Pengenalan Fonetik dan Fonologi HBML1203 SMP by nuefail

VIEWS: 11,554 PAGES: 12

More Info
									PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU HBML1203 SMP


1. Jelaskan maksud bunyi-bunyi vokal utama. Huraian anda     ŸVokal Hadapan
dikukuhkan dengan gambarajah vokal utama tersebut        Sewaktu kita menyebut bunyi akhir dalam kata geli, depan lidah
VOKAL                              dinaikkan tinggi dalam mulut. Antara depan lidah dan lelangit keras
Ÿ Vokal ialah bunyi oral, tetapi ada yang dinasalkan       itu terdapat saluran sempit untuk udara keluar. Huruf akhir pada
ŸVokal ialah bunyi bersuara                   perkataan geli, dilambangkan [i]. Lambang ini [ ] ialah lambang
Ÿ Untuk menghasilkan vokal, udara keluar melalui rongga oral   fonetik. Manakala bunyi [e] pada perkataan elok, saluran udaranya
dengan tanpa sekatan                       lebih luas kerana depan lidah dinaikkan tidak setinggi
Ÿ Sifat vokal ini ditentukan oleh kedudukan lidah dan keadaan  kedudukannya sewaktu membunyikan vokal [i].
bibir. Vokal dalam bahasa Melayu terbahagi kepada tiga, iaitu  ŸVokal Belakang
vokal hadapan, vokal tengah dan                 Sekarang, kita akan mengenali vokal belakang pula. Sebut bunyi
vokal belakang.                         akhir dalam kata batu. Vokal ini ialah vokal [u]. Untuk menghasilkan
Vokal Hadapan                          bunyi ini pula, bibir dibundarkan dan belakang lidah dinaikkan dekat
Sewaktu kita menyebut bunyi akhir dalam kata geli, depan lidah  dengan lelangit lembut. Cuba anda letakkan tangan di bawah
dinaikkan tinggi dalam mulut. Antara depan lidah dan lelangit  rahang dan sebut [u], kemudian sebut [o]. Ada perbezaan? Ya, ada
keras itu terdapat saluran sempit untuk udara          kerana vokal [o] juga vokal belakang, tetapi kedudukan belakang
keluar. Huruf akhir pada perkataan geli, dilambangkan [i].    lidah lebih rendah ketika kita menghasilkan bunyi [u].
Lambang ini [ ] ialah lambing fonetik. Manakala bunyi [e] pada  ŸVokal Tengah [ ]
perkataan elok, saluran udaranya lebih luas kerana depan lidah  Sebenarnya ada satu vokal tengah, iaitu [ ]. Vokal ini dihasilkan
dinaikkan tidak setinggi kedudukannya sewaktu membunyikan    dengan meletakkan tengah lidah dekat dengan lelangit. Bibir
vokal [i].                            dihamparkan. Sungguhpun begitu ada dua vokal kata pinjaman dan
                                 dalam bahasa baku sebagai kelainan bagi [e] iaitu [
                                 ŸVokal Dinasalkan
                                 Vokal yang kita pelajari ialah vokal hadapan, vokal tengah dan
                                 vokal belakang. Betul, kerana bunyi vokal ini keluar melalui
                                 rongga oral. Pada masa vokal-vokal itu dikeluarkan, lelangit lembut
                                 dinaikkan untuk menutup rongga nasal.
                                 vokal-vokal yang dinasalkan, iaitu vokal yang dikeluarkan melalui
                                 rongga oral dan nasal. Pada masa ini lelangit lembut diturunkan.
                                 Vokal ini dikenali sebagai vokal yang dinasalkan (yang telah melalui
                                 proses nasalisasi) yang ditandakan dengan [~] atas lambang vokal.
                                 Contohnya [nani], semasa kata ini dituturkan, udara tidak seratus
                                 peratus keluar melalui rongga mulut tetapi apabila [n] disebutkan
                                 ada aliran udara yang melalui rongga hidung lalu terjadilah
                                 sengauan. Tanda [~] diwujudkan pada vokal yang seterusnya, iaitu
                                 [na].

                                 Huraikan alat/organ artikulasi berserta dengan gambar rajah
                                 bagi mengukuhkan hujah anda.
                                 Organ Artikulasi
                                 Organ artikulasi ialah organ menghasilkan bunyi bahasa dan cara
                                 menghasilkan bunyi tersebut. Banyak alat yang terlibat dalam
                                 penghasilan bunyi bahasa. Alat yang terlibat ialah alat yang
                                 menerbitkan bunyi setelah udara dari paru-paru dipam ke dalam
                                 organ organ yang terlibat. Perbuatan ini asalnya adalah untuk
                                 keperluan pernafasan, iaitu untuk menyedut oksigen bagi
                                 membersihkan darah. Di samping itu, aliran udara juga digunakan
2. Huraikan empat kedudukan vokal bahasa Melayu.         untuk mengeluarkan bunyi bahasa. Di dalam pengujaran ini
                                 tercakup semua organ di dalam sistem pernafasan. Organ-organ ini
                                 penting di dalam sistem aliran udara yang menyebabkan
                                 penghasilan bunyi. Organ dalam sistem penghasilan bunyi dikenali
                                 alat artikulasi
                                 ŸBibir
                                 terletak di bahagian luar rongga mulut yang bolehberfungsi
                                 menyekat perjalanan udara. Bibir terdiri dairpada otot-otot yang
                                 kenyal yang boleh dihamparkan dan dibundarkan. Apabila kita
                                 membunyikan bunyi [i] misalnya, keadaannya menjadi hampar,
                                 sebaliknya apabila kita membunyikan [u] bibir menjadi bundar. Bibir
                                 juga berfungsi di dalam membuat sekatan kepada udara yang
                                 keluar daripada rongga mulut. Untuk membunyikan bunyi [m], [p]
                                 dan [b] misalnya, udara disekat di bibir.SOALAN RAMALAN TUTOR PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BM
1/ 12
nuefail@hotmail.com
PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU HBML1203 SMP


ŸLidah                               hingga ke hidung. Rongga tekak dan rongga hidung boleh dibuka
terpenting dan paling aktif di dalam pengeluaran bunyi-bunyi    atau ditutup, bergantung kepada keadaan sama ada anak tekak
bahasa. Lidah terbahagi kepada empat bahagian, iaitu hujung,    dan lelangit lembut dinaikkan atau pun diiturunkan.
tengah, hadapan, dan belakang. Bahagian-bahagian lidah ini     ŸPita Suara
boleh digerak-gerakkan sama ada diangkat, dinaikkan atau      Pita suara terletak di dalam ruang tenggorok dan ia amat penting
diturunkan untuk membuat penyekatan terhadap udara yang       untuk penghasilan bunyi. Seseorang yang mengalami kerosakan
keluar melalui rongga mulut. Bahagian hadapan, tengah, dan     pita suara akan mengalami gangguan suara dan orang yang tidak
belakang lidah penting di dalam pengeluaran bunyi vokal, iaitu   mempunyai pita suara akan menjadi bisu. Pita suara terdiri dariapda
vokal hadapan, vokal tengah dan vokal belakang. Hujung lidah    dua keping selaput yang boleh terbuka dan tertutup. Di manakah
pula merupakan bahagian yang paling aktif, boleh digerak-      halangan pertama yang berlaku pada udara yang keluar dari paru-
gerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk menyekat         paru?
peredaran udara. Jadi, lidah aktif sekali dalam proses       Ia mungkin berlaku pada pita suara. Pita suara ialah dua membran
pengeluaran bunyi-bunyi bahasa dan ia disebut sebagai        elastik yang terletak dalam peti suara. Membran menyerupai
artikulator.                            “pita” yang melekat pada dinding peti suara dan terentang dari
ŸGusi (Alveolar)                          depan ke belakang. Apabila pita suara kendur dan renggang, udara
terletak di antara gigi dan lelangit keras. Keadaannya cembung,   lalutanpa halangan. Ruang yang renggang itu dipanggil glotis.
melengkung dan ia berfungsi sebagai daerah artikulasi, iaitu    Apakah peranan pita suara ketika menghasilkan bunyi-bunyi
daerah penyebutan. Gusi berperanan dalam pengeluaran        bahasa? Apabila pita suara kendur dan renggang, glotis terbuka
bunyi-bunyi seperti [t] [d] [l], [r], [s], [z] dan sebagainya    Keadaan ini terjadi pada waktu bernafas dan menghasilkan
dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi membuat         sesetengah bunyi seperti /s/ dan /p/, iaitu bunyi tidak bersuara.
penyekatan.                             Apabila pita suara tegang dan rapat, glotis tertutup Udara tidak
ŸLelangit (palatal)                         dapat keluar, tetapi boleh menghasilkan bunyi letupan glotis /?/.
dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu lelangit keras dan      Selain itu, pita suara itu mungkin
lelangit lembut. Lelangit keras terletak di antara gusi dan     dirapatkan tetapi tidak berapa tegang sehingga udara boleh
lelangit lembut dan berfungsi sebagai daerah artikulasi di dalam  melaluinya dan pada waktu itu pita suara bergetar. Bunyi yang
pengeluaran bunyi. Sementara lelangit lembut pula terletak ke    terhasil ini dikenali sebagai bunyi bersuara. Jadi, pita suara
dalam sedikit, iaitu selepas lelangit keras dan sebelum anak    berfungsi dan menentukan bunyi bersuara atau bunyi tidak
tekak. Lelangit lembut boleh diturunkan dan dinaikkan. Apabila   bersuara.
diturunkan, rongga mulut akan tertutup dan udara akan        ŸRahang
keluar melalui rongga hidung dan apabila ia diturunkan, rongga   Rahang tidak memainkan peranan penting semasa pengeluaran
mulut akan tertutup dan udara terpaksa keluar melalui rongga    bunyi-bunyi bahasa. Walau bagaimanapun, kedudukannya adalah
hidung. Organ ini amat penting untuk menentukan sama ada      penting dalam pembunyian bunyi-bunyi vokal. Keadaan terbuka
bunyi yang dikeluarkan itu bunyi sengau ataupun tidak. Apabila   antara kedua rahang (atas dan bawah) adalah sempit sewaktu
lelangit lembut diturunkan, bunyi yang keluar ialah bunyi      membunyikan vokal-vokal [i] dan [u] dan terbuka luas sewaktu
sengau dan kalau dinaikkan bunyi yang keluar bukan bunyi      membunyikan vokal [a]
sengau.                               dan [c].
ŸAnak Tekak
terletak dibahagian belakang rongga mulut dan berhampiran      Jelaskan maksud pita suara dan fungsinya.
dengan lelangit lembut (malah anak tekak terletak          ŸPita Suara
bersambungan dengan lelangit lembut). Anak tekak          Pita suara terletak di dalam ruang tenggorok dan ia amat penting
biasanya berfungsi sebagai alat pertuturan bersama-sama       untuk penghasilan bunyi. Seseorang yang mengalami kerosakan
dengan lelangit lembut khususnya dalam menentukan sama       pita suara akan mengalami gangguan suara dan orang yang tidak
ada sesuatu bunyi yang hendak dikeluarkan itu bunyi sengau     mempunyai pita suara akan menjadi bisu. Pita suara terdiri dariapda
atau tidak. Di samping itu, anak tekak ini juga boleh digerak-   dua keping selaput yang boleh terbuka dan tertutup. Di manakah
gerakkan, sama ada dinaikkan atau diturunkan.            halangan pertama yang berlaku pada udara yang keluar dari paru-
Gigi                                paru?
Gigi juga mempunyai peranan di dalam penghasilan bunyi       Ia mungkin berlaku pada pita suara. Pita suara ialah dua membran
tetapi peranannya tidak aktif. Bahagian ini tidak boleh digerak-  elastik yang terletak dalam peti suara. Membran menyerupai
gerakkan seperti lidah atau bibir dan berfungsi sebagai       “pita” yang melekat pada dinding peti suara dan terentang dari
penahan udara daripada terus keluar dengan bebas dari rongga    depan ke belakang. Apabila pita suara kendur dan renggang, udara
mulut. Dalam penyebutan bunyi-bunyi [e], [y], [c], [q] gigi turut  lalutanpa halangan. Ruang yang renggang itu dipanggil glotis.
sama berperanan, iaitu sebagai daerah penyebutan.          Apakah peranan pita suara ketika menghasilkan bunyi-bunyi
ŸRongga                               bahasa? Apabila pita suara
Sebagaimana yang dapat digambarkan oleh gambarajah 1.3,       kendur dan renggang, glotis terbuka Keadaan ini terjadi pada waktu
rongga terbahagin kepada tiga, iaitu rongga mulut, rogga      bernafas dan menghasilkan sesetengah bunyi seperti /s/ dan /p/,
hidung dan rongga tekak. Rongga merupakan bahagian lapang      iaitu bunyi tidak bersuara. Apabila pita suara tegang dan rapat,
yang menjadi tempat laluan udara keluar-masuk dari paru-paru.    glotis tertutup Udara tidak dapat keluar, tetapi boleh menghasilkan
Rongga tekak bermula daripada bahagian di sebelah atas       bunyi letupan glotis /?/. Selain itu, pita suara itu mungkin
selepas pita suara hinggalah ke bahagian anak tekak. Rongga     dirapatkan tetapi tidak berapa tegang sehingga udara boleh
mulut pula bermula dari ruang di hadapan belakang lidah       melaluinya dan pada waktu itu pita suara bergetar. Bunyi yang
membawa kepada bahagian bibir (sebelah dalam) sementara       terhasil ini dikenali sebagai bunyi bersuara. Jadi, pita suara
rongga hidung bermula dari bahagian di belakang anak tekak
SOALAN RAMALAN TUTOR PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BM
2/ 12
nuefail@hotmail.com
PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU HBML1203 SMP


berfungsi dan menentukan bunyi bersuara atau bunyi tidak      gusi, lidah bergetar. Lelangit lembut pada waktu itu dinaikkan. Bunyi
bersuara.                             yang terhasil dinamakan bunyi getaran gusi bersuara [r].
Jelaskan empat fungsi bunyi konsonan.               2.2.4 Konsonan Sisian [l] - hujung lidah dinaikkan ke gusi dan
ŸKONSONAN                             menyekat udara. Lelangit lembut dinaikkan dan
Konsonan ialah bunyi-bunyi bahasa yang apabila dikeluarkan     pita suara bergetar. Udara keluar melalui bahagian tepi lidah. Bunyi
bunyi-bunyi ini menerima sekatan, sempitan, dan geseran sama    yang dihasilkan dinamakan bunyi sisian gusi bersuara [l].
ada di bahagian rongga mulut, tekak atau hidung. Bunyi-bunyi    2.2.5 Konsonan Sengauan (nasal) Ada empat bunyi nasal di
konsonan ada yang bersuara dan ada yang tidak bersuara.      dalam bahasa Melayu. Apakah yang membezakan bunyi-bunyi
2.2.1 Konsonan Letupan                       nasal tersebut? Perbezaannya berlaku pada daerah udara disekat
Ada sembilan konsonan yang dikeluarkan dengan udara        yang berlaku pada rongga mulut. Pita suara digetarkan dan lelangit
ditahan dan dilepaskan dengan cepat. Konsonan yang         lembut dinaikkan. [m] - dua bibir dirapatkan. Bunyi yang dihasilkan
dihasilkan dengan cara ini dipanggil letupan. Konsonan [p] dan   dinamakan sengauan dua bibir bersuara [m].
[b]: Jika lelangit lembut dinaikkan dan bibir dirapatkan,     [n] - hujung lidah dinaikkan ke gusi. Bunyi yang dihasilkan
kemudian udara tersekat pada dua bibir dan udara dipaksa      dinamakan sengauan gusi bersuara [n].
keluar. Jika dengan cepat dibuka mulut, Nkeluarlah bunyi [p].   [n] - tengah lidah dinaikkan ke lelangit keras. Bunyi yang dihasilkan
Penghasilan konsonan ini dinamakan letupan dua bibir tak      dinamakan bunyi sengauan lelangit keras bersuara [n].
bersuara kerana pita suara tidak bergetar. Jika pita suara     [n] - belakang lidah dinaikkan ke lelangit lembut. Bunyi yang
bergetar, bunyi itu ialah letupan dua bibir bersuara [b].     dihasilkan dinamakan bunyi sengauan lelangit lembut bersuara
Konsonan [t] dan [d]: Udara bukan sahaja boleh tersekat      [n].
dengan merapatkan dua bibir, tetapi juga dengan mengenakan     2.2.6 Separuh Vokal
hujung lidah pada gusi, lelangit lembut dinaikkan dan udara    Untuk menghasilkan bunyi separuh vokal, kedudukan lidah tidak
tertahan. Jika proses sekatan ini dilepaskan, terdapat bunyi [t]  tetap, tetapi bergerak dan membuat luncuran. Ada dua jenis bunyi
letupan gusi tak bersuara. Jika pita suara digetarkan, terbitlah  separuh vokal. Separuh vokal yang dimaksudkan itu adalah seperti
bunyi letupan gusi bersuara [d]. Konsonan [k] dan [g]: Bunyi    yang berikut. Bagi fonem konsonan [w] - lidah mula-mula seperti
letupan lelangit lembut tak bersuara [k] dan letupan lelangit   untuk membunyikan [u], kemudian bergerak pada vokal yang lain.
lembut bersuara [g]. Untuk menghasilkan bunyi [k], belakang    Bunyi ini dinamakan separuh vokal dua bibir bersuara. [j] -
lidah dirapatkan ke lelangit lembut untuk menyekat arus udara.   Kedudukan lidah pada mulanya seperti untuk membunyikan [i],
Di samping itu, lelangit lembut dan anak tekak           kemudian bergerak kepada kedudukan vokal yang lain. Bunyi ini
dirapatkan ke rongga tekak bagi menyekat arus udara ke       dinamakan separuh vokal lelangit kerasBbersuara.
rongga hidung. Untuk menghasilkan bunyi [g] caranya sama      2.2.7 Konsonan Pinjaman
seperti bunyi konsonan [k] tetapi pita suara            Selain konsonan-konsonan yang kita nyatakan di atas, ada
dirapatkan, arus udara yang keluar melalui rongga mulut      konsonan yang dimasukkan ke dalam bahasa Melayu melalui kata-
menggetarkan pita suara. Konsonan [c] dan [j]: Bunyi [c]      kata asing yang dipinjam. Banyak konsonan dalam
dihasilkan apabila hadapan lidah dinaikkan rapat ke lelangit    kata pinjaman telah digantikan dengan konsonan Melayu seperti
keras untuk membuat sekatan pada arus udara. Lelangit lembut    bunyi-bunyi dari bahasa Arab dalam bunyi [th] menjadi [s]; [gh]
dan anak tekak dinaikkan ke belakang atau ke dinding rongga    menjadi [g]; [dh] menjadi [d] dan [dz] menjadi [z].
tekak untuk membuat sekatan terhadap arus udara ke         Walau bagaimanapun, ada yang bunyi asalnya terus digunakan
rongga hidung. Pada masa ini pita suara direnggangkan, arus    dalam banyak kata dan digunakan sehingga kini. Bunyi-bunyi itu
udara yang melalui rongga mulut tidak menggetarkan pita suara   ialah bunyi-bunyi geseran.
tetapi udara yang tersekat di hadapan lidah dan lelangit keras   Contohnya ialah [f] dan [v] - bunyi-bunyi ini dihasilkan dengan
dilepaskan perlahan-lahan. Untuk menghasilkan konsonan [j]     merapatkan bibir bawah atas sehingga apabila udara melalui
proses yang sama dilakukan tetapi pita suara bergetar.       terdapat geseran. Lelangit lembut dinaikkan. Pita suara tidak
Hentian [?]: Hentian glotis terhasil dengan cara lelangit lembut  bergetar untuk membunyikan [f] iaitu bunyi geseran bibir gusi
dan anak tekak dinaikkan ke dinding rongga tekak untuk       tidak bersuara. Manakala untuk membunyikan [v] pita suara
membuat sekatan udara ke rongga hidung. Pita suara         bergetar yang menghasilkan bunyi geseran bibir gusi bersuara.
dirapatkan dan arus udara yang keluar dari paru-paru tersekat   Fonem [z] – bunyi ini dihasilkan seperti menghasilkan [s]. Proses
di bahagian rapatan pita suara udara menyebabkan pita suara    membunyikan [z] berbeza apabila pita suara bergetar. Oleh itu,
tidak bergetar dan hentian glotis akan dihasilkan.         konsonan yang dihasilkan ini dinamakan
2.2.2 Konsonan Geseran [s] - Mula-mula hadapan lidah        geseran gusi bersuara. [s] – pada waktu pengeluarkan bunyi ini
dinaikkan ke gusi untuk membuat sempitan pada arus         lelangit lembut dinaikkan dan depan lidah dinaikkan ke lelangit
udara. Pada masa ini lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan   keras. Pita suara tak bergetar. Geseran yang dihasilkan dinamakan
ke belakang rongga tekak untuk menyekat arus udara ke       geseran gusi lelangit keras.
rongga hidung. Pita suara direnggangkan. Arus udara melalui
rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara, lalu terhasillah
bunyi [s], bunyi geseran gusi tak bersuara.            Huraikan maksud suprasegmental Bahasa Melayu.
[h] - Apabila udara keluar melalui pita suara yang renggang dan  SUPRASEGMENTAL BAHASA MELAYU
rongga mulut berkeadaan seperti sewaktu mengeluarkan bunyi     .
vokal, bunyi [h] yang dinamakan bunyi geseran glotis tak      Ada empat lagi unsur bahasa yang perlu kita perhatikan, iaitu
bersuara akan dihasilkan.                     tekanan, nada, jeda dan panjang-pendek. Unsur-unsur ini
2.2.3 Konsonan Getaran [r] - apabila hujung lidah diletakkan    dinamakan suprasegmental.
dekat gusi sehingga udara melalui antara lidah dan         ŸTekanan


SOALAN RAMALAN TUTOR PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BM
3/ 12
nuefail@hotmail.com
PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU HBML1203 SMP


Tekanan menunjukkan kelantangan sesuatu suku kata yang      R Linguistik sejarah
menandakan keras atau lembutnya penyebutan sesuatu        R Linguistik terapan.
suku kata tersebut. Lambang yang digunakan untuk tekanan
ialah /’/. Lambang ini diletakkan di atas suku kata yang
menerima tekanan itu misalnya /buda?/. Dalam bahasa        (a) Linguistik Umum
Melayu, tekanan tidak membezakan makna.              Linguistik umum ialah ilmu yang membicarakan bidang linguistik
ŸNada                               secara am termasuklah ilmu bahasa yang dikatakan sebagai
Nada ialah kadar meninggi atau menurun pengucapan         lambang yang terdiri daripada deretan bunyi yang diucapkan oleh
sesuatu suku kata atau perkataan. Nada ditandai oleh       alat-alat pertuturan atau alat artikulasi manusia yang terdiri daripada
nombor-nombor 1 (rendah), 2 (biasa), 3 (tinggi), 4 (tinggi    lidah, anak tekak, lelangit, bibir, gusi dan lain-lain. Jadi, linguistik
sekali). Ayat penyata biasanya dimulakan dengan nada 2;      umum ialah disiplin yang memperkatakan kajian bahasa secara
kemudian nada itu menaik bila                   ilmiah dan saintifik.
ada tekanan dan turun hingga 1.                  (b) Linguistik Deskriptif
Contoh: 2 saya hendak 3 balik.                  Linguistik deskriptif pula ialah ilmu linguistik yang memerihalkan
Dalam bahasa Melayu juga dinyatakan nada tidak fonemik. Hal    sesuatu bahasa dari segala segi pada suatu jangka masa yang
ini bermaksud bahawa nada tidak mempunyai sifat-sifat       tertentu, berdasarkan bahan-bahan yang terdapat pada waktu itu.
bunyi seperti penghasilan sesuatu fonem.             Bahan utama dalam kajian itu ialah lisan atau pertuturan yang
ŸJeda                               diperoleh daripada penutur jati. Bahasa tulisan juga termasuk
Jeda juga disebut sebagai persendian, iaitu unsur hentian     sebagai bahan kajian. Oleh yang demikian, linguistik deskriptif
yang memisahkan antara unsur-unsur linguistik, sama ada      adalah pemeri struktur sesuatu bahasa sebagaimana
perkataan, ayat atau rangkai kata. Lambang yang digunakan     kewujudannya. Bidang yang termasuk dalam kajian linguistic
untuk jeda ialah #. Unsur ini boleh membezakan makna.       deskriptif ialah fonologi (kajian tentang bunyi), morfologi (kajian
Contoh: [#saya makan nasi ema?#] adalah berbeza          tentang kata dan pembentukannya) dan sintaksis
maknanya dengan ayat                       (kajian tentang ayat). Bidang-bidang inilah yang dikaji secara
[#saya makan nasi # ema?].                    saintifik. Selain itu, linguistic deskriptif juga dikenali sebagai kajian
ŸPanjang-pendek                          bahasa secara sinkronik, iaitu kajian mengenai bahasa yang
Panjang pendek ialah kadar panjang atau pendeknya sesuatu     tertentu, pada sesuatu tempat yang tertentu, dituturkan oleh suatu
bunyi itu diucapkan.Lambang bagi fonem ini ialah [:] yang     golongan yang tertentu dan pada masa atau zaman yang tertentu
dinamakan mora. Lambang [:] bererti panjang            juga.
sebutan bunyi itu ialah satu mora. Lambang [: :] menunjukkan   (c) Linguistik Perbandingan
dua mora dan lambang [.] adalah setengah mora. Bagi bahasa    Linguistik perbandingan atau linguisitik komparatif membuat
Melayu unsur ini tidak membezakan makna.             perbandingan antara beberapa bahasa yang difikirkan mempunyai
                                 hubungan dari sudut sejarah. Oleh sebab itu, linguisitik komparatif
Apakah kajian fonetik. Huraikan.                 juga boleh menumpukan kajian kepada aspek sebutan, perkataan
Fonetik ialah kajian yang ditinjau dari segi bahan fizik atau   dan ayat di antara beberapa bahasa yang dikaji itu. Contohnya,
jizim yang mewujudkanbentuk ucapan. Oleh itu, fonetik ialah    mengkaji bahasa bahasa di Nusantara atau di Kepulauan Melayu.
kajian yang berkaitan dengan organ pertuturan, sifat bunyi    (d) Linguistik Sejarah
bahasa (akuistik), dan pendengaran (auditori)           Linguistik sejarah atau historis ialah disiplin linguistik yang
ŸSuatu kajian mengenai bunyi yang bermakna yang manusia      bersangkutan dengan perkembangan sesuatu bahasa, iaitu dari
berupaya melahirkannya. Kajian ini melibatkan organ        zaman awal kemunculannya hinggalah ke suatu tahap yang
pertuturan,                            tertentu. Dengan kata lain, pakar linguis historis membuat kajian
arus udara dan cara dan daerah pertuturan bunyi bahasa      secara historis, misalnya peringkat untuk memperoleh data, maka
                                 kajian akan dilakukan secara sinkronik. Selepas seseorang pakar
Apakah maksud linguistik. Jelaskan empat cabang-cabang      berpuas hati dengan dapatan kajian secara sinkronik maka kajian
linguistik.                            secara diakronik akan dijalankan, iaitu membuat perbandingan
Kajian ini dikatakan saintifik kerana cara-cara yang digunakan  antara beberapa zaman untuk melihat perbezaan, menentukan
bersifat empirikal, berdasarkan apa yang dilihat, dirasa dan   perubahan dan perkembangan yang berlaku dalam bahasa
didengar, yang mengetepikan unsur-unsur sentimen dan       tersebut. Perbandingan boleh dibuat dari pelbagai segi, seperti
prasangka. Hal ini bermakna pengkaji mesti akur pada:       fonologi, morfologi, sintaksis, makna, ejaan, sistem tulisan, dan
Ÿ Penggunaan eksperimen yang terkawal.              sebagainya.
Ÿ Pegangan unsur-unsur keobjektifan.               (e) Linguistik Terapan
ŸPenyebaran hasil kepada umum supaya dapat disahkan        Linguistik terapan atau linguistik aplikasi pula ialah bidang
kebenarannya oleh orang lain.                   linguistik yang menerangan bagimana ilmu ini dapat digunakan
Cabang-cabang Lingusitik                     dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa pertama dan bahasa
Tahukah anda bahawa ilmu linguistik mempunyai berbagai-      kedua. Oleh demikian, disiplin fonologi, fonemik, morfologi, dan
bagai cabang yang berkaitan                    sintaksis (linguistik deskriptif) sangat penting dalam penerapan ilmu
erat antara satu sama lain. Antara cabang linguistik itu adalah  bahasa.
seperti yang disenaraikan di
bawah:                              Jelaskan maksud transkripsi fonetik dan transkripsi fonemik.
R Linguistik umum                         Huraikan perbezaannya.
R Linguistik deskriptif                      TRANSKRIPSI FONETIK DAN FONEMIK
R Linguistik perbandingan                     ŸTranskripsi Fonetik
SOALAN RAMALAN TUTOR PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BM
4/ 12
nuefail@hotmail.com
PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU HBML1203 SMP


Transkripsi fonetik merupakan satu cara merakamkan bunyi-      dalam bahasa masing masing dan menggunakan sedikit sebanyak
bunyi bahasa dengan menggunakan lambang-lambang fonetik       variasi yang bersifat bahasa Melayu umum. Oleh kerana penutur
yang telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.           dialek bahasa Melayu Johor Riau berada ditahap majoriti, timbul
Transkripsi fonetik juga sering digunakan oleh pengkaji dialek,   persetujuan bahawa dialek inilah yang paling sesuai dinaikkan tarat
pengkaji bahasa secara komparatif dan historis khususnya      sebagai bahasa baku.
sewaktu mereka meneliti perkembangan, perubahan dan
perbezaan antara bunyi-bunyi bahasa.                Ÿtujuan pembakuan bahasa Melayu :-
Ÿ Transkripsi Fonemik                        RUntuk mewujudkan satu variasi sebutan baku di dalam bahasa
Transkripsi fonemik mderupakan satu cara transkripsi lebih     Melayu yang dapat digunakan di dalam situasi formal atau situasi
menumpukan transkripsi dalam bentuk tulisan. Lambang fonetik    rasmi.
ditulis dalam kurungan / / atau [ ]. Matlamat akhir fonemik ialah  RUntuk meningkatkan kecekapan berbahasa Melayu di kalangan
untuk membentuk sistem ejaan berdasarkan fonem-fonem yang      pengguna bahasa.
ada dalam sesuatu bahasa itu misalnya, dalam bahasa Melayu;     RUntuk memantapkan sistem dan struktur dalaman bahasa
                                  Melayu, supaya sistemsebutannya menjadi mantap dan baku
Fonem [ ] dieja sebagai “ng”                    sejajar dengan pemantapan dan pembakuan tatabahasa, kosa kata
Fonem [x] dieja sebagai “kh”                    (perbendaharan kata umum dan istilah), sistem ejaan, dan
Fonem [ ] dieja sebagai “ny”                    laras bahasa.
                                  RSecara khusus, untuk menyeragamkan cara berbahasa dan
Sebagai rumusannya, transkripsi fonetik ialah transkripsi yang   bertutur dan mengurangkan penggunaan pelbagai variasi dan gaya
berasaskan lisan atau pertuturan. Bunyi-bunyi yang berlainan    sebutan serta menghindarkan penggunaan dialek setempat di
mestilah ditunjukkan oleh lambang-lambang yang berlainan.      dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
Apabila sesuatu lambang terdapat dalam beberapa bahasa,       di peringkat sekolah.
maka satu lambang yang sama digunakan untuk
melambangkan bunyi itu. Misalnya bunyi [ ] terdapat dalam      Beri definisi kesilapan bahasa dan jelaskan dua faktor yang
bahasa Melayu, Jawa dan Inggeris, maka lambang itu akan       mempengaruhi kesilapan sebutan.
digunakan oleh ketiga-tiga bahasa tadi apabila           ŸKesilapan sebutan di dalam bahasa Melayu bermaksud
mentranskripsikan bunyi tersebut di dalam perkataan.        kesilapan yang dilakukan oleh penuturnya semasa melahirkan
                                  bunyi bahasa daripada yang sekecil unit bahasa sehinggalah
Berikan maksud bahasa baku dan jelaskan matlamat          sebesar-besar unit bahasa yang dinamakan wacana. Wacana ini
pembakuan bahasa.                          samada retorik, lisan mahupun tulisan.
SEBUTAN BAKU BAHASA MELAYU                     ŸKesilapan sebutan telah disepakati oleh ahli bahasa, iaitu
ŸPengenalan Sebutan Baku Bahasa Melayu               penyimpangan yang berlaku daripada hukum, rumus, norma dan
Bahasa Melayu Baku ialah bahasa Melayu yang sempurna,        cara sebutan bahasa Melayu baku, yakni sebutan yang betul,
lengkap daripada semua aspek; daripada segi kodanya,        semasa mereka menyebut fonem, suku kata, kata, frasa, klausa,
statusnya, penggunaan bahasanya, betul ejaannya, betul       ayat dan semasa berwacana. Penyimpangan ini tidak sepatutnya
tatabahasanya, betul istilahnya, betul penggunaan katanya,     berlaku dan apabila berlaku amat ketara dan penutur asli dapat
betul laras bahasanya dan betul sebutannya.             menentu sebab kesilapan, di mana kesilapan dan bagaimana ia
                                  boleh berlaku. Dengan lebih tepat lagi penutur asli boleh berkata
Definisi Bahasa Baku                        dengan yakin, iaitu kelainan daripada nilai sebutan fonemik yang
Menurut Garvin dan Mathiot (1998), bahasa baku membawa       sepatutnya (di dalam sebutan bahasa Melayu baku). Selain itu,
maksud pembakuan di dalam semua aspek bahasa; berusaha       kesilapan intonasi, jeda dan tekanan juga boleh menyumbangkan
dan melakukan proses pengekodan, kutipan informasi pelbagai     kesilapan sebutan bahasa Melayu. Hal ini demikian kerana
aspek tentang bahasa yang diterima daripada masyarakat dan     kesilapan didalam intonasi akan menyebabkan perubahan makna;
yang telah menjadi norma kebahasaan bagi seluruh          sama fonem, suku kata, kata, frasa, klausa, dan wacana.
masyarakat itu. Dengan perkataan lain, pengkodan adalah satu    FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESILAPAN
persetujuan tidak rasmi yang diambil tentang satu variasi      SEBUTAN
daripada                              Antara faktorpenyebab yang mendasari masalah ini ialah ilmu
beberapa variasi yang wujud dan variasi itu menjadi kelainan    fonologi dan fonetik itu sendiri. Olehsebab itu, guru bahasa Melayu
yang mewakili bahasa. Misalnya, variasi yang dipilih sebagai    hendaklah menitikberatkan pengajaran dan pembelajaran
variasi bahasa baku ini ada kaitannya dengan faktorfaktor      sebutan bahasa Melayu agar kesilapan dapat dikurangi.
sosiosejarah, umpamanya, kerana variasi ini dituturkan oleh     ŸFaktor Fizikal Penutur
orang atasan,kumpulan elit atau variasi yang digunakan di      Faktor fizikal atau fisiologi seseorang penutur adalah berkaitan
daerah bandar besar atau ibu kola Negara itu, yakni variasi     rapat dengan organ pertuturan dan keadaan alam sekeliling. Hal ini
yang dituturkan oleh go long an yang terpelajar maka variasi    bermaksud organ pendengaran penutur itu terlebih dahulu mestilah
(bahasa itu) diterima pakai oleh penutur-penutur yang lain.     berfungsi dengan baik agar si penutur dapat menyerapkannya.
Bahasa Melayu Baku ialah variasi yang banyak digunakan oleh     Bagi seseorang yang mempunyai organ pendengaran yang rosak
majoriti penduduk –yakni komuniti penutur bahasa dan variasi    atau di sebut pekak, tentu sekali ia tidak dapat menangkap bunyi
yang digunakan apabila orang ramai daripada berbagai-bagai     yang didengarinya dan tidak mungkin pula
dialek di negara ini berkumpul dan berbincang dan          dapat merespon dengan betul. Sebagai contoh, jika ibu dan bapa
menggunakan satu dialek. Tujuan utama adalah supaya         seseorang bayi bisu, ada kemungkinan anak mereka juga akan
bahasa yang digunakan itu difahami oleh orang ramai dan       bisu. Hal ini terjadi kerana anak mereka tidak memperoleh
setiap pihak berusaha menggugurkan ciri-ciri kedaerahan di     rangsangan persekitaran. Oleh itu, anak yang malang tadi tidak
SOALAN RAMALAN TUTOR PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BM
5/ 12
nuefail@hotmail.com
PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU HBML1203 SMP


dapat meniru sebutan orang lain. Apabila anak-anak         daripada suku kata tersebut
berpeluang meniru, maka faktor yang berikutnya pula ialah      Ba, bi, bu, bo, be
organ pertuturan anak tersebut mestilah sempurna dan baik.     Da, de, di, do, du
Organ pertuturan atau pengucapan yang dimaksudkan ialah       Ra, re, ri, ro, ru
bibir atas dan bawah, gigi, gusi, hujung lidah, tengah lidah, dan  Ka, ke, ki, ku, ko
pangkal lidah, lelangit keras dan lembut, tekak, rongga hidung,   Buku, biru, dari, duri, bubu,
laring, pita suara dan                       ribu, daki, kaki,
glotis. Andainya bibir atas si penutur itu cacat (sumbing) (di   ŸKaedah abjad ada kekuatan dan kekurangannya. Kekuatannya
dalam bahasa Inggeris disebut sebagai ‘hairlip’) maka suara     ialah murid-murid dapat membaca apa sahaja bahan terutamanya
akan masuk ke rongga mulut dan rongga hidung dan ini akan      perkataan yang baru dijumpainya kerana dia sudah mengenal
menyebabkan berlaku nasalisasi atau sengauan. Jika organ      semua huruf dan dapat mengeja semua perkataan. Di samping itu
pertuturan yang lain semuanya sempurna maka penutur akan      kaedah ini sesuai dengan sistem ejaan bahasa Melayu yang
dapat berucap dengan baik dan sempurna. Jadi lidah, bibir dan    mengeja perkataan mengikut bunyi. Cara mengeja suku katanya
gigi terutamanya mestilah berada di dalam keadaan elok dan     tetap. Kaedah ini juga memberi asas yang kukuh
sempurna, tidak apa apa kecacatan pada organ tersebut.       dalam membaca. Walau bagaimanapun kaedah ini ada
ŸFaktor Sosial Penutur                       kekurangannya, iaitu murid-murid terpaksa menghafaz nama huruf-
Faktor sosial penutur juga berperanan sama hebatnya dengan     huruf yang agak abstrak kepada kebanyakan kanakkanak
faktor fizikal. Hal ini ada kaitannya dengan corak hidup, cara   yang belum pernah didedahkan kepada huruf. Penghafazan nama
hidup, sosioekonomi dan faktor persekitaran. Sebagai contoh     huruf-huruf yang abstrak ini agak bercanggah dengan prinsip
dan perbandingan, di dalam sebuah cerita di India, seorang     pendidikan, iaitu sepatutnya murid-murid mempelajari sesuatu yang
anak                                konkrit terlebih dahulu.
dipelihara oleh serigala. Pelakuan dan tabiat anak itu juga     ŸKaedah Fonik/ Bunyi
seperti serigala. Jadi, persekitaran dan proses sosiolisasi amat  Kaedah fonik/bunyi hampir sama dengan kaedah abjad. Perkara
perlu sekali untuk melicinkan proses pertuturan yang baik. Lagi   yang membezakan kedua-dua kaedah ini ialah mengikut kaedah
banyak kita bersosiolisasi, lagi mendalam ilmu yang didapati    fonik/bunyi, huruf-huruf diperkenal melalui bunyi huruf, bukannya
dan lagi luas                            nama huruf seperti kaedah huruf/abjad.
pendengaran kita mengenai bunyi, kata dan ayat. Disamping      Contohnya:
sosiologi ilmu psikologi juga berkait rapat dengan pertuturan.   huruf /b/ dibunyikan [b h],
Orang sering berkata, seseorang itu menjadi ‘pendiam’ kerana    huruf /c/ dibunyikan [c h],
ia tidak banyak didedahkan dengan alam ‘komunikasi dan       huruf /d/ dibunyikan [d h] dan seterusnya.
perhubungan orang lain. Ia juga dapat dikaitkan dengan sifat,    Bagi mengeja [batu] ialah
sikap, kepercayaan dan nilai hidup seseorang.            [b h] [ah] = [ ba ]
                                  [t h] [uh] = [ tu ]
                                  kemudian membatangnya (bunyinya perkataan) = “batu”
Huraikan empat pendekatan pengajaran ejaan yang           Kekuatan kaedah ini ialah murid-murid mudah membunyikan suku
berkesan.                              kata atau perkataan yang dieja sebab bunyi huruf diberi penekanan.
PENDEKATAN PENGAJARAN EJAAN YANG                  Kekurangannya ialah apabila murid-murid
BERKESAN                              berhadapan dengan bunyi yang diwakili oleh dua lambang seperti
Antara kaedah pengajaran mengeja ialah;               “ng”, “ny”, “kh”, “gh” dan “sy”. Selain itu bunyi-bunyi huruf terlalu
5.3.1 Kaedah Abjad/Huruf                      abstrak bagi kanak-kanak.
5.3.2 Kaedah Fonik/ Bunyi
5.3.3 Kaedah Suku Kata                       5.3.3 Kaedah Suku Kata
5.3.4 Kaedah Pandang Sebut                     Kaedah ini menekankan bunyi suku kata. Murid-murid didedahkan
                                  dengan beberapa huruf konsonan dan vokal. Huruf konsonan dan
                                  vokal digabungkan untuk menghasilkan
ŸKaedah Abjad/Huruf                         bunyi suku kata. Suku kata yang perlu diperkenalkan terlebih
Kaedah ini telah lama diamalkan oleh guru-guru bahasa.       dahulu ialah suku kata terbuka dan diikuti dengan suku kata
Kaedah ini juga dikenali dengan                   tertutup. Murid-murid bermain dengan suku kata iaitu mencipta
nama kaedah huruf atau abjad. Mengikut kaedah ini murid-      seberapa banyak perkataan dengan menggunakan suku kata yang
murid diperkenalkan dengan                     dibentuk. Boleh juga dijalankan aktiviti kuiz mencipta perkataan
semua huruf-huruf dalam sistem ejaan iaitu dari huruf /a/      daripada suku kata awal yang sama.
hingga /z/ (huruf kecil dan huruf                  Contohnya: suku kata awal [ma]
besar). Murid-murid dikehendaki mengenal bentuk-bentuk       [ma] - makan
huruf dan namanya.                         - masak
Kemudiannya mereka akan diperkenalkan dengan huruf vokal      - masam
(a,e,i,o,u) dan huruf konsonan. Huruf-huruf konsonan        - manis
digabungkan dengan huruf vokal untuk membentuk suku         5.3.4 Kaedah Pandang Sebut
kata. Daripada suku kata itu, dibentuk pula perkataan.       Kaedah pandang sebut juga dikenali dengan kaedah seluruh
                                  perkataan. Mengikut kaedah ini, pengajaran ejaan tidaklah
Suku kata (gabungan huruf konsonan                 dimulakan dengan mengenal dan menghafaz huruf atau
dengan huruf vokal)                         abjad satu persatu tetapi murid-murid terus diperkenalkan dengan
Perkataan-perkataan yang boleh dicipta               seluruh perkataan dan disertai dengan gambar.
SOALAN RAMALAN TUTOR PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BM
6/ 12
nuefail@hotmail.com
PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU HBML1203 SMP


Contohnya:                           Fungsi ini digunakan untuk membentuk nada dan gaya suara yang
(a) Murid ditunjukkan gambar ayam. Murid-murid diminta     turun naik bagi wacana yang lebih luas seperti pembacaan leks
menyebut perkataan “ayam”.                   berita yang membezakan satu berita dengan berita yang lain.
(b) Kemudian mereka ditunjukkan kad perkataan ayam dan     ŸFungsi Psikologis
digandingkan dengan                       Fungsi ini digunakan untuk membantu kita menggubah bahasa
gambar ayam. Mereka diminta menyebut “ayam”. Kedua-dua     menjadi unit-unit ujaran yang mudah dilihat dan diingat, seperti
objek (gambar ayam dengan kad perkataan ayam) membawa      belajar urutan nombor yang panjang atau ungkapan di dalam
bunyi yang sama, iaitu “ayam”.                 ucapan.
(c) Lepas itu mereka ditunjukkan kad perkataan ayam sahaja
tanpa gambar ayam, dan minta mereka menyebut “ayam”.
(d) Setelah murid dapat menyebut perkataan ayam, barulah    ŸFungsi lndexical
diperkenalkan huruf-huruf atau abjad yang membentuk       Fungsi ini digunakan untuk menandai identiti seseorang, iaitu
perkataan ayam.                         membantu mengenali
(e) Cara ini diteruskan dengan perkataan lain.         seseorang sam a ada tergolong di dalam kumpulan sosial atau
Mengikut kaedah ini, pada permulaannya murid-murid cuba     pekerjaan yang
mengenali lambang-lambang (abjad) secara keseluruhan, iaitu   berbeza, seperti khatib, penjual ubat, atau general tentera
lambang-lambang yang membentuk sesuatu perkataan.
Untuk boleh membaca suatu ayat yang pendek mereka perlu     Huraikan tiga (3) penggunaan tanda titik, tanda koma dan
mengenali banyak lambang. Kekuatan kaedah ini ialah murid-   singkatan.
murid tidak dikehendaki menghafaz nama-nama huruf yang     ŸTanda Titik (.)
abstrak. Mereka didedahkan dengan bahan yang konkrit atau    RTanda titik digunakan pada akhir ayat yang bukan pertanyaan
bermakna. Mereka memahami apa-apa yang dibaca oleh       atau seruan. Misalnya:
mereka. Walau bagaimanapun kaedah ini ada kekurangannya,    Ayahku tinggal di Melaka.
iaitu kemahiran mengenal huruf yang membentuk perkataan     Biarlah mereka duduk di sana.
tidak muncul dengan cepat. Murid-murid agak lambat       Adnin sudah tidur.
mengenali huruf-huruf. Murid-murid membaca bukan        Tanda titik digunakan pada akhir singkatan nama orang.
berdasarkan lambang-lambang yang membentuk huruf tetapi     Misalnya:
berdasarkan gambar.                       Md. Lazim bin Abd. Latif
                                Muhd. Yamin
Jelaskan tiga fungsi intonasi di dalam bahasa Melayu.      RTanda titik digunakan pada akhir singkatan gelar, jawatan,
INTONASI DI DALAM BAHASA MELAYU                 pangkat dan sapaan. Misalnya:
Intonasi ialah nada suara yang turun naik atau tinggi rendah  Dr. (Doktor)
sewaktu Bercakap berdasarkan jenis dan bentuk ayat atau     En. (Encik)
kalimat di dalam bahasa Melayu, sama ada ayat penyata biasa,  Pn. (Puan)
ayat tanya, ayat perintah, ayat terbalik atau songsang, atau  Y.A.B. (Yang Amat Berhormat)
ayat pasif dan seumpamanya. Intonasi bahasa Melayu dapat    Y.M. (Yang Mulia)
dikenali dan digayakan dengan empat tingkat nada yang biasa   Y.Bhg.
ditandai dengan angka 1, 2, 3, dan 4. Angka 1 menandai nada   Yth. (Yang Terhormat)
yang paling rendah, dan angka 4 menandai nada yang paling    Kol. (Kolonel)
tinggi. Nada 2 memulakan ujaran, dan nada 3 merupakan nada   Y. Arif
tekanan                             Y. B.
Intonasi bahasa Melayu mempunyai hubungan yang rapat      Gen. (B)
dengan sintaksis, iaitu dapat membezakan jenis dan bentuk    RTanda titik digunakan pada singkatan kata atau ungkapan
ayat. Intonasi wujud di dalam bahasa Melayu bagi menandai    yang sudah terlalu umum. Satu tanda titik sahaja digunakan
dan memisahkan frasa yang pelbagai jenis bentuknya.       pada singkatan yang terdiri daripada tiga huruf atau lebih.
Terdapat beberapa fungsi intonasi. Antaranya:          Misalnya:
ŸFungsi Emosional                        b.p. (bagi pihak)
Fungsi ini digunakan untuk menyatakan pelbagai makna, sikap   d.a. (dengan alamat/di alamat)
–seperti kegembiraan, kebosanan, kemarahan, kekejutan,     dsb. (dan sebagainya)
kekecualian, ketakutan, dan ratusan sikap yang lain.      dst. (dan seterusnya)
ŸFungsi Gramatis                        dll. (dan lain-lain)
Fungsi ini digunakan untuk menandakan kontras dari segi     hlm. (halaman)
tatabahasa terhadap sesuatu ujaran, sarna ada sesuatu klausa  s.k. (salinan kepada)
atau ayat itu berupa pertanyaan atau pernyataan, positif atau  u.p. (untuk perhatian)
negatif, dan seumpamanya.                    RTanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam
ŸFungsi Struktur Informasi:                   suatu bagan, ikhtisar dan daftar. Misalnya:
Fungsi ini digunakan untuk memberikan sesuatu yang baru     III. Perkembangan Bahasa X
berbanding dengan yang                     A. Bahasa Melayu Klasik
telah dimaklumkan di dalam makna sesebuah ujaran, iaitu     B. Bahasa Melayu Moden
dengan menekankan kala                     Pengantar 1. Pendahuluan
yang membawa makna tersebut.                  1.1 Umum
ŸFungsi Tekstual:                        1.2 Latar Belakang
SOALAN RAMALAN TUTOR PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BM
7/ 12
nuefail@hotmail.com
PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU HBML1203 SMP


1.2.1 Sebelum 1950                     RTanda koma digunakan untuk memisahkan anak ayat
RTanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam,     daripada ayat induk apabila anak ayat tersebut mendahului
minit dan saat yang menunjukkan waktu. Misalnya:      ayat induknya. Misalnya:
Pukul 1.35.20 (Pukul 1 35 minit 20 saat)          Kalau hari hujan, saya tidak akan datang.
RTanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam,     Kerana sibuk, ia lupa akan janjinya.
minit dan saat yang menunjukkan jangka waktu. Misalnya:   RTanda koma tidak digunakan untuk memisahkan anak ayat
1.35.20 jam (1 jam 35 minit 20 saat)            daripada ayat induk apabila anak ayat tersebut mengiringi ayat
RTanda titik tidak digunakan untuk memisahkan angka     induk. Misalnya:
ribuan, jutaan, dan seterusnya yang tidak menunjukkan    Saya tidak akan datang kalau hari hujan.
jumlah.                           Dia lupa akan janjinya kerana sibuk.
Misalnya:                          RTanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan
Dia lahir pada tahun 1950 di Kuala Lumpur.         penghubung antara ayat yang terdapat pada awal ayat.
Lihat halaman 2345 dan seterusnya.             Misalnya:
Nombor akaunnya 045678.                   ... Oleh kerana itu, kita harus berhati-hati.
RTanda titik tidak digunakan dalam singkatan yang terdiri  RTanda koma digunakan di belakang kata-kata seruan seperti
daripada huruf-huruf awal kata atau suku kata, atau     O, wah, ya, aduh, yang terdapat pada awal kalimat.Misalnya:
gabungan kedua-duanya yang terdapat di dalam nama      O, begitu.
badan-badan kerajaan, lembaga-lembaga nasional atau     Wah, bukan main!
internasional, atau yang terdapat di dalam akronim yang   Baik-baik, ya, nanti jatuh!
sudah diterima oleh masyarakat: Misalnya:          Aduh, sakitnya!
OUM (Open University Malaysia)               RTanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung
JKR (Jabatan Kerja Raya)                  daripada bahagian lain dalam ayat. Misalnya:
KDN (Kementerian Dalam Negeri)               Kata ibu, "Saya gembira sekali."
Pernas (Perbadanan Nasional)                "Saya gembira sekali," kata ibu, "kerana kamu lulus."
TLDM (Tentera Laut Diraja Malaysia)             RTanda koma digunakan di antara (i) nama dengan alamat, (ii)
UMNO (United Malaya National Organization)         bahagian-bahagian alamat, (iii) tempat dengan tarikh, yang
RTanda titik tidak digunakan dalam singkatan lambang    ditulis sebaris. Misalnya:
kimia, unit ukuran, takaran,                Surat-surat ini harap dialamatkan kepada
timbangan dan mata wang. Misalnya:             Dekan Fakulti Perubatan, Universiti
Cu (Kuprum)                         Kebangsaan Malaysia, Bangunaan MMA,
TNT (Trinitrotoluene)                    Kuala Lumpur.
10 cm (10 sentimeter)                    Mersing, 10 Mei, 1960.
kg (kilogram)                        RTanda koma digunakan untuk menceraikan bahagian nama
l (liter)                          yang dibalik susunannya di dalam daftar pustaka. Misalnya:
RTanda titik tidak digunakan pada akhir judul yang     Siregar, Merari, Azab dan Sengsara, Weltevreden, Balai Pustaka,
merupakan tajuk karangan atau                1920.
ilustrasi, jadual dan sebagainya. Misalnya:         Fernando, Lloyd. New Drama (one and two).
Acara Kunjungan Tun Abdul Razak               Selected, edited and introduced by Lloyd Fernando.
Getah dan Bijih timah (Bab 1, Malaysia)           Kuala Lumpur: O.U.P., 1972.
Ranjau Sepanjang Jalan                   RTanda koma digunakan di antara nama penerbit dengan
RTanda titik digunakan di belakang alamat yang akhir dan  tahun penerbitan. Misalnya:
tahun di dalam pendahuluan surat-menyurat. Misalnya:    Baha Zain, Perempuan dan Bayang-Bayang
Dewan Bahasa dan Pustaka,                  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1974.
Peti Surat 803,                       RTanda koma digunakan di antara nama orang dengan gelar
Kuala Lumpur.                        akademik atau kurniaan negara yang mengikutinya, untuk
Yth. Sdr. M. Yazid Ismail,                 membezakannya daripada singkatan nama keluarga atau
No. 29, Jalan Aman,                     marga. Misalnya:
Petaling Jaya.                       Yunus Ali, M.A.
Jabatan Peguam Negara,                   K. Rajan, P.J.K.
Kuala Lumpur,                        Osman Ahmad, A.M.N.
Malaysia.                          Mazlina, Ir.
                              RTanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan
ŸTanda Koma (,)                       langsung daripada bahagian lain dalam ayat apabila petikan
RTanda koma digunakan di antara unsur-unsur di dalam    langsung tersebut berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru
suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya:        dan mendahului bahagian lain di dalam ayat itu. Misalnya:
Saya membeli kertas, pen, dan dakwat.            "Di mana saudara tinggal?" tanya Karim.
Satu, dua, ... tiga.                    "Berdiri lurus-lurus!" perintahnya.
RTanda koma digunakan untuk memisahkan ayat setara     RTanda koma digunakan untuk mengapit keterangan
yang satu daripada ayat setara berikutnya yang didahului  tambahan dan keterangan aposisi. Misalnya:
oleh kata seperti tetapi atau melainkan. Misalnya:     Guru saya, Encik Ahmad, pandai sekali.
Saya ingin datang, tetapi hari hujan.            Di daerah kami, misalnya, masih banyak orang laki-laki makan sirih.


SOALAN RAMALAN TUTOR PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BM
8/ 12
nuefail@hotmail.com
PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU HBML1203 SMP


RTanda koma tidak digunakan untuk memisahkan angka         Betul            Salah
ribuan, jutaan dan seterusnya yang tidak menunjukkan        Beberapa usul        beberapa buah usul
jumlah. Misalnya:                          Kedua-dua sifat       kedua-dua bentuk sifat
Lihat halaman 2345.                         Setiap sumbangan       setiap buah sumbangan
Ia lahir pada tahun 1950 di Pulau Pinang.              Semua pendapat       semua buah pendapat
Nombor telefonnya 546167.                      Segala candangan      segala butir cadangan
RTanda koma digunakan di dalam angka bagi menandakan        Tiap-tiap kenangan     Tiap-tiap bentuk kenangan
bilangan ribu, juta, ribu ribu dan seterusnya, selepas setiap    Pelbagai teguran      Pelbagai bentuk teguran
tiga angka dari kanan Misalnya:                   Kedua-dua ibu bapa     Kedua-dua ibu bapa
2, 222 dua ribu dua ratus dua puluh dua.
2, 222, 222, 222 dua ribu dua ratus dua puluh dua juta
Huraikan kesalahan bahasa dari aspek kata bilangan dan
penjodoh bilangan.                         Huraikan fungsi Dewan Bahasa dan Pustaka dan MABBIM.
Kesalahan Umum Tatabahasa                      ŸPeranan Dewan Bahasa dan Pustaka
Kesalahan tatabahasa merangkumi semua aspek nahu (kata,       Perbincangan tentang perkembangan bahasa di Malaysia tidak
frasa, kalusa dan ayat). Kesalahan tersebut mungkin berlaku di   akan lengkap sekiranyan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka
peringkat kata (ganti diri, kata bilangan atau kata penjodoh    tidak disentuh. Badan ini merupakan satu satum badan yang
bilangan) dan sebagainya.                      ditubuhkan oleh kerajaan khusus untuk memajukan bahasa Melayu.
ŸKata Bilangan                           Sehingga hari ini, peranan Dewan Bahasa dan Pustaka di dalam
1. Terdapat enam jenis kala bilangan yang digunakan untuk      memajukan bahasa amat penting sekali dan tidak ada mana mana
membilang.                             badan pun yang mampu berperanan sebagaimana yang
(i) Kata bilangan tentul tepat seperti satu, seratus, sejuta dan  dimainkannya. DBP ditubuhkan pada 22 Jun 1956, di Johor Bahru.
sebagainya.                             Pada ketika itu ia dikenali sebagai Balai Pustaka dan diletakkan di
(ii) Kata bilangan tak tentu seperti beberapa, para, semua,     bawah Kementerian Pelajaran. Peranan DBP ketika itu
setengahsetengah,                          lebih berupa badan yang bertanggungjwab menyediakan bahan
dan sebagainya.                           bacaan sekolah dna umum. Johor Bahru dipilih untuk menjadikan
(iii) Kata bilangan pecahan seperti setengah, suku, satu pertiga,  pusat penubuhan Balai Pustaka kerana terdapat minat yang tinggi
satun perempat dan sebagainya.                   di kalangan istana dan kerajaan Johor untuk memajukan
(iv) Kata bilangan pisahan seperti masing-masing, gara gara,    bahasa dan bidang persuratan Melayu. Lagipun, kerajaan Johor
hidup hidup dan setiap.                       lebih bebas bertindak berbanding kerajaan kerajaan lain di Tanah
(v) Kata bilangan himpunan seperti berbagai-bagai, kedua-dua,    elayu pada ketika itu. Pada 10 Julai 1957. Balai Pustaka
dan sebagainya.                           dipindahkan ke Kuala Lumpur. Nama Balai Pustaka juga ditukarkan
(vi) Kata bilangan tingkat seperti pertama, kedua, ketiga.     kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Taraf DBP juga telah bertukar
Keempat, kelima keenam dan sebagainya.               daripada satu Jabatan kerajaan kepada badan berkanun.
2. Kata bilangan seperti setengah-setengah, tiap-tiap, berbagai-  Penubuhan DBP kali ini didasarkan kepada Akta DBP. Pertukaran
bagai dan keduadua tidak boleh disingkatkan.            taraf dan nama bermakna peranan DBP juga semakin luas daripada
Salah           Betul                   satu badan yang terhad peranannya kepadan badan yang benar
Setengah orang      R sesetengah               benar bertanggungjawab memajukan bahasa. Dewan Bahasa dan
Tiap murid        Rtiap-tiap murid              Pustaka memainkan peranan yang penting di dalam pembentukan
Berbagai-bagai warna Rberbagai-bagai warna             istilah bahasa Melayu. Di dalam bidang bahasa, DBP berperanan
Kedua mempelai      Rkedua-dua mempelai            membina korpus dan menyebarkan melalui buku buku istilah,
3. Kata para tidak boleh diulang.                  tatabahasa dan perkamusan. Bahagian pembinaan dan
Ÿ Para-para penduduk perlu bekerjasama. (salah)           pengembangan bahasa bertanggungjawab membina dan
Ÿ Para penduduk perlu bekerjasama. (betul)             memperkembangkan istilah, mengadakan penyelidikan dan
4. Kata bilangan tentu seperti satu, dua, tiga dan seterusnya    menyebarkan hasil hasil pemerolehan mereka. Badan ini juga
tidak boleh didekatkan dengan kata bilangan pecahan seperti     bertanggungjawab mengawal penggunaan bahasa dengan
suku dan setengah untuk penghitungan.                mengeluarkan risalah dan panduan umum kepada sektor awam dan
Betul              Salah                sektor swasta disamping menyediakan khidmat nasihat.
Rdua meter setengah      dua setengah meter          Sebagai badan yang bertanggungjawab memajukan bahasa, DBP
Rdua jam suku         dua suku jam             telah menubuhkan beberapa bahagian seperti bahagian
Rtiga ringgit setengah    tiga setengah ringgit         pentadbiran, kewangan, penerbitan umum, pembinaan dan
ŸPenjodoh Bilangan                         perkembangan bahasa, perkamusan, perniagaan, majalah dan
1. Penjodoh bilangan biasanya digunakan dengan kala         beberapa bahagian lagi. Setiap bahagian mempunyai peranan
bilangan.                              tersendiri di dalam memajukan bahasa. Di antara bahagian
Salah              Betul               bahagian tersebut, bahagian penerbitan umum dan perkembangan
Para orang guru         para guru             bahasa paling penting di dalam usaha memantapkan bahasa
Seluruh buah kampung       seluruh kampung          Melayu.
Segala ekor binatang       segala bintang           Untuk memperkukuhkan lagi peranannya, Unit Pelaksanaan
Setiap orang murid        setiap murid            Bahasa ditubuhkan pada tahun 1980. Unit ini bertanggungjawab
Sekalian orang peserta      sekalian peserta          menggalakkan penggunaan bahasa Melayu. Ia telah melaksanakan
3. Penjodoh bilangan tidak juga diperlukan untuk menghitung     beberapa langkah seperti mengadakan ceramah, taklimat, forum,
kata nama abstrak.
SOALAN RAMALAN TUTOR PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BM
9/ 12
nuefail@hotmail.com
PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU HBML1203 SMP


kursus, rancangan Dewan Bahasa di radio, menyebarkan        RIstilah Kata Tunggal (Tanpa Imbuhan)
panduan bahasa, khidmat nasihat, mengadakan kepen          Istilah yang berupa bentuk dasar dipilih antara golongan kata
“Mencintai Bahasa Melayu” dan mengawasi penggunaan         utama, saperti kata nama,
bahasa di sektor awam dan swasta. Apa yang jelas,          kata kerja, dan kata adjektif.
pelaksanaan perancangan bahasa                   Contoh:
yang dijalankan oleh DBP melalui bahagian bahagian di        Kata nama: buruj constellation
dalamnya bersifat revolusi tetapi teratur dan sistematik.      rawan gristle
Di dalam usaha memajukan lagi bahasa Melayu, DBP juga        cahaya light
telah mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak lain.       Kata kerja: pecut accelerate
Kerjasama terbesar DBP ialah dengan Majlis Bahasa Indonesia     imbas scan
Malaysia (MBIM). Kerjasama ini diperluaskan lagi dengan       reka invent
memasukkan NegaraBrunei Darussalam. Hasil kerjasama ini       Kata adjektif: kenyal elastic
terbentuklah istilah istilah baru yang sesuai digunakan di ketiga  rawak random
tiga Negara yang terlibat.                     cemas anxious
Walaubagaimanapun, peranan utama DBP ialah melaksanakan       Dewan Bahasa dan Pustaka (2004) menjelaskan bahawa akronim
usaha bagi memenuhi matlamat Bahagian Peristilahan DBP.       juga tergolong sebagai
Oleh itu, antara peranan yang dilaksanakannya            kata tunggal tanpa imbuhan kerana ditulis dan dilafazkan sebagai
ialah;                               kata.
Ÿ Mengumpul istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang     Contoh :
ilmu.                                cereka cerpen
Ÿ Membentuk istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang     tabika tadika
ilmu.                                pawagam kugiran
Ÿ Memperbanyak istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai       MARA ADUN
bidang ilmu.                            BERNAMA PLUS
Ÿ Menerbitkan istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang    KOBENA BERNAS
ilmu.                                ŸIstilah Kata Terbitan
Ÿ Mewujudkan Pangkalan Data Peristilahan yang bersistem,      Istilah yang berupa kata terbitan dibina daripada kata dasar dengan
sesuai dengan matlamat penyebaran dan pemasyarakatan        imbuhan awalan,
istilah.                              akhiran, sisipan atau apitan. Istilah kata terbitan ini juga termasuk
Ÿ Menyelaraskan istilah dan penggunaan istilah bahasa Melayu    kata dasar yang
dan mengadakan kerjasama dengan Indonesia dan Brunei        menerima imbuhan bahasa Sanskrit, Arab dan Jawa.
Darussalam melalui MABBIM, dannegara-negara lain.          a. Paradigma kata dengan imbuhan ber-
Peranan MABBIM                           Contoh:
MABBIM ialah sebuah badan kebahasaan serantau yang         belajar pelajar pelajaran
dianggotai oleh tiga negara, iaitu Negara Brunei Darussalam,    bertapa pertapa pertapaan
Indonesia dan Malaysia. Asalnya badan ini dinamai          bertani petani pertanian
Majlis Bahasa Indonesia - Malaysia (MBIM), yang ditubuhkan     b. Paradigma dengan Penambah me(N)-
pada 29 Disember 1972, setelah satu Pernyataan Bersama       Contoh:
ditandatangani oleh Allahyarham Tun Hussein Onn,          menulis penulis penulisan tulisan
Menteri Pendidikan Malaysia, dan Bapak Mashuri Saleh S.H.      mengajar pengajar pengajaran ajaran
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada     mengamal pengamal pengamalan amalan
23 Mei 1972 di Jakarta. MBIM menjadi MABBIM apabila negara     membesar pembesar pembesaran -
Brunei Darussalam menganggotai Majlis ini pada 4 November      mengubah pengubah pengubahan -
1985. Manakala, Singapura masih menjadi negara pemerhati      mengairi - pengairan -
Majlis sehingga kini.Wadah kerjasama kebahasaan MABBIM       c. Paradigma dengan me(N)-, ber-
ini, pada hakikatnya mempunyai misi untuk membina dan        Contoh:
mengembangkan bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan iaitu       memberhentikan - pemberhentian perhentian
bahasa Melayu/Indonesia di ketiga-tiga buah negara anggota     - - - perkecualian
MABBIM menjadi bahasa peradaban tinggi, bahasa ilmu,        - - pembelajar pelajaran
bahasa sains, bahasa teknologi moden, bahasa perusahaan,      d. Paradigma kata dengan me(N)-, per-
dan bahasa ekonom                          Contoh:
                                  mempersatukan pemersatu pemersatuan persatuan
Huraikan dua prinsip pembentukan istilah berserta dengan      memperoleh pemeroleh pemerolehan perolehan
contohnya sekali.                          mempelajari pelajar - pelajaran
PRINSIP PEMBENTUKAN ISTILAH                     e. Paradigma kata dengan ke - an
Kerja penggubalan istilah dan pembentukan istilah berdasarkan    Contoh:
kepada beberapa prinsip tertentu.                  saksi Kesaksian
Istilah boleh dibentuk dengan menggunakan;             bermakna Kebermaknaan
i. kata tunggal iaitu kata yang tanpa imbuhan.           terbuka Keterbukaan
ii. kata terbitan.                         penduduk Kependudukan
iii. kata ganda.                          sesuai kesesuaian
iv. kata gabungan.                         f. Paradigma Kata dengan Sisiapan -en-, -er-, -el-, -em-, -in-
SOALAN RAMALAN TUTOR PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BM
10/ 12
nuefail@hotmail.com
PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU HBML1203 SMP


Contoh:                           Jenis Penilaian
gigi gerigi                         Penilaian merupakan satu proses atau aktiviti yang bersistematik
susu tenusu                         bagi memperoleh maklumat yang berguna dalam menentukan
tapak telapak                        sesuatu prestasi. Dalam KBSR penilaian merupakan satu proses
kuncup kemuncup                       untuk menguji, mengukur dan membuat pertimbangan mengenai
sambung sinambung                      kebolehan atau kemahiran dan kefahaman murid berdasarkan
RIstilah Kata Ganda                     objektif pengajaran dan pembelajaran. Dalam program KBSR,
Istilah yang terdiri daripada kata ganda boleh merupakan   terdapat tiga jenis aktiviti penilaian iaitu:
gandaan kata dasar sepenuhnya                1. Penilaian mengesan penguasaan
atau sebahagiannya dengan atau tanpa imbuhan atau      2. Penilaian mengesan kemajuan
perubahan bunyi.                       3. Penilaian mengesan pencapaian
a. Ganda Penuh                        RPenilaian Mengesan Penguasaan
Contoh:                           Penilaian ini dijalankan ketika guru berada di dalam bilik darjah.
langit-langit kanak-kanak                  Tujuannya untuk mengesan kelemahan penguasaan murid dalam
labi-labi paru-paru                     sesuatu kemahiran bahasa yang sedang diajarkan, supaya
buku-buku guru-guru                     kelemahan itu dapat dibetulkan dengan serta merta.
b. Ganda Suku Kata Awal                   RPenilaian Mengesan Kemajuan
Contoh:                           Biasanya penilaian ini dilakukan selepas beberapa kemahiran
tetikus rerongga                       dalam sesuatu topik telah selesai diajarkan. Penilaian ini bertujuan
cecair Rerambut                       untuk mengesan kemajuan murid tentang kemahiran-kemahiran
gegua jejari                         yang telah dipelajari supaya menentukan siapa yang memerlukan
c. Ganda Suku Kata Awal dengan Imbuhan            aktiviti pengayaan dan pemulihan.
Contoh:                           RPenilaian Mengesan Pencapaian
dedaunan                           Penilaian ini dijalankan selepas guru telah mengajar beberapa topik
pepohonan                          pelajaran, biasanya dalam tempoh satu penggal. Tujuan penilaian
jejarian                           ini diadakan ialah untuk mengesan pencapaian murid dalam
d. Kata Ganda Berentak                    beberapa topik pelajaran untuk menentukan kedudukan murid-
Contoh:                           murid dalam kumpulan masing-masing.
Warna-warni Batu-batan                    (a) Penilaian Formatif
Serta-merta Bengkang-bengkok                 Penilaian ini melibatkan penaksiran yang sistematik yang dilakukan
Bolak-balik Hingar-bingar                  sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran sebaik sahaja guru
Dolak dalih Mudar mandir                   dapat mengesan tahap penguasaan sesuatu unit kemahiran
Pupu poyang rempah ratus                   pelajaran muridnya. Maklumat yang dikumpulkan boleh digunakan
RIstilah Bentuk Gabungan                   dengan segera dan berterusan untuk membimbing murid dan
Istilah boleh dibentuk dengan menggabungkan dua kata atau  membantu guru dalam mencapai matlamat sesuatu pengajaran dan
lebih. Semua unsur dalam                   pembelajaran. Penilaian formatif ini menggunakan pemerhatian,
gabungan ini terdiri daripada bentuk bebas, sama ada sudah  latihan dan senarai semak untuk mengesan dengan segera sama
mendapat imbuhan atau                    ada murid itu sudah menguasai sesuatu kemahiran yang
tanpa imbuhan.                        sedang diajar. Guru boleh menggunakan maklumat ini untuk
i. Tanpa Imbuhan:                      membimbing murid memperbaiki kelemahan mereka ketika
Contoh:                           pembelajaran berlangsung atau semasa membuat latihan. Penilaian
garis lintang atas aras laut                 ini bukan bermaksud untuk mengukur atau menggredkan
daftar masuk mesin atur huruf                pencapaian dan kebolehan murid, sebaliknya boleh menjadi alat
mesin kira tangan segi empat tepat              dorongan untuk pembelajaran seterusnya. Murid yang lemah
ganda tiga kamera laut dalam                 sepatutnya mendapat bimbingan sementara murid yang pintar
ii. Dengan Imbuhan Pada Salah Satu Unsurnya         seharusnya disajikan dengan aktiviti pengayaan yang mencabar.
Contoh:
saksi pendakwa pelarasan gaji
dalam talian atas talian
mengambil alih menerima pakai
penerima janji gelombang melintang
iii. Dengan Imbuhan pada Kedua-dua Unsur
Contoh :
Jagaan perlindungan kedudukan anggaran
Perjanjian meluluskan perbelanjaan terealisasi

Jelaskan tiga aktiviti penilaian berikut;
      i.     penilaian mengesan penguasaan
      ii.    penilaian mengesan kemajuan
      iii.    penilaian mengesan pencapaian

penilaian mengesan penguasaan
SOALAN RAMALAN TUTOR PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BM
11/ 12
nuefail@hotmail.com
PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU HBML1203 SMP
SOALAN RAMALAN TUTOR PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BM
12/ 12
nuefail@hotmail.com

								
To top