljskog vozila moţe se izvršiti samo pod uvjetom
da novoprijavljeno vozilo pripada istoj grupi automobila kao i ranije prijavljeno .

10.4. Nakon zakljuĉenja prijava, nije moguća zamjena vozaĉa. Zamjena vozaĉa propisana je ĉlankom 121.
ISC MeĊunarodnog sportskog pravilnika.

10.5. Nije dopušten dvostruki start (jedan vozaĉ dva vozila ili dva vozaĉa s jednim vozilom .

10.6. Organizacijski odbor organizatora zadrţava pravo odbijanja prijave i za svoju odluku nije duţan dati
bilo kakvo obrazloţenje (Ĉlanak 74. MeĊunarodnog sportskog pravilnika FIA).

Ĉlanak 11. – Startnina

11.1. Startnina po prijavljenom vozaĉu s neobaveznom reklamom (ĉlanak 16.2.) iznosi :
    - 400,00 kn
   Startnina bez neobavezne reklame organizatora iznosi:
    - 800,00 kn

                 Uplata startnine obavlja se na ţiro raĉun:
                      2402006-1100128726
                   Erste & Steiermarkische Bank

11.2. Uplaćena startnina obuhvaća premije osiguranja natjecateljima i vozaĉima od graĊanske odgovornosti
prema trećim licima za vrijeme natjecanja .
11.3. Startnina će biti vraćena u cjelosti, ako prijava nije prihvaćena ili je natjecanje otkazano.

Ĉlanak 12. - Odgovornost i osiguranje

12.1. Svaki vozaĉ i natjecatelj nastupa na osobnu odgovornost. Organizator ne prihvaća bilo kakvu
odgovornost vozaĉima za povrede osoba i štete na imovini drugih vozaĉa, natjecatelja, mehaniĉara i trećih
lica. Svaki natjecatelj/vozaĉ odgovoran je za sva osobna osiguranja.

12.2. U suglasnosti sa pravilima Organizator će zakljuĉiti policu osiguranja za graĊansku odgovornost prema
trećim osobama.

12.3. GraĊanska odgovornost pokrivena osiguranjem organizatora postoji za vrijeme trajanja cijelog
natjecanja - treninga i utrke, puta od servisnog i zatvorenog pakirališta do staze i nazad.

12.4. Svaki natjecatelj/vozaĉ sudjelovanjem u natjecanju odriĉe se svih prava za naknadom vezano za
nezgode koje bi se mogle dogoditi natjecatelju/vozaĉu ili njihovim mehaniĉarima tijekom treninga ili utrke, ili
za vrijeme puta od parka vozaĉa do staze i nazad. Ovo odricanje odnosi se na FIA, HAKS, AKSI, AMK
"Skok Racing", sve sluţbene osobe i druge natjecatelje/vozaĉe ili njihove mehaniĉare.

Ĉlanak 13. - Izmjene i dopune pravilnika, otkaz natjecanja

13.1. Organizator zadrţava pravo dopune ovog Pravilnika, odnosno davanje dodatnih uvjeta i uputa, koje će
biti njegov sastavni dio. Organizator takoĊer zadrţava pravo otkazivanja ili prekida natjecanja radi
nedovoljnog broja sudionika, više sile ili nepredviĊenih dogaĊaja, a da za to nije duţan bilo kome
nadoknaditi troškove.
8                                    _____________  8. NAGRADA POREČA 2009.
13.2. Sudionici će o bilo kakvim izmjenama i dopunskim uvjetima biti obaviješteni na najbrţi mogući naĉin
putem sluţbenih biltena na sluţbenim oglasnim ploĉama (Ĉlanak 3.).

13.3. O svim sluĉajevima koji nisu predviĊeni ovim Pravilnikom odluĉiti će Sportska komisija.
IV - OBVEZE SUDIONIKA


Ĉlanak 14. - Startni brojevi

14.1. Organizator neće sudionicima osigurati startne brojeve , već su iste vozaĉi obvezni sami pripremiti
   Startni broj za vrijeme natjecanja mora biti postavljen s obje strane vozila (prednji kraj na formulama).
   Vozilima bez ovako postavljenih startnih brojeva neće biti dopušten start.

14.2. Za dodjelu startnih brojeva odgovoran je organizator natjecanja.

14.3. Po završteku natjecanja, a prije napuštanja parka vozaĉa ili zatvorenog parkirališta i izlaska vozila u
javni promet, vozaĉi su duţni s vozila ukloniti startne brojeve.

14.4. Svaki vozaĉ će dobiti po jednu oznaku za servisno vozilo. U Park vozaĉa će biti moguće ući samo s
natjecateljskim vozilom i jednim servisnim vozilom i to od nedjelje, 08.11.2009. u 07.00 sati. Ukoliko su
potrebe vozaĉa veće ili je servisno vozilo većih dimenzija ( kamion,autobus i sl.) vozaĉ treba unaprijed
kontaktirati organizatora.

Ĉlanak 15. – Start

15.1. Vozaĉi su duţni najkasnije 1 (jedan) sat prije starta staviti se na raspolaganje direktoru natjecanja.
Vozaĉi sami snose posljedice proistekle iz njihovog neznanja vezano za uvjete ili izmjene satnice, a koje
mogu biti donijete i objavljene na sluţbenim oglasnim ploĉama prije starta.

15.2. Vozaĉi su duţni biti na svojim startnim mjestima najkasnije 10 minuta prije svog startnog vremena. Iz
natjecanja će biti iskljuĉen svaki vozaĉ koji se ne javi na start u za njega predviĊeno vrijeme.

Ĉlanak 16. – Reklame

16.1 OBVEZNE REKLAME - NALJEPNICE ORGANIZATORA NIJE MOGUĆE ODBITI . TOĈAN
RASPORED I NAZIVLJE REKLAMNIH PORUKA OBJAVIT ĆE SE U BILTENU br. 1.

16.2 NEOBVEZNE REKLAME - NALJEPNICE ORGANIZATORA MOGU SE ODBITI UZ OBVEZU
PLAĆANJA DVOSTRUKE STARTNINE . TOĈAN RASPORED I NAZIVLJE NEOBVEZNIH REKLAMNIH
PORUKA OBJAVIT ĆE SE U BILTENU br. 1.

16.3. Na vozilima mogu biti istaknuti reklamni natpisi uz uvjet:
   - da su u skladu s propisima FIA
   - da nisu uvredljivi

16.4.Nije dopušteno isticanje reklamnih natpisa na ostakljenim boĉnim dijelovima vozila.

Ĉlanak 17. - Signalne zastavice, ponašanje na stazi

17.1. Tijekom odrţavanja treninga i utrke koristiti će se slijedeće signalne zastavice:
     - crvena, obavezno trenutno zaustavljanje
     - ţuta, opasnost - zabranjeno pretjecanje
     - ţuta s okomitim crvenim crtama, klizava staza
     - plava, najava pretjecanja
     - crno-bijela kockasta, kraj treninga/utrke

   Prema naĉinu korištenja signalizira se:
    - zastavica miruje, upozorenje na opasnost
    - mahanje zastavicom, neposredna opasnost, priprema za zaustavljanje
    - udvojene zastavice, vrlo velika opasnost
9                                   _____________  8. NAGRADA POREČA 2009.


17.2. Najstroţe je zabranjeno u toku treninga i utrke vozilom se kretati u suprotnom ili popreĉnom smjeru od
predviĊenog, osim ako to narede suci ili direktor utrke. Svako kršenje ovog pravila biti će kaţnjeno
iskljuĉenjem uz mogućnost dodatnih sankcija i obavijest matiĉnom ASN-u o tom sluĉaju.
17.3. Ako vozaĉ prekine trening ili utrku radi mehaniĉkog kvara ili nekih drugih razloga, svoje vozilo mora
odmah ukloniti sa staze, napustiti ga i postupiti po nareĊenju sudaca.

 SASTANAK S VOZAĈIMA OBVEZAN JE ZA SVE SUDIONIKE NATJECANJA , A ISTI ĆE SE ODRŢATI
  DANA 08.11.2009. GODINE S POĈETKOM U 10.30 SATI U LIMSKOM KANALU. NEDOLAZAK
  POVLAĈI NOVĈANU KAZNU U IZNOSU OD 200,00 KUNA.(plaćanje prema vaţećim pravilima)


V - VERIFIKACIJA I TEHNIĈKI PRIJAM VOZILA

Ĉlanak 18. - Verifikacija natjecatelja

18.1. Verifikacija će se obaviti u Restoranu "Fjord" u NEDJELJU , 08.11.2009. godine od 08.00 do 09.00
sati.

18.2. Na verifikaciji se svi sudionici moraju prijaviti osobno.

18.3. Prilikom verifikacije, obavezno je predoĉiti:
 - natjecateljsku licencu
 - vaţeću vozaĉku licencu
 - vaţeći lijeĉniĉki karton (ne stariji od 6 mjeseci)
 - potvrdu o uplaćenoj startnini


Ĉlanak 19. - Tehniĉki prijam vozila

19.1. Tehniĉki prijam vozila obaviti će se u šatoru na parkiralištu izmeĊu Restorana "Fjord" i „Viking“ u
nedjelju, 08.11.2009. godine od 08.00 do 09.00 sati prema rasporedu iz programa natjecanja.

19.2. Tijekom odvijanja tehniĉkog prijama svaki vozaĉ duţan je biti uz svoje vozilo.

19.3. Na zahtjev Tehniĉke komisije organizatora vozaĉ je duţan pokazati homologaciju vozila, u protivnom
prijam moţe biti odbijen. Potrebno je predoĉiti i Knjiţicu natjecateljskog vozila (KNV).

19.4. Diskreciono je pravo organizatora odbiti tehniĉki prijam natjecateljima koji se na njega ne prijave u
predviĊenom vremenu. MeĊutim, organizator moţe odluĉiti da se obavi naknadni prijam ako
natjecatelj/vozaĉ zakašnjenje opravda višom silom, ali uz plaćanje posebne pristojbe od 150,00 kuna.

19.5. Obavljen tehniĉki prijam nije potvrda da vozilo odgovara vaţećim pravilima.

19.6. Po obavljenom redovitom tehniĉkom prijamu organizator će izdati i objaviti listu primljenih vozaĉa na
natjecanje (vozaĉi koji su opravdali svoje zakašnjenje organizator će uvrstiti na listu primljenih vozaĉa i
privremenu startnu listu treninga s oznakom pored imena – zvijezdica).


 KAŠNJENJE NA TEHNIĈKI PREGLED I VERIFIKACIJU DO 30 minuta NAPLAĆUJE SE U IZNOSU OD
     150,00 Kn , DOK SE KAŠNJENJE OD 60 minuta I VIŠE NAPLAĆUJE 300,00 Kn.
  U SLUĈAJU POTREBE ORGANIZATOR ĆE ORGANIZIRATI NAKNADNI TEHNIĈKI PREGLED I
 VERIFIKACIJU ZA OPRAVDANO ZAKAŠNJELE VOZAĈE UZ NAPOMENU KAKO SU ISTI DUŢNI ZA
      OBAVLJANJE TEHNIĈKOG PRIJAMA I VERIFIKACIJE PLATITI 300,00 Kn.


VI – NATJECANJE

Ĉlanak 20. - Start, cilj, mjerenje vremena

20.1. Start je iz mjesta, s ukljuĉenim motorom. Sportska komisija i direktor natjecanja mogu, zavisno od
nastalih okolnosti izmijeniti pravila startanja.
1                                    _____________  8. NAGRADA POREČA 2009.
0

20.2. Niti jedno vozilo ne moţe startati po redoslijedu izvan svoje grupe, osim ako mu to dozvoli direktor
natjecanja uz odobrenje bar dva ĉlana Sportske komisije.

20.3. Vozilo koje je kretanjem pokrenulo mjerni ureĊaj, smatra se da je startalo i neće mu biti dopušten
ponovni start.

20.4. Svako odbijanje starta biti će kaţnjeno iskljuĉenjem , a zakašnjenje na start moţe se kazniti novĉanom
kaznom .

20.5. Cilj je leteći. Trening/utrka je završena kada vozilo prijeĊe crtu cilja. Nakon toga obavezno je drastiĉno
smanjiti brzinu.

20.6. Mjerenje vremena obavljati će mjerna sluţba DELTA TIMING (broj licence 01/09) s elektronskim
mjernim ureĊajima "TAG HEUER" , s toĉnošću od 1/1000 sekunde.

20.7. Elektronsku obradu podataka obavljati će obraĉunska sluţba DELTA TIMING (broj licence 02/09) s
odgovarajućom raĉunalnom opremom.

20.8. Vozaĉi od parka vozaĉa do startne linije odlaze u organiziranoj koloni i zaustavljaju se ispred
predstartnog prostora. U predstartni prostor vozaĉi smiju ući samo po pozivu ovlaštene osobe organizatora.
U predstartni prostor mogu, osim vozaĉa ulaziti samo mehaniĉari sa odgovarajućom indentifikacijskom
oznakom.

20.9. Start treninga i voţnje zapoĉinje paljenjem semafora. Pali se crveno svjetlo na 5 sekunda prije starta.
Sam start oznaĉava se zelenim svijetlom, a crveno se istovremeno gasi. Nakon prolaska ciljem vozaĉ mora
drastiĉno smanjiti brzinu, te nastaviti voţnju desnom stranom ceste slijedeći upute sudaca.Vozaĉ mora
poštivati upute sudaca i ponašati se u skladu s pravilima . Vozaĉ se ne smije zaustaviti i okrenuti prije za to
oznaĉenog mjesta. Svako nepoštivanje ovog pravila moţe se kazniti iskljuĉenjem s natjecanja.

20.10. Povratak vozila sa cilja prema startu, odnosno PARC FERME-u nakon završetka druge voţnje, vodi
organizator sluţbenim vozilom. Tokom povratka vozaĉi moraju poštivati sigurnosnu udaljenost izmeĊu vozila
i biti vezani, a u automobilu ne smiju imati nikoga. Vozaĉi u otvorenim automobilima moraju nositi
kacigu. Strogo je zabranjeno svako pretjecanje i zaustavljanje. Oštećeni ali pokretni automobili smiju se
vratiti samo u zajedniĉkoj koloni sa ostalim automobilima. Nepokretni automobili se uklanjaju sa staze na
sigurnu udaljenost i vraćaju u park vozaĉa nakon utrke, osim ako direktor utrke ne odluĉi drukĉije.

Ĉlanak 21. – Trening

21.1. Najstroţe je zabranjeno trenirati s natjecateljskim vozilima izvan predviĊene satnice sluţbenih
treninga.

21.2. Sluţbeni treninzi odrţati će se u nedjelju 08.11.2009. godine prema detaljnom rasporedu organizatora.

21.3. Na treninzima mogu sudjelovati samo vozila koja su prošla tehniĉki prijam.

21.4. Na utrci mogu nastupiti vozaĉi koji su u potpunosti odvozili i završili jedan od sluţbenih treninga. O
posebnim sluĉajevima odluĉiti će Sportska komisija.

21.5. Vozaĉi na treningu startaju prema startnoj listi treninga (prema startnim brojevima) u razmaku od 30 –
60 sekundi s razmakom izmeĊu grupa od 1 minute. Konaĉnu odluku o razmaku starta donosi Sportska
komisija.


Ĉlanak 22. – Utrka

22.1. Utrka će se odrţati u nedjelju, 08.11.2009. godine, prema detaljnom rasporedu organizatora.

22.2. Utrka se sastoji od 3 (tri) voţnje, vremena kojih se zbrajaju za redoslijed.
1                                       _____________  8. NAGRADA POREČA 2009.
1
22.3. Vozaĉi na utrci startaju prema startnoj listi utrke (prema startnim brojevima) u razmaku od 30 – 60
sekundi s razmakom izmeĊu grupa od 1 minute. Konaĉnu odluku o razmaku starta donosi sportska komisija.

22.4. Vozaĉ mora brţem vozilu omogućiti pretjecanje.Ĉlanak 23. – Pomoć izvana , zagrijavanje guma

23.1. Bilo kakvo pomaganje natjecateljima u toku voţnje moţe biti odlukom sportske komisije kaţnjeno
iskljuĉenjem.

23.2. Vozilo koje se zaustavi u toku utrke, radi kvara ili oštećenja, vuĉna sluţba će ukoliniti samo po nalogu
direktora utrke.

23.3. O eventualno nejasnim sluĉajevima, konaĉnu odluku donosi Sportska komisija.

Zagrijavanje guma u parku vozaĉa ili predstartnom prostoru prije izlaska na svako sluţbeno
mjerenje vremena nije dozvoljeno (treninzi i utrka).


VII – ZATVORENO PARKIRALIŠTE, ZAVRŠNI PREGLED


Ĉlanak 24.- Zatvoreno parkiralište

24.1. Na završetku natjecanja pravila zatvorenog parkirališta vrijede od ciljne crte do ulaska u zatvoreno
parkiralište.

24.2. Na završetku natjecanja sva vozila koja su prošla ciljem moraju ostati u zatvorenom parkiralištu do
odluke direktora o raspuštanju zatvorenog parkirališta, a na temelju odobrenja Sportske komisije.
Pravila zatvorenog parkirališta ne prestaju vrijediti istekom vremena za ulaganje prigovora.

24.3. Zatvoreno parkiralište na kraju natjecanja nalaziti će se u parku vozaĉa u posebno organiziranom
prostoru gdje će se obaviti i završni pregled vozila.


Ĉlanak 25. – Završni tehniĉki pregled

25.1. Bilo koje vozilo moţe se pregledati u toku odrţavanja natjecanja, a posebno nakon završene utrke.

25.2. Na zahtjev Sportske komisije, ili temeljem uloţenog prigovora svako vozilo moţe se podvrgnuti
cjelovitom pregledu, uz mogućnost rasklapanja pojednih sklopova.

25.3. Posebni pregled temeljem Ĉlanka 25.2. obaviti će se u garaţi koju će organizator odrediti Biltenom 1.

VIII – REDOSLIJED, PRIGOVORI, APELI

Ĉlanak 26. – Redoslijed

26.1. Redoslijed na utrci ostvariri će svi koji su završili sve tri voţnje.

26.2. U sluĉaju da dva ili više vozaĉa u sve tri voţnje ostvare isti rezultat bolje plasirani bit će vozaĉ koji je
ostvario bolji rezultat u prvoj od voţnji.

26.3. Na kraju natjecanja objavit će se slijedeći rezultati:
        - Prvenstvo Regije Zapad, prema Pravilniku za to prvenstvo.Ĉlanak 27.- Prigovori
1                                     _____________  8. NAGRADA POREČA 2009.
2

27.1. Prigovori na odvijanje natjecanja i objavljene rezultate ulaţu se u skladu s odredbama MeĊunarodnog
sportskog pravilnika FIA (ISC) za 2009. godinu.

27.2. Prigovori na rad Tehniĉke i Verifikacijske komisije podnose se najkasnije 120 minuta po završetku
rada Verifikacijske i Tehniĉke komisije.

27.2.1. Prigovori na rezultate i nepravilnosti na treningu podnose se 30 minuta nakon objave rezulata
treninga.

27.2.2. Prigovori na tijek odvijanja utrke, podnose se 30 minuta po objavi privremenih rezultata utrke.

27.2.3. Prigovori na privremene rezulate natjecanja (Ĉlanak 174d-ISC) mogu se uloţiti u roku od 30 minuta
po objavi privremenih rezultata na sluţbenoj oglasnoj ploĉi.

27.3. Jamĉevina uz uloţeni prigovor iznosi 400,00 kn i to za prigovore 27.2. do 27.2.3.

27.4. Zajedniĉki prigovori (na više vozaĉa ili vozila) kao i prigovori na izmjerena vremena te prigovori na
odluke sudaca ĉinjenica-neće se razmatrati.
Odluke glavnog suca zavoja - suca ĉinjenica moţe promjeniti Sportska komisija uz korištenje video ili
elektroniĉkog zapisa.

27.5. Prigovori na tehniĉku ispravnost vozila podnose se najkasnije 30 minuta po objavi privremenih
rezultata:
     - Prigovor koji je moguće riješiti vizuelnim pregledom - jamĉevina iznosi 400,00 kuna.
     - Za prigovor koji zahtjeva detaljni pregled pojedinih dijelova vozila jamĉevina iznosi 4.000,00 kn i
dodatnu jamĉevinu (ĉek) za pokriće troškova pregleda, ĉiju visinu odreĊuje Sportska komisija u konzultaciji
sa voditeljem Tehniĉke komisije organizatora. U sluĉaju opravdanosti prigovora uplaćena jamĉevina se u
cijelosti vraća podnositelju, a nastali troškovi padaju na teret natjecatelja na ĉije vozilo je bio uloţen prigovor.

27.6 Pravo na prigovor ima samo natjecatelj koji je u natjecanju uredno sudjelovao ili osoba koju je
natjecatelj opunomoćio sa originalnim dokumentom.
     U sluĉaju rješavanja prigovora kojim se zahtjeva detaljni pregled vozila, uplaćena jamĉevina moraju
pokriti troškove pregleda. Jamĉevina se prilaţe prilikom ulaganja prigovora.

Ĉlanak 28. – Apel

28.1. Apeli na odluke Sportske komisije ulaţu se u skladu sa odredbama MeĊunarodnog sportskog
pravilnika FIA (ISC).

28.2. Pristojba uz apel iznosi 5.000,00 kn kojeg prima tajnik natjecanja na samom natjecanju te se isti
uplaćuje na raĉun Hrvatskog auto i karting saveza (HAKS).

IX - NAGRADE, SVEĈANOST DODJELE NAGRADA


Ĉlanak 29. – Nagrade

29.1. Organizator će po završetku natjecanja dodijeliti slijedeće nagrade:
 1. Ukupni redoslijed:
   - 1. do 3. mjesto – pokal
 2. Sve klase (1-12):
   - 1. do 3. mjesto – pokal
 3. Kup 1.1:
   - 1. do 3. mjesto – pokal

  4. Klubovi :
    - 1 do 3 mjesto - pokal
1                                    _____________  8. NAGRADA POREČA 2009.
3
29.2. Poĉasne nagrade koje natjecatelji i/ili vozaĉi ne podignu u roku od mjesec dana po završetku
natjecanja postaju vlasništvom organizatora. Poĉasne nagrade se ne šalju, njih se mora osobno podići.


Ĉlanak 30. - Sveĉanost dodjele nagrada

30.1. Prisustvovanje sveĉanosti dodjele nagrada osobna je moralna obveza svih sudionika natjecanja.
30.2. Sveĉanost dodjele nagrada odrţati će se u nedjelju 08.11.2009. godine u 17.00 sati u sklopu
Restorana "Fjord" .X ZAVRŠNE ODREDBE, POSEBNE NAPOMENE


Ĉlanak 31. – Povratak sa cilja na start i ulazak u zatvoreno parkiralište

31.1. Pri povratku sa cilja na start u organiziranoj koloni nakon svake od voţnji (trening ili utrka) kao i voţnja
sa cilja u prostor zatvorenog parkirališta obvezuje vozaĉe svih Grupa na uporabu sigurnosnih pojaseva, a
ujedno im se zabranjuje prijem bilo koje osobe u / ili na natjecateljski automobil. Vozaĉi vozila bez krova pri
povratku sa cilja moraju nositi i kacigu.
O utvrĊenim ĉinjenicama u svezi prije navedenog odluku donosi Sportska komisija natjecanja, a ista moţe
biti novĉana ili iskljuĉenje s natjecanja.Pazin, 23.10.2009.


AKSI                                        DIREKTOR UTRKE:
Boris Siljan, Predsjednik                               Mato Šebalj


Pravilnik je pregledao i odobrio njegovu primjenu zamjenik povjerenika Regije Zapad za brdske auto utrke
Milan BrozinićPravilnik je pregledao i odobrio njegovu primjenu Auto savez Primorsko goranske ţupanije (ASPGZ)
dana________ pod brojem:_____________.


                                       TAJNIK REGIJE ZAPAD :
                                         Arsen Ulĉar v.r.
   ZAMJENIK POVJERENIKA REGIJE ZAPAD ZA
    AUTO UTRKE NA BRDSKIM STAZAMA:
         Milan Brozinić

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:8/26/2011
language:Croatian
pages:13