Prisliste 2011 by yaofenjin

VIEWS: 128 PAGES: 3

									Veiledende salgs- og leveringsbetingelser for sand
og steinmaterialer                      Prisliste 2011
                                                        SVELVIKSAND
1. ANBUD – TILBUD                      Avdeling Hønefoss
Leverandørens anbud - tilbud gjelder i 30 dager
                               Svelviksand AS        Telefon   32109740
2. PRODUKTSPESIFIKASJON
                               Follummoveien 38       Faks    32109741
Ved bestilling skal materialet angis ifølge NIF's
                               3516 Hønefoss
spesifikasjon. Se pkt. 6 Om materialet skal oppfylle
særskilte kvalitetskrav, skal dette angis med henvisning   www.svelviksand.no/honefoss
til en eventuell standard som beskriver vedkommende
materiale, eller annen særskilt spesifikasjon. Bestilles   Veiledende priser ab.verk Hønefoss
det sorteringer som ikke er spesifisert i ovennevnte, blir
                               Pussesand CE          0/4 mm       kr.  64,-  pr. tonn
dette etter egen avtale med leverandøren. Bestilles
usorterte materialer gjelder den sortering som        Støpesand CE          0/8 mm       kr.  61,-  pr. tonn
leverandøren vanligvis leverer.               Strøsand rå           0/8 mm       kr.  45,-  pr. tonn
                               Strøsand oppvarmet       0/8 mm       kr.  71,-  pr. tonn
3. LEVERINGSTAKT                       Strøsand oppvarmet       0/4 mm       kr.  75,-  pr. tonn
                               Fyllgrus harpet                   kr.  39,-  pr. tonn
Større leveranser må avtales i god tid før levering     Fyllgrus uharpet                  kr.  35,-  pr. tonn
starter.                           Toppmasse usortert                 kr.  27,-  pr. tonn
                               Opprenskmasse                    kr.  27,-  pr. tonn
4. MOTTAKING
                               Subbus             0/8 mm       kr.  63,-  pr. tonn
Kunden skal kvittere på følgeseddel for mottakelsen.
                               Subbus            0/16 mm        kr.  81,-  pr. tonn
Kunden bekrefter ved kvittering at han har mottatt      Singel             2/5 mm       kr.  128,-  pr. tonn
mengde og kvalitet i henhold til følgeseddelen i den     Singel, natur         6/12 mm        kr.  134,-  pr. tonn
utstrekning dette kan bedømmes gjennom besiktning.      Singel, natur / knust CE   8/16 mm        kr.  134,-  pr. tonn
Materialene er levert til kunden når de er lastet på     Singel, natur        16/22 mm        kr.  134,-  pr. tonn
kundens bil/båt eller losset på mottakerplassen.       Elvestein          24/60+mm        kr.  156,-  pr. tonn
                               Elvestein         60/120+mm        kr.  179,-  pr. tonn
5. TRANSPORT                         Elvestein         100/300+mm        kr.  432,-  pr. tonn
                               Elvestein         200/400+mm        kr.  432,-  pr. tonn
Kunden har ansvaret for at transporten kan foregå
uhindret utenfor offentlig godkjente veier og
                               Hvit singel, knust      8/11 mm        kr.  538,-  pr. tonn
havneområder                         Maskinkult         20/120 mm        kr.  109,-  pr. tonn
                               Pukk             0/45 mm        kr.  112,-  pr. tonn
6. PRODUKTKVALITET
                               Golf-, volleyball- og gressbaner, støtsand
Leveransen skjer i henhold til NIF's hefte om        Vekstmedie med skum eller torv      Pris på forespørsel
Steinmaterialer, Teknisk faguttrykk, Standard sorteringer  Volleyball                kr.   94,- pr. tonn
og Leveringsbestemmelser samt NS 3474 del 2.2.        Toppdressing, tørrprodusert        kr.  300,- pr. tonn
tilslag, dersom ikke noe annet er presisert fra
                               Støtsand tørrprodusert          kr.  300,- pr. tonn
leverandøren. Leverandøren skal på anmodning gi
informasjon om produktkontrollens omfang og         Støtsand råprodusert           kr.   94,- pr. tonn
resultatene av den fortløpende prøvetaking. Kundens     Filtersand                kr.  300,- pr. tonn
eventuelle prøvetaking må skje samtidig med lossingen,
senere prøver kan ikke danne grunnlag for reklamasjon.    Tørket sand
                               Alle fraksjoner i bulk               kr.  300,-  pr. tonn
7. REKLAMASJON                        40 kg sekk, hel pall                kr.  32,-  pr. sekk
                               40 kg sekk, enkeltsekk               kr.  51,-  pr. sekk
Eventuell reklamasjon skal meddeles leverandøren på     40 kg sekk strøsand +4 mm, hel pall         kr.  34,-  pr. sekk
hurtigste måte og hvis mulig anføres på følgeseddelen.
                               40 kg sekk strøsand +4 mm, enkeltsekk        kr.  54,-  pr. sekk
Endelig og dokumentert reklamasjon må foreligge
senest 30 dager etter varens mottagelse.
                               40 kg sekk veksth. Fugesand 0/1 mm, hel pall    kr.  50,-  pr. sekk
                               40 kg sekk veksth. Fugesand 0/1 mm,enkelts.     kr.  70,-  pr. sekk
                               Veksthemmende fugesand 0/1 mm storsekk       kr.  563,-  inkl.sekk
8. FORSINKELSER, FEIL ELLER MANGLER -            20 kg sekk strøsand +4 mm, hel pall         kr.  31,-  pr. sekk
ERSTATNING                          20 kg sekk strøsand +4 mm, enkeltsekk        kr.  51,-  pr. sekk
                               Europall                      kr.  90,-  pr. stk
Både leverandør og kunde er fritatt for ansvar hvis man   Storsekk inkl. pakking               kr.  170,-  pr. stk
hindres i å oppfylle avtalen pga. Force majeure.
Leverandøren har rett til å avhjelpe feil (kvalitet) eller  Ved behov for andre fraksjoner, ta kontakt med oss.
mangel (kvantitet) med omlevering/tilleggslevering om
dette kan skje omgående. Skadeerstatning kan ikke      Faktureringsgebyr for salg under kr 500: kr. 80,-
kreves i slike tilfeller.                  Minstepris kr. 120,-

                               Alle priser er eksklusive mva og frakt.
                               Prislisten er gyldig frem til annen foreligger.
Veiledende salgs- og leveringsbetingelser for sand
og steinmaterialer                      Prisliste 2011
                                                        SVELVIKSAND
1. ANBUD – TILBUD                      Avdeling Hurum
Leverandørens anbud - tilbud gjelder i 30 dager

2. PRODUKTSPESIFIKASJON
                               Svelviksand AS       Telefon   32792300
                               Fjordveien 21b       Faks    32792301
Ved bestilling skal materialet angis ifølge NIFs       3490 Klokkarstua
spesifikasjon. Se pkt. 6 Om materialet skal oppfylle
særskilte kvalitetskrav, skal dette angis med henvisning   www.svelviksand.no/hurum
til en eventuell standard som beskriver vedkommende
materiale, eller annen særskilt spesifikasjon. Bestilles
det sorteringer som ikke er spesifisert i ovennevnte, blir  Veiledende priser ab.verk Hurum
dette etter egen avtale med leverandøren. Bestilles     Murersand           0/4 mm        kr.  67,-  pr. tonn
usorterte materialer gjelder den sortering som        Støpesand           0/8 mm        kr.  61,-  pr. tonn
leverandøren vanligvis leverer.               Oppvarmet støpesand      0/8 mm        kr.  67,-  pr. tonn

3. LEVERINGSTAKT                       Singel                 4/8 mm    kr.  182,-  pr. Tonn
                               Singel                8/12 mm    kr.  182,-  pr. Tonn
Større leveranser må avtales i god tid før levering
                               Singel                8/16 mm    kr.  151,-  pr. Tonn
starter.
                               Singel                16/22 mm    kr.  135,-  pr. tonn
4. MOTTAKING
                               Sams masse              0/150 mm    kr.  36,-  pr. tonn
Kunden skal kvittere på følgeseddel for mottakelsen.     Toppmasse*                     kr.  28,-  pr. tonn
Kunden bekrefter ved kvittering at han har mottatt
mengde og kvalitet i henhold til følgeseddelen i den
utstrekning dette kan bedømmes gjennom besiktning.
Materialene er levert til kunden når de er lastet på     Faktureringsgebyr for salg under kr 500: kr. 80,-
kundens bil/båt eller losset på mottakerplassen.       Minstepris kr. 160,-

5. TRANSPORT                         Alle priser er eksklusive mva og frakt.
                               Prislisten er gyldig frem til annen foreligger.
Kunden har ansvaret for at transporten kan foregå
uhindret utenfor offentlig godkjente veier og        *Forutsetter at kjøper laster selv med eget utstyr.
havneområder

6. PRODUKTKVALITET

Leveransen skjer i henhold til NIFs hefte om
Steinmaterialer, Teknisk faguttrykk, Standard sorteringer
og Leveringsbestemmelser samt NS 3474 del 2.2.
tilslag, dersom ikke noe annet er presisert fra
leverandøren. Leverandøren skal på anmodning gi
informasjon om produktkontrollens omfang og
resultatene av den fortløpende prøvetaking. Kundens
eventuelle prøvetaking må skje samtidig med lossingen,
senere prøver kan ikke danne grunnlag for reklamasjon.

7. REKLAMASJON

Eventuell reklamasjon skal meddeles leverandøren på
hurtigste måte og hvis mulig anføres på følgeseddelen.
Endelig og dokumentert reklamasjon må foreligge
senest 30 dager etter varens mottagelse.


8. FORSINKELSER, FEIL ELLER MANGLER -
ERSTATNING

Både leverandør og kunde er fritatt for ansvar hvis man
hindres i å oppfylle avtalen pga. Force majeure.
Leverandøren har rett til å avhjelpe feil (kvalitet) eller
mangel (kvantitet) med omlevering/tilleggslevering om
dette kan skje omgående. Skadeerstatning kan ikke
kreves i slike tilfeller.
Veiledende salgs- og leveringsbetingelser for sand
og steinmaterialer                      Prisliste 2011
                                                        SVELVIKSAND
1. ANBUD – TILBUD                      Avdeling Tønsberg
Leverandørens anbud - tilbud gjelder i 30 dager
                               Svelviksand AS        Telefon   33313250
2. PRODUKTSPESIFIKASJON
                               Kaigaten 6
Ved bestilling skal materialet angis ifølge NIFs
                               3112 Tønsberg
spesifikasjon. Se pkt. 6 Om materialet skal oppfylle
særskilte kvalitetskrav, skal dette angis med henvisning   www.svelviksand.no/tonsberg
til en eventuell standard som beskriver vedkommende
materiale, eller annen særskilt spesifikasjon. Bestilles   Veiledende priser ab.verk Tønsberg
det sorteringer som ikke er spesifisert i ovennevnte, blir  Murersand            0/4 mm       kr.  175,-  pr. tonn
dette etter egen avtale med leverandøren. Bestilles     Pussesand            0/4 mm       kr.  187,-  pr. tonn
usorterte materialer gjelder den sortering som        Støpesand            0/8 mm       kr.  163,-  pr. tonn
leverandøren vanligvis leverer.
                               Støtsand råprodusert                kr.  271,-  pr. tonn
3. LEVERINGSTAKT
                               Singel, natur         8/16 mm       kr.  249,-  pr. tonn
                               Hvit singel. knust       8/12 mm       kr.  443,-  pr. tonn
Større leveranser må avtales i god tid før levering     Maskingrus           0/8 mm       kr.  168,-  pr. tonn
starter.                           Pukk              8/12 mm       kr.  187,-  pr. tonn
                               Pukk             12/16 mm        kr.  161,-  pr. tonn
4. MOTTAKING                         Elvestein          22/60+ mm        kr.  271,-  pr. tonn
                               Elvestein         60/120+ mm        kr.  302,-  pr. tonn
Kunden skal kvittere på følgeseddel for mottakelsen.     Elvestein        100/300+ mm        kr.  469,-  pr. tonn
Kunden bekrefter ved kvittering at han har mottatt      Storsekk                      kr.  170,-  pr. stk
mengde og kvalitet i henhold til følgeseddelen i den
utstrekning dette kan bedømmes gjennom besiktning.
                               Faktureringsgebyr for salg under kr 500: kr. 80,-
Materialene er levert til kunden når de er lastet på
                               Minstepris kr. 200,-
kundens bil/båt eller losset på mottakerplassen.
                               Alle priser er eksklusive mva og frakt.
5. TRANSPORT
                               Prislisten er gyldig frem til annen foreligger.
Kunden har ansvaret for at transporten kan foregå
uhindret utenfor offentlig godkjente veier og
havneområder

6. PRODUKTKVALITET

Leveransen skjer i henhold til NIFs hefte om
Steinmaterialer, Teknisk faguttrykk, Standard sorteringer
og Leveringsbestemmelser samt NS 3474 del 2.2.
tilslag, dersom ikke noe annet er presisert fra
leverandøren. Leverandøren skal på anmodning gi
informasjon om produktkontrollens omfang og
resultatene av den fortløpende prøvetaking. Kundens
eventuelle prøvetaking må skje samtidig med lossingen,
senere prøver kan ikke danne grunnlag for reklamasjon.

7. REKLAMASJON

Eventuell reklamasjon skal meddeles leverandøren på
hurtigste måte og hvis mulig anføres på følgeseddelen.
Endelig og dokumentert reklamasjon må foreligge
senest 30 dager etter varens mottagelse.


8. FORSINKELSER, FEIL ELLER MANGLER -
ERSTATNING

Både leverandør og kunde er fritatt for ansvar hvis man
hindres i å oppfylle avtalen pga. Force majeure.
Leverandøren har rett til å avhjelpe feil (kvalitet) eller
mangel (kvantitet) med omlevering/tilleggslevering om
dette kan skje omgående. Skadeerstatning kan ikke
kreves i slike tilfeller.

								
To top