Docstoc

Internationaal - Instituut voor Natuur

Document Sample
Internationaal - Instituut voor Natuur Powered By Docstoc
					OVERZICHT VAN INTERNATIONALE ACTIVITEITEN ANB & INBO - OPVOLGING VAN EU EN INTERNATIONALE VERDRAGEN EN OVEREENKOMSTEN MBT BIODIVERSITEIT
        Wat ?                       Waarom ?
Europese Unie
  AEWA Scientific Working Group
Actie Populierenland (Vlaanderen- Samenwerking met Nederland voor meer aandacht voor populier
Nederland)
              AEWA Actieplan voor bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende
                 watervogels
                 2-jaarlijkse rapportering + mondiale conferentie voor opvolging van
                 uitvoering en voorbereiding van beleidslijnen, projecten, nieuwe
                 benaderingen
ALTER-Net
ALTER-Net II           Realiseren van meer en betere integratie van het biodiversiteitonderzoek
                 op Europese schaal. Een verderzetting van het network of excellence
                 ALTER-Net (FP6), maar nu met de eigen middelen van de partners.
                 Verzorgen van externe communicatie via ITCB. INBO wenst een actieve
                 rol te spelen in de volgende thema's: IPCB, 'Common Research Strategy'
                 en 'lnterdisciplinary Research'.
ALTER-Net II
ALTER-Net II
ANB - projecten
           ASCOBANS Actieplan voor bescherming van kleine walvisachtigen in de Oostzee en
                de Noordzee - wordt gecoördineerd en opgevolgd door FOD - mariene
                sectie

Belgisch EU-voorzitterschap,   coördinatie
dossier SEBI
BENELUX
                                             Pagina 1 van 25
OVERZICHT VAN INTERNATIONALE ACTIVITEITEN ANB & INBO - OPVOLGING VAN EU EN INTERNATIONALE VERDRAGEN EN OVEREENKOMSTEN MBT BIODIVERSITEIT
      Wat ?                      Waarom ?
    Bern Convention   Betreft de instandhouding van de wilde flora en fauna en de daarbij
              horende natuurlijk leefmilieus in Europa, de strikte bescherming van de
              soorten opgenomen in de bijlagen, de regulering van exploitatie en de
              samenwerking op gebied van onderzoek en voorlichting. Meeste
              bepalingen voor instandhouding en beschermingsmaatregelen werden
              opgenomen onder EU Vogel- en Habitatrichtlijn, soortenlijsten zijn wel
              uitgebreider

                  Rapportering: 2-jaarlijks uitvoeringsrapport, 2-jaarlijks rapport over de
                  afwijkingen op soortenbescherming +
                  Jaarlijkse vergadering van Permanent Comié - wordt opgevolgd door
                  Waals gewest

Bijzondere Commissie
voor het Leefmilieu
Bijzondere Commissie Grenspark   ibidem
Zoom-Kalmthoutse Heide
Bijzondere Commissie voor      De Benelux-Beschikking met betrekking tot de instelling van een
 het grensoverschrijdend park 'De  Bijzondere Commissie voor het grensoverschrijdend park “De Zoom-
Zoom-Kalmthoutse heide       Kalmthoutse Heide” is op 17 juli 2001 ondertekend door het Benelux
                  Comité van Ministers voor een periode van vijf jaar. Eén van de
                  opdrachten van deze beschikking is de uitvoering van het beleids- en
                  inrichtingsplan van het Belgisch-Nederlands Grenspark „De Zoom-
                  Kalmthoutse Heide‟. Nederland en het Vlaamse gewest hebben zich
                  daarbij bereid verklaard een jaarlijkse bijdrage te betalen voor de
                  uitvoering van dit plan. In het voorjaar 2007 werd de Benelux-Beschikking
                  hernieuwd voor een periode van 5 jaar. Daarbij is de taakstelling van de
                  Bijzondere Commissie voor het Grenspark uitgebreid met de opdracht de
                  geografische uitbreiding van het Grenspark – wat moet leiden tot
                  Grenspark Plus - op zijn haalbaarheid te onderzoeken. Indien
                  beleidsmatig beslist wordt tot een uitbreiding van het Grenspark en/of de
                  bijstelling hiertoe van het Beheer- en Inrichtingsplan kan dit leiden tot een
                  financiële vraag aan het Vlaamse gewest. Immers hebben Vlaanderen
                  en Nederland beslist een 50/50 verdeelsleutel te hanteren bij de
                  Opvolging aspecten biodiversiteit als één van “De Zoom-Kalmthoutse
      Biodiversity for Europe financiering van het grensoverschrijdend park de pijlers voor duurzame
                  ontwikkeling: de aandachtspunten zijn ecologische netwerken, integratie
                  van biodiversiteit en duurzaam gebruik, monitoring, participatie, educatie
                  en communicatie.
                  Deelname in Europese WG voor voorbereiding van rapportering en
                  beleidsvorming voor aspecten biodiversiteit voor ministeriële Conferentie
                  Leefmilieu - in 2007 slechts beperkt aan bod gekomen; voor 2009 staat
                  voorbereiding van 'post 2010' op het programma
                                                Pagina 2 van 25
OVERZICHT VAN INTERNATIONALE ACTIVITEITEN ANB & INBO - OPVOLGING VAN EU EN INTERNATIONALE VERDRAGEN EN OVEREENKOMSTEN MBT BIODIVERSITEIT
        Wat ?                     Waarom ?
BirdLife International    Leveren informatie over status broedvogels en IBA's (in samenwerking
               met Natuurpunt;vzw) voor internationale beleidswerking van BirdLife
               International (bvb Europese rode lijst broedvogels)
   Bonn Convention (CMS)  Conventie voor de bescherming van migrerende diersoorten die een
               kader aanlevert om strikte beschermingsmaatregelen in te voeren voor
               de soorten opgenomen in de Bijlage I, overeenkomsten af te sluiten voor
               het behoud en beheer van de soorten opgenomen in Bijlage II waarvoor
               soortspecifieke actieplannen werden uitgewerkt, en samenwerking tot
               stand te brengen voor onderzoek en monitoring.
               Overeenkomsten van belang voor Vlaanderen: vleermuizen in Europa
               (EUROBATS), Afrikaans-Euraziatische migrerende watervogels (AEWA),
               kleine walvisachtigen in de Oostzee en de Noordzee (ASCOBANS),
               waterrietzanger.
               3-jaarlijkse rapportering + mondiale conferentie - voorbereidingen van
               standpunten gebeuren op EU-niveau onder EU-voorzitterschap
Butterfly Conservation Europe Butterffly Conservation Europe is een koepelorganisatie die
               vlinderverenigingen uit heel Europa groepeert. Het behoud van dag- en
               nachtvlinders en hun biotopen is de centrale doelstelling van BCEurope.
C.I.S. Working group 2.4. Inter-  Vertegenwoordiging voor Vlaanderen in de COAST werkgroep
calibration for coastal and
transitional waters
Central Geographic Intercalibration Voor de KRW moeten de verschillende lidstaten hun nationale
Group Lakes             beoordelingsmethodes afstemmen. Dat gebeurt in deze werkgroep voor
                  de indicator vis in oppervlakte water: rivieren.

Central Geographic Intercalibration Voor de KRW moeten de verschillende lidstaten hun nationale
Group Rivers            beoordelingsmethodes afstemmen. Dat gebeurt in deze werkgroep voor
                  de indicator vis in oppervlakte water: rivieren.
     CITES Conventie      Wordt niet gevolg door ANB - inhoudelijke bijdragen worden aangeleverd
                  via CCIM-natuur
        Comité Directeuren Opvolging van uitvoering onder de diverse werkgroepen en voorbereiding
       Sectie 'Natuurbehoud beleidslijnen voor de beschikkingen mbt natuur en bos
   en Landschapsbescherming" 2 vergaderingen per jaar
    Commission on Sustainable Werk met meerjaren-werkprogramma in een tweejarencyclus
       Development (CSD) en werkt zo de 40 thema's van Agenda 21 af. ANB geeft input via de
                  verschillende coördinatiemechanismen, zoals het CCIM of via de
                  coördinatievergaderingen multi zoals georganiseerd door Buitenlandse
                  Zaken.
     Convention on       Het verdrag voor biologische diversiteit gaat in op een globale aanpak
  Biological Diversity (CBD)    voor het behoud van biodiversiteit i.p.v. een sectorale en levert een kader
                  voor de integratie van het natuurbehoud in andere beleidssectoren.
                  Aandachtspunten:
     Convention on
  Biological Diversity (CBD)
                                               Pagina 3 van 25
OVERZICHT VAN INTERNATIONALE ACTIVITEITEN ANB & INBO - OPVOLGING VAN EU EN INTERNATIONALE VERDRAGEN EN OVEREENKOMSTEN MBT BIODIVERSITEIT
       Wat ?                        Waarom ?
     Convention on
 Biological Diversity (CBD) -
   Werkgroep Indicatoren
Ecoland Forum         Deelname aan wetenschappelijke overleggroep i.v.m. monitoring
                endataverzameling op landschapschaal
      ECOSOC
EEA - SEBI 2010        Deelname in de overkoepelende WG voor de opvolging van project
                Streamlining European Biodiversity Indicators door het European
                Environment Agency (Kopenhagen)
                De sub-werkgroepen worden opgevolgd door INBO
                Project is in finale fase - dient volledig afgerond te zijn in 1ste helft 2009


EEA - SEBI 2010 - Expert group
'Climate change and biodiversity'
EEA - SEBI 2010 - Expert group  inbreng kennis
'Interlinkages'
Eeliad FP7 onderzoeksprogramma Associated partner
(Studie naar de mariene ecologie
van de Europese paling)

EIFAC/ICES - Werkgroep paling
Environment for Europe       2-jaarlijkse conferentie voor de opvolging van Sofia en Kiev-
                  doelstellingen - opvolging via Lissabon Strategie
 EU Actieplan Biodiversiteit   EC Mededeling en EU „Actieplan Biodiversiteit 2010 en daarna‟ werd
                  goedgekeurd in 2006, betreffende raadsconclusies werden goedgekeurd
                  in december 2006.Mid-term rapport is gepubliceerd 18 december 2008.
                  Voorbereiding van rapport 2010 wordt opgestart in 2009 samengaand
                  met opmaak van de mededeling over lange termijn doelstellingen en
                  herziening van actieplan - eerste algemene conferentie gepland in maart
                  2009.
                  Er verschillende EC Werkgroepen opgestart voor de algemene opvolging
                  van de uitvoering, opmaak van 'guidelines', bespreking van knelpunten,
                  rapportering
EU Biodiversity Coordination Group Opvolging van de doelstellingen en acties van het EU Actieplan
                  Biodiversiteit: Biodiversiteit in de EU, EU en mondiale biodiversiteit,
                  Biodiversiteit en klimaatswijziging, Kennisbasis + indicatoren; en van de
                  ondersteunende maatregelen: financiering, partnerschappen,
                  beleidsvoorbereiding, communicatie

   EU FP7 Research programme Evaluator van projectaanvragen
   'People' reviewer Marie Curie
            Fellowships
                                              Pagina 4 van 25
OVERZICHT VAN INTERNATIONALE ACTIVITEITEN ANB & INBO - OPVOLGING VAN EU EN INTERNATIONALE VERDRAGEN EN OVEREENKOMSTEN MBT BIODIVERSITEIT
      Wat ?                          Waarom ?
   EU Nature Directors      Algemene opvolging van lopende processen, bespreking knelpunten en
                  voorbereiding algemene standpunten voor mondiale processen
                  Wordt georganiseerd door elke EU voorzitter
   EU-Bird Directive Scientific Wetenschappelijk advies en verstrekking van informatie toestand
           Committee Vlaanderen in verband met tema's in verband met de Europese
                  Vogelrichtlijn (soortbescherming, status, SBZ_Vogels, monitoring)
            EUFGIS EUFGIS is een permanent en makkelijk toegankelijk web-based
                  informatie systeem mbt genetische hulpbronnen in de bosbouw.
                  Nationale databanken worden aan elkaar gekoppeld op een pan-
                  Europees niveau teneinde ondersteuning te verlenen aan de praktische
                  implementatie van behoud van biodiversiteit en van duurzaam bosbeheer
                  in Europa.
 EUFORGEN Forest Management Doorstromen van genetische kennis naar bosbouwpraktijk

    EUFORGEN Scattered
     Broadleaves Network
 EUFORGEN Steering Committee


           EUROBATS Actieplan voor bescherming van de vleermuizen in Europa
               2-jaarlijkse rapportering + mondiale conferentie voor opvolging van
               uitvoering en voorbereiding van beleidslijnen, projecten, opmaak van
               beschermingsplannen
               Jaarlijkse organsatie Europese Nacht van de Vleermuis
European Bird Census Council Overleg over internationale monitoring broedvogels (oa in kader van Wild
               Bird Indicator) en organisatie randonderzoek (relatie climatic change,
               ruimtelijke extrapolatietechnieken), ontwikkeling Europees netwerk,
               samenwerkingsprojecten, organisatie driejaarlijks wetenschappelijk
               congres over vogelmonitoring en verspreidingsonderzoek
European Chapter Society for   Europees expertennetwerk inzake natuurontwikkeling en natuurherstel
Ecological Restoration
                                            Pagina 5 van 25
OVERZICHT VAN INTERNATIONALE ACTIVITEITEN ANB & INBO - OPVOLGING VAN EU EN INTERNATIONALE VERDRAGEN EN OVEREENKOMSTEN MBT BIODIVERSITEIT
       Wat ?                     Waarom ?
European Heathland Working Kennisuitwisseling en -verspreiding op het gebied van heidebeheer en -
Group           onderzoek
European Platform for Biodiversity
Research Strategy
   Europese Commissie      EU-beleid wordt in concreto begeleid door de zogenaamde comitologie,
                  waarbij allerhande comités worden ingesteld welke de uitvoering en
                  voorbereiding van het EU-beleid mee begeleiden

                 Betreffen inhoudelijke thema's die - tot nu toe - louter door ANB
                 worden opgevolgd met rechtstreekse toepassing in ANB-werking


Europese Raad - Raadsgroepen Hier worden op technisch en inhoudelijk vlak alle dossiers welke een EU-
               besluitvorming op niveau van de raad vereisen, voorbereid. Voor de ANB-
               materie 'bos' verloopt dit grotendeels via de 'landbouw-filière'. Voor de
               ANB-materie natuur, verloopt dit via de leefmilieuraad. Dit betreft zowel
               het communautair beleid als de coördinatie van de standpuntbepaling
               van de EU in verschillende multilaterale processen
EU-WG Reporting in kader van Stroomlijnen rapporteringsverplichtingen in kader van habitat- en
habitat en vogelrichtlijn   vogelrichtlijngebieden; uitwisseling informatie en ervaring mbt
               rapportering, ontwikkeling databanksysteem voor verdere rapporteringen
               ikv natuurrichtlijnen en Actieplan Biodiversiteit
Expert group on protection of Overzicht geven van verspreiding, evolutie en bedreigingsstatus van
plants, council of Europe   soorten op de conventie van Bern, en eventuele wijzigingen voorstellen                                             Pagina 6 van 25
OVERZICHT VAN INTERNATIONALE ACTIVITEITEN ANB & INBO - OPVOLGING VAN EU EN INTERNATIONALE VERDRAGEN EN OVEREENKOMSTEN MBT BIODIVERSITEIT
        Wat ?                         Waarom ?
FAO-EIFAC - Werkgroep "Effects Samenbrengen, verspreiden en opvolgen van maatregelen m.b.t.
of physical modifications of the   rivierbeheer in functie van visfauna
aquatic habitat on fish populations"

FAO-IPC - werkgroep "Poplar and  IPC is één van de statutaire, technische organisaties binnen FAO die tot
Willow Diseases"          doel heeft de cultuur, de bewaring en het gebruik van Salicaceae
                  wereldwijd (37 landen-leden) te promoten.(http://www.fao.org/forestry/ipc)

   Food and Agriculture     Tweejaarlijkse vergaderingen van het
    Organisation (FAO)      Comité des Forêts (kortweg COFO) dat het werkrogramma van FAO
                  rond bossen en bosbeheer adviseert. Eveneens om de 2 jaar
                  vergadering van de Europes BosbouwComité (sporadische deelname
                  vanuit ANB). Heeft nochtans samen met UN-ECE en ILO een interessant
                  netwerk van allerhande technische expertengroepen. In de periode 1999-
                  2004 heeft voormalige afdeling Bos en Groen de activiteiten gesponsord
                  van een aparte expertengroep welke werkte rond 'participation in
                  forestry'.
Geographical Intercalibration
Group „Lakes Central/Baltic region‟,
Implementation Water Framework
Directive
Geographical Intercalibration
Group „Rivers Central/Baltic
region‟, Implementation Water
Framework Directive
Geographical Intercalibration
Group „Rivers Central/Baltic
region‟, Implementation Water
Framework Directive
      Groep Milieu       Voor de voorbereiding en opvolging van de raadswerkgroepen is
                   een taakverdeling uitgewerkt - waarbij de piloot van een thema zorgt
                   voor coördinatie van voorbereiding en van opvolging zowel op
                   gewestelijk als op Belgisch niveau. Zo is ANB piloot voor
                   verscheidene thema's ikv Conventie Biodiversiteit en Conventie van
                   Bonn

           Habitatcomité opvolging stand van zaken uitvoering en rapporteringen Habitatrichtlijn
                   2 vergaderingen/jaar
 Habitatcomité - Scientific working
               group
                                               Pagina 7 van 25
OVERZICHT VAN INTERNATIONALE ACTIVITEITEN ANB & INBO - OPVOLGING VAN EU EN INTERNATIONALE VERDRAGEN EN OVEREENKOMSTEN MBT BIODIVERSITEIT
        Wat ?                Waarom ?
Heads of Forestry research
institutions, EFI
     In voorbereiding:     Opgestart eind vorig jaar met als doelstelling wetenschappelijke kennis
 Intergovernmental science-policy  en beleidsopties te compileren mbt biodiversiteit en
  Platform on Biodiversity and  ecosysteemdienstende en de interface tussen wetenschappelijke kennis
  Ecosystem Services IPBES    en beleid te versterken.
                  Is nog in voorbereidende fase - opvolging en voorbereiding van
                  standpunten gebeurt ikv EU-Raad WG BiodiversiteitInfra Eco Network Europe      IENE is een europese netwerk waarbij Uitwisseling van kennis tussen
                  ingenieurs en ecologen mbt versnippering van natuur door
                  transportinfrastructuur centraal staat. IENE heeft als doel een duurzaam
                  transportnetwerk te ontwikkelen waarbij de natuur maximaal wordt
                  behouden. De belangrijkste punten zijn hierbij : verbinden van habitats,
                  versnippering tegengaan, ecologische infrastructuur uitwerken,
                  biodiversiteit behouden, aantal verkeersslachtoffers (dieren) reduceren,
                  aanleg van ecoducts,....

Integraal project Hedwige-Prosper
polder, technische werkgroep en
werkgroep ecologie en landschap
  International Tropical Timber  Wordt niet intens gevolg door ANB.
     Agreement (ITTA)      ANB geeft wel advies aan federaal niveau (Buitenlandse Zaken;
                  Grondstoffenakkoorden) welk dit dossier volgt
 Internationale Maas Commissie   fytobenthos
 Internationale Maas Commissie -  Expertise Masterplan Fish Maas
    Visdeskundigen groep
                                               Pagina 8 van 25
OVERZICHT VAN INTERNATIONALE ACTIVITEITEN ANB & INBO - OPVOLGING VAN EU EN INTERNATIONALE VERDRAGEN EN OVEREENKOMSTEN MBT BIODIVERSITEIT
        Wat ?                      Waarom ?
 Internationale Maas Commissie - voorzitter van ecologie-groep
Werkgroep coördinatie, monitoring,
  maatregelenprogramme en
  ecologie, Vlaamse Delegatie


 Internationale Maas Commissie -  Input van onderzoeksresultaten in rapportage-harmonisatie van
    Werkgroep monitoring    werkmethoden met Frankrijk-Nederland-Belgie federaal voor
                  Maasbekken
Internationale Maas Commissie   Afstemming van informatiesystemen, beheerplanning, monitoring en
Internationale Schelde Commissie  rapportering van de stroomgebieden

                 jaarlijkse vergadering onder coördinatie van VMM
ISC Internationale Werkgroep Zoet Werkgroep "Goede Toestand Zoet Oppervlaktewater" en Homogeen
oppervlaktewater         meetnet Scheldebekken
ISC Vlaamse delegatie       Afstemming van informatiesystemen, beheerplanning, monitoring en
                 rapportering van de stroomgebieden
                 jaarlijkse vergadering onder coördinatie van VMM
ISC Werkgroep kust en       Input van onderzoeksresultaten in rapportage-harmonisatie van
overgangswater          werkmethoden met Frankrijk-Nederland-Belgie federaal voor kust- en
Italiaans onderzoeksproject (in  overgangswater
aanvraag) "Ecological genomics  Associated partner
and expression profiling of two
endangered species, the
IUCN - ESUSG           overleg met andere wetenschappers en belanggroepen omtrent
                 duurzaam gebruik binnen iucn kader
IUCN Specialist Group Odonata   Kennisuitwisseling en -verspreiden op het gebied van libellen m,b,t,
                 behoud en beheer, bv. Europese Rode Lijst, Global Dragonfly
                 assessment
Landscape Europe         Samenbrengen van het geïntegreerde landschapsonderzoek in een
                 netwerk van gespecialiseerde onderzoekinstellingen, om zo grotere
                 kansen op projectverwerving te krijgen en het beleid positief te kunnen
                 beïnvloeden
           LIFE+-comité opvolging bepalingen en acties ikv LIFE+-programma, begeleiding
                 voorbereiding en opstart van LIFE+-projecten
                 2 - 3 vergaderingen/jaar
LifeWatch
LTER-Europe
                                              Pagina 9 van 25
OVERZICHT VAN INTERNATIONALE ACTIVITEITEN ANB & INBO - OPVOLGING VAN EU EN INTERNATIONALE VERDRAGEN EN OVEREENKOMSTEN MBT BIODIVERSITEIT
        Wat ?                       Waarom ?
LTV : Kerngroep O&M (Onderzoek Vertegenwoordiging van Vlaamse onderzoeksinstellingen (samen met WL) in de
en Monitoring)         Kerngroep O&M
LTV Onderzoek en Monitoring:  Vertegenwoordiging van Vlaamse onderzoeksinstellingen (samen met WL) in de
projectgroep Databeheer en   projectgroep die verantwoordelijk isOperationele afstemming met andere
monitoring           instellingen voor uitvoering monitoring en databeheer mbt het Schelde-estuarium

LTV Onderzoek en Monitoring:     Vertegenwoordiging van Vlaamse onderzoeksinstellingen (samen met WL) in de
projectgroep ECOWAMORSE        projectgroep die het LTV onderzoeksprogramma natuurlijkheid vaststelt

LTV Onderzoek en Monitoring:     Vertegenwoordiging van Vlaamse onderzoeksinstellingen (samen met WL) in de
projectgroep Evaluatie        projectgroep die verantwoordelijk is voor de bewaking van de voortgang van
                   monitoring, het vaststellen van T-0 en evaluatie methode en de rapportage in het
                   Schelde-estuarium
LTV Onderzoek en Monitoring:     Vertegenwoordiging van Vlaamse onderzoeksinstellingen (samen met WL) in de
projectgroep flexibel storten    projectgroep die verantwoordelijk is voor de bewaking en evaluatie van de
                   stortstrategie in de Schelde
   Ministerial Conferences on the Reeds 5 ministeriële Conferenties
   Protection of Forests in Europe geweest (1990, 1993, 1998, 2003, 2007). Dit proces bewaakt de
                   inhoudelijke invulling van het concept duurzaam bosbeheer op pan-
                   europees niveau dmv 19 verschillende resoluties. Opvolging van de
                   ministerële conferenties dmv een meerjarenwerkplan (laatste is
                   goedgekeurd in 2008). Centrale opvolging via 'expert level meetings';
                   verschillende thematische werkgroepen
Modelkey FP6             Associated partner
onderzoeksprogramma ("Models
for Assessing and Forecasting the
Impact of Environmental Key
Pollutants on
Marine and Freshwater
Ecosystems and Biodiversity ")
Multilateraal - mondiaal       Belang van bijwonen van internationale vergaderingen is afhankelijk
                   van de agenda: voor inhoudelijke thema's wordt voorgesteld dat
                   ANB als regionaal of Belgisch focal point verdere
                   voorbereiding/opvolging blijft doen ; voor entiteit- of
                   domeinoverschrijdende thema's en procedurele/financiële aspecten
                   dan eerder door AIM.
                   De focal point zorgt ook voor de rapporteringen.

                   Op de Conferenties van de verdragen, zgn. COP, gaan 2 parallelle
                   werkgroepen door - één met vnl inhoudelijke thema's (werd dan gevolgd
                   door ANB) en één met vnl procedurele-financële thema's. (werd gevolgd
                   door AIM)
                                                  Pagina 10 van 25
OVERZICHT VAN INTERNATIONALE ACTIVITEITEN ANB & INBO - OPVOLGING VAN EU EN INTERNATIONALE VERDRAGEN EN OVEREENKOMSTEN MBT BIODIVERSITEIT
        Wat ?                Waarom ?
Multilateraal - Pan-europees
NEAGIG (North East Atlantic    Vertegenwoordiging voor Vlaanderen in de geografische werkgroep
Geographic Intercalibration Group) 'North-East Atlantic' van de COAST groep voor Kust en
                  overgangswateren.
NEAGIG (North East Atlantic    Voor de KRW moeten de verschillende lidstaten hun nationale
Geographic Intercalibration Group) beoordelingsmethodes afstemmen. Dat gebeurt in deze expertgroep voor
                  de indicator vissen in overgangswater.
NEAGIG (North East Atlantic    Voor de KRW moeten de verschillende lidstaten hun nationale
Geographic Intercalibration Group) beoordelingsmethodes afstemmen. Dat gebeurt in deze expertgroep voor
                  de indicator macrophyten in overgangswater.
NEAGIG (North East Atlantic    Voor de KRW moeten de verschillende lidstaten hun nationale
Geographic Intercalibration Group) beoordelingsmethodes afstemmen. Dat gebeurt in deze expertgroep voor
Nederlandse expertgroep      de indicator macrobenthos in overgangswater.
akkervogels
            ORNIS-comité opvolging stand van zaken uitvoering en rapporteringen Vogelrichtlijn
                  2 vergaderingen/jaar
OSPAR Commission -- Convention contactpersoon voor Larus fuscus fuscus
for the protection of the marine
environment of the Northeast
    Pan-European Biodiversity & Betreft de ontwikkeling van het Pan-Europees Ecologisch Netwerk
    Landscape Diversity Strategy (PEEN), duurzaam beheer en gebruik van de Europese biologische en
              (PEBLDS) landschappelijke diversiteit ondermeer door integratie van ecologische
                  Opvolging van het EU Actieplan Bosbouw. verhoging van publieke
     Permanent Bosbouwcomité aspecten in alle relevante beleidssectoren, Actuele dossiers : coördinatie
                  en afstemming beleid rond aankoopbeleid 'duurzaam en legaal
                  gewonnen hout' in context van Green Public Procurement;
                  duurzaamheidscriteria in relatie tot energie-opwekking; mobilisering van
                  hout in functie van klimaat- en energiebeleid; bosbeheer en
                  klimaatverandering; Fytosanitaire aspecten; relatie met
                  Plattelandsontwikkeling; Forest Monitoring (opvolging Forest Focus)
                                              Pagina 11 van 25
OVERZICHT VAN INTERNATIONALE ACTIVITEITEN ANB & INBO - OPVOLGING VAN EU EN INTERNATIONALE VERDRAGEN EN OVEREENKOMSTEN MBT BIODIVERSITEIT
       Wat ?                       Waarom ?
Programme Coordinating Group Alle voorzitters van de Expert Panels, van de Working Groups en de
(PCG) and Task Force of UNECE coordinating centra zijn ook lid van de PCG en van de Task Force van
ICP Forests          ICP Forests.
Programme Coordinating Group
(PCG) and Task Force of UNECE
ICP Forests
Programme Coordinating Group
(PCG) and Task Force of UNECE
ICP Forests
Projectgroep Integraal Beheerplan
Grensmaas
       Raadsgroep Bosbouw Voorbereiding van EU-standpunt in
                 verschillende multilaterale processen en instrumenten evenals het
                 communautiar beleid. Actueel dossier : voorstel van verordening tot
                 vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en
                 houtproducten op de markt brengen
                                             Pagina 12 van 25
OVERZICHT VAN INTERNATIONALE ACTIVITEITEN ANB & INBO - OPVOLGING VAN EU EN INTERNATIONALE VERDRAGEN EN OVEREENKOMSTEN MBT BIODIVERSITEIT
        Wat ?                      Waarom ?
    RAMSAR Conventie     Betreft behoud en verstandig gebruik van waterrijke gebieden van
                internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor
                watervogels - in VL werden tot nu toe 4 Ramsargebieden afgebakend.
                Bij aantasting van de gebieden geldt compensatieplicht, bij niet gepast
Saltabel - Sprinkhanenwerkgroep uitvoering wordt gebied bekendgemaakt op de lijst van Montreux, zoals
                bestuurslid / link met INBO
BeneluxSamenwerking met Frankrijk   Overleg en informele contacten met Office National de Forêts betreffende
                natuur en bos
                Grensoverschrijdende aspecten mbt kustzone (Westhoekreservaat en
                omgeving)
Samenwerking met Nederland en  3-Landen Park Project: natuurontwikkeling + ontwikkeling en
Duitsland            beheerplanning van van ecologische en recreatieve netwerken
                                            Pagina 13 van 25
OVERZICHT VAN INTERNATIONALE ACTIVITEITEN ANB & INBO - OPVOLGING VAN EU EN INTERNATIONALE VERDRAGEN EN OVEREENKOMSTEN MBT BIODIVERSITEIT
      Wat ?                     Waarom ?
Samenwerking met Nederland Met LNV - Directie Zuid: Opvolging afspraken en uitwisseling informatie
              over thema's van grensoverschrijdend belang: 2 maal per jaar

                  Met Staatsbosbeheer onder vorm van een reeks informele contacten,
                  hoofdzakelijk bedoeld als uitwisseling van kennis en informatie:
                  Wederzijdse terreinbezoeken gehouden in context van de problematiek
                  van recreatieve ontsluiting van natuur- en bosgebieden (vb. inrichting van
                  speelzones; organiseren van bivak-mogelijkheden in natuur- en
                  bosgebieden).

                  ad hoc grensoverschrijdend overleg natuurreservaten (Zwin en
                  omgeving)

       VL-NL overlegcomités

                  GEB: 2 projectgebieden zijn opgestart - uitbreiding van
                  grensoverschrijdende projectgebieden worden in 2009 in kaart gebracht
                  ism Staatsbosbeheer

                  Vlaams-Nederlands Begeleidsingscommissie voor de Maas                  VLANED

                  Grensoverschrijdend stroomgebied comité : kreken en polder
Bestuurlijk Overleg Westerschelde

                  Overleg tussen Nederlandse gemeenten en provincie waarbij Vlaanderen
Estuariumwerkgroep         als waarnemer aanwezig is, informele contacten Statenbosbeheer

                  Overleg over de Schelde tussen Nederlandse en Vlaamse
Samenwerking met Polen       milieuverenigingen waarbij ANB als waarnemer aanwezig is Polen).
                  Uitwisseling met National park of the Biebrza (Bagno Lawki,
                  Het betreft een uitwisseling in context van natuurbeheerstechnieken,
                  meer bepaald hooilandbeheer. Recent zijn er contacten tot opzetten en
                  begeleiden van een natuureducatief centrum. dit dossier heeft potentie
                  ingepast te worden in de formele samenwerking tussen Vlaanderen en
                  Polen.
Stichting Populier (Vlaanderen-   Samenwerking met Nederland voor meer aandacht voor populier
Nederland)
UNECE ICP Forests - Ad hoc     Opvolgen, ontwikkelen en optimaliseren van methodiek voor diagnose
Group on Assessment of Biotic    van schade-oorzaken aan bossen in het kader van internationaal lange
Damage Causes            termijn bossenmonitoringprogramma
                                               Pagina 14 van 25
OVERZICHT VAN INTERNATIONALE ACTIVITEITEN ANB & INBO - OPVOLGING VAN EU EN INTERNATIONALE VERDRAGEN EN OVEREENKOMSTEN MBT BIODIVERSITEIT
        Wat ?                     Waarom ?
UNECE ICP Forests - Expert Panel Optimaliseren methodiek voor monitoring van de vegetatie en andere
'Biodiversity and Ground     soortengroepen in kader van lange termijn monitoring van
Vegetation'           bosecosystemen
UNECE ICP Forests - Expert Panel Optimaliseren van methodiek voor bepaling van atmosferische depositie
'Deposition'           (luchtverontreiniging) in kader van lange termijn monitoring van
                 bosecosystemen
UNECE ICP Forests - Expert Panel Optimaliseren methodiek voor monitoring van meteo & fenologie in kader
'Meteorology and Phenology'   van lange termijn monitoring van bosecosystemen

UNECE ICP Forests - Expert Panel Opvolgen, ontwikkelen & optimaliseren van methodiek voor monitoring
on Crown Condition Assessment  van gezondheidstoestand van bomen in kader van Paneuropees
                 programma
UNECE ICP Forests - Expert Panel Werkgroep van deskundigen inzake nutrientenhuishouding van bomen
on Foliage & Litterfall     (bladanalyses, strooisel) in kader van bossenmonitoringprogramma ICP
                 Forests
UNECE ICP Forests - Expert Panel Coordinatie van alle activiteiten inzake bodem voor in ICP Forests
on Soil and Soil Solution    programma en het huidige EU Life+ FutMon project (2009-2010) op
                 Europese schaal
UNECE ICP Forests - Expert Panel Uitvoeren van de belangrijkste activiteiten inzake bodem voor in ICP
on Soil and Soil Solution    Forests programma en het huidige EU Life+ FutMon project (2009-2010)
                 op Europese schaal en op de Vlaamse Level I en Level II proefvlakken

UNECE ICP Forests - National      Contactpersoon en coördinator voor Vl. Gewest van International Co-
Focal Center (Vl. Gewest)       operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution
                    effects on Forests van UNECE. Lange termijn programma inzake
                    bosvitaliteit en toestand van bosecosystemen
UNECE ICP Forests - Working
Group on quality assurance and
quality control in laboratories
UNECE ICP Forests - Working
Group on quality assurance and
quality control in laboratories
  United Nations Convention     Wordt niet gevolg door ANB
   to Combat Desertification
      United Nations Economic   Jaarlijkse vergaderingen. Sporadische deelname
             Commission  vanuit ANB in functie van agenda. Wel bijdragen aan allerhande
   for Europe (UN-ECE) - Timber   rapporteringen welke op periodeiek basis wordt georganiseerd samen
              Committee  met FAO

  United Nations Framework      Acties via EU-raad WPIEI-UNFCCC
 Convention to Combat Climate
   Change (UNFCCC)
                                               Pagina 15 van 25
OVERZICHT VAN INTERNATIONALE ACTIVITEITEN ANB & INBO - OPVOLGING VAN EU EN INTERNATIONALE VERDRAGEN EN OVEREENKOMSTEN MBT BIODIVERSITEIT
        Wat ?                          Waarom ?
           United Nations Opdrachten staan beschreven in twee resoluties van ECOSOC en
     Forum on Forests (UNFF) omvatten voornamelijk het wereldwijd bevorderen van de realisatie en de
                   internationale samenwerking rond duurzaam bosbeheer.Werkt in
                   tweejarencyclus, met sessie 8 in april 2008. Taken
                   : rapporteringen; bijdragen aan overleg en besluitvorming (verloopt via
                   EU via coördinaties in raadsgroep Bosbouw)
Verenigde Naties
Vlaams Fonds Tropisch Bos      Het Vlaams Fonds Tropisch Bos (VFTB) : de Vlaamse Regering
                   besliste op 22/11/2002 tot de oprichting van het Vlaamse Fonds
                   Tropisch Bos. Sedertdien werden reeds 56 terreinprojecten ondersteund
                   ten belope van 3.475.355 € in hoofdzakelijk 6 landen in Latijns Amerika
                   (Bolivia, Brazilië, Chili, Ecuador, Peru, Suriname). Op 11/05/2007 besliste
                   de Vlaamse Regering naar aanleiding van de voorziene midterm
                   evaluatie tot verderzetten van het VFTB. In grote lijnen werd toen beslist
                   met het VFTB meer in te zetten op klimaatgerelateerde projecten (de
                   zogenaamde component 2), terwijl de reeds ondersteunde projecten
                   verder begeleid en gevolgd dienen te worden (component 1). De
                   component 2 resulteerde in 2 nieuwe prioriteiten voor selectie van te
                   ondersteunen projecten : het ontwikkelen van Proect Design Documents
                   voor kleinschalige bebossings- en herbebossingsprojecten of portfolio's
                   van kleinschalige projecten; en activiteiten die de druk op tropisch bos
                   verminderen en ene bijdrage leveren aan het internationale debat rond
                   avoided deforestation. Het dagelijks beheer is uitbesteed aan en
                   consortium van ngo's
Vlaams-Nederlandse Bilaterale
Maascommissie, werkgroepen
KRW en mitigatie
    Werkgroep "Communicatie & acties voor communicatie en educatie mbt natuurbehoud en
              educatie" landschapsbescherming + 2-jaarlijkse conferentie - volgende conferentie
                   in 2009 te organiseren door Vlaanderen
                   wordt opgevolgd door Dept LNE
      Werkgroep 'bos en hout' Werkt momenteel rond twee thema's : bos, hout en energie;
          Werkgroep 'jacht' Opvolging van de aspecten jachtwild, gebruiken van jacht, formaliteiten
Werkgroep 'trekvissen'        Opvolging maatregelen voor in kaart brengen van knelpunten voor
Wetlands International        België is betalend lid van Wetlands International
Wetlands International -
International waterfowl census
WG Biodiversity / ecosystems &    Uitwisseling informatie en ervaring mbt impact op biodiversiteit en
climate change            ecosysteemdiensten van klimaatverandering en van mitigatie en
                   adapatatiemaatregelen - pas opgestart
                                  Pagina 16 van 25
OVERZICHT VAN INTERNATIONALE ACTIVITEITEN ANB & INBO - OPVOLGING VAN EU EN INTERNATIONALE VERDRAGEN EN OVEREENKOMSTEN MBT BIODIVERSITEIT
      Wat ?                     Waarom ?
WG Estuaria        Opvolging van de bepalingen van de EU natuur-, water- en MER-
              richtlijnen mbt estuaria en havenactiviteiten + uitwerking van 'guidelines',
              uitwisseling van informatie en ervaring mbt beleid en beheer van estuaria

WG 'EU Framework on Invasive   Ontwikkeling van EU strategie voor invasieve soorten als algemeen
WG Financing of Natura 2000    opmaak van guidelines voor toepassing van EU-financieringen voor
                 Natura 2000 (brochure en interactive website beschikbaar), begeleiding
                 van informatiesessies - voorlopig afgerond
WG Management of Natura 2000   uitwisseling informatie en ervaring mbt opmaak van beheerplannen voor
sites               Natura 2000 - nog op te starten
WG Rivers             Opvolging van uitvoering van bepalingen van Habitatrichtlijn en KRLW
                 mbt riviersystemen in relatie tot behoud aquatische natuurwaarden en
                 ecosysteemdiensten, overstromingsrichtlijn, beheerplanning,
                 rapportering,… nog op te starten
WG Sustainable hunting +     Voorbereiding en opvolging afspraken mbt jacht en relatie
Management plans for huntable   natuurrichtlijnen; opvolging van opmaak van soortenactieplannen voor
species              bejaagbare soorten


WG Wind Energy          opmaak van 'guidelines' en beoordelingskaders voor inplanting van
                 windmolens mbt bepalingen Vogelrichtlijn - wordt bijgewoond door INBO -
                 voorlopig afgerond
          WPIEI - Biodiv Voorbereiding van EU-standpunt in verschillende multilaterale processen
                 en instrumenten, zoals bijvoorbeeld de Convention on Biological Diversity
                 (CBD), Conventie van Bonn (CMS) en overeenkomsten

         WPIEI - IPBES Intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem
                services
                                             Pagina 17 van 25
OVERZICHT VAN INTERNATIONALE ACTIVITEITEN ANB & INBO - OPVOLGING VAN EU EN INTERNATIONALE VERDRAGEN EN OVEREENKOMSTEN MBT BIODIVERSITEIT
      Wat ?                       Waarom ?
        WPIEI - Klimaat Voorbereiding van EU-standpunt inzake Klimaatverdrag (UNFCCC). ANB
                volgt hier de ontwikkelingen mbt Land use, land use change and forestry
                en Reduced Emissions from deforestation and forestdegradation (REDD)
                eerder op afstand, maar geeft advies aan zowel federale niveau en
                collega's van AIM en afdeling Lucht, Hinder; Risicobeheer, Milieu en
                Gezondheid
                                  Pagina 18 van 25
Nationale netwerken
nationaal = van Belgisch belang

Naam stuurgroep
(Opstart) databank voor grote dood-houtkevers (Boktorren, Vliegende herten
Belgian Biodiversity Information Facilities (BBIF)
Belgian Biodiversity Platform
Belgian Contact Group on Invasive Species
Belgian Wildlife Disease Society
Belgian Wildlife Disease Society
Belgian Wildlife Disease Society
Belgium forum on invasive species
Belgium forum on invasive species
Belspo: Biodiversity impacts of highly invasive alien plants: mechanisms,
CBD-Stuurgroep Protected Areas Belgium
Contact group genetisch gemodifieerde organismen
Contactgroep invasieve uitheemse soorten
Coördinatie Comité Internationaal Milieubeleid - Werkgroep Natuur (CCIM-
Expertenwerkgroep CCIM "Biodiversity, biosafety , GGO and coexistence"
Hoge Gezondheidsraad - ad hoc
Koninklijk Natuurwetenschappelijk Genootschap Dodonaea, voorzitter
Nationaal Verbond voor Natuurbescherming
Platform Wetenschapscommunicatie
Stuurgroep Biodiversiteit
Stuurgroep Natuur
Vzw Wildlife & Man
Wetenschappelijk comité Life project Dijle- en Laanvallei
Regionale netwerken
regionaal = Vlaams gebied besrtijkend/Vlaams initiatief

Naam stuurgroep
Ad hoc werkgroep Vergunningen voorhaven Zeebrugge, Vlaamse overheid, Algemeen beleid,
Ad hoc werkgroep Vergunningen voorhaven Zeebrugge, Vlaamse overheid, Algemeen beleid,
Adviescommisse Vlaamse natuurreservaten in Zuidelijk Oost-Vlaanderen
Adviescommissie Bosreservaten Oost-Vlaanderen
Adviescommissie Bosreservaten Oost-Vlaanderen
Adviescommissie bosreservaten Regio Leuven
Adviescommissie bosreservaten West-Vlaanderen
Adviescommissie Certificering oeverbeschermingsmaterialen
Adviescommissie Landinrichtingsproject Brugse Veldzone
Adviescommissie Natuurinrichtingsproject Biscopsveld
Adviescommissie Natuurinrichtingsproject Blankaart
Adviescommissie Vlaams naturrreservaat Het Zwin
Adviescommissie Vlaams natuurreservaat Assebroekse meersen en Bergbeekvallei
Adviesgroep Begrazing Kalmtrhoutse Heide
AGNAS: Strategische stuurgroep afbakeningsproces gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur
Begeleidingscomité Milieukostenmodel
Begeleidingscommissie "Gemeenten adopteren Limburgse soorten"
Begeleidingsgroep LNE/VITO-project 'Waarderingsstudie van natuurlandschap voor kosten-batenanalyses van projecten in Vlaamse Zeehavens'
begeleidingsgroep studie VALUE
Beheercommissie Eigen Vermogen (voorzitter)
Beheercommissie natuurcompensaties linkerscheldeoever
Beleidsraad Beleidsdomein Leefmilieu en Natuur
Cadmiumplan kabinetswerkgroep
CIW Werkgroep Kaderrichtlijn water Subwerkgroep "Doelstellingen en monitoring"
CIW-SWG 1.1 „DOELSTELLINGEN‟
CIW-SWG 1.1 „DOELSTELLINGEN‟
CIW-SWG 1.3 „MONITORING‟
CIW-SWG 1.3 „MONITORING‟
CIW-SWG doelstellingen en monitoring
CIW-SWG doelstellingen en monitoring
CIW-werkgroep ecologisch waterbeheer
CIW-werkgroep ecologisch waterbeheer
CIW-werkgroep Kaderrichtlijn Water
CIW-werkgroep Kaderrichtlijn Water
CIW-werkgroep Watersysteemkennis

Colev, communicatie overleg leefmilieu Vlaanderen
Conseil d'Adminstration Centre de Populiculture du Hainaut
contactgroep Studiedienst Vlaamse Regering - VRIND, Leefmilieu & Natuur
Coördinatie- Integraal Waterbeleid (CIW), Werkgroep Grondwater
Coördinatie- Integraal Waterbeleid (CIW) , Werkkgroep Watersysteemkennis
Demonstratieproject biomassa
Departementale werkgroep Logistiek
Erkenningscommissie Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud
Expertengroep opmaak instandhoudingsdoelstellingen SBZ-H Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel
Expertengroep opmaak instandhoudingsdoelstellingen SBZ-H Bossen van de Vlaamse Ardennen
Expertengroep s-IHD Brugse Veldzone
Expertengroep s-IHD De Maten
Expertengroep s-IHD Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen
Expertengroep s-IHD met brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven
FLOWER, Floristische Werkgroepen Vlaanderen
GISMIS (werkgroep GIS van de Milieuinfostuurgroep)
Grindcomité Maaskant en herstructureringscomité
Herstructureringscomité Grind
HYLA, Amfibieën- en reptielenwerkgroep van de Natuurpunt
HYLA, Amfibieën- en reptielenwerkgroep van de Natuurpunt
IHD-werkgroep
Informele werkgroepen VEN-afbakening
Integraal waterbeheer
Interdepartementale Windwerkgroep (Vlaamse overheid)
Invasive species environmental impact assessment - mammals
Jachtexamencommissie
Kerngroep Strategische Actie Stroomlijning Onderzoek
Libellenvereniging Vlaanderen
Libellenvereniging Vlaanderen
Lid Fellows Universiteit Leuven
Lid Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud
LNE Thematisch overleg Bodem
LNE Thematisch overleg Water
LNE Werkgroep " Naar een strategie hormoonontregelaars"
Milieuinfostuurgroep
MINA-4 taakgroep Omgevingskwaliteit
Overlegplatform Modelleren van Watersystemen.
Overlegplatform natuurverbindingsgebieden
Overlegplatform natuurverbindingsgebieden
Permanent Planningsoverleg MINA-plan
Planningsgroep MINA-4
Platform Vlaamse Internationale Milieu-Informatie (VLIMI)

Programma voor de reductie van pesticiden en biociden
Projectteam afbakening agrarische en natuurlijke structuur voor de regio Brugse Veldzone
Projectteam afbakening agrarische en natuurlijke structuur voor de regio Haspengouw-Voeren
Projectteam afbakening agrarische en natuurlijke structuur voor de regio Kust-Polders Westhoek
Projectteam afbakening agrarische en natuurlijke structuur voor de regio Leiestreek
Projectteam afbakening gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur buitengebiedregio Hageland
Projectteam afbakening gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur buitengebiedregio Zenne-Dijle-Pajottenland
Projectteam afbakeningsproces gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur buitengebiedregio Brugse veldzone en Meetjesland
Projectteam afbakeningsproces gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur buitengebiedregio Leiestreek
Projectteam afbakeningsproces gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur buitengebiedregio Schelde-Dender
Projectteam afbakeningsproces gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur buitengebiedregio Vlaamse Ardennen
Projectteam afbakeningsproces gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur buitengebiedregio Waasland
Projectteam agrarische en natuurlijke structuur voor de regio Kempen-Maasland
Raad van Beheer Inverde
Raad van Beheer WWF-Vlaanderen
Raad van Bestuur Inverde vzw
Raad van Bestuur Natuurpunt Beheer vzw
Redactieraad „Natuur.focus‟
Redactieraad Natuur.focus
Redactieraad Natuur.focus
Redactieraad Natuur.focus
Redactieraad Natuur.Oriolus
Schrijfgroep MINA-4 Biodiversiteit
Schrijfgroep MINA-4 Open Ruimte
SciCom, platform voor wetenschapscommunicatoren
Strategisch plan rechteroever, deelwerkgroep Specieverwerking
Stuurgroep “Boom- en houtkwaliteitsonderzoek voor de Vlaamse Bos-Houtkolom” (Overeenkomst INBO/1/2007 VG-Ugent)
Stuurgroep “Boom- en houtkwaliteitsonderzoek voor de Vlaamse Bos-Houtkolom” (Overeenkomst INBO/1/2007 VG-Ugent)

Stuurgroep “Boom- en houtkwaliteitsonderzoek voor de Vlaamse Bos-Houtkolom” (Overeenkomst INBO/1/2007 VG-Ugent)
Stuurgroep “Boom- en houtkwaliteitsonderzoek voor de Vlaamse Bos-Houtkolom” (Overeenkomst INBO/1/2007 VG-Ugent)
Stuurgroep “Boom- en houtkwaliteitsonderzoek voor de Vlaamse Bos-Houtkolom” (Overeenkomst INBO/1/2007 VG-Ugent)
Stuurgroep 'Actualisatie Sigmaplan'
Stuurgroep afbakening, inrichting en beheer van natuurverbindingsgebieden in Oost-Vlaanderen (Meetjeslandse Kreken en
stuurgroep ANB-studie: Integratie visteelt en natuur op vijvers
Stuurgroep 'Beheersmaatregelen mbt herkolonisatiemogelijkheden van de das (in Vlaams Brabant vanuit aangrenzende streken):
Stuurgroep Beheersmonitoring
Stuurgroep beleidsindicatoren LNE
Stuurgroep Bever
Stuurgroep Bever
Stuurgroep Bomendatabank (ANB)
Stuurgroep bosbegrazing
Stuurgroep Bosgemeenschappen
Stuurgroep certificering oeverbeschermingsmaterialen
Stuurgroep DANAH-project Beheerplannen Militaire gebieden
Stuurgroep 'De Antwerpse Haven natuurlijker-ontwikkeling van nieuwe natuur in een wereldhaven' II
Stuurgroep duurzaamheidsindicatoren
Stuurgroep duurzaamheidsindicatoren
Stuurgroep INBO studie "Bepaling van genexpressiepatronen in paling met ver-schillende vervuilinggraden:Optimalisatie van
Stuurgroep internationale bospolitiek
Stuurgroep LNE Studie "Opmaak en uitvoeren van een draaiboek voor het uitvoeren van een moedermelkcampagne voor de
Stuurgroep MINA-project 35 'Meetnetten en monitoring'
Stuurgroep MIRA
Stuurgroep Model Bomenplan Vlaamse Steden en Gemeenten (ANB)
Stuurgroep monitoring bosreservaten
Stuurgroep monitoring natuurinrichting
Stuurgroep 'Nadere uitwerking van de bescherming van waardevolle bodems'
Stuurgroep NARA
Stuurgroep NARA
Stuurgroep NARA
Stuurgroep NARA
Stuurgroep Natuurverbindingen in de regio Schelde - Durme
Stuurgroep natuurvriendelijke bosexploitatie
Stuurgroep OMES
Stuurgroep onderzoek en ontwikkeling
Stuurgroep onderzoeksproject 'Trekvissen Scheldebekken'
Stuurgroep project habitatevaluatie en biotoopherstel ten behoeve van de visfauna in zones van de Habitatrichtlijn
Stuurgroep project habitatgebruik kwabaal
Stuurgroep project kroeskarper-giebel
Stuurgroep project kroeskarper-giebel
Stuurgroep project Maasvallei Grensverleggend (RLKM)
Stuurgroep project 'Studie over de invloed van bodemcomponenten op de ontw. van watermerkziekte in Wilgen in landbouwgebied
Stuurgroep SIMFORTREE
Stuurgroep Steunpunt Milieu en Gezondheid
Stuurgroep studie „Gerichte inventarisatie binnen terreinen in beheer bij de afdeling Natuur Oost-Vlaanderen‟
Stuurgroep studieopdracht „Afbakening van fosfaatverzadigde gebieden in Vlaanderen op basis van een kritische
Stuurgroep Studieopdracht IN/OMB-05/01: „Opstellen van een referentie- en afwegingskader voor natuurontwikkeling en -herstel
Stuurgroep TWOL-project "Afwegingskader en rekenmodel voor de bepaling van de steekproefgrootte bij beleidsgerichte
Stuurgroep TWOL-project "Afwegingskader en rekenmodel voor de bepaling van de steekproefgrootte bij beleidsgerichte
Stuurgroep TWOL-project "Uitwerking van een steekproefschema voor de tweede bosinventarisatie van het Vlaamse gewest"
Stuurgroep TWOL-project: Duurzame integratie van visteelt en natuurwaarden in ruimtelijke kwetsbare gebieden
Stuurgroep Uitvoering van het beschermingsplan voor de Das in het zuidelijk deel van de provincie Vlaams-Brabant en het
Stuurgroep VMM project: Bepalen van MEP en GEP voor aantal Vlaamse waterlichamen (categorie meren)
Thematisch overleg (TO) natuur
Thematisch overleg TWOL - Natuur
Thematisch TWOL-overleg Natuur
Thematische werkgroep monitoring natuur en veiligheid geactualiseerd sigmaplan
Thematische werkgroep natuur en landschap geactualiseerd sigmaplan
Thematische werkgroep natuur en landschap geactualiseerd sigmaplan - Zeeschelde en zijrivieren
TO Bodem
TO Milieugevaarlijke stoffen
TO Water
Trage wegen vzw - ecologische aspecten
Universiteit Gent, Vakgroepraad Biologie
VHB: werkgroep beheer
VHRN: werkgroep regionale landschappen
VIWC stuurgroep kaderrichtlijn water
VIWC werkgroep 1,1 kaderrichtlijn: waterkwaliteit en monitoring oppervlaktewaters
Vlaams Integraal Wateroverlegcomité (VIWC), Werkgroep Grondwater
Vlaams Overleg Internationaal Milieubeleid (VOIM)
Vlaamse avifauna commissie
Vlaamse Comissie Ruimtelijke ordening
Vlaamse hamsterwerkgroep
Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud
Vlaamse Internationale Milieu Informatie (VLIMI)
Vleermuizenwerkgroep (Natuurpunt)
WBE-werking
Weidevogelproject (Natuurpunt)
Werkgroep "glasaal"
Werkgroep "glasaal" (Visserijfonds)
werkgroep Biodiversiteit, project Beleidsopvolging LNE
Werkgroep Bruine Ratbestrijding
Werkgroep Bruine Ratbestrijding
Werkgroep EUWAT (Energie uit waterkracht) (W&Z)
werkgroep Grofwild
Werkgroep Informatie en Educatie
Werkgroep 'Informatie en educatie' (Visserijfonds)
Werkgroep Muskusratbestrijding
Werkgroep Muskusratbestrijding
Werkgroep Ontsnippering (AWV)
Werkgroep Ontsnippering (AWV)
Werkgroep open ruimte afbakening Vlaams Stedelijk Gebied Brussel
Werkgroep populier van de Vlaamse Hoge Bosraad (Voorzitter)
werkgroep Studiedienst Vlaamse Regering - SCV-survey & International Social Survey Programme
Werkgroep Waterkracht
Werkgroep Waterkracht
Werkgroepen Implementatie Kaderrichtlijn Water.
Wetenschappelijke Adviescommissie Kalmthoutse Heide
Wetenschappelijke commissie van het Vlaams Instituut voor de Zee
Wetenschapsproject
Windwerkgroep Gentse Kanaalzone
Zoogdierenwerkgroep (Natuurpunt)
Zoogdierenwerkgroep (Natuurpunt)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:22
posted:8/23/2011
language:Dutch
pages:25