Nóg meer artiesten naar 80's by yaofenjin

VIEWS: 83 PAGES: 13

									                Johann Gottlieb Wakkie                            ’We willen vooral lol in
                wordt honderd jaar                              het hardlopen hebben’


                          Regio                                      Sport
Jaargang 47 - Nummer 9     Hoofdstraat 31, 7811 AA EMMEN  |  Voor adverteermogelijkheden bel (0591) 693869                                       dinsdag 24 februari 2009
Nóg meer                                     Alle remmen los
                                                                                              Voetbalspel
                                                                                              begint weer
artiesten                                                                                         EMMEN – Langzaam maar
                                                                                              zeker verliest Koning Winter
                                                                                              terrein. Daarom gaat het
                                                                                              populaire voetbalspel van


naar 80’s                                                                                         deze krant weer van start.
                                                                                              Op www.amateurvoetbal-
                                                                                              spel.nl kan tot vrijdag 23.59
                                                                                              uur de regionale amateur-
                                                                                              voetbaltoto met tien duels
Zaterdag 13 juni in Emmen                                                                                 worden ingevuld.
                                                                                              Natuurlijk mag U ook weer
                                                                                              meedoen in andere regio’s
Aan de boorden van de Grote Rietplas wordt zaterdag                                                                    in Noord-Nederland.
13 juni het C1000 Back to the 80’s festival gehouden.                                                                   Meedoen aan de amateur-
                                                                                              voetbaltoto is gratis.
De zaalvoetballende vriendengroep Zalavolbate heeft
een werkelijk fantastisch programma samengesteld
met Paul Young, Cock Robin en Kim Wilde.
EMMEN – Begin maart wordt    uitgebreid. Een gedeelte van
nóg een klinkende naam     de opbrengst van het jaren
toegevoegd aan de toch al    tachtig feest komt ten goede
indrukwekkende lijst van    aan de Wensstichting Zala-
artiesten. Het past in het   volbate die wensen vervult
streven van Zalavolbate om   van kinderen die wel een
het grootste jaren tachtig   steuntje in de rug kunnen
feest van ons land in Emmen   gebruiken.
te organiseren.
Vooralsnog wordt nog niet    Helpende handen
bekend gemaakt voor wie de   Het organisatiecomité kan
indrukwekkende bühne      nog wel helpende handen
tegen de klok van acht uur ’s  gebruiken. Vind je het leuk
avonds is gereserveerd. De   om als vrijwilliger mee te
onderhandelingen met het    helpen? Stuur dan binnen
management van de Britse    veertien dagen een mail
rockband die in de jaren 70   naar reneklein@home.nl.
en 80 van de twintigste     De werkzaamheden variëren
eeuw populair was, zitten in  van het ontvangen van VIP
de afrondende fase. De band   gasten tot het bedienen in
is sinds 2006 weer actief en  de horeca. Let op! Je moet
trekt volle zalen. In juni   minimaal achttien jaar zijn.
wordt een tour door Europa
gemaakt.            De voorverkoop gaat op
De eerste editie van Back to  zaterdag 7 maart van start.
the 80’s in de openlucht    Toegangskaarten zijn in de
bracht bijna zesduizend     wijde regio te koop. Onder
muziekliefhebbers op de     meer bij negentien winkels
been. Het muziekfestival    van C1000 in Drenthe en
was tot in de puntjes ver-   Groningen.
zorgd. De organisatie werd   Begin juni wordt in deze
dan ook overspoeld met     krant ook een lezersactie
complimenten. Zalavolbate    gehouden. Dan worden           Carnaval wordt vooral gevierd in Noord-Brabant en    van het feest der zotten. Absolute blikvangers waren
verwacht zaterdag 13 juni –   twintig vrijkaarten verloot      Limburg. Maar ook boven de rivieren gaan de remmen     vanzelfsprekend de optochten van praalwagens. Vele
mede door de gevarieerde    voor het (misschien wel        los. Zoals bijvoorbeeld in de regio Zuidoost-Drenthe. In  duizenden mensen kwamen een kijkje nemen. Zoals
programmering – een volle    uitverkochte) Back to the       de afgelopen dagen waren Weiteveen, Zwartemeer,      bijvoorbeeld in Zwartemeer. Kijk voor meer sfeerfoto’s
bak. Dat betekent zo’n acht-  80’s festival in Emmen.        Barger-Oosterveld en Barger-Compascuum in de ban      op de site www.halloemmen.nl. ˆ ZOH/Bert ten Velde
duizend bezoekers. Daarom
wordt het festivalterrein            S Paul Abrahams
Varen op een oude tr
Steeds meer mensen kopen een kaartje voor
Bijna twee jaar geleden werd de trekschuit Johannes
Veldkamp officieel in gebruik genomen. Sinds die tijd
                                  Interview
is het mogelijk om aan boord van de historische
snikke de omgeving langs Drentse wateren in alle
rust te bekijken.
ZANDPOL – Vrijdagmorgen, het stellen we maar twee voor-
is bijna tien minuten over    waarden: de groep mag niet
tien. De trekschuit ligt afge-  groter zijn dan 40 personen
meerd aan de steiger bij     en het schip moet ergens
museum Meringa aan het      onderweg weer kunnen
Stieltjeskanaal in Zandpol.   keren. We varen met een
Aan boord zijn Jan Middag    trekschuit met een lengte
en Adrie Jeroense. Het duo    van twintig meter, niet met
inspecteert de zorgvuldig    een plezierjacht van een
gerestaureerde trekschuit    paar meter.’’
die door de enthousiaste
vrijwilligers van Het Gilde   Een dagje uit
met vereende krachten is     Volgens de schippers zijn de
omgebouwd tot een fraaie     reacties van de passagiers tot
rondvaartboot.          dusverre louter positief.
De gezichten van de twee     ,,Kijk maar in het gasten-
schippers staan zorgelijk. In  boek. De mensen vinden het
opmaat naar het nieuwe      leuk om op een schip naar
vaarseizoen moeten in de     de wal te kijken. Dat ziet er
komende maand de handen     vanaf de waterkant heel
flink uit de mouwen worden    anders uit. Bovendien is er
gestoken. De overvloedige    veel waardering voor de
regenval en de kou in de     informatie over de beziens-
winterperiode hebben hun     waardigheden die ze van
sporen achtergelaten. Zo     onze gastdames krijgen. De
kunnen bijvoorbeeld de      stemming is vaak opperbest.
houten banken een flinke     De mensen zijn echt een
opknapbeurt gebruiken. Dat    dagje uit en hebben veel
geldt ook voor het plafond.   plezier. En als de kinderen
,,Eigenlijk zou de trekschuit  even aan het roer mogen
in de winterperiode in een    staan, dan kan hun dag niet
overdekte ruimte moeten     meer stuk. Ook de veertig
worden gestald’’, benadrukt   vrijwilligers van Het Gilde
Jan Middag. ,,Helaas hebben   zijn enthousiast. Alhoewel:
we daar het geld niet voor.   soms is het wel afzien voor
Het zou voor ons een hoop    de schipper als de regen met
werk schelen.’’         bakken naar beneden valt.
In de afgelopen twee jaar    De passagiers kunnen even
hebben al veel mensen een    schuilen, de schipper staat
boottocht gemaakt. ,,Dat     op het achterdek in de open
varieert van inwoners uit de   lucht. Soms met het water in
wijde regio tot toeristen uit  de laarzen.’’
binnen- en buitenland’’,     In april gaat het vaarseizoen
weet Adrie Jeroense. ,,De    van de Johannes Veldkamp
verwachting is dat het aantal  van start. Het spits wordt    ˆ ZOH/Bert ten Velde

passagiers dit jaar verder    afgebeten met het aanbie-
gaat stijgen. We hebben een   den van arrangementen
vast vaarschema met leuke    voor groepen. In juli en
bestemmingen als onder      augustus wordt volgens een    Lezing
meer Nieuw-Amsterdam,      vast schema gevaren. Dat is
Coevorden en Gramsbergen.
Erica is dit jaar toegevoegd
                 inclusief bijvoorbeeld een
                 bezoek aan Coevorden waar
                                 Emmerkring
aan het vaarschema. Daar-    onder leiding van een vrij-   EMMEN - De Emmerkring
naast kan de snikke worden    williger van Het Gilde een   houdt op woensdag 25 fe-
gereserveerd door groepen.    wandeling wordt gemaakt    bruari een lezing. Dr. Otto
We krijgen steeds meer      langs de mooiste plekjes van  Mulder, docent bijbelweten-
aanvragen. Bijvoorbeeld van   deze vestingstad.       schappen en predikant van
bedrijven, verpleeghuizen,                   de Grote Kerk in Almelo
families, scholen, maar ook   U wilt aanmonsteren voor    vertelt over de Brief van
van vrouwenverenigingen.     één van de vele toeristische Paulus aan de Romeinen.
We hebben ook al een keer    routes of u wilt de trekschuit De bijeenkomst in de kleine
gasten van een bruiloft aan   een keer reserveren voor    zaal van de bibliotheek in
boord gehad. Met behulp     een bedrijfsuitje of voor een Emmen begint om 19.15 uur.
van een lift kunnen ook     familiefeest? Bel voor meer Een toegangskaartje kost
rolstoelgebruikers meeva-    informatie 06-36381971.    zeven euro, dat is inclusief
ren. In onderling overleg is                  koffie of thee.
veel te regelen. Eigenlijk           S Paul Abrahams


                                 Bijeenkomst
Gaubert Trio speelt                        Lös hoes
werken van Haydn                       SLEEN – De kunstschilder
                               Maarten ’t Hart geeft zondag
BORGER – Op uitnodiging van   publiek kan verder genieten 1 maart een lezing in de
Stichting Concerto Borger    van werken van Carl Maria  hervormde kerk van Sleen.
geeft het Gaubert Trio op    von Weber en van Bohuslav ’t Hart is vooral bekend als
zondag 1 maart een concert    Martinu.          architectuurschilder, een
in de dorpskerk in Borger.    Het matineeconcert in het  moderne meester van het
Desirée Vergers (fluit), Mir-  godshuis begint om 15.00  kerkinterieur. Hij vertelt
jam Bosma (cello) en Hans-    uur. Een toegangskaartje  over de technieken die hij
Erik Dijkstra (piano) bren-   voor het concert kost tien hanteert.
gen werken van Joseph      euro, dat is inclusief een De lezing begint om 11.15
Haydn ten gehore en het     programmaboekje.      uur en de toegang is gratis.
rekschuit                            Voorkom
                                 doorliggen
r de snikke                           EMMEN – In het verpleeghuis
                                 De Horst in Emmen wordt
                                 donderdag 26 februari een
                                 informatiemarkt gehouden.
                                 Van 9.30 tot 16.30 uur wordt
                                 tekst en uitleg gegeven over
                                 preventieve handelingen en
                                 hulpmiddelen om decubitus
                                 (doorliggen) te voorkomen.                                 Doping en
                                 wielrenners
                                 EMMEN – Op uitnodiging van
                                 de bibliotheek en de Open
                                 Universiteit houdt Bram
                                 Brouwer op dinsdag 3 maart
                                 de lezing ‘Doping part of the
                                 game’, over de invloed van
                                 doping bij wielrenners’.
                                 De voormalige trainer van
                                 wielrenners zet vraagtekens
                                 bij het prestatie verbeteren-
                                 de effect van doping bij
                                 wielrennen.
                                 De bijeenkomst in de biblio-
                                 theek begint om 19.30 uur.
                                 Een kaartje kost vijf euro.                                 Zang en
                                 evangelie
                                 EMMEN – In de kapelkerk
                                 wordt zondag 1 maart een
                                 zang en evangeliedienst
                                 gehouden. Voorganger F.
                                 Olthof spreekt over het
                                 thema ‘Een nieuwe lente,
                                 een nieuw geluid’.
                                 Muzikale medewerking
                                 wordt verleend door de
                                 organist Reint Elling en het
                                 gospelkoor Share.
                                 De bijeenkomst in het gods-
                                 huis begint om 19.00 uur.                                 Dialezing
                                 keukentuin
  Reconstructie kost                      DALERVEEN – De afdeling Coe-
                                 vorden van Groei & Bloei

  bijna miljoen euro                      houdt maandag 2 maart een
                                 bijeenkomst in De Boer-
                                 hoorn in Dalerveen.
  ’T HAANTJE - De reconstructie  een dertig kilometerzone   Jeanette Douma uit Zuid-
  van ’t Haantje gaat in het   ingevoerd en bovendien    broek verzorgt een lezing
  voorjaar van start. Dat is   wordt de bestaande asfalt-  over ‘Natuurvriendelijk en
  besloten door het college    verharding vervangen door moestuinen’.
  van burgemeester en wet-    gebakken klinkers. Deze    De bijeenkomst begint om
  houders va Coevorden.      klinkers sluiten goed aan bij 20.00 uur. Na afloop van de
  De reconstructie bestaat uit  het dorpse karakter.     dialezing staan allerhande
  het aanpassen van het riool   De kosten van de werkzaam- lekkere hapjes klaar.
  om te voldoen aan de basis-   heden worden geraamd op
  inspanning riolering en het   950.000 euro.
  vervangen van een deel van   Zowel Plaatselijk Belang ’t
  het riool omdat bij inspectie  Haantje als de bevolking zijnTijd om te
  bleek dat er beschadigingen   door de gemeente betrokken
  waren opgetreden.
  Verder wordt in ’t Haantje
                  bij de plannen voor de op-
                  knapbeurt van ’t Haantje.
                                 rouwen
                                 EMMEN - Op maandag 2 maart
                                 houdt pastor Marinus van

  Over de geschiedenis                     den Berg de Voorjaarslezing
                                 in de Grote Kerk in Emmen.
                                 Hij zal dan spreken over:

  van Veenhuizen                        ’Tijd voor rouw’.
                                 De Plantage Boekhandel
                                 Vermeer is aanwezig met
  SCHOONOORD – Op uitnodiging   de actuele situatie binnen  boeken van Marinus van den
  van de openbare bibliotheek   het gevangeniswezen.     Berg. Hij zal gekocht werk
  en de afdeling Schoonoord,   De bijeenkomst begint om   signeren.
  De Kiel en Zweeloo van de    19.30 uur en vindt plaats in De lezing van Van den Berg
  ouderenbond ANBO geeft de    het dorpshuis.        begint om 19.00 uur. Een
  heer De Maar op dinsdag 3    Een toegangskaartje kost   toegangskaart kost vijf euro
  maart een lezing over het    twee euro. Leden van de    bij Plantage Boekhandel
  ontstaan en de ontwikkeling   bibliotheek en van de ANBO Vermeer en de VVV in de
  van het dorp Veenhuizen en   hebben gratis toegang.    voorverkoop.
dinsdag 24 februari 2009               UIT                                                                  Zuidoosthoeker     7
                                    Klucht in Cornelis                                               Komedie in
                                                                                            De Loo
                                    Jubileumvoorstelling toneelgroep WKHB                                     COEVORDEN - Toneelliefheb-
                                                                                            bers die een avond lekker
                                                                                            ouderwets willen lachen,
                                      Het toneelgezelschap WKHB uit Dalen speelt zaterdag 28 februari in zaal Cornelis in Dalen. ˆ Eigen foto   moeten een toegangskaartje
                                                                                            kopen voor de uitvoering

Amerikaanse hits in                                                                                  van De Buurtschöpp’n.
                                                                                            Zaterdag 28 februari wordt
                                                                                            de plattelandskomedie

Theater De Muzeval                                                                                   ’Amor richt zijn pijlen zelf’
                                                                                            van D.J. Eggengoor gespeeld.
                                                                                            Een kaartje kost zes euro in
EMMEN - De voorstelling ‘Mo-     moeite waard.” De nostalgie                                                            de voorverkoop. Het doek
tel Westcoast part 2’ zit vol    spat van het podium af met                                                            gaat om 20.00 uur open.
met nummers als ‘Big Yel-      nummers van de Eagles,
low Taxi, ‘Thank you for       Beach Boys, Venice, Doobie
being a friend’ en ‘Hotel      Brothers, Fleetwood Mac,
California’. Syb van der       Creedence, Toto, Crosby,                                                             Jazz op
Ploeg, Julian Thomas, Mir-      Stills & Nash, Joni Mitchell,
jam Timmer en Edward
Reekers zetten met hun
                   The Byrds en vele anderen.
                   ‘Welcome to the Hotel Cali-
                                                                                            de zondag
vijfkoppige live band een      fornia. You can check out                                                             EMMEN – De contrabassist
prachtige show vol met        any time you like, but you                                                 Ruud Ouwehand is zondag 1
grote hits van de Amerikaan-     can never leave’.                                                     maart te gast in café Rue de
se Westcoast neer. Het Alge-     Donderdag 5 maart om 20.15                                                 la Gare in Emmen tijdens de
meen Dagblad schrijft over      uur in Theater De Muzeval                                                 muzikale serie Jazz op de
hun voorgaande tour: “Voor      in Emmen. Voor kaarten en                                                 zondagmiddag.
er ook maar een noot klinkt,     meer info kunt u terecht op    De toneelgroep WKHB – Werkliedenvereniging Weder- Entreebiljetten zijn in de      Ook op het podium van Rue
is ‘Motel West Coast’ al de     www.muzeval.nl.                                        voorverkoop verkrijgbaar bij de la Gare staan zangeres
                                    kerig Hulpbetoon – bestaat 125 jaar. Vanzelfsprekend
                                                                  slijterij Esda in Dalen.   Doreen van der Keur, gitarist
  Motel Westcoast part 2 met Syb van der Ploeg speelt in De Muzeval.  wordt die mijlpaal op gepaste wijze gevierd met een                   Thomas Zoetelief en de
                                    jubileumvoorstelling. Gekozen is voor een stuk uit ‘de Een tandarts is met zijn     drummer Peter Deiman. Het
                                    oude doos’.                        vrouw in een knus, oud    viertal speelt juweeltjes uit
                                                                  boerderijtje gaan wonen.   de jazzhistorie.
                                    DALEN – Het publiek kan op  werd het hilarische stuk op Heerlijk romantisch. Ze    Het concert van de jazzband
                                    zaterdag 28 februari genie- de planken gebracht.     treffen het goed met hun   is tussen 16.00 en 19.00 uur.
                                    ten van de voorstelling Zo’n De uitvoering vindt plaats in buren, boeren in hart en   De toegang is gratis.
                                    heerlijk huisje buiten. De  zaal Cornelis in Dalen. Het  nieren met veel gevoel voor
                                    komedie is geschreven door doek gaat om 20.00 uur.     humor. Maar al gauw zweeft
                                    D.J. Eggengoor. Ook in 1977 Een kaartje kost vijf euro.  de familie over de vloer.
                                                                                            Dj Tado in
                                                                                            ‘la Gare’
                                    Cabaret voor het goede doel                                          EMMEN – De Emmer dj Tado
                                    ERICA – ‘Wij gaan naar Gha-  Erica World Servants. Erica           kan genieten van een avond-   draait op zaterdagavond 28
                                    na’. Dat is de titel van de  World Servants is een groep           vullend programma met      februari in café Rue de la
                                    benefietvoorstelling van    van elf jongeren uit het dorp          liedjes, sketches en muziek.  Gare in Emmen.
                                    de cabaretgroepen De Kleine en één begeleider die in de            Liedjes over Erica, Drenthe,  Dj Tado bedenkt voor zijn
                                    Dingen en De Anniesch die zomer in Ghana in Afrika               Ghana, nieuwe buren en     optredens altijd een thema.

Marley & Me is nu al                          op vrijdag 27 februari voor  mee gaan helpen om een
                                    het voetlicht wordt gebracht kraamkliniek uit te breiden.
                                    in ’t Schienvat, het cultureel
                                                                            Indonesië zullen de revue
                                                                            passeren.
                                                                            Een toegangskaartje kost vijf
                                                                                            Deze keer is het een grote
                                                                                            verrassing. Het optreden
                                                                                            begint om 23.00 uur. De

te zien bij Utopolis                          centrum in Erica.
                                    De opbrengst van de voor-
                                                    De avondvullende cabaret-
                                                    voorstelling begint vrijdag
                                    stelling komt ten goede aan om 20.00 uur. Het publiek
                                                                            euro. Reserveren kan via
                                                                            ruben.beuker@orange.nl of
                                                                            telefonisch via 06-52052232.
                                                                                            toegang is gratis.


EMMEN - Het pasgetrouwde       op het lijf. In alle chaos en
stel John en Jenny Grogan      ongein die Marley in de                                                              Grada speelt
adopteren Marley, een erg
schattige Labrador-pup van
amper zes kilo.
                   jaren die volgen veroor-
                   zaakt, kijkt hij toe hoe de
                   Grogans hun pieken en
                                    Uitvoering in De Noorderbreedte                                        een musical
In een oogwenk groeit de       dalen beleven, van baan en      De Toneelgroep Klazienaveen zorgt voor hilarische taferelen in De Noorderbreedte. ˆ Eigen foto       EMMEN - Zaterdag 28 februari
hond echter uit tot een kolos    huis veranderen en de uitda-                                                           speelt de Drentse vereniging
van 50 kilogram vol onge-      gingen van gezinsuitbrei-                                                             ’t Volk van Grada in het
remde energie. Marley to-      ding het hoofd bieden.                                                              theater De Muzeval.
vert het huis van de Grogans     Gaandeweg beseffen John en                                                            Deze keer wordt de revue
om tot rampgebied. Hij zakt     Jenny dat ‘de vreselijkste                                                            ’Kiek zölf maor es’ op de
voor de gehoorzaamheids-       hond ter wereld’ het beste                                                            planken gebracht. De revue
training, hapt stukken uit de    uit hen naar boven haalt.                                                             is geschreven door regisseur
bank, gooit vuilnisbakken                                                                               Roelof Steenbergen.
omver, drinkt uit de WC en      De film Marley & Me is te                                                             De Drentstalige voorstelling
jaagt de postbode de stuipen     zien in Utopolis in Emmen.                                                            begint om 20.00 uur. De
                                                                                            kaarten zijn verkrijgbaar bij
  Een fragment uit de speelfilm Marley & Me.                                                                     het VW kantoor. Telefonisch
                                                                                            reserveren kan ook:
                                                                                            0591- 617742 of 616210.                                                                                            Live muziek
                                                                                            in De Kroon
                                                                                            EMMEN – Liefhebbers van
                                                                                            Ierse muziek kunnen vrijdag
                                                                                            27 februari hun hart opha-
                                                                                            len in het café De Fransche
                                    KLAZIENAVEEN - Vrijdag 27 en      Vellinga uit Erica, hij is ook     302080) of Anneke Mug      Kroon in Emmen.
                                    zaterdag 28 februari speelt      regisseur van Toneelgroep        (0524-582466).         De zes muzikanten van de
                                    Toneelgroep Klazienaveen in      Klazienaveen.                              formatie Schylger stout
                                    het dienstencentrum de         De voorstellingen beginnen       Korte inhoud: Opa woont     verzorgt dan een akoestisch
                                    Noorderbreedte.            om 20.00 uur. Een kaartje        nog zelfstandig, maar wel    concert met covers en eigen
                                    Het toneelstuk dat wordt        kost vijf euro. U wilt een       samen met zijn zoon,      nummers.
                                    opgevoerd heet ‘Opa, die        kaartje reserveren? Bel dan       schoondochter en klein-     De band begint om 22.00
                                    redt zich wel’. Het stuk is      Siens Roelofs (0591-312897),      dochter. De schoondochter    uur te spelen. De toegang is
                                    geschreven door Adriaan        Adriaan Vellinga (0591-         wil opa wel graag kwijt.    gratis.
dinsdag 24 februari 2009               UIT                                                      Zuidoosthoeker     9


Gronings popkoor zingt
in De Noorderbak
                               Toonkunstkoor                                           Skiffle in de
                                                                                 Synagoge
ROSWINKEL – Het popkoor    vocale power van Steely     Uitvoering in de Goede Herderkerk                                 COEVORDEN – Op uitnodiging
                                                                                 van de VVV en de Culturele
Tous les oiseaux d’Europe   Dan, de Pointer Sisters voor-                                                   Commissie Coevorden geeft
treedt zondag 1 maart op in dat de disco was uitgevon-      Het Toonkunstkoor Emmen voert vrijdag 6 maart de ‘Messiah’ van G.F. Händel uit.         de muziekformatie The Old
theaterboerderij De Noor-   den, de wederopstanding                                                      Time Skifflers op vrijdag 27
derbak in Roswinkel. Meer   van David Crosby, de leukste                                                    februari een concert in de
dan twintig zangers uit    nummer 1 hit van de afgelo-                                                    Synagoge in Coevorden.
Groningen en omstreken    pen jaren, Michael Jackson                                                     De bandleden nemen het
brengen onder leiding van   in topvorm, twee zeer geta-                                                    publiek mee terug naar de
de muzikaal leider Hans    lenteerde songwriters uit                                                     jaren vijftig, zestig. Skiffle
Kaldeway het programma    Groningen, Tiedo en Chris-                                                     muziek is ongecompliceerd,
‘Ornithology’ ten gehore.   taan Coenraads, een recent                                                     feestelijk, vrolijk en heel
Prachtige popsongs onder de juweeltje van Kate Bush,                                                       ritmisch.
oppervlakte van de Top 40.  Sting in een soepele zeven-                                                    Het concert begint om 20.30
Vergeten, verdwenen, soms kwartsmaat en een heel                                                         uur. Een toegangskaartje
compleet onbekend, maar    stille Björk.                                                           kost tien euro.
de moeite waard om weer    Het eerste nummer wordt
ontdekt te worden. Op het   om 11.00 uur gezongen. Een
lijstje staan het onbekendste toegangskaartje kost 7,50
nummer van Queen, de     euro.                                                               Kuuroord in
  Het popkoor Tous les oiseaux d’Europe. ˆ Anton Rademaker                                                   De Zwerfkei
                                                                                 GEES - De toneelclub dr. Jan
                                                                                 Naarding uit Oosterhesselen
                               Het ‘Händel jaar 2009’ is voor het Toonkunstkoor          van de oratoria in Engeland.  brengt op 28 februari en op
                                                                 Het oratorium vertelt in drie  6 en 7 maart het toneelstuk
                               Emmen aanleiding om vrijdag 6 maart de ‘Messiah’
                                                                 delen de voorspelling van de  ‘Pas op! Schrikdraod’ op de
                               van G.F. Händel uit te voeren. Plaats van handeling is       komst van de Messias, zijn   planken van de Zwerfkei.
                               de Goede Herderkerk aan de Oude Roswinkelerweg.          lijden, dood en opstanding   De voorstellingen beginnen
                                                                 en de overwinning van de    om 20.00 uur. Een kaartje
                               EMMEN – Het Toonkunstkoor      Händel componeerde in     dood en de verlossing van de  kost 4,50 euro. Donateurs
                               Emmen staat onder leiding      1742 -in slechts 24 dagen- de wereld.             hebben gratis toegang.
                               van de Bulgaars/Nederlandse     ‘Messiah’, na jaren te heb-                  De eurotekens staan in de
                               dirigent Iassen Raykov. Mu-     ben gewerkt aan mislukte   De uitvoering begint vrijdag  ogen van wethouder Sjoerd
                               zikale medewerking wordt       en onbekend gebleven ope- 6 maart om 19.30 uur. Toe-     Post en vriend Tinus Eising.
                               verleend door sopraan Marti-     ra’s. Het bleek een meester- gangskaarten kosten 23,50    Ze willen een kuuroord Bad
                               ne Salomons, alt Carina       werk en kreeg een triomfan- euro. Entreebiljetten zijn te   Kloetenbarg bouwen op het
                               Vinke, tenor Falko van Loon     telijke ontvangst.      bestellen via de website    land van boer Berend Prins.
                               en bas Daniël Herman Mos-      Tot op de dag van vandaag is toonkunstkooremmen.nl.      Maar gaat dat zo maar? De
                               tert en de musici van Il Con-    de ‘Messiah’ een publieks-  U wilt telefonisch kaarten   milieuactiviste wil er niets
                               certo Barocco met hun histo-     trekker en staat al jarenlang reserveren? Bel dan 0591-    van weten de postbode zorgt
                               rische instrumenten.         nummer één in de top tien   615775 of 372000.        voor verwarring.
12  Zuidoosthoeker                                                                        REGIO      dinsdag 24 februari 2009


Nominatie voor de
Streektaalprijs
                                   Honderd kaarsjes                                            Uitvoering
                                                                                       Dwarzz
EMMEN - Daniël Lohues is in Margaretha Kleine, Zun en        Voor Johann Gottlieb Wakkie                                       ODOORN - Op 1 maart wordt in
                                                                                       hotel De Oringer Marke een
de race voor de DvhN Streek- schare van Klaas Spekken en                                                           Oringer Cultuurgarnituur
taalprijs. De zanger dingt  het album van Voorheen de         Johann Gottlieb Wakkie viert woensdag 25 februari zijn honderdste verjaardag. ˆ ZOH/Bert ten Velde  gehouden. Het publiek kan
met zijn album Allennig II  Bende mit Pazzipanten. In                                                            luisteren naar het theatrale
mee in de categorie muziek. totaal zijn er zestien streek-                                                          popkoor Dwarzz. De vijftien
Andere kandidaten in de   taalcd’s genomineerd.                                                              leden van het koor brengen
categorie muziek zijn onder                                                                         onder leiding van John van
meer Bok ’m d’r op van Mooi De uitreiking van de DvhN                                                            der Woude een gevarieerd
Wark, Dichter in mie van   Streektaalprijs is op zondag                                                          programma ten gehore met
Erwin de Vries, Muze van   5 april in De Winsinghhof in                                                          onder (veel) meer ballads,
Martin Korthuis, Drok van  Roden.                                                                     meezingers en nummers uit
                                                                                       musicals.
  Daniël Lohues uit Erica is genomineerd voor de Streektaalprijs.                                                      Het concert begint om 15.30
                                                                                       uur. De toegang is vijf euro,
                                                                                       inclusief een kopje koffie. U
                                                                                       wilt een kaartje reserveren?
                                                                                       Bel dan 0591-519000.                                                                                       Cabaret in
                                                                                       dorpshuis
                                                                                       VALTHE – Liefhebber van
                                                                               Drentstalig cabaret kunnen
                                                                               zaterdag 28 februari hun
                                                                               hart ophalen. Dan brengt
                                                                               het gezelschap Gien idee de
                                   Johann Gottlieb Wakkie viert morgen, woensdag 25 plaats in Wassenaar. Het        nieuwe voorstelling voor het
                                                                echtpaar heeft twee kinde-  voetlicht.
                                   februari, zijn honderdste verjaardag. Veel inwoners
                                                                ren, vier kleinkinderen en  Plaats van handeling is het
                                   uit de regio kennen de Emmenaar, want hij heeft      vier achterkleinkinderen.  dorpshuis in Valthe. De
                                   jarenlang biologieles gegeven aan het Gemeentelijk Wakkie gaf biologieles in      voorstelling van Klaas
                                   Lyceum in zijn woonplaats.                 Amersfoort en Delft. Daarna Schultz, Eldrida Houkes,
                                                                verhuisde het gezin in 1949 Harjan Snijders en Dina
                                   EMMEN - De heer Wakkie    het onderwerp ’De bouw van naar Emmen. Na elf jaar     Katuin begint om 20.00 uur.
                                   werd op 25 februari 1909   de plasmawand’.        Emmermeer werd een huis Kaarten kunnen telefonisch
                                   geboren in Rotterdam. Na de Op 20 april 1943 stapte hij in gevonden aan de Oude Ros- worden gereserveerd: 0591-
                                   HBS ging hij biologie stude- het huwelijksbootje met    winkelerweg. Sinds drie jaar 676210 of 06-12226970.
                                   ren aan de Universiteit van Adriana Petronella Knol. De wordt de post bezorgd aan   Kijk voor meer informatie
                                   Leiden. Hij promoveerde op huwelijksvoltrekking vond de Holtingerbrink.         op www.gienidee.nl
14  Zuidoosthoeker                                                                      REGIO     dinsdag 24 februari 2009


 Jarigen van de week
De redactie van de ZuidOosthoeker plaatst elke week vier
foto’s in de rubriek ’Jarigen van de week’. Wil jij ook met je
                                 Huwelijkstrouw                                            Beurs in
                                                                                    De Schalm
verjaardag in de krant en zit je op de basisschool, stuur dan
een pasfoto met je naam, adres en de dag waarop je jarig     Jan en Dina Oldenburger                                        STEENWIJKSMOER - De Filatelis-
                                                                                    tenvereniging Coevorden-
bent naar de redactie van de ZuidOosthoeker, Hoofdstraat                                                        Hardenberg houdt zaterdag
31, 7811 EB in Emmen. Als je foto wordt geplaatst, dan krijg    Jan en Dina Oldenburger zijn donderdag 26 februari zestig jaar getrouwd. ˆ ZOH/Bert ten Velde   28 februari een postzegel-
je een gratis kaartje voor de Astra bioscoop in Klaziena-                                                       beurs in dorpshuis De
veen en voor het Kinderspeelparadijs Ballorig in Emmen.                                                        Schalm in Steenwijksmoer.
                                                                                    Vijftien handelaren bieden
                                                                                    van 10.00 tot 16.00 uur een
                                                                                    gevarieerd aanbod aan. Niet
                                                                                    alleen postzegels, maar ook
                                                                                    poststukken, ansichtkaarten
                                                                                    en (euro)munten.
                                                                                    De bijeenkomst is gratis
                                                                                    toegankelijk. Niet-leden zijn
                                                                                    eveneens van harte welkom
                                                                                    om even langs te komen.
                                                                                    Tijdens de beurs vindt om
                                                                                    14.00 uur een veiling plaats
                                                                                    en ook wordt informatie
                                                                                    gegeven over de activiteiten
                                                                                    van de postzegelclub.
Cynthia de Vries wordt op    Dennis Striper wordt woens-
zondag 1 maart vijf jaar. Ze   dag 25 februari zes jaar. Hij
gaat naar De Triangel in     gaat naar de Majellaschool
Emmer-Compascuum.        in Nieuw-Schoonebeek.                                                         Uitvoering
                                 In de woning van Jan en Dina Oldenburger wordt            dak bij de zuster van de
                                                                   bruid. Na een jaar verhuizen
                                                                                    Focaliber
                                 donderdag feest gevierd. Het echtpaar is zestig jaar
                                                                   ze naar een bovenwoning.     EMMEN – Op uitnodiging van
                                 getrouwd. Burgemeester Cees Bijl komt vrijdag langs         Zestig jaar na de huwelijks-   de Stichting Grote Kerk
                                 om de echtelieden namens het gemeentebestuur van           voltrekking woont het echt-   Cultureel geeft Focaliber op
                                 Emmen te feliciteren.                        paar nog steeds in Emmer-    vrijdag 27 februari een con-
                                                                   Compascuum. Ze zijn wel     cert in de Grote Kerk.
                                 EMMER-COMPASCUUM - Jan Ol-       morgen en samen met nog    een paar keer verhuisd. Jan   Het koor brengt werken van
                                 denburger en Dina Bruins-       een bruidspaar.        en Dina hebben een zoon en    onder (veel) meer Orlando di
                                 ma zijn allebei geboren in       Zowel Jan als Dina werken   twee kleinkinderen.       Lasso, John Rutter en Felix
                                 Emmer-Compascuum. Res-         bij de AKU in hun woon-    De hobby’s van Jan zijn     Mendelssohn Bartholdy ten
                                 pectievelijk op 17 juni 1922      plaats, maar de vonk slaat  puzzelen, wandelen en de     gehore. Medewerking wordt
                                 en op 24 maart 1927.          over als ze elkaar op straat tuin verzorgen van de zoon    verleend door de organist
Daan Wagenaar wordt op      Ilse Lanting is woensdag 18   Het jawoord wordt gegeven       tegen het lijf lopen. Het   die in Roswinkel woont.     Sietze de Vries.
vrijdag 27 februari vijf jaar.  februari vier jaar geworden.  op 26 februari 1949 in het       huwelijksbootje blijft liggen Dina vond het altijd fijn om   Het concert begint om 20.00
Hij gaat naar de Gerardus-    Ze gaat naar De Planeet in   gemeentehuis in Emmen.         in Emmer-Compascuum. De te puzzelen, maar doet het       uur. Een toegangskaartje
school in Barger-Oosterveld.   Klazienaveen.          Op een prachtige zaterdag-       jonggeliefden krijgen onder- nu wat rustiger aan.       kost tien euro.
dinsdag 24 februari 2009           SPORT                                                                   Zuidoosthoeker    15
                                  Duel van de week                                                Judo in de
                                                                                          Hunsowhal
                                  SVBO wil revanche op Germanicus                                         TWEEDE EXLOERMOND - Juveko,
                                                                                          de judovereniging uit de
                                                                                          dorpen Valthermond en
                                    Arjan Grummel: ,,We hebben meer kwaliteit dan vorig seizoen.’’ ˆ ZOH/Bert ten Velde             Odoorn houdt zaterdag 28
                                                                                          februari voor de 33ste keer

Nieuwe sponsors                                                                                   een judotoernooi.
                                                                                          Plaats van handeling is de
                                                                                          Hunsowhal in het dorp

klassement criteriums                                                                                Tweede Exloërmond.
                                                                                          Het wordt druk in de sport-
                                                                                          hal, want naar verwachting
EMMEN/SLEEN - De Emmer      ment. In dit klassement                                                              nemen 65 verenigingen en
bedrijven DEV, groot in      wordt door de elite/belofte                                                            sportscholen met ruim 500
dranghekkenverhuur, en      renners het hele seizoen                                                             judoka’s deel aan het sport-
Lekker Bier, een Nederlands    gestreden om de gele trui                                                             evenement.
bier met een Duits karakter,   voor het algemeen klasse-                                                             Tussen 9.00 en 17.00 uur
treden het komend wieler-     ment en de witte trui voor                                                            wordt op negen wedstrijd-
seizoen op als respectieve-    het sprintklassement. In de                                                            matten gestreden om de
lijk hoofdsponsor en co-     prijzenpot zit een bedrag                                                             prijzen.
sponsor van een dertigtal     van maar liefst 8000 euro,
wielercriteria in Noord-     waarvan 1000 euro voor de
Nederland. Zaterdag werd     uiteindelijke gele truidrager.
het contract voorafgaande
aan de trainingsklassieker
                 Als opwarmertje voor het
                 zaterdag met de Ster van
                                                                                          Bekerwinst
Omloop van Sleen onderte-
kend. Onder de naam DEV -
                 Zwolle beginnende seizoen,
                 werd in Sleen de traditionele
                                                                                          SC Angelslo
klassement organiseert de     trainingsklassieker verre-                                             de voetbalacademie S&G.    EMMEN – SC Angelslo – stijf
                                  SVBO had een matige seizoenstart, maar is langzaam
Stichting Promotie Wieler-    den. Bij de elite ging de                                                          onderaan in de zaterdag
                                                                           ,,Dat loopt al heel lekker”,
sport Zuidenveld (PWZ) ook    overwinning naar Thom van     maar zeker opgeklommen naar een toppositie in de
                                                                           reageert hij tevreden.  derde klasse D – heeft zich
in 2009 een criteriumklasse-   Dulmen uit Didam.         eerste klasse F. Na de nederlagen tegen Germanicus                             geplaatst voor de volgende
  Henk Derks met zijn zonen. Rechts Jan van Keulen (PWZ). ˆ Ko Oost
                                  en SC Erica in oktober werd er niet meer verloren.             Meer kwaliteit         ronde van het KNVB beker-
                                                                        Met zijn inzicht en sterk    toernooi. Forward werd na
                                    BARGER-OOSTERVELD - Vijf zeges aanvallend. Veel te naïef ook positiespel draagt hij bij aan strafschoppen verslagen.
                                    en een gelijkspel tilden de      en kregen te gemakkelijk     het huidige succes van     De zondag vijfde klasser
                                    formatie van trainer Arthur goals om de oren. Met wat          SVBO. Doelstelling vooraf    Bargeres kan zich richten op
                                    van der Veen naar een twee- andere spelers en een meer was bovenin meedraaien.             de competitie. De ploeg van
                                    de plaats op een punt achter verdedigende speelwijze          Een titel? ,,Dat heeft niet   Fokke de Jonge hield tot 1-1
                                    Nieuw Buinen. Zondag stui- waarbij de buitenspelers wat onze prioriteit. We zien wel stand tegen SC Loppersum,
                                    ten de geelzwarten thuis op inzakten, liep het beter. Er        waar we uitkomen, al heb ik maar moest in de strafschop-
                                    Germanicus, de ploeg waar zat meer balans in het team wel het gevoel dat we kam- penserie buigen.
                                    Van der Veen volgend sei-       en dat vertaalde zich in een pioen kunnen worden. Maar Zondag hoofdklasser WKE
                                    zoen de scepter zwaait        goede reeks”, legt Grummel van moeten is geen sprake. speelt dinsdag (vanavond) in
                                    ,,En tegen hen hebben we       de progressie uit.        Mocht het toch lukken, dan Surhuisterveen tegen zater-
                                    wat goed te maken”, zegt de Grummel, hij is docent in          denk ik dat SVBO er rijp    dag tweede klasser ’t Fean.
                                    24-jarige middenvelder Ar-      het basisonderwijs, speelt al voor is. We hebben ervaring
                                    jan Grummel. ,,We verloren vanaf de jeugd bij SVBO en          met voetballen in de hoofd-
                                    daar met 4-0 in een bescha- maakte als 17-jarige zijn          klasse, we zijn een stuk
                                    mend slechte pot van onze       debuut in het eerste. Zijn    minder naïef en we hebben      Trainers
                                    kant. We werden door een       hoogtepunt was twee jaar     meer kwaliteit dan vorig
                                    veel agressiever Germanicus geleden de titel en promotie seizoen.’’
                                    weggespeeld.’’            naar de hoofdklasse. Voetbal
                                                                                          carrousel
                                    Pas nadat ook SC Erica de       beheerst zijn leven. Behalve De wedstrijd tussen SVBO       TWEEDE EXLOERMOND - TEVV
                                    drie punten tegen SVBO in       actief in SVBO 1, traint hij,   tegen Germanicus begint     heeft het contract van de

Andries Bremer wordt                          de zak hield, ging het roer      in het bezit van TC 3, ook D1 zondag om 14.00 uur.
                                    om bij de geelhemden. ,,We van zijn club en onlangs
                                    speelden in het begin te       startte hij met Alex Scheper
                                                                                        trainer Henry Meijerman
                                                                                        opengebroken. De nog een
                                                                                 S Jaap Meijer jaar doorlopende verbinte-

trainer van Roswinkel                                                                             nis van Meijerman werd met
                                                                                        drie jaar verlengd.

ROSWINKEL - Als één van de
laatste clubs in de regio
                   Andries Bremer heeft in de
                   afgelopen jaren tal van clubs
                                  SC Erica wint van Drenthina                                        De oud-prof van onder meer
                                                                                        FC Twente en FC Emmen is
                                                                                        dus nog vier jaar werkzaam
Zuidoost-Drenthe heeft        getraind. Voorbeelden zijn      SC Erica was in Emmen te sterk voor Drenthina. ˆ Fotografie Benting                 op sportpark De Trefer in
Sportclub Roswinkel een       in willekeurige volgorde                                                         Tweede Exloermond.
contract getekend met een      Hunso uit Exloo, Protos uit                                                        Meijerman is bezig aan zijn
nieuwe trainer. Andries       Steenwijksmoer, VIOS uit                                                         tweede seizoen als trainer
Bremer heeft de selectie van Oosterhesselen, Twedo uit                                                             van TEVV. Onder zijn hoede
de zondag vijfde klasser       Veenoord/Nieuw-Amsterdam                                                         promoveerden de Mondkers
komend seizoen onder zijn en ook SVBC uit het dorp                                                               vorig seizoen naar de zondag
hoede.                Barger-Compascuum staat                                                          vijfde klasse.
De 55-jarige inwoner van       op zijn lijstje.
Nieuw-Amsterdam neemt        ,,We hebben een contract
over enkele maanden het       voor een jaar getekend’’,
stokje over van Fre Lokken. vertelt voorzitter Jan Hoiting                                                             Koude
Lokken is voor het derde       die erg in zijn nopjes is met
seizoen werkzaam in het
dorpje nabij Ter Apel.
                   Andries Bremer. ,,Met een
                   optie voor nog een jaar.’’
                                                                                          spierentocht
                                                                                        EMMEN - Op zaterdag 7 maart
  Andries Bremer wordt trainer van SC Roswinkel. ˆ ZOH/Bert ten Velde                                                     opent de Fiets Tour Club
                                                                                        Emmen het seizoen met de
                                                                                        ‘Koude Spierentocht’ over
                                                                                        negentig kilometer.
                                                                                        Tussen 8.30 en 9.30 uur kan
                                                                                        gestart worden vanaf de
                                                                                        kantine van WKE in Emmen
                                    EMMEN – Zondag eerste klas-      Al in de tweede minuut      spits Paul van Braam, hij    of vanaf het Stationskoffie-
                                    ser SC Erica heeft de derde      schoot Erwin Sikkes raak na faalde twee keer voor open      huis in Rolde.
                                    ronde bereikt in de beker-      mistasten in de defensie en doel, bleef de nul op het       De inschrijfkosten bedragen
                                    strijd. In Emmen werd met       na een kwartier kopte Jorik scorebord. In blessuretijd      2,50 voor NTFU – leden en
                                    0-3 gewonnen van zaterdag Beukers ongehinderd de 0-2 tilde goaltjesdief Erwin              3.50 voor niet – leden. Deel-
                                    derde klasser Drenthina.       binnen. Pas daarna liet de    Sikkes de score naar een    nemers jonger dan dertien
                                    SC Erica dankt de zege aan      thuisploeg zich meer gelden geflatteerde 0-3.           jaar hoeven niets te betalen.
                                    een sterk eerste half uur. De en in fases van de tweede         SC Erica neemt het donder- Meer informatie is verkrijg-
                                    thuisclub was in die fase       helft had het zelfs de over-   dag in de derde ronde op in baar bij Ditmar van Luik
                                    bepaald niet bij de les en liet hand. Door gebrek aan koel- en tegen competitiegenoot          (0591-640682) of op
                                    zich twee keer verrassen.       bloedigheid bij onder meer Hoogeveen.               www.ftcemmen.nl
dinsdag 24 februari 2009              SPORT                                                            Zuidoosthoeker 19
‘We hebben lol in het hardlopen’
Het hele gezin Zagema doet mee aan de Rietplasloop in Emmen
  Het gezin Zagema doet zondag 17 mei mee aan de Rietlasloop in hun wijk. ˆ ZOH/Bert ten Velde       Ook manlief Theo deed twee   Theo zichzelf naar de af-   avonds nog donker, maar
                                                       jaar geleden aan de bewuste   stand over vijftien kilome-  straks wordt het met de
                                                       Rietplasloop mee, maar had   ter. “Het is nu zaak onze   zomertijd weer lichter en
                                                       geen meter getraind. De     persoonlijke records te ver-  het trainen aangenamer”,
                                                       39-jarige fysiotherapeut had  beteren”, meent Theo.     vertelt Nienke Zagema.
                                                       het te druk met zijn werk-   Dat geldt ook voor de oudste  De kinderen zijn ook razend
                                                       zaamheden in de praktijk in   twee kinderen, die deelne-   enthousiast. Meike doet
                                                       Hoogeveen. “Door studie en   mers waren op de korte     behalve aan het hardlopen
                                                       mijn werk zat ik in een     afstanden over 1000 en 500   ook nog aan paardrijden in
                                                       ‘sportluwe’ periode”, erkent  meter, zoals de Rietplasloop  het Hippisch Centrum van
                                                       De Haas. “Ik deed nog wel    voor alle geïnteresseerden   Emmen in Zuidbarge en aan
                                                       iets bij de volleybalclub IVO  de juiste afstanden kan    gymnastiek in dat dorp. Ze
                                                       in Nieuw-Amsterdam, maar    aanbieden.           traint voor de Rietplasloop
                                                       dat was twee keer in de     “We moeten vooral lol in het  veelal met haar moeder en
                                                       week en competitie op zater-  hardlopen hebben”, meent    ze is er wat trots op, dat ze
                                                       dag. Dat was voor het gezin   Nienke. ‘Dan komen die     sneller is dan zij.
                                                       niet leuk en kreeg ik daar-   prestaties vanzelf. Het be-  Germ oefent bijna elke dag.
                                                       door te maken met een      langrijkste is, dat we aan   Zijn aanleg voor atletiek
                                                       mopperende echtgenote.”     sport, aan bewegen doen;    vertoont hij op trainingen
                                                                       dat we aan de Rietplasloop   en bij wedstrijden van zijn
                                                       Voorbeeld geven         deelnemen. Ook Ruud doet    voetbalclub DZOH. Bij de
                                                       Zagema bevestigt die lezing,  deze keer mee. Eigenlijk    F-jes van de geel-groene club
                                                       maar deed zelf niet aan     hebben we op hem gewacht    uit de Rietlanden valt zijn
                                                       sport. “Als we onze kinderen  om samen met onze kinde-    looparbeid dan ook op en
                                                       aan het sporten willen krij-  ren te trainen voor de Riet-  legt hij heel wat meters op
“Zonder Rietplasloop hadden wij nooit aan hardlopen              Tijdens een van de clinics   gen, moeten we zelf het     plasloop op 17 mei.”      het voetbalveld af. Behalve
                                       van de Rietplasloop op de   voorbeeld geven”, werd haar   Nienke vindt haar man en    op voetbal zit Germ nog op
gedaan.” Dat zegt Nienke Zagema uit Emmen. Zij
                                       school van haar kinderen    credo toen en daarom trok    Germ wel erg fanatiek. “Ik   judo bij Radori in de wijk
gaat binnenkort een column verzorgen op de website              schoot ze een moeder aan    ze de hardloopschoenen     moet de draad weer oppak-   Rietlanden.
van de organisatie van de Rietplasloop, die zondag              met de vraag of ze samen    aan. Ze volgde de schema’s   ken, maar Theo en Germ     Ruud was aanvankelijk lid
17 mei voor de zevende keer wordt gehouden.                  aan de Rietplasloop zouden   van de bekende atleet Simon   trainen erg veel. Die kleine  van de gymnastiekclub,
                                       meedoen.            Vroemen uit Gieten, die     heeft vorige week dinsdag in  maar toen hij moest rennen
EMMEN – Zagema gaat daarin      Haar man Theo de Haas en        ”Eerst wilde die vrouw niet,  wekelijks in deze krant     zijn eentje tweeëneenhalve   op muziek (‘dat vond ik
uitleggen hoe haar gezin       hun drie kinderen Meike         maar later kwam ze op haar   werden afgedrukt en bin-    kilometer gelopen op een    maar niks…’), was het ge-
zich voorbereidt op het        (10), Germ (7) en Ruud van       besluit terug en hebben we   nenkort ook weer in deze    parkoers van ons huis langs  daan met het lidmaatschap
atletiekfestijn, dat elk jaar     drie jaar oud zijn al net zo      samen getraind voor de     kolommen zijn te volgen.    het Oranjekanaal en Theo    van de gymvereniging. Hij
rond de Grote en Kleine        enthousiast. Want zij was        Rietplasloop", vertelt de   Nienke en Theo hebben die    loopt in het weekeinde tien  loopt liever hard met papa
Rietplas in de wijk plaats      het twee jaar geleden die de      38-jarige ergotherapeut in   eerste keer beiden de vijf   à twaalf kilometer en door   of met mamma in de frisse
vindt, en hoe de vorderingen     aanzet gaf om aan het loop-       het Scheper Ziekenhuis van   kilometerloop ‘gedaan’;     de week nog zo’n vijf à zes  buitenlucht.
in het ‘voortraject’ verlopen.    evenement mee te doen.         Emmen.             vorig jaar ‘promoveerde’    kilometer. Het is nu ’s             S Bert Dijkema
22 Zuidoosthoeker                                                                        REGIO          dinsdag 24 februari 2009


Win een cd van het
Ierse zangkoor Anúna
                                   Vlaamse friet en toneel
EMMEN - Op donderdag 12       Onlangs vierde Anúna haar    De Vlaminck, Het Smulpaleis en Oes Vermaak
maart staat het sfeervolle      twintigjarige bestaan met
Ierse koor Anúna in Theater     een nieuw album, een dvd      Lukas, Eveline en Sebastiaan Weitering hebben de werkzaamheden goed verdeeld. ˆ ZOH/Bert ten Velde
De Muzeval in Emmen.         en een tournee door de
De zangers en zangeressen      Verenigde Staten. Anúna
zetten in de jaren ’90 mede     won tijdens haar carrière
de legendarische productie      drie Grammy Awards. “‘Een
‘Riverdance’ internationaal     optreden van Anúna is meer
op de kaart maar komen nu      dan alleen een muziekoptre-
met hun eigen show naar       den”, aldus de pers.
Nederland.              Laat ons weten waarom jij
Lezers van het weekblad de      een cd van Anúna verdient!
ZuidOosthoeker kunnen        Stuur voor donderdag 5
alvast van een voorproefje      maart een mail naar muze-
op de voorstelling genieten     val@emmen.nl.
en maken kans op een cd.       Let op: Vergeet niet je adres-
De voorstelling in theater De    gegevens en het telefoon-
Muzeval is gebaseerd op       nummer te vermelden. Je
oude Keltische liederen,       kunt alleen kans maken op
middeleeuwse volksliedjes      één van de cd’s als je een
en religieuze zang maar       toegangskaart voor de voor-
wordt op een sfeervolle       stelling hebt.
humorrijke manier uitge-       Heb je nog geen kaartje? De
voerd. Het nieuwe repertoire     kassa is op werkdagen ge-
bestaat uit een mix van       opend van 13.30 tot 17.00
Engelse, Ierse, Latijnse en     uur. Reserveren kan ook via
Oud-Spaanse invloeden.        www.muzeval.nl.

                                   Al jaren wilden Lukas en Eveline Weitering een eigen             Lukas: “We verkopen goede   Het drietal heeft de zaken

Best in Blues in het                         zaak beginnen, maar het bleef bij mooie ideeën en
                                   plannen. Tot zich jaren geleden de kans aan diende
                                                                          kwaliteit tegen een scherpe
                                                                          prijs, dat spreekt de mensen
                                                                          ook hier aan. Onze megabur-
                                                                                         onderling goed verdeeld. De
                                                                                         zaak in Emmen wordt ge-
                                                                                         rund door Sebastiaan met

Stadscafé Vancouver                          eethuis De Vlaminck aan de Notaris Oostingstraat in
                                   het centrum van Emmen over te nemen.
                                                                          ger bijvoorbeeld is een com-
                                                                          plete maaltijd, met rauw-
                                                                          kost en saus naar keuze.”
                                                                                         hulp van Eveline en Sebasti-
                                                                                         aan ondersteunt Lukas en
                                                                                         Eveline in Emmer-Compas-
COEVORDEN - In de serie Best in   geheel eigen sound wordt     EMMEN/EMMER-COMPASCUUM -       cuum aan de slag. Midden        Sebastiaan, afkomstig uit   cuum.
Blues treedt op vrijdagavond     gecreëerd.            Het enthousiaste echtpaar       vorig jaar werd aan het        het slagersvak, is de grote
28 februari de The Wild Side     Voor het optreden in Stads-   bouwde de zaak uit tot een      Hoofdkanaal een cafetaria       man achter de hapjesscha-   Toneelspelen
op in stadscafé Vancouver.      café Vancouver, zal The Wild   publiekstrekker van for-       over genomen, ze gingen        len, die ze vanuit Emmer-   Ontspanning vindt Lukas
Met de nodige jaren ervaring     Side te horen zijn met als    maat. “En onze Vlaamse        boven de zaak wonen. En        Compascuum in de regio    Weitering al een kwart eeuw
in de bluesrock scène, bren-     special guest René Muthert.   friet is overal bekend”, zegt     ook bij de Compascumers        leveren.           in het spelen van toneel. De
gen de drie muzikanten Jan      Het optreden in Stadscafé    Lukas. “Mijn broer was jaren     gaat het na een voorzichtig                     laatste jaren doet hij dat bij
Postema, Wim Jansen en        Vancouver in Coevorden      geleden op vakantie in Tsje-     begin de goede kant op met       Het Smulpaleis heeft deze   de toneelvereniging Oes
John Roffel een avondje       begint om 21.30 uur, de     chië. Daar ontmoette hij       Het Smulpaleis, de nieuwe       week een mooie actie op    Vermaak in Zuidbarge. “Dat
pittige bluesrock.          entree is vijf euro. Toegangs-  enkele Limburgers, die nog      naam van de zaak.           stapel staan voor de klanten. is geweldig mooi om te
Er wordt met veel energie en     kaarten kunnen niet worden    wisten dat ze bij ons zo       Het duo verkoopt in Het        Het kopen van frites en    doen, na een dag hard wer-
passie gespeeld. Traditionals    gereserveerd.          lekker hadden gegeten.”        Smulpaleis ook vis en dat       snacks in de zaak wordt    ken even alles opzij zetten
en voor menigeen onbekend      Voor meer informatie kunt u   Het succes in Emmen          initiatief blijkt goed aan te     beloond met een rondje    bij de repetitie. En dan bij de
materiaal vloeien perfect in     het internet raadplegen:     smaakte naar meer. Samen       slaan. Lukas volgde voor het      deelnemen aan een Rad van uitvoering de mensen aan
elkaar over, waardoor een      www.stadscafevancouver.nl    met zoon Sebastiaan ging       schoonmaken en bereiden        Avontuur, daarbij zijn leuke het lachen maken, dat geeft
                                   Lukas in Emmer-Compas-        van de vis enkele cursussen.      prijzen te winnen.      zo veel voldoening.”


Drentse avond met Bristol in Emmen is grondig verbouwd
duo Harm en Roelof                            De medewerkers van de grondig verbouwde winkel van Bristol in Emmen. ˆ ZOH/Bert ten Velde

SCHOONEBEEK – Het bekende      Boekhandel Kaspers in
Drentse duo Harm en Roelof      Schoonebeek en Niew-Am-
komt vrijdag 6 maart naar      sterdam, bij Drogisterij
Schoonebeek. Op verzoek       Markant Schoonebeek, bij
van de plaatselijke Culturele    de bibliotheken en eventu-
Raad verzorgen ze een        eel ’s avonds aan de zaal.
Drentse avond in De Zwarte      Voor nadere informatie en
Racker.               telefonische reserveringen:
Kaarten zijn verkrijgbaar bij    06-61627035.

  Harm en Roelof treden vrijdag 6 maart op in De Zwarte Racker.
                                   EMMEN – De Bristol winkel in     werden gepresenteerd vindt       blauw voor heren en oranje   presenteren is gekozen voor
                                   de Weiert in Emmen (boven       nu een gecombineerde pre-       voor sport.          een winkel met een moder-
                                   de vestiging van C&A) is       sentatie plaats: een ‘kamer’      Daarnaast biedt Bristol nog  ne uitstraling: veel licht,
                                   grondig verbouwd.           van fraaie dameskleding        altijd een ruim assortiment  ruimte, én muziek! Kortom,
                                   De winkel heeft een totale      met direct aansluitend de       aan in mode accessoires als  Bristol in Emmen biedt een
                                   facelift ondergaan volgens      damesschoenen. Hetzelfde        bijoux en damestassen en    scherpgeprijsde collectie in
                                   het nieuwste Bristol ‘kamer’     geldt voor de afdelingen        vrijetijdsartikelen zoals   schoenen, kleding, accessoi-
                                   concept. Waar vroeger bij       jeugd, heren en sport, met       onder meer camping, skate   res en vrijetijdsartikelen in
                                   Bristol kleding en schoenen      ieder zijn eigen kleur: rood      en speelgoed.         een sfeervolle eigentijdse
                                   gescheiden aan het publiek      voor dames, groen voor kids,      Naast een andere wijze van   winkelomgeving.
24 Zuidoosthoeker                                                                     REGIO           dinsdag 24 februari 2009


Workshop over het
verwerken van rouw
                                 Talentenjacht                                                 Muziek in
                                                                                        Speedlimit
EMMEN - Zaterdag 28 februari Zij is creatief therapeut en    Finale op zaterdag 11 april                                          COEVORDEN – Speedlimit
                                                                                        speelt zaterdag 28 februari
wordt in de bibliotheek de  docente beeldende vorming.                                                             in het café Marktzicht in
workshop ’Herinneren, hoe De kosten bedragen drie         De initiatiefnemers van de talentenjacht in Barger-Compascuum. ˆ ZOH/Marinus de Jonge            Coevorden.
doe je dat?’ gehouden.    euro voor bibliotheekleden,                                                            De muzikanten brengen een
De bijeenkomst begint om   vier euro voor niet- leden.                                                            breed repertoire ten gehore.
14.00 uur en staat onder   Let op! Er kunnen maximaal                                                             Het eerste nummer wordt
leiding van Nelleke Berg van 25 deelnemers meedoen aan                                                             om 22.00 uur gespeeld. De
atelier Helios.       de workshop.                                                                    toegang is gratis.
Wie speelt Oek in                                                                                Racketeers
‘Op zoek naar Oek’?                                                                               houdt reünie
                                                                                        EMMEN - Badmintonvereni-
HOOGEVEEN - Op 2 maart vindt beoordeeld door Jacques                                                              ging De Racketeers is op
in De Tamboer de finale    d’Ancona, schrijver/produ-                                                            zoek naar oud-leden voor
plaats van ‘Op zoek naar   cent Wim Maters en regis-                                                             een reünie die plaats vindt
Oek’. Dan wordt bepaald    seur Bert Schuiling. RTV                                                             op 11 april in in hetpaviljoen
welke vier kinderen de titel- Drenthe zal de show op 4                                                             van het Ermerstrand.
rol in de musical Oek gaan  maart uitzenden.                                                                 Belangstellenden kunnen
vervullen.          De première is 20 oktober in                                                           een e-mail sturen naar secre-
Door middel van een groot   de Tamboer in Hoogeveen                                                              taris@deracketeers.nl of
aantal workshops en master- en daarna zal Oek in vele                                                              bellen naar 06-55372640.
classes zijn 70 kinderen, van theaters in Groningen en
de 350 die zich hadden aan- Drenthe te zien zijn.      Jonge zangtalenten een podium bieden waarop zij                  finale, vindt plaats in zaal de
gemeld, geselecteerd om een                                                          Posthoorn in Barger-Com-
rol te spelen in de musical. Sinds kort zijn ook audities
                              hun vocale mogelijkheden kunnen laten horen voor
                              publiek. Dat is de doelstelling van de talentenjacht
                                                                       pascuum. De voorronden      Demonstratie
Negen kinderen komen in    voor volwassenen gestart.                                            zijn op 28 maart en 4 april
aanmerking voor de rol van Wie zich wil aanmelden      die door Heidie Wachtmeester is opgezet.                     en de finale wordt gehouden    bij Vos
het prehistorische ventje   voor de audities, kan dat                                            op 11 april. De aanvang is
Oek. Het negental wordt    doen via dewereldvanoek.nl BARGER-COMPASCUUM – De      Wachtmeester desgevraagd.              telkens om half acht ’s      EMMEN – ‘Haal meer uit uw
                              inwoonster van het dorp    ,,Dat is de categorie acht tot           avonds. Zangtalenten, maar    naaimachines’. Dat is het
                              Barger-Compascuum vond    en met vijftien jaar en de             ook jongens en meiden die     thema van de demonstratie

Wandelen door                        in Wendy Lubbers en in    categorie zestien jaar en
                              Angelique Koller uit Emmen ouder.’’
                              en Tieneke Dik uit Emmer-
                                                                       danstalent hebben en mee
                                                                       willen doen, moeten zich
                                                                       wel van te voren opgeven.
                                                                                        die donderdag 26 februari
                                                                                        wordt gehouden in de win-
                                                                                        kel van Vos Naaimachines

Zweeloo en Aalden                      Compascuum kompanen
                              met dezelfde motivatie: in
                                             Voorwaarden
                                             Aan het meedoen aan de
                              een zo vroeg mogelijk stadi- talentenjacht stellen de vier
                                                                       Dat kan telefonisch op de
                                                                       nummers 0653 330709 of
                                                                       0622 147360. Opgeven per
                                                                                        aan Het Noordeind 93-94 in
                                                                                        Emmen. Belangstellenden
                                                                                        zijn van harte welkom om
ZWEELOO - Op woensdag 25   oude smederij en een kerkje um jong zangtalent ontdek- organisatoren de voorwaar-                e-mail kan ook: hei-       langs te komen tussen 10.00
februari houdt VVV Zweeloo uit de dertiende eeuw. De    ken zodat ze nog kneedbaar de dat het zangtalent nog               die53@hotmail.com. De       en 20.00 uur. Er wordt tekst
een cultuurhistorische wan- wandeling duurt ongeveer    zijn om het talent verder te geen cd heeft opgenomen.               deelnemers zullen worden     en uitleg gegeven over onder
deling door Zweeloo en    twee uur.           ontwikkelen.         ,,Die talenten worden al              beoordeeld door onder meer    meer creatief naaien, quil-
Aalden.            Vertrek om 14.00 uur vanaf Toch biedt de talentenjacht begeleid en ze krijgen al                Cor Wolters, Linda Tapken,    ten en borduren met de
De gids vertelt over het   VVV Zweeloo, aanmelden    die door het viertal wordt  aandacht’’, zegt Heidie. Zij            John Stevens, Rita Verwer,    naaimachine.
leven van schilders die hier voor 12.00 uur, de wandeling voorbereid ook een competi- noemt de 13-jarige Mike M                Jan Warringa, René Wanders
gewoond en gewerkt heb-    gaat alleen door bij voldoen- tie voor ouderen die wel   uit Dalen, die al verschillen-           en Jan Schoonhoven. Zij
ben, zoals onder meer Max   de deelname.         degelijk over zangtalenten  de liedjes op cd heeft staan            brengen ook een aantal
Lieberman en Vincent van   Inlichtingen en aanmelden beschikken maar dit nooit     als voorbeeld. ,,Hij mag dus            liedjes ten gehore. Publiek is  Creativo
Gogh. De wandeling voert   bij VVV Zweeloo, tel 0591-  naar buiten hebben durven niet aan onze talentenjacht               op alle avonden natuurlijk
langs prachtige Saksische
boerderijen, een 100 jaar
               372299. De kosten bedragen of hebben willen brengen.
               vier euro.
                                             deelnemen.’’
                              ,,Onze talentjacht heeft twee De talentenjacht, die bestaat
                                                                       van harte welkom.         Haarmode
                              categorieën’’, vertelt Heidie uit twee voorronden en een                   S Marinus de Jonge EMMEN – Creativo Haarmode
                                                                                        houdt donderdag 26 en

Informatiebijeenkomst                                                                              vrijdag 27 februari een Girl-

            Op de foto met Johnny en Teun                                                              friendsday.
                                                                                        Elke klant van de kapsalon

Contactpunt Mantelzorg                       Moeder en dochter Okken op de foto met een gedeelte van de cast van ‘Romeo over Julia’. ˆ Fotografie Benting
                                                                                        aan de Weerdingerstraat 233
                                                                                        in Emmen mag een vriendin
EMMEN - Zorgt u voor een     krachten van mantelzorgers.                                                          meenemen die nog geen
familielid, buur of vriend die  U kunt er terecht voor: con-                                                          klant is. Beide vriendinnen
niet of maar gedeeltelijk    tact met andere mantelzor-                                                           krijgen tien procent korting
voor zichzelf kan zorgen?    gers, belangenbehartiging,                                                           op een kleurbehandeling of
Dan bent u ook één van de    contact- en themabijeen-                                                            een permanent behandeling.
vele mantelzorgers in de     komsten, vragen en infor-                                                           Bovendien krijgen ze verzor-
gemeente Emmen. Mantel-     matie, bemiddeling en ’de                                                           gingsproducten ter waarde
zorgers hebben de meeste     weg wijzen’.                                                                  van 35 euro mee naar huis.
behoefte aan praktische en    In maart houdt het Contact-
emotionele ondersteuning,    punt Mantelzorg Emmen
informatie over voorzienin-   een startbijeenkomst. Dat is
gen en waardering bij het    op 25 maart in het gebouw                                                           Dansshow in
verlenen van zorg.        Meerstede in Emmermeer.
Het interkerkelijk Contact-
punt Mantelzorg Emmen wil
                 Het is heel moeilijk om in
                 contact te komen met man-
                                                                                        de sporthal
ondersteuning geven en een    telzorgers. De oudere gene-                                                          EMMEN – In de Ben Kwijt
vraagbaak zijn voor mantel-   ratie is er mee opgegroeid                                                   Arena in de wijk Angelslo
zorgers in de gemeente      dat je in voor en tegenspoed                                                  wordt zaterdag 28 februari
Emmen. Er zijn al twee      voor elkaar zorgt; dat doe je                                                  een dansshow gehouden.
Contactpunten Mantelzorg     gewoon. En de jongere (nog                                                   Het publiek kan genieten
in de gemeente Emmen, dat    moeilijker te bereiken) man-                                                  van achthonderd jongens en
is in Schoonebeek en Barger-   telzorgers bespreken eerder                                                   meisjes van vijftien ballet-
Compascuum. Contactpunt     hun ‘problemen’ met leef-    EMMEN – Op de foto met de      king van het liefdesdrama   ,,We hebben ons prima    scholen en verenigingen.
Mantelzorg Emmen wordt      tijdsgenoten dan naar bui-   Bekende Nederlanders Teun      van William Shakespeare    vermaakt. We hebben erg   De organisatie is in handen
één van de veertien Drentse   ten te treden.         Kuilboer en Johnny de Mol;      poseren voor de fotograaf   veel gelachen. Het was een  van de gymnastiek- en turn-
contactpunten en wil zich    Juist voor deze mensen is de  wie wil dat niet?          van de ZuidOosthoeker.    humoristische voorstelling. vereniging Emmen.
richten op het overige ge-    avond georganiseerd. Wilt u   Na afloop van de voorstel-      De 17-jarige Sandra had zich Na afloop was het gezellig.  De zogeheten demogyjada
deelte van de gemeente      komen? U kunt als mantel-    ling ‘Romeo over Julia’ in      aangemeld voor de actie van Chapeau voor Tim Murck.    begint ’s middags om 13.30
Emmen. Zij doet dit vanuit    zorger nu al informatie over  het theater De Muzeval in      De Muzeval waarbij een    Hij was voor aanvang van de uur en ’s avonds om 19.00
de christelijke levensbe-    deze avond opvragen bij     Emmen mochten Sandra         meet & greet in de wacht   voorstelling hard gevallen  uur. Een kaartje voor het
schouwing, maar: voor ie-    Titia van den Berg, telefoon  Okken en moeder Dina uit       kon worden gesleept. Het   op zijn hoofd, maar was toch evenement kost 4,50 euro.
dereen! Een Contactpunt     0591-617668 of via email    Nieuw-Amsterdam samen        was de slagroom op de taart tijdens de meet & greet van Kinderen tot en met twaalf
Mantelzorg bundelt de      tavandenberg@home.nl      met de cast van de bewer-      van een heerlijk avondje uit. de partij.’’         jaar betalen 2,50 euro.
dinsdag 24 februari 2009          ZAKEN                                                                 Zuidoosthoeker 27
                                 Krachten zijn gebundeld
                                 Schoenenzaken onder één dak
                                   Molenkamp schoenen en Nimco House of Shoes in Emmen zijn nu samen onder één dak. ˆ ZOH/Bert ten VeldeGratis hoortest in een
vernieuwde winkel
EMMEN - Na een periode van    L. De Haan Hoorapparaten
verbouwing is de nieuwe      biedt alles op het gebied van
winkel van L. De Haan Hoor-    hoorcomfort. U kunt er
apparaten in Emmen gereed.    terecht voor een gratis hoor-
Het resultaat mag er zijn:    test, vrijblijvend advies,
een compleet gerenoveerde     hoortoestelbatterijtjes of
speciaalzaak die volledig is   informatie over de nieuwste
opgezet volgens de laatste    hooroplossingen.
richtlijnen, inclusief een    ,,Maar ook voor handige
moderne, frisse uitstraling.   bijproducten bent u bij L. De
Bedrijfsleider Jan Helle is    Haan Hoorapparaten aan het
meer dan tevreden op het     juiste adres’’, benadrukt de
resultaat van de verbouwing.   bedrijfsleider. ,,Zoals onder
,,In deze vernieuwde winkel    meer hygiënesets om het
kunnen we onze klanten      hoortoestel goed schoon te
nog beter van dienst zijn!”,   houden, ringleidingen en
vertelt hij desgevraagd.     niet te vergeten wek- en
                 waarschuwingsapparatuur
Om deze vernieuwing te      voor deurbel en/of telefoon De winkels Molenkamp schoenen en Nimco House of               instapper. Wij hebben het    om groeiende voetjes gaat.
vieren houdt L. De Haan      of voor individueel aange-                                        allemaal!. Het aanbod be-    ,,Tip! Neem een kijkje op
                                Shoes hebben hun krachten samengebundeld! Sinds
Hoorapparaten aan de Wil-     paste gehoorbescherming.’’                                        staat voor vijftig procent uit  onze XL kidsafdeling’’, zegt
helminastraat 104 op don-                   vorige week is de winkel aan het Noorderplein in               een kindercollectie en de    Scheve. ,,Onze adviseurs
derdag 26 februari een gratis   Twijfelt u aan uw gehoor of Emmen omgetoverd tot een hippe Molenkamp/Nimco                rest wordt verdeeld tussen    meten en spiegelen de voe-
hoortestdag.           heeft u vragen op het gebied House of Shoes winkel.                            dames- en herenschoenen.’’    ten van uw kind. Wij gaan
,,Op deze feestelijke dag kan   van hoorcomfort? Kom dan                                         Molenkamp/Nimco House of     voor optimale service!’’
iedereen binnen komen       gerust langs of bel met de   EMMEN - Molenkamp/Nimco       koop. ,,Natuurlijk ook Nike,     Shoes presenteert de jongste
lopen voor een gratis hoor-    winkel voor een afspraak.    House of Shoes is een winkel    Gabor, Ecco en vele ande-       modecollectie. De mode      Molenkamp/Nimco House of
test en een persoonlijk ad-    L. De Haan Hoorapparaten is   met een aanbod ‘A-merken’      ren’’, vertelt bedrijfsleider     adviseurs doen meer dan     Shoes is gevestigd aan het
vies’’, vertelt Helle. ,,U kunt  gevestigd aan de Wilhelmi-   voor het hele gezin. Van Van    Gert Scheve desgevraagd.       advies geven over stijl al-   Noorderplein 109/111 in
natuurlijk ook langs komen    nastraat 104 in Emmen. U    Bommel tot Braqeez en        ,,Van prinsessenschoentje       leen. Zij weten alles over de  Emmen.
om de nieuwe winkel te      wilt een afspraak maken?    modemerken als Bjorn Borg      tot stoere pump, van trendy      beste pasvorm voor elke     Het telefoonnummer van de
komen bekijken.’’         Bel dan (0591) 61 32 76.    en S’ Oliver zijn ruim te      sneaker tot een tijdloze       voet, in het bijzonder als het  winkel is 0591-659396.
34 Zuidoosthoeker                                                 REGIO               dinsdag 24 februari 2009


           Kiek
           Bjorn wil net als zijn vader foto’s maken en maakt met zijn camera een foto van de poes in de plantenbak. ˆ Marc Slagter uit Coevorden
          Een foto zegt vaak wel meer      een hele belangwekkende          plek en het tijdstip wanneer       foto dingt aan het einde van
          dan duizend woorden. De        gebeurtenis vastgelegd met        het plaatje is geschoten.        het jaar mee naar ‘De kiek
          redactie van het weekblad       uw digitale camera? Stuur de       Deelname is onbeperkt. De        van het jaar’. Lezers krijgen
          De ZuidOosthoeker daagt U       foto naar de redactie van de       foto’s mogen niet kleiner        geen vergoeding voor de
          uit.                 krant. Het mailadres is zuid-       zijn dan 500 Kb en beslist        foto. Wel wordt de naam van
          Heeft U onlangs een bijzon-      oosthoeker@ndcmedia-           niet groter zijn dan 5Mb.        de fotograaf vermeld. De
          dere, vermakelijke, indruk-      groep.nl. Vermeld wel even        De redactie kiest elke week       foto blijft eigendom van de
          wekkende, of misschien wel      uw naam en woonplaats, de         de ‘kiek van de week’. Deze       krant.

								
To top