Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

CGES doc32 Poslije javne rasprave Amortizacij - regagen.co.me

VIEWS: 161 PAGES: 44

									               Obračun troška amortizacije
     Prema članu 11 metodologije za utvrĎivanje regulatornog prihoda

                                        Prosj.  Amortizacija
     Grupa                      Nabavna
                  NAZIV                        od 01.01 do
     račun                      vrijednost
   I                                     st.amor. 31.12.2009.
      1             2              3        5     9
      01   NEMATERIJALANA ULAGANJA
          Nabavna vrijednost              205,929.34 10.7300      22,096.65
          Ispravka vrijednosti              22,096.65
          Sadašnja vrijednost              183,832.69
      02   OSNOVNA SREDSTVA
          GRAĐEVINSKI OBJEKTI
      022   Nabavna vrijednost             34,625,196.29  1.2400    429,372.31
          Ispravka vrijednosti            15,221,227.19
      0229   Sadašnja vrijednost            19,403,969.10
          OPREMA
      023   Nabavna vrijednost            227,017,210.94  2.2360    5,076,345.07
          Ispravka vrijednosti           144,752,622.85
      0239   Sadašnja vrijednost            82,264,588.09
          ALATI I OPREMA POSTROJENJA
      024   Nabavna vrijednost               801,879.05  6.1160     49,045.19
          Ispravka vrijednosti              549,402.05
      0249 Sadašnja vrijednost                252,477.00
          OSTALA OSNOVNA SREDSTVA
     026 , 027 Nabavna vrijednost              2,318,071.27  6.7950    157,515.50
          Ispravka vrijednosti            1,480,802.70
     0269,0279 Sadašnja vrijednost              837,268.57
          UKUPNO NABAVNA VRIJEDNOST         264,968,286.89  2.1642    5,734,374.72II    Napomna:  Umanjenje amortizacije po ĉlanu 13 metodologije za utvrĊivanje
          regulatornog prihoda za 42,725.48,
          Pristupni put Šćepan polje - Crkviĉko polje 39,375.00
          Objekti društvenog standarda Gornja bukovica 3,350.48
          Ukupno regulatorno priznata amortizacija iznosi: 5,691,649.23                                              ObraĊivaĉ
                                             Boţo Šljivanĉanin
A.D. PRENOS PODGORICA                                                             str 1
Datum: 31.12.2009 god.


                 II ZBIRNI PREGLED STANJA IMOVINE I OBAVEZA NA DAN 31.12.2009. GODINE
                    (BEZ NEMATERIJALNIH ULAGANJA I OSNOVNIH SREDSTAVA )


 Grupa                                         Stanje po          Razlike
 račun
                   N az i v            Stanje po popisu
                                             knjigama
                                                                   RASHOD
                                                    Manjak(4-3)   Višak(3-4)

   1                 2                  3        4       5        6     7

     1. Dugoročni finansijski plasmani
030    Ulaganja(učešće) u kapitalu povez.pr.lica
03000   Ulaganja(uĉešće) u kapitalu povez.pr.lica
03090   Ispravka vr.ulag.u kapitalu povez.lica
031    Ulaganja u kapitalu dr.pravnih lica                49.548,31   49.548,31
03100   Ulaganja u kapitalu dr.pravnih lica (EKC)             49.548,31    49.548,31
03190   Ispravka vr.ulag.u kapitalu dr.prav.lica
033    Dugoročni krediti u zemlji
03300   Dugoroĉni krediti u zemlji-repr.KAP-a
035    Dugoročne hartije od vrijednosti                211.674,89   211.674,89
03500   Dugoroĉ.hartije od vrijednosti-obiĉ.akcije (Invest-banka)    211.674,89   211.674,89
03510   Ostale dug.hartije od vrijednosti
03590   Isp.vr.dug.hartija od vrijednosti
039    Ostali dugoročni plasmani                    364,579.00   364,579.00
03900   Ostali dugoroĉni plasmani                    364,579.00   364,579.00
03990   Isprv.vr.ostalih dugoroĉnih plasmana
     2.Odloţeni porez kao sredstvo
040    Odloženi porez kao sredstvo
     3. Zalihe
100    Obračun nabavke zalihe materijala
101    Materijal                           1,229,837.92   1,229,837.92                    5,453.08
10100   Sirovine, osn.mat.i pomoć.materijal              1,202,839.56  1,202,839.56                  5,453.08
10102   Magacin za smanjenje gubitaka
10110   Ugalj
10120   Gorivo                               1,543.76    1,543.76
10130   Mazut
10140   Mazivo, ulje                           25,454.60    25,454.60
10150   Hemikalije
10160   Kancelarijski materijal
10180   Zalihe hrane
102    Rezervni djelovi                        474,700.02   474,700.02
10200   Zalihe rezervnih djelova                     474,700.02   474,700.02
10201   Rezervni djelovi u obradi i doradi
103    Alat, inventar, auto-gume , ambalaţa               51,393.20   51,393.20                     25.64
10300   Alat i sitan inventar                       35,438.50    35,438.50
10310   Auto gume                             1,447.36    1,447.36
10320   Ambalaţa
10330   HTZ sredstva                           14,662.24    14,662.24                     25.64
103000  Alat i inventar u upotrebi-nab.vrijednost
1030090  Ispravka vrijednosti alata i inventara -upotreba
103001  Auto gume u upotrebi-nabav.vrijednost
1030091  Ispravka vrijed.auto guma-upotrba
103002  HTZ u upotrebi
1030092  Ispravka vrijednosti HTZ
140    Dati avansi                           157,078.36   157,078.36
14000   Dati avansi                           157,078.36   157,078.36
14090   Rezervisanja za date avanse
                                                                        str.2

Grupa                 N az i v                                Razlike
                                   Stanje po popisu Stanje po knjigama               Rashod
račun                                                   Manjak(4-3)  Višak(3-4)

   1                  2                3         4        5       6     7

     4.Kratkoročna potraživanja-plasmani
200    Kupci-povezana pravna lica
20000   Kupci-povezana pravna lica
201    Kupci u zemlji                        5,265,653.34   5,265,653.34
20100   Kupci za prod.el.energiju- ostali potrošači
20101   Kupci za prod.el.energiju-domaćinstva
20102   Kupci za prodate usluge                   5,055,092.04    5,055,092.04
20103   Kupci -za sporna potraživanja
20104   Kupci-potraž.od direktnih potrošača za el.energiju
20105   Neovlašćena potrošnja-ostali potrošači
20106   Neovlašćena potrošnja-domaćinstva
20107   Nelegalna potrošnja-ostali potrošači
20108   Nelegalna potrošnja-domaćinstva
20109   Kupci za ostala potraživanja                  210,561.30     210,561.30
20110   Kupci u stečaju
20111   Kupci za prodate proizvode
20199   Rezervisanja za potraživanja od kupaca
202    Kupci u inostranstvu                      267,203.41     267,203.41
203    Kupci interni
209    Ispravka vrijednosti potraživanja od kup.
20900   Rezervisanja-kupci u zemlji-ostala potrošnja
20901   Rezervisanja-kupci u zemlji-domaćinstva
20902   Rezervisanja-kupci u zemlji usluge
20903   Rezervisanja kupci u zemlji za sporna potraživ.
20904   Rezervisanja kupci u zemlji za direktni potrošači.
20905   Rezervisanja kupci u zemlji za neov.ostala potrošnja
20906   Rezervisanja kupci u zemlji za neovl.domaćinstva
20907   Rezervisanja kupci u zemlji za nelegalna ost.potrosnja
20908   Rezervisanja kupci u zemlji za neleg.domaćinstva
20911   Rezervisanja kupci u zemlji za prodate proizvode
20920   Rezervisanja kupci u inos. za el.energiju
20921   Rezervisanja kupci u inost. za prod.usluge
20999   Rezervisanje-prenos sa 20199
210    Potraživanja od izvoznika
21000   Potraživanja od izvoznika
211    Potraživanja iz specifičnih poslova
212    Potraživanja od komisione i konsignacione pr.
219    Ostala potraživanja iz spec.poslova
21900   Potraživanja iz zajedničkog poslovanja            3,889,629.32    3,889,629.32
21901   Potraž.iz zajed.posl.po osn.međus.pozajmica
21902   Potraž.iz zajed.posl.po osn.skid.sredstava zbog blok.rč.
21903   Potraživanja od Snabdijevanja za neovlašćenu potrošnju
21910   Potraživanja po osnovu naknada šteta
21990   Ispravka vrijednosti iz zajedničkih poslova
220    Potraživanja za kamatu i dividende
22010   Potraživanja za kamatu
22020   Potraživanja za dividendu
                                                                     str.3

Grupa                N az i v                               Razlike
                                Stanje po popisu Stanje po knjigama               Rashod
raĉun                                                 Manjak(4-3)  Višak(3-4)

   1                 2               3         4        5       6     7

221    Potraţivanja od zaposlenih                 2,739.77      2,739.77
22100   Potraţivanja od zaposl.-akont.za sluţ.putovanja
22101   Potraţivanja za kupone za gorivo               2,739.77     2,739.77
22102   Potraţivanja za zimnicu
22109   Ostala potraţivanja od zaposlenih
22110   Potraţ.od radnika-odgov.lica po osn.manjkova
222    Potraţ.od drţav.organa i organizacija
223    Potraţ.po osnovu prepl.poreza i doprinosa
229    Potraţivanja za refund. naknade (bolovanje)
22900   Potraţivanja za refund. naknade (bolovanje)
22901   Potraţivanja za naknadu po osn por.odsus
22902   Potraţivanja za naknadu zarada pripravni
22903   Potraţivanja za naknadu inv.rada
22910   Potraţivanja za naknadu štete
22990   Ispravka vrijednosti drugih potraţivanja
230    Kratk.ulaganja u povezana pravna lica
23000   Kratkoroĉna ulaganja u povezana pravna lica
23090   Ispravka vrijednosti plas.u povez.prav.lica
231    Kratkoročni krediti u zemlji
23100   Kratkoročni krediti u zemlji
23190   Ispravka vrij.kratkoročnih kredita u zemlji
232    Kratkoročni krediti u inostranstvu
233    Dio dugoročnog kredita koji dos.do 1 god
234    Hartije od vrijednosti namijenjene prodaji
235    Hartije od vrijednosti
23500   Hartije od vrijednosti kod banaka
23590   Ispravka vrijednosti hartije od vrijednosti
236    Mjenice
239    Ostali kratkoročni plasmani
23900   Ostali kratkoroĉni plasmani
23901   Kratkoroĉna potraţ. po osn.otkupa stan. za gotovinu
23990   Ispravka vrijednosti kratk.plasmana
                                                                     str.4

Grupa                 N az i v                             Razlike
                                Stanje po popisu Stanje po knjigama               Rashod
raĉun                                                Manjak(4-3)  Višak(3-4)

   1                 2              3         4        5       6     7
     5.Gotovina
240    Hartije od vrijednosti
241    Ţiro i tekući računi                   73,318.60     73,318.60
24100   Ţiro i tekući raĉuni                    73,318.60     73,318.60
24109   Prenos sredstava po sudskom rješenju
24110   Ţiro-raĉun elektrod. za prikuplj.ukup.prihoda -833
24120   Ţiro-raĉun -posebna sredstva na akreditivu 604
24121   Ţiro raĉun FC Distribucija
24190   Prelazni raĉun
24191   Praţnjenje raĉuna FC Distribucija
242    Izdvojena novčana sredsva i akreditivi          248,089.64    248,089.64
24230   Izdvoj.novĉ.sredstva za el.energiju
24241   Sredstva el.energetskih objekata
24242   Sredstva za elektrifikaciju sela
24243   Sredstva razvoja
24280   Izdvoj.novĉ.sredstva zajed.potr.za dr.namjene
24293   Izdvojena novĉana sredsva za stamb. izgradnju      248,089.64     248,089.64
24299   Prelazni raĉun za stambena sredstva
243    Blagajna                            201.22      201.22
244    Devizni račin                      370,549.72    370,549.72
24400   Devizni raĉun kod banaka u zemlji            370,549.72     370,549.72
24410   Prelazni devizni raĉun
246    Devizna blagajna
249    Ostala novčana sredstva
280    Razgraničeni plaćeni troškovi do jedne god
281    Razgranič.potraţ.za nefakt.prihod
282    Akontirani PDV
283    Ulazni PDV
28300   Ulazni PDV u domaćem prometu proiz.i usluga
28301   Ulazni PDV U domaćem prometu proiz. 7%
28302   Ulazni PDV obraĉun prilikom uvoza
28303   Ulazni PDV obraĉunat za usl.inostranih lica
284    Unaprijed plaćeni troškovi
286    Odloţeni porez kao sredstvo
289    Ostala akt.vrem.razgraničenja
290    Gubitak ranijih godina                 2,847,859.96    2,847,859.96
291    Gubitak tekuće godine
     6.Rezervisanja i zalihe
400    Zalihe za troškove garantnog perioda
401    Zalihe za troškove investic.odrţavcanja osn,sred.
402    Odlozeni porez kao obaveza
40200   Rezervisanja za zadrţane kaucije i depozite
40201   Obaveze po osnovu odloţenog poreza
409    Ostale dugoročne zalihe                2,799,214.42   2,799,214.42
                                                                    str.5

Grupa                N az i v                              Razlike
                               Stanje po popisu Stanje po knjigama               Rashod
raĉun                                               Manjak(4-3)  Višak(3-4)

   1                2              3         4        5       6     7

     7.Obaveze
410    Obaveze koje se mogu konv.u kapital
411    Obaveze prema povezanim pravnim licima
412    Obaveze po dugor.hartijama od vrijednosti
413    Dugoročni krediti u zemlji
414    Dugoročni krediti iz inostranstva          15,686,581.13   15,686,581.13
419    Ostale dugoročne obaveze                382,550.58    382,550.58
420    Kratkor.kred.od povezanih pravnih lica
421    Kratkoročni krediti u zemlji
422    Kratkoročni krediti iz inostranstva
423    Dio dugoroč.obav.koje dospj.do jedne god.
424    Kratkoročne obav.po emint.hart.od vrij.
429    Ostale kratkoročne finansijske obaveze
430    Primljeni avansi
431    Dobavljači-povezana pravna lica
432    Dobavljači u zemlji                 1,501,989.89   1,501,989.89
43200   Dobavljaĉi u zemlji za fakturisane obaveze      1,501,989.89    1,501,989.89
43210   Dobavljaĉi za nefakturisane obaveze
433    Ino dobavljači                    3,988,609.25   3,988,609.25
434    Obaveze za izdate čekove
439    Ostale obaveze iz poslovanja                 63.55       63.55
43900   Ostale obaveze iz poslovanja                 63.55       63.55
43901   Obaveze iz zaj.posl.po osn. meĊus.pozajmica
43902   Obav. iz zaj.posl.po osn. skid.sred.zbog blok.rĉ
440    Obaveze prema uvozniku
441    Obaveze po osn.izvoza za tudj račun
442    Obaveze po osn.komis.i konsig.prodaje
44640   Obaveze za lokalne komunalne takse
449    Ostale obaveze iz specif.poslova
44910   Obaveze za elektroenergetske objekte
44920   Obaveze za elektrifikaciju sela
44930   Obaveze za razvojna istraţivanja
450    Obaveze za neto zarade                 256,862.92    256,862.92
451    Obaveze za neto naknade zarada              8,588.29      8,588.29
45100   Obaveze za naknade na neto zarade             8,588.29     8,588.29
45190   Ostale obaveze za nakn.na neto zarade
452    Obaveze za neto naknade koje se refund.
45200   Obaveze za neto naknade za bolovanja
45201   Obaveze za neto naknade za bolovanja-por.ods.
45202   Obaveze za neto naknade pripravnika
45203   Obaveze za neto naknade invalida rada
453    Obaveze za po.i dop.za nak.zarada-koje se ref.
454    Obaveze za dop.za nak.zarada-koje se ref.
460    Obaveze za poreze na zarade i naknade zarada      40,668.56     40,668.56
                                                                              str.6

Grupa                 N az i v                                     Razlike
                                     Stanje po popisu Stanje po knjigama                   Rashod
raĉun                                                       Manjak(4-3)  Višak(3-4)

    1                2                    3          4         5       6        7
461    Obaveze na doprinose na zarade                   108,727.68     108,727.68
46100   Obaveze za PIO na zar.i nak.na zarade                68,059.10     68,059.10
46110   Obaveze za zdrav.osig.na zar.i nak.na zarade             38,408.61     38,408.61
46120   Obaveze za osig.nezapos.na zar.i nak.na zar.              2,259.97      2,259.97
462    Obaveze za porez na imovinu
4620    Porez
46220   Porez na promet usluga
46230   Obaveze za porez na imovinu
463    Obaveze za PDV                           258,445.68     258,445.60
464    Obaveze za poreze iz rezultata                    53,764.66     53,764.66
465    Obaveze za doprinose iz rezultata
466    Obaveze za poreze, carine i dr.iz nabavke                 200.00       200.00
46101   Naknada za kor.gradskog građ.zemljišta
46603   Porez na imovinu
46605   Obaveze za postavlj.el.kabl.uz drž.puteve
46610   Naknada za korišćenje graĊevinskog zemljišta
46620   Naknada za korišćenje voda
46630   Naknada za postavljanje el.inst.na lok.putu
46640   Naknada za lokalne komunalne takse                    200.00       200.00
46650   Obaveze po osnovu poreza na firmu
46690   Obaveze za carine
467    Obaveze za doprinose na teret poslovanja              100,041.03     100,041.03
46701   Obaveze za dopr.na teret poslodavaca                 44,005.27     44,005.27
46702   Obaveze za PIO, zdravstvo i nezaposlenost-TO,TP,DN
46703   Obaveze za PIO, zdravstvo i nezaposlenost-pom.radn.
46790   Obaveze za ost.dopr.na teret troš.zarada               56,035.76     56,035.76
469    Ostale obaveze za poreze, doprinose i dr.
470    Obaveze po osnovu kamata i troš.finansiranja             42,994.83     42,994.83
473    Obaveze prema zaposlenima
47300   Obaveze prema zaposlenima
47301   Obaveze prema zaposlenima-regres
47302   Obaveze prema zaposlenima-zimnica
47303   Obaveze prema zaposlenima-jubilarne nag
47304   Obaveze prema zaposlenima-otpremnina za penz.
47305   Obaveze prema zaposlenima-otkup radnog mjesta
47306   Obaveze prema zaposlenima-pomoć por.i zaposlenima
47309   Ostale obaveze prema zaposlenima
474    Obaveze prema članovima Odbora direktora
479    Ostale obaveze
480    Razgraničeni obračunati troškovi
481    Razgranič.zavis.troš.nabavke
482    Razgraničeni prihodi                        291,946.01     291,946.01
483    Naplaćeni porez na dodatu vrijednost
48300   Izlazni PDV za elektriĉnu energiju
48301   Izlazni PDV za usluge
48302   Izlazni PDV 7%
48303   Izlazni PDV za usluge inostranih lica
484    Odloţeni prihodi i primljene donacije
486    Odloţene poreske obaveze
487    Odloţene prihodi-prih.po osnovu obrač.šteta ZOIL
489    Ostala pasivna vremenska razgraničenja
NAPOMENA : U tabelu se ne moţe unijeti ni jedno pasivno saldo na aktivnom kontu niti aktivno saldo na pasivnom          OVJERAVA
      kontu, što znači da treba izvršiti odgovarajuća preknjiţavanja na avanse, preplate i konta razgraničenja.         Milijana Kračković
A.D. PRENOS PODGORICA

Datum: 31.12.2009 god.               II/1 DOPUNA ZBIRNOG PREGLEDA STANJA IMOVINE I OBAVEZA
                              na dan 31.12.2009. godine- Akcijski kapital

                            (Bez nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava )


                            Stanje po   Nominalna      Stanje po
    Grupa                                                 Razlike
                NAZIV          popisu na   vrijednost     popisu na             Rashod
    račun                     31.12.2009.( broj          31.12.2009.(   Manjak( Višak(
                                     akcije
R.B.                           akcija)             vrijednost    4-3)  3-4)

 1    1            2              3        4         4       6     7    8

 1.  30002  Fiziĉka lica                12,458,310   1.0611     13,219,513.74     0.00  0.00   0.00

 2.  30003  Pravna lica i kastodi raĉuni         7,048,653   1.0611      7,479,325.70    0.00  0.00   0.00

 3.  30015  Privatizacioni fondovi- Trend        3,949,481   1.0611      4,190,794.29    0.00  0.00   0.00

 4.  30011  Privatizacioni fondovi- Atlas Mont      3,879,618   1.0611      4,116,662.66    0.00  0.00   0.00

 5.  30014  Privatizacioni fondovi- Moneta        3,278,967   1.0611      3,479,311.88    0.00  0.00   0.00

 6.  30013  Privatizacioni fondovi- Mig         2,266,576   1.0611      2,405,063.80    0.00  0.00   0.00

 7.  30012  Privatizacioni fondovi- Euro Fond         565,838  1.0611      600,410.70     0.00  0.00   0.00

 8.  30016  Privatizacioni fondovi- HLT            43,236  1.0611       45,877.72     0.00  0.00   0.00

    300   UKUPNO                   33,447,443   1.0611     35,491,082.77     0.00  0.00   0.00

 9.  304   Drţavni kapital               80,397,282   1.0611     85,309,555.93     0.00  0.00   0.00

        KAPITAL                  113,887,961    1.0611     120,846,515.42   0.00 0.00      0.00
                                            1. Grujić Radmila, Predsjednik

                                            2. Ivanović Olgica,Član,

                                            3. Đurišić NaĎa,Član.

                   26,586,233.39  120,846,515.42       1.22  147,432,748.81

                           138,943,312.42          147432748.8
A.D. PRENOS PODGORICA
Datum: 31.12.2009 god.


        I.1.-POPISNA LISTA DUGOROČNIH I KRATKOROČNIH FINANSIJSKIH PLASMANA

                                      Ukupno stanje plasmana           Datum
                       Osnovni broj
R.B. Konto     NAZIV DUŢNIKA                 Na dan                     usaglašavanja i
                        predmeta             Iz 2009 god.   Iz 2008 god.
                               31.12.2009 god.                  broj dokumenta
 1   2          3            4        5        6        7          9
       Elektro energetski koordinacioni Po izdvajanju
 1  03100  centra- EKC, Beograd       iz EPCG        49,548.31      0.00    49,548.31 31.12.2009.
                       Po izdvajanju
 2  03500  Akcije Invest banke       iz EPCG       211,674.89       0.00   211,674.89 31.12.2009., CDA
       Dugoroĉni plasmani ( stambeni
 3  03900  krediti radnika)        Ugovori        364,579.00    64,436.85   300,142.15 Popis 31.12.2009.
UKUPNO:                              625,807.20    64,442.85   561,365.35                                                  POPISNA KOMISIJA:
                                                 1. Grujić Radmila, Predsjednik
                                                 2. Ivanović Olgica,Član,
                                                 3. Đurišić NaĎa,Član.
A.D. PRENOS PODGORICA
Datum: 31.12.2009 god.

                 I.2. - POPISNA LISTA KRATKOROČNIH POTRAŢIVANJA OD KUPACA
                                (raĉun grupe konta: 20, 21, 22 )


                                                                            Datum
                                                  Ukupno stanje potraţivanja
   Konto: Šifra                                                                  usaglašavanja
R.B.                  NAZIV             Osnov       Na dan
   20201 kupca                                          Potraţ. iz   Potraţ.iz 2008 pot. izvjesna    Broj
                                           31.12.2009
                                                  2009 god.    god. i ranije za naplatu    dokumenta
                                             god.
 1   2   3            4               5         6       7        8        9         10
 1  20201  G-198 GEN-I d.o.o Beograd           XII/09- Decem.       14,187.00   14,187.00
 2  20201 K -264 Korlea d.o.o Beograd           F.I-F.II za- X-XII/09    1,035.24   1,035.24
 3  20201  R-288 Rudnap Group AD Beograd         XII/09- Decem.       20,972.12   20,972.12
 4  20201  R-312 RTE EDF Transport SA Pariz        CBT IX/07         14,103.34      0.00    14,103.34
 5  20201  C-194 ĈEZ Srbija                F.VI/09 za XII mj     18,040.00   18,040.00
 6  20201  R-298 RE TRADING CEE S.R.O           F.X/09 za XII mj.      5,954.00   5,954.00
 7  20201  A-369 Atel Energy AG              I/07 i IV/09 - XII mj.   5,323.00   5,323.00

 8  20201  E-263 Enerdzi Financing Team AG        F.XII/09 za decem.    187,588.71  187,588.71
 9  20102 G-080  KAP                   R.XI-XII-2008       210,561.30      0.00   210,561.30
   20102 E-900  Elektroprivreda Crne gore A.D. Nikšić              5,055,092.04 5,055,092.04
 10  20102  E-093 Elektrogradnja              R.IV - XII/2009       9,065.47   9,065.47
 11  20102 E-900  FC Snad.nad za kor.pren.mr       IX,X,XI, i XII mj.    3,717,314.26 3,717,314.26
 12  20102 E-900  FC Snad.nad za gub.u pr.mr       XII/09          689,935.71  689,935.71
 13  20102 E-900  FC Proizvodnja             IX,X,XI, i XII mj.    410,481.22  410,481.22
 14 20102 E-900   FC Distribucija             V,VI,VII i,VIII/09     228,295.38  228,295.38
UKUPNO:                                        5,532,856.75 5,308,192.11    224,664.64
                                                                   POPISNA KOMISIJA:
                                                                  1. Grujić Radmila, Predsjednik
                                                                  2. Ivanović Olgica,Član,
                                                                  3. Đurišić NaĎa,Član.
A.D. PRENOS PODGORICA
Datum: 31.12.2009 god.

     I.3.2 - POPISNA LISTA POTRAŢIVANJA OD ZAPOSLENIH (GORIVO)
            PREGLED POTRAŢIVANJA ZA KUPONE ZA GORIVO
                   (konto:22101 )
                                               €
           Broj i
R.B.  Konto   datum izdavanja       DUŢNIK PREZIME I IME      Osnov     Iznos
           naloga
 1   2        3                 4          5       6

 1  22101 manje po normativu    Ivanović Nebojša PG -273-68     Raĉuni         20.15
 2  22101 u kvaru kil saj.iz 2006  Vujović Sreten   PG-AC-563    Raĉuni         41.69
 3  22101 manje po normativu    Vukajlović S.  PG-DH-958     Raĉuni         27.10
 4  22101 nije pravdano       Radović Dragiša PG-AL-850      Raĉuni      1,575.30
 5  22101 nije pravdano       Radović Dragiša snijeţno vozilo   Raĉuni         37.72
 6  22101 ostalo da predje 230km Vukajlović S.    -NK-AH-541     Raĉuni         75.20
 7  22101 ostalo da predje 260km Vukajlović S.    NK-AR-703-     Raĉuni         48.53
 8  22101 manje po normat/08    Bulatović G.   PG-AS-145     Raĉuni         26.30
 9  22101 manje po normat./08    Lješković D.   PG-BH-940     Raĉuni         46.37
 10  22101 R.43196224.-55.00     Glavatović L.  PG-CT-538     Raĉuni         41.10
 11  22101 poĉetno stanje/08     Popović Radisav     Viljuškar  Raĉuni         78.16
 12  22101 R.41795005- 80.00e    Jovanović-Ivano. PG-CK-558     Raĉuni         62.90
 13  22101 R. 24.12.2009 20.00e Jovović Ilija      PG-CE-499    Raĉuni         45.00
 14  22101 manje po normat/08    Vukĉević Dragan   PG-CM-311    Raĉuni         58.17
 15  22101 manje po normativu    Lješković D.    PG-AB-832    Raĉuni         7.88
 16  22101 manje po normativu    Marković-Mihailo  PG-CJ-522    Raĉuni         16.26
 17  22101 ima gor.50.lkvarovi mot Popović Radisav PG-273-52       Raĉuni        173.49
 18  22101 manje po normativu    Popović Radisav PG-BZ-505      Raĉuni         7.90
 19  22101 poĉetno stanje/08     Popović Radisav PG-BB-578      Raĉuni         75.05
 20  22101 voz.pod redukcijom    Vukićević Savo PG-CB-339      Raĉuni         47.60
 21  22101 manje po normt/08i/09 Vukoslavović M. PG-807-70        Raĉuni        227.90
UKUPNO                                            2,739.77


                                      POPISNA KOMISIJA:
                                      1. Grujić Radmila, Predsjednik

                                      2. Ivanović Olgica,Član,
                                      3. Đurišić NaĎa,Član.
A.D. PRENOS PODGORICA
Datum: 31.12.2009 god.


        I.4.1-POPISNA LISTA POTRAŢIVANJA PO OSNOVU KREDITA ZA STAMBENE POTREBE
                SPISAK RADNIKA PO OSNOVU KREDITA ZA STAMBENE POTREBER.B.  ŠIFRA  PREZIME I IME      UKUPAN KREDIT   OSNOV        BR.UGOV.  DATUM UGOV.  OSTAT.31.12.09
 1   0278 Pavidevid Jovan         1,100.00  izgradnja        17038   15.12.2004.      160.06

 2   0457 Asanovid Slavica         2,000.00  pob.usl.        3709   23.06.2003.       599.4

    0457 Asanovid Slavica         3,500.00  izgradnja        1278   24.02.2006.      294.98

    0457 Asanovid Slavica         4,000.00  izgradnja       9896/15  07.12.2007.      883.96

 3   0027 Bojovid Dragoljub        2,000.00  izgradnja        3726   19.11.2001.      359.55

 4   0028 Grbovid Brane          5,567.75  izgradnja        5397   08.08.2005.     1,566.63

    0028 Grbovid Brane          4,000.00  izgradnja        4642   05.07.2005.      827.09

 5   0436 Milinkovid Željko        2,000.00  pob.usl.        3720   23.06.2003.      597.26

    0436 Milinkovid Željko        3,300.00  izgradnja        4637   05.07.2005.     1,101.14

 6   0050 Ivanovid Milo          1,000.00  izgradnja        3711   13.12.2006.      206.78

    0050 Ivanovid Milo          3,500.00  poboljš.uslova stan.  2610   6/23/2009       903.15

 7   0357 Dedejid Dragan          7,078.04  izgradnja        3735   19.11.2001.     2,759.77

 8   0429 Grujid Božo           6,500.00  izgradnja       9897/25  07.12.2007.     1,436.68

 9   0077 Šakovid Ismet          1,766.13  izgradnja        3712   23.06.2003.      231.77

    0077 Šakovid Ismet          6,000.00  izgradnja        4661   05.07.2007.     1,023.46

    0077 Šakovid Ismet          3,000.00  poboljš.uslova stan.  2612   6/23/2009       773.95
10  0080 Gardovid Zoran    4,000.00  poboljš.uslova stan.  2612   6/23/2009   1,031.55

11  0083 Hodžid Amila     3,045.16  pob.usl.stan.      3734   19.11.2001.  449.33

12  0459 Borovid Bore     1,500.00  pob.usl.        3718   23.06.2003.  221.48

   0459 Borovid Bore     5,000.00  izgradnja       10193   18.12.2006.  898.45

13  0088 Delevid Ranko     2,556.45  izgradnja       5502/4  19.11.2001.   377.3

   0088 Delevid Ranko     6,000.00  izgradnja        9992   12.12.2006.  1,078.65

14  0089 Cimbaljevid Milorad  2,000.00  izgradnja        9993   12.12.2006.  359.55

15  0093 Ivovid Zoran     1,500.00  izgradnja        3725   23.06.2003.   220.5

16  0104 Mitrovid Petar    2,000.00  izgradnja        3727   23.06.2002.  953.16

   0104 Mitrovid Petar    8,000.00  izgradnja       9896/10  07.12.2007.  2,101.52

17  0222 Popovid Radisav    5,000.00  izgradnja        101/7  12.2.2006.  1,084.45

   0222 Popovid Radisav    3,278.22  izgradnja        3729   19.11.2001.  1,423.71

18  0160 Konatar Veljko    5,000.00  izgradnja       10120   12.12.2006.  898.45

   0160 Konatar Veljko    3,000.00  izgradnja       9896/11  07.12.2007.  663.46

19  0175 Bugarin Ilija     3,278.22  izgradnja        3715   19.11.2001.  818.79

   0175 Bugarin Ilija     4,000.00  izgradnja       10118   15.12.2006.   719.1

20  0444 Boljevid Ilija    2,500.00  izgradnja       3738.00  23.06.2003.  1,580.15

21  0448 Pečurica Nikola    2,000.00  izgradnja       10119   15.12.2006.  509.15

22  0172 Mujovid Dragomir   6,426.63  izgradnja        3728   19.11.2001.  2,388.11

   0172 Mujovid Dragomir   8,000.00  izgradnja        5345   04.08.2005.  1,700.17
23  0176 Zogovid Nenad     1,278.22  izgradnja        5502   19.11.2001.  353.29

24  0450 Razid Ivica      3,000.00  izgradnja       3737.00  23.06.2003.  1,681.55
25  0453 Stojovid Ninoslav   1,000.00  izgradnja  3739   23.06.2003.   408.17

26  0192 Pantovid Velimir    3,033.87  pob.usl.   3716   19.11.2001.  1,086.07

   0192 Pantovid Velimir    5,000.00  izgradnja  4697   06.07.2005.  1,800.18

   0192 Pantovid Velimir    4,500.00  izgradnja  1649.33  07.12.2007.   994.7

27  0197 Vukajlovid Slobodan  10,000.00  izgradnja  4698   06.07.2005.  5,170.47

   0197 Vukajlovid Slobodan  5,300.81  izgradnja  5502/17  19.11.2001.  2,546.83

28  0395 Kotri Boris      3,000.00  izgradnja  3714.00  23.06.2003.  2,112.50

29  0201 Madžgalj Marko    20,000.00  izgradnja  10030.00  13.12.2006.  4,335.75

   0201 Madžgalj Marko    46,620.00  izgradnja  2623   6/23/2009   13,216.40

30  0204 Babid Mile       8,601.62  izgradnja  3726   19.11.2001.  3,821.09

   0204 Babid Mile       9,710.00  izgradnja  5397   08.08.2005.  3,170.99

31  0207 Šdekid Mirko      6,323.39  izgradnja  5502/2   23.06.2003.  2,345.45

32  0211 Radovid Dragiša    4,000.00  izgradnja  10029   13.11.2006.  1,109.05

33  0212 Femid Ranko      6,067.75  izgradnja  3730.00  19.11.2001.  1,603.50

   0212 Femid Ranko      3,026.00  izgradnja  10044.00  13.12.2006.   548.25

34  0048 Perkovid Željko    29,000.00  izgradnja  9957   11.12.2006.  6,336.55

35  0225 Rakčevid Milorad    3,500.00  izgradnja  9897/17  07.12.2007.   773.22

36  0238 Šljivančanin Božo   11,000.00  izgradnja  9897/24  07.12.2007.  2,542.12

37  0239 Špadijer Kosa     3,500.00  izgradnja  9896/2   07.12.2007.   350.56

38  0241 Babovid Divna     1,000.00  pob.usl.   3719   23.06.2003.   220.99

   0241 Babovid Divna     10,000.00  izgradnja  9972   11.12.2006.  2,166.85
39  0248 Jovidevid Biserka   1,500.00  izgradnja     3733.00  11.12.2006.   262.15

40  0258 Ivanovid Radoslav   1,500.00  izgradnja      3713   06.10.2002.   220.99

   0258 Ivanovid Radoslav  10,000.00  izgradnja     9973.00  11.12.2006.  1,797.75

41  0270 Stijepovid Milanka  1,000.00  izgradnja      3724   23.06.2003.   255.29

   0270 Stijepovid Milanka  5,000.00  izgradnja      10095  15.12.2006.  1,084.45

42  0350 Dragidevid Violeta  1,000.00  izgradnja      3731   12.12.2006.   290.08

43  0518 Ivanovid Olgica    5,624.00  izgradnja     12185.00  06.10.2002.  1,286.40

   0518 Ivanovid Olgica    3,500.00  izgradnja     9896/1  12/7/2007    773.22

44  0190 Bulatovid Nebojša   5,500.00  izgradnja     9896.00  07.12.2007.  1,215.20

45  0278 Pavidevid Jovan   51,975.00  izgradnja     9897/20  07.12.2007.  13,662.06

46  0287 Seferovid Anka    6,000.00  izgradnja     9897/26  07.12.2007.  1,325.94

47  0288 Srdanovid Vojislav  10,256.00  izgradnja      14411  05.12.2005.  1,853.34

48  0291 Grbovid Momir    15,400.00  izgradnja     9897/18  07.12.2007.  4,048.26

   0291 Grbovid Momir     1,000.00  izgradnja     520.89  07.12.2007.   220.5

   0291 Grbovid Momir     5,000.00  poboljš.uslova stan. 17044  12/15/2009   1,301.52

49  0461 Kaluđerovid Slavko  77,000.00  izgradnja     9896/7  07.12.2007.  20,239.12

50  0521 Šaranovid Ivan    77,000.00  izgradnja     9897/22  07.12.2007.  31,411.62

51  0522 Markovid Slavka   38,500.00  izgradnja     9896/8  07.12.2007.  10,119.56

52  0302 Lubarda Nadežda    4,800.00            17044  15.12.2004.   847.45

53  0303 Mugoša Ljubinka   12,976.00  izgradnja     9896/13  07.12.2007.  3,413.88

54  0307 Begovid Anka     1,000.00  izgradnja      17033  15.12.2004.   202.71
 55  0331 Mujovid Žarko      77,000.00  izgradnja       9896/14  07.12.2007.  20,239.12

 56  0378 Murišid Predrag     34,000.00  izgradnja       9897/16  07.12.2007.   8,985.96

 57  0061 Ilid Veselin      39,960.00  izgradnja        9041   27.10.2008.  11,147.97

 58  0038 Cimert Manfred     25,308.00  izgradnja        9047   27.10.2008.   7,059.70

   0038  Cimert Manfred     4,000.00  izgradnja        2611   23.06.2009.   1,031.55

 59 0144  Markovid Miomir     1,687.50  poboljš.uslova stan.  2613   6/23/2009    434.70

 60 0177  Žugid Slobodan     59,940.00  izgradnja        2618   6/23/2009   16,990.50

 61 0231  Kalezid Čedomir     3,500.00  poboljš.uslova stan.  2617   6/23/2009    903.15

 62 0243  Grujid Radmila     10,048.50  poboljš.uslova stan.  2620   6/23/2009    1,933.32

 63 0310  Bijelid Pero      3,500.00  poboljš.uslova stan.  2609   6/23/2009    902.75

 64 0324  Jovanovid Zoran    44,010.88  izgradnja        2622   6/23/2009   12,476.15

 65 0473  Kovačevid Tihomir   45,954.00  izgradnja        2619   23.06.2009.  13,026.05

 66 0516  Vujovid Sreten     93,240.00  izgradnja        2607   6/23/2009   26,432.80

   0053  Lekid Vojislav     26,400.00  poboljš.uslova stan.  7478   20.11.2009.     0.00

UKUPNO:             1,136,938.14                         309,292.40

                 SPISAK RADNIKA PO OSNOVU OTKUPA STANA

 1   0018 Vidakovid Drago     4,218.00              5843   16.03.2007.   3,093.20

 2   0032 Vukašinovid Dušan    3,500.00              7915   25.04.2007.   2,595.24

 3   0320 Backovid Mirko      5,971.71  izgradnja       4717   07.03.2007.   4,378.88

 4   0161 Pavidevid Zoran     6,339.20  izgradnja       4925   07.03.2007.   4,648.16

 5   0191 Raičevid Mitar      5,981.25              7912   25.04.2007.   4,435.76
UKUPNO:             26,010.16                      19,151.24

                SPISAK PENZIONERA ZA STAMBENE KREDITE

 1    Badnjar Dragan     1,300.00  izgradnja    3703   23.06.2003.   478.21

 2    Banovid Slobodan    4,500.00           9896   07.12.2007.  1,592.91

 3    Božovid Mileva     1,766.93  izgradnja    3710   19.11.2001.   567.64

 4    Bulatovid Radoslav   4,090.34  izgradnja    3496   15.12.2006.  3,715.35

 5    Čađenovid Ivan      766.93  izgradnja    5502   19.11.2001.   282.12

 6    Dabanovid Branko    2,000.00  izgradnja    10218  20.12.2006.   452.64

 7    Đurovid Ljiljana    13,000.00  izgradnja    4940   19.07.2005.  2,232.75

 8    Jovovid Žarko      2,300.00  izgradnja    4640   05.07.2005.   574.39
 9    Kažid Jovanka      3,500.00  izgradnja    3732.00  23.06.2003.  1,191.72
 10    Kovačevid Nikola    15,000.00  izgradnja    9997   12.12.2006.  3,251.30
 11    Kuč Gojko        1,700.00  izgradnja    4693   05.07.2005.   625.86
 12    Lazarevid Ivo      4,000.00  izgradnja    9897   07.12.2007.   938.08
 13    Paovid Dragan      1,000.00  izgradnja    3708   23.06.2003.   367.93
 14    Radevid Radojka      766.93  pob.uslova    5508/1  19.11.2001.   429.71

 15    Raonid Dragica     3,500.00  izgradnja    9897/23  07.12.2007.     0

 16    Radulovid Petar    33,858.00  izgradnja    9896/9  07.12.2007.  9,184.50

 17    Sekulovid Anka      511.29  izgradnja    5502.00  19.11.2001.   195.97

 18    Strugar Ljubomir    1,000.00  pob.uslova    3705   23.06.2003.   222.96

 19    Vujisid Veljko     2,082.18  izgradnja    5502/14  19.11.2001.   781.8

 20    Raonid Vjera       766.93  izgradnja    5502/21  19.11.2001.   284.71
 21      Ivanovid Danilo     9,000.00   izgradnja     1028     13.12.2006.        1,980.16

 22      Đurovid Vojin      2,700.00   izgradnja     3704     6/23/2003          503.37

 23      Stamatovid Vladamir  20,300.00    izgradnja     9896/5    07.12.2007.        5,385.60

 24      Brakocevic Velimir    3,189.52   izgradnja     3706     11/19/2001          499.20

       Brakočevid Velimir    1,500.00 pooljšanje usl.stan.  2615     23.06.2009.         396.48

UKUPNO:               134,099.05                                36135.36

SVE UKUPNO:             1,297,047.35                               364,579.00
                                            POPISNA KOMISIJA:

                                        1. Babović Divna, Predsjednik

                                        2. Novosel Slobodanka,Član,

                                        3. Dragićević Violeta,Član.
A.D. PRENOS PODGORICA

Datum: 31.12.2009 god.      II.1. - POPISNA LISTA OBAVEZA PO DUGOROČNIM I KRATKOROČNIM KREDITIMA
                      (konta: 413, 414, 420, 421, 422 )                                           Stanje obaveza po kreditima
R.B. Konto       DAVALAC KREDITA I OPIS          Osnov
                                        Iz 2008 god.
                                         i ranije  Iz 2009 god. Ukupno(5+6)
 1   2              3               4         5      6      7

 1  41400 EIB- Evropska investiciona banka, Luksemburg Ug. br. 21756 5,950,017.13             5,950,017.13
       I tranša (76.87%)                         2,358,395.13         2,358,395.13
       II tranša (80.78%)                        3,070,924.60         3,070,924.60
       III tranša (49.72%)                        520,697.40           520,697.40

      Kredit World (SDR) 5240000.00 SDR(87.33%     Ug.br. 10-00-
 2*  41400 od 6000000.00 SDR)                1050 dio     1,145,995.52 1,194,206.97 2,340,202.49
                               Ug.br. 10-00-
 3  41400 KESH (KfW) Tirana 9810658.68 €          13077 dio     2,463,539.27 4,932,822.24 7,396,361.51
       Komercijalni kredit 8900500.00 €                         4,022,671.56
       Po povoljnim uslovima 910150.68 €                         910,150.68
UKUPNO:                                    9,559,551.92 6,127,029.21 15,686,581.13


2* Kredit pod 31.12.09. iskazan je sa kursnom razlikom od 48407.00 €.

                                                 POPISNA KOMISIJA:

                                               1. Grujić Radmila, Predsjednik

                                               2. Ivanović Olgica,Član,

                                               3. Đurišić NaĎa,Član.
A.D. PRENOS PODGORICA
Datum: 31.12.2009 god.


                     II.2. - POPISNA LISTA OBAVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA
                                (konta grupe : 432,433,)


    Konto:
              NAZIV          Osnov                 Stanje obaveza
R.B.                               Iz 2007 god.i                            STANJE 31.12.2009
    432       DOBAVLJAČA                         Iz 2008 god.   Iz 2009 god. Ukupno(5+6+7)
                                   ranije
 1   2             3          4        5          6       7       8          9
 1  A-411 Agen.za telek.i post.djel.Podgorica  RN,.363/08               11,100.00          11,100.00       11,100.00
 2  A-020 Agrokom 13 jul - Plantaţe       RN.2009                        1,429.70    1,429.70        1,429.70
 3  A-032 Aliance - Podgorica          RN.2009                        1,664.36    1,664.36        1,664.36
 4  A-042 Auto.elek.rad.Šarović-restoran Podg. RN.372/09                          93.60     93.60        93.60
 5  A-404 Autoelektronik -RAŠOPodgorica     RN.1158                         350.00      350.00        350.00
 6  A-473 Ae-studio d.o.o. Podgorica      RN.15/09                         936.00      936.00        936.00
 7  B-111 Batara   Podgorica         RN,2009                        10,900.83   10,900.83       10,900.83
 8  B-164 Bega press Podgorica         RN.2009                         146.68      146.68        146.68
 9  B-165 BIGZ DOO               RN.2009                        4,055.31    4,055.31        4,055.31
 10  B-210 BBA-agregati Podgorica        RN.42-08                        1,989.00    1,989.00        1,989.00
 11  B342   Bemax d.o.o. Podgorica       RN.08/09                14,465.08   16,842.17   31,307.25       31,307.25
 12  C-001 Cungu Ulcinj             RN.2009                           61.50     61.50        61.50
 13  C-004 Utip "Crna-Gora"-Hotel City Podg.   RN.2009                        7,955.10    7,955.10        7,955.10
 14  C-040 CHIP COMPUTERS Podgorica       RN.2009                        8,384.92    8,384.92        8,384.92
 15  C-119 Centrometal Podgorica         RN.2009                         580.40      580.40        580.40
 16  C-061 Carine Podgorica           RN 2009                         270.00      270.00        270.00
 17  C067   Copyrx Podgorica          RN.2009                         418.95      418.95        418.95
 18  C085   COBRA SYISTEM Podgorica      RN.2009                        2,304.00    2,304.00        2,304.00
 19  C-116 Castelana Podgorica          RN.2009                         805.00      805.00        805.00
 20  C-120 CDA Podgorica             RN.2009                        2,562.72    2,562.72        2,562.72
21  C-195 CKB-Jugopetrol Podgorica       RN.2009        3,249.07  3,249.07  3,249.07
22  D-019 Dom zdravlja Podgorica        RN,18352         74.01    74.01    74.01
23  D-027 Digit Montenegro Podgorica      RN.2009         608.40   608.40   608.40
24  D-031 DR. Simo Milošević Igalo       RN.2009        1,980.00  1,980.00  1,980.00
25  D-154 DR. Trade podgorica          R.2009        12,063.76  12,063.76  12,063.76
26  D-164 Donex Podgorica            RN.310/08  178.32         178.32   178.32
27  D-257 DHL Exspres Podgorica         RN.2009         175.64   175.64   175.64
28  D-312 Deponija Podgorica          RN.2009        1,006.18  1,006.18  1,006.18
29  D-329 Dva sesira              rn.29/12        155.00   155.00   155.00
30  E-041 Elektroservis Brajušković Podgorica RN.2009          464.00   464.00   464.00
31  E-049 Elbat servis tarde Nikšić       RN.2009        3,162.00  3,162.00  3,162.00
32  E-125 ED BIJELO POLJE            .RN.2009        5,490.65  5,490.65  5,490.65
33  E-136 ED PODGORICA             RN.2009        54,239.05  54,239.05  54,239.05
34  E-093 ELEKTROGRADNJA Podgorica       RN.2009         240.15   240.15   240.15
35  E-090 Enel Nikšić              RN.2009         680.16   680.16   680.16
36  E-383 Enel PS C.G. Podgorica        RN.59/09        163.80   163.80   163.80
37  E-116 Eurodel Mojkovac           RN.62/09         14.20    14.20    14.20
38  F-020 Frigo elektro Podgorica        RN.2009        1,934.01  1,934.01  1,934.01
39  F-227 Falkon Podgorica           RN.4/09         64.20    64.20    64.20
40  F-254 Frigo elektro -Trubljanin  B.Polje  RN.121/09        166.00   166.00   166.00
41  F230  Faximile Podgorica          RN.1543/09        30.00    30.00    30.00
42  Z-109 ZGR-"ZVEZDAN" Podgorica        RN.2009        2,094.00  2,094.00  2,094.00
43  G-045 Fadip-mont Podgorica         RN.068/09        180.00   180.00   180.00
44  G-015 Gradac Mojkovac            RN.2009         278.98   278.98   278.98
45  G-122 Gostionica Stefan Podgorica      RN.2009         144.60   144.60   144.60
46  G-219 Geopremjer Podgorica         RN.78/09        1,404.00  1,404.00  1,404.00
47  H-046 Hotel Pljevlja            RN.2009        4,387.50  4,387.50  4,387.50
48  H091  Higijena prostora danilovgrad    RN.2009        10,139.26  10,139.26  10,139.26
49  I041  Institut za crnu metal. Nikšić     RN.12111          1,414.23   1,414.23   1,414.23
50  I-063  Internet CG Podgorica          rn.2008/09   585.00   1,755.00   2,340.00   2,340.00
51  I-123  Isitut. za raz.i istraţ. zaš. na radu  RN.488/03  13,341.58         13,341.58  13,341.58
52  I-208  Institut za javno zdravlje Podgorica  RN.2009          3,120.00   3,120.00   3,120.00
53  J001  EPCG-AD                 RN.2009         959,974.38  959,974.38  959,974.38
54  J-140  JP Ĉistoća Pljevlja           RN.2009          3,768.36   3,768.36   3,768.36
55  J-146  Jadroagent   Bar           RN.1901/P          187.20    187.20    187.20
56  K-002 Komunalno Podgorica            RN.2009          3,229.12   3,229.12   3,229.12
57  K-004 Komunalno Tivat              RN.2009           771.40    771.40    771.40
58  K-015 Komunalno zanatsko Danilovgrad      RN.2009           341.33    341.33    341.33
59  K-020 Komunalno Ulcinj             RN.2009          1,641.06   1,641.06   1,641.06
60  K-022 Komunalno pred. LIM            RN.2009           389.48    389.48    389.48
61  K-040 Koprivica Podgorica            1832/09           345.16    345.16    345.16
62  K-134 Kastex Podgorica             RN.2009          5,205.63   5,205.63   5,205.63
63  K-281 Koving-M Budva              RN.434/09           84.83    84.83    84.83
64  K-326 Konstrukcija d.o.o. Podgorica       RN.2009          13,688.90  13,688.90  13,688.90
65  L-026  Lenox Podgorica             V PR.SIT.         36,168.13  36,168.13  36,168.13
66  L-048  Lovćen osiguranje Podgorica       RN.2009          50,926.82  50,926.82  50,926.82
67  L-076  Lovćen osiguranje Nikšić        RN.2009          6,560.00   6,560.00   6,560.00
68  L-110  Lovćen-auto Nikšić           RN.2008           838.30    838.30    838.30
69  L-109  Lepont Podgorica            RN.1633           415.00    415.00    415.00
70  L-180  Lucce DOO Podgorica           RN.56/09           45.00    45.00    45.00
71  M062  Mirabou Podgorica            RN.2009           835.01    835.01    835.01
72  M-029 Montex Elektromont            RN.2009           234.00    234.00    234.00
73  M-065 Martex Cetinje              RN.2009            39.46    39.46    39.46
74  M117  Maša P.C.-Radenko            RN.2009          1,625.00   1,625.00   1,625.00
75  M-091 Montel DD Nikšić             RN.120/05           32.75    32.75    32.75
76  M-251 Monet Podgorica              RN.2009          1,686.25   1,686.25   1,686.25
77  M-257 Montelada Podgorica        RN.447/09       314.10   314.10   314.10
78  M-385 Mouse studio Podgorica      RN.2259        125.19   125.19   125.19
79  M-351 Metaloprerada Wir Podgorica    386/09         245.70   245.70   245.70
80  M-427 Montenegro petrol         RN.2009        1,850.64  1,850.64  1,850.64
81  M-450 Modro Podgorica          RN.2009        1,067.85  1,067.85  1,067.85
82  M-458 Hotel-Maestral Budva       RN.1953/09       211.50   211.50   211.50
83  M-464 MN news DOO Podgorica       RN.2009        2,854.80  2,854.80  2,854.80
84  M-474 MP-auto Podgorica         1995/09        155.53   155.53   155.53
85  M-501 Montenegro life Podgorica     RN.2009         93.60    93.60    93.60
86  M-547 MM sistems-restoran Etna Berane  RN.319         68.10    68.10    68.10
87  M-591 Merkator Mex Podgorica      RN.2009        682.98   682.98   682.98
88  M-635 Monte klima Sepanovic Podgorica  RN.2009        3,490.50  3,490.50  3,490.50
89  M658  Madr-pressd.o.o. Podgorica    RN.2009         46.50    46.50    46.50
90  N-022 Niklanović Budva         RN.27/09        280.00   280.00   280.00
91  N-177 Nivon d.o.o. Podgorica      PR.085/09       1,638.00  1,638.00  1,638.00
92  O-003 Onogost Nikšić          1793/06   80.00         80.00    80.00
93  O-006 Omnioil Podgorica         001-51/09       125.00   125.00   125.00
94  O-009 Omniauto-as Podgorica       001-567/09       89.25    89.25    89.25
95  O-179 OD Peštan komerc B. Polje     RN.223-09        22.60    22.60    22.60
96  O-191 Orion   Podgorica        RN.2/849        15.50    15.50    15.50
97  O-183 OD.Peja Mojkovac         RN.2009        153.00   153.00   153.00
98  P-014 Telekom Podgorica         RN.2009       34,156.02  34,156.02  34,156.02
99  P-014 Telekom TF vod Podgorica     RN.2009       28,173.60  28,173.60  28,173.60
100 P-022 Pobjeda Podgorica         RN2009        2,609.35  2,609.35  2,609.35
101 P-044 Pošta CG              RN.2009        739.10   739.10   739.10
102 P-261 Plus komerc Nikšić         RN.2009        2,814.11  2,814.11  2,814.11
103 P-388 Ponte-sur-riblji restoran Ulcin  rn1/11         147.50   147.50   147.50
104 Q-001 Elko-tim Podgorica         RN.2009        261.13   261.13   261.13
105 R-007 Rotor Tivat            RN.93               1,367.40  1,367.40  1,367.40
106 R-086 Remark DOO Podgorica        RN.2009               54.95    54.95    54.95
107 R-161 Rogošić company Podgorica     RN.2009              1,580.11  1,580.11  1,580.11
108 R-122 Raduĉ Nikšić            rn.21-10              1,091.80  1,091.80  1,091.80
109 R-251 Releza Podgorica          OK.SIT.05             2,273.23  2,273.23  2,273.23
                       IV
110 R-268 Regulatorna agencija za energetiku Pg KV./09             31,994.35  31,994.35  31,994.35
111 R319  Radio-difuzni centarPodgorica  RN.2008/09      41,128.28  2,315.14  43,443.42  43,443.42
112 R-323 Regrad d.o.o.Podgorica       RN.087/09              102.96   102.96   102.96
113 S-008 Stambeno-agencija za stanovanje Pg RN.1054               37.44    37.44    37.44
114 S-013 Stambeno-kom. Berane        RN.2009               54.00    54.00    54.00
115 S-014 Stambeno komunalno Bar       RN.2009               128.40   128.40   128.40

116 S-015 Sluţbeni list CG.         RN.2009               800.00   800.00   800.00
117 S-188 Sincomerce DOO Podgorica      RN.2009               435.63   435.63   435.63

118 S-373 Šiševiić company Podgorica     RN.3281               29.25    29.25    29.25
119 S-631 Stakloplan  Bar         RN.49                24.00    24.00    24.00
120 T-051 Tecom promet Podgorica       RN.2009              4,188.69  4,188.69  4,188.69
121 T-101 Telemont Podgorica         RN,2009              3,497.82  3,497.82  3,497.82
122 T-112 TE-Pljevlja            45/06    270.00               270.00   270.00
123 T-318 Trend auto DOO Podgorica      RN.2009               284.00   284.00   284.00
124 T-354 Tera d.o.o   Podgorica      RN..128/09             601.31   601.31   601.31
125 U-033 UTP Durmitor B.Polje        RN.2009               212.60   212.60   212.60
126 W-013 Wurth doo. Podgorica        RN.034586             1,644.66  1,644.66  1,644.66
127 V-008 Vodovod Bar            RN.2009               845.67   845.67   845.67
128 V-009 Vodovod Budva           RN.2009               114.24   114.24   114.24
129 V-014 Vodovod H.Novi           RN.2009               16.97    16.97    16.97
130 V-015 Vodovod i kanal,Niksic       RN.2009               330.62   330.62   330.62
131 V-020 Vodovod Podgorica         RN.2009              9,038.03  9,038.03  9,038.03
132 V-028 Velting Niksic           RN.302/09              65.02    65.02    65.02
133 V-077 Voli trade   Podgorica        RN.2009                       7,479.35     7,479.35     7,479.35
134 V-111 Vod.i kan.Tivat            RN.2009                         75.12      75.12      75.12
135 V-166 Vodovod i kanalizacija Pljevlja    RN.2009                       1,392.39     1,392.39     1,392.39
136 V-188 Vodovod Berane             RN.2009                         73.95      73.95      73.95
137 V-196 Virage plus              RN.457/09                       163.80     163.80      163.80
138 V-207 Vetro-Comerce DOO           RN.23124                        90.09      90.09      90.09
139 V-209 Vila-Aleksandar"Palm-Beach"H.Novi RN.2009                          1,313.00     1,313.00     1,313.00
140 V-246 Voda u kršu Podgorica         RN.157/02                       450.50     450.50      450.50
141 V-276 Vojin d.o.o. Mojkovac         RN.2009                         70.20      70.20      70.20
142 Š-020 Šćepanović Podgorica          001-1250                        81.90      81.90      81.90
143 Ĉ-001 Ĉikom Podgorica            RN.2009                       2,431.23     2,431.23     2,431.23
UKUPNO:                                 350.00    80,798.26 1,420,841.63    1,501,989.89   1,501,989.89
Redn Konto:                     Osnov         Stanje   obaveza                   STANJE
i br. 433       Naziv dobavljača            Iz 2007g.i ranije  Iz 2008. g.   Iz 2009.g.  Ukupno(5+6+7)  31.12.2009

 1  A-395 ABB DOO Zagreb            RN.2009                      155,616.63    155,616.63   155,616.63
 2  D-234 Dalekovod Zagreb           RN.2009                     1,781,141.56   1,781,141.56   1,827,733.51
 3  D-332 Draka GM.B.H.AND CO         RN.2009                      250,237.44    250,237.44   250,237.44
 4  E-244 Elnos BL.DOO             RN.2009                      366,332.05    366,332.05   366,332.05
 5  E-177 ETRA Energetski tarnsform. LjubljanaRN.2009                      680,810.00    680,810.00   680,810.00
 6  K250  Konvex Beograd           RN.18-E/08               793.86             793.86      793.86
 7  K-295 Korona Ljubljana           RN.2009                      16,873.30     16,873.30    16,873.30
 8      Minel-ABS-Ripanj (elektroopr. i post) RN.06/09
   M060inel-Abs Elektroopr.ipostr                  3,330.18          218,104.39    221,434.57   221,434.57
 10  N-013 Nikola Tesla elktro inst. Beograd  RN.2009                       3,740.00     3,740.00     3,740.00
 11  O-247 Oracle Beograd            RN.2009                      45,643.60     45,643.60    45,643.60
 12  O-252 Ozri M Group Beograd         RN.2009               12,400.00     12,400.00       12,400.00
 13  S-437 Simens Beĉ              RN.2009              386,264.00    386,264.00       386,264.00
 14  R-333 Radioinţenjering d.o.o Beograd    RN.2009               1,000.00      1,000.00        1,000.00
 15  I134  Iskra Ljubljana          RN.2009               14,868.00     14,868.00       14,868.00
 16  E-038 EKC Beograd             RN.2009               2,971.33      2,971.33        2,971.33
 17  E-319 EMS Elektromreţa Srbije       RN.2009               22,407.15     22,407.15       22,407.15
 18  E-297 Energetska elektronika DOO      RN.2009               1,800.00      1,800.00        1,800.00
 19  I-144  Institut M..Pupin-Automatika Beograd RN.2009               840.00       840.00        840.00
 20  G-187 Galeb G.T.E Beograd         RN.2008/09       180.00    540.00       720.00        720.00
UKUPNO:                            3,330.18  973.86 3,961,589.45     3,965,893.49      4,012,485.44
                                         DOBAVLJAČI UKUPNO:            5,514,475.33


                                                       POPISNA KOMISIJA:
                                                 1. Grujić Radmila, Predsjednik
                                                 2. Ivanović Olgica,Član,
                                                 3. Đurišić NaĎa,Član.
A.D. PRENOS PODGORICA
Datum: 31.12.2009 god.


             II.3. - POPISNA LISTA I OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA
                     (konta grupe: 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48)


                                                           Datum
                                       Stanje neizmirenih obaveza
                                                           usaglaš. i
R.B.  Konto           NAZIV            Osnov
                                     Iz 2008   Iz 2009    Ukupno      broj
                                      god.     god.    (5+6+7)    dokumenta

 1    2              3              4      6      7       8        9
 1   46000  Obaveze za porez na zarade i nak.zarada                 40,668.56   40,668.56
 2   46100  Obaveze za PIO na zarad. i nak.zarade                  68,059.10   68,059.10
 3   46110  Obaveze za zdras.osig.na zar. i nakn.zarada               38,408.61   38,408.61
 4   46120  Obaveze za osig. od nezaposlenosti                    2,259.97    2,259.97
 5   46701  Obaveze za dop. na teret poslodavca                   44,005.27   44,005.27
 6   46790  Obaveze za ost.dop. na teret poslodavca                 56,035.76   56,035.76
 7   46230 Obaveze za porez na imovinu                           0.00     0.00
 8   46610 Nakn. za kor.gradskog gradjevinskog zemljišta                  0.00     0.00
 9  46640 Nakn. za lok.kom.takse                            200.00     200.00
UKUPNO:                                        249,637.27   249,637.27                                                          POPISNA KOMISIJA:

                                                          1. Babović Divna,Predsjednik,
                                                          2. Novosel Slobodanka,Član.
                                                          3. Dragićević Violeta,Član.
A.D. PRENOS PODGORICA
Datum: 31.12.2009 god.


                        III- POPISNA LISTA DATIH AVANSA


                                       Stanje datih avansa
    Konto:
R.B.     NAZIV DOBAVLJAČA         Osnov    Iz 2007 god.                           STANJE 31.12.2009.
    14000                               iz 2008 god. Iz 2009 god.   Ukupno(5+6+7)
                                i ranije
 1    2          3           4      5      6      7          8          9
        ETRA Energetski tarnsform.
 1  E-177  Ljubljana         up.2008045                    1,160.00       1,160.00         1,160.00

 2  E244  Elnos BL.d.o.o Banja Luka up.10-52/09                    2,693.82       2,693.82         2,693.82
        Elnos BL. Elektroenergetika
 3  E-400  Beog.            upl.1-08/09                   1,921.50       1,921.50         1,921.50
 4  D-131  Elektronic Desing Beograd  više pl.rn0602                    50.00        50.00         50.00

 5  D-027  Digit Montenegro Podgorica up.833/09                      621.21        621.21        621.21
        ABS Minel Transformatori
 6  M-130  Beograd          up.21/9                     52,089.00      52,089.00       52,089.00
 7  M-380  Montri d.o.o.Podgorica   up.7/09                       129.90        129.90        129.90
 8  E-015  Eminent Podgorica      up.502/09                    1,305.29       1,305.29         1,305.29
 9  E090  Enel  Nikšić        up.10109                    20,164.95      20,164.95       20,164.95
 10  M-040  Matkom Nikšić        up.144/09                   63,500.00      63,500.00       63,500.00
 11  L-026  Lenox Podgorica       av.sit. 10563                  4,175.04       4,175.04         4,175.04
 12  M-606  MD&Group Podgorica     pl.više             9,267.65       0.00      9,267.65         9,267.65
UKUPNO:                               0.00  9,267.65  147,810.71      157,078.36       157,078.36
                                                        POPISNA KOMISIJA

                                                    1. Grujić Radmila, Predsjednik
                                                    2. Ivanović Olgica,Član,
                                                    3. Đurišić NaĎa,Član.
A.D. PRENOS PODGORICA
Datum: 31.12.2009. god.


           - POPISNA LISTA - RAZGRANICENI OBRACUNATI PRIHODI


                             Stanje primljenih avansa
R.B. Konto      NAZIV KUPCA     Osnov                      Broj dokumenta
                            Iz 2009 god.    Ukupno
 1   2          3       4        5         6         7

 1.  48200 HSE Ljubljana      upl.rn.za 01/10.    7,179.05     7,179.05
 2.  48200 CEZ Beograd       upl.rn.za 01/10.   139,400.00    139,400.00
 3.  48200 RUDNAP Beograd     upl.rn.za 01/10.    30,620.07    30,620.07
 4.  48200 EFT Švajcarska     upl.rn.za 01/10.   112,763.09    112,763.09
 5.  48200 RE TRADING Prag     upl.rn.za 01/10.    1,983.80     1,983.80
UKUPNO                           291,946.01    291,946.01


                                    POPISNA KOMISIJA:
                                    1. Sljivancanin Bozo, Predsjednik
                                    2. Garcevic Maja,Član,
                                    3. Krackovic Milijana,Član.
A.D. PRENOS PODGORICA
Datum: 31.12.2009 god.


          III .2.- POPISNA LISTA AVANSA ZA OSNOVNA SREDSTVA
                     (k-to 029)


                                   Stanje datih avansa
R.B. Konto         NAZIV      Osnov
                              Iz 2008 god.   iz 2009 god   Ukupno (6+7)
 1   2          3         4        6        7         8

 1  02900 Draka Njemaĉka       OPGW kabal      11,591.79       0.00    11,591.79
                    Izgradnja TS
 2  02900 Bemax - Podgorica      Virpazar       12,252.54       0.00    12,252.54
                    TS Andrijevica i
 3  02900 Dalekovod - Zagreb     TS Mojkovac         0.00   164,937.58   164,937.58
                    DV Podgorica-
 4  02900 Dalekovod - Zagreb     Tirana        278,790.74       0.00   278,790.74
                    RP Ribarevine pG
 5  02900 Dalekovod - Zagreb     5              0.00   685,175.76   685,175.76
                    RP Ribarevine pG
 6  02900 Siemens Beĉ         6              0.00 1,403,277.65    1,403,277.65
                    TS Andrijevica i
 7  02900 Minel Beograd        TS Mojkovac         0.00    54,211.15    54,211.15
                    Depozit za
 8  02900 Ministarstvo finansija CG  ekspr.zemljišta    34,366.65    152,737.00   187,103.65
UKUPNO                            337,001.72 2,460,339.14     2,797,340.86                                        POPISNA KOMISIJA
                                      1. Grujić Radmila, Predsjednik
                                      2. Ivanović Olgica,Član,
                                      3. Đurišić NaĎa,Član.
A.D. PRENOS PODGORICA
Datum: 31.12.2009 god.
                   POPIS INVESTICIJA U TOKU ZA 2009 GODINU
                          Stanje na dan 31.12.2009,godine.
                                                          Stanje na dan
R.B. Konto       Naziv konta                  Naziv investicije              31.12.2009.

   02801  Ulaganje u zemljište        IZGRADNJA DV 400 kVPODGORICA-TIRANA                   33,283.00
 1  02803/1 Ulaganje u opremu          IZGRADNJA DV 400 kVPODGORICA-TIRANA                  8,831,694.74
   02802/1 Ulaganje u graĊevinske objekte    IZGRADNJA DV 400 kVPODGORICA-TIRANA                      0.00
   02801  Ulaganje u zemljište        IZGRADNJA DV KOTOR- TIVAT, TS KOTOR(RASTAVLJAĈI) TS NIKŠIĆ        8,909.52
 2  02803/2 Ulaganje u opremu          IZGRADNJA DV KOTOR- TIVAT, TS KOTOR(RASTAVLJAĈI) TS NIKŠIĆ       103,139.19
   02802/2 Ulaganje u graĊevinske objekte    IZGRADNJA DV KOTOR- TIVAT, TS KOTOR(RASTAVLJAĈI) TS NIKŠIĆ          0.00
   02801/4 Ulaganje u zemljište         PROŠIRENJE RP 400KV RIBAREVINE I TS 110/35 KV PODGORICA 5           0.00
 3  02803/4 Ulaganje u opremu          PROŠIRENJE RP 400KV RIBAREVINE I TS 110/35 KV PODGORICA 6       1,202,469.09
   02802/4 Ulaganje u graĊevinske objekte    PROŠIRENJE RP 400KV RIBAREVINE I TS 110/35 KV PODGORICA 7        75,714.00
   02801/9 Ulaganje u zemljište         IZGRADNJA TK SISTEMA EPCG I OPGW KABLA                    0.00
 4  02803/9 Ulaganje u opremu          IZGRADNJA TK SISTEMA EPCG I OPGW KABLA                 257,945.80
   02802/9 Ulaganje u graĊevinske objekte    IZGRADNJA TK SISTEMA EPCG I OPGW KABLA                    0.00
   02801/6 Ulaganje u zemljište         PROŠIRENJE TS MOJKOVAC I TS ANDRIJEVICA                  1,740.00
 5  02803/6 Ulaganje u opremu          PROŠIRENJE TS MOJKOVAC I TS ANDRIJEVICA                 975,803.42
   02802/6 Ulaganje u graĊevinske objekte    PROŠIRENJE TS MOJKOVAC I TS ANDRIJEVICA                    0.00

 6 02804   Ulaganje u alat i inventar u toku  IZGRADNJA MOBILNOG POSTROJENJA ZA TRANSFORMATORE             24,800.00
UKUPNO                                                         11,515,498.76


                                                           POPISNA KOMISIJA:
                                                        1. Babović Divna, Predsjednik

                                                        2. Novosel Slobodanka,Član,
                                                        3. Dragićević Violeta,Član.
A.D. PRENOS PODGORICA
Datum: 31.12.2009 god.

              SPISAK OBAVEZA A.D. PRENOS 31.12.2009. GOD.
                       KONTA GRUPE :40.41.43.45.46.47
                              Stanje neizmirenih obaveza       Prilozi
                           Iz 2008
R.B.  Konto        NAZIV       Osnov                Ukupno
                            god. i  Iz 2009 god.
                                         (5+6+7)
                            ranije
 1    2          3         4     5      6       7        8
 1   40900  Dug.rez.za otpr.i jub.nagr.              403,365.11  403,365.11    POPIS
 2   40901  Odloţeni prihod        DONACIJE       2,067,023.48  2,067,023.48   POPIS
 3   40902  Dug.rez.za sudske sporove              328,825.83    328,825.83   POPIS
 4   414  Krediti            UGOVORI       15,686,581.13  15,686,581.13   POPIS
 5   419  Ostale dugoroĉne obaveze   OBAVEZE        382,550.58    382,550.58   POPIS
 6    43  Dobavljaĉi- ukupno      OBAVEZE        5,514,475.33  5,514,475.33   POPIS

 7   439  Ostale obaveze        OBAVEZE           63.55      63.55   POPIS
        Obaveze za zarade i naknade
 8    45  zarada            OBAVEZE        265,451.21    265,451.21   POPIS

 9   460.461 Obaveze za poreze i doprinose OBAVEZE        149,396.24    149,396.24   POPIS
        Obaveze za poreze na imovinu;
10    46  GGZ; Kom, takse;       OBAVEZE          200.00      200.00   POPIS
        Obaveze za doprinose-
11    467  poslodavac          OBAVEZE        100,041.03    100,041.03   POPIS
12   470  Ukalkulisane kamate      OBAVEZE         42,994.83    42,994.83   POPIS
UKUPNO                              24,940,968.32  24,940,968.32

                                   POPISNA KOMISIJA
                                1. Sljivancanin Bozo, Predsjednik
                                2. Garcevic Maja,Član,
                                3. Krackovic Milijana,Član.
A.D. PRENOS PODGORICA
Datum: 31.12.2009 god.

              OBAVEZE A.D. PRENOS 31.12.2009. DOG.
                 OSTALE DUGOROĈNE OBAVEZE - K-to 419                        Stanje neizmirenih obaveza
R.B. Konto     NAZIV                          Ukupno       Prilozi
                    Iz 2007    Iz 2008  Iz 2009
                                      31.12.2009
                   god. i ranije   god.    god
                                       (4+5+6)
 1  2        3         4       5     6       7        8
       Kamate KESH po                               Raĉun 1 i 2 od KESH
 1 419   kred.za DV PG- Tir    165,150.95   80,089.78 137,309.85  382,550.58 od 14.01.2009.
UKUPNO                165,150.95   80,089.78 137,309.85  382,550.58

                                          POPISNA KOMISIJA
                                      1. Grujić Radmila, Predsjednik
                                      2. Ivanović Olgica,Član,
                                      3. Đurišić NaĎa,Član.
A.D. PRENOS PODGORICA
Datum: 31.12.2009 god.


          IV.1. POPISNA LISTA GOTOVINE NA ŢIRO-RAČUNIMA I DEVIZNIM RAČUNIMA


                  Nosilac platnog          Stanje na dan  Stanje po      Razlika     Valuta
R.B. Račun    Naziv računa            Broj izvoda
                   prometa             31.12.2009.   knjigama
                                                     -     +
 1   2       3         4        5        6       7      8 (7-6)  9 (6-7)   10

 1.  24100 510-21752-64    CKB - Podgorica   86/29.12.09.     1,363.35    1,363.35    0.00    0.00   €

 2.  24100 535-10473-88    Prva banka CG    150/31.12.09.    71,937.10   71,937.10    0.00    0.00   €

 3  24100 530-16413-50   NLB Montenegro Banka 5/30.12.09         18.15     18.15    0.00    0.00   €
               Prva banka CG-
 4  24293 535-10474-85   stam.sredstva    48/31.12.09      248,089.64   248,089.64    0.00    0.00   €
                          01.12-
 5  24400 2325011-02751372 CKB - Podgorica    31.12.09       13,113.04   13,113.04    0.00    0.00   €
                          01.12-
 6  24400 50300000611   Prva Banka      31.12.09        2,269.98    2,269.98    0.00    0.00   €
                          01.12-
 7  24400 50300050341   NLB Montenegro Banka 31.12.09       355,166.70   355,166.70    0.00    0.00   €

UKUPNO:                                 691,957.96   691,957.96    0.00    0.00   €Plilog: izvod ţiro- računa.

                                                    POPISNA KOMISIJA

                                                   1. Grujić Radmila, Predsjednik

                                                   2. Ivanović Olgica,Član,

                                                   3. Đurišić NaĎa,Član.
A.D. PRENOS PODGORICA
Datum: 31.12.2009 god.

        POPISNA LISTA AKCIJSKOG KAPITALA
          Stanje na dan 31.02.2009.godine.

R.br.  AKCI0NARI           Broj akcija cijena akcije Ukupna vrijednost
 1   Fiziĉka lica          12,458,310     1.0611  13,219,512.74
 2   Pravna lica i kastodi raĉuni   7,048,653     1.0611   7,479,325.70
 4   PF Atlas-mont          3,879,618     1.0611   4,116,662.66
 7   PF Euro-fond            565,838    1.0611    600,410.70
 6   PF Mig              2,266,576     1.0611   2,405,063.79
 5   PF Moneta            3,278,967     1.0611   3,479,311.88
 3   PF Trend             3,949,481     1.0611   4,190,794.29
 8   PF HLT                43,236    1.0611    45,877.72
                SUMA:  33,490,679     1.0611  35,536,959.49
 9   DRŢAVA             80,397,282     1.0611  85,309,555.93
              UKUPNO:   147,378,640         120,846,515.42

								
To top