CMWMOHREP_2006W-11.xls - Cape Mohair _ Wool - Excel by niusheng11

VIEWS: 5 PAGES: 5

									   VEILINGSDATUM / SALE DATE                                              Tel.:     27-41-486 1143
        05.09.2006                                                        27-41-406 7500
    KATALOGUS / CATALOGUE                                              Fax:       27-41-486 1325
        W2006-11                                               E-mail:     info@cmw.co.za
                                                           Web:      www.cmw.co.za
                  SYBOKHAARMARKVERSLAG - MOHAIR MARKET REPORT
                         5 September 2006
                            MARKANALISE / MARKET ANALYSIS
    Ten spyte van `n afwaartse neiging in die prys van alle            In spite of a downward trend in die price of mohair
    ouderdomsgroepe, is die gemiddelde mark prys op                of all age groups, the average price on today's sale is
    vandag se veiling steeds 15% hoër as die prysvlak van             still 15% higher than the price level op the
    die ooreenstemmende veiling `n jaar gelede. (Neem               corresponding auction a year ago. (Take note that
    egter kennis dat die Rand oor hierdie periode met meer            the Rand has weakened by more than 15% over this
    as 15% verswak het.) Alhoewel hierdie prys daling dui             period.) Although this declining price indicate
    op meer beperkte vraag in die markplek op die                 towards a more limited demand in the market place
    oomblik, is dit nog te vroeg om dit te beskou as die             at this stage, it is till to early to consider this as the
    aanvang van `n voortgesette afname in vraag. Die               onset of a downward slide in demand. The highest
    hoogste prys van R140.00/kg vir ‘n baal Camdeboo               price of R140.00/kg for a bale of Camdeboo kid hair
    kleinbokkiehaar is deur George Stegmann van                  is achieved by George Stegmann of Willowmore.
    Willowmore behaal.                              Today's sale analysis is as follow: The price of kid
    Vandag se veilingsontleding is as volg: Die prys van             mohair decreased by 8.6% with a market indicator of
    kleinbokkiehaar daal met 8.6% met `n markaanwyser               R97.41/kg and a sale clearance of 98%; young goat
    van R97.41/kg en `n verkoopspersentasie van 98%;               hair decreased by 3.9% with a market indicator of
    jongbokhaar daal met 3.9% met `n markaanwyser van               R72.74/kg and a sale clearance of 100% and prices of
    R72.74/kg en `n verkoopspersentasie van 100% en                adult mohair decreased by 7% with a market
    grootbokhaar daal met 7% met `n markaanwyser van               indicator of R58.68/kg and a sale clearance of 100%.
    R58.68/kg en `n verkoopspersentasie van 100%. Dit het             This brought the overall sale clearance to 99% and
    die totale verkoopsyfer op 99%te staan gebring en die             the overall market indicator to R68.73/kg, which is a
    algehele markaanwyser op R68.73/kg, wat `n daling is             decrease of 6.8%.
    van 6.8%.
                        MARKVOORUITSIG / MARKET OUTLOOK
    Alhoewel die dalende neiging in alle fynheidsgroepe dui            Although a downward trend in the price of all
    op `n meer beperkte vraag na sybokhaar is dit steeds te            fineness groups indicate a more limited demand for
    vroeg in die seisoen om verdere voorspellings te waag.            mohair, it is still to early in the season to make an
    `n Meer akkurate vooruitskouing sal na die volgende              accurate forecast. A more accurate prediction will be
    veiling gemaak word. Nogtans is kleinbokkiehaar                made after the next sale. Yet, kid mohair is totally
    grootliks onder waardeer op die oomblik sodat `n               under priced at the moment so that increased
    toename in vraag en prys nie onmoontlik is nie.                demand and prices are not impossible.

    Die volgende veiling van die seisoen vind plaas op 19             The next sale of the season will take place on 19
    September 2006. So berig Pierre van der Vyver :                September 2006. So reports Pierre van der Vyver,
    Bestuurder Sybokhaar, CMW.                          Manager Mohair, CMW.
          CMW VEILINGS-OPSOMMING / CMW SALES SUMMARY                           KOPERS / BUYERS
   AANBOD  VERKOOP    VERKOPE      PRYSBEWEGING         MARKAANWYSER      KOPER      %       KOPER      %
   OFFER     SOLD   CLEARED     PRICE MOVEMENT        MARKET INDICATOR     BUYER             BUYER
    1099     1093     99%         - 8.8%            68.73       ADF      25       SAMIL     35
    KLEINBOKKIE / KID     98%         -8.6%             97.41      STUCKEN     29      MOSENTHL     9
   JONGBOK / Y GOAT      100%         -3.9%             72.74      SEAL      1      PASSED-IN    1
   GROOTBOK / ADULT      100%         - 7.0%            58.68
                VOLGENDE VEILING / NEXT SALE                      WISSELKOERS / EXCHANGE RATE (ZAR)
     19.09.2006         bale / bales        KID     YGOAT      ADULT   GELDEENHEID          DATUM / DATE
       CMW         Not available yet       138      130      501     CURRENCY         15.08.2006  05.09.2006
      SA TOTAL        Not available yet                             US $          6.84     7.22
            ALGEMENE OPMERKINGS / GENERAL REMARKS                         YEN           0.05     0.06
                                                       EURO          8.71     9.26
            Kleiner hoë kwaliteit veiling / Smaller high quality sale
                                                     STERLING         12.93    13.75CMW MOHAIR MARKET REPORT                                         69ab9c79-1248-4fcc-823a-c375843aa7c5.xls
                  160.00
                               KID INDICATOR                 YG INDICATOR
                               ADULT INDICATOR                OVERALL INDICATOR


                  140.00
                  120.00
                  100.00
          PRICE (ZAR/kg)
                   80.00
                   60.00
                   40.00
                   20.00
                   0.00
                       16/08   06/09   20/09   04/10   25/10   15/11   06/12      21/02   14/03   11/04   09/05  23/05  06/06  20/06      15/08   05/09
                                                               SALE DATE
                           16/08   06/09   20/09   04/10   25/10   15/11   06/12      21/02   14/03   11/04   09/05  23/05  06/06  20/06       15/08   05/09
         KID PRICE              85.85   90.27   93.17  103.95   99.05  111.10  107.85      136.71  160.83  143.14  143.81  154.74  137.23  132.64      105.18   99.13
         KID INDICATOR            90.13   96.87   90.27  105.67  102.64  114.73  112.48      136.06  143.39  136.27  132.59  138.38  128.55  120.34      106.60   97.41
         YG PRICE              62.81   64.10   66.68   67.87   71.59   80.63   80.53      90.69  101.43   92.68   87.37  94.30  90.19  84.45       72.75   71.20
         YG INDICATOR            64.22   64.47   64.58   68.20   74.03   79.25   82.14      87.36   93.55   88.14   85.25  89.06  88.51  86.71       75.71   72.74
         ADULT PRICE             51.61   48.64   49.44   51.69   53.97   62.17   62.07      69.89   73.47   69.24   64.87  68.61  66.55  64.36       63.85   58.84
         ADULT INDICATOR           51.61   48.46   48.28   51.50   55.05   61.50   62.78      68.83   70.21   67.48   65.87  68.54  66.33  66.57       63.11   58.68
         AVERAGE PRICE            56.83   59.74   61.23   67.42   69.68   80.01   77.13      80.18   95.58   87.91   87.77  95.79  89.83  80.72       70.03   69.00
         OVERALL INDICATOR          61.09   60.41   59.09   64.65   67.39   74.67   75.59      84.74   88.12   84.08   81.84  85.31  81.98  80.28       73.81   68.73
CMW MOHAIR SALE STATISTICS                                                                                          69ab9c79-1248-4fcc-823a-c375843aa7c5.xls
      5 September 2006   HOOGSTE PRYSE/HIGHEST PRICES       KAT/CAT W2006-11

Winter Kleinbokkies/Kids: (23 - 27 mikron/micron)
   G F Stegmann, Willowmore             R140.00  /kg
   G J J Smith, Willowmore             R134.50  /kg
   CMW PureCape Bin                 R127.00  /kg
   C A Nel & Son, Somerset-East           R125.00  /kg  EGT
   P A Scholtz, Aberdeen              R122.00  /kg

Jongbokke as Winter Kleinbokkies/Young Goats as Winter Kids: (30 - 34  mikron/micron)
   Erekroon Trust, Jansenville           R111.00 /kg    EGT
   Swalukrantz Trust, Cradock            R109.00 /kg    EGT
   C A Nel & Son, Somerset-East           R108.00 /kg    EGT
   W D Pringle, Bedford               R107.00 /kg    EGT
   D J van Schalkwyk, Aberdeen           R105.00 /kg    EGT

Jongbokke/Young Goats: (28-32 mikron/micron)
   Swalukrantz Trust, Cradock            R102.00  /kg  EGT
   Tieben Boerdery, Prins Albert           R101.50  /kg
   R M Hockly, Bedford                R98.00  /kg
   C F B Greeff, Somerset-Oos            R96.00  /kg  EGT
   J W Nel & Son, Somerset East            R95.00  /kg
   M L Steyn, Cradock                 R95.00  /kg  EGT
   H C Davenport, Pearston              R95.00  /kg

Grootbokke as Winter Jongbokke/Adults Winter Young Goats: (32 - 38 mikron/micron)
   C A Nel & Son, Somerset-East          R88.10 /kg   EGT
   C F B Greeff, Somerset-Oos           R80.10 /kg   EGT
   Botes Broers, Beaufort-Wes           R80.10 /kg
   Swalukrantz Trust, Cradock           R76.50 /kg   EGT
   W A Copeman, Cradock              R73.02 /kg

Grootbokke: (32 - 38 mikron/micron)
   CMW PureCape Bin                 R72.10  /kg  EGT
   E G T van Rensburg, Willowmore          R72.00  /kg
   Botes Broers, Beaufort-Wes            R72.00  /kg
   R T Spence, Graaff-Reinet             R71.10  /kg
   C F B Greeff, Somerset-Oos            R71.00  /kg  EGT
   Johnson Phillips & Comp., Grahamstown       R70.00  /kg

Hoogste Skeerselgemiddeld/Highest Clip Average:
   Tieben Boerdery, Prins Albert            100%  verkoop @ gemiddeld R79.42/kg
   C A Nel & Sons, Somerset East    EGT       100%  verkoop @ gemiddeld R77.37/kg
   Botes Broers, Beaufort-Wes             100%  verkoop @ gemiddeld R76.73/kg
   C F Marais, Williston                100%  verkoop @ gemiddeld R74.91/kg
   P J Strydom, Grahamstad               100%  verkoop @ gemiddeld R74.38/kg

Namens CMW, baie geluk! / On behalf of CMW, Congratulations!

Pierre du P van der Vyver
BESTUURDER : SYBOKHAAR / MANAGER MOHAIR
                             05.09.2006
              GEMIDDELDE & (HOOGSTE) PRYSE / AVERAGE & (HIGHEST) PRICES KAT/CAT W2006-11
            Tipe/Type            Lank/Long (A/C)       Medium (D)     Kort/Short (E)
Fyn Kleinbokkies/Fine Kids                11690 (14000)      9824 (11400)      5513 (6300)
Kleinbokkies/Kids                    10298 (11500)      8851 (10800)      5547 (5652)
Fyn Jongbokke/Fine Young Goats              8589 (10200)       7258 (9002)      5239 (5400)
Jongbokkie/Young Goats                  7024 (8500)       6303 (7000)      4802 (4802)
Fyn Grootbokke/Fine Adults                6549 (7210)       5880 (6600)      5249 (5400)
Grootbokke/Adults                     6406 (6420)       5697 (6000)      5043 (5350)
                CAPE MOHAIR OVERALL MARKET INDICATOR MOVEMENT EXPRESSED IN SOUTH AFRICAN (ZAR)
                   AND US CURRENCIES (US$) FOR THE LAST THREE MOHAIR MARKETING SEASONS

           110.00      ZAR INDICATOR    US$ INDICATOR                                             15.00


           100.00                                                                   14.00


           90.00                                                                   13.00


           80.00                                                                   12.00
ZAR PRICE (ZAR/kg)
           70.00                                                                   11.00


           60.00                                                                   10.00


           50.00                                                                   9.00


           40.00                                                                   8.00


           30.00                                                                   7.00


           20.00                                                                   6.00
                   2005 W11
               2005 W10       2005 W13
                      2005 W12   2005 W14
                                 2005 W15
                                    2005 W16  2006 S012006 S022006 S032006 S042006 S052006 S062006 S07     2006 W11
                                                                        2006 W10


                                          SALE CATALOGUE

								
To top