4541. Saobracaj-Osiguranje Drumskih Vozila by niusheng11

VIEWS: 15 PAGES: 4

									                            SADRŽAJ:

UVOD ........................................................................................................................  3
1. PODJELA OSIGURANJA ....................................................................................           4
  1.1. Osiguranje imovine .........................................................................................      4
  1.2. Osiguranje lica ................................................................................................    4
  1.3. Plovidbeno osiguranje .....................................................................................       5
2. KASKO OSIGURANJE ........................................................................................          6
  2.1 Kasko osiguranje drumskih vozila ...................................................................           6
  2.2.Ugovor o kasko osiguranju drumskih vozila ...................................................              7
  2.3. Predmet osiguranja .........................................................................................      7
  2.4. Početak i prestanak obveze osiguranja ...........................................................            8
  2.5. Valjanost ugovora o osiguranju ......................................................................          8

                                               com
  2.6. Obim pokrića kasko osiguranja ......................................................................          8


                                             ad.
  2.7. Rizik i osigurani slučaj ....................................................................................      8

                        i-r
3. PREMIJA KASKO OSIGURANJA DRUMSKIH VOZILA ................................                          10

                      sk
  3.1. Svota premije u kasko osiguranju motornih vozila .........................................               11
4. SUDJELOVANJE OSIGURANIKA U ŠTETI – FRANŠIZA ..............................                          12

                     lom
5. INDIVIDUALNI BONUS I INDIVIDUALNI MALUS U

                  .dip
  POTPUNOM KASKO OSIGURANJU .................................................................                 13


        ww
  5.1. Bonus i malus za kasko osiguranike s više od 10 osiguranih vozila ...............                    13
6. NAKNADA ŠTETE U KASKO OSIGURANJU DRUMSKIH VOZILA ...........                                 15
       w
  6.1. Vrste štete ........................................................................................................
  6.2. Isključenje obveze osiguratelja u kasko osiguranju drumskih vozila –
                                                                15

    otkloni .............................................................................................................  16
7. OBAVEZNO OSIGURANJE U SAOBRAĆAJU .................................................                      17
  7.1. Karakteristike transportnog osiguranja ...........................................................           17
  7.2. Vrste obaveznog osiguranja u saobraćaju ......................................................             17
    7.2.1. Osiguranje putnika u javnom saobraćaju od posljedica nesrećnog
        slučaja ...................................................................................................   18
    7.2.2. Osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu
        pričinjenu trećim licima ........................................................................        19
    7.2.3. Visina osigurane sume ..........................................................................         22
    7.2.4. Isprave kod osiguranja od autoodgovornosti ........................................               23
    7.2.5. Osiguranje vlasnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu
        pričinjenu trećim licima ......................................................................         24
    7.2.4. Osiguranje vlasnika plovnih objekata od odgovornosti za štetu
        pričinjenu trećim licima ........................................................................        25
8. UGOVOR O OBAVEZNOM OSIGURANJU ......................................................                     26
  8.1. Osigurana suma ...............................................................................................     27
  8.2. Uslovi osiguranja i tarife premija ....................................................................         27
  8.3. Osnovi za izračunavanje premija obaveznih osiguranja - premijski sistem ...                       27
  8.4. Zahtjev za naknadu štete .................................................................................       28
  8.5. Odre ivanje visine naknade štete ....................................................................          28
  8.6. Rok za isplatu naknade štete ...........................................................................        29
  8.7. Prigovor društva za osiguranje i pravo na regres ...........................................              29
  8.8. Isticanje regresnih zahtjeva fondova ..............................................................          29
  8.9. Obaveze prikupljanja statističkih i drugih podataka ......................................               30
9. UDRUŽIVANJE ORGANIZACIJA ZA OSIGURANJE KOJE OBAVLJAJU
  POSLOVE OBAVEZNIH OSIGURANJA U SAOBRAĆAJU ............................                           31
  9.1. Udruženje organizacija za osiguranje - Nacionalni biro .................................                31
  9.2. Poslovi Udruženja ...........................................................................................     31
  9.3. Garantni fond ..................................................................................................    32
  9.4. Sredstva Garantnog fonda ...............................................................................        33
  9.5. Namjena sredstava Garantnog fonda ..............................................................            33
  9.6. Izvještaji o poslovanju Udruženja ...................................................................         34
  9.7. Zahtjev i naknada štete iz Garantnog fonda u slučaju kada nije zaključen
    ugovor o obaveznom osiguranju i pravo na regres .........................................               34
  9.8. Zahtjev i naknada štete iz Garantnog fonda po ugovorima o osiguranju


                                              com
    zaključenim sa društvom za osiguranje nad kojim je pokrenut stečajni


                                            ad.
    postupak ..........................................................................................................  34
  9.9. Zahtjev i naknada štete prouzrokovane upotrebom nepoznatog prevoznog

                        i-r
    sredstva ...........................................................................................................
                      sk
10. KAZNENE ODREDBE .......................................................................................
                                                                34
                                                                36

                     lom
  10.1. Prekršaji .......................................................................................................  36


                  .dip
11. OSNOVNE RAZLIKE IZME U OSIGURANJA OD AUTO
  ODGOVORNOSTI (AO) I KASKO OSIGURANJA DRUMSKIH VOZILA ...                                  38

        ww
PRIMJERI IZ PRAKSE .............................................................................................
       w
I) Primjer obaveznog osiguranja (autoodgovornost) ................................................
II) Primjer kasko osiguranja ......................................................................................
                                                                40
                                                                41
                                                                43
ZKALJUČAK ...........................................................................................................     45
LITERATURA .........................................................................................................      46
UVOD

     Sama riječ “osiguranje” na raznim jezicima pored svog privrednog, pravnog ili
tehničkog značenja ima i šire, opšte značenje koje već i po svom etiološkom smislu
označava pojam siguranosti, povjerenja u nešto, zaštitu, obezbje enje, zajamčenost. Ovo
opšte značenje riječi u stvari sasvim dobro označava svrhu osiguranja koje se zapravo i
sastoji u pružanju neke sigurnosti. O kakvoj se sigurnosti radi, kome je ona potrebna i na
koji način se obezbje uje? Čovjeku su oduvijek prijetile razne opasnosti koje su
ugrožavale njegov opstanak prijeteći da unište ili povrijede njegov život, zdravlje ili
imovinu. On je sa njima neprekidno morao da se bori i da organizuje nekakvu zaštitu.
Razni oblici zaštite koje je pronalazio morali su stalno da se usavršavaju, jer su nastajale i
nove opasnosti. Pored potrebe da se zaštite sopstvena dobra od elementarnih sila ili tu ih
radnji, javlja se i potreba zaštite od posledica sopstvene aktivnosti kojom se može nanijeti
šteta tu im dobrima, ili, čak i svojim dobrima. Sigurno je da pojedinac sopstvenim

                                 com
snagama nije bio u stanju da obezbijedi ovu zaštitu. Otuda se vrlo rano javila ideja

                               ad.
organizovanja zaštite putem zajednice u kojoj će pojedinci, ugroženi istom opasnošću,

                   i-r
svojim doprinosima obezbijediti naknadu onome od njih koga opasnost pogodi. Drugim

                 sk
riječima, olakšaće svoj položaj time što će rizik podijeliti na više lica koja će zajednički


                lom
snostiti njegove posledice. Realizovanje ove ideje prešlo je dug put i konačno je moralo


             .dip
da se pojavi lice koje je sposobno da organizuje raspodjelu rizika, tj. da bude posrednik
izme u mnoštva učesnika rizične zajednice, preko koga će se prikupljati sredstva

      ww
potrebna za pokriće štetnih posledica koje nastanu nekome od njih. Tako je došlo do

     w
pojave osiguravača i djelatnosti osiguranja. Osiguranje je zatim stalno usavršavano da bi
što bolje ostvarilo svoj cilj. Ali, iako osnovni cilj osiguranja i dalje ostaje pokrivanje
rizika putem zajednice ugroženih pojedinaca, značaj osiguranja danas znatno premašuje
ovu svrhu i ukazuje na višestruku ulogu koju ono ima u savremenom životu. Osiguranje
danas više ne služi samo zaštiti inetersa pojedinaca koji se osiguravaju nego često i
interesima trećih lica koja ne učestvuju u stvaranju zajedničkog fonda. Ali, i više od toga.
Osiguranje je od značaja i za čitavu društvenu zajednicu i to sa raznih stanovišta: u
ekonomskom pogledu, u socijalnom, itd. Ono, po nekima, prerasta po svom značaju
privatni posao, i postaje jedna vrsta javne službe. Najzad, zapažena je i njegova
me unarodan uloga (naročito u pogledu reosiguranja).
1. PODJELA OSIGURANJA


Prema načinu nastanka osiguranje se dijeli na dobrovoljno i obavezno.

A druga najčešća podjela je na:
  1. osiguranje imovine
  2. osiguranje lica
  3. pomorsko osiguranje (koje se dijeli na kasko i kargo tj. osiguranje broda i
   osiguranje brodske pošiljke)


1.1. Osiguranje imovine


                                 com
Osiguranje imovine se dijeli na:

                               ad.
  ♦ osiguranje stvari – predmet je stvar imovinske vrijednosti i nakna uje se šteta u

                   i-r
    slućaju propasti ili oštećenja stvari.

                  sk
  ♦ osiguranje od imovinskih šteta – obaveza osiguravača je u naknadi imovinske

                lom
    štete kad se desi slučaj, bez obzira ima li oštećenja stvari, ili je šteta nastala kao


              .dip
    neposredna ili posredna posledica oštećenja ili uništenja stvari, zatim kad nije
    ostvaren mogući dobitak ili kad su prouzrokovani troškovi.


     w ww
Neke vrste osiguranja imovine:

  a) od požara

  b) od provalne kra e

  c) osiguranje dobitka

  d) osiguranje stakla od loma i sl.


1.2. Osiguranje lica


Poslovi životnih osiguranja razvrstavaju se na:
1. osiguranje života
  - osiguranje na nedoživljenje (osiguranje života)
  - osiguranje na slučaj bolesti, nezgode nesposobnosti (osiguranje od nesretnog slučaja)
   – ovdje se isplaćuje i troškovi lečenja

2. penziono osiguranje

								
To top