kularnavaDEV by earnabhijat

VIEWS: 33 PAGES: 222

									********************************************************************************
**
** kulaar.navatantram
**
**Created from a devanagari electronically typeset file prepared
** by Dr. Sudhakar Malaviya and
**then converted to roman transliteration by computer programs
**created by the Muktabodha Indological Research Institute.
**
** Copyright (c) Muktabodha Indological Research Institute
** THIS TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY.
**
**Encoded in Velthius transliteration
*********************************************************************************


॥ ौीः॥
कलाणवतम ्
 ु 


अथ ूथमोासः
कै लासिशखरासीन ं दवदव ं जगम।्
         े े   ु
  े          े ्
पूश ं परान ं पावती परमरम॥ १॥
  े ु
ौीदवाच
भगवन ् दवदवश
    े े े     ु
         पबतिवधायक।
 
सव    ु
    भिसलभ शरणागतवल॥ २॥
 ु े
कलश     े
     परमशान        े
         कणामृतवािरध।
         
असारे घोरससारे सवःखमलीमसाः॥ ३॥
     ं
नानािवधशरीरा अना जीवराशयः।
          े        े
जाय े च िमरय े च तषा ं मोो न िवत॥ ४॥
सदा ःखातरा दव न सखी िवत े िचत।्
     ु े   ु
 े  े े े ु
कनोपायन दवश मत े वद म े ूभो॥ ५॥
ौीर उवाच
ण ु दिव ूवािम या ं ं पिरपृिस।
   े
           ु
त ौवणमाऽण ससाराद ् मत े नरः॥ ६॥
     े ं
   े
अि दिव ं परॄपो िनलः िशवः ।
           
सवः सवका  च सवशो िनमलोऽयः ॥ ७॥
         
               ्
य ं ोितरनाो िनवीकारः परात परः ।
  ु     ं   ं
िनगणः सिदानदशा जीवसकाः ॥ ८॥
            ु
अनािवोपिहता यथाौ िविलकाः ।
   ु  ं    
गभापािधसिभाः कमिभः करणािदिभः ॥ ९॥
 
सवःखूदैः     ु
        ीयपयपाप ैनीयिताः ।
              ्
ताितयत ं दहम ् आयभग कमजम ॥ १०॥
    ु े     ु
        ु
ूितज ूप े मानषा      ू े
              मढचतसः ।
 ू
सिलशरीरदामोादय ं     िूय े ॥ ११॥
ावराः िबमयााः पिणः पशवो नराः।
धामीकािदशाोिण         ्
               यथाबमम ॥ १२॥
 ु      ृ  ृ
चतवीधशरीरािण धा धा सहॐशः ।
 ुृ    ू    े   ु  ्
सकताानवो भा ानी चोमायात ॥ १३॥
चतरशीितलष ु
 ु   े    शरीरष ु
           े       ्
              शरीिरणाम ।
   ु
न मान ं िवना यऽ तान ं त ु लत े ॥ १४॥
अऽ  जसहॐष ु सहॐ ैरिप
     े          
              पावित ।
       ु  ु  ु    ्
कदािचभत े जमान ं पयसयात ॥ १५॥
   ू      ु      ्
सोपानभत ं मो मान ं ूा लभम ।
           ्
यारयित नाान ं तात पापतरोऽऽ कः ॥ १६॥
   ु      े    ्
तताम ं ज ला चियसौवम ।
           े ्
न वािहत ं य ु स भवत आघातकः ॥ १७॥
  े
   े े    ु
िवना दहन कािप पषाथ न िवत े ।
  े     ु     े ्
ताहधन ं ूा पयकमािण साधयत ॥ १८॥
 े ्     ्
रत सवानाानम आा सव भाजनम।्
           
रण े यमाितत ् यावं न पँयित ॥ १९॥
       े
 ु    ु  े  ु    ु ृ ्
पनमामाः पनः ऽ ं पनवी ं पनगहम ।
 ु  ु ु         ु  ु
पनः शभाशभ ं कम  न शरीरं पनः पनः ॥ २०॥
           
शरीररणायासः िबयत े सवदा जन ैः ।
नहीि    ु    ु
      तनागमिप कािदरोगतः ॥ २१॥
               े
तोिपत ं ाद ् यन धम ानाथमव च ।
         े
            ्  ु
ान ानयोगाथ सोऽिचरात पिरमत े ॥ २२॥
         े    े ्
आैव यिद नाानमिहतो िनवारयत ।
कोऽो िहतकरादाान ं तारियित ॥ २३॥
      े
इहैव नरकाधििका ं न करोित यः ।
गा िनरौषध ं ान ं ािधः िकं किरित ॥ २४॥
 ु        ू     
सदी भवन े को वा कप ं खनित मितः ।
     े         े ्
याविित दहोऽय ं तावं समसत ॥ २५॥
         ु      ु ्
ायीवा े जरा चाययाित िभघटावत ।
     ु    े    े ्
िनि िरपविोगाायः समाचरत ॥ २६॥
यावाौयत े ःख ं यावायाि चापदः ।
  े       े    े ्
यावियवैक ं तावयः समाचरत ॥ २७॥
कालो न ायत े नानाकायः ससारसवैः ।
            ं
 ु     ु
सखःखरतो जन  वि िहतमानः ॥ २८॥
        े
                  ्
जडानााृतानापतान ् ाऽितःिखतान ।
    
     ु       े
लोको मोहसरा ं पीा न िवभित कदाचन ॥ २९॥
           ु ु  ्
सदः साशा यौवन ं कसमोपमम ।
     ु      ृ
तिडलमाय क ागतो धितः ॥ ३०॥
             
शत ं जीिवतम ं िनिा ादहािरणी ।
               ्
बारोगजराःख ैर तदिप िनलम ॥ ३१॥
            ु ु
ूार े िनोगो जाग े सषकः ।
िवो भयान े घातकै ः िकं न हत े ॥ ३२॥
तोयफनसम े दहे जीव े शकिनवत ् ित े ।
  े   े     ु

  े            
अिनऽिूयससारे कथ ं िति िनभयाः ॥ ३३॥
     ं
      ु    ु  ु
अिहत े िहतबिः ादीव े ीविचकः ।
अनथ चाथिवानी मृ ं ु यो न वि च ॥ ३४॥
               े
      े ्      ु
पँयिप न पँयत स विप न बित ।
पठिप न जानाित तव मायािवमोिहतः ॥ ३५॥
सिमगिदद ं गीरे कालसागरे ।
  ु           ु
मृरोगजरामाहे न िकिदिप बित ॥ ३६॥
         
ूितणमय ं कायो जीयमाणो न लत े ।
  ु
आमक इवाःो िवशीण न ैव भात े ॥ ३७॥
 ु               ्
यत े वन ं वायोराकाश च खडनम ।
    े
मथन          ु  ु
     तराणामाा नायिष यत े ॥ ३८॥
       े े     
पृिथवी दत े यन मािप िवशीयत े ।
 ु          े
शत े सागरजलं शरीरे दिव का कथा ॥ ३९॥
अप ं म े कलऽ ं म े धन ं म े बाव म े ।
                ्
लपिमित म िह हि कालवको बलात ॥ ४०॥
            ृ
          ् ृ ृ ्
इदं कतिमदं कायिमदमत कताकतम ।
   ृ
     ु   ु
एवमीहासमायं मृरि जन ं िूय े ॥ ४१॥
       ू       ्
ःकायम क ं पवाे चापरािकम ।
        ु ृ         ्
न िह ूतीत े मृः कत ं वाऽ न वा कतम ॥ ४२॥
                 ृ
जरादशीतपान ं            ्
          ूचडािधस ैिनकम ।
  ु ु
मृशऽमिभोऽिस आया ं िकं न पँयिस ॥ ४३॥
   ू
आशा सचीिविनभी ं िसं िवषयसपीषा ।
  े      ु      ्
रागषानले पं मृराित मानवम ॥ ४४॥
  ं    ं ृ  ् 
बाला यौवना वान गभगतानिप ।
        ुे ू     ्
सवा िहसत े मृरवतिमद ं जगत ॥ ४५॥
    ं
   ु े  े
ॄािवमहशािददवता     ू
             भतजातयः ।
  े ु     े    े ्
नाशमवानधावि तायः समाचरत ॥ ४६॥
              ्
वणाौमाचारलनाद ् ितमहात ।
       ॄ  ु   े ्
परीधनलोभा नणामायःयो भवत ॥ ४७॥
 े
वदशाानासाथ ैव    ु   ्
            गवनचनात ।
 ॄ  ु   ू         ्
नणामायःयो भयािदियाणामिनमहात ॥ ४८॥
            
ािधरािधवीष ं श ं ना सपः पशवो मृगाः ।
    े     े
मरण ं यन िनद ं तन गि जवः ॥ ४९॥
  ृ  े े े    े ्
जीवणजलौकव दहाहारं ोजत ।
    ं े े    ू  ्
सा परमशन दहं जित पवजम ॥ ५०॥
    ृ    े     ्
बायौवनवं यथा दहारािदकम ।
तथा   े    ृ ृ
    दहारूािगहाहिमवागतः ॥ ५१॥
        ु    ु
जनाः कह कमािण सखःखािन भत े ।
   ृ े
      े      ु  ु
परऽाािननो दिव याायाि पनः पनः ॥ ५२॥
इह यत ् िबयत े कम  तत ् परऽोपभत े ।
                ु

िसमल व फलं शाखास ु ँयत े ॥ ५३॥
  ू  ृ
दािरःखरोगा बनसनािन च ।
    ृ   े   े   ्
आापराधव फलातािन दिहनाम ॥ ५४॥
िनःस एव मोः ाोषाः सव च सजाः।
   ्         ु  े ्
तात सं पिर तिनः सखी भवत ।
              ु   ्
सा चलत े ानी चावँय ं िकमतािवत ॥ ५५॥
सः सवाना ाः स चं ु न शत।
          े     े
              े  ्
सः सह स कः सता ं सो िह भषजम ॥ ५६॥
स    े
     िववक    
         िनमलं      ्
              नयनयम ।
                
य नाि नरः सोऽः कथ ं न ादमागगः ॥ ५७॥
    ु   ु        ्
यावतः कत े जः सानसः िूयान ।
      े
तावोऽ िवशत े दय े शोकशवः ॥ ५८॥
 े            ु े
दहमिप जीवोऽय ं ा याित कलिर ।
      ु
ीमातृिपतृपऽािदसः    े
             कन  े ु
                हतना ॥ ५९॥
  ू   ं
ःखमलो िह ससारः स याि स ःिखतः।
       े  ु
त ागः कतो यन स सखी नापरः िूय े ॥ ६०॥
     ृ
ूभव ं              ्
    सवःखानामाौय ं सकलापदाम ।
आलय ं सवपापाना ं ससारं वजयत ् िूय े ॥ ६१॥
         ं    े
              ्
अबबन ं घोरं िमौीकतमहािवषम ।
          ृ
      े  ं   े  ्
अशखडन ं दिव ससारासचतसाम ॥ ६२॥
आिदमावसानष ु सव
     े      ःखिमदं यतः ।
   ्  ं      ु  े ्
तात स ससारं तिनः सखी भवत ॥ ६३॥
             ु
लौहदामय ैः पाशैढबोऽिप मत े ।
         
ीधनािदष ु ससो मत े न कदाचन ॥ ६४॥
      ं  ु
 ु ु  ु  ु     ु
कटिचाय ौतशीलादयो गणाः ।
  ु   ्  े े  ्
अपकजलवत नँयन कवलम ॥ ६५॥
   े
विताशषिच ै ैनी ं लोको िवनािशतः ।
हा         े
   ह िवषयाहारैदहियतरैः ॥ ६६॥
मासो यथा मो लौहशकं ु न पँयित ।
 ं        ं
 ु    े
सखथा दही यमबाधा ं न पँयित ॥ ६७॥
            ु 
िहतािहत ं ना जानो िनमागगािमनः ।
 ु ू      े ु
किपरणिना य े तऽबधा नारकाः िूय े ॥ ६८॥
     ु     
िनिािदमैथनाहाराः सवषा ं ूािणना ं समाः ।
    ्          ु
ानवान मानवः ूोो ानहीनः पशः िूय े ॥ ६९॥
     ू    ु ृ
ूभात े मलमऽाा ं ा ं मग े रवौ ।
राऽौ मदनिनिाा ं बा े मानवाः िूय े ॥ ७०॥
 े 
दहधमदारािदिनरताः     
             सवजवः ।
जाय े च िमरय े च हा हाानमोिहताः ॥ ७१॥
   
वणाौमाचारिनरताः     
             सवमानवाः ।
         ू      
न जानि परं तं मढा नँयि पावित ॥ ७२॥
       े  ् ु   ं ु
िबयायासपराः किचत बतचयािद सयताः ।
   ं ु
अानसयताानः सरि ूतारकाः ॥ ७३॥
   े  ु   
नाममाऽण साः कमकाडरता नराः ।
            ु
मोारणहोमा ैॅािमताः बतिवरैः ॥ ७४॥
एकभोपवासा ैनीयमैः  कायशोषण ैः ।
 ू
मढः परोिमि तव मायािवमोिहताः ॥ ७५॥
 े    े   ु   े   ्
दहदडनमाऽण का मिरिवविकनाम ।
वीकताडनािव मृतः िक ु महोरगः ॥ ७६॥
     े
      ु     े
धनाहाराजन े या दािका वषधािरणः ।
ॅमि ािनवोके ॅामयि जनानिप ॥ ७७॥
 ं   ु           ्
सासािरकसखासं ॄोऽीित वािदनम ।
         े
कमॄोभयॅ ं त ं जदज ं यथा ॥ ७८॥
 ृ
गहारयसमा लोके गतोीडा िदगराः।
                ्
चरि गदभाा योिगन े भवि िकम ॥ ७९॥
         ु  ु 
मृॆणाद ् दिव माः यिद मानवाः ।
       े
             ु
मृवािसनो मााः िकं त े मा भवि िह॥ ८०॥
तृणपणदकाहाराः  सतत ं वनवािसनः ।
       े          ्
िहरणािदमृगा दिव योिगन े भवि िकम ॥ ८१॥
आजमरणा     गािदतिटनीिताः ।
    ु          ्
मडकमूमखा ोितन े भवि िकम ॥ ८२॥
  ू
          ु
वदि दयान ं पठि शकसािरकाः ।
     ु  े   ु
जनाना ं परतो दिव िवबधाः िकं भवि िह ॥ ८३॥
           े
पारावताः िशलाहाराः परमिर चातकाः ।
                  ्
न िपबि महीतोय ं योिगन े भवि िकम ॥ ८४॥
शीतवातातपसहा भाभसमाः    िूय े ।
    ू            ्
िति शकराा योिगन े भवि िकम ॥ ८५॥
               ्
तािदािदकं कम  लोकवनकारकम ।
             ु े
मो कारण ं सााान ं कलिर ॥ ८६॥
    ू
षशनमहाकप े पितताः पशवः िूय े ।
         ु
परमाथ न जानि पशपाशािनयिताः ॥ ८७॥
 े   
वदशााणव े घोरे तामाना इततः ।
            ु
कालोमीमाहमा िति िह कताकीकाः ॥ ८८॥
   ु
वदागमपराणः परमाथ न वि यः ।
 े          े
        ्       ्
िवडक तािप तत सव काकभािषतम ॥ ८९॥
       े       ु
इदं ानिमदं यिमित िचासमाकलाः ।
      े
पठहनीश ं दिव       ु
         परतपराखः ॥ ९०॥
     े
वाोिनबन    काालारशोिभना ।
       ू     ु े
िचया ःिखता मढािि ाकलियाः॥ ९१॥
अथा परम ं तं जनाः िँयि चाथा ।
           ु 
अथा शासावो ाा ं कवि चाथा ॥ ९२॥
  ु        ु
कथयनीभाव ं य ं नानभवि िह ।
अहारहताः   े  े
       किचपदशिववजीताः ॥ ९३॥
   े          ्
पठि वदशाािण िववदि पररम ।
न जानि परं तं दव पाकरस ं यथा ॥ ९४॥
      ु
िशरो वहित पािण ग ं जानाित नािसका ।
   े        े
पठि वदशाािण लभो भाववदकः ॥ ९५॥
तमामाा मढः शाष ु मित ।
       ू   े ु
          ू      
गोपः कगत ं छाग ं कप े पँयित मितः ॥ ९६॥
 ं
ससार मोहनाशाय शाबोधो न िह मः ।
             
न िनवत ितिमरं कदािचीपवाया ॥ ९७॥
             ्
ूाहीन पठनम ् अादशदशनम ।
 े              ्
दिव ूावतः शा ं तान कारणम ॥ ९८॥
      े  ्     े
अमतः पृतः किचत पायोरिप कचन ।
तमीक ् तािगित िववदि पररम ।
               ्

     ू   ु
सिादानशरा ैगण ैवीातमानवाः ॥ ९९॥
              ु
ूमहण ं नाि वाया महण ं कतः ।
       ू
एव ं य े शासढा े रा न सशयः ॥ १००॥
              ं
       े      ु
इदं ानिमदं य ं सवतः ौोतिमित ।
 े    ु
दिव वषसहॐायः शाा ं न ैव गित ॥ १०१॥
 े  े
वदानकशाािण     ु
         ायवीकोटयः ।
   ्       ्   ं
तात सारं िवजानीयात ीरं हस इवासः ॥ १०२॥
             ु   ्
अ सवशाािण तं ाा िह बिमान ।
              े ्
पलालिमव धााथ सवशा ं पिरजत ॥ १०३॥
   े      े    ्
यथामृतन तृ नाहारण ूयोजनम ।
     े    े    ्
त तथा दिव न शाण ूयोजनम ॥ १०४॥
न      ु
  वदायनािन  शापठनादिप ।
   े
   े   ु
ानादव िह मिः ााथा वीरवित े ॥ १०५॥
        ु े       ्
नाौमाः कारण ं मदशनािन न कारणम ।
         े     ्
तथ ैव सवशाािण ानमव िह कारणम ॥ १०६॥
 ु   ु
मिदा गवागका िवाः सवा  िवडकाः ।
      े
       े       ्
काभारौमादादकं सीवन ं परम ॥ १०७॥
                ्
अैत ु िशवनों िबयायासिववजीतम ।
      े
 ु े  े
गवण लत नाथागमकोिटिभः ॥ १०८॥
      े
आगमो ं िववको ं िधा ान ं ूचत े ।
           े  ्
शॄागममय ं परं ॄ िववकजम ॥ १०९॥
    े
अैत ं किचिदि ैतिमि चापरे ।
               ्
मम तं च जानि ैताैतिववजीतम ॥ ११०॥
         े    े
े पद े बमोाय ममित िनममित च ।
       ु      ु
ममित बात े जन  ममित िवमत े ॥ १११॥
 े         े
  ्             ु
तत कम  य बाय िवा सा या िवमय े ।
               ु ्
आयासायापरं कम  िवाा िशन ैपणम ॥ ११२॥
   ्
यावत कामािद दीत यावत ् ससारवासना ।
        े     ं
याविदियचाप ं तावकथा     ु
                कतः ॥ ११३॥
   ्  े     ्
यावत ूयवगोऽि यावत सकना ।
             ु
याव मनसः  ैय तावकथा कतः ॥ ११४॥
  े
यावहािभमान ममता यावदि िह ।
   ु         ु
याव गकाय ं तावकथा कतः ॥ ११५॥
        ्        ्
तावपो ोत ं तीथर◌ं जपहोमानािदकम ।
 े
वदशाागमकथा यावं न िवत े ॥ ११६॥
   ् 
तात सवूयन सवावास ु सवदा ।
     े      
     े े   े
तिनो भविव यदीोमानः ॥ ११७॥
   ु ु  
धमानसप गलोक फल च ।
               े ्
तापऽयाीसँछाया ं मोतरोः ौयत ॥ ११८॥
बनाऽ िकमन रह ं ण ु पावित ।
    ं ु े       
 ु    ु 
कलधममृत े मनाि स ं न सशयः ॥ ११९॥
             ं
            ु ु  ्
तादािम त े िवाय ौीगरोमखात ।
 ु े ु   े        ्
सखन मत े दिव घोरससारबनात ॥ १२०॥
         ं
इित त े किथता कािचीवजाितिितः िूय े ।
  े ु े     ू   ु
समासन कलशािन िकं भयः ौोतिमिस ॥ १२१॥
     ु               
॥ इित ौीकलाणव े िनवाणमोारे महारह े सवागमोमोम े
            
सपादलम े पमखड े ऊाायत े जीव-
िितकथन ं नाम ूथमोासः॥ १॥
अथ ितीयोासः


  े ु
ौीदवाच
 ु े  ु    
कलश ौोतिमािम सवजीवदयािनध े ।
 ु   े ू
कलधमया दव सिचतो न ूकािशतः ॥ १॥
         
त धम माहा ं सवधमम च ।
ऊााय माहा ं तत ं वद म े ूभो ।
     े    े
वद म े परमशान यिद तऽि कपा मिय ॥ २॥
            ृ
ौी ईर उवाच
ण ु दिव ूवािम या ं ं पिरपृिस ।
   े
     े          े ्
त ौवणमाऽण योिगनीना ं िूयो भवत ॥ ३॥
   ु ु           ु
ॄािवगहादीना ं न मया किथत ं परा ।
      े ् ु
कथयािम तव हात णैकाममानसा ॥ ४॥
              ्
पारबमायात ं पवष ु सितम ।
         े  ं
अक ं परमाथन तथािप कथयािम त े ॥ ५॥
      
           े      ्
यािप गोिपत ं िह न दय ं य किचत ।
 े              े ्
दय ं भाय िशाय अथा पतन ं भवत ॥ ६॥
     े े े       ्
सवोमा वदा वदो वैव ं परम ।
             ु  ्
वैवाम ं शैव ं शैवािणममम ॥ ७॥
                  ्
दिणाम ं वाम ं वामात ् िसाममम ।
                ु
            ्
िसााम ं कौलं कौलात परतरं न िह ॥ ८॥
 ु   ु       ्     ्  ्
गाद ् गतरं दिव सारात सारं परात परम ।
       े
   ्    े       ु ्
साात िशवूदं दिव कणाकणीगत ं कलम ॥ ९॥
      े े     ्
मिथा ानदडन वदागममहाणवम ।
  े   े ु    ु ृ
सारन मया दिव कलधमः समतः ॥ १०॥
           
एकतः सकला धमा  यतीथोतादयः ।
   ु 
एकतः कलधम तऽ कौलोऽिधकः िूय े ॥ ११॥
ूिवशि यथा नः समिम ् ऋजवबगाः ।
         ु   ु
             ु े
तथ ैव िविवधा धमाः ूिवाः कलमव िह ॥ १२॥
               े ्
यथा हिपद े लीन ं सवूाणीपद ं भवत ।
        ु
दशनािन च सवािण कल एव तथा िूय े ॥ १३॥
    ु          े ्
यदा जानदाना सश ं लौहमि चत ।
    ु         े ्
तदा च कलधमण समयोऽः समो भवत ॥ १४॥
यथामरतरिया न समाः सकलापगाः ।
         ु 
तथ ैव समयाः सव कलधमण नो समाः ॥ १५॥
मसषपयोयत ्
 े        ू    
         सयखोतयोयथा ।
       ु     ्
तथासमयािप कल महदरम ॥ १६॥
   े        ु    े ्
अि चमा नारी ममः पषोऽि चत ।
कलन समधम ु तथािप
 ु े           न कदाचन ॥ १७॥
 ु           
कलधम िह मोहन योऽधमण मितः ।
      े    
   ं   े          े ्
बः ससारपाशन सोऽजाना ं िूयो भवत ॥ १८॥
    ु    
यो वा कलािधकं धममानादित िूय े ।
              ं
ॄहािधकं पाप ं स ूाोित न सशयः ॥ १९॥
 ु 
कलधमूवहण ं   समा   नरोमः ।
               ु
गािद ीपारं गा मोर ं समत े ॥ २०॥
दशनष ु च सवष ु िचराासन मानवाः ।
  े        े
मो ं लभ े कौले त ु स एव न सशयः ॥ २१॥
               ं
बनाऽ िकमन ण ु माणवभ े ।
     ु े
             ु
न कौलसमधमऽि ा ं शप े कलनाियके ॥ २२॥
   े         े      ्
योगी च ैव भोगी ाोगी च ैव योगिवत ।
           ् 
भोगयोगाकं कौलं तात सवािधकं िूय े ॥ २३॥
          ्   ुृ
भोगो योगायत े साात पातकं सकतायत े ।
         ु   ु े
मोायत े च ससारः कलधम कलिर ॥ २४॥
      ं
 े ु   े  ु ु
ॄातिािददवतामिनपवाः ।
        ु े
कलधमपरा दिव मानषष ु च का कथा ॥ २५॥
 ु   े
         ु
िवहाय सवधमा नानागमतािन च ।
 ु े       े ्
कलमव िवजानीयादीत िसिमानः ॥ २६॥
 ू      ् ु
पवजकताासात कलान ं ूकाशत े ।
   ृ
       े
ोित ूयवपदशािदकं िवना ॥ २७॥
        ु       ्
जारसहॐष ु या बिवीिहता नणाम ।
    े         ृ
  े     ु े    
तामव लभत े जपदशो िनरथकः ॥ २८॥
         े
शैववैवदौगाकगाणपसवैः ।
    ु   ु
म ैवीशिच कलान ं ूकाशत े ॥ २९॥
    े े ु    ृ
सवधमा दविश पनरावकाः ताः ।
 ु            
कलधमिता य े च त े सवऽिनवकाः ॥ ३०॥
           
 ु ृ      
पराकततपोदानयतीथजपोत ैः ।
         े ु
ीणाहसा ं नणा ं दिव कलान ं ूकाशत े ॥ ३१॥
  ं   ृ
   े      ु ु
महं दिव कािण य तावभाविप ।
 े  ु    ु
दवतागभा च कलान ं ूकाशत े ॥ ३२॥
 ु         ु े
शिच शा कमीणो गसिवनः ।
    ु  ु      े
अितभ ग कलान ं ूकाशत॥ ३३॥
  ु ु
ौीगरौ कलशाष ु कौिलकष ु कलाौय े ।
      े    े ु
       ु
य भिढा त कलान ं ूकाशत े ॥ ३४॥
    
      
ौा िवनयहषा ैः सदाचारढोत ैः ।
 ु      
गवाापालकै धमः   ु
          कलानमवात े ॥ ३५॥
   ु
अनह कलिवान ं न ितित कदाचन ।
   ्      ु       ्
तात परी व ं कलान ं मयोिदतम ॥ ३६॥
  ू  ् ु       ु   ्
न ॄयात कलधम तमयोय े कलशासनम ।
      ु े    ु  ्
आाभ यः कयावताशापमायात ॥ ३७॥
        ु    े
आरा समयाचारं कलान ं वदिद ।
  ु            े ् ु
स गािप िश योिगनीना ं भवत पशः ॥ ३८॥
     ु     ु      े ्
बोधिया गः िश ं कलान ं ूकाशयत ।
 े   ु        े  ्
लभत े तावभौ सााोिगनीवीरमलनम ॥ ३९॥
   े ं       
अनायासन ससारसागरं यितीषित ।
 ु       ु
कलधमिमम ं ाा मत े नाऽ सशयः ॥ ४०॥
             ं
 ु      ु ु  े ्
कलधममहामागगा मिपर ोजत ।
      े   ्     े ्
अिचरााऽ सहात कौलं समाौयत ॥ ४१॥
 ु      ु      े ्
कलशामना पशशाािण योऽसत ।
 ृ             
गहे पायस ं ा िभामटित पावित ॥ ४२॥
    ु         े ्
िवहाय कलधम  यः परधमपरो भवत ।
     ु ृ
कर ं रम र ं काचमीहत े ॥ ४३॥
 ं  ु    ु     े ्
स कलमािण पशमािण यो जपत ।
     ु ृ ं ु
स धारािशम पासरािश ं िजघृित ॥ ४४॥
 ु    ु ृ
कलाय ं सम योऽमयमीत े ।
तडागािदव तृा मृगतृा ं ूधावित ॥ ४५॥
 े        े ु
यथाजालजा मायाः णमव सखावहाः ।
          ु
ौीकौलादसमयााशाः कलनाियके ॥ ४६॥
 ु    ्  ं
कलधममजानन यः ससाराोिमित ।
             ु
पारावारमपारं स पािणा ं तिमित ॥ ४७॥
     े ु  ु
यो वादशन भिं मि काित ।
   े
लधनन ैव   धनवान ् स भवदा ॥ ४८॥
              े
 ु         े  
शौ रजतिवॅाियथा जायत पावित ।
    े  ु ु
तथासमय भिमिः ूकाशत े ॥ ४९॥
  
सवकमिवहीनोऽिप      
           वणाौमिववजीतः ।
 ु   ु े  ु ु      ्
कलिनः कलशािन भिमोः स भाजनम ॥ ५०॥
 ु       ु     े ्
कलानिवहीनोऽिप कलभाौयो भवत ।
          ु
सोऽिप सितमाोित िकमता परायणः ॥ ५१॥
 ु
कलधम हतो हि रितो रित िूय े ।
               े ्
पिजतः पजयाश ु ता ं न पिरजत॥ ५२॥
 ू   ू
              ु
िन ु बावाः सव ज ु ीसतादायः ।
जना हस ु मा ं ा राजानो दडय ु वा॥ ५३॥
 े  े  ु े    े  े
सव े सव े पनःसव े ामव परदवत े ।
      ु       
म  न ैव मािम मनोवाायकमिभः ॥ ५४॥
           ु
एवमापतािप य भिः सिनला ।
         ु     े ्
स त ु सत े दवैरमऽ स िशवो भवत ॥ ५५॥
    ू   े
रोगदािरःखा ैः पीिडतोऽिनश ं िशव े ।
  ु           ु  ्
यामपा े भा स नरः सितमायात ॥ ५६॥
   ु
जनाः व ु िन ु लीगत ु ितत ु ।
           
    ु     ु      े ्
मृितर यगा े वा कलं न ैव पिरजत ॥ ५७॥
नािप लोभा च बोधा षा च मरात।्
          े
        ु     े ्
न काम भयाािप कलधम पिरजत ॥ ५८॥
   ु   े  ु
यो जनाचया ु कलधमसमािौतः ।
          
       े ू     ु
िँयत े जातमाऽण भतािरणाशऽणा ॥ ५९॥
पलाका इव धाष ु पतगा इव जष ु ।
 ु     े   ं    ु
 ु ु
बदा इव तोयष ु य े कौलिवमखा िह त े ॥ ६०॥
      े       ु

तरवोऽिप िह जीवि जीवि मृगपिणः ।
        ु      ्
स जीवित मनो य कलधम वितम ॥ ६१॥
 ु 
कलधमिवहीन िदनाायाि याि च ।
     े
स लोहकारभॐवसिप न जीवित ॥ ६२॥
गतितो वािप जामतः पतोऽिप वा ।
                ्
कलिर कला तत ् पशोिरव जीिवतम ॥ ६३॥
 ु े  ु
      ू
िवानिप च मखऽसौ धामीको वाधामीकः ।
            ु
ोतोऽोतो वा यः कौलिवमखो जनः ॥ ६४॥
जाता एव जगित जवः साध ु जीिवनः ।
 ु   े  े
कलधमपरा दिव शषा       
             ारगदभाः ॥ ६५॥
  ु ु      ु 
स पमानत े सिः कलधमपरायणः ।
अपर ु परं समिकटचावतः ॥ ६६॥
         ू  ृ
 ु  ु
चतवदी कलाानी पचादधमः िूय े ।
     ु
पचोऽिप कलानी ॄाणादितिरत े ॥ ६७॥
 ु
गकायय ु दीािनधतपातकः ।
    ु      ू
 ु ू   े         े े
कलपजारतो दिव सोऽय ं कौलो न चतरः ॥ ६८॥
      ु
यः कौिलकः कलान ं न पँयित न िवित ।
न पजयित िधक ् त तत काकव जीिवतम ॥ ६९॥
  ू        ्  े    ्

     ु  
त े धाः पयकमाण े स े च योिगनः ।
 े      े  ु
यषा ं भायवशािव कलान ं ूकाशत े ॥ ७०॥
            
त े वा े महाानः कताथ े नरोमाः ।
          ृ
 े ु       ु       ्
यषामत े िच े कलान ं मयोिदतम ॥ ७१॥
 
सवूकाशगमन ं         ्
         सवतीथावगाहनम ।
             ्
यत ् सवयाचरण ं कलधमूवशनम ॥ ७२॥
         ु  े
    ु        ुृ
ूिवशि कलं धम  य े वै सकितनो नराः ।
   ु 
त े पनजननीगभ  न िवशि कदाचन ॥ ७३॥
        ् ु
ूसनािप यः कित कलं कलिमतीरयत।्
  े         ु   े
                ्
कल तत ् पावन ं दिव भवित दनमहात ।
 ु       े     ु
 ु   ु े         ्
कलान कलशािन नाधमः ूयोजनम ॥ ७४॥
          
 ु े ु              ्
कलिश कलिनाना ं कौिलकाना ं महानाम ।
ददािम परम ं ान ं चाकाले न सशयः ॥ ७५॥
               ं
िचरायासाफलद ं कात े समय ं जनाः ।
 ु े    ु
सखन सवफलदं कलं कोऽिप जहो ॥ ७६॥
 ु       े
कलो िह च सवो वदशाोितोऽिप वा ।
 े       ु
वदशाागमोऽिप कला एव िह ॥ ७७॥
    ु
जानि कलमाहा ं ा एव नापरे ।
                 ्
चकोरा एव जानि ना े चगता ं िचम ॥ ७८॥
 ु    ु  ु  ु
कला एव ति ौा कलकथा ं िूय े ।
              ु ्
ा नो िवव े ोया िकं समिवत॥ ७९॥
    े        े
नाधममव े कौिलकाः सारविदनः ।
    ु         े
भृाः पारं ा मारामोदसिवनः ॥ ८०॥
          ु
मानय े िह साराः कलधम  न चतरे ।
              े
       े    े
िशवः िशरिस धऽ ं सिहकया िगलहो ॥ ८१॥
            ु   ्
अिभा एव जानि नािभाः कलदशनम ।
            े  ं  ्
जलिमौपयःपान ं बकः िकं वि हसवत ॥ ८२॥
                 ्
िशवशिमयो लोको लोके कौलं ूितितम ।
   ्             ्
तात सवािधकं कौलं सवसाधारण ं कथम ॥ ८३॥
     े      ु
षशनािन मऽािन पादो किः करौ िशरः ।
तष ु भद ु यः कयामां दय ु सः ॥ ८४॥
 े  े    ु    े े
  े ु
एताव कलािप षडािन भवि िह ।
  े
तादाकं शा ं िवि कौलाकं िूय े ॥ ८५॥
  े े े
दशनिखलव           ्
        फलदं च ैकदैवतम ।
 ु ु      ु े  ्
भिमिूदं नणा ं कलऽिन दैवत ं िूय े ॥ ८६॥
      ृ
   
लोकधमिव   िसयोगीिर िूय े ।
 ु
कलं ूमाणता ं याित ूफलदं यतः ॥ ८७॥
ू ूमाणाय सवषा ं ूािणना ं िूय े ।
       
           ु
उपलिबला हताः सव कताकीकाः ॥ ८८॥
परो ं को न ु जानीत े क िकं वा भिवित।
या       े    ्
    ूफलदं तदवोमदशनम ॥ ८९॥
 ु       ु   
कलधमिमम ं ाा म े सवमानवाः ।
     े           ्
इित मा महशािन मया कौलं िवगहीतम ॥ ९०॥
         ु       ्
ायिवहीनाना ं कलानिवरोिधनाम ।
 ु       ु
पशनामनिभाना ं कलधम    िवगहीतः ॥ ९१॥
             े ्
य जारे पापकमबोऽिधको भवत ।
   ु     ु
न त गकाय ं कलान जायत े ॥ ९२॥
         ू      ्
यथाो न ैव पँयि सय  सवूकाशकम ।
   ु
तथा कलं न जानि तव मयािवमोिहताः ॥ ९३॥
        
शैववैवसौरािद दशनािप भितः ।
भज े मानवा िन ं वथायासफलािन च ॥ ९४॥
          ृ
 े               ्
वदशाागमैः ूों भोगमो ैकसाधनम ।
 ू              ्
मढा िनि हा ह मिय ं तव दशनम ॥ ९५॥
ॅािमता िह मया दिव पशवः शाकोिटष ु ।
        े
 ु
कलधम  न जानि वथा ानािभमािननः ॥ ९६॥
        ृ
 ु     
पशशाािण सवािण मय ैव किथतािन िह ।
              ्
मर ु गव मोहनाय रानाम ॥ ९७॥
 ू    ै
महापापवशाृणा ं तष ु वाािभजायत े ।
         े
 े      
तषा सदागितनाि ककोिटशत ैरिप ॥ ९८॥
 े        ु     
ूयमाणोऽिप पापाा कले न ैव ूवत े ।
      ु   ु े
वायमाणोऽिप पयाा कलमवािभलत े ॥ ९९॥
 ु   े  े    े
कलधमण दवं दवाः सितपिदरे ।
  
 ु       ु
मिनयोगीराा सिसिं परमा ं गताः ॥ १००॥
 ु      ु      ु
पशोतािदिनरताः सलभा दािका भिव ।
    े े          
य े कौलमव सव े त े महाोऽित लभाः ॥ १०१॥
             े
मानवा बहवः सि िमाताथविदनः ।
     े   ु
लभोऽय ं महशािन कलतिवशारदः ॥ १०२॥
     ु  े     ु
यथा रोगातराः किचानवाः कलनाियके ।
      े          ्
िदौषध ं न सव े महाािधिवनाशनम ॥ १०३॥
तािधवनाप ं कवि िह कभषजम।्
        ु    ु े

         ं      ्
तथ ैव जमरणकत ं सासािरक िबयाम ॥ १०४॥
      ृ
समाचरि सतत ं ायिववजीताः ।
     ु          ्
न भज े कलं धम  भवविवमोचनम ॥ १०५॥
             ्
यथा चारयजाता ु मरीचादीन विणजनान।्
       ं
             ु
मोहतो मानवाः ूीा याच े कलनाियके ॥ १०६॥
              े
अनािण च रािन न याच े िह कचन ।
    ु    
तथ ैव पशशाािण कमपाशफलािन च ॥ १०७॥
      ू 
इित पृि मखा े तव मायािवमोिहता ।
 ु       ु ु    ्
कलधम  न पृि भिमिफलूदम ॥ १०८॥
 ू      ू  े
कर कदमिधया कपरं लवणया ।
  
शाकरं शकराॅाा मिण ं काचमनीषया ॥ १०९॥
यथा ं न म े करमिप पामराः ।
तथा कौलं न जानि सादिववजीताः ॥ ११०॥
अहो मोह माहा ं ायाजिनत च।
िकमानिप   े े
       दविश    े
          मोहयदमरानिप ॥ १११॥
 े               ु ्
पय ं म ं पलं खा ं समालो िूयामखम ।
 े               ्
इवाचरण ं जा ं पिरूा ं परॆपदम ॥ ११२॥
 ु
गकायसलमीश ं
    ं        ु  ्
            कलदशनम ।
        े  ु ु  ्
ा एव जानि नतरे भिमिदम ॥ ११३॥
 ु े
गपदशरिहता   महा  इित    े
                 कचन ।
      ्  ्   ू 
मोहयि जनान सवान य ं पविवमोिहताः ॥ ११४॥
राचारपराः  े
       किचाचयि    च  पामराः ।
 ं ू  े ्   े   ु
कथभतो भवत ामी सवकाः थािवधाः ॥ ११५॥
बहवः कौिलकं धम  िमाानिवडकाः ।
 ु         
बा कयी ं पारयिववजीताः ॥ ११६॥
   े  ु       े
मपानन मनजो यिद िसं लभत वै ।
मपानरताः सव िसिं ग ु पामराः ॥ ११७॥
 ं   े   ु     े ्
मासभणमाऽण यिद पया गितभवत ।
          ु
लोके मासािशनः सव पयभाजो भवि िह ॥ ११८॥
     े      े
शिसोगमाऽण यिद मोो भवत वै ।
         ु  ु   े  ्
सवऽिप जवो लोके माः ः ीिनषवनात ॥११९॥
 
 ु     े          ्
कलमाग महादिव न मया िनितः िचत ।
      े        े
आचाररिहता यऽऽ िनिता े न चतरे ॥ १२०॥
अथा कौिलके धम आचारः किथतो मया ।
     े  ू
िवचरा दिव मढाः पिडतमािननः ॥ १२१॥
 ृ      ्       ्
कपाणधारागमनात ायकठावलनात ।
 ु    ू
भजधारणानमश ं    ु  ्
           कलवनम ॥ १२२॥
         ु
वथा पान ु दविश सरापान ं तत े ।
 ृ     े े
                ्
तहापातकं य ं वदािदष ु िनिपतम ॥ १२३॥
      े  े
  े        े  ्
अनाययमनालोमृँयापयकम ।
                  ्
म ं मस ं पशना ु कौिलकाना ं महाफलम ॥ १२४॥
   ं   ू
अमािन िजातीना ं माकादशैव त ु ।
 े          े
          ु    ्
ादश ु महाम ं सवषाममोमम ॥ १२५॥
 ु              ु
सरा वै मलमाना ं पाा त ु मलमत े ।
           ु    े ्
तााणराजौ वैँय न सरा ं िपबत ॥ १२६॥
              ्
सरादशनमाऽण कयात ् सयावलोकनम ।
 ु    े ु   ू 
     े        े ्
तमायाणमाऽण ूाणायामऽय ं चरत ॥ १२७॥
  ु   े      े
आजाना ं भवो जले चोपवसदहः ।
ऊ नाभिराऽ ु म शन े िविधः॥ १२८॥
    े       
 ु                े ्
सरापान े कामकत े ल ता ं िविनिपत ।
       ृ
 ु           ु   ु  ्
मख े तया िविनदध े ततः शिमवायात ॥ १२९॥
             ृ
मशािददोष ूायििविधः तः ।
अिवधानन यो हादााथ ूािणनः िूय े ॥ १३०॥
   े
  े         ु
िनवसरके घोरे िदनािन पशरोमिभः ।
स मृतोऽिप राचारिययोिनष ु जायत े ॥ १३१॥
          
 ु
अनमा िविसता िनहा बयिवबयी ।
सता  चोपहा  च खािदताऽौ च घातकाः ॥ १३२॥
 ं
धन ैवीबियको हि खािदता चोपभोगतः ।
          े
घातको वध बाा ं इष िऽिवधो वधः ॥ १३३॥
 ं      ु    े ्
माससशन ं का सरादशनवरत ।
      ृ
             े     ्
तादिविधना मास ं म ं न सवत े िचत ॥ १३४॥
       ं
    े   े
िविधना सत े दिव तरसा ं ूसीदिस ।
नाशयपिरानात ् समव वरानन े ॥ १३५॥
          े
       े
तृण ं वािवधानन   े े
          छदय   कदाचन ।
िविधना गा ं िज ं वािप हा पाप ैन  िलत े ॥ १३६॥
बनाऽ िकमन सारमकं ण ु िूय े ।
     ु े  े
                ्
जीविसखोपाय ं कलशाष ु गोिपतम ॥ १३७॥
  ु ु    ु  े
 ु ु    े   े    ्
यमोः फलं दिव कनकव सौरभम ।
 ु े ू         ु  ्
कलऽिवात े ान ं तदनमम ॥ १३८॥
 ु             
कलशाािण सवािण मय ैवोािन पावित ।
      े      े ु
ूमाणािन न सहो न हािन हतिभः ॥ १३९॥
दवताः िपतृ मध ु वाता ऋतायत े ।
 े
             ू ्
ािदया मिदया ीरं सपीमधदकम ॥ १४०॥
           ् ु   ु ्
िहरयपावाः खािद अबन पष ं पशम ।
   ु े        ु
दीामपयािदााः ूमाण ं ौतयः िूय े ॥ १४१॥
 े ्       ् ु
इतत किथत ं िकित कलमाहामिके ।
  े ु      ू   ु
समासन कलशािन िकं भयः ौोतिमिस ॥ १४२॥


     ु               
॥ इित ौीकलाणव े िनवाणमोारे महारह े सवागमोमोम े
            
सपादलम े पमखड े ऊाायत े
 ु
कलमाहाकथन ं नाम ितीयोासः॥ २॥


अथ तृतीयोासः


  े ु
ौीदवाच
 ु े  ु         ्
कलश ौोतिमािम सवधममोमम ।
  
ऊााय त ं माहा ं वद म े ूभो ॥ १॥
ौीर उवाच
ण ु दिव ूवािम या ं ं पिरपृिस ।
   े
     े े  ु
त ौवणमाऽण दवता सूसीदित ॥ २॥
          ू ु े
न कदािचया ूोिमतः पव  कलिर ।
कथयािम तव हाााय ं ण ु िूय े ॥ ३॥
      े  
 े  ु        ु े
वदशापराणािन ूकाँयािन कलिर ।
शैवशाागमाः सव रहाः पिरकीीताः ॥ ४॥
       ु     
रहाितरहािन कलशाािण पावित ।
रहाितरहाना ं   रहिमदमिके ॥ ५॥
         ू      ्
ऊााय तं िह पणॄाकं परम ।
 ु
सगोिपत ं मया यािददानी ु ूकाँयत े ॥ ६॥
   ु े      ु
मम पमख पाायाः समताः ।
 ू 
पव  पिम ैव  दिणोरथा ।
            
ऊााय प ैत े मोमागाः ूकीीताः ॥ ७॥
           े
आाया बहवः सि नोाायन त े समाः ।
समतरारोहे नाऽ
  े        काया  िवचारणा ॥ ८॥
      ु ु   े
आाया बहवो गतराायभदजाः ।
         ू    ु
अि े समााताः पव त े कलनाियके ॥ ९॥
  ं
 ु   े
चतरााय वारो बहवः सि कािमिन ।
  
ऊााय ता िवरला वीरवित े ॥ १०॥
    ं  ू े   ु
यावः पासवो भमावः समदीिरताः ।
         ु ु
एकै काायजा मा भिमिफलूदाः ॥ ११॥
           ु
उपमा तावः सारदाः समदीिरताः।
            ु
मय ैव किथता े त ु लोकानमहकाया ॥ १२॥
        े
सवषामिप माणा ं दवतालूदाः ।
    ू   ु   ु
आवयोरशसताः समिाः शिचित े ॥ १३॥
   ं
     े
सवमानहं वि नाो जानाित कन ।
मसादन यः किि मानवकोिटष ु ॥ १४॥
   े    े
      े   ु    ं
एकााय यो वि स मो नाऽ सशयः ।
   ु ु   े       े ्
िकं पनतराायवा साािवो भवत ॥ १५॥
 ु       
चतराायिवानााायः परः िूय े ।
           े ्
तादव जानीयाद ् यदीत िसिमानः ॥ १६॥
   े
   ्   ू 
ऊात सवधमाणामाायः ूशत े ।
        
ऊ नयधः ऊााय इतीिरतः ॥ १७॥
   ् ु े   ं     ्
ऊतात कलशािन ससारसागरात ।
    े       ृ
ऊलोकै कसाााय इित तः ॥ १८॥
  े े            ्
ताविश जानीिह सााो ैकसाधनम ।
       ू      ्  ्
सवाायािधकफलमााय ं परात परम ॥ १९॥
सवलोकष ु सवो हं पो यथा िूय े ।
  े       ू
अायष ु च सवष ु ऊाायथा िशव े ॥ २०॥
  े       
 े       ु
दवताना ं यथा िवितषा ं भारो यथा ।
तीथाना ु यथा काशी नदी सिरता ं यथा ॥ २१॥
          
       े
पवताना ं यथा मणा ं चन ं यथा ।
  े  ू
अमधः बतना पाषाणाना ं यथा मिणः ॥ २२॥
        ु   ू
यथा रसाना ं माधय धातना ं कान ं यथा ।
                ्
चतदा ं यथा धनयथा हस ु पिणाम ॥ २३॥
 ु     े ु  ं
        ु  
आौमाणा ं यथा िभवणाना ं ॄाणो यथा ।
 ु
मनाणा ं यथा राजाऽवयवाना ं यथा िशरः ॥ २४॥
आमोदाना करी यथा काीपरी पराम।्
      ू      ु ु
      ू 
तथ ैव सवधमाणामाायोऽिधकः िूय े ॥ २५॥
        ु      ्
नानाजाजीतापारपयकमफलोदयात ।
  
ऊााय ं िवजानीयााथा वीरवित े ॥ २६॥
   ु          ्
धो मनलष ु जानाित कलदशनम ।
     े      ु

तषा ं लष ु यः किााय ं ूवि च ॥ २७॥
 े   े          े
  े         ु    ु
न वदैनागमैः शा ैन  पराण ैः सिवरैः ।
             
न य ैन  तपोिभवा  न तीथोतकोिटिभः ॥ २८॥
       े
ना ैपाय ैविश      ु
          मौषिधपरःसरैः ।
            ु ु
आायो ायत े चोः ौीममख ं िवना॥ २९॥
 े े े
तमवाषयऽ             ्
         सव ं कणािनिधम ।
            ्
सवलणस ं ऊाायाथकोिवदम ।
  े े        ु े
ताविश जानीयाााय ं कलिर ॥ ३०॥
        े
आाय ं यो नरो दिव िवजानाित च ततः ।
लभत े काता ं िसिं स ं स ं वरानन े ॥ ३१॥
ऊााय ं िवजानाित यः सक ् ौीगरोमखात ।
               ु ु  ्

         ु   ं
शामागण स नरो जीवो न सशयः ॥ ३२॥
      े
आायमीश ं दिव िवजानाित     च ततः ।
        
स वः सः सोऽः स दैवः स मािकः ।
    ु
  े    ं ु
स सः स च सः स िः स सािकः ॥ ३३॥
          ु    ू
स ोती स तपी च सोऽनाता स पजकः ।
स    े      
    वदागमशाािदसविवािवशारदः ॥ ३४॥
        ्
स आचायः स मितमान स यितः स च कौिलकः ।
      ू
स या स च पताा स जापी स च साधकः ॥ ३५॥
स योगी स कताथ ु स वीरः स च उमः ।
     ृ 
  ु        ु
स पयाा स सवः स मः स िशवः िूय े ॥ ३६॥
 ु     े       ृ
तलं पावन ं दिव धा तननी ता ।
        ु
तिता च कताथः ााितरः िूय े ।
     ृ
 ु  ं     ू
पयाशजाः सव पतािऽबावाः ॥ ३७॥
  े  ु े  
बनह िकमन चोाायपर च ।
          
रण ं कीन ं वािप दशन ं वन ं तथा ।
    ु    ू     ्
साषण कत े राजसयािधकं फलम ॥ ३८॥
      े        े ्
स यऽ वसत े दिव तऽ ौीवीजयो भवत ।
     ु  ु ृ    ्
अनामय ं सिभ सविनीपिवम ॥ ३९॥
    ु     
ताद ् गूसादन ऊााय ं नरोमः ।
       े
  े    े         े ्
यो वि ततो दिव स म े िूयतमो भवत ॥ ४०॥
 ू 
पवाायः सृिपः िितप दिणः ।
 ं      े    ु   े ्
सहारः पिमो दिव उरोऽनमहो भवत ॥ ४१॥
       ू        ्
मयोग ं िवः पव भियोग दिणम ।
               ्
पिम ं कमयोग ानयोग ं तथोरम ॥ ४२॥
 ू    े  ु
पवााय सतातवशितरीिरताः ।
     े
दिणाायसताः पवशितरीिरताः ॥ ४३॥
     े    ं ् ु
पिमाायसताः ािऽशत समदाताः ।
          े
िवः षिशदााय े सताः ौीमरे ॥ ४४॥
    ं
            ु
ऊााय च ैतािन न सि कलनाियके ।
          ्
साािवपा िकित कम  िवत े ॥ ४५॥
         े
ऊााय माहामहं वि न चापरः ।
 े
महा   जानािस   े
           समतरानन े ॥ ४६॥
  
ऊााय माहािमित त े किथत ं मया ।
  े ु े      ु
समासन कलशािन ममाहामत े ॥ ४७॥
   ू            
इतः पव मया नों य कािप पावित ।
तदािम तव हाण ु माणवभ े ॥ ४८॥
      े
       ू      ्
ौीूासादपराममाायमिधितम ।
          े
आवयोः परमाकारं यो वि स य ं िशवः ॥ ४९॥
               
िशवािदिबिमपय ं ूािणना ं ूाणवना ।
      े      
िनासोासपण मोऽय ं वत े िूय े ॥ ५०॥
  े    े       े
अिनलन िवना मघो यथाकाश े न वत े ।
     े
पराूसादमण िवना लोकथा िूय े ॥ ५१॥
     े
पराूासादमण    ू े    ्
         तमतराचरम ।
       े
अिभ ं ततो दिव तालव े यथािनलः ॥ ५२॥
          ृ
  े        ु
बीजऽरिले त ैलमाव ं रवौ ूभा।
          ु
चे ोाऽनलः का े प े ग े जले िवः ॥ ५३॥
    
श े चाथः िशव े शिः ीरे सपीः फले िचः ।
     ु         ्
शकराया माधय घनसारे च शीतलम ॥ ५४॥
   ु
िनमहानमहो म े ूितमाया    े
               दवता ।
 
दपण े ूितिब समीरे चलन ं यथा ।
     े
पराूसादमऽिप ूपोऽय ं तथा ितः ॥ ५५॥
         ू े
वटबीज े यथा वः सपण ितित ।
       ृ
     े  ्
पराूासादमऽिन ॄाडोऽिप तथा ितः ॥ ५६॥
सपष ु पदाथष ु सरसष ु कलिर ।
 ु े      ु े  ु े
           ु
लवणन िवना ा यथा भोन  जायत े ॥ ५७॥
  े
     े
पराूासादमण य े वा मा न सताः ।
त े फलं न ूयि म ं शििववजीताः॥ ५८॥
ौीूासादपरामो गोपनीयः ूयतः ॥ ५९॥
   
िवचायाहं              ्
      पराणाथान ् दशनाायभदजान ।
      ु         े
   ् े    ्
मसमान वहं मान शाािण िविवधािन च ॥ ६०॥
सहॐाादयो दवाः शाष ु िविवधष ु च ।
      े   े    े
ॅमि तष ु मढा े तव मायािवमोिहताः ॥ ६१॥
   े  ू
            े
जाय े च िमरय े च ससारशभािगनः ।
          ं
            ु े
ौीूासादपराम ं न गायः कलिर ।
न लभ े िह मो ं त े तव मायािवमोिहताः ॥ ६२॥
     ु
मिप े ौीगरौ य ढा भिः ूजायत े ।
 ू
             ु
ौीूासादपराम ं स ाा पिरमत े ॥ ६३॥
पवजसहॐष ु
 ू   े             ्
          शैवािदसमयोतान ।
 ु    ्  ् ु 
चतराायजान मान गवाा ं यो भिजित ॥ ६४॥
    ु ु  ु   ु
स पापककाः शाा गवलः ।
ौीूासादपराम ं िवजानाित न चाथा ॥ ६५॥
    ु
सॄािविा       ु ु
          शबािदसरपवाः ।
 ु      ु
वसिाकिदाला मनचादयः िूय े ॥ ६६॥
   े  ु
माकडयािदमनयो       ु
         विसािदमनीराः ।
          ु  ु
सनकाा योगीशा जीवाः शकादयः॥ ६७॥
     
यिकरगवाः    िसिवाधरादयः ।
ौीूासादपरामूभवािमत ं      ्
               फलम ।
       ु        
ूा मिमम ं पय ं जपािप पावित ॥ ६८॥
    ू
साम पता िवा तजः सौमरोिगता ।
         े
    
रा ं ग मो पराूासादजािपनः ॥ ६९॥
 े   ू
ॄििवनामिप          ्
           रायत े पदम ।
  
सवकमिवहीनोऽिप          ्
         पराूासादमिवत ।
 ु े             
सखन या ं गित ं याित न ता ं सवऽिप धामीकाः॥ ७०॥
        े ु   ृ
त िचामिणः कामधनः कतगहे ।
 ु े       ्
कबरः िकरः साात पराूासादजािपनः ॥ ७१॥
               ्
यथा िदमिण शाौहो भवित कानम ।
पराूासादजापा    ु
          पशः   ु   े ्
             पशपितभवत ॥ ७२॥
ौीूासादपराम ं यो िवजानाित ततः ।
स मा ं ा िवजानाित चावयोरितिूयः ॥ ७३॥
              
पराूासादमः पचोऽिप िह पावित ।
 े
दवताापन े शः ूितमादौ न सशयः ॥ ७४॥
             ं
               ्
ममाऽ ु यो वि पराूासादसकम ।
       े      ं
      ु े   ु     ्
पचोऽिप िह मत िकं पनिधानिवत ॥ ७५॥
        ्
पराूासादमो यत करोित यिदित ।
     े          े ्
यत े तहशािन तपो ान ं जपो भवत ॥ ७६॥
 ू
   ू          ्
दीापव महशािन पारयसमितम ।
     े
         े      ं
पराूासादम ं यो वि सोऽहं न सशयः॥ ७७॥
    े
चराचरसमतािन    ु
         भवनािन    ु 
               चतदश ।
      े
पराूासादमदहे िति िनशः ॥ ७८॥
पराूासादमो यऽ ितित भािमिन ।
  े   ु         ्
िदऽ ं समि ं समाशयोजनम ॥ ७९॥
      
पराूासादमाथत ं      ु
              कलनाियके ।
 ु ु        ु 
सरासरा व े िकं पनमानवादयः ॥ ८०॥
             
पराूासादमो यऽ ितित पावित ।
  े       ु े
िसऽ ं मदीय ं वा मिनदवगण ैः सह ॥ ८१॥
         े   ्
शैव वैवदौगाकगाणपसवान ।
   ्           ्
सवमान स जानाित पराूासादमिवत ॥ ८२॥
              
ौीूासादपरामो िजाम े य वत े ।
     े      ु
त दशनमाऽण पचोऽिप िवमत े ॥ ८३॥
          ु   ु
ॄाणो वाऽजो वािप शिचवाशिचः िूय े ।
          ु    ं
पराूासादजापी यः स मो नाऽ सशयः ॥ ८४॥
गतितो वािप जामतः पतोऽिप वा ।
         े े
पराूासादमोऽय ं दविश न च िनलः ॥ ८५॥
  े
िचरण ैकै कफलदा माः सि सहॐशः ।
 ु े          
कलिश मराजोऽय ं शीय ं सवफलूदः ॥ ८६॥
पराूासादमोऽय ं    
          सवमोमोमः ।
                ु
ानतोऽानतो वािप भजता ं कामदो मनः ॥ ८७॥
शचीौ रोिहणीचौ ाहाी च ूभारवी।
लीनारायणौ वाणीधातारौ रािऽवासरौ ॥ ८८॥
         े  ृ ू
अीषोमौ िबनादौ दिव ूकितपषौ ।
   े        ु े
आधाराधयनामानौ भोगमोौ कलिर ॥ ८९॥
               े
ूाणापानौ च वागथ िूय े िविधिनषधकौ ।
 ु            ू
सखःखािद यद ् ं ँयत े ौयत े मया ।
सवलोकष ु तत ् सवमावामव न सशयः ॥ ९०॥
  े        े  ं
 ंु         ं
पीपािण सवािण चावयोरशकािन िह ।
                े ्
पराूासादमोऽय ं तात ् सवाको भवत॥ ९१॥
             
            ु े
अप ं भावनाग ं परं ॄ कलिर ।
           ु      ्
िनलं िनमलं िन ं िनगण ं ोमसिभम ॥ ९२॥
              ्
अनमय ं तं मनोवाचामगोचरम ।
पराूासादमाथसानात ्
             सकाशत े ॥ ९३॥
      े      ं  ्
तािमदं दिव पराूासादसकम ।
             ्
परतपात ् सिदानलणात ॥ ९४॥
िशवशिमया    ु ु
         भिमिूदानतः ।
         ु    ु ्
सकमािप च िनम  सगणािप िनगणम ॥ ९५॥
ौीूासादपराम ं   
         सवमिशरोमिण ।
  ् ु  ु
जपन भि मि लभत े नाऽ सशयः ॥ ९६॥
             ं
बनाऽ िकमन सवसारं ण ु िूय े ।
     ु े 
ौीूासादपरामसम ं म ं न िवत े ॥ ९७॥
  े      े
इदमव परं ानिमदमव परं तपः ।
  े      े    ्
इदमव परं ानिमदमव पराचनम ॥ ९८॥
  े       े
इदमव परा दीा इदमव परो जपः ।
  े      े     ्
इदमव परं तिमदमव परं ोतम ॥ ९९॥
              ्
इदमव परो य इदमव परात ् परम ।
  े      े
  े   े  े     ्
इदमव परं ौय इदमव परं फलम ॥ १००॥
  े      े
इदमव परं ॄ इदमव परा गितः ।
  े   ु        ं
इदमव परं ग ं स ं स ं न सशयः ।
     ु       ्   े
इित मा मनवरं तिः ात सदा िूय॥ १०१॥
   े      ू ु   ्
आगमोन िविधना बमपजापरःसरम ।
             े ्
ौीूसादपराम ं शतमोरं जपत ।
 ु
मत े ॄहािदमहापाप ै पिभः ॥ १०२॥
      ेे       ु ्
िशत ं यो जपिव ौीूासादपरामनम ।
 ु    ं
चतरशीितलाशधारणाचिरत ैरिप ॥ १०३॥
        ं
योिनजाविरत ैरसजननाजीत ैः ।
             ु ु
वाके यौवन े बा े जामसषिष ु ॥ १०४॥
  
           ृ
कमणा मनसा वाचा ानाानकत ैरिप ।
    ं
महापातकसघ ै   ु
         पपातककोिटिभः ।
 ु
मत े नाऽ   े   े
       सहः समतरानन े ॥ १०५॥
      ेे       ु ्
िऽशत ं यो जपिव ौीूासादपरामनम ।
      ् ु        ्  ्
सवबतष ु यत पय ं सवदानष ु यत फलम ॥ १०६॥
  ु        े
      ् ु        ्  ्
सवोतष ु यत पय ं सवतीथष ु यत फलम ।
  े        
  ्
तत फलं लभत े दिव नाऽ काया  िवचारणा ॥ १०७॥
       े
                ु ्
चतःशत ं जपद ् य ु ौीूासादपरामनम ।
 ु    े
    ृ
सदा त गहारे िणमािसयः ।
 े     े  
सव े नाऽ सहः सविसिसमिताः ॥ १०८॥
यद ् यनोऽिभलिषत ं तत ् ूाोसशयः ।
                ं
   
धमाथकाममोा साा करे िताः॥ १०९॥
    ु   े  े ु  ु   ्
सालोूमखा ं दिव लभिं चतवीधाम ।
  े  े     ु   े
समत सहः साधकः कलनाियक॥ ११०॥
               ु ्
जपत ् पशत ं य ु ौीूासादपरामनम ।
 े
             ु
तलं न ैव शोिम किथत ं ु कलनाियके ॥ १११॥
   ् 
तात सवूयन सवावास ु सवदा ।
     े      
           ु  ु
ौीूासादपराम ं जपद ् भििवमय े ॥ ११२॥
         े
   ु            ्
नाि गविधकं तं न िशवािधकदैवतम ।
   े           ्
न िह वदािधका िवा न कौलसमदशनम ॥ ११३॥
  ु             ु ्
न कलादिधकं ान ं न ानादिधकं सखम ।
नााादिधका पजा न िह मोािधकं फलम।्
       ू
               ं
इदं सिमदं स ं स ं स ं न सशयः ॥ ११४॥
ौीूासादपराममाहािमह      ु ्
              वणीतम ।
न शोिम वरारोहे ककोिटशत ैरिप ॥ ११५॥
िगरौ सषपमाऽ ु सागरे वाका यथा ।
    
तथा च ममाहा ं िकि े किथत ं मया ॥ ११६॥
  
ऊााय माहा ं ौीूासादपरामनोः ।
        े    ू   ु
इित त े किथत ं दिव िकं भयः ौोतिमिस ॥ ११७॥
     ु               
॥ इित ौीकलाणव े िनवाणमोारे महारह े सवागमोमोम े
            
सपादलम े पमखड े ऊाायत े
ौीूासादपरामकथन ं नाम तृतीयोासः॥ ३॥


   ु
अथ चतथासः


  े ु
ौीदवाच
कलश ौोतिमािम ौीूासादपरामनम।्
 ु े  ु         ु

     े
मराज ं वदशान ासानािदिभः सह॥ १॥
ौीर उवाच
ण ु दिव ूवािम या ं ं पिरपृिस।
   े
     े        े
त ौवणमाऽण िशवाकारः ूजायत॥ २॥
इतः पव  मया नोो मोऽय ं य किचत।्
   ू
तव हादा ण ु माणवभ॥ ३॥
  े          े
   ु    ु
अनचभवनिमिबयगाितः।
        ु ु
ौीूासादपरामो भिमिफलूदः॥ ४॥
पराूासादम ु सािदः कलिर।
            ु े

ूकाशानपात ् ूफलदानतः॥ ५॥
       ्
ूसिचवँयात ूिसाथिनपणात।्
          
ूानाघूशमनात ् ूपाीिवनाशनात।्
ूसादकरणाीय ं      ु
         ूासादमनरीिरतः॥ ६॥
परतपात ् परमाूकाशनात।्
             ्
परमानजननात ् परधमिनदशनात॥ ७॥
           
परोफलदाना परमैयकारणात।्
         
परात ् सवमाणा ं पराम इतीिरतः॥ ८॥
     
कलमिमदं दिव ास ं ण ु वदािम त।
 ु    े          े
      ु  ु े ु   ्
आदौ ूातः समाय गदवानिचनम॥ ९॥
कमले मनः का कयािमऽमोचनम।्
  ू    ृ  ु   ू
              े ्
शौचाशोधन ं ान ं सातपणमाचरत॥ १०॥
एका े ारयजन ं िवऽयिनवारणम।्
 ू   े
पजाानूवश        े ्
         तथासनोपवशनम॥ ११॥
 े ू ृ
दवीपजागहान ं   िशवािदगवनम।्
             ु

आसन ं     े
     गणपऽपालवनमीिर॥ १२॥
              े
पाकारण ैव िदननाथाचन ं िूय।
             े
कराशोधन ं ूाणायामः ॄरक॥ १३॥
िदबनायम िविधया मातृकाम।्
     ु    ु
    ू         ं  ्
दशूकारभताा ं िलिप ं कमठसकाम॥ १४॥
      ु    ू
ऋिषर परः शँछापवीका।
    े      े
गायऽी दवता चाऽ सवमरी परा॥ १५॥
   ु ू           ्
दीघऽययत ं मलं बीज ं शि कीलकम ।
   ु ू े       
षीघयमलबीजन षडािन च पावित॥ १६॥
  ु
ईशतषाघोरसोजातानथा।
               े ्
पािलष ु िव म वष ु िवसत॥ १७॥
  ु      ू  े
पस ु ॄिण तथ ैवािवासमाचरत।्
              े
आधारशिमार         े
         पीठमामिक॥ १८॥
     ु े  ु  ् ू  
अषोढा ं कलशािन कयात पववना।
            ु  ्
महाषोढाय ं ास ं ततः कयात समािहतः।
   े
वमाणन       े     े
      िविधना दवताभाविसय॥ १९॥
य कािप न ैवों तव हादाहम।्
           े
ूपो   ु
    भवन ं  ू  े
        मतीमदवतमातरः।
         
महाषोढायो ासः सवासोमोमः॥ २०॥
     े       े
तऽादौ परमशािन ूपास उत।
ूपीपजलिधिगिरपनपीठकाः॥ २१॥
 े     ु
ऽ ं वनाौमगहानदीचरकोिदः।
 े    ु  ु
दाडजजरायजा इा े िह षोडश॥ २२॥
       ु
ौीमाया कमला िववभा पधािरणी।
 ु
समितनया लोकमाता   कमलवािसनी॥ २३॥
इिरा मा रमा पा तथा नारायणिूया।
       
िसली राजलीमहालीिरतीिरताः।
शय ु ूपाना ं राणामिधदवताः॥ २४॥
             े
  ु        े
लविटः कला काा िनमषः ास एव िह।
     ु 
घिटका च म ूहरो िदवसथा॥ २५॥
             े
सा रािऽििथ ैव वारो नऽमव च।
             ु
योग करण ं पौ मासो रािशतथा॥ २६॥
     ु
अयन ं वरयगूलयाः     ं
           पिवशितः।
 े
एतषा ं ानिनयमो दयाः समीिरतः॥ २७॥
              
आयमा चिडका गा  िशवाऽपणाऽिका सती।
           
ईरी शावीशानी पावती सवमला॥ २८॥
             े
दाायणी हैमवती महामाया महरी।
              े
मृडानी च ैव िाणी सवाणी परमरी॥ २९॥
काली काायनी गौरी भवानीित समीिरता।
   ु         े
शयः लवादीना ं शानामिधदवताः।
एतासा ं ानिनयमो दयाः समीिरतः॥ ३०॥
  ू
पभतािन        
      ताऽ ं ानकमियािण च।
 ु       े   ्    ्
गणाःकरणावा ायोषान दशािनलान॥ ३१॥
ॄाी वागीरी वाणी सािवऽी च सरती।
गायऽी वादा पात ् शारदा भारती िूय।
                 े
िवािका    ू
      पभतापकानामधीराः॥ ३२॥
वाव ं भवनशी लीबीज ं िऽतारकम।्
    ु े
   ू
िऽतारमलीिवा          ्
         मातृकारतः परम॥ ३३॥
वदत ् ूपपाय ै िौय ै नम इित बमात।्
 े
ूपािदिभरायो वणान शीनीयोजयत।्
              े
मातृकााससूोानव ं सत ् िूय॥ ३४॥
     ं   े े  े   े
   ू
िऽतारमलसकलूपािद     पतः।
      े         े ्
आय ै परााद ैनम उा ापकं सत॥ ३५॥
         ु
ूपास एव ाद ् भवनास उत।
             े
   ू            े ्
िऽतारमलमा े अ आ ं इं अतलं वदत॥ ३६॥
लोक िनलय ैव शतकोिटपद ं ततः।
 ु      ू े ु   े ् े
गाा योिगनी मलङयत ु वदत िूय॥ ३७॥
वददाधारशाद ै च पादयोसत।्
 े     े       े
ई उं ऊं िवतलं गतरं चानसकम।्
        ु     ं
 े  ू  ्  ु     े ्
शष पववत ूो गयोदिव िवसत॥ ३८॥
ऋ ऋ लृ ं सतलाितग ं चािवसकम।्
 ं ं   ु   ु     ं
            े ् े
शष पववत ् ूो जयोवीसत िूय॥ ३९॥
 े  ू 
            ु
लृ ं ए ं ए ं महातल महाग ं पदं ततः।
 े  ू  ्  े       े ्
शष पववत ूो दिव जाोः ूिवसत॥ ४०॥
ओ ं औ ं तलातलं दिव परं गािभधानकम।्
        े    ु

              े ्
शष पववत ् ूो ऊवदविश िवसत॥ ४१॥
 े  ू        े
अ ं अः रसातल ैव रह ं ानसकम।्
              ं
              े ्
शष पववत ् ूो गदश े ूिवसत॥ ४२॥
 े  ू     ु े

         े   े
कवगणािप पातालं लोकित िनलयित च।
   ू  ्          े ्
शष पववत ूो मलाधारे त ु िवसत॥ ४३॥
 े      ू
   ू
चवग भतलित रह ं डािकनीमिप।
     े
 े  ू  ्        े ् े
शष पववत ूो ािधान े सत िूय॥ ४४॥
   ु
टवगण भवो लोकं रह ं रािकणीमिप।
 े  ू  ्       े ् े
शष पववत ूो नाभौ च िवसत िूय॥ ४५॥
तवग    परमरह   लािकनीमिप।
शष पववत ् ूो दय े िवसत ् िूय॥ ४६॥
 े  ू          े   े
  
पवग महलकं रह ं कािकनीमिप।
शष पववत ् ूो तामले सत ् िूय॥ ४७॥
 े  ू       ू  े   े
  
यवग     ु
    जनो गतर शािकनीमिप।
   ू  ्
शष पववत ूो आाया सत ् िूय॥ ४८॥
 े          े   े
  
शवग      ु
     तपाितग    हािकनीमिप।
शष पववत ् ूो ललाटे िवसत ् िूय॥ ४९॥
 े  ू          े   े
        ु         े
लं  ं स ं महाग ं यिणीमिप च िूय।
              े ्
शष पववत ् ूो ॄर े च िवसत॥ ५०॥
 े  ू 
   ू
िऽतारमलमा े    ु  ु
          चतदशभव ं  वदत।्
                े
          े       े ्
नािधपाय ै ौीपराय ै द ै च ापकं सत॥ ५१॥
कव ं भवनास ं मीासमथाचरत।्
 ृ ै  ु    ू     े
 े
कशवनारायणमाधवगोिविववः॥ ५२॥
 ु ू ं
मधसदनस     ाििवबमवामनौ।
     े
ौीधर षीकशः पनाभो दामोदरः।
  ु े    ु
वासदवः सषणः ूािनकः॥ ५३॥
     े
अोरोदा चशानी चोमोवनयना तथा।
ऋि िपणी ा नदोष ैकनाियका॥ ५४॥
एािरणी      
     चौघवती सवकामानूभा।
       े      े
अि मालाधरा चित सोाः रदवताः॥ ५५॥
        ु
भवः शवाऽथ ि पशपितोम एव च।
  े
महादवथा       ु
       भीम ईशषायः॥
         े
अघोरसोजातौ च वामदव इतीिरताः॥ ५६॥
करभिा   खगबला  गिरमािदफलूदा।
घटाधरोमनयना चधऽ ततः परम।्
              ्
छोमयी जगाना लारा ततः परम॥ ५७॥
        ृ  
ानदा च टधरा धितादश ईिरताः।
             े
कभादीना ं ठडााना ं वणाना ं दवतािमाः॥ ५८॥
         े
ॄा ूजापितवधाः परमी िपतामहः।
             ु
िवधाता च िविरि ॐा च चतराननः॥
      ु
िहरयगभ  इाः बमाद ् ॄादयो दश॥ ५९॥
यिणी रिनी लीविळणी शिशधािरणी।
      
षडाधारलया सवनाियका   हिसतानना।
       े       े
लिलता च मा चित ूोा याणदवताः॥ ६०॥
          ् ू ्
िऽतारमलमा े रान िवन सशिकान।्
   ू
चता  नमसा यान ् मके चानन े सत॥ ६१॥
 ु     ु          े ्
       ु
सपाक जानजापदष ु च।
    ू     े
दािदवामपय ं िवसत ्
         े     े
             परमिर॥ ६२॥
     ्
कभाणयतान मी भवादीन शिसयतान।्
    ु         ं ु
पादपाबाकठपवष ु
        े    िवसत।्
              े
दशाधारष ु ॄादीन ् यािद शियतासत॥ ६३॥
   े           ु  े ्
िऽतारमलमा े ौीिऽमिका ं वदत।्
   ू      ू     े
आय ै परााद ै च नमसा ापकं सत।्
      े         े
 ू      े        े ्
मतीास ं िवधाय ं मास ं समाचरत॥ ६४॥
   ू
िऽतारमलं अ ं आ ं इं एकल कोिट च।
 े    े
भद ूणवाकाराािखलमतः॥ ६५॥
         ्
ततोऽिधदवताय ै ात सकल फलूदाम।्
    े
      ू े  े     े ्
आय ै तथ ैककटयाद ै नमो वदत॥ ६६॥
ई उं ऊं आिद हसाद े िकटं पववत ् परम।्
       ं    ू ू 
           ू ू  ्  ्
ऋ ऋ लृ ं आिद वािद िऽकटं पववत परम॥ ६७॥
 ं ं
लॄ ं ए ं ए ं चतल ं चािद पववत ् परम।्
        ु      ू 
            ू  ू  ्  ्
ओ ं औ ं अ ं अः पल ं सयािद पववत परम॥ ६८॥
               ू  ्
कं ख ं ग ं च ैव ष ं ािद पववत परम।्
                  ्
घ ं ङं च ं सल ं गणशािद पववत ् परम॥ ६९॥
          े   ू 
छं ज ं झ ं अल ं वटकािद पववत ् परम।्
          ु   ू 
                ्
ञ ं टं ठं नवल ॄािद पववत ् परम॥ ७०॥
            ू 
डं ढं ण ं दशल िवािद पववत ् परम।्
            ू 
              ू  ् ्
त ं थ ं दं एकादशल ं िािद पववत परम॥ ७१॥
ध ं न ं प ं ादशल ं वायािद पववत ् परम।्
               ू 
              ू  ् ्
फं ब ं भ ं ऽयोदशल ं लािद पववत परम॥ ७२॥
म ं य ं रं चतदशल ं गौािद पववत ् परम।्
       ु       ू 
लं व ं श ं पदशल ं गािद पववत ् परम।्
              ू 
               ु
ष ं स ं हं लं  ं षोडशल ं िऽपरािद च षोडशा॥ ७३॥
        े
अराा िखलमािधदवताय ै सकलं ततः।
           ू े  ु
तथा फलूदाय ै च षोडश कटरी पनः॥ ७४॥
  े           े
अाद ै नमः ूोो मासो महिर।
      
आधारिलयोनािभठे      े
              नऽयोरिप॥ ७५॥
               े
िनबोिधकायामौ िबौ च ैव कलापद।
     ु
उा ं िवे च नाद े नादा एव च।
ीवमडलदश े च िवसत ् कलनाियक॥ ७६॥
 ु   े     े  ु   े
   ू
िऽतारमलमा े    सवमािकापदम।्
            
      े          े ्
आय ै परााद ै च दय े ापकं सत॥ ७७॥
मास ं िवधाय ं दैवतासमाचरत।्
       े       े
   ू
िऽतारमलमा े अ ं आ ं सहॐकोिट च॥ ७८॥
योिगनीकलशा े सिवताय ै पदं वदत।्
    ु    े       े
िनवापद ं द ै नम इरत ् िूय॥ ७९॥
  ृ    े    ु े   े
इं ई योिगनीूिता ं शष ं पववरत।्
          े ू    े
         े ू    े ्
उं ऊं तपि िवा शष ं पववरत॥ ८०॥
ऋ ॠं शा ं तथा शाि ं शष ं पववरत।्
 ं           े ू    े
      ु        े ू    े ्
लृ ं लॄ ं मिन ं शातीता ं शष ं पववरत॥ ८१॥
ए ं ए दव खा ं शष ं पववरत।्
    े  े   े ू    े
              ू  ्
ओ ं औ ं रासशा े गगना ं पववत परम।्
           े ू    े ्
अ ं अः िवाधरं रा ं शष ं पववरत॥ ८२॥
कं ख ं िसिमहोा ं शष ं पववरत।्
        ु   े ू    े
          े ू    े ्
ग ं घ ं साकराला शष ं पववरत॥ ८३॥
डं च ं सारस ं जया ं शष ं पववरत।्
           े ू    े
         े ू    े ्
छं ज ं गविवजया ं शष ं पववरत॥ ८४॥
              े ू  ्
झ ं ञ ं गकशा े अिजता ं शष ं पववत परम।्
     ु

          े ू    े ्
टं ठं यापरािजता ं शष ं पववरत॥ ८५॥
डं ढं िकरवामा शष ं पववरत।्
         े ू    े
      े  े ू    े ्
ण ं त ं पगा शष ं पववरत॥ ८६॥
थ ं दं च ं िपतृरौिाा ं शष ं पववरत।्
             े ू    े
     े    े ू    े ्
ध ं न ं गणशमाया शष ं पववरत॥ ८७॥
             ू  ्
प ं फं भ ैरवशा े कडल पववत परम।्
          ु

          े ू    े ्
ब ं भ ं वटक काली शष ं पववरत॥ ८८॥
     ु
म ं य ं ऽशशा े कालरािऽ पववत।्
     े े        ू 
        े ू    े ्
रं लं ूमथभगवत शष ं पववरत॥ ८९॥
व ं श ं ॄसवर शष ं पववरत।्
        े ू    े
      ु     े ू    े ्
ष ं स ं िव सवा ं शष ं पववरत॥ ९०॥
हं लं िसवकऽ शष ं पववरत।्
       े ू    े
        े ू    े ्
 ं चराचरशि शष ं पववरत॥ ९१॥

 ु ु
अगजघास ु जानकिटपाक।
   ं    ू    े
       ू    ्
नक करकणमिप बमात॥ ९२॥
दभागिदवामा ं िवसत ् कलनाियक।
          े  ु   े
   ू      े     ्
िऽतारमलमा े सवदवािका ं पदम॥ ९३॥
आय ै परााद ै च दय े ापकं सत।्
      े          े
 े      े        े ्
दवास ं िवधाय ं मातृकाासमाचरत॥ ९४॥
   ू
िऽतारमलमा े        ू
          कवगानकोिटभ।
  ु े             ्
चरीकलसिवताय ै आ ं ा ं िह मलापदम॥ ९५॥
अाद ै नमो ॄयादा ं ा ं ॄायतः परम।्
  े    ू
  े       ू  ु  े ्
अाद ै ततोऽनकोिटभत ं कलं वदत॥ ९६॥
सिहताय ै ततो मलनाथाय अ ं  ं वदत।्
                े
                े ्
अ ं  ं अिसताभ ैरवनाथाय नम उरत॥ ९७॥
चवग खचर ई ला ं चचीका महरीम।्
   े          े
 े           े  ू  ्
वतालं इं लं चचीकं ं शष पववत॥ ९८॥
टवग  पातालचर ऊं हा ं योगर वदत।्
 ं            े   े
            े
कौमारी िपशाच उं हं योगशचडकौ॥ ९९॥
तवग िदर ऋ सा ं हरिसा वैवीम।्
      ं
             ू  ्
अपारं ऋ स ं हरिसबोधािदपववत॥ १००॥
    ं
पवग सहचर लृ ं षा ं भि वारातः परम।्
               ू  ्
ॄरासकं लृ ं षा ं भोािद पववत॥ १०१॥
यवग  ाििरचर ए ं शा ं िकलिकलित च।
                े
    े
इिाण चटकं ए ं श ं िकिलः कापािलकथा॥ १०२॥
     ्
शवग ात वनचर औ ं वा ं कालािदरािऽ च।
चामडा ं ूत ं ओ ं व ं च कालरािऽ भीषणः॥ १०३॥
  ु   े
            े ्
लं  ं जलचर अः ला ं वदत व भीषणाम।्
                ्
महाल शािकनी अ ं लं पा भीषणम॥ १०४॥
 ं
सहारभ ैरव ैव  े
        शष ं   पववरत।्
             ू  े
 ू          ु
मलाधारिलनािभनाहतिवशयोः॥ १०५॥
आाभाल   तलॄरव ं ूिवसत।्
         े े    े
   ू
िऽतारमलमा े      मातृभ ैरवशतः॥ १०६॥
अिधपाय ै पराा द ै नमो ापकं सत।्
        े        े
मातृास    े
      महशािन   ु  े
            कयादव ं समािहतः॥ १०७॥
     ु 
एव ं तनदिव      ेे
           ायवमनधीः।
   
अमृताणवमोिणीप े     ु  े
              सशोिभत॥ १०८॥
  ृ          े
कववनाःमिण मािणमडप।
      ं   े ु े
नवरमय ौीमिहासनगतज॥ १०९॥
िऽकोणाःसमासीन ं चसयायतूभम।्
          ू  ु
      ु     ू ्
अािकासमायं ूिवभिवभषणम॥ ११०॥
कोिटकपलावय ं सदा षोडशवाषीकम।्
    
   ु     े   े ्
मितमखाोज ं िऽनऽ ं चशखरम॥ १११॥
     े
िदारॐगालप ं    िदाभरणभिषतम।्
               ू
      ु    ू  ु
पानपाऽ िचदा ं िऽशलं पकं करैः॥ ११२॥
िवासिसिं िबॅाणा ं सदानमखणम।्
   ं          ु े
      े े   े  ्
महाषोढोिदताशषदवतागणसिवतम॥ ११३॥
एव ं िचाज े ायदनारीरं िशवम।्
     ु   े 
 ंु    े े         े ्
पप ं वा रिव ीप ं वा िविचयत॥ ११४॥
       े ्
अथवा िनलं ायत सिदानलणम।्
  े
सवतजोमय ं   े
       दिव       ्
          सचराचरिवमहम॥ ११५॥
     े ु    े
ततः सशयिादशकं परमिर।
      ु  े ु  ु ्
योिन िल सरिभ हितमिाचतयम॥ ११६॥
वनमाला ं महामिा ं नभोमिािमित बमात।्
       ु    ु
     ू  े ्
यथाशि ममलं जपत ौीपाकामिप।
 ू    ेे   ु     ्
मी सियिव ौीगं िशविपणम॥ ११७॥
सहॐदलपज े सकलशीतरिँमूभम ्
वराभयकराज ं िवमलगपारम।्
     ु     ु

ूसवदनण ं सकलदवतािपणम ्
   े    े
 े ्          ू ु ्
रत िशरिस हसग ं तदिभधानपव गम॥ ११८॥
      ं
             ्
एव ं ास े कत े दिव साात परिशवो भवत।्
      ृ  े         े
मी       े    ु
    न ैवाऽ सहो िनमहानमहमः॥ ११९॥
                  े
महाषोढाय ं ास ं यः करोित िदन े िदन।
 े             ं
दवाः सव नमि त ं नमािम न सशयः॥ १२०॥
               
महाषोढाय ं ास ं करोित यऽ पावित।
  े   ु        ्
िदऽ ं समि ं समाशयोजनम॥ १२१॥
       े
का ासिमम ं दिव यऽ गित मानवः।
 ृ
                े
तऽ ािजयो लाभः सानः पौष ं िूय॥ १२२॥
       े       े
महाषोढाकतासन यो वत े िशव।
    ृ
     ु            ्
षमासाृमाोित यिद ऽाता िशवः यम॥ १२३॥
      े
वळपरनामानमत ं   ास ं करोित यः।
    ू
िदरीभशैलजलारयिनवािसनः॥ १२४॥
   ू े  े
ूचडभतवतालदवरोमहादयः।
  े    े     ु े
भयमन मनसा न े त ं कलिर॥ १२५॥
महाषोढाकतास ं
    ृ        ु
         ॄािविशवादयः।
 े           ु
दवाः सव नमि ऋषयोऽिप मनीराः॥ १२६॥
बनोन िकं दिव ासमत ं मम िूयम।्
   े   े   े
  ु   े े       े ्
नापऽाय वदिव नािशाय ूकाशयत॥ १२७॥
आािसिमवाोित ताास ं समाचरत।्
               े
अात ् परतरा रा दवताभाविसिदा।
         े
       े         े
लोके नाि न सहः स ं स ं वरानन॥ १२८॥
    े
ऊाायूवश    पराूासादिचनम।्
               ्
महाषोढापिरान ं ना तपसः फलम॥ १२९॥
        े         े
इित त े किथत ं दिव मोारािदकं िूय।
  े ु े     ू   ु
समासन कलशािन िकं भयः ौोतिमिस॥ १३०॥
     ु               
॥ इित ौीकलाणव े िनवाणमोारे महारह े सवागमोमोम े
            
सपादलम े पमखड े ऊाायत े
          ु
माहाषोढाकथन ं नाम चतथासः॥ ४॥
अथ पमोासः


  े ु
ौीदवाच
कलशाधारपाऽाणा ं िपिशताना लणम।्
 ु े
 ु      े    े
कलि िनमाण ं भदं माहामव च॥ १॥
      ्        ्
अिवधानन यत पाप ं सिवधानन यत फलम।्
   े        े
  ्   ु
तत सव ौोतिमािम वद म े कणािनध॥ २॥
                े
ईर उवाच
ण ु दिव ूवािम या ं ं पिरपृिस।
   े
     े         े ्
त ौवणमाऽण िऽदशैः समता ं ोजत॥ ३॥
  े    ं
आधारण िवना ॅशो न च तृि मातरः।
ताििधवदाधारं कयत ् कलनाियक॥ ४॥
         े  ु   े
आधारं िऽपदं ूाः षदं वा चतदम।्
              ु
    ु   ु े    ्
अथवा वतलाकारं कयािव मनोहरम॥ ५॥
     ू    ु   ्
णरौिशलाकमकपालालाबमृमयम ।
नािरकलशताॆमाशिसमवम ् ॥ ६॥
   े   ु ु  ु
 ु ृ  ु ू     ु 
पयव समत ं पाऽ ं कयािचणः।
  ू  ू         े ्
अितसमितलं िछ ं िभ वजयत॥ ७॥
 ु       
सवणरौताॆािण सविसकरािण च।
                  ्
शािके च िशलापाऽ ं न े च ैव मृमयम॥ ८॥
नािरकल वँय े ादिभचारे च कमजम।्
   े           ू 
शं      ु 
   ानूदं शिदवीूीितूदाियनी॥ ९॥
    ु
कपालालाबपाऽािण योगिसिकरािण च।
 ु ृ      
पयवज पाऽािण सवपापहरािण च।
            े ्
उतष ु दविश पाऽमकं ूकयत॥ १०॥
 े े े े े   े
कलि ं ूवािम ण ु दिव समािहता।
 ु         े
असा ं ादशू ं ूा तबमव च॥ ११॥
             े
तडलाना ं चतःू ं िू तथासाम।्
  ु    ु
 ु        ्   ्
मिमाऽारैः साम एकिन योजयद ् घट॥ १२॥
             े   े
शीतािदरिहत े ान े ापयिवसयम।्
            े
              े ्
तादि ं समारो जालसश ं पचत॥ १३॥
    ु         े
अवरो पनः शीतामवा ं ूापयतः।
             े े ् ु
पादोनूकै ः िपा हाा ं मलयत सधीः॥ १४॥
    ् ु  ्    ् ु े
ूाान तडलान वापरत समरत।्
          े ु
सक ् सम े तबण पाकमालो मलयत।्
    ं   े      े े
          ू   े
एषा प ैीित िवाता पिजता दवदानवैः॥ १५॥
गौडी च तबबरजिधतासाम।्
    े ु ु
    ु े     ु ु  ु ्
दशू ं कलशािन धातकीकसम ं शभम॥ १६॥
नािरकलूसन ं वा च ैकू ं िविनिपत।्
   े ू           े
हरीतकी  चाफलं   ु
         वसिनूमाणतः॥ १७॥
             े ्  ्
विं िऽकटकािप िनमाध िपत पृथक।
     ु
अशीितगडसिौमकिन ् योजयद ् घट॥ १८॥
   ु   े     े   े
करण ॅामयत ् सगनलोमिवलोमतः।
 े   े    ु
              ्
अोरशतावा िऽस ं ूितवासरम॥ १९॥
     ृ
   े     ्  े   े
ादशाहन पाकः ात पालययोदश।
            ु े ु
एषा गौडीित किथता िशवसायहतकी॥ २०॥
  ु
िगण ं मकर वािर सयोजयद ् घट।
          ं  े   े
           ् ु
ादशाहन पाकः ाषमत परोवत।्
   े     े
      ु   े
एषा माी समिा दवताूीितकािरणी॥ २१॥
   ु
एका शठी िवि मरीचिऽतय ं तथा।
     ु   ्  ु    ु
धातकी च चतं ात प पािण षमध॥ २२॥
अशीितगडसिौ ं शषमत ् परोवत।्
   ु    े    ु
             ु ्
इदं मनोहरं ि ं योिगनीपानममम॥ २३॥
सापलकं दो मािहष ं ूमाऽकम।्
  
               ु
मोचापशतािप योगोऽय ं मिदरा शभा॥ २४॥
त ं मलिया सयो साे वशपटे पचत।्
   े   ं     ं ु  े
चािरशिनाौ पे
   ं           े
           पजसव॥ २५॥
              ्
िनधायो िकरण ैः सौरैः सग िवशोषयत।्
    ृ             े
          ं ृ
यदा च किठनीभावदा सग मानवः॥ २६॥
गाफलूमाण ु जलैः सििलत ं शभम।्
 ु             ु
 े
आं                ्
     परयत ् पाऽ ं परमानदं परम॥ २७॥
      ू े
   ु       े    े
एतादम ं ि ं सवदविूय ं िूय।
     े ू       े ्
एतािन मदहतिन माािन कारयत॥ २८॥
पानस ं िामाधकं खाजरं तालमैवम।्
       ू   ू
                 ्
मध ं शीध ु माीकं मैरय ं नािरकलजम॥ २९॥
 ू          े    े
  े     ु ु
माकादशैतािन भिमिकरािण च।
     ु     ु
ादश ु सरा म सवषामम ं िूय॥ ३०॥
              े
            े     ु
प ैी गौडी च माी च िवया िऽिवधा सरा।
 
सविसिकरी प ैी गौडी भोगूदाियनी॥ ३१॥
   ु   े  ु   े
माी मिकरी या सरा ावतािूया।
      े        े ्
िवाूदैवी या िाी राूदा भवत॥ ३२॥
          ू  ु
तालजा न े शा खाजरी िरपनािशना।
   े         ु
नािरकलभवा ौीदा पानसी च शभूदा॥ ३३॥
 ू
मधकजा ानकरी माीकी रोगनािशनी।
  े   ु े   
मैरयाा कलशािन सवदा पापहािरणी॥ ३४॥
ीरवसमत ं म ं वलसवम।्
  ृ ु ू
 ु ु ु ू ्       ्
मधपसमतम आसव ं तडलोिवम॥ ३५॥
          ु
यानो िनवीकार आमोद मनोहरः।
       े  े        ्
म ं तम ं दिव दवाना ं ूीितदायकम॥ ३६॥
   ू े ्
आं परयत पाऽ ं परमानवनम।्
 े           
          े    े
एतदामोदकं ि ं सवदविूय ं िूय॥ ३७॥
 ु    े
सरादशनमाऽण    
        सवपाप ैः   ु े
             ूमत।
     े   ु   े ्
तायाणमाऽण शतबतफलं लभत॥ ३८॥
मशनमाऽण तीथकोिटफलं लभत।्
    े       े
 े        े ु  ु  ्
दिव तानतः सााभिं चतवीधाम॥ ३९॥
     ु         े
इाशिः सरामोद े ानशि तिस।
ताद े च िबयाशिास े परा िता॥ ४०॥
मिदरा ॄगाः ूोाः िचशोधनसाधनाः।
         ू      े ्
तासामका ं समा पजाकम  समाचरत॥ ४१॥
   े
म मासािदिवजया ं चाग ैः सिमिौताम।्
   ं           ु

सम  विटका ं का सगाथ िवचणः।
 ं       ृ  ं ृ
             ं ु  े ्
माभाव े त ु विटका ं जले सय तपयत॥ ४२॥
गडिमौण तबण तपयत ् मधभािजना।
 ु  े  े   े  ु
      ु  े ्
सौवीरणाथवा कयादतत कम  न लोपयत।्
   े            े
              ु ्
ूमादाद ् यिद त दवताशापमायात॥ ४३॥
        े े
मास ु िऽिवध ं ूों खभजलचरं िूय।
 ं          ू    े
यथासवमकं तपणाथ ूकयत।्
    े      े
             ्
मासदशनमाऽण सरादशनवत ् फलम॥ ४४॥
 ं   े ु  
िपतृदवतयष ु
   ै  े      ं
        वैधिहसा     े
             िवधीयत।
आाथ ूािणना ं िहसा कदािचोिदता िूय॥ ४५॥
         ं         े
           े े
अिनिम ं तृण ं वािप छदय कदाचन।
दवताथ िजाथ  वा हा पाप ैन  िलत॥ ४६॥
 े                 े
      ् ु       ्
मामना यत पय ं पाप ं ात ूितभाषतः।
मििम ं चरत ् पाप ं पय ं भवित शािव॥ ४७॥
      े     ु
  े           े
य ैरव पतन ं ि ैः िसि ैरव चोिदता।
           े
ौीकौलदशन े चािप भ ैरवण महाना॥ ४८॥
    ु   ंु   
मम  कवता ं पसा ं कमलोपो भविह (यिद)।
              े
      ु     ु
तम  त े ूकवि सकोिटमनीराः॥ ४९॥
हाण चानन िभम पश ं ु िूय।
   े  े         े
  ु    ू       े ्
गपात ैः प चाथा नरकं ोजत॥ ५०॥
िशवोिमद ं िपडमतं िशवता ं गतः।
   ृ
   ु
तद ् ब पशो ं िह मा िशवं िशवोऽिस िह॥५१॥
    ्    ु      े
ॄा ात पलले िवग े ि तिस।
परमाा तदान े तात ् सिमदं िूय॥ ५२॥
            े    े
        ु
मासाभाव े त ु लशन ं सािकं नागर ु वा।
 ं          
   ू ेे        े ्
आदाय पजयिव चाथा िनलं भवत॥ ५३॥
  ं   े
ममासिवहीनन     े
          मनािप   न तपयत।्
                   े
  ु   ं       े ू  ्
न कयामासाा ं िवना िण पजनम॥ ५४॥
िपिशत ं ितलमाऽ ु ितलामिप िबना।
            
 ृ   े       े ्
सकपणमाऽण कोिटयफलं लभत॥ ५५॥
 ु ू      ु    े
कलपजासम ं नाि पयमगय।
      ू े  ु ु     ्
ताद ् यः पजया भिमोः स भाजनम॥५६॥
        ु
अनधीतोऽशाो गभो ढोतः।
               े ्
कलपजारतो य ु स म े िूयतमो भवत॥ ५७॥
 ु ू
 ु    
चतणामिप वणानामाौमाणामपीिर।
 ंु ंु
पीनपसकाना ु पिजतफलूदा॥ ५८॥
        ू े
  ु      ू   ु ू
इहामऽ फलं दाः पिजता सवधिरव।
 ू    े े    ु ू
अपिजता ं दविश ःखदा कवधिरव॥ ५९॥
कलपजा ं िवना य ु करोव ं समितः।
 ु ू         े  ु 
        े ं    ु
स याित नरकं घोरमकिवशितिभः कलैः॥ ६०॥
तात ् सवूयन कलपजारतो भवत।्
      े ु ू    े
    
लभत े सविस नाऽ काया  िवचारणा॥ ६१॥
आराधनासमथादचनसाधनम ् ।
      े  
            ु    ्
यो दात ं ु न ैव शोित कयादचनदशनम॥ ६२॥
     ू ् ृ
सक ् शतबतन का यत फलं समवायात।्
          ्    ु
  ्              ्
तत फलं समवाोित सकत ् का बमाचनम॥ ६३॥
         ृ  ृ
        ृ
महाषोडशदानािन का य    फलं लभत।्
                 े
               ्
तत ् फलं समवाोित का ौीचबदशनम॥ ६४॥
          ृ
सािऽकोिटतीथष ु ाा यत ् फलमायात।्
               ु
  ्     े  ृ ् ृ    ्
तत फलं लभत े दिव सकत का बमाचनम॥ ६५॥
   े   े
बनोन िकं दिव यथाभा ददाित यः।
 ु    ू   ु      ्
कलाचायाय पजाथ कलि ं स धमिवत॥ ६६॥
              ु   े
शैव े वा वैव े शाे सौरे सगतदशन।
     ु        ु ु
बौ े पाशपत े सा े ोत े कलमख े तथा॥ ६७॥
        ं
सदवामिसा े वैिदकािदष ु पावित।
               
                 े ्
िवनाऽिलिपिशताा ु पजन ं िनलं भवत॥ ६८॥
          ू
कलि ैवीना कयापय तपोोतम।्
 ु     ु 

     े े       ्
िनलं तविव भनीव यथा तम॥ ६९॥
            ु
यथ ैवारा राः िूयाः न  बिहराः।
             े   े
तथायागिना य े त े िूया दिव नापर॥ ७०॥
समपयि य े भा आवाा ं िपिशतासवम।्
  
                े
उादयि चान ं मियाः कौिलका त॥ ७१॥
आवयोः परमाकारं   सिदानलणम।्
 ु    े
कलिोपभोगन      ु
         पिररित   नाथा॥ ७२॥
   ु
अःानभवोासो मनोवाचामगोचरः।
 ु    े         े
कलिोपभोगन जायत े नाथा िूय॥ ७३॥
 े    ु   ु   
सिवत े च कलि े कलताथदशनः।
       े     
जायत े भ ैरवावशः सवऽ समदशनः॥ ७४॥
      े     े   े
तमःपिरवत ं वँम यथा दीपन ँयत।
    ृ
     ृ      े   े
तथा मायावतो ाा िपानन ँयत॥ ७५॥
  ू  ु   ु े     े
मपत ं कलि ं गदवापीत ं िूय।
       े         े
य े िपबि जनाषा ं पान ं न िवत॥ ७६॥
म ु भ ैरवो दवो म ं शिः समीिरता।
       े
          े
अहो भोा च म मोहयदमरानिप॥ ७७॥
  े          ु    े
तैरय ं नरः पीा यो न िवकत े िूय।
      ू   ु
मान ैकपरो भा स मः स च कौिलकः॥ ७८॥
सरा शिः िशवो मास ं तोा भ ैरवः यम।्
 ु       ं
    ु
तयोरैसम    आनो      े
             मो उत॥ ७९॥
आन ं ॄणो प ं त दहे वितम।्
          े
           े   े
तािभकं म ं योिगिभन पीयत॥ ८०॥
 ु   ु     ु ू 
कडी ककपालािन मधपणािन िबॅतः।
             ु े  ्
िकं न पँयित लोकोऽय ं ॄिवमहरान॥ ८१॥
             ु ू
िनःशो िनभयो वीरो िनलो िनतहलः।
   े
िनणतवदशााथ वरदा ं वाण     े ्
                 िपबत॥ ८२॥
  ं  ं ु   े
मसारसशामृतपानन       
              पावित।
    े
जायत े दवताभावो भवबिवमोचकः॥ ८३॥
      े       े
ॄाण सदा पय ं िऽय रणागम।
गोलन े त ु वैँय शिािकमिण॥ ८४॥
          ू  े  
   ्   ्         
दवान िपतृन सम  दिव शाोवना।
 े         े
 ु   ्      ् ं ं   ्
गं रन िपब ं खादन मासन दोषभाक॥ ८५॥
तृथ िपतृदवाना ं ॄानिराय च।
      े
 े े ु ं      े ्
सवत मधमासािन तृया चत स पातकी॥ ८६॥
    ु        े े
माथ रणाथाय मनसः  ैयहतव।
       ु     े ्
भवपाशिनवथ मधपान ं समाचरत॥ ८७॥
    ृ
   ु
सवत सखाथ यो मादीिन स पातकी।
 े े
  ेे
ूाशयवताूी ै ािभलाषिववजीतः॥ ८८॥
ममाससरादीना ं मादकाना ं िनषवणम।्
  ं ु           े
                े
यागकालं िबनाऽ षण ं किथत ं िूय॥ ८९॥
यथा बतष ु िवूाणा ं सोमपान ं िवधीयत।
   ु              े
                ्
मपान ं तथा काय समय े भोगमोदम॥ ९०॥
ौीगरोः कलशाः सिवाय वासनाम।्
  ु  ु  े
  ु   े े       े ्
पमिा िनषवत चाथा पिततो भवद॥ ९१॥
    ु ं      ू
आवि ं गपि वटकादी प यः।
 ृ       ु
     ृ    े    ु ्
वीरोऽऽ वथापानी दवताशापमायात॥ ९२॥
अया भ ैरव ं दवमका मतपणम।्
       े ृ   
 ु              े ्
पशपानिवधौ पीा वीरोऽिप नरकं ोजत॥ ९३॥
अाा कौिलकाचारमया गपाकाम।्
           ु
    ्             ु ्
योऽिन शा े ूवत त ं ं पीडयिस ीवम॥ ९४॥
        
             ु
कौलान े िसो य ं भोिमित।
      े   
स महापातकी यः सवधमबिहृ तः॥ ९५॥
समयाचारहीन      ृ े 
         ैरवरानः।
     ु ं      े ्
न िसयः कलॅशसग न कारयत॥ ९६॥
       ं
      ु ृ 
यः शािविधम वत े कामकारतः।
                 ्
स िसििमह नाोित परऽ न परा ं गितम॥ ९७॥
 े         ं
या रममाणो यो दीासारवजीतः।
           
न त सितः ािप तपीथोतािदिभः॥ ९८॥
असृ त ं िपब ं बलाारण मैथनम।्
 ं     े     े  ु
  े    ं         े ्
िूयण हत ं मास ं रौरव ं नरकं ोजत॥ ९९॥
    ु  े ्
कौलाः पशोतात पयिवडकाः।
 े ं  ृ         े
कशसा ता यावाविि रौरव॥ १००॥
 ु    े े   
कलिािण सवत योऽदशनमािौतः।
तदरोमसात ं भतयोिनष ु जायत॥ १०१॥
    ं   ू      े
             े
मदूािदताा च न िकिदिप वि च।
न ान ं न तपो नाचा  न धम न च सिया॥१०२॥
      ु 
न दैव ं न गनािवचारो न स कौिलकः।
 े        े  ं
कवलं िवषयासः पतव न सशयः॥१०३॥
     ू   ं     े
मासो न पजाथ मासाशी ीिनषवकः।
   े            े ्
कौलोपदशहीनो यः सोऽय ं नरकं ोजत॥१०४॥
           ्  ु
असारी त ु यो नौ ात प मिा िनषवत।
 ं              े े
 ु े
कलिश  ॄिनोऽिप िनतामिधगित॥१०५॥
    े
िलऽयिवशषः        े
         षडाधारिवभदकः।
              े ्
पीठानािन चाग महापवन ं ोजत॥ १०६॥
 ू         ु  ु
आमलाधारमाॄर ं गा पनः पनः।
   ु       ु
िचकडलीशिसामर सखोदयः॥ १०७॥
      ु
ोमपजिनसधापानरतो     नरः।
 ु
सधापानिमद ं  ूोिमतरे मपाियनः॥ १०८॥
पयापयपश ं ु हा ानखन योगिवत।्
 ु  ु         े
      े         े
परे लय ं नयित ं पलाशी स िनगत॥ १०९॥
मनसा चियगण ं सयािन योजयत।्
   े    ं     े
      े े े  ु    ं
माशी स भविव शषाः ः ूािणिहसकाः॥ ११०॥
  ु       ु
अूबा पशोः शिः ूबा कौिलक च।
      े े ्    े ्
शिं ता ं सवयत य ु स भवत शिसवकः॥ १११॥
               े
     ु ं    
पराशािमथनसयोगानिनभरः       ।
य आ े मैथन ं तत ् ादपरे ीिनषवकाः॥ ११२॥
     ु          े
     ु        ु   े
इािद पमिाणा ं वासना ं कलनाियक।
   ु ु े    े े  ु े
ाा गमखािव यः सवत स मत॥ ११३॥
इित त े किथत ं दिव कलिािदलणम।्
        े  ु

  े ु े     ू   ु
समासन कलशािन िकं भयः ौोतिमिस॥ ११४॥
     ु               
॥ इित ौीकलाणव े िनवाणमोारे महारह े सवागमोमोम े
            
सपादलम े पमखड े ऊाायत े
 ु
कलमाहाकथन ं नाम पमोासः॥ ५॥
अथ षोासः


  े ु
ौीदवाच
कलश ौोतिमािम पजक च लणम।्
 ु े  ु    ू
 ु      
कलिािदसारमचन ं वद म े ूभो॥ १॥
    ं
ईर उवाच
ण ु दिव ूवािम या ं ं पिरपृिस।
   े
     े ू   े
त ौवणमाऽण यत े दवदानवैः॥ २॥
           ु
िनरपातका यऽ मानवाः पयकमीणः।
 ु  ु
कलानससा भज े य े ढोताः॥ ३॥
पणािभषकसिहतो वदशााथतिवत।्
 ू  े    े   
   ु        े ् े
दवतागभ ु िनयतााचयत िूय॥ ४॥
 े
 ु     े    ु
कलागमरहो दवताराधनोकः।
 ु े ं ु ू े ् ु  े
गपदशसयः पजयत कलनाियक॥ ५॥
 ु     ं
शाा चाितसः बोधलौिववजीतः।
पशोतािदिवमखः समख ु यजत ् िूय॥ ६॥
 ु    ु  ु ु   े   े
   ंु ृ   े     े
यदा पसः कताथ कालन बना िूय।
   े
मसादन   ू
      भया ढभिसमागमः॥ ७॥
     ु 
तदथ तपण ं कयाद ् ि ैः ौीभ ैरवोिदतः।
                  े
 ु े           े ्
गपदशिविधना चाथा पतन ं भवत॥ ८॥
मयोगन दविश कयात ् ौीचबपजनम।्
   े े े  ु     ू
               ्
तदह ु या साध गािम यमादरात॥ ९॥
         ृ
          ्   ु
भ ैरवोऽहिमित ानात सवािदगणाितः।
   ं      ु ू    े ्
इित सिच योगीः कलपजारतो भवत॥ १०॥
     े
इािदलणोपतः कौिलको     िनयतोतः।
      ेे ु ु     ्
या ं समचयिव भिमोः स भाजनम॥ ११॥
      े    े       े
एका े िवजनऽरय े दश े बाधािववजीत।
 ु         ु   ु ु
सखासन े समासीनः ूाखो वादखः॥ १२॥
अमृताौ           े
      मिणीप े कवतरोल।
            ृ
रूाकारसी ं    े     ्
         रािणमडपम॥ १३॥
 ु
पमालािवताना ं   ूपटसवतम।्
              ं ृ
 ू     ू   ु  ्
कपरदीपभा ं धपामोदसगिकम॥ १४॥
           ु े
तडपमाान ं ााऽनाकलचतसा।
  ु    े  ु ू     े ्
ौीगरोराया दिव कलपजा ं समाचरत॥ १५॥
आानमनिदवशि ु
    ु े ु         पमी।
   ु      े  ु
याव कत े मी ताववाचन ं कतः॥ १६॥
 ु  ू ं ु         े
सानभतसशिूाणायामािदिभः िूय।
      े  ु
षडािखलासराशिः समीिरता॥ १७॥
   ु े        ्
साजनानलपा ैदपणोदरवतम ।
           ृ
िवतानधपदीपािदपमालोपशोिभतम।्
   ू    ु
        ु
पवणरजिऽ ं ानशििरतीिरता॥ १८॥
        ू
मिथा मातृकावणमलमारािण च।
           ु
बमोमाद ् िरावा मशििरतीिरता॥ १९॥
        ृ
पजािािण सूो मलाािवीधानिवत।्
 ू    ं  ू
  े े ु ु
दशयनमिा        ु
           िशििरतािरता॥ २०॥
पीठे दव ं ूिता सकलीक मिवत।्
   े        ृ
 ू े        े
मलमण दीाा ासिोदकन च।
िऽवारं ूोयिान ् दवशििरतीिरता॥ २१॥
      े    े ु
पशिं िवधाय ं पाद ् यजनमाचरत।्
  ु    े         े
  ू             े ्
सा पजा सफला ूोा चाथा िनला भवत॥ २२॥
  े    ू         े
मडलन िवना पजा िनला किथता िूय।
           ू े ्
ताडलमािल िविधवऽ पजयत॥ २३॥
अखडमडलाकारं िव ं ा वितम।्
         े     ्    ्
ऽैलो ं मिडत ं यन मडलं तत सदा िशवम॥ २४॥
उीयाना ं   ु
      चतरॐ ं  कामप  वलम।्
                 ु
         ू    े ्
जालर चाध ॐः पणिगिरभवत॥ २५॥
            ्  े ्
अ  मडलं पादाधारान ापयत बमात।्
    ु
समाौीगभोगबिलपाऽािण     पधा॥ २६॥
िपाऽ ं वा िऽपाऽ ं वा एकपाऽ ं न कारयत।्
                  े
             े ु
दिणािदवामा ं ााासवन त॥ २७॥
सपय  मलमण कलिर िविनधानिवत।्
 ं ू  ू े ु े

               े े ्
तऽ माषूमाण ु म ं मास ं िविनपत॥ २८॥
           ं
न ैः   ु      
    पयिषतोि ैग ैगवजीत ैः।
 े ु             े ्
हतिभः परपाऽ ैपीत ं िनलं भवत॥ २९॥
न परय ु पाऽािण अिूय ै ैः कलिर।
  ू े           ु े

ािदै मिदरौै ि ैरमृतसिभ ैः।
     े        े ्
मनोहरैमहशािन तपण ं सफलं भवत॥ ३०॥
 ं   ु
असृ ता सरा पापकलहािधःखदा।
 ु
आयःौीकीीसौभायधनधािवनािशनी॥ ३१॥
   ् ं     ् ु
तात सृ  िविधवत कलि ं ततोऽचयत।्
                े
              ं
अथा नरकं याित दाता भोा न सशयः॥ ३२॥
िवना िािदवासन न जप रत ् िूय।
       े   े  े   े
       ू े         े
य े रि नरा मढाषा ं ःख ं पद े पद॥ ३३॥
  े       े
नासवन िवना मो न मण िवनासवः।
       ्   ू    े
पररिवरोिधात कथ ं पजा िवधीयत॥ ३४॥
 ं  ृ     ु ु  ् े
तशयिनवि ाा गमखात िूय।
वीण ं ूोण ं ान ं ममिािवशोधनम।्
            ु
         े      ्
ि ं तपणयोय ं ावताूीितकारकम॥ ३५॥
  ू  े  ु    ै
अिसयॄिविसदािशवः     ।
 ु             ्
चतवशितम ैः ा ैव परामृतम॥ ३६॥
       ू  ु  ु   ृ
अमृता मानदा पषा तिः पी रितधितः।
शिशनी चिका कािा ौीः ूीितरदा॥ ३७॥
 ू   ू         ु
पणा  पणामृता चित किथताः कलनाियक।
        े        े
सौाः कामूदाियः षोडश रजाः कलाः॥ ३८॥
       ू     
तपनी तािपनी धॆा मरीिचािलनी िचः।
 ु ु
सषा भोगदा िवा रोिधनी धािरणी मा।
    ु         े
कभाा वसदाः सौराडाा ादशिरताः॥ ३९॥
 ू            ु
धॆाचीा िलनी ािलनी िविलिनी।
 ु  ु
सौीः सपा किपला हकवहे अिप।
 े         
आया यािदवणाा दश धमूदाः कलाः॥ ४०॥
     ृ       ु
सृिमधा ितिः कािलीितः िरा।
             
िितः िसििरित ूोाः कचवगकला दश।
         ु
अकारूभवा ॄजाताः ः सृय े कलाः॥ ४१॥
                े
जरा च पािलनी शािरीरी रितकािमक।
         
वरदाािदनीूीितदीघाः  ु  
           तवगजाः।
      ु   ु
उकारूभवा िवजाताः ः ितय े कलाः॥ ४२॥
            ु ्
ती रौिी भया िनिा ता त बोिधनी िबया।
     ु ु   
उारी मृिरा पयवगकला दश।
मकारूभवा िजाताः सतय े कलाः॥ ४३॥
         ं
      ु    े
षवगगातॐः ः पीता ताणािसताः।
  े
कलारसातािरोधानाय िबजाः॥ ४४॥
  ृ
िनवि ूिता च िवा शािथ ैव च।
          े
इिका दीिपका चािप रिचका मोिचका परा॥ ४५॥
 ू  ू
सा सामृता ानाऽमृता चााियनी तथा।
ािपनी ोमपा च षोडश रजाः कलाः।
सदािशवभवा     ु
      नादादनमहकलाः    ्
              बमात॥ ४६॥
ूथम ं  ूकतहसःूतिरनरम।्
      ृ े   ु
          ु 
क ु तृतीय ं ातथदािदकः॥ ४७॥
  ु            ु
िवयिन ं कयत ु पमः कनामनः।
 ु    े
चतनवितमादवताभाविसिदाः    ॥ ४८॥
    ं
मजाप सूो आव पिभः।
               ु
अऽ य े (ते) प सूोा मा े कलनाियक॥ ४९॥
        ं         े
अखडैकरसानाकरे    ु
          परसधािन।
  ु
रणामऽ      े ु
         िनधकलिपिण॥ ५०॥
 ु            े
अकलामृताकारे िसिानकरे पर।
     े  ् ु
अमृतं िवधिन विन ििपिण॥ ५१॥
तिपण ैकर का तिपिण।
 ू े    ृ
 ू           ु   ु
भा परामृताकारं मिय िचरण ं क॥ ५२॥
       ू   ु
वाव ं पाग ं भिमः पििरसमिता।
िित      ु  
      पावकानमहाथसमलता॥ ५३॥
             
  े े ं ु े   ु
िरिकसया ता िबयगािता।
तथामृत े  पदं  ू      े
         ॄयाादमृतोव॥ ५४॥
   े  ु
तथामृतरीा    पादमृतवषीिण।
अमृत ं ॐावयद ् ं िठाो िशिकत।्
               ु ृ
  े  ु     ं
अमृतशीमनः ूोः पिऽशिररैः॥ ५५॥
वाव ं वदयम वावािदनीित वावम।्
     ु

          े   े े
कामराज ं ततः ि े िदिन दयित च॥ ५६॥
महामो ं कयम ं कामराजमतः परम।्
     ु ु
          ु ु   े
ताय ं मोशा े कयम ं वदतः॥ ५७॥
  ्      े  ं
ात ूासादपरा चासिऽशिररैः।
    ु ु       े
दीपनीमनिरः सविसिकरः िूय॥ ५८॥
                  ् ू
एताः कला मातृकााख(डा)डैकािदकान मनन।्
           े
  े     ू      ्
अमृतश दीपनी मलाममिप बमात॥ ५९॥
    ु
एकििऽचतःप      ु   े
         िचतवारमिक।
         ू े े ु ु
सा  पाऽ ु पजयनमिया॥ ६०॥
 ं ृ
ॄाडखडसतमशषरससृतम ् ।
     ू े
 ू         ू
आपिरत ं महापाऽ ं पीयषरसमावह॥ ६१॥
 ु े
शिण     े    ु
       तनािप गपात ैरिप।
ासोसवम ैााान ं पजयत ् िूय॥ ६२॥
           ू े   े
मी ौीगपी मलाधारे च पाकाम।्
 ू   ु   ू
िदौघ े चािदनाथ ति सदािशवः॥ ६३॥
             ू
ती चर भाया  ि तधः।
   े
  ु           े
िव तिया ॄा ताा ादशिरताः॥ ६४॥
िसौघ े सनक ैव    सन  सनातनः।
  ु
सनमार      ु
        सनजात    ु
               ऋभजः॥ ६५॥
  े
दाऽयो   रैवतको    े
           वामदवतः  परम।्
     ु
ततो ासः शक ैव एकादश समीिरताः॥ ६६॥
         े
मानवौघ े निसह महशो भारथा।
     ृ ं
 े      ु  े
महो माधवो िवः षडत े च ूकीीताः॥ ६७॥
नमोऽ े योजयिव िदौघ े परम ं िशवम।्
      ेे
                ्
महािशव िसौघ े मानवौघ े सदािशवम॥ ६८॥
             े ् े
ततः पीठं सम  दवीमावाहयत िूय।
         े
महापवनाः े           े
            कारणानिवमह।
  ू
सवभतिहत े     े े
       मातरिह    े
             परमिर॥ ६९॥
 े े
दविश     ु      ं ु े
     भिसलभ े सवावरणसयत।
     ू       ु
यावा ं पजयामीह तावं सिरा भव॥ ७०॥
 े े
मणानन    चावा    ेे
            यजवीमनधीः।
   ु       ् ु
ाा मिा ं ूदँयाचत गपातािदिभः॥ ७१॥
    े   ु
िचयाूमय िनगणाशरीिरणः।
        
साधकाना ं िहताथाय ॄणो पकना॥ ७२॥
      ु ू ु
िलिडलवसपकपटष ु
         े           च।
      ू
मडले फलके मी िद वा दश कीीताः॥ ७३॥
एष ु ानष ु दविश यजि परमा ं िशवाम।्
    े े े
          
अपा ं िपण का कमकाडरता नराः॥ ७४॥
       ृ
           े ् ु
गवा ं सवाज ं ीरं ॐवत नमखाद ् यथा।
तथा सवगतो दवः ूितमािदष ु राजत॥ ७५॥
     े         े
       ू    े
आिभा िब पजाया िवशषतः।
        ्   े   े ्
साधक च िवासात सिधौ दवता भवत॥ ७६॥
गवा ं सपीः शरीर ं न करोपोषणम।्
        ु  े   े ्
कमरिचत ं द ं पनामव पोषयत॥ ७७॥
एव ं सवशरीरा सपीवत ् परमरी।
            े
        े        ृ ्
िवना चोपासना ं दिव न ददाित फलं नणाम॥ ७८॥
   ृ    ् ु े
सकलीक ताणान समीियािण च।
     ेे        े ्
ूितााचयिव चाथा िनलं भवत॥ ७९॥
महीन ं िबयाहीन ं िविधहीन यद ् भवत।्
                 े
मया साधयत ् सव हीनमं पदं तथा॥ ८०॥
     े
          ्
िनयमादितरकण यद ् यत कम  करोित यः।
     े े
न िकिद फलं िसित बमदोषतः॥ ८१॥
 ू     
नाितिरकमािण न फलि कदाचन।
     ृ     
यथािविध कतानीह समािण फलि िह॥ ८२॥
              ु
तिधानकत ं कम  जपहोमाचनािदष।
    ृ
       ू   ु ु   ्
दवताूीितद ं भयाद ् भिमिफलूदम॥ ८३॥
 े
दव मप मािमजानताम।्
 े
  
कताचनािदका ं सव थ भवित शािव॥ ८४॥
 ृ
         े
य ं ममय ं ूों दवता मिपणी।
     ू   े
य े सा पिजता दिव सहस ैव ूसीदित॥ ८५॥
कामबोधािददोषोसवःखिनयणात ् ।
        
    े  ् े     ू
यिमारतिन दवः ूीणाित पिजतः॥ ८६॥
          े  ् े
शरीरिमव जीव दीप हवत िूय।
    े           ्
सवषामिप दवाना ं तथा य ं ूितितम॥ ८७॥
ताद ् य ं िलिखा वा ाा सावितकं िशवम।्
               ृ
ाा गमखात ् सव पजयििधना िूय॥ ८८॥
   ु ु     ू े     े
      ू
एकपीठे पृथजा ं िवना य ं करोित यः।
        े    ु ्
अािं पिर दवताशापमायात॥ ८९॥
    ु े            ्
एकपीठे कलशािन  े  े य े पृथृथक।
 े   े  े
यजदावरणोपता दवतािधानतः॥ ९०॥
आवा दवतामका ं पजयददवताम।्
   े  े   ू े े
उभाा ं लभत े पाप ं मी चलमानसः॥ ९१॥
         ु      े
इािदलण ं ाा गतः शातः िूय।
िविधनाचयत ् सदवता सूसीदित॥ ९२॥
     े   े  ु

षोडशैपचारै ु सां सावरण ं िशवम।्
 ू े ू े
पजयलमण      ु
         गपातािदिभः॥ ९३॥
      े    ं
महाषोढोिदताशषपिरवारा   शािव।
      े       े ्
ूणवािदनमोऽन ताा समचयत॥ ९४॥
   े
आगमोन       े
      मागण तपयदिलिबिभः।
             ू 
अानािमकाा नख े िनःसृतमतः।
 ु
पाऽिन ं िविधवत ् कलनाियक॥ ९५॥
            ु   े
सकपणम जा मल पाकाम।्
 ृ  ु ृ   ू
     ु
अःशिं समा      ेे े
           तपयहदवताः॥ ९६॥
       े         े
अो भ ैरवो दवो अनामा चिडका िूय।
 ु
     े   े ् ु  ्
अनामायोगन तपयत कलसितम॥ ९७॥
   ु
अानािमकाा वँयकमिण तपयत।्
 ु           े
  ु  े
तजयोगन       े   े
         तपयदिभचारक।
     े      े ् े
किनायोगन न े तपयत िूय॥ ९८॥
   ु
         ु   
एव ं स  दविश कलि ैयथािविध।
      े े
दवतापरतो दिव गपी पजयत।्
 े  ु  े  ु   ू े
    े
पिऽयबमणाथ ाा सगनधीः॥ ९९॥
      ु    ु ृ
कराा ं िचिा ं समधनकपाल दधत
ितणूामणकसमालपवसनाम ् ।
 ु    ु ु े

 ृ ू 
कपापणापाीमणनयनामरजटा-
 ु े         ु ं     ्
मपता ं िसौघ ैयजत ु गपिं बमगितम॥ १००॥
        
   ं ू ू      े े
एव ं सप धप दीप ं न ैवमव च।
       े
आसव ं िपिशतोपत ं भािण िविवधािन च।
     े  ू    े ्
कदािदफलाव ताल समपयत॥ १०१॥
इित त े किथत ं दिव कलाचार लणम।्
        े  ु

  ं  ु     ् ु
सारशािद िकमत ौोतिमिस॥ १०२॥
     ु               
॥ इित ौीकलाणव े िनवाणमोारे महारह े सवागमोमोम े
            
सपादलम े पमखड े ऊाायत े
  ं
िसारिवधानकथन ं नाम षोासः॥ ६॥


अथ समोासः


  े ु
ौीदवाच
कलश बटकादीना ं बिल शिलणम।्
 ु े ु
तदि ैव ीकारं वद म े कणािनध॥ १॥
               े
ईर उवाच
ण ु दिव ूवािम या ं ं पिरपृिस।
   े
     े       े
त ौवणमाऽण तान ं ूकाशत॥ २॥
            ु े
यावो वटके दााव ैव कलिर।
    ु
        
तृि दवताः सवाः रणाद ् यजनादिप॥ ३॥
    े
    ् े     ु
वटकादीन यजाद ् गपासवािमष ैः।
 ु
     े े     ु ्
तिवधानन दवता ूीितमायात॥ ४॥
        ू    े ु
यििसघात ं पजाथ भोगहतना।
    ं
          े े  ु े
आनीत ं दीयत े भा ऽपः कलिर॥ ५॥
    ्    ु ु   े
वटकमान वािम ण कलनाियक।
 ु
       े     ु
य ैः समचीतमाऽण सव नँयपिवाः॥ ६॥
       े ु े  ु े
तारऽय ं ततो दवीपऽित बटकित वा।
  े
नाथित  किपलजटाभारभारिपल॥ ७॥
  े े       ु
िऽनऽित पदं पाालामखपद ं ततः।
    ू     ृ
इमा ं पजा ं बिलं गय ं पावकवभा।
         ु  ं
उो वटकमोऽय ं चतािरशदरैः॥ ८॥
   ु
   े  ु     
बिलदानन सो बटकः सविसिदः।
        ु
शाि ं करोत ु म े िन ं भतवतालसिवतः॥ ९॥
             ू े  े
तारऽय ं ततः सवयोिगनीः पदं वदत।्
              े
तात ् सवभतः सवभतािधवी च॥१०॥
      ू े  ू
पदं ताो डािकनीः शािकनीः पदं वदत।्
                 े
   े              े ्
ऽैलोित पदं च ैव वािसनी इमा ं वदत॥ ११॥
 ू     ृ ु          ु
पजा ं बिलं गयम ं ाहाो योिगनीमनः।
      े
किथतोऽय ं महशािन मः पादशारः॥ १२॥
या कािचद ् योिगनी रौिा सौा घोरतरा परा।
खचरी भचरी ोमचरी ूीता ु म े सदा॥ १३॥
 े  ू
तारऽय ं वदत ् सवभतः सव  एव िह।
     े    ू े
    ू    ु
पाद ् भतपितो ः सदशारः॥ १४॥
 ू
भता य े िविवधाकारा िदा भौमािरगाः।
       े    े
पातालसा म े किविवयोगन भािवताः॥ १५॥
   ं
 ु           
ीवााः ससा इााः विताः।
               ्
तृ ु ूीतमनसः ूितगिम ं बिलम॥ १६॥
          ृ
तारऽय ं वदिहयम ं दवीपदं वदत।्
     े े ु   े    े
 ु
पऽाय              े
     बटकनाथाय पािहािरण।
      ु
    ्
सविवान पदं पात ् नाशयितय ं तथा॥ १७॥
 
 ृ ु
गयम ं पदं    े
          ऽपालपदं  ततः।
सवपचारसिहतािममा ं पजा ं बिलं वदत।्
          ू      े
 ृ ृ       े   ु  े
ग ग िठाोऽय ं ऽपालमनः िूय॥ १८॥
 ु       
चतःषरैः ूोः सविसिूदायकः।
    ् े      े
योऽिन ऽ े िनवासी च ऽपाल िकरः।
ूीतोऽय ं बिलदानन सवरा ं करोत ु म॥ १९॥
        े         े
तारऽय ं   े
      वदारं        ु
           ौीूासादपरामनः।
      ु
॑ा ं ॑  यगादौ भ ैरवािधिताय च॥ २०॥
अोानतः पादयाभीदः परम।्
       ृ
   
िसाथपदमाभा          ्
           पादवतरयम॥ २१॥
ऽपालपदं पात ् महाशा पदं ततः।
 े
मातृपऽपदं पात ् कलपऽपद ं तथा॥ २२॥
   ु      ु ु
   ु      ्
िसिपऽपद ं चािन ानािधपपद ं ततः।
     े  ् े
मामािधपतयऽिन ाशािधपतय े ततः॥ २३॥
        े ु
वदद ् बटकनाथित दवीपऽपद ं ततः।
 े   ु  े
               े ्
मघनादपदं पात ् ूचडोमपद ं वदत॥ २४॥
 े
कपालीित पदं पाीषणित पदं वदत।्
          े    े
  ्          ू      े ्
ात सविवािधपतय े इमा ं पजा ं बिलं वदत॥ २५॥
ग ग कं मम रययमकम।्
 ृ ृ ु      ु
  ु  ु        े ्
लयलयग ं सविवानीतीरयत॥ २६॥
नाशयितय ं ा ं  ं पाद ् बििमतीरयत।्
              ु    े
 े         ु
ऽपालाय वौषट ् ं षरशतारः॥ २७॥
तारऽय ं वदत ् पादमक ऽपाल च।
     े    ु े
राजराजर इमा ं पजा ं बिलमतः परम।्
   े     ू
 ृ ु         ं    ु
गयम ं िठाोऽयमािवशारो मनः॥ २८॥
 े
अनन      े
    बिलदानन    ु ं
           वटवशसमितः।
राजराजरो दवो म े ूसीदत ु सवदा॥ २९॥
   े  े        
पिम े वटकं दवमरे योिगनीबिलम।्
     ु  े ु
पव भतबिलं दात ् ऽपाल दिण।
 ू ू        े     े
   े     ू े ् ु  े
राजराजरं म े पजयत कलनाियक॥ ३०॥
             ृ
अानािमकाा बटक बिलः तः।
 ु       ु
 
तजनीममानािमकाैयिगनीबिलः॥ ३१॥
        ु
         ू    े
अलीिभ सवािभो भतबिलः िूय।
 ु
   
अतजनीा
 ु       ऽपालबिलभवत।्
         े     े
         े
अममाा राजराजर च॥ ३२॥
 ु
बटकादीन ् समव ं कलदीपान ् ूदशयत।्
 ु      ु        े
   ु े
ईषिसिपन     ु ु
         चतरिलमानतः॥ ३३॥
   ्     ्
दीपान डमकाकारान िऽकोणानितशोभनान।्
      ु 
कषामािहणः काव साथ प वा॥ ३४॥
अजो बिहज एकीकािमतूभान।्
  े   े   ृ
िऽधा दपिर ॅा कलदीपान ् िनवदयत॥ ३५॥
   े ु    ु      े े ्
    े
समचबचबिश    े े    े
        दविश सकलािक।
       े  ृ
आराऽीकिमद ं दिव गहाण मम    े
              िसय।
कलदीपान ् ूदँयाथ शिपजा ं समाचरत॥ ३६॥
 ु          ू     े ्
              ु  
शिं वीरशिं वा दीिता ं गमागतः।
     े ्
पायिया चरत पानिमित शा िनयः॥ ३७॥
         ु  ्  ं   े
अदीिता ं िय ं कयात सः सारमिक।
मदीािवधानन ् शा
      े  ु  भवित नाथा॥ ३८॥
   ् ु       ु
तात सलणा ं शिं गपातािदिभः।
      ु       े े ्
अ  दवताबा भोगपाऽ ं िनवदयत॥ ३९॥
    े
तद े ककाािप ूमदा मनोहराः।
                 ्
स दवताबा दात पाऽ ं पृथक ् पृथक॥ ४०॥
 ू े  ु    ्

          ु
अिनव त ु यः श ै कलि ं िनषवत।
  े            े े
 ू        े
पिजत ं िनलं त दवता न ूसीदित॥ ४१॥
            ु
चडाली चमकारी च माती पसी तथा।
पची खकी च ैव कै व िवयोिषतः॥ ४२॥
 ु
कलाकिमद ं      ु  ु े
         ूोमकलाकमत।
ककी शौिडकी च ैव शजीवी च रकी॥ ४३॥
गायकी रजकी िशी कौिलकी च तथामी।
    ु
तमसमाया      समयाचारपािलका॥ ४४॥
 ु         ु
कमारी च ोता च योगमिाधरािप वा।
 ू          े    ु ै
पजाकाले तः ूाा सा या सहजा बधः॥ ४५॥
उजानाभाव े चातवयाना ं यजत।्
         ु      े
 ु       ु   ु  ु
सपा तणी शाा कलाचारयता शिचः॥ ४६॥
      ु  ू
शाहीना भिया गढा शाोपजीिवनी।
    ु
अलोपा सशीला च िताा िूयवािदनी॥ ४७॥
 ु
गदैवतसा     ु
         सिचता कौिलकिूया।
िवमरा     े  े    ु
       िवशषा दवताराधनोका।
          े  ु
मनोहरा सदाचारा शिरषा सलणा॥ ४८॥
      ू     ु
ोमा ककशा बरा ःिखता कलषणी।
             ु
राचारा पराधीना भीता ातराऽलसा॥ ४९॥
      
िनिासाितधा हीनाी ािधपीिडता।
   ु   ू ृ       ्
गा किता मढा वोा रहिभत॥ ५०॥
 ु   ु      
कतका  कितालापा िनला कलहिूया।
          ृ
िवपोागगा ा पिवकतानना।
    ु          े ्
ईश मया शिं याग े िववजयत॥ ५१॥
ततोऽचनािदकं सव मोदकपरःसरम।्
           ु
   ू   ु    े    े ्
इतः पवािदमनना मी द ै समपयत॥ ५२॥
तारऽयिमतः पव ूाणबी ततः परम।्
      ू   ु

 े  
दहधमािधकारतो      ु ु ु
         जामसषिष॥ ५३॥
मनसा चतसा वाचा कमणा तरं वदत।्
   े          े
        ु े    ्
हाा ततः पयामदरण ततः परम॥ ५४॥
     ् ृ         ् ृ
िशा च यत त ं पाद ् यं यत कत ं वदत।्
                   े
तत ् सव गरव े चा े ममपीतमिित।
     ु
     ु ु      े
ाहाो मनिरिसरः िूय॥ ५५॥
                े
ानतोऽानतो वािप यया िबयत े िशव।
             े
तव किमदं सविमित ाा म म॥ ५६॥
  ृ
         ु
एव ं सा  दविश ा ना च भितः।
       े े
ूधानदवताम पिरवारान ् समचयत।्
   े  ू         े
        े   े ्  ु े
एव ं सावरणा ं दव िचयत दज॥ ५७॥
शिषकाय े समामलमण शोधयत।्
 े       ू े   े
              ्
ााव ं िचाडािल तदनरम॥ ५८॥
 े
वदाति       ं ु ु
      सव े वँयकयगतः।
  ं
एकिवशितवण
         े   ु
         शिषकामनरीिरतः॥ ५९॥
 े े
मणानन  िनमा ं शिषकाय ै समपयत।्
         े      े
 े ु      े ्      ्
दवीमिमात ायत ऽैलोमोिहनीम॥ ६०॥
              ं ु
वीणावािवनोदगीतिनरता ं नीलाशकोािसन
िबो नवयावकािचरणामाकीणकशालकाम।्
             े
    ं  ु       ू
मृ िसतशकडलधरा ं मािणभषोला ं
        ु ु  े  ु    ्
मात ूणतोऽि सितमख दव शकँयामलाम॥६१।
    ु      ्
ततः ौीगपाय साात परिशवाय च।
      ु ृ       े ्
कराा ं पाऽम सितीय ं समपयत॥ ६२॥
सदायसयै वरै सह पजयत।्
    ं ु      ू े
         े  ु
अोवन ं का िपबदनया॥ ६३॥
      ृ
        ु ृ
सनो पाऽ ु मिा ं काऽपसतः।
 े ृ
       े ृ    ु ्
यथािविध ितीयन गीयामरन॥ ६४॥
िपिशत ं माषमाऽ ु ि ं चकसितम।्
            ु ु

  े      े     े ्
आदहऽय ं तं ऽयणाथ िवशोधयत॥ ६५॥
तणोाससिहतः      े
         ूसवदनणः।
 ु    ्         े
गः िशान समाय दाऽय ं िूय॥ ६६॥
िशोपायनमादाय शाा कसमािदकम।्
        ु   ु ु

     े
यथाशि िनवाथ िवशािववजीतः॥ ६७॥
                े
ूण बिहरां ूिवँयाः शन ैः िूय।
           ु  े
समपायन ं भा िशवाय गिपण॥ ६८॥
      ृ      
मिथताकौ का करौ सामतजनी।
   ु
  ु           े ु ्
जानामविन ं गा पां ूणमद ् गम॥ ६९॥
वामाऽानािमकाा ं दहूसािरतम।्
   ु
ृा   ु
    िवशदय  ईषदानतमकः॥ ७०॥
              ु   े
वामाानािमकाा ं िशाय ौीगः िूय।
   ु
 ृ
ूका ैः      ु      े
      पृिथैतवशितिभः िूय॥ ७१॥
   ु    े ु े
रैरशत वावन कलिर।
    ै
 ं ु े   ू े    े ्
सयनातन लदहं िवशोधयत॥ ७२॥
    े
    ु  ै ु ु
मायािदपषा शाशै सिभः।
तः शाय ैवणः कामराजन मिवत।्
 ै        े
 ु े     ू े    े ्
यन िवातन सदहं िवशोधयत॥ ७३॥
     े
 ु       ै
शैः िशवािदिवाः पत ापकै ः।
           ै
         े    े ्
परया िशवतन परं दहं िवशोधयत॥ ७४॥
     े
  ं           े
षिशसिहतमािला बालया िूय।
          ै   े ्
सवताौय ं बीज ं सवतवीशोधयत॥ ७५॥
शोधयित पदं दात ् सितीयमिलं गः।
  े             ु

चकं गणा द ं शोधयामीित चोरन।्
 ु ु ु

               े  ्
भा चावनतः िशो िनःशं िऽः िपबदिलम॥ ७६॥
पािणा ं सृशहं सवतं समरन।्
     ं े े     ु
         ु  े    े ्
िशरःूभृितपादा ं शं दहं िविचयत॥ ७७॥
        ् ू
लामातं ात स ं िवागोचरम।्
 ू
                ्
परा ं िशवतं ािदित तऽय ं जगत॥ ७८॥
एव ं तऽयान ं गरोाा य आचरत।्
        ु      े
   े ु          ्
स जीवव मः ािदित शरभािषतम॥ ७९॥
ततः ीक च गः िशः शषदो भवत।्
    ृ  ु   े  े   े
   ु            े ्
आदाय गणा द ं सितीयासव ं िपबत॥ ८०॥
  ु े ू
ौीगपाना ं   ु
         परतः   ु   े
             कलनाियक।
      े        
नोपिवँय िपब ं इित शा िनणयः॥ ८१॥
ूाणभदफलोासूणामिितलणम।्
  े
               ्
अिवायाचरद ् य ु स भवदापदादम॥ ८२॥
     े      े
      े          े
िनम ं न िपब ं ूायि ं िवधीयत।
     े    ु   े
तािवधानन कत ं कलनाियक॥ ८३॥
इदं पिवऽममृत ं िपबािम भवभषजम।्
             े
 ु  ु े
पशपाशसमदकारण ं          ्
            भ ैरवोिदतम॥ ८४॥
िच े  ातसारादानमयानः।
               े
तया भावाना ं भावााहीता रस॥ ८५॥
 ु ु       ु े   े
सषा ं िवकाशाय सरसन पीयत।
      ु े ू            ्
तािदमा ं सरा ं दव पणऽहं ा ं िपबाहम॥ ८६॥
मणानन दविश मलमण मिवत।्
 े े  े े ू े
  ु   ु 
अनाकलमनाः कयादिलपान ं शन ैः शन ैः॥ ८७॥
  ू
ामलिऽकोण े        ू  े
            कोिटसयसमूभ।
 ु               ्
कडाकितिचिप े नद ् ि ं समकम॥ ८८॥
   ृ  ू   े
महापाऽभिरतिमदापरमामृतम ् ।
              ्
पराहामय े वौ होमीकारलणम॥ ८९॥
 ु          े
गदैवतमाणामै ं सियिया।
      ु े   े ु
यावासपयमपदश े िपबध॥ ९०॥
 ु
चन ं िसिदं ूों दीपो ानूदायकः।
   ्            ्
पानात परपदूािः कौले ऽयिमतीिरतम॥ ९१॥
भोजना े िबष ं म ं मा े भोजन ं िवषम।्
              ु
अमृत ं तिजानीयाद ् यद ं सरया सह॥ ९२॥
  े ु            े
चवणन यत ं पानममृत ं किथत ं िूय।
  े      े     ं
चवणन िबना पान ं कवलं िवषवन॥ ९३॥
पान िऽिवध ं ूों िदवीरपशबमात।्
             ु
    े        ु     ्
िद ं दमतः पान ं वीरं मिासन े कतम॥ ९४॥
                ृ
 े   ु    ु     ्
या पशवीत ं पशपानिमतीिरतम॥ ९५॥
भिमिूदं िद ं वीरं भिूदं भवत।्
 ु ु         ु    े
 ु             े
पशपान ं नरकदं ूों पानफलं िूय॥ ९६॥
िमानसवााय े यावो भवित ॅमः।
   ्    ु   ु     ्
तावत पान ं ूकवत पशपानमतः परम॥ ९७॥
यावियवैक ं यावो मखवैकृ तम।्
  े        ु
  े  े       े ्
तावदव िपबमथा पतन ं भवत॥ ९८॥
 ू  े ु       े    े
पणािभषकयाना ं पान ं दिव िनगत।
कराा ं पाऽम रल पाकाम।्
      ु ृ े ू
      े    ु    ं
आगला ं िपब ं स मो नाऽ सशयः॥ ९९॥
      ु      ्   ू े
पीा पीा पनः पीा यावत पतित भतल।
    ु    ु     े
उाय च पनः पीा पनज न िवत॥ १००॥
आनात े दवी मया भ ैरवः यम।्
   ृ   े  ू 
              े ्
वमनात ् सवदवा तािऽिवधमाचरत॥ १०१॥
      े
          ् ु ु
िदपानरताना ं वै यत सख ं कलयोिगनाम।्
  ् ु      ृ      े
तत सख ं सावभौम नपािप न िवत॥ १०२॥
यत ् सख ं कलिनाना ं कलििनषवनात।्
   ु  ु     ु   े
  ्  े     ् े   े
तत सौमव मोः ात समव वरानन॥ १०३॥
           ् ु
इित त े किथत ं िकित वटशािदपजनम।्
               ू
  े ु े     ू   ु
समासन कलशािन िकं भयः ौोतिमिस॥ १०४॥
     ु               
॥ इित ौीकलाणव े िनवाणमोारे महारह े सवागमोमोम े
            
सपादलम े पमखड े ऊाायत े
     ू
बटकशािदपजन ं नाम समोासः॥ ७॥
 ु


अथामोासः


  े ु
ौीदवाच
 ु े  ु         े
कलश ौोतिमािम कणामृतवािरध।
   े  े े      ्
उासभदं दवश िपाऽािदसमम॥ १॥
 ु         े
रासनकाल ौीचबिितमव च।
 े              े
चा ं कौिलकशीना ं वद म े परमर॥ २॥
ईर उवाच
ण ु दिव ूवािम या ं ं पिरपृिस।
   े
     े
त ौवणमाऽण जायत े िदभावना॥ ३॥
           े
आरण ैव यौवन ं ूौढमव च।
तदोना ैव ततोास समः॥ ४॥
           ु   े
तऽय ं ादारः किथतः कलनाियक।
         ु  े
किथतणोासण ं सखमिक॥ ५॥
        ु   ु    े
यौवन ं मनसः सगासः सिितः िूय।
               े
लन ं नोवाचा ं ूौढिमिभधीयत॥ ६॥
समासपरे चबे य इत ् पाऽमलनम।्
 ु       े    े
अवाक ् ूौढसमास ं न ैव कयात कदाचन।
      ु      ु  ्
             े ्
यथािधकारं तऽािप क ं पाऽमलनम॥ ७॥
अदीित ैरनाचारैरतदैवत ैः   ।
          ु      ्
षकै ः समयॅ ैन  कयाद ् िसितम॥ ८॥
अिभ ं ममान ै ूपोतधािरिभः।
 ु  ु     ु      ्
पशिभः िकम ैन  कयाद ् िसितम॥ ९॥
    ु        
ीि ैगिभः श ैभिहीन ैरािभः।
 ु       ु      ्
कलोपदशहीन ै न कयाद ् िसितम॥ १०॥
   े
       ु ृ  े
पदवाूमाणाः ौितथविदनः।
 ु     े
कलधमानिभां        े ्
            पिरवजयत॥ ११॥
 ु   ू
सले च ूसता वा वााचारवीनः।
        ृ
 ू  ु  ु े     े ्
जािवमखाः सग पिरजत॥ १२॥
        ं
  ु   ू         
ीपऽिमऽबना ं िधानामिप पावित।
 ु             े े
कलाचारानिभाना ं सित ं वजयिय॥ १३॥
अपौषाणा   दशारिनवािसनाम।्
         े
        ु      ्
िवना सतयोगन न कयाद ् िसितम॥ १४॥
    े  े
      ु       ् ु े
एकपाऽ ं न कवत यिद साात कलरः।
     ु           े
माः पराखा याि िव ैव पद े पद॥ १५॥
    े ु
पाऽितहत न दाैरवाय च।
    ु े  े    ु ्
यिद दालशािन दवताशापमायात॥ १६॥
आसन ं भोजन ं पाऽमरं शयनािदकम।्
              े ्
अनिभ ैरनह सम ं न ैव कारयत॥ १७॥
     
ॐोतोभदन वा कयाौिलकः पाऽमलनम।्
   े े  ु      े
 ू     ु
पवदिणयोरैमदिमयोथा    ॥ १८॥
तिन ् बमाचनपरैवरैः सशैरिप।
      
      ु  ्    ु े
कािमनीिभ तयात ॐोतसा चतय॥ १९॥
योिगिभयिगनीिभ ूद ं पणपाऽकम।्
            ू 
      ू     े े
मातृपाकामलमज ं िपबिय॥ २०॥
   ्
िचत यया ूामिलपाऽ ु भितः।
   ू    ेे  ु   ्
आदाय पववा िपबिव गं रन॥ २१॥
 ु  ु
गशिसताना    ु े
         गकिनयोः।
 े        े    
ािप चोि ं खादा पावित॥ २२॥
शि ं िपबद ् ि ं वीरोि चवणम।्
 ु    े          
                े ्
आोि ं न दात ं परकीय ं न भयत॥ २३॥
     े ्
उि ं भयत ीणा ं ताो नोिमपयत।्
                 े
  े  े े       े ्
चबमऽिप दविश अथा पतन ं भवत॥ २४॥
                े
किनाना ं िशाणा ं दािमिक।
   ् े े  े   े    ्
दात हन योऽः स भवदापदादम॥ २५॥
आसवोिपाऽ ु यो वा गित मोहतः।
           ृ
                ्
हाोभात ् भयाािप दवताशापमायात॥ २६॥
 े         े    ु

ूौढोास े कलशािन कयािलिवसजनम।्
      ु े  ु    
      ु 
पजागहािहः कयािकोण े त ु गहार॥ २७॥
 ू ृ            ृ  े
गपात ैः प ायिभ ैरवम।्
  ु    ू  े
   ू
गदािऽशलडमपाऽह ं      िऽलोचनम।्
         े ्      ्
काभ ं भ ैरव ं ायत सविविनवारणम॥ २८॥
 ृ
तारऽय ं  समाय पािभ ैरवम।्
      ु
  ु     ृ ु
एिहयम ं बिलं गयम ं फट ् च िठाकः॥ २९॥
 ु
बासनमोऽय ं       ं
           ािवशितिभररैः।
शािव ं    े   े
       पठापयदिलिबिभः॥ ३०॥
यजि दो हरपादपजम ्
   े
ूसधामामृतमोदायकम।्
अनिसामयूबोधकं
           ्
नमािम चााकयोिगनीगणम॥ ३१॥
योिगनीचबम ं मातृमडलवितम।्
            े
                  ्
नमािम िशरसा नाथ ं भ ैरव ं भ ैरवीिूयम॥ ३२॥
अनािदघोरससाराकसकािरण े ।
     ं   ै ं
        ु      े
नमः ौीनाथवैाय कलौषिधिवधाियन॥ ३३॥
आपदो िरत ं रोगाः समयाचारलघनात।्
             ं
                ्
य े त े सव पोह ु िदचब मलनात॥ ३४॥
              े
 ु           ु
आयरारोयमैय कीीलाभः सख ं जयः।
कािमनोहरा चा ु पा ु सवा दवताः॥ ३५॥
              े
 ू
सजकाना ं ूितपालकाना ं
यतीयोगीतपोधनानाम ् ।
 े    ु
दश रा कल राः
         ् ु े
करोत ु शाि भगवान कलशः॥ ३६॥
      ु
न ु साधककलायदशका य े
         
 ं   ु       े
िसहासनािषतशामहाया य।
     ु
न ु सवकलकौलरताः परे य े
     े  े    े
चा े िवशषपदभदकशावा य॥ ३७॥
     ु  ु
न ु िसगरवदनबमा
 े          ु 
ाया समियनो वटकाः कमायः।
        ु
         ु  ू
य े योिगनीूवरवीरकले ूसता
          ु
न ु भिमपितगोिजसाधलोकाः॥ ३८॥
    ू
       ु
न ु नीितिनपणा िनरविना
  
िनमरा  िनपमा िनपिवा।
        ु
िन ं िनरनरता गरवो िनरीहाः
शाा शामनसो तशोकशाः॥ ३९॥
         ु  ु
न ु योगिनरताः कलयोगया
        ु
ाचायसामियकसाधकपऽका ।
      ु     ु
गावो िजा यवतयो यतयः कमाय
         ु
धम चर ु िनरता गभलोकाः॥ ४०॥
      ु
न ु साधककला लमािनाः
शापाः पत ु समयििष योिगनीनाम।्
     ु
सा शावी रत ु कािप ं समावा
    ु    े  ्
या ं गरोरणपजमव सम॥ ४१॥
याबबमभिमकावसतयो नाडीष ु याः सिता याः
    ू           ं
     ू      ं    ु ु
कायोतरोमकपिनलया याः सिता धातष।
उासोमीमरिनलया िनासवासा या-
     ु
ा दो िरपपभणरता न ु कौलाचीताः॥ ४२॥
  े
  े  ु         े
या दः कलसवाः िितगता या दवताोयगा
या िन ं ूिथतूभाः िशिखगता या मातिरालयाः।
                 
या ोमािहतमडलामृतमया याः सवगाः सवदा-
     ु
ाः सवाः कलमागपालनपराः शाि ूय ु म॥४३॥
                  े
              ू
ऊ ॄाडतो वा िदिव गगनतले भतले वा तले वा
              ु
पाताले वानले वा सिललपवनयोयऽ कऽ िता वा।
ऽ े पीठोपपीठािदष ु च कतपदा धपदीपािदकन
 े           ृ   ू    े
         ु
ूीता दः सदा नः शभबिलिविधना पा ु वीरवाः॥४४
   े               े
     े   ु ु       े
ॄा ौीः शषगागहवटकगणा भ ैरवाः ऽपाा
 े      ु ु    ु
वतालािदिमहवसमनिसारोगकााः।
 ू           ु
भता गविवाधरऋिषिपतृयासराः िकराा
        ु ु
योगीशाारणाः िकषमिनवराबगाः पा ु सव॥४५।
                   
 े   े   ु  े
दहािखलदवता गजमखाः ऽािधपा भ ैरवा
           ू
योिगो वटका यिपतरो भताः िपशाचा महाः।
     ु
   ू े      े   े
अ े भचरखचरा िदिशचरा वतालकाटका-
 ृ   ु ु           ्
ा ं कलपऽक िपबतः पान ं सदीपम॥ ४६॥
  े ु
सद ् गवामव िपतरो दवा चद ् योिगनी
       े    े  े
   े ् े
ूीता चत परदवता यिद भवदाः ूमाण ं िह चत।्
           े े       े
शाय ं यिद दशन ं भवित चदाामोघािप चत ्
  े          े      े
                
सािप च कौलधमपरम ं ा े जयः सवदा॥ ४७॥
             ु
न ु साधकाः सव नँय ु कलषकाः।
              ु
अःा शावी मऽ ु ूसोऽ ु गः सदा॥ ४८॥
       े
यषा भ ैरवी दवी यिद भ ैरवशासनम।्
 े     े
 े ु
यष कलधमः ादा नँय ु षकाः॥ ४९॥
    
      े
यासामााूभावण  ािपत ं भवनऽयम।्
             ु
               ्
नमाः समाो योिगनीो िनररम॥ ५०॥
             ु
िपब ु मातरः सवाः िपब ु कलसमाः।
        
िपब ु भ ैरवाः सव मम दहे विताः॥ ५१॥
            े
          ु
तृ ु मातरः सवाः समिाः सगणािधपाः।
        
    े     े
योिगः ऽपाला मम दहे विताः॥ ५२॥
     
िशवाविनपय ं   ॄािदसयतम।्
              ं ु
               ु
कालाािदिशवा जगद ् यन तृत॥ ५३॥
            े
ारा मिणमडप पिरतः ौीनन े कानन े
 ू
शागारिवहारकरमठे ोि ँमशान े िताः।
 ू    ु    े ं
कपानगतातथगताः सशसा य े
    े ु  ु ु ् ृ
पाथावहकतमानकसमात ग ु त े पा ु च॥ ५४॥
         ु ृ ु   े
पिठाचनापाऽ ं सम गः िूय।
     ्       ु   े
ततो दात िशाय ूसादं कलनाियक॥ ५५॥
   े
ाभीचाचरण ं ूौढाः पिरकीीतः।
       े  ु       े
ूौढाोािसतािव मिदत े योिगमडल।
             ु े
योिगनीमडले च ैव बमादानमत॥ ५६॥
तदाढष ु वीरष ु कायाकाय न िवत।
   े   े         े
           े
इैव शासििराा परमिर॥ ५७॥
      ् ृ
तऽ यद ् यत कत ं कम  शभ ं वा यिद वाऽशभम।्
           ु       ु
            ु ु
तव दवताूी ै जायत े सरसिर॥ ५८॥
   े
जो जपफलं    ता        े
            समािधरिभजायत।
    ू   े
िविबया पजन ं दिव उिदत ं भ ैरवीबिलः॥ ५९॥
मिः ािसयोगः ोऽ ं तालभािषतम।्
 ु     ं
     ं
ासोऽवयवसश भोजन ं हवनिबया॥ ६०॥
वीण ं ानमीशािन शयन ं वन ं भवत।्
                े
           े
तास े कता नाना या चा सा च सिया।
     ृ
कायाकायिवचार ु यः करोित स पातकी॥ ६१॥
   
        े
एतबगता वीरा िवयाः परयोिगनः।
 े ु   ु        ्
यनावि मनजाः सााैरवपताम॥ ६२॥
सोदः परमानः पतन ं ानवनम।्
             
 े ु           ्
वणवीणािदवा किवतारचनािदकम॥ ६३॥
रोदन ं भाषण ं पातः समान ं िवजृनम।्
           ु
       े       े
गमन ं िविबया दिव योग इिभधीयत॥ ६४॥
 े  ्
चबऽिन योिगनो वीरा योिगो मदमराः।
     े े        ्
समाचरि दविश यथोास ं मनोगतम॥ ६५॥
          ्
शन ैः पृि पाान िवािववितम।्
           ृ
िनधाय वदन े पाऽ ं िनवीणा िनवसि च॥ ६६॥
   ु         े
मा पष ं मा काामवलत।
    ु        ं ु
तथ ैव पषािप ूौढाोाससयतः॥ ६७॥
 ु
पषः   ु
    पष ं  मोहादािलनानाम।्
       ु      ्    े
पृित पित ं मधा कं काहम इम े च क॥ ६८॥
           
िकं काय वयमायातः िकमथिमह सिताः।
              ं
         ृ        ु
उान ं िकिमदं ह गहं िकं ूाण ं िकम॥ ६९॥
मख े आपय  मिदरा ं पाययि ियः िूयान।्
 ु   ू
    ु           े
उपदश ं मख े िा िनिपि िूयानन॥ ७०॥
  ं
 ृ
गोपाऽािण नािन च शािव।
 ृ     ृ
धा िशरिस नि मभाडािन योिगनः॥ ७१॥
अानकरतालामारगीतकम ्      ।
       ृ  ु
ूलदिवास ं नि कलशयः॥ ७२॥
योिगनो मदमा पति ूमदोरिस।
  ु        ु
मदाकला योिगः पति पषोपिर॥ ७३॥
मनोरथसख ं पण कवि च पररम।्
   ु  ू  ु 

        े ु    ु   े
इािदिविवधा ं चा ं कवि कलनाियक॥ ७४॥
                े
िवकित ं मनसो िहा यदोासः ूवत।
  ृ
               ु
तदा त ु दवताभाव ं भज े योिगपवाः॥ ७५॥
     े
    ्   े  ्      ू
कौिलकान भ ैरवावशान यो वा िनित मढधीः।
      े     ु   े
त ं नाशयसहं योिगः कलनाियक॥ ७६॥
न िन हसत ािप चबे मधमदालसान।्
   े  े ्     ु

              े ्
एतबगता ं वाा बिहनव ूकाशयत॥ ७७॥
          
तो िोहं न कवत नािहत समाचरत।्
 े     ु        े
     े े ्  े
भा सारयदतान गोपय ूयतः॥ ७८॥
चबे मदाकलान ् ा िचयवतािधया।
    ु       ेे
           े ्    ्
मोदत े वत े भा स गत योिगनीपदम॥ ७९॥
  े े             े
पँयतदविध ं चबं यो भा कौिलकः िूय।
   
ोततीथतपोदानयकोिटफलं     े ्
              लभत॥ ८०॥
         ू   ु ु
उनाः पतनोान े मना च ममः।
             े
उनातास े चबे वीरसमचीत॥ ८१॥
             
िचरं सिवदधात े तौ यौ िह कमपरारौ।
   ं
    ु      ु   े
परं ॄानसानाकािणौ कलनाियक॥ ८२॥
 े े          े
दहियाणामवशः समवा िनगत।
        ्        े ्
समवािमध े तिन ततोास े सम ं भवत॥ ८३॥
           ू 
परामपोऽसौ जायत े मना परा।
 ू       ू ु े
मनासिकष िह मलमः परं िवः॥ ८४॥
  
अलो         े े
       बिहिनीमषोषवजीतः।
एषा त ु शावी मिा सवतष ु गोिपता॥ ८५॥
        ु   े
सवीणा  सदाऽहा सामरसमाकितः।
              ृ
              ं
अनयोािसनो वीराः िशवा एव न सशयः॥ ८६॥
नराः िकमिप जानि ाानपरायणाः।
तदा यरम ं सौिमित वं ु न शत॥ ८७॥
               े
यमवानभय े शकराः ीरपानवत।्
  े ु ू   
ईश ं ताश ं सौिमित वं ु न शत।
                े
ँयत े पलकायत ् तानमत॥ ८८॥
    ु  े      ु े
यख ं िवत े ान े दवावशकरं परम।्
 ु         े े
           ु
किथत ं ु न ैव शोिम ूबमािहतः॥ ८९॥
ॄानपरानपराः    ुृ
          सकितनो नराः।
 े       ्
णऽहीत े तिन शोचयि हतूभाः॥ ९०॥
समोासयाना ं ाना ं महाफलम।्
    ु
            ु े
अौ िऽकालानोाः ूया कलिर।
अावा काा जाय े नाऽ सशयः॥ ९१॥
             ं
     ु े
बनाऽ िकमन अिणमािसयः।
          े       ्
ूतीहािर पदं ूााः सव े मिरं िचरम॥ ९२॥
   ु   े      ु
य े गणाः परमश पवतनोः शभाः।
   ु  ु
त े गणाः कलत े तानसमाताः॥ ९३॥
           े
आरण ैव यौवन ं ूौढमव च।
      ु       े
तदो जामिदोनाः  उत॥ ९४॥
    ु ु      ं ु
समवा सषिः ादवाऽयसयता।
      े   ु
सोास यो वि स मः स च कौिलकः॥ ९५॥
ूव े भ ैरवीचबे सव वणा  िजातयः।
 ृ
                   ्
िनव े भ ैरवीचबे सव वणाः पृथक ् पृथक॥ ९६॥
  ृ          
    ु
ी वाथ पषः षडडालो वा िजोमः।
 े    े         ृ
चबऽि ैव भदोऽि सव िशवसमाः ताः॥ ९७॥
नागिर िनऴरा ु गा ं ूा यथ ैकताम।्
     
      े      
याित ौीचबमऽिप च ैकं सवमानवाः॥ ९८॥
ीरण सिहत ं तोय ं ीरमव यथा भवत।्
  े         े    े
तथा ौीचबम े त ु जाितभदो न िवत॥ ९९॥
           े    े
गािदपयलोकष ु दवादद ् यथा निह।
   ु   े े
     े  े   
तथ ैव चबमऽिप दवताः सवमानवाः॥ १००॥
   े   े  ्      ृ
जाितभदो न चबऽिन सव िशवसमाः ताः।
 े े   े           ्
वदऽिप ितमव ं िह सव िह ॄ चाॄवीत॥ १०१॥
     ु े    ु े
बनाऽ िकमन चबम े कलिर।
   ु            े
मिपा पषाः सव िपाः ूमदाः िूय॥ १०२॥
 ू       ू
चबम े त ु मढाा जाितभद ं करोित यः।
      ू     े
             ु   े
त ं भयि योिगा ं शप े कलनाियक॥ १०३॥
         ंु      ्
ीणामतम ं ान ं पसामतम ं पृथक।
    ु ृ     ु े े ्
अथवा िमथन ं का बमामपवशयत॥ १०४॥
पाकारण वा सक ् चबाकारण वा िूय।
   े        े    े
              े ्
िशवशििधया सव चबम े समचयत॥ १०५॥
अिवभौ यथा आवा ं लीनारायणौ यथा।
यथा वाणीिवधातारौ तथा वीरः सशिकः॥ १०६॥
मधकसहॐ ै ु
 ु ु       ं
         मासभारशत ैरिप।
  ु
न तािम वरारोहे भगिलामृत ं िवना॥ १०७॥
न चबां न पां न ोजािमदं जगत।्
             ्
िला भगा ताििशवाकम॥ १०८॥
िशवशिसमायोगो यिन ् काले ूजायत।
                े
    ु            े
सा सा कलिनाना ं समािधः स िवधीयत॥ १०९॥
कामको न िय ं गद ् यदीीमदीिताम।्
  ु      े
   ं  ं ु      ्    े ्
सः सारसशा ं िविहतात िय ं ोजत॥ ११०॥
इित तऽयोासपानभदािद चोिदतम।्
        े
  े ु े     ू   ु
समासन कलशािन िकं भयः ौोतिमिस॥ १११॥
     ु     
॥ इित ौीकलाणव े िनवाणमोारे महारह े
                   
सवागमोमोम े सपादलम े पमखड े ऊाायत े
       े
तिऽतयपानािदभदकथन ं नाम अमोासः॥ ८॥


अथ नवमोासः


  े ु
ौी दवाच
 ु े  ु           ्
कलश ौोतिमािम योग ं योगीशलणम ।
 ु  
कलभाचनफलं वद म े कणािनध े ॥ १॥
ईर उवाच
ण ु दिव ूवािम या ं ं पिरपृिस।
   े
त ौवणमाऽण योगः साात ् ूकाशत॥ २॥
     े          े
ान ु ििवध ं ूों लसूभदतः।
           ू ू े
               ्
साकारं लिमािनराकार ु सकम॥ ३॥
    ू         ू
िराथमनसः किचत ् लान ं ूचत।
      े   ू     े
 ू े     े  े ् ू े   ्
लऽिप िनलं चतो भवत सऽिप िनलम॥ ४॥
करपादोदराािदरिहत ं    परमरम।्
               े
               ्
सवतजोमय ं ायत ् सिदानिनलम॥ ५॥
  े    े
नोदित नामित न विं याित न यम।्
  े    े   ृ
            ्
य ं िवभाथाािन भासयन साधन ं िवना॥ ६॥
अन ं  गतभाप ं   सामाऽमगोचरम।्
     े       ं  ्
मनसा माऽस ं तान ं ॄसितम॥ ७॥
   ु
ूणवायसारः पाषाण इव िनलः।
परजीवैकधामो  योगी      े
            योगिवत॥ ८॥
              ्
यदऽ नाऽ िनभासः ििमतोदिधवत ितम।्
      
  ू           े
पश ं तान ं समािधरिभधीयत॥ ९॥
      े        े
न िकििनादव य ं तं ूकाशत।
               े ्
य ं ूकािशत े त े तणायो भवत॥ १०॥
जामदवाया ं सवत ् योऽवितत।
        ु       े
            ु
िनासोासहीन िनित ं म एव सः॥ ११॥
िनकरणमामः    ालीनमनोऽिनलः।
         ्  ु    े
य आ े मृतवाात जीवः स उत॥ १२॥
न णोित न चायाित न ृशित न पँयित।
     ु
न जानाित सख ं ःख ं न सयत े मनः॥ १३॥
न चािप िकिानाित न च बित कावत।्
            ु

                े
एव ं िशव े िवलीनाा समािध इहोत॥ १४॥
यथा जले जलं ि ं ीरे ीरं घृत े घृतम।्
  े
अिवशषो     े
       भवीवापरमानोः॥ १५॥
        ्       े
यथा ान सामात कीटोऽिप ॅमरायत।
          ू
तथा समािधसामाद ् ॄभतो भवरः॥ १६॥
             े
ीरोत ं घृत ं यऽ ि ं न पववत।्
   ृ            ू 
    ु े        े
पृथतो गणः ादाा तिदहोत॥ १७॥
  ृ
यथा गाढाकारो न िकििदह पँयित।
अल तथा योगी ूप ं न ैव पँयित॥ १८॥
यथा िनमीलन े काले ूप ं न ैव पँयित।
     े   े     ्
तथ ैवोीलनऽिप ादतान लणम॥ १९॥
   े
जनः दहकडित ं िवजानाित यथा तथा।
     ू
       े    े  ्
परं ॄपी च वि िविवचितम॥ २०॥
                 े
िविदत े परम े त े वणातीत े िविबय।
िकरं िह गि मा मािधप ैः सह॥ २१॥
आैकभाविन या या चा तदचनम।्
          े   
               ्
यो यो जः स सान ं यिरीणम॥ २२॥
 े
दहािभमान े गिलत े िवात े परमािन।
यऽ यऽ मनो याित तऽ तऽ समाधयः॥ २३॥
िभत े           ं
     दयमििँछ े सवसशयाः।
ीय े चा कमािण तिन ्  े परािन॥ २४॥
       
योगीण यदा ूा ं िनमलं परम ं पदम।्
   े       
 े ु
दवासरपदं  याािप न    ृ े
              गत॥ २५॥
   े ् 
यः पँयत सवग ं शामानाकमयम।्
               े
त िकिदनाल ं ात ं नाविशत॥ २६॥
          े       े
सा े ानिवान े य े च िद सित।
               ं
        े
ल े शािपद े दिव न योगो न ैव धारणा॥ २७॥
परे ॄिण िवात े सम ैनीयमैरलम।्
तालवन िकं काय ल े मलयमात॥ २८॥
  ृ े           े
आिसकाबन ं नाि नािसकाबन ं न िह।
                ्
न यमो िनयमो नाि यमोिमित पँयताम॥ २९॥
न पासनतो योगो न नासामिनरीणम।्
ए ं जीवानोरायग ं योगिवशारदाः॥ ३०॥
ायता ं णमाऽ ं िह ौया परमिह।
  े ् ु ् ु         े
यवत समहत पय ं ताो न ैव गयत॥ ३१॥
ण ं ॄाहमीित यः कयादािचनम।्
          ु 
          ू
स सव पातकं हामः सयदयो यथा॥ ३२॥
ोतबततपीथदानदवाचनािदष ु
  ु    े        ।
  ्
यत फलं कोिटगिणत ं तदवाोित तिवत ्
      ु            ॥ ३३॥
उमा सहजावा ममा ानधारणा।
  ु       ू
जपितः ादधमा होमपजाऽधमाधमा॥ ३४॥
उमा तिचा ापिचा त ु ममा।
       े
शािचाऽधमा या लोकिचाऽधमाधमा॥ ३५॥
 ू
पजाकोिटसम ं ोऽ ं ोऽकोिटसमो जपः।
जपकोिटसम ं ान ं ानकोिटसमो लयः॥ ३६॥
      ्     े
न िह ानात परो मो न दवानः परः।
  ु  ्  ू     े    ्
नानसात परा पजा न िह तृः परं फलम॥ ३७॥
       ू   े
अिबय ैव परा पजा मौनमव परो जपः।
  े           ्
अिचव परं ानमिनैव परं फलम॥ ३८॥
          ू
मोदकै वीना सा ं पजाहोमैवीना तपः।
      ू          े ्
उपचारैवीना पजा ं योगी िन ं समाचरत॥ ३९॥
िनःस िवस िनीणपािधवासनः।
             ्
िनजपिनमः स योगी परतिवत॥ ४०॥
 े े    े    े
दहो दवालयो दिव जीवो दवः सदािशवः।
 े         े ू े ्
जदानिनमा ं सोऽहावन पजयत॥ ४१॥
              े
जीवः िशवः िशवो जीवः स जीवः कवलः िशवः।
    ृ      ु
पाशबः तो जीवः पाशमः सदािशवः॥ ४२॥
 ु े       ु
तषण बो ोीिहः ाषाभाव े िह तडलः।
                ु
   ृ      ु
कमबः तो जीवः कममः सदािशवः॥ ४३॥
अी ितित िवूाणा ं िद दवो मनीिषणाम।्
            े
    ु          ्
ूितमाूबाना ं सवऽ िविदतानाम॥ ४४॥
    ु    ु    ु ु
यो िनाितशीतोसखःखािरबष।
           
सम आ े स योगीो हषाहषिववजीतः॥ ४५॥
      ु      े
िनृहो िनसः समदश िजतियः।
   े           ्
आ े दहे ूवासीव योगी परमतिवत॥ ४६॥
िनःसो िनवीको िनलीोपािधवासनः।
             ्
िनजपिनमः स योगी परतिवत॥ ४७॥
यथा पबिधरीबोजडादयः      ।
िनवसि कलशािन तथा योगी च तिवत ्
    ु े              ॥ ४८॥
  ु  ु     
पमिासमपरमानिनभरः।
य आ े स त ु योगीः पँयाानमािन॥ ४९॥
अिलमासानासे यत ् सख ं जायत े िूय।
   ं       ु       े
        ु      ्
तदव मोो िवषामबधाना ु पातकम॥ ५०॥
 े
   ं
सदा मासासवोासी सदा चरणिचकः।
  ं     ु     े
सदासशयहीनो यः कलयोगी स उत॥ ५१॥
िपब ं पलं खादन ् ाचारपरायणः।
          े
अहं तदनयोरै ं भावयिवसत ् सखी॥ ५२॥
            े  ु

आिमषासवसौरहीन ं य मख ं भवत।्
           ु   े
        ुे  ं
ूायिी स व पशरव न सशयः॥ ५३॥
        ् ु
यावदासवगः ात पशः पशपितः यम।्
           ु

िवनािलमासगन साात ् पशपितः पशः॥ ५४॥
    ं े      ु   ु
लोके िनकम ं लोको ं िनककम।्
    ृ ु ृ    ृ   ृ
 ु    ु
कलमाग  समि ं भ ैरवण
           े  महाना॥ ५५॥
अनाचारः सदाचारकाय  कायममम।्
             ु
        ्      ु े
असमिप स ं ात कौिलकाना ं कलिर॥ ५६॥
 े
अपयमिप   े       े
     पय ं ादभ ं भमव च।
        ्      ु े
अगमिप ग ं ात कौिलकाना ं कलिर॥ ५७॥
न िविधन  िनषधः ा पय ं न च पातकम।्
       े    ु
              ु े
न ग न ैव नरकं कौिलकाना ं कलिर॥ ५८॥
अनिभा अिभि दिरिा धनयि च।
            ु   े
िवना अिप व े कौिलकाः कलनाियक॥ ५९॥
             ू
िरपवािप िमऽि सााासि भिमपाः।
              ु े
बावि जनाः सव कौिलकाना ं कलिर॥ ६०॥
  ु  ु ु
िवमखाः समखाः सव गवीताः ूणयि च।
               ु े
बाधकाः साधकाय े कौिलकाना ं कलिर॥ ६१॥
  ु  ु    ु  ु ु े
िनगणाः सगणाय े अकलं सकलायत।
            ु े
अधमाािप धमि कौिलकाना ं कलिर॥ ६२॥
मृवायत े दिव साात ् गायत े गहम।्
  ु    े          ृ
 ु  े          ु े
पयायऽनासाः कौिलकाना ं कलिर॥ ६३॥
     ु े ु      े
बनाऽ िकमन कलयोगीराः िूय।
       ु 
सदा सिसाः नाऽ काया  िवचारणा॥ ६४॥
 े े   े े े े
यन कनािप वशन यन कनालितः।
  ु     े ् ु   ु े
यऽ कऽाौम े ितत कलयोगी कलिर॥ ६५॥
      ै  
योिगनो िविवधवशैनराणा ं िहतकािरणः।
ॅमि      े
     पृिथवीमतामिवातिपणः॥ ६६॥
            ु े
सक ैवािवान ं पयि कलिर।
 ृ
  ू    े
उमकजडविवसोकमतः॥ ६७॥
             
अलो िह यथा लोके ोि चाकयोगतः।
                 ्
नऽाणा ं महाणा तथा व ु योिगनाम॥ ६८॥
           ृ
आकाश े पिणा ं दिव जलऽिप जलचािरणाम ्
        े  े         ।
                  ्
यथा गितन  ँयत तथा व ं िह योिगनाम॥ ६९॥
       े   ृ
             े
अस इव भाष े चरा इव िूय।
         ु
पामरा इव ँय े कलयोग िवशारदाः॥ ७०॥
जना यथावम े गयनव सितम।्
        े ु 
                े
न िकिदिप भाष े तथा योगी ूवत॥ ७१॥
       ् े ् ु े
मोऽिप बालवत बीडत कलशो जडवरत।्
 ु             े
वदविान ् कलयोगी महिर॥ ७२॥
 े      ु    े
          ु ु   ु
यथा हसित लोकोऽय ं जगित च कित।
               े
िवलो रतो याित तथा योगी ूवत॥ ७३॥
िचिः िचः िचद ् भतिपशाचवत।्
            ू
   े
नानावशधरो   योगी    े   े
            िवचरगतीतल॥ ७४॥
           ् ु
योगी लोकोपकाराय भोगान भे न काया।
               ं
अनगन ् जनान ् सवान ् बीड पृिथवीतल॥ ७५॥
 ु ृ          े     े
      ू 
सवशोषी यथा सयः सवभोगी यथाऽनलः।
   ु    ्   ्
योगी भािखलान भोगान तथा पाप ैन  िलत॥ ७६॥
                   े
      ु     
सवश यथा वाययथाकाश सवगः।
               ु
सव यथा नदीाताथा योगी सदा शिचः॥ ७७॥
           ु  े
यथा मामगत ं तोय ं नदीयं भविच।
   े ृ          ु
तथा गहाािद योिगहापीत ं शिच॥ ७८॥
      े े ु
यथाऽऽचरि दविश कलानिवशारदाः।
 े              ्
तदव िवषा ं मामानो िहतकािणाम॥ ७९॥
  ं         
यिरि योगीशाः सा मागः परमो मतः।
  ु े ू   ू      े
यामदित सय िह पवाशा सा िनगत॥ ८०॥
यऽ यऽ गजो याित तऽ माग यथा भवत।्
               े
 ु            ु े
कलयोगी वरद ् यऽ स स मागः कलिर॥ ८१॥
     े
नद वबामृज ं ु क ु िनरों ु तवाहकम।्
ािवहािरण ं शा ं को वा वारियत ं ु मः॥ ८२॥
 े
    े
यबलोपतः     बीडनीय ैन  ँयत।
                  े
त ँयत े ानी बीडिियपग ैः॥ ८३॥
  ृ   ु   
िनवःखसा िना गतमराः।
 ु
कलानरताः शााा े च कौिलकाः॥ ८४॥
अमदबोधदाशाहाराः   सवािदनः।
   े       े   ु
कौिलका चपला य े नियवशानगाः॥ ८५॥
     ु  े
कीमान े कले यषा ं रोमाो गदरः।
आनाौ ु पतिव किथताः कौिलकोमाः॥ ८६॥
     ेे
        ु 
सवधमािधको लोके कलधमः िशवोिदतः।
इित त े िनितिधयः ूोा े कौिलकोमाः॥ ८७॥
   े ् ु   ु
यो भवत कलतः कलशािवशारदः।
 ु      ्        े
कलाचनरतः स ात कौिलको नापरः िूय॥ ८८॥
कलभान ् कलानान ् कलाचारकलोतान।्
 ु    ु     ु   ु

ूीतो भवित यो ा कौिलकः स च म े िूयः॥ ८९॥
तऽयौीचरणमलमाथतिवत।्
     ू  
 े  ु
दवतागभा कौिलकः ा दीया॥ ९०॥
लभ ं सवलोकष ु कलाचाय दशनम।्
     े   ु    
 ु े   ु           े
सपाकन ैव पयाना ं लत े नाथा िूय॥ ९१॥
 ं ृ
सतः कीीतो ो विनो भािषतोऽिप वा।
 ु
पनाित  ु
    कलधमीाडालोऽिप यया॥ ९२॥
     ू   ु
सवो वािप मख वामो वाऽधमोऽिप वा।
  े  ु
यऽ दिव कलानी तऽाह या सह॥ ९३॥
            े     े
नाहं वसािम कै लास े न मरौ न च मिर।
 ु
कला यऽ िति तऽ ितािम भािमिन॥ ९४॥
 ु         े
सरमिप ग ं यऽ माहरो जनः।
    े        ्
ि ूयन तऽ सििहतो हम॥ ९५॥
           ु े
अितरितो वािप िः कलदिशकः।
             ु  े
समीप े वमानोऽिप न िः पशः िूय॥ ९६॥
कलानी वसद ् यऽ स दशः पयभाक ् ततः।
 ु    े     े  ु
   
दशनादचना        ु ु े ्
          िऽसकलमरत॥ ९७॥
कलािननमालो सानगहे ितम।्
 ु         ृ
               ्
शसि िपतर याामः परमा ं गितम॥ ९८॥
 ं
        ु ृ   
समासि िपतरः सवििमव कषकाः।
                 े ्
योऽलष ु पऽो वा पौऽो वा कौिलको भवत॥ ९९॥
   ु े ु
      े  ् ु
स धः ख लोकऽिन पषः ीणकषः।
         ु     ु
यमीप ं समायाि कलाचाया  मदा िूय॥ १००॥
                 े
   े
कौिलके समायात े कौिलकावसथ ं ूित।
     ु े
समायाि मदा दिव योिगो योिगिभः सह॥ १०१॥
    ु         े
ूिवँय कलयोगीं भण े िपतृदवताः।
   ् ू े  ु     ्
तात सजया कलानपरायणान॥ १०२॥
       े       े
अचिया ा ं दिव ााचयि य।
              े
पािपासाद भाजन ं न भवि त॥ १०३॥
  े ु         ्
न ैव ं परतो  ं दशनात ीकत ं या।
              ृ
   ्         े े
रसान भ िजामादािम कमलण॥ १०४॥
  ू  े  ू     ं
पजनािव पिजतोऽहं न सशयः।
          े ू े ्
ताम िूयाकाी ानव पजयत॥ १०५॥
यत ् कत ं कलिनाना ं तवाना ं कत ं भवत।्
   ृ  ु      े    ृ   े
 ु  ु        ्    े ्
सराः कलिूयाः सव तात कौिलकमचयत॥ १०६॥
  ु        ु ू
न ताहमऽ तथा भा सपिजतः।
कौिलकऽचीत े सक ् यथा तािम पावित॥ १०७॥
   े े        ु    
  ्    े    ू      े
यत फलं कौिलकाणा ं पजया लभत े िूय।
तत ्  फलं   ु  
       नायाीथतपोदानमखोत ैः॥ १०८॥
          ू      े
दिम ं त ं त ं पिजत ं जमिक।
        ु      े ्
कौिलक भवयथ कल ं योऽवमानयत॥ १०९॥
     े
ँमशान ं तद ् गहं दिव स पापी पचाधमः।
       ृ  े
     ु    ु       े ्
यः ूिवँय कलं धम  कलाचारं न वि चत॥ ११०॥
               े
कलिनान ् पिर या ै ूदीयत।
 ु              े
       े
तान ं िनलं दिव दाता       े ्
             च नरकं ोजत॥ १११॥
         ्
िभभाड े जलं यत िशलायामबीजवत।्
             ु

भनीव             े
     त ं ह ं तानमकौिलक॥ ११२॥
       ्        ् ु
यथाशा त ु यत िकिद ् यो दात कलयोिगन।
                   े
िवशषितिथष ु ूीा तलं न ैव वयत॥ ११३॥
  े              े
        ु   ् ु
यो दिव यमाय कलानान शभ े िदन।
  े             े
      ु   ु
अ  दवताबा गपातािदिभः॥ ११४॥
    े
मािदिभः पमिािभः सा पिरतोषयत।्
      ु         े
      ु ु  ु
तष ु तहं ताः ः सवदवताः॥ ११५॥
 े  ु े        े
     ु         ् ु
भिगन वा सता ं भाया यो दात कलयोिगन।
                  े
 ु   े े   ु     े
मधमाय दविश त पय ं न गयत॥ ११६॥
         े
अिनखातिविनिमूयन     वीतम।्
     े    े    ु
परलोक पाथय ं वीरचबऽपीत ं मध॥ ११७॥
      ु
पापाचारसमायं  सवलोकबिहृ तम।्
          
      ु   ु      ्
जायत े िह कलि ं कलयोगीरापीतम॥ ११८॥
यिन ् दश े वसत ् वीरः कलपजारतः िूय।
    े   े     ु ू    े
    े  े ् ू   ु ु
सोऽिप दशो भवत पतः िकं पनरिताः॥ ११९॥
कौिलके सके पय ं कोिटगण ं भवत।्
   े  ृ ु ु     ु   े
िकं पनबिभभै त ् पय ं न ैव गयत॥ १२०॥
   ु   ु    ु       े
तात ् सवूयन सवावास ु सवदा।
      े      
             े ्
कलधमरतो भयात ् कलािननमचयत॥ १२१॥
 ु   ू   ु
            ् े
ािननोऽािननो वािप यावत दह धारणा।
   
तावणाौमाचारः      ु े
         कः कममय॥ १२२॥
कमणोिलतऽान े ानन िशवता ं ोजत।्
  ू े     े      े
       ु          े ्
िशव े तन ैव मिः ादतः कम  समाचरत॥ १२३॥
    े
कयादिनकमािण िनकमािण वा चरत।्
 ु            े
  ु ु       ु   े ्
कममः सखाकाी कमिनः सख ं ोजत॥ १२४॥
सवकमािण सं ु न श ं दहधािरणा।
    ं       े
 े ्            े
जत कमफलं यो वा स ागीिभधीयत॥ १२५॥
कायष ु ूव े करणानीित िचयत।्
             े
         ु  ्    े
अहावमपा ैव यः कयात स न िलत॥ १२६॥
िबयमाणािन कमािण ानूारनरम।्
           े
न च ृशि त ं जलं पदलं यथा॥ १२७॥
ति च कमािण पयापयािन सयम।्
        ु  ु   ं
                ु
ूयाि न ैव िल े िबयमाणािन वा पनः॥ १२८॥
उसहजानतानरतः          े
                 िूय।
         ्    े ्
ससवसः स िवान कम  सजत॥ १२९॥
 ं
          
वथ ैव य ैः पिरं कमकाडमपिडत ैः।
 ृ
                 े
पाषडाः पिडता े याि नरकं िूय॥ १३०॥
         ु
फलं ूा यथा वः प ं जित िनृहः।
       ृ
          े ्    ्
तं ूा तथा योगी जत कमपिरमहम॥ १३१॥
  े ु े
अमधायतनािप       ु े
         ॄहायतन    च।
 ु                 ्
पयपाप ैन  िल े यषा ं ॄ िद ितम॥ १३२॥
          े
         
पृिथा ं यािन कमािण िजोपिनिमतः।
        
िजोपपिरागी कमणा िकं किरित॥ १३३॥
           ्
इित त े किथत ं िकित योग ं योगीशलणम।्
  े ु े     ू   ु
समासन कलशािन िकं भयः ौोतिमिस॥ १३४॥
     ु               
॥ इित ौीकलाणव े िनवाणमोारे महारह े सवागमोमोम े
            
सपादलम े पमखड े ऊाायत े
  ं
योगसापनकथन ं नाम नवमोासः॥ ९॥


अथ दशमोासः


  े ु
ौी दवाच
कलश ौोतिमािम िवशषिदवसाचनम।्
 ु े  ु     े   
     े      े
तपयाफलं दव वद म े परमर॥ १॥
ईर उवाच
ण ु दिव ूवािम या ं ं पिरपृिस।
   े
     े      ु े
त ौवणमाऽण सवपाप ैः ूमत॥ २॥
        ्
उमा िनपजा ात मम ं पवपजनम।्
     ू        ू
  ू           ु  े ्
मासपजाऽधमा दिव मासा  पशभवत॥ ३॥
      े
         
िविहत ैमािदिभि ैमासा  समचनम।्
               
  ू  े े      े ् ु
पशोभयः ूवशा यिद ाीयत पनः॥ ४॥
    ं    ु   ु े
म ं मास म मिा मैथनमव च।
     े  े      ्
मकारपकं दिव दवताूीितकारकम॥ ५॥
        े     ु
मािदपकमीशािन दवताूीतय े सधीः।
      े े    े ्
यथािविध िनषवत तृया चत स पातकी॥ ६॥
 ृ   ु      ू
कामीचतँयावमावााथ पणीमा।
सबािः प पवािण तष ु पयिदनष ु च॥ ७॥
 ं        े ु    े
 ु
गजिदन े ूा े तरोरोरिप।
         ु  ु
     ंु
मानवौघािदपसा जिदवस े तथा॥ ८॥
     े         े
सौ च यजाभ े तपोदीाोतोव।
पीठोपगमन े वीरपीठे      े
            जनदशन॥ ९॥
दिशकागमन े
 े        ु      े
        पयतीथदैवतदशन।
एवमािदष ु दविश िवशषिदवसष ु च॥ १०॥
      े े  े  े
यथाधन ं यथाौं यथाि ं यथोिचतम।्
      े    ू     े ्
यथाकालं यथादश ं तथा पजा ं समाचरत॥ ११॥
आचायण िवधानन कारयबपजनम।्
     े   े ू
     ू ेे   ू ु   ्
य ं वा पजयिव िबपजापरःसरम॥ १२॥
स त े लोकमवाोित पनराविवजीतम।्
         ु  ृ
 ु  ्     े    ु ्
अकवन कौिलको मोहावताशापमायात॥ १३॥
                 े
मास े वािप िऽमास े वा षमास े वरऽिप वा।
  ु ू े        ु   ्
ौीगं पजयाऽूा े तीसतािदकान॥ १४॥
तदभाव े कल ति ं वायोिगनम।्
     ु
   े ् ु   ु ू ु   ्
सोषयत कलि ैः कलपजापरःसरम॥ १५॥
रोगाप ु दोषष ु ःसे नीिमक।
  े     े        े
 ू े
पजयद ् योिगनीव ं दिव तोषशाय॥ १६॥
       ृ  े     े
        ु   ु े
यऽ ैकाायतः कलाचायः कलिर।
     ु        े
कौिलकािचतःप शय तथा िूय॥ १७॥
    ू ेे   ु
पृथवा पजयिव िमथनाकारतोऽिप वा।
गपाता ै ु दविश समलताः।
  ु      े े   
भभोािदिपिशत ैः पदाथः षससाित ैः॥ १८॥
           
    े
ूौढोासन सिहता यिद ता िनवसि च।
             े
तीचबिमित ूों वािप तत॥ १९॥
        ृ
 ु  ु     ू     े
कयावकमारीणा ं पजामािनमासक।
    े     ु
ूातनीमया साधकः शमानसः॥ २०॥
    े
मनोहरामकवष  बाला   शभलणाम।्
             ु
      ु   ु े    ्
मी ााथ शाा कयािव बमाचनम॥ २१॥
    ु
अानशाा ं     पजासदनमानयत।्
            ू    े
 े       ु े    े ्
दवतासिधौ बालामपवँय समचयत॥ २२॥
  ु   ू
गपािदिभधप ैदप ै    ु
             कलदीपकै ः।
             ु ं
भोयभोापाना ैः ीरामधमासकै ः।
     े         े ्
कदलीनािरकलािदफलैा ं पिरतोषयत॥ २३॥
       े      ं ु
सशिकः य ं दिव ूौढाोाससयतः।
     े े  ृ    ु ्
यथाशि जपदकोरवाऽथवा मनम॥ २४॥
         ्  े ् े े
बालामलता ं पँयन िचयत दवताम।्
    
    े  ु        े ्
तता ं दवताबा नमृ  िवसजयत॥ २५॥
ितीयाया ं िवषाामकवषा पजयत।्
         े   ू े
      ु    े ् ू    ्
एव ं ितथौ कमारी यजत पविदनाचीताम॥ २६॥
   े      
नवामकवषािद-नववषाककाः       ।
   ु           ु
बाला शा च लिलता मािलनी च वसरा।
सरती रमा गौरी गा  च नव कीीताः॥ २७॥
     
िऽतारा ैनमोऽ
       ै     े
            दवतापदपिमैः।
                ्
नामिभ चतः पजयाः पृथक ् पृथक॥ २८॥
     ु  ै ू े

बटकं पवष नववष गणरम।्
 ु        े
  ु     
गपाराक ैयथािवभविवरैः॥ २९॥
अ  दवताबा पदाथः पिरतोषयत।्
    े  ु       े
  
कायफलिसथ िवशािववजीतः॥ ३०॥
     े े    े
नवराऽ ं जपदकोरवा बमण च।
        ृ
      ू   े े     े ्
नवराऽकता ं पजा ं दिव द ै समपयत॥ ३१॥
   ृ
तालं दिणा ं दा कमारीा िवसजयत।्
  ू        ु      े
एव ं   ु         ्
    नवकमारीणामचन ं ूातवरम॥ ३२॥
यः करोित स पयाा दवताूीितमायात।्
      ु   े     ु

           े
मनोऽिभलाष ं सा िनवसव सिधौ॥ ३३॥
             
अथवा यौवनाढाः ूमदा नव पावित।
               ्
मनोाः पजया नवरािऽष ु मिवत॥ ३४॥
    ू े
खा ं गगना ं रा ं महोा ं करािलकाम।्
 े
इा ं ाना ं िबया ं गा बटक गणरम।्
              ु  े
               े ्
पववत ् पवमा ैः पदाथः पिरतोषयत॥ ३५॥
 ू   ू      
     ं ु  ु       े
ूौढाोाससयाः सा यिद ताः िूय।
   ु
साधकिमासा      े
          िनवसव सिधौ॥ ३६॥
     ू ेे
एव ं यः पजयिव ूितवष यतोतः।
                े    े
षमास े वा िऽमास े वा मास े मासऽथवा िूय॥ ३७॥
         ू ेे
ितॐो वा प वा स पजयवतािधया।
        े
सवयसमृाा स भवदावयोः िूयः॥ ३८॥
भृगवारे कलशािन काामाढयौवनाम।्
  ु   ु े
     ुू
सवलणसामनकला ं         ्
             मनोरमाम॥ ३९॥
कलाकलाका ं दिव िनमाय पिणीम।्
 ु ु    े      ु
    ु
अानशाीमासन े      े े ्
            चोपवशयत॥ ४०॥
गपाराक ैरल िवधानिवत।्
  ु      
     ु      ् ु े
आान ं गपा ैरलयात कलिर॥ ४१॥
   े       े  े
आवा दवता ं ता ं यजासबमण च।
     ू     ु   ्
का बमाचन ं धपदीपा कलदीपकान॥ ४२॥
 ृ
      ु
ूदँय  दवताबा पदाथः षससाित ैः।
    े     
 ं        ेे
मासािदभभोा ैोषयिव भितः॥ ४३॥
              ् े ु
ूौढाोाससिहता ं ता ं ूपँयन जपनम।्
यौवनोाससिहतः य ं तानतरः॥ ४४॥
िनवीकारण िचन ोरसहॐकम।्
    े  े
               े ्
जपािदकं समाथ तया सह िनशा ं नयत॥ ४५॥
        ु े
िऽपसनवस ु भृगवारष ु यः िूय।
              े
 ू े    े   ु     े
पजयििधनाऽनन त पय ं न गयत॥ ४६॥
 ु          ु े
चतः पीठाचनफलं स ूाोित कलिर।
    ्           ्
यद ् यत मनसोऽभी ं तदाोसशयम॥ ४७॥
              ं
नवा ं वाचयदव ं िवधानन िवधानिवत।्
      े े   े
    ं ू े ्    ु  ्
ोऽ ैः सपजयत सवमहदैयमायात॥ ४८॥
 ु  ् 
कयात ककटके वािप मकरे िमथनाचनम।्
            ु 

तलाया ं िसहमष े वा सवसबािष ु िूय॥ ४९॥
 ु    ं े     ं     े
गौरीिशवौ रमािव ू वाणीसरिसजासनौ।
शचीौ रोिहणीचौ ाहाी च ूभारवी॥ ५०॥
भिकालीवीरभिौ    भ ैरवीभ ैरवाविप।
  ु       ू े    
िमथनािन नवा  पवन ैव वना॥ ५१॥
िऽतारािदनमोऽन ताा िवधानिवत।्
       े
  ु    ू        े ्
गपािदिभः प मा ैः पिरतोषयत॥ ५२॥
     ु   ु   ु
ूौढाोासयािन कवत िमथनािन च।
       े ु   ु े
एव ं कत े न सहा िमथनदवताः।
   ृ
 ु ृ    े       ्
अनगि त ं दिव ूयि मनोरथम॥ ५३॥
       ु  ्
ूितवष ु यः कयात सभा िमथनाचनम।्
             ु 
तव लोके स िनवसत ् सवयसमितः॥ ५४॥
       े    
       ु
अथ वैशाखमास शूितपदीिर।
    ु          ु
ॄा े म  उाय ान ं सामपा च॥ ५५॥
          ू   ु
मनो े रहिस ान े पवाशािभमखितः।
     ु         ्
आान ं गपा ैरल िवधानिवत॥ ५६॥
         
 ृ  ु     ् े
का परोिदतासान दवताभावमाितः।
   ु   ू     े े  ्
िकिदिदत े सय  मडले दवताम॥ ५७॥
ाा सावरणा ं सक ् पजयििधना िूय।
           ू े     े
षोडशैपचारै ु    ू ु   ्
          चबपजापरःसरम॥ ५८॥
कलदीपान ् ूदँयाथ िशवाय गिपण।
 ु           ु  े
  ं           ्
ममासािद िविधव भोसमितम॥ ५९॥
              े ् े
अ िनव तष ं य ं भा िपबत िूय।
    े  े
यौवनोाससिहतो      े े
         िनवीकारण चतसा॥ ६०॥
ायडलं दवीमोरसहॐकम।्
  ं    े
      ू      ु े ्
जा सम  तजा ं दवता समरत॥ ६१॥
         े
   ु            े
एव ं शूितपद ं समार िदन े िदन।
 ु   
कयापाचन ं  ृ ु   े
       कचतँयमिक॥ ६२॥
अमावािदन े दिव पजयिकौिलकान।्
       े ू े
िऽपस नव वा िवलोभिववजीतः॥ ६३॥
          ु  ् ू
एव ं यो मासमाऽ ु कयात सयदयाचनम।्
               
 े    ु        ्
दवता त सा ददाित फलमीितम॥ ६४॥
      ेे       े ् े
मााे चाचयव ं सायाे चाचयत िूय।
                 े ्
स त ु तलमाोित योिगनीना ं िूयो भवत॥ ६५॥
िऽसा ं योऽचयदव ं मासमाऽ ं िवधानिवत।्
       े े
                े ु
कािता ं लभत े िसिं दववद ् िवचरद ् भिव॥ ६६॥
           े
  ु
माघशूितपिद     िदवाहारिववजीतः।
   ु         ु
ाा शारधरः साय ं सामपा च॥ ६७॥
 ू    
सयाचनोमागण     
          सविसमितः।
          े    ्
यौवनोाससिहता ं दवता ं रन॥ ६८॥
    
चामयपय ं      े
           जपनधीः।
        ु ु   े ्
एव ं ूितिदन ं शचतँयमचयत॥ ६९॥
पौणमाा ं यथाशा पजयिकौिलकान।्
         ू े
     ु     ु     े
एव ं यः कत े भा शपाचन ं िूय॥ ७०॥
      ु    
सव  पापिवशाा सवयसमितः।
    ं ू
सवलोकै कसपः        े ु
          िशवविवसद ् भिव॥ ७१॥
शपऽचन ं यत ् प े िसततर।
 ु े           े े
       े   ्   ् ु े
यः करोित िवधानन सवान कामान समत॥ ७२॥
  ु    ्   ् े ्  
इह भाऽिखलान भोगान दववत िूयदशनः।
     े
योिगनीवीरमलन ं लभत े नाऽ सशयः॥ ७३॥
             ं
       ु
अथ काीकमास शूितपदीिर।
     ु     ् ृ ु   ्
ााच िवशाा ासान का परोिदतान॥ ७४॥
 ु        ु
ूस े जीवलोके त ु मिदताा महािनिश।
 ू        
पवाचनो िविधना सविसमितः॥ ७५॥
 े    ू      
आनानािमकालव ूा पावित।
     ु
पवणरजिऽवसपऽसरोहे       ॥ ७६॥
 ु ू            े
मधपण  च कलस े कापाऽ े मनोहर।
         ं
    ं  ु     ु
दीप ं सा परत उरािभमखितः॥ ७७॥
दीप े सावरणा ं दव ाा िविधवदचयत।्
        े        े
            े    ्
यौवनोाससिहतो दीपा ं दवता ं रन॥ ७८॥
अोरसहॐ ु     े
         जपमनधीः।
एव ं समचयत ् कचतँयमिक॥ ७९॥
     े ृ  ु   े
अमावाािदन े भा पजयिकौिलकान।्
         ू े
      ु े  े     ु ्
एव ं कत े कलशािन दवता ूीितमायात॥ ८०॥
   ृ
 
सवकामसमृाा      
          सवयसमितः।
        े ्   ु ्
सवलोकै कसाः सरत स यथासखम॥ ८१॥
अाकाचन ं कयात ् शदकवासर।
     ु      े े  े
      े
अथवाािदवसथ    िदनष ु च।
             े
ािऽशिवसव ं चतःषििदनष ु च॥ ८२॥
  ं  े े  ु   े
 ु    ेे   े  े
गणा कारयिव बमनापरण वा।
  े ्   ु 
बमत य ं कयािशािववजीतः॥ ८३॥
मलाक ु ॄााािसताािदभ ैरवाः।
 ू
      ु         े
मला ै िमथन ैरिभः शिताः िूय॥ ८४॥
 ू           ु  े
मलाकोवानीित ूिसािन कलागम।
     ु   ु     े ्
अोािदचतःषििमथनािन समचयत॥ ८५॥
 ू े
पवन  िवधानन यथािवभविवरम।्
       े
      ु  े    े
बमलोप ं न कवत कायाथिसय॥ ८६॥
  ु
गपाता ै    ं
        ममासासवािदिभः।
      
भभोािदिभनानापदाथः षससाित ैः।
         
सक ् सोषयिव िमथनाितभितः॥ ८७॥
      ेे   ु
        ु  ्    े
ूौढाोासपय ं कयात ौीचबमिक।
     ु   े       ्
एव ं यः कत े दिव सकदाकाचनम॥ ८८॥
          ृ
   ु े  े     ू े
ॄिवमहशािददवतािभः स पत।
   ु        ्
िकं पनमानवा ै साात िशव इवापरः॥ ८९॥
    ु      ं ु
यदचनातःषियोिगनीगणसतः      ।
 ु  ृ
पनराविरिहतो    े
        िनवसव   सिधौ॥ ९०॥
  े
समदवताूीितकारण ं      े
             परमिर।
   ्   ू        ं
अात परतरा पजा नाि स ं न सशयः॥ ९१॥
  े ं            े
पँयदविवध ं चबं यो भााकं िूय।
     
यदानतपीथोतकोिटफलं     े ्
              लभत॥ ९२॥
राजा यः कारयिव भााकपजनम।्
      ेे     ू
 ु           ं
चतःसागरपया ं मह शाि न सशयः॥ ९३॥
ौीकठादीिन पाशिथनािन समचयत।्
         ु     े
 ू े    े ु े      ्
पवन िवधानन कलिर िवधानिवत॥ ९४॥
  
कायफलिसथ िवशािववजीतः।
     ु    ु     े ्
ूौढाोासयािन िमथनािन समचयत॥ ९५॥
सािन ूयि साधकायित ं फलम।्
 ु        े
       ू   े  ् े
अाहताः सवऽ पत े दववत िूय।
     ेे    ु ं ु
तव लोके वसिव ॄािदसरसतः॥ ९६॥
 े    े       ु
कशवािद गणशािद कामािद िमथनािन च।
              ु ्
ौीकठािद सम  तलं लभत े ीवम॥ ९७॥
 ु     ु  ्
अनमह ु यः कयात डािकािदसमचन।
               े
     े           े
मास े मासऽथवा वष  जिदवस े िूय॥ ९८॥
पवन िवधानन यथािवभविवरम।्
 ू े    े
          े    ्
ूौढाोासपय ं तोषयिधानिवत॥ ९९॥
 ु  ु  े  ु    े
कवनमहं दिव साः सवदवताः।
सवपिव       
     रिहतः सवयसमितः॥ १००॥
    ् ं ु
लोकऽिन सतः सवः स जीवरदा ं शतम।्
  े         े
 े
दहा े समवाोित तव लोकं न सशयः॥ १०१॥
              ं
       ु  ् ू
तीयाग ु यः कयात पविविधना िूय।
                े
   े  े
िनवीकन िचन नवशिसमितः॥ १०२॥
वष  वष  चतःषिपीठाचनफलं लभत।्
      ु       े
     े े     ु ्
आािसिभव दवताूीितमायात॥ १०३॥
िऽकपजा ु यः कयािदाानिबयािकाम।्
  ू     ु 

   े
आगमोत   िविधना  ू  े   ्
           पवविधानिवत॥ १०४॥
पदाथोषयत ् सक ् यथािवभविवरम।्
    े
 ु
सा   े
    दवतािॐः     
           सवकमफलूदाः।
 े े           ं
दविश साधकाभी ं ूयि न सशयः॥ १०५॥
   े  ू
इािददवतापजा ं  िवशषिदवसष ु यः।
          े  े
          े
करोित शिविधना स भवदावयोः िूयः॥ १०६॥
ौीचबं कौिलको मोहािशषिदवसष ु यः।
          े  े
        ्        ु
न करोित समथः सन स भवद ् योिगनीपशः॥ १०७॥
          े
 ु ू
कलपजा ं िवना चबे नािधकारः कथन।
 ु ू   ु
कलपजा ं सिनयत ं यः करोित स कौिलकः॥ १०८॥
    े ू  ेे
िवना मण पजा चवता न ूसीदित।
 ु ू   ु
कलपजा ं सिनयत ं यः करोित िह कौिलकः।
 ु े          े ्
कलिश सवदाोित योिगनीवीरमलनम॥ १०९॥
नीचोऽिप वा सका कारयद ् यः कलाचनम।्
       ृ    े    ु 
         ु
स सितमवाोित िकमता े िजातयः॥ ११०॥
   ् 
तात सवूयन सवावास ु सवदा।
     े      
 ु ू
कलपजारतो   ू      े
      भयादभीफलिसय॥ १११॥
कलपजािधको यः कलपजािधकं ोतम।्
 ु ू      ु ू
 ु ू      ु ू
कलपजािधकं तीथ कलपजािधकं तपः॥ ११२॥
 ु ू       ु ू
कलपजािधकं दान ं कलपजािधका िबया।
 ु ू       ु ू    ु ्
कलपजािधकं ान ं कलपजािधकं सखम॥ ११३॥
कलपजािधको धमः कलपजािधकं फलम।्
 ु ू     ु ू
 ु ू       ु ू
कलपजािधकं ान ं कलपजािधकं महः॥ ११४॥
 ु ू      ु ू
कलपजािधको योगः कलपजािधका गितः।
 ु ू       ु ू    
कलपजािधकं भाय ं कलपजािधकाऽचना॥ ११५॥
      ु        ु   े
नाि नाि पननाि ा ं शप े कलनाियक।
बनाऽ िकमन रह ं ण ु पावित॥ ११६॥
     ु े       
 े     ु ू
वदशाोमागण कलपजा ं करोित यः।
तमीप े ित ं मा ं ा ं िवि नाऽ भािमनी।
               ं
इदं सिमदं स ं स ं स ं न सशयः॥ ११७॥
 ू       
खभिमिदजलिगिरवनसवचराः      े
               िूय।
सहॐकोिटयोिगावो भ ैरवा अिप।
  ु     े ु ं
िनया िह मया दिव कलसरणाय च॥ ११८॥
             ु
िदवस े िदवस े सव पावित मिदताननाः।
   े      ू
साधकानव वी े पजनिलया॥ ११९॥
अपिजता ु िवि पालयि सपिजताः।
 ू           ु ू
 ु   ्    ् ु  ्    ्
गभान सदाचारान गधमान सदािशवान॥ १२०॥
     ्    ्
भिहीनान राचारान नाशयि ूकाशकान।्
ौीचबे सराद ् योिगनीभ ैरवान ् िूय॥ १२१॥
    ं े             े
       ू         े ् ु
न रद ् यिद मढाा योिगनीना ं भवत पशः।
  े
तात ् ौीचबम े त ु सरत ् सवदवताः॥ १२२॥
           ं े    े
अनगि दविश साधकान ् नाऽ सशयः।
 ु ृ  े े        ं
 ु             ्
अनमह ु वािम ण ु दिव यथाबमम॥ १२३॥
          े
आनोऽनमहाथ वा पराथ ौममम।्
   ु        े ु
 ु    ु
शिचिसमायं      ू    ्
          चबपजासमितम॥ १२४॥
                  ्
सवषा ं दिणा ं दा होमपाऽ ं पृथक पृथक।
 ू े
ूपजय         ू
     वणाः सवाभरणभिषताः॥ १२५॥
               ्
हषानययाः ूसा पृथक ् पृथक।
    ं ु
      ु  े   ं ु
पायसाौदन ैयै नव ैभिसयत ैः   ॥ १२६॥
गपािदिभः सगचिया गणरम।्
  ु         े
हसख ृ हस(अस) डा ं ड डमलवरय ूं ततः॥ १२७॥
    े
      े          ु
ौीपाका ं हसौ(असौ)िमित च हसखृ पटतः।
         ु     े
स मनसोऽभी ं मधरिऽतयः िूय॥ १२८॥
                ्
गपािदिभः सगचिया पृथक ् पृथक।
  ु      
 ू  े   ्   ्  े ्   े
पजियितान कामान ूाथयत कमलानन॥ १२९॥
ईितािन च सवािण साधको लभत े वरम।्
       
          ू े ् े
आन परािप राथ पजयत िूय॥ १३०॥
            ु  े
रोगाणा ं नाशनाथ यथाऽ पऽिसय।
          
वँयाथ मलाथ धमकमाथिसय॥ १३१॥
            े
    ू ेे  ु
साहं पजयिव चतशिदनािन च।
          े    ्
एकिवशिदनाऽ लभत े चित ं फलम॥ १३२॥
  ं
      ्
दिणा पृथग दाभषारीयकम।्
         ू ु
 ु    ु
कलाकसमायं   ु     ्
       चतःषिसमितम॥ १३३॥
     े    े
अचीत ूयन िसिभवनकशः।
      ु    े ्
िवशा ं न कवत यदीत िसिमानः॥ १३४॥
         ु    े
एव ं षं समाातमनमहं वरानन।
      े     े  े
अचीत ं ूयन साधकै ः िसय॥ १३५॥
  ै ू े े        े
ाव पजयदता डािकाा वरानन।
 ं ू   े ू े ्    े
सप सम दव पजयत सविसय॥ १३६॥
  े ु
शिदहसम ं       े
       शििनमाभोजन।
     ु    
वगण समाया दिनमािमिप।
  ृ ु          ्
ूितगयग ं ाहा इित िनमासजनम॥ १३७॥
     
डािकनी सपवदना िवजा लनूभा।
     ृ
कमडं कका धारयी वरूदा॥ १३८॥
     े
उकवदना दवी रािकणी नीलसिभा।
  े ं ु    ू
खखटकसया सवालारभिषता॥ १३९॥
           ं ु
लािकनी ौीकपालाा पाशाकशधरा सती।
   ु
पाटलीपसाशा       ू
          सवाभरणभिषता॥ १४०॥
कािकनी हयवा च मािणसशूभा।
  ु  ु ं ु     
िऽमख मडसया िसिदा सवशोभना॥ १४१॥
            ु
शािकनी नूा माजाराा सशोभना।
 ु           ु
किलश तथा दडं धारयि शिचिता॥ १४२॥
हािकनी ऋवदना नीलनीरदसिभा।
   ू    े
कपालशलहा च खटकै पशोिभता।
    ु   ु
एकििऽचतःपषमखा सरभाभया॥ १४३॥
इित त े किथत ं िकििशषिदवसाचनम।्
           े   
  े ु े    ू   ु
समासन कलशािन िकयः ौोतिमिस॥ १४४॥
     ु               
॥ इित ौीकलाणव े िनवाणमोारे महारह े सवागमोमोम े
            
सपादलम े पमखड े ऊाायत े
  े   
िवशषिदवसाचन ं नाम दशमोासः॥ १०॥


अथ ैकादशोासः


  े ु
ौी दवाच
 ु े  ु       ू
कलश ौोतिमािम सवलोकै कपिजत।
 ु     े
कलाचारबम ं दव वद म े कणािनध॥ १॥
              े
ईर उवाच
ण ु दिव ूवािम या ं ं पिरपृिस।
   े
     े  ु    ु े
त ौवणमाऽण पशपाशैः ूमत॥ २॥
   े    े  ु ू
यिद चीितो ः कलपजािदवजीतः।
      े ् ु ू    े ्
तिनः बमत कलपजा ं समाचरत॥ ३॥
            ु
तमीप ं ततो गा नमृ  गं यथा।
          ु   
त ै िनव तव शष भीत पावती॥ ४॥
    े    े
 ू    ु  े ू        े
पजाम े गरौ  े प े वािप समागत।
ना ॄयात ् ित ं िशमाचरदनया॥ ५॥
   ू         े ु

 े        े  ं
 च किन िशावकऽ सितौ।
तऽ  ू        ु   े
   पववदाचारः किथतः कलनाियक॥ ६॥
अातकौिलके ूा े पौवापय ु िचयत।्
                े
 ृ   ु े        े ्
ा  गं दिव  मागण तपयत॥ ७॥
िनाचन ं िदन े कयािाऽौ न ैिमिकाचनम।्
        ु        
        े     
उभयोः काकमािण चित शा िनणयः॥ ८॥
         ु
अााऽनासनो वा भा वा ूलपिप।
  ु
गपाता          ं ृ
         कवा ैरनलकतः।
        ु ू     े ्
अिवशरीरो वा कलपजा ं न चाचरत॥ ९॥
िवना मण या पजा िवना मासन तपणम।्
    े   ू     ं े 
िवना शा त ु यान ं िनलं किथत ं िूय॥ १०॥
                  े
ौीचबमको वा कयादकपाऽ ु नाचयत।्
   े   ु  े      े
   े े
नाचयदकहने   न   े े
          िपबदकपािणना॥ ११॥
ममासासवैिव नाचयत ् पशसिधौ।
  ं       े  ु
    े     े
ूण ूिवशबं िविनगण च॥ १२॥
        े        े
ौीचबे नासन े ित च वीरासन े िूय।
ौीचबदशन े दिव नऽयोः पापनाशनम।्
     े  े
              ु  ्
ताि चद ् ोणं कौिलकाियमकम॥ १३॥
    े
     ्    ्   ्
अनाचारान सदाचारान चबान शिकौिलकान।्
िशवगौरीिधया  े   े   े ्
       दिव भावयावमानयत॥ १४॥
 ु   ृ        ु े
कलाचायगहं गा भा पापिवशय।
  े
याचदमृता          े ्
        तदभाव े जलं िपबत॥ १५॥
 ु  
कलाचायण ता द ं पाऽ भितः।
              े ्
नमृ  त ु गीयादथा नरकं ोजत॥ १६॥
      ृ
             ु े
अाा वाभा वा लोभाािप कलिर।
  े े ु         ु ्
यः सवत कलि ं दािर ं समवायात॥ १७॥
    ु    ु े   ृ
उीषी ककी नो मकशो गणावतः।
          े े ु   ्
मो ो िववादी च न सवत कलामृतम॥ १८॥
योगामृतन िनीवाभाडपिरॅमात।्
    े
             ु ्
ऊ  नालन पाना दवताशापमायात॥ १९॥
    े    े
एकासन े िनिव ु भानकभाजन।
         ु  े  े
      े           े
एकपाऽ े िपब ं त े याि नरकं िूय॥ २०॥
  े े ु  े       ु
यः सवत कलिमकमाम े ित े गरौ।
 ु    ु   े ु े े
तल े च तऽ े ज े कलदिशक।
   ु   े          े ्
िवनाना ं महशािन सोऽय ं नरकं ोजत॥ २१॥
      े  ु     
उिो न ृशबे कलिािण पावित।
        ु     े ्
बिहःूा च करौ कलिािण दापयत॥ २२॥
     ु ृ     ू े ् े
मभाडं समधच न पाऽ ं परयत िूय।
     ु ु     े
भोगपाऽ ं सराकड े िनिप कदाचन॥ २३॥
चबम े शिचिधया करूालनािदकम।्
    ु
       ू    े    ्
यः करोित िह मढाा स भवदापदादम॥ २४॥
िनीवन ं मलं  मऽमधोवायिवसजनम।्
        ू   ु  
       ु  ्        ु
ौीचबम े यः कयात स भवद ् योिगनीपशः॥ २५॥
           े
                ु
चबम े घटे भ े पाऽ े च पितत े भिव।
              े ् े
दीपनाश े च शाथ ौीचबं कारयत िूय॥ २६॥
        ु
मा जपि ायि वि ूणमि च।
               े
बोधयि च पृि नि ािननः िूय॥ २७॥
      
मा ॅमि गजि हसि िववदि च।
              े
दि ियिमि िनािननः िूय॥ २८॥
पिरहास ं ूलाप िवतडा ं बभािषतम।्
                 े ्
औदासी ं भय ं बोध ं चबम े िववजयत॥ २९॥
पाऽहो    े
     महादिव    े
          न ॅमबमतः।
पणपाऽ ं करे का न ित ु िचरं िूय॥ ३०॥
 ू      ृ    े      े
  े ्     ्    ्   े
नालपत पाऽहः सन न िभात पाऽमिक।
       े ्        े
पादाा ं न ृशत पाऽ ं न िबं पातयदधः॥ ३१॥
   े      ु      े
न ैकहन दात ं न मिावजीत ं िूय।
      े    ु  ्   ्
पाऽ ं न चालयत ाना कयात पाऽसरम॥ ३२॥
सशं न िपब ं तथ ैव न च परयत।्
     े        ू े
      े        े
नाो ं ताडयाऽ ं तथा न पातयदधः॥ ३३॥
साधारं नोरत ् पाऽमनाधारे न िनिपत।्
      े           े
      ु        े ् े
िरपाऽ ं न कवत न पाऽ ं ॅामयत िूय॥ ३४॥
     ं े   ्      े ् े
न पाऽ ं लघयीमान पाऽ ं नोातयत िूय।
ूा गोपयत ् पाऽिमाा परमिर॥ ३५॥
     े        े
             ु  े
यदा सीिपतोासः कौिलकः पशमीत।
 े  ु     े  ु  ्
पठा पशशाािण सा पशियम॥ ३६॥
 ु  ् ु
कयात पशूसं वा पशकायािण वा चरत।्
         ु      े
    ु  ु 
धमाथाययशःपयमथसौािद     नँयित॥ ३७॥
     ु     ु
ौीचब ं कलि ं यः पशः ूयित।
                ु
हाोभायाािप स भवद ् योिगनीपशः॥ ३८॥
 े         े
  ु    
िरपणािप न को वावादबमतः।
        े े      े ्
िपतृमातृसम ं पँयनों पष ं सहत॥ ३९॥
   ु      े
यथाीपऽिमऽािद ा चतः ूित।
   े ्    ्
तथा चत कौिलकान ा स भवद ् योिगनीिूयः॥ ४०॥
            े
           ु
ॄािदपय ं य म े गसितः।
          ू    े
य म े सविश को न पो महीतल।
     ु    े
ित िनितबियः स भवदावयोः िूयः॥ ४१॥
   ु   े   े
अहं गरहं हं वीित गवीतः।
  े             े
अहमव गितयषा ं कौिलका न भवि त॥ ४२॥
  ु ु     ू
ौीगं कलशाािण पजाानािन यािन च।
    ू  े        े ्
भा ौीपवकं दिव ूण पिरकीयत॥ ४३॥
 ु      े        े
गं नाा न भावत जपकालात े िूय।
    े             े ्
ौीनाथ दव ामीित िववाद े साधन े वदत॥ ४४॥
ौीगरोः पाका ं मिा ं मलम ं पाकाम।्
  ु      ु   ू
               ्
िशाद दविश न वदद ् य किचत॥ ४५॥
     े े   े
               े
पारयागमााय ं माचारािदकं िूय।
   ु ु
सव  गमखा ं सफलं ा चाथा॥ ४६॥
     ू  ु    े ् े
ौीशााौयमल पकं न वदत िूय।
      े  ु      े ्
िन ं समचया पशह े न िनिपत॥ ४७॥
    े े ु     
दारविषवत कलशाािण पावित।
 ु        े ्   ्
पशशाािण सवािण वजयत परदारवत॥ ४८॥
  
चम ं यथा ीरमपय ं ाद ् िजोमैः।
        े
   ु ु
तथा पशमखाम न ौोतो िह कौिलकै ः॥ ४९॥
यः णोित कलाचारं यथाशा यो वदत।्
     ु          े
  ु              ्
तावभौ गतः सााद ् योिगनीवीरमलनम॥ ५०॥
               े
         ु   ु े
अौधाना य े चाऽ कलधम कलिर।
              ्
नरकाो िनव े यावदात सवम॥ ५१॥
            ं
   ृ      ू े
ऊढा धता तथा बीता मन च समाता।
 ृ ्         ु
सकत कामरता वािप पधा गयोिषतः।
 ं  ू    ु ु
अलाः पजनीयाः गवयोिषतः॥ ५२॥
          ु
गशिं वीरभाया कमार ोतधािरणीम।्
 ु        ु

     ृ   ु      े ्
ाी िवकताी कामिप न कामयत॥ ५३॥
 ु        ु
सता भिगन पौऽ षा ं वािप िूयामिप।
      ु    ु     ्
न कामयद ् गरोरम े कयााोसमहम॥ ५४॥
   े          ं
काशका ं कवणार◌ं कमारी कशोदरीम।्
 ृ ं ु  ृ  ् ु    ृ
मनोहरा ं        ेे
       यौवनामचयवतािधया॥ ५५॥
एकदािप न सवत बलन कलयोिगनीम।्
     े े े ु

चबम े य ं ा ं कामयत ् कलसिर॥ ५६॥
       ु    े  ु ु

आममास ं सराक ं मभ ं िसििलिनम।्
  ं  ु ु   े
           ु
सहकारमशोक बीडालोलाः कमािरकाः॥ ५७॥
        ू
एबव ं ँमशान समहं योषतामिप।
  ृ
           े
नारी रवसना ं ा वत भितः॥ ५८॥
गशिसतकिनान ् कलदिशकान।्
 ु  ु े     ु े
 ु     ु       ्
कलदशनशाािण कलिािण कौिलकान॥ ५९॥
 े  ् ू ं      ्  ं
ूरकान सचकाािप वाचकान दशकाथा।
    ्   ्          ्
िशकान बोधकान योगी योिगनीिसिपकान॥ ६०॥
का ं कमािरका ं नामा ं वािप योिषतम।्
    ु      ु
   े ु ु े  े   े ्
न िन जगत न हसावमानयत॥ ६१॥
नािूय ं नानत ं ॄयात ् कािप कलयोिगनः।
      ृ  ू      ु
               ्
कपा चित कित न वदत ् कलयोिषतम॥ ६२॥
 ु  े ृ े    े  ु

परीय भाना ं वीराणा कताकतम।्
   े         ृ ृ
   े      ु      ्
न पँयिनता ं नामा ं ूकटनीम॥ ६३॥
िदवस े न रमार तोिन ं न ैव वीयत।्
      े           े
             ु
या कािचदना लोके सा मातृ कलसवा॥ ६४॥
कि कलयोिगो विनताना ं ितबमात।्
 ु  ु

िय ं शतापराधात ् पणािप न ताडयत।्
        े  ु े     े
     े ्    ु े    े ्
दोषा गणयत ीणा ं गणानव ूकाशयत॥ ६५॥
िति कलयोिगः कलवष ु सवदा।
    ु    ु ृ े  
तऽष ु न भोमचय ु िवशषतः॥ ६६॥
  े       े   े
न पत ् कलवाधो न चोपिवमाचरत।्
  े  ु ृ        े
      ु  े े
ा भा नमयादय कदाचन॥ ६७॥
 े
ातकं करा ं िनाकदकाः।
             ृ
िबवटोडरा ितिडी नवमी ता॥ ६८॥
    ु
ूायि ं भृगोः पात ं सास ं ोतधारणम।्
           ं
               े ्
तीथयाऽािभगमन ं कौलः प िववजयत॥ ६९॥
वीरहा  वथापान ं वीरपीिनषवणम।्
      ृ        े
वीरिापहरणम ् तयोग पमः।
        ं
     ु       ु  े
महापातकिमं कौिलकाना ं कलाय॥ ७०॥
शैव े तपिरान ं गाड े िवषभणम।्
           े ु
ोितष े महण ं सारं कौलऽनमहिनमहौ॥ ७१॥
 े  ु
दवतागशााणा ं िसाचारिवडकाः।
     ु         े ्
िवाचौरो गिोही ॄरासता ं ोजत॥ ७२॥
 ु           ् 
गवा ं हत ं का वीरान िनभ  च िूय।
       ृ          े
 ु    ु 
गं  त वीरं िनजी वादतः।
   
   ु
िवक कलशाािण भवि ॄरासाः॥ ७३॥
एकारूदातारं   यो  गावमानयत।्
            ु    े
               ु ्
ान ं योिनशत ं गा चडालमवायात॥ ७४॥
मातरं िपतरं भाया ॅातरं बाव ं सतम।्
                ु
 ु     े   े    ्
कलिनाकरं दिव हादवािवचारयन॥ ७५॥
 ु  े          ु े
गवथ दवताथ वा कौिलकाथ कलिर।
 ु   
कलागमाथमथवा    ु    े
         कलधमाथमव वा॥ ७६॥
 े            े
दिव िनाकरं हा बािधतः यमव वा।
  े ु   ्        े
यजजूाणान स परे लीयत े िशव॥ ७७॥
एकििधन ं यऽ ूािपत े चािरिण।
       े ु         े ्
बना ं भवित म ं पय ं त वध े भवत॥ ७८॥
ौीचबकतवा ं शभ ं वा यिद वाऽशभम।्
   ृ ृ   ु       ु
            े
कदािच ैव विमाा परमिर॥ ७९॥
 ु    ू   ु   े
कलधमूस पशना ं परतः िूय।
      ु  ू   े   ्
कदािच ैव कवत शिाम े दवपाठवत॥ ८०॥
पीठऽागमााय ं तिाचारकौिलकान।्
  े
 ु     े   े ् ु
कलिािदकं दिव न वदत पशसिधौ॥ ८१॥
      े        े
यथा रित चौरो धनधाािदकं िूय।
 ु       ु    े ्
कलधम तथा दिव पशः पिररयत॥ ८२॥
      े
अः कौलो बिहः शैवो जनम े त ु वैवः।
कौलं  ु  ेे
    सगोपयिव     े  ु ्
          नािरकलफलावत॥ ८३॥
 ु
कलधमािदकं सव सवावास ु सवदा।
             
  े  े      ्
गोपय ूयन जननीजारगभवत॥ ८४॥
 े  ु
वदशापराणािन ािन गिणका इव।
         ु ु
इय ु शावी िवा गा कलवधिरव॥ ८५॥
             ू
 ु ु     ु ृ  े
सगकौिलकाचारमनगि दवताः।
               ्
वाािसिं ूयि नाशयि ूकाशकान॥ ८६॥
 ु े ु    ु ू
कलिश कलशााः कलपजापरायणाः।
        े          े
य े ा ं रहिस सव े त े िति तवािक॥ ८७॥
        ्
गं ूकाशयीमान म ं यन गोपयत।्
 ु    े      े   े
             ु
अूकाशूकाशाा ं नँयतः सदायषी॥ ८८॥
सवाचारपिरॅः कलाचारं समाौयत।्
       ु      े
 ु             े ्
कलाचारपिरॅौ रौरव ं नरकं ोजत॥ ८९॥
शाष ु
  े       
     िनृ िता  महापातिकनामिप।
 ु   े े          ्
कलॅ दविश न ा िनृ ितः िचत॥ ९०॥
कलधम  समािौ आचारं यो न पालयत।्
 ु              े
 े           े
यथचािरण महापातिकनः िूय॥ ९१॥
आपदो िरत ं रोगा दािर ं कलहो भयम।्
                े
योिगनीना ं ूकोप िलतािन पद े पद॥ ९२॥
 ं      े     
ॅशमानः ून तजोहीनोऽितमितः।
     
िनितः सविविो िवलः सवजीतः।
 े े           
दशाशारं याित कायहािन सवदा॥ ९३॥
    ु        ु
तऽािप कलमागाः शािकः कलपािलकाः।
    ु          े ु
भयि परा तासा ं वरो दो मयव त॥ ९४॥
      ् े
तादाचारवान दिव योिगनीना ं िूयो भवत।्
                 े
नाशयि    ु      ु े
      चतवदाननाचाराः कलिर॥ ९५॥
पाकामाऽसारः सदाचारष ु यितः।
          े
सदाचारण दवं योिगनीवीरमलनम।्
   े े       े
  ु           ्
सावि ितयं कौिलकािपययात॥ ९६॥
आािसिमद ं कौलमनाचारािनँयित।
      ्     
आचारपालनात समाािसिभिवित॥ ९७॥
नािभषको न मो वा न शापठनािदकम।्
   े
    ु      ु े
कारण ं कलधम सदाचारः कलिर॥ ९८॥
परा  ौीपाकातऽयाचारािदवासनाः।
  े       ्
यो वि समयी स ात कौिलकािप शािव॥ ९९॥
       े      ृ
ताव कौिलको दिव याव समयीकतः।
 े         ्      ्
दहपात े िवमोः ात समयाचारपालनात॥ १००॥
सारण िवहीनाद ् गवा लनात।्
 ं े       ु

    े         े ्
आचारवजनािव कौिलकः पिततो भवत॥ १०१॥
िन ं न ैिमिकं ि ं मयािदलोपनम।्
अनहपशःसमसायसवम ् ॥ १०२॥
   ु     
 ु   ू         े
गूकटसत ं ानाानकत ं िूय।
          ृ
            ु   ्
एवमािदष ु दोषष ु पाप गलाघवम॥ १०३॥
       े
 े           ्
दश ं कालं वयो िव ं सग ाा यथािविध।
ूायि ं  गात ्
      ु         ु े
           सवपापिवशय॥ १०४॥
िशोऽिप गणाऽऽ ं ूायि ं समाचरत।्
     ु            े
         ु    ृ
अथवा सवपापाना ं गनामजपः तः॥ १०५॥
  ू       ु
जानद कष ं पिरशं यथािना।
               े ्
अनाचार मािल ं ूायिािना दहत॥ १०६॥
बनाऽ िकमन रह ं ण ु पावती।
     ु े       
       
वणाौमाणा ं सवषामाचारः सितूदः॥ १०७॥
 ु        े ु े
गिवारमाचारं कथय कलिर।
             ु
न गाित िह िशदा पाप ं गरोन  िह॥ १०८॥
  ृ      े
मिदोष राजान ं जायादोषः पित ं यथा।
      े      ु   े
तथा ूाोसहं िशपाप ं गं िूय॥ १०९॥
           ्  े ु े
इित त े किथत ं िकित समासन कलिर।
 ु      े   ू   ु
कलाचारिविध ं दिव िकयः ौोतिमिस॥ ११०॥
     ु               
॥ इित ौीकलाणव े िनवाणमोारे महारह े सवागमोमोम े
            
सपादलम े पमखड े ऊाायत े
 ु
कलाचारकथन ं नाम एकादशोासः॥ ११॥


अथ ादशोासः


  े ु
ौी दवाच
कलश ौोतिमािम पाका भिलणम।्
 ु े  ु
     े े
आचारमिप दवश वद म े कणािनध॥ १॥
             े
ईर उवाच
ण ु दिव ूवािम या ं ं पिरपृिस।
   े
त ौवणमाऽण भिराश ु ूजापत॥ २॥
     े        े
    ू    ू
वावा मलवलय े सऽााः कवलीकताः।
             ृ
   ु              ्
एव ं कलाणव े ान ं पाकाया ं ूितितम॥ ३॥
         ्
कोिटकोिटमहादानात कोिटकोिटमहाोतात।्
        ्      ृ
कोिटकोिटमहायात परा ौीपाकाितः॥ ४॥
        ्
कोिटकोिटमजापात कोिटतीथावगाहनात।्
            
   े  े        ृ
कोिटदवाचनािव परा ौीपाकाितः॥ ५॥
                े
महारोग े महोात े महादोष े महाभय।
         ृ
महापिद महापाप े ता रित पाका॥ ६॥
               े
राचारे रालाप े ःसे ितमह।
      ु ृ
राचारे च बौ ता रित पाका॥ ७॥
तनाधीत ं त ं ातम ् इ ं द पिजतम।्
 े    ृ          ू
              ृ
िजाम े वत े य सदा ौीपाकाितः॥ ८॥
 ृ ्     े
सकत ौीपाका ं दिव यो वा जपित भितः।
               ्
स सवपापरिहतः ूाोित परमा ं गितम॥ ९॥
शिचवाशिचवािप भा रित पाकाम।्
 ु   ु  
अनायासन धमाथकाममोान ् लभत े सः॥ १०॥
   े   
                े
ौीनाथचरणाोज ं या ं िदिश िवराजत।
       ु  ्        े
ता ं िदिश नमयात भा ूितिदन ं िूय॥ ११॥
         े   ु
न पाकापरो मो न दवः ौीगरोः परः।
      ्      ु   ु ू  ्
न िह शाात परा दीा न पय ं कलपजनात॥ १२॥
ानमलं गरोमीः पजामलं गरोः पदम।्
  ू  ु ू  ू ू  ु

  ू  ु      ू  ु
ममलं गरोवा ं मोमलं गरोः कपा॥ १३॥
              ृ
 ु ू            ् ु
गमलाः िबयाः सवा  लोकऽिन कलनाियक।
           े      े
तात ् सो गनी ं िसथ भिसयत ैः॥ १४॥
    े  ु        ं ु
    
तावदाीभय ं शोको लोभमोहॅमादयः।
          ु    ्
यावायाित शरण ं ौीगं भवलम॥ १५॥
          
तावद ् ॅमि ससारे सवःखमलीमसाः।
       ं
  े ् ु     े े े  ्
न भवत सरौ भियावविश दिहनाम॥ १६॥
     े    ु
सविसिफलोपतो मः शित शोभनः।
 ु   ू
गूसादमलोऽय ं  परतमहाबमः॥ १७॥
यथा ददाित सः ूसो वरदो मनम।्
      ु       ु
          ु  े   े ्
तथा भा धन ैः ूाण ैगं यन तोषयत॥ १८॥
     ्        े
यदा दात िशाय ाान ं दिशकोमः।
   ु  े      ु 
तदा मो भवितो नाि पनभवः॥ १९॥
तावदाराधयिः ूसोऽसौ यदा भवत।्
     े         े
 ु             े ्
गरौ ूस े िश सः पापयो भवत॥ २०॥
मनसािप न का े यान ् कामाननजीिवनः।
              ु
      ्  ्
सादयि तान सवान ािमनो भवलाः॥ २१॥
   ु े  े  ु
ॄिवमहशािददवतामिनयोिगनः ।
 ु  ु  ु  ु ु
कवनमहं ता गरौ त े न सशयः॥ २२॥
            ं
   ु े ु       ृ
भा तन गणा यः ूिदः कपाना।
  ु  े   ु ु     ्
कममो भविोः भिमोः स भाजनम॥ २३॥
               ु
िशणािप तथा काय तथा सोिषतो गः।
  े
    ु  े े      
िूय ं कया दविश मनोवाायकमिभः॥ २४॥
यिद तन गणािशो यऽ कऽिचत।्
   ु े ु      ु
 ु           ु   े ् े
मोऽसीित समािदः सोऽिप मिं ोजत िूय॥ २५॥
     े    े
अथवा िनपन धाा कनिचदीरः।
    ु े  ु     ्
करोित गपण पशपाशिवमोचनम॥ २६॥
      ु 
न म े िूयतवदी मः पचोऽिप वा।
त ै दय ं ततो मा ं स त ु पो हं तथा॥ २७॥
   े          ू

    ु ु े     े
िवूः षणयदभो न ूशत।
 े   ु        ्   े
ोऽिप गणहीनोऽिप भिमान िश उत॥ २८॥
गभििवहीन तपो िवा कलं ोतम।्
 ु          ु
        ू      ्
सव नँयित तऽैव भषण ं लोकरनम॥ २९॥
 ु
गभिना        
        सदधमितकषः।
       ू
पचोऽिप परैः पो िवानिप न नािकः॥ ३०॥
   
धमाथकामैः िक मो एव करे ितः।
     ु े
सवाथः ौीगरौ दिव य भिः सदा िरा॥ ३१॥
    ु े ु ु
स िशवो गपण भिमिूदो मम।
इित भा रद ् य ु त िसिररतः॥ ३२॥
     े
  े        े    ु
य दव े परा भियथा दव े तथा गरौ।
             ु े
त त े किथता थाः ूकाश े कलिर॥ ३३॥
       े
नारायण े महादव े मातािपऽो राजिन।
                ु
भियथा महादिव तथा काया  िनज े गरौ॥ ३४॥
      े
लीनारायणौ वाणीधातारौ िगिरजािशवौ।
  ु  ु          े ्
ौीगं गपी िपतरािवित िचयत॥ ३५॥
 ु     े      
गभा यथा दिव ूा े सविसयः।
      
यः दानतपीथोता ैन  तथा िूय॥ ३६॥
               े
  ु       
ौीगरौ िनला भिवत े िह यथा यथा।
           ु    े
तथा तथा िवान ं वत े कलनाियक॥ ३७॥
     
िक तीथा ैमहायास ैः िकं ोत ैः कायशोषण ैः।
   े  े े   े
िनाजसवा दविश भिरषा िह सरोः॥ ३८॥
             ु
             ्
कायाशन महता तपसा वािप यत फलम।्
   े े
तत ् फलं लभत े दिव सखन गसवया॥ ३९॥
        े  ु े ु े

भोगमोाथीना ं ॄिवीशपदकािणाम।्
  े ु  े        ु
भिरव गरौ दिव नाः पा इित ौितः॥ ४०॥
 ु     
अशभािन च कमािण महापातकजािन च।
    े    ू
भिः णन दहित तलरािशिमवानलः॥ ४१॥
              े
िवासाय नम ै सविसिूदाियन।
 े            ्
यन मृाषदः फलिवफलं फलम॥ ४२॥
                े
न योगो न तपो नाचाबमः कोऽिप ूलीयत।
    ु    ्  े    े
अमाय े कलमागऽिन भिरव िविशत॥ ४३॥
      
सााद ् गमय े दिव सविन ् भवनार।
     ु   े     ु  े
िक ु भिमता ं ऽ े मः कषा ं न िसित॥ ४४॥
        े    े
गरौ मनबि म े चारबिकम।्
 ु  ु ु       ु
       ु  ु      े ्
ूितमास ु िशलाबि कवाणो नरकं ोजत॥ ४५॥
 ु     ु े   ु े
गं न म बत यिद बत त िह।
     े ्        
न कदािचवत िसिम ैवा  दवताचन ैः॥ ४६॥
             े
  ु
ौीगं ूाकत ैः सा य े रि वदि च।
     ृ
     ुृ
तषा ं िह सकत ं सव पातकं भवित िूय॥ ४७॥
 े                े
         ू
जहत ू िह िपतरौ पजनीयौ ूयतः।
  े
 ु  े  ू     
गवीशषतः पो धमाधमूदशकः॥ ४८॥
 ु    ु   ु   े
गः िपता गमाता गवो महरः।
      ु   ु
िशव े  े गाता गरौ  े न कन॥ ४९॥
 ु             
गरोहीत ं िह क ं मनोवाायकमिभः।
     े
अिहताचरणािव िवाया ं जायत े िबिमः॥ ५०॥
         ु     े
शरीरिवूाण ै ौीगं वयि य।
        ु   ं
िबिमकीटपतं ूावि न सशयः॥ ५१॥
     े ु ु
म ागावृगागािरिता।
 ु            े ्
गमपिरागािौरव ं नरकं ोजत॥ ५२॥
गवथ धारयहं तदथ धनमजयत।्
 ु    ेे       े
     ्   ु     े ्
िनजूाणान पिर गकाय समाचरत॥ ५३॥
गं पष ं वामािशष ं पिरिचयत।्
 ु              े
 े            ं े ्
तन सािडतो वािप ूसादिमित सरत॥ ५४॥
भोय भोािन विन गव े च समपयत।्
       ू  ु      े
 े       ु ू ् ु े
तषिमित सि चानभयात कलिर॥ ५५॥
गवम े न तपः कयाोपवासोतािदकम।्
 ु      ु 
       ु       ु े
तीथयाऽा ं न कया न ायादाशय॥ ५६॥
न िवयोग ं गरोः कयात ् यदो न ैव भाषयत।्
      ु  ु   ु      े
ऋणदान ं तथाऽऽदान ं वना ं बयिवबयम।्
           ू
  ु  ु         ू
न कयाद ् गिभः सा िशो भा कथन॥ ५७॥
  ु     
न कयाािकै वादं साषणमपीिर।
       े         ्
िवलो रतो गासीत सह त ैः िचत॥ ५८॥
 ु
गरौ  सििहत े य ु पजयदमिक।
           ू े   े
           ू     े ्
स याित नरकं घोरं सा पजा िनला भवत॥ ५९॥
     े   ु
िशरसा न वहारं गपादाधािरणा।
            ु
तदाया त ु कमाापो गः तः॥ ६०॥
              ृ
मागमामऽ ौत ं य ै िनवदयत।्
      ु      े े
 ु              े ्
गवाया त ु गीयाििषं िववजयत॥ ६१॥
      ृ
शाों रहाथ न वदद ् य किचत।्
          े
यिद ॄयात ् स समयात एव न सशयः॥ ६२॥
   ू      ु    ं
      े       ु
अैत ं भावयि ं न ैत ं गणा सह।
   ्  ू े    ु  ् ु े
आवत सवभतो िहत ं कयात कलिर॥ ६३॥
       ु ू   ु
आाथमानसावैः शौषा ातवीधा।
 ु ू           े ु ्
शौषया िधया दिव िशः सोषयद ् गम॥ ६४॥
      े
    े े
पद े पदऽमध फलं ूाोसशयः।
            ं
 ु ू
शौषणपरो     ु े    ्
      य ु गदवमहानाम॥ ६५॥
 े  ु ु ू        े
कवलं गशौषा पाकािरणी िूय।
       ृ
      े ्  
सिसिहता चत सा सवकामफलूदा॥ ६६॥
           ु
ीय े सवपापािन व े पयराशयः।
        ु ु ू   े
िसि सवकायािण गशौषया िूय॥ ६७॥
यद ् यदािहत ं व ु तितमपाचरत।्
             ु  े
 ु े 
गदवाचको य ु त पय ं न गयत॥ ६८॥
         ु     े
             ् ृ
भा िवानसारण गमिँय यत कतम।्
     ु े  ु ु
       ु  ु
अ े महित वा त ं पयमादिरियोः॥ ६९॥
         ु
सवमिप यो दाद ् गरौ भििववजीतः।
          े     ्
िशो न फलमाोित भिरव िह कारणम॥ ७०॥
   ्
यिन ि े गरोरि ृहा नानभव ु तत।्
      ु       ु े
          ु ू
अवँय ं यिद वाा ादनभयादाया॥ ७१॥
         ु ु
यिला तद वा गमपजीवित।
     ्  े       े
लोभाोहात स पत नरके च िऽसक॥ ७२॥
     ु 
अ ं िह गरोिमद ं ीकरोित यः।
    ्            े
स ितयग योिनमापः बादैभत े िूय॥ ७३॥
 ु       ु    ु
गिािभलाषी च गीगमनोकः।
    ु         े
पितत क ूायि ं न िवत॥ ७४॥
    
आाभोऽथहरण ं    गरोरिूयवनम।्
           ु    
 ु       
गिोहिमद ं ूायः करोित स पातकी॥ ७५॥
ििविनयोग नािनव गरौ चरत।्
         े ु  े
       ु  ्
अिनव त ु यः कयात स भवद ् ॄघातकः॥ ७६॥
  े         े
गरोः ान ं सदाय ं तम यो िवनाशयत।्
 ु                े
 ु
गिभः स बिहाय दो वः स घातकै ः॥ ७७॥
गकोपािनाशः ाद ् गिोहा ु पातकम।्
 ु         ु
   ु ु
िवमृगिनाया ं   ु 
          गविनाहापदः॥ ७८॥
  े
जीवदिूिवो वा नरः पीतिवषोऽिप वा।
  ु           ु
मृहगतो वािप नापराधकरो गरोः॥ ७९॥
   ु     ्    े  े
यऽ ौीगिना ात िपधाय ौवणऽिक।
साििनामत ् पनन  ौवण ं यथा।
      े  ु
 ु    े ्  ्
गरोनाम रत पात ौवण े सा ूितिबया॥ ८०॥
गिमऽसासीदासाान ्
 ु  ु         नावमानयत।्
                े
   े    ् े      ्
न िनद समयान वदशाागमािदकान॥ ८१॥
 ु
गरोः      ू  ु  ृ 
    ौीपाकाभषा गनामितजपः।
 ु        ु ू    ु
गवााकरण ं क ं शौषा भजन ं गरोः॥ ८२॥
      ृ
िविविशकावास ं शािचोऽितभिमान।्
   ु

वाहन ं पाका ं छऽ ं चामरं जनािदकम।्
  ू    े ु ृ  े
तालं कलं वशम ूिवशन ैः॥ ८३॥
               े
पाकामासन ं व ं वाहन ं छऽचामर।
   ु  ु        े ्
ा गरोनमयााभोगाय कामयत॥ ८४॥
पादूालन ं ानमं दधावनम।्
 ू              े ्
मऽ ं िनीवन ं ौरं शयन ं ीिनषवनम॥ ८५॥
वीरासन ं सवा ं शासन ं हारोदनम।्
     ु 
 े   ु    ु
कशमोचनमीष ं ककं नता ं तथा॥ ८६॥
               े
पादूसारण ं वादं कलहं षण ं िूय।
अभावाािदकराालनधननम ् ॥ ८७॥
          ू
 ू  ु   ु ृ     े
तकौतकमािदयनािद चािक।
 ु
गयोिगमहािसिपीठऽाौमष ु
         े  े     च।
ना    े  े  े    ु ्
    चरदाचरोहावताशापमायात॥ ८८॥
उपचारण सिद ् गवम े नया िवशत।्
   े   े ु  े      े
 ु    े े     े ्
मखावलोकी सवत त समाचरत॥ ८९॥
 ु  ु          े ् े
गान कायष ु नोपा ं कारयत िूय।
        े
िशरसा यॄयात ् कायमिवशया॥ ९०॥
    ु ू    
िनमहऽनमहे वािप गः सव कारणम।्
  े ु     ु  
     ु   ्
िनगत ं यरोवात सव शा ं तत॥ ९१॥
               े
 ु           े े ् े
गकाय  य ं शो नापरं ूषयत िूय।
     ृ         ्
बभृपरैभ ैः सिहतोऽितभिमान॥ ९२॥
    ्  ्   ् ु ् ू े
गिन पन जामपन जात ूपजयत।्
 ं
 ु  े  ु    े
गवाामव कवत तदगतनाराना॥ ९३॥
      
अिभमानो न को जाितिवाधनािदिभः।
   े े ्       ु
सवदा सवयत िन ं िशः ॅीगसिधौ॥ ९४॥
कामबोधपिरागी िवनीतः ितभिमान।्
           ु

   ू       ु     े ्
दिव भासन े ितद ् गकाय समाचरत॥ ९५॥
 े       े
कायमकाय वा िशः गिचिवत।्
          ु
 ु           े ्
गपागतो नॆः ूसवदनो भवत॥ ९६॥
         ु 
सामातो िनिष तरोयिद सिधौ।
  े        ु  े ्
आचर सव दोषः कोिटगणो भवत॥ ९७॥
    ु     ु      ु
अना गरोवा ं णयाद ् यः पराखः।
                  े ्
अिहत ं वा िहत ं वािप रौरव ं नरकं ोजत॥ ९८॥
         ्
गोॄाणवध ं का यत पाप ं समवायात।्
      ृ        ु
  ्        ु  े ृ  ्
तत पाप ं समवाोित गवमऽनतभाषणात॥ ९९॥
                े
ानारगताचाय  सन े िवषम े ित।
  ु   े ्       े ् े
ौीगं न जत ािप तदािदो ोजत िूय॥ १००॥
      ु ू    े
अधः ित े गराव न ितत कदाचन।
  े     े    ु
न गदमत न ितित े गरौ॥ १०१॥
शिाया ं सराया ं गाया ं न लयत।्
      ु    ु      े
  े ु  ्       े ु
न तष ु कयात ाया ं न पद ् गसिधौ॥ १०२॥
भाषण ं पाठन ं गान ं भोजन ं शयनािदकम।्
      ु      ू  ्
अनािदो न कवत न चावनपवकम॥ १०३॥
ॄहाशत ं कयात ् गवाापिरपालनात।्
      ु   ु 
   ु       े    ्
िवना गवाया िशौ िवसाशासनात॥ १०४॥
   ु   ु 
सव गवाया कया िनिय ं िूय।
          े     े
       े ् ृ  ु   े
भा ूण चोित कतािलपटः िूय॥ १०५॥
पादन िनगमृ  गरोगहात।्
   े   े   ु ृ

       े ु
एकासन े नोपिवशद ् गणा तमैः सह॥ १०६॥
   े    े  े  ु
न िवशदासन े दिव दवतागसिधौ।
गरोः िसहासन ं दय ं ानाममासनम।्
 ु   ं    े  े  ु
 े         े     ्
दँयासन ं किनानािमतरषा ं समासनम॥ १०७॥
              ु ु
जाित िवाधनाो वा रे ा गं मदा।
              े ्
दडूणाम ं ककं िऽः ूदिणमाचरत॥ १०८॥
      ृ ै
ततिः षड ् ादश वा ािदकमव वा।
          े  े े
 ु ु  े
गूगयोगन     े
         वत    ु
             ूग    े
                 िूय॥ १०९॥
ततो नमद ् गं वािप गवाा ं न िवचारयत।्
   े ु      ु       े
 ु        ु     े ्
ूगरोः सिधौ िशः गं मनसा नमत॥ ११०॥
 ु ु  े ्
गबा नमत सव  दैवत ं तृमव वा।
             े
  े े ु            ्
न नमवबा त ु ूितमा ं लौहमृमयीम॥ १११॥
 ु        े  े
गरोः ूणामिऽतय ं ानामक एव च।
 ू      े      ्
पानामिलदषा ं वावनम॥ ११२॥
   ् ु ् ु   ्    ्
दवान गन कलाचायान ानवान तपोधनान।्
 े          ृ
     ्   ् े ् ु  े
िवािधकान धमान ूणमत कलनाियक॥ ११३॥
ीि ं गिभः श ं पाषडं पिडत ं शठम।्
     ु

              े ्
िवकमाण ं कतानाौिमण नो नमत॥ ११४॥
     ृ
  े ु ु
अिनव गरोभे यकमामसितः।
        े  ं
 े   े   ू
अम ं तवद ं शकरो जायत े मृतः॥ ११५॥
एकमामितः िशिस ं ूणमद ् गम।्
            े ु
         ु       े ्
बोशामाऽितः िशो गं ूितिदन ं नमत॥ ११६॥
        े ्   ु
अयोजनगः िशः ूणमत पपवस।
एकयोजनमार     योजनादशाविध॥ ११७॥
 ं         ु   े ् े
तािदवस ैमास ैः ौीगं ूणमत िूय।
  े
रदशितः िशो भा तििध ं गतः॥ ११८॥
तऽ योजनसोमासन ूणमद ् गम।्
    ं   े  े  ु

              े ्
अितरगतः िशो यिदा ादा ोजत॥ ११९॥
िरह नोपयािाजान ं दवता ं गम।्
     े     े   ु
  ु           े ्
फलपारादीिन यथाशा समपयत॥ १२०॥
एव ं यो न चरिव ॄरासता ं ोजत।्
      े े       े
 ु    ु  े   ु  ृ
गशि तऽो ॅाता गः तः॥ १२१॥
आिव कनीयास ं पऽवत ् पिरपालयत।्
      ं  ु      े
 ु   े े ु े
कलाचाय दविश गकिनयोः।
 ु   ु       ु 
गक कवत ूणाम ं रगरोयथा॥ १२२॥
  े   े  ु े ृ
यागः बमः कलतीयकः।
 ु े ु े     े ु ्
गसतो दिव इित चतयम॥ १२३॥
  े   े
यागािभवादन बिमकाायोगतः।
 ु  ु ृ
ग कलव वनीयौ िवधानतः॥ १२४॥
              ु ु
िपतृमाऽािदसवष ु पकोिटष ु बष।
        ू
 ु
अानूणामा ैरो दोषभाबिहः॥ १२५॥
यदा ाचायपण चाान ं सकाशयत।्
      े        े
अानूणामा ैषभाक ् स भवदा॥ १२६॥
 ु            े
  ू  ु
पितभा पश ूणाम ं यः किरित।
    ु ु  े    ु ्
स महापशिरो दवताशापमायात॥ १२७॥
  ु          ं
यो गानकं ूाः पाकापिरसया।
 ु  ्
गवत स त ु मो ैवो न च िूय॥ १२८॥
         े      े
           ्
इित त े किथत ं िकित पाकाभिलणम।्
  े ु े     ू   ु
समासन कलशािन िकं भयः ौोतिमिस॥ १२९॥
     ु               
॥ इित ौीकलाणव े िनवाणमोारे महारह े सवागमोमोम े
            
सपादलम े पमखड े ऊाायत े
पाकाकथन ं नाम ादशोासः॥ १२॥


अथ ऽयोदशोासः


  े ु
ौी दवाच
 ु े  ु         े
कलश ौोतिमािम कणामृतवािरध।
 ु   े े    ु
वमहिस दवश लण ं गिशयोः॥ १॥
ईर उवाच
ण ु दिव ूवािम या ं ं पिरपृिस।
   े
     े ु     े
त ौवणमाऽण गभावः ूजायत॥ २॥
वशोव ं  ं गणहीन ं िविपणम।्
  ं      ु
               ्
परिश पाषडं षडं पिडतमािननम॥ ३॥
हीनािधकिवकारां िवकलावयवाितम।्
               ्
पम बिधरं मिलन ं ािधपीिडतम॥ ४॥
 ु
 ृ   ु   े े    े
उ ं मखािप ावशधरं िूय।
वीकाराचािदगितभाषणवीणम ् ॥ ५॥
     े
िनिाताजडालतािदसनाितम ् ।
       ू
कपाटकादौ ितरोिहततन ं ु सदा ।
   ु
     ु        ्
अभिकरं िं बाभििववजीतम॥ ६॥
लीकवािदन ं  ं ूोिषत ं ूषकं शठम।्
             े
   ु
धनीशिरिहत ं    े     ्
         िनषधिविधवजीतम॥ ७॥
रहभदकं वािप दिव कायिवनाशकम।्
  े     े   
    ृ
माजारबकवि       े   ्
          राषणतरम॥ ८॥
मायािवन ं कत
      ृ   ूारदायकम।्
                ्
िवासघातकं ािमिोिहण ं पापकािरणम॥ ९॥
अिवासकरं सशयाकं िसकािणम।्
      ं
                ्
आतताियनमािद ु कोिपत ं कटसािणम॥ १०॥
            ू
सवूतारकं दिव सवािभमािननम।्
     े   ृ
               ्
अस ं िनरासं माािदबभािषणम॥ ११॥
     ु
    ु 
वीचारकतकािदकारकं   कलहिूयम।्
     ू        ्
वथापकरं मख चपलं वािवडकम॥ १२॥
 ृ े
परो े षणकरं ू े िूयवािदनम।्
             ं ्
वाॄवािदन ं िवा चौरमाूशसकम॥ १३॥
 ु   ु   
गणासिहमिहतमाबोधनमिके      ।
              ्
वाचालं जनसख ं सवलोकिवगहीतम॥ १४॥
  ु             े
िपशन ं परसा ं सिदूणय ं िूय।
 े              ्
शवािदन ं ािमिोिहण ं ावकम॥ १५॥
िजोपपरं दिव तरं पशचितम।्
      े     ु े
   े  े       ्
अकारणषहासशबोधािदकािरणम ॥ १६॥
     
अितहासमकमाण ं  ममापिरहासकम।्
          
  ु         े ू ्
कामकाितिनल ं िमासचकम॥ १७॥
असयामदमायदाहारसयतम ्
 ू        ं ु      ।
ईापाप ैशकापयबोधमानसम ् ॥ १८॥
      ु  
अधीरं ःिखन ं भीमशवमातरम।्
             ु
  ु      ू    ु   ्
अूबमित ं म ं मढं िचाकलं िवटम॥ १९॥
तृालोभयत ं दीनमत ं सवयाचकम।्
    ु    ु   
            ु    े
बािशन ं कपिटन ं ॅामकं किटलं िूय॥ २०॥
भिौादयाशािधमाचारिववजीतम ् ।
        
मातािपतृगूासचोहाकारकम ् ॥ २१॥
     ु

कलिािदबीभ ं गसवािभमािननम।्
 ु       ु े
         ु   ु े
ीि ं समयॅ ं गश ं कलिर।
    ु े  ु       े ्
इािदगणोपत ं गः िश ं िववजयत॥ २२॥
सि ु कलशािन शभलणसयतम।्
     ु े  ु  ं ु
      े  ु     ्
समािध साधनोपत ं गणशीलसमितम॥ २३॥
दहारं ूा ं धामीकं शमानसम।्
  े          ु

ढोत ं सदाचारं        ्
         ौाभिसमितम॥ २४॥
दमािशन ं गढिच ं िनाजसवकम।्
      ू      े
                ्
िवमृँयकािरण ं वीरं मनोदािरवजीतम॥ २५॥
सवकायाितकशलं ं सवपकािरणम।्
    ु
         ु   ्
कत ं पापभीत साधसनसतम॥ २६॥
 ृ
आिकं दानशील सवभतिहत े रतम।्
         ू
      े
िवासिवनयोपत ं    े   ्
         धनदहावकम॥ २७॥
असासाधकं    शरमाहबलसयतम।्
         ू ु   ं ु
 ुू    ु       ्
अनकलं िबयायमूम ं िवचणम॥ २८॥
     े
िहतसिमतरभाषण ं    मषणम।्
            ु
   ृ    ु  ु   ्
सकगहाताथ चतरं बििवरम॥ २९॥
 ृ
 ु        ु  ु ु   े
तौ परिनाया ं िवमख ं समख ं िूय।
  े   ु ु         ्
िजतिय ं सस ं धीम ं ॄचािरणम॥ ३०॥
ािधािधचापःखॅािमसशयम।्
           ं
गानितकथादवाचावनोकम ् ॥ ३१॥
 ु  ु   े    ु

गदैवतसं कािमनीपजकं परम।्
 ु        ू
    ु     ु     ्
िन ं गसमीप ं गसोषकारकम॥ ३२॥
मनोवानिभनी ं पिरचया  समतम।्
    ु         ु
 ु     े  ु     ्
गवाापालकं दिव गकीीूकाशकम॥ ३३॥
गवाूमाण ं गशौषण े रतम।्
 ु      ु ु ू
   ु    े     ु   े
िचानवीन ं ूकािरण ं कलनाियक॥ ३४॥
           ु
जाितमानधन े गववजीत ं गसिधौ।
  े ु           ्
िनरप ं गि े तसादािभकािणम॥ ३५॥
 ु            ्
कलधमकथायोिगयोिगनीकौिलकिूयम ।
 ु       ु  ु ु ्
कलाचनािदिनरत ं कलिाजगकम॥ ३६॥
जपानािदिनरत ं मोमागािभकािणम।्
           
कलशािूय ं दिव पशशापराखम।्
 ु     े  ु   ु
     े  ु       े ्
इािदलणोपत ं गः िश ं पिरमहत॥ ३७॥
  ु   े   ु े
ौीगः परमशािन शवशो मनोहरः।
 
सवलणसः      
         सवावयवशोिभतः॥ ३८॥
    
सवागमाथतः   सवम िवधानिवत।्
         
लोकसोहनकरो दववत ् िूयदशनः॥ ३९॥
       े     
 ु ु ु     ं
समखः सलभः ो ॅमसशयनाशकः।
इिताकारिवत ् ूा ऊहापोहिवलः॥ ४०॥
अलो बिहिः सवो दशकालिवत।्
          े
आािसििकालो      ु
          िनमहानमहमः॥ ४१॥
 े        
वधको बोधकः शाः सवजीवदयापरः।
   े     
ाधीनियसारषगिवजयमाः    ॥ ४२॥
अमगयोऽितगीरः   पाऽापाऽिवशषिवत।्
               े
   ु
िशविवसमः      ु  
         साधमदशनषकः॥ ४३॥
िनमलो िनसः तो मशिमान।्
      ु

       ृ    ू  ्
सवलो धीरः कपाः ितपणवाक॥ ४४॥
भिूयः सदोदारो गीरः िशसाधकः।
 े े ु े
दवग        ू  ु
         विनतापजनोकः॥ ४५॥
                 े
िन े न ैिमिके का े रतः कमयिनित।
  े  े
रागषभयशदाहारवजीतः      ॥ ४६॥
   ु
िवानानरतो       ु 
         धमादीनामपाजकः।
     ु
यालाभसो     ु   े
          गणदोषिवभदकः॥ ४७॥
ीधनािदनासो         ु
          ःससनािदष।
    ं ु
सवाहावसयो     
         िनो िनयतोतः॥ ४८॥
अलोपो  सपपाती िवचणः।
      
िविवािदिभमयतािवबयी     ॥ ४९॥
िनःसो िनवीक िनणताथऽितधामीकः।
 ु   ु     े
तिनाितमनो िनरपो िनरामयः।
     े   ु      े
इािदलणोपतः ौीगः किथतः िूय॥ ५०॥
       ू
यः िशवः सवगः सोना िनलोऽयः।
             ू    े
ोमाकारो जोऽनः स कथ ं पत े िूय॥ ५१॥
अत एव िशवः सााप ं समािौतः।
        ु
   ू   े  ु  ु
भा सिजतो दिव भिं मिं ूयित॥ ५२॥
      ृ 
िशवोऽहं नाकितिव नरगोचरो निह।
   ् ु े    ्      ्
तात ौीगपण िशान रित धामीकान॥ ५३॥
         ्
मनचमणा बः साात परिशवः यम।्
 ु 
   ु   ू  
सिानमहाथाय गढं पयटित ितौ॥ ५४॥
              ृ
सरणाय ैव िनराकारोऽिप साकितः।
              े े
िशवः कपािनिधलके ससारीव िह चत॥ ५५॥
   ृ      ं
ललाटलोचन ं चा कलामिप च दोयम।्
              
       ु     े
अधाय च वय ं गपो महीतल॥ ५६॥
  े
अिऽनऽः  िशवः     ु  ु
        साादचतबारतः।
  ु      ु      े
अचतवदनो ॄा ौीगः किथत ं िूय॥ ५७॥
         ु    
नरवँयत े लोके ौीगः पापकमणा।
              ु  
िशववद ् ँयत े लोके भवािन पयकमणा॥ ५८॥
  ु           ु
ौीगं परम ं तं ित ं चरमतः।
           ू    ्
मभाया न पँयि ाः सयिमवोिदतम॥ ५९॥
 ु        ् े  ं
गः सदािशवः साात समव न सशयः।
    ु  े ु ु
िशव एव गन चि मि ददाित कः॥ ६०॥
     े   ु    
सदािशव दव ौीगरोरिप पावती।
उभयोररं नाि यः करोित स पातकी॥ ६१॥
 े  ृ         े
दिशकाकितमााय पशोः पाशानशषतः।
       े   े   ु
िछा परं पदं दिव नयनमतो गः॥ ६२॥
   ु ृ
सवानमहकादीरः   कणानिधः।
           े ् ू ्
आचायपमााय दीया मोयत पशन॥ ६३॥
       ु   
यथा घट कलसः क ैकाथवाचकः।
       ु
तथा दव म ग ैकाथ  उत॥ ६४॥
   े          े
   े          ु
यथा दवथा मो यथा मथा गः।
 े  ु   ू      ्
दवमगणा पजया सश ं फलम॥ ६५॥
        ू   ृ    
िशवप ं समााय पजा ं गािम पावती।
 ु
गप ं समादाय        ृ े
          भवपाशािकय॥ ६६॥
िसाशारवाहं बीजोऽहिमित बोधकत।्
     े          ृ
          ु  े
अिविः सदा दयो गत॥ ६७॥
   ं   ्   े
यो िवलाौमान वणानाव ितः सदा।
          ु      े
ोितवणाौमी योगी स गः किथतः िूय॥ ६८॥
षडान ं षडाधारं   षोडशाधारिनणयम।्
                
        े  ु      े
यो जानाित िवधानन स गः किथतः िूय॥ ६९॥
          
ँय ं िवना िरा िमनालन ं िवना।
         ु   ् ु   े
िवनायास ं िरो वायय ात स गः िूय॥ ७०॥
य ु  ं
    सिविजनन ं   परानसमवम।्
               ु
       े  ु  ु   े
तं िविदत ं यन स गः कलनाियक॥ ७१॥
भतभौ तमौ वि यः शाशावम।्
 ू      े
 े     े    े   ु
वध षिध ं दिव स िह वधकरो गः॥ ७२॥
पदमकलायसततभवनाौयम ्
       ु           ।
           ु
शोधयद ् यः षडान ं स गः किथतः िूय॥ ७३॥
  े               े
 े
वध ं पदं िवरोध महण ं मोण ं तथा।
           ु      े
यो वा सिवजानाित स गः किथतः िूय॥ ७४॥
जामत ् ः सषि तरीय ं तदतीतकम।्
      ु ु  ु
  े    े   ु      े
यो वि पकं दिव स गः किथतः िूय॥ ७५॥
िपडं पदं तथा प ं पातीत ं चतयम।्
               ु
           ु      े
यो वा सिवजानाित स गः किथतः िूय॥ ७६॥
यो वा परा पँय ममा ं वैखरीमिप।
 ु        ु      े
चतय ं िवजानाित स गः किथतः िूय॥ ७७॥
      
आिवािशवसविमित    तचतयम।्
             ु
  े   े    ु     े
यो वि परमशािन स गनापरः िूय॥ ७८॥
  े  े     ु  े
पाशदं वधदीा ं पशमहणमव च।
            ु
िऽिवध ं यो िवजानाित स गः परमो मतः॥ ७९॥
      ु
पदं पाश ं पशना रहाथ िवधानतः।
           ु      े
यो जानाित वरारोहे स गः किथतः िूय॥ ८०॥
  े     ू  े
चबसतकं म ं पजासतकं तथा।
           ु      े
िऽतय ं यो िवजानाित स गः किथतः िूय॥ ८१॥
वाणतरयािलिऽतयसिितम ् ।
  े        ं
          ु      े
ततो यो िवजानाित स गः किथतः िूय॥ ८२॥
आणव ं कामण ैव मायीय मलऽयम।्
     
            ु
यो िवशोधियत ं ु शः स गः परमो मतः॥ ८३॥
आरशिमौा(का)चरणऽयवासनाम।्
  ु   ृ
       े   ु
यो जानाित महादिव स गः परमो मतः॥ ८४॥
         ्
महामिा ं नभोमिाम उडीयान ं जलरम।्
  ु    ु
 ू    े   ु
मलब यो वि स गः परमो मतः॥ ८५॥
िशवािदिितपय ं षिशिनणयम।्
         ं   
       े  ु
यो िवजानाित तन स गः परमो मतः॥ ८६॥
                े
अयाग ं बिहयाग ं कलाानिित ं िूय।
        े   ु   े
चायिवधान यो वि स गः िूय॥ ८७॥
              े
िपडॄाडयोरै ं िित ं यो वि ततः।
     ं    ु     े
िशरािरोमसािद स गनापरः िूय॥ ८८॥
    ु
पािदचतरशीितनानासनिवचणः      ।
        ु
यमाायोगः स गः परमो मतः॥ ८९॥
          ु ु े
घृणा सा भय ं ला जगा चित पमी।
 ु
कलं शीलं तथा जाितरौ पाशाः ूकीीताः॥ ९०॥
     ु    ु  े
पाशबः पाशयः पाशमो महरः।
   ्       ु
तात पाशहरो य ु स गः परमो मतः॥ ९१॥
बन ं योिनमिाया मच ैतदशनम।्
      ु       
       े   ु   े
यमप यो वि स गः िूय॥ ९२॥
िविनिा ं गतायाता ं सिा ं सिवनीतकाम।्
           ं    ं
 ु          े   ु   े
चतवीधा ं मनोऽवा ं यो वि स गः िूय॥ ९३॥
मलािदॄरासाोजदलष ु
 ू         े        यः।
      े   ु     े
जीवाचारफलं वि स गनापरः िूय॥ ९४॥
    ु      े
िशवािदगपय ं पारयबमण     यः।
        ु     े
अवातसारः स गनापरः िूय॥ ९५॥
यन वा दशीत े त े तणायो भवत।्
 े              े
    ु      ु     े
मत े ममाान ं स गनापरः िूय॥ ९६॥
य े दा सहजान ं दरीियज ं सखम।्
               ु
 े   ु
सा े गरवः िश ैर े ााः ूतारकाः॥ ९७॥
ससारभयभीत िश गरादरात।्
 ं        ु
           ु 
ोतोपवासिनयमैनीया स गमतः॥ ९८॥
      
यः ूसः णान मोल ूयित।
           ु ं     ्
लभ ं त ं िवजानीयाद ् गं ससारतारकम॥ ९९॥
यः णनासाम िशाय ददाित िह।
   े
िबयायासािदरिहत ं   ु  
          स गवलभः॥ १००॥
य सः ूयकरं सलभासौदम।्
       ु
   े  ु    ु  
ानोपदश ं कत े स गवलभः॥ १०१॥
ीपाद ् ीपारं दिव सरथा तथा।
         े   े
    ् ु         ्
यो दात स गानमासािदिववजीतम॥ १०२॥
िधत यथा तृिराहारादाश ु जायत।
 ु              े
   े  े       ु
तथोपदशमाऽण ानदो लभो गः॥ १०३॥
 ु          ृ ृ े
गरवो बहवः सि दीपव गहे गह।
     ु   ू  ् 
लभोऽय ं गदिव सयवत सवदीपकः॥ १०४॥
 ु       े
गरवो बहवः सि वदशाािदपारगाः।
     ु     
लभोऽय ं गिव परताथपारगः॥ १०५॥
 ु            ु
गरवो बहवः सि आनोऽूदा भिव।
     ु    े
लभोऽय ं गिव लोकाूकाशकः॥ १०६॥
 ु       ु   े
गरवो बहवः सि कमौषिधविदनः।
            ु
िनगमागमशाोमो लभो भिव॥ १०७॥
 ु
गरवो बहवः सि िशिवापहारकाः।
     ु 
लभोऽय ं गिव िशःखापहारकः॥ १०८॥
   ु        ु
वणाौमकलाचारिनरता बहवो भिव।
        ु   
सवसहीनो यः स गिव लभः॥ १०९॥
 ु       ्      े
गरोय ैव सकात परानोऽिभजायत।
 ु
गं   े ृ ु
   तमव वणयाापरं मितमारः॥ ११०॥
  ु    ु     े
यानभवपय ं बिऽ ूवत।
     े ु
यालोकनमाऽण मत े नाऽ सशयः॥ १११॥
            ं
शया भित ं सव ऽैलो ं सचराचरम।्
       े  ु   
सा शा भिता यन स गिवलभः॥ ११२॥
               े
यथा विसमीप ं नवनीत ं िवलीयत।
तथा पाप ं िवलीयत े सदाचाय  समीपतः॥ ११३॥
यथा दीानलः कां शमाि िनदहत।्
         ु     े
   ु          े ्  ्
तथा गकटा ु िशपाप ं दहत णात॥ ११४॥
यथा महािनलोत ं तलं दशिदशो ोजत।्
      ू ू       े
    ु    ्       े
तथ ैव गकायात पापरािशः पलायत॥ ११५॥
     े
दीपदशनमाऽण ूणँयित तमो यथा।
 ु   े
सरोशनािव तथाऽान ं िवनँयित॥ ११६॥
सवलणसो वदशािवधानिवत।्
     े
          ु
सवपायिवधानानी गः स िह॥ ११७॥
पजाहोमाौमाचारतपीथोतािदकम ् ।
 ू        
              ्
मागमािदिवान ं तहीन िनलम॥ ११८॥
   े           े
य ं व े परे त े ाान ं वि िनलः।
   ु       ु   ्
आनोऽनमहो नाि परानमहः कथम॥ ११९॥
ॄाकारं मनोप ं ू ं तनितम।्
             ु

यो न जानाित चा कथ ं मो ं ददासौ॥ १२०॥
          ु  ृ
सवलणहीनोऽिप तानी गः तः।
    े े ु
तािवदवह मो मोचक एव च॥ १२१॥
यिवहशािन स पश ं ु बोधयिप।
    े
    ् ु
तहीनात कतोऽातानपिरमहः॥ १२२॥
त ैपिदा य े ता े न सशयः।
              ं
 ु       े      ृ
पशिभोपिदा य े दिव त े पशवः ताः॥ १२३॥
िव ु वधयिव नािवो वधको भवत।्
    े ेे     े   े
                 ्
म ु मोचयद ् बं न मो मोचकः कथम॥ १२४॥
 ु    े     ु
अिभोरख  न मख मखमरत।्
    े ू   ू  ू  ु े
      े         े  ्
िशला ं सारयौही िकं िशला तारयिलाम॥ १२५॥
     ु    े
तहीन ं गं ला कवलं भव तरः।
  ु      ्    ु  ् े
इहामऽ फलं िकित स नरो नायात िूय॥ १२६॥
शैव े गऽय ं ूों वैव े गपकम।्
    ु         ु
        ु े
वदशाष ु शतशो गरकः कलाय॥ १२७॥
 े  े        ु  े
 े  ू       
ूरकः सचक ैव वाचको दशकथा।
         े ु    ृ
िशको बोधक ैव षडत े गवः ताः॥ १२८॥
प ैत े कायभताः ः कारण ं बोधको भवत।्
       ू  ु        े
 ू  े      ु
पणािभषकका  यो ग ैव पाका।
 ू    े    े   ं
पजनीया महशािन बऽिप न सशयः॥ १२९॥
ौीग लणोपत ं सशयदकारकम।्
  ु   े  ं े
      े   ु   े ्
ला ानूदं दिव न गवरमाौयत॥ १३०॥
अनिभ ं गं ूा सदा सशयकारकम।्
     ु      ं
 ु 
गवर ु गा स न ैतोषण िलत॥ १३१॥
           े   े
           ् ु
मध ो यथा भृः पात पारं ोजत।्
 ु       ु      े
        ु ु    े ्
ान था िशः गरोगवरं ोजत॥ १३२॥
             ु
इित त े किथत ं िकिण ं गिशयोः।
  े ु े    ू   ु
समासन कलशािन िकयः ौोतिमिस॥ १३३॥
     ु               
॥ इित ौीकलाणव े िनवाणमोारे महारह े सवागमोमोम े
            
सपादलम े पमखड े ऊाायत े
 ु
गिशलण ं नाम ऽयोदशोासः॥ १३॥


   ु 
अथ चतदशोासः
  े ु
ौी दवाच
 ु े  ु        ु
कलश ौोतिमािम परीा ं गिशयोः।
  े     े ं
उपदशबम ं दीाभदा वद म े ूभो॥ १॥
ईर उवाच
ण ु दिव ूवािम या ं ं पिरपृिस।
   े
     े   ु    े
त ौवणमाऽण िचशिः ूजायत॥ २॥
                 े
िवना दीा ं न मोः ां िशवशासन।
           
सा च न ािनाचायिमाचायपररा॥ ३॥
   ्           े ु
तात िसा ं सा सदायािदहतिभः।
  े  े     ु
अरणोपदारं माः नीला यतः॥ ४॥
 े  े
दवामव   ं
      शसि   पारयूवकम।्
              
 ु
गं              ्
   मागमािभ ं समयाचारपालकम॥ ५॥
 ु
गः िशािधकाराथ िवरोऽिप िशवाया।
       े        े ्
िकिालं िवधाय ं िशाय समपयत॥ ६॥
             ्   े
तापीतािधकार योगः साात परे िशव।
 े      ु        ्
दहा े शाती मििरित शरभािषतम॥ ७॥
तात ् सवूयन साारिशवोिदतम।्
      े
          ु  ् ु  े
सदायमिवि ं सदा कयात गः िूय॥ ८॥
     ु          ु
शििसिसिसथ परी िविधवद ् गः।
    े
पापिदशमथा िनलं      े ्
               भवत॥ ९॥
अायन त ु यो दाद ् गाायत यः।
  े        ृ
   ृ  े  ु
ददता गता दिव कलशापो भिवित॥ १०॥
 ु   ु
गिशावभौ मोहादपरी    पररम।्
       ृ ् ु        ्
उपदश ं ददद ् गन ूायाता ं िपशाचताम॥ ११॥
  े
     े   ृ
अशाीयोपदश यो गाित ददाित िह।
 ु    ु      े ं  ्
भात े तावभौ घोरारकानकिवशितम॥ १२॥
 ं   े
असृ तोपदश यः करोित स पातकी।
                 ्
िवनँयित च त ं स ैकत े शािलबीजवत॥ १३॥
अनह मिवान ं न ितित कदाचन।
   ्          े ्
तात परी कमथा िनलं भवत॥ १४॥
का समयदीा दा समयपाकाम।्
 ृ
          े
सिधायानः िश ं वद ं न चाथा॥ १५॥
          ु   े
सिायाितभाय यानमपिदँयत।
     ु          ्
तान ं तशााथ तिदादखिडतम॥ १६॥
असिभष ु यानमपिदँयत।
   े े    ु   े
तत ् ूयापिवऽं गोीरं घृतािदव॥ १७॥
धनाभयलोभा ैरयोय ं यिद दीयत।्
 े             े
 े            े ्
दवताशापमाोित कत िनलं भवत॥ १८॥
        ृ
ानन िबयया वािप ग िश ं परीयत।्
  े       ु      े
सवरं तद वा तद वा ूयतः॥ १९॥
 ं
उमााधम े
  ं      ु   ु  
        कयाीचानमकमिण।
        े
ूाणिूणामा ैरादशै य ं समैः॥ २०॥
   ू    
तमसचकै वा ैमायािभः   ू े
             बरचित ैः।
         े
पपात ैदासीन ैरनकै     ु ु
              ममः॥ २१॥
आकािडतो वािप यो िवषादं न याित च।
 ृ
 ु         ु    े ्
गः कपा ं करोतीित मदा सियत सदा॥ २२॥
   ृ
  ु             े
ौीगरोः रण े चािप कीन ं दशनऽिप च।
           े    े
वन े पिरचयायामाान े ूषण े िूय॥ २३॥
       े
आनकरोमारनऽािदिविबयाः      ।
 े   ु े       ं  
यषा ं ऽऽ योया दीासारकमिण॥ २४॥
िशोऽिप लण ैरत ैः कयाद ् गपरीणम।्
       े   ु  ु

आना ैजपोऽानहोमाचनािदष ु
                  ॥ २५॥
ानोपदशसाम
   े      मिसिमपीिर।
 े         ू
वधकं पिराय िशो भया चाथा॥ २६॥
आिदमावसानष ु योयाः शििनपाितताः।
     े
      े     े
अधमा ममाः ौाः िशा दिव ूकीीताः॥ २७॥
     े े     ु
आदौ भिभविव दीाथ समदि य।
              े
 ु  ु
पनवीपला े आिदयोया इतीिरताः॥ २८॥
दीासमयसाा    ानिवानवजीताः।
             ृ
भा ूपयाया मयोया त े ताः॥ २९॥
आदौ भििवहीना य े मभा ु य े नराः।
  ृ          े
अूवभा अयोया भवि त।
    ं े ु े
उमानसापदशिधा       े
               िूय॥ ३०॥
यथा िपपीिलका मम ं वामग ं फलम।्
           ृ
  े      े     ृ
िचरणाोित कमपदशािप तथा तः॥ ३१॥
            ु ं
यथा किप शाखाया ं शाखाम यतः।
          े    े
फलं ूाोित धम चोपदशथा िूय॥ ३२॥
यथा िवयमः शीय ं फल एव िनषीदित।
     े     ु   े
तथा ानोपदश किथतः कलनाियक॥ ३३॥
    े  ं      े
शाा दिव ा मानसाा महिर।
         े       ृ
िबयायासािदरिहता दवा दीा िऽधा ता॥ ३४॥
          ू ् ं  े
यथा पी पाा ं िशशन सवयन ैः।
    े         े
शदीोपदश ताशः किथतः िूय॥ ३५॥
ापािन यथा मो वीणन ैव पोषयत।्
          े    े
      े      े
ा ं दीोपदश ताशः परमिर॥ ३६॥
        ्
यथा कमः तनयान ानमाऽण पोषयत।्
   ू        े   े
 े   े      ्
वधदीोपदश मानसः ात तथािवधः॥ ३७॥
    ु े
शिपातानसारण      ु  
         िशोऽनमहमहित।
यऽ शिन  पतित तऽ िसिन  जायत॥ ३८॥
               े
         ं
िबयावणकलाशवाानससया      ।
       े
दीा मोूदा दिव सधा पिरकीीता॥ ३९॥
     े       ु
समयाा िवशषा च सािधका पिऽकाया।
   ू  ं        ं
वधका पणसा चाचाया  िनवाणसिका॥ ४०॥
 े
         ु   ू
िबयादीाधा ूोा कडमडपपवीका।
     ु    ु
कलसािदसमाया का गणा बिहः।
   े ु  ू     े ्
दविश दहशथ पविविधनाचरत॥ ४१॥
 े े
            ं
वणदीा िऽधा ूोा िचािरशदरैः।
पाशणवा  दिव िषििलिपिभ ु ता॥ ४२॥
      े
   ्
वणान िशतनौ  ूितलोमन सहरत।्
           े ं े
     ं       ु   े
परमािन सयो त ैत ं गः िूय॥ ४३॥
      ्  ् े    ु
ताा तान वणान सितनौ पनः।
   े          े ्
सृिबमण िविधना च ैत ूयोजयत॥ ४४॥
    े
जायत े दवताभावः परानमयः िशशोः।
               े
एषा वणमयी ूोा दीा पाशहरा िूय॥ ४५॥
       े       ् े
कलादीा िऽधा या का िविधवत िूय।
     ु 
िनविजानपय ं
  ृ      तलादार  ं
             सिता॥ ४६॥
  ु             े
जाननोनािभपय ं ूिता ितित िूय।
  े               ्
नाभः कठाविध ाा िवा शाितः परम॥ ४७॥
     
कठालाटपय ं ाा तािरोऽविध।
शातीता कला च ैषा कलााििरतीिरता॥ ४८॥
 ं    े    ्     े
सहारबमयोगन ानात ानारं िूय।
 ं     ्    े
सयो िविधवत सिविधवा िशरोऽविध॥ ४९॥
      ु े
इय ं ूोा कलशािन िदभावूदाियनी।
अिऽशलािभवा  पाशिरथािप वा॥ ५०॥
  ं
    े
तासबमण ैव      ं   
         सृिसहारमागतः।
   ु ु े         े े ्
ाा गमखािव ं िश े सयो वधयत॥ ५१॥
            ं
जायत े दवताभावो योिगनीवीरमलनम।्
    े         े
     ु   ु
कलादीा समिा पशपाशापहािरणी॥ ५२॥
 े िशव ं गं ाा जपलामािलनीम।्
      ु     े ू
 ु              ्
गः ृशितन ं ु शदीा भविदयम॥ ५३॥
    े         े
िच ं त े समाधाय परतोपबिहतान।्
             ृं
  े ् ं   ्   े    े
उरत सहताान वादीित िनगत॥ ५४॥
िनमी नयन े ाा परतूसधीः।
सक ् पँयः िश ं दीा च भवत िूय॥ ५५॥
     े ु         े ् े
गरोरालोकमाऽण भाषणात ् शनादिप।
 ु     े      
सः सायत े ान ं सा दीा शावी मता॥ ५६॥
मनोदीा िधा ूोा तीोा तीोतरािप च।
            े   ् े
अान ं षिध ं ाा िशदहे रन िूय॥ ५७॥
कयवन ं तं कला ं वण पदं मनम।्
  े ु            ु
  ु      ू 
आजाननािभठता मामिके     ॥ ५८॥
 ु    
गपिदमागण    े  ु 
        वध ं कयािचणः।
पाशयः णाििँछपाशदा भवत।्
  ु           े
   ु          ु े
एषा मिूदा ूोा तीोदीा कलिर॥ ५९॥
 े        ु  ृ
दिव तीोतरा चािप गणा तमाऽतः।
सक ् सविधनः िशिँछपापदा भवत॥ ६०॥
    ं े          े ्
वाापारिनमो भमौ पतित तणात।्
      ु ू
सातिदभावोऽसौ सव जानाित शािव॥ ६१॥
यदि  वधकाले
    े    तत ् यमवानभयत।
             े ु ू े
 ु   ्     ् ु  ु
ूबः सन न शोित तत सख ं वमीिर॥ ६२॥
             ् े
वधिवः िशवः साा पनजभाग भवत।्
 े         ु 

एषा तीोतरा दीा भवबिवमोचनी।
        ्     ु   े
िशवभावूदा साात ा ं शप े कलनाियक॥ ६३॥
आन ैव      ू   ु े
     कवो घणा  कलिर।
       े
   ू
िनिा मा  च वध षडवाः ूकीीताः॥ ६४॥
       े
       े  े   ु े
ँय े षणा त े वधकाले कलिर।
     ु
 े    ु    े ु  ं
विधतो यऽ कऽािप िता न सशयः॥ ६५॥
 े        ु    े
वधदीाकरो लोके ौीगलभः िूय।
िशोऽिप लभाक ् पययोगन लत।
         ु  े  े
न दाद ् य कािप इाा परमिर॥ ६६॥
              े
 ु       ु
कलि ैः सम  कलचबं िवधानतः।
     ेे         ृ
िशाय दशयिव दी ैषा कौिलकी ता॥ ६७॥
कलि ं मख े पव  पगामृताितम।्
 ु   ु  ू
   े ु
अिभिषद ् गः िश ं गडषाा समीिरता॥ ६८॥
            ू
    ु े
सजीवमीनयन    ु
        सरया  ू े
            पिरतन  च।
      ु ू  े  े
पामृत ैः ससणशन कलसन वा।
  े    ु     ्     े
अिभषकं ततः कयाा े तत किथत ं िूय॥ ६९॥
मीन ु लिका दिव वं कलस उत।
       े       े
      ू       े े ्
पगवयामृतापण िश ं तनािभषचयत॥ ७०॥
           े
      े         
अय ं िसािभषकः ादाचायािप पावित।
        ु      े
िऽकालं दका पािलरिप िूय॥ ७१॥
शे वदकलाासानाधा भवत।्
   े         े
     े    ु ु
समयो दकान साधकः कसमािलः॥ ७२॥
 ु     े े    े ं
पऽ ं शािभषकण बोधको वधसया।
 ू  े े  
पणािभषकणाचायः पावाः ूकीीताः॥ ७३॥
 ु
कलाचारैकिनरता   ु
         गभा  ढोताः।
 ू  े ू      ु े
पणािभषकपता य े त े माह जिन॥ ७४॥
 ू  े ू       ु   े
पणािभषकपता य े मृता कलनाियक।
 ु      ु
पनलोम ं ज गणा िशविपणा॥ ७५॥
 ु  ू  े े    ु
शाः पणािभषकण िशवसायदाियना।
 े ु   े ु        ्
तन मिं ोजय े शावी वाचमोवीत॥ ७६॥
 ू
पणा( दीा)िभषकहीनो यः कौिलको िमरयत े यिद।
       े
िपशाचमवाोित       ं ्
          यावदातसवम॥ ७७॥
              े
दीा च ििवधा ूोा बाारभदतः।
      े   े
िबयादीा भवाा वधाारी मता॥ ७८॥
   ु    ु
अः शिबिहः शिीिवधा पिरकीीता।
      ु    ु
अरा च िबयाशिबिहः शि दीया॥ ७९॥
      े       ु े
दीया मोदीपन चडालोऽिप िवमत।
      ु े        ु े
आा ं िवना कलशािन कौिलको न ैव मत॥ ८०॥
              
शरीर न सारो जायत े न च कमणः।
     ं
     े     ु ु  ्
आनः कारयीामनािदकलकडलीम॥ ८१॥
   े        
दीा ताः कमसा े िभाथूितपािदकाः।
      े  े
अिभसानतो दिव दिशकोमिशयोः॥ ८२॥
   े 
मौषधयथा   हािषशिं   ु े
              कलिर।
 ु             ्  ्
पशपाश ं तथा िछाीया मिवत णात॥ ८३॥
   ्     ्
अात ूिवतताात परसानबोधकात।्
          ं
दी ैव मोयत ् पव िद ं धाम नयिप॥ ८४॥
      े  ू
उपपातकलािण   महापातककोिटशः।
     े े         ृ
णाहित दविश दीा िह िविधना कता॥ ८५॥
यया चोीिलताानो भवि पशवः िशवाः।
     ु  े  ु
सा दीा िदता दिव पशपाशिवमोिचका॥ ८६॥
      े         े
यया दीितमाऽण जाय े ूयाः िूय।
सा दीा मोदा या शषा ु जनसिवकाः॥ ८७॥
        े  े    े
    े
उपासनाशतनािप या ं िवना न ैव िसित।
           ् ु 
ता ं दीामाौयद ् यात ौीगरोमिसय॥ ८८॥
       े          े
रसण यथा िवमयः सवणता ं ोजत।्
 े े      ु    े
                े
दीािवथा ाा िशवं लभत े िूय॥ ८९॥
      
दीािदधकमासौ  मायािविबनः।
                  े ्
गतः परा ं ानकाा ं िनबज ु िशवो भवत॥ ९०॥
   ू  ू
गत ं शि शिं िवूािप च िवूता।
          े    े
दीासारस े जाितभदो न िवत॥ ९१॥
   ं
       ु  ु  ् ्  ु े
िशविले िशला बिं कवन यत पापमत।
      ू  ृ  ्   ु ्
दीितािप पवा तत पापमायात॥ ९२॥
दावँमलौहमृिजाितिलूितितम ्
                 ।
यथोत े तथा शाः सववणा ु दीिताः॥ ९३॥
       ु    
यन पिजतमाऽण चाॄभवनािकम।्
 े ू   े   ु
 ू
पिजत ं तन सव ाीितन न सशयः॥ ९४॥
    े      े  ं
दीित न काय ापोिभनीयमोत ैः।
न    े
  तीथऽगमन ैन  च  शरीरयण ैः॥ ९५॥
       ु   ू
अदीिता य े कवि जपपजािदकाः िबयाः।
       े      ु   ्
न फलि िूय े तषा ं िशलायामबीजवत॥ ९६॥
दिव दीािवहीन न िसिन  च सितः।
 े
              े ्
तात ् सवूयन गणा दीितो भवत॥ ९७॥
      े ु
            ू 
िजो यो दीितः पादजः पवदीितः।
       े      
िजः किनः स  इित शााथिनणयः॥ ९८॥
 ु  ु        ् ू 
गशिसताना यो वा ात पवदीितः।
 ु े   ू
गवन त े पा नावमााः कथन॥ ९९॥
                ु
िशो दीितमाऽद ् यिद ग गतो गः।
       े
    े
एकसानकन ैव    ू  ं  े ्
         पणसारमाचरत॥ १००॥
        ु
दशनष ु च सवष ु गणा ानशािलना।
  े   
दीितो य ु िविधना स यो नापरः िूय॥ १०१॥
           ु      े
अिधवासनपव ु
    ू     चबपजापरःसरम।्
           ू ु
     े        े ्
दीया शोधयिमथा िनलं भवत॥ १०२॥
 ू       ु
शिसरजातीनामािदशिवीधीयत े   ।
         ु  ्     ्
पादोदकूदाना ैः कयात पापिवमोचनम॥ १०३॥
एकान िजो योयः िऽयो वरयात।्
  े
          ु  ू
वैँयो योयििभवषतिभः शि एव च॥ १०४॥
     ु े  ्     ु
िवधवायाः सतादशात कायाः िपतराया।
              ु
नािधकारः तो नाया  भायाया भराया॥ १०५॥
  े    ू         े
ादायन े शिो नािधकारी यथा िूय।
             ु े
तथ ैवादीितािप नािधकारी कलिर॥ १०६॥
ौीगं गपी तऽ ं शि कौिलकान।्
  ु ु     ु
     ेे
दीितोषयिव         ्
         यथािवभविवरम॥ १०७॥
           ्   ु
इित त े किथत ं िकित परीा गिशयोः।
   े    े   ू   ु
दीाभदािदकं दिव िकयः ौोतिमिस॥ १०८॥
     ु               
॥ इित ौीकलाणव े िनवाणमोारे महारह े सवागमोमोम े
            
सपादलम े पमखड े ऊाायत े
 ु          ु 
गिशपरीाकथन ं नाम चतदशोासः॥ १४॥


अथ पदशोासः


  े ु
ौी दवाच
कलश ौोतिमािम पररणलणम।्
 ु े  ु    ु
      े      े
ानाहारािदभद वद म े परमर॥ १॥
ईर उवाच
ण ु दिव ूवािम या ं ं पिरपृिस।
   े
     े      े
त ौवणमाऽण मतं ूकाशत॥ २॥
    ्
जपयात परो यो नापरोऽीह कन।
   े      ं   े ्
तापन धमाथकाममोा साधयत॥ ३॥
सवपादान ् पिर मपादं समसत।्
             े
      े ्      ु   ्
अूमादाद ् भवत िसिः ूमादादशभ ं फलम॥ ४॥
        ु
भोगापवगसकोतशभो जपः।
          े    े ्
जपानमय ं योग ं तािव समाचरत॥ ५॥
आॄबीजदोषा    िनयमाितबमोवाः।
              ् े
ानाानकताः सव ूणँयि जपात िूय॥ ६॥
    ृ
     ू     े ्
ससारे ःखभिय े यदीत िसिमानः।
 ं
               ्
पाोपासनन ैव मजापी ोजत ् सखम॥ ७॥
     े       े  ु
 ू            े
पजा ऽैकािलकी िन ं जपपणमव च।
     ु  ु  ु े
होमो ॄाणभि पररणमत॥ ८॥
            ु
यद ् यदं िवहीयत तािगणो जपः।
        े  ं
 ु      ु
कयाद ् ििऽचतःप-सा ं वा साधकः िूय॥ ९॥
         ं        े
 ु
कवत चािसथ तदशौ स भितः।
 े    े   े  ु ्
तदं िवहीयत मी नमवायात॥ १०॥
   ु ै
अ ैतवीधदिव पदाथः षससाित ैः।
         
                े ्
सभोिजतष ु िवूष ु सव िह सफलं भवत॥ ११॥
 ु  े   े
          े
सिैकम पाोपासनन च।
          ् ु े
सवमा िसि सादात कलिर॥ १२॥
उपदश सामात ् ौीगरो ूसादतः।
  े       ु

             े
मूभावाा च मिसिः ूजायत॥ १३॥
िसमाद ् गरोलो मो यः िसिभावत।्
      ु          े
 ू  ृ
पवजकताासाो    वा शीयिसिदः॥ १४॥
   ू
दीापव   कलशािन पारयबमागतम।्
       ु े    
             ं
ायल यो मः स च िसो न सशयः॥ १५॥
सहॐ ं   ूजप ं मातृकारसपटम।्
       े       ं ु
 ु    े       े
अनलोमिवलोमन मिसिः ूजायत॥ १६॥
िऽषरसयमातृकारसपटम ्
    ं ु    ं ु     ।
             ु
बमोमाहॐ ु त िसो भवनः॥ १७॥
            े
      े
मातृकाजपमाऽण माणा ं कोिटकोटयः।
    ु           ्
जिषताः न  सहो यतः सव तवम॥ १८॥
       े
 े        ु
अनककोिटमािण िचाकलकरािण च।
   ु ृ   े   ्    ्
म ं गकपाूामकं ात सविसिदम॥ १९॥
    ु     े   े
यया ौत ं म ं नािप छलन च।
               ृ ्
पऽ े ित ं वा चाा तपः ादनथकत॥ २०॥
 ु       ्      े
पके िलिखताान िवलो ूजपि य।
      े          ्
ॄहासम ं तषा ं पातकं ािधःखदम॥ २१॥
पयऽ ं नदीतीरं गहा पवतमकम।्
 ु े      ु  
   े   ू          ्
तीथूदशाः िसना ं समः पावन ं वनम॥ २२॥
           ू     े
उानािन िविवािन िवमलं तटं िगरः।
 े     ू  ु     ृ ्
दवतायतन ं कलं समि िनज ं गहम॥ २३॥
साधनष ु ूशािन ानातािन मिणाम।्
  े        े
     े
अथवा िनवसऽ यऽ िच ं ूसीदित॥ २४॥
 ू  े ु
सयागरोिरोदप च जल च।
   ु ृ
गोिवूकलवाणा ं सिधौ शत े जपः॥ २५॥
गहे शतगण ं िवाद ् गो े लगण ं भवत।्
 ृ   ु          ु   े
       ु
कोिटदवालय े पयमन ं िशवसिधौ॥ २६॥
   
 े
मृगालशातिववजीतः       ।
             ं ु े
एकापावन े िनारिहत े भिसयत॥ २७॥
 े      े   ु     े
दश े धामीके दश े सिभ े िनपिव।
राजभजनान े      े   े
          िनवसापसाौय॥ २८॥
           ु
राजानः सिचवा राा ं पषाः ूभवो जनाः।
   े     े    ्
चरि यन मागण न वसऽ मिवत॥ २९॥
जीणदवालयोानगहवतलष ु
   े    ृ ृ े       च।
               े ्
नदीतडागकपष ु भििािदष ु नो वसत॥ ३०॥
    ू े  ू
दीपनाथमया यो जपपजािदकं चरत।्
         ू    े
   ृ   े        े ्
तलं गत े तन तायासः फलं भवत॥ ३१॥
वशाँमधरणीदातृणपविनमीतम ् ।
 ं
  े      ्       ्
वजयदासन ं धीमान दािरािधःखदम॥ ३२॥
तलकलवाणा ं िसहायमृगािजनम।्
 ू       ं
  े      ्       ्
कयदासन ं धीमान सौभायानविदम॥ ३३॥
             ृ
        े ू
पिकवीरािदासनषपिवँय      च।
      ु       े ्
जपानािदकं कयादथा िनलं भवत॥ ३४॥
ादशावयन ् बा ूणव ु िऽमाऽकम।्
       ु
 ु े ्    ु    े   े ्
मत िपलया वायमः ं रचको भवत॥ ३५॥
     ्
षोडशावयन तारं परयद ् बामातम।्
        ू े
        ू      ्
शनकै िरडया बा परकं पिरकीीतम॥ ३६॥
     ्
ादशावयन तारं वाय ं ु म े च कयत।्
                ु े
  े ु े
शोषयायबीजन     े     ्
          दहशोषणमीिरतम॥ ३७॥
पन पववाय ं ु िवरापय  कयत।्
 ु  ू      े ू  ु े
दहत ्
 े      े
    दहनबीजन    े     ्
           दहदाहनमीिरतम॥ ३८॥
पन पववाय ं ु िवरापय  कयत।्
 ु  ू      े ू  ु े
  ु
िशवकडिलनीयोगनामृतधारया       ।
     े   े ्    े ्
आपादमकं दिव ावयत ावन ं भवत॥ ३९॥
जपान ं िवनाऽगभः सगभिपययात।्
            
      ं ु
अगभाद ् गभसयः ूाणायामः शतािधकः॥ ४०॥
  ं
तपािस   
    तीथयाऽाा   मखदानोतादयः।
                 ्
ूाणायाम त ैत े कला ं नाहि षोडशीम॥ ४१॥
                  ् ृ
मानस ं वािचकं पाप ं काियकं वािप यत कतम।्
तत ् सव िनहीय ं ूाणायामऽय ं िशव॥ ४२॥
       े          े
दत े ायमानाना ं धातना यथा मलम।्
           ू
 े               ्
तथियाणा ं द े दोषाः ूाण सयमात॥ ४३॥
               ं
      ु      ्
ूाणायामैवीशाा यद ् यत कम  करोित िह।
            ्
तत ् फलसहूयन वा कतम॥ ४४॥
      े  े   ृ
   े  
आगमोन मागणाास ं िन ं करोित यः।
 े             े
दवताभावमाोित मिसिः ूजायत॥ ४५॥
               े
यो ासकवचो म ं जपित त ं िूय।
िवा ा पलाय े िसहं वा यथा गजाः॥ ४६॥
          ं
अका ासजालं यो मढाा ूजपनम।्
 ृ       ू    े ु
      ै       ु 
वात े सविव ाय ैमृगिशशयथा॥ ४७॥
              े
अमाला िधा ूोा किताऽकितित च।
किता मिणिभः ा मातृका ादकिता॥ ४८॥
       ृ
        े
आिदाावणादमालित     कीीता।
 ु
अनलोमिवलोमाा ं    े
          गणयिवमः॥ ४९॥
एकै कमलीिभः ािखािभशधा फलम।्
    ु    े  
             ु े
मिणिभः शतसाहॐ ं मािणाऽनमत॥ ५०॥
िऽशिः ान ं पिः सिवशितिभभवत।्
 ं       ु   ं    े
पिवशितिभम ं
  ं             े
          पदँयािभचारक।
पाशिः   ु े   
      कलशािन सविसिदीिरता॥ ५१॥
 ु े        ु
अन च मोः ाजनी शऽनािशनी।
ममा ं धनदा ं िवात ् शािकमयनािमका।
              
         ु
किना ाकषयली सूकीीता॥ ५२॥
        ु
एतिपामीादौ स मिवमः।
         े      े ्
िरासनो जिपाऽथ द ै सोदकमपयत॥ ५३॥
          ं ु  ृ
उ ैजपोऽधमः ूो उपाशममः तः।
      े
उमो मानसो दिव िऽिवधः किथतो जपः॥ ५४॥
अित॑ो     े ु  
      ािधहतरितदीघपःयः।
    ं ु
अरारसयो यो मः स न िसित॥ ५५॥
     े ्
मनसा यः रत ोऽ ं वचसा वा मन ं ु जपत।्
                  े
       े
उभय ं िनलं दिव िभभाडोदकं यथा॥ ५६॥
जातसतकमादौ ाद े मृतसतकम।्
  ू         ू
 ू  ं ु
सतकयसयो यो मः स न िसित॥ ५७॥
           े
आरिहत ं का ममावयिया।
      ृ
 ू   ु     
सतकयिनमो यो मः सविसिदः॥ ५८॥
           ु
माथ मच ैत ं योिनमिा ं न वि यः।
               े
शतकोिटजपनािप त िसिन  जायत॥ ५९॥
    े          े
 ु               े
सबीजा य े मा न दाि फलं िूय।
              ृ
मा च ैतसिहताः सविसिकराः ताः॥ ६०॥
च ैतरिहता माः ूोा वणा ु कवलम।्
              े
फलं न ैव ूयि लकोिटजपादिप॥ ६१॥
मोारे कत े याक ् प ं ूथम ं भवत।्
     ृ            े
             े ् ्  ्
शत ैः सहॐ ैल ैवा  कोिटजापन तत फलम॥ ६२॥
    े
ठमिभद     सवावयववनम।्
              
      ु      ु े
आनाौ ु च पलको दहावशः कलिर।
        े े
गदोि सहसा जायत े नाऽ सशयः॥ ६३॥
             ं
    े े       ं ु े
सकिरतऽव ं म े च ैतसयत।
 ृ
ँय े ूया यऽ पारय  तत॥ ६४॥
              े
   ू   ु    ु  े
ः कटारो मधो बः ब भिदतः।
   ु   ु     ृ
बालः कमारो यवकः ूौढो व गवीतः॥ ६५॥
    ू
ितो मितो मः कीिलतः खिडतः शठः।
    ु        े
मः पराखिँछो बिधरोऽचतनः॥ ६६॥
    ु
िकरः िधतः ः ानॅ पीिडतः।
  े
िनःहो िवकलो ो िनजवः खिडतािरकः॥ ६७॥
 ु
सिरृ तो नीचो मिलन रासदः।
िनःसो िनजीतो दधचपल भयरः॥ ६८॥
  ं     ू      ृ
िनिशो िनितः बरः फलहीनो िनकनः।
िनवय ॅिमतो श णः कोऽहीनकः।
    ु
जडो िरपदासीनो लितो मोिहतोऽलसः॥ ६९॥
   ्
षतान मदोषा योऽाा ूजपनम।्
 े     ं      े ु
िसिन  जायत े त लकोिटजपादिप॥ ७०॥
              े
क े दश सारा मदोषहराः िूय।
     ं
जनन ं जीवन ं पााडन ं बोधन ं ततः॥ ७१॥
  े
अिभषकोऽथ िवमलीकरणाायन े तथा।
       ु  ं   ु   े
तपण ं दीपन ं गिः साराः कलनाियक॥ ७२॥
           ु
शाणोोढािन शािण यथा नीिशतािन वै।
   ू     ं  
मा ीमायाि सारैशिभथा॥ ७३॥
भ ं हिव ं शाकािद िविहतािन फलािप।
               ्
मलं शु यवाना शातािन मिणाम॥ ७४॥
 ू         े
यापानपाः कत े धमसयम।्
    ु   ु   
   ु      ु
अदातः फलं चा का न सशयः॥ ७५॥
             ं
   ्  े      े ् ु
तात सवूयन परा ं वजयत सधीः।
 ु        
पररणकाले च काकमपीिर॥ ७६॥
िजा दधा परान करौ दधौ ूितमहात।्
       े
                 े ्
मनो दध ं परीिभः कायिसिः कथ ं भवत॥ ७७॥
इाििमहवदाकिदडस ु
      े          ।
   ु
षोडशमनबाणािितिथऽयोदशिप      ॥ ७८॥
  े ्          ्
िलखत षोडशकोष ु मातृकाणान िवचणः।
      े
नामाराद ्         ्
        यावारदशनम॥ ७९॥
    ् े  ु  ्     ु
िसादीन कयी कयात साािदिभः पनः।
चततवीभागन िसादीन ् गणयत ् पनः॥ ८०॥
 ु ु  े       े  ु
       ्    ु  ्
िसिसो जपात िसो िगणात िससाकः।
                 ्
िससिसोऽजपात ् िसािरहि बावान॥ ८१॥
   ु         
      ं े ्      
सािसोऽितसशात सासाो िनरथकः।
                 ्
सासिसो भजनात ् साािरहि गोऽजान॥ ८२॥
   ु

सिसिसोऽजपाा ु यथोतः।
 ु    
 ु    े  ु
तिसो महादव सिसािरः गोऽहा॥ ८३॥
अिरिसः सत ं हादिरसा ु योिषतम।्
     ु
 ु   ु           ु
तिसः कलं हि ाान ं हि तििपः॥ ८४॥
िसाणा  बावाः ूोाः साा े सवकाः ताः।
                े   ृ
 ु      े        ृ
सिसाः पोषका याः शऽवो घातकाः ताः॥ ८५॥
        ु   े
बावा नवबाणकाः िषश सवकाः।
वििमनय(ु पोषका) ादशाकचतर(ु घातकाः)।८६
   ु           ु

ूाप लोभा पटु ूा ं िाििः करम।्
            े    े
लोक लोप पटः ूायः खलोघोभिदताः िूय।
     ु
     ्
वणाः बमात राौ त ु रवशगतौ तदा॥ ८७॥
           े ं
       ् े
ज सद ् िवपत म ूिरः साधको वधः।
            ु  ु
िमऽ ं परमिमऽ जादीिन पनः पनः॥ ८८॥
      ु       े    ु
वालं गौरं खरं शोण ं शमीशोभित रािशष।
 े े            ृ
बमण भिदता वणाः काया ं शादयः ता॥ ८९॥
        ु ु ु
लो धन ं ॅातृबपऽशऽकलऽकाः।
     
मरण ं धमकमाय या ादश राशयः॥ ९०॥
  े 
राशमशँय ं गणनीय ं िवचण ैः।
अात े रािशनऽ े नामाररािशतः॥ ९१॥
नामारमार   यावािदमारम।्
   ृ          ्
िऽधा का रैिभादिपरीतकम॥ ९२॥
       े    े
कािधकमृण ं य ं ऋणी चिवमः।
 ृ
    े    े ू 
यमृणी च ं जपवमृणी यतः॥ ९३॥
वािभजलाकाशाः पाशिपयः बमात।्
   ू
प ॑ाः प दीघा  िबाः सिसवाः।
कादयः पशः षसहाा ूकीीताः॥ ९४॥
महीसिललयोमीऽमिनलानलयोरिप    ।
       े        ्
शाऽव ं वैपरीन मैऽ ं सवऽ चापरम॥ ९५॥
         
पररिवाना ं वणाना ं यऽ सितः।
वजयाश ं म ं नाशकत ् कलिर॥ ९६॥
  े       ृ   ु े
      ू   ु     े
एकारे तथा कटे ऽैपरे मनाियक।
                े ्
ीद े ल े च िसादी ैव शोधयत॥ ९७॥
मिसोपिदष ु चतराायजष ु च।
     े   ु   े
               े ्
मालामष ु दविश िसादी ैव शोधयत॥ ९८॥
   े े े
 ृ ं 
निसहाकवराहाणा ं ूासादूणव च।
                े ्
सिपडारमाणा ं िसादी ैव शोधयत॥ ९९॥
मनोऽऽ िशवोऽऽ शिरऽ मातः।
न िसित वरारोहे लकोिटजपादिप॥ १००॥
वादाथ पत े िवा पराथ िबयत े जपः।
               
ाथ दीयत े दान ं कथ ं िसिवरानन॥ १०१॥
                 े
धनाथ गत े तीथ दाथ िबयत े तपः।
कायाथ  दवतापजा कथ ं िसिन ु जायत॥ १०२॥
   े   ू          े
अमन त ु दहन ास ं दवाचन ं जपम।्
 े े   े े    े 
    ु  े ू  ्      े ्
होम ं कवि चढात सव िनलं भवत॥ १०३॥
  ू     ु
िवमऽागशषािदयः कम  करोित यः।
     े
जपाचनािदकं सवमपिवऽ ं भवत ् िूय॥ १०४॥
           े   े
    े  ु   ं ु
मिलनारकशािदमखदौगसयतः        ।
            ु ु ु
यो जप ं दहाश ु दवता सजगिता॥ १०५॥
   े      े
आल ं जृण ं िनिा ं त ं िनीवन ं भयम।्
           ु
               े ्
नीचाशन ं कोप ं जपकाले िववजयत॥ १०६॥
अाहारः ूलाप ूजो िनयमामहः।
        
अास लौ षिमो न िसित॥ १०७॥
    ु    ु े   ृ
उीशी ककी नो मकशो गणावतः।
       ु  ं
अपिवऽोरीयाशिचग         े ्
               नो जपत॥ १०८॥
जा ं ःख ं तृणदं िववादं वा मनोरथम।्
        े
              े ्
बिह ु दहवाय जपकाले िववजयत॥ १०९॥
    े  ु
   ु      ू      ्
शाः शिचिमताहारो भशायी भिमान वशी।
िनः िरधीमौनी सयताा जपत ् िूय॥ ११०॥
         ं    े   े
िवासािकणाौािनयमिनय ैः।
   ु   ु ु   े
सोषौधमािदगण ैयो जपरः॥ १११॥
 ु  ु
सगिपाभरणवािदिभरलतः ।
          
        
त हगता िसिना जपकोिटतः॥ ११२॥
तितूाणिरायणः ।
    ु   ु  ्   े ् े
तदाथानसान ं कवन म ं जपत िूय॥ ११३॥
   ्        ्
जपात ौाः पनायानात ौाः पनजपत।्
      ु  े     ु  े
     ु
जपानािदय िू ं मः ूिसित॥ ११४॥
इित त े किथत ं िकित ् पररणलणम।्
            ु
  े ु े     ू   ु
समासन कलशािन िकं भयः ौोतिमिस॥ ११५॥
     ु               
॥ इित ौीकलाणव े िनवाणमोारे महारह े सवागमोमोम े
            
सपादलम े पमखड े ऊाायत े
 ु
पररणािदकथन ं नाम पदशोासः॥ १५॥


अथ षोडशोासः


  े ु
ौीदवाच
 ु े  ु         े
कलश ौोतिमािम कणामृतवािरध।
           े
काकमिवधान वद म े परमर॥ १॥
ईर उवाच
ण ु दिव ूवािम या ं ं पिरपृिस।
   े
     े    ु  े ्
त ौवणामाऽण ूयोगिनपणो भवत॥ २॥
    ु   ू
मी िवशदयः पविनयमाितः।
            े ् े
ौीूासादपराम ं तल ं जपत िूय॥ ३॥
    ु  े        े
दशाश ं जयािव सृ त े हवाहन।
  ं      ं
  ं    े ु ै
दशाश ं तपयधः सिललैः शािलतडलैः॥ ४॥
               ु
  ु          े
गपाताकधनवािदिभः िूय।
           
भाथोापाना ैहि ैमनोहरैः ॥ ५॥
तोषयद ् योिगनीचबं यथािवभविवरम।्
  े
एव ं          
    ासजपानसहोमानतपणः॥ ६॥
          ्
मी िसिमनिव साात परिशवो भवत।्
     ु         े
        ्
ततः मनसोऽभीान ूयोगान ् कलनाियक॥ ७॥
             ु   े
मणानन मितमान ् साधयद ् भिमय।
 े े        े  ु ु े
              ं
िसम िसि षट ् कमािण न सशयः।
        े    ु ्
न ैव िसिस दवताशापमायात॥ ८॥
     ॄ        े
काूयोगकणा ं परलोको न िवत।
ूयोगिसिरवैषा ं फलम त ु िूय॥ ९॥
     े          े
एकािप िवधान न कऽािप फलयम।्
         ु

 े े          े    े ्
दविश ँयत े तािामो दवता ं यजत॥ १०॥
          े
होमतपणमा ैासानिवशषकै ः    ।
              े ्
आन परािप षट ् कमािण समाचरत॥ ११॥
ूयोगा े चबपजा ं िविधन ैव समाचरत।्
      ू         े
  े  े
लमकं जप ं ासानसमितः॥ १२॥
          े
ूयोगदोषशाथमाराथमव      च।
  े ्       े    ु ्
न चत फलं न चाोित दवताशापमायात॥ १३॥
ितिथवार  नऽ ं योगमास ु पकम।्
  े ु            े ्
दीपश ं कलचबािण ाा कमािण साधयत॥ १४॥
ऋिषंछोदवताासानानािदकम ्
    े              ।
                े ्
बीज ं शिं कीलक ाा मािण साधयत॥ १५॥
 ु
पऽबावदारा        ुू
         रािशवणानकलता।
 ू              े ्
भतमैऽ तथो ं ाा मािण साधयत॥ १६॥
मिवाऽभदप ं िनिा बोधपकम।्
    े
  ंु ंु         े ्
ीपनपसकाद ाा कमािण साधयत॥ १७॥
  
रवणपदिं    िव ैतसतकम।्
             ू
    ु          े ्
दीघताद ाा मािण साधयत॥ १८॥
  ु
पशासनूाणायामासामािलकाः ।
  ं  ु   ्       े ्
दोषसारमिादीन ाा कमािण साधयत॥ १९॥
तथ ैवासनिदबनाडीबािदसितम ् ।
 े   ु         े ्
दवताकालमिािद ाा कमािण साधयत॥ २०॥
     
सासाधककमािण     लखनीिपकम।्
           े
                े ्
ान ं य ं ूमाण ाा कमािण साधयत॥ २१॥
उिवासनावणमीसारसितम ् ।
       ू ं  ं
 ु      ्        े ्
कडिूमाणादीन ाा होम ं समाचरत॥ २२॥
     ू 
अिूभा ं धॆवणिनगिशखाकतीः।
            ृ
             ु ्
शभचािदकं ाा कय ु शभाशभम॥ २३॥
 ु े       े  ु

मतानसानदहावशािदलणम ्
   ु  े े            ।
    े        े ्
मोारणभद ाा कमािण साधयत॥ २४॥
मडलं कलसिशि गाकािदकम।्
      ु
                े ्
दीानामूदानािद ाा दीा ं समाचरत॥ २५॥
िन ं न ैिमिकं का ं िनयम ं नाम वासनाम।्
 ू             े ्
पजाधारणयािद ाा कमािण साधयत॥ २६॥
पजागहूवशािदकलपजकलणम ्
 ू ृ  े  ु ू            ।
 ु   ु     ू     े ्
कलिािदशि ाा पजा ं समाचरत॥ २७॥
अयाग ं बिहयाग ं घटाापनािदकम।्
          
  ु    े        े ्
पपािलं दिव ाा कमािण साधयत॥ २८॥
पाऽाधारािलिपिशत ं  कलामिामलनम।्
             ु  े
      े        े ्
बटकािदबिलं दिव ाा कमािण साधयत॥ २९॥
 ु
 ु ु     े
कलाकलासहजशिभद    लणम।्
शभलणसयं ीसाराचनािदकम।्
 ु  ं ु  ं  
 े             े ्
दिव सोगकाल ाा शिं पिरमहत॥ ३०॥
पानभदं फलोासूमाण ं िितलणम।्
  े
          ु ु    े ्
तऽय ीकारं ाा कलसधा ं िपबत॥ ३१॥
  े            े
चबूवश ं ूणित िित िनगमन ं िूय।
     े
योिगनीभोगचािद ाा भवित कौिलकः॥ ३२॥
 ु
रासनकाल    कलदीपिनवदनम।्
          ु   े
            ् ु े
शावािदपठन ं ाा ात कलदिशकाः॥ ३३॥
िमथनानमहाापिणीककानाम ् ।
  ु ु    ु    
  े   ू         े ्
िवशषितिथपजा ाा कमािण साधयत॥ ३४॥
   े   े  ु   े
आायभद ं सत ं पसोचमव च।
 ु             े ्
गऽय ं सदाय ाा कमािण साधयत॥ ३५॥
ौौतिवाकलाचारं मनभद पाकाम।्
    ु    ु े

      े        े ्
चरणिऽतय ं दिव ाा कमािण साधयत॥ ३६॥
ािधक समनकौिलकाराधनबमम।्
     ू
  ु           े ्
िसमिाधराचािद ाा कमािण साधयत॥ ३७॥
गविूतसारमि ं िदबिलबमम।्
 ु  े ं  े
               े ्
मोदीपिवधानािद ाा कमािण साधयत॥ ३८॥
           े  ु   े
इााः किथताः िकििशषाः कलनाियक।
  े
सवषामव माणा ं िविधः साधारणबमः॥ ३९॥
   ु े   ु    े    े
माः पषदवाः वीाः ीदवताः िूय।
   ंु            े
माः पसो फडाः ूाण े चरित दिण।
     ं
 ु े         े    े
ूबऽिजायाा िवाः ीदवताः िूय॥ ४०॥
       ु       ु  ंु
वाम े ूाण े ूब े नमोऽाः नपसकाः।
नाडीयगत े ूाण े सव बोध ं ूयाि च॥ ४१॥
         ू े
शािके मनवः सौा भियमृताराः।
     ु     े  ू  ु
ाहााः वीयायाायाः बरकमस॥ ४२॥
    ु
फट ् च पौ वषट ् वँय े फट ् च ैव त ु मारण।
            ं         े
                े
न े च नमः ूों ाहा शािकपौिक॥ ४३॥
   
होमतपणयोः        ू  
        ाहा ासपजनयोनमः।
      े         ्
मा े योजयी जपकाले यथाितम॥ ४४॥
शािके राजत ं ताॆ ं भजपऽ ु वँयक।
           ू     े
            ् े  ्
सवकायष ु सौवण  बरे ात ूतकपटम॥ ४५॥
        ू
               े
िऽग ं शािके ूों पग वँयक।
      ू
सवकायग ं बरे चािवषािण च॥ ४६॥
               ु
शाके लखनी वा  वँयादौ िशिखपिका।
    े
             ्  ु
हा त ु सवकायािण बरे ात काकपिका॥ ४७॥
 े        ू
 ृ
गहे शािकम ाँया ं चिडकालय।
                े
           ू
सवकाय दवगहे ँमशान े बरकम  च॥ ४८॥
    े ृ
   े       ु ु  ् े
लणावमादीिन ाा गमखात िूय।
    ु       े
सवकमािण कवत मी तलाय॥ ४९॥
मले ूासादबीज तणािदसिभम।्
 ू
          ु   ्
उमाे पराबीज ं चायतसमूभम॥ ५०॥
         
पररजनशजिनतानिनभरः     ।
 ू
मलािदॄरा ं अनवििपिभः॥ ५१॥
परामृतरसासकै ः िसमापादमकम।्
     े
      े     े
आान ं भावयि ं स भवदजरामरः॥ ५२॥
एव ं ाा कलशािन सवकमािण साधयत।्
      ु े        े
िसि तरसा दिव नाऽ काया  िवचारणा॥ ५३॥
      े
  े           े
ानभदं ूवािम सविसिकरं िूय।
       े ू
ईित ं लभत े यन पजाहोमािदकं िवना॥ ५४॥
       े
ान े मनोहरे दिव साधकः िरमानसः।
         े ु    ू  ्
ितो मृासन े ायद ् गवनपवकम॥ ५५॥
मकितसणचमडलमगम ् ।
    ू 
ौीूासादपराबीज ं     ं ु ्
         षोडशरसयतम॥ ५६॥
 ु   ू ु े
शिटककपरकधवलं       े
              िूय।
      ु      ्
सिबसातसधाािवतिवमहम ॥ ५७॥
      े     े
आान ं भावयि ं िनलनाराना।
       े ु  ु   ्
सवािर ं िवलीयत शभौीपिकारकम॥ ५८॥
ौीूासादपराममोरसहॐकम ्     ।
          ू े ् े
तणोाससिहतो मडलं पजयत िूय॥ ५९॥
   ु
अपमृमहारोगजरामरणज ं     भयम।्
    े  ू       ्
महापारवतालभतोादािदज ं भयम॥ ६०॥
         ु
िजािधािधरिहतः पऽपौऽसमितः।
  े       ू   
जीवषशत ं साम ं पिजतः सवमानवः॥ ६१॥
अौत ं बत े शा ं किवता िनमला भवत।्
 ु ु             े
िचयो जायत े साााऽ काया  िवचारणा॥ ६२॥
रोादािदरोगष ु जपिरिस िचयन।्
      े   े
 ू     ू ृ
शलवातोणमिमऽकािदसव े        ।
तानष ु दविश पववियन ् जपत॥ ६३॥
   े े े   ू      े ्
महारोगष ु जातष ु सवाष ु िविचयत।्
   े   े    े    े
              ं
तणाािमायाि रोगाः सव न सशयः॥ ६४॥
दशियष ु यो ायभिदियसौवम।्
 े े     े े
      े       ु ्
यऽ बीज ं रऽ तलं भवित ीवम॥ ६५॥
     े ू   े
सदा यियी स भवदजरामरः।
 
सवरोगूहरण ं  िवारोयूद ं    े
               िूय॥ ६६॥
   ्           ं
अात परतरान ं नाि स ं न सशयः।
       े   े    ्
सािकानज ं दिव फलमतदीिरतम॥ ६७॥
शािकमािण सवािण िविधनानन कारयत।्
            े   े
    े े े     ु  े ्
िविधनानन दविश सौभायमतलं भवत॥ ६८॥
ादशाधारपष ु
     े   ादशरसयतम।्
            ं ु
बीज ं सियद ् य ु स भवदजरामरः॥ ६९॥
      े      े
षडाधारष ु षीघयं बीज ं िविचयत।्
   े     ु       े
    े   ू   ु   े
षडाधारदवीिभः पत े कलनाियक॥ ७०॥
कणीकाम े सयमडलसितम।्
       ू   ं
पराूासादबीज ु        ्
         तणाणसिभम॥ ७१॥
जवाबकिसरपरागूभोलम ् ।
   ू
          ं   े
पिवशितिभः शारैः सवीतमिक॥ ७२॥
तभापटलायाीकतजगयम ् ।
        ृ
    े े   े
आान रिव िनलनाराना॥ ७३॥
            ं ु
पराूासादबीज ु तणोाससयतः।
           े ् ु
अोरसहॐ ु मडलं ूजपत सधीः॥ ७४॥
दवदानवगविसिकरगकान ्
 े        ु         ।
      ्
िवाधरानीन यान ् नागानरसः ियः॥ ७५॥
    ु

िसहायोरगादीनान ्
 ं   े         मृगानिप।
   ्   े    ु     ्
वँयान करोसहं िकं पनमानवािदकान॥ ७६॥
             े
महदैयमाोित गभोगािदकं िूय।
  ू   ्  ्         ्
य मी रन जात स वँयो जायत े हठात॥ ७७॥
राजसानज ं दिव फलमतदीिरतम।्
      े   े
           े   े ्
वँयकमािण सवािण िविधनानन कारयत॥ ७८॥
 
सववँयकरं   े
      दिव  सवयफलूदम।्
           
   ्            ं
अात परतरं ान ं नाि स ं न सशयः॥ ७९॥
िलखिकोण ं षोण ं अार महीपरम।्
  े            ु
 ू    े        ्
मलम ं िलख े सानामसमितम॥ ८०॥
          े ्
षोणष ु षडािन िविलखत परमिर।
  े          े
कशरष ु रानौ वगान ् पऽष ु पावित॥ ८१॥
 े े          े   
 ू ृ  ु     े ू  े
भगह चतोण े िविलखलमिक।
  
पवणरजोिभ   ु      ्
        शभ ं िमनोहरम॥ ८२॥
एव ं य ं समािल िविधविवमः।
    ु ु   ्  े ् े
एकिऽषसचतःकलसान ापयत िूय॥ ८३॥
    ु     ं ्   ् े
मािदचतरॐा ं ािऽशत कलसान िूय।
    े          े
अथवाादशशािन स वा दश वा िूय॥ ८४॥
 ु        ु  ्
चतरो वाथ ैकं वा कयात साधकसमः।
      ु  ं      ्
अिरिशरातमृमास ं िधरं जलम॥ ८५॥
    ू   े
चमविशलाकमनािरकलफलं िशरः।
              ्
मूाणसमाया ं यजत ् कलसदवताम॥ ८६॥
     ु   े    े
            ्
सािवऽीनापराािन मातरोज भ ैरवािताः।
िविद ु गिवशगाऽपतीन ् िूय॥ ८७॥
     ु  े   े     े
कलसष ु सम  िविधविवमः।
  े
   े ्           े
अिभिषत िूय ं िश ं सवपापूशाय॥ ८८॥
आयः ौीकािसौभायिवारोयािदकं भवत।्
 ु               े
          ु       ्
राजािभिषो लभत े चतःसागरगा ं महीम॥ ८९॥
अिकनोऽिभिष महदैयमायात।्
           ु
         ु    ु  ्
वािभिषा लभत े पऽ ं सवगणाितम॥ ९०॥
 ू   ु         ं
भतापमृरोगाा िवनँयि न सशयः।
       ू        ु ्
िऽलौहे वािप भज  वा िलिखा यममम॥ ९१॥
िवधत ं बाना दिव सवराकरं भवत।्
  ृ     े      े
 ु              ्
आयरारोयमैय िवालाभ ं यशो जयम॥ ९२॥
यद ् यत ् मनसोऽभी ं तदाोसशयः।
               ं
               ्
खवँय ं वयः ं यियनपाकाम॥ ९३॥
अिणमािसािद     महारसरसायनम।्
    ु   ु
सीवयोगगिटकाूमखािखलिसयः     ॥ ९४॥
पराूासादम ैँय े
            नाऽ   ं
                सशयः।
      ु         े
षट ् कमािण ूयीत नाथा भवित िूय॥ ९५॥
    
पीति ैहिरिा ैः  सिमऽफलािदिभः।
जयात ् पववी दवताानतरः॥ ९६॥
 ु    ू   े
वा॒ोऽगितनानदीमहिरपन ् िूय।
     े     ू   े
नानामृगान ् दिव याऽ सशयः॥ ९७॥
        े   े  ं
  े
महवगािदाना ं   िवनाशनकरं   े
                िूय।
   ्            ं
अात परतरं ान ं नाि स ं न सशयः॥ ९८॥
तामसानज ं दिव फलमतदीिरतम।्
      े   े
          े   े ्
मारणकमािण िविधनानन साधयत॥ ९९॥
     े े   ु ु  ् े
इािद ानभदन ाा गमखात िूय।
      ु        े
षट ् कमािण ूयीत नाथा वीरवित॥ १००॥
   े     ु
खिदरतमारिसतभानसिमरैः   ।
          
पलाशोराापामागसच ैः॥ १०१॥
         ु ु
नाविसताोजहयािरकसमािदिभः ।
      ु 
िसत ैर ैः शभ ैर ैः सिमऽफलारः॥ १०२॥
        
भ ै पायस ैवासिहत ैिलतडलैः।
              ु
मधरऽयसयै मिवत ् कलनाियक॥ १०३॥
 ु  ं ु     ु   े
एकन वाथ सववा  तायगलाघवम।्
 े         ु
         ु
ाा दिव सहॐ ु जयादथ प वा॥ १०४॥
   े
 ु   ु     ु    ु े
अयत ं िनयत ं वािप ूयत ं वा कलिर।
      ु         े
तमिदत े कड े सृ त े हवाहन॥ १०५॥
         ं
   े    ्        े
आवा दवतामिन ाा सावरणा ं िूय।
   ु  े
िविधवयािव    े
         ततनाराना॥ १०६॥
सवरोगोणोादापारोातयजम ् ।
 
          ं
सवःखूशमन ं तणााऽ सशयः॥ १०७॥
 े            े ् े
अनन सवशाि ान ं िवा ं लभत िूय।
     ु ु   ू
कदाशोकवकलपागाॆमधकज ैः ॥ १०८॥
चकयपालाशपाटलौीकिपकै ः ।
        ू
मालतीमिकाजाितबकाणपज ैः॥ १०९॥
      ू ु
काराणमारयिथकजवािदिभः ।
   े    े ु ु
सनािरकलकदलीिापृथकै रिप   ॥ ११०॥
   ु ू   ंु ु
चनागकपररोचनाककमािदिभः    ।
      ु     ृ
रै र ैः शभि ैः सिमधतफलोवैः॥ १११॥
 ू  ु े
पववयािव िविधविवमः ।
     ु  ्
महीपत पषान काा यौवनगवीताः॥ ११२॥
 ं  ्  ्     ्   ्  ्
िसहान मान तथा ायान मृगान ान गजानिप।
  े     
िसदवारोयगवविनताथा ।
 े   ु े   े  ं
दवानिप कलशािन वशयाऽ सशयः॥ ११३॥
वाजीलवणहोमन ियमाकषयद ् ीवम।्
     े     े ु
    े े े     ु   े ्
िविधनानन दविश सौभायमम ं लभत॥ ११४॥
बनाऽ िकमन िऽष ु लोकष ु मिणाम।्
     ु े     े
 े   े          ्
अनन मराजन नासा ं िवत े िचत॥ ११५॥
ऊााय ैकिनातः पराूासादमिवत।्
  
 ु       ु  ु े
कलाणवाथतो जीवः कलिर॥ ११६॥
सतीथ  वातीथ  वा जलमऽिप वा वसन।्
 ु           े
       ु    ं
पराूासादमो म एव न सशयः॥ ११७॥
   े ु  ृ
िदीठऽमिािदववीमठािदकाः ।
 े    े       
या भ ैरवद ऊााय पावित॥ ११८॥
िनकाररोकटकीिवूदििभः     ।
    ृ     ु
अिकटकवा ैि ैरशभसाधन ैः   ॥ ११९॥
वटकै ः
 ु    ृ
     कवण सिमऽफलारैः।
       
 ृ ू
गहधमिचताारिऽकिचतान ैः   ॥ १२०॥
उरससिसै िपा सक ् ूसिचत ैः।
   ं         े
सापादरजोिभ     िचताभसमित ैः॥ १२१॥
साूितकित ं
    ृ    कयादकनऽवजाम।्
         ु  े  ृ
        ु     े ्
सितितूाणा ं कडोपिर लयत॥ १२२॥
 े       ु
खनितमा ं मी कडाधो यथािविध।
   े
मलीमसन    मनसा       
           चोमिरमषणः॥ १२३॥
           े े
िचतानले िवषत सकासमिधत।
   ु े
त ैजयािव िविधविवमः॥ १२४॥
 ु  े         ं
कयािषणोाटमारणािन न सशयः।
               े ्
शािके सािकं दिव तवण िविचयत॥ १२५॥
        े  े
वँय े त ु राजस ं दिव रवण िविचयत।्
         े       े
              े ्
तामस ं बरकायष ु कवण िविचयत॥ १२६॥
    ू   ृ
           ्
आरा ं परा का पात कमािण साधयत।्
     ु ृ         े
योऽथा कत े मोहात ् स भववतापशः॥ १२७॥
    ु        े े  ु
  े        ू     ु
तािव महाषोढाास ं पजा ं बिलं सधीः।
 ृ     ु        े
का कमािण कवत नाथा वीरवित॥ १२८॥
 ू      
मलाधारसरोजाविमगत ं      े
               िूय।
         ्      ्
पराूासादबीज ं तत काािसमूभम॥ १२९॥
ूितलोमस ु सवीत ं दशिभापकारैः।
      ं      
          ू
य ं कालानलसमः सवभतभयरः॥ १३०॥
    ु  ू ु
दिणाशामखो भामिमलीमसः।
            ं ्
यौवनोाससिहतः पराूासादसकम॥ १३१॥
म ं मडलकं जादोरसहॐकम।्
        ्
अिनकािरणः सान कलहायासकािरणः॥ १३२॥
वथा षकरान ् बरान ् सपयािवकािरणः।
 ृ  े    ू     
                 ्
भतोपमहवतालान ् िपशाचान ् यरासान॥ १३३॥
 ू   े
इािदज सदा शकरान ् परान।्
     ूं   े
        ं
तिमपिततािदधा     िचयत।्
                े
 े            े
णन नाशमायाि शलभा इव पावक॥ १३४॥
  ू  े     ु
यमी रीज ं स मृमिधगित।
  े े े े         े ्
ाननानन दविश कालादीनिप नाशयत॥ १३५॥
          ्      े
इित त े किथतः िकित काकमिविधः िूय।
  े ु े    ू   ु
समासन कलशािन िक भयः ौोतिमिस॥ १३६॥
     ु               
॥ इित ौीकलाणव े िनवाणमोारे महारह े सवागमोमोम े
            
सपादलम े पमखड े ऊाायत े
   
काकमकथन ं नाम षोडशोासः॥ १६॥


अथ सदशोासः


  े ु
ौी दवाच
कलश ौोतिमािम गनामािदवासनाम।्
 ु े  ु    ु
   ु          े
तं कलपदाथाना ं वद म े परमर॥ १॥
ईर उवाच
ण ु दिव ूवािम या ं ं पिरपृिस।
   े
     े ु      े
त ौवणमाऽण कलान ं ूकाशत॥ २॥
नम े नाथ भगवन ् िशवाय गिपण।
            ु  े
     ं
िवावतारसिस ै   ृ े
         ीकतानकिवमह॥ ३॥
नारायणपाय          े
          परमािपण।
     े
सवाानतमोभदभानव े  च ैताय  च॥ ४॥
 
सवाय दयािवमहाय
     ृ         े
            िशवान।
  े              े
परऽह च भाना ं भाना ं भावदाियन॥ ५॥
 ु  ्         ु  ु 
परात पायोः पृ े नमः कयामपयधः।
     े  े      ्
सदा सिपण िवधिह तव दासताम॥ ६॥
 ु      ्
गशकारः ात शिरोधकः।
अकारिनरोधात ्   ु     े
          गिरिभधीयत॥ ७॥
         े
गकारः िसदः ूोो रफः पाप दाहकः।
     ु ु     ु
उकारो िविरितयाा गः परः॥ ८॥
        े
गकारो ानसी रफऽ ूकाशकः।
         ु     े
उकारः िशवतादा ं गिरिभधीयत॥ ९॥
 ु
गागमातानाना ं बोधनादिप।
िािददवपाद ्
   े      ु     े
         गिरिभधीयत॥ १०॥
यमाचरत े िशानाचारे ापयिप।
           े  े
आिचनोतीह शााथानाचायन कत॥ ११॥
चराचरसमासमापयित यः यम।्
यमािदयोगिसादाचाय  इित कत॥ १२॥
              े
आभावूदाना ु   रागषािदवनात।्
           े   
              े
ान ैकिनािचादारा इित कत॥ १३॥
दवतापधािरािानमहकारणात ् ।
 े        ु
    ू  े       े
कणामयमीािशकः किथतः िूय॥ १४॥
ाःशािसमीलरताथिचनात ् ।
     ु    
        ्        े
िमाानिवहीनात ामीित किथतः िूय॥ १५॥
मनोदोषािदरातवादािदवनात ्
       े ु       ।
ािदूािणष ु साँयाद ् रा महरः॥ १६॥
               े
ौीमोानदातृाादॄाबोधनात ्    ।
        ्        े
िगताानिचात ौीनाथः किथतः िूय॥ १७॥
 े     े     ् ु े
दशकालािवरोधन वमानात कलागम।
  ृ    े     े
वशीकतजगीवाव इिभधीयत॥ १८॥
भवपाशूशमनात ् टारकशखरात।्
         े े
   ्    ्
रणात कमनीयात भारक इतीिरतः॥ १९॥
ूगागमवदारहाथिवभावनात ् ।
 ु  े    
 ु ु     ु    े
भिमिूदाना ूभिरिभधीयत॥ २०॥
योिनमिानसानात ् ूरवैभवात।्
   ु ु      ु
    ू
गीवाणगणपाद ् योगीित किथतः िूय॥ २१॥
                े
       ्
सःखपिरागात यऽ कऽाौमाौयात।्
         ु
       ् ं    े
िमथ आिनबात सयमीिभधीयत॥ २२॥
तपमननात ्   पिरवादािदवजीतात।्
    ् ु          े
ीकारात शभकायाणा ं तपीिभधीयत॥ २३॥
अरारयातससारबनात ् ।
    े  ू ं
      ् ू    े
तमथिसात अवधतोऽिभधीयत॥ २४॥
     े    
वीतरागमदशकोपमायमोहतः।
            े
रजमोिवराीर इिभधीयत॥ २५॥
कलं गोऽ ं समाात ं त शििशवोवम।्
 ु
 े                े
यन मो इित ान ं कौिलकः सोऽिभधीयत॥ २६॥
 ु    ु ु
अकलं िशव इं कलं शिः ूकीीता।
 ु ु ु    ु       े
कलाकलानसानािपणाः कौिलकाः िूय॥ २७॥
  ं
सारसमहणा ैव  धममागूवनात।्
            
       ्       े
करणमामिनयमात साधकः सोऽिभधीयत॥ २८॥
   ्         
भजनात परया भा मनोवाायकमिभः।
तरिखलःखािन  ता इतीिरतः॥ २९॥
शरीरमथ ूाणा सो िनव यः।
      ं  ु   े
 ु              े
गः िशत े योग ं िश इिभधीयत॥ ३०॥
योिनमिानसानात ् िगिरजापादसवनात।्
   ु ु          े
िनलनोपािधिवभवाद ् योिगनीिभधीयत॥ ३१॥
                े
शतकोिटमहािदयोिगनीूीितकारणात।्
  ु          े
तीोमिूदाना शििरिभधीयत॥ ३२॥
       ्
पालनािरतदात कािमताथ वनात।्
    ु े       
  े            े
पाकित समााता मम तं तव िूय॥ ३३॥
जारसहॐष ु कतपापूणाशनात।्
    े ृ
  े         े
परदवूकाशा जप इिभधीयत॥ ३४॥
ोकोकन मनसः परमूीितकारणात।्
   े
      े       े
ोतृसारणािव ोऽिमिभधीयत॥ ३५॥
           ं
याविदियसाप ं मनसा सिनय च।
  े   े       ु े
ानाभीदव िचन ं ानमत॥ ३६॥
            
चिरताथिवकाशा रणादिप पावित।
              े
नरनारीपा चरण ं किथत ं िूय॥ ३७॥
विदताऽिखलशााथसमाथिनपणात।्
 े         
        े     े
दशनाना ं ूमाणाद इिभधीयत॥ ३८॥
पयपापािदकथनािासािदिनवारणात ् ।
 ु
       ् ु     े
नवभािदजननात पराण इित कत॥ ३९॥
शासनादिनश ं दिव वणाौमिनवािसनाम।्
       े   
    ्  े        े
तारणात सवपापः शािमिभधीयत॥ ४०॥
रणोकिनाना ं धमाधमिनपणात।्
   ु       
      े  ृ     े
ितिमरोाटनािव ितिरिभधीयत॥ ४१॥
इधमािदकथनाििमराानभनात।्
   
   ्           ृ
हरणात सवःखाना ं इितहास इित तः॥ ४२॥
आचारकथनािगितूाििनदानतः।
             े
महातकथनादागमः किथतः िूय॥ ४३॥
     ू       े
शािकनीगणपाारणाववािरध।
             े
परािदशिसािाा इिभधीयत॥ ४४॥
         ्
कौमारािदिनरोधात लयजािदभनात।्
 े ु   ्      े
अशषकलसात कौल इिभधीयत॥ ४५॥
पाशदकरािव रनात ् परतजसः।
  े  े       े
        ्      ्
यितिभिमानात परयिमतीिरतम॥ ४६॥
ससारसारभतात ्
 ं   ू     ूकाशानदानतः।
        ्
यशः सौभायकरणात सदाय इतीिरतः॥ ४७॥
    ् 
आिदात सवमागाणा ं मनोासूवनात।्
              
     े ु
यािदधमहतादााय इित कीतीतः॥ ४८॥
ौतानकमहामयतािददैवतात ् ।
 ु े
 ु            े
ौतौ यदनिविाौत इिभधीयत॥ ४९॥
आायतपाातयाथिनपणात।्
       ु  
  े           े
रागषािदशमनादाचार इित कीत॥ ५०॥
          ्
िदभावूदाना ालनात कष च।
  े           ्
दीित किथता सिभवबिवमोचनात॥ ५१॥
अहावहराीितमथनात ् सचनादिप।
           े
        े   ृ
कानािदजननादिभषक इित तः॥ ५२॥
    ्   े
उणात परा दवताूीितदानतः।
       ु े   ृ
शिपातिनिमादपदश इित तः॥ ५३॥
      े   े
मननाप दवािमततजसः।
     
ऽायत े सवभयता इतीिरतः॥ ५४॥
 े             
दहमााय भाना ं वरदाना पावित।
       े
तापऽयािदशमनावता  पिरकीीता॥ ५५॥
ायोपाजीतिवानामष ु िविनवशनात।्
         े    े
    े       े
सवराकरािव ास इिभधीयत॥ ५६॥
 ु ु   े     ं
मदं कवि दवाना ं मनािस िावयि च।
  ु          ु े
तािा इित ाता दशीताः कलिर॥ ५७॥
अनफलदाना िपताशषकषात।्
         े
मातृकातया लाभकरणादमािलका॥ ५८॥
मला डािका योिगनीगणसौयात।्
            ं
     े े        ्
लिलता दविश मडलं पिरकीीतम॥ ५९॥
कमलासनपाघतािदनाशनात ् ।
      ु

शिमतापारपापा कलशः पिरकीीतः॥ ६०॥
  ू     े   ु े
यमभतािदसवो भयोऽिप कलिर।
                ्
ऽायत े सतत ैव ताद ् यिमतीिरतम॥ ६१॥
आिसिूदाना सवरोगिनवारणात।्
        
               े
नविसिूदाना आसन ं किथत ं िूय॥ ६२॥
मायाजालािदशमनाोमागिनपणात।्
          
अःखािदिवरहान ् मिमिभधीयत॥ ६३॥
              े
महादानाथपाद ् यागभककारणात।्
          ू े
     े       े
मावजननािव मिमिभधीयत॥ ६४॥
 ु           ्
समनसः सिवताद ् रादात सदा िूय।
    े            े
सराकारूदानात ् सरित पिरकीीता॥ ६५॥
 ु        ुे

अमृताशपाृभीितिनवारणात।्
   ं ु   ु

    े ु         े
तूकाशहतादमृत ं किथत ं िूय॥ ६६॥
पानािवपािचतकलाौयात।्
        ु
     े
पिततऽाणनािव        े
        पाऽिमिभधीयत॥ ६७॥
 ु ु     े
आशशिणपाातृदविूयादिप ।
              ु
रणादिप चाधयाधारं त ु िवबधाः॥ ६८॥
      े
     े  ं
माजननािव सिववदानदानतः।
  े    ं     े
सवदविूया मास इिभधीयत॥ ६९॥
पवजानशमनामृिनवारणात ् ।
 ू  ु    ु
 ू     ू े     े
सणफलदाना पजित किथता िूय॥ ७०॥
अभीफलदाना चतवगफलाौयात।्
       ु  
   ्  े     ु  ्
ननात सवदवानामचन ं समदातम॥ ७१॥
    े     ृ
ताक दव पिरवारवत च।
      
नवानूजननापण ं   ु  ्
          समदातम॥ ७२॥
गीरापारदौभायशनाशनकारणात।्
       े
           े
धमानूदाना ग इिभधीयत॥ ७३॥
      ्
आयाणनूजननान मोमागूदशनात।्
          
             े
दधःखािददमनादामोद इित कत॥ ७४॥
    ् ु े
अदानात कलशािन िपताशषकषात।्
           े
     े
तादाकरणािव अताः पिरकीीताः॥ ७५॥
 ु ं 
पयसवनाािप पापौघपिरहारतः।
 ु      ु     े
पलाथूदाना पिमिभधीयत॥ ७६॥
 ू े    ू
धताशषमहादोषपितगूभावतः ।
           े
परमानजननाप इिभधीयत॥ ७७॥
      ू
             ्
दीघाानमहाााहारपिरवजनात ।
            े
परतूकाशा दीप इिभधीयत॥ ७८॥
मोहाूशमनात ् यातीिविनवारणात।्
िदपूदाना    परतूकाशनात।्
ातो मोो दीप इित मोमागकसाधनः॥ ७९॥
            
चतवीध ं कलशािन ि षससाितम।्
 ु   ु े

  े  े ृ  े
िनवदनाविनव ं    ु  ्
           समदातम॥ ८०॥
बूकारिवचरद ् भतौघूीितकारणात।्
        ू
िलपापूशमनाद ् बिलिरिभधीयत॥ ८१॥
              े
    ु    े     े
तऽयिवशिः ावामाऽतः िूय।
तूकाशहताऽयिमतीिरतम ् ॥ ८२॥
    े ु
       ्
चतवगफलावापात  िठताानबनात।्
 ु  
    ू         े
काणधममला कं किथत ं िूय॥ ८३॥
ूकाशानजननात ् सामरूदानतः।
   ्         े
दशनात परत ूसाद इित कत॥ ८४॥
पाशसदनािव नरक िनवारणात।्
   े  े
    ् े        े
पाबनात परमशािन पानिमिभधीयत॥ ८५॥
कमणा मनसा वाचा सवावास ु सवदा।
             
   े     ्      े
समीपसवा िविधवत उपाििरित कत॥ ८६॥
     े े े
पाोपासननदवता   ूीितदानतः।
 ु      ् ु    े
पररित भ तत पररण ं िूय॥ ८७॥
      
आवाहनािदकमािण षोडश ादशाविध।
              ृ ्
िविधनाचरण ं ूों उपहारिमित तम॥ ८८॥
 ू     े
स सावित ं दव ं षोडशैपचारकै ः।
    ृ
   े            े
ानूषण ं ूों मृासनिमित िूय॥ ८९॥
 े
दव ं  ू 
    पजाथमाानमावाहनिमित   तम।्
                 ृ
     े   ्    ु   े
आसन े सिवशः ात ापन ं कलनाियक॥ ९०॥
अोसखाकारः सिधापनमीिरतम।्
   ु
  ु           ्
यऽ कऽाचलन ं सिरोधनमीिरतम॥ ९१॥
 े            ्
दवताे षडाना ं ासः ात सकलीकितः।
               ृ
आादन ं     ु   ु    ्
       समिमवगठनमीिरतम॥ ९२॥
  े ु ु          े
दशन ं धनमिाया अमृतीकरण ं िूय।
  े          े
मिलिव परमीकरण ं िूय।
    ु     े े
ागत ं कशलू ं िनगदवतामतः॥ ९३॥
          ु    े
पा ं ँयामाकवािवबाािभत।
जातालवकोलैमाचमनीयकम ् ॥ ९४॥
अिखलाघूशमनानपऽिववनात ् ।
       ु  
           े
अनघफलदाना अिमिभधीयत॥ ९५॥
       ु     े
िसाथमत ैव कशाम ं ितलमव च।
       ु        ्
यव ं गः फलं पमाा ूकीीतम॥ ९६॥
         ु  ु े
मादिधिभः ूोो मधपकः कलिर।
 े        ु
दहूालन ं ान ं सगिसिललैः सह॥ ९७॥
    ू   ु
चाचनकरीकालागिभत े        ।
अाूिणपात ु किथत ं वन ं िूय॥ ९८॥
               े
एतराचरं  सव  े     े
         ऽिमिभधीयत।
  ् े      े े      े
तत ऽ ं पािलत ं यन ऽपालः स उत॥ ९९॥
            ु
इित त े किथता िकिद ् गनामािदवासना।
  े  े         ू
समासन महशािन यो जानाित स पजकः॥ १००॥
             े
रहाितरहाना ं रहोऽय ं महिर।
          े    ्
ऊाायोऽयमाातः समासन सिवरात॥ १०१॥
कलाणविमद ं शा ं योिगनीना ं िद ितम।्
 ु 
ूकािशत ं मया चा गोपनीय ं ूयतः॥ १०२॥
पक महशािन पशगहे न िनिपत।्
 ु   े   ु े    े
    ् ु     े ् ु
न दात पशह े च न पठत पशसिधौ।
  े        ू     े ्
न पठदासवोास ं म ं भमौ न िनिपत॥ १०३॥
    ू े       ु
िन ं सजया जानीयाद ् गवतः।
  ु
नापऽाय ूव ं नािशाय     कदाचन॥ १०४॥
हाोभायाा सोऽिचराँयित ीवम।्
 े             ु
                  ्
दिव यित े ूा े तत ् िकियोिदतम॥ १०५॥
 े
साधकाना ं िहताथाय भिमिफलिषणाम।्
         ु  ु  े
         े ्
योाायमाहा ं पठत ौीचबसिधौ॥ १०६॥
      े
भा परमया दिव यः णोित स कौिलकः।
           े    ु
ोत ं ान ं तपीथ यदवाचनािदष॥ १०७॥
तत ् फलं कोिटगिणत ं लभत े नाऽ सशयः।
       ु        ं
िधौ सिवसाऽ काया  िवचारणा॥ १०८॥
      े
     ु               
॥ इित ौीकलाणव े िनवाणमोारे महारह े सवागमोमोम े
            
सपादलम े पमखड े ऊाायत े
   
काकमकथन ं नाम सदशोासः॥ १७॥

								
To top