gids_Almere_2009_LR

Document Sample
gids_Almere_2009_LR Powered By Docstoc
					     W E L KO M I N
A L M E R E                          2009-2010
 een uitgave van Duvoor Media in samenwerking met ondernemers in Almere
                                   almere heet u welkom

                   V  an water naar land. Van leegte naar
                      een ruimtelijk en natuurlijk woon-,
                   werk- en recreatiegebied. Almere heet u
                                          sfeer – vormen gezamenlijk het unieke en
                                          spraakmakende Almere.

                   welkom. Een stad van bouwers en pio-     Almere is centraal gelegen tussen wa-
                   niers. Ruim 30 jaar jong en barstensvol   ter, weilanden en een veelkleurig na-
                   toekomstplannen. Geestdriftig en onder-   tuurlandschap. Een stad die zich op alle
                   nemend. Vooruitstrevend en zelfbewust.    fronten blijft ontwikkelen. Ondernemers
                   Almere telt momenteel bijna 190.000     vinden er een gunstig klimaat om hun
                   inwoners en dat aantal zal in de nabije   business te starten of verder uit te bou-
                   toekomst flink toenemen.           wen. Architecten met de durf om te expe-
                                          rimenteren krijgen volop de ruimte hun
                   Almere is dan ook al lang niet meer het   visie op bouwen te etaleren. Kopen, hu-
                   ‘kleine broertje van Amsterdam’, maar    ren of zelf bouwen... voor ieders smaak,     havo!
                   in de relatief korte tijd van haar bestaan  hoe gewoon of buitensporig ook, is dé


Nieuw:
  enbouw
                   uitgegroeid tot een volwassen stad, een   woonplek te vinden. Almere is groots om
                   duidelijke plek op de kaart om rekening   te wonen, te werken, te leren en te re-


bov
                   mee te houden. De aparte kernen Ha-     creëren. Een inspirerende stad. Úw stad.
                   ven, Stad, Buiten, Hout en Poort – ieder   Ervaar het zelf.
                   met hun eigen specifieke kenmerken en
DINSDAG 17 NOVEMBER 2009, 19.30 uur
 VRIJDAG 29 JANUARI 2010, 19.30 uur                                                    Welkom in Almere!  3
                    inhoudsopgave                                         altijd in ontwikkeling
Bruynzeel                3  Almere heet u welkom
                                                   A   lmere in ontwikkeling... natuurlijk.  voorts. Of Almere Poort. Uit een zand- en


Keukens:                 5  Altijd in ontwikkeling                     Als echte groeistad weet Almere wat  grasvlakte tussen Almere en Amsterdam
                                                   het te doen staat. Vooruitkijken. Verant-  verrijst een stad in een stad. Met duizen-
                     7  Prettig wonen                      woorde keuzes maken en – soms pittige    den nieuwe, verrassende woningen en
Alle ingrediënten voor         11  Zorg voor jeugd                     – beslissingen nemen. Op alle relevante   werkplekken, sportfaciliteiten, bedrijfs-
                                                   gebieden. Met volledige aandacht voor    mogelijkheden en ook weer volop recre-
 uw droomkeuken            13  Ruimte voor basisonderwijs
                                                   bedrijven en particulieren. Voor bestaan-  atieve en ontspanningsfaciliteiten.
                    15  Ruimte voor onderwijs                  de en toekomstige inwoners. Voor jong
                    21  Kinderopvang goed geregeld                en oud. Voor economie, cultuur, natuur    En wat dacht u van Almere Hout? Dit
Welke keuken past het beste bij u?                                  en milieu. Geen eenvoudige taak, van-    stadsdeel kan, afhankelijk van de groei-
De allerlaatste trends op het gebied  23  Eigentijds winkelen                   daar dat er waar mogelijk ontwikkelings-   taakstelling, in de toekomst plaats bieden
van keukens en koken? U vindt ze bij  25  Omroep Flevoland: nieuws dichtbij            plannen en -visies worden vormgegeven    aan wel 50.000 mensen. Met een zeer di-
                                                   in nauwe samenwerking met het Rijk, de    vers woningaanbod, variërend van een-
 Bruynzeel Keukens. Net zoals een   27  Uw stad heeft méér!
                                                   provincies Flevoland, Noord-Holland en    voudige woningbouw tot en met royale
 goed advies, duidelijke afspraken
                    29  Sport en recreatie voor iedereen             Utrecht, en de gemeente Amsterdam. Alle   kavels (tot 5.000 m2) voor luxe villa’s
  en een perfecte service. Alles in                                 partijen hebben belang bij een verant-    en landhuizen in de buurt van Overgooi.
 de winkel is erop gericht om u op  31  Huisdier altijd in vertrouwde handen
                                                   woorde ontwikkeling en gezonde groei     En zo kunnen we best nog wel even
 een aangename manier te laten    33  Voortgezet onderwijs                   van Almere.                 doorgaan. Waar gaat het naartoe? Circa
 kennismaken met een complete     34  Informatie en adressen                                        400.000 inwoners rond 2030? Nieuwe
   collectie kwaliteitskeukens.                                   Almere ís ontwikkeling en pakt iedere    stadsdelen? Betere en snellere verbin-
Zo vindt u samen de keuken die het                                  uitdaging gretig aan. Stadshart Almere    dingen met Amsterdam en richting de
 beste bij u past: uw droomkeuken!                                  bijvoorbeeld. Van een relatief klein win-  Noordoostpolder en Friesland? Wie zal
  Dat is nou typisch Bruynzeel.    Co lo fo n                          kelcentrum naar een architectonisch-     het zeggen. Almere blijft verrassen, al-
                     Uitgave en advertenties
                                                   hoogstandje met vele winkels, restaurants  tijd!
                     Duvoor Media                         en terrasjes, uitgaansgelegenheden enzo-
                     tel. 036 - 534 24 84
  Bruynzeel Keukens           info@duvoormedia.nl
                     Vormgeving
   Bostonweg 11            Studio Breedveld
                     www.suzanbreedveld.nl
   1334 KN Almere
                     Fotografie
  T: (036) 532 33 36          pag. 17 en 19: Echnaton
                     pag. 25: Omroep Flevoland
                     Tekst en redactie
                     Jos Rosier - itsmore
                     www.itsmore.nl

                     Uitgever en redactie verklaren dat deze uitgave op zorg-
                     vuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel
                     aanvaarden uitgever en redactie op geen enkele wijze
                     aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de
                     inhoud. Aan de gegevens uit deze uitgave kunnen dan ook
                     door geen enkele partij rechten worden ontleend.


                                                                                    Welkom in Almere!  5
                            De Alliantie Flevoland                              prettig wonen
De Alliantie neemt de wijk                 Gebouw Corrosia
                                   Markt 1
                                Almere Haven

                    De Alliantie Flevoland (werkzaam vanuit
                    Almere) maakt deel uit van de Alliantie.
                                           O  ver wonen denkt iedereen verschil-
                                              lend, heeft iedereen een andere ver-
                                           langlijst: zoveel mensen, zoveel wensen.
                                                                  De wijk Overgooi is onderdeel van Al-
                                                                  mere Haven en ligt in het zogenaamde
                                                                  oostelijk buitengebied. Het is het toon-
                    De Alliantie heeft 60.000 woningen en
                    600 medewerkers en is daarmee één       De een wil kopen, de ander wil huren,    beeld van ruimte, schoonheid en rust. De
                    van de grootste woningcorporaties in
                    Nederland.                   weer een derde wil zelf bouwen of laten   wijk grenst aan polders en weilanden,
                    De Alliantie heeft vestigingen in       bouwen. Bestaande bouw, nieuwbouw of     bospercelen en niet te vergeten water.
                    Amsterdam, Amersfoort en omgeving,
                    Gooi- en Vechtstreek en in Almere. Er is    toekomstige bouw? Waar vindt u nog al    Overgooi bevindt zich op een steenworp
                    een concernstaf actief vanuit Huizen en er   die mogelijkheden bij en naast elkaar?    afstand van het Gooimeer, alwaar u in
                    is een eigen projectontwikkelaar, de
                    Alliantie Ontwikkeling. De Alliantie brengt  Wat dacht u van Almere? Gaat u of bent    de zomerperiode veel zeilboten en an-
                    woonwijken in balans door ‘de wijk te
                    nemen’. Agendastellend, solidair en      u van plan om naar Almere te verhui-     dere vaartuigen kunt bewonderen. In dit
                    ondernemend zijn daarbij begrippen       zen? Dan adviseren wij u rustig de tijd   landschappelijke en rustieke gebied kunt
                    waaraan veel waarde wordt gehecht.
                    Bijzondere aandacht gaat uit naar mensen    te nemen om u te oriënteren op uw toe-    u naar eigen inzicht zelf uw huis bouwen
                    die extra steun nodig hebben. De Alliantie
                    mengt zich zowel lokaal als landelijk actief  komstige woonplek. Want het aanbod in    of laten bouwen, op zeer grote kavels,
                    in discussies en zet de toon in het maat-
                    schappelijk debat over wonen.         Almere is én groot én veelzijdig. Variatie  variërend van 1.700 tot 4.500 m2. En
                                           in alle soorten en maten, in architectuur,  daar omheen? Brede lanen, talloze fiets-,
tel (036) 547 59 99                                  in prijsklasse, in de verschillende wijken  wandel- en ruiterpaden, en dat alles in
fax (036) 531 38 14                                  en stadskernen, het zal u al gauw duize-   een fraai groengebied. Wonen en genie-
mailadres: flevoland@de-alliantie.nl
www.de-alliantie.nl                                  len van alle kansen die er in Almere op   ten ineen.               }
                                           woongebied zijn. Voorbeelden van der-
                                           gelijke kansen? Leest u snel verder.
                                                                            Welkom in Almere!  7
                                                                      prettig wonen
                     Heerlijk huis.
                     Mijn Groothuis.                H  et nieuwe Almere Poort groeit ge-
                                              staag uit tot een mooie en grens-
                                            verleggende mix van strand en stad, van
                                                                   vrije tijd, recreatie. Het Almeerder Zand
                                                                   – ook vaak het toneel van uitzonderlijke
                                                                   evenementen - ligt om de hoek en daar-
                     Groothuis Woningbouw bouwt riante
                     vrijstaande woningen en tweekappers.     levendigheid en ruimtelijke rust, van wo-   om wordt Almere Poort nu al in brede
                     Met een enorme keuze in uiteenlopende     nen en werken, van bedrijvigheid, recre-    kring bestempeld als ‘de nieuwe Strand-
                     bouwtypen. Opvallend door uitgekiende                            stad van de Randstad’.
                                            atie en sportiviteit. Dit stadsdeel vormt
                     architectuur en sterke prijs-kwaliteit-
                     verhouding. Duurzaam door perfect       straks letterlijk en figuurlijk de poort van
                     materiaalgebruik. Energiezuinig        en naar – aan de ene kant – de rust en
    Onderscheiden met het keurmerk:
                     door een excellent isolatieniveau.
                                            de weidsheid van de Flevolandse polders,
                     Met GIW-garantie. Dàt is een Groothuis.
                                            en – aan de andere kant – het interna-
                                            tionale karakter en de mondaine sfeer
                                         s-
                                      arming
                                  De verw      van Amsterdam. Het beste van twee we-
                                     kosten
                                        geen  relden vindt u in Almere Poort. Wonen
                                   zijn nog
                                        p/m*
                                    � 33,-
                                            in Almere Poort is een keuze maken uit
                                            de duizenden nieuwe woningen die zul-
www.groothuis.nl             Tel. (0546) 48 00 00             len verrijzen en die dit jongste stadsdeel
                                            mede haar gezicht zullen geven. Met alle
                                            voorzieningen en faciliteiten die u van
                                            een stadsdeel anno nu kunt verwachten:
                                            uitstekende verbindingen (weg, spoor,
                                            bus, standaard glasvezel), scholen, sport,
                       Het is tijd voor de Rabobank.
                                                                              Welkom in Almere!  9
                                                                    zorg voor jeugd
           Wanneer opvoeden
           zonder hulp niet lukt
                                             H   et gaat niet goed thuis of op school,
                                                er is steeds vaker ruzie, u bent het
                                             onderling als ouders niet eens, u kunt
                                                                    In Almere biedt de Stichting Jeugd-
                                                                    hulpverlening Flevoland (SJF) diverse
                                                                    vormen van jeugdzorg. De SJF vindt
                                             door ziekte niet voor uw kind zorgen, u    het belangrijk kinderen zoveel mogelijk
           Diagnostiek, behandeling, begeleiding en              bent tijdelijk niet in staat uw kind op te  op te laten groeien in het eigen gezin.
           ondersteuning voor kinderen, jongeren, ouders            voeden... allemaal redenen om in contact   Daarom zijn veel van de hulpvormen ge-
           en gezinnen in Flevoland en West-Overijssel.            te komen met jeugdzorg. Jeugdzorg is er    richt op gezinsbegeleiding, ouderonder-
                                             voor kinderen, jongeren en hun ouders/    steuning en samenwerking met ouders/
                                             verzorgers met opgroei- en opvoedings-    verzorgers. Het gaat er om dat uw gezin
                                             problemen. Het gaat vaak om complexe     zo spoedig mogelijk weer op eigen kracht
                                             situaties waarin ouders/verzorgers tijde-   verder kan. Voorwaarde is dat de veilig-
                                             lijk hulp en ondersteuning nodig hebben.   heid voor het kind gegarandeerd moet
                         Stichting
                         Jeugdhulpverlening            Waar mogelijk gebeurt dat bij u thuis. Als  zijn. Jaarlijks biedt de SJF hulp aan zo’n
                         Flevoland                dat niet kan, krijgt een kind of jongere   1.200 kinderen, jongeren en gezinnen in
                                             hulp in een pleeggezin of in een behan-    Flevoland.
                         stichting de reeve
                                             delgroep van de instelling zelf.
                         Orthopedagogisch behandelcentrum
                         voor licht verstandelijk gehandicapten                         Voor kinderen en jongeren met een licht
                                             De aanmelding voor jeugdzorg verloopt     verstandelijke beperking – kinderen die
           Meer informatie op www.sjf.nl en www.dereeve.nl           via Bureau Jeugdzorg Flevoland (in Al-    ‘moeilijk lerend’ zijn en soms ook ge-
                                             mere: 036-5486969, www.bjzflevo.nl).     dragsproblemen hebben – kunt u in Al-
                                             Deze bekijkt en beoordeelt of uw kind en/   mere bij De Reeve terecht voor hulp. De
                                             of uw gezin voor deze hulp in aanmer-     Reeve heeft o.a. behandelgroepen, ge-
                   Bureau Jeugdzorg Flevoland              king komt. Met de afgegeven indicatie     zinshuizen, vormen van begeleid wonen
                   Maerlant 16b, 8224 AC Lelystad            kunt u daarna bij een van de jeugdzorg-    en hulp aan huis. Het doel is kinderen en
                   tel. 0320 267 151                  organisaties terecht.             jongeren te helpen zich zo goed mogelijk
                                                                    te ontwikkelen, met de mogelijkheden die
                   www.bjzflevo.nl
                                                                    ze hebben. Zo kunnen zij leren te func-
                                                                    tioneren in de samenleving. SJF en De
                                                                    Reeve werken nauw samen in de uitvoe-
                                                                    ring van de hulp. Zo kunnen zij optimaal
                                                                    inspelen op alle vragen van kinderen,
                                                                    jongeren en hun ouders in Almere.
Bureau Jeugdzorg Flevoland is de toegangspoort tot alle
jeugdzorg in de provincie Flevoland. Wij zijn er voor kinderen en
jongeren die op vrijwillige basis geïndiceerde hulp willen krijgen.
Maar ook voor jeugdigen die beschermd moeten worden, omdat
zij niet op een veilige manier kunnen opgroeien. Daarnaast geeft
Bureau Jeugdzorg Flevoland hulp en ondersteuning aan jongeren
die met het strafrecht in aanraking zijn gekomen.                                                                               Welkom in Almere!  11
               ruimte voor onderwijs

U  bent verhuisd of gaat verhuizen
   naar Almere? Dan komt u misschien
ook voor de keuze te staan naar welke
                       Prisma-scholen
                       Prisma is een stichting en verzorgt het
                       protestants-christelijke en oecumenische
basisschool uw kind straks gaat. Binnen   onderwijs binnen Almere. In bijna elke
Almere zijn verschillende soorten basis-   wijk van Almere is een Prisma-school
scholen met een bepaalde godsdienst     gevestigd. Deze scholen kunt u herken-
of levensovertuiging. De bekendste      nen aan het Prisma-logo op de gevel.
zijn: openbare, protestants-christelijke,  Sommige scholen onderscheiden zich
rooms-katholieke en oecumenische ba-     ook door hun onderwijssysteem. Vier
sisscholen.                 Prisma-scholen geven Daltononderwijs,
                       één school is een atelier/TOM-school en
In de schoolkeuze bent u vrij. Ouders kie-  er is een school voor speciaal onderwijs.
zen vaak voor de dichtstbijzijnde school.  Veelkleurig en kwalitatief goed onderwijs
Toch is het ook belangrijk dat de school   staat bij ons hoog in het vaandel.
goed aansluit bij uw kind en de omge-
ving waarin het opgroeit. Daarnaast zijn   Het is zo ingericht dat de kansen voor
er wellicht nog meerdere zaken belangrijk  ieder kind zo optimaal mogelijk zijn. Op
in uw keuze; schooltijden, speciale zorg,  deze manier willen wij de kinderen een
opvang enzovoorts. Overigens heeft u in   basis meegeven hun weg te vervolgen in
Almere natuurlijk ook een ruime keuze    de maatschappij. Ook streven wij naar
aan scholen voor voortgezet onderwijs.    een goede aansluiting op het voortgezet
                       onderwijs. Ons onderwijs is geïnspireerd
                       vanuit de christelijke traditie. Ieder kind
                       is welkom.
                                 Welkom in Almere!  13
                                ruimte voor onderwijs
                  Is uw kind een denker of een doener? Een   Voortgezet onderwijs
                  sportieveling of een globetrotter?      Het voortgezet onderwijs van de Almeer-
                                         se Scholen Groep biedt alle richtingen in
                  Met 53 basisscholen en vier scholen in    het vmbo, havo, vwo en gymnasium. De
                  het voortgezet onderwijs biedt de Al-     vier middelbare scholen hebben daarbij
                  meerse Scholen Groep altijd een school    elk een eigen karakter. Daltonschool He-
                  die het best bij uw kind past. Op de scho-  len Parkhurst is de school voor bèta en
                  len van de Almeerse Scholen Groep staan    techniek, De Meergronden voor tweetalig
                  de talenten van uw kind én diens positie   onderwijs en cultuur en Echnaton voor
                  in de samenleving centraal. Nauwgezet     (top)sport. Op het PraktijkOnderwijs Al-
                  volgen docenten de individuele ontwik-    mere oefent de leerling in de praktijk en
                  keling van de leerling, maar tegelijkertijd  leert hij/zij door te doen.
                  wordt niet vergeten dat kinderen onder-
                  deel zijn van een groter geheel: het gezin,  Van basisschool naar middelbare school
                  de school en de samenleving. De scholen    De Almeerse Scholen Groep biedt onder-
                  van de Almeerse                wijs gedurende de hele schooltijd. Van
                  Scholen Groep leiden hun leerlingen      van z’n derde tot z’n twintigste kan uw
                  daarom op tot actieve burgers, zodat zij   kind bij ons terecht. Samen met u en uw
                  goed voorbereid zijn op de maatschappij    kind kunnen we een schoolloopbaan van
                  waaraan zij een bijdrage gaan leveren.    basis- naar voortgezet onderwijs uitstip-
                                         pelen die het best bij hem of haar past.
                  Basisonderwijs                Zo legt de Almeerse Scholen Groep de
                  De basisscholen van de Almeerse Scholen    basis voor een geslaagde toekomst voor
                  Groep zijn in alle stadsdelen van Almere   uw kind.
                  vertegenwoordigd. De scholen bieden een
                  brede basis en tegelijkertijd verschillende  www.almeersescholengroep.nl
                  specialisaties per school, uiteenlopend


 Kleuter of tiener, denker
                  van theater tot techniek. Tevens omvat
                  de Almeerse Scholen Groep Dalton-scho-
                  len, Jenaplan-scholen en Montessori-

 of doener. De Almeerse      scholen.
 Scholen Groep biedt dé
school die past bij uw kind.
   www.almeersescholengroep.nl
                                                   Welkom in Almere!  15
                                                                                                         ruimte voor onderwijs
                                                                                                www.skofv.nl
                                                                   w w w . s k o f vw n lw . s k o f v . n l
                                         De Loofhut           036 5 310 112                 De Loofhut    036 5 310 112
                                         De Delta            036 5 330 237                 De Delta     036 5 330 237
                                         Panta Rhei           036 5 335 349                 Panta Rhei      Echnaton:
                                                                                         036 5 335 349 leren in beweging         hoog niveau, dan is de topsportklas een
                                         De Goede Herder        036 5 320 335                 De Goede Herder  036 5 320 335                  goede optie. Met de LOOT-status biedt
                                         Crescendo           036 5 360 982                 Crescendo     036 5 360 982
                                                                                           Dynamisch onderwijs op vwo-, havo-,     Echnaton de beste faciliteiten om de
                                                                                 www.skofv.nl
                                                   De Loofhut     036 5 310 112
                                         De Lettertuin Delta 036 5 370 738 237                    De Lettertuin   036 5 370 738 vmbo-niveau!
                                                                                           mavo- en                  sportieve carrière maximaal te ontwik-
                                                   De         036 5 330
nd           Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland
        Vooral, met oog voor kinderen.                   ‘tVooral, met oog voor kinderen. 5 376 558 349
                                           Zonnewiel Panta Rhei 036      036 5 335              ‘t Zonnewiel   036 5 376 558                  kelen. De Highschool Voetbal, Hockey en
        Onze Veluwe (SKOFV) scholende stichting
            missie Op onze Onder en binnen               Onze missie Op onze scholen en5 450 5 320
                                         De Pirouette De Goede Herderbinnen435 335
                                                         036   036                 De Pirouette   036 5 450 435
                                                                                           Goed onderwijs in een actieve leeromge-   Dance maken het mogelijk om vier uur in
re.      onze organisatie is27 scholen, waarvan vanin Almere.
            ressorteren de betrokkenheid 10 ouders            onze organisatie Crescendo 036 5 352 513
                                         Het Kristal is de betrokkenheid van036 5 360 982
                                                              ouders               Het Kristal    036 5 352 513
                                                                                           ving, dát is scholengemeenschap Echna-   de week onder professionele begeleiding
        van groot belang. Samen met ouders, kinderen, kinderen. De        groot belang. De Lettertuin 5 406 060
                                                             036 5
                                          van Droomspiegel met ouders, kinderen, 370 738
                                                   Samen   036                      De Droomspiegel  036 5 406 060
  Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland      Vooral, met oog voor               ‘t Zonnewiel    036 5 376 558                       ton. Denker of doener, op Echnaton krijgt  steeds beter te worden in één sport.
  voor personeel oog voor willen we vormgeven aan scholen personeel
            Met de stichting
an Veluwe (SKOFV) Onderen bestuur,kinderen OnzescholenOp onzevoor en binnen en bestuur,Pirouette vormgeven aan450 435
                           Alle missie staan                De willen we    036 5                           uw kind onderwijs dat perfect aansluit
  ressorteren eigentijdswaarvan 10 in Almere.gerichtonze een veilige sfeer en
 eer en        eigentijds onderwijs      op organisatie        eigentijds en
                                          De ouders betrokken onderwijs middenin 5 352
        27 scholen, en betrokken onderwijs middenin is de betrokkenheid van Loofhut Het Kristal 036 5 310 112 513 036
                                                                           . w
                                          de samenleving De Droomspiegel 5 330 5 406 060
                                                                                           bij zijn/haar kwaliteiten. Met een spor-  Kiest uw kind voor Echnaton, dan kiest
welijke                       van groot belang.
        de samenleving en gevoed een stimulerende Samen met ouders, kinderen,
            op kwaliteit, vanuit door de levensbeschouwelijke                         036
                                          De Delta en vanuit een stimulerende 237
                                                          036
  Met oog voor kinderen Alle scholen staan voor personeel en bestuur, willen we vormgeven aan
            en vooral onderwijskundige identiteit.            leeromgeving.                                          tief karakter draagt de school direct bij  hij/zij voor degelijk onderwijs, een klein-
        leeromgeving.
 eigentijds onderwijs gericht op een veilige sfeer en               Panta Rhei
                             eigentijds en betrokken onderwijs middenin        036 5 335 349
                                                                                           aan een gezonde levensstijl en sportief   schalige organisatie en een warme sfeer.
 op kwaliteit, gevoed door de levensbeschouwelijke                      Herder
                                              De Goede
                             de samenleving en vanuit een stimulerende      036 5 320 335
 en vooral onderwijskundige identiteit.         leeromgeving.                                                        gedrag. Ontwikkeling van doorzettings-   En mocht u nou denken: ‘mijn kind is
                                           Crescendo        036 5 360 982
                                                                                           vermogen, leren samenwerken en verleg-   niet sportief’, dan is er op Echnaton nog
                                         www.skofv.nl
           De Loofhut          036 5 310 112           De Lettertuin      036 5 370 738
                                                                                           gen van grenzen zijn allemaal zaken die   heel veel meer te doen op het gebied van
and         De Delta
        Vooral, met oog voor kinderen. 036 5 330 237             ‘t Zonnewiel       036 5 376 558
                                                                                           een stevig fundament bieden voor de rest  ict, cultuur of beeld & geluid. Een eigen
           Panta Op
        Onze missieRheionze scholen en binnen 349
                         036 5 335             De Pirouette       036 5 450 435
                                                                                           van het leven.               radioprogramma maken in de studio van
ere.         organisatie is Herder
        onze De Goede de betrokkenheid van ouders
                         036 5 320 335           Het Kristal       036 5 352 513
                                                                                                                 Echnaton FM of een verhaal vertellen tij-
           Crescendo
        van groot belang. Samen met ouders, kinderen, 982
                         036 5 360             De Droomspiegel     036 5 406 060
                                                                                           Echnaton kreeg van het NOC*NSF als     dens het jaarlijkse SpraakWater Festival:
aan voor       De en bestuur, willen we vormgeven aan738
        personeelLettertuin        036 5 370
                                                                                           eerste het predicaat ‘Sportiefste School  Echnaton is altijd in beweging om aan te
sfeer en       ‘t Zonnewiel
        eigentijds en betrokken onderwijs 036 5 376 558
                         middenin
                                                                                           van Nederland’. Die naam doen we al     sluiten op de interessen van uw kind.
nen
uwelijke       De Pirouette         036 5 450
        de samenleving en vanuit een stimulerende 435
                                                                                           jaren eer aan. Wil uw kind vele sporten
 n ouders      Het Kristal
        leeromgeving.           036 5 352 513
                                                                                           uitproberen, kies dan voor de sportklas.  Tot ziens op de open dagen. Meer infor-
nderen,       De Droomspiegel       036 5 406 060
                                                                                                                 matie: www.echnaton.nl

                                    ’n spannende
                                                                                           Extra uren gym en vele clinics verruimen
 ven aan
                                                                                           de sportieve horizon. Sport uw kind op
 enin

                                    ontdekkingstocht
nde           ALGEMEEN BIJZONDERE BASISSCHOOL          naar nieuwe kennis
                  Bij basisschool               Uitdaging           Heeft u nog
               ‘Leren met Plezier’ krijgt           We dagen onze         vragen? Kijk op
              ieder kind de ruimte zich op         leerlingen uit om samen    www.lerenmetplezierschool.nl
            zijn eigen manier te ontwikkelen.      oplossingen te bedenken voor    of bel Mary van Dongen
             Zo haalt uw kind het maximale         de vragen die ze hebben.     telefoon 036 529 29 00
                                                   contact@lerenmetplezierschool.nl
               uit zichzelf en leert het        Op deze manier leren ze
                                                     E.F. van den Banweg 25
                  met plezier !             van en met elkaar.       1333 JA Almere-Buiten           Leren met plezier: voor denkers, dromers, doeners en beslissers
                                                                                                                           Welkom in Almere!  17
               ruimte voor onderwijs
Talent krijgt alle ruimte           Vrijheid in verbondenheid!
                       Wie zelfstandig wil leren kan bijna niet
Ieder kind heeft talent!           om het Montessori Lyceum Flevoland
Op het Oostvaarders College en Buiten-    heen. Op deze school is behoorlijk wat
hout College krijgt elke leerling de kans   vrijheid om eigen keuzes te maken, om
dit talent op zijn of haar eigen niveau    te ontdekken op welke manier iedere ini-
te ontwikkelen. Niet alleen in de bekende   dividuele leerling(e) het beste leert. Daar-
schoolvakken, maar ook in kunst, multi-    door is het leren voor veel leerlingen op
media, sport, science of de Engelse taal.   het MLF leuker en gaat het ook beter. Sa-
Onze scholen vormen een combinatie van    men met medeleerlingen en onder bege-
studeren op vmbo-, havo-, atheneum- of    leiding van de docenten wordt in kleine
gymnasiumniveau en tegelijkertijd bezig    groepjes aan de eigen taken gewerkt.
zijn met de ontwikkeling van specifieke    Bij veel opdrachten kan er in het eigen
talenten.                   tempo worden gewerkt en een leerweg
                       worden gekozen die het beste bij ieders
Dat gaat niet ten koste van de reguliere   persoonlijke manier van leren past. Ook
schoolvakken. Integendeel, het blijkt dat   kunnen in de onderbouw verschillende
leerlingen juist met extra veel plezier    vakken op verschillende niveaus worden
studeren!                   gevolgd. Drie uur per week is er het vak
                       Vrije Keus waarbij iets van de buiten-
Ons brede en aantrekkelijke programma     wereld van iedere leerling(e) de school
omvat naast klassikaal onderwijs ook ex-   in wordt gebracht. Zoals buikdansen,
cursies, meedoen aan projecten, onder-    brommers in elkaar zetten, gebarentaal,
zoek en opdrachten uit het bedrijfsleven.   gedichten schrijven. Twee keer per week
Binnen dat programma passeren thema’s     is er het vak Zingeving; een mix van so-
als omgevingsonderwijs, techniek, cul-    ciale vaardigheden, emotionele intelli-
tuur, natuur en filosofie veelvuldig de    gentie en levensbeschouwing. Voor meer
revue.                    informatie kunt u de website bezoeken:
                       www.montessorilyceumflevoland.nl
Een prettige en veilige sfeer, kleine teams
en kleine klassen, oog voor de individu-
ele mogelijkheden van de leerlingen… op
het Oostvaarders College en Buitenhout
College komt ieder kind tot zijn/haar
recht! Voor meer informatie kunt u onze
websites bezoeken: www.ovc.nl en
www.buitenhoutcollege.nl
                                  Welkom in Almere!  19
                                                      kinderopvang goed geregeld
   uk: unieke kinderopvang
                                               A  lmere is een kinderrijke stad. Het
                                                  aantal jonge gezinnen is hoog en
                                               dus ook het aantal geboortes. Het is dan
                                                                      Enkele prominente spelers in deze bran-
                                                                      che zijn onder andere Uk, De Gelaarsde
                                                                      Kat, Child Care, Villa4Kidz, Kinderworld
                                               ook niet verwonderlijk dat er een uitge-   en Daddy Daycare.
                                               breid aantal mogelijkheden is op het ter-
                                               rein van kinderopvang, buiten-/tussen-    Deze en andere bedrijven bieden pro-
 •  kinderopvang van 0 tot 13 jaar                             en naschoolse opvang, peuterspeelzalen    fessionele opvang met alles wat daarbij
 •  professionele en betrokken leidsters                          en gastouderschap. Kleine bedrijven en    hoort… uw kind is dus in vertrouwde en
 •  kwaliteitskeurmerk HKZ ISO 9001                             grotere organisaties op deze gebieden    deskundige handen, krijgt volop de aan-
 •  veel activiteiten                    vraag n            hebben hun plek in Almere veroverd en    dacht en kan opgroeien in een veilige,
                              inform   u het
 •  50 kinderopvanglocaties                   atiepak          hun aantal groeit nog steeds, parallel aan  huiselijke setting.
 •  Almere, Amsterdam en Haarlem              aan en    ket
                                  o             de groei van Almere.
 •  ruime openingstijden: van 7.00 tot 18.30 uur     de uk s ntvang
                                  trandb
 •  52 weken open                            al!
 •  uk thuis gastouderbureau                                Omdat er terecht hoge eisen worden ge-
                                               steld aan de kwaliteit en de veiligheid

                           www.uk.nl
                                               van de kinderopvangbedrijven houdt de
                                               gemeente Almere nadrukkelijk de vinger
                           tel (020) 6206411            aan de pols. Voor locaties kunt u kijken
                                               op www.almere.smartmap.nl


adv_uk_120x92.indd 1                          10-06-2008 10:07:43
            • Dagopvang
            • Voor- en naschoolse opvang
            • Peuterspeelzaal
            • Vakantieopvang
            • Mogelijkheid tot avondmaaltijd
            • Openingstijden van 07.00 uur - 19.00 uur

            Professionele kinderopvang van 0-12 jaar
            De gelaarsde kat die bijdraagt aan lichamelijke,
            sociale en emotionele ontwikkeling
            Leeuwstraat 85  Veendamstraat 31  Voetbalvereniging AS ’80
            1338 BL Almere  1324 AV Almere   Klein Brandt Sportpark
            036 - 532 99 54  036 - 540 76 87   036 - 532 99 54
            www.kindercentrumdegelaarsdekat.nl

                                                                                Welkom in Almere!  21
                                                                      eigentijds winkelen
                  America Today  Oil & Vinegar
           Bagels & Beans               Villa Happ
         Bijou Brigitte
           C&A
                                    McDonalds
                                      Media Markt
                                                  H  et Stadshart Almere ligt midden in
                                                     Almere Stad aan het prachtige foto-
                                                  genieke Weerwater. Shoppen, genieten op
                                                                          het Stadshart. Een dagje naar de markt
                                                                          gaan is goed te combineren met winkelen
                                                                          of lekker lunchen.
       Cool Cat                             Mexx
                                                  een terrasje van een drankje of een kop
      Douglas                               Miss Etam
                                                  koffie, lekker lunchen in een restaurant...  Stadshart Almere is zowel met de auto
    Dr. Adams                                  Mango
                                                  het kan er allemaal. Stadshart Almere     als met het openbaar vervoer zeer goed te
  Dungelmann                                   Perry Sport
                                                  daagt je uit! Winkelen, eten, drinken en    bereiken. Er is ruime parkeergelegenheid
     Esprit                                    Rituals
                                                  uitgaan. Ontdek het Stadshart, met haar    en vanaf station Almere Centrum loop je
  Footlocker                                    Sasha Shoes
                                                  vernieuwde architectuur, aantrekkelijke    direct het Stadshart in. Voor meer info:
 Free Record                                     Selexyz
                                                  pleinen en honderden winkels, horeca en    www.stadshart-almere.nl
     Shop                                     Strego
                                                  uitgaansgelegenheden. Ook grote eve-
Future Maman                                     The Body
                                                  nementen vinden in Stadshart Almere      Behalve het Stadshart heeft Almere meer
     Geox                                    Shop
                                                  plaats. Op de vele pleinen en straten raak   te bieden op winkelgebied. De verschil-
  Gerry Weber                                   The Sting
                                                  je niet snel uitgekeken.            lende kernen hebben meerdere knusse
      Globe                                 Timberland
                                                                          winkelcentra waar het prima toeven is. Zo
        H&M                               V&D
                                                  Ook om te stappen is Stadshart Almere     ook Almere Buiten. Het heeft een groot
       Halfords                            Wonder Woman
                                                  dé plek. Zo zijn er tientallen cafés en res-  winkelcentrum nabij het NS-station en
       Hans Anders                          Xenos
                                                  taurants, een filmtheater en een mega-     een apart, grotendeels overdekt winkel-
            Ici Paris                    Zara
                                                  bioscoop. De ultramoderne Schouwburg      centrum – Doemere – waar u terechtkunt
               Intertoys             En ruim 300 andere...
                                                  Almere aan de Esplanade biedt een ver-     voor al uw aankopen op het gebied van
                                                  rassend aanbod aan voorstellingen.       huis en tuin. In de komende jaren wordt
                                                                          Doemere gekoppeld aan het ‘gewone’
                                                  Ook wie wil genieten van de onvervalste    winkelcentrum zodat er in de nabije toe-
                                                  marktsfeer kan – onder andere – in Stads-   komst één groot centrum zal ontstaan.
                                                  hart Almere goed terecht. Op woensdag     Hetgeen Almere Buiten nóg duidelijker
                                                  en op zaterdag is er een grote markt in    op de kaart zal zetten. Informatie over
                                                                          Doemere vindt u op www.doemere.nl
                                                                                    Welkom in Almere!  23
omroep flevoland: nieuws dichtbij
Elke dag nieuws uit Almere!         van evenementen of activiteiten uit uw
Omroep Flevoland is de regionale om-     omgeving.
roep voor Flevoland die zeven dagen per
week nieuws brengt. Veel van dat regio-   Heel belangrijk voor u om te weten is dat
nale nieuws is afkomstig uit Almere, de   de radiozender van Omroep Flevoland
grootste stad van Flevoland, maar Om-    fungeert als calamiteitenzender. Als er
roep Flevoland brengt ook nieuws uit de   een ramp plaatsvindt in Almere of elders
andere vijf Flevolandse gemeenten.      in Flevoland krijgt u direct alle officiële
                       informatie via deze radiozender (etherfre-
Daartoe biedt Omroep Flevoland maar     quentie 89.8 FM). Hou daarom altijd een
liefst vijf media: televisie, D-TV, Flevo-  radio met batterijen bij de hand zodat u
text, radio en internet. Op televisie kunt  de berichtgeving kunt blijven volgen als
u elke avond naar het nieuws kijken.     onverhoopt de stroom uitvalt!
De radiozender van Omroep Flevoland
kunt u 24 uur per dag beluisteren met    Omroep Flevoland radio ontvangt u via
overdag vanaf 6.00 uur nieuwsbulletins,   ether via 89.8 FM en via de kabel op 98.5
het weerbericht, verkeersinformatie en    FM. Televisie kunt u kijken via kabelka-
flitsmeldingen. D-TV (dagtelevisie) biedt  naal S16-(264 MHz) of via Digitenne, ka-
o.m. vanaf 12 uur het 1-minuutnieuws     naal 26. Ook via de website van Omroep
en een uitgebreid gepresenteerd weerbe-   Flevoland kunt u live televisie kijken,
richt. Als u het nieuws zelf wilt opzoeken  de video bij het nieuws bekijken of de
kan dat via Flevotext of via de website:   programma’s opvragen via ‘uitzending
www.omroepflevoland.nl.           gemist’.

Behalve nieuws brengt Omroep Flevo-     Wilt u dus op de hoogte blijven van wat
land ook gevarieerde programma’s op     er in uw omgeving gebeurt, stem dan da-
zowel radio als televisie, zoals het pro-  gelijks af op Omroep Flevoland. Kijk voor
gramma Binnen de Dijken, elke maandag    uitgebreide informatie op:
op televisie, met een uitgebreid verslag   www.omroepflevoland.nl
                                 Welkom in Almere!  25
                                                          uw stad heeft méér!

                                       A  lmere is de snelstgroeiende stad
                                          van Nederland. Maar Almere is
                                       ook steeds meer een stad van bijzonder
                                                              voor het Dolfinarium en Walibi World, en
                                                              nog veel meer zijn er te verkrijgen. VVV
                                                              Almere wijst u graag de weg in en rond-
                     ASLa
               Wij zijn c
                                       winkelen, aansprekende architectuur, ge-   om uw stad.
                                       varieerde evenementen, een toenemend
                                       aantal horecafaciliteiten, kunstinstellin-  Maar – u las het al in de aanhef van dit
                                       gen en uitgebreide faciliteiten op sportief  artikel – uw stad heeft méér! Aan het
                                       gebied.                    Weerwater kunt u architectuurcentrum
                                                              Casa CASLa bezoeken. Casa CASLa heeft
                            ur          Voor meer informatie over alle evenemen-   hier verschillende exposities en organi-
                      t 17.00 u
                n 12.00 to     m za te rd ag        ten, uitjes, dagarrangementen en bijzon-   seert verschillende stadsrondleidingen.
   cA SL a is ge op en d va   di ns da g t/               derheden in uw stad kunt u terecht bij de   Een plaatje aan het water? U kunt er niet
                                       VVV Almere in het Stadhuis, Stadhuis-     omheen met de Kunstlinie (Schouwburg

            WWW.CASLA.NL                      plein 1, Almere Stad, telefoon (036) 548
                                       50 41, of www.vvvalmere.nl
                                                              Almere en het Kunstencentrum) aan het
                                                              Weerwater.

   cASLa, centrum voor Architectuur,                    Ook voor allerlei leuke en informatieve    Verveling is er niet bij in Almere. Er is
   Stedenbouw en Landschap van Almere                   producten moet u beslist eens binnen-     voor iedereen meer dan genoeg te doen, te
                                       wippen. Diverse gidsen, kaarten en plat-   zien en te beleven. Almere groeit en bloeit
08-06_A6_advertentie.indd 1               16-06-2008 09:47:16  tegronden, verrassende fiets-, wandel-,    als nooit tevoren.
                                       skeeler- en vaarroutes, (kortings)kaarten
                                                                         Welkom in Almere!  27
 sport en recreatie voor iedereen

D  e dynamiek van Almere als jonge,
   bruisende stad is goed terug te vin-
den in het sport- en recreatieaanbod. We
                      hoeveelheden (water)vogels – fuut, eend,
                      gans, reiger, aalscholver – zorgen vaak
                      voor een bont schouwspel in de lucht
noemden al bijzonder winkelen en de al   en op het water. Uitgestrekte weilanden,
even bijzondere, spraakmakende archi-    bossen en plassen ontdekt u al fietsend,
tectuur (wat dacht u van Rem Koolhaas?).  wandelend, skeelerend of varend.
Maar er komen ook steeds meer terrassen
en restaurants, kroegjes en gelegenheden  Sport fungeert in Almere al jaren als
om te dansen en anders uit te gaan. Bios-  bindmiddel tussen mensen, groepen en de
coop en theater worden goed bezocht en   verschillende culturen die de stad rijk is.
liefhebbers van moderne kunst worden    Almere kent veel sporters die plezier be-
op hun wenken bediend door een toene-    leven aan voetbal en hockey, zwemmen
mend aantal – veelal jonge – kunstenaars  en paardrijden, tennis en korfbal, golfen,
en artiesten op vele terreinen.       badminton, surfen en nog veel meer. Er
                      zijn veel overdekte zwembaden, sporthal-
Buitenrecreatie is ook zeer populair.    len, sportzalen en sportparken. Zij bieden
Vooral door de variatie in en de uitge-   plaats aan ruim honderd sportvereni-
strektheid van de omliggende natuur en   gingen en een groot aantal commerciële
het watergebied kunt u er tot opmer-    sportscholen en sportbedrijven. Sport en
kelijke ontdekkingen komen. De grote    recreatie zijn er voor iedereen in Almere.
                                 Welkom in Almere!  29
Dierenartsenkring Almere                          huisdier altijd in vertrouwde handen

 Het dierenpunt, locatie Almere   Dierenartsenpraktijk Blommaart
                                      V  oor u als (toekomstig) inwoner van
                                        Almere is het een geruststellende
                                      gedachte dat in uw gemeente de zorg
                                                            De deelnemende dierenartsen zorgen er,
                                                            door intercollegiaal overleg en nascho-
                                                            ling, voor dat zij op de hoogte blijven van
 Houtstraat 8            • Cinemadreef 2            voor uw huisdier goed is geregeld. Het   de nieuwste ontwikkelingen op dierge-
 1353 BB Almere-Haven        1325 EM Almere            merendeel van de dierenklinieken in de   neeskundig gebied. Daarnaast informeert
 036 - 531 9009           • Andy Warholstraat 15        gemeente Almere werkt samen in de Die-   de dienstdoende kliniek uw eigen dieren-
 almere@hetdierenpunt.nl       1328 LA Almere            renartsenkring Almere.           arts. Zodat die volledig op de hoogte is
 www.hetdierenpunt.nl                                                 van de verleende spoedhulp en u voor een
                   036 - 537 7074
                   www.dapblommaart.nl          De Kring is een groep van dierenklinieken  eventuele vervolgbehandeling gewoon bij
                                      die, door intensief samen te werken, uw   uw eigen dierenarts terecht kunt.
                                      huisdier – 24 uur per dag, het hele jaar
 Dierenkliniek Hof          Dierenkliniek Almere Haven
                                      door – verzekeren van goede diergenees-   Alle deelnemende praktijken vindt u op
 Kweekgrasstraat 33         Stadswerf 70             kundige zorg. Is uw eigen dierenkliniek   de pagina hiernaast.
 1313 BZ Almere           1354CG Almere             gesloten, dan neemt een collega-kliniek
 036 - 534 1288           036 - 531 0408            waar. U kunt dus altijd bij één van ons   Voor spoedgevallen ’s avonds, ’s nachts
 036 - 534 5837 (fax)        info@dierenkliniekalmerehaven.nl   terecht voor spoedeisende zorg voor uw   of in het weekend: 0900 - 15 15.
                   www.dierenkliniekalmerehaven.nl
                                      huisdier.
                                                            Dierenambulance: 036 - 538 62 80.
 Dierenkliniek Buiten-Mere      Dierenkliniek Vrieze
 Rosarium 2             Berkelstraat 61
 1338 MX Almere           1316 SL Almere
 036 - 532 4912           036 - 533 0441
 www.dierenkliniekbuitenmere.nl   info@dierenkliniekvrieze.nl
                   www.dierenkliniekvrieze.nl


 Dierenkliniek Almere Buiten     Dierenartsenpraktijk Danswijk
 Verfmolenstraat 46         Danslaan 65
 1333 AW Almere           1326 NC Almere
 036-549 4939            036 - 521 5290
 info@dierenkliniekalmerebuiten.nl  036 - 523 0207 (fax)
 www.dierenkliniekalmerebuiten.nl  www.dierenartsenpraktijkdanswijk.nl


 Dierenkliniek Labes         Dierenkliniek Berg & Daal
 • Amersfoortweg 1          Willem de Vlaminghstraat 29
 1324 PE Almere           1335 PP Almere
 036 - 530 0759
                   036-523 5033
 • Glinkastraat 257         www.bergendaal.nl
 1323 RK Almere
 036 - 536 0845
 info@dierenklinieklabes.nl
 www.dierenklinieklabes.nl
                                                                      Welkom in Almere!  31
Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere
                                                                informatie en adressen
• Het stimuleren en versterken van vrijwilligerswerk                       Stadhuis                  Alarmnummer/Spoedeisende hulp
• Het bieden van vrijwillige hulp en zorg                             Stadhuisplein 1              112
• Het ondersteunen van mantelzorgers                               036 - 539 99 11
Zoekt u vrijwilligerswerk? Of juist een vrijwilliger? Bel 5346027                 www.almere.nl               Politie
Zorgt u voor een zieke of gehandicapte naaste? Bel 5334812                                          0900 - 88 44
                                                 Gebiedskantoor Buiten
Of kijk op www.vmca.nl
                                                 Keerkringplein 18 (tevens politiebureau)  Brandweer Almere
                                                 036 - 545 81 00              036 – 539 54 11
                                                 info@almere.nl               www.almere.nl/brandweer
Het Jongeren Informatie Punt is bedoeld voor iedereen van 12 tot en met 25 jaar, met       www.almere.nl/buiten
vragen over geld, werk, studie, sex, relaties, vrije tijd. Iedereen heeft wel eens vragen, over                       Flevoziekenhuis
keuzes die je moet maken of over dingen waar je tegen aan loopt. Het JIP geeft je gratis
informatie en advies. Dit kan d.m.v. folders of door het stellen van een vraag, maar je kunt   Gebiedskantoor Stad West          Hospitaalweg 1
ook een uitgebreider gesprek voeren met de JIP-consulent. Het JIP kan ook bemiddelen       Louis Armstrongweg 120           036 - 539 87 65
tussen jou en andere mensen, of tussen jou en bepaalde instanties, zoals school, de sociale    036 - 523 34 00              www.flevoziekenhuis.nl
dienst, een hulpverleningsinstantie, enz. Ook kunnen we je helpen bij het invullen van
bijv. formulieren, het opstellen van brieven en het aanvragen van studiefinanciering.       info@almere.nl
                                                 www.almere.nl/stadwest           Huisartsenpost Almere
                dinsdag 12.00-15.00  Pardoez / J.G. Suurhoffstraat 45
                dinsdag 16.00-19.00  Bouwmeesterhuis / C.v. Eesterplein 186                         0900 – 203 02 03
                donderdag 19.00-21.00 Bibliotheek Almere-stad / Schrijverstr. 1  Gebiedskantoor Haven
       ·       ·          ·          ·
036-5346876 06-46108872 info@jipalmere.nl www.jipalmere.nl www.jipalmere.hyves.nl         Kerkgracht 30               De Kindertelefoon
                                                 036 - 527 78 00              0800 – 0432
                                                 info@almere.nl               www.kindertelefoon.nl
                                                 www.almere.nl/haven
                                                                       Dierenambulance
                                                 Gebiedskantoor Stad Oost          036 - 538 62 80
                                                 Haagbeukweg 159
                                                 036 - 548 40 03              Openbaar Vervoer
                                                 info@almere.nl               Reisinformatie van Deur tot Deur
                                                 www.almere.nl/stadoost           0900 – 92 92
                                                                       www.9292ov.nl
                                                 Kamer van Koophandel Gooi-,
                                                 Eem- en Flevoland
                                                 Bolderweg 2
                                                 036 - 524 86 00
                                                 gef@kvk.nl
                                                 www.kvk.nl

                                     Een gift?
                                     Bedankt!


                                                                                   Welkom in Almere!  33
                            ALMERE BUITEN • GRATIS PARKEREN • WWW.DOEMERE.NL
WAT GOED
                            VLOERBEDEKKING,      KEUKEN, BADKAMER
                            VERLICHTING        Houtsma
                            Roobol          Keukenconcurrent
                            Carpet Right       Brugman keukens

dat u in Almere woont!                 Leeuwen Tegels
                            Lampidee
                                         Schouwkeukens
                                         Bruynzeel
                            NTU
                            Novi Nova         AUTO EN FIETS,
Jazeker, want er is in Nederland maar één DoeMere    Topps Floorstore     PLANT EN DIER
en dat staat in Almere Buiten! Al meer dan twintig                Ranzijn
jaar het ideale centrum voor al uw aankopen op het   MEUBELEN, SLAAPKAMERS   Kwikfit
gebied van wonen, doe-het-zelf, keukens, baby-     Beds & More        Brezan
kamer, badkamer, bruin- en witgoed, tuin, auto, ets,  Beter Bed         Halfords
                            BoConcept
hobby, enz. U vindt er vanzelfsprekend de bekende                 ELEKTRONICA, WITGOED
                            Profijt meubel & keuken
grote winkelformules, maar ook bijzondere kleinere   Auping-Plaza       BCC
winkels. DoeMere is goed bereikbaar en parkeren     Iederbed         Prijstopper
is gratis. Vrijdag koopavond. Voor bijzondere extra   Meubels & Meer      Its
openingstijden kijkt u op www.doemere.nl        Leen Bakker
                            Trendhopper        HUISHOUDELIJK, BABY
                            Rofra           Blokker
                            Spaan kastencentrum    Prenatal
                            Swiss Sense        Kwantum

                            DHZ, WAND EN RAAM     HORECA, DIVERSE
                            Decoron          Intersport Megastore
                            Gamma           Lunchplaza de Eettalage
                            Praxis          Koelie vastgoed
                            Schleiffert Interieur   Het Kunsthuis
                            Simply Outlet       Hobbyworld
                            Heeman          Knipping
                                         Mac Drive/Mc Donalds
               welkom op
               één van onze
               scholen
               Rooseveltweg 5
               1314 SJ Almere
               036 – 530 72 07
           vmbo  stadcollege@hetbaken.nl

               Buñuellaan 4
               1325 PL Almere
               036 – 523 81 08
       havo, atheneum  parklyceum@hetbaken.nl

               Sas van Gentlaan 6
               1324 CT Almere
               036 – 845 24 00
         gymnasium  trinitasgymnasium@hetbaken.nl


Kijk voor meer informatie op www.hetbaken.nl

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:16
posted:8/25/2011
language:Dutch
pages:19