Avtalet och bilaga 1.doc - Kunnat.net by hedongchenchen

VIEWS: 7 PAGES: 2

									                             (översättning vid Finlands Kommunförbund)
KOPIOSTO


                AVTAL FÖR ÅREN 2005–2007

I anslutning till förhandlingarna mellan kommunernas centralorganisationer och Kopiosto rf om det
rekommendationsavtal mellan städer/kommuner och Kopiosto rf som gäller kopiering av
upphovsrättsskyddade verk har Finlands Kommunförbund och Kopiosto rf avtalat om de ersättningar
som skall betalas 2005–2007 enligt följande:

    §6

    Ersättning per invånare
    Ersättningen per invånare är 11,6 cent år 2005 och 11,9 cent år 2006 och 12,2 cent år 2007.

    Ersättningsgrunder
    Ersättningen grundar sig dels på uppgifter om kopieringsvolymen av upphovsrättsligt skyddat
    material i kommunerna 2002 som framgår av parternas kopieringsundersökning, dels på
    ersättningen per kopierad sida.

    Enligt undersökningen kopierar man inom den kommunala förvaltningen 17 952 000 sidor
    som är skyddade av upphovsrätten och ersättningsbelagda.

    För varje kopierad sida som innehåller upphovsrättsligt skyddat material är ersättningen per
    sida enligt Kopiostos tariff för den offentliga förvaltningen 4,0 cent år 2005, 4,2 cent år 2006
    och 4,4 cent år 2007.

    Ersättningen per invånare har räknats ut genom att kopieringsersättningen för hela den
    kommunala förvaltningen divideras med antalet invånare enligt Befolkningsregistercentralens
    senaste statistik över antalet invånare i Finland (5 219 732).

    Rabatt
    Finlands Kommunförbund rekommenderar att kommunerna betalar kopieringsersättningen i
    enlighet med detta avtal. På denna kopieringsersättning beviljas en rekommenderad rabatt på
    13 procent och en flerårsrabatt på 3 procent år 2005, 5 procent år 2006 och 7 procent år
    2007.

    Rabatten har beaktats i ovan nämnda ersättning per invånare.

    §9

    Parterna tillställer kommunerna denna förhandlingspromemoria så snart som möjligt.

    Helsingfors den 31 oktober 2004


    FINLANDS KOMMUNFÖRBUND RF                 KOPIOSTO RF    Risto Parjanne                       Pekka Rislakki
    verkställande direktör                   verkställande direktör


    Kari Prättälä
    direktör, juridiska ärenden
                                              2
KOPIOSTO


                                  BILAGA 1 TILL AVTALET
VOLYMEN Av ERSÄTTNINGSBELAGD FOTOKOPIERING

   Enligt den undersökning av kopieringsvolymen i kommunerna som Kopiosto och Finlands
   Kommunförbund gjorde år 2002 är

   – kopieringsvolymen i kommunerna och samkommunerna totalt     509 000 000 sidor
   – andelen ersättningsbelagd kopiering               4,4 %
   – den totala kopieringsvolymen i kommunerna            408 000 000 sidor
   – andelen ersättningsbelagd kopiering               17 952 000 sidor
   – antalet invånare vid årsskiftet 2003–2004            5 219 732

   Källa: Befolkningsregistercentralen

								
To top