Docstoc

Tip 4 thesis

Document Sample
Tip 4 thesis Powered By Docstoc
					               ………Tips for Thesis by ETS 1………..

     ขอสรุปจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนําเสนอความกาวหนาของนักศึกษา ETS รุน 1 (รหัส 49)
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2552

1) การเขียน/การสอบโครงรางวิทยานิพนธ (Proposal)
    • ควรสงบทที่ 1-3 ใหอาจารยที่ปรึกษาอานหลายๆ รอบ เพื่อชวยแนะนําและปรับแกไข เวลาขึ้นสอบ
      Proposal จะได “ผาน” แบบสบายๆ ไมใช “ผานแบบมีเงื่อนไข”
    • ทบทวนขอบเขตของงานทีจะทําใหดี & พิจารณา (ประเมินความเปนไปได) กอนวาจะทําไดจริงหรือไม
                    ่
      กอนเขียนลงไปใน Proposal
    • ควรเตรียมแผนสํารองในการวางแผนงานใน Proposal ไวดวย เพราะเมื่อลงมือทําการศึกษาจริงอาจมี
                            ่
      ปจจัยที่ผูวิจัยควบคุมไมได เชน ตองไปพึงหนวยงานอื่นในการเก็บขอมูล
    • อานหนังสือ งานวิจัย หรือวารสารวิจัยมากๆ จะไดมี Idea ในการเขียน Proposal และใชภาษาที่อาน
      เขาใจงาย
    • ควรเขาพบของคําปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาบอยๆ จะไดแกไขปญหากอนขึ้นสอบ Proposal
    • เวลาคุยกับอาจารยที่ปรึกษาควรจับประเด็นที่อาจารยแนะนําใหครบถวน อยา เพิ่มหรือลดงานเองโดย
      ไมปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา
    • เวลาสงเลม Proposal ใหอาจารยตรวจตองเผื่อเวลาใหอาจารยมีเวลาในการแกไขดวย เพราะอาจารย
      อาจไมวางตรงกับเวลาที่เราวาง

2) การเก็บขอมูล/การศึกษาทดลอง
    • ควรติดตอประสานงานเรื่องเครื่องมือ/สถานที่ (โดยเฉพาะงานดานวิทยาศาสตร) ลวงหนา และมีแผน
       สํารองไวดวย เพราะอาจเกิดปญหาเรื่องเวลา หรือคาใชจาย
    • การขอขอมูลจากหนวยงานราชการ ควรคนหาใน Internet กอน เพราะขอมูลบางอยางของหนวยงาน
       นั้นที่เราตองการอาจ Upload อยูใน Internet อยูแลวจะไดไมเสียเวลาติดตอ
    • เมื่อไดรับขอมูลจากหนวยงานที่ขอขอมูลไปควรตรวจสอบวาขอมูลทีไดมาตรงประเด็นที่เราตองการ
                                        ่
       หรือไม
    • งานวิจัยที่ตองมีการทําแบบสัมภาษณ/สอบถาม ควรมีการประสานงานและนัดกลุมประชากรเปาหมาย
                                            
                         
       ลวงหนา และมีแผนสํารองเตรียมไวดวยหากไปแลวเก็บขอมูลไมได
    • ควรติดตามกลุมเปาหมายที่เราไดแจกแบบสอบถามไป อยาทิ้ง กลุมเปาหมาย เพราะอาจทํา
       แบบสอบถามหาย และมีการใชเทคนิคหรือแผนสํารอง เพื่อใหไดขอมูลจากประชาการกลุมเปาหมาย
       อยางทั่วถึง เชน การโทรไปติดตามหรือไปหาบอยๆ
    • ควรไปหาอาจารยที่ปรึกษาบอยๆ เพื่อรายงานความคืบหนาในการทํางานและปรึกษาปญหาอุปสรรคที่
       เกิดขึ้น และนําผลเบื้องตนไปใหอาจารยดูอยางสม่ําเสมอ
3) การวิเคราะหขอมูล
    • อานหนังสือ/บทความวิจัยใหมากๆ เพื่อใหไดขอมูลมาใชในการวิเคราะหขอมูลและนําไปเขียน
      วิทยานิพนธ
    • หลังจากไดรับแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถามคืนมาตองตรวจสอบความถูกตองและความครบถวน
      ของขอมูลและควรนํามาวิเคราะหขอมูลโดยทันที อยาทิ้งเอาไว เพราะจะลืมขอมูล ทําใหเสียเวลาตอง
      กลับไปสอบถามใหม
    • เชื่อมโยงขอมูลที่เก็บมาไดในแตละสวนกอนนํามาวิเคราะห
    • วิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ โดยไมจําเปนวาขอมูลทําการศึกษา/เก็บมาเปนไปตามสมมุติฐานของเรา
      เสมอไป ตองวิเคราะหไปตามจริง โดยหาเหตุผลมาอภิปรายผลที่เราศึกษาได

4) การเขียนเลม Thesis
    • ขอมูลที่นํามาเขียน Thesis หากมีการนํามาจากหนังสือหรือบทความวิจัยจากวารสารตางๆ ตองมีการ
      เขียนการอางอิงขอมูลที่นํามาดวย
    • หาม Cut & Paste ขอมูลจากหนังสือหรือบทความวิจัยจากวารสารมาลงในเลม Thesis ตรงๆ
    • ในการเตรียมเขียนเลม Thesis ไมจําเปนตองรอทําการศึกษาเสร็จทั้งหมดแลวคอยเขียน ควรทยอย
      เขียนไปเรื่อยๆ หากยังไมมีผลการศึกษา ก็สามารถเขียนเอกสารอางอิง ภาคผนวก หรือจัด Format
      รูปเลม Thesis รอไวไดเลย
    • การเขียนเลมภาษาอังกฤษ ควรเขียนเอง ไมควร ไปจางคนอื่นแปล เพราะจะไมไดความหมายอยางที่
      เราตองการ ทําใหเสียเวลาตองมา Rewrite ประโยคใหม
    • ในการเขียนเลมภาษาอังกฤษ ควรอานบทความ/’งานวิจัย หรือ Thesis ภาษาอังกฤษใหมากๆ จะไดมี
                         ่
      Idea ในการสรางประโยค และหากเรื่องทีศึกษาเปนเชิงวิทยาศาสตรควรเขียนเปนภาษาอังกฤษไปเลย
      อยา เขียนภาษาไทยแลวมาแปลเปนอังกฤษ เพราะยุงยากมากกวา เนื่องจากบทความวิจัยสวนใหญ
      เปนภาษาอังกฤษอยูแลว ทําใหสามารถนํามาประยุกตเขียนในงานวิจัยเราได
หมายเหตุ ยังไมรวมขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธและการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพหรือ Proceedings

Extra…Tips
   •   ไมยอทอ…..ใจสู
   •   การหาแรงจูงใจ/แรงบันดาลใจ (แรงกดดัน)
   •   การแบงเวลาระหวางงานประจํากับการทํา Thesis
   •   Important steps: คิด และลงมือทํา อยา คิด และคิด & คิด เพราะจะคิดตอไปเรือยๆ (ฟุงซาน!!!)
                                           ่
   •   ไมตองรอเขียนเลมเสร็จแลวคอยมองหาที่ตีพิมพผลงานวิจัย ถาไดผลการศึกษาบางสวน และเนื้องานมี
       ความเหมาะสมพอ ก็นํามาเขียนบทความวิจัยเพื่อเสนอตีพิมพไดเลย
    •   ควรชวยเหลือกัน มีขอมูลหรือคําแนะนําตางๆ ควรนํามาแลกเปลี่ยนกันโดยการแจงผาน e-mail group
       หรือ Post ใน Web board ของหลักสูตร ETS หรืออื่นๆ “เพื่อนชวยเพื่อน”
                  ********************************************

				
DOCUMENT INFO
Description: thesis statement, term paper, Term Paper Report, research programs, comprehensive research, First Draft, work day, topic sentences, start writing, Expository Writing, No School, Writer Workshop, Definition Essay, paper mills, Student Loan, Institutes Strategy, e-theses ,list of e-thesis,Abstract,full text