Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

I N F O R M A C I J A

VIEWS: 786 PAGES: 14

									               INFORMACIJA
    o stanju u oblasti privrede, poduzetništva i zapošljavanja na području
                  Općine Kladanj

    Nakon višegodišnje stagnacije u privrednom razvoju općine Kladanj u poslednje
dvije godine su prepoznatljiva pozitivna kretanja.
    Okonĉan je višegodišnji postupak steĉaja u dva privredna subjekta TMN Stariĉ i
DD „Bosanka“.
    DD TMN Stariĉ – postupak steĉaja otvoren 31.07.2001.godine.Tvornicu masivnog
namještaja Stariĉ (zemljište i graĊevinske objekte) u izvršnom postupku traţioca
izvršenja Raiffeisen banke, USAID BF sarajevo na draţbenom roĉištu dana
12.02.2007.godine otkupio je DOO „Jezero promet“ Stariĉ – Kladanj po cijeni od
785.000,00 KM. Ova sredstva još uvijek nisu operativna jer je Tuzlanska banka dd Tuzla
uloţila ţalbu Kantonalnom sudu na Odluku o prodaji. Novi vlasnik je ušao u posjed
kupljene imovine, otpoĉeo sa proizvodnjom i uposlio u I fazi 35 radnika. Osim zemljišta i
graĊevinskih objekata u odvojenom postupku prodata je i oprema steĉajnog duţnika po
cijeni od 249.450,00 KM i ta sredstva su na raĉunu DD TMN u steĉaju. Prema
informacijama dobijenim od steĉajnog sudije iz sredstava od prodate opreme nakon
namirenja troškova steĉaja moţe biti namiren dio potraţivanja bivših uposlenika.
    DD „Bosanka“ Kladanj prodana je po ukupnoj cijeni od 724.802,31 KM, od ĉega
na dio zgrade koji je bio u vlasništvu Union banke dd Sarajevo otpada iznos od
144.802,31 KM, a ostatak kupoprodajne cijene je pripao steĉajnom duţniku. Nakon
izvršene glavne diobe u skladu sa raspoloţivim sredstvima bivši zaposelnici steĉajnog
duţnika su poloviĉno namireni sa svojim potraţivanjima.
    DD „Sokolinatrans“ u steĉaju je prema informaciji Općinskog suda Tuzla više puta
oglašavana za prodaju ali postupak prodaje nije okoĉan zbog nepojavljivanja
zainteresovanog kupca imovine steĉajnog duţnika. Steĉajni postupak će biti nastavljen
ponovnim objavljivanjem oglasa za prodaju nepokretne imovine po poĉetnoj minimalnoj
cijeni od 695.000,00 KM iz kojeg iznosa bi se u sluĉaju prodaje namirila potraţivanja
bivših zaposlenika steĉajnog duţnika iz radnog odnosa.
    DD „Drinjaĉa“ u steĉaju Kladanj – postupak steĉaja otvoren jula 2002.godine. Prvi
javni poziv za prodaju objavljen 06.02.2004.godine i nakon toga ukupno šest javnih
poziva za prodaju na koje nije bilo zainteresovanih kupaca. U avgustu 2006.godine –
neposrednom pogodbom zakljuĉen je kupoprodajni ugovor sa d.o.o. „Holzman“ Ţivinice
sa odgoĊenim plaćanjem na 12 mjeseci. Pošto je ugovor samo djelimiĉno ispoštovan, a
drugih zainteresovanih nije bilo, kupcu je bio produţen rok otplate za još 60 dana.
Sobzirom da ni u produţenom roku kuporpdajni ugovor nije u cijelosti ispoštovan, na
sastanku odbora povjerilaca u Općinskom sudu Tuzla 21.11.2007.godine razmatran je
novi prijedlog d.o.o. „Holzman“ Ţivinice za ponovnu kupovinu steĉajnog duţnika, sa
novim rokom otplate kupoprodajne cijene od 60 dana. Uplaćeni iznos po predhodnom
ugovoru u iznosu od 137.514,00 KM ne uraĉunava se u cijenu po novom prijedlogu i ta
sredstva će na zahtjev bivših zaposlenika biti operativna i isplaćena na ime potraţivanja
po osnovu plaća do kraja tekuće godine prema informacijama dobijenim od steĉajnog
sudije. Do dana izrade ove informacije nemamo podataka o Odluci steĉajnog vijeća u
vezi sa zakljuĉivanjem novog ugovora o prodaji steĉajnog duţnika.
   DD „Visokogradnja“ u steĉaju – objavljen javni poziv za prodaju više puta, a zbog
nepojavljivanja zainteresovanih kupaca steĉajni duţnik još nije prodat.

    ZZ „Kladanjka“ Kladanj – steĉajni postupak još uvijke u toku. Vršena je djelimiĉna
prodaja imovine.

    Na osnovu iznesenih zahtjeva od strane vijećnika po pitanju podataka o razrezu i
naplati komunalnih taksi i podataka o naplati poreza na dobit i poreza na dohodak po
poreznim obveznicima upućen je zahtjev Poreskoj upravi Federacije BiH, Kantonalnom
Poreznom uredu Tuzla.

    Kantonalni Prezni ured Tuzla u svom odgovoru na zahtjev pozvao se na odredbe
ĉlana 3. Zakona o poreznoj upravi F BiH („Sl. Novine FBiH“, br. 33/02 i 28/04) kojim je
reĉeno da podaci o porezu na dobit i porezu na dohodak predstavljaju poreznu tajnu,
tako da su nam dostavljeni zbirni podaci i to:
    - za 2006.godinu zaduţenje poreza na dobit privrednih društava na podruĉju
općine Kladanj iznosi 82.153,24 KM. Od toga je naplaćeno sa 31.12.2006.godine
60.529,80 KM, a nenaplećno 21.623,44 KM;
    - zaduţenje poreza na dohodak od samostalne djelantosti za 2006.godinu iznosi
10.968,80 KM. Naplaćeno u 2006.godini 7.557,29 KM. Dug sa 31.12.2006.godine iznosi
3.411,51 KM,
    - porez na dohodak od rada kod poslodavaca (porez ba ukupan prihod
graĊana)za 2006.godinu razrezan je u iznosu od 10.924,27 KM. U 2006.godini uplaćeno
je 9.881,91 KM. Dug sa 31.12.2006.godine iznosi 1.042,36 KM.

    Od strane Kantonalnog Poreznog ureda Tuzla dostavljen je ispis poreskih
obaveznika sa podruĉja općine Kladanj iz koga se vidi visina komunalne takse po
pojedinom obvezniku za 2007.godinu. Sa pregleda dobijenog od Kantonalnog Poreznog
ureda Tuzla visina razrezane komunalne takse prenesena je na pregled poreskih
obveznika po djelatnostima koji dostavljamo u prilogu.

    Obzirom na sve naprijed navedeno nadleţna općinska sluţba je pokušala
objediniti ne prikupljene podatke iz kojih se nije mogla u cjelini dobiti traţena Informacija.
Bez obzira na to Sluţba je saĉinila pregled obveznika koji obavljaju registrovanu
djelatnost, kako slijedi.
    TakoĊe Sluţba je zatraţila od Fonda PIO Federacije BiH pregled obveznika
uplate doprinosa Fondu PIO. Pošto je pregled dobijen neposredno pred upućivanje ovih
materijala prema Općinskom vijeću, to nije bilo vremena da se prenesu u objedinjenu
informaciju pa se dostavlja u prilogu u tekstu koji je dobijen od Fonda PIO.
   TRGOVINSKE RADNJE
   Osnovna djelatnost


R/B         Naziv       Vlasnik              Adresa  Komunalna
                                          taksa
 1.  T.R. «Edina»     Kadrić Sakib            Krivajevići     80,00
 2.  T.R. «Meli»      Halilović Ermina          Kladanj       80,00
 3.  T.R. «Centar»     Salihamdţić Vahdeta        Kladanj       80,00
 4.  T.R. „Stara lipa“   Ĉamdţić Amra            Kladanj       80,00
 5.  T.R. «Armex»     Mazalović Fadil          Plahovići      80,00
 6.  T.R. «Tarevo»     Hamzić Ahmo            Tarevo        80,00
 7.  T.R. "Zlatna Ada"   Sarajlić Jasmina          Prijanovići     80,00
 8.  T.R. «Ĉavkunović»   Ĉavkunović Ibrahim         Kladanj       40,00
 9.  T.R. «ASA»      Ahmetović Ahmo           Gojsalići      80,00
10.  T.R. «Inda»      Rustemović Šemsa          Kladanj       80,00
11.  T.R. «Jasmin»     Mazalović Kasim          Kladanj       80,00
12.  T.R. „TAS“      Ahmedić Remzija          Kladanj       80,00
13.  T.R. «Meliha»     Kuljanin Rasema          Ravne        80,00
14.  T.R. «Labud»     Hamzić Muniba           Stupari       80,00
15.  T.R. Mješovita roba  Hamzić Zikret           Tarevo        80,00
16.  T.R. «Zeprom»     Softić Zehrid           Goletići       80,00
17.  T.R. «Voćar»     Memić Mirsada           Stupari       80,00
18.  T.R. «Brlošci»    Malkanović Munib          Brlošci       80,00
19.  T.R.«Duga mahala»   Rustemović Raza          Kladanj       80,00
20.  «Bajić M»       Bajić Dika             Kladanj       80,00
21.  T.R. «Dubravka»    Hamzić Zihnija           Stupari       80,00
22.  T.R. «Šarac»     Šarac Izet             Brlošci       80,00
23.  T.R. «Alma»      Habibović Nermin          Kladanj       80,00
24.  T.R. «Selma»     Vejzović Selma - ne radi,     Stupari       80,00
              a nije podnesen zahtjev za
              odjavu djelatnosti
25.  T.R. «Vitalj»     Rustemović Fahira         Kladanj       80,00
26.  T.R. «West»      Imamović Azra           Kladanj       80,00
27.  T.R. «Minka»     Mazalović Jasmina         Plahovići      80,00
28.  T.R. „MIMI“      Hamzić Muzafer           Tarevo        80,00
29.  T.R. «Tri sestre»   Kolĉaković Hatidţa         Stariĉ        80,00
30.  T.R. «Stela»     Behlulović Zibija         Kladanj       80,00
31.  T.R. «Granap»     Kuljanin Alija - ne radi, a    Ravne        210,00
              nije podnesen zahtjev za odjavu
              djelatnosti
32.  T.R. «Fahre»     Kuljanin Ferid - ne radi, a    Ravne        80,00
              nije podnesen zahtjev za odjavu
              djelatnosti
33.  T.R. «Aida»      Husić Dţemal - ne radi, a     Kladanj       80,00
              nije podnesen zahtjev za odjavu
              djelatnosti
34.  T.R. «Azemina»    Halilović Senada - ne       Stupari       80,00
              radi, a nije podnesen zahtjev za
              odjavu djelatnosti
35.  T.R. «Jasko»     Hodţić Jasmir           Prijanovići     80,00
36.  T.R. «DADA»      Ĉeliković Fuada          Goletići       80,00
37.  T.R. «Safir»     Ĉamdţić Fatima           Kladanj       80,00
38.  T.R. «Plavo oko»   Salihamdţić Ramiz         Kladanj       80,00
39.  T.R. «Razvitak»     Hamzić Safet          Stupari Ĉitluk     80,00
40.  T.R. «Dućan»       Kadrić Mujo           Krivajevići       80,00
41.  T.R. «Palma»       Hodţić Ahmet          Noćajevići       80,00
42.  Knjiţara "West 2"    Imamović Dţevad         Stupari         80,00
43.  T.R. "City-point"    Gogić Hajrudin         Kladanj         80,00
44.  T.R. "Lamy"       Spahić Bejazit         Kladanj        160,00
45.  T.R. "Ami"        Ahmetović Amela         Kladanj        160,00
46.  T.R. "Selma"       Dolić Muhamed          Kladanj         80,00
47.  T.R. "Hadţi Fehim Beg"  Rustemović Nijaz        Kladanj         80,00
48.  “A&M”          Selimbašić Muharem       Brateljevići      40,00
49.  “Senĉi”         Brkić Senad - ne radi, a nije  Turalići
                podnesen zahtjev za odjavu
                djelatnosti
50.  T.R. “DINO”       Mašić Mirsa           Kladanj         80,00
51.  T.R. “Ujiĉa”       Ĉamdţić Sanida         Kladanj         80,00


    UGOSTITELJSTVO
    Osnovna djelatnost

RB         NAZIV         VLASNIK           ADRESA     Komunalna
                                            taksa
1.  „Amaro“          Muhić Senad           Srmać
2.  „Meldina“         Musić Fadil           Stupari        100,00
3.  „Vidikovac“        Hodţić Remzija - ne       Gojsalići       100,00
                obavlja djelatnost, ali nije
                odjavljen zbog neizmirenih
                poreskih obaveza
4.  „Centar“         Gojaĉić Enver          Avdage Hasića     100,00
5.  „Ruţa“          Musić Nijaz           Stupari        100,00
6.  „Stari Grad“       Idrizi Bekim          Avdage Hasića     100,00
7.  „Šadrvan“         Ĉamdţić Amra          Avdage Hasića      50,00
8.  „Slatko ćoše“       Gojaĉić Zilha          Avdage Hasića     100,00
9.  „Limenka“         Herić Suada - ne obavlja    Stupari        100,00
                djelatnost, a nije podnesen
                zahtjev za odjavu djelatnosti
10.  „ŠAR“           Vl. Abazovski Isnail      Kladanjskih brigada   50,00
11.  „Penzioneri“       Bjelić Sifet          Branilaca Bosne    100,00
12.  "Tisovac"         Berković Fikret         Brana         100,00
13.  „Antalija“        Rustemović Admir        Kladanj
14.  "Blue sky"        Gogić Suad           Kladanj        100,00
15.  „Dalija“         Dolić Amra           Kladanj        100,00
16  „Sena“          PrelĊić Senada         Kladanj        100,00
17.  „Magbet“         Šeĉić Admir           Kladanj        100,00
18.  „Gradska kafana“     Drapić Suad           Kladanj        100,00
19.  „Jelen“          Ĉamdţić Zijad          Kladanj        100,00
20.  „IMBIS“          Herić Nermina          Stupari        100,00
21.  „Imis“          Drapić Safa           Kladanj        100,00
    Dopunska djelatnost


RB          NAZIV        VLASNIK             ADRESA     Komunalna
                                               taksa
1.  Gril „Begić“      Begić Enisa - ne obavlja        Kladanj         100,00
               djelatnost, privremeno odjavljena
 2.  „Odmor“         Gogić Asima              Stanovi        100,00
 3.  „Hrastić“        Kadrić Halim              Hrastić        100,00
 4.  „Galeb“         Muhić Hajrudin             Vitalj
 5.  „Dolina mira“      Selimović-Ĉamdţić Penba        Avdage Hasića     100,00
 6.  „Solana“        Memišagić Fahrudin           Karaula        100,00
 7  „Lotos“         Gogić Admir              Kladanjskih brigada  100,00
 8  „Bezistan“       Mazalović Osman            XVI Musl.brig.     100,00
 9  „Penzioneri“      Vejzović Zineta            Stupari        100,00
10.  „Karaula“        Bešić Hasan              Kovaĉići        100,00
11.  „Kod Japeta“      Gogić Ahmed              Kladanjskih brigada   50,00
12.  „Vis“          Ahmetspahić Ismet           Vis - Gojsalići    100,00
13.  „Luke“         Drapić Fuad              Kladanjskih brigada
14.  „Lipa kod Tarika“    Salihović Senija            Gojsalići       100,00
15.  „Camel“         Halilović Halida            A. Hasića bb      100,00
16.  „Planinski dom“     Hodţić Zijad              Karaula        100,00
17.  „Rambel“        Hasić Fehim              Kladanj        100,00
18.  „Sport“         Pašalić NaĊa - ne obavlja       Kladanj        100,00
               djelatnost, privremeno odjavljena
19.  „Boem“         Pašalić Mirsada            Kladanj        100,00
20.  „SUNCE“         Ĉolaković Nermin - ne obavlja     Kladanj        100,00
               djelatnost, privremeno odjavljen
21.  „Galerija“       Đozić Mirsad              Kladanj        100,00
22.  „Evropa“        Tabić Petra              Kladanj        100,00
23.  „Las Wegas“       Rustemović Fata - ne obavlja      Kladanj
               djelatnost, nije podnesen zahtjev za
               odjavu
24.  „Metro“         Durić Sadik              Kladanj        100,00
25.  „Klub Ljljana“     Mešanović Dţafer            Stupari        100,00
26.  „ADO“          Ĉavkunović Ado             Kladanj        100,00
27.  „Harley Davidson“    Berković Emira             Kladanj
28.  „Imola“         Suljkić Edin              Kladanj        100,00
29.  „Kod Geje“       Hajdarević Sead            Stupari
30.  „Oskar“         Kamenĉić Fajik             Kladanj        100,00
31.  „Vidikovci“       Hodţić Nijaz              Stanovi        100,00
32.  „Bam“          Berković Sadika            Stanovi        100,00
33.  „ABY“ Cafe bar     Kanjić Senija             Kladanj        100,00
    ZANATSTVO – OBRT
    Osnovno zanimanje


R/B      Naziv           Ime i prezime             Mjesto  Komunalna
                                             taksa
 1.  „HARI“        ReĊepović Muharem              Kladanj      40,00
 2.  “Prizma”       Sultanović Rešad               Kladanj      40,00
 3.  „Mesnica“      Ĉamdţić Sabrija               Kladanj      80,00
 4.  “Homar”       Ĉamdţić Ismet                Kladanj      40,00
 5.  “Studenac”      Berković Raif                Kladanj      40,00
 6.  „M&M"        Mašić Indira                 Kladanj      40,00
 7.  „Batko“ polj.djel.  Butković Bajro                Tarevo
 8.  "Begić"       Begić Avdo                  Kladanj      40,00
 9.  Pekara        Ĉavkunović Adnan               Kladanj      40,00
10.  Vulkanizer      Šemović Nihad                Kladanj      40,00
11.  “Azra”        Gogić Fahrudin - ne obavlja djelatnost,   Kladanj
              nije podnesen zahtjev za odjavu
12.  “Emina”       Herić Hurija                 Stupari      40,00
13.  „Mesara“       Alikadić Salko - ne obavlja djelatnost,   Kladanj      40,00
              nije podnesen zahtjev za odjavu
14.  “Đoza”        Đozić Ferid                 Kladanj      40,00
15.  „Bene“        Ĉamdţić Enver                Kladanj      40,00
16.  “Sendo”       Dţaferagić Senad               Kladanj
17.  “Kula”        Ĉamdţić Mirsad – ne obavlja djelatnost,   Kladanj
              nije podnesen zahtjev za odjavu
18.  SZR "Delić"     Delić Mustafa - ne obavlja          Kladanj      40,00
              registrovanu djelatnost, podnio zahtjev za
              promjenu djelatnost
19.  "Velida"       Hodţić Mevlida                Kladanj      40,00
20.  “Vilan”       Mezetović Asim                Kladanj      40,00
21.  “Alfa”        Halilović Nefa                Stupari      40,00
22.  “Habib”       Habibović Enver               Kladanj
23.  „Berković“ Mesnica  Berković Adil                Kladanj     40,00
24.  "Sarajevo"      Aljević Armin                Kladanj     40,00
25.  "Livo"        Avdić Ĉazim                 Tarevo      40,00
26.  „DE-El-TI“      Vejzović Denis                Kladanj     40,00
27.  "Sirela"       Hajdarević Šahsudin             Gojakovići    80,00
28.  "Bosna"       Omerović Eldin                Kladanj     40,00
29.  "Magistrala"     Osmankaq Ali                 Stupari     80,00
30.  "Leka"        Lekić Dušan                 Kladanj     40,00
31.  Ranĉ "S"       Suljić Đenan                 Kladanj     40,00
32.  "Neĉko"       Prašo Nedţad                 Kladanj     40,00
33.  "Maša"        Herić Muzafer                Stupari     80,00
34.  "Buba"        Bubić Jasmin                 Gojsalići    40,00
35.  "Barbarez"      Ahmetović Fuad                Stariĉ      40,00
36.  "Tomo"        Ĉuturić Tomislav               Olovci      40,00
37.  "Nuki"        Malkanović Nusret              Brlošci     100,00
38.  "Ĉauš"        Ĉaušević Sifet                Stupari     40,00
 39.   "Ĉelik"        Ĉeliković Besim              Tuholj       80,00
 40.   "Dinex"        Mešanović Eldin              Stupari      100,00
 41.   "Drum"         Klempić Fadil               Kladanj
 42.   "Osman"        Omerović Osman               Kladanj
 43.   "Praktiĉar"      Hodţić Sakib                Kladanj      40,00
 44.   Stolar „Habibi“    Habibović Nedţad              Kladanj      40,00
 45.   „IZO“ Auto škola    Mešanović Izet               Stupari      40,00
 46.   „Omega“ A. škola    Ĉaušević Ramiz               Gojakovići     40,00
 47.   „Hodţić“ A. škola   Hodţić Avdo                Stupari      80,00
 48.   „Zeleni signal“ A.   Kamenĉić Sead               Kladanj      40,00
     Škola
 49.   „OND“         Karić Ševko                Kladanj      40,00
 50.   „U Dent“        Jusupović Uzeir              Kladanj      50,00
 51.   „A&M“         Muhić Almir                Kladanj      40,00


     Dopunsko zanimanje


R/B      Naziv             Ime i prezime             Mjesto  Komunalna
                                               taksa
1.   “Vijenac”       Halilović Senahid              Pauĉ        40,00
2.   "Graho"        Hodţić Ismet                 Stupari      40,00
3.   „Dakon“        Kapetanović Damir              Kladanj      40,00
4.   „Cyber spacw“     Ĉuĉak Osman                 Kladanj      40,00
5.   „Melisa“        Ĉamdţić Muhamed               Kladanj      40,00
6.   “Rampa” sjeĉa i    Ĉavkunović Mirsad              Kladanj
    izvoz dr.sortim.
 7.  “Primar”        Gogić Osman                 Kladanj      40,00
 8.  „Bruseraj“       Gurda Hasib                 Kladanj      40,00
 9.  „Tavnica"       Zenunović Hanka               Noĉajevići     40,00
10.  “Iskra”        Rustemović Ejub               Kladanj      40,00
11.  "Hodţić"        Hodţić Hasib                 Stupari      40,00
12.  "Vihor"        Kupusović Zejna               Kladanj      100,00
13.  “Foto-Neri”      Duraković Šemsudin              Kladanj      40,00
14.  “Drebang“       Gogić Armin                 Kladanj      40,00
15.  „Ĉempres“       Selimbašić Ibrahim – ne obavlja       Kladanj      40,00
               djelatnost, nije podnio zahtjev za odjavu
16.  “Papilon”       Taindţić Samir                Stupari      40,00
17.  "Monia"        Gurda Fehrija                Kladanj      40,00
18.  “Sead”         Selimbašić Sead               Kladanj      40,00
19.  “Benisa”        Begić Ajša                  Kladanj      40,00
20.  “Alen”         Tabić Nedţad                 Kladanj      40,00
21.  "Svjetlost"      Begić Enes                  Kladanj      40,00
22.  “Lamperija-promet”   Krekić Suljo - ne obavlja djelatnost, nije  Brateljevići    40,00
               podnio zahtjev za odjavu
23.  “Kadex”        Kuljanin Kadir                Ravne       40,00
24.  “Backtage”       Halilović Šahsudin              Kladanj      40,00
25.  “Dekor”        Mazalović Šahbaz               Kladanj      40,00
26.  „Neĉko"        Ahmetspahić Nedţad              Kladanj      40,00
27.  “Li-kont”       Likić Mehmed                Kladanj    40,00
29.  “Vilan”        Šarić Fatima                Tuholj     40,00
30.  “Rumeni”        Halilović Ramiz               Stupari    40,00
31.  SeGa Comp.       Gazdić Senahid               Kladanj    40,00
32.  “Dţemal-trans”     Kupusović Dţemal              Kladanj
34.  „Deiss lin gen“    Rustemović Nada               Kladanj    40,00
35.  “Dţeno”        Suljkić Mustafa               Kladanj    40,00
36.  “Brenta”        Šarić Osman                 Kladanj    40,00
37.  “Zana”         Salihović Zahid               Kladanj    40,00
38.  “Jasna”        Hasić Begaid                Kladanj    40,00
39.  “Haluga” sj.izvoz   Selimbašić Ešef               Brateljevići  40,00
40.  “Toliša” sj.izvoz   Šeĉerović Latif               Stupari    40,00
41.  “KEMA”         Krekić Mustafa               Kladanj    40,00
42.  „MIS“         Imamović Muhamned              Stariĉ     80,00
43.  „Zina bau“       Imamović Rusmira              Tarevo     40,00
44.  „Velind“        Suljić Vehid                Kladanj    40,00
45.  „CEMP“         Suljić Muharem               Kladanj    40,00
46.  „FFAH“         Mešković Amir                Kladanj    40,00
47.  „CONECT“        Imamović Fuad                Kladanj    40,00
48.  „MOĈA“         Alikadić Dţemal               Kladanj    50,00
49.  „GAMA2ASS“       Gogić Avdo                 Kladanj    40,00
50.  „EDO“         Avdibegović Faik              Stariĉ     40,00
51.  „Letva promet“     Selimbašić Vehid – ne obavlja djelatnost,  Brateljevići  40,00
               nije podnio zahtjev za odjavu
52.  „Dţana“        Rustemović Advija              Kladanj    40,00
53.  „ELI“         Silard Armin                Kladanj    40,00
54.  „NESKO“        Begić Šemso                 Kladanj    40,00
55.  „MEDENT“        Tutić Mediha                Kladanj    50,00
56.  „B&B inţinjering“   Kupusović Nedţad              Kladanj    80,00
57.  „Hamzić“        Hamzić Tufik                Kladanj    80,00
58.  "Lov projekt"     Selimbašić Senad              Kladanj    40,00
59.  "El-Graf"       Numanović Ilvera              Kladanj    80,00
60.  "Stan"         Rustemović Emira              Kladanj    40,00
61.  "Ukras"        Dţaferagić Edhem              Kladanj    80,00
62.  "Katepilar"      Kamenĉić Mersija              Kladanj    80,00
63.  "Var"         Alikadić Rahman               Stariĉ     50,00
64.  "Jordan"        Hatamleh Dţemal               Kladanj    40,00
65.  Ordinacija       Habibović Dţavid              Kladanj    50,00
   „Habibović“
66.  „Mošulj“ sj.izvoz   Šarac Mujo                 Brlošci    50,00
67.  „Engel“        Selimbašić Sedin              Brateljevići  50,00
68.  Avdokat        Tanović Rusmir               Kladanj    50,00
69.  Advokat        Gurda Muriz                 Kladanj    50,00
70.  Advokat        Hrnjić Ifeta                Kladanj    50,00
71.  SP „Kavazović“     Kavazović Senad               Kladanj    40,00
72.  „Kisoft“        Ibrahimović Senad              Kladanj    40,00
73.  „Vrelo Bosne“     Osmakaq Ali                 Kladanj    40,00
74.  „Kristal Menadţment“  Begić Hamid                 Kladanj    40,00
75.  Usluţno rezanje    Selimbašić Mina               Brateljevići  40,00
   graĊe
        SAOBRAĆAJ
        Oblast vršenja usluga autoprevoza i taksi prevoza
        OSNOVNA DJELATNOST


    R/B       Ime i prezime        Djelatnost       Komunalna taksa
    1.   Ferhatbegović Hajrudin   Autoprevoznik            50,00
    2.   Mašić Dţevad        Autoprevoznik            50,00
    3.   Selimbašić Sedin      Autoprevoznik            50,00
    4.   Ĉaušević Mujo        Autoprevoznik            50,00
    5.   Baltić Mevludin "Balta"   Autoprevoznik            50,00
    6.   Ĉaušević Mirsad       Autoprevoznik            50,00
        "Ĉaušević"
    7.   Selimbašić Sead "Sead"   Autoprevoznik             50,00
    8.   Ahmeĉanović Enis      Autoprevoznik             50,00
        "Ahmeĉanović"
    9.   Selimović Semiz       Taxiprevoznik
    10.   Habibović Nihad       Taxiprevoznik
    11.   Curi Šaban         Taxiprevoznik
    12.   Ĉeliković Eldin       Taxiprevoznik             50,00
    13.   Buševac Muhamed       Taxiprevoznik
    14.   Doljanĉić Mirsad      Taxiprevoznik
    15.   Softić Vahid “Vaha”     Taxiprevoznik             80,00
    16.   “Hrastovac”                            40,00
    17.   “Rubin”                              40,00
                       PREGLED
           aktivnih i pasivnih pravnih lica na području općine Kladanj


 R/B        Naziv pravnog lica      Vlasnik – direktor     Djelatnost    Komunalna
                                                 taksa

1.     DOO «Zamin-Trade» Gojakovići  Ĉaušević Zahid      Pekara          200,00
2.     DOO «Sartatex» Kladanj     Ĉamdţić Irfan       Šivaona i trgovina    200,00
3.     «Opresa» Sarajevo        Safet Hamzić Sarajevo   Trgovina         400,00
4.     DOO «Rad-export» Kladanj    Rustemović Avdo      Trgovina br.3. Kladanj   80,00
5.          - « -           - « -         Trgovina br.2 Stariĉ    80,00
6.          - « -           - « -         Trgovina br.1 Kladanj   80,00
7.          -„-            - « -         prod.br.1 Kladanj     80,00
8.          -„-            - « -         Supermarket Kladanj    100,00
9.         - « -            - « -         Piceria          50,00
10.         -„-            - « -         Prţionica kafe       80,00
11.          -„ -           - « -         Centralni magacin     100,00
12.     DOO «Loba-comerc» Kladanj    Kovaĉević Ahmo      Trgovina         280,00
13.     DOO «Camel» Stupari       Vejzović Sakib Stupari  Trgovina         200,00
14.     DOO «PDI-MP» Kladanj      Šarić Mirsada Kladanj   Trgovina         200,00
15.  DOO «Sendi» Gojakovići     Ĉaušević Senahid    Trgovina         80,00
16.  DOO «Benesko» Kladanj      Berković Hajra     Trgovina         280,00
17.  DOO «Hizna-Produkt»       Rustemović Jasminka   Pekara          200,00
18.  Lutrija BiH Sarajevo      Muriz Aganović     Loto           200,00
19.  DOO «Pletak» Stupari      Hamzić Mirsad      Stovarište        200,00
20.  DOO «Ney export» Kladanj    Ĉamdţić Suad Kladanj  Vezionica        200,00
21.  DOO «Mašić»           Mašić Muhidin Kladanj  Šivaona         200,00
22.  DD «Konjuh» Kladanj       Gogić Ahmo       Hotel          300,00
                               Muška voda
23.  DOO «Dţizmerc» Kladanj     Pazarac Izudin     Transport        200,00
24.  «Tuzlaputevi» Tuzla       Sijerĉić Muhamed    Ekspl.ostalih min.sir.  400,00
25.  DOO «Afes-comerc»        Ahmetović Enver     Brenta          200,00
26.  DOO «Zamin-Trade» Gojakovići  Ĉaušević Zahid     Trgovina Gojakovići    80,00
27.  DOO «MIM» Kladanj        Rustemović Dţevad    Trgovina         360,00
28.  DOO «Cerber» Kladanj      Suljkić Muhamed     Trgovina         280,00
29.  DOO «Pauĉ-comerc» Pauĉ     Halilović Bajro     Trgovina         80,00
30.  DOO «UNA» Kladanj        Halilagić Said     Trgovina         280,00
31.  DOO «Pauĉ-comerc» Pauĉ     Halilović Bajro     Trgovina         280,00
32.  KTK «Visoko» Visoko       Hanjalić Murat     Otkupna stanica     200,00
33.  Energopetrol Ţivinice      Ibrahim Musić      Benzinska pumpa     200,00
34.  VGT – Osiguranje                    Osiguranje
35.  DOO «Sendi» Gojakovići     Ĉaušević Senahid    Brenta          200,00
36.  BH Osiguranje          Halim Karup       Osiguranje
37.  KTK «Visoko» Visoko       Hanjalić Murat     Trgovina         200,00
38.  D.O.O. «Ney export» Kladanj   Ĉamdţić Suad      Prodav. br.1       80,00
39.  D.O.O. «Emi-Invest»       Rustemović Emira    Trgovina         280,00
40.  DOO «Bald»           Gogić Mehmed      Prodav. Autopra.     200,00
41.  DOO «HMH-Gostelja» Stupari   Hadţikić Kadir     Pumpa          360,00
42.  D.O.O. «Mazalović»       Berković Hajrudin    Eksploat. kam.      200,00
43.  Derby games Mostar                   Kladionioca       400,00
44.  D.O.O. «Borovo» Sarajevo    Bajrić Fahrudin     Prodav. br.20 Kladanj  200,00
45.  «Promet» DOO Kladanj      Gogić Ahmo       Prod. br. 4       360,00
                               Samoposluga A. Hasića
46.  D.O.O«Zamin-Trade» Gojakovići  Ĉaušević Zahid     Prod. br. 2 Stupari
47.  D.O.O. «Werkol» Kladanj     Kolak Ševala      Šivaona         200,00
48.  D.O.O. «Geoinţinjering»     Mahmutović Hajrudin   Kamenolom Hrastić
49.  D.O.O. «Modatex» Sarajevo    Tahirović Mensur    Prod.br. 3 Kladanj    200,00
50.  D.O.O. «Plamingo» Graĉanica   Samir Ĉurĉić      Prod.br.4 Kladanj    200,00
51.  D.O.O. «Edikom» Kladanj     Alikadić Semiz     Prodav. br.1 Kladanj   280,00
52.  OSING - Osiguranje Sarajevo   Karamehmedović     Tehniĉki pregled     200,00
                   Osman
53.  DOO «Gramis company» Stariĉ   Kuluglić Suljo     Prerada drveta      200,00
                               Stariĉ
54.  DOO»Bistro company» Kladanj   Halilović Edib     Prerada drveta Kladanj  200,00
55.  «Sunrise» Sarajevo       Zoran Duĉić       Mikrokreditna      200,00
                               organizacija
56.  DOO «Dreamsoftware»       Smajić Edis       Kompjuteri        200,00
57.  Sarajevo Osiguranje Sarajevo              Osiguranje imovine i   200,00
                               lica
58.  DOO Kuluglija          Ĉamdţić Enisa      Stolarija        200,00
59.  DOO "Sarajka"          Sarajlić Junuz     Trgovina         400,00
60.  DOO"Werkol"           Kolak Ševala      Trgovina         80,00
61.  JP Pošta BiH          CIPS        Reg.djelatnost       400,00
62.  DOO."Vegrad -B Hodţić"     Hodţić Amir     Visokogradnj        400,00
63.  DOO "B-Hodţić"         Hodţić Amir     Visokogradnj        200,00
64.  DOO "Keka"           Ĉamdţić Alvir    Zlatar           200,00
65.  DOO "Plama"          Jaganjac Fuad    Punion. Vode
66.  DOO "Gradve"          Hodţić Amir     Visokogr
67.  MI-Bospo            Nalić Nejra     Mikrokredit        200,00
68.  Mikr.kredit. EKI                  Mikrokredit        200,00
69.  „GIGI-com“ Kladanj       Karabdić Zumra   Usluge           200,00
70.  DOO „Selsebil“ Kladanj     Ĉavkunović Nedţad  Trgovina          200,00
71.  DOO „Davor“ Kladanj      Ilinĉić Zdravko   Trgovina          200,00
72.  DOO „Rodan“ Brateljevići    Selimbašić Sabit  Transport         200,00
73.  DOO „Nadţa-Trade“ Kladanj   Krekić Nadţa    Raĉunod.usluge       200,00
74.  DOO „Gamaplast“ Kladanj    Ĉamdţić Ramiz    Plastiĉar         200,00
75.  DOO „Imširović Turs“ Stupari  Imširović Ahmet   Ugostiteljstvo       200,00
76.  DOO „Rapad-Company“ Tuholj   Mujić Senad     Prerada drveta       200,00
77.  DOO „Holzland“                                200,00
78.  DOO „Dţemsal“         Herić Dţevad    Trgovina          200,00
79.  DOO „Tmim-Comerc“ Kladanj   Tabić Mirsad    Prerada drveta       200,00
80.  DOO „AF-comerc“ Kladanj    Forĉaković Osmo   Prerada drveta       200,00
81.  DOO „Cafeematic“ Tuzla     Kunić Midheta    Automati za kafu      800,00
82.  DOO „Alsam“ Kladanj      Alikadić Samir   Ugostiteljstvo       200,00
83.  DOO „Ĉamdţić-Comerc“ Kladanj  Ĉamdţić Senad    Ugostiteljstvo       500,00
84.  DOO „Tabo-Trade“ Kladanj    Tabić Senad     Bloketara         400,00
85.  DOO „Korekt“          Vejzović Mujo    Usluge           200,00
86.  DOO „Muška voda“ Kladanj    Hrnjić Ahmo                  200,00
87.  DOO „Tari“ Kladanj       Dţamalija Azem   Usluge-gradnja       200,00
88.  DOO „Progres“ Kladanj     Malkanović Himzo  Hemijska industr.     200,00
89.  „Kladanjka“ ZZ Kladanj     Hajdarević Hajda  Zadruga          200,00
90.  DOO „Wood-Work“ Kladanj    Mešković Hidajet  Proizvod.namještaja    200,00
91.  DOO „Hali-A“ Brlošci      Halilović Sead   Bloketara         200,00
92.  DOO „Sijabel“ Kladanj     Mazalović Skib   Proizv.zemlje za cvijeće  200,00
93.  ZZ „Guraĉa“ Kladanj      Rustemović Irma   Zadruga          280,00
94.  DOO „Mefaoil“ Kladanj     Halilović ismeta  Trgovina          200,00
95.  „Sunce BiH“ Osiguranje     Suljkić Dţenan   Osiguranje         200,00
96.  DOO „Transmont“ Kladanj    Mešković Hajrudin  Prevoz lica        200,00
97.  DOO „MFOS-IB6“ Kladanj     Berković Ibrahim  Prerada drveta       200,00
98.  JP DOO „Komunlac“ Kladanj   Halilović Zijad   Usluge           200,00
99.  DOO „Rejting“ Kladanj     Sultanović Rešad  Usluge-gradnja       200,00
100.  DOO „Aurinko“ Gojakovići    Hajdarević Hazim  Transport         200,00
101.  DOO „Bark-Trans“ Kladanj    Salihović Emir   Transport         200,00
102.  DOO „Drum-Trans“ Kladanj    Šeĉić Said     Transport         200,00
103.  DOO „Saruk“ Kladanj      Halilović Elvira  Obrada kamena       280,00
104.  DOO „Gehlen-Company“      Gehlen Sahbina   Usluge           200,00
105.  DOO „Tanki-Trans“ Kladanj   Alikadić Sejfudin  Transport         400,00
106.  DOO „Dţaviks“         Avdibašić Dţavid                200,00
107.  DOO „Stupex“ Stupari      Hamzić Nevres    Trgovina          200,00
108.  DOO „Fritaun“         Halilović      Usluge           200,00
109.  DOO „Holzman“ Ţivinice     Forĉaković Hamza  Obrada drveta       200,00
110.  DOO „Mirmin-FA“        Herić Mirzet    Transport         200,00
111.  DD „Hidrotehnika“ Kladanj   Hajdarević Sakib  Prerada poliestera     200,00
112.   Apoteka „Alma“ PZU                     Prodaja lijekova      200,00
113.   DOO „Baunti“ Kladanj       Rustemović Suad      Prerada drveta       200,00
114.   DOO „Montaplan“         Šarić Elvedin       Sjeĉa i izvoz       200,00
115.   DOO „Hoteks“                                     200,00
116.   DOO „Premier Sport“ Kladion.                Kladionica         200,00
117.   „BH GAS“ DOO                        Transport gasa       200,00
118.   Elektrodistribucija                    Transport struje      200,00
119.   Triglav osiguranje                     Osiguranje         200,00
120.   Petrol BH OIL Company                   Benzinska pumpa      200,00
121.   DOO „Vegrad“ Stupari       Hodţić Amir        Visokogradnja       200,00
122.   DOO „Interkod“ Kladanj      Hrnjić Ahmo        Usluge           200,00
123.   DOO „ZIS-94“ Kladanj       Halilović Salko      Usluge raĉunovodstva    200,00
124.   Tuzlanska banka dd Filijala   Gogić Enisa        Bankarske usluge      200,00
     Kladanj
125.   DOO „Ramex“ Gojakovići      Hajdarević Ramiz     Prerada drveta       200,00
126.   DOO „Nezeminu“          Ĉaušević Nezir      Transport         200,00
127.   JP „Šume TK“ Kladanj       Ĉavkunović Jusuf     Šumarstvo         600,00
128.   DOO „Dţenihan“ Kladanj      Mehmedović Dika      Knjigovod.usluge      200,00
129.   DOO „NINS“            Selimbašić Memo      Transport         200,00
130.   DOO „Marnik-comerc“       Marijanović Nikola    Trgovina          200,00
131.   DOO „Saraleks“                                    200,00
132.   DOO „Dok-lek“          Hasić Edhem        Trgovina lijekova     200,00
                                  Veterina
133.   DOO „Fahras“           Ahmetović Fahrudin    Prerada drveta       200,00
134.   DOO „Fenicija“          Jusupović Sakib      Prerada drveta       200,00
135.   DOO „Mentacom“          Kuluglić Rizah      Otkup ljekobilja      200,00
136.   DOO „Kosaĉe-promet“       Krekić Zejna       Usluge-trgovina      200,00
137.   DOO „Rustemović-comerc“     Rustemović Avdo      Usluge           200,00
        Prema nepotpunim podacima dobijenim od Fonda PIO na podruĉju općine
    Kladanj kod Fonda PIO je prijavljeno 2.539 zaposlenika.
        Na evidenciji Sluţbe za zapošljavanje evidentirano je cca 2600 nezaposlenih. Što
    se tiĉe zapošljavanja po granama djelatnosti najveći broj zaposlenih je:
        - u šumarstvu ................................. 650
        - drvoprerada .................................. 220
        - tekstilna industrija ......................... 90
        Nakon ovih djelatnosti su usluţne djelatnosti, trgovina, transport i ugostiteljstvo.
      U toku mjeseca jula 2007.godine sa evidencije JU Sluţbe za zapošljavanje
Kladanj, broj nezaposlenih osoba je umanjen za 100, a iz razloga zasnivanja radnog
odnosa, slijedićih kvalifikacija:


       VSS      VŠ      SSS       KV       NK      Ukupno

        3       2        22      48   25         100
      Ukupno stanje nezaposlenih vidjet će se iz prikazanih pregleda:

             Broj lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih

                                               Tabela br.1
       VSS    VŠ     SSS       NSS   VKV     KV   PKV     NK    Ukupno

Muškarci    12    13     227       0    2    675     45    603     577
Ţene      14    19     284       1    0    389     11    565     1283
Svega:     26    32     511       1    2   1076     56    1168     2734


                  Broj korisnika zdravstvene zaštite

                                               Tabela br. 2
       VSS    VŠ     SSS       NSS   VKV     KV   PKV     NK    Ukupno

Muškarci    11    12     169       0    2     554   41     368   1157
Ţene      12    11     163       1    0     217   6      136   546
Svega:     23    23     332       1    2     771   47     504   1703


                 Kategorija lica koja traže zaposlenje

                                              Tabela br. 3
             Lica koja prvi put     Demobilisani     RVI   Članovi PŠ i Ostali invalidi
              traže posao        borci             PB
Muškarci            146          844        68     15       16
Ţene              124           43        1      18       1
Ukupno             270          887        69     33       17                                        OBRAĐIVAČ:
Kladanj, novembar 2007. godine                     Služba za budžet, nadzor i
                                       poduzetništvo

								
To top