Docstoc

Strategi Pentaksiran Pemulihan - PDF

Document Sample
Strategi Pentaksiran Pemulihan - PDF Powered By Docstoc
					       INSTITUT PENDIDIKAN GURU , KAMPUS KENT , TUARAN , SABAH


           PROGRAM GURU SISWAZAH SEKOLAH RENDAH
                   BAHASA MELAYU
                 TUGASAN KERJA PROJEK
Tajuk Program : BAHASA MELAYU            Nama Guru Pelatih :
Tajuk Kursus : Pemulihan dan Pengayaan       Semester : 4
Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

(Remedial and Enrichment in Primary School
Malay Language Teaching) BMM3106
Tarikh Mula :      6 SEPTEMBER 2010    Tarikh Hantar :      6 OKTOBER 2010

Tugasan Projek                 Tugasan ProjekHasil Pembelajaran Kursus

   1.    Menjelaskan konsep, objektif, dan rasional pendidikan pemulihan dan pengayaan
   serta masalah penguasaan pembelajaran.
   2.     Menerangkan cara mengesan kesukaran pembelajaran.
   3.    Menjelaskan cara mengelola dan menggunakan strategi pengajaran pemulihan yang
   sesuai dalam kelas biasa dan kelas khas.
   4.    Menyediakan rancangan pengajaran dan bahan bantu belajar untuk pendidikan
   pemulihan dan pengayaan;Melaksanaan pengajaran pendidikan pemulihan dan pengayaan
   serta penilaian .
Kerja Kursus ini bagi menilai Hasil Pembelajaran 1 , 2 , 3 dan 4

Objektif
  1. Pelajar dapat menghuraikan pendidikan pemulihan dan pengayaan dari aspek konsep,
   objektif, dan rasional,

  2. Pelajar dapat menjelaskan masalah penguasaan pembelajaran dan cara-cara mengesan
   kesukaran pembelajaran, pengelolaan dan strategi pemulihan dalam kelas khas,

Pelajar dapat merancang dan membina satu Rancangan Pengajaran Harian pemulihan yang
merangkumi bahan bantu mengajar , serta pelaksanaannya.Tugasan Kerja Projek (100%)

Pendidikan pemulihan dan pengayaan dalam Bahasa Melayu amat ditekankan, Walau
bagaimanapun pendidikan pemulihan lebih istimewa kerana adanya pemulihan di kelas
biasa dan di kelas khas. Pemulihan di kelas khas melibatkan satu pengajaran khusus yang
dirancang oleh guru untuk membantu pelajar yang menghadapi masalah pembelajaran
dalam kemahiran asas membaca dan menulis.

Anda dikehendaki melaksanakan tugasan-tugasan yang berikut;


  1. Huraikan pendidikan pemulihan dari aspek konsep, objektif dan rasional.
  2. Menjelaskan langkah-langkah dan cara mengesan kesukaran pembelajaran,
   khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan.
  3. Hasilkan satu Rancangan Pengajaran Harian (RPH) pemulihan bagi mata pelajaran
   Bahasa Melayu Tahap 1, dengan mengambil kira pengelolaan dan strategi pemulihan
   dalam kelas khas.


Subtugasan

  1. Kenal pasti konsep , objektif dan rasional  dalam pengajaran dan pembelajaran
   Bahasa Melayu.
  2. Kenal pasti masalah penguasaan pembelajaran dan cara mengatasi masalah
   kesukaran tersebut dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.
  3. Kenal pasti bagaimana merancang dan membina bahan bantú pemulihan Bahasa
   Melayu Tahap Satu.
  4. Cari bahan rujukan tambahan berkenaan pemulihan dan pengayaan.


Panduan Pelaksanaan Kerja Projek

  1. Tugasan ini ialah tugasan individu.

  2. Anda boleh memaparkan data kajian pemerhatian dalam sebarang bentuk visual
   pilihan anda ( jadual , graf , grafik )

  3. Format penulisan tugasan adalah seperti yang berikut :
     I.  Fon Arial

     II.  Saiz huruf ialah 12

    III.  Langkau satu setengah baris

    IV.  Rujukan mengikut format APA

    V.   Lampiran  4. Amalan plagiat tidak dibenarkan.

  5. Panjang tugasan tidak kurang daripada 20 muka surat ( termasuk persembahan
   visual ).

  6. Tugasan ini membawa markah 100 dan wajaran 50%.

Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut:

  1. Isi kandungan hendaklah menyeluruh, konsisten dan terperinci.

  2. Tugasan anda perlu merangkumi perkara-perkara yang berikut :   a. Organisasi kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah,

   b. Konsep , objektif , dan rasional pendidikan pemulihan dan pengayaan,

   c. Cara mengesan masalah pembelajaran serta langkah-langkah khusus dalam
     pengelolaan sesi pemulihan,

   d. Pembinaan bahan bantu mengajar pemulihan tahap Satu,

   e. Rumusan dan cadangan.

  3. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah
   disokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan.

  4. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian hasil kajian dan
   sokongan ilmiah.

  5. Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren.

  6. Penulisan laporan harus menunjukkan kefasihan bahasa, kematangan hujah dalam
   menterjemahkan maklumat secara terperinci.
Kriteria Pentaksiran

Tugasan akan disemak berdasarkan kriteria pentaksiran yang disediakan.
Tugasan disediakan oleh                    Disediakan oleh_________________________                   ____________________

( RAZALI MOHD SHUKOR )                   ( PARIDAH BINTI MAMAT)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:797
posted:8/22/2011
language:Malay
pages:4
Description: Strategi Pentaksiran Pemulihan document sample