EE371 Lecture Notes _electronic_ by kala22

VIEWS: 20 PAGES: 48

									           FĠZ310 – Mantık Devreleri
       5       Analog Waveform

Voltage (V)
                               Time
       0               Digital Waveform
       5
         1                   1
Voltage (V)
                   0            Time
       0
           Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                 ÜNĠVERSĠTESĠ
           FĠZ310 – Mantık Devreleri

1. Ġkili sayı tabanında verilen tek bir basamağa bit (binary digit) adı verilir.
  - Ġkili sayı sisteminde sadece iki rakam vardır: 0 ve 1.
  -Makine dili, bilgisayarların haberleĢtiği dildir. Ġkili sayıları kullanır.
  -Sinyal var ise 1 , yoksa 0 dır veya ifade “doğru” ise 1, yanlıĢ ise 0 dır.
  - 8 adet bitin yan yana gelmesi ile byte oluĢur.
2. Sayı Sistemleri
  - Her sayı sisteminin bir tabanı vardır. b tabanlı sayı sisteminde 0 ile
  (b –1) arasındaki b adet rakam kullanılır ve bu rakamlar yanyana
  yazılarak sayılar oluĢturulur. Örneğin,
  - 2 tabanındaki sayılar 0,1 rakamlarından,
  -10 tabanındaki sayılar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 rakamlarından oluĢmaktadır
            Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                  ÜNĠVERSĠTESĠ
           ÖZET• TABAN DÖNÜġTÜRME
 –  10 tabanından 2 tabanına dönüşüm
 –  10 tabanından 16 tabanına dönüşüm
 –  2 tabanından 10 tabanına dönüşüm
 –  2 tabanından 16 tabanına dönüşüm
 –  16 tabanından 2 tabanına dönüşüm
 –  16 tabanından 10 tabanına dönüşüm
      Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
            ÜNĠVERSĠTESĠ
    2 Tabanından diğer Tabanlara DönüĢüm
•  2 tabanından 10 tabanına;
•  2 tabanında verilen sayının hem tamsayı kısmı ve hem de kesir
  kısmı sürekli olarak 2‟nin kuvvetleriyle çarpılarak elde edilen
  çarpım sonuçları toplanır
•  2 tabanından 16 tabanına;
•  2 tabanında verilen en sağdan baĢlanarak 4‟erli gruplar Ģeklinde
  gruplanarak 16 tabanına çevrilir.

•  Soru 1-a: (1110111.1010)2 = (?)10 dönüĢümünü yapalım.
•  Sayının tam ve kesirli kısmında bulunan rakamlar ile basamak değerleri çarpılır.
•  (1110111.1010)2 =
  1.2^6+1.2^5+1.2^4+0.2^3 + 1.2^2 + 1.2^1 + 1.2^0 , 1.2^-1 + 0.2^-2 + 1.2^-
  3+1.2^-4
•         =64+32+16+0+4 + 2 + 1 , 0.5 + 0 + 0.125+ 0
•         = (119.625)10
•  16 TABANINDAN 2 TABANINA DÖNÜġÜM
•  - Her bir sayının ikili karĢılığı (4 bit olarak) yazılır ve birleĢtirilir
•  Soru1-c : ( ABC.D )16 = (?)2 tabanına dönüĢümünü yapalım.
•  (1010 1011 1100. 1101) 2


              Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                    ÜNĠVERSĠTESĠ
     10 tabanından diğer tabanlara dönüĢüm

- 10 tabanında verilen sayının tamsayı kısmı sürekli olarak istenen tabana  bölünerek
   kalanlar sağdan sola doğru yazılır.
- 10 tabanında verilen sayının kesir kısmı için ise, bu kısım sürekli olarak istenen taban ile
   çarpılır ve çarpımın sonucu istenen basamağa eriĢene kadar (ya da 0 çıkana kadar)
   iĢlemin tamsayı kısmı alınır.
•  Örnek:  (121.125)10 sayısını 2 tabanına dönüĢtürünüz.
                Kalan
•  121 / 2 = 60         1
•  60 / 2 = 30          0
•  30 / 2 = 15          0      •  Kesirli kısmı dönüĢtürelim.
•  15 / 2 = 7          1
•  7/2=3             1      •  0.125 * 2 = 0.250       0
•  3/2=1             1      •  0.250 * 2 = 0.500       0
•  1/2=0             1      •  0.500 * 2 = 1.000       1


•  Sonuç = 1111001.001              Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                    ÜNĠVERSĠTESĠ
     10 Tabanından 16 Tabanına dönüĢüm
•  Örnek 1-b: (123.025)10  (?) 16 tabanına dönüĢtürünüz.
•  Tam kısmı;
•           Kalan
•  123 / 16 = 7     11
•  7 / 16 = 0      7

•  Tam kısmın Sonuç = 7B
•  Kesirli kısım;
•  - (0.025)10 sayısını onaltılık sisteme çevirelim.
•  Verilen sayı devamlı 16 ile çarpılıp, oluĢan tam sayılar yazılır
•               Tam sayı
•  0.025x16 = 0.4     0
•  0.400x16 = 6.4       6
•  0.400x16 = 6.4       6

•  Sonuç olarak; (123.025)10 = (7B.066)16    eĢitliği bulunur.

            Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                  ÜNĠVERSĠTESĠ
        8 tabanından 16 tabanına dönüşüm

• Soru1-d : (3741)8 = ( ? ) 16 tabanına dönüĢümü yapınız?
•  - Ġlk önce her bir sayının ikili karĢılığını ( 3 bit halinde) yazıyoruz
•  (3741)8 = ( 011 111 100 001 )2

•  - Daha sonra ikili sayını (4 bit halinde) 16 ı karĢılığını yazıyoruz
•  - 2 tabanında verilen sayı en sağdan baĢlanarak 4‟erli gruplar Ģeklinde
  gruplanarak 16 tabanına çevrilir.


•  (3741)8 = ( 011 1 11 10 0 001 )2 = ( 7D1 ) 16
         7   E   1
            Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                  ÜNĠVERSĠTESĠ
            Tümleyen Aritmetiği

•  Soru2-a: (110101010)2 sayısının (r-1) tümleyeni nedir?
•  Ġkili sayının (r-1) tümleyeni 1 e tümleyen olarak adlandırılır.
  – Ġkili sayının 1 e tümleyeni sayının her bir bitini ters çevirerek (1
   leri 0 , 0 ları 1 yaparak) gerçekleĢir.
•  (110101010)2 = ( 001010101)2
•  Soru2-b: (100100100)2 sayısının (r) tümleyeni nedir?
•  Ġkili sayının (r) tümleyeni 2 e tümleyen olarak adlandırılır.
  – Ġkili sayının 2 e tümleyeni;
   sayının her bir biti ters çevrilir(1 leri 0 , 0 ları 1 yaparak) ve
   sonuca 1 eklenir
   Sağdaki ilk 1 e kadar olan sayılar aynen yazılır, daha sonrakiler
   (sağdaki ilk 1‟in solunda kalan tüm rakamlar) tek tek ters çevrilir
  (100100100)2 = ( 011011100) 2
            Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                  ÜNĠVERSĠTESĠ
           Tümleyen Aritmetiği

• Soru2-c : (2838)10 = sayısının (r-1) tümleyeni nedir?
• Onlu sayının (r-1) tümleyeni 9 a tümleyen olarak adlandırılır.
   9999
   2838
  _______
   7161
• Soru2–d : (53)10 – (25)10 iĢlemi (r-1) tümleyen yöntemiyle
 nasıl yapılır?
• 53           53         27
• -25           74         1
      99-25=74
• +____        +____        +____
              127          28
 Eğer toplama iĢlemi sonucunda son elde oluĢtuysa, elde atılır ve
 farkı elde etmek için toplama 1 eklenir
 Eğer toplama iĢlemi sonucunda son elde oluĢmadıysa, toplamın
 (r-1) e tümleri alınır ve önüne “-” iĢareti konulur
          Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                ÜNĠVERSĠTESĠ
             Tümleyen Aritmetiği

• Soru2 – e:
• (11101)2 – (01101)2 = iĢlemini r ye tümleyen yöntemiyle nasıl
 yapılır?
  – M-N İşlemini 2 ye tümleyen aritmetiği ile gerçekleştirmek için
  – N sayısının 2 ye tümleri bulunur.
    • (01101)2  = (10010  +1)2 = (10011)2
  – M sayısı N nin tümleri ile toplanır
    • (11101)2 + (10011)2 = (1 10000) 2
    • Eğer toplamı iĢlemi sonucunda son elde oluĢtuysa, elde
     atılır.
    • Eğer toplama iĢlemi sonucunda son elde oluĢmadıysa
     toplamın 2 ye tümleri alınır ve önüne “-” iĢareti konur.

    ĠĢlem sonucu
    • (11101)2 – (01101)2 = (10000) 2            Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                  ÜNĠVERSĠTESĠ
                 Kodlama Sistemleri

                      Ağırlıklı Kodlar
        Sayısal Kodlar
                      Ağırlıksız Kodlar
 Kodlar
        Alfasayısal Kodlar

   Kaynak alfabesi onlu rakamlardan, genelde sayılardan oluĢan koda
   Sayısal Kod denir.  Örnek : BCD (Binary Coded Decimal) kodu

 Ağırlıklı Kodlar              Ağırlıksız Kodlar
  Örnekler: 8 4 2 1 ağırlıklı kod (BCD)    Örnekler: Artık-3 (Excess-3) Kodu
       4 3 2 1 ağırlıklı kodlar          5’ten 2 (2-out-of-5) Kodu
       8 4 -2 -1 ağırlıklı kod..vb        Gray(Yansımalı) Kodu


   Kaynak alfabesinde rakamlar ve sayılar dıĢındaki simgeler de bulunan
    koda Alfasayısal Kod denir. Örnek: EBCDIC ve ASCII kodları.


              Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                    ÜNĠVERSĠTESĠ
             Kodlama Örnekleri

• Soru3-a: (110101010) 2 sayısını GRAY koduna çeviriniz..
•  en yüksek basamak değerine sahip bitin solunda „0‟ olduğu kabul
  edilip, her bit solundaki bit ile toplanarak yazılır. Bu iĢleme en
  düĢük basamak değerlikli bite kadar devam edilir
        0110 10 1010
        VVVVVVVVV
        101 11 1111
   (110101010) 2 = (101111111) gray
• Soru3-b: (10100110) 2 sayısını Artı 3 koduna çeviriniz.
•  Bir onlu sayının Artı 3 kodundaki karĢılığı, onlu sayının karĢılığı
  olan ikili sayıya 3 eklenmiĢ halidir. Artı 3 kodundaki sayılar, BCD
  kodunda olduğu gibi dört bitlik ikili sayılar Ģeklinde ifade edilir.
• (10100110) 2= (128 + 32 + 4 + 2) = (166)10
                      499    = (0100 1001 1001)+3
             Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                   ÜNĠVERSĠTESĠ
            Kodlama Örnekleri

 • Soru3-c: (10100110) 2 sayısını BCD (84-2-1) koduna
  çeviriniz.
            Digit   8421    84-2-1    XS3

             0    0000    0000     0011
             1    0001    0111     0100
             2    0010    0110     0101
             3    0011    0101     0110
             4    0100    0100     0111
             5    0101    1011     1000
             6    0110    1010     1001
             7    0111    1001     1010
             8    1000    1000     1011
             9    1001    1111     1100

(10100110) 2= (128 + 32 + 4 + 2) = (166)10 sayısının BCD kod karĢılığını
yazarsak çevrimi tamamlamıĢ oluruz
(166)10 = ( 0111 1010 1010 )84-2-1

            Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                  ÜNĠVERSĠTESĠ
          Kodlama Örnekleri

• Soru 3-d: (11010101) 2 verisine çift parite eklenirse eklenen
 paritenin değeri ne olur? Aynı değere tek parite eklenirse
 eklenen bitin değeri ne olur? Neden?
• Hataları tespit etmede kullanılan en yaygın ve en kolay yöntem
 eşitlik biti kodlama (parity code) yöntemidir
• Çift Parite yöntemine göre;
• Verilen sayıda tek sayıda „1‟ bulunduğundan, eĢitlik biti
 olarak „1‟ eklenir ve kodlama iĢlemi sonucunda;
• “(111010101) 2 bilgisi oluĢur.
• Tek Parite yöntemine göre;
• Aynı mantığa göre verilen sayıdaki “1” lerin toplamı tek
 olduğu için eĢitlik biti olarak “0” eklenir ve kodlama iĢlemi
 sonucunda;
• “(011010101) 2 bilgisi oluĢur.          Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                ÜNĠVERSĠTESĠ
          Boole Cebiri ve Kuralları
•  1854 yılında George Boole tarafından mantıksal iĢlemler için
  oluĢturuldu.
•  1938 yılında Claude Shannon tarafından anahtarlama cebiri
  (switching algebra) olarakda adlandırılan ikili Boole cebiri
  geliĢtirildi.
           Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                 ÜNĠVERSĠTESĠ
                       ÖZET


LOJĠK KAPILAR ve LOJĠK DEVRELER

Temel Kapılar :

  - ÇıkıĢlar, giriĢlerin değerlerine bağlıdır
  - Hafızaları (bellekleri yoktur)
                Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                      ÜNĠVERSĠTESĠ
       TEMEL LOJĠK KAPILAR


NOT    A  A’     Çıkış = A’ = A     f(in) = A’ = A
(DEĞĠL)
OR             Çıkış = a+b      f(a,b) = a+b
(VEYA)
AND            Çıkış = a·b      f(a,b) = a·b
(VE)
        Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
              ÜNĠVERSĠTESĠ
       TEMEL LOJĠK KAPILAR


XOR            Çıkış = ab      f(a,b) = ab
(Özel VEYA)
NOR             Çıkış = a+b      f(a,b) = a+b
VEYA Değil
NAND            Çıkış = a·b      f(a,b) = a·b
(VE Değil)        Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
              ÜNĠVERSĠTESĠ
             LOJĠK KAPILAR


XNOR                Çıkış = ab      f(a,b) = ab
(Özel VEYA
DEĞĠL)
XOR Kapısı hatırlarsak:
   f(a,b) = ab = (a’b + b’a)

Değili XNOR dur.  ÇıkıĢ=AB+A'B'Lojik İşlemlerin Öncelik Sırası:
     NOT, AND, OR

            Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                  ÜNĠVERSĠTESĠ
                LOJĠK KAPILAR


DeMorgan Teoremi

-  AND kapısının çıkışını ters çevirmek (inverting) , OR kapısının girişlerini ters çevirmekle
-  eşdeğerdir

                   Çıkış = a+b
                            1) Değil Çubuğu
                   Çıkış= a+b
                            2) + , · olur
                   Çıkış = a·b
               Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                     ÜNĠVERSĠTESĠ
            LOJİK DEVRELER
Minterm   Açılımı…      Kısaltması
 x’y’z’   x=0, y=0, z=0      m0
 x’y’z   x=0, y=0, z=1      m1
 x’yz’   x=0, y=1, z=0      m2
 x’yz    x=0, y=1, z=1      m3
 xy’z’   x=1, y=0, z=0      m4
 xy’z    x=1, y=0, z=1      m5
 xyz’    x=1, y=1, z=0      m6
 xyz    x=1, y=1, z=1      m7
x  y  z  f(x,y,z)  f’(x,y,z)  f = x’y’z’ + x’y’z + x’yz’ + x’yz + xyz’
0  0  0    1      0     = m 0 + m1 + m2 + m3 + m 6
0  0  1    1      0     = m(0,1,2,3,6)  Minterm eşdeğeri
0  1  0    1      0
                   f’ = xy’z’ + xy’z + xyz
0  1  1    1      0
                    = m4 + m 5 + m7
1  0  0    0      1
                    = m(4,5,7)  Maxterm eşdeğeri
1  0  1    0      1
1  1  0    1      0
                    Maxterm, minterm’in tersidir
1  1  1    0      1
          Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                ÜNĠVERSĠTESĠ
               LOJİK DEVRELER
A  B  Q    A B
0  0  0       A'
0  1  1  F1        A'B F=A'B+AB'       Çarpımların toplamı;
1  0  1  F2
1  1  0
                                F=m(m0,m1)
F1=A'B
            B'   AB'
F2=AB'
 w   m(1,2,3,5,6,7)
 w   M (0,4)  (a  b  c).(a  b  c)
                   ab
                      00    01    11    10
                c

                  0    0    1    1    0
                    0    2    6    4

                  1    1    1    1    1
                    1    3    7    5
             Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                   ÜNĠVERSĠTESĠ
                   Lojik Devreler
•  Soru 4: Aşağıdaki devrede Z çıkışı A,B,C,D cinsinden nasıl ifade edilir?
•  ÇÖZÜM:
•  Yukarıda gösterilen noktalardaki değerleri bularak bunları daha sonra işleme koyabiliriz ;
•    ___            __   __ ____     _________
•  1): A.B         3): 1.2 = [(AB)(C+D)] = ( A.B + C + D ) => 3) : = AB + C + D
•    _____           ____   __   ____
•  2): (C + D)       4): (1 + 2) = [A.B + (C + D)] => 4) : = (A.B)(C + D)
•     _             _ _________      _    _   __   __
•  5): (3.A + 3.A) = (A.B + C + D).A + (A.B + C + D).A = A.C + A.D + (A.B).(C+D).A =
•   _  _ _ _ _
•  A.B +A.C.D +A.C+A.D =
•     _ _     ____ __________                 ____
•  6): (2.4 + 2.4) = (C + D)[(A.B)(C + D)] + (C + D)[(A.B)(C + D)] =(C+D) +(A.B)(C+D)

•  Kural: A’. (AB)’ = A’ ( A’ + B’) = A’ + A’B’=A’(1+B’) = A’
•   __    _ _
•  Z= 5.6 = 5+6

                Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                      ÜNĠVERSĠTESĠ
             KARNAUGH HARİTALARI
 a bc                 Örnek f3(a,b,c) = (2, 3, 4, 6, 7)
  00 01    11  10
 0 m0 m1    m3  m2  a bc
                  00   01  11  10
 1 m4    m5 m7  m6    0         1   1
                               En küçük deyim:
                1   1      1   1   f3(a,b,c) = b + ac’


                   Örnek :f5(a,b,c,d) = (0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 15)
                      ab cd
                           00 01 11 10
ab cd
    00   01  11  10           00  1   1   1   1
 00 m0 m1      m3  m2
                         01     1   1   1
 01 m4 m5      m7  m6           11     1   1
 11 m12 m13 m15 m14
                         10  1
 10 m8 m9      m11 m10     Minterm : f5(a,b,c,d) = a’d + a’c + bd + b’c’d’

              Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                    ÜNĠVERSĠTESĠ
         KARNAUGH HARİTALARI

 CD
AB   00  01  11  10

 00  0  0  1   0

 01  1  1  1   0    Z  CD  BD  A BC
 11  0  1  1   0

 10  0  0  1   0
           A                 A.B.C

           B

                                 Z                             B.D
            C
                             C.D
            D


           Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                 ÜNĠVERSĠTESĠ
               Karnaugh HAritası

Soru5 . F(a,b,c,d) = (0, 1, 4, 5, 10, 11, 14, 15) minterm ifadesini
  karnaugh haritası yöntemini kullanarak sadeleĢtiriniz ve yalnızca
  VEDEĞĠL kapılarını kullanarak çiziniz


     ab cd
         00  01  11  10
      00 m0 m1     m3  m2      1  1
      01 m4 m5     m7  m6      1  1
      11 m12 m13 m15 m14              1  1
      10 m8 m9     m11 m10           1  1

                      A
   F(a,b,c,d)=A‟C‟ + AC         C
              Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                    ÜNĠVERSĠTESĠ
ENTEGRE DEVRELER


14  13  12  11  10  9  8
     Entegrenin Adı
 1  2   3  4  5   6  7
Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
      ÜNĠVERSĠTESĠ
               SAYISAL ENTEGRELER
•  Lojik kapılar baĢlığı altında açıkladığımız temel lojik elemanlar; direnç, diyot, transistör,
  küçük değerlikli kondansatör, FET, MOSFET, vb. elektronik devre elemanlarından oluĢur.
  Aynı çeĢit veya farklı elektronik elemanların bir paket haline getirilmesi ile oluĢan yeni
  eleman, „entegre‟ (Integrated Circuit -IC) olarak isimlendirilir. Entegreler ;
  –  Yapılarında kullanılan elemanların çeĢidine,
  –  Entegre içerisinde bulunan lojik kapı ve transistör sayısına,
  –  Kullanılan entegre teknolojisine,
•  göre sınıflandırılabilirler.
•  Sayısal entegreler, yapılarında kullanılan devre elemanları referans alınarak :
  –  i- Bipolar entegre devreler; DTL, TTL, HTL, ECL, vb.
  –  ii- MOS-lojik entegre devreler; NMOS, PMOS, CMOS,
•  şeklinde iki grupta toplanabilirler.
•  Her iki grupta bulunan elemanlar, içerdikleri lojik kapı ve transistör sayısına
  göre;
  – i- Küçük ölçekli IC‟ler, (SSI –Small Scale Integration)
  – ii- Orta ölçekli IC‟ler, (MSI –Medium Scale Integration)
  – iii- GeniĢ ölçekli IC‟ler, (LSI – Large Scale Integration)
  – iv- Çok geniĢ ölçekli IC‟ler, (VLSI – Very Large Scale Integration)
  – v-Çok-çok geniĢ ölçekli IC‟ler, (XLSI – Extra LArge Scale Integration)
  – vi-Giga ölçekli IC‟ler,
•  olarak sınıflandırılırlar.

                 Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                       ÜNĠVERSĠTESĠ
Lojik Entegrelerin Yapılarındaki Elemanlara Göre Sınıflandırılması
•  Entegre devrelerin oluĢumunda, direnç, diyot, kondansatör, transistör, FET,
  MOSFET vb. elemanlar kullanılır. Lojik entegreler, devrelerin
  oluĢturulmasında kullanılan devre elemanlarına (direnç, diyot, transistör vb.)
  göre sınıflandırılabilir. Genel olarak bipolar ve MOS lojik aileleri adı altında
  yapabileceğimiz sınıflandırmada, alt gruplar aĢağıdaki Ģekilde oluĢur:

•  A-Bipolar Lojik Ailesi
   –  Direnç Diyot Lojik (Resistor Diode Logic - RDL),
   –  Direnç Transistör Lojik (Resistor Transistor Logic - RTL),
   –  Diyot Transistör Lojik (Diode Transistor Logic - DTL),
   –  Yüksek EĢikli Lojik (High Threshold Logic - HTL),
   –  Transistör Transistör Lojik (Transistor Transistor Logic - TTL),
         Standard TTL
          Low-power TTL
          High Speed TTL
          Low-Power Shottky TTL
          Advanced Shottky TTL
          Advanced Low-Power Shottky TTL, …vb.

   –  Emiter Kuplajlı Lojik (Emiter Coupled Logic - ECL),
   –  EntegrelendirilmiĢ Enjeksiyon Lojik (Integrated Injection Logic –IIL - I2L).

•  B-MOS Lojik Ailesi
   –  i- Metal Oksit Lojik (Metal Oxide Semiconductor-MOS),
   –    ● N - MOS Lojik,
   –    ● P - MOS Lojik,
   –  ii- CMOS Lojik (Complementary MOS-CMOS).


                Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                      ÜNĠVERSĠTESĠ
 Devre Karmaşıklığı açısından entegre devre sınıflandırması
ENTEGRE YOĞUNLUK DERECESİ                      FONKSİYON  İÇERDİĞİ  KAPI SAYISI
                                    SAYISI  Eleman
                                         SAYISI

Sıfır Ölçekli Birleştirme (Zero Scale İntegration - ZSI)Küçük Ölçekli Birleştirme (Small Scale İntegration - SSI)       2-20     100     1-12

Orta Ölçekli Birleştirme (Medium Scale İntegration-MSI)        20-100    500     13-99

Geniş Ölçekli Birleştirme (Large Scale İntegration - LSI)      100-500   100000   100-9999

Çok Geniş Ölçekli Birleştirme (Very Large Scale İnteg.-       500-100000  250000   10000-99999
  VLSI)

Çok  Çok Geniş  Ölçekli  Birleş.   (Ultra  Large  Scale  100000 ≤  107 – 109  105 – 108
   İnteg.ULSI)

Giga Ölçekli Birleştirme (Giga Scale İntegration - GSI)         -     109 ≤    108 ≤?Genellikle MSI yongası kullanılarak yapılan devreler arasında
Toplayıcılar (Adders), Çıkarıcılar (subtractors), karşılaştırıcılar
(comparators), kodlayıcılar (encoders), kod çözücüler (decoders),
çoklayıcılar (multiplexer), ve dağıtıcılar (demultiplexers) sayılabilir
                    Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                          ÜNĠVERSĠTESĠ
  Bipolar Transistör Kullanılarak Oluşturulan Lojik Teknolojisi

•  Yarıiletken ve pasif elektronik devre elemanları kullanılarak farklı Ģekillerde lojik
  kapı devreleri oluĢturulur. OluĢturulan kapı devreleri, kullanılan elemana göre
  isimlendirilir.
•  i- Direnç Diyot Lojik (RDL) :
•  Kapı devrelerini oluĢturan temel elemanlar olarak direnç ve diyotların kullanıldığı
  mantık, „Direnç Diyot Lojik (RDL)‟ olarak isimlendirilir. RDL mantığı sabit bir çıkıĢ
  gerilimi veremediğinden ve tersleme (değil) iĢlemi yapamadığından dolayı
  güncelliğini yitirmiĢtir.
•  ii- Direnç Transistör Lojik (RTL) :
•  Ġlk imal edilen ticari tip olan ve basit bir yapısı bulunan RTL entegreleri, diğer lojik
  entegre tekniklerinin geliĢtirilmesiyle önemini yitirmiĢtir.
•  RTL tipi entegrelerin çalıĢma gerilimi 3V-3.6V arasındadır. RTL tipi entegreler 700
  ve 900 ile baĢlayan sayılarla kodlanırlar.
•  iii- Diyot Transistör Lojik (DTL) :
•  DTL tekniği; RTL tipi entegrelere göre hız, güç ve kararlılık bakımından daha iyi
  durumda olmalarına rağmen, uygulamadan kalkan ve yerini TTL teknolojisine
  bırakan entegrelerdir.
•  DTL devrelerin çalıĢma gerilimleri 5V civarındadır. Gürültü bağıĢıklığı düĢük olan
  DTL entegreler, 830 ve 930 ile baĢlayan sayılarla kodlanırlar.
    RDL ile AND , RTL ile NOR , DTL ile AND yapılan devreler
              Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                    ÜNĠVERSĠTESĠ
  Bipolar Transistör Kullanılarak Oluşturulan Lojik Teknolojisi
•  iv- Yüksek EĢikli Lojik (HTL) :
•  HTL tipi entegreler, DTL tipi entegrelerde bulunan diyot
  yerine zener diyot konularak gerçekleĢtirilir. Böylece
  endüstride çeĢitli elektromekanik cihazların kontrol
  devrelerinde kullanabilecek gürültü bağıĢıklığı çok iyi özel
  entegreler oluĢur.
•  HTL tipi entegreler, çalıĢma gerilimleri 15V ve yayılım
  gecikmesi en büyük olan entegre çeĢididir.
•  Gürültü seviyesinin yüksek olduğu bu tip entegreler, 660‟lı
  sayılarla kodlanırlar. Örneğin; Motorola MC660, MC661 VE
  MC668 gibi.
•  v- Emiterden Kuplajlı Lojik (Emiter Coupled Logic - ECL) :
•  ECL, CPU gibi hızlı çalıĢması gereken devrelerin
  üretiminde kullanılır.
•  Mantık sınıfları içerisinde en hızlı yapıya sahip olan
  Emiterden Bağlı Lojik (ECL) devrelerde, kullanılan
  transistörler doyuma gitmeden çalıĢırlar. Transistörlerin
  doyuma gitmeden çalıĢması, transistörlerin durum
  değiĢtirmesi için gerekli akımı düĢürür ve anahtarlama
  hızını artırır. Bu da ECL mantığı ile üretilen elemanların
  hızının artması sonucunu doğurur.
•  ECL mantığı ile yapılan devreler, „akım modlu mantık‟
  (Current Mode Logic–CML) olarak ta isimlendirilirler. ECL
  mantık kapıları, birbirlerinin tümleyeni olan iki çıkıĢ
  verirler
•  Güç tüketimi yüksek olduğu için, ECL teknolojisi ile
  üretilen devrelerin yoğunluğu düĢüktür.
              Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                    ÜNĠVERSĠTESĠ
Bipolar Transistör Kullanılarak Oluşturulan Lojik Teknolojisi

•  vi- Entegreli Enjeksiyon Lojik (Integrated Injection Logic – IIL - I2L) :
•  Entegreli Enjeksiyon lojik kapıları; temel bazı farklılıklar dıĢında RTL
  lojik ile benzer çalıĢma özelliğine sahiptirler. Yapım olarak farklılıklar;
   –  i- RTL kapıda kullanılan beyz ve kollektör dirençleri kaldırılarak bunların yerine uygun
     tip transistörler bağlanması,
   –  ii- I2L‟de kullanılan transistörlerin birden fazla kollektöre sahip olması olarak
     özetlenebilir
•  I2L entegre devre yapımında çok yer kaplayan dirençlerin
  kullanılmaması, bir entegre içerisine daha fazla eleman yerleĢtirilmesi
  ve maliyetin ucuzlaması sonucunu doğurur.
•  vii- Tansistör Transistör Lojik (TTL) :
•  DTL entegrelerin geliĢmiĢ Ģekli olan ve giriĢ olarak çok elemanlı
  (emiterli) transistörlerin kullanıldığı TTL entegreler, en yaygın
  kullanılan dijital entegre grubudur. RTL ve DTL sınıflarının devamı
  olarak piyasaya çıkan TTL‟de temel eleman „VEDEĞĠL‟ kapısıdır.
  Bununla beraber, bütün lojik kapıların TTL mantığı ile oluĢturulması
  mümkündür. TTL entegreler 7 alt gruba ayrılabilir.


              Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                    ÜNĠVERSĠTESĠ
         vii- Transistor Transistor Lojik (TTL)
•  Standart TTL – (Standart TTL – TTL) - 74XX ile gösterilir.
•  DüĢük Güçlü TTL – (Low power TTL – LTTL) - 74LXX ile gösterilir.
•  Yüksek Hızlı TTL – (High speed TTL – HTTL) - 74HXX ile gösterilir.
•  ġotki (Çok hızlı) TTL – (Schottky TTL – STTL) - 74SXX ile gösterilir.
•  DüĢük Güçlü ġotki TTL – (Low power schottky TTL – LSTTL) - 74LSXX ile
  gösterilir.
•  GeliĢtirilmiĢ ġotki ve GeliĢtirilmiĢ DüĢük Güçlü ġotki TTL (Advanced
  Schottky and Advanced – Low Power Schottky TTL)- 74ASXX ve 74ALSXX ile
  gösterilir.
•  HızlandırılmıĢ- GeliĢtirilmiĢ ġotki TTL (Fast – Advanced Schottky TTL –
  FASTTL) - 74FXX ile gösterilir.
             Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                   ÜNĠVERSĠTESĠ
   Metal Oksit Yarıiletken Elemanlarından OluĢturulan Lojik
               Teknolojisi
•  Ġsmini yarıiletkene kaplanan oksit yalıtkan üzerindeki elektrodun yapısından alır.
  MOS teknolojisi (Metal-Oxide-Semiconductor - MOS) ile üretilen transistörler,
  alan etkili transistörlerdir. Bu transistörler FET veya MOSFET olarak adlandırılır.
•  Entegre içerisinde bipolar transistörlerle 50 mm2 yer kaplayan bir eleman,
  MOSFET ile 1 mm2 yer kaplar. Yapımında çok yer kaplayan dirençlerin
  kullanılmadığı MOSFET entegrelerde, bir entegrenin içerisine bipolar
  transistörlerle yapılan entegrelere göre çok daha fazla sayıda devre elemanı
  yerleĢtirilebilir. Bu durum LSI ve VLSI tipi entegre sınıflarında MOSFET
  teknolojisi kullanılması sonucunu doğurur.
•  MOS dijital entegrelerin temel yapı elemanı olan MOSFET‟lerin üstünlüğü,
  üretiminin basit ve ucuz olmasının yanında, küçük yer kaplaması ve güç
  harcamasının çok düĢük olmasıdır.
•  MOS entegrelerin dezavantajı düĢük iĢlem hızıdır. Bu özelliğin gözardı edildiği
  bir çok uygulamada MOS lojik, bipolar lojige üstün bir alternatif oluĢturur.

  Bir MOSFET, n-kanal (nMOS) veya p-kanal
  (pMOS) olarak gerçeklenebilir ve bu iki tür,
  kanal oluĢturmalı- çoğalan (enhancement)
  ve ayarlamalı - azalan (depletion) modlarda
  çalıĢtırılabilir. Bir MOS
  tranzistorün üç adet bağlantısı, kaynak
  (source), geçit (gate) ve savak (drain),
  vardır.

               Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                     ÜNĠVERSĠTESĠ
    Tümlemeli Metal-Oksit-Yarıiletken (CMOS) Kapılar

• Tümlemeli MOS (CMOS) yapının temel taĢlarını, n-kanal ve p-
 kanal MOSFET tranzistorler oluĢturur ve lojik kapılar, bu yapılar
 kullanılarak gerçeklenebilir. CMOS teknolojisinde temel fikir,
 besleme ve toprak iĢaretlerinin hiçbir zaman birleĢmemesidir.
 74C00, dört adet iki giriĢli AND kapısı içeren TTL 7400
 tümdevresinin CMOS karĢılığıdır. Birçok uygulamada, TTL‟in
 CMOS versiyonlarının kullanılmasının sebebi, bu tümdevrelerin
 TTL‟e nazaran daha az güç tüketmesidir. Fakat bu tümdevreler,
 TTL‟e nazaran daha yavaĢ çalıĢır.
           Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                 ÜNĠVERSĠTESĠ
Sayısal Entegre Parametreleri ve Sayısal Entegre Terminolojisi

 •  Entegre gruplarını birbirleri ile kıyaslamak için entegrelerin
   sahip oldukları özelliklerden faydalanılır. Entegrelerin sahip
   oldukları özellikler, „entegre parametreleri‟ veya „ entegre
   teknik özellikleri‟ olarak adlandırılır. Sayısal entegre
   parametreleri ve entegrelerde kullanılan terimler aĢağıdaki
   Ģekilde sıralanabilir:
   –  Lojik gerilim / akım seviyelerinin tanımlanması,
   –  Yükleme (çıkıĢ) kapasitesi (Fan Out),
   –  Gürültü bağıĢıklığı (Noise Immunity –Noise Margin),
   –  Yayılım Gecikmesi ve Yayılım Hızı (Propagation Delay ve Propagation
     Speed),
   –  Güç Tüketimi (Power Dissipation),
   –  Hız-Güç Üretimi (Speed-Power Product),
   –  Akım kaynağı (Current Sourcing) ve Akım yutumu (Current Sinking).
   –  Besleme gerilimi ve ÇalıĢma Isısı.
            Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                  ÜNĠVERSĠTESĠ
Sayısal Entegre Parametreleri ve Sayısal Entegre Terminolojisi

 • - Besleme gerilimi (power supply voltage) ve ÇalıĢma Isısı:
 •  Besleme gerilimi; entegrenin çalıĢması için güç kaynağından
   entegreye uygulanması gereken gerilim değerini ifade eder.
 •  ÇalıĢma ısısı ; entegrenin normal çalıĢmasını gerçekleyebilmesi ve
   bozulmadan çalıĢabilmesi için imalatçı firma tarafından belirlenen
   sıcaklık bandıdır.
 •  - Güç Tüketimi (Power Dissipation)
 •  „Güç Tüketimi‟; bir lojik kapının harcadığı güç miktarıdır ve „mW‟
   cinsiden ifade edilir. Entegrede harcanan güç genelde tek bir
   kaynaktan elde edilir. Entegrenin güç kaynağına bağlanacak ucu
   bipolar entegrelerde „VCC‟, CMOS entegrelerde „VDD‟ olarak
   isimlendirilir.
 •  Bir lojik kapının bağlı olduğu güç kaynağından çekeceği akım,
   kapının çıkıĢının aldığı değere (0 veya 1) göre değiĢir. Bu
   değiĢiklik, entegre devrenin harcadığı gücün değiĢmesi sonucunu
   doğurur. Entegre devrenin harcadığı gücü bulmak için, çıkıĢın „0‟
   ve „1‟ olduğu anlarda entegrede harcanan gücün ortalaması alınır


            Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                  ÜNĠVERSĠTESĠ
 Yayılma Gecikmesi (Propagation Delay) ve Yayılım hızı
 Dijital devrenin veya lojik kapının giriĢindeki değiĢme ile buna bağlı olarak
çıkıĢta meydana gelecek değiĢme arasındaki zaman farkına „yayılım
gecikmesi‟ adı verilir ve nanosaniye (nsn) cinsinden ifade edilir. Yayılım hızı
ise yapılan iĢlemin hızını belirtir ve MHz cinsinden ifade edilir.

 Geçitlerin yayılma gecikmesinin tipik değerleri 100 ps (piko saniye) ile
100 ns arasında değiĢen değerlerdir (1 ps = 10-12 saniye, 1 ns = 10–9 saniye).

         Zaman
          x


          y
                     : Yayılma Gecikmesi


           NOT Kapısının Yayılma Gecikmesi

             Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                   ÜNĠVERSĠTESĠ
     Hız-Güç Tüketimi (Speed-Power Product),

• Sayısal entegreler başlangıçtan beri düşük yayılım gecikmesi ve
 küçük güç harcaması özellikleriyle tanımlanırlar. Lojik entegre
 aileleri çok değişik hız-güç harcaması oranına sahiptirler. Bu
 nedenle sayısal entegreleri kıyaslamada kullanılacak özelliklerden
 birisi, „hız-güç tüketimi‟ olarak isimlendirilen ve kapı yayılım
 gecikmesi ile kapı güç harcamasının çarpımından elde edilen
 değerdir.
• Örneğin; bir entegrede yayılım gecikmesi 10 nsn ve ortalama güç
 harcaması 50 mW ise;
• Hız-güç üretimi = 10 nsn*50 mW = 50 piko watt-sn (50 piko joule)
 olarak bulunur.
• Sayısal entegrelerin seçiminde düşük hız-güç üretimi tercih edilir.
 Bu nedenle, tasarımcılar entegrenin hızını artırarak yayılım
 gecikmesini düşürmeye veya güç harcamasını düşürerek hız-güç
 üretimini küçültmeye çalışmaktadırlar.
  Yoğunluk ve güç tüketimi ilişkisi; Yüksek yoğunluklu devrelerin
 üretilebilmesi için, hem çok az güç tüketen teknolojilerin, hem de çok küçük
 boyutlu tasarım ve üretime imkan sağlayan teknolojilerin gelişmiş olması
 gerekir
            Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                  ÜNĠVERSĠTESĠ
  Gürültü BağıĢıklığı (Noise Immunity - Noise Margin)
•  Gürültü bağıĢıklığı, devrenin çalıĢmasına etki etmeyecek Ģekilde izin
  verilebilen gürültü sınırıdır ve „mV‟ cinsinden ifade edilir. TTL entegrelerin
  „1‟ konumuna gelmesi için 2.4V gereklidir derken, bunun 0.4 V‟u gürültü
  payı olarak konmuĢtur. „0‟ seviye için de durum aynıdır.
•  Emniyet Payı: Bir sayısal devrenin giriĢine gelen gürültü iĢaretlerini,
  gerçek iĢaretten ayırabilmesi için konulan gerilim farkına sayısal devrenin
  „gürültü-emniyet payı‟ denir (ġekil). Diğer bir deyiĢle, lojik devrelerde giriĢ
  ve çıkıĢ iĢaretlerinde „1‟ ve „0‟ seviyeleri arasındaki fark, „gürültü-emniyet
  payı‟ olarak isimlendirilir.
     VCC (5.0)                          VCC (5.0)
              H                H
     VOH (2.4)
                   High Noise
                    margin
            KARARSIZ                    VIH (2.0)
                           KARARSIZ
            DEVRE
                           DEVRE
                                   VIL (0.8)
                    Low Noise
                     margin
     VOL (0.4)
              L                L
     GND (0)                           GND (0)


           Output Voltage         Input Voltage
             range              range

             Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                   ÜNĠVERSĠTESĠ
            Lojik Gerilim Seviyeleri
•  Lojik gerilim seviyeleri, lojik bir sinyalde „0‟ ve „1‟ seviyelerini temsil
  eden gerilim değerleridir. „1‟ seviyesinin „H-High‟ ve „0‟ seviyesinin
  „L-Low‟ ile gösterildiğini kabul edersek, gerilim seviyeleri ġekil deki
  değerlere sahip olur.
                       VIL(max) = V input low maximum -
                       Girişin ‘0’ olması için olabilecek en
                       yüksek gerilim seviyesi.
                       VIH(min) = V input high minimum -
                       Girişin ‘1’ olması için gereken en
                       düşük gerilim seviyesi.
                       VOL(max) = V output low maximum -
                       Çıkışın lojik ‘0’ olması için olabilecek
                       en yüksek gerilim seviyesi.
                       VOH(min) = V output high minimum -
                       Çıkışın ‘1’ olması için gerekli en düşük
                       gerilim seviyesi.
              Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                    ÜNĠVERSĠTESĠ
          ÇıkıĢ Kapasitesi (Fan Out)

•  Bir lojik kapının çıkıĢına bağlanabilecek maksimum yük sayısına
  „ÇıkıĢ kapasitesi - Fan Out‟ denir. „Fan Out‟ değeri entegre
  çeĢidine göre farklılık gösterir. KarmaĢık devrelerde, kullanılan
  entegrenin çıkıĢına kaç tane kapı devresinin bağlanabileceğinin
  bilinmesi gerekir. Buna göre, fan-out değeri örneğin 10 olan bir
  kapının çıkıĢı en çok 10 kapının giriĢine bağlanır. ÇıkıĢ ucuna fazla
  sayıda yük bağlanırsa entegre bozulur.
•  Ardarda bağlanacak entegrelerin aynı cins olması uygulamada
  kolaylık sağlar. „Fan Out‟ değeri, kullanılan entegrelerin giriĢ ve
  çıkıĢ akımlarına göre hesaplanır

              I OH I OL 
             I ,I 
     Fan _ out  max      
              IH IL 
           max(Logic H output fanout, Logic L output fanout)

  Ayrıca, Girişe bağlanacak kapılarında belirli sayıda olması gerekir. Girişe
  bağlanacak maksimum eleman sayısı kataloglarda ‘fan in’ olarak belirtilir.

             Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                   ÜNĠVERSĠTESĠ
                  FAN-OUT

•  Örnek1:
•  Bir TTL ailesinin giriş ve çıkış akım değerleri aşağıdaki gibidir.

        IOH = 400 A
        IOL = 16 A
        IIH = 40 A
         IIL = 1.6 A

Buna göre fan-out değeri kaçtır ?

Fanout = I OH / I IH = 400 /40 = 10 veya
    = I OL / I IL = 16 /1.6 = 10 dur

Farklı değerler olursa küçük olan alınır
              Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                    ÜNĠVERSĠTESĠ
   ENTEGRE DEVRELER için FAN –OUT Hesabı

• Örnek 1: 74ALS20 „VEDEĞĠL‟ kapısı ile kaç tane 74ALS20
 kapısı sürebileceğini hesaplayalım.
• Çözüm : Entegre kataloglarından aĢağıdaki değerler
 okunur. IOH(max) = 0,4 mA = 400 μA, IOL(max) = 8 mA,
 IIH(max) = 20 μA, IIL(max) = 0,1mA.

• ÇıkıĢın „1‟ olduğu durumda Fan Out(1) = 400 μA / 20 μA =
 20, ÇıkıĢın „0‟ olduğu durumda Fan Out(0) = 8 mA / 0,1 mA
 = 80 olarak bulunur.

• Bu durumda, „Fan Out‟ olarak daha küçük değer olan 20
 seçilir
         Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
               ÜNĠVERSĠTESĠ
    ENTEGRE DEVRELER için FAN –OUT Hesabı
•  Örnek 3: 7404 entegresinde bulunan „DEĞĠL‟ kapısı için giriĢ ve çıkıĢ
  yükleme değerlerini bulalım.
•  Çözüm: Veri kataloglarından „Input Loading / Fan Out‟ baĢlığı altında ifade
  edilen değerler bulunur. Okunan ilk değerler 40µA / 1,6mA‟dır ve bunun
  anlamı aĢağıdaki Ģekilde ifade edilir:
•  7404‟ün giriĢi; „1‟ durumunda iken giriĢ sinyal kaynağından maximum 40
  µA bir akım çekerken, giriĢin „0‟ olması durumunda ise maksimum 1,6
  mA‟lik bir akım sağlar. Bu değerler maksimum akım değerlerini
  göstermektedir ve pratikte giriĢte IIH = 10 µA ve IIL=1,1mA değerleri
  ölçülür.
•  Veri kitabında görülen ikinci değer 800µA / 16mA‟dur ve bunun anlamı;
  7404 çıkıĢı;
•  „1‟ durumunda iken; 800 µA akım sağlayabilirken,
•  „0‟durumunda; 16 mA akım çekebilir.

•  Bu değerlere göre „Fan-Out‟ değerlerini hesaplarsak;
•  Fan-Out(1) =800µA/ 40 µA= 20
•  Fan-Out(0) =16mA/ 1,6 mA= 10
•  olarak bulunur.
•  Bulunan değerlerden küçük olan seçileceği için Fan-Out= 10 olarak alınır.
            Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                  ÜNĠVERSĠTESĠ
Akım Besleme (Current Sourcing) ve Akım Yutumu (Current Sinking)

•  Lojik aileleri, akımın bir lojik
  elemanın çıkıĢı ile diğer lojik
  elemanın giriĢi arasında akıĢ Ģekline          +VCC
  göre tanımlanabilir.
•  Akım besleme (current sourcing)                   VOH
  iĢleminde; „A‟ kapısının çıkıĢı „1‟     ‘0’     1           IOH    2
  olduğu zaman, gerçekte bir direnç      ‘0’
  gibi davranan „B‟ kapısının giriĢine                     I1H
  IIH akımı sağlanır. Bu nedenle; „A‟                               B
  kapısının çıkıĢı „B‟ kapısı giriĢi için           A
  bir akım kaynağı oluĢturur.
                              Akım Besleme (Current
•  „Akım yutumu‟ (Current sinking)
  iĢleminde; „B‟ kapısının giriĢ devresi            Sourcing)  VCC
  Vcc kaynağına bir direnç bağlanmıĢ
  etkisi gösterir .„A‟ kapısının çıkıĢı „0‟
  durumuna geldiği zaman, akım „B‟         ‘1’    1
                                      VOL
                                            IOL
  kapısından „A‟ kapısının çıkıĢ          ‘1’
                                                 2
  direncine doğru akar                             I1L
•  Diğer bir deyiĢle, „B‟ kapısının
  giriĢini süren devrenin „0‟ olması,
  giriĢten gelen akımı Ģase yapacak
  pozisyonda olur. Akımın Ģase                   A              B
  yapılması nedeniyle bu özellik, „akım
  yutumu‟ olarak adlandırılır.              Akım Yutumu (Current Sinking)               Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                     ÜNĠVERSĠTESĠ
Akım Besleme (Current Sourcing) ve Akım Yutumu (Current Sinking
Sink akımı, gerilim kaynağından çıkış portuna doğru akan akıma, source
akımı ise I/0 pininden GND (şase) ucuna doğru akan akıma denir.
           Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU SAKARYA
                 ÜNĠVERSĠTESĠ

								
To top