PLENUM EKIPA IZ by niusheng11

VIEWS: 3 PAGES: 4

									             ZAPISNIK SA PLENUMA EKIPA
    «SLAVONSKE LIGE AMATERA STOLNOG TENISA – SLAVONSKI BROD»
      održanog u Mjesnom domu Mali Pariz, 23. kolovoza 2008. u 18,00 sati


Nazočni članovi Predsjedništva ; - Krešimir Štetić, Goran Tonkić, Tihomir Sigurnjak, Franjo
Lemaić, Josip Ĉanić

Nazočni predstavnici ekipa ;
- Miroslav Jurković, Robert Klobuĉar, Mladen Beraković, Tihomir Sigurnjak, Josip Ĉanić, Darko
Arbanas, Vinko Martić, Dalibor Jurković, Vjekoslav Markovĉić, Mato Reĉić, Ivica Ĉukić, Nenad
Tambur, Slobodan Milić, Miljenko Šef, Vinko Hanĉić, Stjepan Hinek, Mijat Kneţević, Nenad Lemaić


RASPRAVA I ZAKLJUČCI PO DNEVNOM REDU ;

1.   Otvaranje plenuma, utvrĎivanje nazočnih predstavnika ekipa i utvrĎivanje dnevnog reda
   - Nazoĉni su predstavnici 18 od ukupno 20 ekipa, te su sve donesene odluke Plenuma pravno
    valjane.
   - Predsjednik Krešimir Štetić je potom predloţio Dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

2.   Izvješće o radu i rezultatima natjecanja u Ligama SLAST, u pojedinačnom prvenstvu i
    Ljetnom kupu SLAST-a
    - Izvješće je podnio predsjednik Lige.
    - U sezoni 2007. / 2008. odigrana su natjecanja u dvije lige sa po 8 ekipa, uz sudjelovanje
      100-tinjak igrača.
    - Odigran je niz vrlo kvalitetnih, izjednaĉenih i zanimljivih susreta u dvije lige u kojoj su
      prvaci bili ;
      1. Liga – prva Deri brko, druga Brod, a treća Izgradnja. Iz 1. lige ne ispada nitko nego se
        temeljem odluke sa prošlogodišnjeg Plenuma 1. Liga popunjava sa još 2 prvoplasirane
        ekipe iz 2. Lige Slast-a, a to su ekipe Lutalice i ekipa Kamen-gradnje,
      2. Liga – Prvak Lutalice i drugi Kamen-gradnja odlaze u 1. Ligu. Treća je bila ekipa Imia
        1, uz napomenu da iz ove Lige ne ispada nitko nego se liga popunjava sa 4 novo
        prijavljene ekipe do broja 10. Novi ĉlanovi lige trebaju postati ekipe Velebit osiguranje,
        Auto dom Vidaković, Poštari i Posavac iz Rušćice.
    - U lipnju je odigrano Pojedinačno prvenstvo Lige SLAST 2008. u dvije starosne
      kategorije, a na kojem je sudjelovalo ukupno 35 igraĉa SLAST-a.
    - Prvak u pojedinačnoj konkurenciji do 45 godina starosti je bio Ţupan Robert, drugo
      mjesto je zauzeo Klobuĉar Robert, dok su treće mjesto dijelili Beraković Mladen i Jurković
      Miroslav.
    - Prvak u pojedinačnoj konkurenciji iznad 45 godina starosti je bio Bašić Goran, drugo
      mjesto je zauzeo Lemaić Franjo, dok su treće mjesto dijelili Babler Nenad i Ahmetović
      Esad.
    - U jedinstvenoj igri parova prvi je bio par Klobuĉar-Zorić, drugi su bili Jurković M.-
      Beraković, a treće mjesto su dijelili parovi Tonkić-Babler i Martić-Bagarić.
      Prva 4 pojedinca u pojedinaĉnim kategorijama su nagraĊena peharima, a prva ĉetiri para
      nagraĊena su sa medaljama.
    - Predstavnici Lige SLAST su sudjelovali na Prvenstvu Slavonije i Prvenstvu Hrvatske
      za rekreativce gdje su osvojili brojne medalje i pehare – ukupno 17.
     Svi rezultati su se redovito tijekom sezone obraĊivali i objavljivali na web stranicama STK
    Brod, te su bili izraĊeni Bilteni koji su se mogli podići kod predsjednika Lige.
    - Izvješće je nakon kratke rasprave jednoglasno prihvaćeno.
3.  Financijsko izvješće za sezonu 2007./2008. i njegovo usvajanje
   - Financijsko izvješće je podnio predsjednik Lige.
   - Od ekipne prijavnine u rujnu 2007. je prikupljeno 4.800,00 kuna ( od 16 ekipa ).
   - Ova sredstva su utrošena prema priloţenom pismenom izvješću.
   - Od prijavnine za pojedinaĉno prvenstvo je prikupljeno 850 kuna, od ĉega je plaćena
    naknada od 400,00 kuna domaćinu turnira – STK Brod. Preostala sredstva su u blagajni
    Lige SLAST ( ukupno 600 kuna u blagajni ). Iz blagajne je utrošeno 350 kuna za kupovinu
    peciva, izvorske vode i vode sa limunom za Pojedinaĉno prvenstvo SLAST-a.
   - Prijavnina za Kup još nije prikupljena.
   - Pokrivanje svih troškova Lige u budućnosti i unapreĊenje kvalitete nagrada ovisi o
    urednom plaćanju prijavnina za natjecanja.
   - Tko ne plati ekipnu prijavninu do poĉetka natjecanja neće moći nastupati u Ligi ili mu neće
    biti priznati rezultati do momenta plaćanja propisane ekipne prijavnine .
   - Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
   - Potom je predsjednik prezentirao i obrazloţio Plan prihoda i rashoda za sezonu 2008./2009.
    ( dan u prilogu ), koji je takoĊer jednoglasno prihvaćen.

4.  Prijem novih članica Udruge SLAST

   -  Predsjednik Lige je temeljem pristiglih prijava predloţio Plenumu da se u ĉlanstvo Lige
     SLAST od sezone 2008./2009. prime slijedeće ekipe; ekipa VELEBIT OSIGURANJE iz
     Slav. Broda, ekipa AUTO DOM VIDAKOVIĆ iz Slavonskog Broda, ekipa POŠTARI iz
     Slavonskog Broda i ekipa POSAVAC iz Rušĉice.
   -  Prihvaćene su i promjene naziva ekipa ( IMIA 1 u SREDANCI, te IMIA 2 u ŢUTI MRAV)
   -  Prihvaćen je zahtjev ekipe LUTALICE da unatoĉ ostvarenom rezultatu i pravu na ulazak u
     1. Ligu oni ostanu u 2. Ligi SLAST, te da umjesto njih u 1. Ligu uĊe treće plasirana ekipa
     SREDANCI.
   -  Prva liga će odlukom Plenuma od sezone 2008./2009. brojati 10 ekipa, a druga takoĊer 10.

5.  Prijedlog sustava i kalendara natjecanja za sezonu 2008./2009. – rasprava i usvajanje
   prijedloga Predsjedništva Lige

   -  Predsjednik je izloţio raspored i termine odigravanja susreta za 1. i 2. Ligu SLAST.
   -  U sezoni 2008./2009. bi se igrale 2 lige SLAST sa po 10 ekipa, prema usvojenom rasporedu
     i kalendaru natjecanja.
   -  Obadvije Lige se igraju dvokruţno ( jesen-proljeće), uz promjenu domaćinstva ekipe u
     proljetnom dijelu sezone.
   -  Termini pojedinaĉnog natjecanja i Kupa prema Pravilniku ( u lipnju i rujnu ).
   -  Prva liga će se na koncu sezone 2008./2009. popunjavati sa 2 prvoplasirane ekipe iz 2.
     Lige SLAST, a dvije posljednje ekipe iz 1. Lige ispadaju u 2. Ligu SLAST-a.
   -  Iz druge lige SLAST takoĊer će ispasti dvije posljednje plasirane ekipe u 3. Ligu ukoliko
     ona bude formirana u sljedećoj sezoni.
   -  Treća Liga SLAST će se formirati u sluĉaju dovoljnog broja novo prijavljenih ekipa za
     sezonu 2009./2010. ( minimalno 4 nove ekipe ), sa dvije posljednje ekipe iz 2. Lige. Tako
     bi se 3. Liga ustrojila pod uvjetom da broji minimalno 6 ekipa.
   -  Ukoliko se u narednoj sezoni ne prijavi više od dvije nove ekipe tada se ne bi formirala 3.
     Liga, nego će 2. Liga biti povećana do maksimalno 12 ĉlanova lige, odnosno u tom sluĉaju
     iz 2. Lige ne ispada nitko.
   -  Potom je razmatran prijedlog Predsjedništva da se izmjeni Pravilnik o natjecanjima na
     naĉin da Ljetni Kup budu 1. natjecanje u nastupajućoj sezoni, a ne posljednje u protekloj.
   -  Ovaj i svi drugi prijedlozi iz ove točke su jednoglasno prihvaćeni.
   -  U nadolazećem Ljetnom kupu stoga pravo prijave i igranja imaju sve ekipe i igraĉi koji su
     prijavljeni za sezonu 2008./2009.
6.  - Prijedlog utvrĎivanja iznosa prijavnine za ekipna i pojedinačna natjecanja u sezoni
    2008./2009. – prijedlog Predsjedništva

   -  U narednoj sezoni se predlaţe povećanje ekipne prijavnine – sa 300 na 400 kuna. Prijavnina
     bi ostala 30 kuna za pojedinaĉna natjecanja, a za Kup SLAST-a bi ostala 50 kuna po ekipi.
   -  Prijavnina za 2. klupsku ekipu u ligaškim natjecanjima će iznositi 300 kuna.
   -  Predloţeno je da se i nadalje domaćinu Pojedinaĉnog prvenstva i Kupa plaća naknada od
     400 kuna, ukoliko to raspoloţiva sredstva udruge budu omogućavala.
   -  Za domaćinstvo Pojedinaĉnog prvenstva i Kupa mogu se kandidirati one ekipe koje mogu
     osigurati dvoranu sa minimalno 4 stola, sa parketom na podu i sa zadovoljavajućom
     rasvjetom.
   -  Svi prijedlozi predsjedništva su nakon kratke rasprave jednoglasno prihvaćeni.


7.  Zapisnici susreta, obrada rezultata, izrada web stranice i biltena

   -  Ponovno je upućen apel svim voditeljima ekipa da odmah nakon odigravanja susreta
     zapisnike dostave predsjedniku Lige, kako bi se rezultati mogli brzo i redovito obraditi i
     rangirati.
     Bilteni će i nadalje biti objavljivani na web stranicama Lige, a oni koji nemaju PC neka se
     jave kod predsjednika gdje će dobiti presliku biltena. Molimo da se zapisnici vode uredno i
     ispravno. Nove ekipe dobivaju blokove zapisnika, a stare ekipe imaju zapisnike od prošle
     sezone.
   -  Predloţeno je da se donese odluka da se predsjedniku Lige od sezone 2008./2009. isplaćuje
     mjeseĉna naknada u iznosu od 250,00 kuna, koje će utrošiti kao naknada za obradu svih
     rezultata Liga i izradu web stranice Lige. Naknada bi se isplaćivala za 10 mjeseci, izuzev za
     srpanj i kolovoz kada nema sluţbenih takmiĉenja. VoĊenje i obradu rezultata Liga provodit
     će predsjednik Lige ili će za to angaţirati adekvatnu struĉnu osobu.
   -  Predsjedništvo Lige je predloţilo da se odmah ide u kupovinu vlastitog prijenosnog
     raĉunala za potrebe Lige, i to novog.
   -  Svi prijedlozi iz ove točke dnevnog reda su podržani i jednoglasno prihvaćeni.


8.  Mjesta odigravanja susreta

   -  Susreti Lige se kao i do sada odigravaju prema Pravilniku o natjecanjima.
   -  Sugeriramo i apeliramo da se što više susreta igra u mjesnom domu A. Mihanović subotom
     u vremenu od 10,00 do 18,00 sati ili nedjeljom od 10,00 do 14,00 sati. Liga plaća mjeseĉno
     naknadu od 100 kuna za korištenje ove dvorane, te je treba što više i koristiti.
   -  Nakon rasprave o ispravnosti odigravanju susreta Lige u Cafe baru Marušić predloţeno je
     te jednoglasno prihvaćeno od Plenuma sljedeća odluka;
     Kod Marušića ne mora igrati niti jedna ekipa koja to ne želi. Susret Lige se može legalno
     odigrati o ovom cafe baru samo ako obadvije ekipe prihvaćaju igranje na tom mjestu.
     Ukoliko jedna od ekipa ne želi igrati na tom mjestu tada se susret mora igrati u MD
     Antun Mihanović ili u nekoj od drugih dvorana i to u utvrđenim terminima igranja
     susreta.
     Ako neka ekipa kao domaćin susreta predloži igranje u MO A. Mihanović tada je
     gostujuća ekipa dužna to prihvatiti.
     Susreti se ne mogu igrati van utvrđenih termina i izvan tolerancije dozvoljene
     Pravilnikom o natjecanjima ( najkasnije do srijede u narednom tjednu) , neovisno o tome
     koliko koja ekipa ima igrača na raspolaganju.
9.  Izbor jednog člana predsjedništva Lige na upražnjeno mjesto

   Obzirom da je Marin Stipešević, dosadašnji ĉlan predsjedništva Lige, zbog nemogućnosti
   obnašanja duţnosti uzrokovane drugim brojnim obvezama u vlastitom klubu podnio neopozivu
   pismenu ostavku na ovu duţnost, predloţeno je da Plenum javnim glasovanjem izabere novog
   ĉlana predsjedništva. Kao kandidate za ĉlana predsjedništva od strane predsjednika Lige je
   predloţen, a potom javnim glasovanjem i jednoglasno izabran Mato Reĉić iz ekipe Sredanci.


10.  Različito

   Nije bilo pitanja.                                  LIGA «SLAST»
                                  Predsjednik:
                                  Krešimir Štetić, ing.

								
To top