Pengenalan Fonetik dan Fonologi

Document Sample
Pengenalan Fonetik dan Fonologi Powered By Docstoc
					PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU HBML1203 SMP
BAHAGIAN A                            3. Beri EMPAT perkataan yang mempunyai lambang ini [ ə ]
                                 yang juga dikenali sebagai ‘schwa’.
ARAHAN                              Ÿemak =[ ə ma? ]
Bahagian A mengandungi 10 soalan. Jawab SEMUA.          Ÿlemak =[lə ma? ]
                                 Ÿ telan = tə lan ]
1. Apakah yang dimaksudkan dengan bunyi- bunyi          Ÿlekat = [ lə kat ]
bahasa?(4)                            Ÿlemah =[ lə mah ]

Bunyi bahasa ialah bunyi yang terdapat di dalam apa juga     4. Huraikan maksud vokal sengau dan sertakan contohnya
bahasa di dunia ini. Dengan kata lain, bunyi bahasa ialah bunyi  sekali.(4)
yang berfungsi dalam pertuturan. Bunyi-bunyi bukan bahasa     Vokal sengau
ialah bunyi-bunyi bukan bahasa seperti batuk, bunyi orang     Dalam penghasilan bunyi-bunyi vokal sengauan, ronggga hidung
berdehem, bunyi siulan, tiruan kepada bunyi-bunyi binatang,    terlibat sama, lelangit lembut dan anak tekak tidak dinaikkan cukup
sendawa, mendengkur, bunyi orang kedinginan (menggigil) dan    tinggi untuk menutup rongga hidung.
sebagainya.                            Apabila rongga hidung tidak tertutup rapat, udara keluar dari kedua
                                 dua rongga, iaitu rongga hidung dan mulut. Kehadirannya
2. Sila lukis gambar rajah organ artikulasi and namakan      dipengaruhi oleh bunyi konsonan di hadapan
bahagian-bahagiannya. (4)                     atau di belakang vokal itu (bunyi-bunyi konsonan sengauan
                                 terutamanya) dan ia boleh terjadi kepada semua bunyi vokal yang
Organ Artikulasi                         telah dibincangkan di atas. Untuk menandakan bunyi sengaunya,
Organ artikulasi ialah organ menghasilkan bunyi bahasa dan    vokal tadi, digunakan tanda [ ] di atas vokal yang berkenaan seperti:
cara menghasilkan bunyitersebut. Banyak alat yang terlibat
dalam penghasilan bunyi bahasa. Alat yang terlibat ialah alat   [mãkan] [ ña ñi] [ ña ñu ?] [m ãndi]
yang menerbitkan bunyi setelah udara dari paru-paru dipam ke   Umumnya vokal-vokal sengauan ini hadir dalam keadaan seperti
dalam organ organ yang terlibat. Perbuatan ini asalnya adalah   yang berikut:
untuk keperluan pernafasan, iaitu untuk menyedut oksigen bagi   1. Sebelumnya terdapat konsonan sengauan seperti dalam contoh-
membersihkan darah. Di samping itu, aliran udara juga       contoh di atas dan contoh-contoh yang berikut:
digunakan                             [minum] [mama] [menganto?]
untuk mengeluarkan bunyi bahasa. Di dalam pengujaran ini     2. kedua-dua vokal dalam susunan perkataan KVKV atau KVKVK.
tercakup semua organ di dalam sistem pernafasan. Organ-      Di dalam struktur ini konsonan yang pertamanya adalah separuh
organ ini penting di dalam sistem aliran udara yang        vokal atau geseran glotis [h].
menyebabkan penghasilan bunyi. Organ dalam sistem         Contoh:
penghasilan bunyi dikenali alat artikulasi            [ ñawa] [mə wah] [m ãhu] [n ãhu] [m ãhal]
                                 3. kedua-dua vokal yang menuruti konsonan sengauan dalam
                                 susunan KVVK.
                                 Contoh:
                                 [m u?al] [m u?at] [m ã?ut]
                                 [m u?ak] [n u ?at]
                                 4. kedua-dua vokal yang mengikuti konsonan sengauan dalam
                                 susunan KVKVV.
                                 Contoh:
                                 [duni?a] [s mu?a] [m ua ?]
                                 5. Vokal bagi perkataan yang berasal daripada bahasa Arab yang
                                 menuruti geseran
                                 rongga tekak [?] di dalam tulisan jawi dilambangkan oleh [ ].
                                 Contoh:
                                 [sa/at] [jum ã?at] [m un ã fa?at]

                                 5. Berikan DUA matlamat pembakuan bahasa? Huraikan
                                 kepentingan penggunaan tanda baca dan singkatan. (4)

                                 Matlamat Pembakuan Bahasa?
                                 Tujuan pembakuan bahasa Melayu yang menjadi bahasa
                                 kebangsaan selama ini adalah seperti yang berikut:

                                 (i) Untuk mewujudkan satu variasi sebutan baku di dalam bahasa
                                 Melayu yang dapat digunakan di dalam situasi formal atau situasi
                                 rasmi.
                                 (ii) Untuk meningkatkan kecekapan berbahasa Melayu di kalangan
                                 pengguna bahasa.
                                 (iii) Untuk memantapkan sistem dan struktur dalaman bahasa
                                 Melayu, supaya sistem sebutannya menjadi mantap dan baku
                                 sejajar dengan pemantapan dan pembakuan tatabahasa, kosa kata
                                 (perbendaharan kata umum dan istilah), sistem ejaan, dan

SOALAN AKHIR PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BM
1/ 12
nuefail@hotmail.com
PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU HBML1203 SMP
laras bahasa.                           kata-kata berkenaan sudah digunakan secara am di dalam
(iv) Secara khusus, untuk menyeragamkan cara berbahasa dan    penggunaan bahasa sehari-hari.
bertutur dan mengurangkan penggunaan pelbagai variasi dan
gaya sebutan serta menghindarkan penggunaan dialek        7. Senaraikan EMPAT prinsip pembentukan istilah yang
setempat di dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa       digunakan oleh Jawatankuasa Pedoman Umum Pembentuk
Melayu                              Istilah.(4)
di peringkat sekolah.                       PRINSIP PEMBENTUKAN ISTILAH
Matlamatnya sungguh besar dan mempunyai kepentingan        Usaha usaha memajukan istilah Melayu lebih aktif selepas tahun
nasional. Jikalau begitu, sudah                  1975. DBP dengan kerjasama Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia
pastilah pembakuan bahasa ini mempunyai dasarnya yang       telah menubuhkan Jawatankuasa Pedoman
tersendiri! Dasarnya adalah seperti yang berikut: (ada gambar   Umum Pembentuk Istilah. Jawatankuasa ini berfungsi untuk
karikatur yang sedang berdialog). Dasar umum telah ditetapkan   menghasilkan istilah yang seragam antara Malaysia dengan
bahawa sebutan baku kata bahasa Melayu hendaklah         Indonesia. Disamping itu, badan ini juga bertanghgungjawab
berdasarkan ejaan, iaitu sebutan menurut perlambangan huruf    mengembangkan istilah Melayu dan menghasilkan istilah yang lebih
dan penyukuan kata, serta                     khusus, abstrak dan tepat bersesuaian dengan bidang bidang ilmu
fungsinya di dalam ayat. Sebagai garis panduan umum tentang    yang terdapat di Malaysia. Di dalam proses pembentukan istilah,
sebutan baku bahasa Melayu, perhatian perlu diberikan kepada   jawatankuasa ini lebih mengutamakan
ciri-ciri sebutan yang berikut:                  asas bahasa Melayu atau bahasa bahasa serumpun. Pinjaman juga
(i) Sebutan huruf: Pada umumnya setiap huruf di dalam ejaan    turut dilakukan. Kerja kerja penggubalan istilah dan pembentukan
rumi dan jawi hendaklah jelas menurut nilai bunyi bahasa     istilah berdasarkan kepada beberap prinsip
Melayu yang dilambangkan.                     tertentu. Istilah boleh dibentuk dengan menggunakan;
(ii) Sebutan kata: Sebutan kata hendaklah berdasarkan ejaan    i. kata tunggal iaitu kata yang tanpa imbuhan.
secara keseluruhan dan juga berdasarkan bentuk kata (pola-    ii. kata terbitan.
pola suku kata), sam a ada kata dasar atau kata terbitan.     iii. kata ganda.
(iii) Intonasi: Intonasi ialah nada suara yang turun naik atau  iv. kata gabungan.
tinggi rendah sewaktu bbercakap, dan hendaklah berdasarkan    9.4.1 Istilah Kata Tunggal (Tanpa Imbuhan)
jenis dan bentuk ayat atau kalimat di dalam bahasa Melayu     Istilah yang berupa bentuk dasar dipilih antara golongan kata
serta keperihalan keadaan yang berkenaan.             utama, saperti kata nama, kata kerja, dan kata adjektif.
                                 Contoh:
                                 Kata nama: buruj constellation
6. Perjelaskan perkataan ‘istilah yang digunapakai oleh      rawan gristle
Dewan Bahasa Pustaka. (4)                     cahaya light
DEFINISI ISTILAH                         Kata kerja: pecut accelerate
Istilah ialah kata atau gabungan kata yang dengan jelas      imbas scan
menerangkan makna, konsep, proses, keadaan atau ciri yang     reka invent
khusus dalam bidang tertentu. Menurut Dewan Bahasa dan      Kata adjektif: kenyal elastic
Pustaka (2004), istilah ialah kata, gabungan kata atau frasa   rawak random
yang mengungkapkan konsep yang khusus yang terdapat        cemas anxious
di dalam sesuatu bidang ilmu atau profesyen. Sesuatu
istilah itu mempunyai makna yang tepat bagi konteks        Dewan Bahasa dan Pustaka (2004) menjelaskan bahawa akronim
bidangnya dan dengan itu dapat diberi definisi yang tetap.    juga tergolong sebagai kata tunggal tanpa imbuhan kerana ditulis
Tata istilah atau ‘terminology’ pula merupakan kumpulan istilah  dan dilafazkan sebagai kata.
bagi satu-satu bidang tertentu yang dibentuk menurut       Contoh :
peraturan-peraturan yang ada. Misalnya, tata istilah matematik  cereka cerpen
yang ada yang telah dibentuk berdasarkan sistem tertentu.     tabika tadika
Terdapat perbezaan kata biasa dengan kata istilah. Kata biasa   pawagam kugiran
atau kata umum ialah katakata biasa di dalam bahasa. Namun    MARA ADUN
demikian, kata umum boleh menjadi istilah.            BERNAMA PLUS
Contoh:                              KOBENA BERNAS
tenaga menjadi tenaga atom.                    9.4.2 Istilah Kata Terbitan
                                 Istilah yang berupa kata terbitan dibina daripada kata dasar dengan
Kata istilah ialah kata yang penggunaannya dan maknanya      imbuhan awalan, akhiran, sisipan atau apitan. Istilah kata terbitan
khusus pada bidang tertentu. Contohnya, kata hidrogen,      ini juga termasuk kata dasar yang menerima imbuhan bahasa
nitrogen, neonatal, fonem, alofon, alormof dan morfem       Sanskrit, Arab dan Jawa.
merupakan istilah khusus dalam bidang masing-masing. Walau
bagaimanapun, ada juga antara istilah yang digunakan di dalam
konteks umum. Dewan Bahasa dan Pustaka (2004),          a. Paradigma kata dengan imbuhan ber-
menjelaskan bahawa hal ini berlaku apabila istilah        Contoh:
itu digunakan dengan kerap oleh masyarakat pengguna        belajar pelajar pelajaran
bahasa, dan penggunaannya itu tersebar melalui media massa.    bertapa pertapa pertapaan
                                 bertani petani pertanian
Contohnya, kata taqwa merupakan istilah dalam bidang       b. Paradigma dengan Penambah me(N)-
keagamaan Islam dan belanjawan iaitu istilah dalam bidang     Contoh:
ekonomi (dewasa ini istilah ‘bajet’ digunakan), sekarang ini   menulis penulis penulisan tulisan
SOALAN AKHIR PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BM
2/ 12
nuefail@hotmail.com
PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU HBML1203 SMP
mengajar pengajar pengajaran ajaran               Istilah boleh dibentuk dengan menggabungkan dua kata atau lebih.
mengamal pengamal pengamalan amalan               Semua unsur dalam
membesar pembesar pembesaran -                  gabungan ini terdiri daripada bentuk bebas, sama ada sudah
mengubah pengubah pengubahan -                  mendapat imbuhan atau
mengairi - pengairan –                      tanpa imbuhan.

c. Paradigma dengan me(N)-, ber-                 i. Tanpa Imbuhan:
Contoh:                             Contoh:
memberhentikan - pemberhentian perhentian            garis lintang atas aras laut
- - - perkecualian                        daftar masuk mesin atur huruf
- - pembelajar pelajaran                     mesin kira tangan segi empat tepat
d. Paradigma kata dengan me(N)-, per-              ganda tiga kamera laut dalam
Contoh:
mempersatukan pemersatu pemersatuan persatuan          ii. Dengan Imbuhan Pada Salah Satu Unsurnya
memperoleh pemeroleh pemerolehan perolehan            Contoh:
mempelajari pelajar - pelajaran                 saksi pendakwa pelarasan gaji
e. Paradigma kata dengan ke - an                 dalam talian atas talian
Contoh:                             mengambil alih menerima pakai
saksi Kesaksian                         penerima janji gelombang melintang
bermakna Kebermaknaan
terbuka Keterbukaan                       iii. Dengan Imbuhan pada Kedua-dua Unsur
penduduk Kependudukan                      Contoh :
sesuai kesesuaian                        Jagaan perlindungan kedudukan anggaran
f. Paradigma Kata dengan Sisiapan -en-, -er-, -el-, -em-, -in-  Perjanjian meluluskan perbelanjaan terealisasi
Contoh:
gigi gerigi                           8. Huraikan maksud prinsip “kontekstual dan autentik” di
susu tenusu                           dalam pengajaran fonologi.(4)
tapak telapak
kuncup kemuncup                         PRINSIP PENGAJARAN FONOLOGI DAN SISTEM EJAAN
sambung sinambung                        Prinsip penting bagi semua perkara, subjek, pendapat dan
                                 pegangan hidup. Hal ini demikian bagi bidang fonologi dan sistem
9.4.3 Istilah Kata Ganda                     ejaan. Di dalam fonologi terdapat beberapa
Istilah yang terdiri daripada kata ganda boleh merupakan     prinsip yang garapi supaya anda benar benar memahami kehendak
gandaan kata dasar sepenuhnya                  sesuau pendapat atau idea. Prinsip yang dinyatakan di bawah
atau sebahagiannya dengan atau tanpa imbuhan atau        penting di dalam pengajaran fonologi.
perubahan bunyi.                         Ÿ Dari mudah kepada susah
                                 Ÿ Kontekstual dan autentik
a. Ganda Penuh                          Ÿ Menggunakan sumber sebutan jati bahasa pertama
Contoh:                             Ÿ Tidak menguji ingatan tetapi menguji pemahaman rumus bunyi
langit-langit kanak-kanak                    dan ejaan.
labi-labi paru-paru                       Ÿ Memberi tumpuan kepada pendeskriminasian bunyi.
buku-buku guru-guru                       Ÿ Bersifat konstruktif
                                 Ÿ Menggunakan pelbagai sumber
b. Ganda Suku Kata Awal                     Ÿ Melibatkan ketiga-tiga domain afektif, kognitif dan psikomotor.
Contoh:                             Ÿ ‘Hands on’ dan ‘minds on’.
tetikus rerongga                         Ÿ Memberikan tumpuan kepada Kemahiran Bernilai Tambah:
cecair Rerambut                         pembelajaran konstruktivisme, kemahiran berfikir, pembelajaran
gegua jejari                           kontekstual, kajian masa depan, kemahiran teknologi maklumat dan
c. Ganda Suku Kata Awal dengan Imbuhan              komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, dan kecerdasan
Contoh:                             pelbagai.
dedaunan                             Ÿ Mementingkan aspek kesantunan dalam berbahasa
pepohonan
jejarian

d. Kata Ganda Berentak                      9. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah
Contoh:                             ‘pembaikpulihan’?(4)
Warna-warni Batu-batan                      PEMBAIKPULIHAN
Serta-merta Bengkang-bengkok                   Pembaikpulihan atau pembaikpulihan ialah aktiviti alternatif yang
Bolak-balik Hingar-bingar                    dirancang oleh guru kepada murid-murid yang tidak dapat mengikuti
Dolak dalih Mudar mandir                     kemahiran asas kemahiran bahasa. Contoh masalah yang sering
Pupu poyang rempah ratus                     dihadapi murid dalam kemahiran bahasa ialah:
                                 Ÿ Kemahiran lisan - tidak dapat menyebut bunyi huruf dengan betul,
9.4.4 Istilah Bentuk Gabungan                  tidak dapat nmenyebut perkataan dengan betul.


SOALAN AKHIR PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BM
3/ 12
nuefail@hotmail.com
PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU HBML1203 SMP
Ÿ Kemahiran membaca - tidak boleh membaca dengan sebutan      adequate for normal learning; and they be exposed to positive,
yang betul, tidaknmemahami teks yang dibaca.            shaping influrences in home, neigbourhood and school ”.
  Kemahiran menulis – mencampur-adukkan huruf besar
dengan huruf kecil, bentuk huruf terbalik, tulisan bengkang-    CHALES GANIS & JAMES A. Mc Remedial education suggest to
bengkok.                              some a certain type of
Dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, aktiviti pembaikpulihan    teaching and implies putting thing right………
merupakan aktiviti alternative yang diberikan kepada murid
yang mengalami masalah pembelajaran khususnya yang         SYARIFAH ALAWIAH ALSAGOF (1983) ……. satu tindakan yang
menghadapi kesukaran untuk menguasai sesuatu kemahiran       diambil untuk mengatasi keperluan pendidikan murid yang
bahasa yang telah diajarkan oleh guru sama ada kemahiran      mengalami kesusahan dari segi pembelajaran dalam darjah khas di
lisan, bacaan atau menulis. Di samping itu pembaikpulihan juga   sekolah biasa, di pusat khusus yang diasingkan
merupakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran alternatif     daripada sekolah biasa dan dalam darjah untuk pengajaran khusus
untuk membantu para murid yang menghadapi masalah         oleh guru pembaikpulihan.
pembelajaran di dalam
kelas. Kanak-kanak keseluruhannya mempunyai daya intelek      ISHAK HARUN & KOH BOH BOON …….perkhidmatan khas untuk
dan kecerdasan yang rendah serta kurang kebolehan         memenuhi keperluan kanak-kanak yang menghadapi masalah
menerima pendididkan biasa dengan sepenuhnya. Mereka        pembelajaran di sekolah biasa. Kesimpulan: Pendidikan
menghadapi masalah dalam aktiviti pembelajaran dan         Pembaikpulihan adalah satu aktiviti pengajaran dan
memerlukan satu program pendidikan yang teratur dan        pembelajaran alternatif untuk membantu murid-murid yang
terancang bagi membolehkan mereka belajar seperti murid      menghadapi masalah di dalam kelas. Program pembaikpulihan ini
biasa. Aktiviti yang dijalankan akan dapat membantu mereka     sesuai supaya jurang perbezaan antara murid dengan
menghadapi proses                         murid lain dapat dikecilkan dan mereka dapat belajar dalam
pembelajaran seterusnya. Murid yang lemah di dalam         suasana yang lebih baik dalam kelas biasa.
sesebuah kelas perlu diberi pembaikpulihan oleh guru agar
murid tersebut tidak tercicir dalam pelajaran. Program
pembaikpulihan ini sesuai dilaksanakan supaya jurang        10. Beri EMPAT contoh perkataan yang terlibat di dalam ‘gugus
perbezaan antara murid dengan murid lain dapat diperkecilkan    konsonan”. (4)
dan mereka dapat belajar dalam suasana yang lebih menarik     (Jumlah: 40)
dan                                Pengekalan Gugus Konsonan dalam Bahasa Inggeris dengan
menggembirakan dalam kelas biasa. Oleh itu, perancangan      Beberapa Penyesuaian
yang teliti perlu diambil kira oleh seseorang guru setelah     (a) Penulisan gugus konsonan di awal kata:
menganalisis masalah murid yang telah dikenal pasti untuk
menjalankan aktiviti pembaikpulihan. Pada akhir sesuatu sesi
pembaikpulihan, penilaian perlu dibuat untuk menentukan sama
ada sesi tersebut berjaya atau tidak agar tindakan susulan
dapat diambil.

Definisi Pembaikpulihan
Menurut Kamus Dewan Edisi 111: 1067: “pulih”; kembali seperti
biasa (keadaan semula). Dengan merujuk kepada kanak-kanak
yang menghadapi masalah dalam pembelajaran, pembelajaran
pembaikpulihan biasanya dikaitkan dengan usaha untuk
memperbaiki sesuatu kekurangan atau memperbetulkan
sesuatu yang tidak betul.

BLAIR (1956) Program khas berbentuk tambahan bagi
memenuhi keperluan kanak-kanak yang menghadapi masalah
pembelajaran agar ketidakupayaan yang menghalangnya dapat
diatasi. Ia tertumpu kepada penguasaan kemahiran.

O. C SIMPON (1975) Merupakan tindakan khas-tindakan
khusus yang diambil untuk
mengatasi keperluan pendidikan murid yang mengalami
kesulitan dari segi pembelajaran dalam kelas khas di sekolah
biasa, di pusat-pusat khusus yang dihadiri oleh murid secara
sambilan, dalam kumpulan biasa dan dalam darjah untuk
pengajaran.


W. K BRENNAN ( 1974 ) “Remedial education is regard as the
kind of education required to meet needs which are results of
learning disabilities, that is, learning failure which cannot be
explained by any reference to indequancies in the pupils
environmental stimulation; they may be in contact with models
SOALAN AKHIR PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BM
4/ 12
nuefail@hotmail.com
PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU HBML1203 SMP
                         ARAHAN
                         Bahagian B mengandungi LIMA soalan. Jawab TIGA sahaja.

                         1. Ilmu linguistik disifatkan sebagai suatu kajian yang bersifat
                         saintifik; ini berlaku kerana cara yang digunakan untuk
                         penganalisisan keperihalan sesuatu bunyi bersifat empirikal,
                         berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dirasa tanpa apa
                         apa sentimen atau prasangka.

                         (a) Selain daripada pernyataan di atas pengkaji mesti akur
                         kepada TIGA perkara. Nyatakan TIGA perkara tersebut . (6)
                         Kajian ini dikatakan saintifik kerana cara-cara yang digunakan
                         bersifat empirikal, berdasarkan apa yang dilihat, dirasa dan
                         didengar, yang mengetepikan unsur-unsur sentimen dan
                         prasangka. Hal ini bermakna pengkaji mesti akur pada:
                         Ÿ Penggunaan eksperimen yang terkawal.
                         Ÿ Pegangan unsur-unsur keobjektifan.
                         Ÿ Penyebaran hasil kepada umum supaya dapat disahkan
                         kebenarannya oleh orang lain.


                         (b) Apakah yang dimaksudkan dengan linguistik deskriptif?
                         Apakah perbezaan di antara kajian bersifat sinkronik dan kajian
                         bersifat diakronik? (8)

                         Linguistik Deskriptif
                         Linguistik deskriptif pula ialah ilmu linguistik yang memerihalkan
                         sesuatu bahasa dari segala segi pada suatu jangka masa yang
                         tertentu, berdasarkan bahan-bahan yang terdapat pada waktu itu.
                         Bahan utama dalam kajian itu ialah lisan atau pertuturan yang
                         diperoleh daripada penutur jati. Bahasa tulisan juga termasuk
                         sebagai bahan kajian. Oleh yang demikian, linguistik deskriptif
                         adalah pemeri struktur sesuatu bahasa sebagaimana
                         kewujudannya.
                         Bidang yang termasuk dalam kajian linguistik deskriptif ialah
                         fonologi (kajian tentang bunyi), morfologi (kajian tentang kata dan
                         pembentukannya) dan sintaksis (kajian tentang ayat). Bidang-
                         bidang inilah yang dikaji secara saintifik. Selain itu, linguistic
                         deskriptif juga dikenali sebagai kajian bahasa secara sinkronik, iaitu
                         kajian mengenai bahasa yang tertentu, pada sesuatu tempat yang
                         tertentu, dituturkan oleh suatu golongan yang tertentu dan pada
                         masa atau zaman yang tertentu juga.

                         Perbezaan
                         Sinkronik
                         Ÿ Suatu kajian mengenai bahasa di dalam suatu jangka waktu.

                         Diakronik
                         Ÿ Suatu kajian yang dijalankan terdadap bahasa khususnya di
                         dalam dua konteks yang berlainan.

                         Nota
                         Behaviourisme
                         Ÿ Suatu teori atau pendekataan yang mengaitkan perilaku
                         seseorang dengan tindakan yang disempurnakan. Kumpulan ini
                         berkata bahawa peranan perilaku amat penting di dalam tindak
                         tinduk individu di dalam proses pembelajaran.
                         Diakronik
                         Ÿ Suatu kajian yang dijalankan terdadap bahasa khususnya di
                         dalam dua konteks yang berlainan.
                         Fonemik
                         Ÿ Proses pengeluaran bunyi yang melibatkan bunyi bunyi bahasa
                         ditahap mental dan masih belum dilahirkan.
                         Fonetik
                         Ÿ Suatu kajian mengenai bunyi yang bermakna yang manusia
BAHAGIAN B
SOALAN AKHIR PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BM
5/ 12
nuefail@hotmail.com
PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU HBML1203 SMP
berupaya melahirkannya. Kajian ini melibatkan organ       tidak rasmi yang diambil tentang satu variasi daripada beberapa
pertuturan,                           variasi yang wujud dan variasi itu menjadi kelainan yang mewakili
arus udara dan cara dan daerah pertuturan bunyi bahasa.     bahasa. Misalnya, variasi yang dipilih sebagai variasi bahasa baku
Fonologi                             ini ada kaitannya dengan faktorfaktor sosiosejarah, umpamanya,
Ÿ Suatu kajian mengenai sistem atau struktur bunyi yang     kerana variasi ini dituturkan oleh orang atasan, kumpulan elit atau
terdapat di dalam sesuatu bahasa. Fonologis mengkaji bunyi    variasi yang digunakan di daerah bandar besar atau ibu kola
yang membawa makna dan sistem sistem yang terdapat di      Negara itu, yakni variasi yang dituturkan oleh go long an yang
dalam bahasa tersebut.                      terpelajar maka variasi (bahasa itu) diterima pakai oleh penutur-
Sinkronik                            penutur yang lain. Bahasa Melayu Baku ialah variasi yang banyak
Ÿ Suatu kajian mengenai bahasa di dalam suatu jangka waktu.   digunakan oleh majoriti penduduk –yakni komuniti penutur bahasa
                                 dan variasi yang digunakan apabila orang ramai daripada berbagai
(c) Apakah yang dimaksudkan dengan istilah fonologi dan     bagai dialek di negara ini berkumpul dan berbincang dan
apakah yang dimaksudkan dengan kajian fonetik? (6)        menggunakan satu dialek. Tujuan utama adalah supaya bahasa
(Jumlah: 20)                           yang digunakan itu difahami oleh orang ramai dan setiap pihak
                                 berusaha menggugurkan ciri-ciri kedaerahan di dalam bahasa
Fonologi                             masingmasing dan menggunakan sedikit sebanyak variasi yang
Ÿ Suatu kajian mengenai sistem atau struktur bunyi yang     bersifat bahasa Melayu umum. Oleh kerana penutur dialek bahasa
terdapat di dalam sesuatu bahasa. Fonologis mengkaji bunyi    Melayu Johor Riau berada ditahap majoriti, timbul persetujuan
yang membawa makna dan sistem sistem yang terdapat di      bahawa dialek inilah yang paling sesuai dinaikkan tarat sebagai
dalam bahasa tersebut.                      bahasa baku.

ŸFonologi ialah bidang yang mengkaji
sistem bunyi yang bermakna yang diucapkan oleh manusia.
Kita sedia memaklumi bahawa pertuturan ialah bunyi bunyi
yang bermakna kerana apabila dua orang bertutur, mereka
saling memahami perkara yang dituturkan. Dengan itu, bunyi
yang bermakna itu ialah bunyi bahasa.

Fonetik
Ÿ Suatu kajian mengenai bunyi yang bermakna yang manusia     (b) Apakah ciri-ciri penting yang perlu ada untuk menentukan
berupaya melahirkannya. Kajian ini melibatkan organ       sesuatu sebutan itu memang baku ? (8)
pertuturan,                           Dasar umum telah ditetapkan bahawa sebutan baku kata bahasa
arus udara dan cara dan daerah pertuturan bunyi bahasa      Melayu hendaklah berdasarkan ejaan, iaitu sebutan menurut
                                 perlambangan huruf dan penyukuan kata, serta fungsinya di dalam
ŸFonetik ialah kajian yang ditinjau dari segi bahan fizik atau  ayat. Sebagai garis panduan umum tentang sebutan baku bahasa
jizim yang mewujudkan bentuk ucapan. Oleh itu, fonetik ialah   Melayu, perhatian perlu diberikan kepada ciri-ciri sebutan yang
kajian yang berkaitan dengan organ pertuturan, sifat bunyi    berikut:
bahasa (akuistik), dan pendengaran (auditori).
                                 (i)Sebutan huruf:
2. Untuk mendapat jawapan yang tepat dan jitu tentang      Pada umumnya setiap huruf di dalam ejaan rumi dan jawi
bahasa Baku seseorang perlu melihatnya daripada         hendaklah jelas menurut nilai bunyi bahasa Melayu yang
beberapa sudut termasuk definisi sebutan baku dan        dilambangkan.
matlamat sebutan baku. Tanpa mendalami kedua-dua         (ii) Sebutan kata:
faktor ini dan juga faktor faktor lain tidak mungkin pengkaji   Sebutan kata hendaklah berdasarkan ejaan secara keseluruhan
dan peminat bahasa boleh mendapat gambaran yang baik       dan juga berdasarkan bentuk kata (pola-pola suku kata), sam a ada
tentang sebutan baku.                      kata dasar atau kata terbitan.
                                 (iii) Intonasi:
(a) Apakah yang dimaksudkan dengan sebutan baku yang       Intonasi ialah nada suara yang turun naik atau tinggi rendah
diketengahkan oleh Mathiot (1998)? (4)              sewaktu bercakap, dan hendaklah berdasarkan jenis dan bentuk
                                 ayat atau kalimat di dalam bahasa Melayu serta keperihalan
SEBUTAN BAKU BAHASA MELAYU                    keadaan yang berkenaan.
Bahasa Melayu Baku ialah bahasa Melayu yang sempurna,
lengkap daripada semua aspek; daripada segi kodanya,       (c) Apakah matlamat sebenar sebutan baku? Huraikan tiga
statusnya, penggunaan bahasanya, betul ejaannya, betul      contoh yang sesuai? (4)
tatabahasanya, betul istilahnya, betul penggunaan katanya,    Tujuan pembakuan bahasa Melayu yang menjadi bahasa
betul laras bahasanya dan betul sebutannya.           kebangsaan selama ini adalah seperti yang berikut:
Definisi Bahasa Baku
Menurut Garvin dan Mathiot (1998), bahasa baku membawa      (i) Untuk mewujudkan satu variasi sebutan baku di dalam bahasa
maksud pembakuan didalam semua aspek bahasa; berusaha      Melayu yang dapat digunakan di dalam situasi formal atau situasi
dan melakukan proses pengekodan, kutipan informasi pelbagai   rasmi.
aspek tentang bahasa yang diterima daripada masyarakat dan    (ii) Untuk meningkatkan kecekapan berbahasa Melayu di kalangan
yang                               pengguna bahasa.
telah menjadi norma kebahasaan bagi seluruh masyarakat itu.   (iii) Untuk memantapkan sistem dan struktur dalaman bahasa
Dengan perkataan lain, pengkodan adalah satu persetujuan     Melayu, supaya sistem sebutannya menjadi mantap dan baku

SOALAN AKHIR PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BM
6/ 12
nuefail@hotmail.com
PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU HBML1203 SMP
sejajar dengan pemantapan dan pembakuan tatabahasa, kosa     Melayu. Beberapa huruf jawi yang baru di cipta untuk
kata (perbendaharan kata umum dan istilah), sistem ejaan, dan  menyesuaikan dengan bunyi bahasa Melayu. Apabila kebudayaan
laras bahasa.                          Melayu bertembung dengan kebudayaan Portugis, Belanda dan
(iv) Secara khusus, untuk menyeragamkan cara berbahasa dan    Inggeris tulisan rumi mula meresap masuk ke dalam sistem bahasa
bertutur dan mengurangkan penggunaan pelbagai variasi dan    Melayu. Kini sistem tulisan rumi telah menguasai sistem tulisan ke
gaya sebutan serta menghindarkan penggunaan dialek        dalam bahasa Melayu. Tulisan
setempat di dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa       jawi terhad penggunaannya dan hanya digunakan di dalam ruang
Melayu                              lingkup yang kecil sahaja; di papan papan tanda rumah kedai, di
di peringkat sekolah.                      papan nota masjid, di surat khabar dan sebagainya.
                                 Sistem ejaan rumi bahasa Melayu yang pertama di Tanah Melayu
                                 telah diperkenalkan oleh R.J. Wilkinson pada tahun 1902.
(d) Huraikan penggunaan vokal / u / dan konsonan /g/ di     Kemudian sistem ejaan rumi mengalami perubahan
dalam sebutan baku. (4)                     kepada sistem ejaan rumi Zaaba yang telah diguna pakai di
(Jumlah: 20)                           sekolah-sekolah dan juga sebagai ejaan rasmi kerajaan dalam
Huruf vokal u dilafazkan dengan bunyi [u] juga pada semua    tempoh yang agak lama. Akhirnya, sistem ejaan Zaaba telah diganti
kedudukan kata, termasuk kata yang diucapkan dengan bunyi    dengan sistem ejaan rumi baharu bahasa Malaysia pada 16 Ogos
diftong atau bunyi [yu] dalam bahasasumbernya.          1972.
Contohnya:                            Tulisan itu menyebut orang Mo-lo-yeu sebagai orang yang
Ejaan Sebutan                          mengirimkan utusan ke negeri China. Sumber lain pula menyatakan
Industri [in.dus.tri]                      bahawa pada masa yang sama terdapat sebuah kerajaan
Kurikulum [ku.ri.ku.lum]                     yang menggunakan bahasa Melayu dalam pemerintahannya.
Subsidi [sub.si.di]                       Cabang Nusantara ini mempunyai kira-kira 200 hingga 300 bahasa.
Unik [u.nik]                           Dalam cabang Nusantara, terdapat bahasa-bahasa golongan
Unit [u.nit]                           tertentu seperti Filipina, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Sasak,
                                 Gorontolo, Tomini, Turaja, Loinang, Bunku-Laki, Sulawesi
Huruf konsonan g dilafazkan dengan bunyi [g], dan bukan U], di  Selatan, Muna-Butong, Bima-Sumba, Ambon Timur, Sula-Bacon,
dalam bahasa Melayu.                       dan Almahera Selatan- Irian Jaya. Bahasa Melayu termasuk ke
Contohnya:                            dalam bahasa golongan Sumatera. Bahasa golongan Sumatera ini
Ejaan Sebutan                          pula terdiri daripada bahasa Aceh, bahasa-bahasa Batak, bahasa
Agenda [a.gen.da]                        Minangkabau, bahasa Nias, bahasa Lampong dan bahasa Orang
Agensi [a.gen.si]                        Laut.
Geografi [ge'o.gra.fi]
Geologi [ge'o.lo.gi]                       (b) Perjelaskan zaman munculnya bahasa Melayu kuno.(5)
Strategi [stra.te'.gi]                      Peringkat awal sejarah perkembangan bahasa Melayu dikenali
Teknologi [te'k.no.lo.gi]                    sebagai bahasa Melayu Kuno. Bahasa Melayu Kuno mula
Catatan: Bunyi [g] bagi huruf 9 ini sama dengan bunyi yang    berkembang apabila terdapat kata-kata pinjaman di dalam
terdapat di dalam katakata Melayu jati yang dilafazkan dengan  perbendaharaan kata bahasa ini. Kata-kata pinjaman daripada
bunyi [g] juga.                         bahasa Sanskrit merupakan sumber penting yang menjadi kata-
 Contohnya:                           kata pinjaman di dalam bahasa Melayu Kuno. Contohnya adalah
Ejaan Sebutan                          seperti di bawah: Bahasa Melayu Kuno ialah satu daripada kira-kira
Gagang [ga.ga 1)]                        200 bahasa di dalam cabang Nusantara dari keluarga bahasa
Gigi [gi.gi]                           Austronesia Barat. Bilangan penutur asalnya sederhana, iaitu yang
Gelagat [ge.la.gat]                       tinggal di sekitar Semenanjung Tanah Melayu, Kepulauan Riau dan
                                 Sumatera. Bahasa Melayu menjadi lingua franca disebabkan faktor
                                 faktor pedagang dan pengembarapengembara yang datang dari
3. Untuk menjejaki perkembangan sistem tulisan bahasa      India, China, Asia Barat dan Eropah yang berdagang di Kepulauan
Melayu kita harus menjejaki asal-usul perkembangan        Melayu. Bukti konkrit yang pertama tentang bentuk dan sifat bahasa
bahasa Melayu.                          Melayu ialah dengan terjumpanya beberapa batu bersurat
                                 bertulisan bahasa Melayu Kuno pada zaman Kerajaan Sriwijaya
(a) Huraikan dengan ringkas asal-usul perkataan ‘Melayu”     dengan menggunakan skrip Pallava dan bahasa sanskrit.
dan perkembangannya di Nusantara. (5)              (c) Apakah aktiviti yang berlaku di zaman bahasa Melayu
Bahasa Melayu mempunyai sistem tulisannya yang tersendiri.    klasik?(5)
Sistem tulisan bahasa Melayu juga menerima perubahan       Pada waktu yang sama, agama Islam mula bertapak di Melaka dan
sepanjang perkembangannya, bermula daripada zaman        bahasa Melayu menjadi alat penyebaran agama Islam dengan
Sriwijaya, Majapahit membawa ke zaman British dan selepas    menggunakan tulisan Jawi. Sebuah batu bersurat yang ditemui di
tahun 1957. Huruf huruf di dalam bahasa Melayu juga       sungai Teresat dekat Kuala Berang, Terengganu menggunakan
mempunyai bunyi dan namanya yang tersendiri. Hurufhuruf ini   bahasa Melayu tulisan jawi. Batu bersurat ini dipercayai ditulis
apabila disusun mengikut prinsipnya akan membentuk bunyi-    antara tahun 1303-1387 Masehi. Untuk pengetahuan anda
bunyi bahasa yang bermakna. Prinsip menyusun huruf-huruf ini   peringkat ini dinamakan bahasa Melayu Klasik. Pada masa inilah
ke arah membentuk bunyi-bunyi bahasa yang bermakna        banyak karya yang terkenal dihasilkan seperti Hikayat Raja Pasai,
dinamakan ejaan.                         Hikayat Hang Tuah, Sejarah Melayu dan sebagainya. Untuk itu,
Tulisan bahasa Melayu yang asal ialah tulisan kawi. Apabila   marilah kita lihat bentuk bahasa Melayu pada zaman itu melalui
budaya Islam bertembungdengan budaya Melayu tulisan jawi     petikan Hikayat Hang Tuah.Maka sahut dayang-dayang itu: “Tuan
(huruf Arab) mula meresap masuk ke dalam sistem bahasa      puteri lagi bermain-main di dalam taman, kerana tuan puteri lagi

SOALAN AKHIR PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BM
7/ 12
nuefail@hotmail.com
PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU HBML1203 SMP
masyghul akan tunangnya, yang di Terengganu itu.         Apabila perkataan daripada bahasa Inggeris hendak ditukarkan
Lagi dikata oleh tuan puteri demikian: Sedangkan         kepada ejaan bahasa Melayu, beberapa peraturan perlu dipatuhi.
Raja Melaka hendakkan aku lagi tiada mahu, ini pula       Kita perlu meneliti peraturan dalam penukaran di dalam ejaan
Megat Terengganu akan aku mahu. Sehingga mati          seperti di bawah ini. Selepas mengikuti dan memahaminya, anda
sudahlah, yang akan bersuamikan Megat itu            boleh lakukan beberapa latihan pengejaanberdasarkan perkataan
tiadalah.”                            yang boleh diperolehi daripada surat khabar bahasa Inggeris atau
Bahasa Melayu digunakan secara meluas untuk pentadbiran     daripada ahli keluarga anda. Hantarkan latihan anda itu kepada
dan perniagaan oleh penduduk pelbagai kaum di negeri-negeri   pensyarah yang mengajarmata pelajaran ini.
Melayu. Bahasa ini juga menjadi bahasa pengantar di institusi-
institusi pendidikan seperti di pusat-pusat pengajian Islam.
Banyak juga bahan kesusasteraan dihasilkan dalam bahasa
Melayu. Francois Valentijn telah menulis senarai karya tentang
kepulauan Melayu dalam bahasa Melayu.
(d) Apakah yang berlaku terhadap bahasa Melayu di zaman
sebelum merdeka? (5)                       Perubahan Ejaan pada Suku Kata Akhir daripada Kata Asal
(Jumlah: 20)                           kepada Bahasa Melayu

Bahasa Melayu Sebelum Merdeka
Selepas Perang Dunia Kedua, negeri-negeri Melayu dikuasai
oleh orang Inggeris. Mereka telah memperkenalkan bahasa
Inggeris dalam sistem pentadbiran dan persekolahan. Hal
ini menyebabkan kedudukan bahasa Melayu mula terancam.
Bahasa Melayu dikembangkan dan dimodenkan oleh orang
perseorangan seperti Abdullah bin Abd. Kadir Munsyi. Pada
zaman inilah bertitik tolaknya bahasa Melayu moden. Terdapat
beberapa buah buku hasil tulisan pejuang bahasa Melayu ini,
antaranya Hikayat Abdullah dan Hikayat Pelayaran Abdullah.
Mari kita lihat bentuk bahasa Melayu dalam buku Hikayat
Abdullah: “Kalakian setelah sedikit hari kemudiannya daripada
itu, maka kedengaranlah khabar di Melaka mengatakan
bahawa Inggris konon hendak pergi perang ke tanah Jawa.”
Pada awal abad kedua puluh, wartawan, sasterawan,
budayawan, guru-guru dan ahli-ahli politik Melayu mula
memperjuangkan kedudukan bahasa Melayu. Perjuangan ini
serentak dengan perjuangan membebaskan tanah air daripada
belenggu penjajah.
Selepas merdeka, kerajaan banyak merancang untuk
pembangunan negara, termasuk perancangan pengembangan
bahasa Melayu. Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan
apabila termaktub dalam Artikal 152 Perlembagaan
Persekutuan Tanah Melayu. Sebagai bahasa kebangsaan,
bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi negara, bahasa
pentadbiran, bahasa perhubungan umum, dan bahasa
pengantar di sekolahsekolah
dan di institusi-institusi pengajian tinggi.
4. Sejak zaman Sanskrit, membawa ke zaman Majapahit
hingga ke zaman sebelum merdeka banyak perubahan
telah berlaku terhadap kata di dalam bahasa Melayu.
Bahasa Melayu banyak sekali meminjam daripada Farsi,
Tamil, Arab, Inggeris Cina dan lain lain bahasa. Namun
demikian, kata-kata yang dipinjamkan dan yang diserap ke
dalam bahasa Melayu perlu mematuhi beberapa peraturan.


(a) Apakah peraturan yang perlu diikuti apabila kata di
dalam bahasa Inggeris yang diakhiri dengan ‘-ary’ , ‘–al ‘
dan ‘ation dan –ition’? (6) EJAAN DAN PINJAMAN /
SERAPAN DARIPADA BAHASA INGGERIS

SOALAN AKHIR PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BM
8/ 12
nuefail@hotmail.com
PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU HBML1203 SMP
                              Tanda Titik (.)
                              Tanda titik digunakan pada akhir ayat yang bukan pertanyaan
                              atau seruan.
                              Misalnya:
                              Ayahku tinggal di Melaka.
                              Biarlah mereka duduk di sana.
                              Adnin sudah tidur.
                              Tanda titik digunakan pada akhir singkatan nama orang.
                              Misalnya:
                              Md. Lazim bin Abd. Latif
                              Muhd. Yamin
                              Tanda titik digunakan pada akhir singkatan gelar, jawatan,
                              pangkat dan sapaan.
(b) Nyatakan penggunaan pola vokal ‘u____u, i ____i dan   Misalnya:
a___a di dalam kata serapan daripada bahasa Ingeris. Sila  Dr. (Doktor)
berikan dua contoh setiap satu.Huraikan tiga penggunaan   En. (Encik)
tanda titik dan berikan contoh setiap satu ? (4)      Pn. (Puan)
                              Y.A.B. (Yang Amat Berhormat)
                              Y.M. (Yang Mulia)
                              Y.Bhg.
                              Yth. (Yang Terhormat)
                              Kol. (Kolonel)
                              Y. Arif
                              Y. B.
                              Gen. (B)
                              Tanda titik digunakan pada singkatan kata atau ungkapan yang
                              sudah terlalu umum.
                              Satu tanda titik sahaja digunakan pada singkatan yang terdiri
                              daripada tiga huruf atau lebih.
                              Misalnya:
                              b.p. (bagi pihak)
                              d.a. (dengan alamat/di alamat)
                              dsb. (dan sebagainya)
                              dst. (dan seterusnya)

SOALAN AKHIR PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BM
9/ 12
nuefail@hotmail.com
PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU HBML1203 SMP
dll. (dan lain-lain)                    Peti Surat 803,
hlm. (halaman)                       Kuala Lumpur.
s.k. (salinan kepada)                   Yth. Sdr. M. Yazid Ismail,
u.p. (untuk perhatian)                   No. 29, Jalan Aman,
Tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam  Petaling Jaya.
suatu bagan, ikhtisar dan daftar.             Jabatan Peguam Negara,
Misalnya:                         Kuala Lumpur,
III. Perkembangan Bahasa X                 Malaysia.
A. Bahasa Melayu Klasik                  (c) Beri lima kegunaan tanda sempang. (5)
B. Bahasa Melayu Moden                   Tanda Sempang (-)
Pengantar 1. Pendahuluan                  Tanda sempang menyambung suku kata dasar yang terpisah
1.1 Umum                          oleh penggantian baris.
1.2 Latar Belakang                     ... ada cara baru
1.2.1 Sebelum 1950                     juga
Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, minit  Suku kata yang terdiri daripada satu huruf tidak dipenggal supaya
dan saat yang menunjukkan waktu.              jangan terdapat satu
Misalnya:                         huruf saja pada hujung baris atau pangkal baris.
Pukul 1.35.20 (Pukul 1 35 minit 20 saat)          Misalnya:
Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, minit  ... masalah itu bukan
dan saat yang menunjukkan jangka waktu.          ... masalah itu
Misalnya:                         *Akhiran -i tidak dipenggal supaya jangan terdapat satu huruf saja
1.35.20 jam (1 jam 35 minit 20 saat)            pada pangkal baris.
Tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan angka     Tanda sempang menyambung awalan dengan bahagian kata di
ribuan, jutaan, dan seterusnya yang tidak menunjukkan   belakangnya atau akhiran dengan bahagian kata di depannya
jumlah.                          pada penggantian baris.
Misalnya:                         ... cara baru mengukur
Dia lahir pada tahun 1950 di Kuala Lumpur.         panas.
Lihat halaman 2345 dan seterusnya.             ... cara baru mengukur
Nombor akaunnya 045678.                  kelapa.
Tanda titik tidak digunakan dalam singkatan yang terdiri  ... alat pertahanan
daripada huruf-huruf awal                 yang baru
kata atau suku kata, atau gabungan kedua-duanya yang
terdapat di dalam nama
badan-badan kerajaan, lembaga-lembaga nasional atau    (d) Apakah yang dimaksudkan dengan huruf singkatan di
internasional, atau yang                  bawah.
terdapat di dalam akronim yang sudah diterima oleh     Ÿ u.p.
masyarakat:                        Ÿ s. k.
Misalnya:                         Ÿ dsb
OUM (Open University Malaysia)               Ÿ dll.
JKR (Jabatan Kerja Raya)                  Ÿ Hlm (5)
KDN (Kementerian Dalam Negeri)               (Jumlah: 20)
Pernas (Perbadanan Nasional)
TLDM (Tentera Laut Diraja Malaysia)            b.p. (bagi pihak)
UMNO (United Malaya National Organization)         d.a. (dengan alamat/di alamat)
Tanda titik tidak digunakan dalam singkatan lambang    dsb. (dan sebagainya)
kimia, unit ukuran, takaran,                dst. (dan seterusnya)
timbangan dan mata wang.                  dll. (dan lain-lain)
Misalnya:                         hlm. (halaman)
Cu (Kuprum)                        s.k. (salinan kepada)
TNT (Trinitrotoluene)
                              u.p. (untuk perhatian)
10 cm (10 sentimeter)
kg (kilogram)
l (liter)
Tanda titik tidak digunakan pada akhir judul yang
merupakan tajuk karangan atau
                              5. Sejarah penggubalan peristilahan bahasa Melayu memakan
ilustrasi, jadual dan sebagainya.
                              masa yang amat panjang sekali. Ia berlaku sejak tertubuhnya
Misalnya:
                              Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1956 hingga ke tahun
Acara Kunjungan Tun Abdul Razak
                              1972 . Dewasa ini pun istilah-istilah baru muncul di
Getah dan Bijih timah (Bab 1, Malaysia)
                              dalam inventori bahasa Melayu.
Ranjau Sepanjang Jalan
                              (a) Huraikan secara ringkas perkembangan istilah bahasa
Tanda titik digunakan di belakang alamat yang akhir dan
                              Melayu. (4)
tahun di dalam pendahuluan surat-menyurat.
                              Perkembangan Istilah BM
Misalnya:
                              Usaha penggubalan istilah di Malaysia dan Indonesia telah bermula
Dewan Bahasa dan Pustaka,
                              lama sebelum penubuhan MBIM. Indonesia telah mendahului
SOALAN AKHIR PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BM
10/ 12
nuefail@hotmail.com
PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU HBML1203 SMP
Malaysia di dalam usaha ini. Seperti juga halnya dengan ejaan,  dan diletakkan di bawah Kementerian Pelajaran. Peranan DBP
tradisi peristilahan di Malaysia dan Indonesia banyak       ketika itu lebih berupa badan yang bertanggungjwab menyediakan
dipengaruhi                            bahan bacaan sekolah dna umum. Johor Bahru dipilih untuk
oleh Inggeris dan Belanda. Di dalam tahun 1972, apabila MBIM   menjadikan pusat penubuhan Balai Pustaka kerana
mula dibentuk, Indonesia sudah jauh di hadapan Malaysia di    terdapat minat yang tinggi di kalangan istana dan kerajaan Johor
dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa         untuk memajukan bahasa dan bidang persuratan Melayu. Lagipun,
pengantar ilmu. Usaha penggubalan istilah di Malaysia bermula   kerajaan Johor lebih bebas bertindak berbanding kerajaan kerajaan
selepas tertubuhnya Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dalam     lain di Tanah elayu pada ketika itu. Pada 10 Julai 1957. Balai
tahun 1956.                            Pustaka dipindahkan ke Kuala Lumpur. Nama Balai Pustaka juga
Sebenarnya penerokaan alam istilah baru bermula pada awal     ditukarkan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Taraf DBP juga
dekad 1960-an. Pada peringkat awalnya tidak ada satu sistem    telah bertukar daripada satu Jabatan kerajaan kepada badan
organisasi yang memberi panduan dan mengawal kerja-kerja     berkanun. Penubuhan DBP kali ini
peristilahan. Jawatankuasa Istilah ditubuhkan berdasarkan     didasarkan kepada Akta DBP. Pertukaran taraf dan nama
permintaan individu yang berwibawa sebagai pemimpin        bermakna peranan DBP juga semakin luas daripada satu badan
masyarakat atau sebagai ahli akademik. Jawatankuasa istilah    yang terhad peranannya kepadan badan yang benar benar
yang paling awal ditubuhkan ialah Jawatankuasa Istilah      bertanggungjawab memajukan bahasa. Dewan Bahasa dan
Ekonomi yang dipengerusikan oleh Profesor Diraja Ungku A.     Pustaka memainkan peranan yang penting di dalam pembentukan
Aziz. Sebagai pengerusi dan pengarah pertama DBP, beliau     istilah bahasa Melayu. Di dalam bidang bahasa, DBP berperanan
juga seorang pejuang bahasa kebangsaan. Ungku A. Aziz telah    membina korpus dan menyebarkan melalui buku buku istilah,
menyaksikan beberapa ciri perkembangan di dalam pewujudan     tatabahasa dan perkamusan. Bahagian
istilah ekonomi yang tidak menyenangkan beliau          pembinaan dan pengembangan bahasa bertanggungjawab
Satu lagi Jawatankuasa Istilah yang ditubuhkan ialah       membina dan memperkembangkan istilah, mengadakan
Jawatankuasa Istilah Ilmu Bahasa. Wujudnya Jawatankuasa      penyelidikan dan menyebarkan hasil hasil pemerolehan mereka.
Istilah ini dikaitkan dengan tugas DBP sendiri dan juga dengan  Badan ini juga bertanggungjawab mengawal penggunaan bahasa
program pelaksanaan dasar bahasa kebangsaan. Salah satu      dengan mengeluarkan risalah dan panduan umum kepada sektor
agenda di dalam program ini                    awam dan sektor swasta disamping menyediakan khidmat nasihat.
ialah melatih guru-guru bahasa Melayu di Maktab Perguruan     Sebagai badan yang bertanggungjawab memajukan bahasa, DBP
Bahasa di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Di dalam kurikulum     telah menubuhkan beberapa bahagian seperti bahagian
latihan perguruan ini terdapat kursus-kursus linguistic am    pentadbiran, kewangan, penerbitan umum,
terutamanya tatabahasa dan fonetik yang disampaikan di dalam   pembinaan dan perkembangan bahasa, perkamusan, perniagaan,
bahasa Melayu. Dengan demikian, istilah-istilah diperlukan dan  majalah dan beberapa bahagian lagi. Setiap bahagian mempunyai
dibentuk untuk tujuan berkenaan. Jawatankuasa Istilah Ilmu    peranan tersendiri di dalam memajukan
Bahasa telah dipengerusikan oleh Encik Yunus Maris iaitu     bahasa. Di antara bahagian bahagian tersebut, bahagian
bekas pensyarah maktab perguruan dan juga pensyarah        penerbitan umum dan perkembangan bahasa paling penting di
universiti. Jawatankuasa ini mula bermesyuarat pada tahun     dalam usaha memantapkan bahasa Melayu.
1964. Istilah-istilah yang disenaraikan oleh jawatankuasa ini
telah disediakan sendiri oleh pengerusinya berdasarkan      Untuk memperkukuhkan lagi peranannya, Unit Pelaksanaan
keperluan pengajarannya. Pada peringkat awalnya, tidak ada    Bahasa ditubuhkan pada tahun 1980. Unit inibertanggungjawab
sebarang pedoman yang boleh dijadikan panduan atau rujukan    menggalakkan penggunaan bahasa Melayu. Ia telah melaksanakan
ahli Jawatankuasa Istilah. Bahkan tidak ada satu garis haluan   beberapa langkah seperti mengadakan ceramah, taklimat, forum,
yang utama atau am yang menerangkan rupa bentuk istilah      kursus, rancangan Dewan Bahasa di radio, menyebarkan panduan
Melayu yang menjadi matlamat usaha-usaha             bahasa, khidmat nasihat, mengadakan kepen “Mencintai Bahasa
jawatankuasa berkenaan Di dalam usaha penggubalan         Melayu” dan mengawasi penggunaan
peristilahan, setiap istilah yang ada di dalam bahasa Inggeris  bahasa di sektor awam dan swasta. Apa yang jelas, pelaksanaan
dilihat sebagai satu entiti tersendiri, dan dengan itu proses   perancangan bahasa yang dijalankan oleh DBP melalui bahagian
pencarian padanannyadi dalam bahasa Melayu juga          bahagian di dalamnya bersifat revolusi tetapi teratur dan sistematik.
merupakan proses tersendiri bagi setiap istilah, bebas daripada  Di dalam usaha memajukan lagi bahasa Melayu, DBP juga telah
yang lain. Dengan itu tidak banyak hasil yang dicapai di dalam  mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak lain. Kerjasama
satu-satu mesyuarat, dan ini bukan berlaku pada Jawatankuasa   terbesar DBP ialah dengan Majlis Bahasa Indonesia Malaysia
Istilah Ilmu Bahasa sahaja tetapi pada Jawatankuasa Istilah    (MBIM). Kerjasama ini diperluaskan lagi dengan memasukkan
yang lain juga.                          Negara Brunei Darussalam. Hasil kerjasama ini terbentuklah istilah
(b) Apakah peranan yang dimainkan oleh Dewan Bahasa        istilah baru yang sesuai digunakan di ketiga tiga Negara yang
dan Pustaka di dalam perkembangan istilah bahasa         terlibat. Walaubagaimanapun, peranan utama DBP ialah
Melayu? (8)                            melaksanakan usaha bagi memenuhi matlamat Bahagian
Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka                 Peristilahan DBP. Oleh itu, antara peranan yang dilaksanakannya
Perbincangan tentang perkembangan bahasa di Malaysia tidak    ialah;
akan lengkap sekiranya peranan Dewan Bahasa dan Pustaka      Ÿ Mengumpul istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang
tidak disentuh. Badan ini merupakan satu satu badan yang     ilmu.
ditubuhkan oleh kerajaan khusus untuk memajukan bahasa      Ÿ Membentuk istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang
Melayu.Sehingga hari ini, peranan Dewan Bahasa dan Pustaka    ilmu.
di dalam memajukan bahasa amat penting sekali dan tidak ada    Ÿ Memperbanyak istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai
mana mana badan pun yang mampu berperanan sebagaimana       bidang ilmu.
yang dimainkannya.mDBP ditubuhkan pada 22 Jun 1956, di      Ÿ Menerbitkan istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang
Johor Bahru. Pada ketika itu ia dikenali sebagai Balai Pustaka  ilmu.
SOALAN AKHIR PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BM
11/ 12
nuefail@hotmail.com
PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU HBML1203 SMP
Ÿ Mewujudkan Pangkalan Data Peristilahan yang bersistem,
sesuai dengan matlamat penyebaran dan pemasyarakatan
istilah.
Ÿ Menyelaraskan istilah dan penggunaan istilah bahasa
Melayu dan mengadakan kerjasama dengan Indonesia dan
Brunei Darussalam melalui MABBIM, dan negara-negara
lain.(c) Apakah peranan yang dimainkan oleh MABBIM di dalam
konteks yang sama? (5)
Peranan MABBIM
MABBIM ialah sebuah badan kebahasaan serantau yang
dianggotai oleh tiga negara, iaitu Negara Brunei Darussalam,
Indonesia dan Malaysia. Asalnya badan ini dinamai Majlis
Bahasa Indonesia - Malaysia (MBIM), yang ditubuhkan pada 29
Disember 1972,setelah satu Pernyataan Bersama
ditandatangani oleh Allahyarham Tun Hussein Onn, Menteri
Pendidikan Malaysia, dan Bapak Mashuri Saleh S.H. Menteri
Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia, pada 23 Mei 1972 di Jakarta.
MBIM menjadi MABBIM apabila negara Brunei Darussalam
menganggotai Majlis ini pada 4 November 1985.Manakala,
Singapura masih menjadi negara pemerhati Majlis sehingga
kini. Wadah kerjasama kebahasaan MABBIM ini, pada
hakikatnya mempunyai misi untuk membina dan
mengembangkan bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan iaitu
bahasa Melayu/Indonesia di ketiga-tiga buah negara anggota
MABBIM menjadi bahasa peradaban tinggi, bahasa ilmu,
bahasa sains, bahasa teknologi moden, bahasa perusahaan,
dan bahasa ekonomi.

(d) Apakah istilah yang diberi kepada perkataan Inggeris
‘elastic, random dan
anxious’.

Kata adjektif:
kenyal - elastic
rawak - random
cemas - anxious

 (Jumlah: 20)KERTAS SOALAN TAMAT
SOALAN AKHIR PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BM
12/ 12
nuefail@hotmail.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:16987
posted:7/30/2009
language:Malay
pages:12
Description: Jawapan soalan Akhir Pengenalan Fonetik dan Fonologi bahasa Melayu, HBML1203 SMP.