Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Javni poziv za prikupljanje ponuda

VIEWS: 6 PAGES: 2

									                     REPUBLIKA HRVATSKA
                   HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU
                    Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb

Na temelju Zakona o privatizaciji (NN 21/96, NN 71/97, NN 16/98 i NN 73/00), Zaključka Upravnog odbora
Hrvatskog fonda za privatizaciju (dalje u tekstu: Fond), Klasa: 024-04/09-03/9, Urbroj: 563-01-01/07-2009-5 od
24. kolovoza 2009. godine, Fond oglašava:            Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju dionica društva

                  HOTELI ŢIVOGOŠĆE d.d., ŢIVOGOŠĆE
                      (dalje u tekstu: Društvo)

Dionice su iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Državne
agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.

Kratak opis Društva: Sjedište Društva je u Živogošću, Porat bb. Društvo se bavi pružanjem hotelskih i
ugostiteljskih usluga. U sklopu Društva su dva hotela: hotel Nimfa u Živogošću (tri zvjezdice) i hotel Punta u
Igranama (dvije zvjezdice) te objekti auto kampa Dole. Zemljište auto kampa nije procijenjeno u temeljni kapital
Društva. Ukupan smještajni kapacitet Društva je 462 sobe s 1.086 kreveta i 500 kamping mjesta u auto-kampu.
Na dan 30.06.2009. godine i aktiva i obveze Društva iznosile su 135,2 milijuna kuna.

Temeljni kapital Društva: 112.021.200,00 kuna
Broj izdanih dionica u temeljnom kapitalu: 302.760
Nominalna vrijednost jedne dionice: 370,00 kuna
Broj dionica za prodaju: 227.697
Postotak od vrijednosti temeljnog kapitala: 75,21%
Početna cijena ponude: 16.849.578,00 kuna
Registracija Društva: Trgovački sud u Splitu, MBS 060008601
Broj zaposlenih: 86

Pri odabiru najpovoljnijeg Ponuditelja, osim ponuđene cijene za kupnju dionica Fond će tražiti od Ponuditelja
ispunjenje slijedećih obveznih uvjeta i to da:

    zadrži osnovnu djelatnost Društva,
    preuzme obvezu zadržavanja zatečenog broja zaposlenika u roku od 2 (dvije) godine od dana sklapanja
    Ugovora o prodaji i prijenosu dionica i/ili preuzimanje obveze provođenja programa zbrinjavanja
    eventualnog viška zaposlenika sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske i/ili ponuda otvaranja
    novih radnih mjesta ukoliko je to predviđeno "Poslovnim planom",
    preuzme u potpunosti postojeći kolektivni ugovor do eventualnog potpisivanja novog,
    dostavi "Poslovni plan" Društva za narednih 5 (pet) godina uključivo s investicijskim planom za narednih 5
    (pet) godina,
    dostavi "Program ulaganja" u Društvo sukladno važećoj prostorno-urbanističkoj dokumentaciji (tehnička
    struktura ulaganja i dinamika izvršenja, iznos potrebnih financijskih sredstava, izvor financiranja i način
    ulaganja, uvođenje novih usluga, know-how, itd.),
    podmiri sve dospjele obveza Društva pokrivene državnim jamstvima u roku od 60 (šezdeset) dana od
    datuma sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica, uključujući sve povezane i ugovorene zakonske
    kamate,
    preuzme obvezu plaćanja nedospjelih obveza Društva pokrivenih državnim jamstvima ili davanje jamstva
    izdanog od strane prvoklasne banke kao zamjenskog jamstva za navedene obveze,
    podmiri u cijelosti sve ostale dospjele obveze Društva prema ostalim vjerovnicima na dan zaključenja
    Ugovora o prodaji i prijenosu dionica s Fondom uključujući sve povezane i ugovorene zakonske kamate,
    preuzme obvezu da neće prodati ni opteretiti nekretnine i dionice Društva bez prethodne suglasnosti
    prodavatelja u roku 1 (jedne) godine od dana sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica, a nekretnine
    na kojima se vrše ulaganja ne može prodati do ispunjenja obveza iz Programa ulaganja,
    ponudi odgovarajuća sredstva osiguranja za izvršenje preuzetih obveza.
Posebni uvjet: Ponuditelji preuzimaju obvezu odricanja Društva od zahtjeva prema Državi s osnove ratnih šteta.


Rok za podnošenje ponuda: 28. prosinac 2009. godine do 14,00 sati

Postupak podnošenja ponuda i izbora najpovoljnijeg ponuditelja provodi se sukladno pravilima propisanim u
Ponudbenoj dokumentaciji. Ponude neće biti razmatrane ako Ponudbena dokumentacija nije otkupljena
najkasnije 48 sati prije roka određenog za podnošenje ponuda, a ponude koje nisu dostavljene i pripremljene u
skladu s pravilima iz Ponudbene dokumentacije bit će odbačene. Na uplatnici kojom se kupuje Ponudbena
dokumentacija mora biti naznačeno točno ime ponuditelja. Ako na uplatnici nije navedeno točno ime ponuditelja,
ponuda će se smatrati nevažećom i neće se uzeti u razmatranje.

Trošak Ponudbene dokumentacije u iznosu 15.000,00 kuna treba uplatiti u korist Hrvatskog fonda za privatizaciju
na račun broj 2340009-1105010031 kod Privredne banke Zagreb d.d., s pozivom na broj 31121-060008601 i s
naznakom za koje se društvo Ponudbena dokumentacija kupuje. Strani ponuditelji mogu trošak Ponudbene
dokumentacije u iznosu od 2.000,00 EUR-a uplatiti u stranoj valuti u korist Hrvatskog fonda za privatizaciju na
devizni račun kod Privredne banke Zagreb d.d. broj 702100-315811, SWIFT: PBZGHR2X, IBAN: HR02 2340
0091 1050 1003 1, s naznakom za koje se društvo kupuje Ponudbena dokumentacija.

Nakon predočenja dokaza o uplati troška Ponudbene dokumentacije te dostavi kontakt-podataka, ponuditelju će
biti dostavljen obrazac Izjave o povjerljivosti podataka, a isti se može naći i na web-stranicama Fonda
(www.hfp.hr). Nakon primitka dokaza o uplati troška Ponudbene dokumentacije i potpisane Izjave o povjerljivosti
podataka, ponuditelj može osobno preuzeti Ponudbenu dokumentaciju u prostorijama Fonda ili će Fond
ponuditelju dostaviti Ponudbenu dokumentaciju putem pošte ili "kurirske dostave".

Kupnjom Ponudbene dokumentacije ponuditelji mogu zatražiti ovlaštenje od Fonda za provedbu “Due diligence”
postupka u Društvu.

Ponudi je potrebno priložiti ponudbeno jamstvo u iznosu 2 % početne cijene ponude navedene u tekstu natječaja
ili Ponuditelj vrši uplatu istog iznosa na račun Fonda broj 2340009-1105010031 kod Privredne banke Zagreb d.d.,
s pozivom na broj 24934. Ponuda neće biti razmatrana ako uz ponudu nije priloženo ponudbeno jamstvo


Kontakt informacije:
Hrvatski fond za privatizaciju                Tel:  + 385 (0) 1 6346 214
Ivana Lučića 6                            + 385 (0) 1 6346 378
10000 Zagreb                         Fax: + 385 (0) 1 6115 568
                               E mail:    investcroatia@hfp.hr
                               Web stranica: www.hfp.hr

								
To top