PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK HBML3303 SMP

Document Sample
PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK HBML3303 SMP Powered By Docstoc
					HBML3303/SMP/MEI08
             BAHAGIAN A                   dalam leksikon kita untuk bercakap atau menulis. Manakala
ARAHAN                                  akses leksikal (lexical access) adalah proses mendapatkan kata
                                     daripada leksikon mental.
Bahagian A mengandungi SEPULUH soalan. Jawab
SEMUA soalan.                              Bagaimanakah kata-kata dikaitkan dalam otak kita?
SOALAN Markah
                                     Asosiasi perkataan lazimnya mula berlaku apabila seseorang
1. Terangkan maksud psikologi dan linguistik.              itu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan, iaitu kata
Psikologi ialah disiplin ilmu yang mengkaji hal-hal yang         yang dilihat atau didengar. Asosiasi atau kaitan berlaku
berkaitan dengan akal budi atau jiwa dan juga tingkah laku        untuk mendapatkan makna perkataan, dan bukannya bentuk
manusia. Ilmu linguistik pula ialah bidang yang mengkaji         perkataan tersebut. Asosiasi makna dengan leksikon adalah
bahasa dan cara bahasa berfungsi untuk membantu manusia         lebih kuat berbanding dengan asosiasi kesamaan bunyi atau
mencapai matlamat atau hasrat dalam kehidupan hariannya.         tulisan. Oleh hal demikian, asosiasi perkataan di sini
bidang psikolinguistik merupakan gabungan dua bidang ilmu,        merujuk kepada tugas otak kita meneliti kata-kata yang
iaitu bidang psikologi dan linguistik. Perlu diingatkan bahawa      terpendam dalam jaringan semantik untuk membuat pilihan
kedua-dua bidang ini adalah berlainan dan dapat berdiri         perkataan. Makna asosiasi perkataan lazimnya adalah
sebagai disiplin yang tersendiri. Oleh yang demikian, disiplin      berdasarkan pengelompokan semantik, iaitu \cara kata-kata
psikolinguistik meneliti perkara-perkara yang dikaji dalam        dihimpunkan dalam kumpulan berdasarkan pertalian makna.
disiplin linguistik dan psikologi kerana kedua-dua bidang ini      Adalah penting untuk anda memahami bahawa kata-kata tidak
adalah saling bekerjasama dalam menyelesaikan              terpendam dalam akal budi secara bebas. Sebaliknya, kata-
persoalan bahasa                             kata asas kelihatan mempunyai asosiasi atau kaitan dengan
                                     kata-kata lain. Misalnya, apabila seorang penutur itu ingin
                                     mencari nama sejenis buah-buahan. Barangkali
2. Apakah DUA istilah di dalam set rumus                 pada mulanya dia akan memikirkan senarai buahbuahan
    tentang bahasa yang dipelajari                  yang dia ketahui, seperti epal, pisang, rambutan, duku dan
    mengikut pendapat Chomsky?                    limau. Kemudian dia mengakses kata rambutan daripada
Chomsky berpendapat bahawa bahasa yang dipelajari melalui        leksikon mental kerana dia akan mengaitkan struktur fizikal
satu set rumus yang digunakan untuk menerbitkan kalimat         buah itu yang mempunyai ÂrambutÊ. Apa yang sebenarnya
baharu itu. Di sini beliau memperkenalkan dua istilah seperti      berlaku adalah dia sedang membuat asosiasi
berikut:                                 dengan perkataan rambutan kerana ÂrambutanÊ ada kaitan
  Kompetens                               makna dengan rambut. Kebanyakan model asosiasi perkataan
  Prestasi                               yang terkini mengandaikan bahawa katakata dikaitkan dalam
Chomsky menjelaskan bahawa setiap penutur dan pendengar         satu jaringan yang kompleks. Jaringan ini menggambarkan
mempunyai kompetens dan prestasi. Kompetens dapat            hubungan semantik seperti berikut:
diertikan sebagai sistem rumus yang mampu menghasilkan            Sinonimi
kalimat yang tidak terbatas. Dengan kata lain, kompetens           Antonimi
ialah pengetahuan penutur mengenai bahasanya. Ia               Hiponimi
merupakan unsur dalaman dan berada di dalam otak.            nanti.
Sementara prestasi pula dapat diertikan sebagai bunyi-bunyi       Hubungan sedemikian juga membolehkaan asosiasi atau kaitan
yang dilafazkan. Bunyi-bunyi ini bermakna dan dapat difahami oleh    antara perkataan. Sebenarnya, perkataan dipendam dalam
pendengarnya. Berbeza dengan kompetens ia terletak di bahagian luar   leksikon berdasarkan kriteria semantik. Misalnya, kata ÂkubisÊ
otak                                   akan dipendam bersama sawi,
                                 (2)   Model Penglahiran Leksikal
                                     Kita telah pun memahami proses penglahiran bahasa dan
3. Nyatakan konsep pemerolehan bahasa.
                                     bagaimana asosiasi perkataan berlaku di dalam akal budi kita.
Menurut Lyons (1994), bahasa ialah nurani. Oleh hal demikian,
                                     Seterusnya, kita akan membincangkan pula cara kita
bahasa tidak diperoleh secara semula jadi tetapi tumbuh atau
                                     memproses leksis atau perkataan dan seterusnya melahirkan
menjadi matang secara organik.
                                     leksis tersebut dalam pertuturan. Sebelum pertuturan
Kamus Linguistik (1997), mentakrifkan pemerolehan bahasa
                                     dilahirkan, ada beberapa peringkat yang terlibat.
sebagai proses pembelajaran bahasa daripada satu aspek
                                     Peringkat ini merupakan pencarian semula (retrieval) entri
hingga keseluruhannya. Maksudnya, proses seseorang penutur
                                     leksis daripada leksikon. Sebaik sahaja entri leksikal bagi
seperti kanak-kanak menjadi penutur jati bagi bahasa
                                     sesuatu perkataan diakses, maka maklumat tentang kata
natifnya, atau proses seseorang kanak-kanak ataupun dewasa
                                     tersebut sudah sedia wujud. Terdapat beberapa model
penutur bahasa kedua. Mangantar Simunjuntak (1987),
                                     penglahiran leksikal. Antara model tersebut adalah seperti
berpendapat bahawa pemerolehan bahasa ialah proses yang
                                     berikut:
berlaku di dalam otak seseorang kanakkanak sewaktu
                                     (i) Model Serial
memperoleh bahasa ibundanya. Dalam bidang psikolinguistik,
                                     Model ini berpendapat bahawa kita akan mencari padanan bagi
konsep pemerolehan bahasa selalunya dikaitkan dengan pembelajaran
                                     perkataan yang kita dengar atau baca. Oleh yang demikian,
bahasa pertama
                                     jelas bahawa kata-kata yang kerap digunakan akan cepat
                                  (2)  dikenal pasti berbanding dengan yang
4. Nyatakan DUA peringkat di dalam penglahiran              kurang kerap. Model ini mencadangkan bahawa kata-kata
    pertuturan.                           tidaklah terpendam begitu sahaja dalam leksikon tetapi
Asosiasi Perkataan                            mengikut urutan kekerapan penggunaannya. Model ini
Dalam otak kita ada leksikon atau leksikon mental (mental        disokong oleh model Search yang dipelopori oleh Forster
lexical). Leksikon di sini bermaksud kosa kata atau           (1979).
perbendaharaan kata yang disimpan dalam akal               (ii) Model Search
budi kita dalam bentuk entri leksis bagi setiap item. Item-item     Model search merupakan satu lagi model bagi mengakses
leksis disusun dalam leksikon dengan cara yang demikian         leksis. Model ini berpendapat bahawa kata-kata yang dipendam
untuk membolehkan kita mendapatkan semula perkataan           dalam leksikon mental diteliti secara serial, iaitu satu per satu
dengan pantas. Hal menyimpan leksikon dalam               item untuk menemui padanannya dalam isyarat bahasa, iaitu
otak disebut sebagai pemendaman leksikal (lexical storage). Oleh itu,  yang didengar atau dilihat.
kita akan sentiasa berusaha untuk mencapai kata yang terpendam      (iii) Model Verifikasi
                                                                     1
nuryn qatina zahra
SOALAN DAN JAWAPAN HBML3303/SMP/MEI08
PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK
HBML3303/SMP/MEI08
Satu lagi model search dipelopori oleh Becker (1979) yang     secara langsung. Dengan demikian kita perlu ada cara lain
dikenal sebagai,model verifikasi. Model ini menghadkan subset   untuk mengatasi masalah tersebut. Justeru ahli bahasa telah
perkataan yang dicari dengan menggunakan kriteria semantik     mengemukakan beberapa pandangan atau teori lain untuk
(makna), iaitu item dikaitkan dengan konteks tertentu dan     mengatasi masalah tersebut. Salah satu caranya adalah
kriteria ortografi, iaitu item yang mempunyai bentuk yang sama   melalui perantaraan konsep pemikiran.
dengan kata sasaran.                        4.2.2 Konsep
                               (2)  Konsep pemikiran dianggap pandangan yang menarik dan lebih
                                  dipercayai dalam kajian makna. Ahli-ahli falsafah dan bahasa
5. Jelaskan DUA skop semantik.                   sejak zaman dahulu sehingga sekarang telah berpegang pada
                                  pandangan ini. Terdapat dua teori yang mendukung pandangan
Menurut Palmer (1992), istilah semantik              ini. Ferdinand de Saussure dan Ogden dan Richards
merujuk kepada kajian makna. Istilah ini merupakan istilah yang  merupakan tokoh-tokoh yang memperkenalkan teori yang
agak baharu dalam bidang linguistik. Istilah ini sebenarnya    terkenal ini.
berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantikos, yang   De Saussure (1916) memperkenalkan teori ÂtandaÊ untuk
bermaksud penting atau bererti. Istilah semantik mula-mula     menunjukkan gabungan petanda dan penanda. Menurutnya,
diperkenalkan oleh M. Bréal daripada kata Perancis         bahasa mempertalikan suatu imej (makna)
semantique. Kini, istilah semantik digunakan untuk merujuk     dengan satu set lambang (bunyi bahasa atau simbol dalam teks
kepada kajian makna dalam bidang linguistik. Kata semantik     tertulis). Jadi, lambang linguistik atau bahasa terdiri daripada
juga diertikan sebagai „ilmu tentang makna atau erti‰. Kini,    penanda dan petanda. Petanda ialah perkara Âyang
makna menjadi sebahagian daripada ilmu               dijelaskanÊ manakala penanda ialah perkara Âyang
linguistik. Seterusnya, kita akan meneliti beberapa definisi    menjelaskanÊ. Penanda ialah makna atau mesej daripada
tentang bidang semantik. Ullmann (1962) mentakrifkan        petanda yang wujudnya daripada bunyi-bunyi bahasa.
semantik sebagai kajian makna perkataan. Lyons           Misalnya, kata meja ialah penanda manakala bunyi kata meja
(1981) pula mendefinisikan semantik sebagai kajian makna,     ialah petanda. Kedua-dua penanda dan petanda menjadi satu
sementara semantic linguistik ialah kajian tentang semua jenis   kesatuan yang merujuk kepada referen atau rujukan. Rujukan
makna yang ditetapkan dalam bahasa. Selain itu, Kreidler      ialah benda atau hal yang berada di luar bahasa. Kedua-dua
(1998) menerangkan bahawa semantik ialah kajian makna       bunyi dan benda membentuk konsep, iaitu tanggapan yang
secara sistematik, manakala semantik linguistik ialah kajian    terbentuk dalam fikiran. Sementara itu, Ogden dan Richard
cara bagaimana makna disusun dan dinyatakan dalam bahasa.     (1923) pula telah mengajukan teori klasik mereka, iaitu teori
Nathesan (2001) pula menyatakan bahawa semantik ialah       `segi tiga semiotikÊ. Dalam teorinya, Ogden dan Richard
suatu bidang ilmu yang mengkaji makna perkataan dan        melihat perhubungan antara simbol dan perujuk dengan
ayat dalam bahasa. Sekarang kita lihat pula erti istilah makna.  rujukan atau fikiran.
Secara umum, kata makna membawa erti ÂmaksudÊ atau                                         (2)
ÂertiÊ. Walau bagaimanapun, kata makna boleh diberikan       6. Apakah maksud relativiti bahasa?
bermacam-macam pengertian yang lain. Kamus Linguistik       Menurut Asmah Hj Omar (1986) relativiti bahasa menyatakan
(1997) memasukkan dua entri bagi kata makna, iaitu: 1. erti    bahawa bahasa mempengaruhi cara penuturnya mempersepsi
yang didukung oleh kata atau kumpulan kata, dan 2.         dan memahami alam sekilingnya. Sementara itu, Kamus
Pemahaman sesuatu ujaran oleh pendengar, atau pemahaman      Linguistik (1997) menerangkan relativiti bahasa sebagai
kata atau frasa bertulis oleh pembaca               fahaman linguistik yang menyatakan bahawa bahasa penutur
                                  menentukan pandangan dunianya melalui katagori tatabahasa
SKOP SEMANTIK                           dan klasifikasi semantik yang wujud dalam sistem bahasa dan
Sekarang kita sudah faham bahawa semantik ialah cabang       budaya yang diwarisinya. Maksudnya, cara kita
linguistik yang memberikan tumpuan kepada kajian makna       melihat dunia amat bergantung pada bahasa yang kita
dalam bahasa. Apakah aspek-aspek yang dikaji dalam bidang     gunakan. Kita menggolongkan pengalaman kita melalui bahasa
ini? Marilah kita bersama-sama meneliti skop atau cakupan     kita. Oleh itu, pembelajaran tentang dunia dan pembelajaran
dalam bidang semantik.                       bahasa merupakan aktiviti yang tidak boleh dipisahkan. Jadi,
4.2.1 Penamaan                           dunia kita adalah sebahagiannya ditentukan oleh bahasa.
Kita sedia maklum bahawa bahasa merupakan sistem          Ringkasnya, bahasa menentukan cara orang memahami dan
komunikasi. Ketika berkomunikasi, kita lazimnya menggunakan    menyusun dunia mereka.
perkataan-perkataan untuk menyampaikan maksud. Misalnya, dalam
bahasa Melayu ada perkataan seperti Biasanya, kita memberi                                   (2)
nama kepada semua benda. Jadi kata-kata ini telah         7. Tunjukkan DUA contoh medan makna.
memperoleh nama atau label untuk merujuk kepada orang,       Bagi masyarakat Melayu kuno, perkataan seperti semangat,
benda, dan lain-lain. Kanak-kanak pun mempelajari bahasa      hantu, penunggu, serapah, bomoh, pawang, kapak, huma,
melalui proses penamaan kerana semua                padi, langgar dan sebagainya membayangkan kegiatan hidup,
benda yang dilihat akan diberi nama oleh ibu bapa mereka.     kepercayaan dan pandangan dunia orang
Oleh yang demikian, kata-kata ialah nama atau label yang      Melayu pada zaman animisme atau pra Hindu-Buddha.
diberikan kepada benda-benda tersebut. Umpamanya, meja       Wujudnya lapisan perbendaharaan kata sedemikian berlaku
dan Rama merupakan nama atau label yang diberikan kepada      kerana setiap perkataan tidak wujud secara terpencil tetapi
benda dan orang tersebut. Jadi meja ialah nama bagi        mempunyai hubungan antara satu sama lain berdasarkan
sejenis perabot yang digunakan untuk menyimpan kain.        jalinan perkataan yang mungkin ada kaitan dengan
Sementara itu, Rama ialah nama orang. Oleh hal demikian,      tatabahasa atau kedua-duanya sekali. Konsep jalinan
kata meja dan Rama ialah nama yang menggantikan atau        perkataan juga boleh menjurus kepada makna sahaja dengan
merujuk kepada perabot dan orang tersebut. Walau          berdasarkan satu lingkaran yang mengelilingi lambang.
bagaimanapun, terdapat masalah dalam teori penamaan ini.      Contohnya perkataan lembu jantan adalah dalam
Dapatkah semua perkataan dirujuk kepada sesuatu benda       lingkaran perkataan sapi, jantan, tanduk dan kunyah.
tertentu? Bolehkah kata sifat seperti comel dan kata kerja     Satu lagi gagasan penting tentang konsep jalinan perkaitan
seperti bergerak dapat dirujuk kepada sesuatu           bagi perkataan ialah konsep lingkungan pengertian. Konsep
benda atau orang? Nampaknya, teori penamaan ini tidak dapat    medan makna juga timbul berdasarkan gagasan bahawa
diaplikasi bagi semua golongan kata. Kita tidak boleh       perbendaharaan kata sesuatu bahasa itu mempunyai struktur
menghubungkan semua perkataan dengan benda-benda          tatabahasa dan fonologi. Dalam perbendaharaan kata sesuatu
                                  bahasa terdapat medan atau lingkungan konsep yang mesti
                                                                 2
nuryn qatina zahra
SOALAN DAN JAWAPAN HBML3303/SMP/MEI08
PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK
HBML3303/SMP/MEI08
bertindih kerana adanya perkaitan dan pergantungan. Jika
medan cukup besar, maka lapangan itu akan membentuk         10. Nyatakan maksud pendekatan dan kaedah pengajaran.
subperbendaharaan kata. Medan mengandungi kata kunci yang
mengelilingi satu kata kunci sebagai pusatnya atau kata fokus.    Anthony (1963), pendekatan ialah satu set andaian yang saling
Kata kunci merupakan sejumlah perkataan dalam            berkaitan dengan proses pengajaran yang diamalkan dalam
perbendaharaan kata sesuatu bahasa yang sangat kuat         pembelajaran sesuatu mata pelajaran supaya sesuai dengan
mempengaruhi pembentukan fikiran konsep sesebuah           tahap pelajar.
masyarakat tentang kewujudan, alam, realiti dan kehidupan.
Kata kunci bertindak sebagai kata fokus apabila perkataan itu
menampakkan lapangan semantik yang ketara dan penting
serta sangat rapat hubungannya dengan makna pusat bagi
sesuatu perbendaharaan kata dalam sesuatu bahasa.
(2)

8. Tunjukkan DUA contoh ayat yang memaparkan sinonim
     kolokasi.

Kolokasi bermaksud hubungan kedudukan atau kewujudan
antara satu perkataan dengan satu perkataan yang lain dalam
susunan (Kamus Dewan, 2000). Bagi memudahkan anda
menaakul maksud kolokasi, anda perlu mengetahui hubungan
tentang ketepatan sesuatu ayat, iaitu antara sifat dan
nama. Dengan wujudnya pasangan golongan perkataan tersebut, anda
dapat menampilkan maksud kolokasi secara relevan
lazat -makanan
jelita- wajah
tulus -hati
lunak -suara
gundah- perasaa
                                (2)
                                                                 (2)
9. Nyatakan DUA aspek di dalam analisis tatabahasa kasus.
                                   Kaedah pula merujuk kepada satu set siri tindakan guru yang
Tatabahasa Kasus diperkenalkan oleh Fillmore melalui buku
                                   sistematik dengan tujuan mencapai objektif pelajaran tertentu
beliau „The Case for Case (1968). Tatabahasa Kasus sering
                                   dalam jangka masa pendek. Kaedah
dijadikan rujukan oleh ahli-ahli semantik atau psikolingusitik
                                   merupakan cara mendekati sesuatu objektif pelajaran yang
dalam beberapa kajian linguistik. Menurut Steinberg
                                   penyampaian langkah-langkahnya berdasarkan susunan yang
(terjemahan Azhar Simin: 1990: 75): „Sebenarnya, Fillmore
                                   teliti dan rapi Anthony berpendapat bahawa kaedah merujuk
layak digelar ahli Nahu Hubungan Asal kerana beliau
                                   kepada ikhtiar keseluruhan yang terbentuk dalam satu set
merupakan ahli linguistik pertama yang sedar dan lantas mahu
                                   prosedur tersusun dengan berlandaskan suatu
mencuba untuk menyelesaikan masalah memperinci pertalian
                                   pendekatan yang dipilih. Anthony juga membuat rujukan
semantik antara konstituenkonstituen asasnya
                                   bahawa teknik ialah satu strategi yang digunakan oleh guru
                                   untuk mencapai objektif pelajaran yang optimum
Analisis Tatabahasa Kasus boleh dilakukan dengan melihat
kepada dua aspek,
iaitu:
(a) Kelas Kata atau Kategori Kata
(b) Bentuk Jelmaan Kasus                                               (Jumlah: 20)
                                                                  3
nuryn qatina zahra
SOALAN DAN JAWAPAN HBML3303/SMP/MEI08
PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK
HBML3303/SMP/MEI08
BAHAGIAN B ARAHAN                          tanggapan. Tanggapan di sini ialah kata-kata lisan atau tulisan
Bahagian B mengandungi EMPAT soalan. Jawab TIGA           pada halaman buku bagi orang yang merancang pertuturan
soalan SAHAJA.                           atau tulisan. Secara ringkasnya, pemprosesan atas ke
SOALAN Markah
                                  bawah merujuk kepada proses konsepsi manakala
1. Huraikan teori didalam huraian bahasa berikut:
                                  pemprosesan bawah ke atas merujuk kepada tanggapan
     (a) Teori Struktural (Bloomfield)
                                  atau persepsi
Teori ini dipelopori oleh Bloomfield, Edward Sapir,
de Saussure dan Otto Jespersen. Mereka berpendapat bahawa                   (10) (Jumlah: 20)
bahasa ialah sistematis, mempunyai tatabahasa yang         3. Bincangkan konsep semantik yang meliputi
tersendiri, hidup dan berubah. Mereka juga berpendapat           aspek berikut:
bahawa perkaitan antara fonem sebagai unit bahasa yang           (a) Perkataan
terkecil, dan unit tatabahasa dan ayat dapat dianalisis secara
                                  Perkataan merupakan unit bahasa yang terkecil yang
konstituen terdekat. Dalam kajian nahu pula mereka
                                  mengandungi makna. Oleh itu, perkataan merupakan salah
berpendapat bahawa bahasa sebagai sistem yang mempunyai
                                  satu unit asas dalam ilmu semantik kerana merupakan satu
ciri peraturan, sistem, arbitari untuk perhubungan. Mereka
                                  binaan yang membawa makna. Misalnya, perkataan adik,
menumpukan kajian terhadap fonologi, morfologi dan sintaksis.
                                  kerusi, makan, minum membawa makna yang tertentu.
Golongan struktural juga berpendapat bahawa huraian bahasa
                                  Perkataan adik membawa makna saudara kandung yang
dilakukan secara induktif. Mereka juga berpendapat bahawa
                                  muda , manakala kerusi pula bermakna Âtempat duduk yang
huraian bahasa tidak mementingkan makna dan analisis dibuat
                                  ada kaki dan tempat bersandar Namun demikian, adakah
secara luaran.
                                  semua perkataan mempunyai makna? Bagaimana dengan
                              (10)   makna perkataan dalam ayat: Ibu ke dapur. Sudah tentu kita
     (b) Teori Fungsional (Halliday)              boleh meneka makna perkataan ibu dan dapur. Tetapi, apakah
Halliday dan Wilkins mempelopori teori fungsional. Teori ini    makna kata ke? Makna ke barangkali kita dapat memahaminya
berkembang pada tahun 1960- an dan 1970-an. Penteori ini      dengan hubungannya dengan perkataan lain. Ada kala kita
mengkaji bahasa dari segi struktur dan fungsi bahasa sebagai    memahami makna daripada hubungannya dengan
alat komunikasi. Di samping itu, mereka menganggap bahawa      keseluruhan ayat. Terdapat perkataan dalam bahasa Melayu
bahasa sebagai alat pertuturan. Oleh hal yang demikian,       yang mempunyai satu bentuk tetapi mempunyai banyak makna.
dapatan mereka ini mementingkan aspek semantik. Mereka       Misalnya, kata dalam, semak dan rendang mempunyai
bersetuju bahawa kewujudan variasi dalam penggunaan         beberapa makna. Kamus Dewan Edisi Keempat (2005)
bahasa tidak boleh dinafikan. Penggunaan bahasa dapat        memberikan dua makna bagi kata rendang. Selain itu, ada
menggambarkan fikiran dan emosi penutur. Golongan ini        perkataan yang berkongsi dan bertindakan makna dengan
beranggapan bahawa pengukuhan bahasa adalah secara         perkataan lain. Contohnya, perkataan bercakap
verbal dan non-verbal. Aliran dan golongan ini bukan        berkongsi dan bertindak makna dengan perkataan-perkataan
sahaja mengkaji bahasa daripada segi struktur tetapi memberi    berikut: bisik, jerit dan teriak. Oleh itu, dalam bahasa terdapat
perhatian juga kepada fungsi bahasa sebagai alat komunikasi.    perkataan yang mempunyai makna dan ada yang tidak ada
Aspek yang ditekankan ialah perubahan-perubahan yang        makna langsung, kalau kita melihat kata itu sebagai kata
berlaku pada bentuk-bentuk bahasa ketika seseorang itu       yang tunggal
berkomunikasi.
                       (10) (Jumlah: 20)                                 (10)
                                       (b) Ayat
2. Bincangkan model pemprosesan bahasa               Ayat ialah unit tatabahasa yang mempunyai makna. Lazimnya,
    berikut:                           kita faham bahawa ayat merupakan pengungkapan pemikiran
    (a) Model Bawah ke Atas                   yang sempurna. Bidang yang mengkaji struktur ayat ialah
                                  bidang sintaksis. Selain mengkaji struktur ayat, sintaksis juga
Model ini merupakan suatu pendekatan untuk memproses
                                  mengkaji klausa dan frasa. Umumnya, ayat terdiri daripada dua
bahasa lisan atau tulisan. Pemprosesan ini bergantung pada
                                  konstituen, iaitu subjek dan predikat. Subjek dan predikat pula
maklumat sebenar yang didapati dalam isyarat pertuturan atau
                                  mengandungi frasa tertentu. Dalam bahasa Melayu, terdapat
pada halaman buku yang dibaca. Apa yang berlaku dalam
                                  empat jenis frasa, iaitu frasa nama(FN), frasa kerja (FK), frasa
model ini ialah unit-unit kecil dibina secara beransur-ansur
                                  adjektif (FA), dan frasa sendi (FS). Keempat-empat frasa ini
menjadi unit yang lebih besar. Model ini berpendapat
                                  mendukung makna tersendiri ketika digunakan dalam ayat.
bahawa pemprosesan bermula daripada maklumat bawah dan
                                  Makna ayat akan menjadi jelas jika ayat tersebut sempurna.
kemudian menjadi semakin besar ketika menaik ke atas.
                                  Misalnya, ayat cantik tidak membawa apa-apa makna jika kita
Misalnya, dalam hal mendengar, peringkat paling bawah ialah
                                  mengeluarkan ayat tersebut. Sebenarnya, ayat cantik sudah
ciri fonetik. Si pendengar akan memproses fonem menjadi suku
                                  mengalami pengguguran konstituen subjeknya.
kata, suku kata menjadi perkataan, perkataan menjadi klausa,
                                  Ayat ini menjadi sempurna dan lengkap makna jika ditambah
dan klausa menjadi proposisi. Pada peringkat akhirnya,
                                  dengan frasa nama rumah itu. Dengan demikian terbentuklah
pendengar mendapat makna global tentang pertuturan lalu
                                  ayat Rumah itu cantik, iaitu gabungan rumah itu dan cantik (FN
memperoleh maklumat baharu. Kelihatan model ini berlawanan
                                  + FA
dengan model kedua, iaitu pemprosesan bahasa atas ke
bawah.
                                                                (10)
                               (10)
                                                            (Jumlah: 20)
      (b) Model Atas ke Bawah
Model pemprosesan bahasa atas ke bawah merujuk           4. Berdasarkan penguasaan sistem fonologi,
kepada pengaruh pengetahuan peringkat tinggi            tafsirkan empat pendapat bagi setiap golongan
(konsepsi) terhadap pemprosesan peringkat bawah           berikut:
(tanggapan). Misalnya, ketika kita merancang untuk
bertutur atau menulis, kita mengalami proses atas               (a) Golongan Behavioris
bawah. Proses ini bermula dengan proposisi yang           1. Perkembangan penguasaan sistem fonologi ialah hasil
adalah besar, iaitu peringkat konsepsi. Kemudian proses       langsung daripada perkembangan sistem kognitif dan
ini bergerak ke bawah dan berakhir dengan yang kecil, iaitu
                                                                  4
nuryn qatina zahra
SOALAN DAN JAWAPAN HBML3303/SMP/MEI08
PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK
HBML3303/SMP/MEI08
kemajuan interaksi psiko-sosio antara kanak-kanak dengan     3. Penguasaan bunyi-bunyi bahasa dan sistem fonologi yang
persekitaran kewujudan mereka.                  berkaitan dengannya ialah hasil daripada proses rangsangan
2. Kanak-kanak menguasai konsonankonsonan yang mudah       dan gerak balas.
ditiru,mendahului bunyi-bunyi konsonan yang lebih sukar ditiru.  4. Orang dewasa memberikanrangsangan-rangsangan bahasa
dengan secukupnya dalam bentukyang mudah ditiru.

5. Kanak-kanak memberikan gerak balas terhadap
rangsanganrangsangan menerusi aktiviti cuba jaya supaya
pada akhirnya dapat membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan
betul, selain sistem-sistem fonologi dipelajari
berperingkatperingkat hingga dapat dikuasai sepenuhnya.

                             (10)
      (b) Golongan Mentalis
1. Penguasaan bunyi-bunyi bahasa tidak dianggap berlaku
menerusi proses peniruan semata-mata, tetapi melibatkan
organisasi-organisasi minda.
2. Pemerolehan fonem-fonem bahasa tidak dapat ditafsir
sebagai hasil daripada hubungan psiko-sosial kanakkanak
dengan persekitaran sahaja.
Sebaliknya, mereka menekankan kepentingan faktor-faktor
dalaman (endogenous) seperti alat pemerolehan bahasa
semula jadi seperti yang telah disarankan oleh Noam Chomsky
(1981:88
3. Urutan pemerolehan fonologi tidaklah begitu tetap dan
teratur berdasarkan graf yang kadang kala berkembang
menurut lengkok berbentuk U (Ushaped curve).
4. Kanak-kanak telah membina rumusrumus fonologi semasa
mereka menguasai sistem fonologi sesuatu bahasa.

                            (10)
                        (Jumlah: 20)
                                                              5
nuryn qatina zahra
SOALAN DAN JAWAPAN HBML3303/SMP/MEI08
PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK
HBML3303/SMP/MEI08
ARAHAN
Bahagian C mengandungi DUA soalan. Jawab SATU
soalan SAHAJA.
SOALAN Markah
1. Huraikan pengertian dan bincangkan contoh-
    contoh ayat yang menunjukkan
    semantik leksikal berdasarkan:
    (a) Sinonim
Sinonim bermaksud perkataan yang berlainan bentuk ejaan
atau bunyi tetapi mempunyai makna yang sama atau hampir
sama (O Grady, 2000: 118). Contoh bagi sinonim, iaitu induk
                                                               (10)
ialah ibu atau emak atau yang terutama.
                                                          (Jumlah: 20)
Istilah sinonim juga merujuk kepada fenomena bahasa apabila
                                 2. Huraikan maksud dan bincangkan contoh-contoh yang
terdapatnya perkataan-perkataan yang mempunyai makna
                                 sesuai di dalam pengajaran bahasa dengan berdasarkan
yang sama. Walau bagaimanapun, tidak semestinya ada
                                 penggunaan berikut:
perkataan-perkataan yang mempunyai makna yang sama
                                       (a) Kaedah
secara keseluruhannya. Walaupun ada perkataan-perkataan
                                 Kaedah pula merujuk kepada satu set siri tindakan guru yang
yang sama makna, contohnya kereta dan motokar, tetapi
                                 sistematik dengan tujuan mencapai objektif pelajaran tertentu
penggunaannya tidaklah menyeluruh. Maknanya memang
                                 dalam jangka masa pendek. Kaedah
sama dalam frasa seperti kereta besar dan motokar besar.
                                 merupakan cara mendekati sesuatu objektif pelajaran yang
Dalam semantik, ada beberapa jenis sinonim, iaitu sinonim
                                 penyampaian langkah-langkahnya berdasarkan susunan yang
pinjaman, konteks,laras sosial, dan kolokasi
                                 teliti dan rapi Anthony berpendapat bahawa kaedah merujuk
                                 kepada ikhtiar keseluruhan yang terbentuk dalam satu set
                                 prosedur tersusun dengan berlandaskan suatu
                                 pendekatan yang dipilih. Anthony juga membuat rujukan
                                 bahawa teknik ialah satu strategi yang digunakan oleh guru
                                 untuk mencapai objektif pelajaran yang optimum
                                 Berikut merupakan beberapa pendekatan proses oleh ahli-ahli
                                 kognitif dalam mengaplikasikan pengajaran:
                                   Guru menyerapkan kaedah yang memulakan pengajaran
                                 dengan unsurunsur yang bermakna.
                                   Unsur-unsur yang lebih kecil daripada morfem diperkenalkan
                                 kemudian selepas dipaparkan unsur-unsur yang bermakna.
                                   Contohnya, pengajaran membaca permulaan mengikut
                                 pendekatan ini bergerak daripada unsur-unsur yang lebih besar
                                 kepada unsur-unsur yang lebih kecil.
                                   Pengajaran dimulakan dengan unsur-unsur yang bermakna
                                 seperti ayat, frasa, atau perkataan, selain memperkenalkan
                                 suku kata dan abjad.

                                           Kaedah dan Huraiannya

                                 Tatabahasa Terjemahan
                                  Dirancang untuk memberikan kemahiran menulis.
                                  Menentukan perbendaharaan kata diberikan pada awal
                                 pelajaran.
                                  Kata-kata disusun dalam ayat menerusi hukum tatabahasa.
                                  Isi atau kefahaman tidak dipentingkan sangat, tetapi hanya
                                 sebagai latihan tatabahasa untuk menentukan terjemahan
                                 dalam bahasa ibunda.
                             (10)
     (b) Antonim                       Terus
Antonim pula ialah perkataan yang berlainan bentuk ejaan atau    Membolehkan pelajar menguasai kempat-empat kemahiran
bunyi tetapi mempunyaimakna yang berlawanan (Kuiper &       berbahasa.
Allan, 2004: 57). Contoh bagi antonim pula ialah tinggi yang    Kaedah ini digunakan berlandaskan empat asas, iaitu
lawannya rendah. Makna ini juga disebutsebagai antonim      perhubungan langsung antara perkataan dan benda,
berperingkat yang menunjukkan bahawa skalanya           mengaitkan pengalaman, menimbulkan perasaan ingin tahu
adalahmutlak tetapi berterusan. Terdapat juga antonim saling   anak-anak dengan berpandukan lunas-lunas berbahasa.
melengkapi, iaitu hidup lawannya mati. Bagi contoh antonim
berhubungan pula adalah seperti pensyarah lawannya siswa     Audiolingual
yang hubungannya adalah berkait-kait dan bersimetri. Selain     Sistem mengekod makna.
itu, terdapatjuga antonim resiprokal, misalnya majikan lawannya   Digunakan secara linear.
pekerja.                              Bahasa dianalisis secara deskriptif.
                                  Bahasa sebagai satu sistem ke arah pembinaan frasa, klausa
                                 dan ayat.

                                 Situasional
                                  Pengajaran bahasa dimulakan dengan bahasa pertuturan.
                                  Bahasa sasaran ialah bahasa bilik darjah.
                                  Aspek bahasa dilatih mengikut situasi.
                                                                 6
nuryn qatina zahra
SOALAN DAN JAWAPAN HBML3303/SMP/MEI08
PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK
HBML3303/SMP/MEI08
  Mematuhi perbendaharaan kata.                Mengingatkan bahan yang dipelajari.
  Bahasa dan penulisan diperkenalkan sebaik sahaja asas   Penyelesaian masalah.
leksikal dan tatabahasa dapat dikuasai pelajar dengan     Penyelesaian Masalah
sepenuhnya.                          Menentukan masalah.
     (b) Teknik                      Mencadangkan penyelesaian.
Strategi Teknik yang digunakan oleh Guru untuk Mencapai    Meneliti penyelesaian.
Objektif Pelajaran yang Optimum                Membuat kesimpulan.
                               Sumbang. Saran
Bercerita                           Semua pelajar melibatkan diri secara berkomitmen.
 Pelajar lebih pantas menumpukan perhatian, di samping    Ahli-ahli kumpulan boleh mencadangkan pemikiran.
menjadikan pembelajaran menyeronokkan.             Semua idea diterima.
Bersyarah                           Pendapat diperkembang.
 Menerang, memberikan interpretasi dan menghuraikan idea-   Wujud pemikiran kritis.
idea dan konsep-konsep.
 Waktu terluang adalah untuk perbincangan.                                   (10)
Berbincang                                                (Jumlah: 20)
 Pelajar dapat memperkembang pertumbuhan diri dan sosial
dengan baik.                              KERTAS SOALAN TAMAT
 Mengutamakan pendapat-pendapat dan bekerjasama.
Latih Tubi
 Memikirkan bahan yang dipelajari.
 Mengulang bahan yang dipelajari.
 Mengucapkan bahan di depan guru.
                                                          7
nuryn qatina zahra
SOALAN DAN JAWAPAN HBML3303/SMP/MEI08
PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:5910
posted:7/31/2009
language:Malay
pages:7
Description: Jawapan soalan Akhir Psikolinguistik dan Semantik HBML 3303 SMP