penilaian Jenis Jenis by MySarrah1

VIEWS: 175 PAGES: 9

									               Jenis-Jenis Penilaian


1. Penilaian Formatif


     Penilaian formatif digunakan untuk mengesan kemajuan yang dicapai oleh
  pelajar dalam unit-unit pelajaran yang diajar. Penilaian formatif dilakukan bagi
  memastikan pelajar telah menguasai setiap unit pelajaran sebelum mereka
  diperkenalkan dengan unit pelajaran baru seterusnya. Penilaian formatif sangat
  berguna bagi tujuan diagnosis. Dengannya punca-punca kelemahan pelajar
  dapat dikesan. Penilaian formatif dapat menentukan samada pelajar telah
  bersedia untuk mengikuti pelajaran berikutnya yang lebih tinggi dan rumit.
  Penilaian formatif juga boleh meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar.
  Penggunaan penilaian formatif sangat ditekankan di universiti.

     Memandangkan laporan penilaian formatif adalah untuk tujuan diagnosis
  kelemahan pelajar dalam unit-unit pelajaran, pelaporan penilaian formatif amat
  sesuai dirumuskan sebagai “menguasai” atau “tidak menguasai” sesuatu isi unit
  pelajaran. Pencapaian ujian formatif tidak sesuai digred.


2. Penilaian Sumatif


     Penilaian sumatif pula digunakan bagi menentukan tahap penguasaan
  pelajar dalam keseluruhan kursus. Penilaian sumatif biasanya dilakukan pada
  akhir sesi kursus. Contoh penilaian sumatif ialah ujian akhir semester.
  Memandangkan penilaian sumatif dibuat pada akhir kursus, skor-skor dari
  penilaian sumatif biasanya lebih berguna untuk tujuan melaporkan kemajuan
  pelajar daripada memperbaiki kelemahan awal pengajaran pensyarah dan
  pembelajaran pelajar. Skor penilaian sumatif banyak digunakan bagi tujuan
  pemilihan dan penempatan graduan ke alam pekerjaan.
3. Ujian Diagnostik


     Ujian diagnostik ialah ujian yang digunakan untuk mengenal pasti
  masalah yang dihadapi pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan
  juga untuk menentukan puncapunca yang menyebabkan masalah itu berlaku.
  Apabila sesuatu sebab dapat dikenalpasti, maka tindakan lanjutan untuk
  mengatasi masalah ini dapat dirancang dan dilaksanakan oleh guru. Ujian
  diagnostik biasanya ditumpukan kepada tajuk tertentu dan itemnya dibina secara
  terperinci supaya masalah yang dihadapi setiap pelajar dapat dikenalpasti bagi
  tajuk tersebut. Contoh ujian diagnostik ialah ujian bacaan untuk mengenal pasti
  masalah pelajar mengenal dan menyebut huruf. Ujian ini penting kerana ia dapat
  mengenal pasti kelemahan murid dan ini memberikan peluang kepada guru
  untuk menjalankan langkah pemulihan kepada murid-murid berkenaan.        Di
  samping mengadakan secara formal iaitu melibatkan pensel dan kertas, ujian ini
  juga boleh dijalankan secara soal jawab, inventori, pemerhatian dan tugasan
  dari semasa ke semasa. Ciri-ciri ujian diagnostik ialah:


  • Ujian ini tidak memberikan skor atau gred kepada pelajar.
  • Ujian ini dilaksanakan semasa pengajaran dan pembelajaran berjalan.
  • Laporan ujian dibuat dalam bentuk profil perkara yang belum dikuasai pelajar
4. Ujian Pencapaian


     Ujian pencapaian mengukur secara khusus sejauh mana pelajar telah
  menguasai isi sesuatu kursus yang diajar. Ujian pencapaian mempersoalkan apa
  yang pelajar telah belajar? Seringkali ujian pencapaian merujuk kepada ujian
  bagi mengukur tingkah laku pengajaran dan pembelajaran kognitif, afektif dan
  psikomotor.  Ujian pencapaian ialah ujian yang digubal oleh guru untuk
  mengukur sejauh mana seseorang pelajar dapat menguasai tajuk-tajuk yang
  telah diajar oleh guru, yang meliputi pengetahuan, kefahaman dan aplikasi. Ujian
  ini juga dapat menentukan kesediaan tajuk-tajuk yang diuji.


     Ujian pencapaian boleh dibahagikan kepada dua (2) jenis, iaitu ujian
  rujukan norma dan ujian rujukan kriteria. Ujian rujukan norma dibina untuk
  membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan pelajar-pelajar lain, yang
  biasanya meliputi sukatan pelajaran yang lebih luas, seperti UPSR. Ujian rujukan
  kriteria dibina untuk membandingkan pencapaian pelajar dengan beberapa
  kriteria tertentu, seperti kemahiran menyelesaikan masalah matematik bagi tajuk
  pecahan. Pada peringkat bilik darjah/sekolah, ujian pencapaian biasanya dibina
  oleh guru/kumpulan guru, manakala pada peringkat kebangsaan, ujian ini
  disediakan oleh institusi tertentu, seperti Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM)
  atau Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM). Contoh ujian pada peringkat bilik
  darjah/sekolah ialah ujian diagnosis, ujian bulanan dan ujian penggal. Contoh
  ujian pada peringkat kebangsaan pula ialah Ujian Pencapaian Sekolah Rendah
  (UPSR), Penilaian Menengah Rendah (PMR), Sijil Pelajaran Malaysia
  (SPM) dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)


5. Ujian Kecerdasan


     Ujian kecerdasan adalah ujian yang direka khusus untuk mensampel
  secara luas pelbagai fungsi mental (pemikiran) supaya dapat menganggarkan
  tahap intelektual am seseorang individu. Ujian kecerdasan, yang juga dikenali
  sebagai ujian mental, ialah ujian yang digunakan untuk mengukur kecerdasan
  mental seseorang individu atau perbezaan antara individu. Ujian ini banyak
  berubah mengikut perkembangan ilmu psikologi dalam bidang ini. pengujian
  kecerdasan bermula pada tahun 1796. Ujian ini terus berkembang apabila
  Galton, pada tahun 1969, cuba mengukur ketajaman deria, gambaran mental
  dan pencapaian intelektual antara pelajar-pelajar genius. Tokoh-tokoh lain yang
  turut terlibat dalam pengukuran kecerdasan mental termasuklah Wundt, Cattell
  dan Binet (Abu Bakar,1986). Ujian kecerdasan kanak-kanak terawal ialah ujian
  Binet-Simon. Ujian kecerdasan mental bagi kanak-kanak tidak menekankan
  aspek kebahasaan, tetapi menggunakan gambar rajah, oleh sebab aspek ini
  belum mereka kuasai.
     Ujian kecerdasan memberikan    bukti, secara tidak langsung,   tentang
  potensi yang ditunjukkan oleh murid-murid berdasarkan prestasi mereka dalam
  ujian tersebut. Ujian ini kerap digunakan untuk membuat telahan pencapaian di
  sekolah atau institusi pendidikan tinggi. Contoh ujian kecerdasan lain ialah Ujian
  Skala Stanford-Binet, Ujian Weschler dan Ujian
  Lorge-Thorndike.


6. Ujian Prestasi


     Ujian prestasi adalah ujian yang memerlukan pelajar menunjukkan
  pemahaman dan kemahiran mereka dalam melakukan aktiviti atau siri aktiviti
  seharian.  Ujian  prestasi  memberi  rangsangan  kepada  pelajar  untuk
  memperkenal dan mengembangkan aktiviti pemikiran dan taakulan mereka
  berasaskan kepada kurikulum yang diajar. Di antara teknik yang digunakan
  dalam ujian prestasi ialah menghendaki pelajar merakam sebahagian aktiviti,
  menemubual pelajar bagi mengesahkan kebolehan, kefahaman dan pemikiran
  mereka. Teknik portfolio juga sering digunakan bagi memeriksa hasil kerja
  pelajar. Melalui teknik portfolio guru boleh menentukan sama ada kerja yang
  dilakukan memenuhi kehendak soalan ujian.    Ujian prestasi ialah ujian yang
  digunakan untuk mengukur keupayaan/kecekapan pelajar melakukan sesuatu
  tugas yang melibatkan manipulasi objek yang kongkrit dan ia memerlukan para
  pelajar membuat beberapa tugasan lain sebagai ukuran tambahan. Lazimnya,
  ujian ini melibatkan penggunaan alat yang konkrit, seperti penggunaan gambar
  dan radas, yang tidak semata-mata tertumpu kepada aspek bahasa dan ujian
  kertaspensel. Contohnya ialah ujian pada peringkat prasekolah yang meminta
  pelajar membina semula gambar dengan lengkap daripada potongan-potongan
  gambar yang diberi atau mereka bentuk geometri daripada blok-blok yang
  diberikan. Mereka juga boleh diminta untuk menjalankan uji kaji kecil dengan
  menggunakan radas tertentu. Pada umumnya, ujian prestasi adalah rumit. Guru
  bebas menggunakan apa sahaja kaedah seperti pemerhatian atau laporan
  kendiri untuk mendapatkan maklumat daripada pelajar. Pemerhatian boleh
  dilaksanakan semasa pelajar melaksanakan tugas yang diberikan, misalnya
  perbincangan berkumpulan atau peranan pelajar dalam aktiviti. Manakala melalui
  laporan kendiri, pelajar akan menilai diri sendiri melalui soal selidik tertentu,
  yang dapat menilai prestasi dirinya. Selain menguji pelajar-pelajar biasa, ujian
  prestasi menggunakan objek adalah sesuai untuk menguji prestasi pelajar-
  pelajar yang bermasalah pertuturan. Mereka lebih mudah diuji menggunakan
  objek yang konkrit daripada menggunakan penulisan atau pertuturan


7. Ujian bakat


     Ujian bakat ialah ujian yang digunakan untuk membuat telahan tentang
  bakat atau keistimewaan yang dimiliki oleh pelajar. Pada umumnya, ujian bakat
  ini dapat dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu:
     ujian bakat yang berasaskan kepada kajian besar-besaran,       yang
     dijalankan oleh Universiti Minnesota pada tahun 1
     930 tentang bakat mekanikal seseorang
     ujian bakat yang berasaskan kepada keperluan tertentu.
       o Pada umumnya, ujian ini bertujuan untuk memberikan maklumat
         asas untuk membuat
       o telahan tentang prestasi masa depan seseorang pelajar dalam
         sesuatu bidang. Ujian ini
       o lazimnya digunakan untuk memilih calon yang sesuai dengan tugas
         tertentu, kemasukan ke program latihan, permohonan biasiswa dan
         sebagainya. Contoh ujian bakat ialah Ujian Kemasukan Ke Maktab
         Perguruan (UKELP). Ujian bakat juga boleh digunakan untuk
         tujuan  mengelompokkan   individu  dalam  kumpulan  tertentu
         mengikut kebolehannya
8. Ujian Personaliti
     Personaliti ialah sifat-sifat yang dimiliki oleh individu pelajar, seperti sikap,
  pendirian, nilai, minat dan motivasi. Ujian personaliti ialah ujian yang digunakan
  untuk mengukur personaliti pelajar, seperti sikap, pendirian, nilai, minat dan
  motivasi. Ciri-ciri ini diukur melalui alat-alat psikologi yang berbentuk ujian,
  inventori, indikator atau indeks. Terdapat tiga (3) alat yang dapat digunakan
  guru untuk mengukur personaliti pelajar, iaitu


       inventori aporan kendiri (apa yang pelajar kata tentang dirinya);
       inventori sosiomerik (apa yang pelajar lain/orang lain kata tentang
       seseorang pelajar) teknik pemerhatian (apa yang dibuat oleh pelajar
       dalam situasi tertentu).
       Inventori laporan kendiri dan inventori sosiometrik ini boleh ditadbirkan
       sama ada secara lisan atau secara bertulis menggunakan borang soal
       selidik atau senarai semak. Contoh senarai semak ialah senarai
       semak berkaitan dengan masalah yang dihadapi pelajar. Senarai ini
       memberikan segala masalah yang mungkin dihadapi pelajar, misalnya,
       yang menyebabkan dia tidak selesa belajar. Ini mungkin meliputi
       masalah kewangan, keluarga atau kesihatan. Jawapan seseorang
       pelajar itu mungkin dapat memberikan punca kepada tingkah
       laku/personaliti pelajar yang berubah. Selain inventori-inventori ini,
       terdapat juga ujian personaliti yang dibina melalui hasil penyelidikan
       atau berdasarkan teori-teori tertentu, seperti Keirsey Temperament
       Test (KTT) dan Edwards Personal Preference Schedule (EPPS).


9. Ujian kecekapan
     Ujian kecekapan ialah ujian yang digunakan oleh seseorang guru untuk
  menguji kebolehan atau kecekapan seseorang murid atau calon dalam
  melaksanakan sesuatu tugas atau aktiviti yang diberikan. Lazimnya ujian ini
  melibatkan penggunaan instrumen yang konkrit seperti penggunaan gambar dan
  radas serta tidak semata-mata tertumpu kepada aspek bahasa dan pensel-
  kertas melainkan sewaktu mendapatkan arahan. Contoh ujian kecekapan seperti
  ujian pada peringkat pra-persekolahan dengan meminta murid mencantum-
  cantumkan perkataan dengan gambar yang diberikan atau membina semula
  gambar dengan lengkap daripada potongan-potongan gambar yang diberi atau
  menjalankan uji kaji menggunakan radas tertentu


10. Ujian Rujukan Norma


   Rujukan  berasaskan   norma  digunakan  sekiranya  pensyarah  ingin
membandingkan prestasi pencapaian individu pelajar dengan prestasi pencapaian
pelajar lain sama ada dalam kumpulan yang sama atau kumpulan yang berbeza
mengikut kelas atau kumpulan. Apa yang ditekankan adalah apakah pelajar A lebih
mahir dari pelajar B? Keputusan rujukan norma sesuai digunakan bagi tujuan
pemilihan dan penempatan pelajar ke dalam sesuatu program pendidikan.

   Ujian rujukan norma tidak memberi maklumat sama ada pelajar sudah
menguasai sesuatu isi pelajaran dan kemahiran yang diajar. Soalan ujian rujukan
norma biasanya bersifat umum dengan matlamat untuk memaksimumkan
perbezaan pencapaian antara seorang pelajar dengan pelajar lain. Soalan ujian
rujukan norma mengambil berat aspek kesukaran ujian agar soalan-soalan
mempunyai kepelbagaian aras kesukaran serta tidak terlalu sukar dan terlalu mudah
dengan jangkaan jawapan betul 50 peratus. Soalan ujian rujukan norma juga
mempunyai indeks diskriminasi antara pelajar pandai dan pelajar lemah yang tinggi.
Dalam pelaporannya, ujian rujukan norma kadang-kadang menggunakan kelok
normal sebagai asas perbandingan pencapaian antara pelajar.11. Ujian Berasaskan Kriteria


   Rujukan kriteria pula digunakan sekiranya pensyarah ingin membandingkan
prestasi pencapaian seseorang pelajar dengan kriteria yang ditetapkan. Ujian
rujukan kriteria memberi penekanan sama ada seseorang pelajar telah menguasai
sesuatu isi pelajaran dan kemahiran yang diajar. Ujian rujukan kriteria tidak
mengambil kira kedudukan seseorang pelajar berbanding dengan pelajar lain.

    Meskipun ujian rujukan kriteria sesuai untuk kursus berbentuk kumulatif iaitu
pelajar perlu menguasai setiap unit sebelum unit berikutnya, kriteria yang digunakan
dalam ujian rujukan ini tidak semestinya berbentuk akhiran atau sumatif. Maksudnya
kriteria yang digunakan tidak semestinya isi sesuatu kursus yang hanya diperoleh
pada akhir kursus. Para pensyarah boleh menggunakan kriteria berbentuk formatif
iaitu ciri-ciri setiap unit pelajaran. Justeru itu, para pensyarah perlu membina banyak
ujian rujukan kriteria bagi membuat penilaian sama ada seseorang pelajar telah
menguasai sesuatu kemahiran yang diuji. Soalan-soalan ujian rujukan kriteria perlu
mempunyai tahap padanan yang tinggi dengan objektif pembelajaran.Rajah berikut menjelaskan perbandingan antara ciri-ciri rujukan norma dengan ciri-
ciri rujukan kriteria.

   Dimensi Ciri    Rujukan Norma        Rujukan Kriteria

   1. Matlamat     Membandingkan prestasi   Membandingkan prestasi
             seseorang pelajar      seorang pelajar dengan
             dengan pelajar lain     kriteria piawai yang
                           ditetapkan.

   2. Pembinaan    Soalan menggalakkan     Soalan memberi
    Soalan      kepelbagaian. Soalan    tumpuan kepada kriteria
             menggunakan pengacau    tingkah laku yang diuji.
             terbaik           Menumpukan kepada
                           pengenalpastian tingkah
                           laku.

   3. Kandungan    Cetek, kebiasaannya 1    Mendalam, banyak
    Ujian      atau 2 soalan setiap    soalan bagi setiap
             objektif          objektif.

   4. Kepelbagaian   Semakin pelbagai soalan   Kepelbagaian soalan
    Kandungan    ujian semakin baik     ujian adalah minimum.

   5. Pelaporan dan  Persentil dan skor piawai  Bilangan lulus atau gagal
    Pentafsiran                 serta julat prestasi yang
                           boleh diterima.

								
To top