Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Pitanja za diskusiju DT _.doc_

VIEWS: 19 PAGES: 3

									             PITANJA ZA DISKUSIJU
              DEVIZNO TRŽIŠTE


1. Definišite devizno tržište, devizni kurs i valutni paritet.
2. Kako se apresijacija valute neke zemlje odražava na izvoz i uvoz?
3. Kako se depresijacija valute neke zemlje odražava na izvoz i uvoz?
4. Navedite razliku izmeĎu spot i terminskog deviznog kursa.
5. Kako se neutrališe efekat nižih kamatnih stopa u jednoj zemlji u odnosu na više
  kamatne stope druge zemlje?
6. Kako se neutrališe efekat viših kamatnih stopa u jednoj zemlji u odnosu na niže
  kamatne stope druge zemlje?
7. Kada kažemo da postoji paritet kamatnih stopa izmeĎu dveju zemalja?
8. Navedite razliku izmeĎu pokrivene i nepokrivene kamatne arbitraže.
9. Šta je FOREX i koje su njegove ključne karakteristike?
10. Navedite učesnike na deviznom tržištu.
11. Navedite uloge brokera i dilera na deviznom tržištu.
12. Navedite vrste transakcija na deviznom tržištu.
13. Čemu služe elektornske trgovinske platforme?
14. U čemu se ogleda specifičnost centralne banke na deviznom tržištu?
15. Koja je uloga komercijalnih banaka na deviznom tržištu?
16. Navedite vrste poslova na deviznom tržištu.
17. U čemu se ogledaju poslovi arbitraže.
18. Kada kažemo da su prisutni prvilno ukršteni devizni kursevi?
19. Kada kažemo da su prisutni neprvilno ukršteni devizni kursevi?
20. Navedite poslove iz domena platnog prometa i kreditnih odnosa sa inostranstvom.
21. Navedite poslove centralne banke na deviznom tržištu.
22. Kakva je uloga špekulanata na deviznom tržištu?
23. Kakva je uloga hedžera na deviznom tržištu?
24. Kada će špekulanti zauzeti kratku, a kada dugu poziciju na deviznom tržištu?
25. Navedite platne instrumente deviznog tržišta.
26. Navedite karakteristike centralizovanog deviznog tržišta.
27. Navedite karakteristike decentralizovanog deviznog tržišta.
28. Navedite razliku izmeĎu direktnog i indirektnog notiranja.
29. Šta su ukršteni devizni kursevi?
30. Da li se može reći da su devizno tržište i devizna berza sinonimi. Objasnite.
31. U čemu se ogleda povezanost deviznog tržišta i tržišta novca?
32. Navedite teorije o deviznom kursu i objasnite zakon jedne cene.
33. Objasnite teoriju pariteta kupovne snage.
34. Šta pokazuje apsolutni paritet kupovne snage?
35. Šta pokazuje relativni paritet kupovne snage?
36. Objasnite platno-bilansnu teoriju.
37. Objasnite teoriju pariteta kamatnih stopa.
38. Navedite vrste deviznog kursa i objasnite jedinstven i višestruk devizni kurs.
39. Objasnite ravnotežan i realan devizni kurs.
40. Kada kažemo da je domaća valuta precenjena i koje su njene posledice?
41. Kada kažemo da je domaća valuta potcenjena i koje su njene posledice?
42. Navedite prednosti čvrstog deviznog kursa.
43. Navedite slabosti čvrstog deviznog kursa.
44. Navedite prednosti promenljivog deviznog kursa.
45. Navedite slabosti promenljivog deviznog kursa.
46. Navedite faktore promene deviznog kursa u dugom roku.
47. Navedite faktore promene deviznog kursa u kratkom roku.
48. Grafički predstavite i objasnite efekat pada relativnog nivoa cena na devizni kurs.
49. Grafički predstavite i objasnite efekat rasta relativnog nivoa cena na devizni kurs.
50. Grafički predstavite i objasnite efekat trgovačkih ograničenja na devizni kurs.
51. Grafički predstavite i objasnite efekat preferiranja domaćih proizvoda na devizni
  kurs.
52. Grafički predstavite i objasnite efekat preferiranja inostranih proizvoda na devizni
  kurs.
53. Grafički predstavite i objasnite efekat rasta produktivnosti u zemlji na devizni
  kurs.
54. Grafički predstavite i objasnite efekat pada produktivnosti u zemlji na devizni
  kurs.
55. Grafički predstavite i objasnite kako rast kamatne stope u inostranstvu utiče na
  devizni kurs.
56. Grafički predstavite i objasnite kako pad kamatne stope u inostranstvu utiče na
  devizni kurs.
57. Grafički predstavite i objasnite kako očekivanje rasta deviznog kurs utiče na
  devizni kurs u posmatranom periodu.
58. Grafički predstavite i objasnite kako očekivanje pada deviznog kurs utiče na
  devizni kurs u posmatranom periodu.
59. Grafički predstavite i objasnite kako pad kamatne stope u zemlji utiče na devizni
  kurs.
60. Grafički predstavite i objasnite kako rast kamatne stope u zemlji utiče na devizni
  kurs.
61. Grafički predstavite i objasnite kako rast opšteg nivoa cena u zemlji utiče na
  devizni kurs.
62. Grafički predstavite i objasnite kako pad opšteg nivoa cena u zemlji utiče na
  devizni kurs.
63. Grafički predstavite i objasnite kako rast trgovačkih ograničenja na uvoz utiče na
  devizni kurs.
64. Grafički predstavite i objasnite kako pad trgovačkih ograničenja na uvoz utiče na
  devizni kurs.
65. Grafički predstavite i objasnite kako rast produktivnosti u inostranstvu utiče na
  devizni kurs.
66. Grafički predstavite i objasnite kako pad produktivnosti u inostranstvu utiče na
  devizni kurs.
67. Objasnite suštinu tehničkog predviĎanja deviznih kurseva.
68. Objasnite suštinu fundamentalnog predviĎanja deviznih kurseva.
69. Objasnite suštinu tržišnog i mešovitog predviĎanja deviznih kurseva.

								
To top