formular by niusheng11

VIEWS: 8 PAGES: 2

									  Na osnovu pozitivnopravnih propisa i ragistrovane delatnosti "Balkana 2001", ugovarači:
  "Balkan 2001" d.o.o. Šabac, ul.Kralja Milutina 146,( u daljem tekstu Davalac usluga) i

 _______________________________iz _________________ ul. _________________________,
lična karta broj ___________________ (u daljem tekstu Korisnik)

dana ___________________godine, zaključuju:                    UGOVOR
               O KORIŠĆENJU USLUGA BR. ________                                   Član 1.
   Korisnik po ovom ugovoru koristi usluge Davaoca usluge za registraciju i osiguranje motornog
vozila, kao i svih ostalih radnji neophodnih za registraciju i osiguranje motornog vozila.

                        Član 2.
   Ugovorne strane su saglasne da se usluge iz stava 1 ovog člana mogu izvršiti i u slučajevima
kada Korisnik usluga nije vlasnik motornog vozila koje je predmet registracije.
   U tom slučaju, Korisnik usluga je saglasan da se registracija i osiguranje motornog vozila vrši u
ime i za račun vlasnika motornog vozila __________________________________________ a putem
administrativne zabrane Korisnika usluga.

                        Član 3.
   Korisnik daje ovlašćenje Davaocu usluga da može kod nadležnih organa izvršiti sve uplate
neophodne za registraciju i osiguranje motornog vozila korisnika.
   Korisnik je saglasan da uplate iz prethodnog stava ovog člana glase na ime Davaoca usluga, kao i
da se vrše sa računa Davaoca usluga.

                        Član 4.
   Korisnik je saglasan da ga Davalac usluga finansira u iznosu od ___________________ dinara,
koji mu nedostaje za registraciju motornog vozila.


                        Član 5.
   Korisnik je obavezan da dugujući iznos za registraciju vozila vrati Davaocu usluga putem
administrativne zabrane na svoju zaradu u iznosu i dinamici vraćanja kako je to regulisano ovlašćenjem
korisnika koje čini sastavni deo rešenja o administrativnoj zabrani.
   U suprotnom Davalac usluga će postupiti po Zakonu o obligacionim odnosima.


                        Član 6.
U slučaju da Korisnik usluga usled prestanka radnog odnosa ili bilo kojeg drugog razloga, nije u
mogućnosti da Davaocu usluga vrati dugovani iznos putem adminitrativne zabrane na svoju zaradu,
Korisnik se obavezuje da će Davaocu usluga izmiriti dugovani iznos odmah i u celosti uplatom na
blagajni Davaoca usluga.


                       Član 7.
   Na iznos sredstava iz člana 3 ovog Ugovora ne obračunava se kamata.


                        Član 8.
   Davalac usluga je dužan da Korisniku za usluge iz člana1 ovog Ugovora izda specifikaciju
troškova usluga.


                      Član 9.
   U slučaju spora po ovom Ugovoru, ugovarači su ugovorili nadležnost Privrednog suda u Valjevu.


                        Član 10.
   Ugovor je sačinjen u 2(dva) istovetna primerka od kojih svakom ugovaraču pripada po 1(jedan)
primerak.
   Ugovor stupa na snagu nakon potpisivanja.                    UGOVARAČI:


  za "Balkan 2001" doo Šabac                           Korisnik
___________________________                      _______________________
                                    l.k.br. __________________

								
To top