; Nieuwsbrief januari februari 2009
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Nieuwsbrief januari februari 2009

VIEWS: 12 PAGES: 2

 • pg 1
									Nieuwsbrief kindercentrum de
Singel                        Januari/februari 2009

                        het onduidelijk is wie er opgehaald wordt,
Hier de eerste nieuwsbrief van 2009. de    dan vragen de pedagogisch medewerksters
nieuwsbrief zal 1x in de 2 maanden       hiernaar.
uitgaan. Wij wensen u veel leesplezier.    Het is wel van belang dat de deur goed
                        dichtgedaan wordt. We zijn op de hoogte dat
                        de deur van het kindercentrum klemt. De
Personeel                   deur wordt hierdoor regelmatig bijgeschaafd.
  • Debbie Tönder is in blijde        Door de weersinvloeden kan het gebeuren
   verwachting van haar eerste kind. Ze   dat de deur weer gaat klemmen. De
   is rond 12 juni 2009 uitgerekend.    conciërge van school is er van op de hoogte
  • Valerie Brand zal haar stageperiode   en zal de deur schaven als het nodig is.
   bij ons gaan verlengen. Ze zal tot aan  Wilt u er als ouder opletten dat u de deur
   de zomervakantie stage lopen.      goed dicht doet. Dit voor de veiligheid van de
  • Yvette Regeer volgt sinds november    kinderen.
   de opleiding praktisch management    Alvast bedankt voor de medewerking
   in de kinderopvang. Medio juli zal ze
   klaar zijn met deze opleiding.      Peuterspeelzaal
  • Carmen Sardjoe en Saïda Eddini      Zoals u weet werken we op de
   hebben een                peuterspeelzaal volgens de ‘Startblokken
   brandmeldinstallatieopleiding gedaan;  methode’. Bij deze methode staat het
                        rollenspel tussen kinderen centraal. Onder
                        begeleiding van de pedagogisch
    Agenda 2009              medewerkster, stagiaire en een vrijwilligster
    • voorjaarsvakantie          spelen kinderen met elkaar terwijl ze een
      23 februari 2009 t/m 27       bepaalde rol aannemen. De 4
      februari 2009            opvoedingsdoelen zullen in de keuze van de
    • Meivakantie 27 april 2009      activiteiten centraal staan. Deze maand
      t/m 8 mei 2009           werken ze aan het thema “we beginnen met
                        een nieuwe dag” . Hierin worden allerlei leuke
    • Zomervakantie 13 juli 2009
                        activiteiten verwerkt zoals sneeuwbal gooien,
      t/m 21 augustus.          huisje verwisselen. Vraag gerust aan de
                        pedagogisch medewerksters welke
    De singel zal op de volgende      activiteiten er worden uitgevoerd naar
    dagen gesloten zijn in 2009:      aanleiding van een thema.
    • 2e paasdag maandag 13
      april                Verjaardagen:
    • Koninginnedag donderdag         •  Bruno Zarabozo wordt 3 februari 3
      30 april                  jaar;
                          •  Kerem Koker wordt 19 januari 4 jaar;
    • Hemelvaart donderdag 21
                          •  Senem Koker wordt 19 januari 4 jaar;
      mei
                          •  Zeynep Yalcin wordt 8 februari 4
    • Pinksteren maandag 1 juni          jaar;
    • Tussen kerst en oud &          •  Selin Koker wordt 17 januari 3 jaar;
      nieuw 25 december 2009         •  Mehmet Toprakci wordt 6 februari 3
      t/m 1 januari 2010             jaar;

Poortdeur. Belangrijke mededeling.       Namens alle medewerksters van
Op het kindercentrum zijn we ons allemaal   Kindercentrum de Singel wensen wij jullie
bewust van het nare incident in Belgie.    een hele fijne verjaardag.
Als u aanbelt, vragen we altijd wie u komt
halen, hierna wordt de deur geopend. Het    Buiten schoolse opvang
komt regelmatig voor dat er meerdere ouders  Fatima, Saïda, Carmen, Coraline, Debbie en
tegelijk naar binnen komen. De pedagogisch   Yvette hebben inmiddels hun start gemaakt
medewerksters letten goed op wie er binnen   met de diverse workshops waar de kinderen
komt en als er iemand binnenkomt waarvan    zich voor kunnen inschrijven. Ook Tante Yo
zal de dag afwisselen. Zij zullen een periode   Speelgoed
op dinsdagmiddag of donderdagmiddag hun      Zoals u waarschijnlijk al is opgevallen,
workshops geven. Wilt u er rekening mee      hebben we veel nieuw speelgoed aangeschaft
houden wanneer uw zoon of dochter zich      voor zowel de peuterspeelzaal als voor de
hiervoor heeft opgegeven uw kind vanaf      BSO.
17:00 opgehaald kan worden.            We leren de kinderen om hier zuinig mee om
Op het prikbord hangt informatie over de     te gaan.
workshops.
                         Nieuwsbrief per e-mail
Daarnaast zijn wij met de kinderen op BSO     In 2009 zult u de post alleen nog per e-mail
van de Singel een kinderraad gestart. Zij     ontvangen. Op deze manier kunt u zelf
kunnen advies geven voor workshops,        bepalen wanneer u de nieuwsbrieven leest,
speelgoed of andere zaken.            kunnen de brieven niet zoek raken en scheelt
Hierin zal de kinderraad betrokken te worden.   het een hoop papier, wat beter is voor het
Mocht u hier kind over horen vraag gerust     milieu en dus voor de toekomst van de
aan hem of haar wat het inhoud.          kinderen. Daarnaast zullen de nieuwsbrieven
                         op de website van KomKids geplaatst
Als uw kind medicijnen bij zich heeft in z’n   worden.
tas, wat tijdens de BSO niet gegeven hoeft te   De nieuwsbrieven zullen 1x per 2 maanden
worden , wilt u dit dan doorgeven aan een     uitgegeven worden.
van de pedagogisch medewerkers. De        Mocht u geen internet hebben, dan hangt de
medicijnen mogen niet in de tas blijven      nieuwsbrief of andere informatie op het
zitten, die leggen we op een veilige plek.    prikbord.
Als er medicijnen toegediend moeten worden    Als u nu nog geen brieven heeft ontvangen
tijdens de BSO moet u eerst een          via uw e-mailadres, dan kunt u uw e-
medicijnenformulier invullen en de        mailadres aan een van de pedagogisch
medicijnen moeten voorzien zijn van de      medewerksters doorgeven.
bijsluiter en de originele verpakking. Anders
mogen wij de medicijnen niet geven.        Externe audit
Dit formulier kunt u bij een van de        Op 9 december is de eerste externe audit
pedagogisch medewerkers vragen.          geweest. De externe auditoren zijn langs
                         verschillende locaties geweest.
Verjaardagen                   Op 6 maart zal KomKids voor de tweede keer
  •  Pamela Propsma wordt 29 januari 11    geaudit worden door een extern bureau. Dit
    jaar;                   zal op diverse locaties gebeuren. Dit is voor
  •  Gelaino Veldboom wordt 19 januari     het behoud van ons HKZ certificaat wat staat
    10                    voor ons kwaliteitscertificaat.
    jaar;                   Mocht u vragen hebben wat een externe
  •  Naiobi Schaper wordt 25 januari 5     audit inhoud stelt u deze vraag gerust aan
    jaar;                   een van de pedagogisch medewerkers of aan
  •  Ivo van der Knaap wordt 30 januari    Yvette of Astrid.
    11 jaar;
  •  Lucas Schutte wordt 1 februari 8
    jaar;
  •  Saffaana Hilgers wordt 7 januari 9    Neem ook eens een kijkje op de Website van
    jaar;                   Komkids. www.komkids.nl hier staan leuke
  •  Tom Berkouwer wordt 11 februari 5     weetjes op over komkids of het centrum. Wij
    jaar;                   zullen hier steeds meer gebruik van gaan
  •  Tiago da Fonseca Monteiro Moreira     maken.
    wordt 21 februari 7 jaar;
  •  Anne Vaessen wordt 22 februari 6     Tot zover onze nieuwsbrief!
    jaar;                   Vriendelijke groeten,
  •  Iris Akcay wordt 22 februari 9 jaar;
  •  Fortune Geerman wordt 23 februari 5    Astrid van Adrichem   Yvette Regeer
                         Locatiemanager Singel & Ass. Locatiemanager
    jaar
  •  Dylan Evora Goncalves wordt 25
    februari 7 jaar;
  •  Mare Satsjelasjvili wordt 26 februari 8
    jaar;

Iedereen Gefeliciteerd met jullie verjaardag!

								
To top