; 1. - Univerzitet u Beogradu
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

1. - Univerzitet u Beogradu

VIEWS: 334 PAGES: 25

 • pg 1
									NASTAVNO-NAUĈNOM VEĆU BIOLOŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU


  Na III redovnoj sednici Izbornog veća Biološkog Fakulteta Univerziteta u Beogradu,
odrţanoj 3. decembra 2010. godine, doneta je odluka o raspisivanju konkursa za radno mesto
nastavnika za uţu nauĉnu oblast Fiziologija ţivotinja i ĉoveka na Katedri za opštu fiziologiju i
biofiziku Instituta za fiziologiju i biohemiju Biološkog fakulteta. Na istoj sednici formirana je
Komisija za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu: akademik dr Miodrag Ĉolić,
redovni profesor Vojnomedicinske akademije, dr Vera Popović-Brkić, redovni profesor
Medicinskog fakulteta, dr Nadeţda Nedeljković, vanredni profesor Biološkog fakulteta i dr
Milena Kataranovski, redovni profesor Biološkog fakulteta u Beogradu.
  Na konkurs objavljen 15.12.2010. godine u listu Poslovi prijavila se samo dr Biljana Boţić,
docent Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na osnovu priloţene dokumentacije i na
osnovu poznavanja kandidata i uvida u njen nauĉni i pedagoški rad, Komisija podnosi sledeći


                    IZVEŠTAJ


1. BIOGRAFIJA

1.1. Osnovni biografski podaci
  Biljana Boţić je roĊena 01.04.1975. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u
Beogradu. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je školske 1994/1995 godine. Na
Institutu za biološka istraţivanja uradila je eksperimentalni deo diplomskog rada pod nazivom
“Dobijanje klonova muških i ţenskih jedinki biljke Dioscorea balcanica” pod mentorstvom
prof. dr Ljubinke Ćulafić i dr Katarine Šavikin-Fodulović. Diplomirala je 29.10.1999. godine sa
proseĉnom ocenom 9.50 u toku studija i ocenom 10 na diplomskom ispitu. Iste godine upisala je
poslediplomske studije na matiĉnom fakultetu smer Imunologija koje je zavrsila 2001. godine sa
proseĉnom ocenom 10 u toku studija. Eksperimentalni deo magistarskog rada iz oblasti
imunologije pod nazivom “Funkcionalni aspekti makrofaga u procesu zarastanja rane na koţi
pacova” pod mentorstvom prof. dr Milene Kataranovski uradila je na Institutu za medicinska
istraţivanja Vojnomedicinske akademije. Javnom odbranom magistarskog rada 20.12.2001.
godine pred komisijom u sastavu prof. dr Mirjana Stojiljković, prof. dr Milena Kataranovski,
prof. dr Miodrag Ĉolić i doc. dr. Nadeţda Nedeljković stekla je zvanje magistra bioloških nauka.
Eksperimentalni deo doktorskog rada iz oblasti imunologije pod nazivom “Znaĉaj sistemskih i
biohumoralnih parametara u prognozi i dijagnozi artritisa razliĉite etiologije” pod mentorstvom
prof. dr Ivana Zgradića i prof. dr Miodraga Ĉolića uradila je na Klinici za reumatologiju i
kliniĉku imunologiju, Institutu za medicinska istraţivanja i Institutu za medicinsku biohemiju
Vojnomediciske akademije. Javnom odbranom doktorske disertacije 14.02.2006. godine pred


                                                1
komisijom u sastavu prof. dr Mirjana Stojiljković, prof. dr Ivan Zgradić, prof. dr Miodrag Ĉolić,
prof. dr Radmila Petrović i prof. dr Nemanja Damjanov stekla je zvanje doktora bioloških nauka.

1.2. Profesionalna karijera
    Od novembra 1999. godine kao student poslediplomskih studija je ukljuĉena u realizaciju
praktiĉne nastave iz Imunobiologije na Katedri za Opštu fiziologiju i biofiziku, Biološkog
fakulteta. Na osnovu programa o zapošljavanju mladih talenata preko Republiĉkog zavoda za
trzište rada od 1. marta 2000. godine je zaposlena kao asistent-pripravnik na Katedri za Opštu
fiziologiju i biofiziku. Od 15. juna 2001. zaposlena je na odreĊeno vreme, do povratka saradnika
mr Ivana Milenkovića sa studijskog boravka. Na sednici nastavno-nauĉnog veća odrţanoj 10.
maja 2002. unapreĊena je u zvanje asistenta. Od 2004. do 2007. godine je bila ĉlan Centra za
lasersku mikroskopiju, Biološkog fakulteta. Na sednici veća oblasti Univerziteta u Beogradu
17.5.2006. godine izabrana je u zvanje docenta za oblast Imunologija na Katedri za Opštu
fiziologiju i biofiziku Biološkog fakulteta. Od 2008. godine je jedan od rukovodilaca (uz prof. dr
Milenu Kataranovski) modula Imunobiologija na doktorskim studijama i jedan je od
rukovodilaca (uz prof. dr Jelenu Kneţević-Vukĉević) specijalistiĉkih studija Imunobiologija sa
mikrobiologijom. Od 2010. godine je ĉlan saveta Biološkog fakulteta.

2.OSNOVNE NASTAVNE AKTIVNOSTI

2.1. Udžbenici, skripta i praktikumi (М92)
Posle izbora u zvanje docenta:
  1. Biljana Boţić, Nenad Prodanović, Sonja Gašić. Imunobiologija – praktikum. Biološki
    fakultet, Univerzitet u Beogradu. 2011. (14 poena)

                    ukupno 14 poena

2.2. Mentorstva

2.2.1. Doktorske disertacije (М101)
Posle izbora u zvanje docenta:
  1. Milica Perišić, doktorski rad: "Uloga hormona jajnika u involuciji timusa pacova", 2010.
    Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, mentori doc. dr Biljana Boţić i prof. dr
    Gordana Leposavić (6 poena)
  2. Vlada Petrušić, doktorski rad: "Strukturne i funkcionalne karakteristike prirodnih i
    infekcijom indukovanih polimera humanog imunoglobulina M" 2010. Biološki fakultet
    Univerziteta u Beogradu, mentor doc. dr Biljana Boţić i prof. dr Ljiljana Dimitrijević (6
    poena)
                     ukupno 12 poena
                                                2
2.2.2. Specijalistiĉki rad (М103)
Posle izbora u zvanje docenta:
  1. Tijana Dragović-Ivanĉević, specijalistiĉki rad: "Znaĉaj imunofenotipizacije za
    diferencijalnu dijagnozu B-hroniĉne limfocitne leukemije", 2006. Biološki fakultet
    Univerziteta u Beogradu, mentori doc. dr Biljana Boţić i prof. dr Mirjana Gotić. (3
    poena)

                    ukupno 3 poena

2.2.3. Diplomski rad (М104)
  1. Nataša Spasojević (2004): Uticaj razliĉitih šema imunizacije tetanus toksoidom na
indukciju IgG anti-β2-glikoprotein I antitela kod miševa.
  2. Katarina Mitić (2004): Uticaj stresa i β-endorfina na inflamatorni odgovor u dva inbredna
soja pacova.
  3. Jelena Nikolić (2004): Indukcija apoptoze BWRT8 timocitnog hibridoma in vitro.
  4. Milica Jovanović (2004): Uticaj inhibicije IL-2R signalizacije i regulatornih CD4+CD25+
T limfocita na ekspresiju gena za IL-2 i granzim B u dvosmernoj mešanoj limfocitnoj reakciji.
  5. Ana Vasiljević (2004). Profili anti-fosfolipidnih atitela u serumima miševa imunizovanih
tetanus toksoidom.
  6. Tijana Vujasinović (2004). Efekti intranazalnog i intravenoznog tretmana bakterijskim
lipopolisaharidom na plućni inflamatorni odgovor.
  7. Sneţana Milosavljević (2004): Detekcija mutacija u FAS i K-RAS genima kod pacijenata
sa Mycosis fungoides.
  8. Ivan Janĉić (2005). Dendritiĉne ćelije u eksperimentalnom autoimunom miokarditisu:
efekat imunomodulatornih lekova.
  9. Sneţana Gajić (2005). Produkcija vodonik-peroksida i azot-monoksida peritonelanih
makrofaga dva soja pacova razliĉite osetljivosti na indukciju adjuvantnog artritisa.
  10. Jelena Ţivanović (2005). Izolovanje i karakterizacija monoklonskog antitela specifiĉnog
za tetanus toksoid.

Posle izbora u zvanje docenta:
  1. Svjetlana Raus (2006) "Efekat adjuvanasa na specifiĉni humoralni imuni odgovor (model
    TTd vakcine) (2 poena)
  2. Vladimir Petrušić (2006) "TTd indukovana anti β2GP 1 antitela i potencijalna patogena
    uloga" (2 poena)
  3. Matić Ivana (2006) "Diferencijacija dendritiĉnih ćelija iz koštane srţi pacova u kulturi in
    vitro" (2 poena)
  4. Ana Dragiĉević (2007) "Znaĉaj odreĊivanja koncentracije cistatina C u serumu kod osoba
    sa razliĉitim stepenom proteinurije" (2 poena)
  5. Medved Jelena (2007) "Uticaj imunizacije encefalitogenom na aktivnost peritonealnih
    makrofaga Dark Agouti i Albino Oxford soja pacova" (2 poena)


                                                3
  6. Mladenović Ana (2007) "Uticaj imunizacije encefalitogenom na nivo serumskih antitela
    specifiĉnih za mijelin oligodendritocitni glikoprotein kod dva soja pacova" (2 poena)
  7. Ĉanković Vanja (2007) "Uspostavljanje kulture mikroglije i njena morfološka i
    fenotipska karakterizacija" (4 poena)
  8. Petrović Jelena (2007) "Efekat citokina IL-12 familije na diferencijaciju imaturaciju
    humanih dendritiĉnih ćelija monocitnog porekla in vitro" (2 poena)
  9. Dokić Ivana (2007) "Izolovanje citotoksiĉnih faktora mikroglije i ćelijska smrt glioma"
    (4 poena)
  10. Maja Bundalo (2008) "Ispitivanje citotoksiĉnosti smeše hidroksiapatita sa srebrom" (4
    poena)
  11. Jelena Đokić (2008) "Modulacija funkcije timusnih dendritiĉnih ćelija pacova pomoću
    TLR3 i TLR7 agonista" (2 poena)
  12. Sergej Tomić (2008) "Modulatorni efekat TLR3 i TLR7 agonista na funkcije slezinskih
    dendritiĉnih ćelija pacova" (2 poena)
  13. Jovana Šerbanović (2008) "Indukcija transkripcionog faktora Ney1 od strane BMP-2" (4
    poena)
  14. Danica Drpić (2009) "Izolacija i karakterizacija IgG –reaktivnih antitela izolovanih iz
    seruma pacijenata od non-Hodgkin limfoma" (4 poena)
  15. Ivana Gašić (2009) "Ispitivanje efekata hidroksiapatita i njegovih smeša sa katjonima na
    vijabilnost i funkcionalne karakteristike peritonealnih makrofaga stimulisanih TLR4 i
    TLR7 agonistima" (4 poena)
  16. Nataša Martinović (2009) "Humoralni imuni odgovor na mijelin bazni protein i mijelin
    oligodendrocitni glikoprotein kod dva soja pacova" (2 poena)
  17. Lidija Todorović (2009) "Ispitivanje uticaja ugljenohidratnih struktura antigena
    parazitske nematode Trichinella spiralis na interakciju sa makrofagama" (2 poena)
  18. Ivana Pekić (2010) " Ispitivanje efekata hidroksiapatita i njegovih smeša sa katjonima na
    vijabilnost i funkcionalne karakteristike peritonealnih makrofaga stimulisanih TLR3 i
    TLR4 agonistima" (4 poena)
  19. Marija ĐorĊić (2010)" Tolerancija i autoimunost" (4 poena)
  20. Jelena Patrnogić (2010) "Ispitivanje citotoksiĉnosti biomaterijala hidroksiapatita i
    njegovih smeša sa bakrom i cinkom" (4 poena)
  21. Zoran Lalić (2010) "Dendritiĉne ćelije" (4 poena)

                   ukupno 62 poena

2.3.Uĉešće u komisijama

2.3.1. Doktorske disertacije (М111)
Posle izbora u zvanje docenta:
  1. Saša Vasilijić, doktorski rad: "Modulacija funkcionalnih svojstava CD11b+ u CD11b-
    subpopulacije timusnih dendritiĉnih ćelija pacova in vitro pomoću faktora rasta
    granulocitno-makrifagnih kolonija", 2008. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu,

                                               4
   komisija u sastavu prof. dr Miodrag Ĉolić, prof. dr Mirjana Stojiljković, doc. dr Biljana
   Boţić i doc. dr Dragana Vuĉević (4 poena)
  2. Goran Lonĉar, doktorski rad: "Znaĉaj odreĊivanja osteoprotegerin/RANK ligand/RANK
   osovine i neurohormonske aktivacije kod bolesnika sa stabilnom formom hroniĉne srĉane
   insuficijencije", 2010. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, komisija u sastavu
   prof. dr Zorana Vasiljević-Pokrajĉić, prof. dr Miloš Ţarković i doc. dr Biljana Boţić (4
   poena)

                   ukupno 8 poena

2.4. Držanje nastave

2.4.1. Na kursu za koji je kandidat u potpunosti pripremio nastavni program (М121)
Posle izbora u zvanje docenta:
  1. od 2009. godine na osnovnim studijama Osnovi imunobiologije (6 poena)
  2. od 2006. godine na doktorskim studijama Osnovi neuroimunologije (6 poena)
  3. od 2008. godine na doktorskim studijama Imunološki principi u osnovnim i
    primenjenim biološkim istraživanjima (u saradnji sa prof. dr Milenom Kataranovski) (6
    poena)
  4. od 2008. godine na doktorskim studijama Ćelijska i molekularna imunobiologija (u
    saradnji sa prof. dr Milenom Kataranovski) (6 poena)
  5. od 2008. godine na doktorskim studijama Neuroimunologija (u saradnji sa dr ĐorĊem
    Miljkovićem) (6 poena)
  6. od 2008. godine na doktorskim studijama Značaj biohumoralnih faktora u imunskom
    odgovoru (6 poena)
  7. od 2008. godine na specijalistiĉkim studijama Metode u imunobiologiji (6 poena)
  8. od 2008. godine na specijalistiĉkim studijama Specijalni viši kurs imunobiologije (6
    poena)
  9. od 2008. godine na specijalistiĉkim studijama Primenjena imunobiologija (6 poena)

                   ukupno 54 poena

2.4.2. Na kursu sa preuzetim nastavnim programom (М123)
  1. od 2000.- godine na osnovnim studijama Imunobiologija sa imunohemijom (praktična
    nastava)
  2. od 2000.-2007 godine na osnovnim studijama Opšta fiziologija sa biofizikom (praktična
    nastava)
  3. od 2000.-2006 godine na osnovnim studijama Eksperimentalna fiziologija I (praktična
    nastava)
  4. od 2000.-2002 godine na osnovnim studijama Osnovi sistemske biofizike (praktična
    nastava)


                                                5
  5. od 2000.-2002 godine na osnovnim studijama Opšta fiziologija sa biofizikom (praktična
   nastava)
  6. od 2000.-2002 godine na osnovnim studijama Fiziologija životinja (praktična nastava)
  7. od 2000.-2002 godine na osnovnim studijama Fiziologija i ekofiziologija životinja
   (praktična nastava)
  8. od 2000.- 2002. godine na osnovnim studijama Opšta i sistemska fiziologija (praktična
   nastava)

Posle izbora u zvanje docenta:
  1. od 2006. godine na osnovnim studijama Imunobiologija sa imunohemijom (2 poena)
  2. od 2009. godine na osnovnim studijama Biologija na internetu

                   ukupno 2 poena


3. OSTALE NASTAVNE AKTIVNOSTI

3.1. Držanje nastave za struĉno usavršavanje nastavnika osnovnih i srednjih škola
  1. od 2004-2006. godine “Znaĉaj fiziološkog procesa u interakciji organizma sa okolinom;
    neuroendokrini aspekti adaptacije ”

Posle izbora u zvanje docenta:
  1. od 2006-2009. godine uĉesnik u izvoĊenju akreditovanog seminara za kontinuiranu
    edukaciju nastavnika pod naslovom “Znaĉaj fiziološkog procesa u interakciji organizma
    sa okolinom; neuroendokrini aspekti adaptacije”

                    ukupno 1 poen

3.2. Koordinator/uĉesnik inostranih projekata namenjenih usavršavanju nastavnog
procesa na fakultetu

Posle izbora u zvanje docenta:
  1. Tempus JEP Curriculum Development Project „Higher Education Reform of Biological
    Sciences – HERBS” University of Nice 25.11-3.12.2008.

                     ukupno 2 poena

3.3. Ĉlanstvo u organizacionim odborima meĊunarodnih/nacionalnih/struĉnih skupova
  1. 2004. godine “22nd International Symposium on Biophysics” (dedicated to Prof. Radoslav
    K Andjus, 1926-2003)
  2. 2004. godine Workshop and short course: „Confocal microscopy in biomedicine“
  3. 2005. godine IBRO School „Confocal Microscopy in Neurosciences“

                                              6
Posle izbora u zvanje docenta:
  1. 2006. godine Simpozijum „Leĉenje osteoporoze“
  2. 2007. godine Simpozijum „Dijagnostika i leĉenje osteoporoze“

                      ukupno 2 poena

3.4 Ankete studenata
  U anonimnom anketiranju studenata organizovanom na Fakultetu kandidatkinja je ocenjena
ocenom vrlo dobar proseĉna ocena za sve kurseve u toku svih školskih godina je veća od 4.

3.5 Nagrade
  Na konkursu Zaduţbine Vlajković Unverziteta u Beogradu (2003/2004) dobila je prvu
nagradu za najuspešnijeg asistenta Univerziteta u Beogradu.

4.OSNOVNE NAUĈNE AKTIVNOSTI
  Ukupna nauĉno-istraţivaĉka aktivnost dr Biljane Boţić ogleda se u objavljivanju 87
bibliografskih jedinica, pored objavljene magistarske teze i doktorske disertacije. Ukupan broj
objavljenih nauĉnih radova štampanih u celini je 19, od ĉega su 2 rada u vrhunskim
meĊunarodnim ĉasopisima (M21), 2 rada u istaknutim meĊunarodnim ĉasopisima (M22), 4 rada
u meĊunarodnim ĉasopisima (M23), 1 rad u meĊunarodnom ĉasopisu bez impakt faktora
(M23a), 2 rada sa meĊunarodnog skupa štampana u celini (M33), 2 rada u vodećem ĉasopisu
nacionalnog znaĉaja (M51), 2 predavanja po pozivu sa skupa nacionalnog znaĉaja štampana u
celini (M61), 2 rada sa nacionalnog skupa štampana u celini (M33), 1 struĉan i 1 nauĉno
popoluran rad (M66a). Dr Boţić je objavila i 68 radova saopštenih na skupovima i štampanih u
izvodu, od ĉega su 3 predavanja po pozivu sa skupa nacionalnog znaĉaja (M62), 46 radova sa
meĊunarodnih (M34), i 19 radova sa skupova nacionalnog znaĉaja (M64).
  Od izbora u zvanje docenta Biljana Boţić je objavila 11 radova štampanih u celini, i to 2
rada u vrhunskim meĊunarodnim ĉasopisima (M21), 1 rad u istaknutim meĊunarodnim
ĉasopisima (M22), 4 rada u meĊunarodnim ĉasopisima (M23), 1 rad u meĊunarodnim
ĉasopisima bez impakt faktora (M23a), 1 rad u vodećem ĉasopisu nacionalnog znaĉaja (M51) i 2
predavanja po pozivu sa skupa nacionalnog znaĉaja štampana u celini (M61). Dr Boţić je
objavila i 31 rad saopšten na skupovima i štampan u izvodu, od ĉega su 3 predavanja po pozivu
sa skupa nacionalnog znaĉaja (M62), 21 rad sa meĊunarodnih (M34) i 7 radova sa skupova
nacionalnog znaĉaja (M64).
  Spisak publikovanih radova po kategorijama dat je u nastavku, kao i vrednost koeficijenata
nauĉne kompetentnosti.

4.1.Rad u vrhunskom meĊunarodnom ĉasopisu (M21)
Posle izbora u zvanje docenta:
  1. D Gazivoda, T Dzopalic, B Bozic, Z Tatomirovic, Z Brkic, M Colic. Production of
    proinflammatory and immunoregulatory cytokines by inflammatory cells from periapical
    lesions in culture. J Oral Pathol Med 2009; 38: 605–611. IF=2.194

                                               7
  2. B Bozic, G Loncar, N Prodanovic, Z Radojicic, V Cvorovic, S Dimkovic, V Popovic-
   Brkic. Relationship Between High Circulating Adiponectin With Bone Mineral Density
   And Bone Metabolism In Elderly Males With Chronic Heart Failure. Journal of Cardiac
   Failure 2010; 16: 301-307. IF=3.526

                      ukupno 16 poena

4.2. Rad u istaknutom meĊunarodnom ĉasopisu (M22)
  1. D Đoković, V Bulatović, B Božić, Kataranovski M, Zrakić T i Kovaĉević N. 3,5-
    Nonadiyne Isolated from the Rhizome of Cachrys ferulacea Inhibits Endogenous Nitric
    Oxide Release by Rat Peritoneal Macrophages. Chem. Pharm. Bull. 2004; 52(7): 853-
    854. IF 1.184

Posle izbora u zvanje docenta:
  1. Rajkovic I, Dragicevic A, Vasilijic S, Bozic B, Dzopalic T, Tomic S, Majstorovic I,
    Vucevic D, Djokic J, Balint B, Colic M. Differences in T-helper polarizing capability
    between human monocyte-derived dendritic cells and monocyte-derived Langerhans'-like
    cells. Immunology 2011; 132(2): 217-25. IF=3.463

                      ukupno 5 poena

4.3. Rad u ĉasopisu meĊunarodnog znaĉaja (M23)
Posle izbora u zvanje docenta:
  1. G Loncar, B Bozic, V Cvorovic, Z Radojicic, S Dimkovic, N Markovic, N Prodanovic, T
    Lepic,   B Putnikovic, V Popovic-Brkic. Relationship between RANKL and
    neuroendocrine activation in elderly males with heart failure. Endocrine. 2010;37(1):148-
    56. IF=2.090
  2. Lonĉar G, Božić B, Dimković S, Prodanović N, Radojiĉic Z, Ĉvorovic V, Putniković B,
    Marković N,    Popović V. Association of increased parathyroid hormone with
    neuroendocrine activation and endothelial dysfunction in elderly men with heart failure. J
    Endocrinol Invest 2010 DOI:10.3275/7256 IF=1.846
  3. Lonĉar G, Božić B, Lepić T, Dimković S, Prodanović N, Radojiĉic Z, Ĉvorovic V,
    Marković N, Brajović M, Despotović N, Putniković B, Popović V. Relationship of
    reduced cerebral blood flow and heart failure severity in elderly males. 2010 Aging Male
    2010. doi: 10.3109/13685538.2010.511326 IF=1.705
  4. Dzopalic T, Dragicevic A, Vasilijic S, Vucevic D, Majstorovic I, Bozic B, Balint B,
    Colic M. Loxoribine, a selective Toll-like receptor 7 agonist, induces maturation of
    human monocyte-derived dendritic cells and stimulates their Th-1- and Th-17-polarizing
    capability. Int Immunopharmacol. 2010 Nov;10(11):1428-33. IF=2.312

                      ukupno 12 poena


                                                8
4.4. Rad u ĉasopisu meĊunarodnog znaĉaja bez impakt faktora (M23a)
Posle izbora u zvanje docenta:
  1. Dragiĉević A, Dţopalić T, Vasilijić S, Vuĉević D, Božić B, Majstorović I, Balint B,
    Ĉolić M. The influence of CD40 ligation and interferon-γ on functional properties of
    human monocyte derived dendritic cells activated with polyinosinic-polycytidylic acid.
    Vojnosanitetski pregled (in press)

                       ukupno 2 poena

4.5. Rad saopšten na skupu meĊunarodnog znaĉaja štampan u celini (M33)
  1. B Božić, N Raiĉević, M Ĉolić, M Kataranovski. Immunomodulatory activity of
    macrophages from normally and impaired-healing wounds in rats. Proc. 14th European
    Immunology Meeting EFIS Poznan, Poljska, 2000, Monduzzi Editore Int. Proc Division.
    2001. 583-587.
  2. N Prodanović, B Božić, A Galić, Lj Arsić, Lj Petrović- Rackov i I Zgradić. Influence of
    risk factors for gonarthritis in different radiographic stages of disease. Proc. International
    congress «Health for all»- Health perspective in 21st century.Banja Luka 2003. 217-222.

4.6. Rad u vodećem ĉasopisu nacionalnog znaĉaja (M51)
  1. L Radenovic, V Selakovic, B Bozic. 7-Nitroindazole, a selective neuronal nitric oxide
    synthase inhibitor in vivo, prevents kainate-induced intrahippocampal neurotoxicity.
    Arch. Biol. Sci 2005; 57 (2): 75-81.

Posle izbora u zvanje docenta:
  1. N Prodanović, B Božić, I Zgradić. The significance of helical peptides in the assessment
    of bone metabolism in active rheumatoid arthritis. Clinical application of immunology
    2006; Vol 5 (1): 19-24.
                     ukupno 2 poena

4.7. Plenarno/uvodno predavanje na skupu nacionalnog znaĉaja štampano u celini (M61)
Posle izbora u zvanje docenta:
  1. B Božić, N Prodanović. Nove opcije u leĉenje osteoporoze. Simpozijum „Leĉenje
    osteoporoze“ Niška Banja, SCG. Balneoclimatologia 2006; 30 (1): 67-70.
  2. N Prodanović, B Božić. Leĉenje osteoporoze u reumatoidnom artritisu. Simpozijum
    „Leĉenje osteoporoze“ Niška Banja, SCG. Balneoclimatologia 2006; 30 (1): 61-65.
                      ukupno 3 poena

4.8. Rad saopšten na skupu nacionalnog znaĉaja štampan u celini (M63)
  1. N. Prodanović, B. Božić, R. Popović Lj. Petrović- Rackov, Lj. Arsić, M. Popović.
    Dijagnoza i uĉestalost reumatoloških ekstrahepatiĉnih manifestacija kod bolesnika sa


                                                  9
   infekcijom hepatitis C virusom. Simpozijum-savremena dijagnostika u reumatologiji,
   Niška Banja, SCG. Balneoclimatologia 2002; 26 (Supl 1): 111-114.
  2. N Prodanović, B Božić. Clinical application of bone markers in osteoporosis.
   International symposium on osteoporosis. Niška Banja, SCG. Balneoclimatologia 2004;
   Vol 28 (Suppl 1): 99-110.

4.8. Struĉni radovi, nauĉno-popularni i popularni radovi (M66a)
  1. N Prodanović, Z AnĊelković, A Đurović, R Doder, Lj Radojiĉić, B Božić, S RaĊen, A
    Plavšić, J Gregoršek. „Da li razmišljate o osteoporozi“ Teuta, Panĉevo. 2004

Posle izbora u zvanje docenta:
  1. B Božić. „Biohumoralni parametri u dijagnozi artritisa razliĉite etiologije“ Zaduţbina
    Andrejević, Beograd. 2007.
                    ukupno 0.2 poena

4.9. Rad saopšten na skupu meĊunarodnog znaĉaja štampan u izvodu (M34)
  1. Božić B., N. Raiĉević, M. Ĉolić, M.Kataranovski. Immunomodulatory activity of
    macrophages from normally and impaired-healing wounds in rats. 14th European
    Immunology Meeting EFIS, Poznan, Poland. The official Journal of the European
    federation of immunological societies EFIS. 2000. 112.
  2. Drašković-Pavlović B., Božić B., M. Kataranovski. Differences in wound granulocyte
    survival and nitric oxide production from two rat strain. 14th European Immunology
    Meeting EFIS, Poznan, Poland. The official Journal of the European federation of
    immunological societies EFIS. 2000. 276.
  3. Božić B., N. Raiĉević, M. Ĉolić, P. Popović, M. Kataranovski. Selected functional aspects
    of macrophages during inflammatory phase of wound healing in rats. 3rd Balkan Congress of
    Immunology, Athens, Greece. Program and Book of Abstracts 2001. 70.
  4. N. Raiĉević, Božić B., M. Vlaski, P. Popovic, G. Milojevic, M. Kataranovski. Macrophage
    functions depend on the severity of injury: thermal vs surgical injury. 3rd Balkan Congress of
    Immunology, Athens, Greece. Program and Book of Abstracts 2001. 59.
  5. Drašković-Pavlović B., Vlaski M, Popovic P., Milojevic G., Božić B., M. Kataranovski.
    Thermal injury modulates wound granulocyte adhesiveness. 3rd Balkan Congress of
    Immunology, Athens, Greece. Program and Book of Abstracts 2001. 59.
  6. S. Gasic, D. Vucevic, P. Popovic, B. Bozic, N. Pejnovic, M. Colic. Activation of rat
    granulocytes and macrophages by R-MC46 monoclonal antibody. 3rd Balkan Congress of
    Immunology, Athens, Greece. Program and Book of Abstracts 2001. 55.
  7. N Prodanovic, B Bozic, Lj Rackov, Lj Arsic, O Marinkovic, Z Andelkovic. A case report
    of a patient with features of systemic lupus erythematosus, lupus nephritis and syndrome
    Steven-Johansen/Leyll. Annual European Congress of Rheumatology “EULAR 2002”,
    Stockholm, Sweeden. Supplement to Annals of the rheumatic diseases 2002; 61: 393.
  8. N. Prodanović, B. Božić, Lj. Petrović- Rackov, Lj. Arsić, R. Popović, I Zgradić.
    Triamcinolone hexacetonide therapy compared to nimesulid in knee osteoarthritis. World

                                                 10
  Congress on Osteoarthritis “OARSI”, Sydney, Australia. Supplement to Osteoarthritis and
  Cartilage 2002; 10: S67.
9. B. Bozic, B. Draskovic-Pavlovic, P. Popovic, M. Colic, M. Katranovski.
  Immunomodulatory role of macrophages in process wound healing. 15th European
  Immunology Congress (EFIS 2003), Rhodes, Greece. Immunology Letters 2003; 87: 95.
10. B. Bozic, B. Draskovic-Pavlovic, P. Popovic, M. Colic, M. Katranovski. Adhesion of
  macrophages during inflammatory phases of wound healing in rats. 15th European
  Immunology Congress (EFIS 2003), Rhodes, Greece. Immunology Letters 2003; 87: 369.
11. B. Draskovic Pavlovic, M. Vaski, P. Popovic, B. Bozic, M. Katranovski. CD11b/CD18
  involvement in wound granulocytes adhesiveness after burn injury. 15th European
  Immunology Congress (EFIS 2003), Rhodes, Greece. Immunology Letters 2003; 87: 44.
12. N Prodanović, B Božić, R Popović, I Zgradić. Methotrexate treatment in combination
  with arava in pathients with severe refractory rheumatoid arthritis. 15th European
  Immunology Congress (EFIS 2003), Rhodes, Greece. Immunology Letters 2003; 87: 262.
13. N Prodanović, B Božić, L Arsic, L Rackov, I Zgradić. Bone markers and BMD used to
  estimate the success rate of postmenopausal osteoporosis treatment with fosamax. Annual
  European Congress of rheumatology (EULAR 2003), Lisbon, Portugal. Supplement to
  Annals of the rheumatic diseases 2003; 62: 513.
14. N Prodanović, B Božić, J Vasić, I Zgradić. The role of bone mineral measurment with
  gonarthritis. Balkan radiology forum, Herceg Novi, SCG. Programme and Abstracts book
  2003. 83.
15. N Prodanović, B Božić, I Zgradić. Correlation between radiogarphic satges of gonarthritis
  and bone mineral density. Fourth European congress on Clinical and economic aspects of
  Osteoporsis and Osteoarthritis, Nice, France. Supplement to Osteoporosis International
  2003; 14: S31.
16. N Prodanović, B Božić, I Zgradić. Percent of some risk factors with women in different
  radiographic stages of gonarthritis. Fourth European congress on Clinical and economic
  aspects of Osteoporsis and Osteoarthritis. Supplement to Osteoporosis International 2003;
  14: S31.
17. N Prodanović, B Božić, I Zgradić. Bone specific alkaline phosphatase and C terminal
  propeptide collagen type I in evaluating the successfulness of therapy by alendronate in
  treating osteoporotic women in Serbia. 5th Central European Congress of Rheumatology,
  Budapest, Hungary. Supplement to The scientific journal of the association of Hungarian
  rheumatologists 2004. 11.
18. B Bozić, B Drašković-Pavlović, M.Ĉolić, M.Kataranovski. Effect of wound and
  peritoneal macrophages on proliferation of tymocytes. 4th Balkan Congress of
  Immunology, Istanbul, Turkey. Book of Abstracts 2004. 109-110.
19. N Prodanović, B Božić, I Zgradić. The percentage of risk factors for women in Serbia with
  lower bone mineral density. IOF World Congress on Osteoporosis, Rio de Janeiro, Brazil.
  Supplement to Osteoporosis International 2004; 15: S64.
20. N Prodanović, B Božić, I Zgradić. Estimate the success of antiosteoporotic therapy by
  measuring of change of bone specific alkaline phosphatase values. International symposium

                                             11
    on osteoporosis, Niška Banja, SCG. Supplement to Balneoclimatologia 2004; 28: 255-
    256.
  21. N Prodanović, B Božić, I Zgradić. Bone specific alkaline phosphatase and
    deoxypyridinoline in evaluating the successfulness of therapy by alendronate in treating
    osteoporotic women in Serbia. Annual European Congress of rheumatology (EULAR
    2004), Berlin, German. Supplement to Annals of the rheumatic diseases 2004; 63: 465.
  22. N Prodanović, B Božić, I Zgradić. Realtion between bone markers and fractures among
    non-treated women in Serbia suffering from postmenopausal osteoporosis. Annual
    European Congress of rheumatology (EULAR 2004), Berlin, German. Supplement to
    Annals of the rheumatic diseases 2004; 63: 537.
  23. N Prodanović, B Božić, I Zgradić. Treatment patients with rheumatoid arthritis with
    alternative dose of metotrexate. 4th International Congress on Autoimmunity, Budapest,
    Hungary. Programme and Abstracts book 2004. 143.
  24. N Prodanović, B Božić, I Zgradić. Glucosamine sulfate at gonarthritis treatment. World
    Congress on Osteoarthritis “OARSI”, Chicago, USA. Supplement to Osteoarthritis and
    Cartilage 2004; 12: S85-86.
  25. N Prodanović, B Božić, I Zgradić. Bone mineral density in chronic inflammatory disease.
    International symposium on osteoporosis, Niška Banja, SCG. Balneoclimatologia 2005;
    29 (3): 275.

Posle izbora u zvanje docenta:
 1. N Prodanović, B Božić, I Zgradić. Bone mineral density and frequence of risk factors in the
   industrial area in Serbia. Sixth European Congress on Clinical and Economic Aspects of
   Osteoporsis and Osteoarthritis. Supplement to Osteoporosis International 2006; 17 (1):
   S73.
 2. B Božić, N Prodanović, R Petrovic. Helical peptides in the evaluation of bone loss in
   patients with rheumatoid arthritis and osteoarthritis. IOF World Congress on Osteoporosis.
   Toronto, Canada. Supplement to Osteoporosis International 2006; 17 (2): S184.
 3. N Prodanović, B Božić, A Dimic. Assessment of risk factors for osteoporosis and bone
   mineral density in Serbia. IOF World Congress on Osteoporosis. Toronto, Canada.
   Supplement to Osteoporosis International 2006; 17 (2): S81-82.
 4. B Božić, N Prodanović, I Zgradić. Biohumoral parameters in patients with rheumatoid
   arthritis and osteoporosis. EULAR2006. Ann Rheum Dis 2006;65(Suppl II):144.
 5. B Božić, N Prodanović. Assessment of cartilage and bone degradation markers in patients
   with osteoathritis. Seventh European Congress on Clinical and Economic Aspects of
   Osteoporosis and Osteoarthritis. Porto, Portugal. Supplement to Osteoporosis International
   2007; 18 (1): S142-S143.
 6. N Prodanović, B Božić, I Zgradić. Significance of antiosteoporotic therapy in patients with
   inflammatory disease. Seventh European Congress on Clinical and Economic Aspects of
   Osteoporosis and Osteoarthritis. Porto, Portugal. Supplement to Osteoporosis International
   2007; 18 (1): S149.


                                              12
7. N Prodanović, B Božić. Mineralna koštana gustina i faktori rizika kod stanovnika u Srbiji.
  The First Congress of Medical Doctors of the Republic of Srpska, Banja Vrucica, BiH. Scr
  Med 2007; 1 (Suppl 1): 136.
8. T Dţopalić, A Dragiĉević, D Vuĉević, S Vasilijić, I Majstorović, B Božić, M Colic.
  Loxoribine, a TLR-7 agonist modulates functional properties of human-monocyte derived
  dendritic cells. 5th Balkan Congress of Immunology. Ohrid, Republic of Macedonia. Maced
  J Med Sci 2008; 1: S25-S26.
9. Drašković-Pavlović B, Vuĉević D, Majstorović I, Gašić S, Božić B, Ĉolić M. Inhibition of
  wound granulocyte apoptosis during burn injury in rats. 5th Balkan Congress of
  Immunology. Ohrid, Republic of Macedonia. Maced J Med Sci 2008; 1: S28.
10. N Prodanović, J Bojovic, B Božić, T Ilic. Chronic disease and osteoporosis. Eighth
  European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis.
  Istanbul, Turkey. Supplement to Osteoporosis International 2008; 19 (1): S114-S115.
11. B Božić, N Prodanović. Significance and correlation of proinflammatory cytokines and
  bone markers in patients with osteoathritis. Eighth European Congress on Clinical and
  Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis. Istanbul, Turkey. Supplement to
  Osteoporosis International 2008; 19 (1): S178.
12. J Djokic, S Tomic, B Bozic, S. Vasilijic, M Colic. Distinct functional responses of rat
  thymic and splenic dendritic cells to TLR-7 andTLR-3 agonists. 2nd European Congress of
  Immunology. Berlin, Germany. European Journal of Immunology 2009; 39 (suppl 1):
  S360.
13. S. Vasilijic, D Vucevic, I Majstorovic, B Bozic, P Milosavljevic, M Colic. GM-CSF
  defferently stimulates accessory function of thymic dendritic cells subsets but not their
  capacity to induce FOXP3 expression. 2nd European Congress of Immunology. Berlin,
  Germany. European Journal of Immunology 2009; 39 (suppl 1): S356.
14. B Bozic, G Loncar, N Prodanovic, Z Radojicic, V Cvorovic, S Dimkovic, V Popovic-
  Brkic. Adipokines and bone specific activity surrogates in chronic heart failure. Joint
  Meeting of Immunology and Clinical Allergology. Sibiu, Romania. Abstract book. 2010; 7-
  8.
15. B Bozic, G Loncar, N Prodanovic, V Cvorovic, Z Radojicic, S Dimkovic, V Popovic-
  Brkic. Serum receptor activator of nuclear factor KB ligand (RANKL) as biomarker of
  chronic heart failure in elderely males. IOF WCO – ECCEO 10. Florence, Italy.
  Osteoporos Int 2010; 21: S32.
16. S Vasilijic, Dj Maksic, D Vucevic, V Stankovic-Popovic, I Majstorović, B Bozic, M Colic.
  Peritoneal macrophages from patients on peritoneal dialysis have capacity to generate
  tolarogenic dendritic cells. XLVII ERA-EDTA Congress – II DGfN Congress. Munich,
  Germany. Nephrology dialysis transplantation 2010; 3 (suppl 3). iii138-iii39.
17. I Rajkovic, A Dragicevic, S Vasilijic, B Bozic, T Dzopalic, S Tomic, I Majstorovic, D
  Vucevic, J Djokic, B Balint, M Colic. Differences in T-helper polarizing capability
  between human monocyte derived dendritic cells and monocyte derived Langerhans-like
  cells. 14th International Congress of Immunology. Kobe, Japan. International immunology.
  2010; 22 (suppl 1): ii18

                                             13
 18. B Draskovic-Pavlovic, D Vucevic, B Bozic, S Vasilijic, M Colic. Different function of
   MAPK in the homotypic aggregation of thermal-injury activated neutrophils in vitro. 14th
   International Congress of Immunology. Kobe, Japan. International immunology. 2010; 22
   (suppl 1): ii87-ii88.
 19. S Vasilijic, D Vucevic, I Majstorovic, B Bozic, Dj Maksic, V Stankovic-Popovic, M Colic.
   Tolerogenic properties of LPS-activated peritoneal macrophage derived dendritic cells in
   patients on peritoneal dialysis. 14th International Congress of Immunology. Kobe, Japan.
   International immunology. 2010; 22 (suppl 1): ii176-ii177.
 20. B Bozic, G Loncar, N Prodanovic, Z Radojicic, V Cvorovic, S Dimkovic, V Popovic-
   Brkic. The influence of secondary hyperparathyroidism and functional hypoparathyroidism
   on severity ofchronic heart failure. International Symposium One hundred years of Ivan’s
   Djaja’s (Jean Giaja) Belgrade school of physiology. Belgrade, Serbia. Book of abstracts.
   2010. 65.
 21. T Dzopalic, A Dragicevic, S Tomic, G Vukovic, I Rajkovic, S Vasilijic, D Vucevic, I
   Majstorovic, V Savic, R Rudolf, B Bozic, A Marinkovic, P Uskokovic, M
   Colic. Modulation of dendritic cells by carbon nanotubes functionalized with a Toll-like
   receptor 7 agonist. 11th International Symposium on Dendritic Cells in Fundamental and
   Clinical Immunology. Lugano, Switzerland. Book of abstracts. 2010, P02-089

                    ukupno 10,5 poena

4.10. Plenarno/uvodno predavanje na skupu nacionalnog znaĉaja štampano u izvodu (M62)
Posle izbora u zvanje docenta:
  1. B Božić. Znaĉaj biohumoralnih parametara u dijagnozi i prognozi artritisa razliĉite
    etiologije. VII kongres interne medicine SCG. Igalo, SCG. Knjiga saţetaka 2006; 128.
  2. N Prodanović, B Božić, I Zgradić. Osteoporoza – nova saznanja na dokazima. VII
    kongres interne medicine SCG. Igalo, SCG. Knjiga saţetaka 2006; 177.
  3. B Božić. Uloga citokina u osteoporozi. I kongres endokrinologa Srbije sa meĊunarodnim
    uĉešćem. Beograd, Srbija. 2008.

                     ukupno 3 poena

4.11. Rad saopšten na skupu nacionalnog znaĉaja štampan u izvodu (M64)
  1. Božić B., N. Raiĉević, M. Ĉolić, P. Popović i M. Kataranovski. Funkcionalni aspekti
    makrofaga rane. Treći Nauĉni Sastanak Imunologa Jugoslavije, Beograd, YU. Knjiga
    saţetaka 2000. 8.
  2. N. Raiĉević, Božić B., M. Kataranovski. Produkcija azot-oksida od strane makrofaga u
    eksperimentalnim modelima traume. Treći Nauĉni Sastanak Imunologa Jugoslavije,
    Beograd, YU. Knjiga saţetaka 2000. 30.
  3. N. Prodanović, B. Božić, Lj. Petrović- Rackov, Lj. Arsić, R. Popović, I Zgradić. Markeri
    koštanog metabolizma i BMD u proceni uspešnosti terapije postmenopauzalne osteoporoze


                                              14
    Trisequensom. XIII kongres reumatologa Jugoslavije, Vrdnik, YU. Acta reumatologica
    Belgradensia 2002; 32 (Supl 1): 126.
  4. B. Božić, B Drašković-Pavlović, P Popović, M Ĉolić, M Kataranovski. Adhezivnost
    makrofaga tokom inflamatorne faze normalnog i poremećenog zarastanja rane. IV nauĉni
    sastanak Udruţenja alergologa i kliniĉkih imunologa i društva imunologa Jugoslavije,
    Beograd, SCG. Knjiga saţetaka 2003. 70.
  5. N Prodanovic, B. Božić, R Popović, I Zgradić. Kombinovana primena metotreksata i
    arave u leĉenju teških refraktarnih formi reumatoidnog artritisa. IV nauĉni sastanak
    Udruţenja alergologa i kliniĉkih imunologa i društva imunologa Jugoslavije, Beograd,
    SCG. Knjiga saţetaka 2003. 85.
  6. N Prodanović, B Božić, Lj Petrović-Rackov, Lj Arsić. Udruţenost ankilozirajućeg
    spondilitisa i reumatoidnog artritisa. Godišnji kongres reumatologa Srbije i Crne Gore, Novi
    Sad, SCG. Acta reumatologica Belgradensia 2003; 33 (Supl 1): 83.
  7. N Prodanović, B Božić, I Zgradić. Povezanost radiografskih stadijuma gonartritisa i nivoa
    koštane gustine. Godišnji kongres reumatologa Srbije i Crne Gore, Novi Sad, SCG. Acta
    reumatologica Belgradensia 2003; 33 (Supl 1): 106.
  8. N Prodanović, B Božić, I Zgradić. Povezanost faktora rizika i fraktura kod ţena sa
    osteoporozom. Godišnji kongres reumatologa Srbije i Crne Gore sa interancionalnim
    uĉešćem, Niška Banja, SCG. Acta reumatologica Belgradensia 2004; 34 (Supl 1): 96.
  9. N Prodanović, B Božić, I Zgradić. C terminalni propetid kolagena tip I I deoksipiridinolin
    u poreĊenju efekata leĉenja postmenopauzalne osteoporoze alendronatom i HST. Godišnji
    kongres reumatologa Srbije i Crne Gore sa internacionalnim uĉešćem, Niška Banja, SCG.
    Acta reumatologica Belgradensia 2004; 34 (Supl 1): 98.
  10. J Vasić-Vilić, N Prodanović, B Božić, D Jablanović, S Radovinović, O. Nikolić.
    Uslovljenost radiografskog stepena gonartroze faktorima rizika kod ţena. Deseti godišnji
    kongres radiologa Srbije i Crne Gore. Zlatibor, SCG. Knjiga saţetaka 2005. 88-89.
  11. N Prodanović, B Božić, I Zgradić. Znaĉaj lokalnih i sistemskih biohumoralnih parametara u
    reumatoidnom artritisu. Godišnji kongres reumatologa SCG sa meĊunarodnim uĉešćem,
    Beograd, SCG. Acta reumatologica Belgradensia 2005; 35 (Supl 2): 175.
  12. N Prodanović, B Božić, I Zgradić. Korelacija vrednosti heliksnih peptida sa mineralnom
    koštanom gustinom, skorom aktivnosti bolesti i stepenom radiografske progresije kod
    bolesnika sa reumatoidnim artritisom. Godišnji kongres reumatologa SCG sa
    meĊunarodnim uĉešćem, Beograd, SCG. Acta reumatologica Belgradensia 2005; 35 (Supl
    2): 188.

Posle izbora u zvanje docenta:
  1. N Prodanović, B Božić, I Zgradić. Znaĉaj antiosteoportiĉnih lekova u spreĉavanju
    gubitka koštane mase kod pacijenata sa inflamatornim bolestima. Godišnji kongres
    reumatologa SCG sa meĊunarodnim uĉešćem, Tara, Srbija. Acta reumatologica
    Belgradensia 2006; 36 (Supl 1): 128.
  2. B Božić, N Prodanović, Petrović R. Znaĉaj anti-citrulinskih antitela i hrskaviĉnih
    oligomatriksnih proteina u diferencijalnoj dijagnozi artritisa razliĉite etiologije V nauĉni

                                                 15
    sastanak. Udruţenje alergologa i kliniĉkih imunologa Srbije, Društvo imunologa Srbije.
    Beograd, Srbija. Knjiga saţetaka. 2007. SB-PO16.
  3.  N Prodanović, B Božić, Petrović R, Zgradic I. Uticaj imunomodulatorne terapije na
    markere koštanog metabolizma kod bolesnika sa reumatoidnim artritisom. V nauĉni
    sastanak. Udruţenje alergologa i kliniĉkih imunologa Srbije, Društvo imunologa Srbije.
    Beograd, Srbija. Knjiga saţetaka. 2007. SB-PO17.
  4.  B Božić, N Prodanović, J Bojović. IL-1 i COMP kod pacijenata sa reumtoidnim
    artritisom i osteoartritisom. Godišnji kongres reumatologa Srbije sa meĊunarodnim
    uĉešćem, Zlatibor, Srbija. Acta reumatologica Belgradensia 2007; 37 (Supl 1): 87.
  5.  D Gazivoda, D Vuĉević, S Vasilijić, I Majstorović, P Milosavljević, B Božić, Z Brkić, M
    Ĉolić. Produkcija proinflamatornih i imunoregulatornih citokina kod inflamatornih ćelija
    hroniĉnih periapeksnih lezija. Šesti simpozijum oralnih hirurga i oralnih implantologa
    Srbije. Beograd, Srbija. Zbornik apstrakata. 2009; 27.
  6.  B Boţić, G Lonĉar, N Prodanović, V Ĉvorović, S Dimković, B Putniković, Z Radojiĉić,
    V Popović. Uticaj biohumoralnih molekula neuroendrokrine aktivacije na mineralnu
    koštanu gustinu u srĉanoj insuficijenciji. Godišnji kongres reumatologa Srbije sa
    meĊunarodnim uĉešćem. Vrnjaĉka Banja, Srbija. Acta rheumatologica belgradensia
    2010; 40(2):126.
  7.  S Vasilijić, Đ Maksic, D Vuĉević, V Stanković-Popović, I Majstorović, B Božić, A
    Dragiĉević, T Dţopalić, M Ĉolić. Dendritiĉne ćelije dobijene od peritoneumskih
    makrofaga pacijenata na kontinuiranoj ambulantnoj peritoneumskoj dijalizi pokazuju
    izmenjenu sposobnost sazrevanja. Prvi kongres nefrologa Srbije. Beograd, Srbija. 2010;
    24.
                      ukupno 1,4 poena

4.12. Odbranjena doktorska disertacija (М71)
B. Božić (2006). Znaĉaj sistemskih i lokalnih biohumoralnih parametara u prognozi i dijagnozi
artritisa razliĉite etiologije. Doktorska disertacija, Biološki fakultet, Beograd, 1-125.

4.13. Odbranjena magistarska teza (М72)
B. Božić (2001). Funkcionalni aspekti makrofaga u procesu zarastanja rane na koţi pacova.
Magistarski rad, Biološki fakultet Beograd, 1-80.

4.14. Citiranost
   B Bozic, G Loncar, N Prodanovic, Z Radojicic, V Cvorovic, S Dimkovic, V
    Popovic-Brkic. Relationship Between High Circulating Adiponectin With Bone
    Mineral Density And Bone Metabolism In Elderly Males With Chronic Heart
    Failure. Journal of Cardiac Failure 2010; 16: 301-307.
citiran u
  1. King GA, Deemer SE, Thompson DL. Relationship Between Leptin, Adiponectin, Bone
    Mineral Density, and Measures of Adiposity among Pre-Menopausal Hispanic and
    Caucasian Women. Endocrine research 2010; 35 (3): 106-117 M23 IF 1.091

                                                16
   Dzopalic T, Dragicevic A, Vasilijic S, Vucevic D, Majstorovic I, Bozic B, Balint
    B, Colic M. Loxoribine, a selective Toll-like receptor 7 agonist, induces
    maturation of human monocyte-derived dendritic cells and stimulates their Th-1-
    and Th-17-polarizing capability. Int Immunopharmacol. 2010 Nov;10(11):1428-
    33.
citiran u
  1. Clanchy FIL, Sacre SM. Modulation of toll-like receptor function has therapeutic
    potential in autoimmune disease. Expert opinion on biological therapy 2010;
    10(12): 1703-1716 M21 IF 3.215

   D Gazivoda, T Dzopalic, B Bozic, Z Tatomirovic, Z Brkic, M Colic. Production of
    proinflammatory and immunoregulatory cytokines by inflammatory cells from
    periapical lesions in culture. J Oral Pathol Med 2009; 38: 605–611.
citiran u
  1. Segura-Egea JJ, Jimenez-Moreno E, Calvo-Monroy C, Ríos-Santos JV, Velasco-Ortega
    E, Sánchez-Domínguez B, Castellanos-Cosano L, Llamas-Carreras JM. Hypertension and
    dental periapical condition. Journal of Endodontics. 2010; 36(11): 1800-1804 M21 IF
    2.953

   D Đoković, V Bulatović, B Božić, Kataranovski M, Zrakić T i Kovačević N. 3,5-
    Nonadiyne Isolated from the Rhizome of Cachrys ferulacea Inhibits Endogenous Nitric
    Oxide Release by Rat Peritoneal Macrophages. Chem. Pharm. Bull. 2004; 52(7): 853-
    854.
citiran u
  1. Razavi SM, Nazemiyeh H, Zarrini G, et al. Chemical composition and antimicrobial
    activity of essential oil of Prangos ferulaceae (L.) Lindl from Iran. Natural product
    research. 2010; 24 (6): 530-533 M23 IF 0.887
  2. Kilic CS, Coskun M, Duman H, et al. Comparison of the Essential Oils From Fruits and
    Roots of Prangos denticulata Fisch et Mey. Growing in Turkey. Journal of essential oil
    research. 2010; 22(2): 170-173 M23 IF 0.498
  3. Razavi SM, Nazemiyeh H, Delazar A, et al. Coumarins from the roots of Prangos
    uloptera. Phytochemistry letters. 2008; 1 (3): 159-162 M23a
  4. Razavi SM, Nazemiyeh H, Hajiboland R, et al. Coumarins from the aerial parts of
    Prangos uloptera (Apiacease). Revista brasileira de farmacognosia-brazilian journal
    of pharmacognosy. 2008; 18 (1): 1-5.
  5. Nazemiyeh H, Razavi SM, Hajiboland R, et al. Composition of the essential oils of
    Prangos scabra fruits and inflorescence from Iran. Chemistry of natural
    compounds. 2007; 43 (6): 736-737. M23 IF 0.442
  6. Kilic CS, Coskun M, Duman H, et al. Composition of essential oil of the fruits and roots
    of Prangos denticulata Fisch & Mey. (Umbelliferae) growing in Turkey
    Conference Information: 55th Annual Congress of the Society-for-Medicinal-Plant-


                                              17
   Research, SEP 02-06, 2007 Karl Franzens Univ, Graz, AUSTRIA. Planta medica. 2007;
   73 (9): 948-948 Meeting Abstract: P399
  7. Nazemiyeh H, Razavi SM, Delazar A, et al. Essential oil composition of the umbels and
   fruit of Prangos uloptera DC. Natural product communications. 2007; 2 (1): 89-91
   M23 IF 0.435

4.15. Analiza radova
  Radovi dr Biljane Boţić su proizašli iz istraţivanja fundamentalnih aspekata
imunomodulatornih mehanizama inflamacije, koja, meĊutim, mogu imati i primenljivi kliniĉki
znaĉaj. Pregled objavljenih radova dr Biljane Boţić posle izbora u zvanje docenta pokazuje da se
njen nauĉno-istraţivaĉki rad odvijao u nekoliko paralelnih pravaca istraţivanja.
  Vaţna oblast istraţivanja u koju je kandidatkinja ukljuĉena je modulacija funkcija
dendritiĉnih ćelija (DĆ) pomoću farmakoloških agenasa u cilju stimulacije funkcija i njihove
primene u imunoterapiji tumora kao vakcina. Deo rezultata istraţivaĉke grupe kojoj pripada je
prikazan u radovima M22 br 1, M23 br 4 i M23a br 1. U radu M22 br 1 su ispitivane
Langerhansove ćelije (LĆ) koje predstavljaju specifiĉan susbset DĆ koje su vaţne za detekciju i
procesovanje patogena koji ulaze u organizam putem koţe i epitelnih barijera. Cilj ovog rada je
bio da se objasni funkcija in vitro dobijenih LĆ monocitnog porekla (MoLĆ) u poreĊenju sa DĆ
monocitnog porekla (MoDĆ). Nezrele DĆ su dobijene inkubacijom monocita periferne krvi sa
GM-CSF i IL-4. Dodatak TGF-β tom citokinskom koktelu je indukovao nastanak MoLĆ. MoLĆ
su pokazale nisku ekspresiju CD83, CD86, HLADR i CCR7 u poreĊenju sa MoDĆ bez obzira na
njihov stupanj zrelosti. Obe i nezrele i zrele MoLĆ produkuju viši nivo IL-23 u poreţenju sa
MoDĆ i ovaj nalaz je u korelaciji sa visokom produkcijom IL-17 u kokulturi MoLĆ sa alogenim
CD4+ T limfocitima. Zrele MoLĆ, koje produkuju viši nivo IL-12 I niţi nivo IL-10 u poreĊenju
sa zrelim MoDĆ, bile su potentniji stimulatori produkcije IFN-γ od strane CD4+ T ćelija u
kokulturi. Na osnovu prikazanih rezultat autori su zakljuĉili da su zrele MoLĆ jaĉe stimulišu Th1
i Th17 imunski odgovor nego zrele MoDĆ, što ih ĉini boljim kandidatima za upotrebu u pripremi
anti-tumorskih DĆ vakcina. Dalje u radu M23 br 4 ova grupa autora ispituje efekat analoga
guanozina, 7-alil-7,8-dihidro-8-oxo-guanozin (loksoribin), neselektivanog agoniste Toll-like
receptor (TLR)7 na diferencijaciju, sazrevanje i funkcije humanih MoDĆ. Nezrele MoDĆ su
stimulisane sa loksoribinom (250 μM) u toku 48 h. Pokazano je da loksoribin povećava
ekspresiju TLR7, CD40, CD54, CD80, CD83 i CCR7 i da stimuliše produkciju IL-12, IL-23, IL-
27 i IL-10 od strane MoDĆ, dok se nivo IFN-β ne menja. Alogene CD4+T ćelije u kokulturi sa
loksoribinom tretiranim MoDĆ proliferišu znatno više i produkuju više nivoe IL-17 i IFN-γ u
poreĊenju sa kuluturama u kojima su netretirane MoDĆ. Stimulatorni efekat loksoribina na Th1
polarišuću sposobnost MoDĆ što se dodatno potencira ligacijom CD40. Stoga se moţe zakljuĉiti
da loksoribin stimuliše diferencijaciju, sazrevanje, alostimulatornu sposobnost, kao i Th1 i Th17
polarišuću sposobnost humanih MoDĆ što ukazuje da ovi efekti mogu biti povezani sa
povećanom ekspresijom TLR7, ali ne i povećanom produkcijom IFN-β. U okviru ovih
ispitivanja dalje je ispitivan efekat CD40 ligacije i IFN-γ na funkcionalne karakteristike humanih
MoDĆ stimulisanih sa TLR3 agonistom (Poly (I:C)), sintetskim analogom RNK (rad M23a br
1). Gde je pokazano da ovaj agonist stimuliše Th1 i Th17 sposobnost MoDĆ. Ovi rezultati

                                                18
ukazuju na povoljan efekat ovog faramakološkog agensa u stimulaciji Th1 odgovora u
odbacivawu tumora.
  Znaĉajan deo istraţivanja se odnosio na ispitivanje biohumoralnih molekula adiponektina,
leptina, osteoprotegerina, RANK liganda i neurohormonske aktivacije kod bolesnika sa
stabilnom formom hroniĉne srĉane insuficijencije. Rad M23 br 1 je pokazao po prvi put
pozitivnu korelaciju izmeĊu povišenog nivoa RANKL sa neurohormonskom aktivacijom (NT-
pro-BNP, adiponektin) kod starijih muškaraca sa HSI nezavisno od ţivotne dobi, indeksa telesne
mase i bubreţne funkcije. Rizik za postojanje sistolne HSI je bio znaĉajan kod starijih muškaraca
sa nivoom RANKL iznad 83 pg/ml. U skladu sa prethodnim studijama, pokazan je povećan nivo
serumskog adiponektina kod bolesnika sa HSI. Dodatno, povišen adiponektin je bio povezan sa
teţinom HSI. Povišen serumski adiponektin je bio determinanta za LVEF kod bolesnika sa HSI,
što nije do sada pokazano u objavljenim studijama o adiponektinu u HSI. TakoĊe, ovaj rad je
prvi put pokazala da je povišen adiponektin determinanta veliĉine leve komore kod bolesnika sa
HSI. Dodatno, prikazani rezultati su pokazali da je adiponektin determinanta neurohormonske
aktivacije (NT-pro-BNP), nezavisno od indeksa telesne mase i bubreţne funkcije. Zanimljivo je
da je ovaj rad prvi pokazao pozitivnu korelaciju izmeĊu adiponektina i RANKL kod bolesnika sa
HSI. S obzirom da adiponektin moţe da stimuliše RANKL u osteoklastima on bi mogao
ispoljavati negativne efekte na metabolizam kosti putem aktivacije RANKL. Rad M21 br 1 je
pokazao da su bolesnici sa HSI imali niţu mineralnu koštanu gustinu i ukupni mineralni sadrţaj
kostiju u odnosu na zdrave što je u skladu sa prethodnim studijama. Razlike u ţivotnoj dobi, rasi,
etniĉkoj pripadnosti i polu izmeĊu studijskih populacija bi mogle doprineti heterogenosti odnosa
izmeĊu adiponektina i BMD. U ovom radu je pokazan povišen nivo serumskog osteokalcina i β-
CrossLaps kod bolesnika sa HSI ukazujući na intezivniji metabolizam kosti u tom kliniĉkim
sindromu. Dodatno, povišen nivo osteokalcina i β-CrossLaps je korelirao sa povišenim
adiponektinom. Zanimljivo je da je pokazana pozitivna povi u saglasnosti sa unakrsnom
regulacijom izmeĊu koštanog sistema i energetskog metabolizma. Rad M23 br 3 je pokazao po
prvi put nezavisnu povezanost serumskog nivoa PTH sa neuroendokrinom aktivacijom (NT-pro-
BNP, adiponektin) kod starijih bolesnika sa HSI. Površina ispod krive (engl. AUC) za dijagnozu
sistolne HSI je bila veća za PTH u odnosu na adiponektin i osteoprotegerin, dok je bila manja u
odnosu na NT-pro-BNP. Ostaje otvoreno pitanje da li postoji uzroĉno-poslediĉna veza izmeĊu
PTH i ovih biomarkera ili se radi o paralelnim aktivacijama u sklopu HSI. U ovom radu autori su
pokušali i da spekulišu o uzroĉno-poslediĉnoj povezanosti izmeĊu povišenih PTH i adiponektina
na interesantan naĉin, zakljuĉujući da su nove studije potrebne radi razluĉivanja ovog odnosa. U
ovom radu je pokazan i nezavisan odnos izmeĊu povišenog serumskog nivoa PTH i endotelne
disfunkcije izraţene preko smanjene protokom posredovane vazodilatacije kod bolesnika sa HSI.
Endotelna disfunkcija je ranije pokazana kod bolesnika sa HSI, kao i njena povezanost sa
povećanim mortalitetom. Povišen serumski nivo PTH moţe da uzrokuje nagomilavanje
intracelularnog Ca2+ u raznim ćelijama ukljuĉujući i endotelne ćelije ĉime indukuje oksidativni
stres i time endotelnu disfunkciju (Chhokar i sar., 2005). Rad M23 br 2 je pokazao da je moţdani
protok krvi (CBF) bio niţi za 14% kod bolesnika sa HSI u poreĊenju sa zdravim ispitanicima.
CBF, kao neinvazivnu meru perfuzije mozga, odreĊuju perfuzioni pritisak i vaskularni otpor.
Autoregulacija protoka krvi u širokom rasponu perfuzionog pritiska je jedna od karakteristika

                                                19
moţdane cirkulacije. Kompenzatorni mehanizmi odrţavaju perfuziju vitalnih organa, kakav je
mozak, u odgovoru na progresivno smanjenje minutnog volumena. Jedan od adaptacionih
mehanizama je periferna vazokonstrikcija koja moţe biti uzrokovana neurohormonskim
aktivacijama u sklopu sindroma HSI. Sniţen perfuzioni pritisak kao posledica smanjene sistolne
funkcije leve komore kod bolesnika sa HSI moţe biti oznaĉen kao glavni faktor smanjenja CBF.
U skladu sa tim, sniţena LVEF je bila nezavisna determinanta CBF kod bolesnika sa HSI. Na taj
naĉin je spekulisano da moţdana hipoperfuzija, uzrokovana sistolnom disfunkcijom leve
komore, moţe doprineti moţdanom oštećenju zbog smanjenja minutnog volumena. Autori su
hipotetisali da kod pacijenata sa teţom formom HSI, drugi faktori pored LVEF mogu znaĉajnije
doprineti smanjenju CBF, kao što je npr. intezivnija neurohormonska aktivacija. Ovaj rad je po
prvi put pokazao povezanost izmeĊu smanjenog CBF i razliĉitih parametara teţine HSI,
ukljuĉujući serumski nivo adiponektina, smanjenu fiziĉku spremnost i lošiji kvalitet ţivota.
  Deo istraţivanja se odnosio i na ispitivanje mehanizama inflamacije u humanim
periapeksnim dentalnim lezijama koje se razvijaju u odgovoru na hroniĉnu antigensku
stimulaciju periapeksnog tkiva, najĉešće infektivnim agensima u kanalu zuba. Cilj ovog Rada
M21 br 1 je bio ispitivanje korelacije izmeĊu proinflamatornih i imunoregulatornih citokina od
strane ex vivo izolovanih infiltrišućih mononuklearnih ćelija (MNC) u periapeksnim dentalnim
lezijama, i njihovu povezanost sa ćelijskim sastavom i kliniĉkim manifestacijama lezija.
Inflamatorne ćelije simptomatski lezija su sadrţale veći procenat granulocita koji produkuju više
IL-1, IL-6 i IL-8 u poreĊenju sa asimptomatskim lezijama. Veće lezije su sadrţale manji
procenat mononuklearnih fagocita, veći procenat CD8(+) T ćelija i produkovale su više TNF-α,
IL-6 i IL-10 u poreĊenju sa malim lezijama. Detektovana je negativna korelacija izmeĊu
koncentracije TGF-β i proinflamatornih citokina. TGF-β dodat u kulturu je smanjio nivo
produkcije proinflamatornih citokina znatno više nego IL-10 nezavisno od kliniĉkih
karakteristika leizije Nasuprot, eegzogeni IL-10 je uglavnom pokazao imunosupresivan efekat u
kulturama asimptomatskih lezija. Na osnovu svega je zakljuĉeno da se simtomatske lezije
karakterišu visokom produkcijom proinflamatornih citokina. Imunoregulatorni citokini su
znaĉajniji za suprimiranje inflamacije u asimptomatskim lezijama I u ovom kontekstu efekat
TGF- β je znaĉajniji i razliĉit od efekta IL-10.

5. Kvalitet nauĉnih rezultata

5.1. Uticajnost
  Radovi dr Biljane Boţić, od meĊunarodnog znaĉaja, do sada su citirani 10 puta, ne uzimajući
u obzir autocitate, a prema pretraţivanju indeksne baze SCOPUS. S obzirom da je veliki broj
radova objavljen u 2010. godini a da su neki od njih već citirani treba naglasiti da se u narednom
periodu oĉekuje veća citiranost radova kandidatkinje.

5.2. Parametri kvaliteta ĉasopisa i pozitivna citiranost kandidatovih radova
  Impakt faktor radova dr Biljane Boţić objavljenih u ĉasopisima meĊunarodnog znaĉaja
objavljenih posle izbora u zvanje docenta iznosi 17,136.


                                                20
5.3. Stepen samostalnosti i stepen uĉešća u realizaciji radova u nauĉnim centrima u zemlji i
inostranstvu
  U dosadašnjem radu dr Biljana Boţić je pokazala visok stepen samostalnosti ne samo u
izvršenju radnih zadataka, već i u osmišljavanju, organizovanju i rukovoĊenju radnim zadacima.
Posebno treba istaći njene originalne rezultate istraţivanja iz oblasti modulacije svojstava
dendritiĉnih ćelija za njihovu primenu kao vakcina u terapiji tumora, kao i originalni rezultate
koji rasvetljavaju interakciju neuroendokrine osovine i kosti posredovanu imunomodulatornim
solubilnim molekulima ukljuĉujući citokine u stanju hroniĉne srĉane insuficijencije. Pregled
objavljenih radova dr Biljane Boţić posle izbora u zvanje docenta pokazuje da se njen nauĉno-
istraţivaĉki rad odvijao u nekoliko paralelnih pravaca istraţivanja nezavisnih od njene doktorske
disertacije.

6. OSTALE NAUĈNE AKTIVNOSTI

6.1. Uĉešće u meĊunarodnom projektu
Posle izbora u zvanje docenta:
  1. 2006-2007 Physiological Socitey “Centers of Excellence” grant (rukovodilac prof. dr
    Pavle AnĊus)
  2. 2006-2008 Sixth Framework Programme – Specific Support Actions „Reinforcing a
    center for laser microscopy and cell profiling for regional networking – Neuroimage“
    (rukovodilac prof. dr Pavle AnĊus)
  3. 2010- Projekat “Uloga ektonukleotidaza u rodnim razlikama i hormonima indukovanoj
    neuroprotekciji u eksperimentalnim modelima multiple skleroze” u okviru Programa
    saradnje izmeĊu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Srbije i Nemaĉke sluţbe za
    akademsku razmenu (rukovodilac prof. dr Nadeţda Nedeljković)

                      ukupno 6 poena

6.2. Uĉešće u nacionalnom projektu
  1. 1999-2002. godine projekat Vojnomedicinske akademije „Opšta reakcija organizma na
  povredu: Imunološki mehanizmi”
  2. 2003-2005. godine projekat Ministarstva za nauku i tehnologiju, Republike Srbije 1647
  „Neurohemijski i neurofizološki mehanizmi oporavka nekon oštećenja centralnog nervnog
  sistema“ (rukovodilac prof. dr Mirjana Stojiljković)

Posle izbora u zvanje docenta:
  1. 2006-2010. godine Projekat Ministarstva za nauku i tehnologiju, Republike Srbije
    143005 “Interakcija glije i neurona u procesu oporavka nakon oštećenja centralnog
    nervnog sistema“ (rukovodilac prof. dr Mirjana Stojiljković)                                               21
  2. 2006-2008. godine projekat Ministarstva za nauku i tehnologiju, Republike Srbije 143054
   „Biofizičko neuroprofiliranje na eksperimentalnim modelima oštećenja i oporavka
   centralnog nervnog sistema“ (rukovodilac prof. dr Pavle AnĊus)
  3. od 2006. godine projekat Vojnomedicinske akademija „Kliniĉki, patofiziološki i
   molekularni aspekti povreda i bolesti“ NIR zadatak „Imunoregulatorni mehanizmi u
   inflamaciji i zarastanju rane“ VMA/06-10/B.7
  4. od 2010. godine projekat Ministarstva za nauku i tehnologiju, Republike Srbije 175102
   „Primena funkcionalizovanih ugljeničnih nanocevi i naočestica zlata za pripremu
   dendritiskih ćelija u imnoterapiji tumora“ (rukovodilac prof. dr Miodrag Ĉolić)
  5. od 2010. godine projekat Ministarstva za nauku i tehnologiju, Republike Srbije 175033
   „Neuroendokrina kontrola sekrecije hormona rasta kod čoveka - novi izazovi. Kontrola
   energetske homeostaze kod čoveka u različitim patološkim stanjima. Kliničko-patološka
   korelacija i genetska osnova tumora hipofize i neuroendokrinih tumora“ (rukovodilac
   prof. dr Vera Popović)

                      ukupno 5 poena

6.4. Recenzija publikacije kategorije M20/M50 ili M60
  Recenzirala je 3 rada za ĉasopis Archives of Biological Sciences od 2010. godine.

                      ukupno 1 poen

7.Dodatna edukacija
  1. Summer School of International Brain Research Organization “IBRO”. Organization:
   Czech Academy of Sciences. Prague, Czech Republic, August 2002.
  2. European Summer School “Advanced Immunological Tehniques”, University of
   Debrecen, Hungary. Organization: Heart Center Leipzig, Leipzig; Department of
   biophysics and cell biology, Debrecen; IZKF Leipzig; Leipzig. Debercen, Hungary,
   September 2003.
  3. EFIS Symposium and Postgraduate Course” Molecular and cellular interactions in
   chronic inflammatory autoimmune diseases”. Organization: School of Medicine,
   University of Belgrade; Immunogical Society of SCG and Serbian Academy of Sciences
   and Arts. Beograd, SCG, September 2004.

Posle izbora u zvanje docenta:
  1. “Osteoporosis Diagnosis Courses, with Densitometry Certification”. Organization:
    International Osteoporosis Foundation (IOF), Niska Banja, Serbia; May 2007
  2. EFIS Symposium and Postgraduate Course” Inflammation at the Interface of Innate and
    acquired Immunity”. Organization: Faculty of Medicine, University of Kragujevac;
    September 2008
  3. Training “Presenting Medical Data at Scientific Meetings & Medical Writing”.
    Organization: School of Medicine, University of Belgrade; April 2010

                                             22
8. Ĉlanstvo u strukovnim organizacijama
  1. Društvo imunologa Srbije
  2. Internacionalna škola za istraţivanje mozga (IBRO)
  3. Društvo reumatologa Srbije
  4. Društvo za neuronauke Srbije
  5. Društvo za borbu protiv osteoporoze Srbije
                              23
KVANTITATIVNI POKAZATELJI Nastavnog i Nauĉnog rada u periodu (2006-2010)
Nastavni rad:
      Oznaka grupe rezultata    Vrsta rezultata      Broj rezultata    Vrednost
          M90            M92             1         14
                       M101             2         12
           M100          M103             1         3
                       M104            21         62
           M110          M111             2         8
                       M121             9         54
           M120
                       M123             1         2
         UKUPNO                         37        155
Ostale nastavne aktivnosti:
Drţanje nastave za struĉno usavršavanje nastavnika: 1 poen
Uĉesnik inostranih projekata namenjenih usavršavanju nastavnog procesa: 2 poena
Ĉlanstvo u organizacionim odborima meĊunarodnih/nacionalnih skupova: 2 poena

 Minimalni broj poena za pokretanje procedure za izbor    Ukupno poena ostvareno od strane kandidata u
        u zvanje vanredni profesor              prethodnom izbornom periodu
              28                          155


Nauĉni rad:
                                               Ukupna
   Oznaka grupe rezultata     Vrsta rada      Broj radova     Vrednost    vrednost

                    M21          2           16
                    M22          1           5
        M20           M23          4           12       35
                    M23a          1           2
        M30           M34          21        10.5      10.5
        M50           M51           1         2       2
                    M61           2         3
        M60           M62           3         3
                                                7.4
                    M64           7         1.2
                    M66a          1         0.2
      UKUPNO                      43        54.9      54.9
Ostale nauĉne aktivnosti:
Uĉešće u meĊunarodnom projektu: 3 poena
Uĉešće u nacionalnom projektu: 5 poena
Recenzija publikacije kategorije M20: 1 poen

 Minimalni broj poena za pokretanje procedure za      Ukupno poena ostvareno od strane kandidata u
 izbor u zvanje vanredni profesor             prethodnom izbornom periodu
             28                          54.9

                                                       24
                 ZAKLJUĈAK KOMISIJE

  Dr Biljana Boţić se tokom svog višegodišnjeg rada razvila u istraţivaĉa kompetentnog da
samostalno istraţuje i kritiĉki pristupi rešavanju nauĉnih problema iz oblasti savremene
imunologije. Ona u potpunosti vlada metodologijom istraţivanja i savremenim istraţivaĉkim
tehnikama, a poseduje i izuzetnu informisanost o najnovijim nauĉnim dostignućima u oblasti
kojom se bavi. Svojim dosadašnjim istraţivanjima pokazala se kao dobar istraţivaĉ u oblasti
fundamentalne imunologije sa potencijalnom kliniĉkom primenom koja se odnose na modulaciju
svojstava dendritiĉnih ćelija za primenu u imunoterapiji tumora, kao i originalnim rezultatima u
hroniĉnoj srĉanoj insuficijenciji koji rasvetljavaju komunikaciju neuroendokrinog sistema i kosti
posredovanu solubilnim imunomodulatornim molekulima ukljuĉujući citokine. Uspeh ostvarenih
rezultata je potvrĊen kvalitetom njenih radova objavljenih u vodećim meĊunarodnim ĉasopisima,
kao i njihovom citiranošću u relevantnoj svetskoj nauĉnoj periodici.
  U nastavnom radu kandidat je ostvario vrlo zapaţene rezultate u realizaciji nastave na više
kurseva za koje je osmislilo program, u organizovanju modula Imunobiologije na
specijalistiĉkim i doktorskim studijama, kao i u realizaciji velikog broja diplomskih radova.
  Ceneći celokupan rad kandidata, Komisija smatra da dr Biljana Boţić, ispunjava sve
kriterijume za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu i uslove predviĊene
Pravilnikom o sticanju nastavnih zvanja Biološkog fakulteta, kao i uslove predviĊene Zakonom o
nauĉnoistraţivaĉkom radu i Pravilnikom o izboru u nauĉna zvanja za izbor u zvanje vanrednog
profesora za uţu nauĉnu oblast Fiziologija ţivotinja i ĉoveka na Katedri za opštu fiziologiju i
biofiziku Instituta za fiziologiju i biohemiju Biološkog fakulteta pa stoga sa zadovoljstvom
predlaţe Izbornom veću Biološkog fakulteta da ovaj predlog prihvati.

Beograd, 7. februar 2011.
                      KOMISIJA

               --------------------------------------------------
               Prof. dr Miodrag Ĉolić
               redovni ĉlan SANU, redovni profesor Vojnomedicinske akademije

               --------------------------------------------------------
               Prof. dr Vera Popović-Brkić
               redovni profesor Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

               --------------------------------------------------------
               Prof. dr Nadežda Nedeljković
               vanredni profesor Biološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

               --------------------------------------------------------
               Prof. dr Milena Kataranovski
               redovni profesor Biološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

                                               25

								
To top