; 28
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

28

VIEWS: 10 PAGES: 9

 • pg 1
									    28. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Čakovca
  MATERIJAL UZ TOČKU 5. c DNEVNOG REDA
Utvrđivanje prijedloga Financijskog plana poslovanja
    za 2008. godinu GP „Stanorad“ d.o.o.
  te upućivanje Gradskom vijeću na usvajanje
                                  PRIJEDLOG

   Temeljem članka 63. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca br.05/01,
06/01, 05/05, 10/05, 10/06 – proč. tekst i 15/07), Gradsko poglavarstvo Grada
Čakovca na svojoj    sjednici održanoj        .
godine donijelo je sljedeći
                Z A K LJ U Č A K
   UtvrĎuje se prijedlog Financijskog plana za 2008. godinu GP "Stanorad" d.o.o.
Čakovec, u tekstu koji je predočen Gradskom poglavarstvu Grada Čakovca te se
upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.
Klasa:021-05/07-01/121
Ur.broj:2109/2-03-07-02
Čakovec,        2007.
                          GRADONAČELNIK
                          Branko Šalamon, v.r.
       PLAN POSLOVANJA ZA 2008. GODINU
1. ANALIZA POSLOVANJA
2. TABELARNI PRIKAZ PRIHODA
3. TABELARNI PRIKAZ RASHODA
4. ANALIZA PLANA 2008.
1. ANALIZA POSLOVANJA


    Poslovanje 2007. godine odvija se prema zacrtanom planu, tako da su i
troškovi i prihodi za devet mjeseci u zacrtanim okvirima. Planirani prihod od
1.405.000,00 kuna za 2007. godinu neće se ostvariti, već će biti nešto manji.

    Ostvareni će biti planirani prihodi od redovnog poslovanja, meĊutim
umanjen je prihod od poslova za Hrvatske vode, jer je zbog izmjene zakona
raskinut ugovor. Povećan je prihod od stanogradnje, a dio prihoda ukljuĉuje i
uslugu ĉišćenja koja je pokrenuta od srpnja 2007.godine. Godišnji promet po
ţiro raĉunima u 2007.godini dostići će iznos od oko 5.500.000,00 kuna.

   Poslovanje u 2007. godini karakterizira povećanje broja prostora koje smo
ugovorili na upravljanje, te smo prijašnjih 135.234,56 m2 povećali na
156.770,89 m2, što predstavlja rast od 16% i odraziti će se na prihodima.
           Plan poslovanja GP STANORAD d.o.o. za 2008.godinu
                      Planirani rashodi za 2008. godinu

Red.broj           NAZIV              PLAN 2007.      OSTVARENO PLAN 2008. INDEKS PLANA
                                          01. - 09. 2007.       2007./2008.
  1.   Redovno poslovanje                  915.000,00      814.395,36 1.020.000,00    111,47
 1.1.   Troškovi plaća za zaposlenike             750.000,00      632.381,96  850.000,00    113,33
 1.2.   Materijalni troškovi                  75.000,00       66.849,49  70.000,00    93,33
 1.3.   Ostali vanjski troškovi-troškovi usluga        90.000,00      115.163,91  100.000,00    111,11
  2.   Ulaganja                            -            - 10.000,00       -
 2.1.   Ulaganja u opremu                       -            - 10.000,00       -
  3.   Troškovi akcijskih poslova              310.000,00       38.919,51      -       -
 3.1.   Ugovori o djelu                    220.000,00       27.419,52      -       -
 3.2.   Ostale obveze vezane uz akcijske poslove        90.000,00       11.499,99      -       -
  4.   Ostali troškovi                    110.000,00      152.192,59  160.000,00    154,55
 4.1.   Troškovi naknada članovima Nadzornog odbora      40.000,00       51.529,95  75.000,00    200.00
 4.2.   Obveze prema udrugama i sponzorstva          10.000,00        7.674,23  10.000,00    100,00
 4.3.   Nagrade zaposlenicima                 20.000,00       18.500,00  25.000,00    150,00
 4.4.   Ostali troškovi poslovanja               40.000,00       74.488,41  50.000,00    125.00
      Ukupno rashodi:                   1.335.000,00     1.005.507,46 1.190.000,00     89,89


      RAZLIKA PRIHODA I RASHODA:               70.000,00        9.424,96  10.000,00
                         Plan poslovanja GP STANORAD d.o.o. za 2008.godinu.
                        Planirani prihodi za 2008. godinu

Red.broj            NAZIV              PLAN 2007.       OSTVARENO     PLAN 2008.   INDEKS PLANA
                                            01. - 09. 2007.           2007./2008.
  1.   Redovno poslovanje                    600.000,00        317.062,85   390.000,00       66,67
 1.1.   Naknada upravitelju za redovno održavanje         350.000,00        274.334,23   390.000,00      108,57
 1.2.   Naplata naknade za ureĎenje voda 5%            250.000,00        42.728,62       -         -
  2.   Akcijski poslovi                     350.000,00        39.715,98       -         -
 2.1.   Štampanje uplatnica za Hrvatske vode           150.000,00        100.958,58       -         -
 2.2.   Distribucija uplatnica za Hrvatske vode          200.000,00        27.419,52       -         -
  3.   Poslovi građevinskih djelatnosti             170.000,00        154.144,17   190.000,00      111,76
 3.1.   Nadzori nad izgradnjom objekata              170.000,00        154.144,17   190.000,00      111,76
  4.   Poslovi uslužnih djelatnosti               200.000,00        294.192,08   480.000,00      240,00
 4.1.   ProvoĎenje poslova iz stanogradnje            200.000,00        274.590,17   350.000,00      175,00
 4.2.   Usluga čišćenja stambenih zgrada                  -        19.601,91   130.000,00         -
  5.   Ostalo                           85.000,00        209.817,34   140.000,00      182,35
 5.1.   Prihodi od prefakturiranja režijskih troškova       25.000,00        14.177,23   25.000,00      100,00
 5.2.   Ostali prihodi                       60.000,00        93.953,74   90.000,00      150,00
 5.3.   Prihodi od provizija                        -        13.024,25   25.000,00         -
      Ukupno prihodi:                     1.405.000,00       1.014,932,42  1.200.000,00       87,19
                        Plan poslovanja GP STANORAD d.o.o. za 2008.godinu
    OBRAZLOŽENJE POJEDINIH TOČAKA PLANA:PRIHODI:

NAKNADA UPRAVITELJU:
Podrazumijeva se naknada upravitelju za redovno odrţavanje u iznosu od 12%
od ukupno zaduţene priĉuve.

NADZORI NAD IZGRADNJOM OBJEKATA:
Vršenje struĉnog nadzora nad izvoĊenjem radova na raznim objektima.

PROVOĐENJE POSLOVA IZ STANOGRADNJE:
Za usluge konzaltinga na lokaciji Martane u Ĉakovcu.

PRIHODI OD PREFAKTURIRANJA REŢIJSKIH TROŠKOVA:
66% od ukupnog iznosa reţijskih troškova (struja, plin i voda) naplaćujemo
Umjetniĉkoj školi Miroslav Magdalenić.

OSTALI PRIHODI:
Izraĉuni ostatka duga-cijene stana, procjene vrijednosti nekretnina-izrada
elaborata, prihodi od refundacije za rad radnika.

PRIHODI OD PROVIZIJA:
Naknada za voĊenje i naplatu reţijskih troškova za stambenu zgradu
I.Maţuranića 2 (7%), te 5% provizije na izdane fakture dobavljaĉa s kojima je
sklopljen ugovor.
           Plan poslovanja GP STANORAD d.o.o. za 2008.godinu
RASHODI:

TROŠKOVI PLAĆA ZA ZAPOSLENE:
Ukljuĉuju neto plaće, troškove poreza, prireza i doprinosa iz plaća i na plaće.

MATERIJALNI TROŠKOVI:
Ukljuĉuju uredski materijal, materijal i sredstva za ĉišćenje i odrţavanje,
troškove sitnog inventara, trošak goriva, elektriĉne energije, plina, vodoopskrbe,
dimnjaĉarske usluge, te ostale komunalne usluge.

ULAGANJA U OPREMU:
S obzirom na potrebe proširenja programskog paketa zbog povećanog obima
poslova, obvezni smo uloţiti u pojaĉanu elektroniĉku opremu s pripadajućim
licencama i dokumentacijom.

OSTALI VANJSKI TROŠKOVI – TROŠKOVI USLUGA:
Obuhvaćaju usluge telefona, mobitela, interneta, poštanske usluge, usluge
tekućeg odrţavanja, usluge ĉišćenja radnih prostorija, usluge odrţavanja
programskih paketa, izrade internetskih stranica, odvjetniĉke i biljeţniĉke
usluge, troškove oglašavanja u tisku, izrade fotografija, ostale intelektualne
usluge, razne takse, pristojbe, naknade banci za voĊenje raĉuna, te ostale
bankovne troškove.

OBVEZE PREMA UDRUGAMA I SPONZORSTVA:
Doprinosi Hrvatskoj gospodarskoj komori, ĉlanarine – Udruga Upravitelj,
Hrvatska komora arhitekata i inţenjera, te ostali udjeli i sponzorstva.

NAGRADE ZAPOSLENICIMA:
Boţićnica, regres, darovi djeci, darovi u naravi, nagrade uĉenicima na
praktiĉnom radu.

OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA:
Ukljuĉuju troškove registracije, osiguranja, servisa i odrţavanja sluţbenog
automobila, troškove uporabe privatnog automobila u sluţbene svrhe, troškove
na sluţbenom putu, dnevnice, troškove struĉnog obrazovanja, troškove za
priruĉnike i ĉasopise, reprezentacija, premije osiguranja dugotrajne imovine,
osoba i prometnih sredstava, troškove promidţbe, zatezne kamate, porez na
tvrtku, te ostale financijske troškove.
           Plan poslovanja GP STANORAD d.o.o. za 2008.godinu
4. ANALIZA PLANA 2008.


    Plan za 2008. godinu bazira se preteţno na prihodima od djelatnosti
upravljanja-provizija od priĉuve i usluga ĉišćenja, te graĊevinsko usluţne
djelatnosti.

    Za gradnju gradskih poticanih stanova izvršene su pripreme, a realizacija
projekta će se odvijati tijekom 2008.godine. Na parceli koja je odreĊena za
gradnju poticane stanogradnje prema rješenju izgradila bi se 22 stana, ukupne
neto površine 1240 m2.

    Zgrada se nalazi na samostalnoj ograĊenoj parceli, a u sklopu bi se
nalazile i garaţe te parkirališta. Prema izraĊenoj aproksimativnoj kalkulaciji
cijena stana iznosila bi 1.050 E/m2, s time da bi se gradnja garaţa i parkirališta
pokrila iz prodaje istih. Ukupna gradnja objekta od 1240 m2 financijski će
iznositi oko 9.500.000,00 kuna.
                                       DIREKTOR:
                                     Gregorec ing. Andrej
           Plan poslovanja GP STANORAD d.o.o. za 2008.godinu

								
To top