Docstoc

W.A.S 8- Return of Earnings- Afrikaans 2008

Document Sample
W.A.S 8- Return of Earnings- Afrikaans 2008 Powered By Docstoc
					                                                                     OPGAWE VAN VERDIENSTE
                                                                                     W.As. 8

                                                                                      2008
                                                          Moet deur alle werkgewers voltooi en ingedien word:
                                                          Pos aan: Aanslae Afdeling
                                                          * 955, Pretoria, 0001
                                                          Compensation House
Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en- Siektes, 1993 (Wet 130 van 1993) Artikel 82(1)             H/v Hamiltonstraat & Soutpansbergweg, Arcadia
Sy Edele., Prof., Dr., Eerw., Mnre., Mnr., Me.                                   ( Inbel Sentrum 0860105350 Right Fax 012-357 1829
                                                          e-pos: roe@labour.gov.za
                                                          Webtuiste: http://www.labour.gov.za
                                                                           VERWYSINGSNOMMER


                                                        Aanslagjaar          1 Maart 2008 tot 28 Februarie 2009
                                                        Datum uitgereik
                                              Hierdie opgawe moet ingedien word voor of op             31 Maart 2009
                                              *Raadpleeg asseblief die ingeslote riglyne met voltooing van die vorm
DEEL1: WERKGEWERSBESONDERHEDE                                Vul die wit blokke in slegs waar besonderhede verander het.
                                              Gebruik blokletters of maak 'n X waar van toepassing
1.1 Handelsnaam.


1.2 Naam van eienaar, Mpy of BK.
1.3 Maatskappy of BK nommer.
1.4 Werkgewer se ID-nommer.
1.5 Werkloosheidversekerings nommer.
1.6 Posadres.


                                                                               Poskode
1.7 Liggingsadres.


                                                         Kode                      Nommer
1.8 Telefoonnommer.
                                                         Kode                      Nommer
1.9 Faksnommer.
1.10 Selfoonnommer.
1.11 E- pos adres.
1.12 Besonderhede van werksaamhede.
  a) Beskryf die aard van die besigheids-boerderywerksaamhede, goedery wat
   verkoop of vervaardig word/of dienste gelewer.
  b) Beskryf die materiaal wat gebruik word
    in die vervaardiging van goedere.
  c) Beskryf die aard en omvang van
    konstruksie/oprigting wat
    onderneem word.
  d) Indien 'n boerdery, dui die aard                                  Veeboerdery                 Saaiboerdery
   van die boerdery aan.                                        Gemengde boerdery:         % Vee          % Saai
  e) Gebruik u enige trekkers en/of krag
    aangedrewe sae.                                          Ja                  Nee
1.13 Status van die besigheid.
  a) Gestaak.                                                   J  J  J  J    M M     D D
  b) Verkoop met:                                                 J  J  J  J    M M     D D
    Bates.                                               Ja:             Nee:
    Bates & laste.                                           Ja:             Nee:
    Naam en adres van nuwe eienaar /
    Mpy of BK.


  c) Gelikwideer/gesekwestreer met Hofbevel                               Datum:       J  J  J  J    M M     D D
    Boedel No.
  d) Eienaar oorlede.                                          Datum:       J  J  J  J    M M     D D
ERDIENSTE
  W.As. 8

   2008
dien word:
OMMER
Maart 2009
die vorm
                             Verwysingsnommer                                        W.As. 8

DEEL 2: Verdienste van alle permanente, tydelike en geleentheid werknemers                                        2008
LEES ASSEBLIEF DIE RIGLYNE VOORDAT DEEL 2 EN DEEL 3 VAN DIE DOKUMENT W.As 8, OPGAWE VAN VERDIENSTE, VOLTOOI WORD

2.1 Gemiddelde aantal werknemers in diens vir die tydperk 1 Maart 2008 tot 28 Februarie 2009.

Werklike verdienste betaal aan al die werknemers (permanente, tydelike en geleentheid werknemers) vir die aanslagjaar 2008 - 2009

2.2 VERDIENSTE BETAAL VIR DIE TYDPERK 1 MAART 2008 TOT 29 FEBRUARIE 2009.

 2.2.1 Totale verdienste betaal aan alle werknemers betaal (uitgesonderd direkteure van 'n
   Maatskappy of lede van 'n Beslote Korporasie) tot 'n maksimum van               (SLEGS RANDE)
     R 214 305 per persoon vir bogenoemde tydperk.                                                   Ø  Ø
   (Sien 2.2.2 vir direkteure/lede se verdienste)

 2.2.2 Totale verdienste van direkteure van 'n Maatskappy of lede van 'n Beslote
     Korporasie betaal tot 'n maksimum van R 214 305 per persoon vir bogenoemde                                    Ø  Ø
     tydperk .
   Heg n lys aan met die name, ID nommers en adresse.
  2.2.3 Totale kontantwaarde van gratis voedsel en/of huisvesting, indien nie in 2.2.1 of 2.2.2                              Ø  Ø
      ingesluit is nie.
  2.2.4 Totale bedrag (2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3).                                                      Ø  Ø

  2.2.5 TOTALE BEDRAG IN WOORDE:___________________________________________________________________________________________________________________

2.3 NB: Indien die getal werknemers en/of die totale verdienste betaal met 30% meer of minder verskil van die vorige
  aanslag jaar, 2007, verstrek kortliks die rede:DEEL 3: Versuim om hierdie gedeelte in te vul sal veroorsaak dat die voorlopige verdienste deur hierdie kantoor beraam
     word. Die syfers sal gebaseer word op die werklike verdienste verklaar in 2.2.4 plus 'n persentasie wat van tyd tot
     tyd deur die Kommissaris vasgestel word.

3.1 Gemiddelde aantal werknemers wat na beraming gedurende die tydperk                                             2009
  1 Maart 2009 tot 28 Februarie 2010 in diens sal wees.


Beraamde verdienste van al die werknemers (permanente, tydelike en geleentheid werknemers) vir die aanslagjaar 2009 - 2010.

3.2 BERAAMDE VERDIENSTE BETAALBAAR VIR DIE TYDPERK 1 MAART 2009 TOT 28 FEBRUARIE 2010.

 3.2.1 Totale beraamde verdienste betaalbaar aan alle werknemers (uitgesonderd
   direkteure van 'n Maatskappy of lede van 'n Beslote Korporasie) vir die            (SLEGS RANDE)
     bogenoemde tydperk tot 'n maksimum van R 239 172 per persoon.                                          Ø  Ø
   (Sien 3.2.2 vir direkteure/lede se verdienste).

 3.2.2 Totale beraamde verdienste betaalbaar aan direkteure van 'n Maatskappy of lede
      van 'n Beslote Korporasie betaal tot n maksimum van R 239 172 per
     persoon vir bogenoemde tydperk.                                                         Ø  Ø
   Heg 'n lys met die name, ID nommers en adresse.
 3.2.3 Totale kontantwaarde van gratis voedsel en/of huisvesting, indien nie in 3.2.1. of 3.2.2.                             Ø  Ø
     ingesluit nie.
 3.2.4 TOTALE BEDRAG (3.2.1 + 3.2.2 + 3.2.3).                                                       Ø  Ø


 3.2.5 TOTALE BEDRAG IN WOORDE:__________________________________________________________________________________________________________________-_

3.3 NB: Indien die getal werknemers en/of die totale beraamde verdienste betaal met 30% meer of minder verskil van die
 vorige aanslag jaar, 2008, genoem in ( Deel 2 ) verstrek kortliks die rede:


NB! HIERDIE DOKUMENT MOET GETEKEN EN GEDATEER WORD.                           NB: Finansiële state kan versoek word deur 'n
                                                          ondersoekbeampte/ouditeur
Ek sertifiseer dat bogenoemde besonderhede korrek is.

_______________         _________________          _________________         _________________        ________________
Naam in drukskrif:        Hoedanigheid:            Handtekening:           Kontaknommer:           Datum:

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:119
posted:8/24/2011
language:Dutch
pages:3