Docstoc

Dette er en mal

Document Sample
Dette er en mal Powered By Docstoc
					Moderne arkiver
 Utfordringer for
kommunesektoren

         IF: 01.09.2005
          Temaer
       i presentasjonen

 Hva er moderne arkiver?
 Utfordringer for kommunesektoren
  samspill mellom systemer for saksbehandling
  interkommunalt samarbeid om forvaltningsoppgaver
  (”vertskommuner”, ”samkommuner”)
  langtidslagring av elektronisk dokumentasjon
 Hva kan man oppnå med en IKA-
 ordning?
          Utgangspunkt
         Arkivets funksjon
 Prinsipp
  dokumentere handlinger og hendelser som finner sted i forhold
  til andre instanser eller internt i virksomheten
 Konkret
  fange opp og bevare spor etter handlinger og hendelser
 Utforming
  dokument i en eller annen form
  metadata (kontekstinformasjon): info som viser at en handling
  eller hendelse har funnet sted, når, hvordan, hvem som var
  involvert, tilknytning til andre
  de to delene kan være sammenblandet
      Arkivets funksjon
   Eksempler på handlinger/hendelser
 at en henvendelse er mottatt pr. brev eller e-post,
 eksternt eller internt
   dokument: brev eller melding
   metadata: journalopplysninger, data i e-postsystemet
 at en henvendelse (på eget initiativ eller som svar) er
 ekspedert - som ovenfor
 at info er distribuert, for eksempel via web
   dokument: diverse varianter
   metadata: journalopplysninger eller annet?
 at et møte er holdt
   dokument: møtereferat
   metadata: ofte inkludert i dokumentet
            Hva er
           moderne arkiv?
 Dokumentasjon av handlinger og hendelser
 skjer i elektronisk form
  produksjon: tekstbehandling og andre verktøy, skanning
  behandling: ekstern kommunikasjon via e-post og web, intern
  kommunikasjon i et generelt saksbehandlingssystem (sak-
  /arkiv-system) eller et spesialisert saksbehandlingssystem
  (fagsystem)
  lagring: på kort sikt i sitt opprinnelige system, på lang sikt
  tilpasset den teknologiske utvikling
  gjenfinning: søking, distribusjon over datanett, framvisning på
  dataskjerm, papir eller annet medium
       Elektronisk dokumentasjon
          Hva er nytt? (1)
 Elektroniske spor etter en rekke handlinger som tidligere
 ikke ble dokumentert:
    en sak går fra et ledd til et annet i et saksbehandlingssystem
    en medarbeider passerer et kontrollpunkt i bygningen
    en person ringer en annen på mobiltelefon
    uformell kommunikasjon sendes skriftlig og dokumenteres (e-post)
 Utfordringer:
   sortere ut det som er verdt å bevare
   bruk/misbruk
      Elektronisk dokumentasjon
         Hva er nytt? (2)
 Elektronisk info er flyktig, teknologiavhengig og ikke
 direkte lesbar for mennesker
   Elektronisk info kan lett endres uten å etterlate spor
   For at vi skal kunne lese elektronisk informasjon må datasystemet
   presentere den på en dataskjerm, papir eller lignende, dvs. en
   konvertering. Ikke uten videre klart hva som ligger lagret. Se
   illustrasjon >>>>>
   Teknologien endrer seg hurtig, men dokumentasjonen skal bevares
   uendret (autentisk) både på over kort og lang sikt.
 Utfordringer
   Hvordan sikrer vi at spor fanges opp og lagres?
   Hvordan håndteres lagring av autentisk informasjon over lang tid og
   gjennom teknologiske endringer? Se nedenfor om langtidslagring …….
   Brukerens forhold til
    elektronisk lagring

          Papir
          (tekst
          m.v.)
                      Data-
Skriving, lesing
                      lager
Alfabet, språk
                      (digital
          Data-   Konvertering
                      lagring)
          skjerm
          (tekst  Programvare
          m.v.)   Maskinvare
      Elektronisk dokumentasjon
      Noen elementære feilkilder
 Dokumenter lagres uten info om administrativ
 sammenheng (manglende metadata)
   Eksempel: frittstående tekstbehandlingsfiler
 Det man ser på skjermen er ikke det som lagres
   Eksempel: tekstdokument med variabel dato
 Dokumentet på skjermen er en sammenstilling av
 eksisterende opplysninger og lagres ikke
   Eksempel: dokument som produseres fra opplysninger i en database
 Henvisning til dokumenter som endres
   Eksempel: referanse til web-dokumenter
 Mulighet for manipulering - ubevisst/bevisst
   Eksempel: Outlook - ny melding hektes på tidligere meldinger, ett
   dokument
    Utfordringer i
   kommunesektoren (1)


Kvalitet og effektivitet i arkiv- og
 saksbehandlingsfunksjonene:

  Hvordan få generelle sak-
 /arkivsystemer og spesialiserte
fagsystemer til å spille sammen?
       Generell saksbehandling
        Sak-/arkivsystemer
 Et sak-/arkivsystem er et arkiv- og saksbehandlings-
 system for generell, ikke-spesialisert saksbehandling
   Registrering (journalføring) av henvendelser - inngående, utgående og
   interne
   Elektronisk lagring av dokumenter
   Elektronisk dokumentflyt og saksgang - administrativt og i politiske
   organer
 Standardisering: Noark-standarden
   Gjeldende versjon: Noark-4 (1999)
   Planlagt versjon: Noark-5 (2006)
      Spesialisert saksbehandling
          Fagsystemer
 Et fagsystem er et spesialisert system for å støtte eller
 styre behandlingsprosesser
   Støttefunksjoner: Verktøy for å holde oversikt over info og prosess,
   kommunisere med andre, produsere dokumenter, forenkle saksgang
   etc.
   Styring: I tillegg til støttefunksjoner - verktøy som styrer prosessen, bl.a.
   saksgang fra ledd til ledd. Hvis behandlingen er tilstrekkelig formalisert,
   kan den automatiseres helt.
   Dokumentasjon: Handlinger og hendelser dokumenteres ved at
   systemet fanger opp dokumenter og metadata automatisk eller gjennom
   manuelle operasjoner
 Standardisering:
   Ingen i dag
   Planlagt i Noark-5
     Saksbehandling egnet for
       fagsystemer

  Søknader om støtte (sosial, helse)
  Søknader om opptak (barnehager, utdanning etc.)
  Søknader om tillatelse til noe (eks.: byggesaker)
  Søknader om lån (låneinstitusjoner)
  Innrapportering med kontroll
  Personalforvaltning
  Etc.
         Utfordring:
      Samspill mellom systemer
 I dag: valg mellom
  dobbeltregistrering og -arkivering
   – dobbeltarbeid (effektivitetsproblem)
   – fare for ulike kontekster, ingen av systemene har full dokumentasjon
    (kvalitetsproblem)
  oppsplitting av saker som henger sammen (eksempel: sak i
  fagsystemet, klagesak i sak-/arkivsystemet)
   – tungvint gjenfinning (effektivitetsproblem)

 Løsning
  felles arkivfunksjon
  utveksling av info mellom systemene
  standardisering av utvekslings- og lagringsformater
Arkivfunksjoner i fagsystemer
   Dagens virkelighet
Fagsystem 1  Fagsystem 2  Fagsystem 3

 Arkiv-    Arkiv-    Arkiv-
  funk-     funk-     funk-
 sjoner    sjoner    sjoner
Arkivfunksjoner i fagsystemer
  Standardisert løsning
  Generelt
        Fagsystem 1 Fagsystem 2
  sb-system


      Arkivmodul / -system
         Noark-4
   Utfordringer i
 kommunesektoren (2)


Hvordan dokumenterer man
handlinger og hendelser når
saksbehandlingen skjer i et
 interkommunalt samarbeid
  (”vertskommune” eller
    ”samkommune”)?
     Interkommunalt samarbeid
        Modeller (høring)
 Vertskommune
  Saksbehandling og beslutningsmyndighet delegeres til én
  kommune (vertskommunen) fra en eller flere andre
  Folkevalgt nemnd hvis delegeringen omfatter saker av prinsipiell
  betydning
 Samkommune
  Det opprettes et interkommunalt forvaltningsorgan, en
  samkommune, som er en egen juridisk person (og et eget
  offentlig organ i arkivlovens forstand)
  Saksbehandling og beslutningsmyndighet delegeres til denne fra
  de deltagende kommuner
  Øverste styringsorgan for samkommunen er samkommunestyret
    Interkommunalt samarbeid
  Prinsipper for arkiv / dokumentasjon
 Hovedprinsipp
  Det organ som utfører saksbehandling og fatter vedtak, er også
  ansvarlig for å dokumentere saksbehandling og vedtak
  Ledelsen for dette organet har det overordnede arkivansvar
 Vertskommune
  De saker vertskommunen behandler, må dokumenteres i
  vertskommunens arkiv (sak-/arkivsystem)
 Samkommune
  De saker samkommunen behandler, må dokumenteres i
  samkommunens arkiv (sak-/arkivsystem)
 Arkivplan
  Ordningen må beskrives i arkivplanen hos alle involverte
  kommuner, herunder vertskommunen, samt samkommunen
    Interkommunalt samarbeid
  Felles sak- /arkivsystem (database)
 Fordeler
  Enkel og effektiv tilgang til alle saker som behandles på vegne
  av kommunen, dvs. kommunens egne saker samt saker delegert
  til vertskommune eller samkommune
  Trolig driftsmessige fordeler
 Ulemper
  Fare for sammenblanding som reduserer kvaliteten i arkivet
  (manglende ryddighet) og dermed effektiviteten i gjenfinning
  Fare for at ansvarsforhold blir mer uklare
    Interkommunalt samarbeid
  Felles sak- /arkivsystem (database)
 Krav
  Dispensasjon fra Riksarkivaren etter arkivforskriften § 1-3
  Driftsansvar og systemansvar for hele basen må være klart
  definert og plassert (i tillegg til arkivansvaret i hvert organ)
  Hvert organ har sitt arkiv (ikke arkivdel) i systemet - den enkelte
  kommune og eventuelt samkommunen
  Ekstern korrespondanse mellom organer i systemet (litt tungvint i
  dag, forbedres i Noark-5)
  Ekstra oppmerksomhet omkring tilgangsstyring - ikke tilgang til
  taushetsbelagt info i andre kommuner eller organer
     Interkommunalt samarbeid
     Depotordning for felles baser
 Felles depotordning for alle involverte organer
  Ett arkivdepot overtar hele sak- /arkivsystemet (databasen) for
  framtidig bevaring (jf. nedenfor om langtidslagring, samt IKA-
  rollen)
  Framtidige brukere får alt på ett sted
 Separate depotordninger
  Krever klar ansvarsfordeling
  Spørsmål om deling eller dublering av databasen må avklares
  Brukerne må innom flere steder for å få tilgang til alt fra en og
  samme kommune
     Utfordringer i
    kommunesektoren (3)


   Hvordan bevare elektronisk
   dokumentasjon i autentisk og
tilgjengelig form over tid og gjennom
    teknologiske endringer?
          Langtidslagring
          Hovedelementer
 Kompetansekrav
  arkivfaglig
  IT-faglig
  kombinasjon
 Arkivdanning
  arkivering i et system som ivaretar krav til kontekstinfo
  (metadata) og frysing av data (sikkerhet mot endring)
  standardisering av strukturer og formater
         Langtidslagring
         Hovedelementer (2)
 Bevaring over tid
  Hver generasjon må levere materialet videre til neste i autentisk
  og lesbar stand
  Dette oppnås ved kopiering til nye lagringsenheter og
  konvertering til nye formater
  Kvalitet forringes ikke ved kopiering/konvertering
   IKA-ordning


Hva kan man oppnå med en
   IKA-ordning?
       Hva kan man oppnå med
         en IKA-ordning?
 Kompetansesenter
   arkivdanning, bl.a. arkivplan
   elektroniske systemer for kommunesektoren
   bygge opp spisskompetanse på langtidslagring
   del av nasjonalt, arkivfaglig nettverk
 Felles arkivdepot for flere kommuner
   økonomisk
   kvalitetsfremmende
   tilpasset interkommunale samarbeidsformer (jf. ovenfor)
   brukervennlig (jf. ovenfor)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:13
posted:8/24/2011
language:Norwegian
pages:27